T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1999 PERŞEMBE Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar No. 629 Karar Tarihi; Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte olan Olağanüstü Halin, günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihli 51 inci Birleşiminde onaylanmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 /

3 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/12308 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 13/11/1998 tarihinde imzalanan TUR/96/001/E/01/99 sayılı ve "Tarımda İstihdam Konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü Kapasitesinin Güçlendirilmesi" konulu ekli Proje Revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN H. ULUGBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK C. BAYAR İ. CEM Z. TEMİZEL Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR Prof. Dr. N. ÇAĞAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: BMKP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Revizyonu Ulke Proje No Adı TÜRKİYE TUR796/001/E/01/99 Tarımda İstihdam Konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü Kapasitesinin Güçlendirilmesi Yukarıda belirtilen projenin ekte sunulan bütçesi; (i) 1998 yılı tahmini harcamalarını en iyi şekilde yansıtmak; (ii) Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)' nün, Ulusal Hesaplar ile ilgili İstatistiklerin Hesaplanmasında "Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA) ne Giriş" konusunda ilave teknik kapasite oluşturma programını uygulaması için projeyi 1999 yılına uzatmak; (iii) DİE tarafından belirlenen ve diğer ilgili taraflarca resmi olarak onaylanan ilave proje amaçlan, girdi ve çıktılar ile birlikte (ii) maddesinde belirtilen yeni alt programını program dokümanında yansıtmak; (iv) Proje bütçesini, ilave programın 1998 ve 1999 yıllan için bütçede belirtildiği şekilde toplam maliyeti olarak ABD Dolan UNDP ve ABD Dolan Hükümet maliyet paylaşımı olarak DİE tarafından karşılanmak üzere ABD Dolan arttırmak amacıyla UNDP programının No'lu Bölümü ve proje el kitabına uygun olarak revize edilmektedir. Hükümet yürütücü kuruluşu olarak Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), ilave programın Ulusal Hesaplar Dairesi tarafından etkin bir şekilde uygulanması için tüm gerekenleri düzenleyecektir. Projedeki toplam girdi değişikliği aşağıdaki gibidir: Proje Toplamı (Sıra 99 Toplam) ABD Dolan Önceki Bütçe, Kod "D" Revize Bütçe, Kod "E" Artma/( Azalma) Önceki AOS Girdi Yok Revize AOS Girdi Yok Maliyet-paylaşımı (Sıra 101 Toplam) ABD Dolan Yok Yok BMKP Girdi (Sıra 999 Toplam) ABD Dolan Yok Yok Hükümet Adına Kabul Eden Yürütücü Kuruluş Adına Kabul Eden Tarih 22/10/1998 Tarih BMKP Adına Onaylayan Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 KISIM I. PROJE DURUMU Proje ilk kez hükümet ve ilgili kuruluşlara veri sağlanması için tarımda istihdam konusunda güvenilir veri tabanı kurma amacıyla 22 Mart 1996 tarihinde onaylanmıştır.bugüne kadar Devlet İstatistik Enstitüsü himayesinde Ankara'da tarımda istihdam istatistikleri üzerine bir seminer organize edilmiş, tarımda istihdam istatistikleri ile ilgili yeni bir sınıflama önerilmiş, ilgili veri ve tebliğleri içeren yayın daha ileriki kullanım ve araştırma için hazırlanmış, tarımda istihdam istatistiklerinde DİE'nin teknik kapasitesi güçlendirilmiş ve personeli eğitilmiştir. Projenin ilave programının amaçlan, faaliyetleri, girdi ve çıktıları aşağıda verilmektedir: KISIM II. PROJE A. Kalkınma Hedefi Alt programın kalkınma hedefi, Ulusal Hesaplar Sisteminin uygulanmasını geliştirmek ve Devlet İstatistik Enstitüsünde gerekli kurumsal insan kaynakları gelişimi ile Türkiye'de UN Ulusal Hesaplar Sistemine giriş yaparak Ulusal Hesaplar veri kaynaklarını güçlendirmektir. Projenin üç temel hedefi aşağıda verilmektedir: i. Birleşmiş Milletlerin SNA'nın uygulanması ve uygulamanın Türk ekonomik şartları doğrultusunda istatistiki bilgi idaresine adaptasyonu. ii. Mevcut hesapların yüksek enflasyon ve tüm sermayenin akımı altında ulusal hesaplar gibi yeni konuları da içeren biçimde genişletilmesi ve geliştirilmesi. iii. Sürdürülebilir gelişme, yeni refah ölçütleri vb. gibi yeni kavram ve yaklaşımların kapsanması. B. Kısa Dönem Amaçlar Proje, bu hedeflerin başarısında, Türk ekonomisi ve DİE için aşağıdaki faydalan sağlayacaktır: i. Ekonomideki ulusal hesap rakamlarının hesaplanması ve değerlendirilmesi için daha genel ve kapsamlı bakış açısı. ii. Devlet Planlama Teşkilatı, üniversiteler vb. gibi ulusal hesaplar verilerini asıl kullanıcılar ve DİE arasında daha yakın ilişki. iii. DİE personeli için eğitim olanakları. iv. DİE'nin Ulusal Hesaplar Dairesi'nin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: C. Çıktılar i. Ulusal hesaplarla ilgili çeşitli konular üzerine bir haftalık seminer ve ekonominin ulusal hesaplar konusundaki rakamlarının hesaplama ve değerlendirmesine yardımcı olacak bilimsel tebliğlerin yayınlanması. ii. DİE'nin ulusal hesaplar verisini kullananlar ile yakın ilişkilerin kurulması. iii. Ulusal Hesaplar Dairesi personelinin bilgilerini geliştirmek. iv. DİE'nin Ulusal Hesaplar Dairesinin kapasitesini arttırmak. D. Faaliyetler i. Projenin ikinci yılının ilk yarısında onbeş uzman tarafından tebliğ hazırlanması. ii. Projenin ikinci yılının ikinci yansında Ankara'da seminer düzenlemesi ve yürütülmesi, ve ayrıca ilgili rapor ve tebliğlerin yayınlanması. iii. Projenin birinci ve ikinci yılında diğer kullanıcı ülkelerde Ulusal Hesaplar Sisteminin kullanımı konusunda inceleme gezileri düzenlenmesi. iv. Projenin ilk yılında gerekli proje ekipmanın alınması. E. Girdiler Hükümet Girdileri T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Projenin yürütülmesi için gerekli idari ve lojistik destek sağlayacaktır. Bu destekler şunları içerecektir: - Bir proje koordinatörü, - DİE den beş personel, - Destek personel (tercüme ve sekreterya hizmetleri), - Seminer için teçhizat, ofis alanı ve diğer materyelleri sağlamak, - Seminer için odalar, lojistik ve idari destek. DİE, projeye maliyet-paylaşımı olarak ABD Doları sağlayacaktır. UNDP Girdileri UNDP Girdileri Tanımı 17 ULUSAL UZMANLAR Proje süresince 12 ay için bir ulusal danışman, ulusal hesapların tahmininde personele destek sağlayacaktır. Bu bölümün maliyetin ABD Doları'dır. Danışmanın iş tanımı Ek 1'de verilmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 30 EĞİTİM 032 İnceleme gezisi ve 033 Hizmet içi Eğitim Ulusal hesaplarla ilgili konularda bir hizmet içi eğitim/seminer için tebliğ hazırlamak üzere onbeş uzman ve grup direktörleri için üç uzman ve seminer genel direktörü için bir uzman ve beş DİE personeli için iki hafta süreli yurtdışında inceleme gezisi. Tahmini Bütçe 32 İnceleme Gezisi 5 Personel * 2 Hafta * ABD Doları = ABD Doları (hacırah ve ödenek) 5 Personel * ABD Doları = ABD Dolan (seyahat gideri) 5 Personel * ABD Dolan = ABD Dolan (2 haftalık eğitim ücreti) Toplam ABD Doları 33 Hizmet İçi Eğitim/Seminer 15 Uzman * ABD Doları = ABD Dolan (her tebliğ için ücret) 3 Uzman * ABD Doları = ABD Dolan (3 grup direktörü onur ücreti) 1 Uzman * ABD Doları = ABD Doları (genel direktör ve editör için onur ücreti) Toplam ABD Dolan 40 EKİPMAN Kişisel Bilgisayar (Pentium) ve 2 Lazer Yazıcı. Tahmini Maliyet 5 PC (Pentium)* ABD Dolan = ABD Doları 2 Lazer Yazıcı * ABD Doları = ABD Dolan Alt toplam ABD Doları 50 DİĞER 51 Veri işleme ekipmanının işletim ve bakım maliyetleri ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. 52 Tahmini basım ve raporlama maliyetleri ABD Doları 'dır. 53 Haberleşme (telefon, fax ve postalama) de dahil olmak üzere çeşitli masraflar, izleme raporları ve diğer muhtelif maddeler ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. F. Çalışma Planı Hazırlama Çalışma planı programı, ilave programın başlangıcında hazırlanacak ve düzenli olarak sunulacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş SBLN Tanım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/96/001-TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe- Revize"E" : 01-UNDP IPF/TRAC.-Hükümet - Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Uygulayıcı Toplam Kuruluş 010. PROJE PERSONELl 017. Ulusal Uzmanlar Tarımda İstihdam Hükm. Net Miktar W/M , , , (SNA) Ulusal Hesaplama Sistemi Hükm. Net Miktar W/M 12,0 12, Sıra Toplam Net Miktar W/M 18,0 3,5 2,5 12, PROJE PERSONEL TOPLAMI Net Miktar W/M 18,0 3,5 2,5 12, EĞİTİM 032. Grup Eğitimi İnceleme gezisi Hükm. Net Miktar SNA-İnceleme Gezisi Hükm. Net Miktar Sıra Toplam Net Miktar Hizmet İçi Eğitim Hizmet içi Eğitim Hükm. Net Miktar SNA- Eğitim Seminerleri Hükm. Net Miktar Sıra Toplamı Net Miktar EĞİTİM TOPLAMI Net Miktar Û EKİPMAN 045. Ekipman Yerel Alımı Veri İşleme Ekipmanı Hükm. Net Miktar SNA İşletim ve Bakım Hükm. Net Miktar SNA-Ekipman Hükm. Net Miktar Sıra Toplam Net Miktar Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/96/001- TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe-Revize'E' : 01- UNDP IPF/TRAC : Hükümet- Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Uygulayıcı Toplam SBLN Tanım Kuruluş 049. EKİPMAN TOPLAMI Net Miktar DİĞER 052. Raporlama Maliyetleri Raporlama Maliyetleri Hükm. Net Miktar SNA-Raporlama Maliyetleri Hükm Sıra Toplam Net Miktar Net Miktar Çeşitli Giderler Çeşitli Giderler Hükm SNA- Çeşitli Giderler Hükm Sıra Toplam Net Miktar Net Miktar Net Miktar DİĞER TOPLAMI Net Miktar BÜTÇE TOPLAMI Net Miktar W/M , , , ,0 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Yürütme ve İdare Bölümti Sayfa : 8 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR796/001 - TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe Revize "E" : 01-UNDPIPF/TRAC : Hükünıet-Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Fon SBLN Donör Kurumu Toplam Hükümet maliyet-paylaşımı TUR TUR Net Katkı CO Adm. % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam Sıra Toplam Net Katkı CO Adm. % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam MALİYET PA YLASIM TOPLAMI Net Katkı CO Adm % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam NET KATKI Net Katkı Toplam Sayfa:,10 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

11 yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 Proje Fonların Ana Kaynağı Fonların AOS Kaynağı Yürütücü Kuruluş Bütçe Para Birim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı C/S Ödemeler Tablosu TUR/96/00 l/e/02 TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ UNDP IPF/TRAC NEX - Ulusal Yürütme ABD Doları Altsıra Donör Yıl Tarih Planlanmış Miktar Bütçelendirilmiş Miktar Denge TUR /01/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 27/11/ , , , ,00 01/ ,00 0, ,00 0,00 01/04/ , , ,00 0,60 Genel Toplam , ,00 0,00 11 Şubat 1999^ Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa.11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Madde 1 : Ödemeler, proje faaliyetleri öncesinde yapılacak ve Ödeme Planı'nda belirtilen tarihten geç olmayacaktır. Madde 2: ABD Dolan şeklindeki ödemeler UNDP Katkıları Hesap No: Chemical Bank, New York'a yapılacaktır. Madde 3: ABD Doları'nın dışında yerel para birimindeki ödemeler UNDP'nin Türk Lirası'nı kullanılabilirliğine bağlıdır. Kabul öncesinde UNDP Hazinesi'nden müsaade alınmalıdır. Eğer böyle bir izin verilirse, Türk Lirası bazında ödemeler, Birleşmiş Milletler'in ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden ABD Doları olarak hesaplanacaktır. Türk Lirası'nın ABD Dolan karşısında devalüasyonu sebebiyle UNDP'nin tam kullanım öncesinde yerel para birimini kabul etmesinden dolayı uğrayacağı herhangi bir kayıp Türk Hükümeti'ne ait olacaktır. Eğer bu tip kayıplarda geri ödeme olmazsa katkı değeri düşürülecek ve proje bütçesi de aynı oranda azaltılacaktır. Türk Lirası olarak ödemeler UNDP'nin Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara'daki No'lu hesabına (proje adı ve nosu belirtilerek ) yapılacaktır. Madde 4: UNDP'nin yukarıdaki maliyet bölüşümüne ait ödemenin bir kısmım ya da tamamını kabul etmemesi durumunda bütçe o oranda azaltılacaktır. EK-I ULUSAL HESAPLAR KONUSUNDAKİ DANIŞMANIN İŞ TANIMI Ulusal hesaplar konusunda bir danışman genel ulusal hesaplama sistemi hakkında ileri düzeyde bilgiyi sağlamak için DİE'ye yardım etmek amacıyla görevlendirilecektir. Bu danışmanlığın amaçlan beş gruba ayrılmaktadır. 1- Türkiye'deki ulusal hesaplarda kullanılan kapsam ve kavramların belirlenmesi. 2- Yeni anket, kaynak ve metodlar ihtiyacı üzerine bilgi veren bir rapor hazırlanması. 3- Danışmanın önerilerini kapsayan bir değerlendirme raporu hazırlanması. 4- Bazı ülkelerin uygulamaları ve deneyimlerinin araştırılmasında DİE personeline yardımcı olunması. 5- DİE'de çeşitli anketlerden elde edilen ulusal hesaplar ile ilgili veriler ile diğer kuruluşlarda mevcut olan verilerin karşılaştırılması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 UNDP United Nations Development Programme Project Revision Country : TURKEY Project No. : TTJR/96/001/E/01/99 Title : Strengthening State Institute of Statistics Capacity in Agricultural Employment The attached budget of the above project is hereby revised in accordance with Section of the UNDP Programme and Projects Manual (i) to reflect the best estimate of expenditures for 1998; (ii) to extend the project into 1999 in order to allow the State Institute of Statistics (SIS) to implement the additional technical capacity building programme of "Introduction of System of National Accounts (SNA) in the Computation of National Accounts Statistics; (iii) to reflect the amalgamation in the text of the project document of the new sub-programme referred under (ii) above with additional project objectives, input and outputs as formulated by SIS and agreed formally by the relevant concerned parties, (iv) to increase the project budget by USS encumbering USS of UNDP and USS 26,667 Government Cost-sharing by SIS towards tbe total cost of the additional programme as reflected in the budget for the years 1998 and The Government executing agency, the State Institute of Statistics (SIS) will arrange for all requirements for the effective implementation of the additional programme through its Department of National Accounts. Thei i change to the project total inputs is as follows: Project Total Cost-sharing UNDP Input qine 99 Total) aine 101 Total) (Line 999 Total) $ S $ Previous Budget, Code "D" 96,000 14,286 81,714 Revised Budget, Code "E" 199,000 40, ,047 Increase/(Decreasc) 103,000 26,667 76,333 Previous AOS Input Nil Nil Nil Revised AOS Input Nil Nil Nil Ahmet N. ALPMAN Head of the Department for Multilateral Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Agreed on behalf of Government 13/11/ /10/1998 Agreed on behalf of the Executing Agency Date Jens Toyberg-Frandzen Resident Representative a.i. 19 NOV 1998 Agreed on behalf of (UNDP) Dat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 e

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE. 11 Şubat 1999-Sayı: PART I. PROJECT BACKGROUND The project was first approved on 22 March 1996 with the aim of establishing sound data basis on agricultural employment in Turkey for the provision of data to the related organisations and the Government To date, a seminar on agricultural employment statistics was organized in Ankara under the auspices of the State Institute of Statistics, new classification on agricultural employment statistics was proposed, a publication containing the relevant data and papers was made available for further use and research, the technical capacity of SIS in agricultural employment statistics was strengthened and persons trained. The following reflect the additional objectives, activities, inputs and outputs of the additional programme of the project PART II. THE PROJECT A. Development Objective The development objective of the sub-programme is to improve the implementation of System of National Accounts and to strengthen the data sources of National Accounts through introduction of UN System of National Accounts (SNA) in Turkey by institutional and human resources development required within the State Institute of Statistics. Three principle objectives of the project are as follows: i. Application of SNA introduced by the United Nations and adapt its application in the statistical information management in the context of Turkish economic conditions. ii. To extend and improve the existing accounts by including the new subjects such as the national accounts under high inflation, flow of all funds. iii. To include new concepts and approaches in national accounts, such as sustainable growth, new welfare measures etc. B. Immediate Objectives The project will provide, in achieving these objectives, the following benefits for the SIS and the Turkish economy: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

15 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 i. A more general and comprehensive viewpoint for the evaluation and calculation of national account figures of the economy. ii. A more close relation between the SIS and the principle users of the national account data, such as the State Planning Organization, the Universities etc. Hi. Training facilities for the personnel of the SIS. iv. Strengthening the technical capacity of the Department of the National Accounts of SIS. C. Outputs i. A one-week seminar on various aspects of national accounts and publishing of scientific papers, which will enable the evaluation and calculation of national account figures of the economy. ii. Establishment of closer relations with the users of SIS national account data. iii. Improved knowledge of personnel of the Department of National Accounts. iv. Strengthened capacity of the SIS' National Accounts Department.. D. Activities i. Preparation of papers by fifteen experts in the first half of the second year of the project. ii. Convention and execution of a seminar in Ankara in the second half of the second year of the project and publishing of related reports and papers. iii. Arrangement of study tours on the use of SNA on other user countries in the first and second year of the project iv. Procurement of project equipment as needed in the first year of the project Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı : E. Inputs Government Inputs The State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey will provide necessary administrative and logistic support for executing the project These supports will include: A project coordinator, - Five staff members from SIS, - Support personnel (interpreter and secretarial services), - Provision of equipment, office space and other materials for seminar, - Rooms for seminar, logistic and administrative support SIS will provide US S as cost-sharing project UNDP Inputs Description of UNDP Inputs 17 NATIONAL PROFESSIONALS A national consultant for twelve months in the duration of the project will strengthen the capability of the staff in estimating of the national accounts. The total cost of this component is US$ The terms of reference for consultant is attached in Annex- I. 30 TRAINING 032 Study Tour & 033 In-service Training ' A in-service training/seminar on various aspects of national accounts provided by fifteen experts for preparation of papers and three experts for group directors and an expert for general director of the seminar and two weeks study tour abroad for five SIS staff. Estimated Budget 32 Study Tour 5 Staffs * 2 weeks * $ 1,500 = $ 15,000 (per diem & substance) 5 Staffs * $ 1,600 = $ 8,000 (travel cost) 5 Staffs * $ = $ 12,000 (tuition for2 weeks) Total $ 35,000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : In-service Training/Seminar 15 Experts * $ 2,000 = $ 30,000 (fee for each paper) 3 Experts* $1,000 = $ 3,000 (Honoraria for 3 group directors) 1 Expert * S 2,000 = $ 2,000 (Honoraria for general director & editor) Total $ 35, EQUIPMENT Personnel Computers (Pentium) and 2 Laser Printers. Estimated Cost 5 PC (Pentium) $ 2,500 = $ 12,500 2 Laser Printer $ 1,250 = S 2,500 Subtotal $ 15, MISCELLANEOUS 51 Operation and maintenance of data processing equipment costs are estimated in as US $ Estimated printing and reporting costs are US S Sundry expenses including the cost of communication (telephone, fax and postage), progress reporting and other miscellaneous items are estimated US $ F. Preparation of the Work Plan Programme work-plan will be prepared at the onset of the start of the added programme and will be brought forward periodically. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 ItnpluMntinQ SBLN DMCrtpUon Agency Total KM 1W7 1MI 1U> OJO. PROJECT PERSONNEL 017. Nrtoml PmfaslontU AgrfcusuraiEiriplorrnarit GOVT 017:02 SystOT erf Nattons Acocunui (SNA) GOVT arr.m U» M Net Amounl W7M Net Amount W/M Net Amount W/M Oft. PROJECT PERSONNEL TOTAL Net Amounl 030. TRAINING 032. Orvup Training Sha* Tours GOVT SNA-Sbidr tour GOVT 032.» UniTotml 03X Jn-SefVfce Training aam UvSarrfca Training GOVT SNA' Training Serrana» GOVT 033JÍ Unt Tolll W/M Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amounl Net Amount 4, , ,000 1B.0 16, ,365 35,000 15, TRAINING TOTAL Net Amount 140,365 14,500 28,165 27,700 70, EQUIPMENT 045. Local Procurement of Equipment Oria Pnaauing Equipment GOVT SNA Operation «ml Maintenance GOVT SNA Equipment GOVT 04CM undp United Nations Development Programme TUR/SUM1. STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Budget - Revision "E~ Main Source of Funds: 01 - UNDP IPF/TRAC Executing Agancy : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency Un* Tot*! Nat Amount Net Amount Net Amount Net Amount 30,000 35,000 «5,000 20,735 1,000 15,000 36,735 2, , , ,500 14,500 2, , C 2.S 24,165 24,165 4,000 4,000 20,735 20,73! 16,200 16,200 11,500 11,500 15,000 15,000 12, , ,000 35,000 35,000 35,000 1,000 1,000 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

19 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 u n r) n United Nations Development Programme " TUR/96/001 - STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Main Source of Funds: 01 - UNDP IPBTRAC Executing Agency : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency Budget - Revision "E" Implementing SBLN Description Agency Total ». EQUIPMENT TOTAL Net Amount 36,735 20,735 15,000 1, MISCELLANEOUS OSZ Reporting Costs Reporting Costs GOVT SNA Reporting Costs GOVT Una Total 053. Sundries Sundries GOVT SNA - Sundries GOVT Une Total Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount 059. MISCELLANEOUS TOTAL Net Amount 5, , BUDGET TOTAL Net Amount W/M BOD 2,000 2, ,000 3, ,000 le.o 16, , ,000 2,000 3,000 3,000 43,600 88, Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 undp Main Source of Funds: 01 - UNDP IPF/TRAC Executing Agency : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency United Nations Development Programme TUR/86/001 STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Budget- Revision "E" Funding SBLN Donor Institution Total iaae 1997 n n Government cost-sharing TUR TUR NetContrib. 4 0, 953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% COAdm. 2,0* ,333 Total 43,000 9,604 5,396 28, SS Une Total NetContrib. 40,953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% COAdm. ' 2, ,333 Total 4 3,000 9,604 5,396 28,000 Wt. COST SHARING TOTAL NetContrib. 40,953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% S C COAdm. 2, ,333 Total 43,000 9,604 5,396 28, NET CONTRIBUTION NetContrib. 156,047 16,500 41,753 36,461 61,333 Total 158,047 16,500 41, ,461 61,333 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE Il Şubat 1999-Sayı : 23608

21 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 undp United Nations Development Programme CIS Schedule of Payments Project TUR/96/001/E/02 STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Main Source of Funds UNDP IPF/TRAC AOS Source of Funds Executing Agency Budget Currency NEX National Execution USD Subline Donor Year Date Scheduled Amount Budgeted Amount Balance TUR /01/ /11/ , , , /01/ , Ot/04/ , Grand Total , /10/1998 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: Note 1 : Payments are due in advance of project activities and not later than the dates given in the Payment Schedule. Note 2 : Payment in US $ is to be made to the UNDP.. contributions Account No: at Chemical Bajjk, New York. Note 3 : Payment in local currency rather than US dollars is dependent upon UNDP's ability to use Turkish Liras. Clearance must be obtained from UNDP Treasury prior to acceptance. If such authorization is given, payments in Turkish Liras will be valued in US dollar terms at the United Nations operational rate of exchange prevailing at the date of payment.?.ny losses incurred, by UNDP owing to devaluation of the Turkish Lira against the US dollar.resulting from the acceptance of local currency prior to its full utilization, will be the responsibility of the Turkish government. If reimbursement for such losses is not forthcoming, the value of the contribution will be reduced and the project budget also reduced accordingly. Payment in TL is to be deposited to the UNDP Account; Garanti Bankasi Yenişehir Branch, Ankara, Account No: (indicating project number and title). Note 4 : In the event that UN'D? is unable to accept part or whole of the above cost-sharing payment, the budget will have to be reduced accordingly. ANNEX-I TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANT ON NATIONAL ACCOUNTS A consultant on national accounts will be assigned to assist SIS in such a way that high quality knowledge on general national accounting system. The objectives of this consultancy are divided into five groups: 1- Determination of concepts and contents used in national accounts in Turkey. 2- Preparing a report providing information on the needs of new surveys sources and methods. 3- Preparing an evaluation report describing his/her studies and recommendations. 4- Assisting SIS staff in investigation of some countries' practices and experiences. 5- Comparison of the national accounts data obtained from several surveys at SIS and the data exist in other organization. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Karar Sayısı : 99/12310 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 8 Haziran 1998 tarihinde imzalanan "TUR/96/004/A/01/99" numaralı ve "Türkiye İçin Ulusal İnsani Gelişme Raporları Üretimi : " konulu ilişik Proje Belgesi ve ekinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMIREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN H. ULUGBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. TURK C. BAYAR İ. CEM Z. TEMIZEL Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR Prof. Dr. N. ÇAĞAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Hükümeti Projesi PROJE BELGESİ Proje Numarası: TUR/96/004/A/01/99 Proje Adı : Türkiye için Ulusal İnsani Gelişme Raporları Üretimi: Süresi : 36 ay Proje Yeri : Ankara ACC/UNDP Sektör Alt Sektör: 0200 Genel Kalkınma Konulan 0210 Küresel Bölgesel ve Çoksektörlü Ekonomik Sosyal Kalkınma Stratejileri UNDP & Gider Paylaşma Finansmanı UNDP: IPF Toplam US$ 225,000 US$ 225,000 Uygulamacı Kuruluş : Teknik Devlet Kuruluşlarının işbirliği ile TESEV Tahmini Başlama Tarihi: Mart 1997 Kısa Tanımlama: Projenin amacı, Türkiye'nin 1997,1998,1999 yıllan için Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının hazırlanmasını desteklemektir. Ulusal raporlar UNDP'nin Küresel İnsani Gelişme Raporlarının metodolojisini kullanacak ve her yıl Türkiye ile ilgili ve UNDP'nin küresel kalkınma konulanın tamamlayıcı seçilmiş bir kalkınma konusu üzerine odaklanacaktır. Projenin, hükümet, UNDP, ve Türkiye'deki diğer BM kuruluşlarının ortaklasa destekledikleri teknik işbirliği projelerindeki insani gelişme başarılarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için yol gösterici prensipleri üretmesi beklenmektedir. T.C. Hükümeti adına imza Tarih İsim/Ünvan Ahmet N. ALPMAN 8 Haziran 1998 Daire Başkanı UNDP adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

25 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 A. PROJENİN TARİHÇESİ 1. Alt Sektörün Tanımı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), hükümetin 5 yıllık Kalkınma Programlarının hazırlanmasının eşgüdümü ile görevlendirilen sorumlu organıdır. DPT, 1960'lann ilk yıllarında 'Planlı Dönem"in başlamasından beri Türkiye Hükümetinin benimsediği, kalkınmaya çok sektörlü yaklaşımı yansıtacak bir yapıya sahiptir. Beş Yıllık Kalkınma Planlan, Türk halkının tam olarak yararlanacağı her düzeyde bütünleşmiş sektörel kalkınmayı sağlamaya yönelik stratejilerin çerçevesini çizer. Böylece bu planların en önemli itici kuvveti, UNDP'nin İnsan Gelişme (İG) perspektifinin büyük bir bölümünün tamamlayıcısı olan sosyal ve ekonomik kalkınma meseleleri üzerinde toplanır. 2. Uygulayıcı Ülkenin Stratejisi İlk İnsani Gelişme Raporunun 1990'da yayınlanmasından bu yana Türkiye Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yaparak, hem sosyal hem ekonomik yönden sürdürülebilir olan ve halkın ihtiyaçlarının odağını oluşturduğu bir kalkınma sürecini yürütmek amacıyla, kalkınmanın yeniden incelenmesi ve yeniden tanımlanması süreci içindedir. UNDP için hazırlanan küresel İnsani Gelişme Raporları ve 1995 te Türkiye için hazırlanan ilk Ulusal İnsani Gelişme Raporu gibi, 1996 Ulusal İnsani Gelişme Raporu da, özellikle kentsel yönetim ve yoksulluğun kökünün kazınması konularına odaklanarak Türkiye'de ulusal ve yerel kalkınmanın temel sorunlarını araştırmıştır. Bu alanda 1996 Ulusal İnsani Gelişme Raporu, ülkenin insani gelişme performansının topyekün bir değerlendirmesini ve Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı bir analizini yapmış ve ayrıca bölgelere, illere ve cinsiyete göre ayrılmış verilere dayanan detaylı bir analizi sunmuştur raporu, insani gelişme endeksinin kilit unsurlarının derinlemesine analizini ve eleştirisini, ve ayrıca eğitim, sağlık hizmetleri ve cinsiyet eşitsizlikleri konularında spesifik sektörel değerlendirmeleri de içermektedir için insani gelişme endeksi eldeki en yeni verilere dayanmaktadır. Buna göre, Türkiye'nin ilerlemeye devam ettiği ve yıllık İnsani Gelişme Endeksinin, son yıllarda Türkiye'deki iyileşmeleri gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu, hiçbir sorun yok demek değildir. Tersine, göstergeler yapılacak daha çok iş olduğunu göstermektedir. Bölgeler, iller ve cinsiyetler arasında hala önemli derecede eşitsizlikler mevcuttur. Ülkede koyu bir yoksulluk olmamakla beraber, gelir dağılımı makul bir adaletten çok uzaktır. Son zamanlardaki başarılar kayda değer, fakat çocuk ölüm oranlan hala kabul edilemeyecek derecede yüksektir. Ve Türkiye'nin öncelikli olarak eğitim, insan kaynaklarını geliştirme ve verimli istihdam alanlarına daha fazla yatırım yapmasına gerek bulunduğu açıktır. Sağlık, eğitim, cinsiyet, yoksulluğun giderilmesi, konut ile yerel yönetim ve idare konularındaki gelişmelerin yıllık izlenmesi DPT'nin Yıllık Programlar sürecinin kapsamı içinde sürdürülmektedir. Bu açıdan yıllık Ulusal İnsani Gelişme Raporları, insana yönelik gelişmenin, ulusal ve uluslararası kurumlar da dahil, bütün sorumlu ortaklar tarafindan daha büyük çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğu düşüncesini pekiştirmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: Türkiye'nin kabul etmiş olduğu kalkınma hedefleri, UNDP'nin yukarıda özetlenen insani gelişme perspektifinin yaklaşımı ve kavranılan ile son derece uyumludur. Türkiye'nin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planından alman aşağıdaki paragraf bunu kanıtlamaktadır: " Türkiye'yi 21. Yüzyıla kılavuzlaması öngörülen Yedinci Plan, küreselleşmenin avantajlarından en yüksek düzeyde yararlanmak ve Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini almasına yardımcı olmak suretiyle, çağın ruhunu yakalamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özgür ve demokratik bir ortam yaratmak, bireyleri yüceltmek, sürdürülebilir hızlı bir kalkınma gerçekleştirmek, yaşam standartını yükseltip gelir dağılımını düzeltmek, verimli istihdamı arttırmak, sanayileşmeyi hızlandırmak, teknoloji alanında atılımlar yapmak, dünya refahından daha büyük bir pay almak ve toplumun tüm bireylerine yeteneklerine uygun eğitim sağlamak için eğitim düzeyini yükseltmek, kültürel gelişmeyi sağlamak, herkese sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmeti vermek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek, çevreyi koruyup geliştirmek yolunda çabalar harcanacaktır." Son birkaç on yılda kişi başına GSMH'da önemli büyüme düzeylerine ulaşmış olmakla beraber, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı Güneydoğu Asya ülkelerinin ulaştığı düzeylere varamamıştır. Daha önemlisi, son birkaç yıldaki kişi başına GSMH'dakj değişikliklerde kararsızlıklar görülmüş, etkileyici büyümeleri sıfir veya negatif büyümeler izlemiştir. Bu şablonun, Türkiye'nin insani gelişmesindeki kazançlarını ciddi şekilde tehlikeye attığına inanılmaktadır. Bu sebeple, enflasyonu kontrol altına alırken, makul ve istikrarlı bir büyüme hızı sağlamak, ulusal kalkınmaya yönelmiş bir ulus için en yüksek öncelik olarak görülmektedir. Ayrıca, politik istikrar sosyal ve ekonomik gelişmenin ön koşullarından biridir ve bunun için Türkiye, ekonomik, politik ve sosyal, bütün alanlarda dengeli bir kalkınma sağlamak için daha fazla çaba göstermeye devam etmelidir. Türkiye'de dikkatler, kalkınma planlamasında İnsan Gelişme yaklaşımlarının kullanılmasının güçlendirilmesine ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın yıllık gelişmesinin değerlendirilmesinde İnsani Gelişme Endeksi (HDİ) ve diğer istatistik endekslerinin uygulanmasına yönelmiştir. Böylece, Ulusal İnsani Gelişme raporlarının hazırlanmasında UNDP'nin destek ve işbirliği, hükümetin bu kalkınma amacının gerçekleşmesi için önemli sayılmaktadır. 3. Önceki veya Devam Eden Yardımlar İlk Küresel İnsani Gelişme Raporunun yayınlanmasından hemen sonra, UNDP 1990'da bir özel Program Kaynağı (SPR) altında Türkiye'nin ilk Ulusal İnsani Gelişme (HD) Profili Etüdünün hazırlanmasında sponsorluk yaptı ve 1992'de UNDP, Türkiye'nin HD performansını bölgeler, iller ve cinsiyet itibariyle ayıran verilere dayanarak analiz eden bir ulusal danışmanın yürüttüğü ulusal etüdü destekledi ve 1994'de, 1994 Türk İnsani Gelişme Raporunun çıkarılmasını desteklemek için UNDP/RBCE' nin SPR fonlan kullanıldı ve 1996'da, her biri RBEC/UNDP tarafından seçilmiş ve RBEC bölgesindeki katılımcı ülkelerin belirli kalkınma konularına uyarlanmış bir kalkınma teması üzerine odaklanan Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının (NHDR) hazırlanması için UNDP/RBEC/SPR' den fon sağlandı ve 1997'de Türkiye'nin NHDR'leri hükümetin resmi onayının alınmasını müteakip UNDP ile bir taşeronluk antlaşması yapan TESEV tarafından hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

27 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Alt Sektör için Kurumsal Çerçeve Daha önce sözü edildiği gibi, insani gelişme stratejilerinin ve planlanmasının formülasyonu ve belirlenmesini üstlenen kilit ulusal kuruluş Devlet Planlama Teşkilatıdır (DPT). DPT içinde, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü sosyal ve insani kalkınma planlarını geliştirmekten ve güncelleştirmekten sorumludur. Konumu dolayısıyla DPT, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında ulusal stratejileri formüle etmek için bütün teknik bakanlıkların, Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'lar), Araştırma ve Yetiştirme Kurumlarının, akademik kurumların, ulusal ve uluslararası teşkilatların ve diğer kamu ve özel kuruluşların çalışmalarından yararlanır. İnsani Gelişmeye ilişkin alanlarla ilgilenen ve dolayısıyla DPT'nin çalışmasını tamamlayan başlıca teknik devlet kuruluşları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, akademik kurumlar ve diğer kamu ve özel araştırma kurumlan bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen özel bir araştırma vakfı olan TESEV, 1996 NHDRnun hazırlanmasını başarıyla organize etmiş ve UNDP RR tarafından Türkiye için 1997 NHDR'nun koordinatörü seçilmiştir. 5. UNDP Yardımının Sebepleri UNDP, küresel insani Gelişme Raporlarının hazırlanmasını başlatan öncü kuruluştur. Bu raporların teşvik ettiği kalkınma, işbirliği için İnsani Gelişme yaklaşımı ve bununla ilgili politik strateji, hükümetler ve ülke düzeyinde faaliyet gösteren BM sistemi teşkilatlan tarafından iyi kabul görmüştür. Son birkaç yıl içinde bu çabalar yıllık ulusal raporların yayınlanmasına yol açmıştır. Türk hükümeti bu girişimi başından beri hararetle desteklemiştir ve 1996' da yıllık NHDRTer, UNDP ve hükümetin ortak şemsiyesi altında sırasıyla ulusal araştırmacılar ve TESEV tarafından hazırlanmıştır. Bu süreç, İnsani Gelişme perspektifinin Türkiye'nin programlı çalışmalarıyla etkin olarak bütünleştirilmesine katkıda bulunduğu için hükümet bu faaliyeti döneminde UNDP/EPF finansmanı ile bir ulusal teknik işbirliği süreci olarak devam ettirmeyi arzu etmektedir. 6. Özel Mulahazaralar Bu projenin uygulanması sırasında, İnsani Gelişme yaklaşımı ile İnsani Gelişme Endeksi uygulamalarını, UNDP ve Türk Hükümetinin Türkiye için 5. Ülke Programı ( ) çerçevesi içinde büyük çaplı ortak teknik işbirliği programını destekledikleri GAP yöresinde bütünleştirmeye özel bir dikkat gösterilecektir. 7. Eşgüdüm Düzenlemeleri 1. Bu proje için kabul edilen yürütme programına göre, TESEV hükümet adına başlıca yürütme/ uygulama kuruluşu olacak ve projenin öngörülen girdilerinin eşgüdümünden ve diğer ulusal kuruluşlardan, proje danışmanları ve projeyi destekleyenlerden gelecek bütün diğer katkıların zamanında teslimini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 2. Devlet istatistik Enstitüsü (DİE) ihtiyaç duyulacak istatistik bilgi ve verileri sağlayacak ve yıllık NHDR'ların hazırlanması ile ilgili sosyal istatistik eğitim faaliyetlerini destekleyecek ilgili kuruluşlardan biri olacaktır. 3. Yıllık Ulusal İGR Seminerleri kilit ulusal kurum ve kuruluşların ve bireysel danışmanların işbirliği ve desteği ile TESEV tarafından organize edilecektir. Türkiye'nin kalkınma Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: programında İnsani Gelişme yaklaşımlarının güçlendirilmesi ve etkin kullanımı için, ulusal kurumlardan, NGO' lardan, akademik kurumlardan, kamu ve özel kuruluşlarından oluşan bir ağ kurulacaktır. Başlıca uygulama kuruluşu olarak TESEV, ülkedeki diğer söz sahiplerinin, özellikle özel sektörün, akademik kurumların, medyanın ve bizzat halkın NHDR sürecine ve yıllık NHDR seminerlerine geniş ölçüde katılımını sağlayacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kaynaklardan teknik ve danışmanlık hizmetlerini seferber edecektir. UNDP, Türkiye'deki Daimi Koordinatörlük bürosu aracılığı ile ISDPC kuruluşlarının projenin çeşitli faaliyetlerine uygun şekilde organize edecektir. DİE gibi diğer ulusal kurumların da teknik yardımlarla proje çalışmalarını desteklemeleri beklenmektedir. 8. Karşılık Destek Kapasitesi TESEV, bu proje çerçevesi içinde öngörülen işleri yürütmeye tamamen kendini bağlamış ve iyi donatılmıştır. TESEV, 1996 ve 1997 NHDR'ları hazırlamış olmakla, Türkiye için NHDR'lann başarılı olarak üretmek hususundaki proje yönetim kapasitesini güçlendirmiş ve çeşitli tarafların ve kişilerin eşgüdümünü yapmıştır. Bu programda öngörülen faaliyetleri uygulamak için TESEV gerekli sayı ve nitelikteki idari destek kadrosunu ve büro hizmetlerinin teminini garanti edecektir. B. PROJENİN GEREKÇESİ 1. Ele Alınacak Sorun; Bugünkü Durum Türkiye'nin tespit ettiği kalkınma hedefleri, UNDP' nin İnsani Gelişme yaklaşımının amaçlarından birçoğunu kapsamaktadır. 7nci 5 yıllık Kalkınma Planının Giriş Bölümünün 2nci Maddesinde, halka yönelik kalkınma sürecinin 7nci Planın amaçlarından biri olduğu ve halkın refahının ve kalkınmanın nimetlerinden daha büyük bir pay alınmasının sağlanması için yasama ve yürütme düzeylerinde her türlü çabanın gösterileceği ifade edilmektedir. Türkiye'nin Ulusal İnsani Gelişmesi Raporunun, 7nci 5 Yıllık Kalkınma Planının bu birincil amaçlarını yansıtması ve BM sisteminin teşvik ettiği küresel kalkınma meselelerini tamamlayıcı olması beklenmektedir. Bununla ilgili olarak, UNDP ve Türkiye hükümeti dönemi için ulusal düzeyde yürütülen bir proje şemsiyesi altında NHDR'ların hazırlanmasını desteklemekte ve NHDR sürecinin ulusal kuruluşların ve söz sahiplerinin önderliğinde yürütüldüğü görüşünü teşvik etmektedir. 2. Proje Suresince Beklenen Sonuç 1997, 1998 ve 1999 yıllan için NHDR'ların üretilmesinde, her yıl Türkiye ile UNDP'nin Türkiye'deki teknik işbirliği programı amaçlan ile ilgili bir kalkınma konusu üzerinde özel bir kalkınma odağı bulunacaktır. Her yıl NHDR'ların yayınlanmasını müteakiben yıllık savunma ve bilinçlenme seminerleri düzenlenmiştir. Uzmanlar 5nci program dönemi içinde raporda yer alan ve ulusal devlet kuruluşları, NGO'lar ve UNDP için daha iyi bir politika ve program stratejisine yol açan seçilmiş bir öncelikli kalkınma konusunu tartışacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

29 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 29 Sosyal istatistik bilgileri ve veri tabanları, NHDR sürecini etkin olarak destekleyecek şekilde güçlendirilecek ve yeniden yapılandırılacaktır. NHDR'ların Türkçe ve İngilizce nüshalarının geniş ölçüde dağıtımı ile tüm ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ulaştırılması sağlanacaktır. İnsani Gelişmesi konusunda Türkiye'deki ivme, yerel medya, araştırma kurumları, NGO'lar, kamu ve özel ilgi grupları ve Türkiye'deki diğer araştırma kuruluşlarını da kapsayan bir ulusal kurumlar aracılığı ile devam ettirilecektir. 3. Hedef Yararlanıcılar NHDR sürecinden doğrudan yararlananlar, ulusal politika geliştiriciler, kalkınma uygulamacıları, kamu/özel kurumlan, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında çalışan NGO'lar, ve Türkiye'de teknik işbirliği programlarını yürüten BM sistem kuruluşlarıdır. Türkiye'deki UNDP ve UN sistem kuruluşları, kendi ülke düzeyinde program kalkınma amaçlan için, ulusal karşılık kuruluşlarla yakın istişarede bulunarak, NHDR'lan ek yol gösterici prensip olarak kullanırlar. 4. Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri Proje TESEV tarafından ve DPT ve DİE gibi devletin diğer teknik kuruluşları ile işbirliği yapılarak uygulanacaktır. Diğer kamu ve özel kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kuruluşların da katılımı sağlanacaktır. Bu programın planlanan ürünlerinin başarıyla alınması için personel ve hizmetlerin alımı TESEV tarafından DPT ve UNDP ile istişare edilerek yapılacaktır. TESEV projeye bir Ulusal Proje Koordinatörü atayacaktır. Bu kişi, programın eşgüdümünden, projenin organizasyon yönlerinin uygulanmasından ve UNDP ve Hükümetle irtibattan sorumlu olacaktır. C. KALKINMA AMACI Projenin kalkınma amacı, Türkiye'deki ulusal kuruluşların sağlam insani gelişme projelerini tasarlama ve uygulama yeteneğini güçlendirmektir. Geniş kapsamlı amaç, ulusal kalkınma ve ekonomik büyüme reformlarının uygulanmasında insani gelişme meselelerine yeterli ilgi gösterilmesinin teminidir. Buna bağlı diğer amaçlar da, kalkınmada İnsani Gelişme perspektiflerinin önemi, ve beşeri koşullarının iyiliğinin, özel sektör ve NGO' 1ar gibi sivil toplum örgütlerinden daha fazla katılım sağladığı ve kamunun eyleme geçmesini teşvik ettiği konusunda kamu bilincini geliştirmektir. D. İVEDİ AMAÇLAR, ÜRÜNLER VE FAALİYETLER Projenin, birbirini destekleyen iki yakın amacı vardır. Birincisi, ülkede politika geliştirmeyi bilgilendirmek ve iyileştirmektir. İkincisi de Türkiye'nin kalkınma ve sosyal istatistikleri derleme kapasitesini desteklemektir. Her iki amaç da sağlam insani gelişme politikalarının formüle edilmesi ve Türkiye için 1997,1998 ve 1999 yılları Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının hazırlanması ile ilgilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: İvedi Amaç (1): Ulusal Düzeyde İnsani Gelişme Politikasının Geliştirilmesi Bilgilendirme ve İyileştirme NHDR kaynakları, ülkede ilk küresel NHDR'nin 1990da uygulanmasından bu yana kalkınma konularında birçok açık tartışma yapılmasına yol açmıştır. Demokratik süreçlerin güçlenmesine ve kamu eylemlerinin başlatılmasına katkıda bulunmuştur. Farklılaşmış verilerin sunulduğu durumlarda, raporlar büyüyen eşitsizlikler üzerinde tartışmaları ateşlemiştir. Raporlar, kritik konulan incelemek üzere hükümet içinden ve dışından farklı disiplinleri bir araya getirmiştir. Pek çok kere olduğu gibi bu raporlar, politika değişikliğine yol açan açık tartışmaları ve toplu eylemleri başlatmıştır. Bu sebeple, geçmişteki başarılara dayanarak NHDR'lann hazırlanmasına ilişkin çalışmalara) iyileştirilmesi ve genişletilmesi kritik önem taşıyacaktır. Ürün(1): Türkiye için ve1999 villan Yıllık İnsani Gelişme Raporlarının Yayınlanması Faaliyetler İçinde Yer Alacak Hususlar: NHDR Koordinasyon Kurulunun seçilmesi NHDR'ları yıllık olarak hazırlamak maksadıyla uzmanlardan oluşan bir danışma kurulunun kurulması İşbirliği için potansiyel danışmanların, katkıda bulunacakların ve kurumların belirlenmesi ve işe alınması İlgili ulusal ve teknik kuruluşlarda istişarelerin başlatılması Ülkede faaliyet gösteren diğer uluslararası kuruluşlar, araştırma kurumlan ve etüd merkezleri hakkında bilgi edinilmesi İlgili kuruluşlar arasında bağlantı kurarak yerel ağa yardımcı olunması Başarı göstergeleri: Türkiye NHDR'larının her yıl için 1997,1998 ve 1999 Temmuz ayma kadar yayınlanmış olması Ürün(2): NHDR Seminerleri Türkiye için NHDR'ların yayınlanmasını müteakiben 1997,1998 ve1999 yıllarında her yıl bir NHDR Semineri yapılması. Başarı göstergeleri: 1997,1998 ve 1999'da NHDR Seminerlerinin Kasım sonuna kadar yapılması Faaliyetler içinde yer alacak hususlar: NHDR Koordinasyon Kurulu tarafından Seminer Programının hazırlanması Seminer katılımcıları/davetlilerinin belirlenmesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

31 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 31 Kaynak kişilerin ve bu kişilerin seminerde yapacakları tartışmaların belirlenmesi Her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde bir günlük seminerler düzenlenmesi Seminer raporunu hazırlanması ve geniş bir yelpaze içindeki ilgili gruplara dağıtılması Ürün(3): İnsani Gelişme Konularına Duyarlılığın Artırılması ve NHDR'ların Niteliğinin İyileştirilmesi Genel olarak halkın ve özel olarak özel sektörün, NGO'ların, gençlik birliklerinin, ulusal devlet kuruluşlarının, kamu ve özel araştırma kurumlarının ve kadın kuruluşlarının yararlanması için İnsani Gelişme ve NHDR'ların yıllık konulan hakkında atölye çalışmaları, TV mülakatları, basın bültenleri ve diğer benzer faaliyetlerin düzenlenmesi. İnsani Gelişme ile ilgili sosyal ve ekonomik istatistiklerin zamanında toplanması ve raporlanması. Faaliyetler içinde ver alacak hususlar: Ülkede seçilen coğrafi yerlerde en az iki atölye çalışması yapılarak o yıl NHDR için seçilmiş İnsani Gelişme temaları üzerinde odaklanması, Mümkün olduğu kadar çok sayıda Ulusal ve Uluslararası politika ve araştırma kurumunun katılması imkanları araştırılarak ilgili İnsani Gelişme alanlarına ilgi çekilmesi DİE ile yalan çalışma ilişkileri düzenleyerek, DİE'nin teknik ve istatistik bilgi desteği sağlanması yoluyla NHDR sürecine etkin olarak katılması. Projenin, İnsani Gelişme İstatistikleri konusundaki RER/97/010 projesinin programı ile etkin irtibat kurmasının ve bunun güçlü çerçevesinden bütünleşmiş bir şekilde yararlanmasının sağlanması. İvedi Amaç (2): İnsani Gelişme Endeksi için İstatistiklerin ve İnsani Gelişme Analizi için Sosyal İstatistiklerin Geliştirilmesini Desteklemek Politika analizleri ve sosyal kalkınma programlan, doğru ve güvenilir verilere ve istatistik bilgilere dayandığı takdirde iyileştirilebilir ve uygun olur. Her ülke için İnsani Gelişme analizi ve İnsani Gelişme Endeksini hazırlanması, gelir, giderler, yoksulluk, servet, istihdam ve işsizlik alanlarında farklılaştırılmış ve daha kapsamlı verilerin mevcudiyetini gerektirir. Bu veriler çok zaman aile bütçesi ve işgücü araştırmaları ile elde edilir. Türkiye'de bu araştırmalar düzenli olarak yapılmakla birlikte, bilgi kapsamlarının ve kalite ve metodolojilerinin daha güçlendirilmesi gerekebilir. Faaliyetler içinde ver alacak hususlar: DİE ve diğer ilgili teknik devlet kuruluşları, NGO lar, araştırma ve politika kurumlan ile işbirliği yapılarak, İnsani Gelişme performansını gösteren ve İnsani Gelişme analizi ile ilgili sosyal alanlardaki ciddi veri boşluklarını belirlenmesi Uluslararası uzmanlar/ UN ECE tarafından DTE görevlilerinin ve diğer ilgili kuruluşların görevlilerinin, aile bütçesi ve işgücü araştırmaları için verilerin formülasyonu, metodolojisi ve analizi, ve NHDR gereklerine uygun olarak kapsamlarını genişletmeleri konusunda eğitilmeleri Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 29

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: 23084 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu T.C. RESMİ GAZETE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Şubat 1998 CUMARTESİ Sayı: 23272 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Amaç Mera Kanunu Kanun No. 4342 Kabul

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uygulayıcı Kurum: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı: belirlenecek TKİB Sivas - Erzincan

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE TEŞVİKLER ve ÜLKE UYGULAMALARI Erdal AKDEVE Yrd. Doç.Dr. İşletme Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, erdal.akdeve@ybu.edu.tr Erdal Tanas KARAGÖL Prof. Dr. Siyasal Bilgiler

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ Dr. Hakan KARABACAK Ankara, 2011 1 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÖLGESEL KALKINMADA YENİ BİR MODEL; KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Dosya Konusu BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Haktan SEVİNÇ Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İİBF, İktisat Bölümü haktansevinc@hotmail.com ÖZET Bölgelerarası dengesizlik

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı