T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 1999 PERŞEMBE. TBMM Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1999 PERŞEMBE Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar No. 629 Karar Tarihi; Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte olan Olağanüstü Halin, günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihli 51 inci Birleşiminde onaylanmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 /

3 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/12308 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 13/11/1998 tarihinde imzalanan TUR/96/001/E/01/99 sayılı ve "Tarımda İstihdam Konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü Kapasitesinin Güçlendirilmesi" konulu ekli Proje Revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN H. ULUGBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK C. BAYAR İ. CEM Z. TEMİZEL Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR Prof. Dr. N. ÇAĞAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: BMKP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Revizyonu Ulke Proje No Adı TÜRKİYE TUR796/001/E/01/99 Tarımda İstihdam Konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü Kapasitesinin Güçlendirilmesi Yukarıda belirtilen projenin ekte sunulan bütçesi; (i) 1998 yılı tahmini harcamalarını en iyi şekilde yansıtmak; (ii) Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)' nün, Ulusal Hesaplar ile ilgili İstatistiklerin Hesaplanmasında "Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA) ne Giriş" konusunda ilave teknik kapasite oluşturma programını uygulaması için projeyi 1999 yılına uzatmak; (iii) DİE tarafından belirlenen ve diğer ilgili taraflarca resmi olarak onaylanan ilave proje amaçlan, girdi ve çıktılar ile birlikte (ii) maddesinde belirtilen yeni alt programını program dokümanında yansıtmak; (iv) Proje bütçesini, ilave programın 1998 ve 1999 yıllan için bütçede belirtildiği şekilde toplam maliyeti olarak ABD Dolan UNDP ve ABD Dolan Hükümet maliyet paylaşımı olarak DİE tarafından karşılanmak üzere ABD Dolan arttırmak amacıyla UNDP programının No'lu Bölümü ve proje el kitabına uygun olarak revize edilmektedir. Hükümet yürütücü kuruluşu olarak Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), ilave programın Ulusal Hesaplar Dairesi tarafından etkin bir şekilde uygulanması için tüm gerekenleri düzenleyecektir. Projedeki toplam girdi değişikliği aşağıdaki gibidir: Proje Toplamı (Sıra 99 Toplam) ABD Dolan Önceki Bütçe, Kod "D" Revize Bütçe, Kod "E" Artma/( Azalma) Önceki AOS Girdi Yok Revize AOS Girdi Yok Maliyet-paylaşımı (Sıra 101 Toplam) ABD Dolan Yok Yok BMKP Girdi (Sıra 999 Toplam) ABD Dolan Yok Yok Hükümet Adına Kabul Eden Yürütücü Kuruluş Adına Kabul Eden Tarih 22/10/1998 Tarih BMKP Adına Onaylayan Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 KISIM I. PROJE DURUMU Proje ilk kez hükümet ve ilgili kuruluşlara veri sağlanması için tarımda istihdam konusunda güvenilir veri tabanı kurma amacıyla 22 Mart 1996 tarihinde onaylanmıştır.bugüne kadar Devlet İstatistik Enstitüsü himayesinde Ankara'da tarımda istihdam istatistikleri üzerine bir seminer organize edilmiş, tarımda istihdam istatistikleri ile ilgili yeni bir sınıflama önerilmiş, ilgili veri ve tebliğleri içeren yayın daha ileriki kullanım ve araştırma için hazırlanmış, tarımda istihdam istatistiklerinde DİE'nin teknik kapasitesi güçlendirilmiş ve personeli eğitilmiştir. Projenin ilave programının amaçlan, faaliyetleri, girdi ve çıktıları aşağıda verilmektedir: KISIM II. PROJE A. Kalkınma Hedefi Alt programın kalkınma hedefi, Ulusal Hesaplar Sisteminin uygulanmasını geliştirmek ve Devlet İstatistik Enstitüsünde gerekli kurumsal insan kaynakları gelişimi ile Türkiye'de UN Ulusal Hesaplar Sistemine giriş yaparak Ulusal Hesaplar veri kaynaklarını güçlendirmektir. Projenin üç temel hedefi aşağıda verilmektedir: i. Birleşmiş Milletlerin SNA'nın uygulanması ve uygulamanın Türk ekonomik şartları doğrultusunda istatistiki bilgi idaresine adaptasyonu. ii. Mevcut hesapların yüksek enflasyon ve tüm sermayenin akımı altında ulusal hesaplar gibi yeni konuları da içeren biçimde genişletilmesi ve geliştirilmesi. iii. Sürdürülebilir gelişme, yeni refah ölçütleri vb. gibi yeni kavram ve yaklaşımların kapsanması. B. Kısa Dönem Amaçlar Proje, bu hedeflerin başarısında, Türk ekonomisi ve DİE için aşağıdaki faydalan sağlayacaktır: i. Ekonomideki ulusal hesap rakamlarının hesaplanması ve değerlendirilmesi için daha genel ve kapsamlı bakış açısı. ii. Devlet Planlama Teşkilatı, üniversiteler vb. gibi ulusal hesaplar verilerini asıl kullanıcılar ve DİE arasında daha yakın ilişki. iii. DİE personeli için eğitim olanakları. iv. DİE'nin Ulusal Hesaplar Dairesi'nin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: C. Çıktılar i. Ulusal hesaplarla ilgili çeşitli konular üzerine bir haftalık seminer ve ekonominin ulusal hesaplar konusundaki rakamlarının hesaplama ve değerlendirmesine yardımcı olacak bilimsel tebliğlerin yayınlanması. ii. DİE'nin ulusal hesaplar verisini kullananlar ile yakın ilişkilerin kurulması. iii. Ulusal Hesaplar Dairesi personelinin bilgilerini geliştirmek. iv. DİE'nin Ulusal Hesaplar Dairesinin kapasitesini arttırmak. D. Faaliyetler i. Projenin ikinci yılının ilk yarısında onbeş uzman tarafından tebliğ hazırlanması. ii. Projenin ikinci yılının ikinci yansında Ankara'da seminer düzenlemesi ve yürütülmesi, ve ayrıca ilgili rapor ve tebliğlerin yayınlanması. iii. Projenin birinci ve ikinci yılında diğer kullanıcı ülkelerde Ulusal Hesaplar Sisteminin kullanımı konusunda inceleme gezileri düzenlenmesi. iv. Projenin ilk yılında gerekli proje ekipmanın alınması. E. Girdiler Hükümet Girdileri T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Projenin yürütülmesi için gerekli idari ve lojistik destek sağlayacaktır. Bu destekler şunları içerecektir: - Bir proje koordinatörü, - DİE den beş personel, - Destek personel (tercüme ve sekreterya hizmetleri), - Seminer için teçhizat, ofis alanı ve diğer materyelleri sağlamak, - Seminer için odalar, lojistik ve idari destek. DİE, projeye maliyet-paylaşımı olarak ABD Doları sağlayacaktır. UNDP Girdileri UNDP Girdileri Tanımı 17 ULUSAL UZMANLAR Proje süresince 12 ay için bir ulusal danışman, ulusal hesapların tahmininde personele destek sağlayacaktır. Bu bölümün maliyetin ABD Doları'dır. Danışmanın iş tanımı Ek 1'de verilmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 30 EĞİTİM 032 İnceleme gezisi ve 033 Hizmet içi Eğitim Ulusal hesaplarla ilgili konularda bir hizmet içi eğitim/seminer için tebliğ hazırlamak üzere onbeş uzman ve grup direktörleri için üç uzman ve seminer genel direktörü için bir uzman ve beş DİE personeli için iki hafta süreli yurtdışında inceleme gezisi. Tahmini Bütçe 32 İnceleme Gezisi 5 Personel * 2 Hafta * ABD Doları = ABD Doları (hacırah ve ödenek) 5 Personel * ABD Doları = ABD Dolan (seyahat gideri) 5 Personel * ABD Dolan = ABD Dolan (2 haftalık eğitim ücreti) Toplam ABD Doları 33 Hizmet İçi Eğitim/Seminer 15 Uzman * ABD Doları = ABD Dolan (her tebliğ için ücret) 3 Uzman * ABD Doları = ABD Dolan (3 grup direktörü onur ücreti) 1 Uzman * ABD Doları = ABD Doları (genel direktör ve editör için onur ücreti) Toplam ABD Dolan 40 EKİPMAN Kişisel Bilgisayar (Pentium) ve 2 Lazer Yazıcı. Tahmini Maliyet 5 PC (Pentium)* ABD Dolan = ABD Doları 2 Lazer Yazıcı * ABD Doları = ABD Dolan Alt toplam ABD Doları 50 DİĞER 51 Veri işleme ekipmanının işletim ve bakım maliyetleri ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. 52 Tahmini basım ve raporlama maliyetleri ABD Doları 'dır. 53 Haberleşme (telefon, fax ve postalama) de dahil olmak üzere çeşitli masraflar, izleme raporları ve diğer muhtelif maddeler ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. F. Çalışma Planı Hazırlama Çalışma planı programı, ilave programın başlangıcında hazırlanacak ve düzenli olarak sunulacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş SBLN Tanım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/96/001-TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe- Revize"E" : 01-UNDP IPF/TRAC.-Hükümet - Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Uygulayıcı Toplam Kuruluş 010. PROJE PERSONELl 017. Ulusal Uzmanlar Tarımda İstihdam Hükm. Net Miktar W/M , , , (SNA) Ulusal Hesaplama Sistemi Hükm. Net Miktar W/M 12,0 12, Sıra Toplam Net Miktar W/M 18,0 3,5 2,5 12, PROJE PERSONEL TOPLAMI Net Miktar W/M 18,0 3,5 2,5 12, EĞİTİM 032. Grup Eğitimi İnceleme gezisi Hükm. Net Miktar SNA-İnceleme Gezisi Hükm. Net Miktar Sıra Toplam Net Miktar Hizmet İçi Eğitim Hizmet içi Eğitim Hükm. Net Miktar SNA- Eğitim Seminerleri Hükm. Net Miktar Sıra Toplamı Net Miktar EĞİTİM TOPLAMI Net Miktar Û EKİPMAN 045. Ekipman Yerel Alımı Veri İşleme Ekipmanı Hükm. Net Miktar SNA İşletim ve Bakım Hükm. Net Miktar SNA-Ekipman Hükm. Net Miktar Sıra Toplam Net Miktar Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR/96/001- TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe-Revize'E' : 01- UNDP IPF/TRAC : Hükümet- Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Uygulayıcı Toplam SBLN Tanım Kuruluş 049. EKİPMAN TOPLAMI Net Miktar DİĞER 052. Raporlama Maliyetleri Raporlama Maliyetleri Hükm. Net Miktar SNA-Raporlama Maliyetleri Hükm Sıra Toplam Net Miktar Net Miktar Çeşitli Giderler Çeşitli Giderler Hükm SNA- Çeşitli Giderler Hükm Sıra Toplam Net Miktar Net Miktar Net Miktar DİĞER TOPLAMI Net Miktar BÜTÇE TOPLAMI Net Miktar W/M , , , ,0 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Yürütme ve İdare Bölümti Sayfa : 8 Fonların Ana Kaynağı Yürütücü Kuruluş Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı TUR796/001 - TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Bütçe Revize "E" : 01-UNDPIPF/TRAC : Hükünıet-Uygulayıcı ve Yürütücü Kuruluş Adına Hükümet Fon SBLN Donör Kurumu Toplam Hükümet maliyet-paylaşımı TUR TUR Net Katkı CO Adm. % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam Sıra Toplam Net Katkı CO Adm. % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam MALİYET PA YLASIM TOPLAMI Net Katkı CO Adm % 5,00 5,00 5,00 5,00 CO Adm Toplam NET KATKI Net Katkı Toplam Sayfa:,10 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

11 yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 Proje Fonların Ana Kaynağı Fonların AOS Kaynağı Yürütücü Kuruluş Bütçe Para Birim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı C/S Ödemeler Tablosu TUR/96/00 l/e/02 TARIMDA İSTİHDAM KONUSUNDA DİE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ UNDP IPF/TRAC NEX - Ulusal Yürütme ABD Doları Altsıra Donör Yıl Tarih Planlanmış Miktar Bütçelendirilmiş Miktar Denge TUR /01/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 27/11/ , , , ,00 01/ ,00 0, ,00 0,00 01/04/ , , ,00 0,60 Genel Toplam , ,00 0,00 11 Şubat 1999^ Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa.11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Madde 1 : Ödemeler, proje faaliyetleri öncesinde yapılacak ve Ödeme Planı'nda belirtilen tarihten geç olmayacaktır. Madde 2: ABD Dolan şeklindeki ödemeler UNDP Katkıları Hesap No: Chemical Bank, New York'a yapılacaktır. Madde 3: ABD Doları'nın dışında yerel para birimindeki ödemeler UNDP'nin Türk Lirası'nı kullanılabilirliğine bağlıdır. Kabul öncesinde UNDP Hazinesi'nden müsaade alınmalıdır. Eğer böyle bir izin verilirse, Türk Lirası bazında ödemeler, Birleşmiş Milletler'in ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden ABD Doları olarak hesaplanacaktır. Türk Lirası'nın ABD Dolan karşısında devalüasyonu sebebiyle UNDP'nin tam kullanım öncesinde yerel para birimini kabul etmesinden dolayı uğrayacağı herhangi bir kayıp Türk Hükümeti'ne ait olacaktır. Eğer bu tip kayıplarda geri ödeme olmazsa katkı değeri düşürülecek ve proje bütçesi de aynı oranda azaltılacaktır. Türk Lirası olarak ödemeler UNDP'nin Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara'daki No'lu hesabına (proje adı ve nosu belirtilerek ) yapılacaktır. Madde 4: UNDP'nin yukarıdaki maliyet bölüşümüne ait ödemenin bir kısmım ya da tamamını kabul etmemesi durumunda bütçe o oranda azaltılacaktır. EK-I ULUSAL HESAPLAR KONUSUNDAKİ DANIŞMANIN İŞ TANIMI Ulusal hesaplar konusunda bir danışman genel ulusal hesaplama sistemi hakkında ileri düzeyde bilgiyi sağlamak için DİE'ye yardım etmek amacıyla görevlendirilecektir. Bu danışmanlığın amaçlan beş gruba ayrılmaktadır. 1- Türkiye'deki ulusal hesaplarda kullanılan kapsam ve kavramların belirlenmesi. 2- Yeni anket, kaynak ve metodlar ihtiyacı üzerine bilgi veren bir rapor hazırlanması. 3- Danışmanın önerilerini kapsayan bir değerlendirme raporu hazırlanması. 4- Bazı ülkelerin uygulamaları ve deneyimlerinin araştırılmasında DİE personeline yardımcı olunması. 5- DİE'de çeşitli anketlerden elde edilen ulusal hesaplar ile ilgili veriler ile diğer kuruluşlarda mevcut olan verilerin karşılaştırılması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 UNDP United Nations Development Programme Project Revision Country : TURKEY Project No. : TTJR/96/001/E/01/99 Title : Strengthening State Institute of Statistics Capacity in Agricultural Employment The attached budget of the above project is hereby revised in accordance with Section of the UNDP Programme and Projects Manual (i) to reflect the best estimate of expenditures for 1998; (ii) to extend the project into 1999 in order to allow the State Institute of Statistics (SIS) to implement the additional technical capacity building programme of "Introduction of System of National Accounts (SNA) in the Computation of National Accounts Statistics; (iii) to reflect the amalgamation in the text of the project document of the new sub-programme referred under (ii) above with additional project objectives, input and outputs as formulated by SIS and agreed formally by the relevant concerned parties, (iv) to increase the project budget by USS encumbering USS of UNDP and USS 26,667 Government Cost-sharing by SIS towards tbe total cost of the additional programme as reflected in the budget for the years 1998 and The Government executing agency, the State Institute of Statistics (SIS) will arrange for all requirements for the effective implementation of the additional programme through its Department of National Accounts. Thei i change to the project total inputs is as follows: Project Total Cost-sharing UNDP Input qine 99 Total) aine 101 Total) (Line 999 Total) $ S $ Previous Budget, Code "D" 96,000 14,286 81,714 Revised Budget, Code "E" 199,000 40, ,047 Increase/(Decreasc) 103,000 26,667 76,333 Previous AOS Input Nil Nil Nil Revised AOS Input Nil Nil Nil Ahmet N. ALPMAN Head of the Department for Multilateral Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Agreed on behalf of Government 13/11/ /10/1998 Agreed on behalf of the Executing Agency Date Jens Toyberg-Frandzen Resident Representative a.i. 19 NOV 1998 Agreed on behalf of (UNDP) Dat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 e

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE. 11 Şubat 1999-Sayı: PART I. PROJECT BACKGROUND The project was first approved on 22 March 1996 with the aim of establishing sound data basis on agricultural employment in Turkey for the provision of data to the related organisations and the Government To date, a seminar on agricultural employment statistics was organized in Ankara under the auspices of the State Institute of Statistics, new classification on agricultural employment statistics was proposed, a publication containing the relevant data and papers was made available for further use and research, the technical capacity of SIS in agricultural employment statistics was strengthened and persons trained. The following reflect the additional objectives, activities, inputs and outputs of the additional programme of the project PART II. THE PROJECT A. Development Objective The development objective of the sub-programme is to improve the implementation of System of National Accounts and to strengthen the data sources of National Accounts through introduction of UN System of National Accounts (SNA) in Turkey by institutional and human resources development required within the State Institute of Statistics. Three principle objectives of the project are as follows: i. Application of SNA introduced by the United Nations and adapt its application in the statistical information management in the context of Turkish economic conditions. ii. To extend and improve the existing accounts by including the new subjects such as the national accounts under high inflation, flow of all funds. iii. To include new concepts and approaches in national accounts, such as sustainable growth, new welfare measures etc. B. Immediate Objectives The project will provide, in achieving these objectives, the following benefits for the SIS and the Turkish economy: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

15 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 i. A more general and comprehensive viewpoint for the evaluation and calculation of national account figures of the economy. ii. A more close relation between the SIS and the principle users of the national account data, such as the State Planning Organization, the Universities etc. Hi. Training facilities for the personnel of the SIS. iv. Strengthening the technical capacity of the Department of the National Accounts of SIS. C. Outputs i. A one-week seminar on various aspects of national accounts and publishing of scientific papers, which will enable the evaluation and calculation of national account figures of the economy. ii. Establishment of closer relations with the users of SIS national account data. iii. Improved knowledge of personnel of the Department of National Accounts. iv. Strengthened capacity of the SIS' National Accounts Department.. D. Activities i. Preparation of papers by fifteen experts in the first half of the second year of the project. ii. Convention and execution of a seminar in Ankara in the second half of the second year of the project and publishing of related reports and papers. iii. Arrangement of study tours on the use of SNA on other user countries in the first and second year of the project iv. Procurement of project equipment as needed in the first year of the project Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı : E. Inputs Government Inputs The State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey will provide necessary administrative and logistic support for executing the project These supports will include: A project coordinator, - Five staff members from SIS, - Support personnel (interpreter and secretarial services), - Provision of equipment, office space and other materials for seminar, - Rooms for seminar, logistic and administrative support SIS will provide US S as cost-sharing project UNDP Inputs Description of UNDP Inputs 17 NATIONAL PROFESSIONALS A national consultant for twelve months in the duration of the project will strengthen the capability of the staff in estimating of the national accounts. The total cost of this component is US$ The terms of reference for consultant is attached in Annex- I. 30 TRAINING 032 Study Tour & 033 In-service Training ' A in-service training/seminar on various aspects of national accounts provided by fifteen experts for preparation of papers and three experts for group directors and an expert for general director of the seminar and two weeks study tour abroad for five SIS staff. Estimated Budget 32 Study Tour 5 Staffs * 2 weeks * $ 1,500 = $ 15,000 (per diem & substance) 5 Staffs * $ 1,600 = $ 8,000 (travel cost) 5 Staffs * $ = $ 12,000 (tuition for2 weeks) Total $ 35,000 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : In-service Training/Seminar 15 Experts * $ 2,000 = $ 30,000 (fee for each paper) 3 Experts* $1,000 = $ 3,000 (Honoraria for 3 group directors) 1 Expert * S 2,000 = $ 2,000 (Honoraria for general director & editor) Total $ 35, EQUIPMENT Personnel Computers (Pentium) and 2 Laser Printers. Estimated Cost 5 PC (Pentium) $ 2,500 = $ 12,500 2 Laser Printer $ 1,250 = S 2,500 Subtotal $ 15, MISCELLANEOUS 51 Operation and maintenance of data processing equipment costs are estimated in as US $ Estimated printing and reporting costs are US S Sundry expenses including the cost of communication (telephone, fax and postage), progress reporting and other miscellaneous items are estimated US $ F. Preparation of the Work Plan Programme work-plan will be prepared at the onset of the start of the added programme and will be brought forward periodically. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 ItnpluMntinQ SBLN DMCrtpUon Agency Total KM 1W7 1MI 1U> OJO. PROJECT PERSONNEL 017. Nrtoml PmfaslontU AgrfcusuraiEiriplorrnarit GOVT 017:02 SystOT erf Nattons Acocunui (SNA) GOVT arr.m U» M Net Amounl W7M Net Amount W/M Net Amount W/M Oft. PROJECT PERSONNEL TOTAL Net Amounl 030. TRAINING 032. Orvup Training Sha* Tours GOVT SNA-Sbidr tour GOVT 032.» UniTotml 03X Jn-SefVfce Training aam UvSarrfca Training GOVT SNA' Training Serrana» GOVT 033JÍ Unt Tolll W/M Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amounl Net Amount 4, , ,000 1B.0 16, ,365 35,000 15, TRAINING TOTAL Net Amount 140,365 14,500 28,165 27,700 70, EQUIPMENT 045. Local Procurement of Equipment Oria Pnaauing Equipment GOVT SNA Operation «ml Maintenance GOVT SNA Equipment GOVT 04CM undp United Nations Development Programme TUR/SUM1. STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Budget - Revision "E~ Main Source of Funds: 01 - UNDP IPF/TRAC Executing Agancy : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency Un* Tot*! Nat Amount Net Amount Net Amount Net Amount 30,000 35,000 «5,000 20,735 1,000 15,000 36,735 2, , , ,500 14,500 2, , C 2.S 24,165 24,165 4,000 4,000 20,735 20,73! 16,200 16,200 11,500 11,500 15,000 15,000 12, , ,000 35,000 35,000 35,000 1,000 1,000 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: 23608

19 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 u n r) n United Nations Development Programme " TUR/96/001 - STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Main Source of Funds: 01 - UNDP IPBTRAC Executing Agency : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency Budget - Revision "E" Implementing SBLN Description Agency Total ». EQUIPMENT TOTAL Net Amount 36,735 20,735 15,000 1, MISCELLANEOUS OSZ Reporting Costs Reporting Costs GOVT SNA Reporting Costs GOVT Una Total 053. Sundries Sundries GOVT SNA - Sundries GOVT Une Total Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount Net Amount 059. MISCELLANEOUS TOTAL Net Amount 5, , BUDGET TOTAL Net Amount W/M BOD 2,000 2, ,000 3, ,000 le.o 16, , ,000 2,000 3,000 3,000 43,600 88, Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 undp Main Source of Funds: 01 - UNDP IPF/TRAC Executing Agency : GOVT - GOVT as Executing and Implementing Agency United Nations Development Programme TUR/86/001 STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Budget- Revision "E" Funding SBLN Donor Institution Total iaae 1997 n n Government cost-sharing TUR TUR NetContrib. 4 0, 953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% COAdm. 2,0* ,333 Total 43,000 9,604 5,396 28, SS Une Total NetContrib. 40,953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% COAdm. ' 2, ,333 Total 4 3,000 9,604 5,396 28,000 Wt. COST SHARING TOTAL NetContrib. 40,953 9,147 5,139 26,667 COAdm.% S C COAdm. 2, ,333 Total 43,000 9,604 5,396 28, NET CONTRIBUTION NetContrib. 156,047 16,500 41,753 36,461 61,333 Total 158,047 16,500 41, ,461 61,333 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE Il Şubat 1999-Sayı : 23608

21 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 undp United Nations Development Programme CIS Schedule of Payments Project TUR/96/001/E/02 STRENGTHENING SIS CAPACITY IN AGR. EMPL. Main Source of Funds UNDP IPF/TRAC AOS Source of Funds Executing Agency Budget Currency NEX National Execution USD Subline Donor Year Date Scheduled Amount Budgeted Amount Balance TUR /01/ /11/ , , , /01/ , Ot/04/ , Grand Total , /10/1998 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: Note 1 : Payments are due in advance of project activities and not later than the dates given in the Payment Schedule. Note 2 : Payment in US $ is to be made to the UNDP.. contributions Account No: at Chemical Bajjk, New York. Note 3 : Payment in local currency rather than US dollars is dependent upon UNDP's ability to use Turkish Liras. Clearance must be obtained from UNDP Treasury prior to acceptance. If such authorization is given, payments in Turkish Liras will be valued in US dollar terms at the United Nations operational rate of exchange prevailing at the date of payment.?.ny losses incurred, by UNDP owing to devaluation of the Turkish Lira against the US dollar.resulting from the acceptance of local currency prior to its full utilization, will be the responsibility of the Turkish government. If reimbursement for such losses is not forthcoming, the value of the contribution will be reduced and the project budget also reduced accordingly. Payment in TL is to be deposited to the UNDP Account; Garanti Bankasi Yenişehir Branch, Ankara, Account No: (indicating project number and title). Note 4 : In the event that UN'D? is unable to accept part or whole of the above cost-sharing payment, the budget will have to be reduced accordingly. ANNEX-I TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANT ON NATIONAL ACCOUNTS A consultant on national accounts will be assigned to assist SIS in such a way that high quality knowledge on general national accounting system. The objectives of this consultancy are divided into five groups: 1- Determination of concepts and contents used in national accounts in Turkey. 2- Preparing a report providing information on the needs of new surveys sources and methods. 3- Preparing an evaluation report describing his/her studies and recommendations. 4- Assisting SIS staff in investigation of some countries' practices and experiences. 5- Comparison of the national accounts data obtained from several surveys at SIS and the data exist in other organization. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Karar Sayısı : 99/12310 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 8 Haziran 1998 tarihinde imzalanan "TUR/96/004/A/01/99" numaralı ve "Türkiye İçin Ulusal İnsani Gelişme Raporları Üretimi : " konulu ilişik Proje Belgesi ve ekinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMIREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan H.H. ÖZKAN H. ULUGBAY Prof. Dr. Ş. S. GÜREL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ F. ÜNLÜ A. TÜMEN Prof. Dr. S. ÖZTEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. TURK C. BAYAR İ. CEM Z. TEMIZEL Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. ERDİR Prof. Dr. N. ÇAĞAN M. ŞAHİN Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEKİN Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Hükümeti Projesi PROJE BELGESİ Proje Numarası: TUR/96/004/A/01/99 Proje Adı : Türkiye için Ulusal İnsani Gelişme Raporları Üretimi: Süresi : 36 ay Proje Yeri : Ankara ACC/UNDP Sektör Alt Sektör: 0200 Genel Kalkınma Konulan 0210 Küresel Bölgesel ve Çoksektörlü Ekonomik Sosyal Kalkınma Stratejileri UNDP & Gider Paylaşma Finansmanı UNDP: IPF Toplam US$ 225,000 US$ 225,000 Uygulamacı Kuruluş : Teknik Devlet Kuruluşlarının işbirliği ile TESEV Tahmini Başlama Tarihi: Mart 1997 Kısa Tanımlama: Projenin amacı, Türkiye'nin 1997,1998,1999 yıllan için Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının hazırlanmasını desteklemektir. Ulusal raporlar UNDP'nin Küresel İnsani Gelişme Raporlarının metodolojisini kullanacak ve her yıl Türkiye ile ilgili ve UNDP'nin küresel kalkınma konulanın tamamlayıcı seçilmiş bir kalkınma konusu üzerine odaklanacaktır. Projenin, hükümet, UNDP, ve Türkiye'deki diğer BM kuruluşlarının ortaklasa destekledikleri teknik işbirliği projelerindeki insani gelişme başarılarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için yol gösterici prensipleri üretmesi beklenmektedir. T.C. Hükümeti adına imza Tarih İsim/Ünvan Ahmet N. ALPMAN 8 Haziran 1998 Daire Başkanı UNDP adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

25 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 A. PROJENİN TARİHÇESİ 1. Alt Sektörün Tanımı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), hükümetin 5 yıllık Kalkınma Programlarının hazırlanmasının eşgüdümü ile görevlendirilen sorumlu organıdır. DPT, 1960'lann ilk yıllarında 'Planlı Dönem"in başlamasından beri Türkiye Hükümetinin benimsediği, kalkınmaya çok sektörlü yaklaşımı yansıtacak bir yapıya sahiptir. Beş Yıllık Kalkınma Planlan, Türk halkının tam olarak yararlanacağı her düzeyde bütünleşmiş sektörel kalkınmayı sağlamaya yönelik stratejilerin çerçevesini çizer. Böylece bu planların en önemli itici kuvveti, UNDP'nin İnsan Gelişme (İG) perspektifinin büyük bir bölümünün tamamlayıcısı olan sosyal ve ekonomik kalkınma meseleleri üzerinde toplanır. 2. Uygulayıcı Ülkenin Stratejisi İlk İnsani Gelişme Raporunun 1990'da yayınlanmasından bu yana Türkiye Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yaparak, hem sosyal hem ekonomik yönden sürdürülebilir olan ve halkın ihtiyaçlarının odağını oluşturduğu bir kalkınma sürecini yürütmek amacıyla, kalkınmanın yeniden incelenmesi ve yeniden tanımlanması süreci içindedir. UNDP için hazırlanan küresel İnsani Gelişme Raporları ve 1995 te Türkiye için hazırlanan ilk Ulusal İnsani Gelişme Raporu gibi, 1996 Ulusal İnsani Gelişme Raporu da, özellikle kentsel yönetim ve yoksulluğun kökünün kazınması konularına odaklanarak Türkiye'de ulusal ve yerel kalkınmanın temel sorunlarını araştırmıştır. Bu alanda 1996 Ulusal İnsani Gelişme Raporu, ülkenin insani gelişme performansının topyekün bir değerlendirmesini ve Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı bir analizini yapmış ve ayrıca bölgelere, illere ve cinsiyete göre ayrılmış verilere dayanan detaylı bir analizi sunmuştur raporu, insani gelişme endeksinin kilit unsurlarının derinlemesine analizini ve eleştirisini, ve ayrıca eğitim, sağlık hizmetleri ve cinsiyet eşitsizlikleri konularında spesifik sektörel değerlendirmeleri de içermektedir için insani gelişme endeksi eldeki en yeni verilere dayanmaktadır. Buna göre, Türkiye'nin ilerlemeye devam ettiği ve yıllık İnsani Gelişme Endeksinin, son yıllarda Türkiye'deki iyileşmeleri gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu, hiçbir sorun yok demek değildir. Tersine, göstergeler yapılacak daha çok iş olduğunu göstermektedir. Bölgeler, iller ve cinsiyetler arasında hala önemli derecede eşitsizlikler mevcuttur. Ülkede koyu bir yoksulluk olmamakla beraber, gelir dağılımı makul bir adaletten çok uzaktır. Son zamanlardaki başarılar kayda değer, fakat çocuk ölüm oranlan hala kabul edilemeyecek derecede yüksektir. Ve Türkiye'nin öncelikli olarak eğitim, insan kaynaklarını geliştirme ve verimli istihdam alanlarına daha fazla yatırım yapmasına gerek bulunduğu açıktır. Sağlık, eğitim, cinsiyet, yoksulluğun giderilmesi, konut ile yerel yönetim ve idare konularındaki gelişmelerin yıllık izlenmesi DPT'nin Yıllık Programlar sürecinin kapsamı içinde sürdürülmektedir. Bu açıdan yıllık Ulusal İnsani Gelişme Raporları, insana yönelik gelişmenin, ulusal ve uluslararası kurumlar da dahil, bütün sorumlu ortaklar tarafindan daha büyük çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğu düşüncesini pekiştirmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: Türkiye'nin kabul etmiş olduğu kalkınma hedefleri, UNDP'nin yukarıda özetlenen insani gelişme perspektifinin yaklaşımı ve kavranılan ile son derece uyumludur. Türkiye'nin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planından alman aşağıdaki paragraf bunu kanıtlamaktadır: " Türkiye'yi 21. Yüzyıla kılavuzlaması öngörülen Yedinci Plan, küreselleşmenin avantajlarından en yüksek düzeyde yararlanmak ve Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini almasına yardımcı olmak suretiyle, çağın ruhunu yakalamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özgür ve demokratik bir ortam yaratmak, bireyleri yüceltmek, sürdürülebilir hızlı bir kalkınma gerçekleştirmek, yaşam standartını yükseltip gelir dağılımını düzeltmek, verimli istihdamı arttırmak, sanayileşmeyi hızlandırmak, teknoloji alanında atılımlar yapmak, dünya refahından daha büyük bir pay almak ve toplumun tüm bireylerine yeteneklerine uygun eğitim sağlamak için eğitim düzeyini yükseltmek, kültürel gelişmeyi sağlamak, herkese sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmeti vermek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek, çevreyi koruyup geliştirmek yolunda çabalar harcanacaktır." Son birkaç on yılda kişi başına GSMH'da önemli büyüme düzeylerine ulaşmış olmakla beraber, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı Güneydoğu Asya ülkelerinin ulaştığı düzeylere varamamıştır. Daha önemlisi, son birkaç yıldaki kişi başına GSMH'dakj değişikliklerde kararsızlıklar görülmüş, etkileyici büyümeleri sıfir veya negatif büyümeler izlemiştir. Bu şablonun, Türkiye'nin insani gelişmesindeki kazançlarını ciddi şekilde tehlikeye attığına inanılmaktadır. Bu sebeple, enflasyonu kontrol altına alırken, makul ve istikrarlı bir büyüme hızı sağlamak, ulusal kalkınmaya yönelmiş bir ulus için en yüksek öncelik olarak görülmektedir. Ayrıca, politik istikrar sosyal ve ekonomik gelişmenin ön koşullarından biridir ve bunun için Türkiye, ekonomik, politik ve sosyal, bütün alanlarda dengeli bir kalkınma sağlamak için daha fazla çaba göstermeye devam etmelidir. Türkiye'de dikkatler, kalkınma planlamasında İnsan Gelişme yaklaşımlarının kullanılmasının güçlendirilmesine ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın yıllık gelişmesinin değerlendirilmesinde İnsani Gelişme Endeksi (HDİ) ve diğer istatistik endekslerinin uygulanmasına yönelmiştir. Böylece, Ulusal İnsani Gelişme raporlarının hazırlanmasında UNDP'nin destek ve işbirliği, hükümetin bu kalkınma amacının gerçekleşmesi için önemli sayılmaktadır. 3. Önceki veya Devam Eden Yardımlar İlk Küresel İnsani Gelişme Raporunun yayınlanmasından hemen sonra, UNDP 1990'da bir özel Program Kaynağı (SPR) altında Türkiye'nin ilk Ulusal İnsani Gelişme (HD) Profili Etüdünün hazırlanmasında sponsorluk yaptı ve 1992'de UNDP, Türkiye'nin HD performansını bölgeler, iller ve cinsiyet itibariyle ayıran verilere dayanarak analiz eden bir ulusal danışmanın yürüttüğü ulusal etüdü destekledi ve 1994'de, 1994 Türk İnsani Gelişme Raporunun çıkarılmasını desteklemek için UNDP/RBCE' nin SPR fonlan kullanıldı ve 1996'da, her biri RBEC/UNDP tarafından seçilmiş ve RBEC bölgesindeki katılımcı ülkelerin belirli kalkınma konularına uyarlanmış bir kalkınma teması üzerine odaklanan Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının (NHDR) hazırlanması için UNDP/RBEC/SPR' den fon sağlandı ve 1997'de Türkiye'nin NHDR'leri hükümetin resmi onayının alınmasını müteakip UNDP ile bir taşeronluk antlaşması yapan TESEV tarafından hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

27 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Alt Sektör için Kurumsal Çerçeve Daha önce sözü edildiği gibi, insani gelişme stratejilerinin ve planlanmasının formülasyonu ve belirlenmesini üstlenen kilit ulusal kuruluş Devlet Planlama Teşkilatıdır (DPT). DPT içinde, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü sosyal ve insani kalkınma planlarını geliştirmekten ve güncelleştirmekten sorumludur. Konumu dolayısıyla DPT, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında ulusal stratejileri formüle etmek için bütün teknik bakanlıkların, Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'lar), Araştırma ve Yetiştirme Kurumlarının, akademik kurumların, ulusal ve uluslararası teşkilatların ve diğer kamu ve özel kuruluşların çalışmalarından yararlanır. İnsani Gelişmeye ilişkin alanlarla ilgilenen ve dolayısıyla DPT'nin çalışmasını tamamlayan başlıca teknik devlet kuruluşları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, akademik kurumlar ve diğer kamu ve özel araştırma kurumlan bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen özel bir araştırma vakfı olan TESEV, 1996 NHDRnun hazırlanmasını başarıyla organize etmiş ve UNDP RR tarafından Türkiye için 1997 NHDR'nun koordinatörü seçilmiştir. 5. UNDP Yardımının Sebepleri UNDP, küresel insani Gelişme Raporlarının hazırlanmasını başlatan öncü kuruluştur. Bu raporların teşvik ettiği kalkınma, işbirliği için İnsani Gelişme yaklaşımı ve bununla ilgili politik strateji, hükümetler ve ülke düzeyinde faaliyet gösteren BM sistemi teşkilatlan tarafından iyi kabul görmüştür. Son birkaç yıl içinde bu çabalar yıllık ulusal raporların yayınlanmasına yol açmıştır. Türk hükümeti bu girişimi başından beri hararetle desteklemiştir ve 1996' da yıllık NHDRTer, UNDP ve hükümetin ortak şemsiyesi altında sırasıyla ulusal araştırmacılar ve TESEV tarafından hazırlanmıştır. Bu süreç, İnsani Gelişme perspektifinin Türkiye'nin programlı çalışmalarıyla etkin olarak bütünleştirilmesine katkıda bulunduğu için hükümet bu faaliyeti döneminde UNDP/EPF finansmanı ile bir ulusal teknik işbirliği süreci olarak devam ettirmeyi arzu etmektedir. 6. Özel Mulahazaralar Bu projenin uygulanması sırasında, İnsani Gelişme yaklaşımı ile İnsani Gelişme Endeksi uygulamalarını, UNDP ve Türk Hükümetinin Türkiye için 5. Ülke Programı ( ) çerçevesi içinde büyük çaplı ortak teknik işbirliği programını destekledikleri GAP yöresinde bütünleştirmeye özel bir dikkat gösterilecektir. 7. Eşgüdüm Düzenlemeleri 1. Bu proje için kabul edilen yürütme programına göre, TESEV hükümet adına başlıca yürütme/ uygulama kuruluşu olacak ve projenin öngörülen girdilerinin eşgüdümünden ve diğer ulusal kuruluşlardan, proje danışmanları ve projeyi destekleyenlerden gelecek bütün diğer katkıların zamanında teslimini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 2. Devlet istatistik Enstitüsü (DİE) ihtiyaç duyulacak istatistik bilgi ve verileri sağlayacak ve yıllık NHDR'ların hazırlanması ile ilgili sosyal istatistik eğitim faaliyetlerini destekleyecek ilgili kuruluşlardan biri olacaktır. 3. Yıllık Ulusal İGR Seminerleri kilit ulusal kurum ve kuruluşların ve bireysel danışmanların işbirliği ve desteği ile TESEV tarafından organize edilecektir. Türkiye'nin kalkınma Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: programında İnsani Gelişme yaklaşımlarının güçlendirilmesi ve etkin kullanımı için, ulusal kurumlardan, NGO' lardan, akademik kurumlardan, kamu ve özel kuruluşlarından oluşan bir ağ kurulacaktır. Başlıca uygulama kuruluşu olarak TESEV, ülkedeki diğer söz sahiplerinin, özellikle özel sektörün, akademik kurumların, medyanın ve bizzat halkın NHDR sürecine ve yıllık NHDR seminerlerine geniş ölçüde katılımını sağlayacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kaynaklardan teknik ve danışmanlık hizmetlerini seferber edecektir. UNDP, Türkiye'deki Daimi Koordinatörlük bürosu aracılığı ile ISDPC kuruluşlarının projenin çeşitli faaliyetlerine uygun şekilde organize edecektir. DİE gibi diğer ulusal kurumların da teknik yardımlarla proje çalışmalarını desteklemeleri beklenmektedir. 8. Karşılık Destek Kapasitesi TESEV, bu proje çerçevesi içinde öngörülen işleri yürütmeye tamamen kendini bağlamış ve iyi donatılmıştır. TESEV, 1996 ve 1997 NHDR'ları hazırlamış olmakla, Türkiye için NHDR'lann başarılı olarak üretmek hususundaki proje yönetim kapasitesini güçlendirmiş ve çeşitli tarafların ve kişilerin eşgüdümünü yapmıştır. Bu programda öngörülen faaliyetleri uygulamak için TESEV gerekli sayı ve nitelikteki idari destek kadrosunu ve büro hizmetlerinin teminini garanti edecektir. B. PROJENİN GEREKÇESİ 1. Ele Alınacak Sorun; Bugünkü Durum Türkiye'nin tespit ettiği kalkınma hedefleri, UNDP' nin İnsani Gelişme yaklaşımının amaçlarından birçoğunu kapsamaktadır. 7nci 5 yıllık Kalkınma Planının Giriş Bölümünün 2nci Maddesinde, halka yönelik kalkınma sürecinin 7nci Planın amaçlarından biri olduğu ve halkın refahının ve kalkınmanın nimetlerinden daha büyük bir pay alınmasının sağlanması için yasama ve yürütme düzeylerinde her türlü çabanın gösterileceği ifade edilmektedir. Türkiye'nin Ulusal İnsani Gelişmesi Raporunun, 7nci 5 Yıllık Kalkınma Planının bu birincil amaçlarını yansıtması ve BM sisteminin teşvik ettiği küresel kalkınma meselelerini tamamlayıcı olması beklenmektedir. Bununla ilgili olarak, UNDP ve Türkiye hükümeti dönemi için ulusal düzeyde yürütülen bir proje şemsiyesi altında NHDR'ların hazırlanmasını desteklemekte ve NHDR sürecinin ulusal kuruluşların ve söz sahiplerinin önderliğinde yürütüldüğü görüşünü teşvik etmektedir. 2. Proje Suresince Beklenen Sonuç 1997, 1998 ve 1999 yıllan için NHDR'ların üretilmesinde, her yıl Türkiye ile UNDP'nin Türkiye'deki teknik işbirliği programı amaçlan ile ilgili bir kalkınma konusu üzerinde özel bir kalkınma odağı bulunacaktır. Her yıl NHDR'ların yayınlanmasını müteakiben yıllık savunma ve bilinçlenme seminerleri düzenlenmiştir. Uzmanlar 5nci program dönemi içinde raporda yer alan ve ulusal devlet kuruluşları, NGO'lar ve UNDP için daha iyi bir politika ve program stratejisine yol açan seçilmiş bir öncelikli kalkınma konusunu tartışacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

29 11 Şubat 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 29 Sosyal istatistik bilgileri ve veri tabanları, NHDR sürecini etkin olarak destekleyecek şekilde güçlendirilecek ve yeniden yapılandırılacaktır. NHDR'ların Türkçe ve İngilizce nüshalarının geniş ölçüde dağıtımı ile tüm ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ulaştırılması sağlanacaktır. İnsani Gelişmesi konusunda Türkiye'deki ivme, yerel medya, araştırma kurumları, NGO'lar, kamu ve özel ilgi grupları ve Türkiye'deki diğer araştırma kuruluşlarını da kapsayan bir ulusal kurumlar aracılığı ile devam ettirilecektir. 3. Hedef Yararlanıcılar NHDR sürecinden doğrudan yararlananlar, ulusal politika geliştiriciler, kalkınma uygulamacıları, kamu/özel kurumlan, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında çalışan NGO'lar, ve Türkiye'de teknik işbirliği programlarını yürüten BM sistem kuruluşlarıdır. Türkiye'deki UNDP ve UN sistem kuruluşları, kendi ülke düzeyinde program kalkınma amaçlan için, ulusal karşılık kuruluşlarla yakın istişarede bulunarak, NHDR'lan ek yol gösterici prensip olarak kullanırlar. 4. Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri Proje TESEV tarafından ve DPT ve DİE gibi devletin diğer teknik kuruluşları ile işbirliği yapılarak uygulanacaktır. Diğer kamu ve özel kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kuruluşların da katılımı sağlanacaktır. Bu programın planlanan ürünlerinin başarıyla alınması için personel ve hizmetlerin alımı TESEV tarafından DPT ve UNDP ile istişare edilerek yapılacaktır. TESEV projeye bir Ulusal Proje Koordinatörü atayacaktır. Bu kişi, programın eşgüdümünden, projenin organizasyon yönlerinin uygulanmasından ve UNDP ve Hükümetle irtibattan sorumlu olacaktır. C. KALKINMA AMACI Projenin kalkınma amacı, Türkiye'deki ulusal kuruluşların sağlam insani gelişme projelerini tasarlama ve uygulama yeteneğini güçlendirmektir. Geniş kapsamlı amaç, ulusal kalkınma ve ekonomik büyüme reformlarının uygulanmasında insani gelişme meselelerine yeterli ilgi gösterilmesinin teminidir. Buna bağlı diğer amaçlar da, kalkınmada İnsani Gelişme perspektiflerinin önemi, ve beşeri koşullarının iyiliğinin, özel sektör ve NGO' 1ar gibi sivil toplum örgütlerinden daha fazla katılım sağladığı ve kamunun eyleme geçmesini teşvik ettiği konusunda kamu bilincini geliştirmektir. D. İVEDİ AMAÇLAR, ÜRÜNLER VE FAALİYETLER Projenin, birbirini destekleyen iki yakın amacı vardır. Birincisi, ülkede politika geliştirmeyi bilgilendirmek ve iyileştirmektir. İkincisi de Türkiye'nin kalkınma ve sosyal istatistikleri derleme kapasitesini desteklemektir. Her iki amaç da sağlam insani gelişme politikalarının formüle edilmesi ve Türkiye için 1997,1998 ve 1999 yılları Ulusal İnsani Gelişme Raporlarının hazırlanması ile ilgilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 1999-Sayı: İvedi Amaç (1): Ulusal Düzeyde İnsani Gelişme Politikasının Geliştirilmesi Bilgilendirme ve İyileştirme NHDR kaynakları, ülkede ilk küresel NHDR'nin 1990da uygulanmasından bu yana kalkınma konularında birçok açık tartışma yapılmasına yol açmıştır. Demokratik süreçlerin güçlenmesine ve kamu eylemlerinin başlatılmasına katkıda bulunmuştur. Farklılaşmış verilerin sunulduğu durumlarda, raporlar büyüyen eşitsizlikler üzerinde tartışmaları ateşlemiştir. Raporlar, kritik konulan incelemek üzere hükümet içinden ve dışından farklı disiplinleri bir araya getirmiştir. Pek çok kere olduğu gibi bu raporlar, politika değişikliğine yol açan açık tartışmaları ve toplu eylemleri başlatmıştır. Bu sebeple, geçmişteki başarılara dayanarak NHDR'lann hazırlanmasına ilişkin çalışmalara) iyileştirilmesi ve genişletilmesi kritik önem taşıyacaktır. Ürün(1): Türkiye için ve1999 villan Yıllık İnsani Gelişme Raporlarının Yayınlanması Faaliyetler İçinde Yer Alacak Hususlar: NHDR Koordinasyon Kurulunun seçilmesi NHDR'ları yıllık olarak hazırlamak maksadıyla uzmanlardan oluşan bir danışma kurulunun kurulması İşbirliği için potansiyel danışmanların, katkıda bulunacakların ve kurumların belirlenmesi ve işe alınması İlgili ulusal ve teknik kuruluşlarda istişarelerin başlatılması Ülkede faaliyet gösteren diğer uluslararası kuruluşlar, araştırma kurumlan ve etüd merkezleri hakkında bilgi edinilmesi İlgili kuruluşlar arasında bağlantı kurarak yerel ağa yardımcı olunması Başarı göstergeleri: Türkiye NHDR'larının her yıl için 1997,1998 ve 1999 Temmuz ayma kadar yayınlanmış olması Ürün(2): NHDR Seminerleri Türkiye için NHDR'ların yayınlanmasını müteakiben 1997,1998 ve1999 yıllarında her yıl bir NHDR Semineri yapılması. Başarı göstergeleri: 1997,1998 ve 1999'da NHDR Seminerlerinin Kasım sonuna kadar yapılması Faaliyetler içinde yer alacak hususlar: NHDR Koordinasyon Kurulu tarafından Seminer Programının hazırlanması Seminer katılımcıları/davetlilerinin belirlenmesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

31 11 Şubat 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 31 Kaynak kişilerin ve bu kişilerin seminerde yapacakları tartışmaların belirlenmesi Her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde bir günlük seminerler düzenlenmesi Seminer raporunu hazırlanması ve geniş bir yelpaze içindeki ilgili gruplara dağıtılması Ürün(3): İnsani Gelişme Konularına Duyarlılığın Artırılması ve NHDR'ların Niteliğinin İyileştirilmesi Genel olarak halkın ve özel olarak özel sektörün, NGO'ların, gençlik birliklerinin, ulusal devlet kuruluşlarının, kamu ve özel araştırma kurumlarının ve kadın kuruluşlarının yararlanması için İnsani Gelişme ve NHDR'ların yıllık konulan hakkında atölye çalışmaları, TV mülakatları, basın bültenleri ve diğer benzer faaliyetlerin düzenlenmesi. İnsani Gelişme ile ilgili sosyal ve ekonomik istatistiklerin zamanında toplanması ve raporlanması. Faaliyetler içinde ver alacak hususlar: Ülkede seçilen coğrafi yerlerde en az iki atölye çalışması yapılarak o yıl NHDR için seçilmiş İnsani Gelişme temaları üzerinde odaklanması, Mümkün olduğu kadar çok sayıda Ulusal ve Uluslararası politika ve araştırma kurumunun katılması imkanları araştırılarak ilgili İnsani Gelişme alanlarına ilgi çekilmesi DİE ile yalan çalışma ilişkileri düzenleyerek, DİE'nin teknik ve istatistik bilgi desteği sağlanması yoluyla NHDR sürecine etkin olarak katılması. Projenin, İnsani Gelişme İstatistikleri konusundaki RER/97/010 projesinin programı ile etkin irtibat kurmasının ve bunun güçlü çerçevesinden bütünleşmiş bir şekilde yararlanmasının sağlanması. İvedi Amaç (2): İnsani Gelişme Endeksi için İstatistiklerin ve İnsani Gelişme Analizi için Sosyal İstatistiklerin Geliştirilmesini Desteklemek Politika analizleri ve sosyal kalkınma programlan, doğru ve güvenilir verilere ve istatistik bilgilere dayandığı takdirde iyileştirilebilir ve uygun olur. Her ülke için İnsani Gelişme analizi ve İnsani Gelişme Endeksini hazırlanması, gelir, giderler, yoksulluk, servet, istihdam ve işsizlik alanlarında farklılaştırılmış ve daha kapsamlı verilerin mevcudiyetini gerektirir. Bu veriler çok zaman aile bütçesi ve işgücü araştırmaları ile elde edilir. Türkiye'de bu araştırmalar düzenli olarak yapılmakla birlikte, bilgi kapsamlarının ve kalite ve metodolojilerinin daha güçlendirilmesi gerekebilir. Faaliyetler içinde ver alacak hususlar: DİE ve diğer ilgili teknik devlet kuruluşları, NGO lar, araştırma ve politika kurumlan ile işbirliği yapılarak, İnsani Gelişme performansını gösteren ve İnsani Gelişme analizi ile ilgili sosyal alanlardaki ciddi veri boşluklarını belirlenmesi Uluslararası uzmanlar/ UN ECE tarafından DTE görevlilerinin ve diğer ilgili kuruluşların görevlilerinin, aile bütçesi ve işgücü araştırmaları için verilerin formülasyonu, metodolojisi ve analizi, ve NHDR gereklerine uygun olarak kapsamlarını genişletmeleri konusunda eğitilmeleri Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 29

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) SONUÇ RAPORU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) FINAL REPORT

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) SONUÇ RAPORU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) FINAL REPORT Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR PROJENİN TÜRÜ TYPE OF THE PROJECT Ünvanı: Title

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır.

6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır. 6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır. Karar Sayısı : 2007/12970 16 Eylül 2007 tarihinde Belgrad da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 94166756-730-E.11165353 03.11.2015 Konu: UNESCO Kardeş Okullar Ağı Programı (ASPnet) DAĞITIM YERLERİNE İlgi: UNESCO Türkiye

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report)

CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report) CYPRUS RED CROSS/RED CRESCENT KKTC KIZILAYI FARKINDALIK PROJESİ (Final Report) CYPRUS RED CRESCENT Müfit Güleroğlu Sok. No:4 Köçklüçiftlik Lefkoşa Phone No: +(90) 393 227 2425 Fax: +(90) 393 227 2675 E-mail:

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı