1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)"

Transkript

1 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile beraber bir bütündür. 2. Bu Uygulama İmar Planında gösterilen Öngörünüm, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölge Sınırları 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda belirtilen sınırlardır. 3. Planda belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 4. Planda belirtilen karayolu istimlak alanı içinde kalan karayolu koruma kuşağı alanlarında yapı yapılmaksızın ağaçlandırılma yapılacaktır. 5. Ticari alanlarda ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda, proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 6. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenleneme yapılabilir. 7. Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 8. Bu plan hükümlerindeki, özel hükümlerde aksi belirtilmediği takdirde açık-kapalı çıkmalar, çatı arası ve iskan edilen bodrum katlar KAKS a dahildir. 9. Bu planda İmar Kanunu nun 18. maddesi hükümleri uygulanmadan normal şartlarda yapı izni verilemeyen yerlerde planın ve izah raporunun öngördüğü parsel genişliği ve derinliğini sağlayacak tevhid ve ifrazlar yapılmadan imar planında belirlenen yükseklikler ve derinlikler verilemez. 10. Yapılaşma değerleri 2960 sayılı yasa doğrultusunda brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır. 11. Uygulama sırasında ağaç revizyonu yapılacak ve mevcut ağaçlar korunacaktır. 12. İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca (T.V.K.B.K.) tescil edilen ağaçlar ile planda anıt ve anıt adayı korunacak ağaçlar olarak belirlenen ağaçlar kesinlikle korunacak, bu ağaçlara yaklaşma mesafesi ağacın türüne ve ağaç revizyon planına bağlı olarak Belediyesince belirlenecektir. 1

2 Plan bütününde uygulama aşamasında parsel içinde kalan korunacak nitelikli ağaçların revizyonları yapılarak avan projede belirlenecektir. Bu ağaçların koruma esasları ve yaklaşma mesafesi ağacın türüne ve ağaç revizyon planına bağlı olarak Belediyesince ve ilgili T.V.K.B.K. nca belirlenecektir /1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında; özel mülkiyete veya kamu ve diğer kurumlara ait parsellerde, uygulama aşamasında ağaç dikmeye özendirici tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede hangi işlev için olursa olsun brüt her 25 m² lik yapı alanı için parsel bünyesinde en az bir adet ağaç dikilecek ve iskan şartı olarak aranacaktır. 14. Bir parselde Taban Alanı Katsayısını geçmemek koşulu ile birden fazla bina yapılabilir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda avan proje aşamasında; blok sayısı, blok ölçüleri, bloklar arası mesafesi, çekme mesafeleri v.b. gibi dokuya etki eden tüm yerleşme koşulları topoğrafya, görünüm ve estetik değerler dikkate alınarak Belediyesince belirlenecektir. 15. Plan onama sınırları içinde; ilgili Koruma Bölge Kurulu (K.B.K.) kararları ile tescil olunan tüm yapılar korunacaktır. Bunların dışındaki tescili gereken nitelikteki yapıların taşınmaz kültür varlığı olup olmadığı K.B.K. görüşü ile belirlenecektir. Plan sınırları içinde; istikametleri ve yapılanma koşulları K.B.K. nca tescilli eski eser yapılarda farklılık çıkması halinde K.B.K. kararına göre uygulama yapılacaktır. 16. İlgili K.B.K. nca belirlenen tescilli parsellerle ilgili uygulama, ilgili Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Planda ilgili K.B.K. nca eski eser tescili olan, ilgili K.B.K. nca plan onandıktan sonra belirlenen, Kurul Kararı olup da planda gösterilmeyen tescilli parseller için uygulama ilgili K.B.K. nca onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 17. Yol haricindeki tüm donatı alanlarında (rekreasyon, park, eğitim, sağlık vb.) yer alan tescilli eski eserler öncelikle ilgili kamu kurumunca kamulaştırılır. İlgili kamu kurumunca kamulaştırma yapılmaması ve parsel malikinin talebi üzerine ilgili Belediyesi ve ilgili T.V.K.B.K. nun uygun görüşü ile tescilli kültür varlığının minimum bahçe mesafelerine bağlı kalınarak yolla bağlantısı sağlanmak suretiyle parsel oluşturularak mevcut yapının ihyasına izin verilerek kalan alan kamuya terk edilecektir. 18. Kamuya terkin sonrası ayrık nizamda inşaat yapmaya müsait olmayan veya min. bina cephe boyutunu sağlamayan parsellerde, çevredeki yapılanma durumu da dikkate alınarak, yapı nizamını ve çekme mesafelerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. 2

3 19. Kentsel Sosyal Altyapı alanları ve Yönetim Merkezleri, İSKİ Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Spor Tesisi Alanları vb. donatı alanlarında ilgili T.V.K.B.K. nun uygun görüşü alınarak bölgenin karakteristik özelliğini yansıtan avan projelere göre uygulama yapılacaktır. 20. Planda yol ceplerinde gösterilen yeşil bantlar, meydan ve açık otopark alanı olarak düzenlenebilir. 21. Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı nda mevcutta var olan radyo, tv, baz istasyonu vb. tüm yayın yapan kuleler ve tesislerin tek bir verici kulede birleştirilmesi esastır. Bu proje gerçekleşinceye kadar planlama alanında yayın yapan hiçbir kule veya tesis yapımına izin verilmez. 22. Planlama alanı içinde sanayi tesisi, akaryakıt deposu kurulamaz, taş ve kömür ocağı açılamaz. Var olanların işletme izinleri uzatılamaz. Planlama sahasında ekmek fırını, fabrika ölçeğinde olmayan unlu ve sütlü mamüller yapan pastahaneler, imalathaneler yer alabilir. Yine planlama alanında küçük sanatlar türünden kuruluşlar için bunlardan motor çalıştıranlara veya el işçiliği esnasında çevresinde gürültü, toz, duman çıkaranlara konut alanları içinde çalışmalarına izin verilmeyecektir. 23. Bu planla kapatılan fiili yollarda bulunan altyapı tesisleri ve üniteleri, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda deplase edilinceye kadar korunacaktır. Bu alanlarda parsel bazında uygulama yapılmak istenildiği takdirde ilgili kurumlarca verilen yapı yaklaşma mesafelerine ve uygulama koşullarına uyulacaktır. 24. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda Deprem Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, TEK yönetmeliği, İSKİ yönetmeliği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Yönetmeliği, ilgili diğer yönetmelik hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 25. İmar Kanununun 23. madde hükümleri geçerlidir. 26. Planlama alanının bütünü GEEAYK nun gün ve 8172 sayılı kararı ile belirlenen Doğal ve Tarihi Sit Alanıdır. 27. İmar Planında pafta çakışmaları v.b. durumlardan dolayı yapı adalarında belirlenmeyen yapılaşma simgeleri bağlı bulunduğu yapı adası simgeleri ile değerlendirilecektir. 28. Planda yol genişliği belirlenmemiş yol güzergahlarında uygulama, plan üzerinden istikamet alarak yapılacaktır. 3

4 29. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik ve ilgili tebliğlere uygun olmak kaydıyla konut ve ticaret alanlarında çevre yapılanma koşullarına uygun olmak kaydıyla özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal ve kültürel tesis binaları yapılabilir. Bu alanlarda uygulama, çevreye uygun yapılanma koşulları dikkate alınarak, belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre belirlenecektir. ÖZEL HÜKÜMLER YAPILANMA HÜKÜMLERİ 1. KONUT ALANLARI 1.1. DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KONUT ALANLARI a) Kandilli Doğal Sit alanında TAKS:0,06 KAKS:0,12 Hmax:6,50 m., b) Plan genelinde TAKS: 0,15 KAKS: 0,30 Hmax: 6,50 m., Yapılaşma değerlerine sahip alanlarda, hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, projeler İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda topoğrafyaya uyum, peyzaj, cephe, dış görünüm, silüet ve estetik değerlerin uygunluğunun tetkiki amacıyla; İlçe Belediyesi kanalıyla uygun bulunarak tasdik edilen avan projeler, ilgili T.V.K.B.K. tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Kot Noktası: ±0.00 Kotu, binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerlerinin ortalamasından belirlenecektir. Ters eğim (yola göre düşük) ve 1 den fazla bodrum kat açığa çıkması durumunda, daha fazla katın açığa çıkmaması için ±0.00 kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir. Teknik gerekçeler nedeniyle ve sadece kat yüksekliğini arttırmak amacıyla; fazla kat kazanmamak, max. kat yüksekliğini aşmamak ve saçak kotunun değiştirilmemesi kaydıyla ±0.00 kotuna 0,50 m. ilave edilebilir. İlave edilen bu yükseklik katlar arasında eşit dağıtılmalıdır. Talep halinde bu işlemin yapılması hakkındaki takdir ve yetkiler Belediyesine aittir. Su Basman Seviyesi: 0.00 kotuna göre, 0,50 m. dir. Bahçe Mesafeleri: Ön bahçe mesafesi en az 5.00 m., yan ve arka bahçe mesafesi en az 4.00 m. dir. Parsellerin yönetmelikte belirlenen minimum cephe ve derinlik şartını sağlamaması durumunda ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir, ön bahçe mesafesini min. 3 m., yan bahçe mesafesini min. 2 m. ye kadar indirmeye belediyesi yetkilidir. 4

5 İfraz Şartları: Minimum parsel büyüklüğü 350 m² dir. Emsal Hesabı: Bir parselin uygulama sonucunda oluşan yeni parselasyona göre emsal hesabı; parselin ilk kadastro parseli olarak tescilli olduğu alan miktarının yapılaşma değeri toplamı, yeni oluşan parsellere hisseleri oranında dağıtılacaktır. Çıkmalar: Cephe boyu toplamının yarısı kadar açık ve kapalı çıkma yapılabilir ve KAKS değerine dahil değildir. Bina Boyutları: Max. bina boyutları 14X17 m. dir. Ancak mimari gereklilik ve estetik amaçlı çözümler için max. blok boyutlarında %20 oranında ölçü değişiklikleri (arttırma ve azaltma) yapılabilir. Bu durumda bina taban oturumu 238 m² yi geçemez. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan 1 Bodrum kat iskan edilebilir ve KAKS değerine dahildir. Bodrum katların kullanımında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, KAKS a tabi alanlarda, iskan edilen bodrum katlar, Katlar Alanı (KA) hesabına dahil edilir. Çatılar ve Saçaklar: %40 çatı eğimi içinde çatı yapılması zorunludur. Saçak genişliği max. 1,5 m. olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur ORTA YOĞUNLUKLU KONUT ALANLARI TAKS: 0,15 KAKS: 0,60 Hmax: 9,50 m. ve Hmax: 12,50 m. dir. Bu alanlarda hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, projeler İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda topoğrafyaya uyum, peyzaj, cephe, dış görünüm, silüet ve estetik değerlerin uygunluğunun tetkiki amacıyla; İlçe Belediyesi kanalıyla uygun bulunarak, tasdik edilen avan projeler ilgili T.V.K.B.K. tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Kot Noktası: ±0.00 Kotu, binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerlerinin ortalamasından belirlenecektir. Ters eğim (yola göre düşük) ve 1 den fazla bodrum kat açığa çıkması durumunda, daha fazla katın açığa çıkmaması için ±0.00 kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir. Teknik gerekçeler nedeniyle ve sadece kat yüksekliğini arttırmak amacıyla; fazla kat kazanmamak, max. kat yüksekliğini aşmamak ve saçak kotunun değiştirilmemesi kaydıyla ±0.00 kotuna 0,60 m. ilave edilebilir. İlave edilen bu yükseklik katlar arasında eşit dağıtılmalıdır. Talep halinde bu işlemin yapılması hakkındaki takdir ve yetkiler Belediyesine aittir. Su Basman Seviyesi: 0.00 kotuna göre, +0,50 m. dir. 5

6 Bahçe Mesafeleri: Ön bahçe mesafesi en az 5.00 m., yan ve arka bahçe mesafesi en az 4.00 m. dir. Parsellerin yönetmelikte belirlenen minimum cephe ve derinlik şartını sağlamaması durumunda ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir, ön bahçe mesafesini min. 3 m., yan bahçe mesafesini min. 2 m. ye kadar indirmeye belediyesi yetkilidir. İfraz Şartları: İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Emsal Hesabı: Bir parselin uygulama sonucunda oluşan yeni parselasyona göre emsal hesabı; parselin ilk kadastro parseli olarak tescilli olduğu alan miktarının yapılaşma değeri toplamı, yeni oluşan parsellere hisseleri oranında dağıtılacaktır. Çıkmalar: Çıkmalar emsale dahildir. Bina Boyutları: Max. bina boyutları 15X20 m. dir. Ancak, mimari gereklilik ve estetik amaçlı çözümler için max. blok boyutlarında % 20 oranında değişiklikler (arttırma ve azaltma) yapılabilir. Bu durumda bina taban alanı 300 m² yi geçemez. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan 2 Bodrum kat iskan edilebilir ve KAKS değerine dahildir. Bodrum katların kullanımında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, KAKS a tabi alanlarda, iskan edilen bodrum katlar, Katlar Alanı (KA) hesabına dahil edilir. Çatılar ve Saçaklar: %40 çatı eğimi içerisinde çatı yapılması zorunludur. Saçak genişliği max. 1,5 m. olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur. Çatı arası kullanımlarında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir YÜKSEK YOĞUNLUKLU KONUT ALANLARI TAKS: 0,15 KAKS: 0,75 Hmax: 15,50 m. dir. Bu alanlarda hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup projeler İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda topoğrafyaya uyum, peyzaj, cephe, dış görünüm, silüet ve estetik değerlerin uygunluğunun tetkiki amacıyla; İlçe Belediyesi kanalıyla uygun bulunarak, tasdik edilen avan projeler ilgili T.V.K.B.K. tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Kot Noktası: ±0.00 Kotu, binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerlerinin ortalamasından belirlenecektir. Ters eğim (yola göre düşük), 1. ve 2.bodrum katlar haricinde kat açığa çıkması durumunda ±0.00 kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 6

7 Teknik gerekçeler nedeniyle ve sadece kat yüksekliğini arttırmak amacıyla; fazla kat kazanmamak, max. kat yüksekliğini aşmamak ve saçak kotunun değiştirilmemesi kaydıyla ±0.00 kotuna 1,00 m. ilave edilebilir. İlave edilen bu yükseklik katlar arasında eşit dağıtılmalıdır. Talep halinde bu işlemin yapılması hakkındaki takdir ve yetkiler Belediyesine aittir. Su Basman Seviyesi: 0.00 kotuna göre, +1,00 m.dir. Bahçe Mesafeleri: Ön bahçe mesafesi en az 5.00 m., yan ve arka bahçe mesafesi en az 4.00 m. dir. Parsellerin yönetmelikte belirlenen minimum cephe ve derinlik şartını sağlamaması durumunda ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir, ön bahçe mesafesini min. 3 m., yan bahçe mesafesini min. 2 m. ye kadar indirmeye belediyesi yetkilidir. İfraz Şartları: İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Emsal Hesabı: Bir parselin uygulama sonucunda oluşan yeni parselasyona göre emsal hesabı; parselin ilk kadastro parseli olarak tescilli olduğu alan miktarının yapılaşma değeri toplamı, yeni oluşan parsellere hisseleri oranında dağıtılacaktır. Çıkmalar: Çıkmalar emsale dahildir. Bina Boyutları: İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan 2 Bodrum kat iskan edilebilir ve KAKS değerine dahildir. Bodrum katların kullanımında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, KAKS a tabi alanlarda, iskan edilen bodrum katlar, Katlar Alanı (KA) hesabına dahil edilir. Çatılar ve Saçaklar: % 40 çatı eğimi içerisinde çatı yapılması zorunludur. Saçak genişliği max. 1,5 m. olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur. Çatı arası kullanımlarında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir KANDİLLİ TARİHİ SİT ALANI VE BURHANİYE KÖYİÇİ TARİHİ SİT ALANI GENEL HÜKÜMLER 1. Uygulama aşamasında bu plan ve notlarında belirlenmeyen hususlarda, kentsel tasarım rehberinde belirlenen öneri peyzaj düzenlemelerine, pencere boyutları ve detaylarına, payandalar, kentsel mobilyalar, aydınlatma ve oturma elemanları, trafik levhaları, çöp kutuları, trafo kutuları vb. gibi belirlenen tasarım elemanlarının boyutlarına ve malzeme cinsine uyulacaktır. 7

8 2. Ticari alanlarda ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda, proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 3. Bölgesel trafo gereksinimi, ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. 4. İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu nca (T.V.K.B.K.) tescil edilen ağaçlar ile, planda anıt ve anıt adayı olarak korunması önerilen ağaçlar kesinlikle korunacak, bu ağaçlara yaklaşma mesafesi, gerektiği takdirde kütlelerin m² si arttırılmadan revizyonuna, ağacın türüne ve ağaç revizyonu planına bağlı olarak Belediyesince belirlenecektir. 5. Plan sınırı içinde kalan Kamusal Alanın tümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından, yerleşik doğal dokunun tipolojik özelliklerine dikkat edilmek suretiyle yapılacak bir peyzaj projesi çerçevesinde, kaybolan doğal hayatın, flora ve faunanın ihyasına çalışılacaktır. 6. Konusunda uzman kişi veya kurumlarca parsel bazında ağaç rölevesi ve revizyonu yapılmadan imar uygulaması yapılamaz. 7. Ruhsat aşamasında, her parselde, 15 m² başına en az bir fidan gelecek şekilde Boğazın doğal florasında bulunan ve genel karakteristiğini oluşturan türlerden bir peyzaj önerisi yapılacaktır ve uygulaması görülmeden iskan verilmeyecektir. 8. Bu uygulama imar planı ile belirlenen kütleler dışında bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda; kütle m² leri arttırılmadan; talep edilen blok sayısı, blok ölçüleri, bloklar arası mesafe, çekme mesafeleri gibi unsurlar için Belediyesi ve ilgili T.V.K.B.K. nca uygun bulunan avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 9. Tescilli eski eser parseli bitişiğindeki ve karşısındaki parsellerde yapılacak uygulamalarda; Belediyesinin uygun gördüğü avan proje ile ilgili T.V.K.B.K. nun kararına göre uygulama yapılacaktır. 10. Plan onama sınırları içinde; ilgili T.V.K.B.K. nun kararları ile tescil olunan tüm yapılar korunacaktır. Plan sınırları içinde; istikametleri ve yapılanma koşulları T.V.K.B.K. nca tescilli eski eser yapıları ve plan arasında farklılık çıkması halinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır. 11. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda Deprem Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, TEK yönetmeliği, İSKİ 8

9 yönetmeliği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Yönetmeliği, ilgili diğer yönetmelik hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 12. İmar Kanununun 23. madde hükümleri geçerlidir. 13. Planda gösterilen yol güzergahları ve yaya yolları üzerinde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde meydanlar, dinlenme ve park alanları, eğlence ve spor alanları düzenlenebilir. Uygulamalar, bu alanlar için hazırlanacak detay projeler ile belirlenecektir. 14. Kamuya ait alanlar kamu eline geçmeden imar uygulaması yapılamaz. 15. Bir parselin Köyiçi Kentsel Sit sınırı ile bölünmesi durumunda, köyiçi sit sınırı ifraz kabul edilip; köyiçi kısmında kalan alanlarda köyiçi alanına göre yapılaşma koşulları, köyiçi sınırı dışında kalan alanlarda bağlı olduğu planın yapılaşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. ÖZEL HÜKÜMLER: 1. Planda gösterilen kütleler esastır. Ancak planda belirlenen bahçe mesafelerinin altına düşmemek, kazandığı bodrum kat hakkından daha fazla bodrum kat kazanmamak şartıyla; mimari çözümleri kolaylaştırmak, estetik değerleri yükseltmek ve planda belirlenen kütle alanını geçmemek koşuluyla mimari kütle cephe ölçülerinde %20 yi geçmeyen ölçü değişiklikleri yapılabilir. Bu değişiklikler Belediyesince onaylanacak avan projeyle belirlenecektir. 2. Talep halinde planda birden fazla kütle önerilen parsellerde, kütlelerin birleştirilmesi halinde max. kütle taban oturumu 300 m² yi, bina boyutları 20X15m. yi aşamaz. Kütlelerin birleştirilmesi halinde komşu parsele yaklaşma mesafesi 3 m, iki bina arası yaklaşım mesafesi 6 m. den az olamaz. 3. Planda belirlenen kütlelerde Konut+Ticaret fonksiyonunu desteklemek amaçlı, tamamen konut, tamamen ticaret fonksiyonu olabileceği gibi perakende ticaret, lokanta, restaurant, muayenehane, büro vb. hizmet kullanımları ve faaliyetleri yer alabilir. Kot Noktası: Ters eğim (yola göre düşük) ve 2 den fazla bodrum kat açığa çıkması durumunda, daha fazla bodrum kat açığa çıkmaması için kot vermeye belediyesi yetkilidir. İfraz Şartları: T.V.K.B.K. nca belirlenen koşullara göre ifraz yapılacaktır. 9

10 Çıkmalar: Planlama alanının tamamında açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak binaların ön cephelerinde yapılacak olan çıkmalar, bina cephe boyunun 1/3 ünü geçemez. Çıkmadan dolayı kazanılan inşaat alanı, binanın kütle ile belirlenen toplam inşaat alanının %20 sini geçemez. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan 1 bodrum kat iskan edilebilir ancak bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Eğimden dolayı açığa çıkan diğer bodrum katlar bina ortak mahalli olarak kullanılabilir. Tabii zemin kotunun altında kalmak şartıyla otopark yönetmeliği koşullarında kapalı otopark yapılabilir. Ancak; plan gereği parsellerde yapılacak ağaçlandırmalarda, türüne göre maksimum kök gelişme alanının bulunduğu kısımlara otopark yapılmayacaktır. Çatı ve Saçaklar: Çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Saçak genişliği max. 1 m. olup ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur. Çatı arası kullanımlarında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Saçak uçları komşu parsele 1m. den fazla yaklaşamaz. Bir parselde birden fazla yapı bulunması halinde saçak uçları birbirlerine 2 m. den fazla yaklaşamaz DOĞAL SİT ALANLARI İlgili T.V.K.B.K. nca Doğal Sit Alanı olarak tasdik edilen bu alanlarda plandaki koşullar geçerlidir YENİDEN DÜZENLENECEK KONUT ALANI Bu alanlar hisseli mülkiyet üzerinde sağlıksız gelişen yoğun konut alanlarıdır. Bu alanların konut işlevine ayrılması, donatılar açısından desteklenmesi, yapılaşma şeklinin depreme dayanıklı, zemin yapısına ve şehircilik, mimarlık ve mühendislik kriterlerine uygun hale getirilmesi esastır. Bu alanlar Boğaziçi Kanunu kapsamında, Geri Görünüm, Siluet içi alanlardır. Bu alanlarda TAKS: 0,15 KAKS: 0,30 Hmax: 6,50 m. dir. Bu alanlarda hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, projeler İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda topoğrafyaya uyum, peyzaj, cephe, dış görünüm, silüet ve estetik değerlerin uygunluğunun tetkiki amacıyla; İlçe Belediyesi kanalıyla uygun bulunarak, tasdik edilen avan projeler, ilgili T.V.K.B.K. tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Kot Noktası: ±0.00 Kotu, binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerlerinin ortalamasından belirlenecektir. 10

11 Ters eğim (yola göre düşük) ve 1 den fazla bodrum kat açığa çıkması durumunda, daha fazla katın açığa çıkmaması için ±0.00 kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir. Teknik gerekçeler nedeniyle ve sadece kat yüksekliğini arttırmak amacıyla; fazla kat kazanmamak, max. kat yüksekliğini aşmamak ve saçak kotunun değiştirilmemesi kaydıyla ±0.00 kotuna 0,50 m. ilave edilebilir. İlave edilen bu yükseklik katlar arasında eşit dağıtılmalıdır. Talep halinde bu işlemin yapılması hakkındaki takdir ve yetkiler Belediyesine aittir. Su Basman Seviyesi: 0.00 kotuna göre, 0,50 m. dir. Bahçe Mesafeleri: Ön bahçe mesafesi en az 5.00 m., yan ve arka bahçe mesafesi en az 4.00 m. dir. Parsellerin yönetmelikte belirlenen minimum cephe ve derinlik şartını sağlamaması durumunda ikiz, üçüz çözümlere gidilebilir, ön bahçe mesafesini min. 3 m., yan bahçe mesafesini min. 2 m. ye kadar indirmeye belediyesi yetkilidir. İfraz Şartları: Minimum parsel büyüklüğü 350 m 2 dir. Emsal Hesabı: Bir parselin uygulama sonucunda oluşan yeni parselasyona göre emsal hesabı; parselin ilk kadastro parseli olarak tescilli olduğu alan miktarının yapılaşma değeri toplamı, yeni oluşan parsellere hisseleri oranında dağıtılacaktır. Çıkmalar: Cephe boyu toplamının yarısı kadar açık ve kapalı çıkma yapılabilir ve KAKS değerine dahil değildir. Bina Boyutları: Max. bina boyutları 14X17 m. dir. Ancak mimari gereklilik ve estetik amaçlı çözümler için max. blok boyutlarında %20 oranında ölçü değişiklikleri (arttırma ve azaltma) yapılabilir. Bu durumda bina taban oturumu 238 m² yi geçemez. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan 1 Bodrum kat iskan edilebilir ve KAKS değerine dahildir. Bodrum katların kullanımında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, KAKS a tabi alanlarda, iskan edilen bodrum katlar, Katlar Alanı (KA) hesabına dahil edilir. Çatılar ve Saçaklar: %40 çatı eğimi içinde çatı yapılması zorunludur. Saçak genişliği max. 1,5 m. olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur YENİDEN DÜZENLENECEK ALANLAR (S) Bu alanlarda İmar Kanunu 18. madde uygulaması yapılacaktır. Yapılanma koşulları, imar planı üzerinde verilen değerlere ve içerisinde bulunduğu yoğunluk bölgelerine göre belirlenecektir. 11

12 1.8. YENİLEME ALANLARI (YA) Bu alanlarda İmar Kanunu 18. madde uygulaması yapılacaktır. Yapılanma koşulları, imar planı üzerinde verilen değerlere ve içerisinde bulunduğu yoğunluk bölgelerine göre belirlenecektir. 2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 2.1. TİCARET ALANLARI Bu alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliğinde yer alan fonksiyonlar yer alabilir. Binaların zemin ve bodrum katları ticaret olmak kaydıyla diğer katlarda ticaret veya konut kullanımı yer alabilir. Ticaret alanlarında planda verilen kat adetlerinin arttırılmaması koşuluyla kat yüksekliklerine betonarme döşeme, havalandırma tesisatı vb ihtiyaçlar nedeniyle her kat için maks. 50 cm ilave edilerek uygulama yapılır. Parsel bazında binaların tamamının yenilenmesi sürecinde; TAKS: 0,30 E:2,00 Hmax: Geri Görünüm Bölgesinde Hmax:12,50 m., Etkilenme Bölgesinde Hmax:15,50 m. dir. Ticaret alanlarında emsal hesabı, planda ticaret alanı olarak belirlenmiş net alanlar üzerinden yapılacaktır. Bu alanlarda hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, projeler İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır. Ayrık nizamda yapı yapılması esastır. Ancak; komşu parsellerin ortak proje hazırlaması ya da parsellerin tevhidi halinde ikiz-üçüz bina çözümleri yapılabilir. Mevcut ağaç dokusu korunacaktır. Parselin kısmen ticaret kısmen konut alanında kalması durumunda, fonksiyon bütünlüğünün sağlanabilmesi için talep halinde parsel tamamında ticaret yapılabilir. Ancak; parselin tamamında ticaret yapılması durumunda parselin avan projesinde belirlenmek üzere ana artere güzergah olmayan cephesinde toplamda %40 oranına denk gelecek kadar park olarak ilave terk yapılacak olup (toplamda brüt parselin %40 ını geçmemek üzere), bu durumda; TAKS:0,15 KAKS:0,30 Hmax: 12,50 m. yapılaşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. Kot Noktası: Kot yol zemininden alınacaktır. Su Basman Seviyesi: 0.00 kotuna göre, +1,00 m. dir. Bahçe Mesafeleri: Ön bahçe mesafesi en az 5.00 m., yan ve arka bahçe mesafesi en az 4.00 m. dir. 12

13 Yönetmelikte belirlenen minimum cephe ve derinlik şartını sağlamayan ticaret fonksiyonundaki parsellerde, ticaretin sürekliliğini sağlamak için; mevcut teşekkül de dikkate alınarak, mimari çözümleri kolaylaştırmak amacıyla yan ve arka bahçe mesafelerini min. 2 m. ye kadar indirmeye belediyesi yetkilidir İfraz Şartları: İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Çıkmalar: Çıkmalar emsale dahildir. Bina Boyutları: Max. bina boyutları 30X30 m. dir. Ancak, mimari gereklilik ve estetik amaçlı çözümler için max. blok boyutlarında %20 oranında ölçü değişiklikleri (arttırma ve azaltma) yapılabilir. Bu durumda bina taban oturumu 900 m² yi geçemez. Ticaret alanlarında TAKS değerine göre taban oturumu 2500 m² den büyük olan parsellerde mimari çözümleri kolaylaştırmak amacıyla avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bodrum Katlar: Eğimden dolayı açığa çıkan en fazla 2 bodrum kat iskan edilebilir ve emsale dahildir. Çatılar ve Saçaklar: % 40 çatı eğimi içerisinde çatı yapılması zorunludur. Saçak genişliği max. 1,5 m. olup, ayrık nizamda 4 satıhlı çatı örtüsü yapılması ve çatıların saçaklı olarak bitirilmesi zorunludur. Çatı arası kullanımlar emsale dahildir TURİSTİK TESİS ALANI Bu alanlarda, çıkmalar cephe boyu toplamının yarısını geçmemek ve TAKS:0,15 Hmax: 6,50 m. yapılaşma şartlarını aşmamak koşulu ile Turistik Tesis yapılabilir. Bu alanlarda hazırlanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, projeler İlçe Belediye Başkanlığınca ve ilgili T.V.K.B.K. nca onaylanacaktır. Bu alanlarda; turizm tesisi, apart otel, butik otel ve turizm amaçlı eğlence merkezleri yapılabilir AKARYAKIT TESİS ALANLARI Akaryakıt tesis alanlarında; bu planda belirlenen fiziki düzenlemeler geçerli olup, yapılaşma koşulları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili T.V.K.B.K. nca onanan tadilatlarına göre uygulama yapılacaktır sayılı Boğaziçi kanununun 3. madde L bendinde Boğaziçi alanlarında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz. ifadesi gereği bu planda yer alan akaryakıt satış ve bakım alanlarından sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir. Büyük ölçekli ve bölgesel olarak hizmet veren akaryakıt, LPG vb. depolama alanları kurulamaz. 13

14 3. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 3.1. PARKLAR VE DİNLENME ALANLARI Bu alanlarda; gezi alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkuru gibi açık havada yapılabilecek spor faaliyet alanları, seyir terasları, piknik alanları, kafeteryalar, çiçek tarhları, çocuk oyun alanları vb. fonksiyonlar yer alacaktır. Park alanları altında doğal yapıyı bozmayacak şekilde otopark ve spor alanı yapılabilir KORU ALANI Tarihi, doğal ve fiziki nitelikleri itibari ile Boğaziçi nin ender değerlerinden olan bu alanlarda mevcut tarihi tescilli yapıların ve ağaçların korunması temel plan kararıdır. Bu alanlarda TAKS:0,02 ve Hmax: 4,50 m. yi geçmemek ve inşaat sahası toplamı 80 m² yi aşmayacak şekilde koruların bakımına ve rekreaktif hizmetlere yönelik yapılar avan projeye göre yapılabilir. Bu alanlardaki yapılaşmalara ilişkin avan projeler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili T.V.K.B.K. nca onaylanacaktır TARİHİ MESİRE VE PARK ALANLARI Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve ilgili T.V.K.B.K. nca onaylanan avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Tarihi ve fiziki nitelikleri itibariyle Boğaziçi nin Doğal Sit değerlerinden olan bu alanlarda TAKS:0,02 ve Hmax: 4,50 m yi geçmeyecek ve inşaat sahası toplam 150 m² yi aşmayacak şekilde rekreatif hizmet binaları yapılabilir ORMAN ALANLARI Orman yasası hükümlerine tabi alanlardır. Bu alanlarda, ilgili kurumun görüşü ve izni alınarak rekreaktif amaçlı kullanım ve düzenlemeler yapılabilir REKREASYON ALANLARI Bu alanlarda, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen yapılaşma koşulları ve fonksiyonlar yer alacaktır MEZARLIK İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimince alınacak görüşler doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 14

15 4. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI Eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal donatı tesisleri, belediye hizmet, belediye eğitim tesisi, dini ve sosyal tesis, dini ve kültürel tesis, kentsel hizmet ve idari tesis alanları yapımında, Boğaziçi peyzaj ve silüetindeki duruma bağlı olarak çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak hazırlanacak avan projenin ilgili T.V.K.B.K. ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanmasından sonra uygulama yapılacaktır. Kentsel sosyal altyapı alanlarında hmaks:4 kat olup bu alanlarda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez. Spor tesis alanlarında, açık-kapalı spor tesisleri ile park düzenlemeleri yapılabilir. Kamuya terkinli spor tesisi alanlarında belediyesince onanacak avan projeye göre de uygulama yapılabilir DİNİ TESİS ALANI Bu alanlarda yapılanma koşulları; bölge ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili kurumun sunacağı avan projenin ilçe belediyesince ve ilgili T.V.K.B.K. nun onayı ile belirlenecektir. Dini yapıların altında ticaret ya da başka bir fonksiyon yer alamaz ÖZEL DONATI ALANLARI (Özel Yurt, Özel Eğitim, Özel Sosyo-Kültürel Tesis) ada 32,33,34,35,38,39 parsellerde tasdik tarihli plan koşulları geçerlidir ada 7 ve 8 parsellerde tasdik tarihli plan koşulları geçerlidir ada 12 parselde (eski 1-11) tasdik tarihli plan koşulları geçerlidir ada 12 parselde tasdik tarihli plan koşulları geçerlidir ve TAKS:0,20 KAKS:0,60, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında, avan projeye göre uygulama yapılacaktır ada 2 ve 9 parsellerde tasdik tarihli plan koşulları geçerlidir ada 1 parselde bölge karakteristiğine uygun olarak Özel Eğitim alanı yer alacaktır. Bu alanda öğrenci yurdu, sosyal tesisler, eğitim tesisleri, açık kapalı spor tesisleri yer alabilir ve TAKS:0,30 Hmax: 4 kat yapılaşma koşullarında, avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 15

16 - 810 ada 2-3 parsellerde Özel Sosyo-Kültürel Tesis alanı yer alacaktır. Bu alanda; öğrenci yurdu, sosyo-kültürel tesis, kütüphane, toplantı-konferans salonları, kafeterya yer alabilir ve TAKS:0,20 KAKS:0,60, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında, avan projeye göre uygulama yapılacaktır RESMİ KURUM VE AĞAÇLANDIRILACAK ALAN (TRT ALANI) Toplam inşaat alanı bu alanın %3 ünü geçmemek kaydıyla resmi kurum tesisi yapılabilir. Alanın diğer kısımları Boğaziçi peyzaj ve doğal bitki örtüsüne uygun şekilde ağaçlandırılarak düzenlenecektir ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Bu alanda uygulama ilgili kurumca hazırlanan avan projenin belediyesi ve ilgili T.V.K.B.K nca onanması ile yapılacaktır RASATHANE ALANI Bu alanda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda rasathane fonksiyonuna uygun olan yapı ve tesisler yer alacaktır. Bu alanda uygulama ilgili T.V.K.B.K nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır İSKİ ALANI Bu alanlarda özel mülkiyete konu olan kısımlar İSKİ tarafından kamulaştırılacak olup, uygulama ilgili kurum görüşü doğrultusunda ilgili T.V.K.B.K nca onanacak avan projeye göre yapılacaktır. 5. KORUMA ALANLARI 5.1. İSKİ DERE KORUMA KUŞAĞI Bu planda belirlenen ve yeşil alan olarak işaretli dere koruma kuşağı alanları, İSKİ tarafından kamulaştırılacaktır. İmara konu alanlarda kalan koruma kuşağı alanlarında (1/5000 ölçekli planda yeşil alan olarak gösterilmeyip dere koruma bandında bulunan parsellerde) ise; yapı yapılmayacak olup, bu kısımlara isabet eden yapılaşma hakkı parsellerin diğer kısımlarında kullanılacaktır. Ancak; fiziki koşulların buna imkan vermemesi halinde İSKİ den uygun görüş alınmak kaydıyla bu plan koşullarına göre uygulama yapılabilir. 16

17 5.2. İSALE HATTI KORUMA KUŞAĞI Bu alanlarda ilgili kurum görüşü alınmadan, uygulama ve hafriyat yapılamaz. İSKİ tarafından uygulama yapılmasında sakınca görülen parsellerin yapılaşma hakları, parselin diğer kısmında kullandırılır FAY HATTI VE KORUMA KUŞAĞI Bu alanlar olası fay hatları olup, üzerinde yapı yapılmaması esastır. Ancak bu alanlarda; İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından verilecek olumlu görüşler doğrultusunda, plan koşullarına göre yapı yapılabilir ENERJİ NAKİL HATTI VE KORUMA KUŞAĞI Enerji Nakil hattı boyunca planda gösterildiği üzere koruma kuşağı tanımlanmıştır. Bu kuşak; yeşil alan statüsünde olup, içerisinde aktif rekreatif kullanım yapılamaz. ENH alanları, ilgili elektrik kurumunca etaplar halinde istimlak edilecektir. Bu alanlarda ilgili kurumdan görüş almak kaydı ile imar kanununca öngörülen sökülüp-takılabilir konut üniteleri yapılabilir. ENH güzergahında kalan yapı adalarında, ENH koruma hattına min. yaklaşma mesafesi 3 m. dir. ENH alanları, park olarak işlenmiş olduğu halde ilgili kurum olumlu görüş verdiği takdirde, söz konusu alanlarda yapı yapılabilir KARAYOLLARI KAMULAŞTIRMA ALANI Bu alanlar sık ağaçlandırılacak olup, ilgili kurumca talep edilen ulaşımla ilgili tesisler T.V.K.B.K nca onaylanacak avan projeye göre uygulanacaktır. 6. ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ Bu bölgede 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir gün ve 1664 sayılı gün ve 4670 sayılı Kurul Kararları geçerli olacaktır gün ve 512 sayılı Kurul Kararı geçerli olacaktır. 17

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER 15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları,

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: 05.07.2007 PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENEN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL

Detaylı

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 1. GENEL HÜKÜMLER İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1.1. İçmeler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI 29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER 2.UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2.1 KONUT ALANLARI 2.1.1 ONANLI MEVZİİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ DOLAPDERE-PİYALEPAŞA PİYALEPAŞA BULVARI ve ÇEVRESİ II. ETAP OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; *DEPREM YÖNETMELİĞİ, *OTOPARK YÖNETMELİĞİ, *SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, *İSKİ YÖNETMELİĞİ, *KARAYOLLARI KENARINDA AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Detaylı

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür. 2. Planda belirlenen Sosyal ve

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 1 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 İŞGYO-1311009 ÜSKÜDAR RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 15.11.2013 SÖZLEŞME TARİHİ

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR: İDARİ HUDUTLAR BELEDİYE HUDUDU(İSKAN HUDUDU) ÖZEL ŞARTLARA TABİ BÖLGELER HUDUDU PROTOKOL ALANI SİT ALANI GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ GECEKONDU

Detaylı

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 10.07.2012 ONAY TARİHLİ PENDİK 1.1. BU PLAN, 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 1.2. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ,

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER YEŞİLVADİ, HİPODROM-BAĞLARBAŞI, YEŞİLKENT MAHALLESİ, KAHVELİPINAR- GÜZELVADİ MAHALLESİ YEŞİLVADİ EK REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI, PLAN NOTLARININ REVİZYONUNA İLİŞKİN PLAN ve TEKNİK GÖRÜŞ RAPORU Müdürlüğümüzce

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 25/09/2013 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANI; PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU VE PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2) 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANININ SINIRI PLAN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 1 ADET PARSEL' İN 1/2 HİSSESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410009 ÜSKÜDAR RAPOR BİLGİLERİ SÖZLEŞME TARİHİ 28.11.2014

Detaylı

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI SELİMPAŞA PLAN NOTLARI I.ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : 23.10.1992 UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni

Detaylı