DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası: T.C.Kimlik numarası : Telefon ve Faks Numarası : Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİZLİK HİZMETİ'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum. 1) Söz konusu işi (rakamla),. Türk Lirası (yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peşinen kabulleniriz. 6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.././2013 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve imza Not : *Teklif mektupları 23/12/2013 tarihi ve saat 14:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. **Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır. ***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz. ****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat kaydedilir.

2 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 A 1 B 2 Sıra Miktarı No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 Birimi İşçi Ay/gün/saat Teklif Edilen 4 sayısı Birim Fiyat 1 Temizlik hizmeti personeli (Şef) Asgari İşçiXAy 1 2 ücretin %15 fazlası 2 Temizlik hizmeti personeli Asgari ücretli İşçiXAy 10 2 I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 Sıra İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen 4 No Birim Fiyat 1 Malzeme Gideri Ay II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) Tutarı Tutarı *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. *Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir. *Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir. Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 8

3 TCDD 3. BOLGE MUDURLUGU (Personel ve Idari Idler Miidiirliigii ) IZMIR TEMIZLIK I$LERi TEKNIK $ARTNAMESI I^in Adi : TCDD 3.BOLGE MUDURL& U MERKEZ BiNA VE MUSTEMILATI A(IK VE KAPALI ALAN TEMIZLIK I$LERI Yiiriirliik Tarihi : 01/01/ /02/2014 Sayfa Adeti :10 Hazirlayan : Personel ve Idari idler Mudurlilgii I

4 PERSONEL VE IDARI ISLER MUDURLUGU SORUMLULUGUNDAKI BINALARIN TEMIZLIK ISLERI TEKNIK $ARTNAMESI I$iN KONUSU : TCDD Izmir 3.Bolge Mudurlugune ait binalarin, tesislerin ve isyerlerinin is ve cevrelerinin temizlik ve ilaclama ^artnamesidir. 1.GENEL SARTLAR 1.1 Temizlik i^lerinin yapilmasi ekipler halinde olacak her ekip ba$inda, ekibin yaptigi her icraattan sorumlu bir ekip ^efi bulunacaktir. 1.2 Temizlik i^lerinde sal ^an butiin personel devarn cetvelini muntazaman imzalayacaktir. Bu devam cetvelinin bir ornegi idareye verilecektir. 1.3 Yuklenicinin rali^t rd g personel IDARE tarafindan onaylanm ^ kimlik karti kullanmak mecburiyetindedir.i^ci bu kart sol yakasinda ta^iyacakt r. 1.4 YUKLENICI, Idarenin haberi ve onayi olmadan sik sik personel degi^tirmeyecektir. Idare tarafindan degistirilmesi istenecek personel ise YUKLENICI tarafindan derhal degi^tirilecektir. YUKLENICI cal ^t racag i^cilerin kimliklerini belirleyen listeleri idareye vermeye mecburdur. Ayni zamanda YUKLENICI idareden habersiz personeline izin vermeyecektir.ancak IDARENIN uygun gorecegi birini yerine verdigi zarnan izin verecektir. YUKLENICI personel degi^ikligi gerektiren zorunlu hallerde ise yukarida belirtilen ^artlar n tamamm yerine getirmekten ve IDARENIN ilgililerini haberdar ettikten sonra yeni personel i^ba^i yapabilecektir. YUKLENICI turn firma elemanlarin n sozle^menin ozel ^artlar maddesinde belirtilen belgelerini mutlaka idareye verecektir. 1.5 IDARE sozlesmeye uyulup uyulmad g konusunda YUKLENICIYI denetlemeye yetkilidir. 1.6!DARE temizlik hizmetlerini haberli veya habersiz denetler. Bu kontrole yuklenicide davet edilerek aksayan hususlar varsa bir rapor tanzim edilerek kar^ilikl imza edilir. Eger YUKLENICI raporu imzalamaktan imtina ederse, IDARENIN yetkililerinin mu^terek duzenledigi rapor gecerlidir. YUKLENICININ kusurundan temizlik aksarsa raporla tespit edilen durum YUKLENICI hak edi^inden kesilir. (I4i sayi si x yevmiye uzerinden) 1.7 YUKLENICI personelinin ve yukleniciye hizmet veren diger hatali hareketleri Idarenin mevzuatma uymayan halleri He ahlak ve adaba uymayan davran ^lari tespit edilip yazili olarak bildirildiginde YUKLENICI bu elernanlar i derhal i^ten r kartacakt r ve yerine yeni elaman temin edilecektir. 1.8 YUKLENICI temizlik sozle mesi devam ettigi surece kullandigi ve kendisine tahsis edilen yer veya yerleri, sozlqmenin sona erdigi zaman terk ederek idareye bob olarak ( ald g ^ekilde) teslim edecektir. Tahliye etmedigi taktirde IDARE tarafindan beher gun icin, sozlqme tutar mn binde biri oraninda ceza odeyecegini YUKLENICI pqinen kabul etmi^ say i lacaktir. 2. OZEL $ARTLAR 2.1 Yapilmas i gereken yer degi*ikliklerinde buro He demirba^ qya ve malzeme nakli YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. 2.2 Badana ve boyadan sonraki temizlik idleri YUKLENICI tarafindan yap lacakt r. 2

5 2.3 Burolarda meydana gelebilecek hasar ve noksanliklar, IDARENIN yetkilileri ve YUKLENICI tarafindan zabit tutularak dogan zarar YUKLENICI tarafindan tazmin edilecektir. Sayet temizlikten once hasar ve noksanltk varsa yine mu^terek bir zabitla belirlenecektir. 2.4 YUKLENICI, IDARENIN muhatap kabul edecegi bir ^efi surekli i^in ba^inda bulunduracaktir. 2.5 Temizlik elemanlari asli gorevleri di^inda ba^ka bir gorevde cali^amazlar. (Ucretli bavul to ima v.s gibi) 2.6 YUKLENICI kusurundan kaynaklanan (temizlik copunun yasak yerlere dokulmesi v.b) diger Kurulu^ ve Resmi kurumlardan gelecek parasal ceza YUKLENICI tarafindan kar^ilanacaktir. 2.7 YUKLENICI temizlikten ba^ka to ima, cop atma, cevre tanzimi ve daha sonra ihtiyac duyulabilecek diger hizmetleri gerceklqtirmekle yukumludur. 2.8 YUKLENICI soguk ve karli havalarda did kullanim alanlarimn karlarini ve buzlarmi temizleyecek, gerektiginde tuzlama yaparak buzlamnayi onleyip insanlarin guvenligi saglanacaktir. 2.9 Personele odenen ucret asgari ucretten az olmayacaktir. YUKLENICI Firma, 4,00 TL. yol Ucreti He 4,00 TL yemek ucreti odemek zorundadir. Bu tutara her yil ortalama UFE arti^ orani Have edilir. Personelin Yol ve Yernek Ucreti nakdi olarak odenecek ve bordrolarinda acikca gosterilecektir 2.10 Personelde Aranan Sartlar; yak ve uzeri olacaktir Ilk ire giri^te ikametgah, Savcilik iyi hal belgesi, Saghk raporu ve Nufus kagit sureti ibraz edilecektir Konu^ma, kirk kiyafet ve davram^ yonunden duzgun ve yeterli olacaktir Gunluk temizlik her gun saat ile saatleri arasinda yapilacaktir. Haftahk temizlik Cumartesi gunleri saat; ile saatleri arasmda yapilacaktir. Ayhk temizlik, her ayin son Cumartesi gunleri saat: ile saatleri arasinda yapilacaktir. Personelin haftalik rali^ma saatleri toplami 6 gun / 45 saati gecmeyecek olup, gunluk cali^ma saatleri buna gore belirlenecektir Haftalik ve aylik temizlikter ile ilaveten verilen idler yapilirken gunluk temizlik ve rutin idler hic bir zaman aksatilmayacaktir. Ike yeni alinacak personele temizlik i^leri ogretilerek, idarenin goru^u ve izni ahndiktan sonra ire ba^latilacaktir Temizlik hizmetlerinin sozle^me ve ^artname hukumlerine uygun olarak yurutulebilmesi icin YUKLENICI mesai icinde ve di^inda IDARECE istenilen sayida personeli bulunduracaktir Gunluk, haftalik ve aylik yapilacak temizlik iii icin gerekli her turlu temizlik malzemesi ile makine ve aparatlar Teknik ^artnamenin 6.14 ve 6.15 maddelerinde belirtilen ^artlara uygun olacaktir. Bilhassa dezenfektan maddeler sagliga zararli olmayacaktir, Temizlikte kullanilacak maddeler temizlik sathini bozmayacak turden ve hijyenik ozellikler taaiyan cinsten ve TSE belgeli olacaktir. 3

6 2.15 Binalarda olu abilecek hamam bocegi, fare, sinek gibi turn zararli ha^erelere kar^i uygun ilaclama yapilacaktir. Bu mucadele gerektiginde IDARENiN istegi uzerine tekrarlanabilecektir. (Kullanilan ilarlar Bakanl k onayli olacaktir.) Halk Sagligi Alaninda Ha5erelere Kar*i 1lac Uygulama Izin Belgesine sahip olmayan yukleniciler ilaclama mini belirtilen izin belgesine sahip olan firmalara yaptiracaklardir Ilaclamada zararli ha^erelere kar^ i kullanilan ilaclar ozelligini kaybettigi taktirde degi*tirilmesi istenebilecek, bu istegin yerine getirilmemesi halinde ba^ka bir firmaya ilaclama yaptirilacak ve bedeli YUKLENICIYE odettirilecektir YUKLENICI firmanin istihdarn ettigi i^cinin muhatabi ve sorumlusu TCDD degildir. YUKLENICi firma cah^tirdigi elemanlarla ilgili, hizmetin gerektirdigi biitun emniyet tedbirlerini zamaninda almak ve her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek olum ve kazalardan sorumludur Asgari ucret arti^inin beklenenin azerinde olmasi durumunda IDARE cali^tirilan personel sayisinin azaltilmasini talep edebilecektir YUKLENICI call*tirdigi i^cilerin adi soyadi, SGK sicil no.su He SGK primlerinin odendigine dair makbuzlari hak edi*ine ekleyerek IDARE'ye verecektir. 3. TEMiZLENECEK YERLER: Asagida ipretli yerlerin temizligi yapilacaktir. Mudariyet binasi, mu^temilati ve cevresi. Idareye ait olup kullanilmakta olan binalar ve cevresi. ( ) Misafirhane ve cevresi. Kre^ Mudurlugii, krq binasi veya krq binalar ve cevresi. Acik veya kapali maze ve maze binasi veya binalari ve cevresi. ( ) Lokal ve cevresi. () Lojman veya Iojmanlarin merdiven ve koridorlar ve cevresi. Park veya parklar He cevreleri Bahceler ve cevreleri. Otopark sahalari cevreleri. Memur kafeteryasi ve ma^temilati. () I^ri kafeteryasi ve ma^temilati. () Personel yatakhanesi ve nu^temilati. () Personel dinlenme salon veya odalari ve mu,temilati. Kullanilan binalardaki butun barolar ve odalar. (Temizlenmeyecek odalar TCDD'ce belirtilecektir.) Kullanilan binalardaki butiin WC. ler. ( ) Kullanilan binalardaki' butiin banyolar. Kullanilan binalardaki bati n lavabolar. Kullanilan binalardaki biitun merdivenler, merdiven trabzanlari ve merdiven bo^luklari. Kullanilan binalardaki biitun koridorlar, biitun baglanti koridorlar. () Kullanilan binalardaki butiin laboratuarlar (varsa) () Kullanilan binalardaki butiin asansorler ve kapilar. Kullanilan binalardaki kalorifer daireleri (varsa) Kullanilan binalardaki butun kitiiphaneler (varsa) Kullanilan binalardaki biitun toplanti odalari ve salonlar (varsa) Garajlar ve cevreleri. Koruma ve Giivenlik kulubeleri ve cevreleri. Kullanilan binalardaki bekleme salonlar (varsa) Kullanilan binalardaki mescit ve abdesthane. 4

7 Kullanilan binalardaki burolarda, odalarda (varsa) koridorlarda, merdivenlerde ve diger yerlerde bulunan halilar, camlar, koltuklar, sandalyeler, masalar, dolaplar (varsa) havalandirma izgaralan, etajerler, cop kutularr, panolar, lambalar, WC, banyo ve laboratuarlarm fayans olan yer ve duvarlar, diger duvar ve tavanlar. () Merkez coplukler ve cevreleri. Yoneticinin gosterecegi ve listede olmayan diger yerierin temizligi. Yukarida zikredilenler di^inda ozel prtlar maddesinde belirtilen yerlerde bu sozlqme cercevesinde temizleme ve ilaglama i^lemine tabi tutulacaktir. Ozel ^artlarda belirtilen diger i^lerde belirtildigi ^ekilde sozlqmenin maddelerine sadik kalinarak yerine getirilecektir. 4. TEMIZLENMEYECEK YERLER: IDARE tarafindan kiraya verilip ucuncu phrslarm tarafindan i^letilen tuvaletler, pastaneler, berber, restoranlar, gay bahceleri gibi yerler, karakollar ve konak komutanliklari gibi yerler sozlqme kapsami di^mdadir. Ayrica ozel prtlar bolumiinde belirlenen yerler. 5.TEMIZLIK ISININ YAPILMA $EKLI : Temizlik Isleri : - Giinluk temizlik. - Haftalik temizlik. - Aylik temizlik. Olmak uzere 3 kategoride yapilacaktir. 5.1 GUNLUK TEMIZLIK Apgida ( X) ipretli temizlik i^leri gunluk olarak yapilacaktir. O O () cop kutulari bosaltilip, coplerin toplanmasr ve aninda merkezi cop mahalline goturulmesi. Kagitlarm toplanmasi. Diy mekanlardaki Kul tabialarinin bopltilmasi ve silinmesi. Yataklarin, gunluk car^aflarinin degi^tirilip, duzeltilmesi. Sert zerinlerin (beton,mozaik,mermer,ah^ap gibi) frrca He supuriilmesi ve kokulu arap sabunu kari^tirilmi su He paspaslanmasi. Halilarin, halifleks ve yolluklarin elektrikle supurge ile temizlenmesi. Cilali zeminlerin Ozel agirlikli firca ile parlatilmasi. Masa, koltuk, dolap, kanepe, masa lambasi, sandalye, afi^ cerceveleri, etajer, sehpa, telefon ve benzeri qyanin tozlarinin yerler supuriildiikten sonra terniz bezle alinmasi. Koridorlar, baglanti koridorlari, sahanliklar, merdivenler He v.b.yerleri parfumlu deterjanla temiz su He temizlenmesi. Merdiven trabzanlarinin, merdivenlerin siipurulmesi ve silinmesinden sonra temiz bezie silinmesi. Asansor iclerinin ve kapilarmm silinmesi, Giri^ ve riki^lardaki paspaslarla oda ve burolarin oniinde bulunan paspaslarin temizlenmesi, WC ta^larinin, fayanslarinin, pisuvarlarin,klozet ve kapaklarinin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla ovularak terizlenmesi, Lavabolarin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla temizlenmesi, Banyolarin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla temizlenmesi, 5

8 Binalarin cevresinin ve did kullanim alanlarinin temizlenmesi, Kb^elerin ve el girerneyen yerlerin elektrikli supurgeyle terniz^lenmesi, Tuvaletlere ve pisuarlara sabah ve oglenden sonra gunde iki kez dezenfektan edilerek mikroplardan armdirilmasi, Bina cevresi ve dr^i kullanim sahasrnm temizlemmesi, Park ve bahcelerin temizlenmesi. Bina giri^lerinin paspaslanip su He yikanmasi, Sert saha ve zeminlerinin geceleri su He yrkanip kurulanmasi. Su TCDD tarafindan verilecektir. Sularin kesik olmasi halinde YUKLENICI bedeli tarafindan kar^rlanmak prtryla, tankerle su getirerek temizligi yapmak mecburiyetindedir. Tuvaletlere gunluk el yikama sabunu koyulacaktir. (X.) Ozel prtlarda belirtilen diger gunluk temizlikleri aksatilmadan yurutulecektir. 5.2 HAFTALIK TEMIZLIK Apgida ( X) I aretli temizlik i^leri haftalik olarak yapilacaktir. Burolarda bulunan ralrgna masalarinrn, dolaplarin, etajerlerin v.b.e^yani kilitsiz bolmeleri ile dry yuzleri ustleri ve sandalye, koltuk, sehpa gibi e^yalarin da sadece dry yuzlerinin parfumlu arap sabunlu su He silinip temizlenmesi. (X ) Perdelerin, koltuklarin, kanepelerin ve sandalyelerin kuma^ kisrmlarinin, halilarin haliflekslerin, yolluklarin, radyatorlerin tozlarinin elektrikli supurge He temizlenmesi ve radyatorlerin Arap sabunlu su ile silinmesi. Kapi ve pencerelerin cerrevelerinin canilarinin silinmesi ve temizlenmesi. Lamba, aplik, avize, masa lambast gibi aydinlatma cihazlarrnrn ve telefonlarin temizligi He gerekli yerlerin parlatilmasi. Tavan ve duvarlardaki oriimcek, kosen ve tozlarin alrnmasr ve silinmesi. ( ) E^yalarm madeni kisunlarmm parlatilmasi, (kapi, korkuluk, pirinc kullukler, pencere ispanyoleti gibi) Bina icinde ve dr^rnda bulunan r^iklr, r^rksiz afi^, pano, cerreve, tablo, saatler ve benzeri qyanin ozellikleri bozulmayacak ve zarar gormeyecek ^ekilde temizlenmesi. cop kutularinin yikanarak temizlenmesi. WC kapilarinin on ve arka yuzunun sabunlu su ile silinmesi, Ah^ap kisimlarla lambri olan yerlerin temizlenmesi. Bahrelerde, parklarda ve TCDD nin kullani n sahalarindaki havuziarin suyunun bo^altilarak temizledikten sonra dezenfekte edilmesi, ciceklerin ve agaclarin bakimi He bahcelerde ve ye^il alanlar uzerinde biriken atiklarin,. agaclardan ve fidanlardan dokolen yapraklarin toplanmasi, Ozel prtlarda belirtilen haftalik hizmetlerinde aksatilmadan yurutulmesi, 5.3 AYLIK TEMiZLIK HIZMETLERI Apgida 1pretli temizlik i^leri aylik olarak yaprlacaktrr. () Soba olan yerlerin sobalarinin sokulerek baca ve borularrmn kurumlarrnrn temizlenmesi ve tekrar kurulmasi. Turn lamba ve gloplarin ve avizelerin silinerek temizlenmesi. GunIUk temizlige tabi tutulan tiim birimlerin ince temizliginin yapilmasi. ( ) Kapak hacimlerdeki mermer duvarlarin silinmesi. 6

9 ( ) Mevcut bekleme salonlarinin hollerinin mermerlerinin cilalanmasi. ( X) Halt ve yolluklarmtn makineyle yikanmasi. Cilalt zeminlerin cilalanmast (mesai haricinde) Koridorlarm yaglr boya kisunlarinin parfumlu Arap sabunu Ile silinmesi. IDARENIN belirttigi yerler Ile koridorlar, burolar, tuvaletler vb. yerler zararli ha^erelere kart ilaclanacaktir.( Bu hizmetin ayin bitimi beklenmeden yaptlmasi gerekli gorulurse YUKLENICI itiraz etmeyecektir) Pencere kenarlarinda biriken ku^ pisliklerinin temizlenmesi Perdelerin sokulerek silkelenmesi. (Perdeler 4 Ayda bir ytkanacak) Ozel ^artlarda belirtilen aylik ternizlik hizrnetleri de aksatilmadan yurutulecektir. 6. TEMIZLIK HIZMETLERINDE UYULACAK ESASLAR 6.1 Temizlik yapilirken calt^an personelin calt^tna duzeni bozulmayacaktir. 6.2 Temizlik sonucu yapilan copier toplanarak buyuk po^etlerle agizlari baglanmak suretiyle belediyenin alacagi cop mahalline usulone uygun olarak ve binada gece kalmayacak ^ekilde btraktlacaktir. 6.3 Temizlik esnasinda temizlenen qyalara yer ve duvar kaplamalarina elektrik ve su donannnlarina etrafa zarar verilmeyecektir. Bu hususlarin detayi IDARENIN yetkililerince belirlenecektir. 6.4 Temizlik yaprltrken kirletilen mahaller YUKLENICI taraftndan temizlenecektir. 6.5 Toz alinmasinda kullanilan toz bezieri yumupk ve tuy birakmayan cinsten olacak hafif nemli olarak kullanilacaktir. Paspaslar ip birakmayan turden olacakttr. 6.6 Her katta veya her bolumde yeteri kadar temizlik i^cisi bulundurularak gunluk temizligin korunmasi saglanacaktir. 6.7 Idare tarafindan belirlenen buro ve yerlerde cok kiymetli alet, qya bulunacagindan temizienecek kisim veya e^yalar ta^tdtgi ozellikler dikkate altnarak, buradaki temizlik, IDARE yetkilisi veya sorumlusu nezaretinde yapilacaktir. 6.8 Ternizlik esnasinda tozlarin havalanmastna meydan verilmeyecektir. 6.9 Temizlik sirasinda yeri degi^tirilen e^yalar temizlik bittikten sonra mutlaka eski yerlerine getirilecektir Gerek temizlik sirasinda gerekse e^ya degwirilmesi veya yer degi^tirilmelerinde duvarlarin cizilmemesine ve etrafa hasar verilmemesine dikkat edilecektir Marley, parke, yer karolarinda, mermer yuzlerinde ve butun Bert zeminlerde meydana gelecek lekeler temizlenecek ve devamlt cilalt bulundurulacakttr Iscilerin burolarda, koridorlarda, merdivenlerde ve merdiven bo^luklarinda oturmalart, yernek yemeleri, yuksek sesle konu^malart ve burolardan telefon etmeleri kesinlikle yasaktir Temizlik malzemeleri TSE standartlarina uygunluk belgeli olacakttr Elektrik supurgesi, vakum, sert Gila makineleri a^tri ses cikarmayan cinsten ve bakimlt olacakttr. 7

10 6.15 Yapilan i^in durumuna gore ihtiyac duyulacak yeterli miktarda makine ve alet bulundurmakla YUKLENICI mukelleftir Burolarm temizligi mesai saatleri haricinde yapilacaktir. Tuvalet, koridor, pencere vb. gibi yerlerin temizligi cali^ma saatlerinde de yapilacaktir. Mesai saatlerinde ozel olarak temizlik istenmedikce burolara girilmeyecektir. 7. TEMIZLIK hsi IcIN cali$tirilacak PERSONEL ADEDI Bu $artnamede belirtilen temizlik i^ierinin istenilen sartlarda yapilabilmesi icin YUKLENICI temizlik hizmetleri sirasinda ve sozle^me suresince cal ^tirilan personel arasindan belirlenecek ve personelin ba.inda muhatap alinacak I ki^i *ef (En az use mezunu bay),... bayan,... erkek olmak uzere toplam 11 personel ca1i^t racaktir. Cali^acak personelin cal ^ma mahalli ( varsa ) ekli listede gosterildigi sekilde olacaktir.bir sef personel icin aylik, asgari ucretin %15 (yuzde onbe*) fazlas odeme yapilacaktir.diger personele yururlukteki asgari ucret oraninda aylik ucret verilecektir. 8.YUKUMLULUKLER 8.1 Temizlik i inde cali^acak YUKLENICI personelinin kiyafetleri ( YUKLENICI' nin adin i ta^ yan isci tulumlari) YUKLENICI tarafindan ternin edilecektir. 8.2 Temizlik icin kullanilacak sabun, sivi sabun, deterjan, temizleme tozu veya sivisi, cila-parlat ci, pas ve kirec rozucusu, koku giderici parlum, ha^ere ilaci, cop irin naylon torba, firca, bez vb. temizlik malzemesi ve bu i^yerlerinde kullanilacak makine ve araclar (elektrikli supurge, vakumlu hall yikama makinesi, cila marinasi, ilaclama makinesi v.s.) YUKLENICI tarafindan ternin edilecektir. Kullanilacak butun malzemeler TSE standartlarina uygun olacaktir. 8.3 (DARE temizlik i $Ieri icin elektrik ve suyu YUKLENICI' ye ucretsiz olarak verecektir. Temizlik yapilan yere en yakin elektrik prizinden ve su vanasindan sonraki seyyar tesisat YUKLENICI' ye ait olacaktir. YUKLENICI' ye tahsis edilen sabit tesisat ve mahalde seyyar, yanici, patlayici (butan gaz vb.), maddeleri bulundurulmayacakt r. Enerji ve su sarfiyatinda tasarrufa azami derecede dikkat edilecektir. Elektrik ocagi ve benzeri aletler kullamlmayacakt r. 8.4 Temizlik sirasinda YUKLENICI tali anlar tarafindan bulunacak para, kiymetli evrak, e^ya gibi malzemeler, derhal tutanakla TCDD bina yetkililerine (Daire Muduru) teslirn edilecektir. 8.5 YUKLENICI; arac parkinda; I adet cama^ r makinesi, I adet vakumlu hali yikama makinesi, 2 adet elektrik supurgesi,l adet cila makinesi,l adet ilaclama makinesi, I adet utu, 6 adet kova, I emniyet kemeri, 5 sift kovali doner pres, I adet merdiven, 10 m. su hortumuna sahip olacaktir. 8.6Temizlik malzemelerinin (sabun,deterjan,cila v.s.) miktar gidilmeyecektir. gerektigi kadar olacak ve kisintiya 8.7 YUKLENICI i esnas i nda zarar verdigi!dare malzemesini (elektrik prizi, musluk v.s.) hemen temin ederek kullanil i r hale getirilecektir. 8

11 9. MUAYENE VE KABUL i$lemleri 9.1 Kabul Bawurusu Sozlqme konusu i tamamlandiginda yuklenici yapilmi^ olan hizmet i^inin kabulun yapilmasi icin idareye yazili olarak ba^vuruda bulunur. Bu ba^vuru uzerine, kontrol te^kilatmca yapilan on inceleme sonucunda i^in kabule uygun bulunmasi halinde durum, "Hizmet l^leri Kabul Teklif Belgesi" (standart form-kik56.0/h) duzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir. Hizmet I leri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunuldugu tarihten itibaren on (10) gums gecmemek uzere idarece belirlenecek sure icinde yetkili makamca, Yonetmeligin 5 inci maddesine gore, muayene ve kabul komisyonu olu^turulur ve durum yukleniciye yazili olarak bildirilir. Kontrol Te^kilati tarafindan hizmette onemli ve hizmetin fonksiyonelligini engelledigi icin idarenin ihtiyacmi kar ilama a4ismdan kabul edilemez eksiklik veya kusurlarin bulundugu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul a^amasina gecilmeyerek Hizmet I^1eri Genet Sartnamesinin 44 uncu maddesinin (a) fikrasi hukumlerine gore hareket edilir. 92 Kabul tutanagmm duzenlenmesi Muayene ve kabul komisyonu isyerine giderek Hizmet I^leri Genet Sartnamesinin 44 ve 49 maddelerinde yazili hukumlere gore i$i inceler, muayene eder ve gerekli gordugu kisimlarin i^letme ve calisma deneylerini yapar. Temizlik, yemek, ta^ima gibi ayni hizmetin belli periyotlarla tekrarlanmasi suretiyle ifa edilen surekli nitelikli i lerde kontrol te^kilatinm, i^in yurutuhnesi sirasinda tuttugu kayitlar esas almarak Hizmet I^leri Genel $artnamesinin 44 uncu maddesinin (b) fikrasmdaki hukumlere gore kabul i^lemleri gerceklqtirilir. Muayene ve kabul komisyonu, yaptigi inceleme ve muayene sonunda iii kabule hazer buldugu takdirde, "Kabul Tutanagi" m (standart form K1K57.0/H) yeterli sayida duzenler. Bu tutanak yuklenici tarafindan imzalanir. 9.3 Kabulde gorulecek kusur ve noksanlar Kabul sirasinda tespit edilen kusur ve noksanliklarin kabul yapilmasina engel olmayacak nitelikte bulunmasi halinde kabul tutanagi duzenlenir. Ancak kusur ve noksanliklar tutanakta acikca gosterilir ve tarnamlanmalari icin verilen sure tutanakta belirtilir. Bu ^ekilde tanzirn edilen tutanaktan birer nusha kontrol tqkilatina ve yukleniciye verilir. Kabul tutanagi, kusur ve noksanliklarin tamamlandiginin kontrol te^kilati tarafindan tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanagin altina yazilmasindan sonra i^leme konulur Kabul sirasinda tespit edilen kusur ve noksanliklar kabule engel olacak nitelikte bulundugu takdirde; kabulu engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul i^lemi yapilmaksizin kusur ve eksikliklerin giderilmesi icin bir sure belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurlarm giderilmesinden sonraya birakilir.!dare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yukleniciye bildirir. Muayene ve kabul komisyonunca ongorulen surede kusur ve noksanliklar yuklenici tarafindan tamamlanmadigi durumda,!dare; Hizmet I,leri Genel $artnamesinin 44 uncu madde hukumlerine gore kusur ve noksanliklari yuklenici nam ve hesabina tamamlatir veya eksik idler icin tespit edilen bedel yuklenici icin alacaklarmdan, yetmezse teminatmdan tahsil edilerek kabul i^lemi tekemmul ettirilir. 9

12 9.4 Kabul tutanagmm onayi Kabul tutanagi yetkili makam tarafindan onaylandiktan sonra gegerli olur ve kabul i^lemi tamamlanmi^ sayilir.kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasmdan sonra yuklenicinin sozle^me konusu i^ten dolayi idareye kar^i, herhangi bir sorumlulugu kalmaz. Ancak 4735 sayili Kainu Ihale Sozle,meleri Kanununun 13 UncU ve 34 uncu maddeleri hukumleri He Hizmet I^leri Genet $artnamesinin 13 uncu maddesindeki gizlilikle ilgili hukumler saklidir. 10 Kullanilacak Temizlik Malzemeleri Aylik Tiiketim Miktarlari 1-Dezenfekten etkili temizleme maddesi, 60 Litre 2-Swi el sabunu (tuvaletler icin), 30 Litre 3-Paspaslarda kullanilan Genet ternizlik maddesi, 60 Litre 4-Tuvalet kagidi, 200 Adet 5-Cop torbasi ( orta ve kucuk boy) I Koli 6- trop torbasi (Buyuk boy) I Koli 7-Cila, bakim ve ternizlik maddesi : 5 Kilo 8-Agir kir ve cila sokucii maddesi : 30 Kilo 9-Sanyo ve tuvalet ternizligi maddesi : 5 Litre 10-WC temizleme ve dezenfekten maddesi: 30 Litre 1I-Ovma maddesi, 20 Kg. 12-Nemli paspas mopu pelii^ii 50 cm. ( l.kalite), 10 Adet 13-Islak paspas mopu ( 1.kalite), 10 Adet 14-Tuvalet fircasi, 10 Adet 15-Lavabo fircasi, 10 Adet 16-Temizlik bezi (2 renk), 40 Metre 17-Avrupa lastik yer cekcek, 4 Adet 18-Supurge, 10 Adet 19-Fall siipi rgesi, 3 Adet 20-Firca (saph), 2 Adet 21-Cam silecegi, 5 Adet 22-Cam jileti, 3 Adet 23-Hah yikama maddesi: 3 Kg. 24-Sivi deterjan 30 Litre 25-Koku giderici tablet, 2 Kg. 26-Koku giderici ernet, 10 Adet 27-Ha$ere ilaci 2 Litre 28-Fare ilaci 100 Tablet 29-Kagit el havlusu 150 Adet m CZ.NUK 3,/VIII ':"/lemur f /5I'' >Eliiseyi n 3/VIII Memur 10

13 IDARI $ARTNAMEYE EKLENECEK HUSUSLAR 1- Personeller ayda 30 gun uzerinden cali^tirilacak olup 26 gun uzerinden yol ve yemek bedeli hesaplanip bodro uzerinden gosterilecektir. 2- cali^an personele gunluk 4,00 TL Yemek bedeli,4,00 TL Yol bedeli nakdi olarak verilecektir. 3- Temizlik 5efi olarak calipn personele asgari ucretin % 15 fazlasi odeme yapilacaktir. 4- ^ali^tirilacak temizlik personelinin Sigorta primi risk orani %2 dir. 5- Asgari ucret fiyat farki verilecektir. 6- in suresi tarihleri arasi 2 aydir. Halim UZNUK H seyin KEQN Memur Memur 11.../12/2013 Sakir ARNAVUT Personel ve Idari I^Ier MOdurO

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 29/09/2017-2994 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.03.11- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 39 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetlerinde günlük işlemleri araştırınız. Örnek günlük

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmış olup idarenin 18/11/2011 tarihli yazısı postaya aynı gün verilmiş istekli firmaya

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-3 27 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, kullanılacak malzemelerin doğru ve eksiksiz olarak dağıtımını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri departmanında

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi : 2012 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ İHALESİ

: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi : 2012 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ İHALESİ İhale Kayıt Numarası : 2011/19867 İdarenin Adı İşin Adı : Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi : 2012 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ İHALESİ İhale Tarih Ve Saati : 10/01/2012

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU OKULUN ADI: BİNA SAYISI: SINIF SAYISI: ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFONU: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: ADRESİ: ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): AP VP AP VP AP VP 37.Okul

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HAYDARPAŞA) TRAFİK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HAYDARPAŞA) TRAFİK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 18 Sayı : 19659885-934.008/E.116601 27.12015 Konu : Şartnameler NE HAYDARPAŞA, SİRKECİ VE HALKALI GAR, BİNA, PERON VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİK VE İLAÇLANMASI MALZEMELİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında İnşaat-Tadilat mal alımına ve onarımına ilişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146 DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri, Hediye/Ödüllendirme Satın Almaya

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HAYDARPAŞA) TRAFİK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HAYDARPAŞA) TRAFİK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 16 TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HAYDARPAŞA) Sayı : 19659885-93008/E.117382 27.12015 Konu : ANADOLU YAKASI İŞYERLERİNE 2016 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME NE BİLECİK, ARİFİYE, İZMİT, DERİNCE,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/592941 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Kırmızı Et 1 Dana Kısa But (Orta Kemikli) 2 Dana Kontrfile A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/142266 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL TAŞIMA

Detaylı

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Geleceğini Emin Ellere Bırak Projesi kapsamında Mobilya Satın Almaya İlişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin usulü

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Madde-1 İşin Konusu : TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğünün Söğütlü-Akçaabat/Trabzon adresinde bulunan Hizmet binası ve diğer hizmet binalarının malzemesiz

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı