DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası: T.C.Kimlik numarası : Telefon ve Faks Numarası : Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİZLİK HİZMETİ'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum. 1) Söz konusu işi (rakamla),. Türk Lirası (yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peşinen kabulleniriz. 6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.././2013 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve imza Not : *Teklif mektupları 23/12/2013 tarihi ve saat 14:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. **Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır. ***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz. ****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat kaydedilir.

2 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 A 1 B 2 Sıra Miktarı No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 Birimi İşçi Ay/gün/saat Teklif Edilen 4 sayısı Birim Fiyat 1 Temizlik hizmeti personeli (Şef) Asgari İşçiXAy 1 2 ücretin %15 fazlası 2 Temizlik hizmeti personeli Asgari ücretli İşçiXAy 10 2 I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 Sıra İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen 4 No Birim Fiyat 1 Malzeme Gideri Ay II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) Tutarı Tutarı *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. *Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir. *Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir. Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 8

3 TCDD 3. BOLGE MUDURLUGU (Personel ve Idari Idler Miidiirliigii ) IZMIR TEMIZLIK I$LERi TEKNIK $ARTNAMESI I^in Adi : TCDD 3.BOLGE MUDURL& U MERKEZ BiNA VE MUSTEMILATI A(IK VE KAPALI ALAN TEMIZLIK I$LERI Yiiriirliik Tarihi : 01/01/ /02/2014 Sayfa Adeti :10 Hazirlayan : Personel ve Idari idler Mudurlilgii I

4 PERSONEL VE IDARI ISLER MUDURLUGU SORUMLULUGUNDAKI BINALARIN TEMIZLIK ISLERI TEKNIK $ARTNAMESI I$iN KONUSU : TCDD Izmir 3.Bolge Mudurlugune ait binalarin, tesislerin ve isyerlerinin is ve cevrelerinin temizlik ve ilaclama ^artnamesidir. 1.GENEL SARTLAR 1.1 Temizlik i^lerinin yapilmasi ekipler halinde olacak her ekip ba$inda, ekibin yaptigi her icraattan sorumlu bir ekip ^efi bulunacaktir. 1.2 Temizlik i^lerinde sal ^an butiin personel devarn cetvelini muntazaman imzalayacaktir. Bu devam cetvelinin bir ornegi idareye verilecektir. 1.3 Yuklenicinin rali^t rd g personel IDARE tarafindan onaylanm ^ kimlik karti kullanmak mecburiyetindedir.i^ci bu kart sol yakasinda ta^iyacakt r. 1.4 YUKLENICI, Idarenin haberi ve onayi olmadan sik sik personel degi^tirmeyecektir. Idare tarafindan degistirilmesi istenecek personel ise YUKLENICI tarafindan derhal degi^tirilecektir. YUKLENICI cal ^t racag i^cilerin kimliklerini belirleyen listeleri idareye vermeye mecburdur. Ayni zamanda YUKLENICI idareden habersiz personeline izin vermeyecektir.ancak IDARENIN uygun gorecegi birini yerine verdigi zarnan izin verecektir. YUKLENICI personel degi^ikligi gerektiren zorunlu hallerde ise yukarida belirtilen ^artlar n tamamm yerine getirmekten ve IDARENIN ilgililerini haberdar ettikten sonra yeni personel i^ba^i yapabilecektir. YUKLENICI turn firma elemanlarin n sozle^menin ozel ^artlar maddesinde belirtilen belgelerini mutlaka idareye verecektir. 1.5 IDARE sozlesmeye uyulup uyulmad g konusunda YUKLENICIYI denetlemeye yetkilidir. 1.6!DARE temizlik hizmetlerini haberli veya habersiz denetler. Bu kontrole yuklenicide davet edilerek aksayan hususlar varsa bir rapor tanzim edilerek kar^ilikl imza edilir. Eger YUKLENICI raporu imzalamaktan imtina ederse, IDARENIN yetkililerinin mu^terek duzenledigi rapor gecerlidir. YUKLENICININ kusurundan temizlik aksarsa raporla tespit edilen durum YUKLENICI hak edi^inden kesilir. (I4i sayi si x yevmiye uzerinden) 1.7 YUKLENICI personelinin ve yukleniciye hizmet veren diger hatali hareketleri Idarenin mevzuatma uymayan halleri He ahlak ve adaba uymayan davran ^lari tespit edilip yazili olarak bildirildiginde YUKLENICI bu elernanlar i derhal i^ten r kartacakt r ve yerine yeni elaman temin edilecektir. 1.8 YUKLENICI temizlik sozle mesi devam ettigi surece kullandigi ve kendisine tahsis edilen yer veya yerleri, sozlqmenin sona erdigi zaman terk ederek idareye bob olarak ( ald g ^ekilde) teslim edecektir. Tahliye etmedigi taktirde IDARE tarafindan beher gun icin, sozlqme tutar mn binde biri oraninda ceza odeyecegini YUKLENICI pqinen kabul etmi^ say i lacaktir. 2. OZEL $ARTLAR 2.1 Yapilmas i gereken yer degi*ikliklerinde buro He demirba^ qya ve malzeme nakli YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. 2.2 Badana ve boyadan sonraki temizlik idleri YUKLENICI tarafindan yap lacakt r. 2

5 2.3 Burolarda meydana gelebilecek hasar ve noksanliklar, IDARENIN yetkilileri ve YUKLENICI tarafindan zabit tutularak dogan zarar YUKLENICI tarafindan tazmin edilecektir. Sayet temizlikten once hasar ve noksanltk varsa yine mu^terek bir zabitla belirlenecektir. 2.4 YUKLENICI, IDARENIN muhatap kabul edecegi bir ^efi surekli i^in ba^inda bulunduracaktir. 2.5 Temizlik elemanlari asli gorevleri di^inda ba^ka bir gorevde cali^amazlar. (Ucretli bavul to ima v.s gibi) 2.6 YUKLENICI kusurundan kaynaklanan (temizlik copunun yasak yerlere dokulmesi v.b) diger Kurulu^ ve Resmi kurumlardan gelecek parasal ceza YUKLENICI tarafindan kar^ilanacaktir. 2.7 YUKLENICI temizlikten ba^ka to ima, cop atma, cevre tanzimi ve daha sonra ihtiyac duyulabilecek diger hizmetleri gerceklqtirmekle yukumludur. 2.8 YUKLENICI soguk ve karli havalarda did kullanim alanlarimn karlarini ve buzlarmi temizleyecek, gerektiginde tuzlama yaparak buzlamnayi onleyip insanlarin guvenligi saglanacaktir. 2.9 Personele odenen ucret asgari ucretten az olmayacaktir. YUKLENICI Firma, 4,00 TL. yol Ucreti He 4,00 TL yemek ucreti odemek zorundadir. Bu tutara her yil ortalama UFE arti^ orani Have edilir. Personelin Yol ve Yernek Ucreti nakdi olarak odenecek ve bordrolarinda acikca gosterilecektir 2.10 Personelde Aranan Sartlar; yak ve uzeri olacaktir Ilk ire giri^te ikametgah, Savcilik iyi hal belgesi, Saghk raporu ve Nufus kagit sureti ibraz edilecektir Konu^ma, kirk kiyafet ve davram^ yonunden duzgun ve yeterli olacaktir Gunluk temizlik her gun saat ile saatleri arasinda yapilacaktir. Haftahk temizlik Cumartesi gunleri saat; ile saatleri arasmda yapilacaktir. Ayhk temizlik, her ayin son Cumartesi gunleri saat: ile saatleri arasinda yapilacaktir. Personelin haftalik rali^ma saatleri toplami 6 gun / 45 saati gecmeyecek olup, gunluk cali^ma saatleri buna gore belirlenecektir Haftalik ve aylik temizlikter ile ilaveten verilen idler yapilirken gunluk temizlik ve rutin idler hic bir zaman aksatilmayacaktir. Ike yeni alinacak personele temizlik i^leri ogretilerek, idarenin goru^u ve izni ahndiktan sonra ire ba^latilacaktir Temizlik hizmetlerinin sozle^me ve ^artname hukumlerine uygun olarak yurutulebilmesi icin YUKLENICI mesai icinde ve di^inda IDARECE istenilen sayida personeli bulunduracaktir Gunluk, haftalik ve aylik yapilacak temizlik iii icin gerekli her turlu temizlik malzemesi ile makine ve aparatlar Teknik ^artnamenin 6.14 ve 6.15 maddelerinde belirtilen ^artlara uygun olacaktir. Bilhassa dezenfektan maddeler sagliga zararli olmayacaktir, Temizlikte kullanilacak maddeler temizlik sathini bozmayacak turden ve hijyenik ozellikler taaiyan cinsten ve TSE belgeli olacaktir. 3

6 2.15 Binalarda olu abilecek hamam bocegi, fare, sinek gibi turn zararli ha^erelere kar^i uygun ilaclama yapilacaktir. Bu mucadele gerektiginde IDARENiN istegi uzerine tekrarlanabilecektir. (Kullanilan ilarlar Bakanl k onayli olacaktir.) Halk Sagligi Alaninda Ha5erelere Kar*i 1lac Uygulama Izin Belgesine sahip olmayan yukleniciler ilaclama mini belirtilen izin belgesine sahip olan firmalara yaptiracaklardir Ilaclamada zararli ha^erelere kar^ i kullanilan ilaclar ozelligini kaybettigi taktirde degi*tirilmesi istenebilecek, bu istegin yerine getirilmemesi halinde ba^ka bir firmaya ilaclama yaptirilacak ve bedeli YUKLENICIYE odettirilecektir YUKLENICI firmanin istihdarn ettigi i^cinin muhatabi ve sorumlusu TCDD degildir. YUKLENICi firma cah^tirdigi elemanlarla ilgili, hizmetin gerektirdigi biitun emniyet tedbirlerini zamaninda almak ve her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek olum ve kazalardan sorumludur Asgari ucret arti^inin beklenenin azerinde olmasi durumunda IDARE cali^tirilan personel sayisinin azaltilmasini talep edebilecektir YUKLENICI call*tirdigi i^cilerin adi soyadi, SGK sicil no.su He SGK primlerinin odendigine dair makbuzlari hak edi*ine ekleyerek IDARE'ye verecektir. 3. TEMiZLENECEK YERLER: Asagida ipretli yerlerin temizligi yapilacaktir. Mudariyet binasi, mu^temilati ve cevresi. Idareye ait olup kullanilmakta olan binalar ve cevresi. ( ) Misafirhane ve cevresi. Kre^ Mudurlugii, krq binasi veya krq binalar ve cevresi. Acik veya kapali maze ve maze binasi veya binalari ve cevresi. ( ) Lokal ve cevresi. () Lojman veya Iojmanlarin merdiven ve koridorlar ve cevresi. Park veya parklar He cevreleri Bahceler ve cevreleri. Otopark sahalari cevreleri. Memur kafeteryasi ve ma^temilati. () I^ri kafeteryasi ve ma^temilati. () Personel yatakhanesi ve nu^temilati. () Personel dinlenme salon veya odalari ve mu,temilati. Kullanilan binalardaki butun barolar ve odalar. (Temizlenmeyecek odalar TCDD'ce belirtilecektir.) Kullanilan binalardaki butiin WC. ler. ( ) Kullanilan binalardaki' butiin banyolar. Kullanilan binalardaki bati n lavabolar. Kullanilan binalardaki biitun merdivenler, merdiven trabzanlari ve merdiven bo^luklari. Kullanilan binalardaki biitun koridorlar, biitun baglanti koridorlar. () Kullanilan binalardaki butiin laboratuarlar (varsa) () Kullanilan binalardaki butiin asansorler ve kapilar. Kullanilan binalardaki kalorifer daireleri (varsa) Kullanilan binalardaki butun kitiiphaneler (varsa) Kullanilan binalardaki biitun toplanti odalari ve salonlar (varsa) Garajlar ve cevreleri. Koruma ve Giivenlik kulubeleri ve cevreleri. Kullanilan binalardaki bekleme salonlar (varsa) Kullanilan binalardaki mescit ve abdesthane. 4

7 Kullanilan binalardaki burolarda, odalarda (varsa) koridorlarda, merdivenlerde ve diger yerlerde bulunan halilar, camlar, koltuklar, sandalyeler, masalar, dolaplar (varsa) havalandirma izgaralan, etajerler, cop kutularr, panolar, lambalar, WC, banyo ve laboratuarlarm fayans olan yer ve duvarlar, diger duvar ve tavanlar. () Merkez coplukler ve cevreleri. Yoneticinin gosterecegi ve listede olmayan diger yerierin temizligi. Yukarida zikredilenler di^inda ozel prtlar maddesinde belirtilen yerlerde bu sozlqme cercevesinde temizleme ve ilaglama i^lemine tabi tutulacaktir. Ozel ^artlarda belirtilen diger i^lerde belirtildigi ^ekilde sozlqmenin maddelerine sadik kalinarak yerine getirilecektir. 4. TEMIZLENMEYECEK YERLER: IDARE tarafindan kiraya verilip ucuncu phrslarm tarafindan i^letilen tuvaletler, pastaneler, berber, restoranlar, gay bahceleri gibi yerler, karakollar ve konak komutanliklari gibi yerler sozlqme kapsami di^mdadir. Ayrica ozel prtlar bolumiinde belirlenen yerler. 5.TEMIZLIK ISININ YAPILMA $EKLI : Temizlik Isleri : - Giinluk temizlik. - Haftalik temizlik. - Aylik temizlik. Olmak uzere 3 kategoride yapilacaktir. 5.1 GUNLUK TEMIZLIK Apgida ( X) ipretli temizlik i^leri gunluk olarak yapilacaktir. O O () cop kutulari bosaltilip, coplerin toplanmasr ve aninda merkezi cop mahalline goturulmesi. Kagitlarm toplanmasi. Diy mekanlardaki Kul tabialarinin bopltilmasi ve silinmesi. Yataklarin, gunluk car^aflarinin degi^tirilip, duzeltilmesi. Sert zerinlerin (beton,mozaik,mermer,ah^ap gibi) frrca He supuriilmesi ve kokulu arap sabunu kari^tirilmi su He paspaslanmasi. Halilarin, halifleks ve yolluklarin elektrikle supurge ile temizlenmesi. Cilali zeminlerin Ozel agirlikli firca ile parlatilmasi. Masa, koltuk, dolap, kanepe, masa lambasi, sandalye, afi^ cerceveleri, etajer, sehpa, telefon ve benzeri qyanin tozlarinin yerler supuriildiikten sonra terniz bezle alinmasi. Koridorlar, baglanti koridorlari, sahanliklar, merdivenler He v.b.yerleri parfumlu deterjanla temiz su He temizlenmesi. Merdiven trabzanlarinin, merdivenlerin siipurulmesi ve silinmesinden sonra temiz bezie silinmesi. Asansor iclerinin ve kapilarmm silinmesi, Giri^ ve riki^lardaki paspaslarla oda ve burolarin oniinde bulunan paspaslarin temizlenmesi, WC ta^larinin, fayanslarinin, pisuvarlarin,klozet ve kapaklarinin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla ovularak terizlenmesi, Lavabolarin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla temizlenmesi, Banyolarin hijyenik ozelligi olan uygun deterjanla temizlenmesi, 5

8 Binalarin cevresinin ve did kullanim alanlarinin temizlenmesi, Kb^elerin ve el girerneyen yerlerin elektrikli supurgeyle terniz^lenmesi, Tuvaletlere ve pisuarlara sabah ve oglenden sonra gunde iki kez dezenfektan edilerek mikroplardan armdirilmasi, Bina cevresi ve dr^i kullanim sahasrnm temizlemmesi, Park ve bahcelerin temizlenmesi. Bina giri^lerinin paspaslanip su He yikanmasi, Sert saha ve zeminlerinin geceleri su He yrkanip kurulanmasi. Su TCDD tarafindan verilecektir. Sularin kesik olmasi halinde YUKLENICI bedeli tarafindan kar^rlanmak prtryla, tankerle su getirerek temizligi yapmak mecburiyetindedir. Tuvaletlere gunluk el yikama sabunu koyulacaktir. (X.) Ozel prtlarda belirtilen diger gunluk temizlikleri aksatilmadan yurutulecektir. 5.2 HAFTALIK TEMIZLIK Apgida ( X) I aretli temizlik i^leri haftalik olarak yapilacaktir. Burolarda bulunan ralrgna masalarinrn, dolaplarin, etajerlerin v.b.e^yani kilitsiz bolmeleri ile dry yuzleri ustleri ve sandalye, koltuk, sehpa gibi e^yalarin da sadece dry yuzlerinin parfumlu arap sabunlu su He silinip temizlenmesi. (X ) Perdelerin, koltuklarin, kanepelerin ve sandalyelerin kuma^ kisrmlarinin, halilarin haliflekslerin, yolluklarin, radyatorlerin tozlarinin elektrikli supurge He temizlenmesi ve radyatorlerin Arap sabunlu su ile silinmesi. Kapi ve pencerelerin cerrevelerinin canilarinin silinmesi ve temizlenmesi. Lamba, aplik, avize, masa lambast gibi aydinlatma cihazlarrnrn ve telefonlarin temizligi He gerekli yerlerin parlatilmasi. Tavan ve duvarlardaki oriimcek, kosen ve tozlarin alrnmasr ve silinmesi. ( ) E^yalarm madeni kisunlarmm parlatilmasi, (kapi, korkuluk, pirinc kullukler, pencere ispanyoleti gibi) Bina icinde ve dr^rnda bulunan r^iklr, r^rksiz afi^, pano, cerreve, tablo, saatler ve benzeri qyanin ozellikleri bozulmayacak ve zarar gormeyecek ^ekilde temizlenmesi. cop kutularinin yikanarak temizlenmesi. WC kapilarinin on ve arka yuzunun sabunlu su ile silinmesi, Ah^ap kisimlarla lambri olan yerlerin temizlenmesi. Bahrelerde, parklarda ve TCDD nin kullani n sahalarindaki havuziarin suyunun bo^altilarak temizledikten sonra dezenfekte edilmesi, ciceklerin ve agaclarin bakimi He bahcelerde ve ye^il alanlar uzerinde biriken atiklarin,. agaclardan ve fidanlardan dokolen yapraklarin toplanmasi, Ozel prtlarda belirtilen haftalik hizmetlerinde aksatilmadan yurutulmesi, 5.3 AYLIK TEMiZLIK HIZMETLERI Apgida 1pretli temizlik i^leri aylik olarak yaprlacaktrr. () Soba olan yerlerin sobalarinin sokulerek baca ve borularrmn kurumlarrnrn temizlenmesi ve tekrar kurulmasi. Turn lamba ve gloplarin ve avizelerin silinerek temizlenmesi. GunIUk temizlige tabi tutulan tiim birimlerin ince temizliginin yapilmasi. ( ) Kapak hacimlerdeki mermer duvarlarin silinmesi. 6

9 ( ) Mevcut bekleme salonlarinin hollerinin mermerlerinin cilalanmasi. ( X) Halt ve yolluklarmtn makineyle yikanmasi. Cilalt zeminlerin cilalanmast (mesai haricinde) Koridorlarm yaglr boya kisunlarinin parfumlu Arap sabunu Ile silinmesi. IDARENIN belirttigi yerler Ile koridorlar, burolar, tuvaletler vb. yerler zararli ha^erelere kart ilaclanacaktir.( Bu hizmetin ayin bitimi beklenmeden yaptlmasi gerekli gorulurse YUKLENICI itiraz etmeyecektir) Pencere kenarlarinda biriken ku^ pisliklerinin temizlenmesi Perdelerin sokulerek silkelenmesi. (Perdeler 4 Ayda bir ytkanacak) Ozel ^artlarda belirtilen aylik ternizlik hizrnetleri de aksatilmadan yurutulecektir. 6. TEMIZLIK HIZMETLERINDE UYULACAK ESASLAR 6.1 Temizlik yapilirken calt^an personelin calt^tna duzeni bozulmayacaktir. 6.2 Temizlik sonucu yapilan copier toplanarak buyuk po^etlerle agizlari baglanmak suretiyle belediyenin alacagi cop mahalline usulone uygun olarak ve binada gece kalmayacak ^ekilde btraktlacaktir. 6.3 Temizlik esnasinda temizlenen qyalara yer ve duvar kaplamalarina elektrik ve su donannnlarina etrafa zarar verilmeyecektir. Bu hususlarin detayi IDARENIN yetkililerince belirlenecektir. 6.4 Temizlik yaprltrken kirletilen mahaller YUKLENICI taraftndan temizlenecektir. 6.5 Toz alinmasinda kullanilan toz bezieri yumupk ve tuy birakmayan cinsten olacak hafif nemli olarak kullanilacaktir. Paspaslar ip birakmayan turden olacakttr. 6.6 Her katta veya her bolumde yeteri kadar temizlik i^cisi bulundurularak gunluk temizligin korunmasi saglanacaktir. 6.7 Idare tarafindan belirlenen buro ve yerlerde cok kiymetli alet, qya bulunacagindan temizienecek kisim veya e^yalar ta^tdtgi ozellikler dikkate altnarak, buradaki temizlik, IDARE yetkilisi veya sorumlusu nezaretinde yapilacaktir. 6.8 Ternizlik esnasinda tozlarin havalanmastna meydan verilmeyecektir. 6.9 Temizlik sirasinda yeri degi^tirilen e^yalar temizlik bittikten sonra mutlaka eski yerlerine getirilecektir Gerek temizlik sirasinda gerekse e^ya degwirilmesi veya yer degi^tirilmelerinde duvarlarin cizilmemesine ve etrafa hasar verilmemesine dikkat edilecektir Marley, parke, yer karolarinda, mermer yuzlerinde ve butun Bert zeminlerde meydana gelecek lekeler temizlenecek ve devamlt cilalt bulundurulacakttr Iscilerin burolarda, koridorlarda, merdivenlerde ve merdiven bo^luklarinda oturmalart, yernek yemeleri, yuksek sesle konu^malart ve burolardan telefon etmeleri kesinlikle yasaktir Temizlik malzemeleri TSE standartlarina uygunluk belgeli olacakttr Elektrik supurgesi, vakum, sert Gila makineleri a^tri ses cikarmayan cinsten ve bakimlt olacakttr. 7

10 6.15 Yapilan i^in durumuna gore ihtiyac duyulacak yeterli miktarda makine ve alet bulundurmakla YUKLENICI mukelleftir Burolarm temizligi mesai saatleri haricinde yapilacaktir. Tuvalet, koridor, pencere vb. gibi yerlerin temizligi cali^ma saatlerinde de yapilacaktir. Mesai saatlerinde ozel olarak temizlik istenmedikce burolara girilmeyecektir. 7. TEMIZLIK hsi IcIN cali$tirilacak PERSONEL ADEDI Bu $artnamede belirtilen temizlik i^ierinin istenilen sartlarda yapilabilmesi icin YUKLENICI temizlik hizmetleri sirasinda ve sozle^me suresince cal ^tirilan personel arasindan belirlenecek ve personelin ba.inda muhatap alinacak I ki^i *ef (En az use mezunu bay),... bayan,... erkek olmak uzere toplam 11 personel ca1i^t racaktir. Cali^acak personelin cal ^ma mahalli ( varsa ) ekli listede gosterildigi sekilde olacaktir.bir sef personel icin aylik, asgari ucretin %15 (yuzde onbe*) fazlas odeme yapilacaktir.diger personele yururlukteki asgari ucret oraninda aylik ucret verilecektir. 8.YUKUMLULUKLER 8.1 Temizlik i inde cali^acak YUKLENICI personelinin kiyafetleri ( YUKLENICI' nin adin i ta^ yan isci tulumlari) YUKLENICI tarafindan ternin edilecektir. 8.2 Temizlik icin kullanilacak sabun, sivi sabun, deterjan, temizleme tozu veya sivisi, cila-parlat ci, pas ve kirec rozucusu, koku giderici parlum, ha^ere ilaci, cop irin naylon torba, firca, bez vb. temizlik malzemesi ve bu i^yerlerinde kullanilacak makine ve araclar (elektrikli supurge, vakumlu hall yikama makinesi, cila marinasi, ilaclama makinesi v.s.) YUKLENICI tarafindan ternin edilecektir. Kullanilacak butun malzemeler TSE standartlarina uygun olacaktir. 8.3 (DARE temizlik i $Ieri icin elektrik ve suyu YUKLENICI' ye ucretsiz olarak verecektir. Temizlik yapilan yere en yakin elektrik prizinden ve su vanasindan sonraki seyyar tesisat YUKLENICI' ye ait olacaktir. YUKLENICI' ye tahsis edilen sabit tesisat ve mahalde seyyar, yanici, patlayici (butan gaz vb.), maddeleri bulundurulmayacakt r. Enerji ve su sarfiyatinda tasarrufa azami derecede dikkat edilecektir. Elektrik ocagi ve benzeri aletler kullamlmayacakt r. 8.4 Temizlik sirasinda YUKLENICI tali anlar tarafindan bulunacak para, kiymetli evrak, e^ya gibi malzemeler, derhal tutanakla TCDD bina yetkililerine (Daire Muduru) teslirn edilecektir. 8.5 YUKLENICI; arac parkinda; I adet cama^ r makinesi, I adet vakumlu hali yikama makinesi, 2 adet elektrik supurgesi,l adet cila makinesi,l adet ilaclama makinesi, I adet utu, 6 adet kova, I emniyet kemeri, 5 sift kovali doner pres, I adet merdiven, 10 m. su hortumuna sahip olacaktir. 8.6Temizlik malzemelerinin (sabun,deterjan,cila v.s.) miktar gidilmeyecektir. gerektigi kadar olacak ve kisintiya 8.7 YUKLENICI i esnas i nda zarar verdigi!dare malzemesini (elektrik prizi, musluk v.s.) hemen temin ederek kullanil i r hale getirilecektir. 8

11 9. MUAYENE VE KABUL i$lemleri 9.1 Kabul Bawurusu Sozlqme konusu i tamamlandiginda yuklenici yapilmi^ olan hizmet i^inin kabulun yapilmasi icin idareye yazili olarak ba^vuruda bulunur. Bu ba^vuru uzerine, kontrol te^kilatmca yapilan on inceleme sonucunda i^in kabule uygun bulunmasi halinde durum, "Hizmet l^leri Kabul Teklif Belgesi" (standart form-kik56.0/h) duzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir. Hizmet I leri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunuldugu tarihten itibaren on (10) gums gecmemek uzere idarece belirlenecek sure icinde yetkili makamca, Yonetmeligin 5 inci maddesine gore, muayene ve kabul komisyonu olu^turulur ve durum yukleniciye yazili olarak bildirilir. Kontrol Te^kilati tarafindan hizmette onemli ve hizmetin fonksiyonelligini engelledigi icin idarenin ihtiyacmi kar ilama a4ismdan kabul edilemez eksiklik veya kusurlarin bulundugu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul a^amasina gecilmeyerek Hizmet I^1eri Genet Sartnamesinin 44 uncu maddesinin (a) fikrasi hukumlerine gore hareket edilir. 92 Kabul tutanagmm duzenlenmesi Muayene ve kabul komisyonu isyerine giderek Hizmet I^leri Genet Sartnamesinin 44 ve 49 maddelerinde yazili hukumlere gore i$i inceler, muayene eder ve gerekli gordugu kisimlarin i^letme ve calisma deneylerini yapar. Temizlik, yemek, ta^ima gibi ayni hizmetin belli periyotlarla tekrarlanmasi suretiyle ifa edilen surekli nitelikli i lerde kontrol te^kilatinm, i^in yurutuhnesi sirasinda tuttugu kayitlar esas almarak Hizmet I^leri Genel $artnamesinin 44 uncu maddesinin (b) fikrasmdaki hukumlere gore kabul i^lemleri gerceklqtirilir. Muayene ve kabul komisyonu, yaptigi inceleme ve muayene sonunda iii kabule hazer buldugu takdirde, "Kabul Tutanagi" m (standart form K1K57.0/H) yeterli sayida duzenler. Bu tutanak yuklenici tarafindan imzalanir. 9.3 Kabulde gorulecek kusur ve noksanlar Kabul sirasinda tespit edilen kusur ve noksanliklarin kabul yapilmasina engel olmayacak nitelikte bulunmasi halinde kabul tutanagi duzenlenir. Ancak kusur ve noksanliklar tutanakta acikca gosterilir ve tarnamlanmalari icin verilen sure tutanakta belirtilir. Bu ^ekilde tanzirn edilen tutanaktan birer nusha kontrol tqkilatina ve yukleniciye verilir. Kabul tutanagi, kusur ve noksanliklarin tamamlandiginin kontrol te^kilati tarafindan tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanagin altina yazilmasindan sonra i^leme konulur Kabul sirasinda tespit edilen kusur ve noksanliklar kabule engel olacak nitelikte bulundugu takdirde; kabulu engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul i^lemi yapilmaksizin kusur ve eksikliklerin giderilmesi icin bir sure belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurlarm giderilmesinden sonraya birakilir.!dare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yukleniciye bildirir. Muayene ve kabul komisyonunca ongorulen surede kusur ve noksanliklar yuklenici tarafindan tamamlanmadigi durumda,!dare; Hizmet I,leri Genel $artnamesinin 44 uncu madde hukumlerine gore kusur ve noksanliklari yuklenici nam ve hesabina tamamlatir veya eksik idler icin tespit edilen bedel yuklenici icin alacaklarmdan, yetmezse teminatmdan tahsil edilerek kabul i^lemi tekemmul ettirilir. 9

12 9.4 Kabul tutanagmm onayi Kabul tutanagi yetkili makam tarafindan onaylandiktan sonra gegerli olur ve kabul i^lemi tamamlanmi^ sayilir.kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasmdan sonra yuklenicinin sozle^me konusu i^ten dolayi idareye kar^i, herhangi bir sorumlulugu kalmaz. Ancak 4735 sayili Kainu Ihale Sozle,meleri Kanununun 13 UncU ve 34 uncu maddeleri hukumleri He Hizmet I^leri Genet $artnamesinin 13 uncu maddesindeki gizlilikle ilgili hukumler saklidir. 10 Kullanilacak Temizlik Malzemeleri Aylik Tiiketim Miktarlari 1-Dezenfekten etkili temizleme maddesi, 60 Litre 2-Swi el sabunu (tuvaletler icin), 30 Litre 3-Paspaslarda kullanilan Genet ternizlik maddesi, 60 Litre 4-Tuvalet kagidi, 200 Adet 5-Cop torbasi ( orta ve kucuk boy) I Koli 6- trop torbasi (Buyuk boy) I Koli 7-Cila, bakim ve ternizlik maddesi : 5 Kilo 8-Agir kir ve cila sokucii maddesi : 30 Kilo 9-Sanyo ve tuvalet ternizligi maddesi : 5 Litre 10-WC temizleme ve dezenfekten maddesi: 30 Litre 1I-Ovma maddesi, 20 Kg. 12-Nemli paspas mopu pelii^ii 50 cm. ( l.kalite), 10 Adet 13-Islak paspas mopu ( 1.kalite), 10 Adet 14-Tuvalet fircasi, 10 Adet 15-Lavabo fircasi, 10 Adet 16-Temizlik bezi (2 renk), 40 Metre 17-Avrupa lastik yer cekcek, 4 Adet 18-Supurge, 10 Adet 19-Fall siipi rgesi, 3 Adet 20-Firca (saph), 2 Adet 21-Cam silecegi, 5 Adet 22-Cam jileti, 3 Adet 23-Hah yikama maddesi: 3 Kg. 24-Sivi deterjan 30 Litre 25-Koku giderici tablet, 2 Kg. 26-Koku giderici ernet, 10 Adet 27-Ha$ere ilaci 2 Litre 28-Fare ilaci 100 Tablet 29-Kagit el havlusu 150 Adet m CZ.NUK 3,/VIII ':"/lemur f /5I'' >Eliiseyi n 3/VIII Memur 10

13 IDARI $ARTNAMEYE EKLENECEK HUSUSLAR 1- Personeller ayda 30 gun uzerinden cali^tirilacak olup 26 gun uzerinden yol ve yemek bedeli hesaplanip bodro uzerinden gosterilecektir. 2- cali^an personele gunluk 4,00 TL Yemek bedeli,4,00 TL Yol bedeli nakdi olarak verilecektir. 3- Temizlik 5efi olarak calipn personele asgari ucretin % 15 fazlasi odeme yapilacaktir. 4- ^ali^tirilacak temizlik personelinin Sigorta primi risk orani %2 dir. 5- Asgari ucret fiyat farki verilecektir. 6- in suresi tarihleri arasi 2 aydir. Halim UZNUK H seyin KEQN Memur Memur 11.../12/2013 Sakir ARNAVUT Personel ve Idari I^Ier MOdurO

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık 19.700

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı