bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan"

Transkript

1 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLOLAR BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR VE TEMEL İLKELER I. KAVRAMLAR A. Kamu Hizmeti B. Kamu İhale Sözleşmeleri C. Hizmet Hizmet Kavramı Türkiye de Hizmet Alımları Danışmanlık Hizmetleri Memurlara Yemek Yardımı ve Yemek Kartı/Çeki Personel İstihdamı Niteliğindeki Hizmet Alımları Asli ve Sürekli Hizmetlerin İhale Yoluyla Alınabilmesi Hizmet Türleri a. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olan ve Dayalı Olmayan Hizmetler aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Ortak Özellikleri bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan Zorluklar b. İlk Defa Alınacak Hizmetler c. Süreklilik Arz Eden Hizmetler d. Sürekli Nitelik Taşıyan Hizmetler İhaleye Çıkılmadan Önce Uygun Görüş Alınması Şartı a. Uygun Görüş Alınacak Merciler b. Aykırı Davranışlara Uygulanacak Müeyyideler D. İhale ve İhale Süreci İhale Ortak İhale İhale Süreci... 66

2 E. Teklif Teklif Alternatif Teklif Tamamlayıcı Teklif Kısmi Teklif F. Aday, İstekli Olabilecek ve İstekli Aday İstekli Olabilecek a. Ultra Vires İlkesi b. Dokümanın Satın Alınması İstekli a. Yerli ve Yabancı İstekli b. Mavi Kart Sahiplerinin Durumu c. Yerli ve Yabancı İstekli Olmaya Bağlanan Sonuçlar Aday, İstekli Olabilecek ve İstekli Olmaya Bağlanan Sonuçlar G. İhale Yetkilisi ve İdare Yetkilisi Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi Mahallî İdarelerde Harcama Yetkilileri Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi Harcama Yetkisinin Devri İhale Yetkilisinin Görevleri İdare Yetkilisi H. İdare I. İhale Dokümanı ve İhale İşlem Dosyası İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı a. Standart Formlar b. Şartname ve Sözleşmeler c. Dokümanın Öncelik Sırası d. İhale Dokümanı ile İhale İlanı Arasındaki Uyumsuzluk e. İhale Dokümanı ile EKAP ta Hazırlanan Doküman Arasındaki Uyumsuzluk f. Dokümanın Kesinleşmesi g. Dokümandaki Düzenlemelerin Objektif Olarak Yapılması h. Dokümanın Onaylanması İhale İşlem Dosyası J. Ortak Girişim Genel Olarak Ortak Girişim Ortaklık Beyannamesi ve Sözleşmesi... 98

3 3. Pilot, Koordinatör ve Özel Ortak Edimin İfasında Sorumluluk Hakedişlerin Düzenlenmesi Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Hususlar Tüm Ortakların EKAP a Kayıt Zorunluluğu K. Eşik Değerler ve Parasal Limitler L. Hizmet Alımlarında Sürelere İlişkin Hususlar Sürelerin Tasnifi a. Hak Düşürücü ve Disipliner Süre b. Yıl ve Mali Yıl c. Takvim Günü ve İş Günü Hizmet Süresinin Belirlenmesi a. Kıst Ay (Artık Gün) Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler a. Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler b. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler c. Belediyelerde Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri.119 d. İl Özel İdarelerinde Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri M. İhale Kayıt Numarası (İKN) N. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) O. Asıl İşveren ve Alt İşveren P. Asıl İş ve Yardımcı İş R. Ticaret Şirketleri Şahıs Şirketleri a. Kollektif Şirket b. Adi Komandit Şirket Sermaye Şirketleri a. Anonim Şirket b. Limited Şirket c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Adi Ortaklıklar Kooperatifler Dernekler

4 II. TEMEL İLKELER A. Genel Olarak Temel İlkeler B. Saydamlık ve Gizlilik İlkesi Gizlilik İlkesinin Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi a. İhaleler Bakımından Bilgi Edinme Hakkı aa. İhalelerde Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı bb. İhalelerde Bilgi İsteyebilecek Kişiler ve Başvuru Usulü. 135 cc. İhalelerde Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Temin Edilebilecek Bilgi ve Belgeler aaa. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği bbb. Ekonomik ve Mali Duruma İlişkin Belgeler ccc. Diğer Belgeler ddd. İlk Oturumda Açıklanabilecek Bilgi ve Belgeler dd. Kamu İhale Kurumu na İtirazen Şikâyet Başvurusu C. Aralarında Doğal Bağlantı Olmayan İşlerin Birlikte İhale Edilmemesi İlkesi Aynı Türdeki Alımların Birlikte İhale Edilebilmesi D. İşlerin Kısımlara Bölünmemesi İlkesi E. Temel İhale Usullerinin Kullanılması İlkesi F. Ödeneğin Bulunması İlkesi Genel Olarak Ödenek Ödenek KDV yi İçermelidir Ödenek Fiyat Farkı Ödemelerini İçermelidir Memur Yemek Hizmetlerinde Ödeneğin Belirlenmesi G. Temel İlkelere Aykırılık Hâllerinde Uygulanacak Müeyyideler III. TEBLİGATLAR A. Genel Olarak Tebligatlar B. Sözleşme Öncesi Tebligatlar İdarelerin Kullanabileceği Tebligat Yöntemleri a. EKAP Üzerinden Tebligat b. İmza Karşılığı Elden Tebligat c. İadeli Taahhütlü Mektupla Tebligat d. Faksla Tebligat Aday, İstekli Olabilecek ve İsteklilerin Kullanabileceği Tebligat Yöntemleri C. Sözleşme Sonrası Tebligatlar

5 D. Tebligat Adresindeki Değişiklik E. Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatlar F. Ortak Girişime Yapılacak Tebligatlar G. Tebligat Yapılacak Hususlar ve İlgililer İKİNCİ BÖLÜM İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER I. GENEL OLARAK II. TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Olarak Teknik Şartname B. Teknik Şartname Hazırlanma Zorunluluğu C. Teknik Şartnamelere İlişkin Temel İlkeler D. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilememesi E. Teknik Şartnamenin İdare Tarafından Hazırlanma Zorunluluğu F. Teknik Şartnamede Düzenlenebilecek Diğer Hususlar G. Teknik Şartnamenin EKAP a Yüklenmesi III. YAKLAŞIK MALİYET A. Genel Olarak Yaklaşık Maliyet B. Yaklaşık Maliyetin Önemi C. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler D. Yaklaşık Maliyeti Tespit Yöntemleri E. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması F. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi G. Yaklaşık Maliyetin Bileşenleri İşçi Ücreti ve Ücret Ekleri a. İşçi Sayısının Belirlenmesi b. Ücret Kavramı c. Ücret Sistemleri d. Ücret Ekleri e. Nakdî ve Ayni Ücret f. Ücret Miktarı g. İhalelerde İşçi Ücretlerinin Belirlenmesi aa. İhalelerde Temel Ücretlerin Belirlenmesi bb. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Ücret cc. Ücret Eklerinin Belirlenmesi (Yemek, Yol ve Giyecek) aaa. Yemek ve Yol Gideri bbb. Yemek İstisna Tutarının Hesaplanması ccc. Brüt Yemek ve Yol Bedelinin Hesaplanması

6 ddd. Giyecek Gideri Saatlik Çalışma Ücretinin Tespiti Fazla Saatlerle Çalışma a. İş Mevzuatında Fazla Çalışma (Mesai) aa. Fazla Çalışma Yaptırılabilecek Hâller ile Fazla Çalışmanın Özellikleri bb. Denkleştirme Esası cc. Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşler dd. Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler b. İş Mevzuatında Fazla Sürelerle Çalışma c. İhalelerde Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Hususlar Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması a. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller b. İş Mevzuatında Ulusal Bayram ve Genel Tatiller c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi d. İhalelerde Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmalar Hafta Tatili a. Hafta Tatiline Hak Kazanma Şartları ile Hafta Tatili Süresi b. Hafta Tatili Ücreti c. Hafta Tatilinde Fazla Çalışma Ücreti d. İhalelerde Hafta Tatiline İlişkin Hususlar Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Kıdem Tazminatı a. Kıdem Tazminatı Kavramı b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları ve Ödenme Zamanı c. Kıdem Tazminatı Tutarının Hesaplanması d. Şirketlerin Yapısal Değişikliklerinin Kıdem Tazminatına Etkisi e. Kıdem Tazminatında Muvazaa ve Sorumluluk f. Emekli Olduktan Sonra Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı g. Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı aaa. Kıdem Tazminatına İlişkin Sürenin Hesaplanması.246 bbb. Kıdem Tazminatının Ödenme Usulü bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı

7 8. Sigorta Giderleri Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman Giderleri a. Kendi Malı Olmama Esası aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti Eğitim Gideri Haşerelere Karşı İlaçlama Gideri Haberleşme Gideri İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı Gideri İrtibat Bürosu Gideri Kâr Oranının Belirlenmesi a. Azami Kâr Oranı b. Kâra Esas Matrahın Tespit Edilmesi Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler a. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler b. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler IV. SÖZLEŞME TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ V. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN DÜZENLENMESİ (İHTİYAÇ RAPO- RU) A. Cetvelde Ayrı İş Kalemi Olarak Gösterilmesi Gereken Giderler İşçilikler a. Kıst Ay Çalışmaları (Artık Gün) b. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmalar c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmaları d. Yemek ve Yol e. Giyim Haşerelere Karşı İlaçlama Sarf Malzemesi Yükleniciye Verilecek Primler Birim Fiyat Teklif Cetveli Örnekleri a. Malzemeli Temizlik Hizmeti b. Özel Güvenlik Hizmeti c. Malzemeli Yemek Hizmeti d. Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti

8 e. Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti (Kısmi Teklife Açık) VI. İHALE USULLERİ A. Açık İhale Usulü B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün Kullanılabilme Şartları Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhale Süreci a. Ön Yeterlik Değerlendirmesi b. Tekliflerin Değerlendirilmesi Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün Avantaj ve Dezavantajları C. Pazarlık Usulü İlan Yapılması Zorunlu Olmayan Bentler (b, c, f) a. Asgari Davet Süresi b. Davet Edileceklerin Belirlenmesi c. Davet Edilmeyen Kişilerin İhaleye Katılamaması d. İki Kez Teklif Verilmesi e. İhale Tarihinin Belirlenmesi f. (b) Bendi ile İlgili Açıklamalar g. (f) Bendi ile İlgili Açıklamalar İlan Yapılması Zorunlu Bentler (a, d, e) a. Yeterlik Başvurularının Değerlendirilmesi b. Teknik Görüşme ile Teknik Şartnamenin Netleştirilmesi c. Fiyat Tekliflerinin Alınması d. (a) Bendi ile İlgili Açıklamalar e. (e) Bendi ile İlgili Açıklamalar D. Temel İhale Usulüne Devam Edilme Gerekliliği E. Tasarım Yarışmaları VII. İHALE ONAYININ ALINMASI VIII. İHALE İLANLARI A. İhale İlanı ve Ön Yeterlik İlanı İlanın Yayımlanacağı Yer ve Süreler a. İhale ve İşin Yapılacağı Yerin Farklı Olması b. Basın İlan Kurumu Aracılığı ile İlan Yapılması c. Haftalık Gazetelerde İlan Yapılması d. Elektronik Kamu İhale Bülteni nde Yayımlanacak İlanlara İlişkin Hususlar Yerel Gazete Çıkmaması Durumu

9 3. İhale İlanı ve Ön Yeterlik İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar İhtiyari İlanlar İlan ve Davet Sürelerinin Kısaltılabilmesi B. Ön İlan C. Düzeltme İlanı D. İhale İptal İlanı E. Sonuç İlanı (Sonuç Bildirimi) F. Diğer İlanlar G. İlk İlan Kavramı IX. DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ A. Genel Olarak Doküman Satış Bedeli B. Doküman Satış Bedelinin Tespit Edilmesi C. Dokümanın Satış Hakkı D. İhale Onay Belgesinde Doküman Satış Bedeli E. Doküman Satış Bedeline İtiraz F. Dokümanın CD Olarak Satılması G. Dokümanın Posta veya Kargo Yoluyla Satılması X. ZEYİLNAME A. Genel Olarak Zeyilname B. Zeyilname Yapılabilecek Hususlar C. Zeyilname Yapılması Hâlinde Düzeltme İlanı Yapılması Zorunluluğu D. Zeyilnamenin İlan Edilme Zorunluluğu E. Zeyilname Türleri Maddeye Göre Yapılan Zeyilname a. 29. Maddeye Göre Yapılan Zeyilnamenin Özellikleri b. 29. Maddeye Göre Zeyilname Yapılabilme Süresi Maddeye Göre Yapılan Zeyilname a. 55. Maddeye Göre Yapılan Zeyilnamenin Özellikleri b. 55. Maddeye Göre Zeyilname Yapılabilme Süresi ve 55. Maddeye Göre Zeyilname Yapılması F. İhale veya Son Başvuru Tarihinin Ertelenmesi Durumunda Yeterlik Kriterlerinin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Tarih G. Teknik Şartnamenin Zeyilname ile Değiştirilmesine İlişkin Hususlar XI. AÇIKLAMA

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOMİSYONLAR I. GENEL OLARAK KOMİSYONLAR II. İHALE KOMİSYONU A. Genel Olarak İhale Komisyonu B. Komisyonun Kurulma Zamanı ve Usulü C. İhale İşlem Dosyasının Komisyon Üyelerine Verilmesi D. Komisyon Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri Komisyon Üye Sayısı Yedek Üyeler Komisyon Üyelerinin Nitelikleri Komisyon Üyesi Olabilecek ve Olamayacak Kişiler E. Komisyonun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Komisyonun Çalışmalara Başlayacağı Tarih Komisyonun Toplantı ve Karar Sayısı Komisyon Kararlarının Şekli Oturumlara İlişkin Usuller Komisyonun Karar Alma Süresi F. Komisyon ve İhale Yetkilisi Arasındaki İlişki G. Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları ve Hakları H. Komisyonun Yazışma Şekli III. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU İLE KONTROL TEŞKİLATI (KONT- ROLLÜK) A. Genel Olarak B. Kontrol Teşkilatı (Kontrollük) Genel Olarak Kontrol Teşkilatı Kontrol Teşkilatının Kurulma Zamanı ve Usulü Kontrol Teşkilatı Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri Kontrol Teşkilatının Görev ve Yetkileri Tutulacak Kayıtlar ve Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki İletişim Şekli Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıklar Kontrollük Hizmetlerinin Danışmanlardan Alınması C. Muayene ve Kabul Komisyonu Komisyonun Kurulma Zamanı ve Usulü Komisyon Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri

11 3. Komisyon Üyesi Olabilecek ve Olamayacak Kişiler Komisyonun Toplantı ve Karar Sayısı Komisyonun Çalışmaları D. Kontrol Teşkilatı ile Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları IV. TASFİYE KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLK OTURUM I. İLK OTURUM II. TEKLİF ZARFININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Teklif Zarfı Kavramı B. Teklif Zarfının Sunulması Teklif Zarfının İdareye Teslimi ve Yapılacak İşlemler Teklif Zarfının Son Teslim Zamanı C. Birden Fazla Teklif Zarfı Sunulması D. Teklif Zarfının İncelenmesi Teklif Zarfının Ön Yüzünün İncelenmesi Teklif Zarfının Arka Yüzünün İncelenmesi Teklif Zarfının Uygun Olmaması Durumunda Yapılacak İşlemler E. Teklif Zarfının İhale Saatinden Önce veya Sonra Açılması F. Teklif Zarfının Geri Alınabilmesi veya Teklifin Değiştirilebilmesi III. YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASI IV. BELGE KONTROLÜNÜN YAPILMASI A. Teklif Mektubunun Değerlendirilmesi Genel Olarak Teklif Mektubu Tekliflerin Niteliği Teklif Mektubu Türleri Teklif Mektubunda Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar a. Teklif Bedelinin Kontrolü aa. Rakamların Yazılışı bb. Silinti, Düzeltme veya Kazıntı Olması cc. Aritmetik Hata aaa. Genel Olarak Aritmetik Hata bbb. Aritmetik Hatanın Büyüklüğünün Teklifin Geçerliliğine Etkisi ccc. Kısmi Teklifte Aritmetik Hata ddd. Cetvel Dışındaki Belgelerdeki Aritmetik Hata dd. Rakamların Yuvarlanması ee. Bedelsiz Teklif Sunulması

12 ff. Tekliflerin Birden Fazla Para Birimi Cinsinden Verilebilmesi İmza Kontrolü a. İmzanın Tanımı b. Temsil Müessesesi ve Vekâlet c. İmzanın Farklılık Arz Etmesi Durumu d. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İmzalanması e. Ortak Girişimde İmza Mektup ve Cetvelin Standart Forma Uygunluğu Teklif Mektubunda Olabilecek Muhtemel Eksikliklerin Değerlendirilmesi Teklif Mektubunda Bilgi Eksikliği Tekliflerin Geçerlilik Süresi a. Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması b. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme İmzalanması c. İsteklinin Ölümü, İflası, Dağılması, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti Durumunda Teklifin Geçerliliği d. Nev i ve Unvan Değiştirme, Birleşme ve Bölünme Durumunda Tekliflerin Geçerliliği Teklif Fiyatlarının Açıklanması B. Diğer Belgelerin Kontrolü C. Doküman Alındı Belgesinin Sunulma Zorunluluğu V. İLK OTURUMUN KAPATILMASI BEŞİNCİ BÖLÜM TEMİNATLAR I. GENEL OLARAK TEMİNATLAR II. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK DEĞERLER A. Tedavüldeki Türk Parası B. Banka Teminat Mektubu Teminat Mektubu Standart Formu Teminat Mektubunun Tarafları Teminat Mektubunun Süresi a. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi b. Kesin Teminat Mektuplarının Süresi Limit İçi ve Limit Dışı İbareleri Teminat Mektuplarının Gelir Kaydedilme Usulü C. Devlet İç Borçlanma Senetleri

13 D. İdaredeki Mevcut Alacakların Teminat Olarak Gösterilebilmesi III. ORTAK GİRİŞİMDE TEMİNATIN KARŞILANMASI IV. TEMİNATLARIN DİĞER TEMİNATLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ V. TEMİNATLAR HACZEDİLEMEZ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KO- NULAMAZ VI. GEÇİCİ TEMİNAT A. Geçici Teminat Tutarı B. Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Hâller ile Tutarı C. Geçici Teminatın İade Edilmesi VII. KESİN TEMİNAT A. Sınır Değer Kavramı B. Kesin Teminat Tutarı C. Kesin Teminatın Süresinin Uzatılması D. Geçici Teminatın Kesin Teminata Dönüştürülebilmesi E. Sözleşmenin Devri Durumunda Kesin Teminat F. Ek Kesin Teminat G. Kesin ve Ek Teminattan Kesinti Yapılabilecek Hâller Genel Olarak Kesinti Yapılabilecek Hâller İşçi Ücretlerinin Teminattan Karşılanabilmesi Kesinti Yapılabilecek Diğer Hâller H. Kesin Teminat ve Ek Teminatın Gelir Kaydedilmesi I. Kesin ve Ek Kesin Teminatın İade Edilmesi Teminatın İade Edileceği Aşama İlişiksizlik Belgesi Getirilmesi Teminatın İadesi Teminatın Yarısının İade Edilme Usulü VIII. AVANS TEMİNAT MEKTUBU ALTINCI BÖLÜM YETERLİK KRİTERLERİ I. GENEL OLARAK YETERLİK KRİTERLERİ A. Yeterlik Kriterlerinin Parasal Tutar Olarak Belirlenmesi B. Kısmi Teklif Verilmesine İmkân Tanınan İhalelerde Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi C. Teknik Şartnamede Yeterlik Kriterlerinin Düzenlenmesi II. EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİ A. Banka Referans Mektubu Banka Referans Mektubunun Düzenlenme Tarihi İşin Adının Belirtilme Zorunluluğu

14 3. Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Banka Referans Mektubu Banka Referans Mektubunun İmzalanması ve Teyidi Banka Referans Mektubunda Sağlanması Gereken Tutar a. Nakdî ve Gayrinakdî Kredi Kavramları b. Banka Referans Mektubunda Sağlanması Gereken Tutar Ortak Girişimde Banka Referans Mektubunun Sunulması Örnek Uygulama B. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler Bilanço Kavramı Bilançonun Tarihi Yeni Kurulan Şirketlerin Durumu Bilançonun Onay Şekli Eşdeğer Belge Kavramı Bilançoda İstenen Oranlar a. Oranların Yetersiz Olması b. Oran Hesaplanması Örneği Bilançolarda Bilgi Eksikliği Ortak Girişimde Bilanço Sunulması Serbest Meslek Kazanç Defteri Özeti C. İş Hacmini Gösteren Belgeler Ciro Kavramı İş Hacmini Gösteren Belgelerin Tarihi Yeni Kurulan Şirketlerin Durumu İş Hacmini Gösteren Belgelerin Onay Şekli İş Hacmini Gösteren Belgelerin Güncellenmesi Yabancı Para Cinsi Üzerinden Düzenlenen Belgelerin Değerlendirilmesi Ortak Girişimde İş Hacmini Gösteren Belgelerin Sunulması İş Hacmine İlişkin İstenen Değerler a. Yıllara Yaygın İşlerde Değerler b. Değerlerin Yetersiz Olması c. Örnek Uygulamalar İş Hacmini Gösteren Belgelerde Bilgi Eksikliği Serbest Meslek Kazanç Defteri Özeti III. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ A. Oda Kayıt Belgesi B. Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler

15 1. İmza Sirküleri ve İmza Beyannamesi Ticaret Sicil Gazetesi a. Gazete Sunması Zorunlu Olanlar b. Gazete de Yer Alması Gerekli Zorunlu Hususlar C. Sicil, İzin ve Ruhsat D. İş Deneyimini Gösteren Belgeler Genel Olarak İş Deneyimini Gösteren Belgeler İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi a. İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Şartları b. İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Makam c. İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilecek Kurum ve Kuruluşlar.478 d. Belge Düzenleme Süresi e. Devredilen İşlerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi f. Ortak Girişime İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi g. İş Deneyim Belgelerinin EKAP ta Düzenlenmesi h. İş Deneyim Tutarının Tespiti Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi İş Deneyim Belgesi Düzenlenmeyen Hâllerde İş Deneyiminin Tevsiki a. Yurt İçinde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki.487 b. Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki c. Belge Tutarının Tespiti d. İş Artışı ve İş Eksilişinde İş Deneyim Tutarı Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi a. Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Şartları b. İş Deneyim Belgesinin Tutarının Tespiti c. Belge İçin Yapılacak Başvurulara İlişkin Hususlar Yapımla İlgili Hizmet Alımları Belgelerin Geçerli Olduğu Süre İhalelerde İş Deneyimi İstenilme Zorunluluğu İş Deneyimine İlişkin İstenen Değerler a. Yıllara Yaygın İşlerde Değerler b. Ortak Girişimde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Sunulması İş Deneyimini Gösteren Belgelerinin Değerlendirilmesi a. İş Deneyiminin Toplanması ve Ayrıştırılması b. İş Deneyiminin Ayrıştırılmasının Zorluğu veya İmkânsızlığı.507

16 c. Mal Alımı ve Yapım İşlerine Ait İş Deneyiminin Kullanılabilmesi d. Ortağa Ait İş Deneyiminin Kullanılabilmesi aa. Tüzel Kişiliğe Belli Bir Süre Ortak Olma Şartı bb. Tüzel Kişiliğe Belli Bir Oranda Ortak Olma Şartı cc. Belgelendirilmiş Olma Şartı dd. Ortağa Ait İş Deneyiminin Kullanılmasına İlişkin Diğer Hususlar ee. Aykırı Davranışlara Uygulanacak Müeyyideler aaa. İhale Aşamasında Aykırılığın Tespit Edilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler bbb. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Aykırılığın Tespit Edilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler e. Tüzel Kişi Ortağının Şirketin İş Deneyimini Kullanabilmesi. 516 f. İş Deneyiminin Güncellenmesi g. İhale Komisyonunun İnceleme Yetkisi Benzer İş Kavramı Deneyime İlişkin Bonservis ve Referans E. Personel Durumuna İlişkin Belgeler F. Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu Kendi Malı Olmama Esası Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman İçin Asgari Yaş Sınırı Getirilmesi Kapasite Raporu G. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler H. Demonstrasyon (Demo) Yeterlik Kriteri Olarak Demonstrasyon Demonstrasyona Yönelik Düzenlemeler I. İşyeri Görme Belgesi IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN YAPILARINDA MEYDANA GELEN DEĞİ- ŞİKLİKLERİN YETERLİK KRİTERLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİL- MESİ A. Yapısal Değişiklikler Birleşme a. Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması b. Alacakların Teminat Altına Alınması

17 2. Bölünme a. Genel Olarak Şirket Bölünmeleri b. Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması c. Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı d. Alacakların Korunması ve Sorumluluk Tür Değiştirme Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeye İlişkin Ortak Hükümler a. Ortakların Kişisel Sorumluluğu b. İş İlişkilerinin Geçmesi B. Kamu İhale Hukuku Bakımından Şirket Yapılarında Meydana Gelen Değişiklikler YEDİNCİ BÖLÜM İHALE DIŞI BIRAKILMA HÂLLERİ I. GENEL OLARAK II. KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCU A. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Kavramı B. Kesinleşmiş Vergi Borcu Kavramı C. Ortak Girişimde Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Vergi Borcu III. İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLER A. Genel Olarak İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet B. İdare Kavramı C. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetin Kapsamı D. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetin İspatı E. Kamu İhale Kurumu nun İnceleme Yetkisi IV. 10. MADDE BELGELERİ A. İhale Tarihi Kavramı B. (a), (b) ve (g) Bentlerine İlişkin Belgeler C. (c) Bendine İlişkin Belgeler D. (d) Bendine İlişkin Belgeler E. (e) Bendine İlişkin Belgeler Mesleki Faaliyete İlişkin Mahkûmiyet Kararının Kapsamı Süreye İlişkin Hususlar Belgelerin Temin Edileceği Yerler a. Yerli İstekliler Yönünden b. Yabancı İstekliler Yönünden

18 4. Yerli ve Yabancı İstekliler Adına İhaleye Katılacakların Adli Sicil Belgeleri V. İHALE DIŞI BIRAKILACAKLARIN İHALEYE KATILMASI DURUMUNDA UYGULANACAK MÜEYYİDELER A. İhale Aşamasında Tespit Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler B. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Tespit Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler C. Ortak Girişime Uygulanacak Müeyyideler SEKİZİNCİ BÖLÜM İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR I. KİK E GÖRE İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR A. Genel Olarak İhaleye Katılamayacak Olanlar B. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlar C. Belli Suçlardan Hüküm Giyenler Terörle Mücadele Kanunu ndan Hüküm Giyenler Örgütlü Suçlardan Hüküm Giyenler Rüşvet Verme Suçundan Hüküm Giyenler D. Hileli İflas Edenler E. Örnek Uygulama F. İhale İşlemlerini Yürütenler G. İhale İşlemlerini Yürütenlerin Hısımları Hısımlık Türleri İhaleye Katılamayacak Olanların Hısımlık Derecesi İhaleye Katılanların Hısımlıktan Haberdar Olması H. Ortak Olunan Şirketler I. Danışmanlar J. İdare Bünyesindeki Vakıf, Dernek, Birlik ve Sandıklar K. Mütekabiliyet Durumu L. KİK e Göre İhaleye Katılamayacak Olanlara Uygulanacak Müeyyideler II. DİĞER KANUNLARDAN KAYNAKLANAN YASAKLAR A. Milletvekillerine Yönelik Yasaklar B Sayılı Kanun dan Kaynaklanan Yasaklar Sayılı Kanun un Kapsamı a. Ayrıldıkları Kurum ve Kuruluşta İki Yıl İçinde Görev Yapmış Olma b. Ayrılma Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçmemesi c. İhalenin Ayrıldıkları Birimin Görev ve Yetkisinde Yapılması. 590

19 d. Kanun dan İstisnalar C. Belediye Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar D. İl Özel İdaresi Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar E. Avukatlık Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar F. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar.594 G. Diğer Kanunlara Göre İhaleye Katılamayacak Olanlara Uygulanacak Müeyyideler III. YASAKLI FİRMANIN ÜRÜNÜNÜN YETKİLİ BAYİ VEYA BAŞKA BİR SA- TICI TARAFINDAN TEKLİF EDİLMESİ IV. KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALEYE KATILAMAMASI V. ŞİRKET ORTAKLARININ YASAKLI OLMASI DURUMU VI. MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YASAKLI OLMASI DU- RUMU VII. YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMASI A. Teyit Alınacak Aşamalar ve Kişiler B. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyidi DOKUZUNCU BÖLÜM YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR I. İHALE SÜRECİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR A. Birden Fazla Teklif Verilmesi Doğrudan veya Dolaylı Olarak, Asaleten ya da Vekâleten Birden Fazla Teklif Verilmesi Aynı Ürünün Bayilerinin Aynı İhaleye Teklif Vermesi B. Yasak Fiil ve Davranışta Bulunulması Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların İhale Aşamasında Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların Sözleşme İmzalandıktan Sonra Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların Hizmetin Kabulünden Sonra Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Ortak Girişim Ortaklarına Uygulanacak Müeyyideler Ceza Kovuşturması Yapılması II. SÖZLEŞME AŞAMASINDA YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR III. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ A. İhale Sürecinde İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi Yasaklama Kararını Verecek Makam

20 2. Yasaklama Kararı Verilebilecek Süre Yasaklılık Süresi Tüzel Kişi Ortaklarının Yasaklılık Durumu B. Sözleşme Aşamasında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi C. Yasaklılık Kararı Verilinceye Kadar İstekli ve Yüklenicilerin Durumu D. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunun Doldurulması IV. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDE YASAKLAMA KARARI VERİLME- Sİ ONUNCU BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ A. Asıl Belgeler B. Noter Onaylı Suret Belgeler C. Aslı İdarece Görülen Belgeler D. Ticaret Sicil Gazetesi ne Özgü Durum E. İnternet Çıktısı Belgeler F. Avukatlık Kanunu na Göre Belgelerin Onaylanması G. Yabancı Dilde Düzenlenen Belgeler Yabancı Ülkede ve Yabancı Temsilcilikler Tarafından Düzenlenen Belgelerin Tasdik İşlemi Belgelerin Tercümeleri ve Tasdik İşlemi Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Tasdik İşlemi II. BİLGİ EKSİKLİĞİ III. İSTEKLİLERDEN AÇIKLAMA İSTENİLMESİ IV. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ A. Genel Olarak B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi C. İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılma Zorunluluğu D. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması E. Fiyat Dışı Unsurlar Fiyat Dışı Unsurların Türleri Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesinde İdarelerin Takdir Yetkisi Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulandığı Durumda Fiyat Dışı Unsurların Değerlendirilmesi

21 F. Teklifin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Ücret G. Tekliflerin Eşit Olması Fiyat Esasına Göre Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Fiyat Dışı Unsurların Dikkate Alındığı Durumlarda Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi V. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİFİN BELİRLENME- Sİ A. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenme Zorunluluğu B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenme Yöntemi.657 C. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması D. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi ile Sözleşme İmzalanabilmesi VI. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER A. Sınır Değer Kavramı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Belirlenmesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Sınır Değerin Belirlenmesi B. Aşırı Düşük Tekliflerin Açıklanması Açıklama İstenecek İş Kalemlerinin Belirlenmesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Kullanılabilecek Yöntemler Malzemeli Yemek Hizmetinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Aşırı Düşük Teklif Tespiti ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar VII. YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER VIII. KISMİ TEKLİF VERİLMESİNE İMKÂN TANINAN İHALELERDE TEK- LİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ IX. TAŞIT KİRALAMA HİZMETLERİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİL- MESİ A. Genel Olarak B. Esas ve Usuller in Kapsamı C. Taşıtların Menşei ve Silindir Hacmi D. Taşıtların Yakıt ve Şoförleri E. Taşıt Hizmetlerine İlişkin Diğer Hususlar F. Taşıtların Azami Maliyeti

22 1. Taşıtların Yaklaşık Maliyetinin Tespiti Taşıtların Azami Maliyeti X. İHALE KARARININ ONAYLANMASI, İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE KARARIN GÖNDERİLMESİ XI. İTİRAZ MERCİ VE BAŞVURU SÜRELERİ XII. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI A. Genel Olarak B. Sözleşme İmzalamaya Davet C. Sözleşme Vergileri Sözleşme ve Karar Damga Vergisi Kurum Payı Sözleşmenin İmzalanması Aşamasında İşin Süresinin Uyarlanması ve Vergi Matrahının Tespiti D. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Olarak İmzalanması Sözleşmenin Sürelere Uyulmadan İmzalanması (Askıda Sözleşmeler) Madde Belgeleri Sunulmadan Sözleşmenin İmzalanması.693 E. İdarenin Sözleşmeyi İmzalamaması F. İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Mücbir Sebepler Nedeniyle Sözleşme İmzalanamaması Madde Belgeleri Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanamaması Diğer Belgeler Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanamaması G. Kısmi Teklif Verilmesine İmkân Tanınan İhalelerde Sözleşmenin İmzalanması H. Başvuru ve Teklif Belgelerinin İadesi I. İhalelerin SGK ye Bildirilmesi ONBİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN İPTALİ I. GENEL OLARAK İHALENİN İPTALİ II. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTALİ III. İHALE KOMİSYONUNCA İHALENİN İPTALİ A. Yeterli Teklif Olmaması Nedeniyle İhalenin İptali B. Yeterli Rekabet Sağlanamaması Nedeniyle İhalenin İptali IV. İHALE ONAYINDA İHALENİN İPTALİ V. SÖZLEŞME ÖNCESİ İHALENİN İPTALİ VI. İSTEKLİLERİN SÖZLEŞME İMZALAMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ

23 VII. KISMİ TEKLİFTE İHALENİN İPTALİ VIII. İPTAL KARARLARININ GERİ ALINMASI IX. İHALENİN İPTALİNE KARŞI BAŞVURULAR ONİKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI I. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA DOKÜMANIN ÖNCELİK SIRASI. 709 II. YÜKLENİCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları B. Gizlilik C. Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme D. Diğer Yüklenicilere Olanak Sağlanması E. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması F. İşlerin Bakımı G. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması H. Yüklenicinin İş Başında Bulunma Zorunluluğu III. İŞ PROGRAMI VE REVİZE PROGRAM IV. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ A. Kabul İşlemleri Hizmet Türlerine Göre Kabul İşlemleri a. Belli Bir Çalışma Sonrasında Tamamlanarak Ortaya Çıkarılan Hizmetlerde Kabul İşlemleri b. Sürekli Nitelikteki İşlerde Kabul İşlemleri B. Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler C. Kısmi Kabul D. İşlerin Eksik Olarak Kabulü E. Kabul Tutanağının Onaylanması ve Kesin Hesap Raporu V. HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ A. Hakediş Raporlarının Düzenlenme Usul ve Esasları Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibarıyla Ödenmesi a. Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Raporları b. Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Raporları Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi

24 B. Hakedişlerin Eksik Ödeneceği Hâller Genel Olarak Ücretsiz İzinli Olunan Günler (İstirahat, Ücretsiz İzin vb.) Ücretli İzinli Olunan Günler Yemek ve Yol Yardımları C. Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler Alacaklarda Öncelik Sırası İşçi Alacakları İçin Yapılacak Kesintiler Kamu Alacakları İçin Yapılacak Kesintiler D. Hakedişlerin EKAP a Kayıt Edilmesi VI. FİYAT FARKI HESAPLANMASI A. Genel Olarak Fiyat Farkı Hesaplanması B. Fiyat Farkı Uygulama Esasları C. Fiyat Farkı Hesaplamaları Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanması a. Ücrete Fiyat Farkı Hesaplanması b. Fiyat Farkı Hesaplamalarında Yemek İstisnasının Dikkate Alınması c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücretleri ile Fazla Çalışma Ücretlerine Fiyat Farkı Hesaplanması d. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına Fiyat Farkı Hesaplanması ve 6. Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanması a. Katsayıların Yuvarlanması b. Katsayıların Belirlenmemesi c. Avans Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesaplanması Engelli İşçi Çalıştırılması Hâlinde Fiyat Farkı Hesaplanması D. Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Fiyat Farkı Ödemeleri Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Genel Hususlar Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Yürütülmesi Fiyat Farkının Hesabı ve Ödenmesi VII. ALT YÜKLENİCİLİK A. Alt Yüklenici Kavramı B. Alt Sözleşme Kavramı C. İşin Alt Yüklenicilere Yaptırılabilecek Kısımlarının Oranı D. Alt Yüklenici Olamayacaklar

25 E. Sözleşme Öncesi Alt Yükleniciliğe İlişkin Hususlar Alt Yükleniciliğe İlişkin İhale Dokümanında Düzenleme Yapılması Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi Alt Yükleniciler İçin İdarenin Onay Vermesi Şartı F. Sözleşme Sonrası Alt Yükleniciliğe İlişkin Hususlar Personel Taşıma Hizmetlerinde Alt Yüklenicilik Yüklenici ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu Sözleşmenin Devrinde Alt Yüklenicilerin Durumu Alt Yüklenici İşçilerinin SGK ye Bildirilmesi VIII. İŞİN SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ A. Sözleşme Süresinin Kısaltılması B. Sözleşme Süresinin Uzatılması Mücbir Sebepler a. İfa İmkânsızlığı aa. İmkânsızlık Türleri bb. Olağanüstü Hâller ve Mücbir Sebepler b. Kamu İhale Hukukunda Mücbir Sebepler aa. Doğal Afetler bb. Kanuni Grev cc. Genel Salgın Hastalık dd. Kısmi veya Genel Seferberlik ee. Kamu İhale Kurumu Tarafından Belirlenecek Hâller c. Mücbir Sebeplerin Sonuçları İdareden Kaynaklı Nedenlerle Süre Uzatımı İş Artışı Nedeniyle Süre Uzatımı Dokümandaki Değişiklik Nedeniyle Süre Uzatımı Hukuka Aykırı Şekilde Süre Uzatımı Verilmesi IX. GECİKME CEZASI A. Cezai Şart Kavramı Kavram Cezai Şartın Türleri B. İhalelerde Gecikme Cezası Gecikme Cezalarının Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gecikme Cezası ve İhtarname Çekilmesi a. Gecikme Cezasının Matrahı

26 b. Gecikme Cezasının Tahsili c. Kabulü Yapılabilir Durumdaki İşlerde Gecikme Cezası X. İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ A. Genel Olarak İş Artışı ve İş Eksilişi B. İş Artışı İş Artışı Yapılma Şartları İş Artışı Sınırı İş Artışında Süre Uzatımı Verilmesi İş Artışında Ek Kesin Teminat Alınması İş Artışında Damga Vergisi Sözleşmede Olmayan İşlerin İş Artışı ile Yaptırılması İş Artışında Engelli İşçilerin Durumu Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Artışı C. İş Eksilişi Genel Olarak İş Eksilişi İş Eksilişinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi XI. ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI A. İşçilerin İşe Giriş ve İşten Çıkışlarında İdarenin Yetkisi B. İşçi Ücretlerinin Takibi ve Ödenmesi İşçi Ücretlerinin Kesin Teminattan Karşılanması Alacaklarda Öncelik Sırası İşçilere Dokümanda Belirtilenden Daha Yüksek Ücret Ödenmesi C. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İdarenin Takip Yükümlülüğü İş Artışı ve İş Eksilişi Yapılması D. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması İdarenin Takip Yükümlülüğü İş Artışı ve İş Eksilişi Yapılması E. Ücret Eklerinin Takibi F. Yıllık Ücretli İzin İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin a. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları b. Yıllık Ücretli İzin Süreleri c. İzin Kurulu d. Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasına İlişkin Hususlar e. Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık f. İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Durumlarda Yıllık İzin Ücreti. 815

27 2. İhalelerde Yıllık Ücretli İzin Hakkına Yönelik Uygulamalar G. Hafta Tatili H. Ara Dinlenmesi XII. İŞÇİLERE KARŞI AYRIMCILIK UYGULAMALARI A. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Eşit Davranma İlkesinin Niteliği ve Kapsamı Eşit Davranma İlkesinin İhlalinin İspatı Eşit Davranma İlkesine Aykırılıklarda Uygulanacak Müeyyideler B. Pozitif Ayrımcılık Uygulamaları Cinsiyet Bakımından Pozitif Ayrımcılılık Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçiler Bakımından Pozitif Ayrımcılık a. İşçilerde Aranan Şartlar b. İşverenlerin Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Çalıştırma Zorunluluğu c. İşgücünün Temin Şekli d. Engelli ve Eski Hükümlü İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler ve İşyerleri e. Engelli İşçilerin Primleri f. İhalelerde Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçilerin Durumu aa. Sözleşme Öncesi Aşamaya İlişkin Hususlar bb. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasına İlişkin Hususlar.832 C. Hizmet İhaleleri Bağlamında Eşit Davranma İlkesinin Değerlendirilmesi XIII. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) A. Genel Olarak Alacağın Temliki B. İhalelerde Temlik Şartları İdarenin İzin Vermesi Şartı Temliknamelerin Şekil Şartı Temlik Edilebilecek Alacaklar C. Ortak Girişimde Alacağın Temliki D. Sözleşmenin Devrinde Alacağın Temliki XIV. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ XV. SÖZLEŞMENİN DEVRİ A. Genel Olarak Sözleşmenin Devri

28 B. Devir Şartları İhale Yetkilisinin Yazılı İzni Olması Devrin Zorunlu Hâle Gelmiş Olması Devralanın İlk İhaledeki Şartları Taşıma Gerekliliği Devredenin Son Üç Yıl İçinde Sözleşme Devretmemiş Olması Devir Sözleşmesi C. Sözleşmenin İzinsiz Devredilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler D. Sözleşmenin Devrinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Sözleşmenin Devrinde Kesin ve Ek Kesin Teminat Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sözleşmenin Devrinde Alt Yüklenicilerin Durumu Sözleşmenin Devrinde Mevcut İşçilerin Durumu Sözleşmenin Devrinde Damga Vergileri Sözleşmenin Devrinde Alacağın Temliki E. İdarenin Sözleşmeyi Devretmesi XVI. SÖZLEŞMENİN FESHİ A. Genel Olarak Sözleşmenin Feshi B. Fesih Nedenleri Sözleşmenin İzinsiz Devri Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Sözleşmeye Aykırı Davranışlar Yasak Fiil ve Davranışlar İş Artışının Yasal Sınırı Aşması Mücbir Sebepler C. Sözleşmenin Feshinde Uyulacak Esaslar KAYNAKÇA KAVRAM DİZİNİ

Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler

Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler İÇİNDEKİLER BAŞLANGIÇ... 1 1.1. ALT YÜKLENİCİLER... 2 1.1.1. Alt yüklenici olamayacaklar... 3 1.1.2. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olması... 3 1.1.3. Alt yüklenicilerin idarenin

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 1 PROGRAMIN KAPSAMI Bu Eğitimin sonunda katılımcıların;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı