Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2 Amaç: Sosyal anksiyete bozukluðu (SAB) hastalarýnda duygudurum bozukluðu eþtanýsý oldukça sýktýr (1-3), fakat bu eþtanýlarýn SAB üzerine klinik etkilerini araþtýran çalýþma sayýsý sýnýrlýdýr (1). Bu çalýþmada bipolar veya major depresif bozukluk eþtanýsýnýn sosyal anksiyete bozukluðu (SAB) üzerine klinik etkilerinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: Çalýþmaya DSM-IV'e göre primer tanýsý SAB olan 140 hasta alýnmýþtýr. Tüm hastalara tanýlamaya yönelik SCID-I ve klinik özellikleri deðerlendirmek amacýyla Ýþlevselliðin Genel Deðerlendirilmesi Ölçeði (ÝGD), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeði (LSAÖ) Beck Depresyon Ölçeði (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeði (BAÖ), Çocukluk Çaðý Travma Ölçeði (CTQ) uygulanmýþtýr. Bipolar bozukluk eþtanýsý olan (SAB-BB) 22, major depresif bozukluk eþtanýsý olan (SAB-MDB) 103 ve yaþamboyu herhangi bir duygudurum bozukluðu eþtanýsý olmayan 15 (SAB-EO) hasta demografik ve klinik özellikleri açýsýndan karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bulgular: Gruplar arasýnda yaþ, cinsiyet, eðitim gibi demografik ve SAB baþlangýç yaþý gibi klinik özellikler açýsýndan farklýlýk bulunmamýþtýr. SAB-BB grubunda; geçmiþ psikiyatrik baþvuru, antidepresan kullanýmý sýklýðý ve süresi, toplam depresif epizod sayýsý ve depresyonlarda atipik görünüm varlýðý diðer iki gruptan daha fazla idi. LSAÖ ölçeði açýsýndan gruplar arasýnda farklýlýk saptanmadý. SAB- BB ve SAB-MDD gruplarý arasýnda bir fark olmasa da, her iki grubun SAB-EO grubuna göre; ÝGD puanlarý daha düþük, BECK-D ve CTQ toplam puanlarý daha yüksek idi. Sonuç: Bu sonuçlar duygudurum bozukluðu eþtanýsýnýn SAB klinik özellikleri ve þiddetini belirgin olarak etkilemese de, SAB hastalarýnýn iþlevselliklerini olumsuz yönde etkilediðini göstermektedir. Bulgular ayrýca SAB hastalarýnda duygudurum eþtanýsýnýn çocukluk çaðý travmatik yaþantýlarý ile iliþkili olabileceðini akla getirmektedir. Kaynaklar 1. Perugi G. Bipolar II and unipolar comorbidity in 153 outpatients with social phobia. Comp Psychiatry 2001;42: Van Ameringen M. Relationship of social phobia with other psychiatric illness. J Affect Disord 1991;21: Kessler RC. Lifetime comorbidities between social phobia and mood disorders in the US National Comorbidity Survey. Psychol Med 1999;29:

2 SB 2 Agorafobili Panik Bozukluðu Hastalarýnýn Biliþsel Davranýþçý Terapi Öncesi ve Sonrasýnda Panik Bozukluk Semptomlarý ve Yakýn Ýliþkilerde Stresle Baþa Çýkma Tarzlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ýdris Üre, Peykan Gökalp, Nilgün Öngider, Figen Karadað Maltepe Üniversitesi Amaç: Agorafobili Panik Bozukluðu hastalarýnýn BDT öncesi ve sonrasýnda Panik Agorafobi puanlarý ve yakýn iliþkilerde stresle baþa çýkma tarzlarýný açýsýndan karþýlaþtýrmasýdýr. Yöntem: Çalýþmanýn örneklemi, Maltepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri AD Polikliniði'nde Ocak-Nisan 2010 tarihleri arasýnda ayaktan tedavi görmekte olan, DSM-IV taný ölçütlerine göre Agorafobili Panik Bozukluðu (1) tanýsý konmuþ ve BDT'ye uygun 6 hastadan oluþmaktadýr. Hastalarýn tümüne SCID-I/Klinik Versiyonu ve Panik Agorafobi ölçeði (PAÖ) ve Yakýn Ýliþkilerde Çok Boyutlu Baþa Çýkma Ölçeði uygulanmýþtýr. Ardýndan 12 seans BDT uygulanmýþ ve terapi sonrasýnda tüm ölçekler tekrar tekrarlanmýþtýr. Bulgular: Veriler non-parametrik Wilcoxon Test ile deðerlendirilmiþtir. Panik ve Agorafobi Ölçeðinde alýnan puanlar karþýlaþtýrýldýðýnda terapi sonrasýnda toplam puan (z= p<0,05); kaçýnma davranýþý (z= p<0,05); ve yeti yitimi(z= p<0,05); puanlarýnýn terapi öncesine göre daha düþük olduðu bulunmuþtur. Terapi öncesi ve terapi sonrasýnda yakýn iliþkilerde stresle baþa çýkma tarzlarý puanlarý incelendiðinde, olumsuz baþa çýkma puanlarýnýn (z= p<0,05); dýþsal destek arama puanlarýnýn (z= p<0,05) ve geri çekilme puanlarýnýn (z= p<0,05 terapi sonrasýnda terapi öncesine göre daha düþük olduðu bulunmuþtur. Sonuç: Çalýþmamýzda, Agorafobili Panik Bozukluk hastalarýn ego fonksiyonlarý açýsýndan yetersiz olabileceklerini düþündürmektedir Literatürde bunu destekleyen bulgular vardýr (2,3). BDT sonrasýnda yapýlan deðerlendirmeler terapi öncesine göre karþýlaþtýrýldýðýnda, saptanan önemli deðiþiklikler göz önüne alýndýðýnda BDT'nin Panik Bozukluk tedavisinde önemli iþlevi olduðunu düþündürmektedir. Kaynaklar 1- APA (American Psychiatric Asssosiation) (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM IV). Washington DC, (Çev.ed: E.Köroðlu), Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, Kessler RC, Chiu WT, Jin R,Ruscio AM, Sheare K,Walters EE (2006). The epidemiology of panic attacks, Panic disorder and agoraphia in the national comorbodity survey replication. Arch Gen Psycihiatry, Uðuz Þ, Altýntaþ EY, Levent BA (2006). Panik Bozukluðu: Etiyoloji, Klinik Gidiþ, Komorbidite ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2(12): 21-25

3 SB 3 Anoreksiya Nevrozalý Hastalarda Miyokardial Fibrozis; Kardiyak MR Çalýþmasý Serap Oflaz1, Baþak Yücel2, Nalan Öztürk2, Dilek Kangal3, Ramazan Kurt4, Memduh Dursun3, Nihat Polat5, Hüseyin Oflaz5 Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri ABD1, Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psik2 Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Rady3, Marmara Üniversitesi Dahiliye ABD4, Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Kardj5 Amaç:Bu çalýþmada amacýmýz anoreksia nervosalý hastalarda kalp kas kütlesinin kardiak MR ile deðerlendirilmesidir. Yöntem: Anoreksiya nervoza tanýlý yaþlarý arasýnda ve vücut kitle indeksi 12,7 ile 18,5 arasýnda deðiþen 30 bayan hastanýn, ekokardiografi ve 1,5 Tesla MR cihazý ile kontrastsýz ve kontrastlý olarak sol ventrikül (LV) kas kütlesi hesaplandý. Geç kontrastlý sekanslar miyokardiyal kontrast tutulumu açýsýndan deðerlendirildi. Bulgular:30 anoreksiya olgusunun tümünde MRG'de LV kas kütlesi normal deðerlerin (63-95 g/m2) altýnda ortalama 41,5±6,9 olarak saptandý. 10 olguda perikardiyal effüzyon mevcuttu. 8 (%26,6) olguda fibrozis ile uyumlu olabilecek miyokardiyal transmural geç kontrast tutulumu izlendi. Sonuç:Anoreksiya psikiyatrik hastalýklar arasýnda ölüm oraný en yüksek hastalýk grubudur. Çalýþmamýza katýlan tüm olgularda ekokardiografi ve MR ile sol ventrikül kas kütlesi azalmýþ olarak saptandý. Ayrýca kardiak MR ile bazý olgularda miyokardiyal fibrozis ile uyumlu geç kontrast tutulumu ve perikardiyal effüzyon dikkati çekti. Bu hastalardaki sýk görülen kardiak ölümlerin zemininde elektrolit dengesizliðinin yanýnda myokardial fibrozizin etkili olabileceði sonucuna varýldý. Kaynaklar 1-TamburrinoMB,McGinnisRA.Anorexia nervosa.areview.panminervamed.2002 Dec;44(4): CookeRA,ChambersJB,Anorexia nervosaandthe heart.brjhospmed.1995oct4-17;54(7): GalettaF,Franzoni F.Earlydetectionof cardiac dysfunctionin patientswithanorexianervosa by tissuedopplerimaging. ÝntJCardiol2005;101:33-37).

4 SB 4 Dikkat Eksikliði/Hiperaktivite, Ýmpulsivite ve Obezite Ýliþkisi Önder Kavakcý, Yeltekin Demirel, Nesim Kuðu, Naim Nur, Orhan Doðan Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç:Dikkat eksikliði/hiperaktivite bozukluðu (DEHB) (1,2) ve impulsivite (3) ile obezite arasýnda iliþki ileri sürülmüþtür. Bu çalýþmada Sivas ilinde aile hekimliði eðitimi alan hekimler arasýnda DEHB, impulsivite ve vücut kitle indeksleri (VKÝ) arasýndaki iliþki araþtýrýldý. Yöntem:Çalýþmaya 78 kadýn, 177 erkek 255 hekim katýldý. Olgular sosyodemografik veri formu, eriþkin DEHB kendi bildirim ölçeði (ASRS), Wender Utah Derecelendirme ölçeði (WUDÖ) ve Barrat impulsivite ölçeðini (BÝÖ)doldurdu. Bulgular:Çalýþmaya katýlan 255 hekimin %3.5'i ASRS ölçeði ile DEHB kriterlerini karþýladý. VKÝ ile WUDÖ ve ASRS arasýnda iliþi saptanmadý. VKÝ obezite sýnýrýnýn üzerinde olanlar ile BÝÖ toplam puaný arasýnda (r=0.439, p=0.041), dikkatsel impulsivite arasýnda (r=0.480, p=0.02), planlanmamýþ impulsivite arasýnda (r=0.409, p=0.04) pozitif korelasyon bulundu. Obezite ile motor impulsivite arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmadý. Yaþ ile VKÝ arasýnda pozitif korelasyon (r=0.370, p<0.000), yaþ ile BÝÖ toplam puan arasýnda negatif korelasyon (r=-0.175, p=0.008), dikkatsel impulsivite arasýnda negatif korelasyon (r=-0.139, p<0.032), motor impulsivite arasýnda negatif korelasyon(r=-0.146, p=0.022), planlanmamýþ impulsivite arasýnda negatif korelasyon (r=-0.178, p=0.005), ASRS arasýnda negatif korelasyon (r=-0.236, p=0.000) saptandý. Sonuç:Sivas'ta Aile hekimliði eðitimi alan popülasyonda obezite ile impulsivite arasýnda bir iliþki gözlenirken, obezite ve DEHB arasýnda bir iliþki saptanamamýþtýr. Yaþ ile VKÝ artarken, impulsivite ve DEHB belirtilerinde azalma gözlenmektedir. Bu sonuçlarýn daha geniþ ve farklý gruplarda araþtýrýlmasý gereklidir. Kaynaklar 1- Cortese S, Angriman M, Maffeis C, Isnard P, Konofal E, Lecendreux M, Purper-Ouakil D, Vincenzi B, Bernardina BD, Mouren MC.Attention-defict/hyperactivity disorder(adhd) and obesity: systematic review of the literature. Crit Rev Food Sci Nutr. 2008;48: Altfas JR. Prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among adults in obesity treatment. BMC Psychiatry. 2002; 13;2:9. 3-Rosval L, Steiger H, Bruce K, Israël M, Richardson J, Aubut M. Impulsivity in women with eating disorders: problem of response inhibition, planning, or attention? Int J Eat Disord. 2006;39(7):590-3.

5 SB 5 Memesi Alýnmýþ Kadýnlarla Kadýnlýk, Beden ve Cinsellik Üzerine Bir Psikodrama Çalýþmasý Ebru Sorgun1, Arþaluys Kayýr2, Ejder Akgün Yýldýrým3, Eylem Sönmez4 Fransýz Lap Aix Hastanesi Barýþ Kliniði1, Ýstanbul Ünversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD2, Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi3, Fransýz la Paix Hastanesi4 Bu çalýþmada psikodrama yöntemi meme kanseri geçirmiþ, iyilik hali devam eden, cinsellik ve beden algýsý ile sorunlar yaþayan kadýnlarla yapýlmýþtýr. Grup yaþ ortalamasý 47, eðitim düzeyi lise ve üstü olan, en az 1.5 en fazla 10 yýllýk meme kanseri öyküsü olan 7 kadýnla yürütülmüþtür. Meme kaybý sonrasý beden algýsýnda, kendine güvende, cinsellikte çeþitli sorunlar yaþayan kadýnlarýn aslýnda hastalýk öncesinden de cinsellik ve kadýnlýkla ilgili sorunlarý olduðu görülmüþtür. Cinsellik kadýn için her zaman yasaklý ve sorunlu bir alan olarak tanýmlanmýþ, kadýnýn bedenine ve cinselliðine uzaklýðý hastalýkla birlikte iki yabancý iliþkisine dönüþmüþtür. Psikodrama aracýlýðýyla kadýnlýk, cinsellik, beden ve yakýn iliþkiler üzerine sürdürülen bir yýllýk çalýþmanýn 24 haftasý burada anlatýlmýþtýr. Çalýþma belirtilen temalar çerçevesinde yarý yapýlandýrýlmýþ olarak yürütülmüþ, zaman zaman psiko-eðitsel çalýþmalara baþvurulmuþtur. Grup üyeleri çalýþmaya düzenli ve aktif katýlým saðlamýþlar, psikodrama çalýþmasýna katýlmaktan keyif aldýklarýný dile getirmiþlerdir. Psikodrama ile harekete geçmek, bedenini kullanmanýn, sahneye kullanarak etkileþime girmenin, cinsellikle ilgili bilgilendirmelerin ve bu bilgilendirmelerde psikodramayý kullanmanýn iþlevsel olduðu görüldü. Çalýþma sonunda kadýnlar farkýndalýk, bireyselleþme, cinselliði konuþma, yakýn iliþkilerde rahat hissetme, kaybý kabullenme, empati artýþý ve kendine güven konularýnda ilerleme saðladýklarýný dair geribildirimlerde bulunmuþlardýr.

6 SB 6 Akne Hastalarýnda Beden Memnuniyeti Volkan Topcuoglu1, Ýnan Usta2, Zeynep Demirçay2 Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalý1,Marmara Üniversitesi Dermatoloji2 Amaç:Yüzün görünüþünü deðiþtirebilen akne, beden memnuniyetini etkileyebilmekte ve sosyal içe çekilme, anksiyete ve depresyon gibi psikososyal problemlere neden olabilmektedir. Akne hastalarýnýn klinik özellikleri, beden özelliklerinden memnuniyeti ve diðer ruhsal faktörler arasýndaki iliþkileri kontrollü kesitsel bir çalýþma ile deðerlendirmeyi amaçladýk. Yöntem:Çalýþmaya 125 akne hastasý, 125 saðlýklý kontrol ve 47 hasta kontrol (22 psoriasis ve 25 vitiligo) alýndý. Aknenin klinik þiddeti Global Akne Derecelendirme Sistemi ile deðerlendirildi. Tüm gruplar Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Memnuniyet Ölçeði, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeði, Rosenberg Benlik Saygýsý Ölçeðini doldurdu. Akne grubuna Akne Yaþam Kalitesi Ölçeði uygulandý. Sonuçlar:Akne hastalarýnýn yaþ, akne süresi, akne veya skar þiddeti gibi klinik özellikleriyle beden memnuniyeti arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmadý. Ancak, akne ve hasta kontrol grubunda, kadýnlarýn beden özelliklerinden memnuniyeti skorlarý erkeklerden anlamlý olarak daha düþüktü. Akne þiddetinin, hastalarýn benlik saygýsý, yaþam kalitesi ve anksiyete düzeylerini olumsuz olarak etkilediði görüldü. Akne ve kontrol gruplarý arasýnda beden özelliklerinden memnuniyet, yaþam kalitesi ve ruhsal faktörler açýsýndan anlamlý bir fark bulunmadý. Akne hastalarýnda, beden özelliklerinden memnuniyet ile yaþam kalitesi ve diðer ruhsal faktörler arasýnda anlamlý korelasyon vardý. Anksiyete ve depresyon riski yüksek olan akne hastalarýnda beden özelliklerinden memnuniyet, riski düþük olanlara göre anlamlý olarak daha azdý. Sonuç:Akne, þiddetinden baðýmsýz olarak, beden memnuniyetini, özellikle anksiyete veya depresyon gibi düzeyi yüksek olan hastalarda olumsuz etkileyebilemektedir. Kaynaklar 1-Gökdoðan-Çok, F. Ortaöðretime devam eden ergenlerde beden imajýndan hoþnut olma düzeyi. Ankara Üniversitesi, Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Demirçay Z, Þenol A, Seçkin D, Demir F. Akne vulgarisli hastalarda akne yaþam kalite ölçeðinin Türkçe güvenirlik çalýþmasý. Türkderm 2006;40: Demirçay Z, Seçkin D, Þenol A, Demir F. Patient's perspective: an important issue not tobe overlooked in assessing acne severity. Eur J Dermatol 2008;18 (2):181-4.

7 SB 7 Þizofrenide Eksiklik Sendromunun Doðum Mevsimi ve Aile Öyküsü Ýle Ýliþkisi Almila Erol1, Levent Mete1, Özyýl Sarýkaya2 Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi1,Bursa Devlet Hastanesi2 Amaç:Þizofrenide eksiklik sendromu; kýsýtlý duygulaným, duygusal alanýn daralmasý, konuþma yoksulluðu, ilgi alanlarýnýn azalmasý, amaçlarýn azalmasý, sosyal güdünün azalmasý gibi negatif belirtilerin birincil ve ýsrarlý olmasý biçiminde tanýmlanmýþtýr.1 Bu araþtýrmanýn amacý eksiklik sendromu ile doðum mevsimi ve ailede þizofreni öyküsü arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasýdýr. Yöntem:Araþtýrmaya Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniðine ayaktan tedavi için baþvuran ve ilk muayenede þizofreni tanýsý alan 110 hasta alýndý. Tüm olgularla DSM-IV için yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme (SCID-I) ile görüþülerek þizofreni tanýsý onaylandý. Ardýndan Negatif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði, Pozitif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði, Eksiklik Sendromu Çizelgesi uygulandý. Sosyodemografik bilgiler ve doðum mevsimi öðrenildi. Eksiklik sendromu olan ve olmayan hastalar, yaz ve kýþ-bahar doðumlu olma ve þizofreni aile öyküsü açýsýndan karþýlaþtýrýldý. Bulgular:Yaz doðumlu hastalarda kýþ-bahar doðumlu hastalara göre eksiklik sendromu istatistiksel olarak anlamlý düzeyde daha fazlaydý. Eksiklik sendromu olan hastalarýn birinci ve ikinci derecede akrabalarýnda þizofreni öyküsü, eksiklik sendromu olmayanlara göre anlamlý düzeyde daha fazlaydý. Doðum mevsimi açýsýndan bakýldýðýnda ise yaz doðumlu hastalarýn birinci ve ikinci derecede akrabalarýnda þizofreni öyküsü kýþ-bahar doðumlulara göre anlamlý düzeyde fazlaydý. Sonuç:Araþtýrmamýzda eksiklik sendromu olan hastalarda yaz doðumlarýnýn ve ailede þizofreni öyküsünün daha fazla olduðu saptanmýþtýr. Bu bulgular önceki araþtýrmalarla da uyumludur.2,3 Araþtýrmamýzýn sonuçlarý eksiklik sendromunun çevresel etmenlerden çok genetik etmenlerin baskýn olduðu bir patofizyolojye sahip olduðu görüþüne ek kanýt saðlamaktadýr. Kaynaklar 1) Carpenter WT Jr, Heinrichs DW, Wagman AM. Deficit and nondeficit forms of schizophrenia: the concept. Am J Psychiatry 1988; 145(5): ) Kirkpatrick B, Castle D, Murray RM, Carpenter WT Jr. Risk factors for the deficit syndrome of schizophrenia. Schizophr Bull 2000; 26(1): ) Tek C, Kirkpatrick B, Kelly C ve ark. Summer birth and deficit schizophrenia in Nithsdale, Scotland. J Nerv Ment Dis 2001; 189:

8 SB 8 Yaþlýlarda Suç Davranýþýný Etkileyen Etmenler Nurcan Uslu1, Çezar Atasoy1, Meltem Efe Sevim1, Serap Çakýçý Alparslan2 Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi1, Aðrý Devlet Hastanesi2 Amaç:Çalýþmamýzda adli psikiyatri birimine yatýrýlan 60 yaþ ve üstündeki kiþilerde suç iþlemeyi etkileyen etmenleri tespit etmek amaçlanmýþtýr. Yöntem: yýllarý arasýnda yatýrýlmýþ 107 olgunun týbbi kayýtlarý geriye dönük olarak incelenerek sosyodemografik verileri, suç, taný ve tedavi özelliklerini içeren veri formu ve Taylor'ýn Suç Þiddeti Derecelendirme Skalasý kullanýlmýþtýr. Bulgular:Çalýþmaya alýnan olgularýn%86'sýnýn erkek, %14'ünün kadýn olduðu, öðrenim sürelerinin ortalama 5,17 yýl olduðu, %47,7'sinin bekar, dul ya da boþanmýþ olduðu, %36,4'ünün yalnýz yaþadýðý saptandý. Olgularýn suç türlerine bakýldýðýnda %34,6'sýnýn adam öldürme, öldürmeye teþebbüs ve yaralama suçlarý iþlediði, %28'inin tamamen þiddet dýþý, %44,9'u hafif-orta ve %27,1'i ciddi þiddet içeren suçlar iþlediði belirlendi. Þiddet suçu iþleyen yaþlýlarýn sýklýkla ateþli silah ve delici-kesici alet kullandýðý ve yakýn çevrelerini hedef aldýðý saptandý. Örneklem grubunun %22,4'ünde psikiyatrik hastalýk olmadýðý, %22,4'ünde hezeyanlý bozukluk, %17,7'inde þizofreni ve atipik psikoz, %10,3'ünde demans, %6,5'inde bipolar bozukluk, %5,6'sýnda alkol ve psikoaktif madde kullaným bozukluklarý saptandý. Tartýþma ve Sonuç:Suç iþlemiþ yaþlýlar çoðunlukla eðitim düzeyi düþük, düzenli çalýþma yaþamý olmayan erkeklerden oluþmaktadýr. Çalýþmamýzda diðer çalýþmalarla uyumlu olarak yaþlýlarýn iþlediði suçlar arasýnda en sýk adam öldürme suçunun olduðu, yabancý kaynaklý çalýþmalardan farklý olarak ise cinsel suç oranýnýn düþük olduðu bulunmuþtur (1,2). Diðer ülkelerde yapýlan çalýþmalara kýyasla alkol ve psikoaktif madde kullaným bozukluklarý ve kiþilik bozukluklarýnýn daha az, Hezeyanlý Bozukluk tanýsý daha fazla oranda saptanmýþtýr (1,2). Suç ve suçun þiddet derecesiyle en sýk iliþkisi olan psikotik bulgu kötülük görme hezeyanýdýr. Geçmiþ suç öyküsü yaþlýlýkta þiddet davranýþý ile iliþkili bulunmamýþtýr. Ýleri yaþta yineleyici suç sýklýkla hezeyanlý bozukluk ve alkol ve psikoaktif madde kullanýmý ile iliþkilidir (1). Kaynaklar 1. Lewis CF, Fields C, Rainey E. A study of geriatric forensic evaluees: who are the violent elderly? J Am Acad Psychiatry Law 2006; 34: Fazel S, Grann M. Older criminals: a descriptive study of psychiatrically examined offenders in Sweden. Int J Geriatr Psychiatry 2002,17:

9 SB 9 Adli Psikiyatri Hastalarýna Yönelik Hemþire Tutum Ölçeði Geliþtirme M.Olcay Çam, Leyla Baysan Arabacý Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Amaç:Araþtýrma, hemþirelerin, adli psikiyatri hastasýna yönelik tutumlarýný belirlemek amacýyla bir ölçek geliþtirmek ve geliþtirilen ölçeðin geçerlik ve güvenirliðini saptamak amacýyla yapýlmýþtýr. Yöntem:Metodolojik tipteki araþtýrma, Türkiye'de Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastaneleri'nde çalýþan tüm hemþirelerden(n=910) araþtýrmaya katýlmayý kabul eden 650hemþire ile yürütülmüþtür.veri analizinde, ölçeðin %85'i doldurulmayan 30anket ve ölçekteki en az bir maddenin yanýtsýz býrakýldýðý 84anket geçerlik ve güvenirlik deðerlendirmesi dýþýnda býrakýlarak, verilerin deðerlendirmesi toplam 536anket üzerinden yapýlmýþtýr.araþtýrmada Tanýtýcý Bilgi Formu, Ruhsal Hastalýða Yönelik Ýnançlar Ölçeði(RHÝÖ) ve Adli Psikiyatri Hastalarýna Yönelik Hemþire Tutum Ölçeði(APHHTÖ) kullanýlmýþtýr. APHHTÖ niteliksel ve niceliksel olmak üzere iki süreçte geliþtirilmiþtir.niteliksel süreçte "odak grup görüþmesi" ve "kompozisyon formlarý" ve literatürde psikiyatri alanýnda geliþtirilmiþ çeþitli tutum ölçekleri kullanýlmýþtýr(1).elde edilen verilerin niteliksel analizi sonrasýnda 115maddeden oluþan APHHTÖ aday formu geliþtirilmiþtir. Niceliksel süreçte, kapsam geçerliliði için Lawshe tekniði kullanýlmýþ(3) ve yapýlan uzman deðerlendirmesi sonrasýnda 35maddelik ilk form oluþturulmuþtur. Bu formun tüm evrene uygulanmasýndan sonra yapýlan geçerlik ve güvenirlik deðerlendirmeleri sonucunda(1,2,3) 10maddesi çýkarýlarak, APHHTÖ'nin 25maddeden oluþmasýna karar verilmiþtir. Bulgular:APHHTÖ'in geçerlik ve güvenirlik çalýþmasýnda kapsam geçerlik indeksi (KGÝ).69, RHÝÖ ile olan uyum geçerliliði.44, iç tutarlýlýðý belirleyen Cronbach Alpha katsayýsý.86 ve küme içi korelasyon katsayýsý.86, ön-test ile tekrar-test arasýndaki tutarlýlýðý belirleyen kararlýlýk katsayýsý.69 bulunmuþtur. Ön-test puan ortalamalarý ile tekrar-test puan ortalamalarý arasýndaki fark istatistiksel olarak da anlamlý bulunmamýþtýr (t=0.247, p>0.05). Yapýlan faktör analizi doðrultusunda APHHTÖ'nin, "sosyal mesafe(14,15,16,17.maddeler)", "bakým vermedeisteklilik (7,10,11,12,13,19, 20.maddeler)","güven (8,9,18,21,22,23,24,25.maddeler)" ve "tehlikeli görme (1,2,3,4,5,6.maddeler)" olmak üzere dört altboyuttan oluþtuðu saptanmýþtýr. Ölçekteki pozitif maddelerin her biri "Kesinlikle Katýlmýyorum(1)'dan, "Tamamen Katýlýyorum(5)"a doðru, negatif maddeler ise tam tersi olacak biçimde 5'li likert þeklinde düzenlenmiþtir.ölçekten elde edilecek en yüksek puan "125", en düþük puan "25"dir.Yüksek puan adli psikiyatri hastasýna yönelik olumlu tutumu göstermektedir. Sonuç:Bu veriler doðrultusunda, APHHTÖ'ningeçerli ve güvenilir bir ölçek olduðu belirlenmiþtir.

10 SB 10 Zorunlu Yatýþ Yapýlan Psikiyatrik Hastalara Ait Sosyodemografik Veriler ve Klinik Özellikler Yücel Yýlmaz, Ýshak Sayðýlý, Ömer Yanartaþ, Burak Baykaran, Sermin Kesebir, Mustafa Bilici, Dilber Yýldýz Erenkoy Ruh ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Araþtýrma Hastanesi Amaç:Zorunlu yatýþ konusu tüm dünyada özellikle psikiyatristleri yakýndan ilgilendiren bir konudur (1). Bu konuda çeþitli ülkelerde farklý uygulamalar söz konusudur (2,3). Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile düzenlenmiþtir (4). Bu çerçevede Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde gerçekleþen zorunlu yatýþlarýn sosoyodemografik özelliklerinin ve psikiyatrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca gerçekleþmiþ olan tüm zorunlu yatýþlarla iliþkili hukuksal süreçleri de tartýþmak bu çalýþmanýn amaçlarýndandýr. Yöntem:Bu çalýþma için gerekli veriler 01 Temmuz Temmuz 2010 tarihleri arasýnda tedavi amacýyla baþvuran hastalar arasýndan zorunlu yatýþ yapýlmýþ psikiyatrik hastalar arasýndan rastgele seçilen 100 hastadan elde edilmiþtir. Hastalara ait sosyodemografik veriler araþtýrýcýlar tarafýndan oluþturulmuþ olan sosyodemografik veri formu ile elde edildi. Hastalara ait klinik özellikler hastane týbbi kayýtlarýndan, geriye dönük olarak, elde edilmiþtir. Sonuç:Son 1 yýlda tüm yatýþlara oranla, zorunlu yatýþ oraný % 23.11'dir, Zorunlu yatýþ yapýlan hastalar arasýnda en yaygýn taný gruplarý % 39 þizofreni, %27 bipolar affektif bozukluk, % 9 þizoaffektif bozukluk olarak saptandý. Hastalarýn %68 erkek, %32 kadýn cinsiyette idi. Erkeklerin yaþ ortalamasý 37.1, kadýnlarýn yaþ ortalamasý 38 idi. Zorunlu yatýþý yapýan hastalarýn ortalama yatýþ süreleri 16,2 gündür. Kaynaklar 1) La Fond JQ. Law and the delivery of involuntary mental health services. Am J Orthopsychiatry Apr;64(2): ) Keown P, Mercer G, Scott J. Retrospective analysis of hospital episode statistics, involuntary admissions under the Mental Health Act 1983, and number of psychiatric beds in England BMJ Oct 9;337:a1837 3) Priebe S, Katsakou C, Glöckner M, Dembinskas A, Fiorillo A, Karastergiou A, Kiejna A, Kjellin L, Nawka P, Onchev G, Raboch J, Schuetzwohl M, Solomon Z Torres-González F, Wang D, Kallert T. Patients' views of involuntary hospital admission after 1 and 3 months: prospective study in 11 European countries. Br J Psychiatry Mar;196: ) Türk Medeni Kanunu. 2001

11 SB 11 Yaþlýlarda Beden Bütülüðüne Yönelik Þiddeti Etkileyen Etmenler Kongrede sunulmamýþtýr.

12 SB 12 Psikiyatri Dal Merkezine Baþvuran 2447 Vakada Subjektif Duygudurum Labilitesi ve Döngüsellik Açýsýndan Bir Çalýþma Ahmet Kocabýyýk1,Fahri Karson1,Basri Doðu1,Yavuz Altýnkaynak2 Özel Dr. Fahri Karson Psikiyatri Merkezi1,Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi 2. Nöroloji Servisi2 Amaç:Anksiyöz, depresif ve anksiyöz-depresif karýþýk semptomatolojili hastalar, psikiyatri polikliniklerine en çok baþvuran hastalardýr. Bu çalýþmada; DSM IV'e göre deðerlendirilen hastalarýn, duygudurum, biliþsel ve davranýþsal motor alanlarda labilitesi ya da döngüsellikleri olup olmadýðýný araþtýrmak, tanýlarýyla döngüsellikleri arasýndaki iliþkiyi incelemek amaçlandý. Yöntem:Özel Psikiyatri Dal Merkezi'ne baþvuran 2447 hastayla, 3 araþtýrmacý tarafýndan görüþülerek, DSM IV'e göre deðerlendirmeler yapýldý. Duygudurum labilitesini saptamak için NIMH çalýþmasýnda tanýmlanan duygudurum labilitesi skalasýnýn iki itemi modifiye edilerek kullanýldý (1). Ortalama döngü süreleri 9 kategoride sýnýflandýrýlarak kaydedildi. Bipolar II tanýsý için hipomani süre kriteri 2 gün olarak alýndý. Bulgular:Olgularýn %70'den fazlasýnýn, bir günlük ya da bir günün altýnda, birkaç saatlik döngüleri olduðu saptandý. Major depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, bipolar tip 1, tip 2 ve panik bozuklukta, en az 3 döngüsel zaman aralýklarýnda, birkaç saatten birkaç aya kadar uzayabilen döngüsel sürelerin olduðu saptandý. Dissosiyatif bozukluk ve somatizasyon bozukluðunda, bir haftadan daha kýsa süreli döngüselliðin olmadýðý bulundu. Tartýþma ve sonuç:soft bipolar spektrum bozukluklarýnýn yaygýnlýðý üzerine yapýlan araþtýrmalar giderek artmaktadýr. Literatürde, yaygýnlýk oranlarý geçmiþ yýllara göre daha yüksek oranlarda bildirilmektedir (2,3). Bu çalýþmada; depresif, anksiyöz ya da depresif-anksiyöz karýþýk semptomatolojili hastalarýn sistematik olarak sorgulandýðýnda, belirli döngü sürelerine karþýlýk gelen deðiþkenlikleri olduðu saptandý. Sonuçta; duygudurum labilitesini sorgulamanýn, klinik çalýþmalara katkýlarýnýn olabileceði düþünülmüþtür. Ýlerde, daha kapsamlý metodolojilerin oluþturulduðu prospektif çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Kaynaklar 1.Akiskkal, HS, Maser, JD et al., Swintching from "unipolar" to bipolar II. An 11-year prospective study of clinical and temperamental predictors in 559 patients. Arch. Gen. Psychiatry 52, Angst, J, Gamma, A et al., Parsing the clinical phenotype of depression: The need to integrate brief depressive episodes. Acta Psychiatr. Scand. 115, Angst, J, Gamma, A Et al., Toward a re-definition of subthreshold bipolarity: epidemiology and proposed creteria for bipolar-ii, minor bipolar disorders and hypomania. J. Affect. Disord. 73,

13 SB 13 Ýlk Atak Ýki Uçlu Bozuklukta DM Ali Görkem Gençer,Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Giriþ ve Amaç:Duygudurum bozukluklarý ile bazý bedensel hastalýklar arasýnda çift yönlü bir baðlantý mevcuttur (1). Glukokortikoid/insülin sinyal mekanizmalarý ve immünoinflamatuar efektör sistemler iki uçlu bozukluk ile stres duyarlý genel týbbi durumlar arasýndaki patofizyolojiye iþaret eden kesiþim noktalarýdýr. Yakýn tarihli bir çalýþmada diyabetik olmayan iki uçlu olgularda tedaviye baþlamadan önceki glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeyleri kronik hiperglisemiye iþaret etmektedir (2). Bu çalýþmanýn amacý ilk atak iki uçlu olgularda diyabet yaygýnlýðýný saptamak, bu olgularla diðerleri arasýnda klinik özellikler yönünden bir fark olup olmadýðýný ortaya koymaktýr. Yöntem:Bu amaçla acil servise ya da ayaktan tedavi merkezimize, baþvuran tüm ilk atak iki uçlu olgular, bilgilendirilmiþ onam karþýlýðýnda, ardýþýk olarak çalýþmaya alýnmýþtýr. 22 ilk atak iki uçlu olgu arasýnda, açlýk kan þekeri, oral glukoz tolerans testi, HbAýc düzeyleri eþliðinde yapýlan endokrinoloji konsultasyonu ile diyabetes mellitus (DM) tanýsý konan olgular, diðer iki uçlu olgularla karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bulgular:Ýlk atak iki uçlu olgular arasýnda DM tanýsý % 18.2 oranýnda bulunmuþtur. DM saptanan olgular diðerlerinden daha yaþlý (39.3±9.6/ 28.5±7.6) bulunurken (p= 0.023), aralarýnda bir cinsiyet farký saptanmamýþtýr. DM olan iki uçlu olgularda aile öyküsü ve çocukluk çaðý travmasý daha az sýklýkta (p= ve 0.043) iken, psikotik bulgu sýklýðý daha fazladýr (p= 0.003). BMI daha yüksek olan (p= 0.031) DM+ iki uçlu olgularda, kolesterol ve LDL düzeyleri daha yüksek (p= ve 0.014) bulunmuþtur. TSH düzeyi daha düþük (p= 0.013) saptanýrken, ft4 düzeyleri daha yüksek (p= 0.015) ve P düzeyleri daha düþük (p= 0.024) bulunmuþtur. Sonuç:Bu çalýþmanýn sonuçlarýna göre iki uçlu bozukluk eþtanýlý bazý hastalarda DM, iki uçlu bozukluðun saðaltýmý yanýnda, kendinden kaynaklanýyor olabilir. Buna ek olarak diyabetin iki uçlu bozukluðun klinik özellikleri ve gidiþi üzerine de önemli etkileri vardýr. Kaynaklar McIntyre RS ve ark. Medical comorbidity in bipolar disorder. Curr Opin Psychiatry 2007, 20: Castilla-Puentes R. Effects of antipsychotics on HbA1c in bipolar disorder. Bipolar Disord 2007, 9:772-8.

14 SB 14 Geç Baþlangýçlý Ýki Uçlu Bozukluk: Ýlk Atak Olgular Arasýnda Bir Karþýlaþtýrma Sermin Kesebir,Sena Þayakçý Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Giriþ ve Amaç:Geç baþlangýçlý iki uçlu bozukluk yaygýnlýðý % olarak söylenmektedir (1). Ýleri yaþta görece nadir ortaya çýkan maniler, yatýþý gerektirir þiddette dönemlerdir. Sýklýkla nörolojik bozukluklar ile birliktedir. Bu çalýþmanýn amacý geç baþlangýçlý olgularýn, ilk atakta, diðerlerinden farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný araþtýrmaktýr. Yöntem:Bu çalýþmada acil servis ya da ayaktan tedavi merkezimize son altý ay içerisinde baþvuran ilk atak iki uçlu olgular, bilgilendirilmiþ onam karþýlýðýnda, ardýþýk ve ileri dönük olarak deðerlendirilmiþtir. Geç baþlangýç ölçütü olarak 50 yaþ kabul edilmiþtir. Kontrol grubu, benzer þekilde baþvurup deðerlendirilen, bu yaþýn altýndaki ilk atak iki uçlu olgular olarak belirlenmiþtir. Bulgular:Geç baþlangýçlý olgularda yaþ ortalamasý (=iki uçlu bozukluk baþlangýç yaþý ortalamasý) 64.5±7.3 olup, cinsiyet farký bulunmamýþtýr. Bu olgularýn gelir düzeyi daha düþük (p= 0.048) olup, kýrsal kesimde yaþýyor olma oranlarý daha yüksektir (p= 0.019). Ýlk atak mani ve karma dönem sýklýðý daha yüksek (p= 0.001), psikotik bulgu daha sýktýr (p= 0.014). Genel týbbi duruma baðlý olgularýn oraný % 46.2 olup (p= 0.025), bunlarýn da % 50'si nörolojik durumlar iken % 50'si DM'tur. 15 geç baþlangýçlý olgunun tümünün beyin görüntülemesinde derin beyaz cevher hiperintensiteleri ortak özelliktir. Bu olgularýn AKÞ daha yüksek (p= 0.042), vit B12 düzeyleri daha düþük (p= 0.026), Ca düzeyleri daha düþük (p= 0.021) bulunmuþtur. Aile öyküleri fark göstermezken, hastalýk öncesi hipertimik mizaç geç baþlangýçlý olgular arasýnda daha sýktýr (p= 0.025). Sonuç:Geç baþlangýçlý iki uçlu olgularda genel týbbi duruma baðlý duygudurum bozukluðu ayýrýcý tanýda önemli bir yer tutmaktadýr. Kaynaklar Benazzi F. Classifying mood disorders age of onset instead of polarity. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2009, 1;33(1):86-93.

15 SB 15 Bipolar Affektif Bozukluk Hastalarýnda Çocukluk Çaðý Travmalarý, Aleksitimi ve Dissosiyatif Belirtilerin Sýklýðý ve Diðer Klinik Özelliklerle Ýliþkisi Onur Yýlmaz,Mehmet Alpay Ateþ,Ümit Baþar Semiz,Ayhan Algül GATA Haydarpaþa Eðitim Hastanesi Amaç:Çocukluk çaðý travmalarý deðiþik psikiyatrik bozukluklarla anlamlý birliktelikler göstermektedir. Bipolar Affektif Bozukluk (BAB) hastalarýnda çocukluk çaðý travmalarýný araþtýran çalýþmalar sýnýrlý sayýdadýr (1). Bu çalýþmada BAB tanýlý bireylerin çocukluk çaðý travmalarý ile dissosiyatif ve aleksitimik özelliklerinin saðlýklý gönüllülerle karþýlaþtýrmalý olarak ortaya konmasý, ayrýca çocukluk çaðý travmasý olan bipolar hastalarýn seyri ile olmayanlarýn seyri arasýndaki farklarýn belirlenmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem:GATA Haydarpaþa Eðitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniði'ne baþvuran, DSM-IV taný ölçütlerine göre BAB tanýsý konulan ve ötimik dönemde olan 70 hasta ile 70 saðlýklý kontrol olgusu çalýþmaya alýnmýþtýr. Hasta ve kontrol grubuna SCID-I, DES, Çocukluk Çaðý Travmalarý Ölçeði (CTQ) ve 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeði (TAÖ) uygulanmýþtýr. Bulgular:BAB hastalarýnýn CTQ nun alt ölçeklerinden aldýklarý puanlar,ctq toplam puanlarý, TAÖ alt ölçeklerinden aldýklarý puanlar,taö toplam puanlarý ve DES ortalama puanlarý kontrol grubuna göre anlamlý þekilde yüksek bulunmuþtur. Ayrýca çalýþmamýzda çocukluk çaðý travmasý olan BAB hastalarýnýn komorbid psikopatoloji öyküsü sýklýðý, toplam epizod sayýlarý ve intihar giriþimleri de travmasý olmayanlara göre daha fazla saptanmýþtýr. Tartýþma:Literatürde BAB hastalarýnda çocukluk çaðý travmalarýnýn genel popülasyona göre daha fazla görüldüðü bildirilmiþtir (2). Çalýþmamýzda da çocukluk çaðý travmalarýnýn, dissosiyatif fenýomenlerin ve aleksitimik özelliklerin BAB hastalarýnda genel popülasyona göre daha fazla görüldüðü saptanmýþtýr. Çalýþma bulgularý ayrýca, literatürdeki 'çocukluk çaðý travmalarýnýn BAB ýn prognozuna olumsuz etki yaptýðý' þeklindeki sonuçlarý (1,3) desteklemektedir. Kaynaklar 1. Garno, J. L., Goldberg, JF: Impact of childhood abuse on the clinical course of bipolar disorder. Br J of Psychiatry, 2005; 186: Romero S, Birmaher B, Axelson D,Goldstein T,Goldstein BI, Gill MK : Prevalence and correlates of physical and sexual abuse in children and adolescents with bipolar disorder, J Affect Disord 2009 ;112: Leverich GS, Altshuler LL, Frye MA : Factors associated with suicide attemps in 648 patients in the Stanley Foundation Bipolar Network, J Clin Psychiatry, 2003;65 :

16 SB 16 Çocukluk Çaðý Travmasýnýn Bipolar I Bozukluk Üzerine Etkisi Deniz Arýk1, Tolga Binbay1, Fisun Akdeniz2, Nesli Keskinöz Bilen3, Serhan Iþýklý3, Damla Ýþman Haznedaroðlu3, Simavi Vahip3 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi1, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim2, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim3 Amaç:Bu araþtýrmada EÜTF Psikiyatri Kliniði Affektif Hastalýklar Birimi'nde ayaktan izlenen Bipolar I Bozukluk tanýlý hastalarda þiddetli çocukluk çaðý travmasýnýn hastalýk baþlangýç ve gidiþat özellikleri, psikiyatrik ektanýlarý, hastalýk baþlangýcýndan sonra travmaya maruz kalma üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem:Bu araþtýrmada yaþ arasýnda yer alan remisyondaki bipolar I bozukluk tanýlý hastalar deðerlendirilmiþtir. Hastalarýn sosyodemografik özellikleri, hastalýk özellikleri ve ektanýlarý klinisyenler tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Hastalarýn çocukluk çaðý travmasý öyküsü ise özbildirim ölçekleri olan Çocukluk Çaðý Kötüye Kullanýmý Soru Listesi, Çocukluk Çaðý Travmalarý Ölçeði (CTQ-28) ile deðerlendirilmiþtir. Bulgular:Araþtýrmaya toplam 78 bipolar I bozukluk hastasý alýnmýþtýr. Þiddetli çocukluk çaðý travmasý olan bipolar bozukluk hastalarýnýn (n: 29) olmayanlara göre daha fazla özkýyým giriþimlerinin olduðu (Yaþ ve cinsiyet için uyarlanmýþ Olasýlýk Oraný [OO]: 3,12; %95 Güven Aralýðý [GA]: 1,14-8,49), hastalýk sonrasýnda daha fazla þiddetli travma yaþadýklarý (OO: 6,27; %95 GA: 1,99-19,74), ilk hastalýk belirtilerinin baþlamasýndan ilk tedavi görmelerine kadar geçen sürenin daha uzun olduðu (OO: 2,92; %95 GA: 1,08-7,91) saptanmýþtýr. Þiddetli çocukluk çaðý travmasý ile ektaný kategorileri, kendine zarar verme davranýþý, psikotik bulgulu hastalýk dönemi oraný, hastalýk baþlangýç yaþý, geçirilen toplam epizod sayýsý arasýnda ise anlamlý iliþki saptanmamýþtýr. Sonuç:Araþtýrma soncunda bipolar I bozukluk hastalarýnda þiddetli çocukluk çaðý travmasý ile tedavisiz kalýnan süre, hastalýk sonrasýnda retravmatizasyon ve yaþamboyu özkýyým giriþimi sayýsý arasýnda anlamlý iliþki saptanmýþtýr.

17 SB 17 Sýçanlarda Tipik Ve Atipik Antipsikotiklerin Bazalateral Amigdala Üzerindeki Etkilerinin Derin Beyin Kaydý EEG Yöntemiyle Karþýlaþtýrýlmasý (Tipik Ve Atipik Antipsikotik Ayrýmýnda Yeni Bir Yöntem) Oytun Erbaþ1, Saylav Bora1, Özlem Çubuk2, Nedret E. Turan3 Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji1, Ýzmir Atatürk Eðitim Psikiyatri Kliniði2,Ankara Atatürk Eðitim Psikiyatri Kliniði3 Amaç:Tipik ve atipik antipsikotik ayrýmýnda klinik olarak atipik antipiskotiklerin daha az ekstrapiramidal yan etki yaptýðý ve negatif semptomlu psikozlarýn tedavisinde daha etkin olduðu bilinmektedir.antipsikotiklerin klasifikasyonunda net bir yöntem bulunmamaktadýr.bu çalýþmada atipik antipsikotiklerin tedavi sýrasýnda normal duygulanýmý daha az bozduðu gözleminden(1)yola çýkarak,derin beyin kaydý EEGsi ile tipik ve atipik antipsikotiklerin bazolateral amigdaladaki(3)spontan in vivo elektriksel ritme etkilerini karþýlaþtýrdýk. Gereç Yöntem:Çalýþmada Sprague Dawley(n=9)eriþkin erkek sýçanlar kullanýlmýþtýr.sýçan anestezisi ketamin(40 mg/kg)-ksilazin(4 mg/kg)kullanýlarak IP (Ýntraperitoneal) yol ile yapýlmýþtýr.anestezi altýnda drill yardýmý ile kraniuma pencere açýlarak sterotaksik yöntemle bregma referans alýnarak bazolateral amigdalaya(koordinatlar AP:-2.8 mm,l:+4.8 mm, V -8.5 mm(paxinos) dýþ kýsýmlarý yalýtýlmýþ bipolar EEG elektrodu yerleþtirilmiþtir.elektrodlar akrilik kullanýlarak kraniuma sabitlenmiþtir.elektrodlarýn yerleþtirilmesinden 3 gün sonra sýçanlar kendi kafesleri içerisinde uyanýk dururumda saline verilerek spontan amigdala EEG kayýtlarý alýnmýþtýr.ardýndan sýçanlara 7 gün ara ile Olanzapine(Zyprexa) 1mg/kg,Haloperidol(Norodol)1 mg/kg,5mg/kg dozunda Klorpromazine(Largactil),1mg/kg dozunda Ziprosidon(Zeldox) uygulanmýþtýr. Kayýtlar Biopac MP30 sistemiyle alýnýp,fft(fast Fourier Transform) ve PSA(Power Spectral Analyse)yöntemleriyle deðerlendirilmiþtir.1-4hz Delta,4-8Hz Teta,8-12Hz Alfa,12-20Hz Beta olarak kabul edilip EEGdeki dalgalarýn yüzde baskýnlýklarý deðerlendirilmiþtir.(2) Bulgular ve Yorum:Elde edilen verilere göre amigdala spontan aktivitesinde yüzde olarak baskýn frekans 1-4Hz(Delta) bulunmuþtur.tipik ve atipik antipsikotik verilen sýçanlarýn EEG kayýtlarý,saline uygulanan(kontrol grubu)sýçanlarýn EEG kayýtlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda,1-4hz bandýnda anlamlý(p<0.005) baskýlanma,4-8hz ve 8-12 Hz bandýnda anlamlý(p<0.005) artma oluþturduðu görülmüþtür. Atipik antipsikotik verilen sýçanlarýn EEG kayýtlarý,tipik antipsikotik uygulanan sýçanlarýn kayýtlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda 1-4Hz bandýnda anlamlý artma(p<0.05),4-8 ve 8-12Hz bandýnda anlamlý(p<0.05)azalma oluþturup,saline verilen grubun deðerlerine yaklaþtýrmýþtýr. Sonuç:Bulgular atipik antipsikotiklerin,tipik antipsikotiklere göre bazolateral amigdaladaki spontan elektriksel aktiviteyi daha az deðiþtirdiðini göstermekte olup,derin beyin kaydý EEGsinin antipsikotiklerin gruplandýrýlmasýnda yeni bir yöntem olabileceðini göstermektedir. Kaynaklar 1) Hum Psychopharmacol2003:Dec18(8):641-6.EEG abnormalities associated with antipsychotics:acomparisonof quetiapine, olanzapine,haloperidoland healthy subjects 2)Neuroimage 2010May15;51(1): Epub 2010 Feb10.Antipsychotics reverse abnormal EEG complexity in drug-naive schizophrenia:amultiscale entropy analysis. 3)J Neurosci.2010 Apr7;30(14): Oxytocin enhances amygdala-dependent,socially reinforced learning and emotional empathy in humans

18 SB 18 Yaþlýlarda Vitamin B12 Replasmanýnýn Nöropsiyatrik Ölçeklerle Yansýmasý Ergün Bozoðlu,Ahmet Turan Iþýk,Hüseyin Doruk,Mehmet Ýlkin Naharcý GATA Geriatri BD. Amaç:Geriatrik olgularý inceleyen çalýþmalarda %30 gibi yüksek oranlarda vitamin B12 eksikliði prevalansýndan bahsedilmektedir(1).vitamin B12 eksikliðinde yaþlý hastalarda anemi veya periferik yayma bulgularý geliþmeden de bazý nöropsikiyatrik bozukluklarýn geliþebileceði belirtilmektedir(2). Bu eksikliðin erken belirtilerinden ikisi entelektüel fonksiyonlarda azalma ve depresyon olabileceði belirtilmesine raðmen, bu konu hala tartýþmalýdýr. Bu çalýþmanýn amacý düþük vitamin B12 düzeyli yaþlýlarda vitamin B12 replasmanýnýn nöropsikiyatrik deðerlendirme ölçeklerine yansýmasýný incelemektir. Yöntem:Bu çalýþmada düþük vitamin B12 düzeylerine (<400 pg/ml) sahip 136 erkek ve 191 kadýn olmak üzere toplam 327 yaþlý olgu deðerlendirildi. Olgulara ilk bir ay haftada bir, daha sonra beþ ay süreyle de ayda bir 1000 mikrogram intramusküler siyanokolbalamin almalarý önerildi. Tüm hastalar baþlangýçta ve 6 ay sonra ayrýntýlý geriatrik deðerlendirmeden geçirildi(3). Bulgular:Ýkinci deðerlendirmede tüm olgularýn tam kan parametreleri stabil kalýrken, B12 replasmaný almamýþ 120 olgunun vitamin B12 düzeylerinde anlamlý düþme ve günlük yaþam aktivitesi, minimental durum deðerlendirmesi ve Yesavage'nin geriatrik depresyon ölçeklerinin skorlarýnýn tamamýnda istatistiksel olarak anlamlý bozulma bulundu. Vitamin B12 replasmaný almýþ 207 olgunun vitamin B12 düzeylerinde ve mini-mental durum deðerlendirmesi ile Yesavage'nin geriatrik depresyon ölçeklerinin skorlarýnda istatistiksel olarak anlamlý düzelme, günlük yaþam aktivitesi ölçeklerinin skorlarýnda ise korunma gösterdi. Sonuç:Vitamin B12 düzeyleri 400 pg/ml'dan daha düþük olan yaþlýlara replasman yapýlmasý, nöropsikiyatrik deðerlendirme ölçeklerine olumlu yansýmasý ile geliþmesi muhtemel nöropsikiyatrik sorunlarýn önlenmesi, fonksiyonelliðin korunmasý ve morbiditenin azaltýlmasý açýsýndan faydalý gibi görünmektedir. Bu nedenle geriatrik olgularda vitamin B12 düzeyinin taranmasý ve eksik olanlarda replasman yapýlmasý önerilir. Kaynaklar 1. Guralnik JM, et al. Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United States: evidence for a high rate of unexplained anemia. Blood, 2004;104(8): Weir DG, Scott JM. Brain function in the elderly: role of vitamin B12 and folate, British Medical Bulletin, 1999;55: Iþýk AT, Bozoglu E. Acetylcholinesterase inhibition and insulin resistance in late onset Alzheimer's disease, International Psychogeriatrics, 2009;21(6):

19 SB 19 Demanstaki Nöropsikiyatrik Semptomlarýnýn Tedavisi Ergün Bozoðlu, Mehmet Ýlkin Naharcý, Hüseyin Doruk, Mehmet Ak,Ahmet Turan Iþýk GATA Geriatri BD. Amaç:Demans tanýsý ile takip edilen olgularda ortaya çýkan nöropsikiyatrik semptomlarýn1 sýklýðýnýn ve tedavisinin gözden geçirilmesi. Yöntem:Bu çalýþma Geriatri polikliniðinde demans tanýsý ile takip ve tedavi edilen 324 olgunun týbbi kayýtlarýnýn retrospektif olarak incelendiði devam eden bir araþtýrmanýn ön sonuçlarýdýr. Bulgular:Olgularýn 131'i (%40.4) erkek (yaþ ortalamasý:75.6±6.3) ve 193'ü (%59.6) kadýndýr (yaþ ortalamasý:75.7±6.4). Olgular kliniðimizde demans tanýsý aldýklarýnda Klinik Demans Derecelendirme2 (CDR)'ye göre %43.2'si erken evre (CDR=1), %41.4'ü orta evre (CDR=2) ve %15.4'ü ileri evreydi (CDR=3). Mini-mental durum deðerlendirme3 ortalamasý 18.5±5.7 idi. Ortalama 4.7±2.4 yýllýk (3ay- 11yýl) takip süresince olgularýn 238'inde (%73.5) enaz bir nöropsikiyatrik semptom görülmüþtür. Olgularda hastaya, bakýcýsýna ve yakýnlarýna en fazla sýkýntý veren nöropsikiyatrik semptomlardan ajitasyon %22.5, halüsinasyon %19.4, anormal motor davranýþ %16.7, agresyon %13.9, hezeyan %9 ve disinhibisyon %4.9 oranlarýnda görülmüþtür. Semptomlarýn ilk görülüþü taný konduktan ortalama 23 ay sonradýr (bir yýl öncesinden 9.yýla kadar). Bu semptomlarýn tedavisinde olgularýn %75'inde antipsikotikler kullanýlmýþ olup, ortalama dozlarý ketiyapin 53.6mg ( mg), risperidon 1.45 mg (0.5-4mg), olanzapin 4.74 mg ( mg) ve haloperidol 1.86 mg (1-3mg) ile ortalama 4 ay (1-12ay) süreyle tedavi edildiði ve semptomlarýn etkin kontrolüne ortalama 3 haftada (1.gün-12.hafta) ulaþýldýðý görülmüþtür. Yine bu semptomlarýn kontrolünde olgularýn %16'sýnda trazodon ortalama 75mg (50-200mg) ve ortalama 5 ay (1-12ay) süreyle tedavi edildiðinde özellikle anormal motor davranýþ, ajitasyon ve agresyonun kontrolüne 4 haftada (1-12.hafta) ulaþýldýðý görülmüþtür. Sonuç:Demanstaki nöropsikiyatrik semptomlarýn en çok orta evre (CDR=2) demans vakalarýnda, demans tanýsý konduktan sonraki ilk iki yýl içinde ortaya çýktýðý ve bunlarýn kontrolünde antipsikotiklerin düþük doz baþlayýp yavaþ arttýrarak kýsa süreli kullanýmýnýn yanýnda bazý seçilmiþ vakalarda düþük doz trazadonun'da bölünmüþ dozlarda kullanýlabileceði görülmektedir. Kaynaklar 1.Kalapatapu RK, Schimming C. Update on neuropsychiatric symptoms of dementia. Geriatrics 2009;64(5): Morris JC. Clinical dementia rating. Int Psychogeriatr. 1997;9: Güngen C ve ark. Standardize mini-mental testin Türk toplumunda hafif demans tanýsýnda geçerlilik ve güvenilirliði. Türk Psikiyatri Dergisi 2002;13:

20 SB 20 Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Bozukluklar Önder Kavakcý,Aysegül Selcen Güler,Selma Çetinkaya Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ad Amaç:Sýnav kaygýsý öðrenciler için önemli bir sorundur ve akademik performansý olumsuz etkiler(1) Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu(dehb) olan öðrencilerin akademik ve psikolojik güçlükler açýsýndan daha fazla risk altýnda olduklarý gösterilmiþtir (2). Yüksek düzeyde DEHB belirtisi bildiren öðrenciler; belirgin olarak daha az akademik baþ etme davranýþý göstermektedir (3). Bu çalýþmada týp fakültesi öðrencilerinde sýnav kaygýsý ile DEHB, anksiyete, depresyon arasýndaki iliþkinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem:Basit rast gele örneklemle belirlenmiþ 171 öðrenci sosyodemografik veri formu, Eriþkin DEHB Kendi Bildirim Ölçeði(ASRS), Wender Utah Derecelendirme Ölçeði (WUDÖ), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeði (LSAÖ), Durumluluk Süreklilik Kaygý Envanteri (DSKE), Beck Depresyon Ölçeði (BDÖ) ve Sýnav Kaygýsý Envanterini (SKE) doldurdu. Bulgular:Öðrencilerin %15.8'inde patolojik düzeyde sýnav kaygýsý, %2.3'de patolojik düzeyde anksiyete tespit edildi. ASRS puanlarý deðerlendirildiðinde; %4.1'de DEHB, BDÖ'ye göre %14.8 öðrencide depresyon saptandý. SKE puanlarý, LSAÖ kaygý puaný, Süreklilik Kaygý puaný anlamlý olarak kýzlarda daha yüksekti. SKE toplam puaný ile; SKE kuruntu alt ölçeði, SKE duyuþsallýk alt ölçeði, ASRS puaný, WUDÖ puaný, LSAÖ kaygý alt ölçeði, LSAÖ kaçýnma alt ölçeði, BDÖ, Süreklilik kaygý puanlarý arasýnda anlamlý pozitif iliþki bulundu. ASRS ve WUDÖ ile DEHB olarak deðerlendirilen öðrencilerde, DEHB olmayanlara göre belirgin olarak daha fazla sýnav kaygýsý, süreklilik anksiyete, depresyon ve sosyal anksiyete puanlarý saptandý. Sonuç:Týp Fakültesi öðrencilerinde sýnav kaygýsý yaygýndýr. Sýnav kaygýsý yüksekliði sýklýkla; DEHB, sürekli anksiyete, sosyal anksiyete, depresyon gibi psikopatolojilerle birlikte görülmektedir. DEHB belirtileri olan öðrenciler sýnav kaygýsý baþta olmak üzere sürekli anksiyete, sosyal anksiyete ve depresyon gibi psikopatolojileri belirgin olarak daha fazla göstermektedirler. Kaynaklar 1-Peleg-Popko, O. Differentiation and test anxiety in adolescents. Journal of Adolescence, 2004; 27, Weyandt LL, DuPaul GJ. ADHD in college students: Developmental findings. Dev Disabil Res Rev, 2008; 14: Turnock P, Rosen LA, Kaminski PL. Differences in academic coping strategies of college students who self-report high and low symptoms of ADHD. J Coll Stu Dev 1998; 39:

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Dr. Þahin Bodur*, Dr. A. Þebnem Soysal** Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; kýsýtlanmýþ, yinelenen davranýþ örüntüleri, toplumsallaþmada,

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri Effects of Industrial Lead Expossure on Coagulation System M. Mümtaz Mazýcýoðlu, MD. Department of

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf

Detaylı

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Dr. Nazmi Bilir* Halk saðlýðýnýn baþlýca ilgi alanlarýndan olan üreme saðlýðý, normal baþlayan ve herhangi bir sorun olmadan seyreden bir gebeliði ve bu gebeliðin normal

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Van Tıp Dergisi: 7 (2): 66-71, 2000 Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer Özet: Bipolar Bozukluk

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı