Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar"

Transkript

1 Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4875 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SEÇÝMDEN ÖNCE SÖYLESE SEÇÝLEMEZDÝ l 2. sayfada Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Ankara istedi Özdil Nami Müzakereci oldu n Halen Dýþiþleri Bakanlýðý görevini yürütmekte olan Özdil Nami'nin yeni müzakereci olarak atanmasý, Akýncý taraftarlarý arasýnda þok etkisi yarattý... Gazetemizin edindiði bilgilere göre, Ankara Özdil Nami için baský kullandý... n Akýncý: Bütün seçim kampanyasý sürecinde altýný çizerek vurguladýðým gibi, Kýbrýs sorununun çözümü için önemli bir fýrsat penceresinin açýk olduðunu düþünmekteyim. Sayýn Özdil nami'nin çözüm ve AB vizyonuna sahip olmasý yanýnda, deneyimleri ve birikimiyle yakýnda baþlayacak olan müzakere sürecinde ciddi katký yapabileceðine inanýyorum... l 2. sayfada Baþbakanlýðý reddetti, müzakereci oldu n Mehmet Ali Talat'ýn baþbakanlýk teklifinde bulunduðu Özdil Nami, Akýncý'nýn müzakereci teklifini daha cazip buldu... Þener Levent yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda Anadolu Ajansý 3. sayfada 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Taksim Sahasý'nda kutlandý Türkiye'den KKTC'ye 10 yýlda 9 milyar TL... n 8. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý TÜRKÝYE AÐZI, KIBRIS AÐZI VE MASA... Ne çok insan varmýþ müzakere masasýna oturmak isteyen Burada sýralamaya kalksak, yerimiz yetmez Ne çok ne çok insan varmýþ kartvizitine müzakereci yazdýrmayý hayal eden, ne çok Masa da masaymýþ gerçekten Önce DAÜ nün profesörlerinden Ahmet Sözen attý kendini ortaya. Kuzeyde ve güneyde basýnda Sözen müzakereci olarak atandý haberleri yayýldý. Sonra Ali Erel in adý geçmeye baþladý. Erel in ismini telaffuz edenler Onun o masada Kýbrýslýtürkleri temsil edebilecek ender kiþiliklerden biri olduðunun farkýnda olan insanlardý Ama Erel fazla somut, fazla gerçek Fazla açýk, fazla net Tam da bu yüzden Özdil Nami tam isabet Müzakere masasýna Türkiye nin aðzýyla konuþacak biri lazýmdý. Kýbrýs ýn aðzýyla konuþacak birinin o masada yeri yoktu E sonuçta Türkiye nin tepesinde oturan bir Padiþah la ve Veziriyle iletiþim kurulacak, istiþare yapýlacaktý. Türkiye Hükümeti ile kurulacak karþýlýklý saygýya dayalý bir iliþkinin hayaliyle yanýp tutuþuyorduk nasýlsa Sabah akþam Türkiye nin Kýbrýs sorununun çözülmesi için payýna düþeni yaptýðýný, artýk topun Rumlarda olduðunu, masadan kaçan tarafýn Rumlar olduðunu, Rumlarýn zaten çözüm istemediðini eveleyip geveleyecek bir müzakereci lazýmdý o masaya Günde beþ vakit Biz Annan Planý na evet dedik Rumlar hayýr dedi türküsünü söyleyecek bir müzakereci TC Dýþiþleri yle arasý ballý olan bir müzakereci Kýbrýslýtürklerin çýkarlarýndan söz edecek bir müzakereci deðil, Türkiye nin çýkarlarýný ön planda tutacak bir müzakereci Zaten Kýbrýslýlar çoðunlukla toplantýlarda neler konuþulduðunu merak etmezler. Orada konuþulanlarý duymaktansa, her toplantýdan sonra yalan da olsa siyasetçilerin gülümseyerek tokalaþtýklarý fotoðraflarý, birbirleriyle þakalaþtýklarý görüntüleri severler Kýbrýslýlarýn büyük çoðunluðunun basýndan beklentisi de kendilerine müzakere masasýnda nelerin konuþulduðunu aktarmasý deðil, toplantýdan sonra müzakerecilerin yemek masasýnda hangi yemeklerin ve mezelerin olduðunu bildirmesidir Þarap içtilerse ne þarabý olduðu büyük merak konusudur. Fransýz Þarabý mý, Kýbrýs þarabý mý, Türk þarabý mý? Bu çok mühimdir Yemekten sonra kahve içip içmediklerini de merak ederler, ekmek kadeyifi yeyip yemediklerini de Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami nin Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý tarafýndan müzakereci olarak atanmasý, ister seçim öncesinde CTP ile yapýlmýþ bir pazarlýðýn sonucu olsun, ister TC yetkililerinin telkini olsun Hiç farketmez Soyut konuþmalar dinlemeye ve oyalanmaya hazýrlayýn kendinizi Seçimden önce Eroðlu mu, Akýncý mý? gibi kolay bir sorunun cevabýný vermek için fazla düþünmeye gerek yok demiþtik Erel mi, Nami mi? sorusu da en az Eroðlu mu, Akýncý mý? sorusu kadar kolay bir sorudur SEÇÝMDEN ÖNCE SÖYLESE SEÇÝLEMEZDÝ AKINCI'NIN KABULÜ - Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, dün sabah, Avrupa Birliði (AB) yetkililerini kabul etti. Akýncý, Cumhurbaþkanlýðý'nda, Avrupa Komisyonu'nun Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Direktörü Walter Deffaa ve ona eþlik eden Komsyon'un Kýbrýs Türk Masasý Sorumlusu Michaela Di Bucci, AB Destek Ofisi Programlar Sorumlusu Alesandra Viezzer, ve AB projeleri sorumlularýndan Michaela Foresti ile görüþtü. Kabul sýrasýnda basýn mensuplarýnýn görüntü almasýna izin verilirken açýklama yapýlmadý. Cumhurbaþkaný Akýncý açýkladý... Yeni Müzakereci Özdil Nami Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Kýbrýs ta toplumlararasý görüþme sürecinde kendisini temsil etmek üzere yeni müzakereci olarak Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami yi atayacaðýný açýkladý Mustafa Akýncý, Cumhurbaþkanlýðý basýn bürosu aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: Bütün seçim kampanyasý sürecinde altýný çizerek vurguladýðým gibi, Kýbrýs sorununun çözümü için önemli bir fýrsat penceresinin açýk olduðunu düþünmekteyim. Dýþiþleri Bakanlýðý görevini yürütmekte olan Sayýn Özdil Nami nin, çözüm ve AB vizyonuna sahip olmasý yanýnda, deneyimleri ve birikimiyle yakýnda baþlayacak olan müzakere sürecinde ciddi katký yapabileceðine inanýyorum. Açýklamada, Görevi kabul ettiðini Cumhurbaþkanýmýza ileten Özdil Nami, önümüzdeki günlerde Dýþiþleri Bakanlýðý görevinden ayrýlarak Müzakereciliði üstlenecek denildi. Çiziktir di Çiziktirdi Meþhur laftýr zamanýmýzda... -Dakka 1, gol 1... Tam da öyle oldu iþte... Atak halinde olan bizdik oysa... Ama gol atacaðýmýza ne yazýk gol yedik! Bu iþ lafla deðil, eylemle çünkü... Laf bizden... Eylem onlardan... Türkiye istedi... Özdil Nami müzakereci oldu... Tayyip Bey'e boþuna güldük demek... Akýncý kendi kafasýna göre müzakere yapamaz dememiþ miydi? Haklý çýktý... Yeni dönemde masadaki temsilci yine Kýbrýslýtürklerin temsilcisi olmayacak... Ankara'nýn olacak... Tabii Mustafa Akýncý þimdi çýkýp þöyle diyebilir bize: -Ankara'nýn parmaðý yok bu iþte, Özdil Bey'i ben atadým... Zaten "Ankara istedi, böyle oldu" diyecek hali yok ya... Talat böyle þeyleri söylemezdi... O da söylemeyecek... Talatlaþma süreci ilk günden baþladý... Zaten asýl korkumuz da buydu... Ama biz, arkasýna aldýðý büyük halk desteðini öyle kolay harcamayacaðýna inandýk. Talimatlara boyun eðmeyeceðine... Erdoðan'ýn "Müzakereleri kendi kafasýna göre yapamaz" þeklindeki sözlerine Akýncý'dan hiçbir cevap gelmeyince þaþýrdýk doðrusu... Asýl yanýtlanmasý gereken buydu oysa... Ne demek kendi kafasý ile yapamaz? Yanýtsýz býrakýlacak bir laf mýydý bu? Neden yanýtsýz býraktýðý þimdi anlaþýldý... Gerçekten kendi kafasýna göre yapamazmýþ meðer... Özdil Bey'i görüþmecilikte de gördük, Dýþiþleri Bakanlýðý'nda da... Görüþmeci olarak Ergün Olgun'dan hiçbir farký yok... Ergün Bey katý bir Türk milliyetçisi olarak Rumlar karþýsýnda ne kadar uzlaþmaz ise, Özdil Bey de en az onun kadar uzlaþmaz... Sürekli olarak Rum tarafýný suçluyor... Masaya anlaþmak için deðil, karþýsýndakini yenmek için oturuyor. Sürekli Brüksel'e gidip gelip Rum tezlerine karþý Türkiye'nin tezlerini savunuyor... Akýncý hayal ettiði barýþý Özdil Bey'le mi yapacak? Topluma bir Maraþ sözü verdi... Bütünlüklü çözümden önce bazý þartlarla açýlabilir diye... Oysa Özdil Bey hep bütünlüklü çözümden sonra dedi bugüne kadar... Dýþiþleri Bakanlýðý'nda da gördük Özdil Bey'i... Tahsin Ertuðruloðlu'ndan ya da Serdar Denktaþ'tan hiçbir farký yok! O halde Akýncý bunlarý bile bile neden bu göreve atadý onu? Eminim, bunu seçimden önce halka açýklamýþ olsaydý, kesinlikle o sandýktan çýkamazdý... Kendisine bu kadar umut baðlayan bir kitleyi neden bir anda hayalkýrýklýðýna uðrattý? Özdil Nami'nin bu göreve atanmasýna ya taksimciler, ya da çözümsüzlük yanlýlarý sevinebilir ancak... Ama asla geriye kalanlar deðil... Ýþin perde gerisine gelince... Özdil Bey, neredeyse ayný anda iki teklif birden aldý... Talat'tan baþbakanlýk teklifi... Akýncý'dan müzakereci teklifi... CTP'nin baþýna geçmeye hazýrlanan Mehmet Ali Talat, seçimlere kadar Özdil Nami'nin baþbakan olmasýný istedi... Milletvekili olmadýðý için Talat olamazdý çünkü... Bir tür emanet görev yani... Ancak Özdil Bey Akýncý'dan müzakerecilik teklifi alýnca baþbakanlýk yerine onu tercih etti... Daha sonra bu tercihin Ankara'nýn da tercihi olduðunu öðrendik... Türkiye sýký tutuyor demek ipimizi... Dýþiþleri Bakanlýðý'ný bugüne kadar hiç rasgele birine kaptýrmadýðý gibi, müzakereciyi de kaptýrmýyor... Söyleyin þimdi... Bu mandradan hiç mi kurtulamayacaðýz biz? Öfkelendiðimiz Ahmet Davutoðlu'nun kehaneti de mi doðru? Saðcýmýz da, solcumuz da ayný mý hep? Koltuða oturunca hizaya mý gelirler? Top gibi oynarlar mý bizimle? Yenile yenile yenersin derler... Ne kadar yenileceðiz daha?

3 x istence e Elvan Levent ÞÜPHE Taksim Sahasý'nda iki toplumlu kutlama yapýldý... 1 Mayýs coþkusu Mustafa ERKAN - Ýþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ülkemizde de kutlandý. Kýbrýs'ýn kuzey ve güneyinden bazý sendika ve örgütler 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniyle dün saat 19.00'da Lefkoþa'da ara bölgedeki Taksim Sahasý'nda iki toplumlu etkinlik düzenledi... Kuzeydeki örgütler dün saat 17.00'de Kuðulu Park'ta toplandýlar ve saat 19.00'da Taksim Sahasý'nda olacak þekilde kortej halinde hareket ettiler. Kuðulu Park'tan hareket eden örgütler önce Þehitler Abidesi'ni dolaþtýlar ve oradan da Ledra Palace'a yöneldiler. Taksim Sahasý'ndaki etkinlikte DEVÝÞ ve PEO yetkilileri konuþmalar yaptýlar. Onun ardýndan Ýki Toplumlu Koro yer aldý ve sevilen þarkýlardan örnekler sundu... Dün sabah Lefkoþa'nýn göbeðinde in cin top oynuyordu. Kafeler ve restoranlar dýþýnda her yer kapalýydý. Akþam çöktüðünde bu yollarda yürüyecek olan kalabalýðýn ayak seslerinin habercisiydi sanki bu sessizlik. Ama kim bilir, akþama daha çok vardý. Ýnsanýn hiç kuþku duymadýðý þeyler de olmalý, dedi sabahýn ýssýz Lefkoþa'sýnda benimle yürüyen arkadaþým. Ama bu o kadar da kolay deðildi. Gazeteye baktým sonra. 'Alo Afrika' köþesinde iki dertli mektup vardý okurlardan. Okudum ve hayretler içinde kaldým, vatandaþýn içi de kuþku doluydu. Yakýn Doðu Ýlkokulu'nda yaðmur nedeniyle ertelenen 23 Nisan törenlerini, okul yönetimi 1 Mayýs'ta yapmaya karar verince çocuðu bu okulda okuyan vatandaþýn canýna tek etmiþ doðal olarak. Kimse 1 Mayýs günü için yaptýðý planýn suya düþmesini istemez çünkü. Ancak okul daha sonra öðrencileri evlerinden kendileri alýp, tekrar otobüsle kendilerinin býrakacaðýný ilan edince, veliler de çocuklarýnýn 23 Nisan'ý 1 Mayýs'ta kutlamalarýna razý olmuþlar. Olan sonra olmuþ tabii Okul sözünde durmayýp velilerden 1 Mayýs günü çocuklarýný okula kendilerinin getirip götürmesini istediði zaman kýyamet kopmuþ. Vatandaþýn fena halde caný sýkýlmýþ bu duruma. Ama caný sýkýlmakla kalmamýþ içine büyük bir kuþku da düþmüþ ayrýca ve þöyle yazmýþ gazeteye gönderdiði þikayet mektubunda: "Bu ne demektir? Biz velilerin o gün için yapmýþ olduðumuz planlarýmýzý suya düþürmektir. 1 Mayýs etkinliklerine katýlacak gücümüz kalmayacaðýný biliyorum. Hava sýcak. Çocuklarla uðraþacak ve ondan sonra da 1 Mayýs etkinliklerine katýlacaðýz. Yani zora sokulduk. Bir veli olarak ben acaba bunun için mi böyle bir organizasyon yapýldý, diye merak ediyorum. 23 Nisan tarihinden bu yana bir hafta geçti. Bu bir hafta içerisinde neden 23 Nisan törenlerini yapmadýlar da 1 Mayýs tarihine býraktýlar?" Ýkinci mektupta ise baþka bir vatandaþ geçtiðimiz Perþembe günkü elektrik kesintisinden þüpheye düþmüþ ve þöyle yazmýþ: "Kimse kusura bakmasýn ama ben þöyle algýladým: Mustafa Akýncý mecliste yemin edecekti, törenler de televizyondan naklen verilecekti. Birileri acaba bir komplo mu yaptý da bölgedeki elektrikler bir anda kesildi. Tören bittikten sonra da verildi tabii ki Bölgede jeneratörü olanlar töreni izledi, olmayanlar da izleyemedi. Öyle bir hale getirildik ki her þeyden þüphelenir olduk. Nasýl olmayalým ki? 20 Temmuz olsaydý, veya bir milli bayram olsaydý, elektrikler ne yapar eder kesilmezdi. Baþka türlü düþünemiyorum. Kimse kusura bakmasýn. Bizleri þüpheci edenler utansýn." Aklýma Dürrenmatt'ýn 'Þüphe' romanýndaki emekli dedektif geldi. Bir de Türkiye'deki son yerel seçimlerde oradaki vatandaþýn içine de korkunç þüpheler düþüren elektrik kesintileri Enerji bakaný Taner Yýldýz durumu "Trafoya kedi girdi" þeklinde açýklamýþtý. Bilirsiniz, modern düþüncenin öncülerinden Descartes þüphe duymayacaðý bir noktaya varana kadar þüphe duymaya devam etmiþti. Sonunda 'Düþünüyorum öyleyse varým', demiþ ve bunun þüphe götürmeyecek bir gerçek olduðunda karar kýlmýþtý. Yani þüphe bizi düþünceye ulaþtýrýyor, düþünce de varlýðýmýzý kuþku duyulmayacak bir gerçeðe dönüþtürüyordu. Doðru yoldayýz kýsacasý. Þüphe duymaya devam.

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Nasýl rayýna sokmuþlarsa M.A. Talat'ý Öyle yola getireceklermiþ Akýncý'yý da Davutoðlu dobra dobra bunu açýkladý Gözümüzün içine baka baka hem da Kalay MUSTAFA AKINCI BÝR GÜNDE UMUTLARI SÖNDÜRDÜ MÜ? Mustafa Akýncý'nýn Özdil Nami'yi müzakereci olarak atamasý ile ilgili haber þaka gibi geldi dün herkese... Kimse inanamadý... Doðru olduðunu öðrenince de donup kaldý... Pek çoklarý saraya akýn edip Akýncý'yý protesto etmek için perende aldý... "Oyum haram olsun" diyenler ise aðlamayý beðenmedi... Yaþlý bir yurttaþýmýzýn aðlamaklý sözleri ise çok anlamlýydý... "Kendi kendimizi idare etmek bize hiç nasip olmayacak mý?" Akýncý'yý desteklediði için gazetemize de çok sitem yaðdý... Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent DAVUTOÐLU'NUN RAYLARI BAHARLAR VE AKDENÝZ Sanal medyada bir haber baþlýðý ilgimi çekti... "Akdeniz Ebola'dan beter"... Anlatýlmak istenen Ebola hastalýðýndan ölen insanlarýn sayýsý ülkelerinden kaçarken Akdeniz'de ölenlerin sayýsýndan daha az demektir. Bu insanlar Ebola'dan kaçmýyorlar... Nerden kaçýyorlar? Ülkelerindeki zulümden... Ve dikkat edin isterseniz, göçmen olarak baþka ülkelere sýðýnmak isteyen insanlar, çoluk çocuk, genç yaþlý, Akdeniz'de boðulup gidiyorlar hep... Binlerce ölü verdiler Akdeniz'e... Avrupa ülkelerine doðru yapýlan bu göç hareketleri karþýsýnda Avrupa da birleþti ve daha fazla göçmeni istemediklerini açýkladýlar. Çare olarak da bu ülkelerde bulunan þüpheli tekneleri batýrma kararý aldýlar. Batýrýlan tekneler göçmen taþýmayacaklar yani... Dedikleri bu... Bu göçmenler kimlerdir? En baþta Afrika ülkeleri... Bilhassa kuzey Afrika'dan bol miktarda göç oluyor Avrupa'ya doðru. Amerika ve Avrupa'nýn sömürgecileri bu ülkelerdeki yeraltý ve yerüstü zenginliklerini elde edebilmek için önce o ülkelerin yönetimlerini deðiþtirdiler... Bunu yaparken de oralarda yarattýklarý iç karýþýklýklar yanýnda askeri güçler de gönderdiler. Akýtýlan kanlar dünya savaþlarýnda akýtýlan kanlardan beter! Ve bu yapýlan katliamlara "Arap Baharý" adýný verdiler. Bahar güzelliktir aslýnda... Þarkýlara türkülere iþlenmiþtir güzelliði, nakýþ nakýþ... "Mevsim bahar olunca Aþk gönüle dolunca Sevenler kavuþunca Yaþamak ne güzel" der þarkýnýn birinde... Baharda aþk gönüllere dolar ve sevenler kavuþurmuþ... Oysa sömürecilerin baharlarý adýný ister Arap Baharý isterse Beyaz Baharý koysunlar, sadece kan, ölüm ve gözyaþý vardýr... Bir de ayrýlýk ve gurbet ellerde gidilecek hedefe varamadan zay olup gitmek... Selahattin Pýnar'ýn þarký sözlerini yazdýðý "Bir Bahar Akþamý Rastladým Size" þarkýsý beni çok duygulandýrýr... Okuyanýn sesi deðil sadece þarkýnýn sözleri de etkiler beni... "Bir bahar akþamý rastladým size Sevinçli bir telaþ içindeydiniz Derinden bakýnca gözlerinize Neden baþýnýzý öne eðdiniz Ýçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yýllardýr aradýðýn bu Þimdi soruyorum büküp boynumu Daha önceleri neredeydiniz" Arap Bahar'larý sonrasý baharlarýn da bu kadar bozulduðuna üzülmemek elde deðil! Akdeniz'de sulara gömülen her mülteci gemisi... Ölen binlerce insan aklýnýza geldiðinde bahar þarkýlarý da size çekici deðil itici gelir... Ve bu insanlarý doðup büyüdükleri toprak parçasý üzerinden, yani vatanlarýndan, vatan belledikleri topraklarýndan... Tüm geçmiþlerini, anýlarýný da orada býrakarak kaçmalarýna neden olacak bir olayýn adýný "bahar" koyabilir misiniz? Sömürgen ülkelerin kandýrmacalarýndan biri bu da... Ama biz az mý alkýþladýk kanlý baharlarýný dünyamýzýn! Unutmayalým, yeþil deðil ama kanlý baharlar bize doðru geliyor. AKINCI'DAN HALKA AÇIK RESEPSÝYON Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, "Her rengi kucaklayan ve tüm siyasi partilere eþit mesafede bir Cumhurbaþkaný olacaðý" vaadini hatýrlatarak, bu ve diðer tüm sözlerinin sonuna kadar arkasýnda duracaðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve eþi Meral Akýncý, Cumhurbaþkanlýðýndaki devir teslim töreninin ardýndan halka açýk resepsiyon düzenledi. Akýncý, Cumhurbaþkanlýðýnda düzenlenen resepsiyonda kýsa bir konuþma yaparak halka hitap etti. Resepsiyona katýlanlara teþekkür eden Akýncý, kendisine layýk görülen görevin sorumluluðunun büyük olduðunu belirtti. Akýncý "Hep birlikte bunun altýndan kalkacaðýmýza inanýyorum" dedi. Resepsiyona farklý kesimlerden, farklý düþüncelerden insanlar katýldýðýný belirten Akýncý, bunun, birlik ve bütünlük sembolü olduðunu ifade etti. Her rengi kucaklayan ve tüm siyasal partilere eþit mesafede duran bir cumhurbaþkaný olacaðý vaadini hatýrlatan Akýncý, bu ve diðer sözlerinin sonuna kadar arkasýnda duracaðýný kaydetti. Toplumun birleþtirici bir Cumhurbaþkanlýðý makamýna ihtiyaç duyduðunu belirten Akýncý, seçimin ardýndan partilerde kurultayýn gündeme geldiðini, siyasette deðiþimin yaþandýðýný söyledi. Dört boyutlu siyaset vizyonunun artýk halkýn vizyonu haline geldiðini kaydeden Akýncý, görevinin halk ile omuz omuza çalýþarak baþarýya ulaþmak olduðunu vurguladý. Akýncý, Kýbrýs Türk halkýnýn, deðiþim zamaný geldiðinde, hiçbir gücün bunun önüne geçemeyeceðini kanýtladýðýný da sözlerine ekledi. Kavgayý büyütmeyelimmiþ... Sorun diyalogla çözülürmüþ... Müzakerelere baþlanacaðý günlerde bu tartýþma yersizmiþ... CTP bu tartýþmadan rahatsýzmýþ... "Anavatan" Türkiye ile gerginlik kimseye yarar saðlamazmýþ. Analýk, yavruluk, kardeþlik gibi þekilci kavramlar, yürünecek yola zarar verebilirmiþ... Ve daha bir sürü miþ-mýþ!.. Biz ne kadar alttan almaya çalýþtýysak... Ne kadar gerginlik yaratmayalým dediysek... Ne kadar olgunluk ve efendilik bizde kalsýn deyip duyduðumuz rahatsýzlýðý bastýrmaya çalýþtýysak olmadý! Ne yazýk, karþý taraftan ayný anlayýþý görmedik. Kendilerini hep ana, bizi hep yavru þamar oðlaný gibi görenler, en aþaðýlýk hakaretleri ve tokadý basmaktan geri kalmadýlar! Hâlâ da kalmýyorlar. Dün de Ahmet Davutoðlu girdi sýraya... Hakaret korosunun assolistlerinden... Yaþanmakta olan ana-yavru mu kardeþ mi gerginliðini bir de o deðerlendirdi. Kýbrýs'ta saðcýmýzýn da, solcumuzun da denendiðini söyledi. Ve, "Merak etmeyin, sayýn Talat geldiðinde de böyle olmuþtu, ama rayýna girdi" dedi! Erdoðan'ýn, Kuzu'nun ve diðer AKP kodamanlarýnýn hakaretlerinden aþaðý kalýr yaný yok Davutoðlu'nun sözlerinin. Hatta onlarý aþtýðýný da söylemek mümkün. Kibarca yapmaya çalýþtýðý hakaretin daha kabacasý þudur aslýnda. "Merak etmeyin. Talat'ý nasýl yola getirdiysek, Akýncý'yý da öyle yola getireceðiz. Talat nasýl 'Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým' noktasýna gelmiþse, Akýncý da öyle rayýna girecek!" Davutoðlu'nun sözleri, Akýncý'ya "Teslim ol, hizaya gel" çaðrýsýndan baþka bir þey deðil. Mustafa Akýncý, Davutoðlu'nun bahsettiði o raya girer mi? Bazýlarýnýn iddia ettiði gibi "Talat'laþtý" dedirtir mi? Hiç sanmýyorum... Ben kendi adýma söyleyim, böyle bir þey, bugüne kadar yaþadýðým en büyük hayal kýrýklýðýndan biri olur benim için. Düþünmesi bile acý verici... Davutoðlu'nun "Talat'ta da öyle olmuþtu, ama rayýna girdi" sözleri, Akýncý'nýn ve Talat'ýn þahsýnda Kýbrýs Türk halkýný küçümseme, kendini bir dev anasý olarak görme ve küçümsediði yavruya hakaret ve aþaðýlamadan baþka bir þey deðil. Ýngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Mustafa Akýncý'nýn cumhurbaþkanlýðýna seçilmesi ve sonrasýnda yaþanmakta olanlarý, ilginç bir yorumla deðerlendirdi. Tony Barber imzalý yorumda, adada çözümü bu kez iki toplum arasýndaki güvensizliðin deðil, Türkiye ile Kuzey Kýbrýs arasýnda meydana gelen sürtüþmenin engelleyebileceði öne sürülüyor. Yorumun yazarý, buna gerekçe olarak da, Türkiye'nin Akýncý'nýn Ankara'yla Kýbrýslýtürkler arasýnda daha eþit bir iliþki kurulmasý önerisinden hoþlanmadýðýný gösteriyor. Türkiye'nin hoþlanmadýðý bir þey daha var Barber'e göre... O da adanýn bölünmüþlüðünü sona erdirme çabalarý... Son derece gerçekçi bir yorum. Katýlmamak elde deðil. NOT: Bu yazý Özdil Nami nin görüþmeci olarak atanmasýndan önce yazýlmýþtýr.

5 5 2 Mayýs 2015 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bir çocuk þarký söylüyorsa durup dinleyin. MÝÞ-MIÞLAR * Emekli Cumhurbaþkanlarýndan Talat'ýn CTP içinde belli bir aðýrlýðý varmýþ. - Acaba CTP'nin batma noktasýna gelmesi, bu aðýrlýk yüzünden olabilir mi dersiniz? * Guardian "Artýk nesiller boyu ayrý yaþamýþ iki toplumun yeniden bir araya gelme zamaný geldi" diye yazmýþ. - Oh be, bunu duydum rahatladým 40 yýldýr treni kaçýrdýðýmýzý düþünüp üzülüyordum. Meðer trenin gelme vakti þimdi imiþ. Hade hazýrlanýn gidiyoruz * Meclis Baþkaný Siber, "Emeðin önemi anlaþýldýkça daha güzel bir dünyaya ulaþýlacaktýr" demiþ. - 1 Mayýs için bir þeyler söylemeyi denemiþ, her þeyi birbirine karýþtýrmýþ. Emeðin önemi çoktaaan anlaþýldý. * Eroðlu "Hakkýnýzý helal edin" demiþ. - Hadi hep birlikte: Helal olsun Helal olsun Helal olsun * Cumhurbaþkaný Akýncý Saray'a yerleþmiþ. - Mutlu son mu Umutlu baþlangýç mý? * CTP tanýnmaz hale gelmiþ. - Gerçekten de Birebir tanýk oldum. CTP'li bir arkadaþ ile yürüyordum, karþýdan CTP geldi, yanýmýzdan geçti ama ikimiz de tanýyamadýk ne yazýk Doðrusu UBP sanmýþtýk. * Yazýcý, KKTC'nin Türkiye'nin 82. vilayeti olmasýný istemiþ. - Bana uyar Ama Rumlarýn fikrini de soralým Bir de bakmýþsýnýz sadece KKTC deðil, Kýbrýs olarak gireriz Deðil ama... * KIB-TEK 2014'ü 5 milyon kârla kapatmýþ. - Tüketicinin cebinden binbir zorla, haksýzca çeke çeke alarak kâr edilmez... Haraç denir. Boþluðu Akýncý doldurdu. Talat'ýn CTP'ye dönmesi geç kalmýþ bir operasyondur KIBRIS KIBRISLIYA CEHENNEM! Arpa tarlalarý arasýnda bisiklet sürdüðünü görünce "deli" sandým!.. Meðer adam, Münih'ten Davlos'a tatile gelmiþ. Ohhhh Temiz havayý çekiyor da çekiyor Çekiyor da çekiyor. Ayný havayý biz de çekiyoruz Eeee Hiç "oh" diyesiniz geldi mi, bir günden bir güne? Aðzýmýzdan tek çýkan "of da gene offf" Yoksa biz bu adacýðýn kýymetini bilmiyor muyuz? Adamýn suratýna baktým. Deðil gözleri, kulaklarý, burnu bile mutluluktan ýþýl ýþýldý. Onun bu halini görünce, "kaçýrdýðým bir þey mi var" diye kuþkuya düþüp, durdum, þöyle bir çevreye baktým ben de! Alaman'ýn hakký varmýþ. Manzara nefis. Buralar cennet yahu. Arkamýzda masmavi bir deniz Önümüzde uzayýp giden Beþparmak'lar. Ve arada, aklýnýza gelebilecek her renkten çiçekler Sarýlar, kýrmýzýlar, morlar, pembeler Keyfini çýkaramadýðýmýz çok güzel bir ülkede yaþýyoruz Ýnanýn, yabancýlarýn mutluluðunu gördükçe, kýskanýyorum vallahi. Ah ah Bizimki de kader mi Alaman olacaktýn Fransýz olacaktýn Rus ya da Amerikan olacaktýn da, Kýbrýs'a tatile gelip, buralarýn tadýný çýkaracaktýn. Ah ahhh Kýbrýs Kýbrýslýya cennet deðil. Kýbrýs Kýbrýslýya cehennem. Adamý zorla evlatlýk bile yapýyorlar

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝÇÝNDEKÝLERÝN ÖZETÝ DIÞARIYA VURUNCA (Ýstanbul)- Maðusa-Lefkoþa yolunun bir kýsmýnýn Rumlarýn yönetiminde kalacaðý tartýþýlýrken "Birleþmiþ bir ülkede yolun hangi güzergâhtan geçtiðinin ne önemi var" demiþti MAT. O zaman Baþbakandý ve Annan Planý referandum öncesiydi Halka, "Birleþeceðiz, ülke bizim ülke olacak" demeye getiriyordu. Ve "bizim anavatanýmýz burasý, Türkiye deðil" demiþti Anavatanýmýz burasý deyince ezberleri bozulanlar tepki göstermiþti. Derken evinin önünde bomba patladý. "Bu bomba bizi yolumuzdan alamaz" dedi Cumhurbaþkaný oldu. Görüþmelere bitirmek üzere yoldaþý Hristofyas ile baþladý Birinci görüþme yapýldý, yapýlmadý. Ýlk bombayý patlattý "Hristofyas iþi yokuþa sürüyor." O gün anlamýþtýk Talat bombasý patlamýþtý Ve çözüm baþka bahara kaldý. Yine de belki yanýldýk, bir þeyler olabilir umudunu taþýdýk Gel zaman git zaman. Devreye çözüm rotasýna takoz olabilecek Papadopulos girdi. Ardýndan tam da anlaþabileceði, çözüm konusunda ayný çizgide olan Eroðlu. Ýkisi de birleþme deðil ayrýlmadan yanaydýlar. Zaman geçti. Evet'çi Anastasiadis geldi. "Belki olur" dedik O da olmadý. Ve bugün seçimlerde çözüm için diyen Akýncý geldi. Akýncý yeniden cumhurbaþkanlýðýna aday olmayacak gibi. Oy derdi ile koltukta oturmayacak. Oturmayacaðý için yapabileceklerini oy kaybetme uðruna yapacak. Ki bu baþka bir ümit... Ancak. "Benim anavataným burasý. Bundan sonra ana-yavru deðiliz. Kardeþ iki ülke olabiliriz" gibi söylemlerinden sonra TC'den patlak sesler yükselmeye baþladý. Ve "aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun" diyen RTE'den sonra sýraya TC Baþbakaný Davutoðlu girdi Ona göre olay basitti Davutoðlu, "Sayýn Talat geldiðinde de böyle olmuþtu ama rayýna girdi" dedi. Bunun "ayar çektik, Akýncý'ya de çekeriz " anlamýna geldiðini söylememe gerek yok. Hepimiz de anlamýþýzdýr. "Kýbrýs bizim anavatanýmýzdýr" demek onlara göre suç. "TC Bayraðý deðil, Kýbrýs Bayraðý bizim bayraðýmýz" demek de suç. "TC barýþ istediðini göstermek istiyorsa sözde deðil, lafla deðil, eylemle göstersin, asker çeksin" demek de suç. Kýsacasý bir adým öndeyiz, biran evvel çözüm yapýn diye liderlerimize kamera önünde yol gösteren TC yetkilileri iþ ciddiye binice, kamera önünde de gerçek niyetlerini göstermekte sakýnca görmemektedirler. Ki Davutoðlu'nun dediði o cümlecik her þeyin özeti ANASTASÝADÝS: AKINCI OLUMLU BEKLENTÝLER YARATIYOR Nikos Anastasiadis, "diyaloðun baþlamasýnýn þimdi mümkün olduðunu ancak Türkiye'nin ve Kýbrýs Türk tarafýnýn, kendilerini yeniden masadan kalkmaya yöneltecek faaliyetlerden kaçýnmasý gerektiðini" söyledi. Anastasiadis KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na Mustafa Akýncý'nýn gelmesinin Güney'de olumlu beklentiler yarattýðýna dikkat çekti. Fileleftheros'un haberine göre Anastasiadis Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs'a atadýðý yeni büyükelçisi Ýlias Fotopulos'un, güven mektubunu alýrken yaptýðý konuþmada KKTC Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'yý da "ýlýmlý, vatanýn ve Kýbrýs halkýnýn yeniden birleþmesinin istikrarlý destekçisi" olarak niteledi. AKINCI'DAN OLUMLU BEKLENTÝ Anastasiadis "hükümetimiz, Akýncý'nýn yeni Kýbrýslý Türk lider seçilmesini kutluyor. Sayýn Akýncý'nýn Kýbrýs Türk toplumu liderliðine seçilmesi verimli ve bereketli bir diyalog perspektifine dair olumlu beklentiler yaratýyor" ifadesini kullandý. Rum tarafýnýn, "çözüme olanak tanýyacak þartlarýn yaratýlmasý için durmaksýzýn çalýþtýðýný" da söyleyen Anastasiadis, Türkiye'nin "yasadýþý" diye nitelediði faaliyetlerinin ortadan kalktýðýný, bu yüzden diyaloðun yeniden baþlamasýnýn þimdi mümkün olduðunu savundu, þöyle devam etti: "Türkiye ve Kýbrýs Türk toplumu anlaþmalara ve verdikleri sözlere saygý göstermeli, onurlu ancak ümit verici bir uzlaþýyý gerçekten arzu ettiklerini müzakere masasýnda göstermelidir. Dolayýsýyla, sebepsiz mazeretlerle, müzakereleri yeniden askýya almamýza yol açacak yasadýþý faaliyetlerin tekrarlanmamasý þarttýr." Nikos Anastasiadis "Kýbrýs'ýn kurtuluþ ve adalete erme mücadelesine verdiði destek" için Yunan halkýna ve devletine de teþekkür etti ve son Atina temaslarýnda "kaderlerinin, milli vizyonlarýnýn ve mücadelelerinin ortak olduðunu" yeniden teyit ettiðini anlattý. "KIBRISLI RUMLARIN GELECEÐE DAÝR ENDÝÞELERÝNE ANLAYIÞ VE SAYGI GÖSTERÝLMELÝDÝR" Yeni büyükelçi Fotopulos da konuþmasýnda "Kýbrýs sorunundaki politikamýzýn temel taþý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin uluslararasý kiþiliðinin savunulmasý ve saygý gösterilmesidir. Kýbrýslý Rumlarýn geleceðe dair endiþelerine anlayýþ ve saygý gösterilmelidir" dedi. Fotopulos bu nedenle Rum ve Yunan hükümetleri arasýndaki sürekli iþbirliði ve koordinasyonun kesintisiz devam edeceðine inanç belirtti ve her iki hükümetin de Kýbrýs sorununun uluslararasý hukuk ilkeleri ve Avrupa ilke ve deðerleri temelinde çözülebileceðine inanmakta olduðunu söyledi. Alithia da haberi "Nikos Anastasiadis: Akýncý ile Bereketli ve Samimi Diyalog Olabilir" baþlýðýyla aktardý. YILIN ÝLK 3 AYINDA TÝCARÝ DENGE AÇIÐINDA 50 MÝLYON EURO ARTIÞ Güney Kýbrýs'ýn ticari denge açýðýnda artýþ meydana geldiði bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Maliye Bakanlýðý dün yayýmladýðý verilerde, Güney Kýbrýs'ýn ticari denge açýðýný, 2015 yýlýnýn ilk üç ayý için 50,3 milyon Euro olarak açýkladý. Geçen yýlýn ilk üç ayýna kýyasla, gelirlerde yüzde 2,6 oranýnda (39,1 milyon Euro) azalma kaydedilirken, giderlerde yüzde 1 oranýnda (14,9 milyon Euro) artýþ kaydedildi. Gazete, 2015 yýlý ilk üç ayý için gelirleri yaklaþýk 1 milyar 452 milyon Euro, giderleri de yaklaþýk 1 milyar 506 milyon Euro olarak açýkladý. BÜYÜKKONUK'TA 16. GELENEKSEL EKO GÜN DÜZENLENECEK Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan düzenlenen 16'ncý Geleneksel Eko Gün pazar günü gerçekleþtiriliyor. Açýlýþý saat 10.30'da yapýlacak Eko Gün'ün programýnda, müzik dinletileri ve halk danslarý gösterileri de var. Konuþmalarýn da yapýlacaðý etkinlikte Büyükkonuk Kültür Sanat Evi'nin açýlýþý da gerçekleþtirilecek. Yapýlan açýklamada, 16. Geleneksek Eko Gün etkinliklerinin gün boyu süreceði ifade edilerek, "gelenek görenekleri yaþatmak, eþsiz lezzetler tatmak isteyenler" Büyükkonuk'a davet edildi. MEDYA BAÞARI ÖDÜL TÖRENÝ 4 MAYIS'TA... AFRÝKA PAZAR EKÝ NE ÖDÜL Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB), 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü nedeniyle düzenlediði Medya Baþarý Ödülleri Yarýþmasý'nda ödül alan gazetecilere ödülleri, 4 Mayýs Pazartesi akþamý düzenlenecek törenle verilecek. Gazeteciler Birliði'nin Lefkoþa'da SOS Çocukköyü yanýnda, Mehmet Ali Akpýnar Sokak'taki lokalinde yer alacak tören, saat 19.30'da baþlayacak. Mustafa Kortun, Perihan Aziz, Efdal Keser ve Hasan Kahvecioðlu'ndan oluþan jürinin deðerlendirdiði Baþarý Ödülleri Yarýþmasý'nda ödül alan gazeteciler ve yayýn organlarý ile kategorileri þöyle: "Haber kategorisi (yazýlý basýn): Ýsmail Volkan- Kýbrýs Gazetesi'nde yayýmlanan 'Tarihi Deðerleri Yerle Bir Ettiler' baþlýklý haberiyle, Didem Menteþ, Yenidüzen gazetesinde yayýmlanan 'Texas Olduk (Silah, Biber Gazý ve Maskesiz Soygun Giriþimi)' baþlýklý haberiyle; Röportaj kategorisi: (yazýlý basýn): CerenÖzbil-Havadis gazetesinde yayýmlanan 'Kadýnýn Siyasetteki Yeri' konulu röportajýyla, Gizem Özgeç- Kýbrýs gazetesinde yayýmlanan seri röportajlarýyla; TV-Radyo haber/program kategorisi: Damla Soyalp- BRTK'da yayýnlanan haber-programlarýyla. Gülten Özyakup Sezgin- Kýbrýs TV'de yayýnlanan dizi programlarý ile Çamay Çiçekseven- Kanal SÝM'deki TV programlarýyla; Fotoðraf kategorisi (yazýlý basýn): Alkan Baykent- Vatan Gazetesi'nde yayýmlanan 'futbolcunun topla buluþmasýnda topun aldýðý þekil' fotoðrafýyla, Süleyman Önal-TAK ajansýnda yayýmlanan 'Þeyhlerini Uðurlayan Müritler' konulu fotoðrafýyla; Aliye Özenci, Kýbrýs gazetesinde yayýmlanan çalýþmalarýyla genç yetenek ödülüne layýk görüldü. Barýþ gazeteciliði kategorisinde ise, evrensel deðerler temelinde, sanatsal ve kültürel üretimleriyle, insanlar arasýnda karþýlýklý anlayýþ ve demokrasi kültürünün geliþmesine katký koyan Havadis gazetesinin pazar eki 'Poli' dergisi, Yenidüzen gazetesinin pazar eki 'Adres Kýbrýs' dergisi ve Afrika gazetesinin 'Pazar Sanat' dergisi, barýþ gazeteciliði ödülüne layýk görüldü." GÜNLÜK ALMANYA DA NEO NAZÝ SALDIRISI Almanya genelinde düzenlenen 1 Mayýs gösterilerinde iþçiler daha fazla hak ve daha fazla maaþ istedi. Ancak Weimar'daki yürüyüþe aþýrý saðcýlarýn þiddeti karýþtý. Almanya'nýn doðusundaki Weimar kentinde aþýrý saðcýlar, 1 Mayýs gösterisini bastý. Neonazilerin eylem için kurulan sahneye akýn ettiði ve bu sýrada çok sayýda kiþinin yaralandýðý bildirildi. Saldýrý sýrasýnda sahnede konuþma yapmaya hazýrlanan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Carsten Schneider'in de tartaklandýðý belirtildi. Saldýrýnýn planlý olduðunu belirten Schneider, slogan atan saldýrganlarýn sahneye akýn ettiðinde konuþmasýný yapmak üzere olduðunu ve elinden mikrofonu aldýklarýný söyledi. Schneider yanýndaki yaþlý insanlarýn da tartaklandýðýný ifade etti. Polis de yaptýðý açýklamada Weimar'daki olayda 15 kiþinin yaralandýðýný kaydetti. Yaralananlar arasýnda Belediye Baþkaný Stefan Wolf da bulunuyor. Polis ayrýca saldýrýyla ilgili 29 kiþinin gözaltýna alýndýðý bilgisini verdi. TAYYÝP Tayyip in ilk günden Mustafa Akýncý ya one minute çektiðine bakmayýn siz Hünkar Türkiye deki seçimlerde milliyetçi oylara oynuyor... Hele bir padiþahlýðýný resmen ilan etsin, o zaman görürsünüz. Bu ana doðalgazdan payýna düþeni kaptýðý gibi yavru sunu da satar Kimbilir kaç ayakkabý kutusu var denizlerin altýnda 2 KOLAY SORU Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? Hade be siz da ordan MÜZAKERECÝ Kýbrýslýtürkler Derviþ Eroðlu nu deðil, Mustafa Akýncý yý seçti. Türkiye ise müzakereciyi seçti. Ünlü Rum atasözü þöyle der: Nerdeydin? Hiçbiryerde. Ne yaptýn? Hiçbirþey. CTP NÝN BG SÝ Seçimlerin ilk turunda sandýða gitmeyen CTP lilerin çoðu, ikinci turda sandýða gitti. Yani ilk turda CTP- BG nin adayý Sibel Siber e oy vermeyen kýrmýzý CTP liler, ikinci turda Mustafa Akýncý ya oy verdi. BG dir ve yeþildir diye Siber e oy vermeyen kýrmýzýlar bu iþten ne anladý þimdi? Aha CTP nin BG sinden Özdil Nami müzakere masasýnda Týrnak... "Çok uzun bir süredir sessiz olan Ali Erel bir kez daha toplumda gündeme geldi Hem de 'müzakerecilik' görevine getirilmek isteniyor Özellikle de 2004 Annan Planý döneminde büyük uðraþlarý olmuþ ve ismi ön plana çýkmýþ olan Ali Erel'in müzakereci olmasýna görüþüne ben de katýlýrým Hatta Ýzzet Ýzcan'ýn da Þener Elcil'in de Hani bir laf vardýr ya 'uzaktan davulun sesi hoþ gelir' diye Bundan sonra ki müzakere masasýnda mutlaka onlar da olmalýdýr Çünkü asýl orasý er meydanýdýr!" Levent ÖZADAM (Kýbrýs Postasý) "Geçmiþinde tek bir þaibe ve yolsuzluk olmayan Mustafa Akýncý'nýn sözlerinde ne anavatan Türkiye'yi yeren ve küçülten, ne de anavatansýz bu yolda yürüyeceði anlamý veren anlam vardýr. Bütün seçim boyunca 'teslimiyetçi ve evet efendimci' olmayacaðýnýn mesajýný verirken de hep onu düþünmüþümdür. 'Bu yoðurdu böyle yer Akýncý' demiþimdir." Osman GÜVENÝR (Vatan) "Tüm yýlý çalýþaný daha geriye getirerek, iþbirlikçi sermayeye avanta saðlayan ve dýþ sermayeye çekilen peþkeþleri yapanlarýn, utanmadan 1 Mayýs'ta emek edebiyatý ile meydanda olmalarýný da artýk sorgulayalým." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný ÖZDÝL NAMÝ Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami Türkiye'nin bastýrmasýyla Mustafa Akýncý tarafýndan müzakereci olarak atandý... Bu da Akýncý'yý aktif biçimde desteklemiþ olan kesimlerde büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý... Özdil Nami, týpký Ankara gibi, çözüm vizyonu olduðunu söyleyen, ancak bu çözümde Rum tarafýný adadaki 'fiili gerçekler' karþýsýnda dize getirmekten baþka bir formül düþünmeyen birisi... Bunu Akýncý'nýn CTP'ye bir diyeti olarak deðerlendirenler var. Sanmayýz... Gerçek ortada... Ankara bastýrdý oldu...

7 2 Mayýs 2015 Cumartesi 3 ÝLÇEDE TRAFÝK VE ASAYÝÞ OPERASYONLARI YAPILDI Gazimaðusa, Güzelyurt ve Ýskele Polis Müdürlükleri, önceki gece sorumluluk sahalarýnda "trafik ve asayiþ operasyonlarý" düzenledi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýnda, operasyon kapsamýnda bölgelerde faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler, alkollü içki satýþ yerleri, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Kontroller sýrasýnda Gazimaðusa ve Ýskele'de faaliyet gösteren altý kumarhanede, kumarhaneye girmeleri ve bulunmasý yasak olan toplam 12 kiþi tespit edildi ve kumarhane yöneticileri yanýnda bu kiþiler hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise toplam 495 araç kontrol edildi ve suç iþlediði tespit edilen toplam 156 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. ÇOCUKLAR YANGIN ÇIKARDI Güzelyurt'ta, önceki akþam saat 20.30'da Nezif Osmanlý'nýn evinde, merdiven boþluðunda oynayan iki çocuðunun, sývý mangal yakacaðýný oyuncaklarý üzerine döküp çakmakla ateþlemeleri sonucu yangýn çýktý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucunda merdiven boþluðunun duvarlarý isten zarar gördü, muhtelif oyuncaklar tamamen, dýþarýya açýlan alüminyum kapý ise kýsmen yandý. HAVA ILIK VE NEMLÝ OLACAK Meteoroloji Dairesi'ne göre, 2-8 Mayýs tarihleri arasýnda KKTC'de hava ýlýk ve nemli hava olacak. Buna göre söz konusu tarihlerde hava açýk az bulutlu, parçalý az bulutlu, bazý günler çok bulutlu zamanla parçalý bulutlu olacak. Yaðmur beklenmiyor. En Yüksek Hava Sýcaklýðý iç kesimlerde derece, sahillerde ise derece dolayýnda seyredecek. Rüzgar, güney ve batý yönlerden orta kuvvette esecek. KKTC KARADENÝZ ÖÐRENCÝ BÝRLÝÐÝ: AMACIMIZ KARADENÝZ KÜLTÜRÜNÜ YAÞATMAK KKTC Karadeniz Öðrenci Birliði, tek amaçlarýnýn Karadeniz kültürünü KKTC'de yaþamak ve yaþatmak olduðunu ifade ederek, bunun haricinde siyasi bir parti veya oluþuma baðlý olmadýðýný vurguladý. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, siyasi bir partinin düzenleyeceði bir mitingle ilgili davette isimlerinin geçtiði, ancak bu veya baþka bir siyasi oluþumla birliðin bir alakasýnýn olmadýðý ifade edildi. AKINCI, PAZARTESÝ EÝDE'YÝ KABUL EDECEK Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, pazartesi, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'yi ilk kez kabul edecek. Kýbrýs müzakerelerini yeniden baþlatma çabalarý çerçevesinde 4-8 Mayýs tarihleri arasýnda Kýbrýs'ta temaslarda bulunacak Eide, Cumhurbaþkaný tarafýndan pazartesi 17.30'da kabul edilecek. Akýncý'nýn 1 Mayýs mesajý Cumhurbaþkaný Akýncý, hayatýný alýn teri ve emeðiyle kazanan Kýbrýs Türk halkýnýn ve tüm dünya emekçilerinin bayramýný kutladý "Toplumun tüm kesimleri uzlaþý ve temel haklar çerçevesinde ortak paydada buluþmalý" "Artan iþ güvenliði ve diðer emek odaklý sorunlarýn en erken zamanda çözülmesi konusunda sadece duyarlýlðýn artmasý deðil, yasalarýn uygulama aþamasýnda da titizlik gösterilmesi kaçýnýlmazdýr" Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, hayatýný alýn teri ve emeði ile kazanan Kýbrýs Türk halkýnýn ve tüm dünya emekçilerinin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'ný kutladý. Cumhurbaþkaný Akýncý yayýmladýðý mesajda, tam 129 yýl önce Amerika Birleþik Devletleri'nin, Chicago kentinde günde 8 saat çalýþma talebiyle yarým milyon iþçinin yürüyüþe geçmesiyle baþlayan olaylarýn kanlý þekilde bastýrýldýðýný anýmsatarak, KKTC'de de bu acý olayýn anýsýna her yýl, 1 Mayýs'ýn Ýþçi Bayramý olarak kutlandýðýný hatýrlattý. Akýncý, dünyayý ve geleceði daha güzel bir þekilde yeniden þekillendirmek üzere, toplumun tüm AVRUPA KOMÝSYONU BAÞKANI JUNCKER'DEN, CUMHURBAÞKANI AKINCI'YA TEBRÝK MEKTUBU AB Komisyonu Baþkaný Jean- Claude Juncker, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'ya tebrik mektubu gönderdi. Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Direktörü Walter Deffaa'nýn dün Akýncý'yý ziyareti sýrasýnda elden verdiði mektupta Juncker, "Akýncý'nýn adada kapsamlý bir çözüme varýlmasý hususundaki kararlýlýðýnýn memnuniyetle karþýlandýðý ifade ederek, müzakerelerin en kýsa zamanda yeniden baþlamasýnýn önemini vurguladý". Baþkan Juncker mektubunda devamla, Kýbrýs'ta varýlacak bir anlaþmanýn hem iki toplumun hem de Kýbrýs'ýn ve Avrupa Birliði'nin çýkarýna olacaðýný belirterek, Avrupa Komisyonu'nun BM nezdinde yeniden baþlayacak müzakerelere tam BKP: TEMEL AMAÇ KIBRIS I FEDERAL ÇATI ALTINDA BÜTÜNLEÞTÝRME Birleþik Kýbrýs Partisi(BKP) 1 Mayýs mesajýnda Kýbrýs'ý federal çatý altýnda bütünleþtirme ve sosyalizm bayraðýný açmanýn en temel amaçlarý olduðunu belirtti. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajda, "Kýbrýs'ý emperyalist çýkarlarý doðrultusunda böldürten güçler 1 Mayýs 1958'den beridir, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum emekçilerin 1 Mayýs'ý birlikte, barýþ içerisinde kutlamalarýný engellemektedir. Kýbrýs'ýn emekçileri bir araya gelmesin, kesimlerinin uzlaþý ve temel haklar çerçevesinde ortak paydada buluþmasý gereðinin altýný çizdi. Ülkede son zamanlarda gittikçe artan iþ güvenliði sorunlarý ve diðer emek odaklý sorunlarýn en erken zamanda çözülmesi konusunda sadece duyarlýlýðýn artmasý deðil, yasalar yapýlýrken uygulama aþamasýnda da titizlik gösterilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu vurgulayan Cumhurbaþkaný Akýncý, mesajýnda þu ifadelere de yer verdi: "Hangi dilden, hangi kökenden, hangi ýrktan ve hangi cinsiyetten gelirse gelsin, bu ülke için alýn teri akýtan herkesin, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'ný, bir kez daha en içten duygularla kutluyorum." destek vermeye devam edeceðini ifade etti. Junker ayrýca, Kýbrýslý Türklerin AB vatandaþý olduklarýný ve AB üyeliðinin getirdiði tüm menfaatlerden yararlanmalarý gerektiðini belirtti. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Akýncý da, heyetle yapýlan görüþmede hem ziyareti hem de Junker'in mektubunda belirtilen hususlarý memnuniyetle karþýladýðýný ifade etti. Akýncý, toplumsal haklarý da elde edecek bir þekilde AB içerisinde yer almak için çalýþtýklarýný belirterek, "Bunu da, uzun olmayacak bir zaman dilimi içerisinde saðlamak en büyük arzumdur" dedi. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Kýbrýs Türk toplumunun Avrupai deðerlere sahip olduðunu ve yerinin AB olduðunun bilincinde olarak davrandýðýný da sözlerine ekledi. toplumlararasý dostluk, kardeþlik ve dayanýþmayý ileri götürmesin diye iþçi önderlerini þiddetle susturmak dâhil her türlü baský yöntemine baþvuranlar, yurdumuz Kýbrýs'ý bölmüþ, parçalamýþ, Kýbrýslý Türk toplumunun varlýk ve kimliðini yok olma noktasýna taþýmýþtýr" dedi. "Kýbrýs'ý federal bir çatý altýnda bütünleþtirip ve askersizleþtirmede" ýsrarlý olduklarýný kaydeden Ýzcan, "Tüm Kýbrýslýlarýn insan haklarýna saygýlý, birlikte özgürce yaþayacaðý günlere ulaþmak ve sosyalizm bayraðýný açmak temel amacýmýzdýr" dedi. "BENÝMLE DELÝRÝR MÝSÝN?" MAÐUSA'DA SAHNELENECEK Gazimaðusa Belediyesi'nin "her ay bir tiyatro oyunu" çalýþmasý kapsamýnda Ýstanbul Meydan Sahnesi'nin "Benimle Delirir misin?"oyunu bugün Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda sahnelenecek. Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 2013 En Ýyi Mizah Üretenler Ödülü'nü alan oyun, kadýn-erkek iliþkilerini mizahi olarak ele alýyor. Tiyatro yazarý Mine Artu'nun eserinde oyuncu Mehtap Bayri ve Necmi Yapýcý sahne alýyor. Biletler 10 TL olup, kapýda ve Gazimaðusa Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimi'nde satýþa çýkarýldý. Daha ayrýntýlý bilgi numaralý telefondan alýnabilir. Oyun saat 20:00'da baþlayacak. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ISLANMIÞIN YAÐMURDAN KORKUSU OLAMAZ Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Taner Þah isimli vatandaþýmýzýn son günlerde yaþananlarla ilgili düþünceleri þöyle: "Türk halkýnýn vergisinden, diþinden, týrnaðýndan, kesilen bu parayý, üret(tiril)meden yeyip oturmak benim zaten aðýrýma gittiði gibi, bir de üstünden 41 yýldýr baþýma kakýlýyorsa, ben bu parayý istemiyorum senedir ne zaman barýþtan, çözümden söz etsem, ilk cevabýn; seni ben kurtardým, seni ben besliyorum! Sanýrým yetti artýk yasalarýnýn öngördüðü tüzükleri doðrultusunda sen buradasýn... Ýþsiz nüfusun benim nüfusumu 6'ya - 7'ye katladý... Sana ben gönderiyorum dediðin paranýn büyük bir yüzdelik bölümü senin buradaki vatandaþlarýna akýyor... Burada dünya kadar, gerek izinli, gerek kaçak çalýþan iþçi vatandaþlarýn var 'te gelenleri saymýyorum!, sonradan oylarý için sözde vatandaþ yapýlan dünya kadar vatandaþýn var... Bu insanlarýn saðlýk hizmetleri var, eðitim hizmetleri var, sen devletsin benden daha iyi biliyorsun, her türlü hizmetleri, giderleri var bu insanlarýn... Senin besleme diye tabir ettiðim kesim, buradaki çözümsüz durumun, statükonun nimetlerinden nemalanan mutlu bir azýnlýktýr, ganimet zenginleridir sadece... Kamu görevlilerinin büyük bir kýsmý ise, onlarý kendine göbeklerinden baðlamak için üretimden kopararak, siz üretmeyin, biz size göndeririz diyerek memur yaptýðýn insanlardýr... Ki bunlarýn da belki de yarýsý yine senin vatandaþýndýr... Bir de her aðzýný açtýðýnda bana gönderdiðin parayý baþýma kakacaksan, yediðim ekmeði anlýma silah olarak dayayacaksan ikide bir, hakikaten ben bu parayý istemiyorum... Sözde ben AB vatandaþýyým, sözde dünyalýyým, ama uyguladýðýn despotik ve dayatma politikalarýndan dolayý uluslararasý hukukun içinde olamýyorum... Kullanmam gereken para birimimi dahi kullanamýyorum... Orada sen her aðzýný açtýðýnda mum gibi erimeye devam eden TL'yi kullanmak zorunda býrakýlýyorum... Bir de kalkýp bana seni ben besliyorum diyorsun... Halkýmýn ezici çoðunluðunun oylarýyla seçilen, gelmiþ geçmiþ en temiz, en dürüst liderine, ona hiç yakýþmayan, sokak kavgalarýnda kullanýlan üslupla hakarete varan sözler sarfedeceksin... Ve bu polemiði de düþündürücü bir þekilde artýrarak devam edeceksin... Buna bir de millet vekilin katýlacak hatta... Sen garantör müsün, yoksa gerçekten dedikleri gibi iþgalci misin? Sen böyle üsluplarla ikide bir dalaþacaksan, iþlerime, konuþmalarýma, anlamadan, anlayýþ göstermeden hep bana saldýracaksan, gerçekten artýk burada hayat kalmadý demektir... Ama merak etme; beni buradan ne Ýngilizin kalleþliði, ne EOKA'nýn çapulcularý, ne de papazýn "satýn alýp kovma" politikalarý dahi sökemedi!!! Ýlk defa buradan böyle bir yorum yapýyorum, gerçekten bardak artýk taþtý diye düþünüyorum... Yeter artýk! Ne olacaksa olsun! Islanmýþýn yaðmurdan korkusu olmaz!" BÝZÝM DUVAR ÇÖZÜLDÜK EY HALKIM UYUTMA BÝZÝ Bizim Mandra Ankara'nýn, seçilmiþ cumhurbaþkanýna ve Kýbrýs Türk halkýna hakaret korosuna Davutoðlu da katýlýr. Davutoðlu'nun, "Hiç merak etmeyin. Sayýn Talat geldiðinde de böyle olmuþtu, ama rayýna girdi" þeklindeki sözlerini, "Talat'ý nasýl yola getirdiysek, Akýncý'yý da öyle yola getireceðiz" algýsýna yol açarken, sokaktaki adam "Toplum Akýncý'nýn arkasýnda durursa bu o kadar kolay olmayacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Mayýs 2015 Cumartesi ÇÝFTÇÝLER BÝRLÝÐÝ 72 YAÞINDA Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, kuruluþunun 72'inci yýldönümünü kutluyor. Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði baþkaný Hüseyin Çavuþ Kelle, Birliðin kuruluþunun yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, Kýbrýs Türk çiftçisinin geldiði noktanýn arzu edilen bir nokta olmadýðýný vurguladý. Kelle, "Dünden bugüne Kýbrýs Türk çiftçisinin gelmiþ olduðu nokta hepimizin beklediði bir nokta deðildir. Maalesef ki ülke çiftçisi zor þartlarda, alým gücünün düþtüðü ve günden güne tükenen sermayesi ile üretim yapmaya çalýþmaktadýr" dedi. Kelle, birliðin öncelikli hedefinin çiftçilerin sorunlarýný çözmek ve onlarýn refah düzeyini artýrarak daha iyi þartlarda üretim yapmasýný saðlamak olduðunu kaydetti. MOLDOVA AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURULDU DP 1 Mayýs ta yine pikniði tercih etti Demokrat Parti Ulusal Güçlerin (DP UG), 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý'nda, Boðaz Piknik Alaný'nda geleneksel olarak düzenlediði piknik, dün gerçekleþtirildi. DP Ulusal Güçler'den yapýlan açýklamaya göre, partililer piknikte biraraya gelerek güzel bir gün geçirdi. Açýklamaya göre, pikniðe ülke genelinden katýlým oldu. Pikniðe, Baþbakan Yardýmcýsý, DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy'un yaný sýra, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, Güzelyurt Milletvekili, Genel Sekreter Yardýmcýsý Menteþ Gündüz, Gazimaðusa Milletvekili Fikri Ataoðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Erol Aktoprak, Ýlçe ve Örgüt Baþkanlarý ile Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak ve diðer partililer katýldý. 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý Pikniði'ni, DP'nin kuruluþundan sonra da devam ettirdiklerini söyledi. "Keþke özellikle özel sektör emekçilerinin çok daha iyi þartlar altýnda çalýþabildiði bir dönem yaratabilmiþ olsaydýk. Ýnþallah o günler de gelecek" diyen Denktaþ, tüm emekçilerin bayramýný kutladý. DENKTAÞ Baþbakan Yardýmcýsý, DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, 1986 yýlýnda Kuzey Kýbrýs Kültür Derneðiyle baþlattýklarý TAÇOY Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný ve DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy da, ülkemizde, 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý'nda, vatandaþlarýn pikniklerde biraraya gelerek sosyalleþtiðini ve bu iki bayramý kutladýðýný söyledi. Emekçilerin bir kýsmýnýn bu günü de çalýþarak geçirdiðini anýmsatan Taçoy, bazý elzem görevleri yürüten çalýþanlar dýþýnda, 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramýný, gerek devlette gerekse özel sektörde çalýþan tüm emekçilerin bir arada kutlamasý gerektiðini ifade etti. KKTC'YE TC'DEN 10 YILDA 9 MÝLYAR TL n TÜRKÝYE'NÝN 2006 YILINDAN BUGÜNE KADAR KKTC'YE GÜVENLÝK, YATIRIM, KREDÝ VE TEÞVÝKLERÝ KAPSAYAN ÖDENEKLERÝNÝN TUTARI, 9 MÝLYAR LÝRAYA YAKLAÞTI n SÖZ KONUSU DÖNEMDE ÝKÝ ÜLKE ARASINDAKÝ DIÞ TÝCARET HACMÝ DE YÜZDE 60 ARTARAK 1,3 MÝLYAR DOLARA ULAÞTI Türkiye'nin 2006 yýlýndan bugüne kadar Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) güvenlik, yatýrým, kredi ve teþvikleri kapsayan ödeneklerinin tutarý 9 milyar liraya yaklaþtý. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, 15 Kasým 1983'te baðýmsýzlýðýný ilan eden KKTC, bu tarihten itibaren gerek diplomatik gerek ekonomik anlamda en büyük desteði Türkiye'den gördü. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin baðýmsýzlýk ilanýný kýnamasýna karþýn Türkiye, yýllardýr verdiði destek ve kurulan ticari iliþkilerle KKTC ekonomisinin geliþmesinde önemli rol oynadý. Ekonomik büyümenin önemli unsurlarýndan olan dýþ ticaret açýsýndan bakýldýðýnda KKTC ve Türkiye arasýndaki iliþkiler son 5 yýlda önemli geliþme kaydetti. Küresel krizin etkilerine raðmen, dýþ ticaret konusunda yaþanan olumlu geliþmeler, KKTC ekonomisi açýsýndan Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koydu. DIÞ TÝCARET HACMÝ 10 YILDA YÜZDE 60 ARTTI Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, KKTC'ye uygulanan ambargo ve çeþitli kýsýtlamalara raðmen iki ülke arasýndaki dýþ ticaret hacmi yýllarý arasýnda yaklaþýk yüzde 60 artarak yaklaþýk 1,3 milyar dolara ulaþtý. Geçen yýl itibarýyla KKTC'ye Türkiye'nin ihraç ettiði ürünler arasýnda ilk sýrayý 402 milyon dolarla mineral yakýtlar ve yaðlar aldý. Bu ürün grubunu, 71 milyon dolarla kazan, makine ve mekanik cihazlar, 57,2 milyon dolarla plastik ve mamulleri izledi. KKTC'nin ise geçen yýl itibarýyla Türkiye'ye sattýðý ürünlerin baþýnda ise 27 milyon dolarla süt ürünleri, yumurta, bal, diðer yenilebilir hayvansal menþeli ürünler geldi. Bunu 15 milyon dolarla meyve, 8,8 milyon dolarla demir-çelik takip etti. Türkiye-KKTC iliþkilerinde ekonomik anlamda önemli yer tutan unsurlardan bir tanesini de KKTC'nin bütçe dengesini saðlamak adýna Türkiye'den yapýlan yardýmlar oluþturdu. Bu kapsamda KKTC'deki memur maaþlarýnýn ödenmesi de dahil birçok merkezi hükümet giderinin karþýlanmasýnda Türkiye'nin etkin konumu bulunuyor. Buna göre, Türkiye'nin 2006 yýlýndan bugüne kadar KKTC'ye güvenlik, yatýrým, kredi ve teþvikleri kapsayan ödeneklerin tutarý 9 milyar liraya yaklaþtý. Söz konusu dönemde 2013 yýlý 1,7 milyar lira ile en fazla ödenek ayrýlan yýl oldu. Adanýn ekonomik ve sosyal açýdan geliþmesinde üniversite öðrencisi sayýsýndaki artýþ da etkide bulundu. Yüksek öðretimin sektörel anlamda öneminin kavranmasýyla KKTC'deki üniversite sayýsý hýzla arttý. Bu açýdan bakýldýðýnda akademik yýlýnda KKTC'deki öðrenci sayýsý bir önceki akademik yýla göre yüzde 13 artarak 62 bin 726'ya ulaþtý, bunun 34 bin 858'ini Türkiye'den giden öðrenciler oluþturdu. 50 YILLIK SU ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK PROJE Türkiye'nin KKTC'ye desteði bütçe ve dýþ ticareti kapsayan konularla sýnýrlý kalmadý. 80 kilometre uzunluðundaki borularla bu ülkeye sulama ve içme suyu aktarýlmasýný saðlayacak "KKTC Ýçmesuyu Temini Projesi" de büyük önem taþýyor. Proje tamamlandýðýnda AnamurDragon Çayý üzerinde inþa edilecek Alaköprü Barajý'ndan sabit debi esasýna göre alýnacak yýllýk 75 milyon metreküp su, KKTC'ye akýtýlacak. Bunun 37,76 milyon metreküpü (yüzde 50,3) içme-kullanma suyuna ve 37,24 milyon metreküpü (yüzde 49,7) sulama suyuna tahsis edilecek. Projeyle dünyada bir ilk gerçekleþtirilerek Alaköprü Barajý'ndan alýnacak su, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte askýdaki bir boru hattý aracýlýðýyla Girne yakýnlarýndaki Geçitköy Barajý'na aktarýlacak. Projenin hayata geçirilmesiyle KKTC'nin 50 yýllýk su ihtiyacýnýn karþýlanmasý öngörülüyor. GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Moldova'nýn baþkenti Kishniev'deki Moldova Amerikan Üniversitesi'nin kuruluþunu "ilan etti". Moldova Amerikan Üniversitesi'nin ilk senato toplantýsýna baþkanlýk eden Serhat Akpýnar, "Moldova Amerikan Üniversitemizin kuruluþunu resmen Senato kararýmýzla ilan ediyorum" dedi. GAÜ açýklamasýna göre, 1500 öðrencisi bulunan Hukuk ve Uluslararasý Ýliþkiler Üniversitesi'nin 'Moldova Amerikan Üniversitesi' olarak GAÜ bünyesine katýldýðýný belirten Akpýnar, il Senato toplantýsýnýn yapýldýðýný söyledi. Dünyanýn 5 kýtasýnda yüksek öðrenim konusunda öngörülen hedeflere ulaþmak için gereken çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Akpýnar, yakýn bir zamanda yeni geliþmeler olacaðýný ifade etti. GÝRNE BELEDÝYESÝ, ÝÞÇÝ VE EMEKÇÝLERÝN BAYRAMINI KUTLADI Nidai Güngördü, baþta Girne Belediyesi'nde çalýþan, iþçi ve emekçiler olmak üzere tüm iþçi ve emekçilerin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'ný kutladý. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, 1 Mayýs'ýn toplumsal barýþa, insanlar arasýndaki iþbirliði ve iþ bölümüne dayalý sosyal dayanýþmanýn geliþtirilmesine fýrsat ve vesile olmasý temennisinde bulundu. Güngördü, 1 Mayýs'ýn emekçilere barýþ, kardeþlik ve özgürlükler getirmesi dileðinde de bulundu. ÝSVEÇ'TE POLÝS ARACI 4 ÖÐRENCÝYÝ EZDÝ n KAVGA EDEN LÝSE ÖÐRENCÝLERÝNÝN ARASINA ARACIYLA DALAN POLÝS, DÖRT KÝÞÝNÝN YARALANMASINA SEBEP OLDU Ýsveç'in baþkenti Stockholm'de bir polis aracý, kavga eden lise öðrencilerinin arasýna dalarak dört kiþinin yaralanmasýna yol açtý. Medborgarplatsen bölgesinde meydana gelen olaydan sonra hastaneye kaldýrýlan dört öðrenciden ikisinin durumunun aðýr olduðu bildirildi. AA muhabirine açýklama yapan Stockholm Emniyet Müdürlüðü Basýn Sözcüsü Towe Hegg, 10 kadar lise öðrencisinin karýþtýðý kavganýn çevredeki vatandaþlar tarafýndan polise bildirildiðini, telsizle olayý haber alan polis memurunun bilinmeyen bir sebeple kavga eden öðrencilerin arasýna aracýyla daldýðýný kaydetti. Öðrencilere çarparak yaralanmasýna neden olan polisin görevden uzaklaþtýrýldýðýný söyleyen Hegg, polis memuru hakkýnda soruþturma açýldýðýný belirtti. Polis sözcüsü, olayda dört öðrencinin yaralandýðýný ve hastanede tedavi altýna alýndýðýný, bellerinde ciddi hasar bulunan ve beyin travmasý geçiren iki öðrencinin durumunun ciddi olduðunu ifade etti. Hegg, diðer iki öðrencinin hafif yaralý olduðunu bildirdi. Çevredekilerin olay sýrasýnda cep telefonu kameralarýyla çektiði görüntüler Ýsveç basýnýnda yer aldý. Görüntüler büyük tepki çekerken, konuya iliþkin tartýþmalarda son iki yýlda polis müdahalesiyle öldürülen 13 kiþi ve onlarca yaralý yeniden gündeme geldi.

9 2 Mayýs 2015 Cumartesi Tünel ALINTI Gün gelir, zorbalar kalmaz gider... "Günlerin bugün getirdiði, baský, zulüm ve kandýr." (Ama bu kadar mý uzun sürer baský, zulüm ve kan?..) "Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir." (Peki, ne zaman gelecek o mutlu gün?..) "Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde." (Yunanistan, Kuzey Kýbrýs... Acaba artýk bizde de?..) Bugün, iþçinin emekçinin bayramýnda... Ve sonrasýnda... Provokasyonlara karþý tetikte olmak, oyuna gelmemek gerek. Ve yorulduðumuzda ve bunaldýðýmýzda ve umutsuzluk bulutlarý altýnda kaldýðýmýzda ve karamsarlýða teslim olmak üzere olduðumuzda þunu asla unutmayalým: "Gün gelir, zorbalar kalmaz gider." (Hakan Aksay'ýn t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr) DÝPNOT KKTC Bakanlar Kurulu kararlarýnýn zamlar üzerine oluþtuðu gerçeði, geçen gün de þaþmadý. Akaryakýta okkalý bir zam daha yapýldý. ARÞÝV TARÝH 9 NÝSAN 2014 Dünyanýn bir numaralý gazetecilerinden biri olan Seymour Hersh, geçtiðimiz Aðustos ayýnda Suriye'de düzenlenen ve çoðu çocuk 1500 kiþinin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldýrýnýn arkasýnda Türkiye'deki AKP hükümetinin olduðunu ve bu saldýrýnýn Türkiye'de planlandýðýný açýkladý... Gözden kaçmayanlar... BÝR HÝKMETÝ OLMALI Yakýnda baþlayacak olan toplumlararasý görüþmelerde görüþmeci sýfatýný kim taþýyacak, Mustafa Akýncý kimi atayacak diye toplumumuz merak içinde beklerken, bir grup yurtsever görüþmeci gömleðini giyebilecek tek kiþinin Ali Erel olduðu üzerinde yoðunlaþtý. Ali Erel'in görüþmeci olmasý için gazetemize mesaj gönderenler yanýnda bizzat ziyaret edenler ve telefon açanlarýn haddi hesabý yok. Toplum Ali Erel üzerinde ýsrarlý olduðuna göre var bir hikmeti ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs gazidir, Kýbrýs þehittir, Kýbrýs milli davadýr ve davadan dönmek kaybetmek, yenilmektir." Devlet BAHÇELÝ (MHP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... AÐZINDAN DEÐÝL Büyük Birlik Partisi Baþkaný Destici de konuþtu. Eroðlu'nun gidiþini "Kýbrýs'ýn Denktaþ'ý gitti" diye sevinenlere de çatan Destici Mustafa Akýncý'yý Abdullah Öcalan'a benzetti. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Akýncý'ya tepkisini de samimi bulmadýðýný ve bir senaryo olduðunu vurguladý. Destici'nin bunlarý neresinden çýkardýðýný merak edenler öðrenmekte hiç zorlanmazlar sanýrýz! Ama aðzýndan deðil, bu garanti! AÐZIMIZIN SUYU AKAR "Adada bir barýþ, çözüm olduktan sonra 2 halk beraber yaþadýktan sonra ve tüm doðalgaz ve petrol dahil tüm ekonomik çýkarlardan eþit bir þekilde faydalanmaya baþladýktan sonra iþ kendiliðinden yürümeye devam eder." Mevlüt Çavuþoðlu TC Dýþiþleri Bakaný 9 Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Yakýnda Lefkoþa Büyükelçimizi de çekeriz "Bir devletimiz var, bir varlýðýz biz burada. Bu varlýðýn artýk kimliðiyle, kiþiliðiyle Türkiye tarafýndan tanýnmasýný istiyoruz." Halkýnýn yüzde 60 oylarýyla seçilen KKTC'nin yeni Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn bu sözleri Ankara'yý yergiye, sövgüye ve tehditler savurmaya deðil, düþünceye sevk etmeli. Akýncý açýkça, "Bizi bugüne kadar uluslararasý yalnýzlýktan kurtaramamýþ olananavatan-yavru vatan denkleminden býktýk. Yeni bir yöneliþ olmazsa bu durum bir çeyrek asýr daha sürer. Daha eþit, karþýlýklý saygýya dayalý ve kendi iþlerimizdedaha fazla söz sahibi olduðumuz bir gelecek arzuluyoruz" diyor. Özetle Akýncý ve onu seçenler Türkiye'den baðýmsýzlýk istiyor. Akýncý'yý seçmekle Ankara'nýn keyfini kaçýrdýklarý anlaþýlan Kýbrýslý Türklerin, CUMHURÝYET "Sizi Rumlardan kurtardýk, daha ne istiyorsunuz?" söylemine artýk tok olduklarý görülüyor. Bu "kurtuluþu" minnetle takdir etmeyen neredeyse hiçbir Kýbrýslý Türk yoktur bugün. Fakat adanýn kuzeyindeki yerli halk arasýnda, bu "kurtuluþun" bir "iþgale"dönüþmesinden büyük hoþnutsuzluk duyulduðu da sýr deðil. Kýbrýslý Türklerin kendi ülkelerinde azýnlýk konumuna düþmüþ olmalarý ise ayrý bir hoþnutsuzluk kaynaðýdýr. Bugün adadaki "Türkiyeliler" ile Kýbrýslý Türkler arasýnda büyük bir yakýnlýk olduðunu söylemek zor. Birçok açýdan iki farklý ve paralel toplum olarak yaþýyorlar. Türkiyelilerin Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayan söylemleri de biliniyor. Bunu Annan Planý sürecinde de görmüþtük. Kýbrýslý Türkler bu plana "evet" deyince bazý Murat Sayýn gazetelerimizde"yavrum Vatan" türünden manþetler atýlmýþtý. AKP'li Burhan Kuzu'nun Akýncý hakkýnda kullandýðý "Rum tarafý senin gelmeniistiyorsa belli ki sende yamukluk var" sözlerini de bu çerçevede ele almak gerekiyor. Bu sözler Kýbrýslý Türklere ve seçtikleri liderlere karþý saygýsýzlýk sergilemekle kalmýyor, AKP'nin bir türlü diplomatik terbiye denen þeyi öðrenemediðini tekrar gözler önüne seriyor. Türkiye'de AKP iktidarý altýnda yaþanan anti-demokratik geliþmeler de çoðunlukla demokrat ruhlu olan ve laik ve modern yaþam tarzlarýný benimsemiþ bulunan Kýbrýslý Türk tarafýndan kaygýyla izleniyor. Bunlar Akýncý'nýn seçilmiþ olmasýnýn verdiði mesajlardan sadece bazýlarý ve Ankara'da ciddiye alýnmazsa Kýbrýs sorunu Türkiye açýsýndan çok farklý ve nahoþ bir mecraya girebilir. Türkiye'de Kýbrýs konusunda yapýlan temel hata baþýndan beri deðiþmedi. Bunu Erdoðan'ýn Akýncý'ya dönük olarak kullandýðý "Kuzey Kýbrýs'a bedel ödemiþ þehitler vermiþiz" sözlerinde de görüyoruz Kýbrýs harekâtý Türkiye'de her zaman, bir"restorasyon çabasý" yani bozulaný tamir etme giriþiminden" çok, bir "fütuhat anlayýþý" içinde deðerlendirilmiþtir. "Gittik ve kanýmýzý döktük, bu nedenle orasý artýk bizim. Ýstediðimizi yapar, istediðimizi yerleþtiririz." Açýkça telaffuz edilmese de temel anlayýþ budur. Ancak bu anlayýþ dünyaya sunulan resmi tez ile ciddi þekilde çeliþiyor. Ankara'nýn ise tezi þudur: "Kýbrýslý Türkler kendi kaderlerini tayin etme hakkýna sahip baðýmsýz bir millettir.türkiye ise Kýbrýslý Türklerin egemenliðini korumak için oradadýr ve Kýbrýs sorunuçözüldükten sonra da bu egemenliðin garantörü olmaya devam edecektir." Ankara'nýn, Kýbrýs sorununun yeni bir yaklaþým ve AB perspektifi içinde çözülmesini isteyen Akýncý'ya karþý sergilediði "soðuk" duruþ, dýþ politika yönetimindeki zaaflarý ortada olan Türkiye'nin uluslararasý konumunu daha da zayýflatacak niteliktedir. Oysa normal þartlarda Türkiye'nin, KKTC'nin "Artýk yavru vatan olmaktan çýkýp kendi ayaklarýmýz üzerinde durmak istiyoruz" söyleminden memnun olup bunu destekleyen adýmlar atmasý gerekirdi. Bunu yapamadýðýna göre yakýnda Lefkoþa Büyükelçimizi de "deðerli yalnýzlýk"böbürlenmeleri arasýnda geri çekersek kimse þaþýrmamalý. (Semih Ýdiz'in Cumhuriyet gazetesinde yayýnlanan yazýsýdýr)

10 10 2 Mayýs 2015 Cumartesi Tuðçe Kortan Bence tüm Türkiye kanallarýnýn gün içinde Kamu Spotu olarak 'Kýbrýs Sorunu Nedir? sorusunun cevabýný', 'Barýþ Harekatýnýn Sebeplerini ve Sonuçlarýný', 'Kýbrýs'ý ilgilendirdiði oranda Uluslarýn tabi olduðu Uluslarüstü ve Uluslararasý kurallarý ve bunlara uymamanýn yaptýrýmlarýný' Türkiye halkýna anlatmasý lazým. Aksi taktirde TR halký tarafýndan anlaþýlmamaya devam edeceðiz.. Erol Kasif TC Cumhurbaþkanýný ziyarete gidecek olan KKTC Cumhurbaþkaný sn. Mustafa Akinciyý sizce kim karþýlayacak? 1- Vali 2-Vali yardýmcýsý 3-Kaymakam 4-Bir milletvekili 5-Baþbakan yardýmcýsý 6-Baþbakan 7-Meclis baþkaný 8-Cumhurbaþkaný Sizce KÝM?? Cemal Bektaþ Muhteþem bir Kýbrýslý'yý, Sn. Servet Sami Dedeçay hanýmefendiyi kaybettik. Tam bir Kýbrýs entellektüeliydi. Iþýðý bol olsun. Zaman zaman görüþürdük, dünyanýn ve özellikle kktc'nin ahvalinden hiç hoþnut deðildi. Defalarca Cumhurbaþkanlýðýna aday oldu. Seçilemeyeceðini bilirdi. Onun derdi mesajlarýný cemaate ulaþtýrabilmekti. Muhtelif vesilelerle çalýþtýðým firmayý ziyaret eder, oldukça uzun soluklu görüþürdük. Bir gün çok öfkeliydi. " Bu memleket nasýl adam olacak hiç bilmem" diye söze girdi. Hayýrdýr, dedim. Ne hayýrý dedi, biraz önce bir devlet dairesindeydim, memur bana "Nesden deyze " diye hitap etti. Benim senin gibi bir yeðenim yok, nereden teyzen oluyorum dedim. Müdürüne çýktým, memurun hitap tarzýný aktardým. Cevaben bana " Dua et de sana nene demedi" demesin mi?. Kendisi bir zarafet ve nezaket simgesiydi, böyle þeyleri hazmedemezdi. Abisi merhum Sn. Ahmet Sami bey gibi o da hayatýný belli prensipler çerçevesinde sürdürdü ve hep üretti. ilerleyen zaman içinde deðeri çok daha iyi anlaþýlacaktýr. Lila Hayri ÝLK KEZ BÝR TÖREN ÝZLÝYORUM GÖZLERÝM DOLU DOLU HELAL SANA VE BÝNLECE TEÞEKKÜRLER. YAÞATTIÐIN ve YAÞATACAKLARIN ÝÇÝN GURURUMUZ VE GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN... YOLUN AÇIK OLSUN. Mehmet Onur Kýbrýs'ýn kuzeyinde iþgalin varlýðý her halükarda kendini göstermeye devam etmektedir. Ha bu ülkede iþgal söz konusu deðildir ve herþeyi ile baðýmsýz bir devletiz deseler de bu yalandan baþka bir þey deðildir. Görünen Köy kýlavuz istemez! Bakýnýz polis örgütüne... Bakýnýz itfaiye örgütüne... Bu iki kurumda GKK'ya baðlý, onun emrinde! Peki, GKK nereye baðlý? O da Genelkurmaya! Yani TC devletine! O zaman bu durumu izah edin? Bu durum iþgalin gerçeði deðil mi? Maria Theodorou- Larnaka... Münür Rahvancýoðlu Miting meselesinde 4 pozisyon var gibi "býrakýnýz hepsi yapsýnlar"cý liberaller... Meseleye evrensel demokrasi vs gibi soyut noktalardan bakýp, 'somut koþullarýn somut tahlili' noktasýný hiç hesaba katmayanlar "HDP yapsýn AKP yapmasýn"cý çifte standartçý pragmatikler.. Onlara" kitle kuyrukçularý" da dahil... (bu arkadaþlarý kimse ciddiye almýyor, nasýlsa kim kalabalýksa ona kuyrukçuluk edecekler) 3-"TC'nin hiçbir þeyini istemeyiz"ci Kýbrýs milliyetçileri... Göçmen düþmanlýðý ile motive olarak karþý çýkanlar ülkenin somut durumu üzerinden mitinglerin yapýlmasýnýn zarar getireceðini gören sosyalistler... - TC partilerinin Kýbrýs'ta miting yapmaya baþlamasý; bu ülkede Kýbrýslýlaþmakta olan göçmen Rifat Müdüroðlu- Lefke Aðaçlýkahve'den bir görüntü Burak Mavis Yaþasýn 1 Mayýs iþçi ve emekçi günümüz! Yaþasýn 1 Mayýs Birlik, Mücadele ve Dayanýþma günümüz! Tüm dayatmalara, baskýlara ve hakaretlere karþý; Göç Yasasý, sözde sosyal güvenlik yasalarý ile emeðimizi gasp edenlere karþý; özel sektörün emek sömürüsüne, sendikasýz, güvencesiz iþçi çalýþtýrmasýna karþý; kendi kendimizi yönetme, baðýmsýzlýk ve demokratikleþme mücadelemizi itibarsýzlaþtýrmaya çalýþanlara karþý; çözüm ve kalýcý barýþýn önünü týkayanlara karþý; kamusal alaný özel sektöre kýrdýranlara, çalýþanlarý yasalarla bölenlere karþý; insanlarý din, dil, inanç ve ýrkýna göre ayýrýp, oy sömürüsü yapanlara karþý; Kýbrýslý Türkleri, nüfusun ötekileþtirilmesi sürecini kitleselleþtirecektir... - Kýbrýs bir Fransa bir Almanya bir Hollanda deðildir. Olmalýdýr ama deðildir... Burada gerçekleþecek mitingler HDP'lilik, AKP'lilik deðil KIBRISLILIK ve KIBRIS DIÞILIK algýsýna hizmet edecektir... Niyet ne olursa olsun, sonuç bu olacaktýr... - Baðýmsýz bir Kýbrýs, özgüveni yüksek bir ada isteyen herkesin; KIBRIS SÝYASETÝNÝN SOMUT TOPRAÐINDA bunu inþa etmesi gerekir... Söylemeden geçemeyeceðim; HDP olumlu bir figürdür diye ona eyvallah çekenlerin, "Yunanistan komünist olacak" diye enosis'i savunanlardan bir farkýný göremiyorum... Belli ki AKP bir miting yapacak. Ve onu kýnayacaðýz... Umarým HDP'YÝ de kýnamak zorunda kalmayýz... Hepimize yazýk olur... Kýbrýslý Rumlarla veya ayný dili konuþtuðu emekçilerle ötekileþtirmeye çalýþanlara karþý; demokrasiye, insan haklarýna, her türlü ayrýmcýlýða inanmayanlara karþý; kimliðime, kültürüme, din algýma, dilime, varlýðýma ipotek koyup, ekonomik ve siyasi olarak adamýn yarýsýna göz koyan Ankara politikalarýný devam ettiren AKP'ye inat ortak vatan þiarý ile saat 16:30'da KTÖS'de, saat 17'de Kuðulu Park'ta buluþalým. Herkes göç yasasý ile ilgili, kendi kendimizi yönetme irademizle, özgürlüðümüzle ilgili, ülkeler arasý iliþkiler ile ilgili, iþgalle vesayetle ilgili, ekoloji ve nükleer santralle ilgili, barýþ ve çözüm ile ilgili sözünü sosyal medyada, kitaplarda, gazete, radyo ve televizyonlarda söylemiþtir, þimdi tüm bunlarý meydanlarda söyleme zamaný gelmiþtir. Taner Þah CY AB sýnýrlarý içinde bir ülke bir diðer ülkeye baðlanamaz! Sn Anastasiadis'in bu konuda veya baþka herhangi bir konuda Türk toplumunu oyuna getirecek hiçbir politikasý olamaz, yoktur! yýlýnda Annan planýný kabul etmemiþlerdir, dolayýsýyla o plan þu an ölüdür... Siz doruk anlaþmalarýna bakýn... O anlaþmalarý eþþek gibi imzalamýþlardý ve þu an Kýbrýs tüm topraðýyla AB sýnýrlarýna dahil bir ülkedir..."federal Kýbrýs Cumhuriyeti" esasýna dayalý yapýlacak olan görüþmeleri izleyin ve görün... Kaçacak hiçbir yerleri yoktur... Siz bakmayýn bu çözümsüz durumun kaymaðýný yiyenlere... Bir statüko dönemi kapandýysa, baþka bir statüko dönemi baþlayacak diye gabak kesenlere da aldýrmayýn... Bu ganimet saltanatýnýn bozulmasýný istemeyenlere bakmayýn siz!... Ayrýca bu nazik ve çok tehlikeli dönemde de her duyduðumuz lafa ve sataþmaya varan açýklamalara da kulak asýp galeyana gelmeyelim ne olur!... Ýpek Ýbretler 1 Mayýs iþçinin, emekçinin bayramý... Öyle mi gerçekten? Galiba bayram falan deðil... Hayatýmda hiç unutmaycam, biz 1 Mayýs için etkinlik yaparken, bir elinde kürek diðer elinde içinde ekmek ve kola olan bir poþet ile evine gitmeye çalýþan iþçinin yolunu nasýl kapattýðýmýzý, ve onun bize nasýl baktýðýný... Ýþçi haklarýný bilmiyor, emek sömürülüyor, 3 kuruþa insan canýnýn önemi azalýyor fakat bizler 1 Mayýs 'kutluyoruz'. 1 Mayýs kutlanmaz! 1 Mayýsta ayaklanma olmalý! Mesela 1 Mayýsta iþçilerini çalýþtýran mekanlarý basalým! Ýþçi ezilirken ben meydanda yumruðumu sýkmýþým, dönüþte kebap yemiþim iþe yaramýyor galiba... "Karanlýða baðýrma, bir ýþýk yak." Candaþ Özer Yolcu Kýbrýs ve 1 Mayýs komedyasý: Deniz Gezmiþ tek baþýna 6. Amerikan filosuna karþý direnmiþ... Arkadaþlarýyla birlikte dünya ekonomik, siyasi ve askeri emperyalizmine karþý mücadele vermiþ gerçek bir solcudur.. Bizim Kýbrýs solu ve hayalbaz saz arkadaþlarý ise ( küçük bir kesim hariç) üstün gayretlerle ABD ve ORDUSUNU, AB'ni ve emperyalizminin her türlü sömürücülüðünü ( Demokrasi ve AB yaþam standartlarý hayali ile) adamýza getirme gayreti ve hevesi ile mücadele gösteren solculuðun ve 1 Mayýs'ýn komedyasýdýr...

11 11 2 Mayýs 2015 Cumartesi GÜNEYDEN... DEVLET TAHVÝLLERÝ 3.5 SAATTE 1,9 MÝLYAR EURO GETÝRDÝ Finansman kaynaklarýný çeþitlendirmek maksadýyla 7 yýl vadeli tahvillerle 27 Nisan 2015'te çýktýðý uluslararasý piyasalara açýlan Rum Yönetimi'nin üç buçuk saat içerisinde 1 milyar 900 milyon Euro topladýðý bildirildi. Simerini'nin haberine göre Rum Maliye Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Londra Borsasý'nda yüzde 4 faizle satýþa sunulan 7 yýl vadeli tahvillere 140 yatýrýmcýdan talep geldi. PÝLE-DÝKELYA YOLUNDA KAPKAÇ TERÖRÜ Pile-Dikelya yoluna kapkaç terörü yaþandýðý, bölgeye "çöreklenen" iki Rum gencin tek baþýna sokaða çýkan kadýnlarýn çantalarýný kapýp kaçtýðý haber verildi. Fileleftheros'un "Yolda Yürüyen Kadýný Soyuyorlar... Failler 19 Yaþýndaki Ýki Genç" baþlýklý haberinde Aradipli iki Rum gencin, Pile-Dikelya yolunda tek baþýna yürüyen kadýnlara arabayla yaklaþýp çantalarýný zorla aldýklarýný, direnenleri ise yere itip dövdüklerini yazdý. Gazete þikayet üzerine iki gencin tutuklandýðýný ve suçlarýný itiraf ettiklerini haberine ekledi. TUZLU SU ARITMA TESÝSLERÝ GÜNEÞ ENERJÝSÝYLE ÇALIÞACAK Güney Kýbrýs'ta tuzlu su arýtma tesislerinin güneþ enerjisiyle de çalýþmasýna imkan verecek düzenlemeler yapýlacak. Haravgi gazetesi, Güney Kýbrýs'taki tuzlu su arýtma tesislerinin elektrik tüketim maliyetini düþürmek amacýyla çalýþma baþlatýldýðýný ve birkaç ay içerisinde söz konusu tesislere güneþ panellerinin yerleþtirilmesinin planlandýðýný aktardý. Gazete, böylece tesislerin hem güneþ enerjisinden üretilen hem de þebeke elektriðiyle çalýþmalarýnýn saðlanacaðýný vurguladý. ELEKTRÝK UCUZLADI Simerini gazetesi, Güney Kýbrýs'ta elektriðin yüzde 2 ucuzladýðýný, bu indirimle 2013'ten bugüne elektrik tüketim ücretlerinde yapýlan toplam indirimin yüzde 38'e ulaþtýðýný aktardý. ÝSRAÝL'DEN UÇAKLA ÝLAÇLAMA HÝZMETÝ Larnaka Belediyesi'nin sivrisineklerle mücadele kapsamýnda Ýsrail'deki bir þirketten uçakla ilaçlama hizmeti alacaðý haber verildi. Politis gazetesi Larnaka Belediyesi'nin, Güney Kýbrýs'ýn sahip olduðu ilaçlama uçaklarý bakýmda olduðu için Ýsrail'den hizmet almaya karar verdiðini yazdý. Þirketin ilaçlamalara pazartesi günü sabah saatlerinde baþlayacaðýný haber veren gazete, Thrush tipi sarý renkli bir uçaðýn kullanýlacaðýný kaydetti. 1 Mayýs Girne Kapýsý nda kutlandý Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý birlik, mücadele ve dayanýþma günü "1 Mayýs Ýþçi Bayramý" dün kutlandý. Kýbrýs'ýn kuzey ve güneyinden bazý sendika ve örgütler, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniyle dün saat 19.00'da Lefkoþa'da ara bölgedeki Taksim Sahasý'nda iki toplumlu etkinlik düzenledi. Kýbrýslý Türk örgütler, saat 17.00'de Kuðulu Park'ta toplanarak, saat 19.00'da Taksim sahasýnda olacak þekilde kortejler halinde hareket etti. Örgütler, Kuðulu Park'tan Sarayönü'ne, oradan da Ledra Palace'a doðru yürüdü. Taksim Sahasý'ndaki 1 Mayýs etkinliðinde, DEV-ÝÞ ve PEO yetkililerinin konuþmalarýnýn ardýndan, Ýki Toplumlu Koro sahne aldý. Ýþçi ve emekçilerin birlik, dayanýþma ve haksýzlýklarla mücadele günü "1 Mayýs Ýþçi Bayramý" Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) tarafýndan da saat 10.00'da Lefkoþa Girne Kapýsý'nda mitingle kutlandý. 1 Mayýs 1886'da ABD'nin Chicago kentinde iþçiler günde 8 saat çalýþma talebiyle genel greve gitmiþ ve 80 bin iþçinin katýldýðý eylemde polis göstericilere ateþ açarak çok sayýda iþçinin ölmesine veya yaralanmasýna yol açmýþtý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edilmiþti. 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, bu olaylarýn anýsýna 1889 yýlýnda 2. Enternasyonal tarafýndan alýnan kararla bütün dünyada iþçilerin birlik ve mücadele günü olarak kutlanýyor. ENDÜSTRÝYEL KENEVÝR ÜRETÝMÝNÝN YOLU AÇILIYOR Güney Kýbrýs'ta endüstriyel kenevir üretiminin yolunun açýlmakta olduðu haber verildi. Simerini gazetesi Rum Tarým Bakanlýðý'nýn, ilgili yasa tasarýsýnýn (Bakanlar Kurulu tarafýndan) onaylanmasýnýn ardýndan dün endüstriyel kenevir üretiminin yolunu açtýðýný yazdý. Haberde þu anda söz konusu yasa tasarýsýnýn Rum Hukuk Dairesi tarafýndan incelenmekte olduðu da belirtildi. ÖZELLEÞTÝRMEYE KARÞI GREV Güney Kýbrýs'ta Limasol ve Larnaka limanlarýndaki çalýþanlarýn, özelleþtirmeleri protesto etmek için dün 24 saatlik grev yaptýðý haber verildi.,alithia gazetesi, SEALK, PEO ve DEOK sendikalarýna üye çalýþanlarýn dün grev kapsamýnda Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Komitesi toplantýsýnýn yapýldýðý sýrada Rum Meclisi önünde toplandýðýný yazdý. Habere göre "Limanlarýn satýlmasýna karþý duruyoruz. Planlarýnýz önünde her zaman engel olacaðýz", "Size ait olmayan bir þeyi satamazsýnýz" yazýlý pankartlar tutan göstericiler, limanlarýn özelleþtirilmesi sürecinin dondurulmasýný istediler.

12 12 2 Mayýs 2015 Cumartesi AKP'li Kuzu "Akýncý Rumlarý çok beðeniyorsa gitsin Rum tarafýnda yaþasýn" diyor! Doðru söyleyin... Bu söze bir "hassiktir" çekilmez mi?! Bizim Duvar Yavrusun sen yavru kal! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Saygý gösterirsen saygý görürsün... Yok yoðum hassiktir! MUHABBETLÝLER KÝTABINI YAZDIK BÝZ BU ÝÞLERÝN -Be Kemal, sen min be caným? Ödümü koparddým yahu. Nedir ama yabdýðýn gecenin bu sahadýnda? Iþýðý da yagman, garannýgda dolaþýn odanýn içinde hayaled gibi... -Çog gonuþma be Razi ha... Etiþmez sivrisinegler fink atar üsdümde... Bir yandan da sýcak... Uyuyamadým... Pençereyi açan sineg dolar... Kapan, langara bulur! -E þimdiden langara bulursa seni, yarýn Temmuz'da napacan? Alemin sineði sana gelir? Bana neçün gelmez? -Annamadým Raziye... Ne demeg isden yani? Yalan söylerim ben sana? -Yalan söylen demedim. Heralde senin ganýn dadlý gelir onnara... -Vay egsik olsun öyle tad da, öyle gan da... Zehir oldu Allahiçi bana gece... Giderim uyuyayým výzýlayarak bir dalýþ yapar üsdüme, dibdiri gakarým ayaða. Hele da sen yanýmda mýþýl mýþýl uyuyunca, tegmil heyheylerim dikilir ayaða... -E ne olacak? Sabaha gadar dolaþacan böyle odanýn içinde, sinek avlaycan? -Yook... Yalnýz sineg deðil... Seni da avlaycam... -Annamadým... -Geçen gün bir yazý okudum gazeddada. Uykunuz gaçarsa segs yapýn demiþ uzmannar. Ondan sora mýþýl mýþýl gelirmiþ uyku... -E tabii yahu... Tahmin edmeliydim bu senaryoyu. Ama ne güzel yazýb da oynan... Üsdüne yogdur vallahi!.. -Ayýbsýn Raziye... Kitabýný yazdýg biz bu iþlerin! Öðünelim yani?! Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ne dedi Kasýmpaþa gabadayýsý? -Duymadým... Ne saçmaladý gene? -Peee... Gaçýrddýn alemi... -Eminim Akýncý'ya çaddý gene... Hýzýný alamayýyor mu bu herif yahu... Rüyasýnda bile Akýncý'yý görür galiba... -Garanti... Geçen gün ne dediydi? "Aðzýndan çýkaný gulaðýn duysun..." -Gavgada bile gidmez... -Brak gavgayý... Ýngsan angonisine bile söylemez bu sözü... Yog sen gakacan da bir halkýn %60'ýn üzerinde oyla seçdiði cumhurbaþganýna "Aðzýndan çýkaný gulaðýn duysun" deycen... -Asýl gendi gulaðýdýr aðzýndan çýkaný duymayan... -Ama Akýncý da ne güzel cevab verdi ya gendine... "Ben galbiminan ve beyniminan gonuþurum..." -Bravo... Tam Erdoðan'ýn aðzýnýn payý... -Payýný aldý ama gene da husolmadý. "Akýncý müzakereleri gendi kafasýna göre götüremez" dedi dün da. -E gendi kafasýna göre götüreceðini kim söyledi ya guzzum sana? Ama senin kafana göre da götürmeycek. 67 bing insanýn kafasý var yanýnda. Onnara göre götürecek... Sen da galdýr galdýr da vur yere! Haftanýn Gýdýgýdýsý TC Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik'in "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasýndaki iliþki, hukuki konulara sýðmayacak kadar etle týrnak iliþkisidir" þeklindeki sözleri, yalnýz kargalarý deðil, alizavralarý bile gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Seçkin Timur (TÜRKÝYE) CEZANIN EN BÜYÜÐÜ Hitler'in Yahudileri fýrýnlarda, gaz odalarýnda toptan yok etmeye çalýþtýðý sýrada, bir Yahudiye sormuþlar: "Þu anda Hitler'i eline geçirsen, ne yaparsýn?" "Ne mi yaparým? Þöyle bir metre kadar uzunlukta, bileðim kalýnlýðýnda bir demir çubuk alýrým. Demiri yarýsýna kadar ateþte ýsýtýr, iyice kýzdýrýrým. Sonra da demir çubuðun soðuk olan yarým metrelik tarafýný Hitler'in poposuna sokarým." "Ýyi ama niye kýzgýn tarafýný deðil de, soðuk tarafýný?" "Tutup çýkarmasýn diye..." Fikrinin Fikri GÖLGE ETME BAÞKA ÝHSAN ÝSTEMEZ TC Cumhurbaþkaný Erdoðan, %60'ýn üzerinde oyla KKTC Cumhurbaþkaný seçilen Akýncý'ya "Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun" demiþ. -Heeyytt... Savulun bre... Ana kesen, bacý doðrayan eli maþalý Kasýmpaþa kabadayýsý geliyor! * Ahmet Davutoðlu "Garantör ülke olarak yapýcý katkýmýzý sürdüreceðiz" demiþ. -Garantör mü dedin? Ne garantörü, neyin garantörü? O, tarihe gömdüðünüz ve yok saydýðýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti'yle beraber bitmedi mi Ahmet bey?! * Hüseyin Özgürgün "Akýncý'nýn baþarýlý olmasý için üzerimize düþen katkýyý koymaya hazýrýz" demiþ. -Gölge etme baþka ihsan istemez... * AKP'li Burhan Kuzu, "Akýncý Rumlarý çok beðeniyorsa, gitsin Rum tarafýnda yaþasýn" demiþ. -Hassiktir! * Erdoðan "Akýncý müzakereleri kendi kafasýna göre götüremez" demiþ. -Benim bildiðim Akýncý, sizin kafanýza göre hiç götüremez. Onun kafasýnýn yanýnda 67 bin kafa daha var. Onlara göre götürecek... * CTP tartýþmadan rahatsýzmýþ. -Ne yani? Onlar her türlü hakareti, aþaðýlamayý yapacaklar, her þeyi söyleyecekler ama biz sadece boynumuzu büküp susacak mýyýz? Kimse aklýndan çýkarmasýn. Bu kavgayý biz istemedik. Onlar istedi... Ya þimdi konuþacaðýz, ya da ebediyen susacaðýz... * Davutoðlu, "Talat'ta da öyle olmuþtu, ama rayýna girdi" demiþ. -Ama bu kez olmayacak Ahmet efendi. O rayýna girse bile, artýk burasýna gelmiþ olan halk girmeyecek. Kaldý ki benim bildiðim Akýncý, halkýn rayýndan çýkýp sizin rayýnýza girecek adam deðil. * Bülent Arýnç, "Abilik, kardeþlik iliþkisi her zaman bizim kültürümüzde vardýr" demiþ. -Analýk gitti, abilik mi geldi? Ýlle de bizi tokatlayacak, idare edecek pozisyonda mý olmaktýr mesele?! * Kasulidis "Doðrudan uçuþlarýn gerçekleþmesinin yolu var" demiþ. -Akýncý rüzgârýnýn etkisindendir. * Ýslâm 2070'te dünyanýn en yaygýn dini olacakmýþ. -Acýrým o zaman yaþayacak olanlara! * Çakýcý "Türkiye'nin seçim malzemesi olmayalým" demiþ. -Biz olmuyoruz ki zaten. Onlar yapýyor! Arýnç "Abilik, kardeþlik iliþkisi her zaman bizim kültürümüzde vardýr" diyor. Analýk gitti abilik mi geldi?! Ýlle de bizi tokatlayacak pozisyonda mý olacaksýnýz?!

13 2 Mayýs 2015 Cumartesi Radikal.com.tr Cengiz Çandar Erdoðan-Akýncý atýþmasýný anlama kýlavuzu 13 Tayyip Erdoðan, birçok konuda olduðu gibi, Türkiye'nin yakýn çevresine iliþkin 2000'lerin baþýnda -büyük ölçüde Abdullah Gül'ün eseri olduðu þimdilerde daha iyi anlaþýlan- dýþ politikasýnda "U-dönüþ" yaptý. Kýbrýs da bu konuda bir istisna deðil. Kýbrýs Sorunu ile büyüdük. Çocukluk anýlarýmýz içinde tanýk olduðumuz ilk kitle gösterileri, 1950 lerde, Kýbrýs ile ilgiliydi larda Kýbrýs için yürüyenler arasýna katýldýk lerle birlikte, özellikle 1980 lerden bu yana Kýbrýs için kalem kullandýk. Ada ya gidiþ geliþlerimizin sayýsýný unuttuk lerde sorunun tarihindeki en büyük çözüm umudunu oluþturan Rumlarýn hayýr oylarýyla boþa çýkartýlan- Annan Planý ný destekledik. Çözüm umutlarý çoktandýr sönük kaldý. Mustafa Akýncý nýn yüzde 60 oranýnda KKTC Cumhurbaþkaný seçilmesi bütün bu nedenlerden ötürü heyecan verici. Bir bahar yaðmuru gibi geldi üzerimize. Mustafa Akýncý, yaþýtýmýz. Eski bir dost. Ankara da ayný yýllarda üniversite iklimini soluduk. Ayrýca, uzun yýllar içinde Kýbrýs a gidiþ geliþlerde çok kez görüþtüðümüz, çizgisinden hiç sapmayan ve büyük deneyim ve birikim sahibi bir siyaset adamýdýr. KKTC halkýnýn onu çok önemli bir oy oranýyla cumhurbaþkanlýðýna getirmesi, Türkiye ye yönelik mesajý olan, Türkiye nin yakýn geleceðinde sonuç üretmeye aday çok önemli bir geliþmedir. Akýncý nýn seçim kampanyasý iki temel sütuna dayandý: 1. Kýbrýs sorununun çözümü yönünde güçlü bir iradeyi dile getirdi; 2. Türkiye ile iliþkileri iki eþit ülke zemininde yeniden þekillendirmekten söz etti. Þunun þurasýnda on gün önce Ýsveç te bir konferansta birlikte olduðum Doðu Akdeniz Üniversitesi profesörlerinden, Kýbrýslý dostum Ahmet Sözen, seçimlerin bir referandum ortamý nda cereyan ettiðini söylüyor. Referandumun, statükodan yana olanlar ile deðiþimi, temiz siyaseti ve Kuzey de dürüst yönetimi isteyenler arasýnda olduðunun altýný çiziyor. Çözüm ün iki devlet ve iki toplum arasýndaki bir federasyon dan geçtiðini eklemeye gerek yok. Türkiye deki AKP iktidarýnýn desteðindeki Derviþ Eroðlu, statüko yu ve çözüm karþýtlýðý ný temsil ederken, Mustafa Akýncý, deðiþim i, çözüm ü, Türkiye ile KKTC arasýnda eþitlik kurulmasýnýn gereði ni temsil ediyordu. Tayyip Erdoðan ýn Mustafa Akýncý nýn seçildiði gün aðzýndan çýkaný kulaðý duysun diye KKTC Cumhurbaþkaný ný paylamaya kalkýþmasý ve anavatan-yavru vatan ayrýmý nda ýsrar etmesi, Erdoðan ýn artýk herkesi alýþtýrmýþ olduðu gaflarý ndan biri deðildir. Bakýþ açýsýný yansýtýyordu. Tayyip Erdoðan, birçok konuda olduðu gibi, Türkiye nin yakýn çevresine iliþkin 2000 lerin baþýnda büyük ölçüde Abdullah Gül ün eseri olduðu þimdilerde daha iyi anlaþýlan- dýþ politikasýnda U-dönüþ yaptý. Kýbrýs da bu konuda bir istisna deðil. Yani, Erdoðan, Kýbrýs ta statüko dan ve çözümsüzlük en iyi çözüm politikasý ndan yana bir konuma kaymýþ durumda. Türkiye nin derin devleti nin Kýbrýs yaklaþýmý zaten oldum olasý buydu. Dolayýsýyla, Erdoðan ile derin devlet arasýndaki þayet izdivaç deðilse- flört, Kýbrýs yaklaþýmýnda da kendisini ortaya koyuyor. Yani, Tayyip Erdoðan ile Mustafa Akýncý arasýnda daha Akýncý nýn KKTC Cumhurbaþkaný seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden patlak veren polemik, bir rastlantý deðildir. Mustafa Akýncý, Kýbrýs Rum tarafýyla çözüm görüþmeleri için seleflerinden M. Ali Talât a oranla daha þanslý. M. Ali Talât, kendisiyle ideolojik yakýnlýk içinde olduðu varsayýlan Hristofyas ile ayný dönemde KKTC Cumhurbaþkaný idi. Ne var ki, Hristofyas, Annan Planý na hayýr oyu kullanmýþ olan AKEL in lideriydi, Ýkisi arasýnda bir çözüm e ulaþýlamadý. Þu anda Kýbrýs Cumhurbaþkaný sýfatý taþýyan Rum lideri Nikos Anastasiadis, Annan Planý ný savunan az sayýdaki Rum siyasi þahsiyetlerinden biriydi. Akýncý ile Anastasiades in birlikte yol alma þansý fazla. The Guardian baþyazýsýnda Anastasiades e iliþkin olarak bu ilginç hatýrlatmayý yaptý. Kýbrýs ta çözüm umutlarý canlandý. Þimdi 4 Mayýs ta BM gözetiminde baþlayacak doðrudan görüþmelere dikkat! Neye dikkat? Þuna: KKTC de, Anastasiades le birlikte çözüme doðru yol almasý muhtemel, solcu-laik Mustafa Akýncý yla statükoya darbe vurulmasý üzerine çok rahatsýz olan Ankara, (Tayyip Erdoðan olarak okuyabilirsiniz) Kýbrýs çözüm süreci ni sabote etmeye çalýþacak mý? Ne yapacak? Türkiye ile KKTC nin eþit olduðunu kabul etmek yerine, anavatan-yavru vatan asimetrisi nde ýsrar etmenin, paraný ben veriyorum, düdüðünü ben çalýyorum tavrýyla, KKTC nin iradesi ne yönelik saygýsýz bir dil kullanmanýn anlamý ne olabilir ki? Ankara ile Akýncý nýn Lefkoþa sý arasýndaki iliþkilerin geleceðinin sorunlu yüklü olabileceði imasý, Yavuz Baydar ýn Kuzey Kýbrýs ta solcu zaferini ne anlama geliyor? baþlýklý Today s Zaman yazýsýndaki þu bölümde mevcut: Bir baþka anahtar nokta, Akýncý ile Ankara arasýndaki iliþkilerin yeni dönem e yardýmcý olup olmayacaðý. AKP nin son seçim kampanyasýna karýþmamayý seçmiþ olmasýna raðmen, Kýbrýs Türk oyundaki güçlü dönüþ güçlü Ýslamcýlýk ve Kulturkampf tonlarý taþýyan AKP politikalarýnýn reddedilmesi olarak okunabilir. Seçim sonucu, Kýbrýs Türklerinin laiklik deðerlerine sarýldýðýný göstermiþ olmasýndan ötürü Batýlý güçleri rahatlatmýþ olmalýdýr. Bu, Kýbrýs Rumlarýnýn olduðu kadar adanýn çýkarlarýna da yararlý stratejik bir unsur olarak kaydedilmelidir. Akýncý ile birlikte AB yani Avrupa yönünde yakýnlaþma ya yönelecek bir KKTC nin, son dönemlerde özellikle 1915 in 100. Yýldönümüyle birlikte- Avrupa dan daha da uzaklaþmaya baþlayan Erdoðan tarafýndan yönü kesilmek istenebilir. Türkiye nin yakýn geçmiþi, Tayyip Erdoðan ýn çözüm süreçleri ni nasýl yolundan çýkarttýðýnýn örnekleriyle doludur. Bunlarýn baþýnda 2008 de Abdullah Gül damgasý taþýyan Ermenistan ile normalleþme geliyor. Tayyip Erdoðan Ermenistan ile normalleþme sürecine, Abdullah Gül ün Erivan a ayak bastýðý gün, daha iþin en baþýnda taþ koymuþtu. Erivan Ziyaretine Düþen Erdoðan Gölgesi baþlýklý ta 9 Eylül 2008 tarihli Radikal yazýmýn þu bölümünü bir kez daha dikkatlere sunmalýyým: 6 Eylül de Gül ün Erivan ziyaretinden sonra açýlan yoldaki muhtemel engellerden ve potansiyel zorluklardan söz ediyoruz. Oysa, bu ziyaretin, yapýldýðý gün bizzat Baþbakan Erdoðan tarafýndan sabote edildiði görünümü ortaya çýktý. Bir baþbakan, kendi iktidar döneminin en dramatik dýþ politika hamlesinin yapýldýðý gün, bugüne dek görülmemiþ biçimde Aydýn Doðan ýn 10 YIL OLDU... SENÝ ÇOK ÖZLÜYORUZ LETÝFE BAYTAROÐLU Evlâtlarýn adýný vererek ve gayet aðýr suçlamalarla koca bir medya grubuna karþý savaþ ilan eder mi? Cumhurbaþkaný nýn Erivan ziyaretinin gündemini böyle çalar mý? Ziyaretin deðerine böyle gölge düþürür mü? Tüm kamuoyunun dikkatlerini, bambaþka ve üstelik gerilimli bir yöne doðru çeler mi? Baþbakan, Türkiye nin en anlamlý siyasi adýmlarýndan birine gölge düþürmekle kalmadý, giriþtiði medya savaþý nedeniyle söz konusu politikanýn geleceðini de tehlikeye soktu. Sonrasýnda ne olduðunu ise Suat Kýnýklýoðlu nun dünkü Radikal de yer alan Ermenistan ile normalleþemememin kodlarý baþlýklý gerçekten tarihi deðerdeki yazýsýndan okuyabilirsiniz. Suat Kýnýklýoðlu, o yýllarda AKP milletvekili ve TBMM Dýþiþleri Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý idi. Radikal yazýsý bugüne dek hiç yayýmlanmamýþ özel bilgiler içeriyor. Doðu Akdeniz den Kafkasya ya Tayyip Erdoðan dýþ politikasý, çözümsüzlük en iyi çözümdür ve statüko üzerine kuruldu. Statüko yu zorladýðý tek alan, Müslüman Kardeþler iktidarlarýna dayalý yapýlar kurulmasýný zorladýðý Ortadoðu. O politika ise yürümüyor ve Türkiye yi çok tehlikeli bir labirentin içine itiyor.

14 14 2 Mayýs 2015 Cumartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:1 (Murat Elektronik Yaný) Tel: Abbasoðlu Eczanesi: Þht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No:112 Yarim Gelinlik Yaný- K. Kaymaklý Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedreddin Demirel Cad. Bekiroðlu Maðazalarý 12/A TEB Bankasý Yaný Tel: Törensel Eczanesi: Beþparmaklar Cad. Nihat Baðcýer Stadý No:121/H Çatalköy Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Gözbaðcýlýk. 2-Kâðýt para. Tanrýyý veya kutsal bilinen bir kiþiyi, bir þeyi tanýk göstererek bir olayý doðrulama, ant. 3-Baðýþlama. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. En kýsa zaman. 4-Yalan, uydurma söz, palavra. Bulunma hali eki. 5-Üzme, sýkýntý verme. Onarým. 6-Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Akdeniz ülkelerinde yetiþen, tüylü ve genellikle yapýþkan yapraklý, reçinesi hekimlikte kullanýlan bir bitki. 7-Bir tür yaban mersini. Beyaz. 8-Ýlâç, merhem. Paltoya benzer bir tür üstlük. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". 10-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Ýçine para ve deðerli þeyler saklamaya yarar çelik dolap. 11Birleþik Arap Emirliklerinden biri. Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiþ basýlý veya yazýlý kâðýt yapraklarýn bütünü. Dünün çözümü TUFAD - VASÝLÝCA Trodos Belendri'de buluþtu Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir yerde oturmak (iki kelime). 2-Çok konuþan, çenesi düþük, geveze. Ýyi, pek iyi. 3-Lityum'un kýsaltmasý. Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. Bir gýda maddesi. 4-Umma, beklenti, umut. Namus. Gözü görmeyen, kör. 5-Müslümanlýkta sahip olunan mal ve paranýn kýrkta birinin, her yýl sadaka olarak daðýtýlmasý, Ýslâmýn beþ þartýndan biri. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. 6-Ellerini bir þeye veya birbirine sürtmek. 7-Müziðin gerektirdiði uyumlu hareketleri yapmak. 8-Neon'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Konuþma uzvumuz". Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 9-Dolaylý anlatým. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 10-Tutuklu veya hükümlülerin konulduðu kapalý yer. Vurgusuz þart eki. 11-Manganez'in kýsaltmasý. Binek hayvaný. Genellikle tahtadan yapýlmýþ, bölme ve çekmelerine eþya konulan kapaklý mobilya. (Mustafa ERKAN) - Kýbrýs'ta barýþ için kültürel anlamda birlikte hareket eden TUFAD ve VASÝLÝCA Geçtiðimiz hafta sonu Trodos Belendri'deki PEO tesislerinde buluþtu. Sürekli geliþerek devam eden iliþkiler bir kez daha tazelendi. Gelenekselleþerek düzenlenen iki toplumlu kamp "Barýþa bir adým daha" sloganýyla 2. si gerçekleþti. Etkinlikde, Ýki toplumun birlikte yaþamasý için Kýbrýs halk danslarýnýn büyük etkisi olduðuna vurgu yapýldý. Ýki örgütün 15'er dakikalýk seminer þeklindeki konuþmalarýndan iki derneðin birlikteliðini ve barýþ sürecindeki mücadelelerine vurgu yaptýlar. Uzun yýllardýr birlikte çalýþmalar ve etkinlikler yapan TUFAD ve Vasilica halk danslarý örgütleri geçtiðimiz hafta 25 Nisan Cumartesi Belendri'deki PEO tesislerinde iki taraftan gelen100'e yakýn kiþiyle yapýlan kampda güzel iki geçirildi. Gecede Vasilica Derneði Baþkaný Lazaru " Ülkemizde var olan sorunun çözümlenmesi ve birlikte yaþayabileceðimizi, ülkemizin her bir tarafýnda ve uluslararsý etkinliklerde anlatmaya çalýþtýk. Türk ve Yunan kültürleri üzerimizde her ne kadar etkili olmaya çalýþtýysa da olamadý. Her iki toplum olarak bizler birbirimize benziyoruz ve ayni insanlarýz. Ayni topraklarda doðup ayni suyu içerek büyüdük. Ayni müzikleri çalýyor, ayni müzikleri söylüyoruz, ayni danslarý oynuyoruz" diyerek birlikte güzel bir gece diledi. TUFAD baþkaný Ali Tümsoy, "Ýki örgüt Kýbrýs'ta barýþ ve çözüm için birlikte uzun yýllardýr mücadele vermektedir. Birlikte yaptýðýmýz etkinliklerle her iki topluma da, bu güzel adada birlikte yaþayabileceðimizi, sorunumuz olmadýðýný anlatmaya ve göstermeye çalýþýyoruz. Ayni gökyüzü altýnda bu güzel adada birlikte yaþamak istediðimizi Dünya bilsin istiyoruz. Tüm iþgal güçlerinin bir an önce ülkemizi terk etmesini istiyoruz. En büyük hayalimiz kendi öz kültürümüzle, bölünmemiþ tek Kýbrýs'ta yaþamak istiyoruz. Danslarýmýzla bunu baþarmaya çalýþýyoruz." dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 16 2 Mayýs 2015 Cumartesi

17 2 Mayýs 2015 Cumartesi 17

18 18 2 Mayýs 2015 Cumartesi

19 2 Mayýs 2015 Cumartesi 19 1 Mayýs... Tüm dünyada bayram, Ýstanbul'da savaþ! Mayýs'a bu yýl da Taksim yasaðý damgasýný vurdu. 300'e yakýn gösterici gözaltýna alýnýrken, polis göstericilere çok sert müdahale etti... 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Türkiye ve dünyada kutlanýrken, Ýstanbul'daki gösterilere Taksim yasaðý damgasýný vurdu. Taksim Meydaný'na çýkan tüm yollar sabahýn erken saatlerinde polis barikatlarýyla kapatýldý. Þehir dýþýndan gelen takviyelerle birlikte sayýlarý 20 bini bulan polis ile 63 TOMA, Taksim'e yürümeye çalýþan göstericilere engel oldu. Baþta Beþiktaþ olmak üzere, Kurtuluþ, Osmanbey, Fulya, Okmeydaný ve Bakýrköy'de polis göstericilere sert müdahalede bulunurken, 300'e yakýn kiþi gözaltýna alýndý, ancak Ýstanbul Valisi gözaltý sayýsýný 203 olarak duyurdu. Beþiktaþ'taki olaylarda bir kiþi otopark çalýþaný tarafýndan býçaklandý. Vali Vasip Þahin, olaylarda 18 gösterici ve 6 polisin hafif þekilde yaralandýðýný söyledi. K.K.T.C. SÝGORTA VE REASÜRANS ÞÝRKETLER BÝRLÝÐÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAÐRI K.K.T.C. Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Yasasýnýn 11. Maddesi uyarýnca 26 Mayýs 2015 tarihinde Salý günü saat 14:30'da Limasol Türk Kooperatif Bankasý Ltd. Lefkoþa Þubesi (Eski Yeniþehir Polis Karakol Karþýsý) Konferans salonunda aþaðýda belirtilen gündemle Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýlacaktýr. GÜNDEM 1. Açýlýþ. 2. Faaliyet Raporunun sunulmasý. 3. Divan Baþkanlýðý ve Katiplerin seçimi yýlý Denetleme Kurulu Raporunun sunulmasý yýlý Gelir-Gider hesaplarýnýn onaya sunulmasý Bütçesinin onaya sunulmasý. 7. Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu üyelerinin seçimi. 8. Dilek ve Temenniler. ELEMAN ARANIYOR Saðým yapabilen küçükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Aile olmasý tercihtir, tek de olabilir. Tel:0533/ MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: SATILIKLAR Ýngiliz malý Bradle marka yatay duvar kazaný komple ve halý yýkama ve endüstriyel çamaþýr sýkma makinesi Tel: Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: KANATÇI HAYDAR ELEMAN ARANIYOR Deneyimli garsonlar, paket servisi elemaný ve temizlik elemanlarý aranýyor Kiralýk daire Hamitköy'de az eþyalý 3+2 aile apartmanýnda zemin kat daire kiralýktýr. Tel: Eleman aranýyor Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Yýldýzlar Minderde kozlarýný paylaþacak Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "2015 Yýldýzlar Güreþ Ligi"ne ait "Yýldýzlar Ali Çerkez Serbest Güreþ Turnuvasý" 3 Mayýs Pazar günü yapýlýyor. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonunda yapýlacak, "Yýldýzlar Ali Çerkez Serbest Güreþ Turnuvasý" saat 10.30'da baþlayacak. 25 yýllýk futbol hakemi Savaþ Tilki son resmi maçýný yönetecek Finalde son kez düdük çalacak Yarýn Cihangir Stadý'nda Mormenekþe ile Yenicami arasýnda oynanacak Pepsi Kýbrýs Kupasý final karþýlaþmasýnda son kez düdük çalacak olan Savaþ Tilki, futbol hakemliðini gönül rahatlýðý ile býraktýðýný söyledi... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediði futbol liglerinde 25 yýl önce hakemliðe baþlayan Savaþ Tilki, Pepsi Kýbrýs Kupasý final karþýlaþmasý ile birlikte jübilesini de yapacak. Yarýn Cihangir Stadý'nda Mormenekþe Gençler Birliði Spor Kulübü ile Yenicami Aðdelen Kulübü arasýnda oynanacak Pepsi Kýbrýs Kupasý final karþýlaþmasýnda son kez düdük çalacak olan Savaþ Tilki, futbol hakemliðini gönül rahatlýðý ile býraktýðýný söyledi. "Hakemliði tadýnda ve zirvede býrakýyorum" diyen futbol hakemi Savaþ Tilki, "Dile kolay tam 25 yýl bu hizmeti verdim. Görevimi en iyi þekilde yaptýðýma da inanýyorum. Yarýn faal hakemliðime nokta koyacaðým, ancak hizmetlerim devam edecek" þeklinde konuþtu. Yarýndan sonra futbol hakemliðini býrakacak olmasýnýn futbola hizmet etmeyi de býrakacaðý anlamýna gelmediðini vurgulayan Tilki, "KTFF'nu veya Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði'nin vereceði görevleri yapmaya devam edeceðim" dedi. Ares, Antalya'da yarý demir adam yarýþýnda Ares Spor Kulübü triatletleri Çaðan Öztuna, Hüseyin Arhan ve Cem Daðdelen, Antalya'da gerçekleþecek yarý demir adam triatlon yarýþýnda ülkemizi temsil edecek. Ares sporcularý, Antalya Konya Altý'nda gerçekleþecek olan þampiyonada 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koþu etaplarýnda dereceye girebilmek için mücadele verecek... Ülkemizin baþarýlý triatletleri Cumartesi günü Antalya'da gerçekleþecek olan Orta Mesafe Gençlik Kupasý'nda yarý demir adam triatlon yarýþýnda mücadele edecek. Ares Spor Kulübü triatletleri Çaðan Öztuna, Hüseyin Arhan ve Cem Daðdelen Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediði Yarý Demir Adam Antalya Orta Mesafe Gençlik Kupasý'na 2 Mayýs Cumartesi günü ülkemizi temsil edecek. Antalya Konya Altý'nda gerçekleþecek olan þampiyonada Ares sporcularý 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koþu etaplarýnda mücadele verecek. Þampiyonada KKTC Ares Spor Kulübü adýna yarýþacak üç sporcumuzdan Hüseyin Arhan yaþ grubunda, Çaðan Öztuna ve Cem Daðdelen ise yaþ grubunda dereceye girmeye çalýþacak. Türkiye Triatlon Federasyonu yarýþ hakkýnda yaptýðý açýklamada Antalya'da adeta bir Triatlon festivali yaþanacaðýný duyurdu ve 2-3 Mayýs günü gerçekleþecek festivalde Elitler Avrupa Kupasý, Yýldýz, Genç, Minikler A3, Salcano Triatlon Serisi ve Yaþ Gruplarý için Antalya Orta Mesafe Gençlik Kupasý yarýþý koþulacak. Kariyerinde daha önce 8 kez ironman finiþi bulunan Cem Daðdelen, 3 kez ironman finiþi gören ve geçtiðimiz yýlýn en iyi zamanýna imza atan Çaðan Öztuna ile bu yýl ilk ironman yarýþýna hazýrlanan baþarýlý triatlet Hüseyin Arhan, Antalya'daki yarý demir adam yarýþý için önceki gün adamýzdan ayrýldý. YDÜ, Kadýnlar Basketbol 1.Ligi ne yükselebilme adýna nefesini tuttu... Önemli 2 maç kaldý (Þükrü BURAÐAN / KTSYD Yalova) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve Kadýnlar Basketbol 1.Ligi ne çýkacak takýmlarýn belirleneceði Final Grubu nda yer alan Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), çok büyük bir baþarýnýn kýyýsýnda duruyor. Tarihi bir baþarý olacak Ekibimiz oynayacaðý son 2 maçý da kazanmasý halinde Kýbrýs Türk spor tarihindeki en büyük baþarýlardan birisinin altýna imza atacak. Urla EDA ve Mersin Basketbol Kulübü ile oynayacaðý maçlarý kazanmasý halinde YDÜ adýný Türkiye Kadýnlar Basketbol 1.Ligi ne yazdýracak. 6.maçlar: (2 Mayýs Cumartesi) 13:00 Ýstanbul BGD-Edremit Bld. 15:00 KRM Bakospor-Mersin Kurtuluþ 17:00 YDÜ-Urla EDA 19:00 Çankaya Üniversitesi-Mersin Basketbol 7.maçlar: (3 Mayýs Pazar) Edremit Bld.-KRM Bakospor Urla EDA-Ýstanbul BGD Mersin Kurtuluþ-Çankaya Üniversitesi Mersin Basketbol-YDÜ Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarý oynanýyor Bugün Ýst.Baþakþehir - Eskiþehirspor Mersin Ý.Y. - T.Konyaspor Fenerbahçe - Balýkesirspor Karabükspor - Ç.Rizespor 3 MAYIS PAZAR Kasýmpaþa - Bursaspor Gaziantepspor - Gençlerbirliði Trabzonspor - Beþiktaþ 4 MAYIS PAZARTESÝ Akhisar B.S - Galatasaray K.Erciyesspor - M.Sivasspor Haftanýn maçlarý ve hakemleri 2 Mayýs Cumartesi K-Pet Süper Lig de Play-Out Dr. Fazýl Küçük Stadý nda Serdarlý Gençlerbirliði (Mehmet Sezener) 20 Temmuz Stadý nda B. Baðcýl Çetinkaya (Serhan Þimþek) K-Pet 1 inci Lig de Play-Off Nihat Balcýer Stadý nda Binatlý Göçmenköy (Timur Ercan Bodi) Atatürk Stadý nda Yalova Hamitköy (Hakan Muhtaroðlu) Play Out Þht. H. Ruso Stadý nda Dumlupýnar Denizli (Osman Özpaþa) Erdal Barut Stadý nda Görneç Gençlik Gücü (Mehmet Malek) K-Pet 2 nci Lig de Play-Off Cumhuriyet Stadý nda Çanakkale Türkmenköy (Fehim Dayý) Hamitköy Stadý nda Karþýyaka Doðancý (Serkan Durmaz) Play Out Zafer Stadý nda Tatlýsu Vadili (Utku Hamamcýoðlu) 14 Aðustos Stadý nda Maraþ Ortaköy (Kerem Eran) 3 Mayýs 2015, Pazar Ahmed Sami Topcan Kupasý (Saat 14:00) Cihangir Stadý nda Yenicami A2 Hamitköy A2 (Zekai Töre) Pepsi Kýbrýs Kupasý Finali Cihangir Stadý nda Yenicami Mormenekþe (Savaþ Tilki) Not: Karþýlaþmalar 16:30 da baþlayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dostlarým beni linç ediyor

Dostlarým beni linç ediyor Þu çarpýk tabloya bakýn... Seçim boyunca Akýncý'ya demediðini býrakmayanlar þimdi onun yanýnda, gerçek dostlarý ise karþýsýnda! Ne hazin bir manzara bu manzara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 25

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı