ALYA GRUP Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALYA GRUP Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri WWW.ALYAGRUP.COM.TR"

Transkript

1

2 ALYA GRUP... WWW ALYAGRUP COM TR

3 Hakkımızda ALYA olarakhgelişiminhvehdeğişiminhkaçınılmazholduğuh21rhyüzyılhbilgihçağındaih hizmethsektörününhgerektirdiğihkalitehstandartlarınahuyumhadınahgöstermişholduğumuzh gayretimizhvehsürdürülebilirhbaşarımızhilehçözümhortaklarımızahgüvenlikihtemizlikih BordrolamaIHTesisHYönetimHveHHukukHalanlarındaHhizmetHvermekteyizR YüzdeHyüzHyerliHsermayeHileHkurulanHgrupHşirketlerimizHALYATemelHÇalışmaHİlkesiHHH doğrultusundahsizhdeğerlihmüşterilerimizhvehdeğerlihçalışanlarımızarasındaihistenenhveh beklenenhçalışmahşartlarınıholuşturarakihgereklihgüvenihmemnuniyetihistikrarhvehdürüstlükh ortamlarınıhhazırlamayıhbizlerhiçinhhedefhhalinehgetirmiştirr ModernHaltyapımızıHdinamizmHveHtecrübeHileHharmanlayarakHhazırladığımızHanalizlerimizIH herhzamanhgönhönündehbulundurduğumuzhçkoşulsuzhmüşterilçalışanhmemnuniyetininçh vehönceliğinihçalışanhhaklarıhilehkanunlarınholuşturduğuhalyahtemelhçalışmahilkesineh bağlıhkalarakhsürdürdüğümüzhprofesyonelhçalışmahanlayışımızınihbaşarıyahgidenhyoldah bizlerihdahahgüçlühkıldığınınhfarkındayızr TümHbuHparametrelerinHuygulanmasındaHgözettiğimizHenHönemliHkoşullardanHbiriHdeHhiçH kuşkusuzhçözümhönerilerimizihvehmemmuniyethyüzdesiniharttırırkenihmüşterihmaliyetlerinih dehminimizehetmektirr ALYAHolarakHbugünIHherHbirHsektörünIHbölgeninHveHmüşterininHgereksinimlerineHveH taleplerinehuygunhçalımahmetodlarıhbelirleyerekihfarklıhsektördenhbirçokhyerlihvehyabancıh kuruluşhilehyaşamhalanlarıhvehkamuhkurumlarındanholuşanhportföyümüzhilehgenişhbirhhizmeth ağıhkurmuşhbulunmaktayızr GerekHgenelHilkelerimizHgerekseHgeliştirdiğimizHstratejilerHışığındaHherHmüşterimizeHözel çözümhönerilerihilehsizhdeğerlihpaydaşlarımızınhelelehçgüvenlihvehtemizçhyarınlarahulaşmasıh enhbüyükhtemennimizdirr HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSAYGILARIMIZLARRR ALYA GRUP AİLESİ

4 Hizmet Alanları GüvenlikIGrubu FizikiIÖzelIGüvenlik OperasyonelITakip RiskIDeğerlendirmesi VIPITransfer YakınIKoruma İnsanIKaynaklarıIGrubu Bordrolama HukukIDanışmanlığı İşgücüITemini SeçmeIveIYerleştirme TemizlikIveITesisIYönetimIGrubu GenelITemizlikIveIHalıIYıkama EndüstriyelITemizlik DışICepheICamITemizliğiUİpleIErişimIUzmanlığı İlaçlama

5 Vizyon MüşteriAmemnuniyetiAilkesiAveAeğitimliApersoneliAileAyasalarAçerçevesindeAkaliteli,A güvenilir,atamadonanımlıaveamodernahizmetasunmak. Gelişimini,AbilinçsizAveAhantalAbüyümeAyerine,Aprofesyonel,AnitelikliAveAkonusunda uzmanabiraşekildeagerçekleştirmek. AdınınAgeçtiğiAherAyerdeAdürüst,Agüvenilir,Asaygın,AmüşteriAveAçalışanA memnuniyetiniasağlamışabirakurumaolarakaanılmak. SektöründeAilkAaklaAgelenAmarkaAolmak. Misyon Çalışanlarına,AmüşterilerineAveAyasalaraAkarşıAsorumluluğununAgerektirdiklerini hesapaverilebiliraölçüdeagerçekleştirmek. ÜstlenilenAsorumluluğuAyer,AzamanAveAimkanlarAnezdindeAminumumAmaliyetAve optimumaetkinlikleasağlamak. ÜlkeAdeğerlerineAsaygılıAolmak. ÇalışılanAkişiAveAkurumlaraAdeğerAkatmak.

6 Güvenlik Grubu FİZİKİuÖZELuGÜVENLİK Farklıusektörlerdeufaaliyetugösterenuherutürlüuyerliuveu yabancıuözelukuruluşlartuişletmelertuorganizasyonlartu yaşamualanlarıuveukamuukurumlarıugibiualanlardau müşteriutaleplerininudeugözuönündeubulundurularaku gerekenugüvenuveuhuzuruortamınınuyaratılması1 OPERASYONELuTAKİP KorumauveuÖzeluGüvenlikuhizmetiuileu alakalıugereku5(88usayılıuyasanınu gerektirdiğiuizinlertubildirimleruveu takiplerugibiusüreçlerinuizlenmesitu gerekseukişilerinuoryantasyonurgörevu başıaueğitimleritugörevumahallindekiu eğitimleritugeceuveugündüzudenetimleriu ileuemniyetuveuadliupersonelutahkikatlarıu gibiuasıluişlerinizeuodaklanmanızıu engelleyenutümuişlemlerinutakibininu yapılması1

7 KorumaAveAAÖzelAGüvenlikAHizmetleri TesisAYönetimAveATemizlikAHizmetleri GüvenlikAGrubu RİSKADEĞERLENDİRMESİ Mekan(ve(kişi(korumasında(mevcut(risklerin(analizinin(yapılması,(koruma(ve(güvenlik( ihtiyacının(belirlenmesi,(belirlenen(ihtiyaca(göre(doğru(tipte(sistemin,(yeterli(sayı(ve( nitelikte(eleman(seçiminin(gerçekleştirilmesi. VIPATRANSFER Müşterilerimizin(belirlenen(noktalardan(özel(araç,(şöför(vb.(özel(hizmetlerle(alıp,(hızlı,(emin( ve(güvenli(bir(şekilde(ulaşımını(sağlıyoruz.(kıymetli(evrak,para(koleksiyon(ve(benzeri( malzemelerin(de(transferi(sırasında(oluşabilecek(risklere(karşı(personel(ve(ekipman( ((Zırhlı(Araç,(Silah(vb.)(temin(ederek,(transferin(gerçekleştirilmesi. YAKINAKORUMA Yüksek(hayati(risk(altındaki(kişilerin(hayatını,(vücut(bütünlüğünü(bilinen(ve(muhtemel(tüm( tehlikelere(karşı(yaya(veya(araçla(seyir(hallerinde(yakın(veya(uzak(mesafeden(korunulması( ve(savunulması,(korunan(kişinin(kullanacağı(güzergahların(denetlenmesi.

8 ALYA GRUP... WWW ALYAGRUP COM TR İnsan Kaynakları Grubu BORDROLAMA Bordrolama.HizmetiE.müşterilerimizin.yeni.bordrolama. teknolojilerine.masraf.yapmadan.maaş.bordrolarını. yönetmelerini.sağlayan.bir.çözümdürk.müşterilerimize. bordro.hazırlanması.konusundaki.tüm.süreçlerie. ALYAcnın.bilgi.ve.deneyimine.bırakarakE.asıl.işlerine. odaklanma.fırsatı.bulabileceklerdirkaynı.zamanda.firma. içerisinde.gizlilik.ilkesine.bağlı.kalarak.bordro.ve.özlük. işlemlerinde.profesyonel.hizmet.alınabilmektedirk. Bunlarla.beraber.ALYAEyazılım.lisansları.ve.güncellemeleri. gibi.yatırımlardan.da.tasarruf.etme.imkanı.verirk İŞGÜCÜ.TEMİNİ ALYAE.işgücü.temini.alanındaki.deneyimini.personel. portföyünü.insan.kaynakları.konusundaki.yetkin. uzman.kadrolarının.becerileri.ile.birleştirerek.çözüm. ortağı.olduğu.müşterilerine.organizasyonlarının.her. kademesi.için.gereksinim.duydukları.belirli.veya. belirsiz.süreli.çalışacak.eleman.temin.etmektedirk

9 İnsan Kaynakları Grubu HUKUKöDANIŞMANLIĞI İşçiöveöişverenöaçısındanöişöhukukRösosyalögüvenliköhukukunuöiçerenöistihdamRöişöakdiRöişö kazalarıröemeklilikröhizmetösözleşmesindenödoğanihtilaflarınödavaöveösulhöyoluylaöçözümüö vs.ökonularıökapsamındaöhizmetösunar.öbununlaöbirlikteöşirketöveöişverenöaçısındanöişökurmarö küçültmeröaltöişverenröşirketödevrirösicilrökayıtröizinökonularındaöişökanunlarıökapsamındaö hizmetösunar.öyabancıöşirketöveöçalışanlarınaröilgiliömevzuatökapsamındaröçalışmaöiznirö oturmaöizniröyabancılarınöistihdamırösigortarövergiröformalitelerinötamamlanmasıögibiö konulardaödanışmanlıköhizmetiösunar. SEÇMEöVEöYERLEŞTİRME BaşarılıökurumlarınöortaköözelliğiRöüretkenöinsanlarlaöçalışmalarıdır.öKurumunöveriminiö arttırmakrönitelikliöinsanlarınösayısınıöarttırmaktanögeçer.öçalışanlarınöniteliğiöiseödoğruö işeödoğruökişiyiöseçmektenögeçer.

10 Tesis Yönetim ve Temizlik Grubu ALYA GRUP GENELuTEMİZLİK AçıkuveyaukapalıualanlardakiuhalıYudöşemeYuhassasuzeminlerYu geneluyüzeyleryutuvalet-banyouveucamutemizliğiugibiuçok farklıuyüzeyuveukullanımualanlarınıuiçermektedir.ualyayu işletmelerinugenelukullanımualanlarınauyönelikupratikuveu ekonomikuçözümlerusunarakutemizlikuveuhijyenustandartının enuüstuseviyedeusağlanmasınauyardımcıuolur. ENDÜSTRİYELuTEMİZLİK EndüstriyelutesislerinuüretimualanlarıYudepolaruveuofislerininutemizliğiuileusizlerinudahauverimliYu huzurluuçalışabileceğinizuortamınuyaratılması.uüretimumakinalarınınuyağlardanuarındırılmasıyu bakımıuveutemizliğiyudepolarınutemizliğiyuboyahaneuveuatıkusahalarıugibiuözelualanlarınu temizliğininuözelukimyasallaruveuuzmanuekiplerimizutarafındanugerçekleştirilmesiniy müşterilerimizinuanauüretimudalınauulaşabilecekleriualanlarınudahautemizudahaukullanışlıu olmasınıusağlıyoruz.

11 Tesis Yönetim ve Temizlik Grubu DIŞiCEPHEiCAMiTEMİZLİĞİYİPLEiERİŞİMiUZMANLIĞI DünyadaizRopeiAccessziolarakibilineniİpleiErişimiUzmanlığı.içeşitlii işisektörlerindeiikarşılaşılabilecekiyüksekiveidüşmeitehlikesiiolani ayrıcaivinçiyaidaiasansöriyardımıylaiulaşmaiimkanıibulunmayani bölgelerdekiifarklıiuygulamalariiçiniprofesyonelidağcılıki faaliyetlerindenigeliştirleniözelitırmanışiteknikleridirçiiskelei yöntemininikurulumuytoplanmasıiaşamasındaiyaşananiişgücüi kaybıiveicepheikirliliğiisorunuivinçiileiçalışmalardaiişgaliedileni bölgeiveigürültüikirliliğineikarşıialya.iendüstriyelidağcıitırmanışi Yöntemiiileigüvenli.ipratikiveihızlıitemizlikiçözümleriisunarÇ İLAÇLAMA Haşereiileimücadeleiveiilaçlamaihizmetininitemeliprensipleri.isüreciiyaratanietkileriiortadani kaldırmak.imücadeleiaşamasındaiiseiuygunistratejiiveiaraçlarikullanarakietkiniuygulama yapmaktanigeçmektedirçideneyimliipersonelimizieniuygunimücadeleimodeliniibelirlemektei veiçevreidostuikimyasallar.imodernimakineiveiekipmanlarikullanarakihaşereiileimücadelede güveniliriveiekonomikiçözümlerisunmaktadırçi

12 twitterncomfalya_grup facebookncomfalyagrup plusngooglencomfalyahgüvenlik linkedinncomfalya9grup MERKEZ SaiphMollahCaddesi GürlerhİşhMerkezihNowgcfu9. Paşabahçe9BeykozfİSTANBUL ŞUBE MuhittinhMahallesihKocaağahSokak BayolhİşhMerkezihNowD7f. ÇorlufTEKİRDAĞ

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz Vizyon Misyon Vizyonumuz Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri sektöründe Türkiye de örnek şirket olmak. Misyonumuz İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz,

Detaylı

Misyon Yönetim Hizmetleri. Referans Listesi 2012

Misyon Yönetim Hizmetleri. Referans Listesi 2012 Misyon Yönetim Hizmetleri Referans Listesi 2012 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI Haşere İlaçlama Hizmetleri : 13 Kişi : İSTANBUL / Ataşehir 3000 A RESIDENCE Sabah Servisi Hizmetleri Haşere İlaçlama Hizmetleri

Detaylı

Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. www.entegregroup.

Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. www.entegregroup. Şirketimizi ve sunduğumuz hizmetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz ve değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz Yetkili : Yaşar TÜRKMEN Ofis Tel : 0212 482 11 99 Direkt : 0533 414 50 37

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 2 www.bilgener.com İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 3 Biz Kimiz? Geleneksel iş yöntemlerini en yenilikçi çözümlerle birleştiren, sağlam etik temeller üzerine inşa edilmiş takım odaklı

Detaylı

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ MESLEKİ ( OPERASYON YÖNETİMİ ) GELİŞİM EĞİTİMLERİ GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri mineral Hakkımızda Mineral kurulduğu günden bugüne kadar teknik işletme hizmetlerinde uluslararası ve yerli birçok kurumsal firmanın çözüm ortağı olarak

Detaylı

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Merci Başvurabilecekler Program Süresi KOSGEB Hizmet Merkezleri KOBİ ler 3 Yıl Program Destekleri (Tümü Geri Ödemesizdir) DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI 1. ve 2. 3, 4, 5 ve

Detaylı

DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI

DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI SİTELER & KONUTLAR DEVAM EDEN İŞLER 66 ADA KARDELEN 3 BLOKLARI 62 ADA GARDENYA 4/1 4/2 BLOKLARI 3000 A RESIDENCE Proje Yönetim Hizmetleri Sabah Servisi Hizmetleri BOF PLAZA ÇAMALTI SİTESİ İNCİ RESIDENCE

Detaylı

ICON YAPI INS.TAAH.LTD.STI

ICON YAPI INS.TAAH.LTD.STI ICON YAPI INS.TAAH.LTD.STI ATATURK MAH. VEDAT GUNYOL CAD. SEDEF SITESI 15/10 ATASEHIR/ISTANBUL TEL : 0216 4557800 FAX : 0216 4557801 EMAIL : INFO@ICONYAPİ.COM MİSYON Kentin kimliğini değiştiren, modernize

Detaylı

Kariyerine en TEPE den başla!

Kariyerine en TEPE den başla! Kariyerine en TEPE den başla! Tepe Savunma ve Güvenlik, çağdaş, yeniliklere açık, girişimci, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, vizyon sahibi yani tam da senin gibi kişilerle çalışıyor. Tepe Savunma

Detaylı

KURUMSAL Hakkımızda. Vizyon. Toplam satışlarda Türkiye nin ilk on büyük inşaat firmasından biri olmak. Misyon

KURUMSAL Hakkımızda. Vizyon. Toplam satışlarda Türkiye nin ilk on büyük inşaat firmasından biri olmak. Misyon İ N Ş A A T kurumsal KURUMSAL Hakkımızda Tamfa İnşaat 2007 yılında İzmir de kurulmuş olup İzmir, İstanbul ve 2014 yılında Dubai ofisleri ile farklı projelerde çalışmaktadır. Tamfa İnşaat iki konuda faaliyet

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KURUMSAL. Hizmet verdiğimiz kurumunun ilkeleri ve kimliğini benimseriz. Çözüm ortaklarımıza ve misafirlerine değer veririz.

KURUMSAL. Hizmet verdiğimiz kurumunun ilkeleri ve kimliğini benimseriz. Çözüm ortaklarımıza ve misafirlerine değer veririz. KURUMSAL HAKKIMIZDA Oluşturduğumuz yenilikçi altyapımızla temizlik sektörüne müşteri memnuniyetini çalışma felsefesi olarak benimseyip, bilgi birikimimizle beklenen çözümleri ortaya koymak için yola çıktık.

Detaylı

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN Kurumsal Hakkımızda Erbil Grup temellerini 2000 yılında Erbil Endüstriyel Elektrik Elektronik Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adı atında kurmuştur.

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık

Detaylı

TSE ve RAL-GZ 607/03 belgeleri alınmış olan ürünlerin ISO 9001 ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.

TSE ve RAL-GZ 607/03 belgeleri alınmış olan ürünlerin ISO 9001 ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. ACCADO, 2009 yılında Türkiye deki PVC Pencere ve Kapı sektöründeki kuruluşların koşulsuz müşteri memnuniyetlerini ve beklentilerini karşılayabilmek üzere 8000 m² kapalı alanda Antalya da kuruldu. Teknoloji

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı