KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR"

Transkript

1 Çýkýþ noktamýz Turizm Hititray ilk seferini yaptý Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvayýn tanýtýmý yapýldý. HABERÝ 3 DE Vali Ahmet Kara, aylýk basýn toplantýsýnda yapýlan ve planlanan çalýþmalar hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. Kara, Çorum un gelecekte çýkýþ noktasý turizm. dedi. HABERÝ 2 DE Belediye bu kez söz verdi Çorum Belediyesi, yoðun yaðýþlarda yaþanacak muhtemel su baskýnlarýný en aza indirmek için büyük bir çalýþma baþlattý. Vali Ahmet Kara, aylýk basýn toplantýsýnda planlanan çalýþmalarý deðerlendir- HABERÝ 9 DA Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvay ÇORUM 7 MAYIS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Çoluk çocuk ahali hýdýrellez için park, bahçelere akýn etti. Ben ise daha þanslýydým. Mecitözü nün Þeyhler(Þýhlar) Mahallesi Kur an Kursu Hocasý Nuray Temur dan güzel bir davet aldým. Mis gibi bahar havasýnda, yemyeþil Þýhlar Köyü nde, Ýslam Kardeþliði ve Ýlim Taliplileri Hýdýrellez Þenliði ne katýldým. Neler gördüm neler... Ne güzel insanlar tanýdým, ne tatlý sohbetlere tanýk oldum, hepsini anlatacaðým. HABERÝ 6 DA Bakan Iþýk bugün Çorum da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, bugün Osmancýk ve Çorum da bir dizi açýlýþlara katýlacak. Baðcý, Ece Holding, Çorum Tekstil, Duduoðlu Çelik Döküm, Alapala Makina ve Arar Makina'yý ziyaret etti. Sanayici istikrardan yana HABERÝ 4 DE Þýhlar Kur an Kursu, hocalarý Nuray Temur ile birlikte Birlik ve Kardeþlik Þenliði ne ev sahipliði yaptý. Yenilenebilir enerji Meclis gündeminde Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Mayýs Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda, yenilenebilir enerji kullanýmý konusunda Çorum da hayata geçirilen bazý projeler ele alýndý. HABERÝ 5 DE Fikri Iþýk Çaðdaþ, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü oldu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn danýþmaný hemþehrimiz Halit Çaðdaþ, Çorum da göreve baþladý. Halit Çaðdaþ Ýl Genel Meclisi, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna dikkat çekti. MHP nin gözü zirvede HABERÝ 7 DE CHP muhtarlarla buluþtu HABERÝ 7 DE HABERÝ 8 DE Çorum un ilk temel lisesi Özel Çorum Temel Lisesi dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Toplantýda konuþan Mustafa Þimþek, eðitimdeki 35 yýllýk tecrübe ile Çorum da bir ilke imza attýklarýný söyledi. HABERÝ 5 DE Gazetecilerden çözüme destek HABERÝ 8 DE Esnaf uyardý HABERÝ 9 DA Milliyetçi Hareket Partsi (MHP) Dodurga da çeþitli ziyaretlerde bulundu. Özel Çorum Temel Lisesi nin Bakanlýk tan onay alarak dönüþümünü tamamlayan ilk eðitim kurumu olduðu vurgulandý. HABERÝ 8 DE Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ortaköy'ün Aþdavul Beldesi ile Karahacip, Cemilbey ve Ýncesu köylerini ziyaret ederek halkla buluþ- Milli Ýttifak idamý getiriyor HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Vali Ahmet Kara aylýk basýn toplantýsýnda çalýþma gündemini deðerlendirdi Geleceðin çýkýþ noktasý turizm olacak EROL TAÞKAN Vali Ahmet Kara, aylýk basýn toplantýsýnda yapýlan ve planlanan çalýþmalar hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. Çorum'un gelecekte yüzünü ak edecek en önemli konunun turizm olduðuna iþaret eden Vali Ahmet Kara,!Bu konuda herkes üzerine düþen sorumluluðu bir turizm elçisi ciddiyetiyle yerine getirmelidir." dedi. Çorum'un sanayi bakýmýndan geldiði konumun gurur verici olduðunu söyleyen Vali Kara, ayný kalkýnmanýn tarým ve turizm alanlarýnda da olacaðýna inandýðýný belirterek, sulama yatýrýmlarýnýn tamamlanmasýyla birlikte Çorum'un tarým alanýnda da hak ettiði atýlýmý yapacaðýný söyledi. Vali Yardýmcýlarý ve kamu kurumu yetkililerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, Çorum'un gelecekte en çok yüzünü ak edecek konunun turizm olduðuna vurgu yapan Vali Kara, "Kadim medeniyetler Çorum'da doðdu, dolayýsýyla medeniyetler Çorum'dan sorulur. Turizmin geliþmesi için elimizde dünyanýn ilkleri arasýna giren çok önemli fýrsatlar var. Tarih turizminin öne çýkmasýnda hepimize önemli görevler düþmektedir. Deðerlerimizi gün yüzüne çýkarmak için imkanlar ölçüsünde bir dizi çalýþmalar baþlattýk." diye konuþtu. ÝSMET EKER KONA- ÐI'NDA ÝKÝNCÝ TAHSÝS Vali Ahmet Kara, Ýsmet Eker Konaðý'nýn ikinci bölümü için tahsis konusunda mutabakat saðlandýðýný ve tahsisin gerçekleþmesiyle birlikte Ýsmet Eker Konaðý'nýn Tarýmsal ve Kýrsal Müze olarak, yýl sonuna kadar hizmete sunulacaðýný açýkladý. BÝLALLER KONAÐI 49 YILLIÐINA ÖZEL ÝDARE'YE DEVREDÝLDÝ Tanyeri Ýlkokulu'nun giriþ kapýsý karþýsýnda bulunan Bilaller Konaðý'nýn varisleri ile 7 aylýk bir görüþme sonucunda anlaþma saðlandýðýný müjdeleyen Vali Ahmet Kara, söz konusu tarihi konaðýn 49 yýllýðýna Özel Ýdare'ye tahsisinin yapýldýðýný anlattý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün de yoðun ve titiz bir çalýþma sergilediðini hatýrlatan Vali Kara, binanýn restorasyonunun yapýlarak el sanatlarýnýn sergilendiði Sanat Evi olarak Çorum'a hizmet edeceðini dile getirdi. SANAT SOKAÐI YÖRESEL SANATLARA TAH- SÝS EDÝLÝYOR Piri Baba Çamlýðý ile Kýz Meslek Lisesi arasýnda yer alan Sanat Sokaðý'nda gerekli düzenlemelerle birlikte yeni iþyerlerinin inþa edileceðini söyleyen Vali Kara, Özel Ýdare'nin bu alanda küçük iþyerleri yaparak, yöresel sanatlarý ayakta tutan sanatçý ve firmalara tahsis edileceðini ifade etti. DÖSÝM EL SANATLARI MERKEZÝ OLUYOR Vali Kara, Kýz Meslek Lisesi'ne ait DÖSÝM binasýnýn El Sanatlarý'nýn sergilendiði önemli bir merkez haline dönüþtürüleceðini, KML öðrencilerinin yemek satýþ noktasý için de ayrýca okul bahçesinin bir bölümüne Özel Ýdare tarafýndan kafeterya inþa edileceðini söyledi. BOÐAZKALE'YE ÜCRETSÝZ GEZÝ'YE ÝLGÝ BEKLÝYORUZ Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Boðazkale'ye düzenlenen ücretsiz gezilere yeterince katýlým olmamasýndan üzüntü duyduðunu dile getiren Vali Ahmet Kara, "Çorumlu'nun kendi tarihi deðerlerine sahip çýkmasý için baþlatýlan çalýþmalara ne yazýk ki yeterli talep gelmedi. Bu konuda çaðrýmýzý yineliyoruz ve tüm Çorumlular'ý bu ücretsiz seferlere katýlmaya davet ediyoruz." dedi. SIKLIK PARKI ÞEHÝRLERARASI MOLA NOK- TASI OLACAK Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan yeni düzenlemeler hakkýnda da bilgi aktaran Vali Ahmet Kara, alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýnýn sürdüðü alanda, yöresel ürünlerin ve el Vali Ahmet Kara, aylýk basýn toplantýsýnda planlanan çalýþmalarý deðerlendirdi. sanatlarýnýn satýþýnýn yapýlabileceði ve bünyesinde lokanta iþletmelerinin de bulunduðu çalýþmalar yapýlacaðýný kaydetti. Sýklýk Tabiat Parký'nýn þehirlerarasý yolculuklarda mola verilebilecek önemli bir nokta haline geleceðini söyleyen Vali kara, söz konusu çalýþmalarýn bu yaz içeresinde hizmete gireceðini bildirdi. ÝSKÝLÝP'TE SOSYAL HÝZMET MERKEZÝ Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nýn hizmetlerine de deðinen Vali Ahmet Kara, Ýskilip'te Sosyal Hizmet Merkezi'nin açýldýðýný, özellikle çocuk, yaþlý, kadýn ve engellilerin taleplerini mümkün olduðu kadar karþýlamaya çalýþtýklarýný söyleyerek, bazý insanlarýn halen kendilerine ulaþmakta sorun yaþayabildiðini, bunlarýn tespiti ve kurumlara ulaþmasý için herkesin özveriyle insani konuda sorumluluk üstlenmesini istedi. Vakýf bünyesinde oluþturulan giysi merkezinin de yaklaþýk 10 gün içerisinde hizmete gireceðini müjdeleyen Vali Kara, ihtiyaç sahiplerinin bu merkezden giysi ihtiyaçlarýný týpký bir maðazadan alýþveriþ eder gibi karþýlayabileceklerini ifade etti. Vali Yardýmcýsý ndan pratik gýda testi Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, gýda güvenliði testi konusunda ilginç bir teknik paylaþtý. Marketlerden alýþveriþ yapýlan ürünlerin herhangi bir laboratuvar testi olmaksýzýn doðal bir yöntemle test edilebildiðini anlatan Aksalman, mini bir gösteri ile tezini ispatladý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen basýn toplantýsýnýn ardýndan Vali Ahmet Kara'dan izin isteyerek, güvenli gýda ve saðlýklý ürün konusunda kamuoyuyla önemli bir bilgiyi paylaþmak istediðini aktaran Aksalman'a Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ eþlik etti. Ýnsanýn göðüs bölgesinde tümülüs adý verilen bir nokta olduðunu anlatan Aksalman, Sobacý'nýn kollarýný gergin bir durumda tutmasýný, Þahinbaþ'ýn da Sobacý'nýn kolunu aþaðý doðru indirmek için güç uygulamasýný istedi. BU denemede Þahinbaþ, Ömer Sobacý'nýn kolunu indirmede baþarýlý olamazken, deneyin ikinci safhasý olan kýsma geçildi. Aksalman, piyasada organik olarak adlandýrýlan bir diþ macununu Sobacý'nýn göðüs bölgesine koydu. Ayný deneme bu kez Þahinbaþ'ýn baþarýsýyla sonuçlanýnca, duruma açýklýk getiren Vali Yardýmcýsý Aksalman þunlarý aktardý; "Ýnsanýn göðüs bölgesinde yer alan tümülüs bezi, insan saðlýðýna zararlý bir maddeyi anýnda algýlar ve vücudun güç kaynaðýný kýsar. Ýçerisinde zararlý hangi madde olursa olsun hemen algýlar. Örneðin diþ macunlarýnýn tümünde sodyum florür denen ve fare zehri yapýmýnda kullanýlan bir madde yer alýr. Vücut bunu ambalaj üzerinden bile hemen analiz edip, tepki gösterir. Herkese en basit yöntem olan bu uygulamayý öneriyorum." Bize göre problem yok Vali Ahmet Kara, son günlerde tartýþma konusu olan Özel Ýdare çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Özel Ýdare'nin faaliyetlerinde bize göre herhangi bir problem yok." dedi. Özel Ýdare'nin kaynaklarý ve çalýþma yöntemi hakkýnda kýsa bir bilgi veren Vali Ahmet Kara, Özel Ýdare'nin iki ayrý kaynaðý olduðunu, birincisinin kendi hizmet alanlarýndaki yatýrýmlarý için kullandýðý bütçe olduðunu, bununla yol, su, kanalizasyon ve kilit taþý gibi hizmetleri gerçekleþtirdiðini, ayrýca diðer kurumlara ait yatýrýmlarýn ihale ve yatýrýmlarý için gelen bütçe olduðunu söyledi. Tüm projelerimiz tamamlanacak Vali Kara, Özel Ýdare'nin faaliyetlerinde bize göre herhangi bir problem yok." dedi. Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, Vali Ahmet Kara'nýn basýn toplantýsýnda Özel Ýdare'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Son günlerde Özel Ýdare'ye yönelik olarak AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'ndan çeþitli eleþtiri ve þikayetler gelmiþti. "Özel Ýdare'nin hýzlý olmadýðý yönünde bir tartýþma oluþtu." diyerek sözlerine baþlayan Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, açýklamalarýnýn cevap deðil, bilgi kirliliðini ortadan kaldýrmak için olduðunun altýný çizdi. Özel Ýdare'nin 2015 programlarýný yaparken, 4 ayrý bütçeyi bir araya getirerek plan- Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. lama yaptýklarýný, yapýlan planlamaya göre de 1350 noktada yatýrým programlarýnýn uygulanacaðýný açýklayan Arslan, "Mayýs baþýnda konuyu ele aldýðýnýzda, fiziki gerçekleþme en fazla %25 gözükür. Özel Ýdare baþta olmak üzere tüm yatýrýmcý kurumlarýn çalýþma takvimi 15 Mayýs-15 Eylül tarihleri arasýnda çalýþýr." dedi. Ýyi bir program yaptýklarýný ve ne yapacaklarýný da bildiklerini söyleyen Ömer Arslan, çalýþma sezonu sonunda yatýrým planlarýnýn % 99'unun tamamlanmýþ olacaðýný bildirdi. "Bir yatýrýmý hayata geçirmek için iyi bir proje hazýrlýðý, ihale, iyi bir kontrol dönemi ve iyi bir kabul gerektiriyor." diyen Ömer Arslan, her zaman eleþtirilere açýk olduklarýný ve eleþtirilerin kendilerine katký saðladýðýna inandýklarýna dile getirdi. Arslan konuþmasýnda, hasat ve ürün zamanýnýn, sularýn debisinin çekilme zamanlarýnýn ve diðer tüm etkenlerin göz önünde bulundurularak çalýþmalarýn devam ettirildiðini hatýrlattý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, organik tarýma deðindi. Organik tarýmda avantajlýyýz Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Vali Ahmet Kara ve beraberindekilere Çorum tarýmý hakkýnda bilgi verdi. Çorum'un tarým ilaçlarýnýn kullaným oranýnda Türkiye ortalamalarýnýn çok altýnda olduðunu bildiren Ermiþ, "Söz konusu veriler, Çorum'un organik tarým merkezi olma yolunda önemli bir avantaj saðlamaktadýr. Organik tarýma geçiþte önemli bir avantaj sahibiyiz." dedi. Vali Ahmet Kara'nýn basýn toplantýsýndan önce yaptýðý sunumda, kurumsal çalýþmalar ve istatistik rakamlar hakkýnda bilgi veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum havzasýnda seracýlýk faaliyetlerinin her geçen geliþtiðini ve bunun da katma deðer açýsýndan önemli bir kazaným saðladýðýný dile getirdi yýlýnda denetleme çalýþmalarýnýn da aralýksýz süreceðinin sinyallerini veren Ermiþ, 6 bin iþyeri denetimi yapmayý hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii Cam Balkon Isýcamlý Cam Balkon Cephe Vitrin Sistemleri PVC Pencere Kapý Çelik Kapý Fotoselli Kapý Katlanýr Tente Sistemleri Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Osmancýk tramvay üretti Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvayýn tanýtýmý yapýldý. Osmancýk Ömer Derindere MYO da gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Ömer Derindere MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Güneþ enerjisiyle þarj olan ve akýllý telefonlarla da kontrol edilebilen 20 kiþilik Hititray ýn, Osmancýk Ömer Derindere MYO Elektronik ve Otomasyon Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Bilge Han Tozlu danýþmanlýðýnda 9 kiþilik öðrenci grubu tarafýndan yaklaþýk 8 ayda üretimi tamamlandý. Birlik ve beraberlik içerisinde hedefe ulaþmanýn daha kolay olduðunu belirten proje ekibi öðrencilerinden Burhan Paydar, proje süreci hakkýnda bilgiler vererek yapýlan çalýþma neticesinde birlik olmayý, teorik bilgiyi pratik bilgiye aktarmayý ve üniversite-sanayi iþbirliðini öðrendiklerini vurguladý. Hititray ýn teknik özellikleri ve çalýþma prensibi hakkýnda bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Bilge Han Tozlu, çalýþmanýn Osmancýk Ömer Derindere MYO Elektronik Teknolojisi Programýnda okuyan öðrencilerinin özgüven sahibi, daha yetkin, daha becerili, daha geniþ vizyona sahip ve ülkemize daha faydalý olarak yetiþmeleri amacýyla yapýldýðýný belirterek, projeye vermiþ olduklarý desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve iþ adamlarýna teþekkür etti. Osmancýk Ömer Derindere MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak, Hititray projesinin baþarýyla tamamlanmasýnýn gururunu yaþadýklarýný ve benzer çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirterek, projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Hititray Güneþ Enerjisiyle Çalýþan Tramvayýn Teknik Özellikleri Çalýþmalarý 8 aylýk bir süre içerisinde tamamlanan Hititray tramvayý 1 kw gücünde 24V luk bir dc marþ motoru ile hareket etmektedir. Ayrýca istenildiði takdirde akýllý telefonlarla kumanda edile bilinmektedir. Araç prototip olduðu için sabit hat kurulmamýþ ve gerekli enerji akülerden temin edilmiþtir. Aküden kullanýlan elektrik enerjisi, tramvay üzerine yerleþtirilen güneþ paneli ile tekrar üretilmektedir. Mevcut haliyle kullanýldýðýnda akülerden harcanan enerji, güneþ paneli tarafýndan tramvayýn kullaným süresinin katý sürede üretiliyor, ancak bu süre tramvay üzerine baþka güneþ panelleri eklemek suretiyle 1 e 1 oranýna çekmek mümkündür. Güneþli bir günde tramvay harcadýðý enerjiyi anlýk olarak güneþ panellerinden temin edebilir. Þu an itibariyle üzerinde bulunan aküler ile yaklaþýk dakika hiç güneþ görmeden gidebilmektedir. Akü kapasitesi artýrýlarak bu süre uzatýlabilmektedir. Üretilen tramvayda TaksimTünel Tramvayý örnek alýnmýþ ve 1/2 oranýnda küçültülerek imal edilmiþtir. 20 kiþi kapasiteli tramvay, ortalama yaya yürüme hýzý olan 5 km/saat hýzla gidecek þekilde tasarlanmýþtýr. 3 Osmancýk ta yangýn ihbarý yapýlan evde mangal yapýldýðý ortaya çýktý. Yangýn deðil, mangal dumanýymýþ Osmancýk ta bir evde yangýn ihbarý yapýldý. Esentepe Mahallesi 106. sokakta bir evin çatýsýnda yangýn çýktýðý yönünde ihbar geldi. Ýhbarý alan Osmancýk Belediye- si ne baðlý itfaiye ekipleri kýsa sürede verilen adrese ulaþtý, ancak herhangi bir yangýna rastlanmadý. O sýrada çatý katýnda mangal yapýlmasý nedeniyle kesif duman çýkmasý sonucu ihbarýn yapýldýðý anlaþýldý. (Osmancýk) Çoban baygýn bulundu Osmancýk ta arazide hayvanlarýný otlatan bir çoban baygýn halde bulundu. Daniþment köyü kýrsalýnda çevredeki vatandaþlar tarafýndan kulaklarýndan kan gelmiþ þekilde baygýn vaziyette bulunan çoban H.A. özel araçla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çoban ilk müdahalenin ardýndan yoðun bakýma alýndý. Ýlk etapda beyin kanamasý geçirdiði zannedilen H.A. nin t tedavisi sürüyor. (Osmancýk) Osmancýk ta bir çoban baygýn halde bulundu. Bariyerlere çarptý, 2 yaralý Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvay tanýtýldý. Hitit te kariyer günleri Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan düzenlenen 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu etkinlik dahilinde öðrenci kongreleri, kýsa film yarýþmasý, þirketlerin kariyer zirvesi söyleþisi, mezunlar paneli, münazara, sergi, fotoðraf ve resim yarýþmalarý düzenlendi. Kariyer günlerine Atatürk Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu ÝHL, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKÝ Lisesi ile bir çok önemli þirket katýlým saðlayarak bilgiler verdi. Elektrik çarptý Münazara finali, özgün þiir özgün hikaye yarýþmasý, fotoðraf yarýþmasý, kýsa film, proje yarýþmasý ve resim yarýþmasýnda birincilik elde eden öðrencilere ödülleri takdim edilen etkinlik sonrasýnda aðaç dikimi gerçekleþtirilerek 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri sona erdi. Kariyer günleri Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde gerçekleþtirildi. Ýnþaatta çalýþan genci elektrik çarptý. Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý nda bir inþaatta meydana gelen olayda, 22 yaþýndaki Yýldýray K. isimli genç asansöre dokununca elektrik çarptý. Yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. Çocuk aðýr yaralandý Sungurlu da 17 yaþýndaki gencin çarptýðý 7 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Suça sürüklenen T.K. isimli genç elektrik bisikletle Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi nde giderken, 7 yaþýndaki B.M. isimli çocuða çarptý. Aðýr yaralanan çocuk hasaneye kaldýrýldý. Sürücü alkollü Römorktan düþtü yakalandý Alkollü sürücü direksiyon baþýnda yakalandý. Þehir merkezindeki bir petrol istasyonundan akaryakýt alan sürücü Ö.Þ., aracýný çalýþtýramadý. Ýhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri Ö.Þ. nin 233 promil alkollü olduðunu belirledi. Sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Mecitözü nde meydana gelen kazda römorktan düþen kiþi yaralandý. Levent A. traktörle eski Merzifon yolunda seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün römorkunda bulunan Vural E. bu sýrada düþtü. Yaralý Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptý. Kaza Ýstanbul-Samsun D-100 karayolu Gecek köyü mevkisinde meydana geldi. Osmancýk tan Merzifon istikametine seyreden Elvan Kara(45) yönetimindeki 19 AZ 392 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptý. Ön tekerlekleri çýkan otomobil kullanýlmaz hale gelirken, kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunanýbrahim Kaya (34) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (Osmancýk)

4 4 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Çorum un 2023 ihracat hedefi 5 milyar dolar Milletvekili Baðcý, 'Ar-Ge'nizi kurun' çaðrýsý yaptý. Baðcý, Ece Holding, Çorum Tekstil, Duduoðlu Çelik Döküm, Alapala Makina ve Arar Makina'yý ziyaret etti. Baðcý, OSB'de faaliyet gösteren sanayicilere 6550 sayýlý Yasa hakkýnda bilgi verdi. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Ece Holding, Çorum Tekstil, Duduoðlu Çelik Döküm, Alapala Makina ve Arar Makina'yý ziyaret etti. OSB'de faaliyet gösteren sanayicilere 6550 sayýlý Yasa hakkýnda bilgi veren Baðcý, 'Ar-Ge'nizi kurun' çaðrýsý yaptý. Çorum sanayisine güvendiðini ve kapasite artýþý kararý alan firmalarý tebrik ettiðini belirten Baðcý; "Herkes istikrardan yana. istikrarý görüyor ve yatýrým kararý alýyor. Çorum'da makina övünç ve gurur kaynaðýmýz. OSB'de her parselden yeni inþaatlar yükseliyor. Çorum sanayicisi ve makine sektörü bir olma yolunda emin adýmlarla yürüyor. Hedef 2023'de 5 milyar dolar ihracattýr" dedi. Makina sektörünün temsilcileri; vasýflý deðil, vasýfsýz iþçi bile bulamadýklarýný, atölyeleri süpürecek iþçi çýkmadýðýný, iþsizliðin deðil, iþ beðenmemenin olduðunu ifade ederek, iþçi bulma konusunda sýkýntýlarýný dile getirdiler. Baðcý nýn ziyaretlerinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu hazýr bulundu. Esnaf için proje geliþtiriyoruz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, parti yöneticileri Adnan Týðlý, Þahin Yýldýz, Þeyda Önen ile oto tamirciler sitesi ve marangozlar sitesi esnafýný ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun da ziyaretlerinde heyete eþlik etti. Milletvekili Baðcý, yaptýðý konuþmada "Seçimlere az bir süre kaldý hem desteðinizi almak hem de bizlere verdiðiniz vekâletin gereði sizlere çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi vermek, esnafýmýzý geliþtirmeye yönelik projelerimizi açýklamak üzere sizlere ziyaretler gerçekleþtirdik. AK Parti hükümeti olarak her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduk. Esnafýmýzý yakýndan ilgilendiren yasalarda iyileþtirmeler yaparak yeni yasalarla destekledik. Ekonomimizin can damarý olarak gördüðümüz esnafýmýzýn sorunlarýný bir bir çözüyoruz. Sanayi esnafýmýza ziyaretler Milletvekili Baðcý ile 4. Sýra Adayý Ceylan, Küçük Sanayi Sitesi ni ziyaret etti. Baðcý nýn ziyaretlerine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç eþlik etti. gerçekleþtirip taleplerini dinledik, notlarýmýzý aldýk. Çözüm noktasýnda her zaman esnafýmýzla bir ve beraber olmak önemli ilkelerimizdendir. dedi. Çorum esnafýný büyütecek projelere hayata geçirme gayretinde olduklarýný belirten Baðcý, "Çorum da esnafýn önündeki en- gelleri aþma konusunda bir irade ortaya koymaya çalýþýyoruz, istiþare halindeyiz. Ýnþallah elbirliði içinde özellikle küçük esnafýmýzýn geliþimine katký saðlayacak projeler geliþtireceðiz sizlere kolaylýk baþarý ve bol kazanç diliyorum" dedi. AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ise, Çalýþan her kesimin, her sektörün emeði ve alýn teri kýymetlidir. Bu durum siz oto tamircileri için de geçerlidir. Herkesin emeði kýymetlidir, kutsaldýr. AK Parti olarak sizlerin iþlerinizi kolaylaþtýrmak için üzerimize düþen ne varsa yaptýk, daha fazlasýný da yapmaya hazýrýz. dedi. AK Parti vizyon kattý 7 Haziran seçimleri öncesi seçim çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdüren AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Boðazkale de esnaf turu yaptý. Ýlçedeki esnaflarý ziyaret eden milletvekili adayý Ceritoðlu, esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu. Ýlçedeki bir restoraný ziyaretinde fýrýnýn baþýna geçerek pide yapan Ceritoðlu, Türkiye nin ekmeðini birlikte büyüteceðiz dedi. Türkiye'de yaþayan her vatandaþ gibi kendisinin de geleceðe umutla bakmak istediðini ve yine her anne-baba gibi çocuklarýna güzel bir Türkiye býrakmayý hayal ettiðini dile getiren Ceritoðlu, bu noktada 7 Haziran seçimlerine dikkat çekti. Seçimlerden AK Parti'nin büyük bir baþarýyla çýkacaðýna inandýðýný kaydeden Ceritoðlu, AK Parti'nin Türkiye'ye vizyon kattýðýný belirtti.(ýha) Kurt, pazarcýlarý ziyaret etti AK Parti Çorum milletvekili aday Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Boðazkale ilçesinde pazarcý esnafýný ziyaret etti. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve partililerinde eþlik ettiði ziyarette milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, pazarcý esnafýna bol kazanç temennisinde bulundu. Ceritoðlu nun pazarý ziyaret ederek kendileriyle diyalog halinde bulunmasýndan hoþnut olduklarýný dile getiren esnaf ve vatandaþlar, seçim çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar dilediler. 7 Haziran ýn se- AK Parti Çorum milletvekili aday Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Boðazkale de esnafý ziyaret etti. çimlerinin Türkiye için çok önemli olduðunu dile getiren Kurt, Ülkemiz için, Ülkemizin yönetimini belirleyecek konumu için siyasi dengelerin ve taþlarýn yerine oturmasý için çok önemli ve çok has- sas bir seçimden geçeceðiz. Sizlerle birlikte bu 7 Haziran seçim sürecini Allah ýn izni ile çok büyük baþarý ile gerçekleþtireceðimize yürekten inanýyorum. Ziyaretlerimizde gördük ki, AK Parti halkýn gönlünde bir yer etmiþ. Bizlere büyük teveccüh, ilgi ve alaka gösteren, pazarcý esnafýmýza ve Boðazkale halkýna teþekkür ediyoruz dedi.(ýha) Çorum un tüm köylerine hizmet götürüyoruz Sungurlu nun Arifegazili köyünden bir ekip AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Ünal Cevizci, Köy Muhtarý Þükrü Yadigar, Arabaçayý Köy Muhtarý Vedat Ekri, eski muhtarlar ve ihtiyar heyeti, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na, yapýlan yatýrýmlar ve hizmetler için teþekkür ziyaretinde bulundular. AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, köylere ve kýrsal alana yapýlan hizmetlerin artarak devam edeceðini belirterek, bürokrasiden, hantal yapýdan kaynaklanan sýkýntýlar yüzünden çýkartýlan ödeneklerin direk yatýrýma dönüþtüremediðini, bu sorunu da aþmak için anayasal düzenlemeler yapmakta kararlý olduklarýný bildirdi. AK Parti den yapýlan açýklamaya göre, Arifegazili ve Arabaçayý köylerinde yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Bekiroðlu, Arifegazili köyündeki okulun bakým ve onarýmý için 60 bin TL'lik malzeme desteði saðlandýðýný, köyün su deposunun ihale programýna alýnarak 220 bin TL lik bütçe ayrýldýðýný, Ýller Bankasý'ndan köyün kilittaþý için bütçeden 150 bin TL lik kaynak aktarýldýðýný, köy yolunun 2. kat 4 km asfaltý için 60 bin TL harcandýðýný, halk kütüphanesi için de 15 bin lira ödenek ayrýlarak bakým ve onarýmý yapýldýðýný söyledi. Bekiroðlu, "Arabaçayý köyünün 8 bin liraya mal olan su þebekesi ishale Sungurlu nun Arifegazili köyünden bir ekip AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. hattý deðiþtirildi. 100 bin liraya mal olacak kanalizasyon þebekesi 2015 programa alýnýp yatýrým programýna alýndý. Kapanan ilköðretim okulu muhtarlýða tahsis edilerek bakým ve onarým için 50 bin liralýk malzeme alýndý. dedi. YATIRIMLARIN DEVAMI GELECEK Birilerin dediði gibi birkaç köyümüze deðil Çorum un bütün köylerine hizmet götürüyoruz. diyen Bekiroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Köylerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda hizmetler yapýlmaktadýr ve bu hizmetlerin devamý gelecektir. Ýl Özel idaresi'nin bundan önceki yatýrýma ayrýlan bütçelerinin çok fazlasý nerdeyse 3,5-4 katý gibi yatýrým bütçesi olmasýna raðmen bu yönde sizlerin çalýþmasýyla yeni kaynaklar bulmuþken maalesef bu kaynaklarýmýzý köylerimize aktaramýyoruz. Tabi ki bunda bürokrasi vesayetinin bir sonucu bu, onun için bizim partimiz yeni anayasa ve baþkanlýk sistemi diyor. En güzel örneðini Çorum yaþýyor. Bugün itibariyle 60 milyon genel bütçede paramýz varken, 10 milyon KÖYDES artý 25 milyon birinci ek bütçeyi oluþturmuþtuk. Þimdi 24 milyon ek bütçeyi oluþturduk. Toplam 119 milyon TL gibi yatýrým için ve harcamalar için bütçemiz var ama bütçeyi oluþturuyorsun projelendirmede veya bunun fiiliyatta köylümüzle, þehrimizde yaþayanlara bunu yansýtmamýz mümkün olmuyor. Þu anda cüzi bir miktarý belki de onda biri veya sekizde biri köylerimizde yerel bazda yatýrýma dönüþtürülmüþ durumda, bu bizleri üzen bir durum. Bu vesileyle de þunu belirtmek isterim; tüm köylerimizin eksiklikleri grup baþkanlarýmýz ve ilçeden gelen il genel meclis üyelerimizin deðerli muhtarlarla ve ilçe baþkanlarýyla, ilçe teþkilatlarýmýzla yapmýþ olduðu görüþmelerle eksikliklerinden noksanlýklarýndan bilgimiz bulunmaktadýr. Bu doðrultuda da arkadaþlarýmýz yoðun bir þekilde çalýþýyorlar köy muhtarlarýmýzýn ve köy halkýmýzýn istekleri doð- rultusunda bu bütçeyi kullanacaðýz. Halkýmýza hizmet olarak dönüþtüreceðiz. Özü itibariyle partimizin düþüncesi ve düsturu insaný yaþat ki devlet yaþasýn ilkesidir. Bu manada çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Yatýrýmlarýmýzýn devamý gelecektir. 316 köyde kilit taþý, 111 köyde kanalizasyon, 154 köyde içme suyu ve 63 köyde tarýmsal sulama çalýþmalarý ayrýca tüm köylere çocuk oyun guruplarýnýn kurulmasý için 1 milyon 700 bin TL lik ödenek çýkarýldý yýlýndan bu yana köylerimize yapýlan hizmetler ortadadýr. Bizler bütün köylerimizin taleplerini dikkate alarak isteklerini yerine getirmeye çalýþýyoruz. AK Parti 2002'den önce bizi eleþtiren partilerin yapýlmasý gereken hizmetleri yapýyor, 2002'den önce o partilerin düþünmediklerini hayaldi gerçek oldu diyerek yapýyor ama birileri hala görmüyor. Bizler her zaman yapýlan hizmetleri ve yapýlan çalýþmalarý anlatmaya devam edeceðiz."

5 (Ç.HAK:1095) HDP baraj korkusu ile kriz yaþýyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, HDPEþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn, katýldýðý bir televizyon programýnda çözüm sürecinin 'kalp krizi' geçirdiðine yönelik açýklamalarýna tepki göstererek, HDP barajý geçemeyeceði için kalp krizi geçiriyor olabilir." dedi. Ziraat Odasý ziyaretinde gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Salim Uslu, ortada bir krizin olduðunu ancak bunun AK Parti ile ilgili olmadýðýný dile getirerek, "Bana göre HDPburada bir saðlýk kontrolünden, yani akýl saðlýðý kontrolünden geçse iyi olur. Çünkü sivil siyaset þiddetle arasýna mesafe koyar. Oysa yaptýðý açýklama da terör olaylarý devam edecek diyen, saldýrýlar devam edecek diyen, þiddet devam edecek diyen bir kiþinin hele hele siyasi karar süreçlerini Kandil'le endeksli yürüten bir siyasi hareketin bizi itham etmeye, hakký da yok haddi de deðildir" diye konuþtu. Ýktidara geldiklerinde olaðanüstü hali kaldýrdýklarýný anlatan Uslu, "Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldýrdýk. Milli Güvenlik Kurulu'nu sivilleþtirdik. Askeri yargýnýn yetki alanýný daralttýk. Emasya protokolünü kaldýrýp çöpe attýk. Kýrmýzý kitaptan tehdit sýralamalarýný daha rasyonel bir biçimde, gerçekçi bir biçimde deðerlendirdik. Ve milletin iradesini ve deðerlerini tehdit olarak algýlayan bütün metinleri kaldýrdýk. Çöpe attýk. Darbeye dayanak teþkil eden TSK Ýç Hizmet kanunun 35. maddesini deðiþtirdik Anayasasý'nýn geçici 15. maddesini yürürlükten kaldýrarak darbe yapanlarýn, içerisinde bulunanlarýn hesap verebilirliðini mahkemelerde saðladýk. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargýlanmasýnýn yolunu açtýk. Ýstiklal Mahkemesi zabýtlarýný yayýnladýk ve kamuoyunun takdirine açtýk. Kiþisel hak ve özgürlükleri geliþtirdik. Anayasa Mahkemesine kiþisel baþvuru hakký getirdik. Baþörtülülerin üniversiteye alýnmasýný engelleyen uygulamalarý ortadan kaldýrdýk. Genelgeleri kaldýrdýk attýk. Memura toplu görüþme hakkýnda toplu sözleþme hakkýný getirdik. Bunlarýn hiçbirisi seçim ortamýnda alýnmadý. Bunlar seçim ortamý dýþýnda telaþsýz ortamlarda düþünülerek alýndý." diye konuþtu. Çözüm sürecini 3-5 yýldýr konuþan, bu konuda kamuoyunu olgunlaþtýran bir siyasal hareketi çözüm süreci 'kalp krizi geçiriyor' diye itham etmek için 'adamýn Türkiye'deki bugüne kadar ki geliþmeleri ya yok sayacak kadar bir akýl sorunu olmasý lazým ya da görmezden geliyor olmasý lazým' diyen Uslu, Kandil'den bakýnca böyle gözükebileceðini ancak Türk halkýnýn Salim Uslu AK Parti'nin demokratikleþme konusundaki çabalarýný bildiðinin altýný çizdi. Türkiye'nin siyasi partiler çöplüðü haline geldiðini, partilerin kapatýlmasýný engelleyen düzenlemeler yapýlýrken bunu söyleyen partilerin nerede olduðunu soran Uslu, "Niye gelip meclise destek vermediler. Bence onun hesabýný verecekler. Türkiye Partisi olmayý beceremeyenlerin terörü, þiddeti, çatýþmayý, gerilimi kendi varlýk sebebi sayanlarýn, bize çözüm süreci konusunda ders verme konusunda ders verme ya da itham etme hakký yoktur" þeklinde konuþtu. Terör bütünüyle durduðu zaman, bütünüyle tehdit olmaktan çýktýðýnda Türkiye'nin toplumsal barýþýn nimetlerinden daha çok yararlanacaðýný vurgulayan Uslu, konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Çözüm süreci Türkiye'nin ihtiyacý olduðu için, gerçekten yurtta barýþ ve cihanda barýþ söylemini gerçekleþtirme çabasýnda samimi ve içtenlikle davrandýðýmýz için bu adýmlarý atýyoruz. Yaptýðýmýz hizmetlerin gerçekleþtirilmesi teröre yapýlan BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostumuz, abimiz harcamalarýn son bulmasýyla olacak. Akan kan dursun, gözyaþý dursun. Ýkincisi teröre yaptýðýmýz harcamalar dursun. Milli Savunma Bakanlýðý Türkiye'nin bir numaralý bütçesine sahip iken þimdi Milli eðitim Bakanlýðý ülkenin bir numaralý bütçesine sahiptir. Onun için eðitime çok ciddi yatýrým yapýlmýþtýr. Yetiþmiþ insan gücü, nitelikli insan gücü, nitelikli istihdam alanlarýnýn geniþlemiþ olmasý bunlarýn hepsi terörün son bulmasýyla atýlmýþ adýmlardýr. Terör bütünüyle durduðu zaman, bütünüyle tehdit olmaktan çýktýðýnda çok daha günlük, güneþlik olacaktýr Türkiye. Toplumsal barýþýn nimetlerinden daha çok yararlanacaktýr. Terörün son bulmasýyla birlikte saðlýk harcamalarýný da iki katýna, üç katýna çýkardýk. Saðlýkta dönüþüm projesi uyguladýk. Her ilçemizde bugün Hastane yapýlýyor. Yoksa bunlar bomba olarak daða taþa gidiyordu. Gitmeyecek. Türkiye terör ortamýndan, tehditlerinden bütünüyle kurtulduðu zaman çözüm süreci daha da iyi daha hýzlý iþleyecek. Kimsenin bu ülkede caný yanmayacak, yüreði yanmayacak. Ocaklar sönmeyecek. Bu ülkede terörü muhalefet etmek zanneden zavallýlar bu seçimlerde gereken dersi alýrlarsa telaþlarý da o. Millet gereken dersi onlara verecek. O zaman sivil siyaset yapmak ne demek, þiddetle sivil siyaset arasýna kalýn çizgiler koymak, þiddetten uzak durmak, þiddeti övmekten kendini alýkoymak ne demek, 7 Haziran'daki aldýklarý ders sayesinde onu öðrenmiþ olacaklar." Ömer Hamoðlu nun vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Cenabý Allah tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Eser Kiremit Tuðla Ýnþ. San. Ltd. Þti. Mustafa ESER HURÞÝT BOZKURT AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine baþladý. Milletvekili Uslu, Kubbeli Caddesi ve çevresinde esnafý ziyaret ederek bol kazanç temennisinde bulundu PERÞEMBE 7 MAYIS Uslu, ziyarette Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'na da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Uslu dan esnaf turu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, yarýn Osmancýk ve Çorum da bir dizi açýlýþlara katýlacak. Bakan Iþýk, bugün ilk olarak Çorum Valiliði ni ziyaret edecek. Ardýndan Osmancýk ta toplu açýlýþ ve temel atma törenine katýlacak. Çorum a dönecek olan Bakan Iþýk, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araþtýrma Merkezi nin (HÜBTUAM) açýlýþýný yapacak. son olarak sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve muhtarlarla akþam yemeðinde buluþacak. Bakan Iþýk, Çorum dan Ýstanbul a hareket edecek. Milletvekili Uslu'ya esnaf turunda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Yaþar Anaç ile parti yöneticileri eþlik etti. Uslu, ziyarette Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'na da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe eski Baþkaný Mustafa Köse de hazýr bulundu. Bakan Iþýk bugün Çorum da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk Çaðdaþ, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü oldu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn danýþmaný hemþehrimiz Halit Çaðdaþ, Çorum da göreve baþladý. Çaðdaþ, Ýçiþleri Bakanlýðý Encümen Kararý ile Çorum Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü görevine atandý. Halit Çaðdaþ kimdir? 1973 de Çorum da doðan Çaðdaþ, Çorum Ýmam Hatip Lisesi, Trakya Üniversitesi Kýrklareli MYO Süt ve Ürünleri Bölümü, Anadolu Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýktisat Bölümü, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme Yüksek Lisans mezunu olan Halit Çaðdaþ ayný zamanda halen ikinci lisans kapsamýnda Anadolu Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü son sýnýf öðrencisidir. Çorum kiremit Halit Çaðdaþ tuðla fabrikalarýnda 14 yaþýnda baþladýðý iþ hayatýný, radyo, gazetecilik ve danýþmanlýk süreçleri ile sürdürdü. 10 yýl kadar Çorum'da sýrasýyla Lider, Yenigün ve Hakimiyet Gazetesi muhabirliði yapan Çaðdaþ, 2003 yýlýnda baþladýðý milletvekili danýþmanlýðý görevinin yanýnda Adalet Bakanlýðý Zabýt Katipliði ve PTT Genel Müdürlüðü'nde memuriyet görevlerini sürdürdü. Çaðdaþ yüksek lisansýný Örgütsel Ýletiþimde Sosyal Medya'nýn Önemi konulu tezi ile verirken, çok sayýda bilimsel, haftalýk ve aylýk dergi ve gazetede yayýnlarý yer aldý. Çaðdaþ ýn siyasal iletiþim, uluslar arasý iliþkilerin önemli alanlarýndan kamu diplomasisi yumuþak güç, iþletme alanýnda örgütsel iletiþim, sosyal medya ve yasa yapým süreçlerine iliþkin çok sayýda makale ve incelemesi bulunmaktadýr. MOR SALKIM CAFE SÝZ DEÐERLÝ MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN HÝZMETÝNE GÝRMÝÞTÝR. Izgara Döner Köfte Çay Kahve Gazi Caddesi Devlet Hastanesi Aci Giriþi (Jandarma karþýsý)

6 6 KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Kaymakam Ahmet Demirci Belediye Baþkaný Ünal Yavuz GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Baharýn geliþini nasýl kutlarsýnýz? Elbetteki Hýdýrellez le. Mayýs ayýna girdik mi, herkeste bir kýpýrdanma, tabiatta canlanma, evlerde temizlik telaþý baþlar. Bu Mayýs da öyle oldu. Þehrin insaný Hýdýrellez için park, bahçelere koþarken, bizim nasibimize Mecitözü nün Þýhlar(Þeyhler) Mahallesi ndeki kutlama düþtü. Ýyiki de öyle olmuþ. Dilimiz dönüp te anlatabilirsek, niye böyle düþündüðümüzü okur da takdir edecek. MECÝTÖZÜ NDE BÝR GÜZEL ADET Mecitözü nün Þýhlar Mahallesi Kur an Kursu Hocasý Nuray Temur dan aldýðýmýz davete hay hay dememizle baþladý herþey. Nuray Hoca dan öðrendiðimize göre Mecitözü ndeki kurs hocalarý güzel bir uygulama baþlatmýþlar. Kutlu Doðum, Hýdýrellez gibi genel geçer hafta ve günleri fýrsat bilip, bir kaç kurs bir araya gelip programlar hazýrlamýþlar. Mahalle kurslarý sýrayla ev sahipliði yapmýþ bu etkinliklere. Hýdýrellez için planlanan Ýslam Kardeþliði ve Ýlim Taliplileri Hýdýrellez Þenliði nin ev sahibi Þýhlar Mahallesi Kur an Kursu. Konuk kurslar ise Mescit Mahallesi, Sarýdede ve Hýdýrlýk Kur an Kurslarý. Belirtmekte fayda var; örneðin Þýhlar Þeyhler Mahallesi daha önce köymüþ. Nüfus azalýnca ilçe merkezinin mahallesi oluvermiþ. Bana sorarsanýz, ilçenin güneyinde, yeþillikler içinde ve dað manzarasý eþliðinde rakýmý yüksek bir köy Þýhlar. Havasý tertemiz. Taze bahar kokusu var her yerde. Çimenlerin üstüne çið düþmüþ. Nuray Hoca nýn anneciði Zeliha Sultanýn(sultan lakabý bir kadýna ancak bu kadar yakýþýr) usta þoförlüðünde, diðer misafirlerle birlikte Þýhlar a vasýl olduðumuzda bizi sesi kadar koca yürekli Emine Çadýr Teyze karþýlýyor. BÝLGE HATUNLAR Þenlik alaný mahallenin giriþinde. Yemyeþil ve baharýn çiçekleriyle bezeli meyve aðaçlarý tablo gibi. Dede türbesinin bulunduðu arka tarafa geçtiðimizde Þýhlar kadýnlarýnýn hummalý çalýþmalarýna tanýk oluyoruz. Ýmece usulüyle hepsi bir iþin ucundan tutmuþ. Kimi salata malzemelerini yýkýyor, kimi pilav için pirinç ayýklýyor. Hanýmlarýn diyaloglarý Þirinler çizgi filmini hatýrlatýyor bana. Ýmece ekibinin için- Emine Çadýr, bizi ýsýtmak için hemen soba yakýyor Þýhlar Kur an Kursu, hocalarý Nuray Temur ile birlikte Birlik ve Kardeþlik Þenliði ne ev de asabi ve bilge görünümlü hanýmlarýn varlýðý bunda etkili oluyor belki de. Þenliðin baþlamasýna daha bir hayli zaman var. Pirinç temizliðine katkýda bulunduktan sonra iþ yapanlarýn ayaðýna dolanmamak için, Çorum ekibinden üþüyenler de olunca, Emine Çadýr Teyze nin soba ve çay daveti bize sýcak geliyor. Uður Adýyaman -Nazlý Kalender Eryücel ile Haydar Aslan Kurtçu müzikle þenliði renklendirdiler. KIYMALI YUMURTAYI YUFKAYA DÜRDÜN MÜ!... Emine Teyze nin evi þenlik alanýnýn biraz yukarýsýnda Çocuklarýný evlendirip, eþi de kan kanserinden vefat ettikten sonra evde tek baþýna kalmýþ Emine Teyze. Kanatlý kapýyý açýp evin mutfaðýna girer girmez, hemen sobayý yakma iþlemine giriþiyor. Mahalle ormanlýk olduðu için odun bol. Çalý çýrpý, bir kaç da meþe odunu koydun mu, mutfak sýcacýk oluyor. Ekipten kimi çiðden ýslanan ayakkabýlarýný, kimi çoraplarýný kurutmaya çalýþýrken Emine Teyze, ocaða çay koyuyor da ben de bir ohh çekiyorum. Ooouuu, Emine Teyze durmuyor ki. Sabah kaynattýðý yumurtalarý, zeytini, çökeliði, peyniri, domatesi, biberi çýkarýyor. Kurban Bayramý ndan kavanoza bastýðý kavrulmuþ kýymayý tavaya koyuyor. Üstüne yumurta kýrýyor. Bizim dur, yapma, etme itirazlarýmýzý hiç duymuyor. Hepsini bir siniye yerleþtirip önümüze sü- Halat çekme oyunu oynayan gençler sonra da halay çekti. rüyor. Yufkayý getirip, hadi þu yumurtayý yufkaya dürün, yiyin þeklinde tarif veriyor. Diyor da yufka dürmemizi beðenmiyor. Siz bilmiyorsunuz deyip, yufkamýzý da dürüp elimize veriyor. Bütün bunlarý yaparken de, Kur an öðrenmenin verdiði mutlulukla, Hacca gittim, ama þimdi Kur an öðrendim ya umreye gideceðim diye ekliyor sevinçle. Benim kadýnlara yardým etmem lazým, bana kýzarlar yoksa deyip pýrrrrr þenlik alanýna uçuyor. Bütün bunlarý 53 yaþýndaki kadýn atom karýnca hýzýnda yapýyor. Emine Teyze nin býraktýðý yerden biz çayýmýzý içip, günün ilerleyen saatlerinde oluþabilecek baþ aðrýsýndan kurtulmaya çalýþýyoruz. KUR AN KARDEÞLÝÐÝ Þenlik vakti gelip de alana geri döndüðümüzde, masalarýn kurulduðunu, sandalyelerin yerleþtirildiðini, protokol için çadýrlý oturma alanýnýn hazýrlandýðýný, hatta konuk kurslardan hanýmlarýn bir örnek örtüleri ile buralarda oturduklarýný, römork üzerinde müzik sisteminin kurulduðunu görüyoruz. Yani þenlik için herþey hazýr. Alanda Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci, Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Ýlçe Vaizi Murat Þahin, bazý ilçe daire müdürleri, öðretmenler, öðrenciler var. Uður Adýyaman ýn sazý eþliðinde Nazlý Kalender Eryücel deyiþ ve nefeslerle þenliði seslendiriyor. Daha sonra Ankara dan gelen Haydar Aslan Kurtçu müzik ziyafeti sunuyor alandakilere. Ýstekleri de okuyarak hanýmlarýn gönlünü hoþ ediyor. Ev sahibi Nuray Temur Hoca, þenliðin eksiksiz gerçekleþmesi için habire koþuþturuyor. Kaymakam Ahmet Demirci ve Belediye Baþkaný Ünal Yavuz birlik ve beraberliðin tesisi ve devamýna katký saðlayan bu tür etkinliklerin önemine iþaret ederek, emeði ge- çenleri kutluyorlar. Gençlerin halat çekme ve halaylarý þenliði renklendiriyor. Yemek faslýndan sonra bahar coþkusu müzik eþliðinde devam ediyor. Masalarda ve çimenlere serili halýlar üzerinde sýký sohbetlere koyulunuyor. Alevi ve sünnilerin birarada yaþadýðý Þýhlar Mahallesi nde birlikte Kur an öðrenen kadýnlarýn mutluluðu yüzlerinden okunuyor. Kur an temelinde kardeþliðini pekiþtiren yöre kadýnlarýna emek veren Mescit Kur an Kursu hocasý Birgül Salman, Hýdýrlýk Kur an Kursu hocasý Serap Daldýran, Sarýdede Kur an Kursu hocasý Fatma Duyar ve ev sahibi Þýhlar Kur an Kursu hocasý Nuray Temur a yaþlarý 70 a kadar varan öðrencilerinin sevgisi görülmeye deðer. Nuray Hoca nýn dediði gibi, kurs hocalarý sevgi, hoþgörü, birlikteliðin olduðu bir hayat için çaba sarfedip emek veriyorlar. Allah bu hedefe ulaþmayý nasip etsin. Ara ara sohbet ettiðim kurs öðrencisi teyzeler söz birliði etmiþcesine bana þunu söylüyorlar, Kur an öðrenmek ne güzel þeymiþ!. Ben de ardýndan diyorum ki, kardeþ olmak ne güzel! Ruhumuz ne kadar açmýþ meðer Mescit ve Hýdýrlýk Kur an Kursu öðrencileri hocalarý Birgül Salman ve Serap Daldýran ile birlikte Mecitözü nde kardeþ Kur an Kurslarýnda her yaþtan alevi ve sünni kadýnlar birlikte Kur an öðreniyorlar. Zeynep Ýlter Mecitözü nün Mescit Mahallesi kursiyerlerinden. 50 yaþýndaki Zeynep Ýlter le Mecitözü Þýhlar Mahallesi Kur an Kursu nun düzenlediði Ýslam Kardeþliði ve Ýlim Taliplileri Hýdýrellez Þenliði nde tanýþýyoruz. Kursa ikinci dönem katýlan Ýlter, kýsa sürede Kur an ý öðrenmiþ. Açýk sözlüðü ve samimiyeti ile hoþ bir sohbete koyulduðumuz Zeynep Ýlter, Kur an öðrenimi ile ilgili duygularýný bir çýrpýda anlatýveriyor: Ýlkokul mezunuyum ama 4 çocuðumu üniversitede okuttum. Ben aleviyim kýzým. Her alevinin evinde mutlaka Atatürk, Hz. Ali, Hacý Bektaþ Veli posteri ve Kur an bulunur. 4 üne de büyük saygýmýz vardýr. Ama Kur an okumayý çoðumuz bilmez. Benim Kur an a mesafeli durmamda hem bilmememin, hem yanlýþ saygýmýn hem de çevremde bilipte bana üsten bakanlarýn etkisi vardý. Yanlýþ saygý di- Mahalle kurslarýnýn hocalarý Nuray Temur, Birgül Salman, Serap Daldýran ve Fatma Duyar. yorsam, yani duvarda öylece asýlý duruyor, alýp okuyamýyoruz bilmediðimiz için. Þimdi Allah razý olsun hocamýzdan. Birgül Salman hocamýn sayesinde Kur an ý öðrendim. Ama ilk baþlarda kursa da mesafeli durdum. Sonra hocamýn da Alevi olduðunu öðrendim. Bir çok sorularým vardý. Birgül Hocam sorularýma verdiði cevaplarla beni yatýþtýrdý. Çünkü baþlarda onun anlattýðý herþeye itiraz ediyordum. Bir de dedim ya, çevremde Kur an bilip, Kur an okuyup da yaþadýklarýyla dini temsil ediyormuþ gibi görünenlerin yaptýðý yanlýþlardan dolayý uzak duruyordum. Kur an ý öðrenip kendim okumaya baþlayýnca Kur an ýn bambaþka olduðunu gördüm. Kur an okumaya baþlayýnca þunu hissettim; ruhum ne kadar açmýþ meðer Kur an a. Kur an okumak çok farklý bir duygu. Sanki önceden uykudaymýþým, yeni uyanýyormuþum gibi. Þimdi günlük hayatýma daha çok özen gösteriyorum. Kur an da anlatýldýðý gibi yaþamak istiyorum. Kur an ýn insaný olgunlaþtýrdýðýný düþünüyorum. Herkesin de Kur an öðrenmesini isterim. Ama ukalalýk, bilgiçlik taslamak için deðil, yaþamak için. Ben cemlere çok gittim. Bizde, yani alevilerde insan sevgisi vardýr. Eline, diline, beline hakim olacaksýn. Bunlar Kur an da anlatýlan þeyler zaten. lýþ þeyler anlatýyorlar. Bizim Alevî hocalara ihtiyacýmýz var. Kur an Kurslarýnda Birgül Hocamýz gibi hocalarýn olmasýný istiyoruz. Bizim kursumuzda da, kardeþ Kur an Kurslarý nda da hocalarýmýz bize emek veriyor. Biz Kur an ý öðrendik ya bundan sonra Kur an da anlatýlanlarý anlayýp daha mutlu yaþayacaðýz. cevabýný veriyor. ALEVÝ HOCALARA ÝHTÝYACIMIZ VAR O böyle anlatýrken, Kur an ý ilk okuduðunda seni en çok etkileyen ne oldu soruma Zeynep Haným, Ben Maun suresinden çok etkilendim. Orda yetimlere nasýl davranýlacaðý anlatýlýyor. Bir de her namaz kýlanýn kýldýðý namazýn kabul olmayacaðý. Çünkü namaz kýlýp, yalan söyleyenler, kýldýðý namazla gösteriþ yapanlar var. Ben namaz kýlmýyordum ama yalan da söylemiyordum. Böyle düþününce namazdan uzaklaþýyoruz. Bugün bilen bilmeyen Alevilik hakkýnda yalan yan- Zeynep Ýlter heyecanla Kur an öðrenme sürecini anlatýyor.

7 MHP nin gözü zirvede PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Milliyetçi Hareket Partsi (MHP) Dodurga da çeþitli ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Dodurga yý ziyaret etti. MHP heyeti seçim çalýþmalarý kapsamýnda Dodurga Belediyesi ni, Halk Eðitim Merkezi ni, pazarcý esnafýný, sanayisini ve vatandaþlarý ziyaret ederek halkýn sorunlarýný dinledi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Sýkýlmadýk el býrakmayacaðýz mantýðýyla hare- ket eden MHP heyeti çalýþmalar kapsamýnda seçim beyannamesinde yer verilen Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda yapýlacak olan yatýrým ve devlet politikalarýnýn yaný sýra sosyal politikalar kapsamýnda halkýn refahý ve huzuru için yapýlacak olan çalýþmalarý halka Milliyetçi Hareket Partsi (MHP) Dodurga da çeþitli ziyaretlerde bulundu. MHP heyeti, vatandaþlarla sohbet etti. anlattý. AMACIMIZ TEK BAÞINA ÝKTÝDAR OLMAK Nurullah Tiritçi isimli vatandaþýn MHP nin durumu nedir? sorusunu yanýtlayan Aybüke Topçubaþý Ekici, Siyasette þöyle bir olay vardýr. Gidemediðiniz yer sizin deðildir. MHP Çorum da ve Türkiye genelinde en pozitif seçim kampanyasý yürüten partidir. Bizim amacýmýz 7 Haziran ý huzurlu bir þekilde iktidar olarak sonuçlandýrmaktýr. Koalisyonu dillendirmiyoruz bile, amacýmýz tek baþýna iktidar olmaktýr. AKP ve HDP koalisyon yapmak istiyorlar çünkü çözülme sürecini birlikte tamamlayacaklardýr. Bugün Türkiye de algý yönetimi yapýlýyor. Sandýkta kazandýðýnýz seçimi teknolojik ortamda kaybediyorsunuz. Biz milliyetçiler olarak bu gidiþata dur diyeceðiz dedi. Dodurga seçim çalýþmalarý kapsamýnda bir tekstil fabrikasýný ziyaret eden MHP heyeti, fabrikanýn çalýþmalarýný inceledi. Fabrika çalýþanlarýyla bir araya gelen MHP liler fabrikanýn iþleyiþi, bölgeye getirisini, istihdam kapasitesi konularýnda fikir alýþveriþinde Kursiyerler bozkurt desenli dokuma yaptý MHP Ýl Yönetimi ve Milletvekili Adaylarý Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde Halý Dokumacýlýðý Kursu ndaki kursiyerleri ziyaret etti. MHP den yapýlan açýklamaya göre, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, nesilden nesile aktarýlan ve zor bir çalýþmayla kültürümüzü motiflerle yansýtan halý dokumacýlýðýný inceledi. Kursiyerlerin yoðun ilgisiyle karþýlaþan MHP liler de halý tezgahýnýn baþýna geçerek çalýþmalara katký saðladý. Bozkurt desenli halýyý tezgahtan çalýþmalarý neticesinde çýkaran Ýl Baþkaný ve Milletvekili Adaylarý halýyý inceledi. Halýnýn bozkurt desenli olmasýnýn kendilerine sürpriz olduðunu belirterek emeði geçenlere teþekkür ettiler. Kursiyerler ise halýnýn özel yapým olduðunu yaklaþýk bir ay gibi bir süre içerisinde yapýmýnýn tamamlandýðýný söylediler. CHP Ýl Baþkanlýðý'nca gerçekleþtirilen muhtarlar toplantýsýnda, CHP Milletvekili Adaylarý muhtarlarla tanýþtý. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, "7 Haziran seçimleriyle birlikte CHP iktidarýnda, köylümüz tekrar milletin efendisi olacak." dedi. CHP li adaylar muhtarlarla buluþtu Köylü tekrar milletin efendisi olacak EROL TAÞKAN CHP Ýl Baþkanlýðý'nca gerçekleþtirilen muhtarlar toplantýsýnda, CHP Milletvekili Adaylarý muhtarlarla tanýþtý. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, "7 Haziran seçimleriyle birlikte CHP iktidarýnda, köylümüz tekrar milletin efendisi olacak." dedi. Vadi Restoran'da düzenlenen toplantýya CHP Milletvekili Tufan Köse, milletvekili adaylarý, Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bazý parti yöneticileri ve köy muhtarlarý katýldý. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým yaptýðý açýklamada, muhtarlarýn adaylarý ile tanýþmasý için bir araya geldiklerini, birlikte olduklarý muhtarlarýn sorunlarýný dinlediklerini söyledi. "Sorunlarý çözmeye talibiz." diyen Yýldýrým, "Siyaset kimsenin iki dudaðý arasýnda deðil, Adaylarýmýzý belirleyen halkýmýzla yola çýktýk. halkýn için- den olan, Ankara'da oturmayan adaylarla seçime gidiyoruz." diye konuþtu. Ýktidara geldiklerinde mazotu 1,5 TL yapacaklarýný vaat eden Yýldýrým, geçici tarým iþçilerinin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafýndan karþýlanacaðýný, teþvik açýklanacak tarým ürünlerini bir yýl öncesinden ilan edeceklerini belirterek, þunlarý dile getirdi; "Baþka gelirleri olmayan çiftçiye, hane baþýna asgari ücret düzeyinde gelir garantisi verilecek. Tarýmda çalýþanlarýn 30 yaþýna kadar olan sürelik primleri devlet tarafýndan karþýlanacak. Ýktidarýmýzda çiftçi tekrar bu milletin efendisi olacak. Bize kaynak soranlara sayýn Bülent Arýnç'ýn cevabýný hatýrlatýyorum. Bülent Arýnç, 'Ýsraf yapmasaydýk, vergi almaya bile gerek yoktu' dedi. Biz Allah'ýn kimseye nasip etmediði bu zengin ülkenin kaynaklarýný çalýp çýrpmadan, yandaþa daðýtmadan adil bir þekilde milletimize paylaþtýracaðýz. Zengin kaynaklarýmýz var, bunu halka daðýtacak CHP iktidarý da 7 Haziran'da geliyor." CHP esnaf ziyareti yaptý Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü ve Milletvekili Adaylarý esnaf gezisi yaptý. Arasta'da düzenlenen esnaf ziyaretlerine CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Milletvekili Adaylarý Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Saim Topgül, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik Kollarý ve Kadýn Kollarý üyeleri çok sayýda partili eþlik etti. Ziyarette projelerini anlatan CHP heyetine, halkýn ilgi gösterdiði belirtildi. HDP esnaf turunda MHP liler de halý tezgahýnýn baþýna geçerek çalýþmalara katký saðladý. Terörle müzakere deðil mücadele sözü verdiler Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ortaköy'ün Aþdavul Beldesi ile Karahacip, Cemilbey ve Ýncesu köylerini ziyaret ederek halkla buluþtu. 7 MHP, Halý Dokumacýlýðý Kursu ndaki kursiyerleri ziyaret etti. Ortaköy'de pazar esnafýný ziyaret eden Ahmet Bölükbaþ ve Yusuf Yýldýz, pazarcýlar ve vatandaþýn sorunlarýný dinlediler. Dünyada yetiþtirdiði tarým ürünü kendisine yeten ve kendi kendinii doyurabilen bir kaç ülkeden biri olan Türkiye'nin bugün tahýl dahil bazý ürünlerini yurt dýþýndan ithal Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ortaköy'ün Aþdavul Beldesi ile Karahacip, Cemilbey ve Ýncesu köylerini ziyaret ederek halkla buluþtu. edecek düzeye getirildiðini belirten Bölükbaþ ve Yýldýz, Ýktidar sahipleri hangi yüzle köylünün karþýsýna çýkacaklar. Saadet Partisi iktidarýnda hiç bir tarým kotasý uygulanmayacak." diye konuþtular. SP den yapýlan açýklamaya göre, Milletvekili Adaylarý daha sonra parti yöneticisi Kemal Kurt un yeðeni Þemsettin Kurt için düzenlenen asker yemeðine katýldýlar. SP adaylarý, terörle müzakere deðil mücadele edileceðini, terör suçlularý içinse idamýn yeniden iþler hale getirileceðini vaadettiler. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Adaylarý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafý ziyaret etti. HDP Milletvekili Adaylarý Muharrem Özünel, Meliha Üþüdür, Hasibe Beyaz ve HDP Ýl Eþ Baþkaný Ali Akkaya ile partililerden oluþan heyet, Bahabey, Cengiz Topel ve Emek Caddesi esnafýný ziyaret ederek, 7 Haziran seçimlerinde HDP ye destek istedi. Yapýlan açýklamaya göre, 13 yýldýr iktidarda bulunan AK Parti nin toplumun tüm ke- Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü ve Milletvekili Adaylarý esnaf gezisi yaptý. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Adaylarý esnaf turu yaptý. simlerini olduðu gibi esnafý da bitirme noktasýna getirdiðini kaydeden Özünel, Cumhurbaþkaný nýn sürekli ortamý geren konuþmalarý nedeniyle dolar tavan yaptý. Dolarýn ve altýnýn yükselmesi en çok esnafý sýkýntýya soktu. Artýk bu duruma bir son verilmesi gerekiyor. Tek adam diktatörlüðünü engellemenin tek yolu 7 Haziran da HDP yi des- týklarýný, bu manada asil memurluða atanan Bilgisayar Ýþletmem Murat Akkuþ, Bilgisayar Ýþletmeni Seçil Arabacý, Arþiv Memuru Özge Þaþmaz'ýn zor bir göreve talip olduklarýný, adaylýk süresi içerisinde bu görevi layýkýyla yapacaklarýný gösterdiklerini ifade etti. Asil memurluða atanan Bilgisayar Ýþletmem Murat Akkuþ, Bilgisayar Ýþletmeni Seçil Arabacý, Arþiv Memuru Özge Þaþmaz törende, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'na, Atatürk inkýlap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliðine sadakatle baðlý kalacaðýma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarým milletin hizmetinde olarak tarafsýz ve eþitlik ilkelerine baðlý kalarak uygulayacaðýma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültü- rel deðerlerini benimseyip, koruyup, bunlarý geliþtirmek için çalýþacaðýma; insan haklarýna ve Anayasanýn temel ilkelerine dayanan milli,demokratik,laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti' ne karþý görev ve sorumluluklarýmý bilerek bunlarý davranýþ halinde göstereceðime namusum ve þerefim üzerine yemin ederim." þeklinde yemin etti. Asaleten memur oldular Çorum Tapu Müdürlüðü'nün acil personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile KPSS sýnavýnda baþarý saðlayan ve Çorum Tapu Müdürlüðü'ne Aday Memur olarak atanan Bilgisayar Ýþletmem Murat Akkuþ, Bilgisayar Ýþletmeni Seçil Arabacý, Arþiv Memuru Özge Þaþmaz'ýn, asaletleri tasdik edilerek yeminleri yaptýrýldý, asil memurluða atamalarý saðlandý Yemin töreninde konuþan Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, tapu müdürlüklerinde çalýþan memurlarýn kamu hizmet standartlarýnda gösterilen sürelerin çok çok üzerinde hizmet ürettiklerini, diðer kurumlarda istihdam edilen personellerle kýyaslandýðýnda özverili daha çalýþ- Aday memurlar yemin ederek asalaten göreve baþladý.

8 8 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Yenilenebilir enerji Meclis gündeminde RECEP MEBET Ýdare ye ait kullaným Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl dýþý iki otomobilin ise Genel Meclisi Mayýs Ayý Laçin Halk Eðitimi Toplantýlarý dün gerçekleþen Merkezi ile Ortaköy oturumla sürdü. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantý- Müdürlüðü ne bedelsiz olarak devredilmesi da, yenilenebilir enerji hususu görüþülerek kullanýmý konusunda incelenmek üzere oy Çorum da hayata geçirilen birliðiyle Plan ve Bütçe bazý projeler ele alýndý. Komisyonu na havale Meclis Baþkanvekili Ali edildi. Sami Odabaþ ýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip Özkan Özkaya Serdar Þahin ÇORUM DA 440 BÝN KÜÇÜKBAÞ üyeler Erhan Akar ve Aziz HAYVAN VAR Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Yoklama ile baþlayan Komisyonu Baþkaný toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Yusuf Kaya, Çorum da küçükbaþ hayvancýlýk Ýl Genel Meclisi üyelerinin ve süt üretimi verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, konusunda hazýrlanan araþtýrma raporunu çeþitli konularda komisyonlar açýkladý. tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile Keçi sütünün besin devam etti. deðeri ve ekonomik YENÝLENEBÝLÝR Yusuf Kaya getirisinden bahseden Ünal Cevizci Yusuf Kaya, konuyla ENERJÝYE DÝKKAT ilgili devlet desteði ÇEKTÝLER hakkýnda da bilgi verdi. Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kaya, Çorum genelinde 333 bin 268 i koyun, (MTAL) ile Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik 107 bin 388 i ise keçi olmak üzere toplamda 440 bin Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan yenilenebilir 656 adet küçükbaþ hayvan bulunduðunu sözlerine enerji kullanýmý konulu projeler Ýl Genel Meclisi nde ekledi. yapýlan sunumlarla tanýtýldý. OLÝMPÝYAT ÞAMPÝYONUMUZ YOK Meclis oturumunda ilk olarak kürsüye gelen Çorum MTAL Proje Koordinatörü Özkan Özkaya, Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu okul bahçesindeki 100 metrekarelik alanda kuracaklarý Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum u çeþitli branþlarda güneþ panelleriyle binanýn enerji ihtiyacýnýn yüzde baþarýyla temsil eden sporcular hakkýnda bilgiler 30 unu karþýlayacaklarýný açýkladý. verdi. Ýlerleyen dönemde Mimar Sinan Mahallesi nin Konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma önergesini enerji ihtiyacýna dahi çözüm sunacak bir proje Meclis Üyeleri nin bilgisine sunan Ünal Cevizci nin geliþtirdiklerini vurgulayan Özkan Özkaya, yaklaþýk açýklamalarýna göre bugüne kadar Çorum dan 50 bin TL ye mâl olacak çalýþma için Özel Ýdare den olimpiyat þampiyonu olan bir sporcu çýkmadýðý maddi destek beklediklerini söyledi. farkedildi. Okul bahçesinde oluþturduklarý ilk adým Çorumlu isimlerin Özel Sporcular Olimpiyatlarý çalýþmanýn 11 yýlda kendini amorti edeceðini dile baþta olmak üzere güreþ, badminton, halter, judo, getiren Özkaya, projenin yapýlacak bakýmlar masa tenisi, muay thai, taekwondo, wushu ve atletizm sayesinde 25 yýldan fazla enerji saðlamaya devam branþlarýnda çeþitli dereceler elde ettiðini anlatan edeceðini sözlerine ekledi. Cevizci, baþarýlý sporculara sunulan ödüllerden de bahsetti. Toplantýda söz alan Laçin Çamlýca MTAL Elektrik-Elektronik Alan Þefi Serdar Þahin ise Cevizci, Çorum da atýcýlýk, atletizm, badminton, Okulumun Güneþi ve Rüzgârý adlý proje hakkýnda basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, futbol, güreþ, bilgiler verdi. halter, hentbol, judo, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme gibi olimpik spor Daha önce yerel basýnda gündeme gelen projenin branþlarýnda faaliyetlerin yürütüldüðünü kaydetti. detaylarýndan bahseden Serdar Þahin, okulun enerji ihtiyacýný güneþ ve rüzgârdan temin etme konusunda Toplantýda ayrýca Çorum merkeze baðlý Güvenli önemli bir çalýþmaya imza attýklarýný söyledi. ve Güzelyurt Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþülerek incelenmek üzere oy Ýl Genel Meclisi Araþtýrma ve Geliþtirme birliðiyle Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale Komisyonu nca konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma edildi. raporu da okunarak kabul edildi. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da MANGAL KÖMÜRÜ ÝÞLETMESÝ YENÝDEN gerçekleþecek oturumla devam edecek. GÜNDEMDE Ankara-Samsun Yolu üzerinde bulunan ve mangal kömürü imalatý yapan iþletmenin alýnan Meclis kararlarýna raðmen faaliyetini sürdürdüðü bildirildi. Yazýlý araþtýrma önergesiyle konuyu yeniden gündeme taþýyan AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, hava kirliliði ile çevre ve insan saðlýðýný tehdit eden Ýl Genel Meclisi, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna dikkat çekti. iþletme hakkýnda gerekli yaptýrýmlarýn uygulanmadýðýna dikkat çekti. Önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. ÖZEL ÝDARE ARAÇ PARKURUNDA DEÐÝÞÝM Ýl Özel Ýdaresi ne 2015 yýlý yatýrým programýnda kullanýlmak üzere 5 adet çift kabinli Mayýs Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. pikap ile 4 adet tek dingil kamyon alýnmasý hususu Ýl Genel Meclisi nde görüþüldü. Alýnmasý planlanan pikaplardan 2 sinin Destek Hizmetleri Müdürlüðü, birer adedinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü ile Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü ne, 4 adet kamyonun ise yol yapým çalýþmalarýnda kullanýlmasýnýn planlandýðý açýklandý. Mülkiyeti Özel Toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Özel Çorum Temel Lisesi nin Bakanlýk tan onay alarak dönüþümünü tamamlayan ilk eðitim kurumu olduðu vurgulandý. Çorum un ilk temel lisesi Ortaköylüler de dertli Mustafa Þimþek RECEP MEBET Özel Çorum Temel Lisesi dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Bil Dersanesi nde düzenlenen toplantýya Çorum Temel Lisesi Kurucusu Mustafa Þimþek, Dersane Müdürü Volkan Çaðrý Þimþek ve bazý öðretmenler katýldý. Neden Temel Lise? konulu toplantýda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Mustafa Þimþek, eðitimdeki 35 yýllýk tecrübe ile Çorum da bir ilke imza attýklarýný söyledi. ÇORUM DA BÝR ÝLK Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü verilerine göre Çorum ve Karadeniz Bölgesi nde resmi onay alan ilk ve tek temel lise olduklarýný vurgulayan Þimþek, öðrenci kayýtlarýnýn baþladýðýný kaydetti. Bugüne kadar binlerce öðrenciyi eðitim alanýnda hayallerine kavuþturduklarýnýn altýný çizen Þimþek, yeni dönemde Çorum Temel Lisesi olarak yeni baþarýlar hedeflediklerini ifade etti. Konuyla ilgili sorularý da cevaplayan Þimþek, yaptýðý açýklamada þu bilgilere yer verdi: EÐÝTÝMDE TECRÜBE Eðitimdeki 35 yýllýk tecrübemizi dönüþüm dolayýsýyla okula aktarýyoruz. Bugüne kadar dersane olarak hizmet verdik. Dönüþüm programý kapsamýnda Bakanlýðýmýz ýn kararýna uyarak dersanemizi Temel Lise'ye dönüþtürdük. Öncelikli olarak þunu söyleyelim ki, Çorum'da onay almýþ ilk ve tek temel lise kurucusu olduðumuz Özel Çorum Temel Lisesi dir. Çorum da þu ana kadar baþka bir kurum onay almamýþtýr, bu nedenle yapýlan tüm reklamlar temenniden ibaret olup Bakanlýðýn onayladýðý baþka bir kurum yoktur. Zaten Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü nün resmi internet sayfasýnda bu konuyla ilgili hem uyarý yapýlmakta hem de onay alan kurumlar yayýnlanmaktadýr. OKUL-DERSANE ÝKÝLEMÝ KALKIYOR Temel liseler Türkiye'nin yeni eðitim kurularýdýr. Dersanelerin dönüþümüyle oluþan okullardýr. Bu nedenle dersanecilikteki tecrübenin okula aktarýmýdýr. Temel liselerde de normal Anadolu Lisesi müfredatý uygulanmaktadýr ve eðitimin sonunda lise diplomasý verilmektedir. Hal böyleyken bu sistem okul-dershane ikilemini ortadan kaldýracaktýr. Öðrencimiz hem okul hem dershane hem etüt merkezlerinin imkânlarýný ayný çatý altýnda Çorum Temel Lisesi nde alacaktýr. BURSLULUK SINAVI 24 MAYIS TA Aslýnda söylenecek çok söz var. Eðitim bizim 35 yýllýk uzmanlýðýmýz. Ýnþallah bu ülkeye daha çok hayýrlý evlatlar yetiþtireceðiz. Daha fazla bilgi almak, Neden Temel Lise? sorusuna ayrýntýlý cevap almak isteyen tüm öðrencileri ve velileri Ziraat Bankasý yanýnda eðitim verecek okulumuza bekliyoruz. Çorum da ilk ve tek temel lise olmanýn mutluluðu ile 24 Mayýs ta bursluluk sýnavý düzenleyeceðiz sýnýflara yönelik sýnavýmýza tüm Yeni sezon öncesi öðrenci kayýtlarýna baþladýðý bildirildi. Özel Çorum Temel Lisesi, Ziraat Bankasý yanýndaki binasýnda eðitim verecek. Vatandaþ rahatsýz RECEP MEBET Hürriyet Meydaný Havuzlu Park ta buluþan kalabalýk gruplarýn Çorum halkýný rahatsýz ettiði iddia edildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren bazý vatandaþlar, çoðunluðu erkeklerden oluþan yabancý gruplarýn yaya trafiði baþta olmak üzere çevre esnafýný da olumsuz etkilediðini öne sürdüler. Ortadoðu ülkelerinden Çorum a misafir olarak gelen söz konusu gruplarýn parkta buluþmaya mecbur býrakýlmamasý gerektiðine iþaret eden bazý vatandaþlar ise yetkililere seslenerek bu hususta gerekli çözümlerin saðlanmasýný istediler. RECEP MEBET Çorum da yaþayan Ortaköylüler, ilçelerine ulaþým saðlarken büyük bir çile yaþadýklarýný bildirdiler. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, yeni Terminal e ulaþýmda yaþadýklarý sýkýntýyý dile getirerek þehir merkezinde uygun noktalarda duraklar oluþturulmasýný istediler. Ýlçe yolcularýnýn toplu taþýmada yaþadýklarý sýkýntýlarýn dikkate alýnmasý gerektiðini vurgulayan vatandaþlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler. Özel eðitim öðrencileri yararýna kermes açýlýyor RECEP MEBET Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi tarafýndan düzenlenen kermes bugün saat da açýlacak. Gazi Caddesi ndeki eski Tekel Binasý önünde gerçekleþecek açýlýþa Vali Ahmet Kara nýn da katýlmasý bekleniyor. Özel eðitim öðrencileri yararýna düzenlenen kermes hakkýnda bilgi veren organizatörler, 11 Mayýs 2015 Pazartesi gününe kadar devam edecek etkinliðe hayýrsever Çorum halkýný davet ettiler.

9 Mahalle Kur an kurslarý tam gaz Baþkan Külcü, mahalle Kur'an kurslarý çalýþmasýna hýz verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahallelerde yapýlacak olan Kur'an kurslarý için çalýþmalarýna hýz verdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, yeni dönem projeleri arasýnda yer alan mahalle Kur'an kurslarý için uygun yerleri inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Fen Ýþleri Müdürü Mikdat Yýldýrým, Proje Etüd Müdürü Köksal Çöldaþ ve teknik personel de eþlik etti. ilk olarak Gülabibey Mahallesi Kapaklý Baðlarý Mevkii'nde yapýmý devam eden Hz. Ebubekir Camii yanýna yapmayý planladýklarý Kur'an kursu yerini inceleyen Baþkan Külcü, daha sonra Çatalhavuz Camii ve Mevlana Camii'nde de Kur'an kursu yapýlacak alanda incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni dönem projeleri arasýnda yer alan mahalle Kur'an kurslarý projesi için somut adým attýklarýný belirtti. Kur'an kursu yapacaklarý alanlarý bir bir tespit ettiklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Seçim döneminde yapmayý taahhüt ettiðimiz projelerimiz arasýnda mahalle Kur'an kurslarý da yer alýyordu. Bu zamana kadar bu projenin altyapýsý ile ilgili çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Ýnþallah bundan sonraki süreçte de inþaat çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Yer tespitlerini yaptýk. Ýnþallah mahallelerimize sýrayla Osmanlý ve Selçuklu mimari özelliklerini taþýyan Kur'an kurslarý inþa edeceðiz. Yaklaþýk 350 m2 alan üzerine kurulacak binalarýn içerisinde derslik ve mescidin yaný sýra idare odasý, öðretmenler odasý, mutfak ve abdesthaneler de yer alacak." dedi. CAMÝ DERNEÐÝ NDEN BAÞKAN KÜLCÜ YE TEÞEKKÜR Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ali Serttaþ, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye camilerine yapýlan yardýmlar nedeniyle teþekkür etti. Çorum Belediyesi'nin þehirdeki tüm cami ve ibadethanelere olduðu gibi Hz. Ebubekir Camii'ne de her türlü yardým ve desteðini esirgemediðini ifade eden Dernek Baþkaný Ali Serttaþ, "Mahallemize yapýlacak olan Kur'an Kursu ile bölgenin büyük bir eksikliði giderilmiþ olacak. Her zaman yanýmýzda olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye çok teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda Allah kolaylýk versin diyorum" diye konuþtu. KURSÝYERLERDEN TAM DESTEK Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahallelere yapýlacak olan Kur'an kurslarýnýn yeri ile ilgili yaptýðý inceleme gezisi esnasýnda mahalle sakinlerinin yoðun sevgisiyle karþýlaþtý. Özellikle camilerde Kur'an kursuna gelen kadýnlar Baþkan Külcü'yü sevgi ve ilgiyle karþýladý. Mevlana Camii Kur'an Kursu'na eðitime gelen kadýnlar ve mahalle sakinleri Baþkan Külcü'nün her zaman yanýnda olduklarýný söyleyerek "Biz sizinle her zaman bu yolun yolcusuyuz. O yolu destekleyen, o yola hizmet edenlerden memnunuz. Biz sizleri çok seviyoruz. Allah yardýmcýnýz olsun. Her zaman destekçiniziz." dedi. Sel baskýnlarýna önlem Çorum Belediyesi, yoðun yaðýþlarda yaþanacak muhtemel su baskýnlarýný en aza indirmek için büyük bir çalýþma baþlattý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, yapýmý devam eden yeni hastaneden Akþemsettin Caddesi'ne kadar döþenecek olan 2700 metrelik yeni yaðmur suyu hattý ile bölge sakinleri rahat bir nefes alacak. Belediyenin þu ana kadar yaptýðý en büyük yaðmur suyu hattý ihalesinin yapýldýðýný, sözleþme aþamasýndan sonra çalýþmalarýn en kýsa sürede baþlayacaðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "2700 metrelik hatta 1400 mm'lik borular döþeyeceðiz. Bu borular ile Cengiz Topel Caddesi, Bahabey Caddesi, Gazi Caddesi ve Ýnönü Caddeleri ile sokaklarýndan toplanan yaðmur sularý Kuruköprü deresine aktarýlacak. Böylece Çorum'un en iþlek caddelerinde yaðmur sonrasý su birikintisi ve olasý su baskýnlarýnýn önüne geçilmiþ olacak. Ayrýca yaðmur suyu hattý ile Akþemsettin Caddesi'ni de su baskýnlarýndan kurtarmýþ olacaðýz. Çünkü yaðmur sonrasý Cengiz Topel, Bahabey, Gazi ve Ýnönü Caddelerinde biriken su, Akþemseddin Caddesi'ne akýyor. Yapýlacak yaðmur suyu hattý ile Akþemseddin Caddesi de olasý su baskýnlarýndan kurtulmuþ olacak." diye konuþtu. 3 MÝLYONLUK YATIRIM YAPILACAK Hýdýrellez geleneði Belediye Meclisi bugün saat da Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündeminde þu maddeler yer alýyor: 2014 Yýlý Bütçesi Kesin Hesabýnýn Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi. Kadro Deðiþikliði. Kanatlý Hayvancýlýk Ýþletmeleri için sýnýr tesbiti. Yapýlacak yaðmur suyu hattýnýn 3 milyon liraya mal olacaðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zahir, "5 ay sürecek çalýþmalar bittiðinde Cengiz Topel, Bahabey, Gazi Caddesi ve Ýnönü Caddeleri ve sokaklarýnýn bulunduðu bölgenin olasý su baskýnlarýndan kurtulmasý saðlanmýþ olacak. Böylece hem bu bölgede ikamet eden vatandaþlarýmýz hem de esnaf kardeþlerimiz rahat bir nefes almýþ olacak. Ayný þekilde Akþemseddin Caddesi de yaðmur suyu hattýndan olumlu bir Çorum Belediyesi baharýn müjdecisi olarak kabul edilen Hýdýrellez nedeniyle vatandaþa hedik daðýttý. Havuzlu park yanýnda kurulan stantta yapýlan hedik daðýtýmýna AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hedik daðýtýmý esnasýnda konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bu tür kültürel faaliyetlerin geçmiþle baðlarý kuvvetlendirdiðini ifade ederek, "Bizi biz yapan deðerlerden, Hýzýr'la Ýlyas'ýn buluþmasý olan bu günde biz de bir etkinlik yapmak istedik. Vatandaþlarýmýza katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum." dedi. Anneler için konferans Çorum Belediyesi Anneler Günü nde anlamlý bir konferans düzenleyecek. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi de bugün saat 14.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceði konferansta Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioðlu nun katýlýmýyla, Dört büyük anne, dört büyük kadýn hakkýnda konuþacak. Hülya Terzioðlu'nun hayata deðer katan anneleri anlatacaðý konferansa tüm Çorumlu kadýnlarý davet eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Baþta kendi annem olmak üzere tüm fedakâr, mübarek annelerin anneler gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum. Tarihimiz kahraman annelerimizin destanlarý ile doludur. Biz de bu konferansta onlarý gündemimize almak istedik. Tüm hemþehrilerimizi bu anlamlý etkinliðe bekliyorum." diye konuþtu. Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisinin tarih ve 03/49 Sayýlý karara itiraz. Karakeçili Mahallesi, 4400 ve 4401 adalarda plan deðiþikliði. Yavruturna Mahallesi, 201 ada, 88, 89 ve 90 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 ve 3991 adalarda plan deðiþikliði. PERÞEMBE 7 MAYIS Þanlýurfa da gerçekleþen toplantýda gazetecilik mesleðiyle ilgili önemli kararlar alýndý. Gazetecilerden çözüme destek RECEP MEBET Son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýný konu alan Ýdeal Ýnsan konulu konferans ve bilgi yarýþmasý ödül töreni yarýn saat da Çorum da gerçekleþecek. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlenecek konferansa Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr konuþmacý olarak katýlacak. RECEP MEBET Gazeteciler Konfederasyonu 3. Baþkanlar Kurulu Toplantýsý 3-5 Mayýs 2015 tarihlerinde Þanlýurfa da gerçekleþti. 85 Gazeteciler Cemiyeti ve basýn meslek örgütü ile bunlarý bünyesinde toplayan 8 Federasyonun çatý örgütü olan Gazeteciler Konfederasyonu nun Baþkanlar Kurulu, 3. toplantýsýný 8 Federasyon Genel Baþkaný, 73 Cemiyet Baþkaný ve delegelerinin katýlýmýyla yaptý. Güneydoðu Gazeteciler Federasyonu ve Þanlýurfa Gazeteciler Cemiyeti nin ev sahipliðinde gerçekleþen toplantýya Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ile Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Örgel de katýldý. Toplantý sonucunda, kamuoyuna duyurulan kararlar þöyle: Gazeteciler Konfederasyonu Baþkanlar Kurulu, Þanlýurfa da yapýlan 3. toplantýsýnda Çözüm Süreci nin kararlýlýkla sürdürülmesi konusundaki iradesini ortaya koydu. Sürece katký vermesi ve Baþkanlar Kurulu nun bilgilendirilmesi amacýyla toplantý öncesi Çözüm Süreci ve Medya ile Çözüm Süreci ve Kadýn konulu paneller düzenlendi. Gazeteciler Konfederasyonu Baþkanlar Kurulu nun Siirt te gerçekleþtirilen birinci ve Edirne de gerçekleþtirilen ikinci toplantýsýnda gündeme getirilen, Çözüm Süreci nde barýþ dilinin kullanýlmasý önerisinin yerel basýnda destek gördüðü, bu söylemin gazetecilik dilinde kararlýlýkla sürdürülmesi gerektiði vurgulandý. Halkýn gerçekleri öðrenme, haber alma ve bilgi edinme hakký olan basýn özgürlüðünün önemine dikkat çekilen Baþkanlar Kurulu nda, insan haklarýný temel alan geliþmiþ demokrasilerin olmazsa olmazlarýnýn; þeffaflýk, toplumun bilgi edinme hakký ve basýn özgürlüðü olduðu ifade edildi. Basýn özgürlüðünün sadece basýn kuruluþlarýnýn ya da gazetecilerin özgürlüðü olmadýðýna iþaret edilerek, bu baðlamda basýn özgürlüðünün, halkýn haber alma özgürlüðü olduðu ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduðu belirtildi. Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansý, internet-elektronik yayýncýlýðý kapsayan medya sektöründe, basýn meslek ve etik ilkelerine uymayan kiþilerin boy gösterdiðine dikkat çekilerek; isteyen herkesin, eðitimine, bilgi birikimine bakýlmaksýzýn habercilik yapabildiði vurgulandý. Günümüz Türkiye sinde basýn sektöründe yaþanan sorunlarýn en büyük nedeninin bu kuralsýzlýk olduðuna dikkat çe- Heyet, Þanlýurfa da bir dizi ziyarette bulundu. kilerek, gerçek gazeteciliðin eðitim ve bilgi gerektirmesine karþýn, mesleðin, isteyen herkesin kuralsýzca yapabileceði bir iþ durumuna düþtüðü ifade edildi. Bu sorunun çözümü için, basýn sektörünün, avukatlýk, doktorluk, mühendislik veya mali müþavirlik gibi mesleki standartlara sahip olmasý gerektiðine, mesleki düzenlemeye gidilme ihtiyacý olduðuna vurgu yapýldý. Siirt ve Edirne de yapýlan Gazeteciler Konfederasyonu Baþkanlar Kurulu toplantýlarýnda da belirtildiði gibi; Basýn Özgürlüðü, basýn kuruluþlarýnda ve meslek örgütlerinde kurumsallaþma, basýn ahlaký, çalýþma koþullarý, mesleki eðitim ve sarý basýn kartý olmayan gazetecilerin yýpranma hakkýndan faydalanamamasý baþta olmak üzere, birçok sorun için kalýcý çözümler üretme kararlýlýðý üzerinde duruldu. Sorunlarýn takipçisi olunmaya devam edileceði iradesi ortaya konuldu. Gazeteciler Konfederasyonu nun içinde bulunduðumuz seçim sürecinde de, siyaset üstü, tarafsýz ve tüm meslektaþlarýný kucaklayýcý bir anlayýþ içinde yola çýktýðýna yeniden vurgu yapýlarak, bu ilkenin kararlýlýkla sürdürülmesi gerektiði konusunda fikir birliðine varýldý. GK Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantýnýn ardýndan Vali Ýzzettin Küçük baþta olmak üzere Þanlýurfa bazý mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluþlarýný da ziyaret ettiler. Ýdeal Ýnsan programý yarýn RECEP MEBET Çorum esnafý, þehir dýþýndan gelip kýsa süreli satýþlarla halký aldatan yabancý satýcýlara karþý tüketicileri uyardý. Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak ta 3 günlüðüne dükkan kiralayan söz konusu satýcýlarýn pek çok vatandaþý maðdur ettiðine dikkat çeken esnaf, fatura ve fiþ vermeksizin satýþ yapan bu kimselerin pazarlama hileleri ile tüketicileri aldattýðýný kaydettiler. GK heyeti Vali Ýzzettin Küçük ü ziyaret etti. Ufka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý çerçevesinde hazýrlanan program hakkýnda bilgi veren Çorum Eðitim Derneði Baþkaný Yunus Demiral, Kuran-ý Kerim tilaveti ve mealinin ardýndan açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak organizasyonda sinevizyon sunumu, konferans, tiyatro gösterisi ile ödül töreninin yer alacaðýný bildirdi. Asude Kadýn ve Aile Derneði nin de katkýlarýyla gerçekleþecek programa tüm Çorum halký davet edildi. Esnaf uyardý Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren esnaf, üç günlük satýþýn ardýndan bulunduklarý yerden ayrýlan yabancý satýcýlarýn geride maðdur müþteriler býraktýðýný anlattýlar. Gülüm Düðün Salonu civarýnda da ayný yöntemle haftasonu þok indirimler baþlýklý broþürler daðýtýldýðýný tespit eden Çorum esnafý, yetkililere seslenerek halký maðdur eden bu tür giriþimlere mahal verilmemesini istediler.

10 10 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Ýskilip Ceviz Envanter Projesi ne onay Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan ilçedeki tarýmsal faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi için hibeler verecek. aliyetlere destek olmak amacýyla Orta Karadeniz KalkýnKaymakamlýðýn kabul edilen bu projesinde elde edilen ma Ajansý na 2015 Doðrudan Faaliyet Desteði kapsamýnbilgiler hibe programlarýna kaynak teþkil edecek. Çiftçilerin da sunulan, Ýskilip merkez ve köylerinde gerçekleþtirilecek Ceviz Envanter Çalýþmasý Projesi ne sahip çýkmalarý, enolan Ceviz Envanter Çalýþmasý Projesi onaylandý. vanter çalýþmasý yapýlýrken sahada görevli olanlara destek Proje kapsamýnda ilçenin merkez ve köylerindeki tavermeleri, envanterin saðlýklý olarak sonuçlandýrýlmasýný rým arazilerinde bulunan ceviz aðacý varlýðý, türleri, yaþ orsaðlayacak. talamalarý, verim durumu, bitki zararlýlarý, tarým arazisinin Konuyla ilgili açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý yapýsý ve eðimi gibi tüm bilgiler harita üzerinde iþaretleneþuayib Gürsoy, Ýskilip imizin tarihi ve kültürel zenginlikrek tespit edilecek. Bu bilgiler ileride tüm çiftçilere kaynak leri olduðu kadar tarýmsal alanda da zenginlik potansiyelioluþturulmasý için kitap haline getirilecek. nin olduðunu biliyoruz. Yapacaðýmýz Ceviz Envanter ÇaBilindiði üzere, tüm kamu kurumlarýnýn ve sivil toplýþmasý ile bu zenginlikleri ortaya çýkarmayý hedefliyoruz. lum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla ilçede Ýskilip Yerel KalkýnProjemizin onaylanmasý bu nedenle bizleri sevindirmiþtir. ma Derneði kurulup, Tarým Bakanlýðý ile akreditasyon çatüm Ýskilip halkýna hayýrlý olmasýný dilerim. dedi. Þuayip Gürsoy lýþmalarýna baþlandý. Bu dernek akreditasyon çalýþmalarý taýskilip Kaymakamlýðý, geçtiðimiz yýl da Redif Kýþlasý mamlandýktan sonra kýrsal kalkýnma kapsamýnda çiftçilere tarýmsal farölöve ve Restitüsyon Projesi çalýþmalarýný yapmýþtý. ÝSDER, kültür þehrini gezdi Merkezi Ýstanbul'da sohbet eden Çatma, ÝSDER bulunan Ýskilip Ýlçesi ve Baþkaný Þaban Gündüz ve Çevre Köylüleri Derneði dernek yönetimine Ýskilip'i (ÝSDER), artýk geleneksel tanýtmak adýna gerçekleþtirhale getirdiði Ýskilip'e tanýdikleri ziyaretlerin önemine tým ve kültür gezisini bu sevurgu yaptý. ne de yaptý. Tanýtým ve Kültür gegeçtiðimiz Cumartesi zisine, T.C Merkez Bankasý günü Ýskilip'e gelen dernek Baþkan Yardýmcýsý Necati kente sabah saatlerinde gelþahin, Yargýtay 13.Daire di. Akþemseddin Öðrenci Üyesi Zihni Doðan, ÇEKYurdu na geçen grup burada VA(Çorum Eðitim ve KülBelediye Baþkaný Recep tür Vakfý) Müdürü Erdal Çatma tarafýndan karþýlandý. Karslý, ÇESÝAD(Çorumlu Yapýlan kahvaltýnýn ardýneðitimci Sanayici Ýþadamdan kýsa bir konuþma yapan larý Derneði) Yönetim KuBaþkan Çatma, Ýskilip'in tarulu Baþkaný Ahmet Lapacý, nýtýmýna katký saðlayan ÝSÇESÝAD Kurucu Baþkaný Ýskilip Ýlçesi ve Çevre Köylüleri Derneði Ýskilip i gezdi. DER Baþkaný Þaban Gündüz Ýbrahim Sezikli, KARve dernek üyelerine teþekkür etti. DER(Kargý ve Köyleri Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Özsoy, Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Saadettin Karaca, Üsküdar BeleYapýlan konuþmalar ve kahvaltý sonrasý kent merkezinde tur atan diyesi Sosyal Ýþler Birim Müdürü Mahmut Doðan, Ýkizli Köyü Dernek ÝSDER'e baþkan Çatma'da eþlik etti. Þehirde atýlan turun ardýndan EvBþk. Adem Karaþin, Arifegazili Köyü Dernek Bþk. Sururi Onan, Oslik Köyü'ne hareket eden ÝSDER, Þýhlar Köyü'nü de ziyaret etti. mancýk Dernek Kurucu Bþk.ve ÇESÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Evlik ve Þýhlar Köylerinde yapýlan ziyaretler sonrasý Kýzýlcabayýr Av.Murat Baþer, Osmancýk Tepeyol Altýköy Dernek Bþk. Bayram BaKöyü'ne gelen kafileye burada Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulunuldu. ran, Ýstanbul Osmanlý Arþiv Uzmanlarý Þakir Duran ve Hacý Haldun ÞaAkþam saatlerinde kente yeniden gelen grup, burada yine baþkan hin, Baðcýlar Belediyesi Kültür Müd. Þef Ayhan Aydoðdu, Mecitözü Çatma tarafýndan karþýlandý. Misafirlerle þehir parkýnda bir süre daha Dernek Bþk. Ýsmail Yaþar katýldý. (Ýskilip Belediyesi) Bayat tan anlamlý ziyaret Çanakkale Zaferi'nin 100.yýlý anma etkinlikleri kapsamýnda Bayat Kaymakamlýðý ve Garnizon Komutanlýðý anlamlý bir etkinliðe imza attý. Çanakkale'yi anlamak ve anlatmak amacýyla Çanakkale Þehitliðine ziyaret düzenlendi. Þehit aileleri ve gazilerin katýldýðý ziyarette rehberler öncülüðünde þehitlik gezilerek o zamanki þartlarda vatanýn nasýl savunulduðu anlatýldý. Ziyarete katýlan þehit aileleri ve gaziler, böyle kutsal bir ziyareti düzenledikleri için Kaymakam Ýdris Akça ve Garnizon Komutaný Gökhan Emre'ye teþekkür ettiler. Haþerata karþý ilaçlama Bayat Kaymakamlýðý ve Garnizon Komutanlýðý anlamlý bir etkinliðe imza attý. Sungurlu Belediye geçmeyi amaçladýklarýný Baþkaný Abdulkadir Þabelirtiler. hiner in talimatýyla baþlaekipler, mahallelernan ilaçlama çalýþmalarý de sinekle mücadele çahýz kesmeden ilçe genelýþmalarý yaparken, dere linde devam ediyor. yataklarý ve durgun su biýlaçlama Hizmeti rikintileri de ise sivrisinek Ekipleri sivrisinek, karave karasinek yumurtalarýsinek, kene, hamamböcený kurutmak için tablet atði, kemirgenler gibi vektý. Ayrýca ilçe merkezintörlere karþý mücadele den geçen dere yataklarýediyor. Sungurlu Beledina gübreli alanlara sývý yesi, Þubat ayýnda baþlalavrasit ilaçlamasý yapýldýðý sinekle mücadele çadýðý bildirildi. lýþmalarýný Mayýs ayýnda Çöp konteynýrlarý, da etkin olarak sürdürüçöp istasyonu, mezbahayor. Ýlaçlama çalýþmalarý hýz kesmeden ilçe genelinde devam ediyor. ne ve arýtma tesisinin çevbelediye ekipleri sire ilaçlamalarý yapýldý diyen neklerin kuluçka yerlerine yaptýklarý ilaçlama çalýþmalarý ile yazýn belediye yetkilileri, yaz döneminde sineksiz bir Sungurlu için faalihalký rahatsýz eden karasinek ve sivrisineklerin çoðalmasýnýn önüne yetlerine devam edeceklerini açýkladýlar.(ýha) Baþkan ustalarla çalýþtý Mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ýskilip in Ulaþtepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan 1 katlý mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ulaþtepe Mahallesi Oluklu Caddesi üzerinde yürütülen inþaat çalýþmalarýnda binanýn tabliyesi atýldý. Çalýþmalarý incelemek için mahalleye giden Belediye Baþkaný Recep Çatma, ustalarla birlikte demir baðladý. 1 katlý inþa edilecek mescidin Ramazan ayýna yetiþtirilmesi için tüm imkânlar seferber edildi. 80 metrekare alan üzerine oturtulan bina, erkeklerin ve hanýmlarýn ibadet edebilecekleri þekilde projelendirildi. Baþkan Çatma ya nezaket ziyareti Bürokratlar Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Çorum DSÝ Þube Müdürü Ýlker Aslan ve Ýskilip Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðü ne yeni atanan Erkal Taþ, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan görüþmede Ýskilip Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Erkal Taþ'a yeni görevinde baþarýlar dileyen Baþkan Çatma, göstermiþ olduklarý nezaket ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini dile getirerek Aslan ve Taþ'a teþekkür etti. Ýskilip te yeni bir hizmet daha Ýskilip Belediyesi yeni bir hizmeti uygulamaya dahil etti. Ýskilip Belediyesi yeni bir hizmeti uygulamaya dahil etti. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, sebze pazarýndan mahallere ücretsiz taþýma hizmeti verilemesini saðladý. Pazarýn kurulduðu 6 Mayýs 2015 Çarþamba günü ilk uygulama baþladý. Ýskilipliler hizmeti memnuniyetle karþýladý. Pazardan mahallelere ücretsiz taþýma hizmeti kapsamýnda araçlar; saat 11.30'da gidiþ istikametinde pazar yerinden Ehil Ekmek Arkasý, Tabakhane Caddesi, Karatepe, dönüþ istikametinde ise, Kabalar Sokak, Akçay Caddesi, pazar yeri, Saat 12.30'da gidiþ istikametinde pazar yerinden Kaleboðazý Mahallesi, Temenna Sokak, Çavuþ Mahallesi, Sakarya Caddesi, Tünel Mevkii, dönüþ istikametinde Ekizoðlu Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Pazar yeri, saat 13.30'da Pazar yerinden Erenler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Aksu Sokak, Mutaflar Mahallesi cami önü, dönüþ istikametinde Büyüktaþ Mahallesi, Çayboyu, Pazarbaþý, Uludere Mahallesi ve Pazar yerine ulaþýyor. Servis minibüsleri denetlendi Sungurlu da taþýmalý öðrenci servis minibüsleri denetlendi Çorum'un Sungurlu ilçesinde taþýmalý öðrenci servis minibüsleri denetlendi. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, Þef Ahmet Can, Þef Ercan Karaca, Milli Eðitim Personelleri Alpaslan Aþut ve Þükrü Kýzýlova ile birlikte Taþýmalý Eðitim Okul servis araçlarý denetlendi. Sabah saat 06:45 de baþlayan denetimde, ilçe merkezine çeþitli köylerden gelen taþýmalý öðrencilerin bulunduðu servis minibüsleri teker teker durdurularak, taþýmalý yönetmeliði ile okul servis araçlarý yönetmeliðine uyup uymadýklarý kontrol edildi. Denetim sonucunda mevzuata uymadýðý belirlenen servis þoförlerine uyarýlarýný yapan Milli Eðitim Þube Müdürümüz Þaban Atlý denetimlerde kurallara uyduðu tespit edilen þoförlere teþekkür ederken, kurallara uyma ve öðrencilerin güvenli bir þekilde nakilin yapýlmasý konusunda uyarýlarda bulundu.(ýha) Sinekle mücadele baþladý Ýskilip Belediyesi larva ile mücadeleye baþladý Yaz aylarýnýn en büyük sorunlarýndan sinek ve haþereye karþý Ýskilip Belediyesi larva ile mücadeleye baþladý. Ýlaçlama çalýþmalarýnýn yaz boyunca devam edeceði bildirildi. Kent merkezinde dere yataklarý, çöp konteynýrlarý baþta olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlama yapan belediye ekipleri, yaz aylarýnda sivrisinek ve haþere oluþumunun önüne geçmek için larva (üreme dönemi) ile mücadele ediyor. Erken dönemde yapýlan larva mücadelesinin sineksiz bir yaz için son derece önemli olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Erken dönem larva mücadelesi ile baþladýðýmýz ilaçlama çalýþmalarýmýz, yaz aylarýnda sinek ve haþere mücadelesi ile devam edecek. Halk saðlýðýný ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düþen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. dedi.

11 PERÞEMBE 7 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:24 Nisan 1431 Hýzýr: MAYIS Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyaret ediniz! Zira, o büyükler ziyâret edenlere þefaat ederler.hâcý Bayram-ý Velî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mithat Paþanýn vefâtý (1884) - (Eskiþehir) Yunus Emre Kültür Haftasý Çok sakýz çiðnemek çene diskini kaydýrýyor Uzmanlara göre sakýzýn uzun süre çiðnenmesi çene kaslarýnda güçsüzlüðe yol açtýðý için çene diskinin kaymasýna ve çene eklemlerinde rahatsýzlýklara yol açýyor. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz Diþ Çene Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Emel Bulut, çok sakýz çiðnemenin çene diskini kaydýrdýðýný ve çene gevþekliðine neden olduðunu bildirdi. Doç. Dr. Bulut, çene eklemi rahatsýzlýklarýnýn, çok sakýz çiðneyenlerde daha fazla görüldüðünü söyledi. Sürekli sakýz çiðnemenin çene kaslarýna büyük zarar verdiðini anlatan Bulut, "Sakýz çiðnenecekse, bir seferde 20 dakikadan fazla ve tek taraflý çiðnenmemeli. Tek taraflý çiðneme kuvvetine maruz kalan çene kaslarýnda deformasyon oluþabiliyor. 20 dakikadan sonra çenede dengesizliðe yol açabiliyor, kaslarda güçsüzlük meydana gelebiliyor" dedi. Sakýz çiðnenen taraftaki çene kaslarýnýn daha fazla kullanýldýðýna iþaret eden Bulut, sakýzýn her iki çene kýsmýnda çiðnemesinin daha uygun olacaðýný kaydetti. Bulut, "Çiðneme kuvvetinin tek taraftaki ekleme yüklenmesi, çene ekleminde aðrý, çene kaymasý, açma kapama sýrasýnda ses gelmesi ve çene hareketlerinin kýsýtlanmasý gibi aðýr sonuçlara yol açabiliyor" bilgisini verdi. "Normal sürede sakýz çiðnemenin zararý yok" Çok sakýz çiðnemenin çene diskini kaydýrdýðýný ve çene eklemlerinde rahatsýzlýklara yol açtýðýný dile getiren Bulut, çene eklem hastalýðý bulunanlarýn sakýz çiðnememesi gerektiðini bildirdi. Doç. Dr. Bulut, çok sakýz çiðnemenin çene gevþekliðine neden olabildiðini de vurgulayarak, "Normal sürede sakýz çiðnemenin bir zararý yok. Fazla çiðnemek çenede travmatik etki oluþturuyor" diye konuþtu. "Kadýnlarda daha fazla görülüyor" Çene eklem rahatsýzlýklarýnýn, genç ve orta yaþtaki kadýnlarda daha çok görüldüðüne dikkati çeken Bulut, "Yapýlarý nedeniyle kadýnlarda çene rahatsýzlýklarý, erkeklere oranla daha fazla görülüyor" ifadesini kullandý. Bulut, sakýz çiðnemenin diþte çürük oluþumunu azaltmasý gibi kanýtlanmamýþ faydalarý bulunduðunu da belirterek, þekersiz sakýz tercih edilmesi gerektiðini kaydetti. (AA) VEFAT EDENLER 1-Büyükdivan Köyü' nden gelme, Satýlmýþ, Musa, Haydar ve Bayram GÜL' ün babasý, Þahzade GÜL' ün eþi; Halil GÜL. 2-Aþaðýsarýlýk Köyü' nden, Hasan SUCU' nun kýzý, Yaþar SUCU' nun eþi; Þerife SUCU. 3-Üçköy' den gelme, Köy Hizmetleri' nden emekli Dursun ÇAÐLAR' ýn eþi; Kadriye ÇAÐLAR. Not defterimden 15 Senin de adýn unutulur bir gün / Mezar taþýnda garip kalýr ismin / Daha bir asýr geçmeden üstünden / Yerleþim alaný oluverir mezarýn / Sonra ne fýrýldaklar çevrilir üzerinde / Sen de dersin, çevirin bakalým / Sizi de görürsünüz, benim gibi buraya gelince. Kýlýndý namaz, iyice alýndý helallik / El üstünde gidiyor kabre, lakin orada baþlýyor bilinmezlik. Görevin ne olursa olsun / Mutlak bir artýn olsun / Bir gün anlayan çýkarda / Kýymet bulursun. Aðlayana gül demem / Gidene dur demem / Emanete hýyanetlik edene / Ýyi bir kul demem. Gel hele otur þuraya / Bir bardak çay içelim / Benimki açýk, senin ki demli olsun / Ne var ne yok diye sen sormadan / Ben cevap vereyim / Ayný þeyler Ne olsun / Bak çaylarýmýz da geldi / Afiyet þeker olsun. Dün dünde kaldý bilirsin / Bugün neler oldu bir düþün / Ya yarýn için, hiç konuþma peþin. Dünyada iyinin de kötünün de sýðýnacaðý ilahi adalet / Þayet ahirde olmasaydý ahiret, ne yapardý bu millet? Hizmette önde ücrette arkada olabilmek / Her babayiðidin harcý deðildir, bunu kabullenmek. Herkes bir þeyle uðraþýyor / Sen de benimle uðraþýyorsun / Ne günahým var ki? Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Eskiden köylerde harmanda, güzde yardým edilirdi komþulara / Þimdi þehirli olduk, selam vermiyoruz kapý bir komþulara. Gün olur yükseklerden uçar insan / Gün olur alçaklardan geçer insan / Yaþanmýþ örneklere bak, bana inanmazsan. Caddeler ne güzel olmuþ, asýlmýþ çeþit çeþit bayraklar / Bu güzelliði bozmayalým, millet için siyaset yapacaklar. Ýnsanoðlunda, bir görünen yüz bir de görünmeyen yüz / Ýkisi arasýnda fark mý, yüz üzerinden yüz. Davalar vardýr büyük / Davalar vardýr sadece günlük / O da zaten çürük. Sünnetin hayatýmýzdaki yeri ve önemi 3 Ýslamî bilgilerin ikinci ana kaynaðý sünnettir. Sünnet; peygamberimizin söz, davranýþ, uygulama ve tasvip edip uygun gördü- VAHYÝN IÞIÐINDA hayvanlarýn etlerinin yenilip yenilmeyeceði sorulduðunda, pey- olanlardan bahsedilmez. Bu baðlamda peygamberimize hangi ðü þeylerdir. Kur'an-ý Kerim de olmayan sorularýn cevabý için müracaat edeceðimiz ana kaynaktýr. týcý kuþ yasaktýr." hükmünü getirmiþtir. Peygamberimizin Kur'angamberimiz "Azý diþi olan her yýrtýcý hayvan. Pençeli olan her yýr- Kur'an-ý Kerim'de 4 ayette "Öncekilerin sünneti" ifadesi, 8 ý açýklamaya ve yaþamaya yönelik bütün söz ve fiilleri de yine ayette ise "Allah'ýn sünneti" ifadesi geçer ki bu Allah'(c.c) ýn evreni, canlýlarý yaratmasý ve yönetmesinden bahseder. Allah'ýn öteden giymenin yasaklanmasý da sünnetle sabit olmuþtur. Peygamberi- Kur'an çerçevesinde olmuþtur. Erkeklere altýn takýnýn ve ipekli beri süregelen sünneti (kanunu) budur. Allah'ýn kanununda asla bir miz "Ümmetimden öyle insanlar vardýr ki, iman onlarýn kalplerinde muhkem daðlardan daha saðlamdýr." buyurmuþtur. Yine Pey- deðiþiklik bulamazsýn" (Fetih 23). gamberimiz "Karný tok bir halde rahat koltuðuna oturarak; þu Peygamberimizleilgili sünnete gelince; "Bana kitap (Kur'an) Kur'an a sarýlýn, onda neyi helal görürseniz onu helal neyi de haram görürseniz onu da haram kabul edin (Kur'an size yeter) diye- ve bir de onunla birlikte onun gibisi (Sünnet) verildi. (Ebu Davut, Sünen 2, 505). "Cibril, Resulullah'a Kur'an-ý getirdiði ve öðrettiði cek bazý kimselerin gelmesi yakýndýr. Þüphesiz ki Allah Resulünün haram kýldýðý þeylerde Allah'ýn haram kýldýðý gibidir" (Müsnet gibi sünneti de öylece getirir ve öðretirdi" (Camiul Beyânni'l ilm, Veysel Uysal ). Ondan sonra da peygamberimiz hem kendisi uygular hem hotmail.com ) buyurarak, sünnetini küçümseyerek insanlarý dinden ayýrmak isteyenlere karþý Müslümanlarý uyarmýþ ve dinin sünnet ol- de ashabýnýn uygulamasýný isterdi. Hadisler ise; Kur'an-ýn getirdiði hükümleri insanlarýn anlaya bilecekleri bir þekilde açýklar ve yorumlayarak tamamlayýcý bilgiler verir. madan yaþanýlamayacaðýna vurgu yapmýþtýr. Fýkýhçýlarýn çoðunluðuna göre, mütevatir sünnetin hükmü, Hz. Peygambere nispetinin kesin oluþudur. Buna göre mütevatir sünnetle amel etmek farz olup Namazýn, orucun, zekâtýn ve haccýn farz olduðu Kuran'da yazýlýdýr ama uygulamalarý yoktur. Onlarý Peygamberimiz den öðreniyoruz. "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik fakat insanlarýn çoðu bilmezler" lik ifade eder. Manasý Allah (c.c.)'a, ifadesi Peygamberimiz e ait olan sözlere onu inkâr eden dinden çýkar. Bu çeþit hadislerin ortaya koyduðu hüküm kesin- (Sebe 28). Peygamberimiz hem Allah'ýn mesajýný insanlara teblið etmiþ, hem de ise "Kutsi hadis" denir. Cebrail aracýlýðýyla bildirilen Peygamberimiz in Allah'tan rivayetle ifade buyurduðu vahiy, ilham veya rüyada Allah'tan rivayet et- bizzat yaþayarak örnek olmuþtur. Ashap anlamadýklarý ayetleri Peygamberimiz e soruyor, Peygamberimiz de onlara anlayabilecekleri bir dilde açýklýyordu. tiði hadisleridir. Kutsi hadislerin manasý ve sözleri Allah'tandýr. Bu hadisler Allah'a nisbet edilmiþ ve "Kutsi hadis" diye nitelendirilmiþtir. Kur'an tevatür yo- Mesela, Muaz bin Cebel: "Ey iman edenler Allah'a Nasuh bir tövbeyle tövbe edin " (Tahrim 8) ayetindeki "nasuh'un" ne demek olduðunu sorunca, Peygamberimiz "bir daha geriye dönmemek üzere yapýlan tövbeye denir." buyur- civarýndadýr. Mesela "Salih kullarým için cennette hiçbir gözün görmediði hiçluyla kutsi hadisler ise âhâd yolla nakledilmiþlerdir. Bu tür hadislerin sayýsý 100 muþtur. bir kulaðýn iþitmediði ve hiçbir insanýn düþünemeyeceði bir takým nimetler hazýrladým" (Müslim, Kitabül cenne 2, 3, 4). Peygamberimizin yaptýðý Kur'an ýn yaþanýlýr bir hale dönüþtürülmesidir. Peygamberimiz ilahi vahyin mesajýný sözleriyle açýklayarak ve bizzat yaþayarak Kur'an ýn deyimi ile kalplerinde hastalýk olan bazý kimseler mütevatir veya kutsi hadisleri bile inkâr etmeyi bir maharet zannediyorlar. Var olan bir þeyi bize örnek olmuþtur. "...Ýnsanlara kendilerine indirileni açýklaman ve düþünüp inkâr etmek bu tür insanlara bir þey kazandýrmadýðý gibi kalplerindeki hastalýðýn anlasýnlar diye sana bu Kur'an-ý indirdik" (Nahl 44). Kur'an-ý Kerim'de namazýn daha da artmasýný saðlar. Müslüman kimliðine sahip olan bu tür Ýnsanlarýn Müslümanlarýn inanç deðerlerinin kodlarýyla oynayarak verdikleri zararlarý inançsýz farziyetini ve önemini bildiren çok sayýda (99) âyet vardýr. Fakat namazýn nasýl kýlýnacaðý kaç rekât olduðu ayrýntýlarýyla açýklanmaz. insanlar veremezler. Bazý insanlarda þöyle bir hastalýk var. Bir hadis söylendiði Sahabe: "(Resulüm) Onlarýn dediklerine sabret. Güneþin doðuþundan öncede, batýþýndan öncede Rabbini hamd ile tesbih et" (Kaf 39) ayetiyle Peygambedistir diyerek, insanlarýn zihinlerinde hadislere karþý bir þüphe uyandýrmaktadýr- zaman yok caným peygamberimiz öyle bir þey söylemez veya o uydurma bir harimizle birlikte sabah ve ikindi vakitlerinde bir yýl iki vakit olarak namaz kýldýk. lar. Bu da büyük bir yanlýþ ve vebaldir. Bilmiyorum demek bir ilim, araþtýrayým Miraç olayý ile 5 vakit namaz farz kýlýnýnca bu 2 vakit yerini muhafaza etti. Öðle, akþam ve yatsýda dâhil edildi" derler. Peygamberimiz sürekli Cebrail (a.s) ile ðini de iyi irdelemek gerekir. Hadis konusunda konuþanlarýn Kur'anî bilgiye demekse bir erdemdir. Hadisin ne zaman niçin ve hangi olay üzerine söylendi- diyalog halindeydi. O ondan öðreniyor ve ashabýna da öðretiyordu. Peygamberimiz "Namazý benden gördüðünüz gibi kýlýnýz" (Buhari Salat 18) buyurmuþ ve zin böyle bir þey söylemesi mümkün deðildir demesi gerekir. Hiç kimsenin bu hâkim olmasý ve bu hadis þu ayetle çeliþiyor bundan dolayý da Peygamberimi- namazýn kaç rekat, hangi vakitlerde nasýl kýlýnacaðý, nelerin söylenip, okunacaðýný bizzat uygulamasýyla göstermiþtir. "Ey iman edenler Allah'a ve peygambere itaat edin" (Nisa 59) "Peygambe- benim kafama yatmadý, böyle þey olmaz deme gibi bir lüksü yoktur. Sünnetin bir kýsmý da Kuran'da hiç temas edilmeyen konularda hükümler re itaat eden Allah'a itaat etmiþ olur" (Nisa 80) "Allah ve elçisi bir þeye hükmettiði zaman inanan erkek ve kadýna artýk iþlerinde seçim yoktur." (Ahzap 36) "Al- ortaya koyar. Kur'an-ý Kerim'de eti yenmeyen hayvanlarla ilgili olarak leþ, kan, domuz eti ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlar dýþýnda yenmesi haram lah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuþturulasýnýz." (Âl-i Ýmran 132). Kadir Yüktaþýr com Selamlar kesilir, merhabalar unutulur / Yeþermiþ dostluklar kurutulur, yazýk olur, yazýk olur Beðenmek ya da beðenmemek / En kötüsü de ilgilenmemek. Giriþi var, çýkýþý yok, yangýnda kaçýþý yok. Ne de güzel duruyor yangýn merdivenleri. Gün gelecek sende anlayacaksýn / Lakin iþ iþten geçip bulamayacaksýn. Terasa Meryem olmuþ, Oleysa Emine / Kim engel olabilir ki, Hak nasip edince. NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ ERDAL ATLAMAZ (TEL: ) ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI METEOROLOJÝ DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler ALIÞ Gram 103,62 SATIÞ 103,66 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Gençlik Kamplarý baþlýyor Minikler okuma bayramý yaptý Ýstiklal Ýlkokulu 1-D sýnýfý, okuma bayramý yaptý. Ýstiklal Ýlkokulu 1-D sýnýfý, okuma bayramý yaptý. Okulun konferans salonunda gerçekleþen program, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Program öncesinde gelen davetlilere veliler tarafýndan ikramlarda bulunuldu. Okul Müdürü Vedat Keskin'in açýþ konuþmasýnýn ardýndan þiirler ve tiyatro gösterileri ilgiyle izlendi. Müzikli oyun- lar, güldürüler ve fýkralar gibi etkinliklerle devam eden program, öðrenci velileri ve davetlilerin yoðun katýlýmýyla iki saati aþkýn sürdü. Programýn son bölümünde 1-D sýnýf öðretmeni Ayhan Kaya, okuma belgelerini velilerin aracýlýðýyla verdi. Veliler, özverilerinden dolayý sýnýf öðretmeni Ayhan Kaya'ya ve yardýmlarý için Eyüp Bener'e çiçek takdim etti. TEGV li çocuklar uçurtma uçurdu EGV) Çorum Öðrenim Birimi etkinlik düzenledi. Türkiye Eðitim Gönüllüleri (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi'nde etkinlik alan çocuklar uçurtma uçurmanýn heyecanýný yaþadý. Ýtfaiye Parkýnda, gönüllü abla ve aðabeyleriyle doyasýya eðlenen çocuklar, derslerin stresini uçurtma uçurarak attýlar. Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, TEGV olarak çocuklarýn daha iyi yetiþmesi için eðitim desteði vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Her zaman dediðimiz gibi. Biz dershane, kurs veya etüt merkezi deðiliz. Çocuk evde boþ zamanlarda sýkýlýp televizyona, bilgisayara baðlanacaðýna ya da sokakta kötü alýþkanlýklar edineceðine, boþ zaman geçireceðine gelsin TEGV'in noktalarýnda faaliyetlerinden yararlansýn istiyoruz. Bizim etkinliklerimiz çocuðu, eðitici ve öðretici etkinliklerdir. Ayrýca yapýlan etkinliklerin hepsi çocuðu sosyalleþtiriyor. Ýþte bugün yaptýðýmýz uçurtma þenliði de bunlardan biri. Çocuklar burada gönüllerince eðlendiler ve ders streslerini attýlar. dedi. TEGV de herkesin bir þey yapabileceðini vurgulayan Çetin, 1995 yýlýnda kurulan ve bugüne kadar 1,8 milyonun üzerinde çocuðun eðitimine destek vererek, onlarýn hayatýndaki deðiþimin önemli bir parçasý olan TEGV 20 yýldýr özgün eðitim modeli ile ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn mutlu bir çocukluk geçirmeleri, yarýnlara donanýmlý hazýrlanýp umutla bakmalarý için çalýþýyor. TEGV, oluþturduðu eðitim programlarýyla çocuklarýn kitapla, sanatla, sporla, teknolojiyle tanýþmalarýna ve yeteneklerini keþfetmelerine yardýmcý oluyor ve böylece çocuklarýn hayatýnda kalýcý izler býrakýyor. Sayýlmayý, sevilmeyi, araþtýrmayý, kendilerini ifade etmeyi, dostluklar kurmayý ve daha pek çok güzel þeyi belki de ilk kez orada öðreniyorlar. Bu çalýþmalarýmýza lütfen destek olalým. diye konuþtu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan her yýl düzenlenen Gençlik Kamplarý için baþvurular 2 Mayýs'ta baþladý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, gençlerin; çeþitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacaklarý bir dönem yaþayacaklarý kamplara katýlabilmek için 24 Mayýs akþamýna kadar baþvuruda bulunabileceklerini ve detaylý bilgi için Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'yle irtibata geçilebileceklerini bildirdi. Baþvuru ve deðerlendirme detaylarý þöyle: Kamplar ücretsiz olup, katýlacaklarýn ulaþým dahil bütün ihtiyaçlarý Bakanlýk tarafýndan karþýlanacaktýr. Ayrýca, katýlýmcý gençlerin tamamýna, yolculuklarý ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve saðlýk sigortasý yapýlarak teminatlar çerçevesinde saðlýk hizmeti de verilecektir. Kamplarda kadýn ve erkek dönemleri ayrý ayrý yapýlacaktýr. Bir kamp dönemi 7 gündür. Kamplara baþvurular Mayýs 2015 tarihleri arasýnda genclikkamplari.gsb.gov.tr ve facebook.com/genclikkamplari sayfalarýndan adreslerinden gençler tarafýndan on-line olarak yapýlacaktýr. Online baþvuru yapma imkaný bulunmayan gençlerin Mahmut Atalay Gençlik Merkez gitmesi veya irtibat numarasýndan ulaþýlmasý halinde bu kiþilerin baþvurularý da görevlilerce ayný sistem üzerinden yapýlacaktýr. Gençler, yaþ þartýnýn uygun olmasý koþulu ile deniz ve doða kamplarýna sadece birer kez katýlabilecektir. Þehit ve gazi yakýný (kardeþ ve çocuk), aile geliri Türk Lirasýnýn altýnda olan ve ortaöðretimde okuyup 2015 eðitim öðretim dönemi içerisinde takdir belgesi olan gençlere öncelik verilecektir. Bu durumu on-line baþvuru esnasýnda beyan edenler kesin kayýt yaptýrmak için gençlik merkezine geldiklerinde bu belgeleri ibraz edeceklerdir. Belge ibraz edemeyenlerin baþvurularý iptal edilecek, yerine yedek listeden atama yapýlacaktýr. Gençlik kamplarýna katýlacaklarýn kamplara atamalarý, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleþtirilecektir. Gençlik kamplarýna katýlmaya hak kazananlarýn listesi baþvurularýn bitiþ tarihinden sonra yayýnlanacaktýr. Listede isimleri bulunanlarýn, kesin kayýt yaptýrmak için baþvuru belgesini gitmeye hak kazandýðý kamp döneminin baþlama tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatmasý gerekmektedir. Kamplara aþaðýda belirtilen yaþ gruplarýna göre baþvuru yapýlabilecektir yaþ grubu ( doðumlular) kýzlar deniz kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) kýzlar doða kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) erkekler deniz kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) erkekler doða kamplarýna baþvuru yapabilir. Yaþ gruplarýnýn belirlenmesinde, yýl baz alýnacak, ay ve gün dikkate alýnmayacaktýr. Kamplara 12 yaþýndan küçük ve 22 yaþýndan büyük gençlerin kaydý yapýlmayacaktýr. Eksik ve yanlýþ beyanda bulunanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Kamp yerlerini görmek ve kamp kataloðunu incelemek için aþaðýdaki linkleri týklayýn. Detaylý bilgi için; Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Çorum un kýþ raporu Meteoroloji Genel Müdürlüðü Kýþ Yaðýþ Raporu nu yayýnladý. Yayýnlanan raporda þu bilgilere yer verildi: yýlý kýþ mevsimi gerçekleþen yaðýþ ortalamasý 247 mm, normali ( ) 210 mm ve geçen kýþ yaðýþ ortalamasý ise 107 mm dir. Buna göre, Türkiye de 2015 kýþ mevsimi yaðýþlarýnda normaline göre yüzde 18, geçen kýþ yaðýþýna göre ise yüzde 100 den fazla artýþ gözlenmiþtir. Yaðýþ bakýmýndan Türkiye 2014 kýþýnda 1981 den bu yana görülen en kötü kýþ mevsimini yaþamýþtý. KARADENÝZ BÖLGESÝ YAÐIÞ DURUMU Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Karadeniz Bölgesi yaðýþ durumu hakkýnda bilgi verdi. Asar açýklamasýnda, Karadeniz Bölgesi kýþ mevsimi yaðýþ ortalamasý 224 mm, normali 195 mm ve geçen yýl kýþ yaðýþý ise 110 mm dir. Yaðýþlarda normaline göre yüzde 15, geçen yýl kýþ yaðýþýna göre ise yüzde 100 den fazla artýþ gözlenmiþtir. Yaðýþ bakýmýndan Karadeniz de de 2014 kýþýnda 1981 den bu yana görülen en kötü kýþ mevsimini yaþamýþ, kýþ yaðýþlarýnda yüzde 43 lük düþüþ kaydedilmiþti. Normallerine göre 2015 kýþýnda Amasya, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat fazla yaðýþ almýþ, Ordu da ise hafif bir düþüþ olmuþtur dedi.(ýha) Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 10 Mayýs Anneler Günü nü kutladý. Baþkan Ýsbir den annelere sürpriz Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 10 Mayýs Anneler Günü nedeniyle ilçede yaþayan kadýnlar için Konya gezisi düzenleyeceklerini açýkladý. Konu ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýsbir, 10 Mayýs Anneler Günü etkinliklerine 3 ay evvel baþladýk. Ýlçemizde kadýnlarýmýz için düzenlediðimiz anketle Anneler Günü etkinliklerinde belediyemizden beklentilerini sorduk. Konya da Hz. Mevlana yý ziyaret etmek istedikleri sonucuna ulaþtýk. 110 kadýnýmýz seyahate müracaat etti. 10 Mayýs 2015 tarihinde tüm gidiþ dönüþ masraflarý baþ- kanlýðýmýzca karþýlanmak üzere Konya ya gidilecektir. Belediye hizmetleri demek sadece yol, su, kanalizasyon, hizmet ihtiyaçlarýný vatandaþa sunmak deðildir. Vatandaþýn sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný da cevap vermektir. Bu baðlamda çocuklarýmýz, gençlerimiz, kadýnlarýmýz ve yaþlýlarýmýza yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Ayrýca kadýnlarýmýzýn Konya ya gidiþ-dönüþlerinde bizlerden yardým ve desteklerini esirgemeyen Çorum Metro Turizm otobüs iþletmesi sahibi 20 yýllýk arkadaþým Ýlhan Bayav kardeþime de ilçe halkým adýna þükranlarýmý sunuyorum. dedi Parklarda Hýdýrellez coþkusu Vatandaþlar parklarda piknik yaptý. YÜKSEL BASAR Anadolu kültüründe önemli yeri olan Hýdýrellez yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da kutlanýyor. Çorum Belediyesi geleneði sürdürerek vatandaþa hedik ikramý yaparken, Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursiyerleri, Hitit medeniyetini görüntüledi. Hitit i fotoðrafladýlar Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursiyerleri, kurs öðretmeni Altan Özeskici öncülüðünde Boðazkale ve Alacahöyük'ü fotoðraf karelerine yansýttýlar. Alacahöyük ve Boðazkale'nin tarihi dokusunun yaný sýra ilçe yerleþimi ve in- sanlarýn doðal yaþamlarýnýn da gözlemlendiði foto safari etkinliði 6 saat sürdü. Çekilen fotoðraflarýn görsel ve estetik okumalarý, deðerlendirmelerinin yapýldýðý etkinlikte yüzlerce fotoðraf kaydedildi. Amatör telsizcilere sýnav Çorum da amatör telsizciler sýnavý yapýlacak. Sakarya Radyo Amatörleri Elektronik Haberleþme Teknolojileri Derneði (SAKRAD) tarafýndan, Hendek Öðretmenevi nde amatör telsizcilik kursu düzenlendi. SAKRAD tarafýndan Hendek Öðretmenevi nde düzenlenen ve 5 gün sürecek olan kursa 50 kursiyer katýlýyor. Kursta sýnava hazýrlýk dersleri ve çýkmýþ soru çözümlerine yönelik eðitimler, TA0ATA Mustafa Yavuz, TA2LX Yavuz Þiþman ve TA2MES Erhan Sezince tarafýndan veriliyor. Ýþletme Bilgisi, Ulusal ve Uluslar Arasý Düzenlemeler, Teknik Konular alanlarýnda verilen kurs ile ilgili bilgi veren SAKRAD Baþkaný Erdal Güler, Bilindiði gibi amatör telsizcilik sýnavý yýlda en az iki kez düzenleniyor. Bu yýlýn ilk sýnavý 9 Mayýs ta yapýlacak. Biz de dernek olarak amatör telsizcilik sýnavýna girecek olan vatandaþlarýmýza ücretsiz olarak kurs düzenledik. Hendek Öðretmenevi çok amaç- lý salonunda, 4-8 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda ve saat de baþlamakta olan kursumuz, sýnava girecek bütün amatör adaylarýna açýk ve ücretsizdir. Ayrýca kurs, derneðimizin internet adresinde canlý olarak yayýnlanmaktadýr. Amatör adaylarýmýz kursumuzu buradan da takip edebilirler þeklinde konuþtu. Yýlda en az iki defa düzenlenen Amatör Telsizcilik Sýnavý, 9 Mayýs 2015 Cumartesi günü ayný anda Adana, Ankara, Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Karabük, Kütahya, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon olmak üzere toplam 16 ilde, saat 14:00 te gerçekleþtirilecek. Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðünce yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara A,B ve C sýnýfý olmak üzere Amatör Telsizcilik Belgesi verilecek. Alýnan belgeler 10 yýl geçerli olacak.(ýha) Eðitim Sen den açýklama Eðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, sandýk kurulu kurslarýndan para talep edildiðini ve kursiyerlerin maðdur edildiðini iddia etti. Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü arasýnda imzalanan bir protokol ile genel seçimlere yönelik olarak Türkiye çapýnda Halk Eðitim Merkezleri nde Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi adý altýnda bir sertifika programý düzenlendiðini ve sertifika programlarýna katýlan ve sertifika almaya hak kazanan adaylarýn Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nün döner sermaye hesabýna en az 10 TL ücret yatýrmalarý yönünde baskýya uðradýklarýnýn sendikalarýna yapýlan baþvurulardan anlaþýldýðýný kaydeden Kundukan, konuya iliþkin þu açýklamalarda bulundu; Konuya iliþkin olarak Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý anýlan sertifika programlarýna katýlanlardan hiçbir surette ücret alýnamayacaðýný 3/4/2015 tarih ve 2851 sayýlý yazýlarý ile MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðüne bildirdiði ve Genel Müdürlüðünde 10/4/2015 tarih ve 135/ sayýlý yazýlarý ile konuyu tüm il valiliklerine gönderdiði bilinmektedir. Çocuklar geleneksel þenlikte buluþtu. Geleneksel bahar þenliði Çorum ve ilçelerinde öðrencilere yönelik eðitim faaliyetlerinde bulunan Gökkuþaðý Okuma Salonlarý 'Geleneksel Bahar Þenliði' düzenledi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarý, TEOG sýnavý nedeniyle okullarýn tatil olduðu günde öðrencilerini piknik ve þenlik programý için Çorum Sýklýk Tabiat Parký'na götürdü. Çeþitli etkinliklerin düzenlendiði Bahar Þenliði'nde geleneksel yarýþmalar yapýldý, öðrenciler gönüllerince eðlendi. Öðretmen ve öðrencilerin katýldýðý piknikte çuval yarýþmasý, mendil kapmaca, ip atlamaca gibi oyunlar oynandý. Öðrenciler ayrýca parktaki oyun gruplarýnda da keyifli anlar geçirdi. Okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, her yýl bu tür etkinliklerle bir yýllýk eðitimin ardýndan öðrencilerin stres atmalarý için þenlik ve piknik düzenlediklerini bildirdi.

13 ÝBD finalde: 3-0 Osmancýk ta devam eden genç bayanlar voleybol grup birinciliðinde Osmancýk ÝBD ikinci maçýnýda 3-0 kazandý. Bugün iki maçýnýda kazanan ÝBD ve Çankýrý Gençlikspor bugün saat de grup 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak 16 Mayýs Cumartesi Saat Osmancýk Kale Otel-Çorum Barosu 2 Nolu Saha: SALON : Osmancýk. HAKEMLER: Ayþegül Yýldýrým,Turgut Yýldýrým. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Begüm, Melek, Beyza, Ýzem, Merve, Sevgi, Sevdanur, Fatmanur, Nur Seda. KASTAMONU MERKEZ ÝLKÖÐRETÝM OKULU GENÇLÝKSPOR : Ayþe, Fatmanur, Nur, Gülsüm, Nazlý, Nursu, Sena, Gizem, Ayþegül. SETLER: 25-22, 25-7, (Osmancýk ÝBD) Osmancýk ta devam eden Kulüple Genç Kýzlar voleybol grup birinciliðinde Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ikinci maçýnýda set ver- meden 3-0 kazanarak finale yükseldi. Dün Osmancýk Spor Salonu nda oynanan maçta Kastamonu Merkez ÝlköðretimOkulu önünde ilk sette zorlanan sonraki iki seti rahat kazanan Osmancýk ÝBD maçý 3-0 kazandý. Grupta dün oynanan ikinci maçta da Çankýrý Gençlikspor Kýrýkkale temsilcisini 3-0 yenerek ikide iki yaptý. Bugün saat de temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ile Çankýrý Gençlikspor bayan takýmlarý grup birinciliði için karþýlaþacaklar. Saat Fen Ýþ Yolspor- Þellale Cafe Efe Döþeme Saat Hýþýroðlu Kuruyemiþ-Anitta Otel Saat Göktuð Mobilya-Öncü inþaat 17 Mayýs Pazar : Saat Metyol Yapý - Abdalata Koçak Makina Saat Cadde DominosAkmaz Kömür-Çorum Time 2 Nolu Saha: Saat Özgür Çelik -Çiçek Cam- 3N Dizayn Saat ÝÞKUR-Balaban Makina 20 Mayýs Çarþamba: Saat Hasanpaþa M.T.A.L- Fen Ýþ Yolspor Saat Göktuð Mobilya- Þellale -Efe Döþeme 2 Nolu Saha: Saat Hýþýroðlu Kuruyemiþ-Çorum Barosu Saat Kalehisar Köyü-Osmancýk Kale Otel 21 Mayýs Perþembe Saat Balaban Teknoloji Çorum Park-Özgür Çelik Kapý Çiçek Cam Saat ÝÞKUR-3N Dizayn 2 Nolu Saha Saat Ayka Enerji-Metyol Yapý Ýnþaat Saat Cadde Dominos Akmaz Kömürcülük Abdalata Koçak Makina 23 Mayýs Cumartesi Osmancýk Ýsmail Burak Derindere ikinci maçýnýda kazandý ve bugün birincilik maçýna çýkacak Merve Taþ Olimpiyat hazýrlýk kampýna çaðrýldý Mayýs tarihlerinde Antalya Belek te yapýlacak olan kampa 34 bayan 27 erkek sporcu ile birlikte Çorum Belediyespor dan Merve Taþ da davet edildi. Saat Hasanpaþa M.T.A.L-Göktuð Mobilya Saat Öncü Ýnþaat-Þellale Cafe Efe Döþeme 2 Nolu Saha Saat Kalehisar Köyü-Hýþýroðlu Kuruyemiþ Saat Anitta Otel-Çorum Barosu Merve Taþ Olimpiyat Hazýrlýk amacýyla açýlan EJU Olimpik Çalýþma kampýna katýlacak. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Mayýs tarihleri arasýnda Antalya Belek te Maritim Pine Beach Otel de baþlayacak olan kampa Türkiye genelinden 34 bayan 27 erkek sporcu katýlacak Rio Olimpiyatlarýna hazýrlýk ama- 24 Mayýs Pazar Saat Balaban Teknoloji Çorum Park-ÝÞKUR Saat Balaban Makine-3N Dizayn 2 Nolu Saha Saat Çorum Time-Abdalata Koçak Makina Saat Ayka Enerji- Cadde Dominos Akmaz Kömürcülük 27 Mayýs Çarþamba : Saat Kalehisar Köyü-Anitta Otel Saat Osm. Kale Otel-Hýþýroðlu Kuruyemiþ 2 Nolu Saha Saat Hasanpaþa M.T.A.L-Öncü Ýnþaat Saat Fen-Ýþ Yolspor- Göktuð Mobilya 28 Mayýs Perþembe : Saat Ayka Enerji-Çorum Time Saat Metyol Yapý - C. Dominos Akmaz Köm 2 Nolu Saha: Saat B. Teknoloji-Çorum Park-Balaban Makina Saat Özgür Çelik Kapý Çiçek Cam-ÝÞKUR 30 Mayýs Cumartesi Saat Kalehisar Köyü- Çorum Barosu Saat Osmancýk Kale Otel-Anitta Otel 2 Nolu Saha Saat Hasanpaþa M.T.A.L-ÞellaleEfe Döþeme Saat Fen-Ýþ Yolspor-Öncü Ýnþaat 31 Mayýs Pazar Saat Ayka Enerji-Abdalata Koçak Makina Saat Metyol Yapý Ýnþaat- Çorum Time 2 Nolu Saha Merve Taþ U 11 de iki takým maça çýkmadý U 11 liginde dün oynanmasý gereken maçlara iki takým çýkmadý. Dün Osmancýk ta oynanan Osmancýk Belediyespor - Osmancýkgücüspor maçýna Osmancýk Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor - Ulukavakspor maçýna ise Ulukavakspor çýkmayacaðýný Tertip Kuruluna na dilekçe ile bildirdi. Tertip Komitesi lisanslarý çýkmadýðý için maça çýkamayacaðýný bildiren bu iki kulübü dün oynanan maçlarda hükmen maðlup saydý. Ýki takýmýn bundan sonraki maçlara çýkýp çýkmayacaðý ise belirsizliðini koruyor. cýyla açýlan bu kampta 10 antrenör görev yapacak baþarýlý sporcularýn geliþimine katkýda bulunmayý amaçlýyorlar. Çorum Belediyespor sporcusu Merve Taþ gösterdiði performans ile Olimpiytlara gitmek için bu kampta mücadele edecek. 13 Ömer hayran býraktý Ulukavakspor U 19 takýmýnýn Yozgat grubunda finalde kaybettiði maçlarda genç file bekçisi Ömer Þahin performansý ile hayran býraktý. Grupta iki maçta kalesine gole kapatan Ömer finalde savunmadan seken topla kalesinde gol görmesine raðmen performansý ile bir çok takýmýn transfer listesine girmeyi baþardý. Halil ÖZTÜRK Yozgat ta geçtiðimiz hafta oynanan U 19 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýnda ilimizi temsil eden Ulukavakspor finalde Ankara Altýndaðspor a 1-0 yenilerek elendi. Siyah beyazlý takým ekonomik sýkýntýlar nedeniyle diðer rakiplerine göre çok daha zor þartlarda mücadele ettiði grup maçlarýnda ortaya koyduðu performansla büyük takdir topladý. Takým olarak gösterilen bu baþarýlý performansýn yanýnda takýmda öne çýkan isimlerin baþýnda ise Ulukavakspor un genç file bekçisi Ömer Þahin geldi. Bu sezon Ulukavakspor un Bal maçlarýnda da forma giymeye baþlayan ve baþarýlý performansý ile takýmýna büyük katkýlarda bulunan Ömer Þahin U 19 grup maçlarýnda da bu çýkýþýný sürdürdü. Grup maçlarýný izleyen spor otoriteleri Ömer Þahin in baþarýsýndan söz ederken ilk iki maçýndan gol yemeden 20 galip ayrýlarak finale yükselen Ömer Þahin finalde Altýndaðspor önünde de rakip takýma son dakikalara kadar gol izni vermedi. Savunmadan seken topta gol orucunu bozan Þahin yarý final grubuna yükselme baþarýsýný gösteremesede buradaki performansý ile bir çok takýmýn transfer listesine þimdiden girmiþe benziyor. Ulukavakspor un genç file bekçcisi Ömer final maçýný yöneten hakemle Þampiyonlar Sungurlu ya geliyor Sungurlu Belediyesi þampiyon güreþçileri Sungurlu ya getiriyor. 12 Mayýs salý günü Sungurlu özel Ýdare Konferarans Salonu nda verilecek sempozyum Þampiyonlarýn baþarý hikayeleri adý altýnda düzenlenecek. Sempozyuma þam- piyon güreþçiler Taha Akgül, Rýza Kayaalp, minderin perileri Hafize Þahin, Buse Tosun ile milli takým antrenörleri hemþehrimiz Abdullah Çakmar ve Ýbrahim Þahin katýlacak. Sungurlu Belediyesi bu sempozyuma tüm spor Þampiyonluk için 300 bin lira lazým Normal sezonu üçüncü sýrada tamamlayarak Play-Off a yükselen Zonguldakspor un ikinci lig hedefine ulaþmasý için önünde kazanmasý gereken sadece 3 maç kaldý. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, sanayicilerin, iþ adamlarýnýn, maddi durumu iyi olanlarýn, kentin çok önemli bir parçasý olan Zonguldakspor a sahip çýkmalarý gerektiðini söyledi sezonunun son maçýnda Þekerspor u 3-0 yenerek Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta sezonu üçüncü sýrada tamamlayan Zonguldakspor, artýk Play- Off maçlarýný düþünmeye baþladý. Futbolcularýn transfer taksitlerini, primlerini ve Play-Off a hazýrlýk için yapacaklarý kamp için acil Bin TL ye ihtiyaçlarý olduðun belirten Caner, herkesi desteði beklediðini söyledi. Oryantiringciler Çanakkale den dört madalya ile döndüler Saat Balaban &Çorum Park-3N Dizayn Saat Özgür ÇelikÇiçek Cam-Balaban Makina 6 Haziran Cumartesi Saat A Grubu 1. C Grubu 2. si Saat C grubu 1. A Grubu 2. si 7 Haziran Pazar : Saat B Grubu 1. si - D Grubu 2. si Saat D Grubu 1. si B Grubu 2. si 10 Haziran Çarþamba : Saat A Grubu 1.si C grubu 2. galibi-b Grubu 1. si - D Grubu 2. si Saat C grubu 1. A Grubu 2. si - D Grubu 1. si B Grubu 2. si 13 Haziran Cumartesi: Saat Final PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Çanakkale de yapýlan Oryantiring yarýþmalarýna katýlan Çorumlu sporcular þehitlik gezisinde Çanakkale de yapýlan Türkiye O r y a n t i r i n g Þampiyonasý nda Çorumlusporcular iki gümüþ, üç bronz madalya kazandýlar. 1-3 Mayýs tarihlerinde Çanakkale Ezine ve Kilitbahir ve Þehitler Abidesinde yapýlan Türkiye Oryantiring Þampiyonasý nda il karmasý olarak katýlan Çorumdan 15 sporcu mücadele etti. Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu nun verdiði bilgiye göre Türkiye Þampiyonasýnda Çorum Gençlikspor dan ilk gün yarýþmalarýnda uzun mesafe K 45 kategorisinde Onur Torbacýoðlu üçüncü olarak bronz madalya kazandý. 3. gün orta mesafe yarýþmasýnda Ýsmail Kakaç Ýlkokulu öðrencilerinden yeni baþlayan çocuk kategorisinde Ela Yaðmur Kelam ikinci, E 10 kategorisinde Akýn Taþbaþ ikinci, K 45 kategorisinde ise Onur Torbacýoðlu üçüncü oldular ve kürsüye çýktýlar. E 10 kategorisinde Taner Dilki ise dördüncü oldu. Ýl Temsilcisi Torbacýoðlu Türkiye Þampiyonasýnda sporcularýnýn iyi dereceler aldýðýný, yarýþmalarýn son derece iyi hava ve arazi

14 14 PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Spor Lisesi kan verdi Çorum Spor Lisesi kan baðýþýnda bulundu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþ Merkezi yetkililerini okula davet eden Spor Lisesi idarecileri, öðrencileriyle birlikte anlamlý bir etkinlið imza attý. Okul Müdürü Murat Terlemez, Müdür Yumurta Ýlkokulu nda sporlu günler Yumurta Ýlkokulu müdürü Cengiz Gökgöz Halk Eðitim bünyesinde okullarýnda Tekvando,Wushu ve Budakaido çalýþmalarý baþladýðýný belirterek tüm velileri çocuklarýný bu çamýþmalara göndermeye davet ettdi. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbrahim Coþkun. BAÞÖÐRETME- NANADOLU LÝSESÝ: Volkan, Kürþat, Orhan, Þahin, Berkay, Taha, Yakup, Osman, Efe, Aziz, Onat, Burak. ÝNÖNÜ ANADO- LU LÝSESÝ : Furkan Özsakarya, Mehmet. Ulaþ, Mert Aydemir, Mert Özarýcý, Furkan Nalçacý, Oðulcan, Rýza, Çaðdaþ. PERÝYOTLAR : 15-4, 8-6, 5-11, Yumurta Ýlkokulunda Tekvando, Wushu, Budakaido çalýþmalarý baþladý. Okul Müdürü Cengiz Gökgöz Halk Eðitim Merkezi bünyesinde okulda açtýklarý kurslarýn haftanýn beþ günü aralýksýz devam ettiðini söyledi. Okulun merkeze uzak olmasýndan dolayý sosyal aktivitelere uzak kalan çocuklarý spora yönlendirmek için bu çalýþmalara büyük önem verdiklerini belirten Cengiz Gökgöz Bu çalýþmalarýn çocuklarýmýzý kötü alýþkanlýklardan koruyor ve spor ahlaký ile þekillendirerek ailelerine, vatanýna milletine faydalý birer fert olmalarýný saðlýyor. Çocuklarýmýzýn milli manevi deðerlere baðlý yetiþmeleri için okul idaresi olarak Halk Eðitim Merkezimiz ile birlikte çalýþmalarýmýzý yoðun þekilde sürdürüyoruz. Baþlattýðýmýz bu çalýþmalara bölgede oturan ve baþka okullara giden çocuklarýmýzda katýlabilecekler dedi. Güreþçilerinden Müdür Ayaz a ziyaret Okular Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda madalya kazanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güreþçileri Okul Müdürü Ýbrahim Ayaz ý ziyaret ettiler Yaþ kategorisinde Rize de Nisan tarihleri arasýnda yapýlan okullar Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda grekoromen stilde 50 Kg da Yahya Akkaya, serbest stilde 42 Kg da Uður Doðan, 54 Kg da Bilal Akbýyýk ve 58 Kg da Serhat Öztemel sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmýþlardý. Madalya kazanan güreþçiler okul müdürü Ýbrahim Ayaz ý makamýnda ziyaret ettiler. Müdür Ayaz, baþarýlý güreþçileri tebrik etti ve önümüzdeki yýllarda daha iyi baþarýlar elde edeceklerine inandýðýný belirterek onlarý milli takýmlarda görmek istediðini söyledi Yaþ Türkiye Güreþ Þampiyonasý Kýrþehir de Okular Türkiye Güreþ Þampiyonasý Kýrþehir de bugün baþladý. Þampiyonada Çorum u temsil edecek Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcularý okul müdürü Ýbrahim Ayaz ý ziyaret ettiler. Grup müsabakalarýnda baþarýlý olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazanan sporculardan grekoromen stilde 46 Kg da Özcan Akakuþ, 74 Kg da Murat Kalender, serbest Kýrþehir de mücadele edecek güreþçiler okul müdürü Ýbrahim Ayaz ý ziyaretlerinde stilde 55 Kg da Deniz Akkaya, 60 Kg da Bayram Doðan, 74 Kg da Çaðrý Kýrbýyýk, 96 Kg da Mücahit Alkaç ve 120 Kg da Bekir Eryücel madalya mücadelesi verecekler. Türkiye Þampiyonasýda madalya mücadelesi verecek güreþçileri makamýnda kabul eden Okul Müdürü Ýbrahim Ayaz, tüm sporculara baþarýlar dileyerek hem okullarýný hemde Çorum u en iyi þekilde temsil etmelerini istedi. Gençlik Kupasý genç erkekler basketbol turnuvasý sürüyor Atatürk Anadolu:61-Cumhuriyet Anadolu: 43 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Hakan Kaya. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Büþra, Ayça, Ayþenur, Amine, Beyza, Edanur, Þeyma, Yeþim, Esra, Ece Ýdil. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hamit, Tolga, Kutay, Kemal, Efkan, Kaan, Fikret, Yaðýz, Emrah, Berkay, Cem, Burak. PERÝYOTLAR : 21-6, 10-19, 24-10, 6-8 (Ç.HAK:1044) SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR GRUP ÞÝRKETLERÝMÝZÝN SU TESÝSAT ÝÞLERÝNÝ TAKÝP EDECEK SU ARIZA TAMÝRAT ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN, SIHHI TESÝSAT ISITMA-SOÐUTMA, HAVALANDIRMA TESÝSATI DRENAJ ÝÞLERÝNDE TECRÜBELÝ, ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ, ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK, MEKANÝK SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Bay-Bayan Elemanlar Alýnacaktýr Çarþý Yazanemizde ve Terminal Giþemizde bilet satýþýnda görevlendirilmek üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1091) Okul Müdürü Murat Terlemez, Müdür Yardýmcýsý Hakan Kýlcý, öðretmenler ve öðrenciler gerekli ilgiyi göstererek kan baðýþýnda bulundular. MEDÝNE TURÝZM Mür. Tel: MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Osmancýk ilçesi Yaylabaþý köyü içme suyu tesisi yapýmý ve YG Hattý dalgýç pompa yapým iþi. Yer: Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Sera yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Kale Mahallesi, Hüyük Caddesi üzerinde bulunan 895,00 m2 yüzölçümlü Þehitler (Aþýklar Tepesi) Parký nýn, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek ve kafeterya olarak açýk artýrma usulü ile 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Konveyor bant lastiði alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz üretim departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; - 30 yaþýný aþmamýþ - En az lise mezunu - Askerlikle iliþiði bulunmayan - En az B sýnýfý ehliyeti olan BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI MALZ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ADRES : Osmancýk yolu üzeri 4. km ÇORUM (Ç.HAK:1082) Satýlýk Lüks Dubleks Daire Fatih Cad. Topkapý Apt. 7. kat güney-batý cephe, açýk kapýlý, (Ç.HAK:1072) teraslý, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi TEL : : Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülten ÖZ Bahri kýzý 1958 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1100)

15 PERÞEMBE 7 MAYIS Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:1029) (Ç.HAK:1064) Savaþ Oto Cam da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Aþaðý Sanayi Çarþýsý (Ç.HAK:1053) AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, > Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, > Aktif ve dinamik çalýþabilecek, > Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr Müracaatlar þahsen, aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ÇORUM (ÇESOB) Karþýsý Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kapasite artýþý nedeniyle CNS Operatörü, Borvekci Ustasý, Tornacý, Kaynakcý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Çorum Teknik Çelik Döküm San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1057) (Ç.HAK:1067) Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 39 Tel: Satýþ Elemanlarý Alýnacaktýr Çorum da yeni açýlan ambalaj, endüstriyel, çember malzemeleri ve mobilya malzemeleri konusunda deneyimli satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Eti Grup Malzemecilik Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 15 ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan CANKAR Ahmet oðlu 1960 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1099) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz Profilo YK M Marka BBB sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýmýza ait ruhsatýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Mehmet ÞAHÝN ve Ortaklýðý (Ç.HAK:1097) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz Beko 100 TR Marka MF AR sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýmýza ait ruhsatýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Nazarlar Et ve Tavuk Ürn. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1096) YÝTÝK Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinden almýþ olduðum Ustalýk ve 1991 Usta Öðreticilik belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan KARADAÐ Hýdýr oðlu 1967 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1098) YÝTÝK Mecitözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Musa SULAR Osman oðlu 30/12/1998 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:1094) (Ç.HAK:1033) (Ç.HAK:1055) (Ç.HAK:1005) (Ç.HAK:1004) Atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. YURDAKUL MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 85. Sok. No: 6 Tel: PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:1025) (Ç.HAK:1050) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 1100 m2 kullaným alaný 950 m2 olan hisse tapulu bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Resul Hafriyat Ýnþaat Malzemelerinde çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlara ihtiyaç vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1022) (Ç.HAK:1078) (Ç.HAK:1074) Adres: Meydan Cami Yaný Tel: Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe deneyimli Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Daire Mimar Sinan Mah. Sefa Bloklarý A blok 2. kat 125 m2 3+1 parka bakan, güney-batý-kuzey cepheli, içi full yapýlý daire satýlýktýr. Fiyatý: TL pazarlýklý Mür. Tel: (Ç.HAK:1040) (Ç.HAK:1056) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere, En az Lise mezunu, Genç, dinamik, Tecrübeli, Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlar þahsen, aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1063) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:823) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve marangoz ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Adres: Organize San. Bölgesi 4. Cad. No: 13 Tel: Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:1070) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Karþýsý Tel: Yorgan, Stor Perde Temizliði Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere JCB Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. (Ç.HAK:1077) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere mobilya montajý bilen 40 yaþýný aþmamýþ askerliðini yapmýþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çað Mobilya Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 56 (Emniyet Sarayý Arkasý) Tel: No: 48/A Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya Ön Lisans ilgili bölüm mezunu, Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, Sigara kullanmayan, En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres : Ankara yolu 5. km. ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Sýfýr Daire Yeni Adliye Binasý arkasý Çorum Barosu nun olduðu (Ç.HAK:1076) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Muhasebe departmanýn çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasý, Lks Go ve ofis programlarýna hakim bayan eleman alýnacaktýr. Balým Makina Paslanmaz Ltd. Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 16 (Ç.HAK:1058) binanýn 4. Katý. Ýletiþim No: (Çýraklýk Eðitim karþýsý) Tel: (Ç.HAK:1036)

16 Emeðimizi çalanlarýn heveslerini kursaklarýnda býrakýrýz Baþkan Gül, sert çýkýþlarýnýn haklarýný savunma adýna olduðunu bunun için ceza alacaklarsada bundan kaçýnmayacaklarýný söyledi. Salim Uslu Muzaffer Külcü Uslu ve Külcü Bursa ya gidiyor Çorum Belediyespor a Bursa da büyük destek. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, pazar günü Bursa Nilüferspor ile oynayacaklarý maç için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün geleceðini AK Parti Milletvekili Salim Uslu nun ise büyük ihtimalle maça geleceðini söyledi. Play-off biletini almak için hayati önem taþýyan Bursa Nilüferspor maçýnda stadýn konumu nedeniyle fazla taraftar desteði olmayacaðýný ancak tüm Çorum un dualarý ve kalbinin kendileriyle olacaðýna inandýklarýný belirten Gül Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bursa ya gelerek takýma destek verecek. Milletvekilimiz Salim Uslu da büyük ihtimalle maçý tribünden izleyecek. Onlarýn bu destekleri bize büyük güç verecektir dedi. Halil ÖZTÜRK Ligde son hafta maçýnda Bursa Nilüferspor ile kader maçýna çýkacak olan Çorum Belediyespor a dün sabah Kaymak Cafe Restaurant tarafýndan kahvaltý verildi. Yeni açýlan cafe sahipleri tarafýndan verilen kahvaltýya Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Hasan Özer Gökmen, Mustafa Ercanþ, Sinan Özdilli ve Fahri Yandýk ile Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik heyet ve futbolcular tam kadro olarak katýldýlar. Kahvaltýnýn ardýndan bir konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Kaymak Cafe iþletmesi sahipleri Doðan Belediyespor Ýn Holiday de kalacak Çorum Belediyespor pazar günü oynayacaðý Bursa Nilüferspor maçýnýn programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým bu maç için yarýn sabah saatlerinde yola çýkacak ve akþam saatlerinde Ýn Holiday Otel de kampa girecek. Orta Kuþak fikstürü açýklandý 20. ASGD Orta Kuþak Halit Kýlýç turnuvasýnýn fikstürü açýklandý. 16 Maþýs cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan turnuva 13 Haziran da final maçý ile sona erecek. Bu yýl 20. düzenlenecek olan ASGD Orta Kuþak Halit Kýlýç turnuvasý fikstürü açýklandý. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan teknik toplantýnýn ardýndan tertip komitesi fikstürü hazýrladý. 16 Mayýs cumartesi günü oynanacak maçlarya baþlayacak olan turnuva 13 Haziran cumartesi günü oynanacak Kýrmýzý Siyahlý takým Bursa Nilüferspor maçýnýn son antrenmanýný Bursa da yapacak. Belediyespor un kalacaðý Ýn Holiday Otel þehir dýþýnda olmasý ve sessiz ortamý nedeniyle Süper Lig kulüplerininde tercih ettiði bir otel. final maçý ile sona erecek. 20 takýmýn beþerli dört grupta mücadele edeceði turnuvada gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükselecekler. Çeyrek finalde çapraz olarak tek maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak karþýlaþmalar sonunda finale yükselen takýmlar belli olacak. Turnuva fikstürü 13. sayfamýzda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, haklarýnýn yenmesine seyirci kalamayacaklarýný buna sahada ter akýman futbolcularýnýn da razý olmayacaðýný belirterek emeðimizi çalmak isteyenlerin heveslerini kursaklarýnda býrakýrýz dedi. Dün sabah Kaymak Cafe tarafýndan verilen kahvaltýda konuþan Baþkan Gül, Darýca maçýna yapýlan hakem atamasýyla ilgili eleþtirilerini sürdürerek bazý sert sözlerinin farklý yerlere çekildiðini söyledi. Kulübün menfaatlerini savunmak adýna cezada alabileceklerini bundan kaçýnmayacaklarýný belirten Gül Allah korusun o maçta hakemi bir þey olsaydý bunun vebalini kim üstlenecekti. Sözlerimin sertliði eleþtiriliyor ancak ben intifada kelimesini baþ kaldýrý olarak kullandým. Haksýzlýða karþý her zaman baþ kaldýrdýk ve dik durduk öyle olmaya devam edeceðiz. Bizim emeðimizi çalmak isteyenlerin heveslerini kursaðýnda býrakýrýz. Ýnanýyorumki sahada mücadele eden futbolcularýmda haklarýný savunmayan pýsýrýk bir baþkan istemezler. Darýca maçýnda bir ve beraber olmanýn bize neler kazandýrdýðýný gördük. Ayný bu birlik ve beraberlikle Bursa Nilüferspor maçýndan da galibiyetle ayrýlacaðýmýza inanýyorum. Ben maçta 10 kiþi kaldýðýmýzýn farkýna bile varamadým. Kaymak Cafe den Çorum Belediyespor a örnek destek Kaymak Cafe Restaurant dün sabah Çorum Belediyespor a zorlu Bursa Nilüferspor maçý öncesinde kahvaltý verdi ve bu deplasmanýn masraflarýný üstlendi. Baþkan Zeki Gül firma sahiplerine teþekkür etti. Tehci ve Musa Bayboðan a hem kahvaltýda kendilerini misafir ettiði için hemde Bursa Nilüferspor maçýnýn deplasman masraflarýný karþýladýklarý için teþekkür etti. Çorum Belediyespor un dün sabah Kaymak Cafe tarafýndan verilen kahvaltýsýna yönetim, teknik heyet ve futbolcular tam kadro katýldýlar Bazý maçlarý kazanmak için yenmeye kararlý olmak yetiyor. Bu maçtaki mücadeleyi Nilüfer maçýnda da vereceðinize inanýyorum. Siz Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda nasýl oynuyorsanýz ordada öyle sahaya çýkýn ve rahat bir þekilde maça çýkýn. Sonucunda istediðimiz alarak ayrýlacaðýnýza inanýyorum dedi. Harun AKKAYA Pazar günü ligin son maçýnda Bursa Nilüferspor deplasmanýnda final karþýlaþmasýna çýkacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana grip olan Muhammet Fatih ile Oðuzhan Yalçýn ve sað baþ parmaðýnda ezik olan Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakat olan Çaðlar takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken Mehmet Akif toplu çalýþmalara katýlmadý. Çalýþma öncesinde futbolcularla kýsa bir toplantý yapan Ýncedal Nilüfer maçýnýn oyun taktiði üzerinde durdu. Isýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenman dar alanda jokerli taktik çalýþma ile sona erdi. Bu bölümde kanat Zeki Gül dün Kaymak Cafe tarafýndan verilen kahvaltýda iþletme sahipleri Doðan Tehci ve Musa Bayboðan ile birlikte görülüyor Moraller yerinde Nilüferspor deplasmanýnda play-off için en kritik maça çýkacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý çalýþmada oldukça moralli olduðu gözlendi. varyosyanlarý ve atak yönünü deðiþtirme konularýnda uyarýlarda bulunan Ýncedal futbolcularýn söyledikleri yapmalarýndan son derece mutlu olduðu gözlendi. Çorum Belediyespor, Bursa Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile tamamlayacak ve yarýn sabah Bursa ya hareket edecek. Çetin ve Kozan a milli davet Çorum Belediyespor güreþçileri Engin Çetin ve Selim Kozan a milli davet. Ankara Elmadað kamp eðitim merkezinde 30 Nisan da baþlayan ve 19 Mayýs a kadar devam edecek olan genç erkekler serbest güreþ milli takým hazýrlýk kampýnda Selim Kozan ter döküyor. Diðer milli davet ise yýldýz güreþ milli takýmýnda Engin Çetin e yapýldý. Dün Romanya nýn Bükreþ kentinde yapýlacak olan "Stefan Rusu ve Ioan W. Popovice" Güreþ Turnuvasýna katýlmak üzere bu ülkeye giden milli takýmda Engin Çetin milli mayoyu giyecek. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül sporcularýnýn milli takýmlara çaðrýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek iki güreþçiden de milli mayoyu giymelerini ve kulüplerini, Çorum u ve Türkiyeyi en güzel þekilde temsil etmelerini beklediklerini söyledi. Engin Çetin Maþallah Fatih e PERÞEMBE 7 MAYIS 2015 Çorum Belediyespor da moraller yerinde. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün yaptýðý antrenmanda bu neþe futbolcularýn yüzlerinden okumak mümkündü. Özellikle iki kaleci ve bir kaleci antrenörünün bu görüntüsü en güzel göstergeydi. Kaleci çalýþmasýndan sonra Fatih in sýrtýna önce kaleci Utku önünde üzerine kaleci antrenörü Cengiz Tarým çýkýnca ortaya bu görüntü çýktý. Ýki tane aðýr sýklet ismi sýrtýnda taþýmasý maþallah dedirtti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Çorum makina sektörü. gurur kaynaðýmýz. Mahalle Kur'an kurslarý için çalýþmalara hýz verildi. Zahir, Fen Ýþleri Müdürü Mikdat Yýldýrým,

Çorum makina sektörü. gurur kaynaðýmýz. Mahalle Kur'an kurslarý için çalýþmalara hýz verildi. Zahir, Fen Ýþleri Müdürü Mikdat Yýldýrým, Türk Dünyasý Ekonomi Forumu baþlýyor Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu bugün baþlýyor. SAYFA 10 DA Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðüne Halit Çaðdaþ

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı