KAR ILA TIRILMASI. Projenin Adı: ANT KANSOREJEN LAÇLARIN DNA B YOSENSÖRLER YLE. Projenin Amacı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR ILA TIRILMASI. Projenin Adı: ANT KANSOREJEN LAÇLARIN DNA B YOSENSÖRLER YLE. Projenin Amacı:"

Transkript

1 Projenin Adı: ANT KANSOREJEN LAÇLARIN DNA B YOSENSÖRLER YLE KAR ILA TIRILMASI Projenin Amacı: Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için anti-kanser (sitotoksik) ilaçların kullanılmasıdır. Kemoterapi, kanser tedavisinde, tek ba ına veya cerrahi i lemle ve/veya radyoterapi ile birlikte uygulanabilir. Kemoterapi, kimyasal madde (ilaç) ve tedavi kelimelerinin birle iminden olu mu tur. Bu tedavide mevcut bulunan yakla ık kırk de i ik ilaçtan seçilen bir veya birkaç ilaç uygulanır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar insanlarda denenerek karar verilmektedir. Bizim geli tirdi imiz bu sistemle hastadan alınan küçük bir kan örne i içerisindeki DNA dan ve bu DNA nın ilaç ile etkile imden yararlanılarak ilaç hastaya verilmeden önce ona ne tür bir etki yaptı ı kolayca belirlenebilecektir. Böylelikle canlı denekler veya hücre kültürleri kullanılmadan elektrokimyasal DNA biyosensörleri ile kısa sürede tayini gerçekle tirilebilecektir. Ayrıca sistemimizde elektrot yüzeyi olarak kalem ucu kullanılması di er yöntemlere göre yüksek hassasiyetli, küçültülebilir, ta ınabilir ve tek kullanımlık modellerinin tasarlanabilmesi, ucuz ve dü ük miktarda güç ve ürün gereksinimine sahip olması gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Sistemimizin bu üstünlüklerini göstermek amacıyla günümüzde antikanserojen olarak kullanılan Kamptotesin ve Etoposid ilaçlarının DNA üzerinde ne kadar etkili olduklarını canlı denekler kullanmadan elektrokimyasal yolla DNA biyosensörleri yardımıyla tayinlerini gerçekle tirmeyi amaçlıyoruz. 1

2 1. G R Biyosensörler, biyolojik kaynaklı bir tanıma yüzeyi ile bir fizikokimyasal çevirici sistemden olu an analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Biyosensör sistemleri, seçici tanıma mekanizmasına sahip biyomolekül (algılama kısmı), bu biyomolekülün incelenecek maddeyle etkile mesi sonucu olu an fizikokimyasal sinyalleri elektronik sinyallere dönü türebilen çevirici kısım ve elektronik kısım olmak üzere üç temel bile enden olu maktadır [17]. ekil 1: Biyosensörlerin yapısı Biyosensör sistemini olu turan bile enlerden en önemlisi, tayin edilecek maddeye kar ı son derece seçimli fakat tersinir bir ekilde etkile ime giren, biyomolekül kısmıdır. Bu kısım sayesinde biyosensör, kendi spesifik oldu u hedef analiti (analiz edilecek maddeyi) tanıyarak etkile ime girer. Enzimler, mikroorganizmalar, organeller, doku kesitleri, antikorlar ve nükleik asitler sensörlerde biyomolekül olarak kullanılırlar. Bunların içinde en yaygın kullanılanlar enzimler [7], antikorlar [21, 10] ve nükleik asitlerdir [2, 13, 22, 23, 26]. Çevirici kısım, reseptörlerin biyolojik reaksiyonunu ölçülebilir fiziksel bir sinyale dönü türürler ve biyokimyasal reaksiyonun özelli ine göre kullanılırlar. Çevirici kısım, elektrokimyasal, optik, elektriksel, kütle duyarlı, manyetik ve termal sisteme dayalı olabilir [20]. Biyosensörler tıp, tarım, gıda, eczacılık, çevre kirlili i, savunma ve birçok endüstriyel alanda çok önemli rol oynarlar [17, 19]. Günümüzde, kandaki pek çok biyolojik bile enin tayininde, çevreyle ilgili olarak toprak, hava ve sudaki toksiklerin tayinlerinde, ilaç sanayinde, gıda endüstrisinde ve kimyasal ve biyolojik silahların algılanmasında kullanılmak üzere biyosensörler geli tirilmektedir. Biyosensörler en fazla biyomedikal sektörde uygulama imkânı bulmu lardır. Tanıma yüzeyi olarak DNA nın kullanıldı ı biyosensörlere DNA biyosensörleri adı verilir [9, 15, 18, 27]. DNA biyosensörleri, bir çevirim sistemi ile DNA dan olu ur. DNA tanıma yüzeyleri, dizisi belli hibridizasyon olaylarının izlenmesinde [14, 25] veya bu yüzeyle etkile en maddelerin (kanserojen maddeler, ilaçlar vb.) etkile im durumunun aydınlatılması ile 2

3 maddenin tespiti ve miktar tayini amaçlı çalı malarda kullanılabilir [3, 4, 8, 11, 12, 16, 24, 28]. Bu maddeler, DNA ile; elektrostatik olarak, DNA çift sarmal yapısının küçük ve büyük oluklarına ba lanarak ya da do al yapılı DNA nın baz çiftleri arasına birikerek etkile ebilir [1, 6]. Bunun sonucunda da DNA da bulunan elektroaktif bazların sinyallerinde dü ü e veya yükseli e neden olabilirler. Bu sonuca göre de maddenin DNA ile etkile imi hakkında yorum yapılabilir. Kullanılan klasik yöntemlere alternatif bir yöntem olarak, DNA biyosensörlerinin yüksek hassasiyetli, küçültülebilir olmaları, ta ınabilir ve tek kullanımlık modellerinin tasarlanabilmesi, ucuz olmaları, dü ük miktarda güç ve ürün gereksinimleri olması gibi avantajlarının olması nedeniyle günümüzde DNA biyosensörlerinin kullanımı oldukça artmı tır. DNA biyosensörleri kullanılarak DNA ilaç etkile imleri ba arılı bir ekilde algılanabilmektedir. Bu algılama DNA ya ait elektroaktif bazlar olan guanin/adenin sinyali üzerinden ya da analizi yapılacak ilacın elektrokimyasal sinyali üzerinden sa lanabilir. Bu sinyallerdeki de i imlere göre DNA ilaç etkile imleri hakkında yorumlar yapılabilir [5]. Çalı mamızda, DNA tutturma yüzeyi olarak kalem ucundan yararlanılmı tır ve her bir deneme için bu kalem ucunu de i tirmemiz yeterli olmu tur. Kanser üzerinde etkili olan ilaçlardan, Kamptotesin ve Etoposid üzerinde ara tırmalar yapılmı tır. Bu çalı malarda biyosensör sistemimizde gerekli olacak uygun DNA ve ilaç konsantrasyonları, uygun çözeltiler ve uygun etkile im süreleri elde edilmi tir. ki ilaç için, olu turdu umuz DNA biyosensörleriyle, DNA üzerine etkilerini, konsantrasyon ve süre bakımından kar ıla tırabilmemiz mümkün olmu tur. Tüm bu optimizasyon çalı maları yapıldıktan sonra ilaç-dna etkile imi yakla ık 15dk gibi kısa bir süre içerisinde tespit edilebilmi tir. 3

4 2. YÖNTEM: 2.1. Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanı ları Stok DNA Çözeltisinin Hazırlanması: Kullanılacak olan balık sperm DNA stok çözeltisi ultra saf su ile 1000 μg/ml (ppm) konsantrasyonunda hazırlandı ve C de saklandı. Tampon çözeltisi olarak 0,05 M fosfat tampon çözeltisi (PBS), 0,50 M asetat tampon çözeltisi (ACB), 0,02 M Tris-HCl tampon çözeltisi (TBS) kullanıldı. Tampon çözeltilerinin hazırlanmasında 18 Mega-ohm luk ultra saf su kullanılmı tır. Tamponlar hazırlık sonrasında plastik i elerde, buzdolabında +4 0 C de saklanmı tır. Hazırlanan tampon çözeltilerinin ph larını istenilen de erine getirilebilmesi, hazırlanan 0,1N lik NaOH veya 0,1N lik HCl çözeltilerinin ve ph metre cihazını kullanımıyla gerçekle tirilmi tir Deney Düzene inin ve Elektrotların Hazırlanı ı Diferansiyel puls voltametrisi tekni inden yararlanılarak yapılan bu çalı mada, potansiyostat cihazı olarak μ-autolab tip II (Eco Chemie, Hollanda) ve yazılım programı olarak GPES 4.9 kullanılmı tır. Üçlü elektrot sistemi olarak ise, kalem grafit elektrot çalı ma elektrotu, Ag/AgCl referans elektrot ve platin de kar ıt elektrot olarak kullanılmı tır. Her bir elektrot sisteme metal ba lantılarla ba lanmı ve bu üçlü elektrot sistemin daldırıldı ı ölçüm çözeltisinin hacmi 3 ml, ilaç ve DNA çözeltilerinin hacmi 1,5 ml olacak ekilde ayarlanmı tır. Çevirici kısım Elektronik kısım Biyomolekül Kısım ekil 2: Biyosensörün kısımları 4

5 Çalı mamızda çalı ma elektrotu olarak kullanılan, kalem grafit elektrotun (Rotring T 0,5 kalem, Tombo HB model 0.5mm uç) 6cm olan grafit uçları deneysel ko ullara uygun olması açısından 3cm boyunda kesildi. Bu 3cm nin 1,5cm lik kısmı i aretlenerek, 1cm lik kısmı çözelti içine daldırılacak ekilde sisteme yerle tirildi. Her bir deneme için en az 3 kalem ucu grafit yüzeyleri olu turularak tek kullanımlık elektrot sistemleri ile tekrarlanabilirlikler sa lanmı oldu. ekil 3: Uç kesme i lemi 2.3. Deneysel Basamaklar ekil 4: Deney basamakları 5

6 1. Elektrot yüzeyinin aktivasyonu: Hem kullanılan çözeltinin hem de kullanılacak elektrotun temiz olup olmadı ına karar vermek ve buna ek olarak kalem ucunda yer alabilecek her türlü bile i i yükseltgenebilecekleri en son form olan karboksilik asite kadar yükseltgemek için kalem ucuna asetat tamponu içerisinde 60s +1.4V uygulanır. 2. DNA nın yüzeye tutturulması: Bu i lem sırasında belirli konsantrasyonda stok DNA çözeltisinden seyreltilerek hazırlanan DNA, 200s +0.5V uygulanarak daha önce aktive edilmi olan kalem ucu elektrot yüzeyine elektrostatik olarak tutturulur. Yüzeyden tutunmayan DNA ların uzakla tırılması için DNA yı hazırladı ımız bo tampon içerisinde yıkanır. 3. DNA-ilaç etkile imi: Yüzeyine DNA tutturulmu olan elektrot, belirli konsantrasyonda hazırlanmı olan ilaç çözeltisiyle herhangi bir volt uygulamadan belirli bir süre etkile tirilir ve etkile imden sonra ilacın hazırlandı ı tamponda yıkanır. 4. Ölçüm: Tüm bu etkile im basamaklarından sonra asetat tamponu içerisinde ölçüm gerçekle tirilir. Ölçüm aralı ı olarak ilaçların ve DNA nın yükseltgenme sinyalleri dikkate alınarak 0-1.2V aralı ında ölçüm yapılmı tır Uygun DNA Konsantrasyonunun Bulunması Bu çalı mada her iki ilaç için de kullanılacak olan uygun DNA konsantrasyonunu tespit etmek amacıyla, aktivasyon basama ı gerçekle tirildikten sonra, DNA tutturma basama ında uygulanmak üzere 1000ppm (μg/ml) olan stok DNA çözeltimizden 1ppm, 5ppm, 10ppm, 15ppm ve 20ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde DNA çözeltileri hazırlanarak +0.5V da 200s karı an ortamda DNA elektrostatik olarak tutturuldu. Fosfat tamponu içerisinde bir kez yıkama i lemi yapıldı ve asetat tamponu içerisinde ölçüm yapıldı Uygun Tampon Çözeltisinin Bulunması Aktivasyon i lem basama ından sonra, +0.5V da 200s karı tırmalı olarak, 10ppm olacak ekilde asetat fosfat tris tamponları içerisinde ayrı ayrı hazırladı ımız DNA elektrot yüzeyine elektrostatik olarak tutturuldu. Daha sonra DNA tutturulan elektrot, DNA nın hazırlandı ı tampon içerisinde bir kez yıkandı. Kamptotesin için 5ppm, Etoposid için 10ppm olacak ekilde asetat fosfat tris tamponları içerisinde ayrı ayrı ilaç çözeltileri hazırlandı. Karı an ortamda herhangi bir volt uygulamaksızın Kamptotesin için 5dk, Etoposid için 12dk yüzeyinde DNA bulunan kalem ucu elektrotun ilaç ile etkile imi gerçekle tirildi. lacın hazırlandı ı tampon içerisinde bir kez yıkandı ve asetat tamponu içerisinde ölçüm yapıldı. 6

7 2.6. Uygun DNA- laç Etkile im Süresinin Bulunması Bu deneyde sırasıyla aktivasyon i lemi yapıldıktan sonra, 10ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde DNA çözeltisinin hazırlandı. +0.5V da 200s, karı an ortamda DNA elektrostatik olarak tutturuldu. Fosfat tampon içerisinde bir kez yıkama i lemi gerçekle tirildi. Kamptotesin için 5ppm, Etoposid için 10ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde ilaç çözeltileri hazırlandı. Yüzeyine DNA tutturmu oldu umuz kalem ucu elektrotlar, karı an ortamda herhangi bir volt uygulamaksızın Kamptotesin için 3dk, 5dk ve 7dk, Etoposid için ise 3dk, 5dk, 7dk, 10dk, 12dk ve 15dk olacak ekilde ayrı ayrı ilaç ile etkile tirildi. Fosfat tampon içerisinde bir kez yıkandı ve asetat tamponu içerisinde ölçüm yapıldı Uygun laç Konsantrasyonunun Bulunması Aktivasyon i lemi gerçekle tirildikten sonra, 10ppm olacak ekilde DNA çözeltileri hazırlanarak karı an ortamda +0.5V da 200s elektrostatik olarak DNA tutturuldu. Daha sonra DNA tutturulan elektrot fosfat tamponu içerisinde bir kez yıkandı. Kamptotesin için 1ppm, 5ppm, 10ppm ve 20ppm, Etoposid için 1ppm, 5ppm, 10ppm,15ppm ve 20ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde ilaç çözeltileri hazırlandı. Karı an ortamda herhangi bir volt uygulamaksızın Kamptotesin için 5dk, Etoposid için 12dk olacak ekilde ayrı ayrı ilaç ile etkile tirildi. Fosfat tampon içerisinde bir kez yıkandı ve asetat tampon içerisinde ölçüm yapıldı DNA- laç Etkile imi Çalı ması Kamptotesin için; Asetat tamponu içerisinde +1.4V 60 s aktivasyon i lemi yapıldı. 10ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde DNA çözeltisi hazırlandı. +0.5V da 200s karı an ortamda DNA elektrostatik olarak tutturuldu. DNA tutturulan kalem ucu elektrotu fosfat tamponu içerisinde bir kez yıkandı. 5ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde ilaç çözeltisi hazırlandı. 7

8 5dk olacak ekilde DNA tutturulan kalem ucu elektrotunun ilaç ile etkile imi gerçekle tirildi. Bir kez fosfat tampon içerisinde yıkandı. Asetat tamponu içerisinde ölçüm yapıldı. Etoposid için; Asetat tamponu içerisinde +1.4V 60 s aktivasyon i lemi yapıldı. 10ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde DNA çözeltisi hazırlandı. +0.5V da 200s karı an ortamda DNA elektrostatik olarak tutturuldu. DNA tutturulan kalem ucu elektrotu fosfat tamponu içerisinde bir kez yıkandı. 10ppm olacak ekilde fosfat tamponu içerisinde ilaç çözelti hazırlandı. 12dk olacak ekilde DNA tutturulan kalem ucu elektrotunun ilaç ile etkile imi gerçekle tirildi. Bir kez fosfat tampon içerisinde yıkandı. Asetat tamponu içerisinde ölçüm yapıldı. 8

9 3. SONUÇLAR: 3.1. Uygun DNA Konsantrasyonunun Bulunması Yapılan çalı malarda guanin sinyaline bakılarak hem Kamptotesin hem de Etoposid için uygun DNA konsantrasyonu, 10ppm den sonra alınan guanin sinyalleri sabitlendi i için 10ppm olarak bulunmu tur. Grafik 1: Uygun bulunan DNA konsantrasyonu 3.2. Uygun Tampon Çözeltisinin Bulunması Her iki ilaç için de uygun tampon çözeltilerinin bulunması, DNA nın ilaçla etkile imden önce ve ilaçla etkile imden sonraki sinyalleri dikkate alınarak karar verilmi tir. Buna göre ilaçla etkile imden sonra en fazla guanin sinyalindeki dü ü her iki ilaç için de fosfat tamponunda (PBS) görülmü tür. Grafik 2: Uygun tampon çözeltisinin bulunması 9

10 3.3. Uygun DNA- laç Etkile im Süresinin Bulunması Her iki ilaç için yapılan uygun DNA-ilaç etkile im süre çalı masında ilaçla etkile imden sonra en fazla guanin sinyalindeki dü ü dikkate alınarak Kamptotesin için 5dk, Etoposid için ise 12dk oldu u bulunmu tur. Buna göre Kamptotesin Etoposid e göre daha kısa sürede DNA ya etki etmektedir sonucunu çıkarabiliriz. Grafik 3: Kamptotesin için uygun etkile im süresi Grafik 4: Etoposid için uygun etkile im süresi 10

11 3.4. Uygun laç Konsantrasyonunun Bulunması Her iki ilaç için yapılan uygun ilaç konsantrasyonu çalı masında ilaçla etkile imden sonra en fazla guanin sinyalindeki dü ü dikkate alınarak Kamptotesin için 5ppm, Etoposid için ise 10ppm oldu u bulunmu tur. Buna göre Kamptotesin Etoposid e göre daha dü ük konsantrasyonda DNA ya etki etmektedir sonucunu çıkarabiliriz. Grafik 5: Uygun ilaç konsantrasyonunun bulunması 3.5. DNA- laç Etkile imi Çalı ması Her iki ilaç için de uygun ko ullar belirlendikten sonra olu turdu umuz biyosensörün amacımız için uygun olup olmadı ını bu çalı mayla göstermi olduk. Buna göre her iki ilaç için de uygun konsantrasyonları ve uygun etkile im sürelerini deneyerek DNA daki guanin bazlarındaki dü ü leri gözlemledik. Bunun sonucunda her ne kadar farklı konsantrasyonlarda ve sürelerde etki etseler de her iki ilacında DNA ya etki ederek guanin sinyallerini dü ürdü ünü ve her iki ilacında antikanserojen nitelikte oldu unu göstermi olduk. Bizim burada gösterdi imiz gibi herhangi iki veya daha fazla antikanserojen özellikte oldu u dü ünülen di er ilaçların da kar ıla tırılmasının canlı üzerinde denemeden mümkün olaca ını dü ünmekteyiz. A a ıda bununla ilgili sonuçlar gösterilmi tir. 11

12 Grafik 6: Kamptotesin için yapılan DNA-ilaç çalı malarındaki ilaç ve guanin sinyallerinin kar ıla tırılması Grafik 7: Etoposid için yapılan DNA-ilaç çalı malarındaki ilaç ve guanin sinyallerinin kar ıla tırılması 12

13 TARTI MA VE ÖNER LER: Bu proje kapsamında DNA-ilaç etkile imine dayalı bir elektrokimyasal biyosensör yardımıyla antikanserojen özelli i bilinen iki ilaç olan Kamptotesin ve Etoposid, konsantrasyon ve etki süreleri bakımından kar ıla tırıldı. Elektrot olarak kullanılan kalem grafit elektrotunun tek kullanımlık olması ve hazırlanmasının kolay olması çalı maya ayrı bir fayda sa lamı tır. Bizim geli tirdi imiz bu sistemle hastadan alınan küçük bir kan örne i içerisindeki DNA dan ve bu DNA nın ilaç ile etkile imden yararlanılarak ilaç hastaya verilmeden önce ona ne tür bir etki yaptı ı kolayca belirlenebilecektir. Böylelikle canlı denekler veya hücre kültürleri kullanılmadan etkinli ini elektrokimyasal DNA biyosensörleri ile kısa sürede tayini gerçekle tirilebilecektir. Bizim çalı mamızda da yakla ık 15dk gibi kısa bir süre içerisinde tayin gerçekle tirilebilmi tir. Kamptotesin için uygun konsantrasyon 5 g/ml, etkile im süresi 5 dakika olarak tespit edilirken, Etoposid için uygun konsantrasyon ise 10 g/ml, etkile im süresi ise 12 dakika olarak saptanmı tır. Kamptotesin 0,88 V civarında sinyal verirken, Etoposid 0,5 V civarında yükseltgenme sinyali vermi tir. Her ne kadar farklı konsantrasyonlarda ve sürelerde etki etseler de her iki ilacında DNA ya etki ederek guanin sinyallerini dü ürdü ünü ve her iki ilacında antikanserojen nitelikte oldu unu göstermi olduk. Bizim burada gösterdi imiz gibi herhangi iki veya daha fazla antikanserojen özellikte oldu u dü ünülen di er ilaçların da kar ıla tırılmasının canlı üzerinde denemeden mümkün olaca ını dü ünmekteyiz. Bundan sonraki a ama DNA daki guanin bazının sinyalindeki dü meyle hücre kültüründeki hücre ölümüyle orantılı olup olmadı ının hücre kültürleriyle birlikte götürülmesi olabilir. Her iki ilacın da DNA ile etkile imlerinden elde edilen guanin yükseltgenme sinyallerindeki de i iklikler ve ilaçların yükseltgenme sinyalindeki de i iklikler incelendi. Bu de i ikliklere göre her bir ilacın DNA ya etkisi hakkında yorum yapıldı. Kullanılan maddelerin elektrot yüzeyindeki DNA ile etkile mesi sonrasında, DNA nın çift sarmal yapısını bozabilece i veya DNA nın guanin bazına spesifik bir ba lanmanın mümkün olabilece i ve bunun sonucunda sinyalde bir azalma gözlendi i eklinde bir açıklama yapılabilir. laçların kendi sinyallerindeki azalma ise, yapılarında yer alan yükseltegenebilecek gruplara ait bir de i ikli e dayandırılabilir. Geli tirilen yöntemin hızlı, güvenilir ve ucuz maliyetli olması bu alanda daha çok çalı ma yapılmasına dolayısıyla DNA ilaç etkile imi hakkında edinilen bilgilerin daha çok geli mesine olanak sa lamaktadır. DNA ile etkile ime giren maddelerin tayini, DNA hedefli ilaçların geli tirilmesinde büyük önem ta ımaktadır. Çalı mamızın ba ka bir özelli i de antikanserojen madde tayini olmak üzere ilaç tasarımında kullanılabilecek maddelerin aydınlatılmasında önemli bir örnek te kil etmesidir. DNA ile 13

14 etkile en çe itli maddelerin voltametrik davranı larının tayini, kemoterapide kullanılan DNA ya özgül olarak ba lanan moleküllerin dizayn edilmesi ve DNA ya ba lı hasta ba ı te hislerde kullanılan biyoteknolojik araçların geli tirilmesinde büyük bir önem ta ımaktadır. Gerçekle tirilen bu çalı ma ve gelecekte planlanan çalı maların amacı; DNA hedefli ilaçların ya da yeni bile iklerin DNA ile etkile im türlerinin, elektrokimyasal olarak belirlenmesini sa lamak ve böylece, antikanser ilaç-dna etkile im mekanizmalarının hızlı ve güvenli bir ekilde tanımlanmasına alternatif olabilecek, bu sebeplerden dolayı DNA çip teknolojisine uyarlanabilecek yeni bir yöntem tasarlamaktır. Kullanılan yöntem, basit ve dü ük maliyetli olup, hızlı ve seçimli ekilde yanıt verebilmektedir. Ayrıca kullanılan bu sistem yeni sentezlenecek olan antibiyotik, antiviral, antikanser ilaca dayalı ilaç çalı malarına katkıda bulunmak ve/veya bir ilaç hammadesinin daha duyarlı bir ekilde tayinini yapmak amacıyla, gelecekte piyasaya sürülecek DNA biyoçiplerinin teknolojisini olu turaca ı ümit edilmektedir. TE EKKÜR: Proje çalı malarında bizi destekleyen okul müdürümüz Yavuz KAHRAMAN a, danı man ö retmenimiz Mesut ESEN e, laboratuvar, malzeme ve alan bilgisi bakımından her zaman yardımcı olmaya çalı an Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ö retim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet E. engün ÖZSÖZ e ara tırmalarımıza yapmı oldukları katkılarından dolayı te ekkür ederiz. 14

15 KAYNAKÇA: 1. Blackburn, G.M., Gait,M.J. (1990). Nucleic Acids in Chemistry and Biology IRL Press, New York, Ch. 8, sayfa Collings, A.F., Caruso, F., (1997). Biosensors: recent advances, Reports in Progress in Physics, 60, sayfa Erdem, A., Kerman, K., Meriç, B., Akarca, U.S., Ozsoz, M. (1999). DNA electrochemical biosensor for the detection of short DNA sequences related to the hepatitis B virus, Electroanalysis, 11, sayfa Erdem, A., Kerman, K., Meriç, B., Akarca, U.S., Ozsoz, M. (2000). Novel hybridization indicator methylene blue for the electrochemical detection of short DNA sequences related to the hepatitis B virus, Anal. Chim. Acta, 422, sayfa Erdem, A., Ozsoz, M. (2002). Electrochemical DNA biosensors based on DNA- Drug interactions, Electroanalysis, 14, sayfa Graves, D. E., and Velea., L.M. (2000). Intercalative Binding of Small Molecules to Nucleic Acids. Curr. Org. Chem. 4, sayfa Gorton, L., Csöregi, E., Dominguez, E., Emneus, J., Jonsson-Petterson, G., Makro- Varga, G., Persson, B., (1991). Selective detection in flow analysis based on the combination of immobilized enzymes and chemically modified electrodes, Anal. Chim. Acta, 250, sayfa Kelley, S. O., Barton, J.K. (1997). Electrochemistry of methlene blue bound to a DNAmodified electrode, Bioconjugate Chem., 8, sayfa Kerman, K., Meric, B., Ozkan, D., Kara., P., Erdem, A., Ozsoz M., (2001). Electrochemical DNA biosensor for the determination of Benzo[a]pyrene DNA adducts, Anal. Chim. Acta.,450, sayfa Killard, A.J., Smyth, M.R., Grennan, K., Micheli, L., Palleschi, G., (2000). Rapid antibody biosensor assays for environmental analysis, Biochemical Society Transactions, 28-2, sayfa Labuda, J., Buckova, M., Heilerova, L., Caniova-Ziakova, A., Brandsteterova, E., Mattusch, J., Wennrich, R. (2002). Voltammetric detection of antioxidative properties of flavanoids using electrically heated DNA modified Carbon Paste Electrode, Sensors, 2: Lukasova, E., Jelen, F. and Palecek, E. (1982). Electrochemistry of Osmium-Nucleic acid complexes: A probe for single-stranded and distorted double-stranded regions in DNA, Gen. Physiol., Biophys., 1, sayfa McGown, L.B., Joseph, M.J., Pitner,J.B.,Vonk, G.P. ve Linn, C.P., (1995). The Nucleic acid ligand: A new tool for molecular recognition, Anal. Chem., 67, sayfa 663 A- 668 A. 15

16 14. Meric, B., Kerman, K., Ozkan, D., Kara, P., Ozsoz, M., (2002). Indicator-free DNA biosensor based on adenine and guanine signals, Electroanalysis, 14(18), sayfa Mikkelsen S.R., (1996). Electrochemical Biosensor for DNA sequence Detection A Review, Electroanalysis, 8(1), sayfa Millan, K.M., Mikkelsen, S.R. (1993). Sequence-selective biosensor for DNA Based on electroactive hybridization indicators, Anal. Chem., 65, sayfa Mutlu, M., (2002). Biyosensörler, Bilim ve Teknik Dergisi, Yeni Ufuklara, Temmuz 2002, sayfa Palecek, E., (1988). New trends in electrochemical analysis of nucleic acids, Bioelectrochem. Bioenerg., 20, sayfa Rodriguez-Mozaz, S., et al., (2004). Biosensors for environmental applications:future development trends, Pure Appl. Chem., 76 (4), sayfa Shin, J. H., Yoon, S. Y., Yoon, I.J., Choi, S.H., Lee, S.D., Nam, H., and Cha, G.S., (1998). Potantiometric Biosensors Using Immobilized Enzyme Layers Mixed With Hydrophilic Polyurethane, Sensors and Actuators B, 50, sayfa Vlatakis, G., Andersson, L.I., Müler, R. ve Mosbach, K. (1993). Drug assay using antibody mimics made by molecular imprinting, Nature, 361, sayfa Wang, J., Cai, X., Rivas, G., Shiraishi, H., Farias, P.A.M., Dontha, N., (1996). DNA electrochemical biosensor for the detection of short DNA sequences related to the human immunodeficiency virus, Anal. Chem., 68, sayfa Wang, J., Grant, D.H., Ozsoz, M., Cai, X., Tian, B., Fernandes, J.R., (1997). Adsorptive potentiometric stripping analysis of nucleic acids at mercury electrodes, Anal. Chim. Acta, 349, sayfa Wang, J., Kawde, A.N., Erdem, A., Salazar, M. (2001). Magnetic beadbased label-free electrochemical detection of DNA hybridization, Analyst, 126, sayfa Wang, J., Nielsen, P., Jiang, M., Cai, X., Fernandes, J.R., Grant, D.H., Ozsoz, M., Beglieter, A., Mowat, M., (1997). Mismatch sensitive hybridization detection by peptide nucleic acids immobilized on a quartz crystal microbalance, Anal. Chem., 69, sayfa Wang, J., Rivas, G., Cai, X., Dontha, N., Shiraishi, H., Luo, D., Valera, F. S., (1997). Sequence-spesific electrochemical biosensing of M. tuberculosis DNA, Anal. Chim. Acta, 337, sayfa Wang, J., Rivas, G., Fernandes, J.R., Jiang, M., Paz, J.L.L.,Waymire, R., Nielsen, T.W., Getts, R.C., (1998). Adsorption and detection of DNA dendrimers at carbon electrodes, Electroanalysis, 10(8), sayfa Wang, J., Rivas, G., Fernandes, J.R., Paz, J.L.L., Jiang, M., Waymire, R. (1998). Indicator-free electrochemical DNA hybridization biosensor, Anal. Chim. Acta, 375:

DNA HEDEFL LACIN ELEKTROK MYASAL SENSÖRLE

DNA HEDEFL LACIN ELEKTROK MYASAL SENSÖRLE DNA HEDEFL LACIN ELEKTROK MYASAL SENSÖRLE TAY N Ecem KILINÇ Ezgi KARAGÖZ Özel Ege Lisesi 2009 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Biyosensör.. 3 laç-dna etkile mesinin DNA biyosensörleri ile algılanması.

Detaylı

2008 2009 Ö RET M YILI FEN BÖLÜMÜ YARI MA PROJES

2008 2009 Ö RET M YILI FEN BÖLÜMÜ YARI MA PROJES 2008 2009 Ö RET M YILI FEN BÖLÜMÜ YARI MA PROJES LAÇ TA IMA S STEMLER N N GEL T R LMES NE YÖNEL K ELEKTROK MYASAL UYGULAMALAR Proje Dalı: Kimya Proje Danı manı: Binnur ORAL (AKINER ) Proje Ö rencileri:

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

MEMS Tabanlı Elektrokimyasal Biyosensör Tasarımı ve Üretimi

MEMS Tabanlı Elektrokimyasal Biyosensör Tasarımı ve Üretimi MEMS Tabanlı Elektrokimyasal Biyosensör Tasarımı ve Üretimi Hatice CEYLAN a,*, Haluk KÜLAH b,c, Alpaslan ALP d, Gülşen HASÇELİK d, Canan ÖZGEN a a Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

TÜBİTAK. İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı

TÜBİTAK. İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı 6 Mayıs 2015 Yıldız Uludağ 1, Güzin Köktürk 1,

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 22 KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Ayşegül (YARDIMCI) GÖLCÜ Mustafa DOLAZ Selahattin

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

KALEM GRAFİT ELEKTROTLA C VİTAMİNİ TAYİNİ

KALEM GRAFİT ELEKTROTLA C VİTAMİNİ TAYİNİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KALEM GRAFİT ELEKTROTLA C VİTAMİNİ TAYİNİ BESTE BALCI

Detaylı

Nikel Çöktürülmü Karbon Keçe Elektrotun Alkali Ortamda Hidrojen Gazı Çıkı ına Katalitik Etkisinin ncelenmesi

Nikel Çöktürülmü Karbon Keçe Elektrotun Alkali Ortamda Hidrojen Gazı Çıkı ına Katalitik Etkisinin ncelenmesi Nikel Çöktürülmü Karbon Keçe Elektrotun Alkali Ortamda Hidrojen Gazı Çıkı ına Katalitik Etkisinin ncelenmesi R. Solmaz 1, G. Karda 1, Z. Zaimo lu 2, B. Yazıcı 1, M. Erbil 1 1 Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat YOLCU Adres : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : 05353047774 E-Posta : murat.yolcu@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30 Kasım 1976 3. Unvanı

Detaylı

Author/Yazar Topic/Konu Title/Baslik Bildiri Türü Hepatit C Virüsü Tespiti İçin Yeni Bir Elektrokimyasal Nükleik Asit Sensörünün

Author/Yazar Topic/Konu Title/Baslik Bildiri Türü Hepatit C Virüsü Tespiti İçin Yeni Bir Elektrokimyasal Nükleik Asit Sensörünün Author/Yazar Topic/Konu Title/Baslik Bildiri Türü Soner Dönmez DNA chipler / DNA chips Hepatit C Virüsü Tespiti İçin Yeni Bir Elektrokimyasal Nükleik Asit Sensörünün Hazırlanması Fatma ÖZÜTOK Yumurta Akı-bazlı

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI

TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Meral TURABİK 1, Halil KUMBU 1 Mersin Üniversitesi, Mersin Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Kimya Programı

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-180.2013.02. Koordinatör: Dr.

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-180.2013.02. Koordinatör: Dr. GIDA MADDELERİNDE AFLATOKSİN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-180.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

DNA ANALİZLERİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL GENOSENSÖRÜN TASARIMI VE UYGULAMALARI

DNA ANALİZLERİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL GENOSENSÖRÜN TASARIMI VE UYGULAMALARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DNA ANALİZLERİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL GENOSENSÖRÜN TASARIMI VE UYGULAMALARI Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans Tezi Eczacı Hakan KARADENİZ Danışman

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

HAZIRLAYAN: ZİR. YÜK. MÜH GÜVEN AKAR ADRES: ORTA CAMİ MAH KOLORDU CAD. 15/1 TEKİRDAĞ TEL: 282.2615450 FAKS: 282.2615430 GSM: 532.

HAZIRLAYAN: ZİR. YÜK. MÜH GÜVEN AKAR ADRES: ORTA CAMİ MAH KOLORDU CAD. 15/1 TEKİRDAĞ TEL: 282.2615450 FAKS: 282.2615430 GSM: 532. HAZIRLAYAN: ZİR. YÜK. MÜH GÜVEN AKAR ADRES: ORTA CAMİ MAH KOLORDU CAD. 15/1 TEKİRDAĞ TEL: 282.2615450 FAKS: 282.2615430 GSM: 532.4166038 e-mail: guven@tarimkireci.com KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Immunosensörler, Genosensörler, Optik Sensörler, Biyomolekül immobilizayon teknikleri)

Immunosensörler, Genosensörler, Optik Sensörler, Biyomolekül immobilizayon teknikleri) Dr. Deniz BAŞ, Yrd.Doç. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Cumhuriyet Mah. Ş.P.Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. No. 12 Kat: 6 ÇANKIRI Tel: 0376 213 26 26 (Dahili: 1635) GSM:

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

IME-DC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü

IME-DC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü Kan Şekeri İzleme Sistemleri GDHFAD Enzim Test Sensörleri İnterferans Çalışması Test Raporu IMEDC Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Q4/2012 Q2/2013 Biyokimya İhtisas Bölümü Bel. No: RD020022 GİRİŞ Bu

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

BAZ K ORTAMDA N KEL MOL BDEN KAPLI P R NÇ ELEKTROTTA H DROJEN GAZI ELDES

BAZ K ORTAMDA N KEL MOL BDEN KAPLI P R NÇ ELEKTROTTA H DROJEN GAZI ELDES Özet BAZ K ORTAMDA N KEL MOL BDEN KAPLI P R NÇ ELEKTROTTA H DROJEN GAZI ELDES B. Do ru Mert, M. E. Mert, R. Solmaz, G. Karda, B. Yazıcı, M.Erbil Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

TEOR. ekil 1. I ı ın yayılma biçimi

TEOR. ekil 1. I ı ın yayılma biçimi AMAÇ Bu projede amacımız, farklı glikoz çözeltilerinin polarizasyon açısına olan etkilerini tespit ederek optik bir sistem üzerinde glikoz tayini yapabilmek ve polarizasyon de i imine dayalı bu sistemi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL HİBRİDİZASYON İNDİKATÖRLERİ VE DNA BİYOSENSÖRLERİNDE KULLANILMASININ İNCELENMESİ

ELEKTROKİMYASAL HİBRİDİZASYON İNDİKATÖRLERİ VE DNA BİYOSENSÖRLERİNDE KULLANILMASININ İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BiLiMLERi ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL HİBRİDİZASYON İNDİKATÖRLERİ VE DNA BİYOSENSÖRLERİNDE KULLANILMASININ İNCELENMESİ Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans Tezi Eczacı Dilşat

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Elektroforez, Moleküler Biyoloji ve Biyokimya deneylerinde sıklıkla kullanılan, makro molekülleri ayrıştırmamızı ve bazı durumlarda saflaştırmamızı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

ELEKTROKĠMYASAL DNA SENSÖRÜ ĠÇĠN NANOMALZEMELERE DAYALI ELEKTROT MATERYALLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE UYGULAMALARI

ELEKTROKĠMYASAL DNA SENSÖRÜ ĠÇĠN NANOMALZEMELERE DAYALI ELEKTROT MATERYALLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE UYGULAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI KĠM DR 2010 0001 ELEKTROKĠMYASAL DNA SENSÖRÜ ĠÇĠN NANOMALZEMELERE DAYALI ELEKTROT MATERYALLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE UYGULAMALARI

Detaylı

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır.

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Çözelti konsantrasyonları Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. 1 -Yüzde ( % ) -Molarite (M) -Molalite (m) -Normalite (N) çözelti konsantrasyonlarını

Detaylı

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ Hanife Meltem YILDIZ, Elif Simay ENGİN, Fatma ÖZDEMİR, Zeynep ERDOĞAN, Mervenur AYDEMİR Geliştirme raporu BBY 352 İçerik Yönetimi Dersi 10/04/2016 Öz BBY 352 İçerik Yönetimi dersi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Karbon eşdeğerliği yüksek çeliklerin kaynağında ön tav sıcaklığının

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

DNA DA MEYDANA GELEN BAZI MUTASYONLARIN VE HİBRİDİZASYONUN TAYİNİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL DNA BİYOSENSÖRLERİNİN TASARIMI

DNA DA MEYDANA GELEN BAZI MUTASYONLARIN VE HİBRİDİZASYONUN TAYİNİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL DNA BİYOSENSÖRLERİNİN TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DNA DA MEYDANA GELEN BAZI MUTASYONLARIN VE HİBRİDİZASYONUN TAYİNİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL DNA BİYOSENSÖRLERİNİN TASARIMI Doktora Tezi Uzman Eczacı Dilşat

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Cem AYBAR İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ YMN69 YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ A.Ömerli 1, E. Gözüküçük 1, O.Eksik 1, A.T. Erciyes 1, Y. Yağcı 2 1 İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469,

Detaylı

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Gülşen Avcı, Birgül Yazıcı*, Mehmet Erbil* Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Yenişehir Kampusu, Mersin gulsen@mersin.edu.tr,

Detaylı

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR Ankara da ozon ölçümlerine 13 Ocak 1994 tarihinde başlanmıştır. Ozon Ölçüm Yöntemi Ülkemizde ozon ölçümleri Ozonsonde Yöntemi ile yapılmaktadır. Ozonsonde Yöntemi,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

İÇERİK LİSTESİ PROJENİN AMACI

İÇERİK LİSTESİ PROJENİN AMACI 0 İÇERİK LİSTESİ PROJENİN AMACI... 2 GİRİŞ.. 3 YÖNTEM. 5 Reaktif ve çözeltiler... 5 Kullanılan aletler... 6 Biyosensörün Hazırlanışı..... 6 Ölçüm Prensibi...... 6 SONUÇLAR VE TARTIŞMA... 8 Biyosensörün

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Doç. Dr. Filiz KURALAY Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ORDU E-posta: kuralay.filiz@gmail.com filizkuralay@odu.edu.tr İş Deneyimleri Ocak 2015- Şubat 2015 Misafir Araştırmacı Linköping

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Abdullah ASLAN Danışman:

Detaylı

DEVELOPMENT OF SENSOR BASED ON REFLECTOMETRIC INTERFERENCE SPECTROSCOPY FOR DETERMINATION OF TNF-α ABSTRACT

DEVELOPMENT OF SENSOR BASED ON REFLECTOMETRIC INTERFERENCE SPECTROSCOPY FOR DETERMINATION OF TNF-α ABSTRACT ANADLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNLJİ DERGİSİ A ANADLU UNIVERSITY JURNAL F SCIENCE AND TECHNLGY A Applied Sciences and Engineering Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 4-47 (00) TNF-α TAYİNİ İÇİN REFLEKTMETRİK İNTERFERANS

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE 1 (ÇALIŞTAY 2011)

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE 1 (ÇALIŞTAY 2011) TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE 1 (ÇALIŞTAY 2011) ÇATI ISITMALI ÇEVRECİ BACA PROJE EKİBİ Ayten TAŞ Seda ERBİL Oğuz ÖZCAN

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering Cilt: 16 Sayı: 2-2015 Sayfa:

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berrin uğrul Doğum arihi: 01 Ekim 1964 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Fen Fakültesi Biyoloji

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry

Spektroskopi ve Spektrofotometri. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi ve Spektrofotometri Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve University EBN Medical School Department of Biochemistry Spektroskopi Nedir? Maddeyle ışığın (elektromagneek radyasyon) etkileşimini

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER. hdogan@gazi.edu.tr ilhancey@gmail.com

GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER. hdogan@gazi.edu.tr ilhancey@gmail.com GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER Hikmet DO AN a, lhan CEYLAN b, Mustafa AKTA a a Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Makine E itimi Bölümü, ANKARA b Karabük

Detaylı