Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri Wound Tissue Malondialdehyde and Glutathione Levels in Leptin Treated Healthy and Diabetic Rats Sibel Dinçer Prof., M.D. Department of Physiology Gazi University Medical Faculty Þebnem Gülen Assist. Prof., M.D. Department of Physiology Baþkent University Medical Faculty Özet Amaç: Streptozotosin ile diyabet oluþturulmuþ ve saðlýklý sýçanlarda Leptin uygulamasýnýn yara dokularýnda malondialdehit ve redükte glutatyon düzeylerine etkisini araþtýrmak amaçlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Çalýþmada 28 adet Wistar albino erkek sýçan kullanýldý. Sýçanlar saðlýklý kontrol (n=14) ve Streptozotosin-diyabetik (n=14) olarak iki ana gruba ayrýldý. Diyabet Streptozotosin uygulamasý (intraperitoneal, 55 mg/kg) ile oluþturuldu. Kontrol grubuna eþ hacimde Sitrat tampon enjekte edildi. Streptozotosin uygulamasýndan 7 gün sonra tüm sýçanlarda, anestezi altýnda iken sýrtta orta hattýn iki yanýnda 6 adet eksizyonel cilt yarasý oluþturuldu. Saðlýklý ve diyabetik sýçanlar leptin ve taþýyýcý alt gruplarýna ayrýldý. Beþ gün süre ile leptin gruplarýna sistemik olarak leptin (intraperitoneal; 0.1mg/kg/gün), taþýyýcý gruplarýna ise eþ hacimde fosfat tampon (PBS) ve tüm sýçanlarda sýrtta orta hattýn saðýndaki yaralarýna 5 µg leptin (20 µl PBS içinde), solundaki yaralarýna eþ hacimde PBS uygulandý. Uygulamalarýn sonunda anestezi altýnda feda edilen sýçanlarýn yara dokularýnda MDA ve GSH ölçümleri yapýldý. Bulgular: Diyabetik kontrol yaralarý saðlýklý kontrol yaralarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda MDA düzeyleri anlamlý olarak yüksek, GSH düzeyleri anlamlý olarak düþük bulundu. Leptin; saðlýklý sýçanlarda topikal olarak uygulandýðýnda, diyabetik sýçanlarda ise topikal ve sistemik birlikte uygulandýðýnda yara dokusu MDA düzeylerinin kontrol yaralarýna göre anlamlý düzeyde düþürdü. Sonuç: Saðlýklý ve diyabetik sýçanlarda leptin uygulamasý ile yara dokusundaki oksidan hasar azaltýlabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Glutatyon; Leptin; Lipid Peroksidasyonu; Streptozotosin; Yara Ýyileþmesi. This study was presented at the 1th National Leptin Symposium, June, 2003, Konya, Turkiye. This study was supported by Gazi Üniversitesi (BAP 01/ ). Submitted : September 01, 2009 Revised : May 06, 2010 Accepted : July 26, 2010 Abstract Objectives: We aimed to investigate the effects of leptin on wound tissue malondialdehyde and reduced glutathione levels in Streptozotocin-induced diabetic and healthy rats. Patients and Methods: Experiments were performed on 28 male Wistar rats. Animals were divided as healthy control (n = 14) and Streptozotocin -induced diabetic (n = 14) rats. Diabetes was induced by injection of Streptozotocin (intraperitoneally, 55 mg/kg bw). On the 7th day after administration of Streptozotocin, six full-thickness excisional wounds were made under anesthesia in all animals. Then, both healthy and diabetic animals were divided into systemic leptin (intraperitoneally; 0.1mg/kg/day, for 5 days) and vehicle (Phosphate buffered saline (PBS)) subgroups. For topical administrations, wounds of all rats were covered with 5 µg leptin (in 20 µl PBS, for 5 days- right side wounds) and vehicle (left side wounds). At the end of these administrations, the animals were sacrificed and MDA and GSH analysis were made on wound tissues. Results: High MDA and low GSH levels were observed in diabetic control wounds than in healthy control wounds. Topical treatment of normal wounds and systemic and topical cotreatment of diabetic wounds with leptin decreased malondialdehyde levels of wound tissue. Conclusion: Wound tissue oxidative damage might diminish via leptin in healthy and diabetic rats. Key words: Glutathione; Leptin; Lipid Peroxidation; Streptozotocin; Wound Healing. Corresponding Author: Yard. Doç. Dr. Þebnem Gülen Baþkent Üniversitesi, Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý 06790, Etimesgut Ankara, Turkey Phone : Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

2 Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri Giriþ Yara iyileþmesinin Diabetes Mellitus da bozulmasý veya gecikmesi iyi bilinen bir klinik problemdir. Diyabette yara iyileþmesindeki problemler; hücresel infiltrasyonun, anjiyogenezin, granülasyon dokusunun, kollajen miktar ve organizasyonunun azalmasý ile enfeksiyöz komplikasyonlarýn artýþý olarak özetlenebilir (1). Diyabette görülebilen yara iyileþmesi sorunlarýnýn nedenleri tamamen açýklanamamýþ olsa da temelde bu durumdan hiperglisemi sorumlu tutulmaktadýr. Yüksek kan glukozunun hücre çoðalmasýný ve kollajen yapýmýný engellediði gösterilmiþtir. Ayrýca büyüme faktörlerinin ve fibroblast çoðalmasýnýn azalmasý, yara dokusu hücrelerinde apopitoz artýþý, kemotaksis ve fagositozda görülen azalmayla enfeksiyon oluþumu gibi durumlar da hipergliseminin yara iyileþmesine olan olumsuz etkileri arasýnda sýralanabilir (1). Bunlarýn yaný sýra diyabetik yaralarda serbest radikallerin oluþumu ve bunlarý ortadan kaldýran antioksidan mekanizmalar arasýnda dengesizlik olduðu da bilinmektedir (2). Bu durum, diyabette süregelen hiperglisemi varlýðýnda glikozun ve glikolize proteinlerin oto-oksidasyonu sonucu serbest radikallerin artýþý ve savunma mekanizmalarýnýn azalmasý ile açýklanmaya çalýþýlmaktadýr (3). Günümüzde, diyabette görülen oksidatif stres artýþý ile iliþkili metabolik faktörleri açýklamaya çalýþan çok sayýda araþtýrma yapýlmaktadýr. Biz de, sýçanlarda streptozotosin (STZ) ile oluþturulan Tip I diyabet modelinde, artan oksidatif stres ile plazma leptin düzeylerindeki azalmanýn iliþkili olabileceðini gösterdik. Hipoleptineminin görüldüðü diyabetik sýçanlarda leptin uygulamasý plazmada oksidatif stresi azalttý (4). STZ ile oluþturulmuþ diyabet, insandaki insülin-baðýmli diyabete model oluþturmasý açýsýndan sýk kullanýlan bir modeldir. Bu modelde STZ etkisi ile pankreas tan insülin salýnýmýnýn azalmasý nedeniyle görülen hiperglisemiye hipoleptinemi de eþlik eder (5, 6). Ýyi bilindiði üzere leptin, yað dokusu hücreleri tarafýndan sentezlenip kana salýnýr ve kandaki düzeyleri yað dokusunun miktarý ile doðru orantýlýdýr (7). STZ- diyabette plazmada leptinin düþük düzeyde bulunmasý, insülin eksikliði, glukozun yetersiz alýmý ve metabolizmasýnýn azalmasý sonucu yað dokusunun azalmasýndan kaynaklanmaktadýr (5). Son yýllarda yapýlan çeþitli çalýþmalarda baþlýca rolünün enerji metabolizmasýnýn düzenlenmesi olduðu bilinen leptinin yara iyileþmesi üzerine de olumlu etkileri olduðu bildirilmiþtir. Leptin sistemik ya da topikal uygulandýðýnda, normal ve leptin geninden yoksun ob/ob farelerde yara iyileþmesini hýzlandýrmaktadýr (8, 9, 10). Bu etkisini iyileþme sýrasýnda derideki epidermal keratinositler üzerine mitojenik etki ile yaptýðý gösterilmiþtir (11). Leptinin çeþitli metabolik etkilerinin yaný sýra oksidan/antioksidan dengenin düzenlenmesinde de rolü olduðu düþünülmektedir. Bazý in vivo ve in vitro çalýþmalar ile leptinin yüksek düzeylerinin oksidatif stres artýþý ile iliþkili olduðu gösterilmiþtir (12, 13, 14). Diðer yandan leptin eksikliðinin antioksidanlardaki yetersizlikle birlikte olmasý da söz konusudur. Hatta sistemik leptin uygulamasýnýn leptin eksikliði olan ob/ob farelerde (15), leptin gen mutasyonuna sahip insanlarda (16) ve plazmada hipoleptinemi ile karakterize olan STZ-diyabetik sýçanlarda (4) plazmada yetersiz bulunan antioksidan etkinliði artýrabildiði gösterilmiþtir. Çalýþmamýzda topikal ve/veya sistemik uygulanan fare rekombinant leptinin saðlýklý ve STZ-diabetik sýçanlarda eksizyonel deri yara dokularýnýn serbest radikal hasarýnýn deðerlendirilmesinde, lipid peroksidasyonunun göstergesi olarak kabul edilen malondialdehit (MDA) (17) ve endojen bir antioksidan olan redükte glutatyon (18) düzeylerine etkisini araþtýrmak amaçlanmýþtýr. Gereçler ve Yöntem Çalýþma Yerel Etik Kurul onayý alýndýktan sonra gerçekleþtirildi. Wistar albino erkek sýçanlar (n=28) (8-9 haftalýk) tek tek plastik kafeslerde, 12 saat aydýnlýk/karanlýk döngüsünde, 22 ± 2 o C oda sýcaklýðýnda tutuldular. Bir hafta süreyle ortama alýþtýrýlan sýçanlar çalýþma boyunca standart sýçan yemi ve musluk suyu ile serbest beslendiler. Sýçanlar diyabet olmayan kontrol (NDM) (n=14) ve STZdiyabetik (STZ-DM) (n=14) olmak üzere 2 ana gruba rastgele seçimle ayrýldýlar. Diyabet oluþturmak üzere 18 saatlik açlýk sonrasý (suya eriþim serbest), STZ-DM grubuna intraperitoneal (i.p.) olarak soðuk sitrat tamponda (0.1 M, ph=4.5) çözülmüþ Streptozotosin (Sigma) (55 mg/kg), NDM gruba ise eþ hacimde sitrat tamponu uygulandý. STZ uygulamasýndan 7 gün sonra Glukometre (Glukotrend) ile ölçülen açlýk kan glukoz deðeri 300 mg/dl ve üstü olan sýçanlar diyabetik olarak kabul edildiler. Glukoz tayininin yapýldýðý gün tüm sýçanlarýn Ketamin (60 mg/kg) ve Ksilazin (8 mg/kg), anestezisi altýnda iken sýrt derileri traþ edilip, % 70 lik etanolle silindikten sonra sýrtlarýnda orta hattýn iki yanýnda üçer adet eksizyonel deri yarasý 6 mm 162 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

3 Sibel Dinçer, Þebnem Gülen lik dermal delgeç (Bahadýrlar, Türkiye) ile oluþturuldu. Uygulamalar için kontrol ve diyabetik ana gruplar ikiþer alt gruba ayrýldý. NDM ve STZ-DM gruplardaki 7 þer sýçana Fosfat Tampon Çözeltisi (PBS) içinde çözülmüþ fare rekombinant leptin (Calbiochem, Almanya) (0,1 mg/kg/gün, i.p.)(4), ve geriye kalan sýçanlara eþ hacimde PBS uygulandý. Sistemik uygulamalarýn yaný sýra tüm sýçanlarýn sýrtlarýnda orta hattýn saðýndaki yaralarýna 20µl hacimde PBS içinde çözülmüþ 5 µg leptin, solundaki yaralarýna eþ hacimde PBS uygulandý. Yara oluþturma günü uygulamanýn 1. günü kabul edildi ve uygulamalar 5 gün boyunca her gün ve saatler arasýnda yapýldý. Uygulamalarýn sonlanmasýndan bir gece önceden aç býrakýlan sýçanlar Tiopental Na (40 mg/kg) anestezisi altýnda iken kalplerinden kan alýnarak feda edildi. Yara dokularý, yara oluþturmak için kullanýlan delgeç ile çýkarýlarak sývý azota kondu ve ölçümler yapýlana dek C de saklandý. Santrifüj edilen kanlardan ayrýlan plazmalarda leptin düzeyleri sýçan Leptin ELISA kiti (Titerzyme, Assay Designs, USA.) kullanýlarak ölçüldü. Yara dokularýnda antioksidan olan redükte glutatyon (GSH) ve lipid peroksidasyonunun son basamaðý olan MDA nýn belirteci olan tiyobarbütirik asit reaktif ürünleri (TBARS) spektrofotometrik olarak ölçüldü (19, 20). TBARS ölçümü için yara doku örnekleri tartýlarak soðuk trikloroasetik asit (TCA) içinde (1 gr doku + 9 ml %10 luk TCA) buzlu ortamda homojenize edildi. Homojenat 15 dk süre ile 4000 rpm de, +4 o C de santrifüj edildi. Süpernatandan 750 ìl alýnarak üzerine eþit hacimde % 67 lik tiyobarbitürik asit (TBA) ve 10 ml %1 lik butilhidroksitoluen (BHT, %95 alkol içinde) eklendi ve 100 0C de 15 dakika bekletildi. Süre sonunda soðutulan örnekler 535 nm de köre karþý okundu. Doku MDA düzeyleri nmol/gr doku olarak hesaplandý (19). göstermediði Shaphiro-Wilk testi ile, varyanslarýn homojen olup olmadýðý Levene s testi ile kontrol edildi. Varyansýn homojen olmadýðý ve deðiþkenlerin normal daðýlmadýðý gözlendiðinden nonparametrik testler uygulandý. Baðýmsýz gruplar arasýndaki iliþki: Mann Whitney U testi ile; baðýmlý gruplar arasýndaki iliþki Wilcoxon testi ile gerçeklestirildi, p<0.05 deðerleri anlamlý olarak kabul edildi. Tüm veriler ortalama ± Standart Hata (SH) olarak ifade edildi. Bulgular STZ uygulamasýndan bir hafta sonra yapýlan ölçümlerde, kan glukozu STZ-DM sýçanlarda (n=14) kontroller (n=14) ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý olarak yüksek bunmuþtur. (339,2 ± 18,5 mg/dl ile 126,2 ± 3,92 mg/dl; p< 0.05). STZ-DM sýçanlarýn plazma leptin düzeyleri ise NDM sýçanlar ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý olarak düþük bulunmuþtur (0,23 ± 0,04ngr/dl ile 2,93 ± 0,32 ngr/dl; p< 0.05). Diyabetik kontrol yaralarý (i.p. PBS ve topikal PBS) saðlýklý kontrol yaralarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda yüksek MDA ve düþük GSH ile karakterize artmýþ oksidatif stres durumu sergilemektedir. Yaralarýn MDA ve GSH düzeyleri Þekil 1 de verilmiþtir. Saðlýklý sýçanlarda leptin uygulanan yaralar kontrol yaralarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, leptinin sadece topikal olarak uygulandýðý yaralarýn doku MDA düzeyleri, anlamlý olarak düþük, GSH düzeyleri ise anlamlý olarak yüksek bulunmuþtur. Yara dokusu MDA düzeyleri STZ-DM sýçanlarda diyabetik kontrol yaralarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda; leptinin topikal+sistemik birlikte uygulandýðý yaralarda anlamlý olarak daha düþük bulunmuþtur. Leptin uygulamalarýnýn diyabetik yaralarda GSH düzeyleri üzerine anlamlý bir etkisi olmamýþtýr. Dokuda GSH tayini için modifiye Elman yöntemi kullanýldý (20). Yara doku örnekleri tartýlarak soðuk TCA içinde (1 gr doku + 9 ml %10 luk TCA) buzlu ortamda homojenize edildi. Homojenat 15 dk süre ile 4000 rpm de, +4oC de santrifüj edildi. 0.5 ml süpernatan alýnarak üstüne 2 ml 0,3 M Na 2HPO 4 2H 2O ve 0,2 ml dithiobisnitrobenzoik asit (DTNB, 0.4 mg/ml %1 sodyum sitrat) ilave edildi. Örnekler 412 nm de köre karþý okundu. Doku GSH düzeyleri µmol/gr doku olarak hesaplandý. Verilerin analizi SPSS 13.0 for Windows ile gerçekleþtirildi. Deðiþkenlerin normal daðýlým gösterip Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

4 Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri 180 Yara Dokusu MDA Düzeyleri (nmol/gr doku) NDM STZ-DM 12 Yara Dokusu GSH Düzeyleri (nmol/gr doku) A B C D Þekil 1. Kontrol ve diyabetik sýçanlarýn eksizyonel yara dokularýna ait Malondialdehit ve Redükte Glutatyon düzeyleri. A- Kontrol, B- Topikal leptin uygulamasý, C-Sistemik leptin uygulamasý, D-Sistemik ve topikal leptin uygulamasý. Deðerler gruplarýn ortalamalarý ve standart hata olarak verilmiþtir (n=7). *p<0.05. Tartýþma Çalýþmamýzda STZ ile diyabet oluþturulan sýçanlarýn plazmasýnda leptin düzeyleri kontrol grubundan düþük bulunmuþtur. STZ-diyabette vücut yað kitlesindeki azalmaya paralel olarak plazmada hipoleptinemi saptanmasý, literatürde tanýmlanmýþ bir durumdur (5, 6). Yaptýðýmýz çalýþmada elde ettiðimiz önemli ilk bulgu, saðlýklý sýçanlarda kontrol yaralarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda topikal leptin uygulanmýþ yara dokularýnýn MDA düzeylerinin anlamlý olarak düþük oluþudur. Yara dokularýnda düþük TBARS düzeylerinin ya da genel anlamda azalmýþ lipid peroksidasyonunun iyi organize bir yara iyileþmesi durumu ile iliþkili olduðu yapýlan çeþitli çalýþmalarla gösterilmiþtir (2, 21, 22). Topikal yoldan uygulanan leptinin normal (genetik yoksunluðu olmayan) farelerde yara iyileþmesini hýzlandýrdýðý daha önce bildirilmiþtir (9). Ýyileþme sýrasýnda 164 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

5 Sibel Dinçer, Þebnem Gülen yara sýnýrýnda bulunan ve çoðalma gösteren keratinositler leptinin etki hedefi olan özgül OB-R reseptörünü bulundurmaktadýrlar. Leptinin bu reseptörleri aracýlýðýyla insan keratinositlerinde mitozu artýrdýðý in vitro olarak gösterilmiþtir (9). Ayrýca, Savini ve ark. (23) leptinin keratinositlerde geçici olarak ROS yapýmýný ve ardýndan çeþitli endojen antioksidanlarý artýrdýðýný göstermiþler ve bu artýþýn oksidatif stresle baþa çýkabilmek için leptinin oluþturduðu bir uyum mekanizmasý olduðunu ileri sürmüþlerdir. Saðlýklý sýçanlarda, beraberinde topikal leptin uygulansýn ya da uygulanmasýn, sistemik leptin uygulamasý (i.p.leptin+topikal PBS ve i.p. leptin+topikal leptin gruplarý) yara dokusu MDA ve GSH düzeylerinde anlamlý bir fark oluþturmamýþtýr. Daha önce yaptýðýmýz bir çalýþmanýn sonucunda ayný protokolle sistemik olarak uygulanan leptinin saðlýklý sýçanlarda plazmada da MDA ve GSH düzeylerini etkilemediðini bildirmiþtik (4). Her iki çalýþmanýn sonuçlarý, leptinin saðlýklý sýçanlarda yara iyileþmesi üzerine belirgin etkisinin sadece topikal yoldan uygulandýðýnda görüldüðünü, sistemik uygulanan leptinin yara iyileþmesine direkt bir etkisi olmadýðý gibi lokal etkisini de maskelediðini düþündürmektedir. Saðlýklý ve STZ-diyabetik sýçanlarda sistemik leptin uygulamasýnýn plazmada oksidatif strese etkisini deðerlendirmek amacýyla yaptýðýmýz önceki çalýþmamýzda, 2 haftalýk kontrolsüz diyabeti olan sýçanlarda hipoleptinemi ve hiperglisemiye artmýþ MDA düzeylerinin eþlik ettiðini göstermiþtik. Adý geçen çalýþmada sistemik yoldan uygulanan leptin diyabetik sýçanlarda kontrollere göre plazma MDA düzeylerinin daha düþük, GSH düzeylerinin daha yüksek bulunmasýna neden olmuþtur. Saðlýklý sýçanlarda ise leptinin plazma oksidatif stresi üzerine etkisi gözlenmemiþtir (4). Diyabetik sýçanlarda oksidatif stres artýþýnýn yara iyileþmesi için bir sorun olduðu bilinmektedir. Çalýþmamýzda deðerlendirilen diyabetik kontrol yaralarý saðlýklý kontrol yaralarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda yüksek MDA ve düþük GSH düzeyleri sergilemiþlerdir. Diyabetik yaralardaki yüksek MDA düzeyleri yara dokusundaki serbest radikal aracýlý hasarý yansýtabilir. Glutatyonun antioksidan savunmada rol alarak azaldýðý ve bu azalmanýn da iyileþtirmeyi geciktiren faktörlerden olduðu daha önceden yapýlmýþ çeþitli çalýþmalarda vurgulanmýþtýr (2, 22). Diyabette yara iyileþmesini bozan moleküler düzeyde çok sayýda deðiþiklik bildirilmiþtir. Bunlardan büyük oranda sorumlu olan faktör yüksek kan glukozudur (1). Diyabetik fenotip sergileyen ve leptin geninden yoksun olan ob/ob farelerde de yara iyileþmesinde gecikme olduðunun ve leptin uygulamasý ile iyileþmenin düzeltilebildiðinin gösterilmesi diyabetik yaralar açýsýndan leptine dikkati çekmiþtir (8, 10). ob/ob fareler þiddetli diyabet ve obeziteye eþlik eden hormonal, hematolojik ve immün sorunlarýn bir araya geldiði karmaþýk bir metabolik tabloya sahiptirler. Dolayýsýyla bu fareleri sistemik leptin ile tedavi etmek, sahip olduklarý hormonal ve metabolik sorunlarý düzelterek, gecikmiþ yara iyileþmesini düzeltebilir. Çalýþmamýzda leptin geni açýsýnda sorunu olmayan ancak Tip I diyabet durumu sergileyen hipoleptinemik sýçanlarda leptinin yara iyileþmesindeki oksidatif duruma etkisini gözlemeye çalýþtýk. Çalýþmanýn bu amaçla planlanan kýsmýndaki ilk bulgu, sadece topikal leptin ile tedavi edilen diyabetik yaralarýn MDA ve GSH deðerlerinin diyabetik kontrol yaralarýndan anlamlý bir fark göstermeyiþidir. Diyabette oluþan oksidatif stresin yara dokusuyla sýnýrlý olmayýp tüm sistemi ilgilendirebileceði düþünülürse sadece topikal uygulanan leptinin saðlýklý sýçanlardaki olumlu etkiyi göstermemesi kabul edilebilir. Diyabetiklerde sadece sistemik leptin uygulamasýndan etkilenen yaralarýn ise MDA ve GSH düzeyleri kontrollerden istatistiksel olarak farklý olmamakla birlikte MDA da azalma, GSH da ise artýþ eðilimi belirgindir. Diyabetiklere sadece sistemik olarak uygulanan leptin kan glukozunu deðiþtirmemiþtir. Dolayýsýyla sadece sistemik leptin uygulamasýnýn yara lipid peroksidasyonu ve GSH düzeylerine anlamlý bir etkisinin olmayýþý leptinin, hipergliseminin yara dokusu üzerine olan etkisini deðiþtiremediðini düþündürmektedir. Diyabetik sýçanlarda leptinin sistemik ve topikal birlikte uygulanmasýndan etkilenen yaralarýn diyabetik kontrol yaralarýna göre anlamlý olarak daha düþük MDA düzeylerine sahip olmasý dikkat çekicidir. STZ-diyabette uyguladýðýmýz sistemik leptin uygulamanýn sürekli infüzyon deðil, günde bir kez olmasý nedeniyle plazmada leptin düzeylerinin artýþýna neden olmamýþtýr. Ancak topikal uygulama ile birlikte yara dokularýnda lipid peroksidasyonunun azalmasýný saðlayacak etkiyi oluþturduðu görülmektedir. Sonuç olarak leptinin; saðlýklý sýçanlarda sadece topikal olarak uygulandýðýnda, STZ diyabetik sýçanlarda ise topikal ve sistemik birlikte uygulandýðýnda yara dokusunda lipid peroksidasyonunu azalttýðý literatürde ilk kez tarafýmýzdan bildirilmektedir. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

6 Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri Kaynaklar 1.Blakytny R, Jude E. The molecular biology of chronic wounds and delayed healing in diabetes. Diabet Med 2006;23: Rasik AM, Shukla A. Antioxidant status in delayed healing type of wounds. Int J Exp Pathol 2000;81: Hunt JV, Dean RT, Wolff SP. Hydroxyl radical production and autoxidative glycosylation. Glucose autoxidation as the cause of protein damage in the experimental glycation model of diabetes mellitus and ageing. Biochem J 1988; 256: Gulen S, Dincer S. Effects of leptin on oxidative stress in healthy and streptozotocin induced diabetic rats. Mol Cell Biochem 2007; 302: Havel PJ, Uriu-Hare JY, et al. Marked and rapid decreases of circulating leptin in streptozotocin diabetic rats: reversal by insulin. Am J Physiol 1998; 274 (5 Pt 2): R Sivitz WI, Walsh S, Morgan D, Donohoue P, Haynes W, Leibel RL. Plasma leptin in diabetic and insulin-treated diabetic and normal rats. Metabolism 1998; 47: Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. Nature 1998; 95: Ring BD, Scully S, Davis CR, et al. Systemically and topically administered leptin both accelerate wound healing in diabetic ob/ob mice. Endocrinology 2000; 141: Frank S, Stallmeyer B, Kampfer H, Kolb N, Pfeilschifter J. Leptin enhances wound re-epithelialization and constitutes a direct function of leptin in skin repair. J Clin Invest 2000; 106: Stallmayer B, Pfeilschifter J, Frank S. Systemically and topically supplemented leptin fails to reconstitute a normal angiogenic response during skin repair in diabetic ob/ob mice. Diabetologia 2001; 44: Stallmayer B, Käpfer H, Podda M, Koufmann R, Pfeilschifter J, Frank S. A novel keratinocyte mitogen: regulation of leptin and its functional receptor in skin repair. J Invest Dermatol 2001;117: Bouloumie A, Marumo T, Lafontan M, Busse R. Leptin induces oxidative stress in human endothelial cells. FASEB J 1999; 13: Maingrette F, Renier G. Leptin increases lipoprotein lipase secretion by macrophages: involvement of oxidative stress and protein kinase C. Diabetes 2003; 52: Beltowski J, Wójcicka G, Marciniak A, Jamroz A. Oxidative stress, nitric oxide production, and renal sodium handling in leptin-induced hypertension. Life Sci 2004; 74: Watson AM, Poloyac SM, Howard G, Blouin RA. Effect of leptin on cytochrome P-450, conjugation, and antioxidant enzymes in the ob/ob mouse. Drug Metab Dispos 1999; 27: Ozata M, Uckaya G, Aydin A, Isimer A, Ozdemir IC. Defective antioxidant defense system in patients with a human leptin gene mutation. Horm Metab Res 2000; 32: Del Rio D, Stewart AJ, Pellegrini N. A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2005; 15: Atmaca G. Antioxidant effects of sulfur-containing amino acids. Yonsei Med J 2004;45: Casini A, Ferrali M, Pompella A, Maellaro E, Comporti M. Lipid peroxidation and cellular damage in extrahepatic tissue of bromobenzene intoxicated mice. Am J Pathol 1986; 123: Aykaç G, Uysal M, Yalçin AS, Koçak-Toker N, Sivas A, Oz H. The effect of chronic ethanol ingestion on hepatic lipid peroxide, glutathione, glutathione peroxidase and glutathione transferase in rats. Toxicology 1985; 36: Dincer S, Babul A, Erdogan D, Ozogul C, Dincer SL. Effect of taurine on wound healing. Amino Acids 1996; 10: Musalmah M, Nizrana MY, Fairuz AH et al. Comparative effects of palm vitamin E and alphatocopherol on healing and wound tissue antioxidant enzyme levels in diabetic rats. Lipids 2005; 40: Savini I, Catani MV, Rossi A, et al. Vitamin C recycling is enhanced in the adaptive response to leptin-induced oxidative stress in keratinocytes. J Invest Dermatol 2003; 121: Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 5.2.

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU

ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU ÖZGEÇMİŞ ÖĞR. GÖR. KAAN KALTALIOĞLU Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu kaan.kaltalioglu@giresun.edu.tr kaan.kaltalioglu@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : Ağustos 1987

Detaylı

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İ.Ü. Fen Fakültesi 1993-1997 Yüksek

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Diyabet, glukoz, lipitler, trombosit indeksleri, böbrek, sıçan.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Diyabet, glukoz, lipitler, trombosit indeksleri, böbrek, sıçan. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2013; 27 (1): 13-18 http://www.fusabil.org M. Şevki ÇADIRCI 1 Ali Ziya KARAKILÇIK 2 M. Yaşar DÖRTBUDAK 1 1 Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi

Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 260-268 Orijinal Makale Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi Funda Demir 1, Figen Narin 2, Hülya Akgün 3, Kazým

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ 1 Selçuk AKIN, 1 Elif DEĞİRMEN, 2 Mustafa YAPRAK, 3 Mustafa YILDIRIM, 4 İhsan ÇETİN, 5 Ramazan DAYANAN,

Detaylı

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi JCEI / 2014; 5 (4): 583-588 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0463 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ

BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) BEHÇET HASTALIÐI NDA ARTAN OKSÝDATÝF STRESÝN ERÝTROSÝT DEFORMABÝLÝTESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ Effect of Oxidative Stress on Erythrocyte Deformability in Behçet s Disease Hande

Detaylı

Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi

Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Akut Lösemilerde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitesi Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activity in Acute Leukemias Mehmet Berköz, MSc. mehmet_berkoz@yahoo.com

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Nevzat Demirci 1, Ebru Beytut 2, Nadide Nabil Kamiloğlu 2

Nevzat Demirci 1, Ebru Beytut 2, Nadide Nabil Kamiloğlu 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(3):109 113 doi: 10.5505/kjms.2011.43531 Sporcularda Sigaraya Bağlı Olușan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri Protective

Detaylı

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu KaĢıkçı. 2. Doğum tarihi: 03/01/1975 / Ġstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu KaĢıkçı. 2. Doğum tarihi: 03/01/1975 / Ġstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu KaĢıkçı 2. Doğum tarihi: 03/01/1975 / Ġstanbul 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ġ.Ü. Fen Fakültesi 1993-1997

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ

ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ONE MATCH GAME ON ENOLASE AND OXIDANT/ANTIOXIDANT STATUS IN ELITE WRESTLERS ELİT GÜREŞÇİLERDE BİR MAÇLIK MÜSABAKANIN ENOLAZ VE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ökkeş Alpaslan

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

Diyabetik Sıçan Karaciğer Dokularında Oksidatif Hasar Parametrelerinin ve Antioksidan Enzimlerin Değişimleri

Diyabetik Sıçan Karaciğer Dokularında Oksidatif Hasar Parametrelerinin ve Antioksidan Enzimlerin Değişimleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (3) : 14-19, 2011 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Diyabetik Sıçan Karaciğer Dokularında Oksidatif Hasar Parametrelerinin ve Antioksidan Enzimlerin Değişimleri Gökhan

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki*

Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki* Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 5-10 ARAÞTIRMA Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki* Haluk Dülger 1, Ferhat Karakaya 1, Beyhan Eryonucu 2, M.Ramazan Þekeroðlu 1, Tevfik Noyan

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, AFYON.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, AFYON. Kocatepe Tıp Dergisi (23), 2, 33-38 The Medical Journal of Kocatepe 23, Afyon Kocatepe Üniversitesi AĞIR EGZERSİZİN OKSİDATİF STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF HEAVY EXERCISE ON OXIDATIVE STRESS Ahmet

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Diyabet, egzersiz, sıçan, lipid profili, oksidatif stres

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Diyabet, egzersiz, sıçan, lipid profili, oksidatif stres ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2016; 30 (3): 119-123 http://www.fusabil.org Tip I Diyabetik Sıçanlarda Yüzme Egzersizinin Lipid Profili ve Oksidan-Antioksidan Duruma Etkisi * Cengiz ÜNSAL Hümeyra ÜNSAL

Detaylı

ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ

ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ İlknur Bingül*, A. Fatih Aydın*, Canan Başaran-Küçükgergin*, Işın Doğan-Ekici**, Jale Çoban***, Semra Doğru-Abbasoğlu*,

Detaylı

TÝP II DÝABETES MELLÝTUS'LU HASTALARIN ERÝTROSÝT ÝÇÝ Cu,Zn- SOD, CAT ve GSH-Px ANTÝOKSÝDAN ENZÝM DÜZEYLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI +

TÝP II DÝABETES MELLÝTUS'LU HASTALARIN ERÝTROSÝT ÝÇÝ Cu,Zn- SOD, CAT ve GSH-Px ANTÝOKSÝDAN ENZÝM DÜZEYLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI + Tip II Diabete Mellitus lu Hastalarýn Eritrosit Ýçi Cu, Zn-SOD, CAT ve GSH-Px Antioksidan...!"# $ $ %%! & ' ' (*)+,+ -./,. 0 1 2 34 5 37698 : : ;

Detaylı

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi Eczacılık k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği i 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ*

DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ* DEMİR YÜKLEMESİNİN PLAZMA BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ* Hakkı Oktay SEYMEN, Murat MENGİ, Derviş ÖZÇELİK, Tevfik GÜLYAŞAR, Pınar SEYMEN, Günnur YİĞİT Background and design. - The harmful effects of

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Deniz KÖK İLHAN 1*, Yeter DEĞER 1, Sema USLU 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Van, Türkiye. 2

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Streptozotosin ile Diyabet Geliştirilmiş Sıçanlarda L Karnitinin Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi

Streptozotosin ile Diyabet Geliştirilmiş Sıçanlarda L Karnitinin Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2010; 35 (3) ; 183 189. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 06 Eylül, 2010 TurkJBiochem.com [Published online 06 September,

Detaylı

KABUL VE ONAY SAYFASI

KABUL VE ONAY SAYFASI KABUL VE ONAY SAYFASI T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Esra GÖKMEN tarafından hazırlanan Diyabetik Gebe

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta (TGF- β) nın Tükürük Bezi Oksidan Olaylarına Zaman Bağımlı Etkisi

Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta (TGF- β) nın Tükürük Bezi Oksidan Olaylarına Zaman Bağımlı Etkisi Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (1) ; 15 20. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 15 Mart, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 15 March,

Detaylı

Karbontetraklorür ile Karaci er Hasar Olu turulmu S çanlarda Rosa canina n n (Ku burnu) In Vivo Antioksidan Etkisi

Karbontetraklorür ile Karaci er Hasar Olu turulmu S çanlarda Rosa canina n n (Ku burnu) In Vivo Antioksidan Etkisi C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Say 2 Karbontetraklorür ile Karaci er Hasar Olu turulmu S çanlarda Rosa canina n n (Ku burnu) In Vivo Antioksidan Etkisi Hasan K çgün 1,

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 5. Academic Titles: Assistant Professor : Uskudar University, Molecular Biology and Genetics (2012- present)

CURRICULUM VITAE. 5. Academic Titles: Assistant Professor : Uskudar University, Molecular Biology and Genetics (2012- present) CURRICULUM VITAE 1. Name, Lastname: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 2. Date of birth: 03/01/1975 / Istanbul 3. Title: Assistant Professor 4. Education Degree Program University Year Bsc Biology Istanbul University

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi Okan BAKINER 1.TANIM Prediyabet; plazma glukoz düzeylerinin normalin üzerinde olduğu ancak diyabet sınırlarına ulaşmadığı durumlardır. Prediyabet

Detaylı

Deneysel olarak oluþturulan akciðer fibrozisinde E vitamini ve kafeik asit fenetil esterin akciðer dokusundaki bazý metabolik enzimlere etkisi

Deneysel olarak oluþturulan akciðer fibrozisinde E vitamini ve kafeik asit fenetil esterin akciðer dokusundaki bazý metabolik enzimlere etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 14-18 ARAÞTIRMA Deneysel olarak oluþturulan akciðer fibrozisinde E vitamini ve kafeik asit fenetil esterin akciðer dokusundaki bazý metabolik enzimlere etkisi Birsen

Detaylı

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERİHAN ÇETİN Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Bilgileri: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Fizyoloji Gazi Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve akut faz protein deðerlerine etkisinin karþýlaþtýrýlmasý

Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve akut faz protein deðerlerine etkisinin karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 75 Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve nin karþýlaþtýrýlmasý Pakize Kýrdemir*, Halil Þahin*, Selçuk Kaya**. *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Anesteziyoloji

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Physiology-Physiopathology ORJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH.

Physiology-Physiopathology ORJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Physiology-Physiopathology Özer et al ORJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Đskemili ve Đskemisiz Peptik Ülser Modellerinde Dönüştürücü Büyüme Faktörü-Alfa Mikroemülsiyon Formunun Yara Đyileşmesine Etkisi

Detaylı

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 2 3 4 5 Oksidatif stres İntimal hiperplazi LOX-1 reseptörü İntimal hiperplazi Perkütanöz transluminal

Detaylı

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Metformin Tedavisinin Malondialdehid Düzeyi ile Paraoksonaz 1 Aktivitesi Üzerine Etkisi Effects of metformin therapy on malondialdehyde

Detaylı

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun RATLARDA OLUŞTURULAN KARACİĞER TÜMÖR MODELİNDE OCTREOTİDE KEMOTERAPÖTİK AJANININ, ISI ŞOK PROTEİNLERİ, 8-HİDROKSİ DEOKSİGUANOZİN VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1Velid

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Diyabetik S çanlarda L-karnitinin Karaci er Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi. The Effects of L-carnitine on Liver Protein Oxidation in Diabetic Rats

Diyabetik S çanlarda L-karnitinin Karaci er Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi. The Effects of L-carnitine on Liver Protein Oxidation in Diabetic Rats Türk Klinik Biyokimya Derg 2012; 10(1): 21-28 Araflt rma Diyabetik S çanlarda L-karnitinin Karaci er Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi The Effects of L-carnitine on Liver Protein Oxidation in Diabetic

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Mianserin in sıçanlarda streptozotosin ile indüklenen hiperglisemi ve metabolik değişiklikler üzerine etkisi

Mianserin in sıçanlarda streptozotosin ile indüklenen hiperglisemi ve metabolik değişiklikler üzerine etkisi Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):103-119 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280149 ARAŞTIRMA/RESEARCH Mianserin in sıçanlarda streptozotosin ile indüklenen

Detaylı

Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar (Punica Granatum L.) Çiçeğinin A ve E Vitamin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması

Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar (Punica Granatum L.) Çiçeğinin A ve E Vitamin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar (Punica Granatum L.) Çiçeğinin A ve E Vitamin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması Zafer Çambay Makale Bilgileri: Zafer Çambay. Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar (Punica

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri

Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Adıyaman TBD Biyokimya

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(3) Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare

Detaylı

SCIENCE CITATION INDEX (SCI) KAPSAMINDA YER ALAN ÖZGÜN MAKALELER

SCIENCE CITATION INDEX (SCI) KAPSAMINDA YER ALAN ÖZGÜN MAKALELER ÖZGEÇMİŞ I. BİREYSEL BİLGİLER Adı Arzu Zeynep Soyadı KARABAY İetişim adresi Biyokimya Anabilim Dalı Tandoğan 06100, ANKARA Telefon 0312-2033059 e-posta akarabay@ankara.edu.tr zeynepkarabay@yahoo.com II.

Detaylı

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Deneysel Çalışma www.firattipdergisi.com Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Emir DÖNDER 1, Mehmet ÜNAL 1, Dürrin Özlem

Detaylı

Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Hasta Serumlar nda Oksidatif Stres ve Leptin Düzeylerinin ncelenmesi

Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Hasta Serumlar nda Oksidatif Stres ve Leptin Düzeylerinin ncelenmesi Türk Klinik Biyokimya Derg 2008; 6(3): 99-107 Araflt rma Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Hasta Serumlar nda Oksidatif Stres ve Leptin Düzeylerinin ncelenmesi Oxidative Stress and Serum Leptin Levels in Patients

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yerer MB, Aydoğan S SİRKADİYEN RİTME BAĞLI OLARAK MELATONİN SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ERİTROSİTLERDE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ* Effects of Circadian Rhythm Related

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Ünv. Fen Fak. 1996-2000 Y.Lisans Fizyoloji Erciyes Ünv.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

DERLEME Kromun Ýnsülin Duyarlýlýðý Ýle Ýliþkisi Chromium Associates With Insulin Sensitivity Doç.Dr. Ýclal GEYÝKLÝ 1, Öðr. Gör. Dr. Sibel BAYIL 2 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya AD 2 Gaziantep

Detaylı

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Pediatrik Nörolojik modeller

Pediatrik Nörolojik modeller Pediatrik Nörolojik modeller Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD Pediatrik Nörolojik modeller Migren Modeli Epilepsi Modeli

Detaylı

Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino asit etkisinin incelenmesi

Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino asit etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 2. Sayı, s. 105-109, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 2, p. 105-109, 2014 Kiwano (cucumis metuliferus) bitkisindeki peroksidaz enzimleri üzerine amino etkisinin incelenmesi Zeynep

Detaylı

Chlorpyriphos-ethyl'in rat plazmasýnda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinýn araþtýrýlmasý*

Chlorpyriphos-ethyl'in rat plazmasýnda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinýn araþtýrýlmasý* 24 Chlorpyriphos-ethyl'in rat plazmasýnda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinýn araþtýrýlmasý* Ýbrahim Kýlýnç*, Ýrfan Altuntaþ*, Mahiye Kaptanaðasý*,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı