GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar Eylül Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Eylül 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008"

Transkript

1 GÜZ YARIYILI E T M - Ö RET M YILI AKADEM K TAKV M Yeni Ö renci Kay tlar Eylül 2008 Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 2. Ek S navlar (45. Madde) Eylül Eylül 2008 Güz Yar y l Harç Ödeme Süresi, Kay t Yenileme ve Derse Yaz lma Eylül 2008 Güz Yar y l Derslerinin Ba lang c 22 Eylül 2008 Üniversite ve Kent Uyum Tan t m Program Eylül 2008 Mazeretli Ö rencilerin Kay tlar Eylül 2008 Ders Ekleme, B rakma ve Dan man Onay Eylül 2008 Güz Yar y l Ara S nav Haftas Kas m 2008 Ders Tamamlama ve Özür S nav Haftas 29 Aral k Ocak 2009 Güz Yar y l Derslerinin Sonu 02 Ocak 2009 Güz Yar y l Sonu S navlar Ocak 2009 Güz Yar y l Bütünleme S navlar 24 Ocak - 01 ubat 2009 BAHAR YARIYILI Bahar Yar y l Harç Ödeme Süresi, Kay t Yenileme ve Derse Yaz lma ubat 2009 Bahar Yar y l Derslerinin Ba lang c 09 ubat 2009 Mazeretli Ö rencilerin Kay tlar ubat 2009 Ders Ekleme, B rakma ve Dan man Onay ubat 2009 Tek Ders S nav (Güz Dönemi) 18 ubat 2009 Bahar Yar y l Ara S nav Haftas 28 Mart - 05 Nisan 2009 Ders Tamamlama ve Özür S nav Haftas May s 2009 Bahar Yar y l Derslerinin Sonu 22 May s 2009 Bahar Yar y l Sonu S navlar 25 May s - 05 Haziran 2009 Bahar Yar y l Bütünleme S navlar Haziran 2009 Tek Ders S nav (Bahar Dönemi) 29 Haziran 2009 NOT: T p ve Hukuk Fakülteleri, Devlet Konservatuvar ile Turizm Okullar n n Akademik Takvimleri farkl l k gösterebilir.

2 EK/17 li ikteki Genelge ve Duyurular, çe itli tarihlerde tüm birimlerimize gönderilen ve geçerlili i devam eden yaz lar olup; bilgiler güncelle tirilerek yeniden çal ma takvimine konulmu tur. Birimlerimizin bu yaz larda yer alan konulara titizlikle uymas hususunu önemle rica ederim. EK/37

3 GENELGE 2008/1 AKADEM K VE DAR H YERAR K S STEM N LET LMES NE YÖNEL K B LG LEND RME Her türlü resmi yaz ma veya herhangi bir konuda Rektörlü e yap lacak ba vurular n makam atlanmaks z n i leyen sistem içinde yap lmas na; Anabilim ve Anasanat Dal ve Bölüm Ba kanl klar yaz malar n n ise konuyla ilgili Kurul Kararlar ile birlikte bir üst makama aktar lmas na özen gösterilmesini ve buna göre gere ini önemle rica ederim.

4 GENELGE 2008/2 657 SK. LG L HÜKÜMLER GERE KAMET MECBUR YET N N UYGULANMASINDAK ESASLAR 2547 say l YÖK Kanunu ve yönetmeliklerin yan s ra burada bulunmayan hükümler için 657 say l Kanun geçerlidir.devlet memurlar n n her türlü özlük haklar n düzenleyen 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun Ek.20.maddesindeki (2914 say l Yüksekö retim Personel Kanununa tabi ö retim elemanlar da dahil) ikamet mecburiyetine ili kin düzenlemesinde; Devlet memurlar n n görev yapt klar kurum ve hizmet birimlerinin bulundu u yerle me merkezlerinde (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutlar içerisinde) ikamet etmeleri esast r. Devlet memurlar n n görevini aksatmamak kay t ve art yla birinci f krada belirlenen hudutlar d nda ikamet etmelerine mensup olduklar kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurlar, ikamet ettikleri il hudutlar n tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler. hükmünü öngörmektedir. Buna göre akademik ve idari personelimize duyurunun yap lmas ile gere ini önemle rica ederim.

5 EK/30 GENELGE 2008/3 657 SK. LG L HÜKÜMLER GERE ÇALI MA SAATLER 2914 say l Yüksekö retim Personel Kanunu nun Uygulanacak Di er Hükümler alt ba l kl 20. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 say l Yüksekö retim Kanunu ile 657 say l Devlet Memurlar Kanunu hükümlerinin uygulanaca hükme ba lanm olup; 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun Çal ma Saatleri alt ba l kl 99.maddesinde kamu görevlilerinin haftal k çal ma saatlerinin 40 saat oldu u belirtilmi tir. Öte yandan, 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun Çal ma Esaslar alt ba l kl 36/a-1 maddesinde de, Üniversitede devaml statüde görev yapanlar n bütün mesailerini (haftada 40 saat) Üniversiteyle ilgili çal malara hasredecekleri, 36/a-2 maddesinde ise, k smi statüde görev yapanlar n haftada en az 20 saat Üniversitede bulunmakla yükümlü olduklar belirtilmi tir. Bu ba lamda, gerek akademik ve gerekse idari personelimizin, haftal k 40 saat üzerinden günde 8 saat olmak üzere ve olarak belirlenen mesai saatlerine uymada gerekli özeni göstermeleri, mesai imza formlar n n takip ve denetiminden ilgili birim amirlerinin sorumlu oldu u ve mesai saatleri ile 2.ö retim nöbet çizelgesine ayk r davran gösteren personel hakk nda Yüksekö retim Kurumlar Yönetici, Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli i nin ilgili maddeleri gere ince i lem yap laca hususunda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

6 EK/31 GENELGE 2008/ SK.36.MD.GERE ÇALI MA ESASLARI Üniversitemize ba l akademik ve idari birimlerimizde görev yapan baz ö retim üyelerimizin 2547 say l Kanunun 36/a-1 maddesine göre devaml statüde çal t klar halde muayenehane ve özel hastanelerde çal t, avukatl k bürosu, teknik proje, dan manl k veya mali mü avirlik bürolar oldu u veya dershanelerde ders verdi i duyumlar al nmaktad r. Bu tip tutumlar n disiplin soru turmas n gerektirdi i; lgili birim amirlerinin konuyu titizlikle takip etmelerini ve Üniversitemizin genel çal ma prensibinin devaml statüde görev yapmak oldu u, bununla birlikte devaml statüde olup da; 2547 say l Kanunun 36.maddesindeki ko ullar ta yan ö retim üyelerinden, k smi statüye geçmek isteyenlerin durumlar n n de erlendirilmek üzere e itimin sona erdi i aydan itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili birim amirli ine, Rektörlü ümüze aktar lmak üzere dilekçe ile ba vurmalar gerekti i; Hususlar nda bilgi ve gere ini rica ederim.

7 EK/32 GENELGE 2008/ SAYILI KANUN UYARINCA FAZLA ÇALI MA LKELER Yüksekö retim Kurumlar nda ikili ö retim yap lmas esaslar n düzenleyen 3843 say l Yasaya göre, Üniversitemizde görevli idari personel taraf ndan yap lacak olan fazla çal maya ili kin ilkeler ayn yasan n 12.maddesine göre a a daki ekilde belirlenmi tir. Fazla çal ma yapacak personelin Üniversitemizin ikinci ö retim yapan birimlerinde görevli olmas veya ilgili personelin görevli oldu u birimin, ifa etti i görev ve verdi i hizmet nedeniyle ikinci ö retimle do rudan ba lant s olmas gerekmektedir. Bu ba lamda, ikinci ö retim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar haricinde di er birimlerde görevli idari personelden, ikinci ö retimle do rudan ba lant l hizmet verilen Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl, Ö renci leri Daire Ba kanl, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl ile dari ve Mali ler Daire Ba kanl ndan teknisyen ve teknikerlere iste e ba l olarak ayl k 100 saate kadar fazla çal ma ücreti ödenebilecektir. Yukar da say lan birimler d nda görev yapan ve birim amirlerinin taktirine göre fazla çal ma yapacak olan idari personele ayda en çok 45 saat fazla çal ma ücreti ödenecektir. Fazla çal ma saatleri 17:30-20:30 saatleri olarak belirlenmi tir. Ancak ikinci ö retim yap lan birimlerde ö renci i lerinin aksamamas için birim amirleri çal ma saatlerini nöbet sistemi içinde ders saati bitimine kadar düzenler. Fazla çal ma saatlerine uyulmas na özen gösterilmesi, yap lacak denetimler sonucu fazla çal ma saatlerini ihlal etti i tutanakla sabit olan personelden, kendisine ödenen fazla çal ma ücretinin faiziyle birlikte geri al naca ve hakk nda disiplin i lemi yap laca hususlar nda bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.

8 EK/20 GENELGE 2008/6 ÜN VERS TEM ZDE ÇALI AN PERSONEL N KILIK-KIYAFET VE KEND N TANITICI K ML K MEVZUATI Bilindi i gibi kamu kurum ve kurulu lar nda çal an personelin k l k k yafetleriyle ilgili olarak uymalar gereken hususlar tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2001/3459 say l Yönetmelik ile De i ik, tarihli ve 8/5103 say l Bakanlar Kurulu Karar yla kabul edilen yönetmelikte belirtilmi olup, ilgili yönetmelik metinleri ekte sunulmu tur. Ekte yer alan k l k k yafet yönetmeli i tüm akademik ve idari personelimiz için geçerli olup, aksi davran, gerek 657 say l Devlet Memurlar Yasas n n 125/A-g maddesine göre ve gerekse Yüksekö retim Kurumlar Yönetici, Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli inin 5/g maddesine göre cezaland r lmas gereken bir disiplin suçu olu turmaktad r. Buna göre gerek akademik gerekse idari personelimizin kurum içinde kamu görevlisi s fat yla ba da mayacak k l k k yafetten sak nmalar ve K l k K yafet Yönetmeli i ne ayk r davran gösteren personel hakk nda Yüksekö retim Kurumlar Yönetici Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli i nin ilgili maddeleri gere ince i lem yap laca hususunda bilgi ve gere i ile akademik ve idari personelimizin kendini tan t c kimli ini üzerinde ta mas ve ilgili birim amirlerinin bu konudaki uygulamalar kontrol etmeleri gerekti ini önemle rica ederim. EK: K l k K yafet Yönetmeli i ve Bu Yönetmelikte De i iklik Yapan Yönetmelik

9 Karar Say s : 2001/3459 Ekli Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; Devlet Bakanl n n 7/12/2001 tarihli say l yaz s üzerine, Bakanlar Kurulu nca 10/12/2001 tarihinde kararla t r lm t r. Bülent ECEV T Ba bakan Ahmet Necdet SEZER CUMHURBA KANI D. BAHÇEL H. H. ÖZKAN M. YILMAZ K. DERV Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakan Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇEC LER M. BOSTANCIO LU F. BAL Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan V. DevletBakan N. ARSEVEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. M RZAO LU Dr. Y. KARAKOYUNLU DevletBakan DevletBakan DevletBakan Devlet Bakan H. GEM C Prof. Dr.. Ü ENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ DevletBakan DevletBakan DevletBakan Devlet Bakan Prof. Dr. A. ÇAY R. ÖNAL Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKO LU DevletBakan Devlet Bakan AdaletBakan Millî Savunma Bakan R. K. YÜCELEN. CEM S. ORAL M. BOSTANCIO LU çi leri Bakan D i leri Bakan Maliye Bakan Millî E itimbakan Prof. Dr. A. AKCAN Doç. Dr. O. DURMU O. VURAL Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Bay nd rl k ve skân Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakan Tar m ve Köyi leri Bakan Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU Z. ÇAKAN M.. TALAY Çal ma ve Sos. Güv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kay. Bakan M. KEÇEC LER Prof. Dr. N. ÇA AN F. AYTEK N Turizm Bakan V. OrmanBakan Çevre Bakan Kültür Bakan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik Madde 1 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmeli in 5 inci maddesinin (a) bendi a a daki ekilde de i tirilmi tir. a) Kad nlar; Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkab lar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyal, görev mahallinde ba daima aç k, saçlar düzgün taranm veya toplanm, t rnaklar normal kesilmi olur. Ancak baz hizmetler için özel i k yafeti varsa görev s ras nda kurum amirinin izni ile bu k yafet kullan l r. Kolsuz ve çok aç k yakal gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukar ve y rtmaçl olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkab giyilmez. Madde 2 Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10 KAMU KURUM VE KURULU LARINDA ÇALI AN PERSONEL N KILIK VE KIYAFET NE DA R YÖNETMEL K Bakanlar Kurulu Karar n n Tarihi : , No:8/5105 Dayand Kanunun Tarihi : , No:657 Yay mland R. Gazetenin Tarihi : , No:17/849 Yay mland Düsturun Tertibi :5, Cildi: 21, S.2879 Amaç-Kapsam ve Deyimler Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, a r l a kaçmayacak ekilde sade bir k l k ve k yafette olmalar n, k l k ve k yafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalar n sa lamay amaçlamaktad r. Madde 2- Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli, idareler, döner sermayeli kurulu lar ve kamu iktisadi te ebbüsleri ile bunlar n i tirakleri ve müesseselerinde çal an her s n f ve derecedeki memurlar, sözle meli ve geçici görevle çal an personel ile i çilerin k l k ve k yafetlerinin düzenlenmesine ili kin esaslar kapsar. Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a. Kurum ve Kurulu deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kurulu lar, kamu iktisadi te ebbüsleri ile bunlar n i tirak ve müesseseleri, b. Memur deyimi, 657 say l Kanunun 36. maddesinde belirtilen s n flarda (yard mc hizmetler s n f dahil) çal anlar, c. Sözle meli Personel deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras, 5434 say l Kanuna 1101 say l Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son f kras ve özel kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak 2 inci madde kapsam na giren kurum ve kurulu larda çal anlarla 6/11/1980 gün ve 2333 say l Kanuna göre çal anlar, d. Geçici Görevli deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras na göre çal anlarla kadrosunun ba l bulundu u kurum ve kurulu d nda ba ka bir kurum ve kurulu ta çal anlar, e. çi deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (D) f kras na giren ve bu Yönetmeli in 2 inci maddesinde belirtilen kurumlarda çal anlar, ifade eder.

11 Ana lkeler Madde 4- Kurum ve kurulu larda görevli memur, sözle meli personel, geçici personel ile hizmetliler ve i çilerin giyimlerinde sadelik temizlik ve hizmete uygunluk esast r. Madde 5-2 inci maddede sözü edilen personelin k l k ve k yafette uyacaklar hususlar: a. Kad nlar; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkab lar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyal ; görev mahallinde ba daima aç k, saçlar düzgün taranm veya toplanm ; t rnaklar normal kesilmi olur. Ancak baz hizmetler için özel i k yafeti varsa görev s ras nda kurum amirinin izni ile bu k yafet kullan l r. Kolsuz, ve çok aç k yakal gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukar ve y rtmaçl olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkab giyilmez. YÖNETMEL KLER, KASIM 1991 (Ek-9) b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkab lar kapal, temiz ve boyal giyilir. Sandalet veya atk l ayakkab giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde ba daima aç k bulundurulur. Kulak ortas ndan a a da favori b rak lmaz. Saçlar, kula kapatmayacak biçimde ve normal duru ta enseden gömlek yakas n a mayacak ekilde uzat labilir, temiz bak ml ve taranm olur. Hergün sakal t ra olunur ve sakal b rak lmaz. B y k tabii olarak b rak l r, uzunlu u üst dudak boyunu geçemez. Üstten al nmaz, yanlar üst dudak hizas nda olur, alt uçlar dudak hizas ndan kesilir. Kravat tak l r, kravat örtecek ekilde bal kç yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gere ine uygun olarak verilmi se tek tip elbise giyilir. (De i ik: 7/8/ /2048 K.) Bina içinde gömleksiz kravats z ve çoraps z dola lmaz. Çe itli Hükümler Madde 6- Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kurulu un özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Madde 7- Sa l k, antiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çal anlar çal lan i in ve yerin özelli ine göre giyim e yas n n tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen di er esaslara uyulmas zorunludur. Madde 8- Sa l k özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim artlar n n gerektirdi i de i iklikler yap labilir.

12 Madde 9- Personel, görev yapt yerin ve mezun oldu u okullar n rozetleri ile Hükümetçe özel günler için ç kar lan rozetler (Atatürk ün do umunun 100.Y l gibi) d nda rozet, i aret, ni an v.b eyler takamaz. Madde 10- Her türlü resmi belgelere yap t r lacak foto raflar n, bu Yönetmelik hükümlerine uygun k l k k yafetlerle çekilmi olmas zorunludur. Madde 11- Yaz döneminde personelin k l k, k yafeti 15 May s- 15 Eylül tarihleri aras nda uygulan r. Yaz k yafetleriyle ilgili hususlar Bakanl k merkez te kilat nda ilgili Bakanlarca; illerde, yap lan hizmetin mahiyeti ve çal lan yerin iklim ve co rafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir. Madde 12- Merkezde ve ta rada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk tak m elbise ile kat l rlar. Madde 13- Toplu Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu Sözle melerine bu Yönetmeli e ayk r hükümler konamaz. Toplu Sözle meleri halen yürürlükte olan kurulu lar için (Sözle menin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulan r. Madde 14-7/6/1963 tarihli ve 6/1835 say l Bakanlar Kurulu Karar na ekli Türk Silahl Kuvvetleri K yafet Karar n n Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü K s m 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü K s m 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 say l Bakanlar Kurulu Karar na ba l Milli E itim Bakanl ile Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle Ö rencilerin K l k K yafetlerine li kin Yönetmelik hükümleri sakl d r. Madde 15- Diyanet leri Ba kanl nda bilfiil din i leriyle ilgili personelin giyim ve ku am na ili kin hususlar 17 inci maddede belirtilen mevzuata ayk r olmamak ko ulu ile Ba kanl kça tespit ve ba l oldu u Bakanl kça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler Madde 16- Bu Yönetmeli e ayk r hareket edenlere 657 say l Devlet Memurlar Kanununun disiplin cezalar na ili kin hükümleri uygulan r. Kanununa tabi i çilere de ayn derecedeki cezai hükümler uygulan r. Madde 17- Bu Yönetmelik; 2413 say l Bilumum Devlet Memurlar n n K yafetleri le lgili Kararname ; 2596 say l Baz Kisvelerin Giyilemeyece ine Dair Kanun un 6 nc maddesi ve bu maddeye göre ç kar lan 1958 say l Baz Kisvelerin Giyilemeyece ine Dair Kanun un tatbik suretini gösterir Nizamname hükümleri uyar nca düzenlenmi tir. Madde 18-27/1/1982 tarihli ve 8/4219 say l Kararname yürürlükten kald r lm t r. Madde 19- Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13 EK/21 GENELGE 2008/7 ÜN VERS TEM Z Ö RENC LER N N KILIK-KIYAFET MEVZUATI Üniversitemiz ö rencilerinin k l k k yafetlerine ili kin olarak ve tarihli genelgeleri ile tarihli genelge yürürlüktedir. lgili genelgelerde belirtilen hususlara titizlikle uyulmas ; bu ba lamda öncelikle k l k k yafet mevzuat na ayk r ekilde derslere devam eden ö rencilerle ileti im sa lanarak kendilerine, konuya ili kin hukuksal mevzuat hat rlat larak ikna yolu ile ba lar aç k ve ça da bir görünümle derslere devam etmelerinin sa lanmas ; Bu a amada k l k k yafete ili kin genelgelere ayk r ekilde girmekte srar eden ö renciler hakk nda ilgili akademik birim veya dersin ö retim üyesi taraf ndan tutanak tutularak, olay n belgelenmesi ve ilgili idari amirli e tevdii olunacak bu tutanaklara istinaden k l k k yafette ili kin genelgelere ve yürürlükteki mevzuata ayk r derse giren ö renciler hakk nda disiplin soru turmas yap lmas ; Bu ö rencilerin kimlikleri ile velilerin isim ve adreslerinin ivedilikle Rektörlü ümüze bildirilmesi; K l k k yafete ili kin genelgelere ve yürürlükteki mevzuata ayk r hareket eden ö rencilerin derslere devam durumlar n n ilgili dersin ö retim üyesi taraf ndan dikkatle takibi ile KOÜ Lisans-Önlisans E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i nin 25. maddesine göre devam ko ulunu yerine getirmeyen türbanl ö rencilerin s navlara kesinlikle al nmamas, s nav öncesi ö rencinin aç k kimli inin yer ald tutanak ile k l k k yafet mevzuat na ayk r oldu u belirtilerek derslere devams zl nedeniyle s nava al nmad n n resmi olarak belgelenmesi; Hususlar nda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

14 E EK/23 GENELGE 2008/8 Z NLER N KULLANILMASINA L K N MEVZUAT E itim Ö retim y l nda Üniversitemiz için 1 Temmuz - 1 Eylül 2008 tarihleri aras AKADEM K TAT L DÖNEM olarak saptanm t r. Hizmetlerin aksamamas için s nav sonuçlar teslim edilmek ko ulu ile y ll k izinlerin akademik ve idari personel için 1 Temmuz 1 Eylül 2008 tarihleri aras nda kulland r lmas ve 1 Eylül 2008 tarihinde yeni döneme ba lan lmas gerekmektedir. E itim süresi boyunca zorunlu haller d nda y ll k izin kullan lmayacakt r. Bu nedenle; a) zin hakk olan akademik personelin izin formlar ba l olduklar Bölüm Ba kan n n teklifi, Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürü veya Konservatuvar Müdürünün onay olmak üzere doldurularak, ayr ca birimler itibariyle izin çizelgesi düzenlenerek; b) zin hakk olan idari personelin y ll k izin formlar ise hizmet birimleri bo b rak lmayacak ekilde; - Daire Ba kanl klar için Daire Ba kan n n teklifi, Genel Sekreterin onay - Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Uygulama ve Ara t rma Merkezleri ve di er birimler için, birim sekreterlerinin teklifi, Dekan, Enstitü,Yüksekokul, Konservatuvar ve Merkez Müdürünün onay, hastane personeli için Ba müdür ve Ba hekim onay al nmak üzere doldurularak, ayr ca birimler itibariyle izin çizelgesi de düzenlenecektir. Düzenleme yap l rken, - Dekanl k, Enstitü, Konservatuvar, Meslek Yüksekokullar Müdürlü ü, Daire Ba kanl ve Genel Sekreterlikçe kabul edilebilir mazeret olmad kça yukar da belirtilen süreler d nda izin istemi kabul edilmeyecektir. - zinden amaç personelin dinlendirilmesi oldu u için herkesin hakk ait oldu u y l içinde kulland r lacak, zorunlu olmad kça bir sonraki y la aktar lmayacakt r. Aktar lmas halinde ise önceki y l n izninin (örn; 2007 ve 2008 y l izni var ise önce 2007 y l izni ) kulland r lmas sa lanacakt r. - Henüz bir y l n doldurmad klar için y ll k izin hakk olmayan personele, (10) güne kadar y ll k izinlerinden mahsup edilmek üzere mazeret izni verilebilecektir.

15 - Tüm s navlar n yap lmas ndan sonra akademik birimlerde s nav sonuçlar ö renci bilgi sistemine i lenip gerekli onaylar al nd ktan ve ba ar oranlar belirlendikten sonra izin uygulamas na geçilecektir. - Akademik tatil döneminde, her akademik ve idari birim yeteri kadar personeli görevde olacak ekilde izin planlamas yapacakt r say l Kanunun 104. maddesi (A) (B) (C) f kralar nda yer alan mazeret izinlerinin (do um öncesi-sonras izin, evlenme, ölüm) memurlar için bir hak olmas na kar n (Ç) f kras ndaki yukar da belirtilen hallerden ba ka mazeretler için istenen izin bir hak olmay p, amirin takdirine b rak lm t r. E er yetkili amir memurun mazeretini kabule de er görmezse izin verilmesi de söz konusu olmaz. Mazeretin kabule de er olmas na ve bu konuda; gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat edilecektir. - Memurlar n Hastal k Raporlar n Verecek Hekim ve Sa l k Kurullar Hakk nda Yönetmelik ile Devlet Memurlar n n Tedavi Yard m ve Cenaze Giderleri Yönetmeli i nde tespit edilen usul ve esaslara uyularak al nan hastal k raporlar yetkili amirce hastal k iznine dönü türülerek Rektörlük Makam na (Personel Daire Ba kanl ) sunulmas sa lanacakt r. - Üniversitemiz de görev yapmakta olan tüm personele ait izin formlar ile daha önce birimlere gönderilmi olan izin kartlar n n sa l kl biçimde takibinin yap lmas bu kartlarda geçen bilgilerin gerekti inde personelinize aktar lmas ve bundan sonraki y llar içinde o y l n akademik takvim dönemine uyulmak üzere yukar da belirtilen çerçevede izin i lemlerinin yürütülmesi hususunda gere ini bilgilerinize rica ederim. EK: zin Formu

16 KOCAEL ÜN VERS TES Akademik Personelin zin ste i ve Onay Birimi : Kurum Sicil No : T.C. Kimlik No Ad ve Soyad Unvan 200. den devreden izin süresi (*) 200. y l nda hak kazan lan izin süresi Sahip olunan toplam izin süresi Kullan lan izin süresi Yol izni Kalan izin süresi Kullan lacak iznin : Türü Y ll k Mazeret Ba lang ç tarihi Dönü tarihi (tatile rastlasa bile dönü günü yaz l r) Göreve ba layaca tarih zinde bulunaca aç k adres ve telefon numaras kametgah adresi ve telefon numaras zinde bulunaca dönemde (gerekiyorsa) görevini yürütecek personelin ad, soyad ve unvan zinde bulunan n imzas ve tarihi zin veren yetkilinin onay : I. Birim Amiri Anabilim Dal Ba kan / Bölüm Ba kan II. Birim Amiri Dekan/Müdür/Ba hekim Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : Ad geçen personel.../.../ 200. tarihinde izinden dönmü olup;.../.../ 200. tarihinde görevine ba lam t r. ONAY Ad ve Soyad Unvan (*) Y l içerisinde kullan lmayan izin süresi otomatik olarak ertesi y la devreder. Ancak devreden izin süresinin mutlaka devretti i y l içinde kullan lmas gerekmektedir. Aksi takdirde devretti i izin kullan lamaz. 1 Bu form üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshas ilgili birimde saklan r. 2. nüshas izine ç kan personele verilir. 3.nüshas ilgilinin izinden dönü ünden sonra gerekli k s mlar doldurulup onaylanarak Personel Daire Ba kanl na gönderilir. 2 Mazeret izinlerinde gerekçenin belirtilmesi gerekmektedir. 3 Farkl tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayr ayr izin formu kullan lmas gerekir. mza

17 KOCAEL ÜN VERS TES dari Personelin zin ste i ve Onay Birimi : Kurum Sicil No : T.C. Kimlik No Ad ve Soyad Kullan lacak iznin : Unvan 200. den devreden izin süresi (*) 200. y l nda hak kazan lan izin süresi Sahip olunan toplam izin süresi Kullan lan izin süresi Yol izni Kalan izin süresi Dönü tarihi (tatile rastlasa bile dönü günü yaz l r) Türü Y ll k Mazeret Ba lang ç tarihi Göreve ba layaca tarih zinde bulunaca aç k adres ve telefon numaras kametgah adresi ve telefon numaras zinde bulunaca dönemde (gerekiyorsa) görevini yürütecek personelin ad, soyad ve unvan zinde bulunan n imzas ve tarihi zin veren yetkilinin onay : I. Birim Amiri D.B k./fak.sek./y.ok.sek./myo.sek./ Enst.Sek./Hast.Ba.Müd. Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) II. Birim Amiri Genel Sek./Dekan/Müdür/Ba hekim Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : mzas : Ad geçen personel.../.../ 200. tarihinde izinden dönmü olup;.../.../ 200. tarihinde görevine ba lam t r. ONAY Ad ve Soyad Unvan (*) Y l içerisinde kullan lmayan izin süresi otomatik olarak ertesi y la devreder. Ancak devreden izin süresinin mutlaka devretti i y l içinde kullan lmas gerekmektedir. Aksi takdirde devretti i izin kullan lamaz. 1 Bu form üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshas ilgili birimde saklan r. 2. nüshas izine ç kan personele verilir. 3.nüshas ilgilinin izinden dönü ünden sonra gerekli k s mlar doldurulup onaylanarak Personel Daire Ba kanl na gönderilir. 2 Mazeret izinlerinde gerekçenin belirtilmesi gerekmektedir. 3 Farkl tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayr ayr izin formu kullan lmas gerekir. mza

18 EK/24 GENELGE 2008/9 MAZERET Z NLER N N KULLANILMASINA L K N MEVZUAT Bilindi i üzere; 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Mazeret zni ba l kl 104. maddesinin, 1-) (A) bendinde; Memura do um yapmas ndan önce 8 hafta ve do um yapt tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ayl kl izin verilir. Ço ul gebelik halinde, do umdan önceki 8 haftal k süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sa l k durumu uygun oldu u takdirde, tabibin onay ile memur isterse do umdan önceki 3 haftaya kadar i yerinde çal abilir. Bu durumda, memurun çal t süreler, do um sonras sürelere eklenir. Yukar da öngörülen süreler memurun sa l k durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzat labilir. memurlara, bir ya ndan küçük çocuklar n emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullan m nda annenin saat seçimi hakk vard r., 2-) (B) bendinde; Erkek memura kar s n n do um yapmas sebebiyle iste i üzerine 3 (üç) gün izin verilir., 3-) (C) bendinde; Memura iste i üzerine, kendisinin veya çocu unun evlenmesi, annesinin, babas n n, e inin, çocuklar n n veya karde lerinin ölümü halinde 5 (be ) gün izin verilir denilmektedir. 4-) Yine an lan maddenin (Ç) bendi ise; Yukar da belirtilen hallerden ba ka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt d nda diplomatik misyon efleri taraf ndan dairesi amirinin muvafakatiyle, bir y l içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle memurlara 10 (on) gün izin verilebilir. Zaruret halinde 10 (on) gün daha ayn usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa ald bu izin y ll k izinden dü ülür hükmünü içermektedir. (A), (B), (C) bendinde belirtilen izinlerin d nda talep edilen mazeret izinlerinde öncelikle y ll k izinlerinden kulland r lmas, y ll k izinlerinin bulunmamas halinde mazeretinin biriminizce de erlendirilerek Rektörlü ümüze sunulmas, Rektörlü ümüzce de uygun bulunmas halinde mazeret izninin kulland r lmas ve biriminizde görev yapan tüm akademik ve idari personele duyurulmas n önemle rica ederim.

19 EK/25 GENELGE 2008/10 B L MSEL ÇALI MA VE ARA TIRMA FAAL YETLER LE LG L KURALLAR Bilindi i gibi üniversitelerde, bilimsel çal ma ve ara t rma faaliyetleri özerk olarak devam etmekte bilimsel özerklik ayn zamanda anayasam z n teminat alt nda bulunmaktad r. Üniversitemizde de her türlü bilimsel çal ma ve ara t rma, bilimsel özerklik kavram içinde serbestçe yap lmakta ve te vik edilmektedir. Bilimsel çal ma ve ara t rma ortam n n belirli bir düzen içinde sürdürülmesinin sa lanmas için de baz hususlara dikkat edilmesi ve bilimsel çal ma ve ara t rmaya yönelik yay nlar n ilgili fakülte etik kurulu onay ile yap lmas gerekmektedir. Bilimsel çal malar n topluma mal etmek için kamuoyunun bilgisine sunumunu; kongre, konferans, sempozyum v.b. bilimsel etkinliklerde yap lacak bilimsel tart ma ve aç klamalar ile yaz l ve sözlü bas na yap lacak bilimsel tart ma ve aç klamalar eklinde akademik s n rlar dahilinde ö retim üyelerimiz serbestçe yapmaktad rlar.bu konuda il d görsel bas n sunumlar için ilgili birime bilgi verilmelidir. Ancak bunun d nda kalan di er konularla ilgili olarak bas na, haber ajanslar na veya radyo televizyon kurumlar na verilecek demeç, yaz l görü, televizyon konu mas v.b. tüm aç klamalar için önceden ilgili birimlerin izni gerekti i, bu hususun ayn zamanda yasal bir zorunluluk oldu u hususunda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

20 /27 GENELGE 2008/ SK. 4/C ve 12.MD. UYARINCA YAPILACAK OLAN B L MSEL ÇALI MALAR Bilindi i üzere 2547 say l yasan n 4.maddesinin c bendinde; bilimsel çal ma ve ara t rma yapmalar bilgi ve teknoloji üretmeleri bilim verilerini yaymalar ulusal alanda geli me ve kalk nmaya destek olmalar yurtiçi ve yurtd kurumlarla i birli i yapmak suretiyle bilim dünyas n n seçkin bir üyesi haline gelmeleri evrensel ve ça da geli meye katk da bulunmalar eklinde ifade edilen faaliyetleri, Yüksekö retimin temel i levleri aras nda say lm t r. Ayn ekilde Yüksekö retim Kanunu nun 12.maddesin de, Yüksekö retim Kurumlar n n görevleri aras nda bilimsel ara t rma, yay n ve dan manl k yapmak bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak, kamu kurulu lar na önerilerde bulunmak ve istenecek inceleme ara t rmalar sonuçland rmak, dü ünce ve öneri bildirmek, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde art sa layacak çal ma ve programlar yapmak, e itim teknolojisi üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla t rmak gibi konular n yer ald belirtilmektedir. Bu itibarla Üniversitemizdeki akademik personelin ana görevleri olan bilimsel çal malar n h z vermeleri ve bilimsel anlamda üretimde bulunabilmeleri için, tüm birimlerde gerekli ortam n sa lanmas hususunda özellikle Avrupa 7. Çerçeve Program ndaki ara t rma projeleri için çal ma yap lmas ve ayr ca DPT ve TÜB TAK ara t rma projelerine ba vurulmas Üniversitemizce te vik edilmektedir. Üniversite ara t rma fonlar için ayr ca bir birim kurulmu tur. Gerekli bilgilere internet ortam ndan ula labilmektedir. Bilgi ve gere ini rica ederim.

21 GENELGE 2008/12 KOCAEL ÜN VERS TES KATILIMCILIK KURALLARI Tüm dünyada oldu u gibi üniversitenin çok yönlü görevleri aras nda bilginin yarat lmas, korunmas, de erlendirilmesi, yay lmas ve bilgiden faydalan lmas gelmektedir.güçlü üniversitelerin topluma katk lar için güçlü akademik ve toplumsal de erlere ihtiyaç vard r. Bunlar n gerçekle mesinde de akademik etik, akademik özgürlük ve kat l mc l k olmazsa olmaz ko ullard r. Kocaeli Üniversitesi olarak kat l mc l ; kalite kontrolü, akredizasyon ve payla mc l n temellerinden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle Anabilim, Ana Sanat Dal Kurullar ile Bölüm Kurullar n n Kararlar üniversite yönetimince esas al nacakt r. Bu kararlar do rultusunda Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu yasal kurullar n n yukar daki esaslara göre uyumlu, düzenli ve kat l mc olarak çal mas gerekmektedir. Üniversite Akademik Te kilat Yönetmeli i nin ilgili maddeleri uyar nca olu umlar n gözden geçirilmesi, varsa eksik üyelerin tamamlanmas, asgari olarak yönetmelikte belirtilen sürelerde bu kurullar n toplanmas, toplant lar için kurul defteri tutulmas ve imza alt na al nmas ve Rektörlü e gönderilen taleplerde bu kurul kararlar n n eklenmesi ve bu konuda titizlik gösterilmesi ve tüm birim amirlerince denetlenmesi gerekmektedir.

22 EK/33 GENELGE 2008/13 AKADEM K KURULLARA KATILIMIN ÖNEM 2547 say l Yasan n ilgili maddelerinde Üniversitelerin çe itli birimlerinde bulunan Akademik Kurullar belirtilmi olup, bu birimlerin i leyi ine bu organlarda al nacak kararlar n önemli bir yer tuttu u malumdur. Üniversitemize ba l çe itli Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin Akademik Kurullar nda düzenlenen toplant lara, önceden yap lan duyurulara ra men kurul üyeleri taraf ndan s kl kla mazeret bildirilmeksizin kat l nmad veya kurul üyesi yerine toplant ya kat lan Ö retim Üyesine vekalet verilmedi i Rektörlü ümüze ula an bilgilerden ö renilmi tir. Bu itibarla Üniversitemiz Ö retim Üyelerinin, üyesi olduklar Akademik Kurul Toplant lar na kat lmalar hususunda gerekli özenin gösterilmesi ve kurul üyesinin geçerli mazereti nedeniyle kurul toplant s na kat lmas n n mümkün olmad durumlarda kurul üyesi temsilen Akademik Kurula kat lacak Ö retim Üyesine mutlaka vekalet verilmesi hususlar nda bilgi ve gere ini rica ederim.

23 GENELGE 2008/14 DERS PROGRAMLARI LE LG L MEVZUAT Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birli i üyesi olarak üzerine dü en kalite kontrolü i lemlerini en iyi ekilde yürütmek zorundad r.bu nedenle; 1- Ders programlar, görevlendirmeler Rektörlü ümüzce ders yar y l ba ndan önce onaylanmaktad r. Ders programlar n n haz rlanmas nda özellikle bu y l a a daki hususlara azami dikkat gösterilmelidir. a) Ders programlar n n ECTS ve diploma eki ç kar lmas na uygun hale getirilmesi konusu tekrar kontrol edilmeli ve eksiklikler giderilmelidir. b) Ders içeriklerinin ve haftalara da l m n n bilgi sistemine aktar lmas tamamlanmal d r. c) Derslerin referans kitaplar aç kça belirtilmelidir. d) nternet ortam ndaki ders ve ö retim eleman n de erlendirme anketinin yar y l n son haftas nda ö rencilerin geni kat l m sa lanarak yap lmal d r. 2- Ders görevlendirmelerinde, d ardan görevlendirmeler azalt lmal ve bu hususa asgari ölçüde dikkat edilmelidir. 3- Derslerin günlere da l m nda ciddi aksakl klar bulundu u, baz günlerde dersliklerin tamamen bo oldu u gözlendi inden derslerin günlere dengeli da l m yeniden de erlendirilmelidir. 4- Dersliklere e itim program n n, ö retim üyelerinin oturdu u odalara da çal ma program n n konmas ve ilgili birim amirlerinin bu yönde kontrolü artt rmalar gerekmektedir. 5- Hala baz derslere ilgili ö retim üyelerimizin girmedi i ve baz dersleri birle tirdikleri görüldü ünden, derslerin yap lmas n n ilgili birim amirlerinin kontrolünde olmas gerekmektedir. 6- Di er üniversitelere görevlendirmeler yeniden gözden geçirilecek ve yeni bir düzenleme getirilecektir. 7- Yukar daki kurallara uyulmadan haz rlanan ders programlar onaylanmayacakt r. (Yaz ld tarih )

24 GENELGE 2008/15 ÖZEL YETENEK G R SINAVLARINA L K N KURALLAR Özel Yetenek Giri S navlar n n yap lmas ve sonuçlar n n ilan ile ilgili olarak uygulanmas gereken kurallar a a da belirtilmi tir. 1. Özel yetenek s navlar n n yap l ve de erlendirme ekliyle ilgili Üniversite Senato kurallar na konuyla ilgili olan her akademik birim titizlikle uyacakt r. 2. Ba vuru yapan tüm isim listesi s nav tarihine kadar ilan edilecektir. Ba vurusu kabul edilmeyenlerin de isimleri ve kabul edilmeme nedenleri (k sa aç klamas yla) listenin devam nda gösterilecektir. 3. S navlar boyunca jüri ve s nav yürütme kurul üyeleri, adaylarda üphe uyand racak veya tedirginlik yaratacak her türlü davran tan kaç nacakt r. 4. S nav ortam n n her aday için e it olmas sa lanacakt r. 5. S navlar n yaz m, çizim vb. eklinde yap lmas halinde s nav ka tlar nda yer alacak aday isimlerinin s nav ba lang c ndan de erlendirme sonuna kadar okunmayacak ekilde kapat lmas sa lanacakt r.adaylar n mülakat, beceri, hareket vb. ekillere de erlendirilmesinin yap ld s navlarda; de erlendirme formlar kullan lacak ve her aday n her s nav türünün sonunda ald puan hemen forma i lenecektir. 6. S nava girecek olan adaylar n kimlikleri gerek ba vuru s ras nda gerekse s nav s ras nda titizlikle kontrol edilecektir. 7. S nav sonuçlar, s navlar n bitiminden en k sa süre içinde ba ar s ras dikkate al narak ilan edilecektir. Bu listede ba ar l say lmayanlar n isimleri de bulunacakt r. 8. S navlarda verilen puanlar sütun halinde listede yer alacakt r. 9. Aday listeleri ve s nav sonuç listeleri ilan edilmek üzere rektörlü e gönderilecektir. Bilgilerinizi ve an lan hususlara uyulmas konusunda gere ini rica ederim.

25 GENELGE 2008/16 YARDIMCI DOÇENTLER N YEN DEN ATANMA KURALLARI Üniversitemizin çe itli birimlerinde 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun 23.maddesi ile Ö retim Üyeli ine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli i ve Üniversitemiz Senatosu nca belirlenen Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama lke ve Ölçütleri nin ilgili hükümleri uyar nca yard mc doçentlik kadrosuna atanm olan ve her atama süresi sonunda görevi kendili inden sona eren yard mc doçentlerin yeniden atanmalar nda; ilgili Dekan veya Müdür usulüne uygun bir jüri kurarak son atama süresi içindeki bilimsel çal mas n, akademik faaliyet raporunu, yay nlar ve yay n listesi ile vermekte olduklar dersleri içeren bir dosyay bölüm ba kan n n görü üne dayanan önerisi ve yönetim kurulu karar ile birlikte sürenin bitiminden en az 3 (üç) ay öncesinden Rektörlü e gönderecektir. Rektörlü ün ilgililerin durumlar n ve yap lan önerileri incelemesinden sonra süresi dolacak yard mc doçentlerin yeniden atanmalar nda ilana gerek olup olmad karar na ba l olarak daha sonraki a amalar yürütülecektir. Halen görevde olup; görev süreleri sona erecek olan yard mc doçentler ayn kadroya yeniden ba vurduklar nda yabanc dil s nav ndan muaf tutulacaklard r. Bilgilerinizi, durumun sözkonusu ö retim elemanlar m za duyurularak buna göre gere ini rica ederim.

26 GENELGE 2008/ SK.UYARINCA YEN DEN ATANACAK Ö RET M ELEMANLARI 2547 SK. 31, 32, 33 ve 50/d maddeleri uyar nca, süreli olarak atanan biriminiz Ara t rma Görevlisi, Ö retim Görevlisi, Okutman ve Uzmanlar n bu unvanda atand klar tarihler ile yeniden atanmalar gereken tarihler daha önce yap lan yaz ma ile biriminize gönderilmi ve takibinin yap larak bitim tarihinden en az 1 (bir) ay önce Rektörlü ümüze gönderilmesi gerekti i belirtilmi tir. Bu yaz lar m zla gönderilerek tespit edilen görev sürelerinin sona erece i tarihlerin, Ara t rma Görevlisi unvan nda bulunanlar için 1 Eylül; Ö retim Görevlisi, Okutman ve Uzman unvan nda bulunanlar için 1 Ekim olarak düzenlenmesi ve yeniden atanma tekliflerinde bu tarihlerin esas al narak de erlendirilmesi Rektörlük Makam nca uygun bulunmu tur. Buna göre, tekliflerin söz konusu tarihler üzerinden 1 y l süreyle yine en az 1 ay önceden düzenlenerek gönderilmesi ile 2547 S.K.39.madde uyar nca yap lacak görevlendirme tekliflerinin; davet yaz lar, türkçe tercümeleri ve teklif yaz lar yla birlikte yurtd na ç k tarihinden itibaren yine en az bir ay önce Rektörlü e gönderilmesi hususunda gere ini rica ederim.

27 EK/22 GENELGE 2008/ SK ve 40.MD.GERE GÖREVLEND RMELER 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun 40/a maddesi uyar nca, gerek Üniversitemiz ö retim üyelerinin di er yüksekö retim kurumlar nda, gerekse di er yüksekö retim kurumlar nda olup, Üniversitemizde ders vermek üzere görevlendirilmesi teklif edilecek ö retim üyeleri ile ders vermekle görevli ö retim yard mc lar n n bu görevlendirmelerde veya tekliflerinin yap lmas nda a a daki esaslara uyulmas gerekmektedir. - Üniversitemizde yeteri kadar ö retim üyesi veya ö retim görevlisi bulunan alanlarda d ar dan görevlendirme yap lmamas na ve Üniversitenin di er birimleri ile bu konuda koordinasyonun sa lanmas na, - Haftal k ders yükünü dolduran Profesör ve Doçentlerin, Rektörlük uygun gördü ü takdirde, ba ka yüksekö retim kurumlar nda ders görevlendirmesinin ilgili yüksekö retim kurumlar n n talebi üzerine haftada bir gün olarak belirlenmesine, ba ka yüksekö retim kurumlar nda verilecek derslerin haftada bir gün esas al narak planlanmas na ve uygulanmas na, - Yard mc Doçentlere; Doçentli e iyi haz rlanabilmeleri, bilimsel çal malar etkin ve verimli yürütebilmeleri, bilimsel eser üretebilmeleri için üniversitemizin birimleri d nda ba ka bir yüksekö retim kurumunda ders görevi verilmemesine ve uygulaman n ö retim y l ndan itibaren yürütülmesine, - Gerek Üniversitemiz ö retim elemanlar ndan olup d ar da, gerekse ba ka bir yüksekö retim kurumunda olup, Üniversitemizde görevlendirilecek ö retim elemanlar ndan haftal k ders yükünün üstünde dersi olanlar n daha titizlikle tespit edilerek mümkün oldu u kadar asgari düzeyde tutulmas na özen gösterilmesine, 2547 say l Kanun un 37.maddesi uyar nca üniversitelerin uygulama alan na yard m kapsam nda; YÖK kurumlar d ndaki kurulu veya ki ilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdi i yerde bilimsel görü, proje vb.gibi ara t rmalar n üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslar dahilinde yap labilece ini, bu hususta al nacak ücretlerin buna ba l birimin döner sermayesine gelir kaydedilece ini, 2547 say l Kanun un 31.maddesi uyar nca kadro art aranmaks z n ders saati ücreti ile görevlendirilecek ö retim görevlilerinin, Üniversitemizde ve ba l birimlerinde bu kanun uyar nca atanm ö retim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanl k isteyen konular n n e itim ö retim ve uygulamalar için görevlendirilmeleri konusunda do ru tespitlerin ve gerekli özenin gösterilmesini ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar n bir de erlendirme yap lmas amac yla Rektörlü ümüze bildirilmesini ve onay al nmadan hiçbir i lem yap lmamas n, 2547 say l Kanun un 34.maddesi uyar nca Üniversitemizde sözle meli olarak görev yapmakta olan yabanc uyruklu ö retim elemanlar n n T.C. vatanda l na geçmeleri halinde, yabanc uyruklu statüde sözle meli olarak çal t r lmalar n n teklif edilmemesi ve ilgili usul ve esaslar çerçevesinde Üniversitemizde uygun bir kadroya atanmalar n n sa lanmas ile an lan Kanunun 30.maddesi ve Yüksekö retim Kurumlar nda Yabanc Uyruklu Ö retim Eleman Çal t r lmas Esaslar na li kin Bakanlar Kurulu Karar n n 14.maddesi gere i; ya haddi olan 67 ya n tamamlayan yabanc uyruklu ö retim elemanlar n n ilgili Kanunun 34.ve 31.madde görevlendirilemeyece i hususlar n n önemle göz önünde bulundurulmas ve buna göre gere ini rica ederim.

28 GENELGE 2008/19 ARA TIRMA GÖREVL LER N N 2547 SK.35.MD.UYARINCA GÖREVLEND R LMELER Yükseklisans ve doktora program Üniversitemizde mevcut olan dallarda 2547 say l Kanunun 35. maddesi ve buna dayan larak haz rlanan Bir Üniversite Ad na Di er Üniversitede Lisansüstü E itim Gören Ara t rma Görevlileri Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri uyar nca Üniversitemiz ara t rma görevlilerinin lisansüstü e itim amac yla ba ka bir üniversitede görevlendirilmelerinin teklif edilmemesi ile lisansüstü e itimlerini 2547 say l Kanunun 35.maddesi d nda yapmakta olan ö retim elemanlar m z n (Ar.Gör, Ö r.gör, Okutman, Uzman) durumlar n n an lan Kanunun ilgili maddesi uyar nca de erlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve buna göre gere ini rica ederim.

29 GENELGE 2008/20 LÜ ÜMÜZ YAZI MA KURALLARI Rektörlü ümüz yaz malar düzeni ülkemiz kamu yönetimi ilkeleri çerçevesinde genelle mi ve bir mevzuat olgusuna çoktan eri mi kurallar sistemi içinde i lem görmekte ise de, her kurulu un kendine özgü ko ullar gere i olarak bu do rultuda baz ek düzenlemeleri koymas zorunlu hale geldi i gerçe inden hareketle Rektörlü ümüze gelen evraklar için a a da maddeler halinde belirtilen s ral i lemlerin uygulanmas gerekli görülmü tür. 1) Gelen evraklardan ki i ad na gelmi olanlar, ki iye özel, zata mahsus ifadeleri ile gizli ka e ta yanlar d nda kalanlar Genel Evrak ube Müdürlü ü nde aç lacakt r. 2) Her evrak tek tek numaralanarak Genel Evrak defterine usulünce kaydedilecektir. Zata mahsus, ki iye özel ifadeleri gizli ka esi ta yanlarda zarflar na numara konulmak suretiyle kaydedilecektir. Genel Evrak ube Müdürü bu evraklar tek tek inceleyerek, varsa öncelikleri, ilgileri veya ili kinleri saptayacakt r. 3) Evraklar Genel Evrak ube Müdürü taraf ndan bir dosya içinde Genel Sekretere ula t r lacakt r. Tüm gizli evraklar Genel Sekreter taraf ndan Sn. Rektör e sunulacak, di er evraklara niteliklerine göre i lem uygulanacakt r. 4) Evrak dosyas daha sonra Genel Sekreter Yard mc s na gönderilecektir. Genel Sekreter Yard mc s evrak n özüne ve niteli ine göre i lem görmesi için ilgili birimlere bizzat havale edecektir. Bu a amada evrak izleme föylerini de devreye sokacakt r. Genel Sekreter Yard mc s Genel Evrak ube Müdürlü ü ile sürekli olarak koordineli çal mak suretiyle tüm evraklar n i lemlerinin süresi içinde tamamlanmas n sa layacakt r. Genelgenin dikkatle okunarak titizlikle gere inin yap lmas n önemle rica ederim.

30 GENELGE 2008/21 BASIN VE HALKLA L K LER ÇALI MA PRENS PLER Personel, ö renci say s ve yerle keler ile her geçen gün büyüyen üniversitemizin buna paralel olarak artan ihtiyaçlar n n daha etkin, verimli ve ekonomik bir ekilde kar lanabilmesi için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nün görevleri ve çal ma prensipleri a a da belirtilen ekilde yeniden düzenlenmi tir. *Ulusal ve yerel bas na gönderilecek her türlü duyuru, bilgi, davet en az 5 gün öncesinden yaz l olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildirilecek, bu birimin haz rlad bas n bülteni yoluyla gerekli bilgilendirme yap lacakt r. *Üniversitemizin birimleri, etkinliklerine yönelik davetiyelerin da t m konusunda Talep Formu'nu ilgili birim amiri onay ile etkinlik tarihinden en az 10 gün önce zarf etiketleri ile Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne teslim edeceklerdir. Rektörlük makam hariç di er etkinliklerin davetiye da t m ilgili birim taraf ndan gerçekle tirilecektir. *Üniversitemizin birimleri resmi törenler için plaket taleplerini ilgili birim amiri onay ile birlikte Talep Formu'nu doldurarak en az 7 gün öncesinden Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildirecek ve plaket masraflar n kar layacaklard r. *Müdürlük bünyesinde yer alan görsel, görsel i itsel kaynaklardan kopyalama taleplerinin kar lanabilmesi için en az 15 gün öncesinden, ilgili birim amiri onayl Talep Formu teslim edilecek, beraberinde CD, kaset, ka t gibi sarf malzemeleri de kar lanacakt r. *Renkli afi, kitapç k, bro ür vb. tan t m malzemeleri için ilgili birim amiri onayl Talep Formu doldurulacak, en az 20 gün öncesinden teslim edilecek, ilgili i en fazla 1 bas l örnek olarak talep edilecektir. Üniversitemiz birimleri sadece gerçekle tirecekleri aç l ve temel atma törenleri ile ilgili olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden talepte bulunabileceklerdir. Öncelikle dü ünülen tarih için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden "uygun" al nan talepler Talep Formu'nun ilgili birim amiri onay ile en az 30 gün önce Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildireceklerdir. *Üniversitemizin birimleri, üniversitemizin yay n organ KOÜ Haber'de yer almas n istedikleri haber ve yaz lar n her ay n 25'ine kadar yaz l olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne e-posta yoluyla bildireceklerdir.

31 *Üniversitemiz birimleri gerçekle tirecekleri resmi törenler için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden sunucu talebinde bulunabileceklerdir. *Üniversitemiz ö renci kulüpleri, tüm taleplerini sorumlu ö retim üyelerinin onayl Talep Formu ile en az 15 gün öncesinden bildireceklerdir. *Üniversitemiz birimleri sadece gerçekle tirecekleri tan t m, bilimsel toplant ve sportif etkinlikler çerçevesinde foto raf çekim isteminde bulunabileceklerdir. *Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan Kocaeli Üniversitesi etkinliklerini duyurmaya yönelik davetiye örne i, üniversitemiz bas mevi taraf ndan ilgili birimlerin talepleri do rultusunda düzenlenmektedir. Davetiyelerin tamam, bas mevinde bulunan örne e uygun olarak haz rlanacakt r. *Üniversitemiz logosunda kullan lan renklerin kodlar yeniden belirlenmi tir. Üniversitemiz tüm birimleri, logonun kullan ld yer ve malzemelerde söz konusu kodlar n do ru olarak kullan lmas için gerekli titizli i göstereceklerdir. *Üniversitemiz birimlerinin renkli ve siyah-beyaz fotokopi talepleri Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan kesinlikle kar lanmayacakt r. *Üniversitemiz birimlerinin, ne amaçla olursa olsun bilgisayar bilgisayar, projeksiyon cihaz, ses sistemi, video kamera, foto raf makinesi vb. demirba istemleri Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan kesinlikle kar lanmayacakt r. * Talep Formlar ile Konferans Salonu Rezervasyon Formlar Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden temin edilecektir. *Üniversitemiz birimleri yukar da ifade edilen aç klamalar do rultusunda, tüm talepleri için, telefon numaralar ile e-posta adreslerinden bilgi alabileceklerdir. Bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

32 K/39 GENELGE 2008/22 B LG LEM NETWORK ÇALI MA ESASLARI Kocaeli Üniversitesi A (KouNet) sadece e itim, bilimsel ara t rma, teknik geli me, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yay lmas amac yla kullan lmal d r. Sistem ve A güvenli inin ihlal edilmesi yasakt r, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Bilgi lem Daire Ba kanl bu tür ihlallerin söz konusu oldu u durumlar inceler ve e er bir suç olu tu undan üphe duyulursa yasa uygulay c ile i birli i yapar. KouNet a a daki amaçlarla kullan lamaz. Ticari reklamlar ve haber duyurular gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek, Ba ka bir kullan c n n posta sunucusunu (mail server), o kullan c n n aç k izni olmadan mesaj gönderme amac yla kullanmak, KouNet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, kar kl k yaratacak trafik düzenlemeleri olu turmak, Kullan m amaçlar na uygunsuz, müstehcen, rahats z edici görüntülerin üretilmesi ve da t lmas (akademik ve ara t rma amaçl olanlar hariç), Gerçek d, s k nt, rahats zl k verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretimi ve da t m, ftira mahiyetinde materyalin üretimi ve da t m, Ba kalar n n fikri haklar n ihlal edici mahiyette (copyright) materyalin (yaz, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla s n rl kalmamak üzere) da t m, KouNet üzerinden ulusal veya uluslar aras hizmetlerin kas tl olarak yetkisiz kullan m, Kas tl olarak yap lan a a daki tip uygulamalar: o Ba kalar n n verilerinin tahrip edilmesi, o Ba kalar na ait ki isel bilgilere tecavüz, o Ba kalar na ait çal malar bozmak, tahrip etmek, o KouNet üzerinde ba kalar na kullan m olana vermeyecek oranda trafik yaratmak, o KouNet in çal mas n engelledi i, gereksiz trafik yaratt için kullan m yasaklanan yaz l mlar srarla kullanmak, Bilgilerinize ve gere ini rica ederim.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ UYGULAMA ve YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Mavi Renkli Evrakları Bölüm web sayfası Sol kategori Staj modülünden indirebilirsiniz.) Staj başvurusunda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir: SGK

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI Amaç: Madde 1: Bu izin uygulama esaslarının amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanları ile belirli veya belirsiz süreli çalışan idari personelinin

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi

Detaylı

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan...

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... M - Ö RET M 29 4- M-Ö RET M 4.1 Zaman Çizelgesi Okulumuzda e itim-ö retim kadrosu titizlikle seçilmi tir. 1.2. 3. 4. ve 5. flarda s f ö retmenleri, 6. s ftan 8.

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. .

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. . SEVGİLİ ÖĞRENCİLER İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız..hoşgeldiniz İyi bir gelecek için; burada yapılan tüm duyuruları takip eder

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİKTE LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı