GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar Eylül Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Eylül 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008"

Transkript

1 GÜZ YARIYILI E T M - Ö RET M YILI AKADEM K TAKV M Yeni Ö renci Kay tlar Eylül 2008 Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 2. Ek S navlar (45. Madde) Eylül Eylül 2008 Güz Yar y l Harç Ödeme Süresi, Kay t Yenileme ve Derse Yaz lma Eylül 2008 Güz Yar y l Derslerinin Ba lang c 22 Eylül 2008 Üniversite ve Kent Uyum Tan t m Program Eylül 2008 Mazeretli Ö rencilerin Kay tlar Eylül 2008 Ders Ekleme, B rakma ve Dan man Onay Eylül 2008 Güz Yar y l Ara S nav Haftas Kas m 2008 Ders Tamamlama ve Özür S nav Haftas 29 Aral k Ocak 2009 Güz Yar y l Derslerinin Sonu 02 Ocak 2009 Güz Yar y l Sonu S navlar Ocak 2009 Güz Yar y l Bütünleme S navlar 24 Ocak - 01 ubat 2009 BAHAR YARIYILI Bahar Yar y l Harç Ödeme Süresi, Kay t Yenileme ve Derse Yaz lma ubat 2009 Bahar Yar y l Derslerinin Ba lang c 09 ubat 2009 Mazeretli Ö rencilerin Kay tlar ubat 2009 Ders Ekleme, B rakma ve Dan man Onay ubat 2009 Tek Ders S nav (Güz Dönemi) 18 ubat 2009 Bahar Yar y l Ara S nav Haftas 28 Mart - 05 Nisan 2009 Ders Tamamlama ve Özür S nav Haftas May s 2009 Bahar Yar y l Derslerinin Sonu 22 May s 2009 Bahar Yar y l Sonu S navlar 25 May s - 05 Haziran 2009 Bahar Yar y l Bütünleme S navlar Haziran 2009 Tek Ders S nav (Bahar Dönemi) 29 Haziran 2009 NOT: T p ve Hukuk Fakülteleri, Devlet Konservatuvar ile Turizm Okullar n n Akademik Takvimleri farkl l k gösterebilir.

2 EK/17 li ikteki Genelge ve Duyurular, çe itli tarihlerde tüm birimlerimize gönderilen ve geçerlili i devam eden yaz lar olup; bilgiler güncelle tirilerek yeniden çal ma takvimine konulmu tur. Birimlerimizin bu yaz larda yer alan konulara titizlikle uymas hususunu önemle rica ederim. EK/37

3 GENELGE 2008/1 AKADEM K VE DAR H YERAR K S STEM N LET LMES NE YÖNEL K B LG LEND RME Her türlü resmi yaz ma veya herhangi bir konuda Rektörlü e yap lacak ba vurular n makam atlanmaks z n i leyen sistem içinde yap lmas na; Anabilim ve Anasanat Dal ve Bölüm Ba kanl klar yaz malar n n ise konuyla ilgili Kurul Kararlar ile birlikte bir üst makama aktar lmas na özen gösterilmesini ve buna göre gere ini önemle rica ederim.

4 GENELGE 2008/2 657 SK. LG L HÜKÜMLER GERE KAMET MECBUR YET N N UYGULANMASINDAK ESASLAR 2547 say l YÖK Kanunu ve yönetmeliklerin yan s ra burada bulunmayan hükümler için 657 say l Kanun geçerlidir.devlet memurlar n n her türlü özlük haklar n düzenleyen 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun Ek.20.maddesindeki (2914 say l Yüksekö retim Personel Kanununa tabi ö retim elemanlar da dahil) ikamet mecburiyetine ili kin düzenlemesinde; Devlet memurlar n n görev yapt klar kurum ve hizmet birimlerinin bulundu u yerle me merkezlerinde (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutlar içerisinde) ikamet etmeleri esast r. Devlet memurlar n n görevini aksatmamak kay t ve art yla birinci f krada belirlenen hudutlar d nda ikamet etmelerine mensup olduklar kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurlar, ikamet ettikleri il hudutlar n tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler. hükmünü öngörmektedir. Buna göre akademik ve idari personelimize duyurunun yap lmas ile gere ini önemle rica ederim.

5 EK/30 GENELGE 2008/3 657 SK. LG L HÜKÜMLER GERE ÇALI MA SAATLER 2914 say l Yüksekö retim Personel Kanunu nun Uygulanacak Di er Hükümler alt ba l kl 20. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 say l Yüksekö retim Kanunu ile 657 say l Devlet Memurlar Kanunu hükümlerinin uygulanaca hükme ba lanm olup; 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun Çal ma Saatleri alt ba l kl 99.maddesinde kamu görevlilerinin haftal k çal ma saatlerinin 40 saat oldu u belirtilmi tir. Öte yandan, 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun Çal ma Esaslar alt ba l kl 36/a-1 maddesinde de, Üniversitede devaml statüde görev yapanlar n bütün mesailerini (haftada 40 saat) Üniversiteyle ilgili çal malara hasredecekleri, 36/a-2 maddesinde ise, k smi statüde görev yapanlar n haftada en az 20 saat Üniversitede bulunmakla yükümlü olduklar belirtilmi tir. Bu ba lamda, gerek akademik ve gerekse idari personelimizin, haftal k 40 saat üzerinden günde 8 saat olmak üzere ve olarak belirlenen mesai saatlerine uymada gerekli özeni göstermeleri, mesai imza formlar n n takip ve denetiminden ilgili birim amirlerinin sorumlu oldu u ve mesai saatleri ile 2.ö retim nöbet çizelgesine ayk r davran gösteren personel hakk nda Yüksekö retim Kurumlar Yönetici, Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli i nin ilgili maddeleri gere ince i lem yap laca hususunda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

6 EK/31 GENELGE 2008/ SK.36.MD.GERE ÇALI MA ESASLARI Üniversitemize ba l akademik ve idari birimlerimizde görev yapan baz ö retim üyelerimizin 2547 say l Kanunun 36/a-1 maddesine göre devaml statüde çal t klar halde muayenehane ve özel hastanelerde çal t, avukatl k bürosu, teknik proje, dan manl k veya mali mü avirlik bürolar oldu u veya dershanelerde ders verdi i duyumlar al nmaktad r. Bu tip tutumlar n disiplin soru turmas n gerektirdi i; lgili birim amirlerinin konuyu titizlikle takip etmelerini ve Üniversitemizin genel çal ma prensibinin devaml statüde görev yapmak oldu u, bununla birlikte devaml statüde olup da; 2547 say l Kanunun 36.maddesindeki ko ullar ta yan ö retim üyelerinden, k smi statüye geçmek isteyenlerin durumlar n n de erlendirilmek üzere e itimin sona erdi i aydan itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili birim amirli ine, Rektörlü ümüze aktar lmak üzere dilekçe ile ba vurmalar gerekti i; Hususlar nda bilgi ve gere ini rica ederim.

7 EK/32 GENELGE 2008/ SAYILI KANUN UYARINCA FAZLA ÇALI MA LKELER Yüksekö retim Kurumlar nda ikili ö retim yap lmas esaslar n düzenleyen 3843 say l Yasaya göre, Üniversitemizde görevli idari personel taraf ndan yap lacak olan fazla çal maya ili kin ilkeler ayn yasan n 12.maddesine göre a a daki ekilde belirlenmi tir. Fazla çal ma yapacak personelin Üniversitemizin ikinci ö retim yapan birimlerinde görevli olmas veya ilgili personelin görevli oldu u birimin, ifa etti i görev ve verdi i hizmet nedeniyle ikinci ö retimle do rudan ba lant s olmas gerekmektedir. Bu ba lamda, ikinci ö retim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar haricinde di er birimlerde görevli idari personelden, ikinci ö retimle do rudan ba lant l hizmet verilen Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl, Ö renci leri Daire Ba kanl, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl ile dari ve Mali ler Daire Ba kanl ndan teknisyen ve teknikerlere iste e ba l olarak ayl k 100 saate kadar fazla çal ma ücreti ödenebilecektir. Yukar da say lan birimler d nda görev yapan ve birim amirlerinin taktirine göre fazla çal ma yapacak olan idari personele ayda en çok 45 saat fazla çal ma ücreti ödenecektir. Fazla çal ma saatleri 17:30-20:30 saatleri olarak belirlenmi tir. Ancak ikinci ö retim yap lan birimlerde ö renci i lerinin aksamamas için birim amirleri çal ma saatlerini nöbet sistemi içinde ders saati bitimine kadar düzenler. Fazla çal ma saatlerine uyulmas na özen gösterilmesi, yap lacak denetimler sonucu fazla çal ma saatlerini ihlal etti i tutanakla sabit olan personelden, kendisine ödenen fazla çal ma ücretinin faiziyle birlikte geri al naca ve hakk nda disiplin i lemi yap laca hususlar nda bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.

8 EK/20 GENELGE 2008/6 ÜN VERS TEM ZDE ÇALI AN PERSONEL N KILIK-KIYAFET VE KEND N TANITICI K ML K MEVZUATI Bilindi i gibi kamu kurum ve kurulu lar nda çal an personelin k l k k yafetleriyle ilgili olarak uymalar gereken hususlar tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2001/3459 say l Yönetmelik ile De i ik, tarihli ve 8/5103 say l Bakanlar Kurulu Karar yla kabul edilen yönetmelikte belirtilmi olup, ilgili yönetmelik metinleri ekte sunulmu tur. Ekte yer alan k l k k yafet yönetmeli i tüm akademik ve idari personelimiz için geçerli olup, aksi davran, gerek 657 say l Devlet Memurlar Yasas n n 125/A-g maddesine göre ve gerekse Yüksekö retim Kurumlar Yönetici, Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli inin 5/g maddesine göre cezaland r lmas gereken bir disiplin suçu olu turmaktad r. Buna göre gerek akademik gerekse idari personelimizin kurum içinde kamu görevlisi s fat yla ba da mayacak k l k k yafetten sak nmalar ve K l k K yafet Yönetmeli i ne ayk r davran gösteren personel hakk nda Yüksekö retim Kurumlar Yönetici Ö retim Eleman ve Memurlar Disiplin Yönetmeli i nin ilgili maddeleri gere ince i lem yap laca hususunda bilgi ve gere i ile akademik ve idari personelimizin kendini tan t c kimli ini üzerinde ta mas ve ilgili birim amirlerinin bu konudaki uygulamalar kontrol etmeleri gerekti ini önemle rica ederim. EK: K l k K yafet Yönetmeli i ve Bu Yönetmelikte De i iklik Yapan Yönetmelik

9 Karar Say s : 2001/3459 Ekli Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; Devlet Bakanl n n 7/12/2001 tarihli say l yaz s üzerine, Bakanlar Kurulu nca 10/12/2001 tarihinde kararla t r lm t r. Bülent ECEV T Ba bakan Ahmet Necdet SEZER CUMHURBA KANI D. BAHÇEL H. H. ÖZKAN M. YILMAZ K. DERV Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakan Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇEC LER M. BOSTANCIO LU F. BAL Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan V. DevletBakan N. ARSEVEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. M RZAO LU Dr. Y. KARAKOYUNLU DevletBakan DevletBakan DevletBakan Devlet Bakan H. GEM C Prof. Dr.. Ü ENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ DevletBakan DevletBakan DevletBakan Devlet Bakan Prof. Dr. A. ÇAY R. ÖNAL Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKO LU DevletBakan Devlet Bakan AdaletBakan Millî Savunma Bakan R. K. YÜCELEN. CEM S. ORAL M. BOSTANCIO LU çi leri Bakan D i leri Bakan Maliye Bakan Millî E itimbakan Prof. Dr. A. AKCAN Doç. Dr. O. DURMU O. VURAL Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Bay nd rl k ve skân Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakan Tar m ve Köyi leri Bakan Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU Z. ÇAKAN M.. TALAY Çal ma ve Sos. Güv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kay. Bakan M. KEÇEC LER Prof. Dr. N. ÇA AN F. AYTEK N Turizm Bakan V. OrmanBakan Çevre Bakan Kültür Bakan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik Madde 1 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Çal an Personelin K l k ve K yafetine Dair Yönetmeli in 5 inci maddesinin (a) bendi a a daki ekilde de i tirilmi tir. a) Kad nlar; Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkab lar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyal, görev mahallinde ba daima aç k, saçlar düzgün taranm veya toplanm, t rnaklar normal kesilmi olur. Ancak baz hizmetler için özel i k yafeti varsa görev s ras nda kurum amirinin izni ile bu k yafet kullan l r. Kolsuz ve çok aç k yakal gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukar ve y rtmaçl olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkab giyilmez. Madde 2 Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10 KAMU KURUM VE KURULU LARINDA ÇALI AN PERSONEL N KILIK VE KIYAFET NE DA R YÖNETMEL K Bakanlar Kurulu Karar n n Tarihi : , No:8/5105 Dayand Kanunun Tarihi : , No:657 Yay mland R. Gazetenin Tarihi : , No:17/849 Yay mland Düsturun Tertibi :5, Cildi: 21, S.2879 Amaç-Kapsam ve Deyimler Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, a r l a kaçmayacak ekilde sade bir k l k ve k yafette olmalar n, k l k ve k yafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalar n sa lamay amaçlamaktad r. Madde 2- Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli, idareler, döner sermayeli kurulu lar ve kamu iktisadi te ebbüsleri ile bunlar n i tirakleri ve müesseselerinde çal an her s n f ve derecedeki memurlar, sözle meli ve geçici görevle çal an personel ile i çilerin k l k ve k yafetlerinin düzenlenmesine ili kin esaslar kapsar. Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a. Kurum ve Kurulu deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kurulu lar, kamu iktisadi te ebbüsleri ile bunlar n i tirak ve müesseseleri, b. Memur deyimi, 657 say l Kanunun 36. maddesinde belirtilen s n flarda (yard mc hizmetler s n f dahil) çal anlar, c. Sözle meli Personel deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras, 5434 say l Kanuna 1101 say l Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son f kras ve özel kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak 2 inci madde kapsam na giren kurum ve kurulu larda çal anlarla 6/11/1980 gün ve 2333 say l Kanuna göre çal anlar, d. Geçici Görevli deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras na göre çal anlarla kadrosunun ba l bulundu u kurum ve kurulu d nda ba ka bir kurum ve kurulu ta çal anlar, e. çi deyimi, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (D) f kras na giren ve bu Yönetmeli in 2 inci maddesinde belirtilen kurumlarda çal anlar, ifade eder.

11 Ana lkeler Madde 4- Kurum ve kurulu larda görevli memur, sözle meli personel, geçici personel ile hizmetliler ve i çilerin giyimlerinde sadelik temizlik ve hizmete uygunluk esast r. Madde 5-2 inci maddede sözü edilen personelin k l k ve k yafette uyacaklar hususlar: a. Kad nlar; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkab lar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyal ; görev mahallinde ba daima aç k, saçlar düzgün taranm veya toplanm ; t rnaklar normal kesilmi olur. Ancak baz hizmetler için özel i k yafeti varsa görev s ras nda kurum amirinin izni ile bu k yafet kullan l r. Kolsuz, ve çok aç k yakal gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukar ve y rtmaçl olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkab giyilmez. YÖNETMEL KLER, KASIM 1991 (Ek-9) b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkab lar kapal, temiz ve boyal giyilir. Sandalet veya atk l ayakkab giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde ba daima aç k bulundurulur. Kulak ortas ndan a a da favori b rak lmaz. Saçlar, kula kapatmayacak biçimde ve normal duru ta enseden gömlek yakas n a mayacak ekilde uzat labilir, temiz bak ml ve taranm olur. Hergün sakal t ra olunur ve sakal b rak lmaz. B y k tabii olarak b rak l r, uzunlu u üst dudak boyunu geçemez. Üstten al nmaz, yanlar üst dudak hizas nda olur, alt uçlar dudak hizas ndan kesilir. Kravat tak l r, kravat örtecek ekilde bal kç yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gere ine uygun olarak verilmi se tek tip elbise giyilir. (De i ik: 7/8/ /2048 K.) Bina içinde gömleksiz kravats z ve çoraps z dola lmaz. Çe itli Hükümler Madde 6- Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kurulu un özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Madde 7- Sa l k, antiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çal anlar çal lan i in ve yerin özelli ine göre giyim e yas n n tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen di er esaslara uyulmas zorunludur. Madde 8- Sa l k özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim artlar n n gerektirdi i de i iklikler yap labilir.

12 Madde 9- Personel, görev yapt yerin ve mezun oldu u okullar n rozetleri ile Hükümetçe özel günler için ç kar lan rozetler (Atatürk ün do umunun 100.Y l gibi) d nda rozet, i aret, ni an v.b eyler takamaz. Madde 10- Her türlü resmi belgelere yap t r lacak foto raflar n, bu Yönetmelik hükümlerine uygun k l k k yafetlerle çekilmi olmas zorunludur. Madde 11- Yaz döneminde personelin k l k, k yafeti 15 May s- 15 Eylül tarihleri aras nda uygulan r. Yaz k yafetleriyle ilgili hususlar Bakanl k merkez te kilat nda ilgili Bakanlarca; illerde, yap lan hizmetin mahiyeti ve çal lan yerin iklim ve co rafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir. Madde 12- Merkezde ve ta rada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk tak m elbise ile kat l rlar. Madde 13- Toplu Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu Sözle melerine bu Yönetmeli e ayk r hükümler konamaz. Toplu Sözle meleri halen yürürlükte olan kurulu lar için (Sözle menin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulan r. Madde 14-7/6/1963 tarihli ve 6/1835 say l Bakanlar Kurulu Karar na ekli Türk Silahl Kuvvetleri K yafet Karar n n Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü K s m 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü K s m 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 say l Bakanlar Kurulu Karar na ba l Milli E itim Bakanl ile Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle Ö rencilerin K l k K yafetlerine li kin Yönetmelik hükümleri sakl d r. Madde 15- Diyanet leri Ba kanl nda bilfiil din i leriyle ilgili personelin giyim ve ku am na ili kin hususlar 17 inci maddede belirtilen mevzuata ayk r olmamak ko ulu ile Ba kanl kça tespit ve ba l oldu u Bakanl kça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler Madde 16- Bu Yönetmeli e ayk r hareket edenlere 657 say l Devlet Memurlar Kanununun disiplin cezalar na ili kin hükümleri uygulan r. Kanununa tabi i çilere de ayn derecedeki cezai hükümler uygulan r. Madde 17- Bu Yönetmelik; 2413 say l Bilumum Devlet Memurlar n n K yafetleri le lgili Kararname ; 2596 say l Baz Kisvelerin Giyilemeyece ine Dair Kanun un 6 nc maddesi ve bu maddeye göre ç kar lan 1958 say l Baz Kisvelerin Giyilemeyece ine Dair Kanun un tatbik suretini gösterir Nizamname hükümleri uyar nca düzenlenmi tir. Madde 18-27/1/1982 tarihli ve 8/4219 say l Kararname yürürlükten kald r lm t r. Madde 19- Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13 EK/21 GENELGE 2008/7 ÜN VERS TEM Z Ö RENC LER N N KILIK-KIYAFET MEVZUATI Üniversitemiz ö rencilerinin k l k k yafetlerine ili kin olarak ve tarihli genelgeleri ile tarihli genelge yürürlüktedir. lgili genelgelerde belirtilen hususlara titizlikle uyulmas ; bu ba lamda öncelikle k l k k yafet mevzuat na ayk r ekilde derslere devam eden ö rencilerle ileti im sa lanarak kendilerine, konuya ili kin hukuksal mevzuat hat rlat larak ikna yolu ile ba lar aç k ve ça da bir görünümle derslere devam etmelerinin sa lanmas ; Bu a amada k l k k yafete ili kin genelgelere ayk r ekilde girmekte srar eden ö renciler hakk nda ilgili akademik birim veya dersin ö retim üyesi taraf ndan tutanak tutularak, olay n belgelenmesi ve ilgili idari amirli e tevdii olunacak bu tutanaklara istinaden k l k k yafette ili kin genelgelere ve yürürlükteki mevzuata ayk r derse giren ö renciler hakk nda disiplin soru turmas yap lmas ; Bu ö rencilerin kimlikleri ile velilerin isim ve adreslerinin ivedilikle Rektörlü ümüze bildirilmesi; K l k k yafete ili kin genelgelere ve yürürlükteki mevzuata ayk r hareket eden ö rencilerin derslere devam durumlar n n ilgili dersin ö retim üyesi taraf ndan dikkatle takibi ile KOÜ Lisans-Önlisans E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i nin 25. maddesine göre devam ko ulunu yerine getirmeyen türbanl ö rencilerin s navlara kesinlikle al nmamas, s nav öncesi ö rencinin aç k kimli inin yer ald tutanak ile k l k k yafet mevzuat na ayk r oldu u belirtilerek derslere devams zl nedeniyle s nava al nmad n n resmi olarak belgelenmesi; Hususlar nda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

14 E EK/23 GENELGE 2008/8 Z NLER N KULLANILMASINA L K N MEVZUAT E itim Ö retim y l nda Üniversitemiz için 1 Temmuz - 1 Eylül 2008 tarihleri aras AKADEM K TAT L DÖNEM olarak saptanm t r. Hizmetlerin aksamamas için s nav sonuçlar teslim edilmek ko ulu ile y ll k izinlerin akademik ve idari personel için 1 Temmuz 1 Eylül 2008 tarihleri aras nda kulland r lmas ve 1 Eylül 2008 tarihinde yeni döneme ba lan lmas gerekmektedir. E itim süresi boyunca zorunlu haller d nda y ll k izin kullan lmayacakt r. Bu nedenle; a) zin hakk olan akademik personelin izin formlar ba l olduklar Bölüm Ba kan n n teklifi, Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürü veya Konservatuvar Müdürünün onay olmak üzere doldurularak, ayr ca birimler itibariyle izin çizelgesi düzenlenerek; b) zin hakk olan idari personelin y ll k izin formlar ise hizmet birimleri bo b rak lmayacak ekilde; - Daire Ba kanl klar için Daire Ba kan n n teklifi, Genel Sekreterin onay - Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Uygulama ve Ara t rma Merkezleri ve di er birimler için, birim sekreterlerinin teklifi, Dekan, Enstitü,Yüksekokul, Konservatuvar ve Merkez Müdürünün onay, hastane personeli için Ba müdür ve Ba hekim onay al nmak üzere doldurularak, ayr ca birimler itibariyle izin çizelgesi de düzenlenecektir. Düzenleme yap l rken, - Dekanl k, Enstitü, Konservatuvar, Meslek Yüksekokullar Müdürlü ü, Daire Ba kanl ve Genel Sekreterlikçe kabul edilebilir mazeret olmad kça yukar da belirtilen süreler d nda izin istemi kabul edilmeyecektir. - zinden amaç personelin dinlendirilmesi oldu u için herkesin hakk ait oldu u y l içinde kulland r lacak, zorunlu olmad kça bir sonraki y la aktar lmayacakt r. Aktar lmas halinde ise önceki y l n izninin (örn; 2007 ve 2008 y l izni var ise önce 2007 y l izni ) kulland r lmas sa lanacakt r. - Henüz bir y l n doldurmad klar için y ll k izin hakk olmayan personele, (10) güne kadar y ll k izinlerinden mahsup edilmek üzere mazeret izni verilebilecektir.

15 - Tüm s navlar n yap lmas ndan sonra akademik birimlerde s nav sonuçlar ö renci bilgi sistemine i lenip gerekli onaylar al nd ktan ve ba ar oranlar belirlendikten sonra izin uygulamas na geçilecektir. - Akademik tatil döneminde, her akademik ve idari birim yeteri kadar personeli görevde olacak ekilde izin planlamas yapacakt r say l Kanunun 104. maddesi (A) (B) (C) f kralar nda yer alan mazeret izinlerinin (do um öncesi-sonras izin, evlenme, ölüm) memurlar için bir hak olmas na kar n (Ç) f kras ndaki yukar da belirtilen hallerden ba ka mazeretler için istenen izin bir hak olmay p, amirin takdirine b rak lm t r. E er yetkili amir memurun mazeretini kabule de er görmezse izin verilmesi de söz konusu olmaz. Mazeretin kabule de er olmas na ve bu konuda; gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat edilecektir. - Memurlar n Hastal k Raporlar n Verecek Hekim ve Sa l k Kurullar Hakk nda Yönetmelik ile Devlet Memurlar n n Tedavi Yard m ve Cenaze Giderleri Yönetmeli i nde tespit edilen usul ve esaslara uyularak al nan hastal k raporlar yetkili amirce hastal k iznine dönü türülerek Rektörlük Makam na (Personel Daire Ba kanl ) sunulmas sa lanacakt r. - Üniversitemiz de görev yapmakta olan tüm personele ait izin formlar ile daha önce birimlere gönderilmi olan izin kartlar n n sa l kl biçimde takibinin yap lmas bu kartlarda geçen bilgilerin gerekti inde personelinize aktar lmas ve bundan sonraki y llar içinde o y l n akademik takvim dönemine uyulmak üzere yukar da belirtilen çerçevede izin i lemlerinin yürütülmesi hususunda gere ini bilgilerinize rica ederim. EK: zin Formu

16 KOCAEL ÜN VERS TES Akademik Personelin zin ste i ve Onay Birimi : Kurum Sicil No : T.C. Kimlik No Ad ve Soyad Unvan 200. den devreden izin süresi (*) 200. y l nda hak kazan lan izin süresi Sahip olunan toplam izin süresi Kullan lan izin süresi Yol izni Kalan izin süresi Kullan lacak iznin : Türü Y ll k Mazeret Ba lang ç tarihi Dönü tarihi (tatile rastlasa bile dönü günü yaz l r) Göreve ba layaca tarih zinde bulunaca aç k adres ve telefon numaras kametgah adresi ve telefon numaras zinde bulunaca dönemde (gerekiyorsa) görevini yürütecek personelin ad, soyad ve unvan zinde bulunan n imzas ve tarihi zin veren yetkilinin onay : I. Birim Amiri Anabilim Dal Ba kan / Bölüm Ba kan II. Birim Amiri Dekan/Müdür/Ba hekim Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : Ad geçen personel.../.../ 200. tarihinde izinden dönmü olup;.../.../ 200. tarihinde görevine ba lam t r. ONAY Ad ve Soyad Unvan (*) Y l içerisinde kullan lmayan izin süresi otomatik olarak ertesi y la devreder. Ancak devreden izin süresinin mutlaka devretti i y l içinde kullan lmas gerekmektedir. Aksi takdirde devretti i izin kullan lamaz. 1 Bu form üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshas ilgili birimde saklan r. 2. nüshas izine ç kan personele verilir. 3.nüshas ilgilinin izinden dönü ünden sonra gerekli k s mlar doldurulup onaylanarak Personel Daire Ba kanl na gönderilir. 2 Mazeret izinlerinde gerekçenin belirtilmesi gerekmektedir. 3 Farkl tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayr ayr izin formu kullan lmas gerekir. mza

17 KOCAEL ÜN VERS TES dari Personelin zin ste i ve Onay Birimi : Kurum Sicil No : T.C. Kimlik No Ad ve Soyad Kullan lacak iznin : Unvan 200. den devreden izin süresi (*) 200. y l nda hak kazan lan izin süresi Sahip olunan toplam izin süresi Kullan lan izin süresi Yol izni Kalan izin süresi Dönü tarihi (tatile rastlasa bile dönü günü yaz l r) Türü Y ll k Mazeret Ba lang ç tarihi Göreve ba layaca tarih zinde bulunaca aç k adres ve telefon numaras kametgah adresi ve telefon numaras zinde bulunaca dönemde (gerekiyorsa) görevini yürütecek personelin ad, soyad ve unvan zinde bulunan n imzas ve tarihi zin veren yetkilinin onay : I. Birim Amiri D.B k./fak.sek./y.ok.sek./myo.sek./ Enst.Sek./Hast.Ba.Müd. Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) II. Birim Amiri Genel Sek./Dekan/Müdür/Ba hekim Ad, Soyad ve Unvan : (veya ka e) mzas : mzas : Ad geçen personel.../.../ 200. tarihinde izinden dönmü olup;.../.../ 200. tarihinde görevine ba lam t r. ONAY Ad ve Soyad Unvan (*) Y l içerisinde kullan lmayan izin süresi otomatik olarak ertesi y la devreder. Ancak devreden izin süresinin mutlaka devretti i y l içinde kullan lmas gerekmektedir. Aksi takdirde devretti i izin kullan lamaz. 1 Bu form üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshas ilgili birimde saklan r. 2. nüshas izine ç kan personele verilir. 3.nüshas ilgilinin izinden dönü ünden sonra gerekli k s mlar doldurulup onaylanarak Personel Daire Ba kanl na gönderilir. 2 Mazeret izinlerinde gerekçenin belirtilmesi gerekmektedir. 3 Farkl tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayr ayr izin formu kullan lmas gerekir. mza

18 EK/24 GENELGE 2008/9 MAZERET Z NLER N N KULLANILMASINA L K N MEVZUAT Bilindi i üzere; 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Mazeret zni ba l kl 104. maddesinin, 1-) (A) bendinde; Memura do um yapmas ndan önce 8 hafta ve do um yapt tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ayl kl izin verilir. Ço ul gebelik halinde, do umdan önceki 8 haftal k süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sa l k durumu uygun oldu u takdirde, tabibin onay ile memur isterse do umdan önceki 3 haftaya kadar i yerinde çal abilir. Bu durumda, memurun çal t süreler, do um sonras sürelere eklenir. Yukar da öngörülen süreler memurun sa l k durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzat labilir. memurlara, bir ya ndan küçük çocuklar n emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullan m nda annenin saat seçimi hakk vard r., 2-) (B) bendinde; Erkek memura kar s n n do um yapmas sebebiyle iste i üzerine 3 (üç) gün izin verilir., 3-) (C) bendinde; Memura iste i üzerine, kendisinin veya çocu unun evlenmesi, annesinin, babas n n, e inin, çocuklar n n veya karde lerinin ölümü halinde 5 (be ) gün izin verilir denilmektedir. 4-) Yine an lan maddenin (Ç) bendi ise; Yukar da belirtilen hallerden ba ka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt d nda diplomatik misyon efleri taraf ndan dairesi amirinin muvafakatiyle, bir y l içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle memurlara 10 (on) gün izin verilebilir. Zaruret halinde 10 (on) gün daha ayn usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa ald bu izin y ll k izinden dü ülür hükmünü içermektedir. (A), (B), (C) bendinde belirtilen izinlerin d nda talep edilen mazeret izinlerinde öncelikle y ll k izinlerinden kulland r lmas, y ll k izinlerinin bulunmamas halinde mazeretinin biriminizce de erlendirilerek Rektörlü ümüze sunulmas, Rektörlü ümüzce de uygun bulunmas halinde mazeret izninin kulland r lmas ve biriminizde görev yapan tüm akademik ve idari personele duyurulmas n önemle rica ederim.

19 EK/25 GENELGE 2008/10 B L MSEL ÇALI MA VE ARA TIRMA FAAL YETLER LE LG L KURALLAR Bilindi i gibi üniversitelerde, bilimsel çal ma ve ara t rma faaliyetleri özerk olarak devam etmekte bilimsel özerklik ayn zamanda anayasam z n teminat alt nda bulunmaktad r. Üniversitemizde de her türlü bilimsel çal ma ve ara t rma, bilimsel özerklik kavram içinde serbestçe yap lmakta ve te vik edilmektedir. Bilimsel çal ma ve ara t rma ortam n n belirli bir düzen içinde sürdürülmesinin sa lanmas için de baz hususlara dikkat edilmesi ve bilimsel çal ma ve ara t rmaya yönelik yay nlar n ilgili fakülte etik kurulu onay ile yap lmas gerekmektedir. Bilimsel çal malar n topluma mal etmek için kamuoyunun bilgisine sunumunu; kongre, konferans, sempozyum v.b. bilimsel etkinliklerde yap lacak bilimsel tart ma ve aç klamalar ile yaz l ve sözlü bas na yap lacak bilimsel tart ma ve aç klamalar eklinde akademik s n rlar dahilinde ö retim üyelerimiz serbestçe yapmaktad rlar.bu konuda il d görsel bas n sunumlar için ilgili birime bilgi verilmelidir. Ancak bunun d nda kalan di er konularla ilgili olarak bas na, haber ajanslar na veya radyo televizyon kurumlar na verilecek demeç, yaz l görü, televizyon konu mas v.b. tüm aç klamalar için önceden ilgili birimlerin izni gerekti i, bu hususun ayn zamanda yasal bir zorunluluk oldu u hususunda bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

20 /27 GENELGE 2008/ SK. 4/C ve 12.MD. UYARINCA YAPILACAK OLAN B L MSEL ÇALI MALAR Bilindi i üzere 2547 say l yasan n 4.maddesinin c bendinde; bilimsel çal ma ve ara t rma yapmalar bilgi ve teknoloji üretmeleri bilim verilerini yaymalar ulusal alanda geli me ve kalk nmaya destek olmalar yurtiçi ve yurtd kurumlarla i birli i yapmak suretiyle bilim dünyas n n seçkin bir üyesi haline gelmeleri evrensel ve ça da geli meye katk da bulunmalar eklinde ifade edilen faaliyetleri, Yüksekö retimin temel i levleri aras nda say lm t r. Ayn ekilde Yüksekö retim Kanunu nun 12.maddesin de, Yüksekö retim Kurumlar n n görevleri aras nda bilimsel ara t rma, yay n ve dan manl k yapmak bilim verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak, kamu kurulu lar na önerilerde bulunmak ve istenecek inceleme ara t rmalar sonuçland rmak, dü ünce ve öneri bildirmek, sanayi, tar m ve sa l k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde art sa layacak çal ma ve programlar yapmak, e itim teknolojisi üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla t rmak gibi konular n yer ald belirtilmektedir. Bu itibarla Üniversitemizdeki akademik personelin ana görevleri olan bilimsel çal malar n h z vermeleri ve bilimsel anlamda üretimde bulunabilmeleri için, tüm birimlerde gerekli ortam n sa lanmas hususunda özellikle Avrupa 7. Çerçeve Program ndaki ara t rma projeleri için çal ma yap lmas ve ayr ca DPT ve TÜB TAK ara t rma projelerine ba vurulmas Üniversitemizce te vik edilmektedir. Üniversite ara t rma fonlar için ayr ca bir birim kurulmu tur. Gerekli bilgilere internet ortam ndan ula labilmektedir. Bilgi ve gere ini rica ederim.

21 GENELGE 2008/12 KOCAEL ÜN VERS TES KATILIMCILIK KURALLARI Tüm dünyada oldu u gibi üniversitenin çok yönlü görevleri aras nda bilginin yarat lmas, korunmas, de erlendirilmesi, yay lmas ve bilgiden faydalan lmas gelmektedir.güçlü üniversitelerin topluma katk lar için güçlü akademik ve toplumsal de erlere ihtiyaç vard r. Bunlar n gerçekle mesinde de akademik etik, akademik özgürlük ve kat l mc l k olmazsa olmaz ko ullard r. Kocaeli Üniversitesi olarak kat l mc l ; kalite kontrolü, akredizasyon ve payla mc l n temellerinden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle Anabilim, Ana Sanat Dal Kurullar ile Bölüm Kurullar n n Kararlar üniversite yönetimince esas al nacakt r. Bu kararlar do rultusunda Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu yasal kurullar n n yukar daki esaslara göre uyumlu, düzenli ve kat l mc olarak çal mas gerekmektedir. Üniversite Akademik Te kilat Yönetmeli i nin ilgili maddeleri uyar nca olu umlar n gözden geçirilmesi, varsa eksik üyelerin tamamlanmas, asgari olarak yönetmelikte belirtilen sürelerde bu kurullar n toplanmas, toplant lar için kurul defteri tutulmas ve imza alt na al nmas ve Rektörlü e gönderilen taleplerde bu kurul kararlar n n eklenmesi ve bu konuda titizlik gösterilmesi ve tüm birim amirlerince denetlenmesi gerekmektedir.

22 EK/33 GENELGE 2008/13 AKADEM K KURULLARA KATILIMIN ÖNEM 2547 say l Yasan n ilgili maddelerinde Üniversitelerin çe itli birimlerinde bulunan Akademik Kurullar belirtilmi olup, bu birimlerin i leyi ine bu organlarda al nacak kararlar n önemli bir yer tuttu u malumdur. Üniversitemize ba l çe itli Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin Akademik Kurullar nda düzenlenen toplant lara, önceden yap lan duyurulara ra men kurul üyeleri taraf ndan s kl kla mazeret bildirilmeksizin kat l nmad veya kurul üyesi yerine toplant ya kat lan Ö retim Üyesine vekalet verilmedi i Rektörlü ümüze ula an bilgilerden ö renilmi tir. Bu itibarla Üniversitemiz Ö retim Üyelerinin, üyesi olduklar Akademik Kurul Toplant lar na kat lmalar hususunda gerekli özenin gösterilmesi ve kurul üyesinin geçerli mazereti nedeniyle kurul toplant s na kat lmas n n mümkün olmad durumlarda kurul üyesi temsilen Akademik Kurula kat lacak Ö retim Üyesine mutlaka vekalet verilmesi hususlar nda bilgi ve gere ini rica ederim.

23 GENELGE 2008/14 DERS PROGRAMLARI LE LG L MEVZUAT Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birli i üyesi olarak üzerine dü en kalite kontrolü i lemlerini en iyi ekilde yürütmek zorundad r.bu nedenle; 1- Ders programlar, görevlendirmeler Rektörlü ümüzce ders yar y l ba ndan önce onaylanmaktad r. Ders programlar n n haz rlanmas nda özellikle bu y l a a daki hususlara azami dikkat gösterilmelidir. a) Ders programlar n n ECTS ve diploma eki ç kar lmas na uygun hale getirilmesi konusu tekrar kontrol edilmeli ve eksiklikler giderilmelidir. b) Ders içeriklerinin ve haftalara da l m n n bilgi sistemine aktar lmas tamamlanmal d r. c) Derslerin referans kitaplar aç kça belirtilmelidir. d) nternet ortam ndaki ders ve ö retim eleman n de erlendirme anketinin yar y l n son haftas nda ö rencilerin geni kat l m sa lanarak yap lmal d r. 2- Ders görevlendirmelerinde, d ardan görevlendirmeler azalt lmal ve bu hususa asgari ölçüde dikkat edilmelidir. 3- Derslerin günlere da l m nda ciddi aksakl klar bulundu u, baz günlerde dersliklerin tamamen bo oldu u gözlendi inden derslerin günlere dengeli da l m yeniden de erlendirilmelidir. 4- Dersliklere e itim program n n, ö retim üyelerinin oturdu u odalara da çal ma program n n konmas ve ilgili birim amirlerinin bu yönde kontrolü artt rmalar gerekmektedir. 5- Hala baz derslere ilgili ö retim üyelerimizin girmedi i ve baz dersleri birle tirdikleri görüldü ünden, derslerin yap lmas n n ilgili birim amirlerinin kontrolünde olmas gerekmektedir. 6- Di er üniversitelere görevlendirmeler yeniden gözden geçirilecek ve yeni bir düzenleme getirilecektir. 7- Yukar daki kurallara uyulmadan haz rlanan ders programlar onaylanmayacakt r. (Yaz ld tarih )

24 GENELGE 2008/15 ÖZEL YETENEK G R SINAVLARINA L K N KURALLAR Özel Yetenek Giri S navlar n n yap lmas ve sonuçlar n n ilan ile ilgili olarak uygulanmas gereken kurallar a a da belirtilmi tir. 1. Özel yetenek s navlar n n yap l ve de erlendirme ekliyle ilgili Üniversite Senato kurallar na konuyla ilgili olan her akademik birim titizlikle uyacakt r. 2. Ba vuru yapan tüm isim listesi s nav tarihine kadar ilan edilecektir. Ba vurusu kabul edilmeyenlerin de isimleri ve kabul edilmeme nedenleri (k sa aç klamas yla) listenin devam nda gösterilecektir. 3. S navlar boyunca jüri ve s nav yürütme kurul üyeleri, adaylarda üphe uyand racak veya tedirginlik yaratacak her türlü davran tan kaç nacakt r. 4. S nav ortam n n her aday için e it olmas sa lanacakt r. 5. S navlar n yaz m, çizim vb. eklinde yap lmas halinde s nav ka tlar nda yer alacak aday isimlerinin s nav ba lang c ndan de erlendirme sonuna kadar okunmayacak ekilde kapat lmas sa lanacakt r.adaylar n mülakat, beceri, hareket vb. ekillere de erlendirilmesinin yap ld s navlarda; de erlendirme formlar kullan lacak ve her aday n her s nav türünün sonunda ald puan hemen forma i lenecektir. 6. S nava girecek olan adaylar n kimlikleri gerek ba vuru s ras nda gerekse s nav s ras nda titizlikle kontrol edilecektir. 7. S nav sonuçlar, s navlar n bitiminden en k sa süre içinde ba ar s ras dikkate al narak ilan edilecektir. Bu listede ba ar l say lmayanlar n isimleri de bulunacakt r. 8. S navlarda verilen puanlar sütun halinde listede yer alacakt r. 9. Aday listeleri ve s nav sonuç listeleri ilan edilmek üzere rektörlü e gönderilecektir. Bilgilerinizi ve an lan hususlara uyulmas konusunda gere ini rica ederim.

25 GENELGE 2008/16 YARDIMCI DOÇENTLER N YEN DEN ATANMA KURALLARI Üniversitemizin çe itli birimlerinde 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun 23.maddesi ile Ö retim Üyeli ine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli i ve Üniversitemiz Senatosu nca belirlenen Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama lke ve Ölçütleri nin ilgili hükümleri uyar nca yard mc doçentlik kadrosuna atanm olan ve her atama süresi sonunda görevi kendili inden sona eren yard mc doçentlerin yeniden atanmalar nda; ilgili Dekan veya Müdür usulüne uygun bir jüri kurarak son atama süresi içindeki bilimsel çal mas n, akademik faaliyet raporunu, yay nlar ve yay n listesi ile vermekte olduklar dersleri içeren bir dosyay bölüm ba kan n n görü üne dayanan önerisi ve yönetim kurulu karar ile birlikte sürenin bitiminden en az 3 (üç) ay öncesinden Rektörlü e gönderecektir. Rektörlü ün ilgililerin durumlar n ve yap lan önerileri incelemesinden sonra süresi dolacak yard mc doçentlerin yeniden atanmalar nda ilana gerek olup olmad karar na ba l olarak daha sonraki a amalar yürütülecektir. Halen görevde olup; görev süreleri sona erecek olan yard mc doçentler ayn kadroya yeniden ba vurduklar nda yabanc dil s nav ndan muaf tutulacaklard r. Bilgilerinizi, durumun sözkonusu ö retim elemanlar m za duyurularak buna göre gere ini rica ederim.

26 GENELGE 2008/ SK.UYARINCA YEN DEN ATANACAK Ö RET M ELEMANLARI 2547 SK. 31, 32, 33 ve 50/d maddeleri uyar nca, süreli olarak atanan biriminiz Ara t rma Görevlisi, Ö retim Görevlisi, Okutman ve Uzmanlar n bu unvanda atand klar tarihler ile yeniden atanmalar gereken tarihler daha önce yap lan yaz ma ile biriminize gönderilmi ve takibinin yap larak bitim tarihinden en az 1 (bir) ay önce Rektörlü ümüze gönderilmesi gerekti i belirtilmi tir. Bu yaz lar m zla gönderilerek tespit edilen görev sürelerinin sona erece i tarihlerin, Ara t rma Görevlisi unvan nda bulunanlar için 1 Eylül; Ö retim Görevlisi, Okutman ve Uzman unvan nda bulunanlar için 1 Ekim olarak düzenlenmesi ve yeniden atanma tekliflerinde bu tarihlerin esas al narak de erlendirilmesi Rektörlük Makam nca uygun bulunmu tur. Buna göre, tekliflerin söz konusu tarihler üzerinden 1 y l süreyle yine en az 1 ay önceden düzenlenerek gönderilmesi ile 2547 S.K.39.madde uyar nca yap lacak görevlendirme tekliflerinin; davet yaz lar, türkçe tercümeleri ve teklif yaz lar yla birlikte yurtd na ç k tarihinden itibaren yine en az bir ay önce Rektörlü e gönderilmesi hususunda gere ini rica ederim.

27 EK/22 GENELGE 2008/ SK ve 40.MD.GERE GÖREVLEND RMELER 2547 say l Yüksekö retim Kanunu nun 40/a maddesi uyar nca, gerek Üniversitemiz ö retim üyelerinin di er yüksekö retim kurumlar nda, gerekse di er yüksekö retim kurumlar nda olup, Üniversitemizde ders vermek üzere görevlendirilmesi teklif edilecek ö retim üyeleri ile ders vermekle görevli ö retim yard mc lar n n bu görevlendirmelerde veya tekliflerinin yap lmas nda a a daki esaslara uyulmas gerekmektedir. - Üniversitemizde yeteri kadar ö retim üyesi veya ö retim görevlisi bulunan alanlarda d ar dan görevlendirme yap lmamas na ve Üniversitenin di er birimleri ile bu konuda koordinasyonun sa lanmas na, - Haftal k ders yükünü dolduran Profesör ve Doçentlerin, Rektörlük uygun gördü ü takdirde, ba ka yüksekö retim kurumlar nda ders görevlendirmesinin ilgili yüksekö retim kurumlar n n talebi üzerine haftada bir gün olarak belirlenmesine, ba ka yüksekö retim kurumlar nda verilecek derslerin haftada bir gün esas al narak planlanmas na ve uygulanmas na, - Yard mc Doçentlere; Doçentli e iyi haz rlanabilmeleri, bilimsel çal malar etkin ve verimli yürütebilmeleri, bilimsel eser üretebilmeleri için üniversitemizin birimleri d nda ba ka bir yüksekö retim kurumunda ders görevi verilmemesine ve uygulaman n ö retim y l ndan itibaren yürütülmesine, - Gerek Üniversitemiz ö retim elemanlar ndan olup d ar da, gerekse ba ka bir yüksekö retim kurumunda olup, Üniversitemizde görevlendirilecek ö retim elemanlar ndan haftal k ders yükünün üstünde dersi olanlar n daha titizlikle tespit edilerek mümkün oldu u kadar asgari düzeyde tutulmas na özen gösterilmesine, 2547 say l Kanun un 37.maddesi uyar nca üniversitelerin uygulama alan na yard m kapsam nda; YÖK kurumlar d ndaki kurulu veya ki ilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdi i yerde bilimsel görü, proje vb.gibi ara t rmalar n üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslar dahilinde yap labilece ini, bu hususta al nacak ücretlerin buna ba l birimin döner sermayesine gelir kaydedilece ini, 2547 say l Kanun un 31.maddesi uyar nca kadro art aranmaks z n ders saati ücreti ile görevlendirilecek ö retim görevlilerinin, Üniversitemizde ve ba l birimlerinde bu kanun uyar nca atanm ö retim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanl k isteyen konular n n e itim ö retim ve uygulamalar için görevlendirilmeleri konusunda do ru tespitlerin ve gerekli özenin gösterilmesini ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar n bir de erlendirme yap lmas amac yla Rektörlü ümüze bildirilmesini ve onay al nmadan hiçbir i lem yap lmamas n, 2547 say l Kanun un 34.maddesi uyar nca Üniversitemizde sözle meli olarak görev yapmakta olan yabanc uyruklu ö retim elemanlar n n T.C. vatanda l na geçmeleri halinde, yabanc uyruklu statüde sözle meli olarak çal t r lmalar n n teklif edilmemesi ve ilgili usul ve esaslar çerçevesinde Üniversitemizde uygun bir kadroya atanmalar n n sa lanmas ile an lan Kanunun 30.maddesi ve Yüksekö retim Kurumlar nda Yabanc Uyruklu Ö retim Eleman Çal t r lmas Esaslar na li kin Bakanlar Kurulu Karar n n 14.maddesi gere i; ya haddi olan 67 ya n tamamlayan yabanc uyruklu ö retim elemanlar n n ilgili Kanunun 34.ve 31.madde görevlendirilemeyece i hususlar n n önemle göz önünde bulundurulmas ve buna göre gere ini rica ederim.

28 GENELGE 2008/19 ARA TIRMA GÖREVL LER N N 2547 SK.35.MD.UYARINCA GÖREVLEND R LMELER Yükseklisans ve doktora program Üniversitemizde mevcut olan dallarda 2547 say l Kanunun 35. maddesi ve buna dayan larak haz rlanan Bir Üniversite Ad na Di er Üniversitede Lisansüstü E itim Gören Ara t rma Görevlileri Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri uyar nca Üniversitemiz ara t rma görevlilerinin lisansüstü e itim amac yla ba ka bir üniversitede görevlendirilmelerinin teklif edilmemesi ile lisansüstü e itimlerini 2547 say l Kanunun 35.maddesi d nda yapmakta olan ö retim elemanlar m z n (Ar.Gör, Ö r.gör, Okutman, Uzman) durumlar n n an lan Kanunun ilgili maddesi uyar nca de erlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve buna göre gere ini rica ederim.

29 GENELGE 2008/20 LÜ ÜMÜZ YAZI MA KURALLARI Rektörlü ümüz yaz malar düzeni ülkemiz kamu yönetimi ilkeleri çerçevesinde genelle mi ve bir mevzuat olgusuna çoktan eri mi kurallar sistemi içinde i lem görmekte ise de, her kurulu un kendine özgü ko ullar gere i olarak bu do rultuda baz ek düzenlemeleri koymas zorunlu hale geldi i gerçe inden hareketle Rektörlü ümüze gelen evraklar için a a da maddeler halinde belirtilen s ral i lemlerin uygulanmas gerekli görülmü tür. 1) Gelen evraklardan ki i ad na gelmi olanlar, ki iye özel, zata mahsus ifadeleri ile gizli ka e ta yanlar d nda kalanlar Genel Evrak ube Müdürlü ü nde aç lacakt r. 2) Her evrak tek tek numaralanarak Genel Evrak defterine usulünce kaydedilecektir. Zata mahsus, ki iye özel ifadeleri gizli ka esi ta yanlarda zarflar na numara konulmak suretiyle kaydedilecektir. Genel Evrak ube Müdürü bu evraklar tek tek inceleyerek, varsa öncelikleri, ilgileri veya ili kinleri saptayacakt r. 3) Evraklar Genel Evrak ube Müdürü taraf ndan bir dosya içinde Genel Sekretere ula t r lacakt r. Tüm gizli evraklar Genel Sekreter taraf ndan Sn. Rektör e sunulacak, di er evraklara niteliklerine göre i lem uygulanacakt r. 4) Evrak dosyas daha sonra Genel Sekreter Yard mc s na gönderilecektir. Genel Sekreter Yard mc s evrak n özüne ve niteli ine göre i lem görmesi için ilgili birimlere bizzat havale edecektir. Bu a amada evrak izleme föylerini de devreye sokacakt r. Genel Sekreter Yard mc s Genel Evrak ube Müdürlü ü ile sürekli olarak koordineli çal mak suretiyle tüm evraklar n i lemlerinin süresi içinde tamamlanmas n sa layacakt r. Genelgenin dikkatle okunarak titizlikle gere inin yap lmas n önemle rica ederim.

30 GENELGE 2008/21 BASIN VE HALKLA L K LER ÇALI MA PRENS PLER Personel, ö renci say s ve yerle keler ile her geçen gün büyüyen üniversitemizin buna paralel olarak artan ihtiyaçlar n n daha etkin, verimli ve ekonomik bir ekilde kar lanabilmesi için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nün görevleri ve çal ma prensipleri a a da belirtilen ekilde yeniden düzenlenmi tir. *Ulusal ve yerel bas na gönderilecek her türlü duyuru, bilgi, davet en az 5 gün öncesinden yaz l olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildirilecek, bu birimin haz rlad bas n bülteni yoluyla gerekli bilgilendirme yap lacakt r. *Üniversitemizin birimleri, etkinliklerine yönelik davetiyelerin da t m konusunda Talep Formu'nu ilgili birim amiri onay ile etkinlik tarihinden en az 10 gün önce zarf etiketleri ile Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne teslim edeceklerdir. Rektörlük makam hariç di er etkinliklerin davetiye da t m ilgili birim taraf ndan gerçekle tirilecektir. *Üniversitemizin birimleri resmi törenler için plaket taleplerini ilgili birim amiri onay ile birlikte Talep Formu'nu doldurarak en az 7 gün öncesinden Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildirecek ve plaket masraflar n kar layacaklard r. *Müdürlük bünyesinde yer alan görsel, görsel i itsel kaynaklardan kopyalama taleplerinin kar lanabilmesi için en az 15 gün öncesinden, ilgili birim amiri onayl Talep Formu teslim edilecek, beraberinde CD, kaset, ka t gibi sarf malzemeleri de kar lanacakt r. *Renkli afi, kitapç k, bro ür vb. tan t m malzemeleri için ilgili birim amiri onayl Talep Formu doldurulacak, en az 20 gün öncesinden teslim edilecek, ilgili i en fazla 1 bas l örnek olarak talep edilecektir. Üniversitemiz birimleri sadece gerçekle tirecekleri aç l ve temel atma törenleri ile ilgili olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden talepte bulunabileceklerdir. Öncelikle dü ünülen tarih için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden "uygun" al nan talepler Talep Formu'nun ilgili birim amiri onay ile en az 30 gün önce Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne bildireceklerdir. *Üniversitemizin birimleri, üniversitemizin yay n organ KOÜ Haber'de yer almas n istedikleri haber ve yaz lar n her ay n 25'ine kadar yaz l olarak Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'ne e-posta yoluyla bildireceklerdir.

31 *Üniversitemiz birimleri gerçekle tirecekleri resmi törenler için Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden sunucu talebinde bulunabileceklerdir. *Üniversitemiz ö renci kulüpleri, tüm taleplerini sorumlu ö retim üyelerinin onayl Talep Formu ile en az 15 gün öncesinden bildireceklerdir. *Üniversitemiz birimleri sadece gerçekle tirecekleri tan t m, bilimsel toplant ve sportif etkinlikler çerçevesinde foto raf çekim isteminde bulunabileceklerdir. *Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan Kocaeli Üniversitesi etkinliklerini duyurmaya yönelik davetiye örne i, üniversitemiz bas mevi taraf ndan ilgili birimlerin talepleri do rultusunda düzenlenmektedir. Davetiyelerin tamam, bas mevinde bulunan örne e uygun olarak haz rlanacakt r. *Üniversitemiz logosunda kullan lan renklerin kodlar yeniden belirlenmi tir. Üniversitemiz tüm birimleri, logonun kullan ld yer ve malzemelerde söz konusu kodlar n do ru olarak kullan lmas için gerekli titizli i göstereceklerdir. *Üniversitemiz birimlerinin renkli ve siyah-beyaz fotokopi talepleri Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan kesinlikle kar lanmayacakt r. *Üniversitemiz birimlerinin, ne amaçla olursa olsun bilgisayar bilgisayar, projeksiyon cihaz, ses sistemi, video kamera, foto raf makinesi vb. demirba istemleri Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü taraf ndan kesinlikle kar lanmayacakt r. * Talep Formlar ile Konferans Salonu Rezervasyon Formlar Bas n ve Halkla li kiler Müdürlü ü'nden temin edilecektir. *Üniversitemiz birimleri yukar da ifade edilen aç klamalar do rultusunda, tüm talepleri için, telefon numaralar ile e-posta adreslerinden bilgi alabileceklerdir. Bilgi ve gere ini önemle rica ederim.

32 K/39 GENELGE 2008/22 B LG LEM NETWORK ÇALI MA ESASLARI Kocaeli Üniversitesi A (KouNet) sadece e itim, bilimsel ara t rma, teknik geli me, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yay lmas amac yla kullan lmal d r. Sistem ve A güvenli inin ihlal edilmesi yasakt r, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Bilgi lem Daire Ba kanl bu tür ihlallerin söz konusu oldu u durumlar inceler ve e er bir suç olu tu undan üphe duyulursa yasa uygulay c ile i birli i yapar. KouNet a a daki amaçlarla kullan lamaz. Ticari reklamlar ve haber duyurular gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek, Ba ka bir kullan c n n posta sunucusunu (mail server), o kullan c n n aç k izni olmadan mesaj gönderme amac yla kullanmak, KouNet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, kar kl k yaratacak trafik düzenlemeleri olu turmak, Kullan m amaçlar na uygunsuz, müstehcen, rahats z edici görüntülerin üretilmesi ve da t lmas (akademik ve ara t rma amaçl olanlar hariç), Gerçek d, s k nt, rahats zl k verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretimi ve da t m, ftira mahiyetinde materyalin üretimi ve da t m, Ba kalar n n fikri haklar n ihlal edici mahiyette (copyright) materyalin (yaz, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla s n rl kalmamak üzere) da t m, KouNet üzerinden ulusal veya uluslar aras hizmetlerin kas tl olarak yetkisiz kullan m, Kas tl olarak yap lan a a daki tip uygulamalar: o Ba kalar n n verilerinin tahrip edilmesi, o Ba kalar na ait ki isel bilgilere tecavüz, o Ba kalar na ait çal malar bozmak, tahrip etmek, o KouNet üzerinde ba kalar na kullan m olana vermeyecek oranda trafik yaratmak, o KouNet in çal mas n engelledi i, gereksiz trafik yaratt için kullan m yasaklanan yaz l mlar srarla kullanmak, Bilgilerinize ve gere ini rica ederim.

Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim.

Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim. EK/17 İlişikteki Genelge ve Duyurular, çeşitli tarihlerde tüm birimlerimize gönderilen ve geçerliliği devam eden yazılar olup; bilgiler güncelleştirilerek yeniden çalışma takvimine konulmuştur. Birimlerimizin

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 BURSA YALOVA - B LEC K - BALIKES R 14-15 Ocak 2011 25 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 24-25 Aralık, 2010 1 VAN MU - B TL S - A RI - HAKKAR 24-25 Aral k 2010 55 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr.

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr. MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan S C L MART 12 Y l 7 Say 25 HUKUKU DERG S Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı