Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý"

Transkript

1 Ekoloji 19, 77, (2010) doi: /ekoloji Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Sibel YÝÐÝTER SARIÇAM 1, Ümit ERDEM 2 1 Ýnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, Malatya-TÜRKÝYE 2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, Bornova, Ýzmir-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Biyosfer Rezerv Alanlarý; insaný soyutlamadan, koruma çabasýnýn içine dahil eden özel bir kategoridir. Doðal ve kültürel kaynaklar yönünden uluslararasý ölçekte öneme sahip alanlar, 1970 yýlýndan bu yana UNESCO'nun Ýnsan ve Biyosfer Programý tarafýndan tescillenmektedir. Dünyada 105 ülkeden 531 biyosfer rezerv alanýndan yalnýzca bir tanesi (Camili (Macahel) Köyü-Artvin) ülkemize aittir. Araþtýrma; ülkemiz için yeni olan biyosfer rezerv kavramýný tanýtmak, küresel ölçekte önemli bir alan olan Karaburun Yarýmadasý'na dikkati çekmek ve alanýn koruma-kullaným sorununa çözüm bulmak amacýný taþýmaktadýr. Bu amaç doðrultusunda ilk aþamada alanýn biyolojik-kültürel önemi ve alaný tehdit eden faktörler anlatýlmýþtýr. Korunmasý gereken türler, habitatlar ve alan kullanýmý temel alýnarak koruma-kullaným öncelik ve hedeflerine göre biyosfer rezerv alan bölgelemesi gerçekleþtirilmiþtir. Bölgeleme sonucunda alanýn % 8 i korumayý temel alan Çekirdek Bölge, % 48 i denetimli kullanýma izin veren ve korumaya destek olan Tampon Bölge, %44 ü Geliþme Bölgesi olarak belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Biyosfer rezerv, doða koruma, Karaburun Yarýmadasý. Planning of Izmir-Karaburun Peninsula as Biosphere Reserve Area Abstract Biosphere Reserve Areas are a special category which includes the conservation attempts without alienating from human. The areas of special international interest in terms of natural and cultural resources are officially registered by the Man and The Biosphere Program of UNESCO from Only one of the 531 biosphere areas from 105 countries in the World belongs to our country (Camili (Macahel) Village - Artvin). The research aims to present the biosphere reserve concept which is new for our country, to attract attention to Karaburun Peninsula which is a significant area in global scale and to find a way for the conservation-usage problem of the area. In accordance with this purpose, in the first step the biological and cultural significance of the area and threatening factors have been described. Zoning of biosphere reserve area has been carried out in accordance with priority and targets of conservation-usage on species which are needed to be conserved, habitats and area usage basis. In consequence of zoning, 8 % of the area is determined as Core Zone which bases the conservation, 48 % as Buffer Zone which permits controlled usage and supports conservation and 44 % as Development Zone. Keywords: Biosphere reserve, Karaburun Peninsula, nature conservation. Sarýçam SY, Erdem Ü (2010) Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý. Ekoloji 19 (77): GÝRÝÞ Biyosfer rezervler, UNESCO'nun "Ýnsan ve Biyosfer" programý altýnda koruma ve sürdürülebilir geliþmeye dönük yaklaþýmlarýn denendiði ve uygulandýðý alanlar olarak tanýmlanýr (Anonymous 2008). IUCN' in 1978 Korunan Alanlar sýnýflandýrmasýnda biyosfer rezervler bir korunan alan statüsü iken, 1994 sýnýflandýrýlmasýnda statü olmaktan çýkarýlmýþ, fakat diðer kategorileri de kapsayan uluslararasý öneme sahip bir alan durumuna dönüþtürülmüþtür (Anonymous 1994). Biyosfer rezervlerin diðer koruma alanlarýndan farklý olarak en önemli özelliði, insaný soyutlamadan koruma çalýþmalarýnýn içerisine dahil etmesidir. UNES- CO'nun "Ýnsan ve Biyosfer" programý, insan ve doða iliþkisini hedef alan ilk çevre programýdýr (Anonymous 2005). Dyer ve Holland (1991), biyosfer rezerv kavramýnýn çevre yönetimi için büyük bir kazaným olduðunu belirtmektedirler. Biyosfer rezervler, günümüzde dünyanýn karþýlaþtýðý önemli sorulardan biri olan biyolojik kaynaklarýn ve çeþitliliðin sürdürülebilir kullanýmýnýn barýþcýl yollarla nasýl saðlanabileceði sorusuna yanýt aramak amacýyla düzenlenmiþlerdir. Ýþlevsel bir biyosfer rezervi doða ve sosyal bilimcileri, koruma ve kalkýnma gruplarýný, yönetim otoritelerini, yerel halký kapsar ve bu mozaik yapý içerisinde taraflarýn iþbirliði yapmasýný gerektirir (Anonymous Geliþ: / Kabul:

2 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji 1996). UNESCO, bu amacýný yerine getirebilmesi için biyosfer rezervleri, birbiriyle iliþkili, eþ merkezli üç bölgeye ayýrmýþtýr. Bu bölgelerden Çekirdek Bölge; koruma hedefiyle baðlantýlý olarak uzun dönemli korumayý saðlayan, yasal olarak koruma altýna alýnmýþ alan veya alanlardýr. Çekirdek bölgeyi çevreleyen Tampon Bölge; sadece koruma amaçlarýna destek olabilecek faaliyetlerin yer aldýðý sýnýrlarý açýkça tanýmlanmýþ alan veya alanlardýr. Tampon bölgeyi çevreleyen Geçiþ/Geliþme Bölgesi; sürdürülebilir kaynak yönetim uygulamalarýnýn geliþtirildiði ve teþvik edildiði en dýþ halkayý oluþturur (Anonymous 1996). Biyosfer rezervlerin bu bölgeleri, yüklendikleri amaca baðlý olarak oluþturulur. Örneðin; biyosfer rezervlerde koruma fonksiyonu için çekirdek bölge oldukça önemli bir alandýr. Çekirdek bölgenin oluþturulmasýnda tür zenginliði, endemizm gibi faktörler göz önünde bulundurulmalýdýr (Larios ve ark. 2006). Çetinkaya (2002), Köprülü Kanyon Milli Parký'nýn biyosfer rezerv alaný olarak planlanmasýna yönelik yapmýþ olduðu çalýþmada, çekirdek bölgenin belirlenmesinde nadirlik ve hassaslýk ölçütlerini temel almýþtýr. Li ve ark. (1999), Çin Halk Cumhuriyeti'nde nesli tehlike altýnda olan Japon turnasý'nýn (Grus japonensis) korunmasý amacýyla kurulan Yancteng Biyosfer Rezervinde, türün varlýkyokluk tahmin analizi ve uygun habitatlarýn belirlenmesi yoluyla çekirdek bölgeyi belirlemiþlerdir. Çeþitli ölçütler, tek bir bölgenin belirlenmesi için deðil, tüm biyosfer rezerv bölgelerinin belirlenmesi için de kullanýlmaktadýr. Zal ve ark. (2006), Aþaðý Meriç Ovasý üzerinde yaptýklarý araþtýrmada, büyüklük, doðallýk ve tehlike altýnda olma durumu gibi ölçütleri bölgeleme sisteminin oluþturmasýnda kullanmýþtýr. Altan ve ark. (2004), Çukurova Delta-sý'nýn biyosfer rezerv alaný olarak bölgelemesini yaparken biyotop haritalarýný, mülkiyet haritasýný, deniz kaplumbaðasý ve önemli kuþ habitatlarýný dikkate almýþlardýr. Biyosfer rezerv alaný, ülkemizde yeni bir kavram olup, son yýllarda bu kavrama iliþkin çalýþmalar artmaya baþlamýþtýr. Çetinkaya (2002), Altan ve ark. (2004), Zal ve ark.(2006), ülkemizde çeþitli alanlarýn biyosfer rezerv alaný olarak planlanmasýna iliþkin çalýþmalar yapmýþlardýr. Ülkemizin ilk biyosfer rezerv alaný 2005 yýlýnda ilan edilen Artvin Camili (Macahel) Köyü biyosfer rezerv alanýdýr. Bu çalýþmanýn amacý; küresel ölçekte önemli bir alan olan Karaburun Yarýmadasý'nýn korumakullaným sorununa biyosfer rezerv alaný yaklaþýmý ile çözüm bulmaya çalýþmaktýr. Ayrýca, ülkemiz de pek yaygýn olmayan bu kavramý tanýtmaktýr. Bu doðrultuda alandaki önemli türler, tercih ettikleri habitatlar ve alan kullanýmý temelinde Karaburun Yarýmadasý'nda biyosfer rezerv bölgelemesi gerçekleþtirilmiþtir. Önemli türlerin yaþam ve üreme alanlarý ve saðlýklý ekosistemler Çekirdek Bölge ve Tampon Bölge yoluyla korumaya alýnýrken, yerel halkýn ekonomik kalkýnmasýna katkýda bulunacak, sürdürülebilir alan kullanýmýna olanak tanýyacak aktivitelerin gerçekleþtirileceði alanlar, yoðun tarým alanlarý, yerleþim yerleri Geliþme Bölgesi kapsamýna alýnmýþtýr. Çalýþma Alaný Karaburun Yarýmadasý, 38º 21 N-38º 41 N enlemleri ile 26º 21 E- 26º 39 E meridyenleri arasýnda 436 km 2 lik bir alana sahiptir. Çalýþma alaný kapsamýna, yarýmadanýn çevresindeki adacýklar da alýnmýþtýr. Adalarla birlikte toplam çalýþma alaný 442 km 2 dir (Þekil 1). Karaburun Yarýmadasý, günümüzde pek çok kýyý yerleþiminin maruz kaldýðý yoðun insan aktivitesinden çok fazla etkilenmemiþtir. Soykan ve ark. (1993)'na göre; yarýmadaya olan ulaþým yolunun virajlý ve dar oluþu, kýyýlarýn kayalýk olmasý bu durumun baþlýca nedenleridir. Alan, deniz ve kýyý ekosisteminin yaný sýra, dað ekosistemi, küçük de olsa orman ekosistemi ve sulak alan ekosistemini içermektedir. Yarýmada, IUCN (Dünya Doðayý Koruma Birliði) tarafýndan 1996 yýlýnda Kritik (CR) kategorisine alýnan Akdeniz foklarýnýn (Monachus monachus) ve 2004 yýlýnda Tehdite Yakýn (NT) kategorisinde olan Ada martýsýnýn (Larus audouinii) yaþama ve üreme alanýdýr. Ayný zamanda alanda bulunan adalarýn tümü ve el deðmeden kalan son kýyýlar, yýrtýcý kuþlar ve deniz kuþlarýnýn varlýðý için önemlidir (Eken ve ark. 2006). "Yarý nemli Akdeniz iklim tipi" nin egemenliði altýnda olan Karaburun Yarýmadasý'nda bu iklimi karakterize eden orman, maki ve frigana formasyonu olmak üzere üç farklý vejetasyon formasyonu daðýlýþ gösterir (Soykan ve ark. 1993). Bekat ve Seçmen (1982)'in Karaburun Bozdað florasý üzerine yapmýþ olduklarý araþtýrmaya göre, Endemik bitkiler; Erodium absinthoides ssp. absinthoides, Minuartia anatolica var. anatolica, Colutea melanocalyx ssp. davisiana, Trigonella smyrnea, Aristolochia hirta, Campanula lyrata ssp. lyrata, Sideritis sipylea Endemik olmayan nadir bitkiler; Erysimum 43

3 Ekoloji Sarýçam ve Erdem Þekil 1. Çalýþma alaný. pusillum, Cyclamen hederifolium, Globularia alypum, Stachys cretica ssp. anatolica olarak belirlenmiþtir. Yarýmada da mevcut alan kullaným faaliyetleri, baþta tarým olmak üzere, hayvancýlýk, balýkçýlýk, turizmdir. Alanýn engebeli topografik yapýsý tarýma çok olanak tanýmazken nüfusun çoðu tarýmla uðraþmaktadýr. Karaburun Tarým Ýlçe Müdürlüðü'nün verilerine göre alanda önde gelen tarým faaliyeti zeytinciliktir (Anonymous 2006). Yarýmadanýn son yýllarda önem kazanan bir diðer önemli tarýmsal ürünü ise nergis ve sümbül yetiþtiriciliðidir. Rumlar zamanýnda yaygýn olan ve yaklaþýk yýl öncesine kadar devam eden baðcýlýk Karaburun'un en önemli gelir kaynaklarýndan biri iken ne yazýk ki, bugün çok sýnýrlý bir alanda yapýlmakta olup, bað alanlarý terk edilmiþtir. Karaburun Yarýmadasý'nda, yerel halkýn özellikle de genç nüfusun, kentlere ve büyük þehirlere, gerek iþ gerekse yaþam olanaklarý açýsýndan kaynaklanan bir nüfus göçü söz konusudur. Bu durum, alanýn sahipsiz kalmasýna ve yerel deðerlerin kaybýna yol açmaktadýr. Yarýmada kýyýlarýnda ki ikinci konut yapýlaþmasý, alanýn doðal yapýsý üzerindeki tehditlerin baþlýcasýdýr. MATERYAL VE YÖNTEM Araþtýrmada; Karaburun Yarýmadasý'na ait 1/25000 lik Topografik Harita Paftalarý, Çevre Düzeni Revizyon Planý Paftalarý, Mayýs 2005 tarihli 15 m çözünürlüklü Aster uydu görüntüsü kullanýlmýþtýr. Ayrýca, Google Earth'den saðlanan Quickbird uydu görüntüsü, Aster uydu görüntüsünü yorumlama aþamasýnda karar vermeyi kolaylaþtýrmak için belli noktalarda deðerlendirilmiþtir. SAD- AFAG' tan elde edilen Karaburun Yarýmadasý'na ait Fok Gözlem Kayýtlarý ( ), Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu tarafýndan gerçekleþtirilen ve Türkiye Ulusal Kuþ Veri Bankasý Kuþbank'tan 44 elde edilen Kuþ Gözlem Kayýtlarý ( ) da kullanýlan materyaller arasýndadýr. Araþtýrmada, verilerin bilgisayar ortamýna aktarýlmasý ve deðerlendirilmesi aþamasýnda; CBS yazýlýmlarýndan GeoMedia Professional 4.0, Map Info 7.0, uydu görüntülerinin iþlenmesi aþamasýnda uzaktan algýlama yazýlýmlarýndan Image-Analyst ile Microstation 95 kullanýlmýþtýr. GPS ile arazi çalýþmalarýnda yersel veriler toplanmýþtýr. Biyosfer rezerv bölgelemesinde; Akdeniz foklarý ve Ada martýsýnýn üreme alaný, kuþ varlýðý açýsýndan tür zenginliði, vejetasyon formasyonu, vejetasyon yoðunluðu, mevcut alan kullanýmý ve korunan alanlar deðerlendirilen parametreler arasýndadýr. Araþtýrma alanýna ait topografik harita, gerek uydu görüntüsünün gerekse diðer haritalarýn rektifikasyonunda altlýk harita olarak kullanýlmýþtýr. Çevre Düzeni Planýndan ise araþtýrma alanýndaki doðal sit alanlarý ve yaban hayatý koruma sahasý ayrý bir katman halinde sayýsallaþtýrýlýp bilgisayar ortamýna aktarýlmýþtýr. Araþtýrma alanýna ait alan kullaným durumu ise yine Çevre Düzeni Planýndan ve uydu görüntüsünden yararlanýlarak oluþturulmuþtur. Araþtýrma alanýna ait fauna çalýþmalarýnda, Akdeniz foku ile kuþlara ait veriler kullanýlmýþtýr. SAD-AFAG'dan elde edilen Akdeniz foklarýna iliþkin verilerden (fok birey sayýsý ve yapýlan kayýt sayýsý temel alýnarak) fok gözlem haritasý, Veryeri (2003)'den yararlanýlarak Akdeniz foklarýnýn yarýmadadaki üreme maðara ve kovuklarýný gösteren harita oluþturulmuþtur. Verilerin bilgisayar ortamýna aktarýlmasýnda, araþtýrma alaný 15"x15" lik (x-y; 360m x 460m) plankarelere bölünmüþtür. Plankarelerle çalýþýlmasýnýn nedeni, fok gözlem noktalarýnýn koordinat bilgisi yerine yer tarifleri içermesinden kaynaklanmaktadýr. Araþtýrma alanýnda gözlenen kuþlara ait veriler, koordinat bilgisi içerdiðinden hangi koordinatýn hangi plankare ile eþleþtiði gözönüne alýnarak, veriler bu plankarelere noktasal obje olarak atanmýþtýr. Karaburun Yarýmadasý Kuþ Atlas Çalýþmasýnýn kayýtlarý SPEC'e (Avrupa'da Koruma Öncelikli Türler) göre kategorilendirilmiþtir. Bu kayýtlar temel alýnarak, küresel ölçekte önemli Spec 1 kategorisi içinde yer alan Ada martýsýnýn üreme alanlarýný gösteren harita ve kuþ varlýðý açýsýndan tür zenginliði haritasý oluþturulmuþtur. Araþtýrma alanýnýn vejetasyonuna yönelik çalýþmalarda Aster uydu görüntüsü ve arazi gözlemlerinden yararlanýlmýþtýr. Vejetasyon yoðunluðu ve

4 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji vejetasyon formasyonunun belirlenmesi amacýyla, Aster uydu görüntüsü uzaktan algýlama tekniði ile yorumlanmýþtýr. Uydu görüntülerinden tematik bilgi edinebilmek için kullanýlan bir yöntem olan sýnýflandýrma çalýþmasýnda, arazinin gerçek görünümüne en yakýn görüntüyü saðlayan bant kombinasyonu kullanýlmýþtýr (Tarhan 2004). Vejetasyon yoðunluðunun belirlenmesinde, doðada bulunan bitki yansýmalarýnýn deðerlendirilmesi olan NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) uygulanmýþtýr. Vejetasyon yoðunluðu, öncelikle uydu görüntüsünde yansýma deðerleri birbirine yakýn renk kümelerinin bilgisayar tarafýndan belirlenmesi olan kontrolsüz sýnýflandýrma ile oluþturulmuþtur. Sonraki aþamada görüntü üzerindeki farklý renklerin bulunduðu bölgelerde arazi gözlemleri ile, vejetasyonun topraðý örtme oraný ve vejetasyon formasyon tipi belirlenmiþtir. Analizcinin belirleyici olduðu kontrollü sýnýflandýrma ile vejetasyonun topraðý örtme oraný dikkate alýnarak Çok Yoðun (%100-%80), Yoðun (%80-%60), Az Yoðun (%60-%40), Çok Az Yoðun (%40-%20), Çýplak Kayalýk (%20-%0) olmak üzere beþ farklý sýnýfa ayýrarak vejetasyon yoðunluk haritasý çýkarýlmýþtýr. Vejetasyon formasyon haritasý ise Orman, Aðaçlandýrma alanlarý, Maki- Orman, Maki, Frigana ve Çýplak Alan olarak altý farklý sýnýf belirleyerek oluþturulmuþtur. CBS ortamýnda oluþturulan tematik haritalardan yararlanýlarak, tek katmanlý, çok katmanlý sorgulamalar ve örtmeler yöntemi kullanýlarak bölgeler belirlenmiþtir. BULGULAR Fok gözlem verileri, yarýmada da özellikle yapýlaþmanýn artýþ gösterdiði doðu kýyýlarýnda fok gözlemlerinin daha yoðun olduðunu göstermektedir (Þekil 2). Akdeniz foklarýna yönelik tehdidin saptanmasý amacýyla üreme maðara ve kovuklarý, doðal sitler ve yerleþim yerleri ile iliþkilendirilmiþtir. Üreme maðaralarýnýn çoðu, doðal sitler içerisinde olmasýna raðmen, fok yoðunluðunun en fazla gözlendiði ve en önemli üreme maðaralarýndan biri olan Ayýbalýðý mevkiindeki maðaranýn, yoðun insan aktivitesiyle çevrelenmiþ durumda olduðu ve herhangi bir doðal sit statüsü ile korunmadýðý belirlenmiþtir (Þekil 3). Akdeniz foklarý, IUCN'e göre günde yaklaþýk 40 km lik bir mesafe kat etmektedirler (Kaboðlu 2007). Bu veri ýþýðýnda, Akdeniz fokunun yarýmada kýyýlarýný kullanýmý ve çevreyle etkileþimi, günlük kat ettiði mesafe göz önünde bulundurularak, kýyý maðara ve kovuklarýndan tampon bölge atýlarak ortaya çýkarýlmýþtýr (Þekil 4). Kuþ Atlas Çalýþmasý verilerine göre Yarýmada da yine uluslararasý ölçekte önemli Ada martýsýnýn üreme alanlarý yapýlaþmadan uzaktadýr (Þekil 5). Belirli bir alandaki tür zenginliði ve çeþitliliði, saðlýklý bir çevrenin göstergesidir. Bu alanlarý belirleyebilmek için yapýlan, kuþ varlýðý açýsýndan tür zenginliði deðerlendirme sonuçlarýna göre, ve türün görüldüðü alanlarýn özellikle Ýris Gölü sazlýk bataklýk alan bölgesi ile Bozköy ve çevresi olduðu ortaya çýkmýþtýr (Þekil 6). Yarýmadanýn tek sulak alan ekosistemi olma özelliðini taþýyan Ýris Gölü sazlýk bataklýk alaný ayný zamanda Avrupa ölçeðinde önemli (Spec2-Spec3) türlerinde gözlemlendiði alandýr (Þekil 7). Aster uydu görüntüsü kullanýlarak vejetasyon formasyonlarýnýn belirlenmesi sonuçlarýna göre alanda %5 oranýnda bulunan doðal orman alanlarýnýn parçalanmýþ alanlar olarak daðýlým gösterdiði belirlenmiþtir (Þekil 8, Tablo 1). Karaburun Yarýmadasý'nda en geniþ yayýlýma sahip formasyon frigana dýr. Alanýn vejetasyon yoðunluk sonuçlarý (Þekil 9, Tablo 2) de görülmektedir. Arazi gözlemleri ve Aster uydu görüntüsünün yorumlanmasý sonucu oluþturulan harita, vejetasyon yoðunluðu olarak en baskýn "yoðun (%80-%60)," bitki örtüsü grubu, sonrasýnda ise "az yoðun %60- %40" bitki örtüsü grubu gelmektedir. TARTIÞMA Bir kýyý alaný olarak, doðal yapýsýný büyük ölçüde koruyabilmiþ nadir yerlerden biri olan 436 km 2 lik bir alana sahip Karaburun Yarýmadasý, doðal ve kültürel özellikleri nedeniyle biyosfer rezerv alaný olma potansiyelini taþýmaktadýr. Alanda, doðal alanlarý ve doðal yaþamý korumaya yönelik var olan koruma statülerinin uygulamada yetersiz kalmasý, yarýmadanýn biyosfer rezerv olmasý gerekliliðini güçlendirmektedir. Bu kapsamda gerçekleþtirilen biyosfer rezerv bölgeleme planýnýn, alanýn korumakullaným sorununa önemli çözümler getireceði düþünülmektedir (Þekil 10). Karaburun Yarýmadasý Biyosfer Rezerv Alaný için ondört çekirdek bölge belirlenmiþtir. Biyosfer Rezervi Yasal Çerçevesine göre, biyosfer rezervleri bir veya daha fazla çekirdek bölge içerebilir (Anonymous 1996). Çoðu biyosfer rezervin çekirdek bölgesi, bir veya birkaç endemik veya nadir türün veya yok olma tehlikesinde olan türün daðýlým 45

5 Ekoloji Sarýçam ve Erdem Þekil 5. Ada martýsý (Larus audouinii) üreme alanlarý. Þekil 2. Akdeniz foku (Monachus monachus) gözlem haritasý. Þekil 6. Ornitolojik açýdan tür zenginliði. Þekil 3. Akdeniz foku (Monachus monachus) üreme maðara ve kovuklarý ile doðal sit iliþkisi. Þekil 4. Akdeniz fokunun (Monachus monachus) günlük kat ettiði mesafe ve yakýn çevre iliþkisi. gösterdiði ve çok bulunduðu alanlar temelinde belirlenir (Larios ve ark. 2006). Karaburun Yarýmadasý'nda, tek bir türün veya tek bir habitatýn korunmasýndan ziyade farklý türlerin, farklý habitatlarýn korunmasý söz konusu olduðu için belirlenen çekirdek bölge çok sayýda olmuþtur. Ayný zamanda, bu türlerin yaþam ortamlarý arasýndaki mesafenin fazla oluþu da bu sayýnýn artmasýnda bir baþka etkendir. Li ve ark. (1999), alanlar arasýnda mesafe Þekil 7. Spec kategorilerine göre daðýlýmý. fazla olduðunda da birbirinden baðýmsýz çekirdek bölgelerin belirlenebileceðini belirtmiþlerdir. Ýnsan faaliyetlerinden uzak kayalýk kýyý ve sahilleri tercih eden Akdeniz foklarýnýn ve yaný sýra Ada martýsýnýn üreme ve yaþam alanlarý, yapýlaþma ve insan aktiviteleri nedeniyle tehdit altýndadýr. Bu türlerin ve yaþam alanlarýnýn korunmasý için bu alanlarý insan aktivitesinden soyutlamak gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Mordoðan Ayýbalýðý Mevkii'ndeki Akdeniz foku üreme maðarasý, yoðun insan kullanýmlarýyla çevrelenmiþ durumdadýr. Bu durum 46

6 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji Tablo 1. Vejetasyon formasyonun alansal daðýlýmý. Þekil 8. Çalýþma alaný vejetasyon formasyonu. Tablo 2. Vejetasyon yoðunluðunun alansal daðýlýmý. Þekil 9. Çalýþma alaný vejetasyon yoðunluðu. Þekil 10. Karaburun Yarýmadasý Biyosfer Rezerv Alaný bölgeleme planý. çekirdek bölge sýnýrlarýnýn belirlenmesini zorlaþtýrsa da, maðaranýn sahip olduðu hayati önem çekirdek bölge kapsamýna alýnmasýný gerektirmiþtir. Bu bölge de, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Koruma Kontrol Genel Müdürlüðü'nün alan için getirdiði yasal düzenleme baz alýnarak çekirdek bölge belirlenmiþtir. Üreme kaydýnýn olmadýðý ancak Akdeniz foklarý tarafýndan kullanýlma potansiyeli olan kýyý maðara ve kovuklarýnýn olduðu bölgelerde, maðara etrafýnda küçük çekirdek bölgelerin oluþturulmasý uygulamada yaþanacak güçlükleri önlemek amacýný taþýmaktadýr. Küçük çekirdek bölgeler oluþturmak yerine bu maðaralarýn hepsini içine alan büyük bir çekirdek bölge oluþturulabilinirdi. Ancak, bu bölgelerde çekirdek bölgeyi büyük tutmak türün korunmasý açýsýndan teoride doðru olsa da, getirilecek yasaklama özellikle balýkçýlarla bir çekiþmeye neden olabileceði için foklara yönelik bir tehdit oluþturacaktýr. 1987'de Rodos'ta yapýlan I. Akdeniz Foku Uluslararasý Konferansý'nda, Akdeniz foku yaþamýna yönelik tehditler arasýnda, çoðunluðu balýkçýlar tarafýndan gerçekleþtirilen kasýtlý öldürmeler de yer almýþtýr (Veryeri 2003). Akdeniz foklarýnýn günlük kat ettiði mesafe göz önünde bulundurularak, fokun Foça, Çeþme ve Sakýz Adasý'ný da kullandýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu veri, Akdeniz fokunun korunmasýna yönelik çalýþmalarýn yalnýzca yarýmada kapsamýnda kalmamasý diðer alanlarla da iþbirliði içerisinde olunmasý gerekliliðini göstermektedir. Bir alandaki tür zenginliði ile doðru orantýlý olan habitatýn zenginliliði ve saðlýklý oluþu görüþü, kuþ varlýðý açýsýndan ve türün görüldüðü alanlarýn çekirdek bölge kapsamý içerisine alýnmasý yönünde adým attýrmýþtýr. Bu alanlardan Bozköy ve 47

7 Ekoloji Sarýçam ve Erdem çevresi yerleþim yeri olduðundan çekirdek bölge kapsamý içerisinden çýkarýlmýþtýr. Ýnsan aktivitesinin olmadýðý Ýris Gölü ve çevresi, kuþlar tarafýndan tercih edilen öncelikli bölgelerden birisi olmasý ve alanda tek sulak alan ekosistemi olmasý dolayýsýyla çekirdek bölge sýnýrlarý içerisine dahil edilmiþtir. Benzer düþünce ile parçalanmýþ halde bulunan doðal orman alanlarýndan, doðal orman alanýný temsil edecek nitelik ve büyüklüðe sahip Bozdað'ýn batý yamacýndaki alan çekirdek bölge içerisine alýnmýþtýr. Ormanlarýn, kara ekosistemi içinde en çok tür topluluðunu içeren alanlar olmasý (Matthews ve ark. 2000) da çekirdek bölge içerisine alýnmasýnda bir baþka etkendir. Buradaki doðal ormanla iliþkili maki ve frigana alanýndan bir bölüm yarýmadanýn bitki örtüsünü temsil etmesi amacýyla çekirdek bölge içerisine alýnmýþtýr. Bu bölümler için vejetasyonun çok yoðun ve yoðun dokulu olduðu alanlar dikkate alýnmýþtýr. Seçilen bu alana olan ulaþým güçlüðü, alanýn korunmasýna katký saðlayacak ve uygulamada çekirdek bölge olarak belirlenmesi güçlük çýkarmayacaktýr. Çekirdek bölgeler yasal olarak korunma altýna alýnmýþ alanlar olmalýdýr. Karaburun Yarýmadasý için öngörülen çekirdek bölgelerin mevcut koruma statüsüyle karþýlaþtýrýldýðýnda büyük bir kýsmýnýn I. II. Derece Doðal Sit Alanlarýyla, Yaban Hayatý Koruma Sahasý ve Balýkçýlýða Kapalý Alan düzenlemesiyle korunmasý uygulama açýsýndan güçlük çýkarmayacaðýndan memnun edicidir. Ancak öngörülen çekirdek bölgeler arasýnda yasal olarak koruma statüsüne sahip olmayanlar da bulunmaktadýr. Bu alanlarýn yasal olarak koruma altýna alýnmasý için gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. Belirlenen çekirdek bölgeler %8 lik bir alaný kapsamaktadýr. Bu bölgelerde insan aktivitesi söz konusu deðildir. Yalnýzca bilimsel araþtýrma ve gözlem için kullanýlabilir. Denetimli kullanýma izin verilen Tampon bölge ise toplam alanýn %48 ini kapsamaktadýr. Tampon bölgenin rolü çekirdek bölgeye olan olumsuz ve insan kaynaklý etkileri minimize etmektir (Anonymous 2008a). Bu amaç doðrultusunda, Akdeniz foklarýnýn ve Ada martýsýnýn üreme alanlarýný içeren çekirdek bölgelerin çevresi tampon bölge ile çevrelenmiþtir. Ayrýca, yarýmadanýn tüm kýyýlarý, kýyý yapýlaþmasýný kontrol altýna almak amacýyla Kýyý Kanunu temel alýnarak karadan 100 m lik kýsmý tampon bölge içerisine alýnmýþtýr. Tampon bölgenin koruma fonksiyonuna önemli katkýsý 48 vardýr. Bu nedenle, çekirdek bölgeye alýnmýþ doðal orman alanýnýn dýþýnda kalan diðer parçalanmýþ doðal orman alanlarý, aðaçlandýrma ile kazanýlan orman alanlarý, maki ve frigana alanlarýndan vejetasyon yoðunluðu çok yoðun ve yoðun olan alanlar tampon bölge içerisine alýnmýþtýr. Flora açýsýndan önemli bir alan olan Bozdað, daðcýlýk, doða ve kuþ gözlemleri gibi rekreasyonel aktivitelerin de gerçekleþtirilmesi amacýyla tampon bölge içerisinde býrakýlmýþtýr. Oluþturulan tampon bölgenin; a) sürdürülebilir alan kullanýmlarýný etkinleþtirmek, b) çekirdek bölgenin kaynaklarýnýn korunmasý için uyumlu iliþkilerin saðlanmasýna katkýda bulunmak, c) doðal ormanlarýn korunmasý ve iyileþtirilmesini saðlamak, d) ornitolojik yaþamý korumak, e) sürdürülebilir turizm ve rekreasyon f) bilimsel araþtýrmalar, g) çevre eðitimi ve izleme (Zal ve ark 2006) gibi yönetim amaçlarý bulunmaktadýr. Öngörülen Tampon Bölgede tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk, turizm ekolojik ilkeler göz önünde bulundurularak kontrollü bir þekilde yapýlabilir. Yerel halka destek olabilecek sürdürülebilir alan kullanýmlarýnýn denenip geliþtirileceði alan olarak düþünülen Geliþme Bölgesi oluþturulurken, mevcut yerleþim yerleri ve ikinci konutlarýn yoðunluk kazandýðý alanlar bu bölge içerisinde býrakýlmýþtýr. Yoðun tarýmsal aktivitelerin sürdürüldüðü alanlar geliþme bölgesine alýnmýþtýr. Yarýmadanýn kuzeybatýsýnda Küçükbahçe ve Sarpýncýk köyleri arasýnda kalan terkedilmiþ Rum köyleri, restorasyon çalýþmalarý yapýlarak ekoturizm aktivitesi için kullanýma açýlmasý ve iþletilmeyen bað alanlarýnýn tekrar canlandýrýlmasý amacýyla geliþme bölgesi içerisine alýnmýþtýr. Önerilen geliþme bölgesi, toplam alanýn %44'ünü kapsamaktadýr. Geliþme bölgesinin büyük tutulmasý, yöre halkýna, giriþimcilere gelir kaynaðý saðlayacak potansiyelin kýsýtlanmamasý açýsýndan önemlidir. Biyosfer rezervler toplumun dýþýnda deðildir, toplumun bir parçasýdýr. Sosyal aktörler ve sistemler tarafýndan planlanýr, sürdürülür ve kullanýlýr. Eðer sosyal aktörler göz ardý edilirse, rezervler baþarýlý olamaz (Lass ve Reusswig 2002). Alanýn yaklaþýk yarýsýný kapsayan öngörülen geliþme bölgesi; gerek mevcut alan kullanýmlarýnýn desteklenip geliþtirilmesine, gerekse yeni ekonomik aktivitelerin denenip geliþtirilmesine olanak saðlayacak potansiyeldedir. Biyosfer rezervlerde yöreye özgü ürünlerin veya geleneksel tarýmsal aktivitenin geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý oldukça önemlidir. Bu baðlamda,

8 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji Karaburun'la özdeþleþen nergis, sümbül, enginar, hurma zeytin gibi ürünlere yönelik üretim ve pazarlama projelerinin gerçekleþtirilmesi yarýmadanýn ekonomisini canlandýracaktýr. Alanda uygulanan zeytin aðaçlandýrmasý çalýþmalarýnda, Çevre Ýl Müdürlüðü'nün denetiminde mülkiyeti hazine arazilerine ait olan alanlar, özel firmalara ve kiþilere tahsis edilmektedir. Bu uygulamanýn biyosfer rezerv anlayýþýyla örtüþmesi memnun edicidir. Biyosfer rezerv kavramýnýn Karaburun Yarýmadasý'na yapacaðý önemli katkýlarýndan biri de, þuan da atýl durumda olan Rumlardan kalma iþletilmeyen bað alanlarýnýn yeniden deðerlendirilmesi olacaktýr. Zamanýnda yarýmadanýn en önemli gelir kaynaklarýndan birini oluþturan ve Mordoðan limanýndan ihraç edildiði bilinen "sultani çekirdeksiz üzüm" böylece yeniden yarýmada ekonomisine kazandýrýlacaktýr. Ayrýca, terkedilmiþ Rum köylerine yapýlacak restorasyon çalýþmalarý ile bu köyler ekoturizm faaliyetlerinde deðerlendirilebilir. Bu yönleriyle Sevile Stratejisinde' de yer aldýðý gibi " biyosfer rezervlerin insani boyutunu yansýtmak, kültürel ve biyolojik çeþitlilik arasýndaki baðlantýyý kurmak, geleneksel bilgi ve genetik kaynaklarýn korunarak sürdürülebilir kalkýnma çabalarý içindeki rollerini ve etkinliklerini arttýrmak" (Anonymous 1996) vizyonuyla örtüþmektedir. Geliþme bölgesinde yaþanacak aktiviteler ve ekonomik canlanma yerel halkýn özellikle de genç nüfusun yaþam koþullarý ve iþ olanaklarý açýsýndan büyük kentlere göçünün önüne geçecek ve alanýn sahiplenilmesine katký saðlayacaktýr. Bölgede sosyoekonomik geliþmenin desteklenmesi doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýný saðlayacak, biyolojik çeþitliliðin zengin olduðu bölgeler üzerine olan kontrolsüz baskýyý önleyecek ve en önemlisi doða koruma ve geliþme arasýndaki çeliþkileri azaltacaktýr (Çetinkaya ve Altan 2002). Biyosfer rezerv bölgelemesinde, alan büyüklüklerine iliþkin standart ve yasal düzenleme yoktur. Oluþturulan bölgelerin yüklendikleri iþlevleri yerine getirebilecek büyüklükte olmasý gereklidir. Ancak bazý ülkelerin kendi oluþturduklarý standartlar vardýr. Örneðin; Almanya Ulusal MAB Komitesinin bölgelemeye yönelik; çekirdek bölgenin toplam alanýn en az %3'ünü kapsamasý, tampon bölgenin toplam alanýn en az %10'unu kapsamasý, tampon bölge ve çekirdek bölgenin birlikte toplam alanýn en az %20'sini kapsamasý ve geliþme bölgesinin toplam alanýn en az %50'sini kapsamasý gerektiði gibi kriterler oluþturmuþlardýr (Anonymous 2007). Karaburun Yarýmadasý Biyosfer Rezerv Alaný Bölgelemesi ve bölgeleme oranlarý alanýn koruma ve kullanmaya yönelik amaçlarýný karþýlayacak, koruma- kullanma arasýnda çekiþme yaratmayacak büyüklüktedir. Yarýmada'nýn biyosfer rezerv alaný olarak düzenlenmesi ve sonrasýnda UNESCO tarafýndan tescillenmesi alanýn uluslararasý boyutta önemini daha da arttýracak, alana yönelik bilimsel projelerin desteklenip geliþtirilmesinde, uluslararasý ve ulusal fonlarýn desteðini almasýný saðlayacaktýr. Ayný zamanda bu çalýþmanýn ülkemizde fazla yaygýn olmayan biyosfer rezerv anlayýþýný tanýtmasýnýn yanýsýra Þahin ve ark. (2009) ýn belirttiði gibi sorun ve olanaklar yönünde birbirlerine benzer alanlarda ortak çözümler üretebilmek açýsýndan bir marka olma rolü de önem kazanmaktadýr. TEÞEKKÜR Araþtýrmada Akdeniz foku verilerini paylaþan SAD-AFAG Derneðine ve Kuþ Atlas verilerini paylaþan Ege Doða Derneði ve Kuþbank'a teþekkür ederiz. Bu araþtýrma "Ýzmir Ýl Bütününde Biyosfer Rezerv Alanlarý ve Saptanmasý Üzerine Araþtýrmalar "Karaburun Yarýmadasý Örneði"" baþlýklý doktora tezi çalýþmasý kapsamýnda hazýrlanmýþtýr. KAYNAKLAR Anonymous (1994) Guideliness for protected areas management categories, CNPPA with the assistance of WXMC. IUCN. Anonymous (1996) Biosphere Reserves. The Sevilla Strategy and the Statuory Framework of the World Network, (Çeviren Zal N, Gül S), UNESCO, Paris. Anonymous (2005) Full of Life: Unesco Biosphere Reserves-Model Regions for Sustainable Development. Springer Verlag, Berlin. Anonymous (2006) Karaburun Tarým Ýlçe Müdürlüðü Tarýmsal Verileri, Ýzmir. Anonymous (2007) Criteria for Biosphere Reserves in Germany, UNESCO Today, Journal of the German Commission for UNESCO. 49

9 Ekoloji Sarýçam ve Erdem Anonymous (2008) Biosphere reserves: Reconciling the conservation of biodiversity with economic development, UNESCO. Anonymous (2008a) Madrid Action Plan for Biosphere Reserves ( ) UNESCO. Altan T, Artar M, Atik M, Çetinkaya G (2004) Çukurova Deltasý Biyosfer Rezervi Yönetim Planý, LIFE-Çukurova Deltasý Biyosfer Rezervi Planlama Projesi. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, Adana. Bekat L, Seçmen Ö (1982) Karaburun Akdað Florasý. Doða Bilim Dergisi, Temel Bilimler 6 (3): Çetinkaya G, Altan T (2002) Köprülü Kanyon Milli Parký'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Yeniden Düzenlenmesi. In: Özhan E, Alparslan N (ed), Türkiye'nin Kýyý ve Deniz Alanlarý IV. Ulusal Konferansý Bildirileri, Kasým 2002, Ýzmir, Çetinkaya G (2002) The Progress Report Regarding "Research for the establisment of Köprülü Kanyon National Park as a Biosphere Reserve". Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg. Dyer MI, Holland MM (1991) The Biosphere Reserve Concept: Needs for a Network Design. BioScience 41 (5): Eken G, Bozdoðan M, Ýsfendiyaroðlu S, Kýlýç DT, Lise Y (2006) Türkiye'nin Önemli Doða Alanlarý. Doða Derneði Yayýnlarý, Ankara. Kaboðlu G (2007) Implementation of Protection of Endangered Species and Their Habitats to the Integrated Coastal Zone Management Concept: A Case Study For The Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus) in Foça-Izmir. M.Sc. Thesis, Dokuz Eylül University Graduate School of Natural and Applied Sciences,Izmir. Larios IM, Lira R, Alvarez HG, Davilla P, Ortiz E (2006) Proposal for the establisment of the core zones in the Biosphere Reserve of Thuacan-Cuicatlan, Mexico. Biosdiversity and Conservetion 15, Lass W, Reusswig F (2002) Social Monitoring: Meaning and Methods for an Integrated Management in Biosphere Reserves. Biosphere Reserve Integrrated Monitoring (BRIM) Series No. 1, UNESCO, Paris. Li W, Zijian W, Zhijun M, Hongxiao T (1999) Designing the core zone in a biosphere reserve based on suitable habitats: Yancheng Biosphere Reserve and The Red Crowned Crane (Grus japonensis). Biological Conservation 90, Matthews E, Payne R, Rohweder M, Murray S (2000) Pilot Analysis of Global Ecosystems. World Resources Institute Publications, Washington DC. Soykan F, Sezer LÝ, Iþýk Þ (1993) Karaburun Yarýmadasýnýn Doðal Özellikleri, Tarihsel Coðrafyasý ve Turizm Potansiyeli. Ege Üniversitesi Araþtýrma Fon Saymanlýðý 1989/002 No'lu Proje Raporu, Bornova, Ýzmir. Þahin A, Atýþ E, Miran B (2008) Daha Etkin Tarým-Çevre Politikalarý Ýçin Homojen Alanlarýn Belirlenmesi: Ege Bölgesi Örneði. Ekoloji 17 (67): Tahran Ç (2004) Planlamada Uzaktan Algýlama ve Coðrafi Bilgi Sistemi Disiplinleri Entegrasyonu, Urla ve Balçova Örnekleri. Þehir Plancýlarý Odasý, Planlama Dergisi 3, Veryeri NO (2003) Küreselleþme ve Karaburun Yarýmadasý, Akdeniz Foku "Monachus monachus" Üzerine Araþtýrmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalý, Ýzmir. Zal N, Eczacýbaþý GB, Karauz Er ES (2006) Aþaðý Meriç Taþkýn Ovasýnýn Biyosfer Rezervi Olarak Planlanmasý. Çevre ve Orman Bakanlýðý Yayýnlarý, Yayýn No:289, Ankara. 50

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Ekoloji Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Hakan DOYGUN, Süha BERBEROÐLU, Hakan ALPHAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gediz Deltasý Hakan Öge Ege Bölgesi 169 Babakale Asos Kýyýlarý EGE001 Korumaya Baðýmlý Gerileme (-1) Akdeniz foku (Monachus monachus) Cem Orkun Kýraç Yüzölçümü : 10708ha Yükseklik : 0 m - 380 m Boylam

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ

DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Cilt: 10 Sayý: 38 (2001), 23 27 DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Dr. Hülya ARSLAN Uludað Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði 15, 60, 37-45 2006 Koray ÖZCAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Plânlama Bölümü,

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 25-30 Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Dr. Ahmet BALKAYA Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

1/100 000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi 19, 74, 190-199 (2010) ARAÞTIRMA NOTU Parklarda k Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi Füsun ERDURAN *, Sebla KABAÞ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı