Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin"

Transkript

1 YÖNET M YAZILIMLARI Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin

2 Rekabet ortam nda en etkin ve verimli flekilde müflteri potansiyelinizi ve gelirinizi artt rmay hedefliyorsunuz, ama: Müflterilerinizle olan iliflkilerinizi yönetmekte, flirketinizin kurumsal haf zas n oluflturmakta, müflterilere verdi iniz hizmetin kalitesini art rmakta zorlan yorsunuz... Departmanlar aras bilgi ak fl n z yok. Elemanlar n z birbirinden haberdar de il. Müflteri faaliyetlerinizi izleyemiyorsunuz. Tekliflerinize eriflmek istedi inizde dosyalar aras nda kayboluyorsunuz. Verdi iniz iflleri takip edemiyorsunuz fiirketinizde ka t formlar dolafl yor. Eski bir formu veya doküman aramak sizin için bir kabus. Kalite sisteminiz devaml ka t üretiyor. Sat n alma ifllemleriniz kay tl de il. fiirketinizin finansal durumunu, nakit ak fl n, stoklar n izleyemiyorsunuz. K sacas önünüzü göremiyorsunuz Bu sorunlardan kurtulup flirketinizi etkin yönetmek ve sa l kl bir flekilde büyümek için yeni teknolojilerden faydalanma gere ini duyuyorsunuz, ama nas l? Çözüm: TeamWork Yönetim Yaz l mlar

3 YÖNET M YAZILIMLARI fiirketinizin Etkin Yönetimi için TeamWork Yönetim Yaz l mlar Müflteri iliflkilerinizi, teklif, sat fl, sat n alma, üretim ifllemlerinizi, finansal kay tlar n z, kalite sisteminizi, dokümanlar n z, personel formlar n z, projelerinizi, ifl takip sisteminizi, , faks, SMS haberleflmenizi, k sacas tüm flirketinizi ka ts z bir ofis ortam nda TeamWork ile yönetin... Müflteri memnuniyetiniz, sat fllar n z, verimlili iniz, etkinli iniz, kaliteniz, arts n... Operasyon Yaz l mlar CRM Müflteri Kay tlar Müflteri liflkileri Pazarlama CRM Pro Müflteri Kay tlar Müflteri liflkileri Pazarlama Teklif Haz rlama Sat fl Siparifl fl Ak fl Ürün Katalogu Müflteri Hizmetleri Ofis Yönetim Yaz l mlar Doküman Yönetimi Elektronik doküman arflivi Doküman da t m ve onay Detayl Yetkilendirme Versiyon Kontrolü Gelen-Giden Evrak Gelen Evrak Arflivi Gelen Fatura Arflivi Giden Evrak/Yaz Arflivi Sektörel CRM Yaz l mlar Emlak CRM Müflteri Kay tlar Müflteri liflkileri Pazarlama Emlak Sat fl-kiralama Hukuk Yaz l mlar Hukuk Büro cra Dosya Takibi Hukuk Dava Dosya Takibi Ceza Dava Dosya Takibi dari Dava Dosya Takibi Altyap Yaz l mlar Sat nalma Tedarikçi Kay tlar Tedarikçi liflkileri Sat n Alma fl Ak fl Talep, Teklif steme Tedarikçi De erlendirme thalat Takibi Malzeme Girifl Kalite Kontrol Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Maliyet Analiz MRP II Kalite Yönetimi Kalite Dokümanlar Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Uygunsuzluk Kay tlar Kalite Hedefleri Denetim Planlar Yönetim Toplant Kay tlar Tedarikçi De erlendirme Kalibrasyon ve Bak m Görev Tan mlar fiirket içi E itim Kay tlar Anket Raporlama Konut Sat fl CRM Müflteri Kay tlar Müflteri liflkileri Pazarlama Konut Sat fl Yönetimi Evrak Haz rlama cra-dava Aflama Takibi Yap lacak fl Takibi Cari Hesap Takibi Finans-Muhasebe Faturalama Stok Kontrol Muhasebe Finans Yönetimi Cari Hesaplar Çek-Senet Takibi Nakit Ak fl Takibi Bütçe Teknik Servis Servis Kay tlar Bak m Sözleflme Cihaz Takibi Teknik Arfliv fl Takip Görev ve fl Takibi Proje ve fl Takip Proje Planlama Proje Maliyet Analizi Görev ve fl Takibi Personel Formlar Personel Formlar Personel Kay tlar Personel De erlendirme Fuar CRM Müflteri Kay tlar Müflteri liflkileri Pazarlama Fuar Alan Sat fl Yönetimi Vekaletname ve Sözleflmeler Kütüphane Kay tlar Takip Rapor ve Listeleri Adres Fihrist Server Faks Server SMS Server 1

4 YÖNET M YAZILIMLARI TeamWork Kurumsal Yönetim Yaz l mlar : Özellikler Tek bir Yönetim Yaz l m Tek bir Ara yüz ile Tüm Uygulamalara Eriflim Tek Veritaban (Bilgi bir defa Girilir) Tüm Uygulamalar ve Entegre Tüm Personel için Ayn Yaz l m Yöneticiler çin Yönetim Yaz l m Yöneticilerin kullan m için özet menüler Yöneticilere Yönelik Yüzlerce Rapor Kolay Kullan m Kolay kullan ml, Basit ara yüz Ayn anda birçok uygulama aç k olabilir H zl Kurulum ve Uygulama Teknoloji Kullan m Lotus Notes ve Lotus Domino: (Dünyan n en geliflmifl Mail ve flbirli i yaz l m ) Lotus Instant Messaging (An nda Haberleflme) Entegrasyonu Faks Entegrasyonu SMS Entegrasyonu Detayl Yetkilendirme Bilgi Güvenli i Detayl Sorgulama (Full-Text-Index) Ka ts z Çal flma Ortam Tüm bilgileriniz Bilgisayar Ortam nda ile Form Da t m ve Onay Sistemi Elektronik Süreç Takibi fl Takip Sistemi Kurumsal Haf za Müflterilerle ilgili Bilgi Birikimi Çal flana ba ml kalmamak (Personeliniz ayr lsa bile-bilgiler flirkette kal r) Kurumsal Bilgiye H zl Eriflim Verimlilik - Etkinlik Bilgi Paylafl m Tak m Çal flmas n Teflvik fiirket içi Haberleflme fllemlerde Kolayl k ve Sürat Tüm departmanlar n ortak dil kullanmas fl süreçlerin etkin yönetilmesi zlenebilirlik Personelin tüm aktivitelerini elektronik ortamda izleme zlenebilirlik sayesinde performans art fl Uzaktan Eriflim Uzaktan On-Line Eriflim fiubeler ile On-Line Çal flma Ba lant s z Ortamda Off-Line Çal flma Otomatik Efllefltirme ile bilgi güncelleme Sürekli Geliflim TeamWork günün teknolojik geliflmelerine ve kullan c lar n ihtiyaçlar na göre devaml olarak gelifltirilmektedir. 2

5 CRM / CRM PRO Teamwork CRM le Müflteri liflkilerinizi Yönetin TeamWork CRM, müflterileriniz ile ilk tan flmadan itibaren tüm iliflkilerinizi kaydederek kurumsal haf zan z oluflturman za ve müflteri iliflkilerinizi yönetmenize imkan sa layan araçlar sunar. TeamWork CRM ile düzenli müflteri ve aday müflteri kay tlar n tutabilir, pazarlama kampanyalar n z yönetebilir, müflteri görüflme, ziyaret, f rsatlar n takibini yapabilir, tekliflerinizi ve yaz flmalar n z haz rlayabilir, onaya gönderebilir, sat fl siparifl ifl ak fl n yönetebilir, müflteri talep ve flikayetlerini sonuçland rabilir ve tüm bu iliflkileri raporlayabilirsiniz. Ka ts z bir ofis ortam nda, etkin ve verimli müflteri iliflki yönetimi için TeamWork CRM kullan n! TeamWork CRM, afla daki uygulamalar içerir: Müflteri Kay tlar Pazarlama Yönetimi Müflteri liflkileri TeamWork CRM PRO, afla daki uygulamalar içerir: Müflteri Kay tlar Pazarlama Yönetimi Müflteri liflkileri Teklif Haz rlama Sat fl Yönetimi Ürün Katalogu Müflteri Hizmetleri TeamWork CRM ile kazançlar n z: Müflterilerle iletiflimi art rarak daha iyi hizmet vermek (müflteri memnuniyeti sa lamak) Müflteri verimlili ini art rmak (daha fazla sat fl) Pazarlama aktiviteleri ile yeni müflteriler kazanmak fiirketin yap s n müflteri odakl yapmak fl yerinde verimlilik ve etkinlik sa lamak Firman n kurumsal haf zas n (müflteri iliflkileri) oluflturmak Rakiplere karfl rekabet üstünlü ü sa lamak Personel motivasyonu ve verimlili i art rmak * CRM: Customer Relationship Management (Müflteri liflkileri Yönetimi) CRM, kurumlar n her türlü müflterileri ile iliflkilerini gelifltirmek amac yla insan kaynaklar, süreçler ve teknolojileri kaynaflt rarak kullanan bir ifl yöntemidir. CRM, sat fl kiflisel bir faaliyet yerine, flirketin tüm personelini içeren sürekli bir yöntem haline getirir. Müflteri Kay tlar Müflteri iliflkileri kurman n anahtar do ru müflteri bilgilerine h zl eriflimdir. TeamWork düzenli müflteri kay tlar oluflturman z, bu kay tlara çeflitli flekillerde eriflmenizi ve sorgulamalar yapman z sa lar. Kay tlar Müflteri, aday müflteri, tedarikçi, bayi, vb. firmalar n detayl bilgi kay tlar - Adres, telefon, faks, adresi, web adresi, vergi daire ve numaras, flube, fabrika adresleri... - Mali durum, kredibilite, banka hesaplar, teminatlar, ürünleri, ticari çal flma flartlar... - Özel notlar, ilave bilgiler, ekli dosya/resimler Müflterilerde çal flan kiflilerin detayl kay tlar - Firmadaki görevi, departman, müdürü, yard mc s, sekreteri, telefonu, dahili telefonu, adresi - Ev adresi, ev telefonu, cep telefonu, adresi, efl ve çocuklar n adlar, do um tarihi... Firma ve Kiflileri grupland rma - Müflteri temsilcisi, sektör, firma grubu, özel grubu, sat n alma grubu, önem derecesi, grubu, bölge, flehir, ilgili bayi... Pazarlama aktivitelerinde kullan lmak üzere adres bankalar ndan al nm fl adresleri Firmay ilgilendiren web adresleri Önemli Telefonlar Personel kay tlar Listeler ve Eriflim Adres kay tlar na, grup, özel grup, sektör, bölge, flehir-semt, kardefl firma, firma yetkilisi, müflteri temsilcisi, vb s ral eriflim Adres kay tlar nda detayl sorgulama yapabilme (kay tlar her kelimeye göre indekslidir) Pazarlama aktiviteleri için çeflitli kriterlere göre seçilmifl firma ve flah s listeleri Bayram tebrik vb gönderimler için kifliye özel seçilenler listeleri fllemler liste yönetimi (Mail istemeyenler) Müflteri telefonunun bilgisayar ile aranmas Müflterilerin Web sayfalar na h zl eriflim Müflterinin di er kay tlar na ba lant lar (Faaliyetler, teklifler, sat fl sipariflleri, servis formlar, bak m sözleflmeleri, sat n al mlar, vb) 3

6 CRM / CRM PRO Pazarlama Yönetimi Yeni müflteriler bulma ve sat fllar n z art rman n anahtar sonuç al c pazarlama faaliyetleri yapmakt r. TeamWork toplu pazarlama faaliyetleri yapman z ve pazarlama kampanyalar n z yönetmenizi sa lar. Pazarlama Kampanya Düzenleme Kampanya planlanmas Mektup, faks, , SMS flablonlar n haz rlanmas Toplu (kifliye hitapl ) gönderimi Toplu Faks (kifliye hitapl ) gönderimi Toplu SMS gönderimi Toplu Mektup (kifliye adresli) haz rlama Toplu etiketler veya tek adrese etiket haz rlama Otomatik do um günü tebrik gönderimi Kampanya Takibi ve Raporlama Kampanyada gönderim yap lan firma ve flah slar n kaydedilmesi Gönderim yap lan kiflilerin aranmas ve görüflme sonuçlar n n kaydedilmesi ve raporlanmas Pazarlama aktivite verim ölçümü Kampanya baflar m raporlar n n haz rlanmas Müflteri liflkileri Müflteri iliflkilerinizin düzenli yönetimi ve sat fl f rsatlar n n de erlendirilmesi sat fl artt rman n ilk flart d r. TeamWork, sat fl f rsat n n bafllang c ndan itibaren tüm aktiviteleri izleyerek sat fl sürecini yönetmenizi sa lar. Sat fl kadronuzun faaliyetlerini ortak ajandada takip edebilir, sat fl kadronuza verdi iniz görevleri izleyebilir, müflterilerinize periyodik ziyaret planlamalar yapabilir, ziyaret sonuçlar n raporlayabilirsiniz. Faaliyetlerle ilgili giderleri kaydederek sat fl projelerinin maliyetlerini ve karl l n görebilirsiniz. TeamWork, müflteri iliflki kay tlar sayesinde müflteri iliflki sürecinin aksamadan devam etmesini sa lar. flten ayr lan bir Müflteri Temsilcinizin müflterileri ile ilgili bilgileri flirketinizde kal r. Sat fl F rsat ve Proje Takibi Sat fl f rsatlar n n ve sat fl projelerinin takibi Sat fl f rsat ve proje maliyetlerinin raporlanmas Müflteri liflki Kay tlar Faaliyet kay tlar (telefon, ziyaret, toplant, tan t m, vb) Yaz flma kay tlar ( , Faks, mektup) Ekli Teklif ve Siparifl kay tlar [CRM] Di er uygulamalara ba lant Kay tlar [CRM Pro] (teklif, sat fl siparifl, fatura, servis formu, vb) Gelen ve gönderilen müflteri Mail'lerinin bir tuflla Müflteri liflkilerine tafl nmas Görev ve Ça r Takibi Müflterilerle ilgili yap lacak ifllerin (ara, teklif gönder, broflür gönder, tan t m yap, vb) görevlendirme ve takibi Firmaya gelen ça r lar n ve ziyaretlerin izlenmesi Müflteri, Personel ve fiirketinizin zlemesi Müflterilerle ilgili tüm faaliyet, teklif, sat fl, servis, flikayet vb kay tlar n raporlanmas ve izlenmesi Sat fl personeli ile ilgili tüm faaliyet, ziyaret, görev, teklif vb. raporlanmas ve izlenmesi fiirketinizde dün, geçen hafta, geçen ay ne aktiviteler oldu, ne kadar teklif verildi, kimler çok çal flt vb. sorulara cevap alabilece iniz raporlarla flirketinizin tüm faaliyetlerinin izlenmesi Performans De erlendirme Sat fl personelinin tüm faaliyet, ziyaret, görev, tekliflerinin aylar baz nda raporlanmas Bilgisayarda tüm faaliyetleri izlenen sat fl personelinin verimlili inde art fl Müflteri, Personel, Ürün Grup Verimlilik raporlar Planl fllemler Periyodik ziyaret planlama ve takibi Periyodik arama planlama ve takibi Sat fl temsilci faaliyetlerinin ortak ajandada görüntülenmesi 4

7 CRM PRO Teklif Haz rlama Sat fl n gerçekleflmesindeki en önemli aflama kaliteli bir teklif haz rlamakt r. TeamWork h zl ve verimli bir flekilde teklif ve sözleflmelerinizi haz rlaman z ve müflteriye iletmenizi sa lar. Tekliflerinizi haz rlad ktan sonra onaya gönderebilir ve müflterinize mektup, faks veya ile iletebilirsiniz. Bu tekliflere her an eriflebilir, kolayl kla revize teklifler haz rlayabilir, müflteri ve sat fl temsilcisi baz nda teklif cirolar n izleyebilir, teklif sonuçlar n raporlayabilirsiniz. Teklif ve Sözleflme Haz rlama Müflterilere teklif, proforma fatura ve sözleflme haz rlanmas Teklif seçenekleri: S n rs z Sat rl teklif, fiablondan teklif, Ekli Dosya içeren teklif, Excel teklif, Sözlü teklif notu Tekliflerde faks kapak formu, mektup, fiyat sayfas, opsiyon sayfas, ürün resimleri, ödeme plan ve faiz hesab, teklif flartlar, teklif durumu, prim hesab, ek bilgi ve dosyalar girilebilir Teklif sat rlar ürün katalogundan, iliflkili ürünler listesinden, barkodla veya stoklardan seçilebilir. stenirse seçimsiz manuel girifl yap labilir. Teklif haz rlan rken müflteriye daha evvel verilmifl tekliflerdeki veya yap lm fl sat fllardaki fiyatlar izlenebilir Teklif sat rlar nda müflteriye özel indirimler yap labilir, teklif alt nda ilave indirimler girilebilir. Tekliflerde minimum kar marj kontrolü yap labilir ve düflük kar marj uyar s yap l r Sat fl Yönetimi Teklif haz rlan rken bir tuflla stoklar ve müflteri cari hesap durumu izlenebilir Teklif tutar, teklif maliyeti, kar marj (yetkiye ba l olarak) gösterilir De iflik döviz cinsleri ile teklif verilebilir Haz rlanan teklifler onaya gönderilebilir ( ile onay sistemi) Teklifler müflteriye , faks, yazd r larak veya (Excel veya pdf) dosya olarak gönderilebilir Tek tuflla revize teklif haz rlanabilir, teklif sözleflmeye veya sat fl siparifline çevrilebilir Eriflim ve Listeler Teklif ve sözleflmelere müflteri, müflteri temsilcisi, bölge, kategori, tarih s ral listelerle eriflim Firma, müflteri veya müflteri temsilcisi baz nda teklif cirolar raporu Teklif durum listeleri, kay p sat fllar ve nedenleri Teklif edilen ürünler listeleri Sat fl iflleminin sorunsuz bir flekilde sonuçlanmas için TeamWork, sat fl sipariflinin onaylanmas, sipariflin sat fla haz r hale getirilmesi, teslimat ve tahsilat n yap lmas, sat fl sonras müflteri memnuniyet aramas ile ilgili firma içi süreçlerini düzenli bir flekilde takip etmenizi sa lar. Teklifleriniz kabul edilince sat fl siparifllerinizi oluflturabilir, siparifl formlar n ka ts z bir ofis ortam nda ile flirket içinde dolaflt rarak onaylar ve ifllemleri takip edebilirsiniz. Müflteri ve sat fl temsilcisi baz nda sat fl ciro raporlar alabilir, sat fl ekibinizin kota ve prim takibini de yapabilirsiniz. Sat fl Siparifli Haz rlanmas Sat fl sipariflinin bilgisayara girilmesi (veya verilen tekliften üretilmesi) Sipariflte fiyat sayfas, ödeme plan ve faiz, siparifl flartlar, siparifl durumu, prim hesab, ek bilgi ve dosyalar girilebilir Siparifl sat rlar ürün katalogundan, iliflkili ürünler listesinden, barkodla veya stoklardan seçilebilir. Siparifl haz rlan rken müflteriye daha evvel yap lm fl sat fllardaki fiyatlar izlenebilir Siparifl sat rlar nda müflteriye özel indirimler yap labilir. Sipariflte minimum kar marj kontrolü yap labilir ve düflük kar marj uyar s yap l r Siparifl haz rlan rken bir tuflla stoklar ve müflteri cari hesap durumu izlenebilir Müflteriye Siparifl teyit mektubu/ gönderilebilir Siparifl fl Ak fl Siparifl onay prosedürünün ve ifl ak fl sisteminin firma yap s na uygun olarak tan mlanmas Siparifl formunun onay veya ifllem için firma içinde ile da t m Sat n alma, depo, üretim, teslimat, finans, vb. birimlerin siparifl ifllemleri bilgisayarda yapmas Siparifl ile ilgili (gerekiyorsa) sat n alma talep veya sipariflinin haz rlanmas Sipariflten fatura oluflturulmas (Finans Modülü ile) fllemler bittikten sonra Müflteri Memnuniyet Aramas yap lmas ve raporlanmas Periyodik siparifllerin takibi Sat fl Kota ve Prim Takibi Sat c, Müflteri ve Ürün Grup sat fl kota takibi Prim hesap ve raporlama Eriflim ve Listeler Onay/ifllem bekleyen siparifller listesi Teslim bekleyen ürünler listeleri YTL ve döviz sat fl ciro raporlar (Y l, ay, müflteri, müflteri temsilcisi baz nda) Siparifl karl l k raporlar Sat lan ürün listeleri 5

8 CRM PRO Ürün-Malzeme Katalogu Firman z n sat fl n yapt ürün ve hizmetler, sat n al nan malzemeler, hammaddeler, kullan lan yedek parçalar, üretim reçeteleri vb. ürün katalogunda tan mlan r. Tan mlanan ürün, malzeme ve hizmetler teklif, sat fl siparifli, sat n alma siparifli, fatura, üretim fifli gibi kay tlar n girifllerinde kullan l r. Ürün Katalogu Ürün kartlar Malzeme kartlar Hizmet kartlar Üretim Reçetesi Ürün grup tan mlar Detayl ürün bilgileri Ürün resimleri De iflik dövizlerle çal flabilme Muhasebe hesap ba lant lar Üretim-Malzeme Katalogu Mamul, Yar Mamul, Ara Malzeme kartlar Üretim Reçeteleri Operasyon Tan mlar fl stasyon Tan mlar Müflteri Hizmetleri Fason Tan mlar Tezgah-Makine Tan mlar flgücü (Operatörler) Tan mlar Listeler Sat fl Fiyat listeleri Al fl Fiyat ve kar marj listeleri Üretim Reçeteleri Üretim operasyon, istasyon, tezgah listeleri Al fl fiyatlar nda ve reçetelerde okuma yetki s n rlamas Güncelleme Tedarikçilerden Excel ortam ndaki gelen ürün/yedek parça vb fiyatlar n n otomatik güncellenmesi Fiyatlarda toplu de ifliklikler yapabilme imkan Baflar l bir CRM uygulamas n n vazgeçilmez koflullardan biri de sat fl sonras nda kaliteli bir müflteri hizmetinin verilmesidir. TeamWork müflteri flikayetlerini ve taleplerini düzenli bir flekilde takip ederek ve sonuçland rarak müflteri memnuniyetini sa laman za yard mc olur. Müflteri talepleri ve flikayetlerini sisteme kay t edilir. lgili müflteri hakk nda sistemdeki tüm bilgilere an nda eriflilerek do ru bilgiler fl nda müflteri talepleri izlenir. Müflteri talepleri ilgili departmana yönlendirilir. Belli süreler içinde çözülmeyen müflteri talepleri üst yetkililere iletilir. Müflteri taleplerinin karfl lanmas ile çeflitli istatistik ve raporlar elde edilir. Müflteri Talebi Kayd ve Takibi Müflteri flikayet ve taleplerin kaydedilmesi Talebin ilgili bölüme yönlendirilmesi Sonuçlanana kadar takip edilmesi Tüm aflamalar n raporlanmas Talep sonuçland ktan sonra müflteri memnuniyet aramas yap lmas ve raporlanmas Listeler Aç k ve kapanm fl tüm taleplerle ilgili listeler Taleplerin sonuçlanma süresi ile ilgili istatistikler Dönemsel bazda memnuniyet istatistikleri 6

9 SATINALMA Ka ts z Ortamda Modern Yöntemlerle Sat n Alma TeamWork, sat n alma bölümünün tüm kay t ve ifllemlerinin ka ts z bir ofis ortam nda takip edilmesini ve izlenmesini sa layarak verimli ve düzenli bir sat n alma yönetimi oluflturur. TeamWork SATINALMA, tek bafl na veya TeamWork CRM uygulamas ile entegre olarak kullan labilir. TeamWork SATINALMA afla daki uygulamalar içerir: Tedarikçi Kay tlar Tedarikçi liflkileri Sat n Alma fl Ak fl thalat Takibi Malzeme Girifl Kalite Kontrol Ürün-Malzeme Katalogu TeamWork SATINALMA ile kazançlar n z: Sat n alma ifllemlerinin tüm aflamalar n n kaydedilmesi, izlenebilmesi Sat n alma ifllemlerinde kolayl k, verim ve sürat H zl fiyat araflt rma ve teklif isteme Elektronik ifl ak fl ve onay ile zaman tasarrufu Tedarikçilerle iliflkilerin kay t alt na al nmas Tedarikçi De erlendirme Sat n Alma Bütçe Takibi Malzeme Girifl Kalite kontrollerinin kay t alt na al nmas Suiistimallerin önlenmesi Sat n al m maliyetlerinde kontrol ve tasarruf Sat n Alma fl Ak fl Sat n alma taleplerinin bilgisayara girilmesi, onaya gönderilmesi, onayland ktan sonra tedarikçilere teklif taleplerinin gönderilmesi, gelen tekliflerin otomatik olarak bilgisayara kaydedilmesi, gelen tekliflerin incelenerek en uygun teklifin seçilmesi, seçilen tekliften sat n alma siparifli oluflturulmas, sipariflin flirket içinde onaya gönderilmesi, sipariflin karfl firmaya gönderilmesi ve al m n gerçekleflmesine kadarki firma içi süreçlerini düzenli bir flekilde takip edebilirsiniz. H zl Fiyat Araflt rma H zl Fiyat Araflt rma Formu sat n alma bölümüne ile gönderilir Sat n alma yetkilisi formu tedarikçilere ile gönderir. Gelen fiyat bilgisi talep eden kifliye ile gönderilir Sat nalma Talebi Ürün, malzeme veya hizmet al m için Sat nalma Talep Formu doldurulur ve onaya gönderilir Talep formunda sat n alma bütçesi, depo/ifl merkezi, departman, proje belirtilir Talep formu flirket içinde ile da t l r ve elektronik imza ile yetkililerce onaylan r Onaylar tamamlan nca sat n alma ifllemleri bafllat l r ve talep eden kifliye onay sonucu bildirilir Teklif steme Teklif istenecek tedarikçiler, sat n alma grup s ral, sektör s ral veya alfabetik firma s ral listelerden seçilebilir Seçilen firmalara bir tuflla ( veya faks ile) Teklif steme talepleri gönderilir Gelen Teklifler ile gelen teklifler ve fiyatlar sisteme otomatik olarak kaydedilir. veya faks ile gelen teklifin bir kopyas gelen teklif formunda saklan r Ka tta gelen teklifler taranarak kaydedilir Mukayeseli gelen teklifler raporundan veya en uygun 3 teklif raporundan en cazip teklif seçilir Bir talep ile ilgili tüm teklifler ve detaylar kolayl kla izlenebilir Sat nalma Siparifli Seçilen tekliften otomatik olarak Sat nalma Siparifli haz rlan r Sat nalma sipariflinde sat n alma bütçesi, depo/ fl merkezi, departman, proje belirtilir Sat nalma siparifli flirket içinde onay ve ifllem için e- mail ile da t l r Onaylanan Sat nalma Siparifli , mektup veya faks ile tedarikçi firmaya gönderilir Sat n alma, depo, teslimat, finans vb. birimleri siparifl ile ilgili ifllemleri bilgisayarda yaparlar Sipariflten al fl faturas oluflturulur (Finans Modülü ile) Sat n Alma Bütçe Takibi Sat n alma bütçelerin belirlenmesi Bütçenin onaya gönderilmesi Bütçe gerçekleflme raporlar 7

10 SATINALMA fl Ak fl Onay Sistemi Onaylay c lar veya ifllem yapanlar onay 'i içinden bir tufla basarak ilgili talep veya sipariflini açar ve elektronik imza ile onay verirler Sat nalma Talep formu ve Sat nalma Siparifl formu için onay ve ifl ak fl sistemi firma ihtiyaçlar na uygun olarak tan mlan r De iflik tip ürünler (acil, malzeme, hizmet, demirbafl, vb.) için ayr onay tan mlar yap labilir. Onaylar seri, paralel veya kar fl k olabilir Onay tan m nda onaylay c, onay ve ifllem seçenekleri, ikaz flekli, onay süresi vb. girilir Onaylay c lar onay duraklat p de ifliklik yapmas için yazar na gönderebilir Onay sonuçlan nca veya reddedilince tan mlanm fl ilgililere bilgi için gönderilir Belirlenen süre içinde onay verilmezse yetkili otomatik ile uyar l r Tedarikçi De erlendirme Kalite sistemlerinin standard na uygun olarak her sevk yat için bir de erlendirme notu bilgisayara girilir (Sevk yat n zaman nda gelmesi, fiyat uygunlu u, hasar durumu, vb) Tedarikçiler için (6 ayl k, y ll k) genel de erleme raporlar haz rlan r ve not verilir Raporlar Sat n al m n tüm aflamalar ile ilgili çeflitli raporlar al nabilir Sat n alma süreç raporu (Talep, Teklif steme, Gelen Teklifler, Sat n alma Siparifli) Fiyat Araflt rma Listesi Mukayeseli gelen teklif listeleri Beklenen ürün/malzemeler listesi Tedarikçi, Müflteri, Talep eden ve Proje s ral Sat n alma Siparifl listeleri Talep eden, talep tipi, proje s ral Sat n alma Talepler listeleri Y l, ay, tedarikçi, ürün grubu baz nda sat n alma ciro raporlar thalat sipariflleri Tedarikçi, ürün grup, siparifl no s ral sat n al nan ürün/malzeme listeleri Onay/ifllem bekleyen talep ve siparifl formlar Sat n alma Bütçe ve gerçekleflme listeleri Tedarikçi De erlendirme listeleri Malzeme Girifl Kalite Kontrol sonuç listeleri thalat Dosya Takibi TeamWork, thalat dosyalar n n ve ifllemlerinin bilgisayarda takip edilmesi ve izlenmesine imkan sa lar. thalat Dosya Takibi Akreditifler, ithalat sipariflleri ve her ithalat ifllemi için bir dosya aç l r Dosyada ithalat aflamalar ile ilgili tüm bilgiler, firmalar, tarihler, belge no.lar vb. kaydedilir Gümrük vergileri hesaplan r ve raporlan r Tedarikçi Kay tlar Listeler Aç k ve kapanm fl dosyalar ( hracatç, müflteri, tarih s ral ) Yoldaki/gümrükteki dosyalar, ödenmemifl dosyalar Akreditifler (Banka, ihracatç, müflteri s ral ) Proforma ile sat fllar ve komisyonlar Dosya durum raporu thalat maliyetleri ve oranlar raporu Sat n alma ifllemlerinde kullan lan tedarikçiler için düzenli kay tlar oluflturman z, bu kay tlara çeflitli flekillerde eriflmenizi ve sorgulamalar yapman z sa lar. (CRM kullan l yorsa Müflteri ve Tedarikçi kay tlar ayn veritaban nda kaydedilir.) 8 Kay tlar Tedarikçilerin detayl bilgi kay tlar - Adres, telefon, faks, adresi, web adresi, vergi daire ve numaras, flube, fabrika adresleri... - Mali durum, kredibilite, banka hesaplar, teminatlar, ürünleri, sat n alma flartlar... - Özel notlar, ilave bilgiler, ekli dosya/resimler Tedarikçi Yetkililerinin detayl kay tlar - Firmadaki görevi, departman, müdürü, yard mc s, sekreteri, telefonu, dahili telefonu, adresi Tedarikçileri grupland rma - Onayl -Onays z tedarikçiler, lgili Sat n alma fiefi, Sat n Alma Grubu, sektörü, özel grubu, bölgesi,... Listeler ve Eriflim Tedarikçilere; sat n alma grup, sat n alma flefi, özel grup, sektör, bölge, flehir-semt, vb s ral eriflim Adres kay tlar nda detayl sorgulama yapabilme (kay tlar her kelimeye göre indekslidir) fllemler Tedarikçi telefonunun bilgisayar ile aranmas Tedarikçilerin Web sayfalar na h zl eriflim

11 SATINALMA Tedarikçi liflkileri TeamWork, tedarikçilerle yürütülen tüm iliflkilerin kay t alt na al nmas, izlenmesi ve raporlanmas n sa lar. Sat n alma kadronuzun faaliyetlerini takip edebilir, verdi iniz görevleri izleyebilir, tedarikçilere periyodik ziyaret planlamalar yapabilir, ziyaret sonuçlar n raporlayabilirsiniz. TeamWork, tedarikçi iliflki kay tlar sayesinde tedarikçi iliflki sürecinin aksamadan devam etmesini sa lar. flten ayr lan bir Sat n Alma fiefinizin tedarikçiler ile ilgili bilgileri flirketinizde kal r. Tedarikçi liflki Kay tlar Faaliyet kay tlar (telefon, toplant, ziyaret, tan t m, vb) Yaz flma kay tlar ( , Faks, mektup) Sat n alma sipariflleri Proje Sat n Al m ve iliflkiler takibi Görev ve Ça r Takibi Tedarikçilerle ilgili yap lacak ifllerin görevlendirme ve takibi Tedarikçilerden gelen ça r lar n izlenmesi Planl fllemler Periyodik ziyaret planlama ve takibi Periyodik arama planlama ve takibi Tedarikçi zleme Tedarikçilerle ilgili tüm faaliyet ve kay tlara tedarikçi, sat n alma flefi, proje, tarih baz nda eriflim Projelerle ilgili tüm faaliyet ve kay tlara eriflim Performans De erlendirme Sat n alma personelinin tüm faaliyet, ziyaret, görev, sat n alma siparifllerinin raporlanmas Bilgisayarda tüm faaliyetleri izlenen sat n alma personelinin verimlili inde art fl Malzeme Girifl Kalite Kontrol Sat n al nan malzemelerin kalite kontrolünün yap lmas için ifl ak fl oluflturur. Sat n al nan malzemeler ifl ak fl ile laboratuar, test merkezi, kalite kontrol gibi birimlere yönlendirilir, kalite kontrol sonucu sat n alma formuna kaydedilir. Kalite Kontrol Sat n al nan malzemeler için Malzeme Girifl Kalite formu oluflturulur ve ifl ak fl ile kontrolleri yapacak birimlere yönlendirilir De iflik malzeme cinsleri için farkl kalite kontrol formlar ve ifl ak fllar oluflturulabilir Kontrol sonuçlar sat nalma siparifline kaydedilir ve listelerle raporlan r Listeler Tedarikçi s ral kontrol sonuçlar Malzeme cinsi s ral kontrol sonuçlar Sat nalma siparifl no s ral sonuçlar fllem yapacak birim (Onaylay c ) s ral formlar Malzeme kontrol istatistikleri Ürün-Malzeme Katalogu Sat n al nacak ürün, malzeme, hizmetler ürün katalogundan seçilebilir. (Ürün katalog detaylar için CRM bölümüne bak n z.) 9

12 ÜRET M Üretim Planlama ve Takibi TeamWork Üretim modülü, üretim yapan flirketlerinin üretim planlama ve takibini yapmas için gerekli araçlar sa lar. TeamWork CRM, Sat nalma ve Finans modülleri ile entegre olarak çal flan Üretim modülünde; üretim reçetelerinin oluflturulmas, iflgücü, ifl istasyonlar ve tezgahlar n çal flma planlar n n yap lmas, ifl emirlerinin haz rlanmas, malzeme tedarik gereksinimlerinin hesaplanmas, sat n alma taleplerinin oluflturulmas, üretim maliyet analiz ve raporlar n n haz rlanmas gibi ifllemler yap l r. TeamWork ÜRET M, afla daki uygulamalar ile entegre çal fl r: CRM Sat nalma Faturalama ve Stok Kontrol Finans Yönetimi ve Muhasebe Tan mlamalar Operasyonlar fl stasyonlar Tezgahlar (Makineler) flgücü (Operatörler) Fasoncular Ara Malzeme ve Yar Mamuller Çal flma Takvimleri Üretim Reçeteleri Üretim Planlama Sat fl sipariflinden veya stoka üretim için üretim talebi girilmesi Üretim taleplerinden Üretim Emirlerinin oluflturulmas Üretim Emirlerinden emir önceliklerine göre fabrika ifl plan n n oluflturulmas s istasyonlar için ifl emirlerinin oluflturulmas Malzeme gereksinim ihtiyaçlar n n hesaplanmas Üretimde kullan lacak malzeme al mlar için sat n alma taleplerinin otomatik oluflturulmas Tezgah ve iflgücü doluluk durumlar na göre ve malzeme durumuna göre üretim emirlerinin tahmini bitifl tarihlerinin hesaplanmas ve raporlanmas Gün sonlar nda üretilen adetlerin sisteme kaydedilmesi Tahmini ve kesin maliyet hesaplar n n yap lmas Üretimde kullan lan malzemelerin otomatik olarak stoktan düflülmesi Muhasebede ilgili üretim fiflinin otomatik olarak kaydedilmesi Üretim senaryolar na göre analiz ve raporlar 10

13 F NANS - MUHASEBE Yöneticiler çin Finans Yönetimi TeamWork Finans-Muhasebe modülü, özellikle yöneticilerin flirketlerinin finans durumunu kolayl kla izleyebilmesi için gelifltirilmifltir. Di er muhasebe programlar nda olmayan bir bilgi alma kolayl sa lar. TeamWork F NANS, afla daki uygulamalar içerir: Faturalama Stok Kontrol Finans Yönetimi Muhasebe Müflteri/Tedarikçi Kay tlar Ürün/Malzeme Katalogu Entegre TeamWork CRM, Sat nalma ve Üretim modülleri ile entegre olarak çal fl r Tekliften sat fl siparifli, sipariflten sat fl faturas, faturadan stok, cari hesap ve muhasebe kayd oluflturulur Sat nalma talepten al fl siparifli, sipariflten al fl faturas, faturadan stok, cari hesap ve muhasebe kayd oluflturulur Tek seviyeli entegrasyon: Fatura kaydedildi i anda ilgili cari hesap ve muhasebe fifli oluflturulur Faturada yap lan herhangi bir de ifliklik an nda cari hesaplarda ve muhasebe hesaplar nda güncellenir. Faturalama ve Stok Kontrol Sat fl ve al fl faturalar, irsaliyeleri, üretim fifllerini, depolar aras transfer fifllerini ve rezerve fifllerini sistemde oluflturabilirsiniz. Bu ifllemlerle ilgili stok hareket kay tlar otomatik olarak haz rlan r ve raporlan r. Stoklar n z depolar baz nda ve toplam olarak izleyebilir, stok hareket raporlar n görebilir, FIFO ve ortalama maliyet raporlar oluflturabilirsiniz. Müflteri temsilcileriniz teklif verirken veya siparifl haz rlarken stoklar n durumunu görebilirler. Fatura ve rsaliye Sat fl Sipariflinden Sat fl Fatura/ rsaliye oluflturulmas Al fl Sipariflinden Al fl Fatura/ rsaliye oluflturulmas thalat ifllemleri için thalat Faturas thalat faturas nda gümrük vergisi hesaplama Dövizli veya YTL fatura girifli Faturadan muhasebe'ye direkt entegrasyon Fatura keserken cari hesap risk kontrolü Faturada minimum kar marj kontrolü Fatura ödeme plan girilebilmesi Seri No ve lot takibi Sat fl kota takibi ve raporlama Sat fl prim hesaplama ve raporlama K ymetli evrak takibi Depo Fiflleri Ürün Rezervasyon fifli Depolar aras transfer fifli Üretime Ç k fl Fifli Üretim Fiflleri Üretim reçetesinden Üretim fifli oluflturma Üretim maliyetlerinin girilmesi Malzeme ve yar mamullerin stoktan düflmesi Proje baz nda üretim raporlar Malzeme Gereksinim Planlama Eksik malzeme listesi Sat lan Mal n Maliyeti FIFO Maliyet hesab Hareketli Ortalama Maliyet hesab A rl kl Ortalama Maliyet hesab FIFO ve Ortalama Envanter Sat fl Karl l k Analizi Sat fl Kota ve Prim Takibi Sat c ve Ürün Grup sat fl kota takibi Prim hesap ve raporlama Fatura Raporlar Sat fl ve Al fl Ciro Raporlar Fatura listeleri (Tarih, cari hesap s ral ) Müflteriye sat fllar Tedarikçiden al fllar Al fl sipariflleri (Gelecek ürün/malzeme listesi) Stok Raporlar Stok Durum Raporlar (Stok Kodu, ürün grup, depo, müflteri s ral ) Stok hareket raporlar (Stok Kodu, ürün grup, depo, müflteri, hareket tipi s ral konsolide veya firma baz nda) Müflterideki ürünler Dönemsel girifl - ç k fl adetleri Kritik seviye alt ndaki stoklar Stok yaflland rma raporu 11

14 F NANS - MUHASEBE Finans - Muhasebe Yöneticiler için haz rlanm fl Finans Yönetimi ve Muhasebe modülü ile flirketlerinizin finansal ve muhasebe kay tlar na kolay ve h zl eriflim sa layabilirsiniz. Di er TeamWork programlar ile entegre olarak YTL veya döviz baz nda nakit varl klar (kasa, döviz kasa, banka hesaplar n ), faturalar, cari hesaplar, çek ve senetleri, teminat mektuplar n, akreditifleri ve bütçenizi takip edebilir; gelece e yönelik nakit ak fl tahminlerinden faydalanabilirsiniz. Cari Hesaplar Cari Hesap Mizan Cari Hesap Ekstre Dövizli Mizan, Ekstre Risk Takibi Cari Hesap Yaflland rma Mutabakat Mektubu Taksitli ödeme takibi Aç k faturalar listesi Finans Yönetimi Gelir ve gider tahminleri Nakit Ak fl Takibi (Firma baz nda veya konsolide) Varl klar Listesi Alacak Çek - Senet Takibi Borç Çek - Senet Takibi Teminat Mektup Takibi Akreditif Takibi Yönetime yönelik detayl raporlar Muhasebe Kay tlar Mahsup, Tahsil, Tediye Çek-Senet Bordro, Çek-Senet fllem Dövizli Hesap fllemleri Dövizli Hesaplar için otomatik naz m hesap fiflleri Otomatik Fatura entegrasyonu Resmi Defterler Kasa, Yevmiye, Kebir Bütçe Takibi Her hesap için ayl k veya 3'er ayl k bütçe Mukayeseli bütçe ve gerçekleflme raporlar Yönetime yönelik detayl raporlar Firma ve Konsolide Bilanço, Gelir-Gider, Mizan Dövizli Bilanço, Gelir-Gider, Mizan Ayl k Gelir-Gider Analizleri Departman baz nda gelir-gider raporlar Projelerle ilgili gelir-gider raporlar lgili müflteri baz nda gelir-gider raporlar Personel Masraf-harcama Raporlar Nakit ve döviz kasa hareketleri, Banka hesap hareketleri Detayl Muavin Raporlar Analiz Raporlar Mukayeseli Bilanço (YTL/Döviz) Mukayeseli Gelir-Gider (YTL/Döviz) Dupont Analizi Pentagon Analizi Müflteri/Tedarikçi Kay tlar Fatura edilecek cari hesap tan mlar Müflteri/Tedarikçi kay tlar veritaban nda yap l r. (Müflteri/Tedarikçi Kay tlar detaylar için CRM bölümüne bak n z.) Ürün Katalogu Fatura edilecek ürün, malzeme, hizmetler ürün katalogundan seçilebilir. (Ürün katalog detaylar için CRM bölümüne bak n z.) 12

15 TEKN K SERV S Teknik Servis fllemlerinin Takibi TeamWork, Teknik Servis departman n n tüm ifllerini bilgisayarda takip ederek müflterilerinize kaliteli bir servis hizmeti vermenizi sa lar. Müflterilerin ar za ve servis taleplerini, ar zan n tespiti, teknisyenlerin görevlendirilmesi, ar zan n giderilmesi, kullan lan parçalar kaydedilmesi, müflteriye cihaz n teslimi gibi tüm aflamalar yla takip edebilirsiniz. Aç k ve kapanm fl servis formlar ile ilgili çeflitli raporlar alabilirsiniz. Müflterilerdeki bak m n z alt ndaki cihazlar takip edebilir, bu cihazlara periyodik bak mlar planlayabilir ve gerçeklefltirebilirsiniz. Müflteri bak m sözleflmelerini haz rlayabilir ve izleyebilirsiniz. Ayr ca, teknisyenlerinizin kullanaca bir teknik bilgi arflivi oluflturabilirsiniz. Servis Formlar Takibi Servis merkezine gelen tüm talepler için bir servis formu kayd girilir Servis formunda detayl bilgiler tutulur: - Müflteri bilgileri, - cihaz bilgileri (cihaz arflivinden müflteri ad yla veya seri numaras yla seçilebilir), - cihaz n sözleflme-garanti durumu, - müflteri flikayeti, teknisyen tespiti, yap lan ifller, - ifli yapan görevliler ve ifl süreleri, - kullan lan parçalar ve hizmet bedeli, Aç lan her servis formu için ilgili müflteri temsilcisine e-posta gönderilir Servis formu durumu statü kodlar yla izlenir Servis merkezi yetkilisi her servis formu için görevlilere atama yapar. Atanan kifli e-posta ile bilgilendirilir Cihaz arflivinde olmayan yeni bir cihaz girifli yap l rsa, bu cihaza ait bilgiler cihaz arflivine kaydedilir Tamir edilen cihaza "Tamir garantisi" verilebilir "Fiyat Onay Formu" haz rlan r ve müflteriye gönderilir Sigortal cihazlar için "Hasar Bildirim Formu" oluflturulur Periyodik Bak m Takibi Müflterilerde yap lacak periyodik bak m ve kontrollerin planlanmas ve takibi yap l r Periyodik bak m raporlar girilir Müflteri Memnuniyet Aramas Servis veya bak m formu ile ilgili ifllemler sonuçland ktan sonra, müflteri aranarak memnuniyet anketi yap l r Müflteri cevaplar ndan Müflteri Memnuniyet Notu hesaplan r Memnuniyet notu belli bir puan n alt nda ise yönetime rapor edilir ve servis formu yeniden aç l r Son Kontrol Son kontrol yetkilisi Servis formu ile ilgili tüm ifllemleri kontrol ettikten sonra form kapat l r Listeler Aç k ve kapal servis formlar, kay t numaras, müflteri ad, statü kodu (durumu), cihaz tipi, ar za tipi, vb s ral de iflik listelerle izlenebilir. Müflterilere, dönemsel servis raporu haz rlanarak gönderilebilir Periyodik bak m rapor listeleri al nabilir Tarih, müflteri, cihaz tipi, teknisyen baz nda servis gelirleri izlenebilir Internet Üzerinden Servis Takibi TeamWork Servis Internet Eriflim Modülü al nd taktirde afla daki ifllemler yap labilir: Müflterileriniz Internet üzerinden servis talebi girebilir Müflterileriniz kendilerine ait servis formlar n n durumunu Internet'ten izleyebilir Bak m Sözleflmeleri Takibi Bak m sözleflme teklifleri (fiyat teklifi ve sözleflme örne i) haz rlan r Sözleflmeye dahil edilen cihaz bilgileri cihaz arflivine kaydedilir Sözleflme alt ndaki cihazlar sigorta ettiriliyorsa sigorta bildirim formu haz rlan r Sözleflmedeki cihazlar n müflteri yerinde kontrolü için "Makine Park " formu haz rlan r Sözleflme bitifl tarihine göre al nan listelerle sözleflmelerin yenilenme zamanlar takip edilir Bak m sözleflme fatura kesilme tarihleri takip edilir Sözleflme geliri raporlar al nabilir Servis Kapsam ndaki Cihazlar Arflivi Müflterilerde bulunan garantili veya bak m sözleflmesi alt nda bulunan cihazlar için bir cihaz kart tutulur Cihaz kart nda: Marka, model, cihaz tipi, seri no, fiyat, müflteri ad -adresi, al nd firma, garanti-sözleflme durumu, garanti veya sözleflme bafllang ç-bitifl tarihleri vb bilgiler tutulur Müflteri s ral cihaz raporu ile müflteride bulunan tüm cihazlar izlenebilir Cihaz modeli s ral rapor ile herhangi bir cihaz n hangi müflterilerde oldu u izlenebilir Cihaz durumu s ral rapor ile garantili veya sözleflme alt ndaki cihazlar izlenebilir Seri no baz nda sorgulama yap labilir Garanti bitifl ay ve tarihine göre s ralanm fl cihazlar listesi al nabilir Sözleflme bitifl ay ve tarihine göre s ralanm fl cihazlar listesi al nabilir Teknik Bilgi Arflivi Bak m ve destek ile ilgili teknik bilgiler (sorunlar ve çözümleri) belli bir kodlama sistemi alt nda bilgisayara kaydedilir Her kelimeye göre indeksli olan bu bilgiler çeflitli kriterlere göre aranabilir. Bu sayede güncel bir sorunu çözmek için gerekli teknik bilgilere h zla eriflilebilir 13

16 Dosyalarda kaybolmay n, Kalite sisteminiz ka t üretmesin, Formlar n z ortalarda dolaflmas n, fllerinizi not ka tlar nda takip etmeyin TeamWork Yönetim Yaz l mlar ile Ka ts z Ofis Ortam nda Çal fl n Doküman Yönetimi Kalite Yönetimi Gelen-Giden Evrak fl Takip Proje ve fl Takip Personel Formlar 14

17 DOKÜMAN YÖNET M Doküman Organizasyon ve Yönetimi Ka ts z ofis ortam nda dokümanlar n h zl, kolay ve güvenli flekilde organizasyonu, yönetimi ve eriflimini sa lar. Tüm elektronik ve taranm fl dokümanlar n z bir kütüphane yap s içinde dosya odalar, dosya dolaplar ve klasörlerle organize edebilir, dokümanlarda okuma-yazma yetkilerini belirleyebilir, dokümanlar onaylama için veya bilgilendirme amac yla da tabilir, arad n z dokümanlar n tüm versiyonlar na h zl ve güvenli bir flekilde eriflebilirsiniz. Yönetebilece iniz doküman tipleri: Ürün tan t m ve sunumlar Word, Excel, Powerpoint dosyalar Taranm fl Dokümanlar Sözleflmeler, Yaz flmalar hale dosyalar, Tedarikçi Fiyatlar Teknik bilgiler, Çizimler - Kalite sistemi dokümanlar - Kalite El Kitab, - Ürün Planlar, fl Ak fllar - Prosedürler, Talimatlar - Duyurular, Sirkülerler - Toplant Notlar - Form Tasar mlar flinize sa lad faydalar: Tüm dokümanlar n z n organizasyonu Dokümanlara h zl, kolay, güvenli eriflim Ka ts z Ofis ortam Ka t belge kullan m nda tasarruf Bilgi güvenli i H zl, kolay, izlenebilir da t m Elektronik ifl ak fl ve onay ile zaman tasarrufu Her zaman en yeni versiyona eriflim Otomatik versiyon (revizyon) takibi Aranan dokümana h zl eriflim sistemi ile entegrasyon Doküman Organizasyon Dokümanlar kütüphane benzeri bir yap da organize edilir ve arflivlenir: - Doküman Odalar, - Dosya Dolaplar - Klasörler - Dokümanlar stenildi i kadar dosya dolab aç labilir. Benzer tip veya konulu dokümanlar ayn dosya dolab içinde saklan r. Dosya dolab içinde tutulacak doküman tipleri k s tlanabilir Dosya dolab n n hangi kullan c lara aç k olaca belirlenir Dosya dolab içinde dokümanlar kategoriler (klasörler) ve gruplar kullan larak s n fland r l r Yetkili kullan c lar dosya dolaplar ndaki dokümanlara çeflitli kriterlere göre eriflerek elektronik olarak izleyebilirler: - Kategorisine göre - Ana ve alt grubuna göre - lgili Firmaya göre - Yazar na göre - Doküman Kodu ve tipine göre - Oluflturulma Tarihine göre - Onay durumuna göre - Doküman geçerlik tarihine göre Kalite Sistemleri ile Uyumlu TeamWork DOKÜMAN, ISO 9000, 9001, 14000, QS-9000, AQAP gibi kalite sistemlerinin doküman organizasyon ve kontrol gereksinimleri ile uyumludur: - Versiyon kontrolü - Doküman hayat döngüsü izlenmesi - Elektronik onay sistemi - Kontrollü da t m - Kontrollü kopya Kopya Kontrolü Dokümanlar düzeltilmek için kütüphaneden al nabilir. Doküman kütüphaneye iade edilinceye kadar orijinalini baflka bir kifli düzeltme için alamaz. Dokümanlar n eski versiyonlar ve çal flma kopyalar belirgin flekilde iflaretlenir 15

18 DOKÜMAN YÖNET M Versiyon (Revizyon) Kontrolü Dokümanlar n çal flma kopyas ndan bafllayarak tüm hayat döngüsü izlenebilir: - Yeni doküman Çal flma Kopyas olarak oluflturulur - Onaya haz r hale gelince Taslak olarak kaydedilir - Elektronik olarak onaya gönderilir - Onaylar tamamlan nca Versiyon olarak yay nlan r - Da t m listesine ile da t m yap l r - Versiyonda de ifliklik için yeni çal flma kopyas oluflturularak ifllemler tekrar edilir - Doküman ömrü sonunda arflive kald r l r Versiyon No kontrolü otomatik flekilde yap l r. ISO Kurallar na uygun olarak yay nlanm fl ve çal fl lan dokümanlara ayr listelerden eriflilir. Dokümanlar n tüm eski taslak ve versiyonlar na eriflilebilir. Dokümanlarla ilgili tüm kay t, düzeltme, onay, arfliv vb. ifllemlerin hangi tarihte kimler taraf ndan yap ld n belirten detayl günce (Log) kay tlar tutulur. Kontrollü Da t m Dokümanlar bilgilendirme amac yla flirket içinde ile da t labilir. Kullan c lar içindeki ba lant iflaretine basarak doküman aç p inceleyebilirler. Da t mda dokümanlar n kopyas de il sadece ba lant iflareti gönderilir. Böylece hem güvenlik sa lan r hem de disk alan tasarruf edilir. Doküman n kimlere da t ld bilgisi tutulur. Da t mlar, tarih s ral ve da t lan kifli s ral da t m listeleriyle izlenebilir. fl Ak fl ve Onay Sistemi Dokümanlar onaylama, bilgilendirme veya ifl ak fl n sa lama amac yla flirket içinde ile ilgililere gönderilebilir. Onaylay c lar onay i içinden bir tufla basarak ilgili doküman açar ve elektronik imza ile onay verirler. Her doküman veya ifllem tipi için ayr onay tan m yap labilir. Onaylar seri, paralel veya kar fl k olabilir. Onay tan m nda onaylay c, onay ve ifllem seçenekleri, ikaz flekli, onay süresi vb. girilir. Onaylay c lar, onay bekleyen dokümanlar listesinden kendi adlar alt ndaki dokümanlar açarak ifllem yapabilirler. Onaylay c lar onay duraklat p de ifliklik yapmas için yazara gönderebilir. Onay sonuçlan nca veya reddedilince tan mlanm fl ilgililere bilgi için gönderilir. Uyar lar Doküman geçerlilik tarihinden (örne in sözleflme yenileme tarihinden) bir ay, bir hafta öncesinde yetkililer ile otomatik olarak uyar l r Onaylamay geciktiren onaylay c lara otomatik hat rlatma leri gönderilir. Bilgi Güvenli i Her doküman kimlerin okuyabilece i, kimlerin düzeltebilece i, kimlerin yönetece i belirlenir. Kullan c lar listelerde sadece okuma yetkileri olan dokümanlar görebilir. Kifliye özel dokümanlar oluflturulabilir. Hassas dokümanlar kopyalamaya ve yazd r lmaya kapat labilir. Bu dokümanlar sadece yetkili okurlar taraf ndan ekranda izlenebilir veya yazd r labilir Doküman Tipleri Yüzlerce çeflit doküman tipini destekler: - Metin doküman - Ekli dosya l doküman (resim, çizim, faks veya herhangi bir dosya) - MS Word, Excel, Powerpoint dosyalar - Obje li doküman (doküman içinden Word, Excel veya herhangi bir uygulamay açmak) - fiablonlu doküman (Metin veya dosya flablon) - Form fiablonlu doküman - Özel form lu doküman - Mektup ve Faks (Türkçe- ngilizce) Yeni doküman tipleri tan mlanabilir. Her doküman tipi için ayr onay, kategori, yetki ve da t m listesi tan mlar yap labilir. Dosya dolab içine kaydedilecek doküman tipleri k s tlanabilir. Dokümandaki ekli dosyalar, kendi programlar (Word, Excel vb) ile düzeltilmifl olsalar dahi, doküman içinde düzeltilmifl son hali saklan r. Dokümanlarda Arama Yapma Tüm dokümanlar ve ekleri her kelimeye göre indekslenir. Doküman içinde geçen kelimelere, yazar na, ilgili firmaya, tarihe göre aramalar yap labilir 16

19 KAL TE YÖNET M Kalite Sisteminizi Bilgisayar Ortam nda Oluflturun TeamWork KAL TE, ISO 9000, 9001, 14000, QS-9000, AQAP gibi kalite sistemlerinde kullan lan tüm doküman ve kay tlar n organizasyon ve kontrolü ile ka ts z bir kalite sistemi kurman z ve yönetmenizi sa lar. TeamWork KAL TE, toplam kaliteyi hedefleyen di er TeamWork çözümleri (CRM, SATINALMA, DOKÜMAN YÖNET M, TEKN K SERV S) ile entegre bir flekilde çal fl r, ve kaliteyi oluflturan tüm ifl süreçlerini kontrol alt na al r. flinize Sa lad Faydalar Kalite sistemi haz rlama ve yönetiminde kolayl k Kalite dokümanlara h zl, kolay, güvenli eriflim Ka ts z Ofis ortam Ka t belge kullan m nda tasarruf Bilgi güvenli i Elektronik ifl ak fl ve onay ile zaman tasarrufu Düzeltici önleyici faaliyetlerde verim art fl yilefltirme gereken ifllemlerin kolay tespiti Yönetim sisteminin verimlili inde art fl Müflteri ve tedarikçilerle iliflkilerde düzen Müflteri memnuniyetinde art fl sistemi ile entegrasyon Kalite Dokümanlar Yönetimi Kalite dokümanlar n n organizasyon ve yönetimi için TeamWork DOKÜMAN YÖNET M modülü kullan l r. - Kalite El Kitab - Ürün Planlar, fl Ak fllar - Prosedürler, Talimatlar - Duyurular, Sirkülerler - Toplant Notlar KAL TE Modülleri Düzeltici - Önleyici Faaliyetler (DÖF) Düzeltici ve Önleyici faaliyet kayd aç lmas DÖF ile ilgilenecek fl grubu ve görevli seçimi DÖF formlar n n ile ilgililere da t m DÖF ile ilgili ifl atamalar yap lmas ( fi TAK P Modülü ile) DÖF Sonuçlanana kadar takibi ve raporlanmas DÖF istatistikleri Uygunsuzluk Kay tlar Uygunsuzluk yer ve tiplerinin tan mlanmas Uygunsuzluk kay tlar n n girilmesi, dönemsel bazda raporlanmas Uygunsuzluktan DÖF oluflturma Kalite Hedefleri Takibi Dönemsel kalite hedeflerinin tan mlanmas, Hedeflerin sonuçlar n kay t ve raporlanmas Denetim Kay tlar Denetim planlar n n yap lmas, Denetim raporlar n n kay t ve raporlanmas Yönetim Toplant lar Yönetim gözden geçirme toplant planlanmas Toplant notlar n n kaydedilmesi ve takibi. Tedarikçi De erleme Tedarikçi hizmet ve teslimat de erlendirilmesi Tedarikçilerin dönemsel de erlendirme raporlar Personel Kay tlar Personelin özlük kay tlar Personel Organizasyonu TeamWork DOKÜMAN YÖNET M, Kalite sistemlerinin doküman organizasyon ve kontrol gereksinimleri ile uyumludur (Versiyon kontrolü, doküman hayat döngüsü izlenmesi, elektronik onay sistemi, kontrollü da t m, kontrollü kopya, vb). TeamWork DOKÜMAN, kalite sistemi d fl ndaki dokümanlar n da bilgisayar ortam nda tutulmas na ve paylafl m na imkan sa lar. Görev Tan mlar Görev tan mlar n n haz rlanmas, onaylanmas ve yay nlanmas E itim Kay tlar Personele verilen flirkete uyum e itimleri ve di er iç e itim kurslar n n planlanmas. E itim kat l m tutanak kay t ve raporlanmas E itim Anketleri Personele verilen iç e itim anket sonuçlar Müflterilere verilen d fl e itim anket sonuçlar Kalibrasyon Kay tlar Ölçüm cihazlar n n kalibrasyon ifllemlerinin planlanmas, Ölçümlerin kaydedilmesi ve raporlanmas Bak m Kay tlar Makine ve cihaz periyodik bak m planlanmas Bak m raporlar n n düzenlenmesi Tasar m Tasar m planlar ve yap lacak ifllerin takibi Tasar m ile ilgili toplant notlar, Tasar m do rulama raporlar Opsiyon Modül: fl Süreç Ölçümleme fl Süreçlerin ile ilgili ölçümlerin yap lmas ve raporlanmas (Bu modül firma içi süreçlerinin analizi sonucunda özel olarak yaz l r) 17

20 GELEN - G DEN EVRAK Gelen-Giden Evrak Organizasyon Ve Yönetimi fiirkete Gelen Evrak ve Faturalar n kay t alt na al nmas, ilgili departmanlara yönlendirilmesi ve ifl ak fl n n takip edilmesi, giden evrak ve yaz lar n haz rlanmas, kaydedilmesi, onaya gönderilmesi ve gönderim ifllemlerini ka ts z ofis ortam nda takip etmenize imkan sa lar. Gelen Evrak fiirkete gelen evrak ve faturalar n evrak kabul bölümünde taranmas ve sisteme kaydedilmesi Da t m yapacak departmana ile gönderilmesi Da t m yapacak kiflinin gelen evrak ile ilgili görevlendirme yapmas Görevliye ve bilgi için seçilenlere ile iletilmesi Görevli kiflinin evrak ile ilgili ifllemleri yapt ktan sonra sonuç raporu oluflturmas ve göndermesi Orijinal evrak n belirlenen departman yetkilisine teslim kayd fiirkette çal flanlara gönderilen özel evraklar n kaydedilmesi, kiflinin bilgilendirilmesi ve teslim kayd Giden Evrak fiirketten gönderilecek resmi yaz, mektup vb dokümanlar n haz rlanmas Yaz y imzalayacak ve onaylayacak kiflilere onaya gönderilmesi Onaylar tamamland ktan sonra yaz n n bast r lmas ve teslimat bölümüne teslimi Muhatab na teslim edilen evrak ile ilgili teslim notunun kaydedilmesi Listeler Gönderen, gönderilen, yazar, onaylay c, görevli departman, yap lacak ifl tip, konu ve tarih s ral listeler Evrak kabul'de bekleyen evraklar Teslimat bekleyen evraklar 18

21 fi TAK P Firman zdaki flleri Bilgisayarda Takip Edin fiirketinizde sat fl, pazarlama, üretim, bilgi ifllem, hizmet, finans, vb. bölümlerde yap lacak ifllerin bilgisayar ortam nda takibine imkan sa lar. fllerin ve görev atamalar n n kolay bir flekilde girilmesi, ile bilgilendirme ve hat rlatma sayesinde iflleriniz takipsiz kalmaz. fl ve Görev Atama fiirkette standart ifller, ilgili departman ve görevlisi önceden tan mlan r. Görevler ifl listesinden seçilerek veya yeni girifl yap larak atan r fl grubuna, kifliye veya kendinize ifl/görev atanabilir fl atan nca görevli ve bilgilendirilecek kiflilere gönderilir Atanan kifli görevi baflka bir kifli veya ifl grubuna atayabilir. Kimlerin kimlere ifl atamas yapabilece i yetki tan mlamalar ile k s tlanabilir. Gizli ifl atamas yap labilir ( lgili formu sadece görevli ve görev veren görebilir) Yap lacak ifl için Hedef bafllang ç, hedef bitifl ve kritik tarih (ihale tarihi vb) tan mlanabilir Görev formlar içine Word, Excel, Powerpoint vb. dosyalar eklenebilir. fller proje baz nda ve ilgili müflteri baz nda takip edilebilir liflkili ifller girilebilir ve birlikte izlenebilir Tekrarlayan ifller fli Tekrarla ifllemi ile girilir Yap lacak iflleri kimlerin görebilece i yetki tan mlamalar ile belirtilir fl Takibi Görevli kifli, görevlendirme 'i içindeki ba lant y t klayarak görev bilgilerine eriflir. Kullan c lar kendilerine atanan iflleri ve kendilerinin baflkas na atad iflleri TeamWork ana menüsünde fllerim ve Verdi im fller listelerinde izleyebilirler Görevli kifli, ifl ile ilgili aflamalar kaydeder. flin aflamas (durumu) de iflti inde görev veren ve ilgililer ile bilgilendirilir. Görev tamamlan nca görev veren ve ilgililer ile bilgilendirilir. Ortak ajanda'da ifllerin bafllang ç ve bitifl tarihleri gösterilir. Hat rlatma Bitifl tarihi yaklaflan ifllerle ilgili hat rlatma 'leri gönderilir Hedef tarih geçmifl ve halen tamamlanmam fl olan görevlerle ilgili görevliye ve görev verene, hat rlatma gönderilir ptal edilen, reddedilen ve bitirilen görevlerle ilgili kiflilere E-Posta gönderilir Görevin tüm aflamalar, kimlere E-Posta gönderildi i, bafllama ve bitifl tarihleri ile ilgili detayl günce (log) kay tlar tutulur. Raporlar Aç k fl Listeleri (Görevli, Görev Veren, fl Grup, lgili Proje, lgili Müflteri, Hedef Tarih, Bafllama Tarih, Durum s ral listeler) Kapanm fl fl Listeleri (Görevli, Görev Veren, fl Grup, lgili Proje, lgili Müflteri, Hedef Tarih, Durum s ral listeler) Görevli performans listeleri ( fller zaman nda bitirilmifl mi?) Görevlerle ilgili kelime baz nda aramalar yap labilir Duyurular fiirket içinde bilgilendirme amaçl duyuru yap labilir Duyuru muhataplar tan mlanabilir ve kullan c lar kendileri ile ilgili duyurular görebilir Tan mlar Standart fl Tan mlar fl Gruplar, grup müdür ve personeli fl Kategorileri ve fl Tan mlar fl Aflama (Statü) Tan mlar Öncelik Tan mlar Entegrasyon Tüm TeamWork uygulamalar içinden veya uygulamas içinden ifl atanabilir. Görevle ilgili TeamWork doküman na Görev formu içinden bir t klama ile eriflilebilir. 19

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r Biz Kimiz? 2003 Futurecom, 2003 y l nda kurulmufl ve yaz l m gelifltirme faaliyetlerine bafllam flt r. 2003 y l nda Enflasyon Muhasebesi Program n gelifltirerek piyasaya sunmufltur. Bu çal flmas 2004 y l nda

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi 15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi *03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI 1. Katalog Takip Sistemine Giriş KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI Katalog Talebi Sisteminde iş akışı aşağıdaki gibidir: Yetkili Satıcımız Bayi özelden erişeceği Katalog Takip Sistemine talep açıklamasını,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Hukuk Büro Yönetimi. Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı

Hukuk Büro Yönetimi. Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı Hukuk Büro Yönetimi Hukuk Büroları için Komple Yönetim Yazılımı Firma Tanıtımı Türkiye nin En Eski BiliĢim Firmalarından Biri 27 Yıldır Bilgisayar Sektöründe (KuruluĢ: 1983) ÇalıĢan Sayısı : 45 Departmanlar

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI

NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYON YAZILIMI PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Tanımlar Modülü ile programı firmaya uyarlama PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Sezon bazında çalışma Birden çok fabrika desteği Dış üretim merkezlerini

Detaylı

Operasyon Yönetim Sistemi. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi

Operasyon Yönetim Sistemi. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi Operasyon Yönetim Sistemi Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi 1.ADIM ÇAĞRI KAYIT YÖNETİMİ ISO 10002 Müşteri Memnuyeti Yönetim Sisteminin Uygulanması Çağrı Kayıt Yönetimi Müşteri talep

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04)

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04) İNŞAAT PROJELERİNDE VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 GÖREVLERİ (DERS-04) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ANAHTAR KELİMELER 2. ÖNSÖZ 3. GİRİŞ 4. GÖREVLERİ 5. PROJE RAPORU

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL SAYFA 1 / 11 HKPR001 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu prosedürün amacı, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lığının Kalite Yönetim Sistemi nde yer alan dokümanların bir düzen içinde hazırlanmasını, onaylanmasını, güncellenmesini,

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı