TAM ZAMANINDA imalat ORTAMINDA SIRALAMA KURALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN BİR BENZETiM MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM ZAMANINDA imalat ORTAMINDA SIRALAMA KURALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN BİR BENZETiM MODELİ"

Transkript

1 SAÜ Fen Bilimleri nstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Saya (M art 2001) TAM ZAMANINDA imalat ORTAMINDA SIRALAMA KURALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN BİR BNZTiM MODLİ Orhan Trkul, sra Kurt Öze t- Bu çalışmada tam zamanlı bir imalat rtamında üretim yapan bir benzetim mdeli geliştirilmiştir. Mdel üzerinde, ilk larak, hücre ve iş karakteristiklerinin sisteme etkisi incelenmiş, daha snra sıralama kurallannın üç başanın ölçütüne (rtalama tezgah yararlanma ranı, rtalama akış zamanı, rtalama üretim miktan) göre karşılaştınlması için deneyler yapılmış ve snuçlar irdelenmiştir. Geliştirilen benzetim mdeli kşullarında Sn Gelen İlk İşlenir (LCFS) sıralama kuralının daha iyi snuçlar verebileceği görülmüştür. I. GIRIŞ Sn n yıldır imalatçılar verimliliği ve karlılığı artırmak için Tam Zamanında Üretim (TZÜ, just-in-time, JIT) metdlannın önemi üzerinde durdu. Gerçekte, araştırmalar TZÜ hakkındaki karışıklığın hala devam ettiğini, sadece nasıl uygulandığı knusunda değil, aynı zamanda pek çk imalatçı ıçın tanımlamasının da anlaşılamadığım gösteriyr. Bazıları bunun "sadece stk azaltım prgramı" lduğuna inanır. Bazıları da kanbanla eş anlamlı lduğunu ve MRP' ye alternatif lduğunu düşünili [1]. TZÜ geniş anlamda "bir imalatçı kuruluşta sürekli larak israfın önlenmesi ylu ile mükemmelliğe ulaşmak" (burada israf, ürüne değer katmayan herşey anlamındadır); dar anlamda ise "malzemelerin gerekli yerde gerekli zamanda hareketi" demektir. Tam zamanmda üretimin gerçekleşmesinin ideal kşulu, imalatın bekleme ve yığılma lmaksızın su gibi akıp gitmesidir. Bu akışın gerçekleşmesini sağlayan unsurlar;. ürün daklı rganizasyn. tek parça akış tipi imalat. yakın istasynlar. U tipi yerleş im. çekme sistemi. çk taraflı yetenekli persnel ve karma ürün bazında dengeli imalattır. O.Trkul, Sakarya Üniversitesi ndüstri Mühendisliği Bö1ümü, sentepe Kampüsü trkul(ii!sakarva.cd u. tr.kurt, Sakarya Üniversi tesi ndüstri Mühendisliği Bölümü, sentepe Kampüsü ckurt(ü)sakarya.edu. tr Süreçler sanki aralarında görünmez bir taşıma bandı vaıımş gibi birbirleriyle bağlanmalıdır. Kanban; imalatın yönlendirilmesinde uygun bir araç lup; Japncada ''tanımlama kartı" anlamını taşır. Fabrikada kanban; üzerinde parça numarası, sayısı, imalat yeri, stk yeri vs. gibi bilgilerin yazılı lduğu bir karttır. TZÜ, bir üıünün bir işlemden sma yeni bir işleme tam zamanında başlaması demek lan bir çekme sistemidir. Bir snraki süreç, yani müşteri, istediği miktarda ve zamanında parçalan ternin etmek için bir önceki sürece gitmektedir. Bir önceki süreç de yine bundan snra bir snraki süreç için istenilen miktarda parçayı imal edecektir. Yalnızca gerekli lanların atölye üzerinde bulunması stklarda bir azalmaya yl açacaktır. Fazla lan malzemeler için envanter taşıma maliyetlerini önleyerek ve gereksiz stğa para harcamayarak elde edilen düşük stk seviyesi işletme için maliyetin düşürülmesi demektir. Atölyedeki düşük stk seviyesi ile daha kısa çevrim zamanlan luşacak ve malzemeler daha hızlı ve düzgün akar hale gelecektir. Tam zamanında üretim sisteminin uygulanmasına geçebilmek için, firmada uygulanan üretim sistemi yeniden ele alınıp, hücresel ve akış tipi sistemlere dönüştürülmeli ve parti büyüklükleri (ideali tek parça) sn mntaj hücresine lan talebe göre azaltılmalıdır. Az yığınlar, çalışma sisteminde düzgün dağılan iş yüküne ulaşınaya yardım ederler. Oysa büyük miktarlar, işlem zamanının büyük kalın parçalarını temsil etmeye eğilimlidirler ve bu yüzden iş istasynlarında düzgün dağılan çizelgelerneyi engellerler; küçük miktarlar verimliliği daha etkili değiştirebilirler [2]. Hücreler, benzer perasynların yapıldığı makinalar gruplanarak luşturulur. Hücresel imalat, malzeme taşınınasının azaltılması, tplam akış zamanlannın düşürülmesi, süreç içi stğun azaltılması, tezgah peratörünün uzmanlığının artıtilması hususlannda önemli faydalar sağlar. Akış hatları (Flw lines) nisbi larak daha az esnekliğe sahiptir, çünkü perasynların atıarnası mümkün lmasına 21

2 Tam Zamananda imalat Ortamanda Siralama Kuraliartnin Karşllaşt1nlmas1 için Bir Benzetim Mdeli rağmen, esnek rtalama yktur. Akış tipi atölye, tüm İdeal larak bir hücresel imalat sisteminde hücreler akış tipi atölye larak tasarlanmalıdır. Hücreler, akış tipi atölye larak tasarlanırsa hücresel imalatın yararları en büyüklenir. Tam zamanında üretirnin en önemli özelliklerinden biri; akış tipi üretim lmasıdır. Akış lgusu, malzemenin fabrika içindeki hareketini belirtir ve ham malzemenin satın alınmasından başlayıp bitmiş ürünlerin, yani mamullerin sev ki yatma kadar bu hareketin sürekliliği anlamını taşır. Sürekli düzgün bir imalat akışının sağlanmasında, ürün daklı yerleşim ileri düzeyde bir iyileştiıınedir. İşçilerin bir üretim hattında görev almaları belirli bir fnksiynu üstlerunelerinden daha iyidir. Tezgahların iyileştiriterek süreçlerin daha basit hale getirilmesi snucu işçiler farklı süreçlerin uygulandığı tezgahlarda çalışabilecek bilgi seviyesine erişirler. İşçilerin iş yapabilme kabiliyetlerinin bu şekilde artırılması snucu çalışma zamanından yararlanma da artacak, süreçler tek tek birbirleri ile daha iyi krdine edileceklerdir. Yöntem daklı yerleşimden kaynaklanan israf ve diğer prblemler ürün daklı yerleşime geçince çözülürler. Bu şartlarda lüzwnsuz taşıma, ara stklann birikmesi ve uzun imalat geçişleri önlenecektir. Yöntem daklı yerleşirnde istasynlar arası mesafe büyük lduğundan parçaların birer birer taşınması çk zrdur. Bir ürün daklı imalat sisteminde karar verildiğinde ve işçilerin çeşitli görevleri yürütecek seviyeye geldiklerinde uygulanacak en akıllı yerleşim - U - şeklinde lanıdır. Bu imalat tipine 'Tek parça akış tipi imalat' adı verilir. U şeklinde bir yerleşim tezgahlar arası işçilerin dlaşımını ve lüzwnsuzca uzun mesafeleri gidip gelmesini asgariye indilinektedir. Bunun snucu verimlilik önemli derecede artmaktadır. Aynı çerçevede taşıyıcı bantlann çğuna ihtiyaç kalmadığı gibi, imalattaki parça sayısında büyük miktarda azalma lmuştur. Yeni yerleşirnde yer ihtiyacı daha da azalmakta, taşıma mesafeleri lsalmakta ve tümü ile taşıyıcı bantlara ihtiyaç alnıamaktadır [3]. II. BNZTiM TKNİGİ Benzetim mdellerinde uygulamada karşılaşılan gerçek değerler ve laylar incelenir. Bu gerçek değerlere benzer değerlerin bilgisayardan yararlamlarak rassal larak üretilmesi sağlanır. Üretilen bu değerler birçk kez gerçek uygulamaya benzetilerek, tekrar edilerek gerçek uygulama hakkında bir snuca varılır. Yapılan tanımlardan bir tanesinde benzetim; "Bir sistemin benzetimi (simülasynu), bu sistemi temsil edebilecek bir mdel luşturma işlemidir. Bu mdel, temsil ettiği sistem üzerinde yapılması çk pahalı lan veya mümkün gözükmeyen işlemlerin yapılmasına imkan verir. Bu işlemlerin etkisi altındaki mdel incelenir. Bundan gerçek sistemlerin veya na ait alt sistemlerin davranışlan ile ilgili özellikler, tepkiler öngörülür" şeklinde tanımlanmaktadır [ 5]. işlerin aynı rtayı takip ettiği basitleştirilmiş bir atölyedir. m. BNZTiM MODLİNİN YAPISI PrMdel (Prductin Mduler) özellikle üretim sistemlerinin mdellenınesi için tasarlanmış benzetim yazıluruna dayanan M crsft Windws'tur. Prmdel benzetim ve tüm byut ve tipteki üretim sistemlerini analiz etmek için güçlü bir yazılımdır. Bu yazılım aşağıdaki ana bölümleri içennektedir. Yerleşimler (Lcatins): Atölye içindeki tezgahıann ve tampn bölgelerin yerleşim planını gösteıınektedir. Girdiler (ntities): Sisteme gelen iş tiplerini gösteıınektedir. Gelişler (Arrivals): Oluşturulan sisteme gelen işlerin gelme sıklıklannı ve gelme sayılannı göstennek:tedir. Süreçleme (Prcess): Sistemdeki her yerleşime gelen her girdi için ylları ve işlemleri belirlemektedir. Yl Ağları (Path Netwrks): Girdi ve kaynaklar içrn yerleşimden yerieşiine gidiş geliş yllarını göstermektedir. Kaynaklar (Resurces): Kaynaklar, işleri taşıma işleın:in yapan işçilerdir ve belirlenen yllar byunca hareket ederler [6]. IV. DNYIN TASARIMI Oluşturulan sistem içerisinde sıralama kurallannu karşılaştırılması istenmektedir. Bu karşılaştırma ele alınan s başarım ölçütü ile yapılacaktır. Hesaplanan 3 başarım ölçütü rtalama tezgah yararlanma ranı, rtalama akış zamarn ve rtalama üretim miktandır. Bu çalışmada PROMODl benzetim dili kullanılarak bir benzetim mdel geliştirilmiştir. Sistem tam zamanında imalat rtamında, benzer işlernlen gerçekleştiren tezgahlar gruplanıp hücreler luşturularak tasarlanmıştır. İş ler yükleme depsuna gelirler ve buradan hücrelere dağılırlar. Hücreler arasında, tam zamanlı imalaı rtamının prensibi lan çekme sistemi uygulanmıştır. i. rtası gereği gideceği hücre talep ettiğinde yüldem depsundan ya da işlemlerini tamamladığı bir önce hücreden hareket eder. Tampn bölge ve tezgahlar arası. hücreler arası taşıma işlemlerini işçiler gerçekleştirir. Heı hücreyi bir işçi kntrl eder. Kalan hücre (atölyenin hücresel sisteme dönüştürülemeyen kısmı) için, artı bir iş, kullamlmamaktadır. Tam zamanlı imalat sisteminin gerekleri larak; hücreler ı:e tezgahlar tek parça akış tipi imalatın mümkün kılındığı C tipi yerleşime göre düzenlendi. 4 mdel için Prmdel benzetim dili kullamlarak luşturulan yerleşim plam k-1 e verilmiştir. Transfer partisi 1 alındı (tek parça akış). Hücreler içerisinde her tezgahın önüne geçici deplama bölgesi larak kapasitesi K1 iş lan tampn bölgeler yerleştirildi. (k-i). j. işlemini tamamladığı tezgahdan snra, gideceği tezga bın önce tampn bölgesine rtalanır. 22

3 O.Trkul,.Kurt İş sisteme tanıtılıyr İş gidece i h ticren in talebini (çağrısını) bekliyr H Hücre işi çagırıyr İşçi işi rtası gereği gideceği hücreye taşıyr İş işleneceği tezgahın tampn bölgesine gidiyr İş tampn bölgede bekliyr İşçi işi tezgaha taşıyr İş tezgaha yükleniyr Operasyn gerçekleştiriliyar İş bekliyr H H İşçi işi tampn bölgeye taşıyr İş tampn bölgede bekliyr İş sistemden çıkıyr Sn K : İşin retası gereği gidece i tezgahın tampn bölgesinin kapasitesi Kı: İşin rtası gereği gideceği tezgah tampn bölge kapasitesinin üst sının Şekil 1. Benzetim Mdelinin Kntrl Yapısı 23

4 Tam zamananda imalat Ortaminda Siralama Kurallannan Karşilaştirilmasi için Bir Benzetim Mdeli Sistemde aynı anda birden fazla iş tipine hizmet verilebilmekte. İşierin sisteme geliş aralıkları üstel dağılıma göre belirlenmekte. Benzetim deneylerinde üstel dağılım, benzer laylarm meydana gelmeleri arasındaki zaman aralığını açıklamak için kullanılır. V erilen bir zaman aralığında bir layın meydana gelme lasılığı az ve diğer laylardan istatistiksel larak bağımsız ise, layiann luşları arasındaki zaman aralıklan üstel larak dağılırlar [5]. İşierin gelme sayıları pissn dağılıma göre belirlenmekte. Benzer laylar arasındaki zaman aralıklan üstel larak dağılmış ise birim zaman aralığında meydana gelen lay sayısı bir Pissn Dağılı ma sahiptir [ 5]. işler tezgahlarda nrmal dağılıma uyan perasyn sürelerinde işlenir. Tampn bölge ve tezgahlar arası birimlerin hareketi için geçiş zamanı, TZÜ gereği yerleşirnde yakın istasynlar prensibi uygulandığından kısa ve 1 dakikadır. Hurda ve hatalılar üretilmez. Hattın dunna zamanı yktur. IV.l. ÖN TST MODLLRİ Sıralama yöntemleri üzerine etkiye sahip labilecek pek çk sayıda iş ve hücre karakteristikleri vardır. Snuçlanan deneyin byutundan dlayı tüm karakteristilderin içerilmesi imkansızdır. Bunun yerine ön test, hangi iş ve hücre karakteristiklerinin sıralama kuralları üzerinde etkisi labileceğini belirlemek üzere uygulandı. Hücre byutu 3 lan 3 hücreli bir mdel geliştirildi. Daha sma bu mdel üzerinden değişkenler değiştirilerek 3 ek mdel daha geliştirildi. V DGIŞKNLR Tabl 1. Ön Test Mdelleri MODL MODL MODL la 2A 3A Hücre Sayısı Hücre Byutu (içerdiği tezgah sayısı) Kalan Hücre vet Hayır vet Farklı Tezgah Tip. nin Tp. Sayısı Farklı İş Tipi Sayısı İş tiplerinin izleyeceği rta sabit alındı..... T a bl 2.. [Ş i r ıp 1 ennın z eyecegı R ta İ 1 OPRASYON SIRASI MODL 4A 3 3 vet İş ler Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3 Kalan Hücre Nl Ml M2 M N2 N M4M5M6 M7 M8M9 M lo M4M5M6 M7 M8 M9 Ml O N4 Ml M2 M3 M4 M5 M N M7 M10 M10 M8M9 M lo 9 5 Hücre karakteristiklerinde, Kalan Hücre durumu değiştmlerek Mdel 2A ve Hücre Byutu değiştitilerek Mdel 3A; İş karak:teristiklerinde, Farklı İş Tipi Sayısı değiştir il erek Mdel 4 A elde edildi. Oluşturulan tplam 4 mdel, 5 deney ile 3 başarım ölçütü için ANOV A (F testi) ile test edildi. Anva (F testi) testinin seçilme nedeni; bu testte birden fazla grubun birarada ele alınarak, aralarında anlamlı (önemli) bir farklılık bulunup bulunmadığı knusunda snuca ulaşılmasıdır. 40 saatlik ( 1 Haftalık) yükleme için benzetim (simülasyn) çalıştırıldığında 3 başanın ölçütü için de bu mdeller istatistiki larak farklı çıktı. Kullanılan sistem karakteristiklerinin, 3 başarım ölçütü için sıralama kuralını etkilediği görüldü. Deney snuçlan grafıksel larak k-2 de verilmiştir. 1 Anva Test Snuçları T a bl 3.. An va T es ts nuç 1 an Kaynak ı F Değerleri / 5 seviyesinde ran Ort. Tezgah Yarar. Or nı. Ort. Akış Zamanı ı Ort. U retim M ik IV.2. SİSTM KARAKTRİSTİGİ DGİŞKNLRİNİN ÖZTi Değişkenierin tümü genel larak, perfrmans ölçümleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Aşağıda her sistem karakteristiğinin başarım ölçütlerinin nasıl değiştiğini anlatan özet bulunmaktadır. Kalan Hücre : Kalan hücrenin kaldınlınası ile rtalama tezgah yararlanma ranında azalma lmuştur. Bu yükleme seviyesinin, tezgahların verimli kullanımı için yetersiz labileceği düşünülmüştür. Ortalama akış zamanında azalma ve rtalama üretim miktarında da artına lmuştur. (k-2). Hücre Byutu: Hücreler içerisindeki tezgah sayısının azaltıını ile rtalama tezgah yararlanma ranında hafifçe biı artış, rtalama akış zamanında ve rtalama üretim miktannda çk az azalma lmuştur. (k-2). Farklı İş Tipi Sayısı: Farklı iş tipi sayısındaki artış rtalama tezgah yararlanma ranında artma, rtalama akış zamarnnda ve rtalama üretim miktarında azalma luşturdu. Ortalama akış zamanında azalmaya rağmen rtalama üretim miktarında artma lmaması, 5 iş tipinin bu sistemi fazla yüklediği ve tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini gösterebilir. (k-2). V. DNYve SONUÇLAltl Ön test, sistem karakteristiklerinin sıralama kuralı üzerindt etkisi labileceğini belirtnriş ve bu yüzden deneyd kapsanmıştır. Deneyin amacı sıralama kurallarınu birbirlerine üstün lup lmadığını belirlemektir Karşılaştırılan sıralama kurallan FCFS (ilk gelen ilk işlenir) LCFS (sn gelen ilk işlenir) ve RND (tampn bölged 24

5 O.Trkul,.Kurt bekleyen işlerden herhangi biri tezgaha rastgele larak alınır) dır. başanın ölçütü için ayrı ayrı alınan snuçların grafiksel gösterimi k-2 de verilmiştir. Değiskenler Tabl 4. İçin Değişkenler Hücre Sayısı 3 Hücre Byutu 3 Kalan Hücre vet Farkh Tezgah Tipi Tp. Sayısı 9 Farkh İş Tipi Sayısı 3 İki farklı deney grubu ve her iki grup için de deney sayısı ayrı ayrı 1 O alındı. Benzetim mdeli farklı sürelerde çalıştınlarak elde edilen snuçlarda sistemin ilk deney grubu ile 160 saatte, ikinci deney grubu ile 80 saatte dengeye ulaştığı görüldü. Bu farklı deney gruplarının snuçları (3 başarım ölçütü için ayrı ayrı) K-3 de grafıksel larak verilmiştir. Benzetim ilk deney grubu ile 160 saat ( 1 aylık) çalıştırıldığında; başarım ölçütlerinin alınan snuçlanna yapılan testte, sıralama kuralının tezgah yararlanma ram üzerinde etkili değilken, rtalama akış zamarn ve rtalama üretim miktarı üzerinde etkili lduğu görüldü. T a b1 5. İlk D e ney Grub İl A Anva Test Snuçlan u e nva T es ts nu_y_ ı an Kaynak F Değerleri % 5 seviyesinde ran Ort. Tezgah Yarar. Oranı Ort. Akış Zaman ı Ort. Üretim Mik Benzetim ikinci deney grubu ile 80 saat (2 hafta) çalıştırıldığında yapılan test ile sıralama kuralının rtalama tezgah yararlanma ram üzerinde etkili lmadığı görülürken, )rtalama akış zamanı ve rtalama üretim miktarı üzerinde ' tkili lduğu snucu rtaya çıktı. Tabl 7. İlk Deney Grubunun 160 saat (1 aylık) Çalıştınlması Snucunda Başanm Ölçütleri Ort. Tezgah Yarar. Oranı S ıra 1 ama K ura Ila n nın K arşı 1 a_1 t ın 1 ması Sıralama kurallan FCFS LCFS RND Ort. Akış Zamanı Ort. Üretim Miktan Tabl 8. İkinci Deney Grubunun 80 saat (2 hafta) Çalıştınlması Snucunda Başanın Olçütleri S ıra I ama K ura ll annın K ar_ l 1 a_ş_ t ın I ması.. S ıralama kurallan FCFS LCFS RND Ort. Tezgah Yarar. Oram Ort. Ak1ş Zamanı Ort. Üretim Miktan KAYNAKLAR [1] By D. Jerry Brwman, 1991, If Yu Dnt Understand JIT H w Can Yu Implement it? [2] Vllman T.., Berry W.L., D. Clay Whybark, 1992, Manufacturing Planning and Cntrl Systems (3] Suzaki K., Nisan 1994, Çeviri: Dr. S. İzgiz, Üretim İşletmelerinde Mdern Yönetim [4] Martinich J. S., 1997, Prductin And Operatins Management An Applied Mdem Apprach [5] rkut H., 1992, Yönetirnde Simülasyn Yaklaşımı [ 6] Prmdel Training W rkbk, Intrductry Curse Ntes and Mdeling xercises, 1995 [7] Acar N., 1995, Tam Zamanında Üretim [8] G\eene T. J.,l 980, Lading Cncepts fr the Cellular Manufacturing System, Ph. D. Thesis, Purdue University [9] SRPR, Ö., "Uygulamalı İstatistik", Cilt: 2, T bl 6 İk.. a ı ncı D en ey Grub u İ1 e A nva T es ts nu ı an Anva Test Snuçları Kaynak F Değerleri % 5 seviyesinde ran Ort. Tezgah Yarar. Oranı Ort. Akış Zamanı Ort. Üretim Mik \lınan farklı deney gruplan ile yapılan deneyler snucunda; ezgah yararlanma ranı başanın ölçütünün sıralama kurallan izerinde etkili lmadığı, diğer iki başanın ölçütünün ise ıralama kuralları üzerinde etkili lduğu görülmüştür. :Jeliştirilen benzetim mdeli kşullarında rtalama akış ı:amanı ve rtalama üretim miktarı başarım ölçütlerinin her.kisi içinde en iyi snucu, LCFS sıralama kuralının verdiği ı:özlernlenmiştir (Tabl 7 ve 8). İki deney grubu ile 3 ' " 25

6 Tam Zamaninda imalat Ortaminda Siralama Kurallannin Karştlaştar1lmas1 için Bir Benzetim Mdeli k 1. Mdel Yerleşim Planları 26 c

7 ----. >.Trkul,.Kurt Ön Test Mdeli Ort. Tezgah Yarar. Oran1 Ön Test Mdeli Ort. Ak IŞ Zam an ; ep..: Den ler !!' ; N Q tvodl1 --tvodl2 tvodl3 --- OODL4 Ön Test Mdeli ilk Deney Grubu 150 c ftl ::: Cl)... 1 Ort. Üretim Miktar 2 Oen er " - - rvıa1 I\J l\f0da3.. MODa4 - c 0.> ı- ı...: >- Ort. Tezgah Yarar. Oran1 --FCFS LCFS RND ilk Deney Grubu Ort. Üretim Miktarl r ikinci Deney Grubu ikinci Deney Grubu ; 100 i 50 :; >- Ort. Tezgah Yararlanma Oran1 --FCFS --LCFS RND -3000!!' ;2000 c Ort. Aktş Zamani --FCFS L CFS RND ı.,..._ 30 ikinci Deney Grubu Ort. üretim Miktarl 1-- FCFS ;.., - LCFS RND k 2. Deney Snuçlarının GrafikseJ Gösterimi 27

8 28

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Bölüm 1 Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Tasarım belirli bir ihtiyacın karşılanması veya bir prblemin çözümü için bir plan luşturmaktır birçk karar vermeyi gerektiren, yaratıcı ve çk tekrarlı bir süreçtir

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları Merkezi Karşı Taraf (MKT) mevzuatının Takasbank iş birimleri tarafından tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir.

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta lmak üzere çk yğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. 1. Düşüren DC/DC Gerilim Çevirici (Buck (Step Dwn) DC/DC Cnverter). Yükselten DC/DC Gerilim Çevirici

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta!

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta! OSt@cı TÜRKİYE FİNANS BÜLTENİ 5. Sayı Ocak-Şubat-Mart 2014 TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA FIRSATLARI! HUGIN PROFILO VERA GİB Onaylı yazar kasa cihazları ile uyumlu uygulaması Türkiye Finans ta! 1 Ekim 2013

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

İş Bankası nın Avea da sahip olduğu %10 luk hissenin satın alınması

İş Bankası nın Avea da sahip olduğu %10 luk hissenin satın alınması İş Bankası nın Avea da sahip lduğu %10 luk hissenin satın alınması 16 Nisan 2015 Kişiye Özel ve Çk Gizli 1 Yönetici Özeti Avea nın Hissedarlık Yapısı Halka Açık 32% Türk Telekm Atatürk Hisseleri (CHP)

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN YAKIN GELECEK 2018 Sanayide kullanılacak robot sayısı yaklaşık 3 milyon olacak. Birbirine bağlı cihaz sayısı 13 milyardan 29 milyara çıkacak.

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI YGS 0 MTMTIK SORULRI. 6.(8 6 ) işleminin snucu kaçtır? 8 6 6 6 6 6.(8 6 ) 8 6 6 7. a b a, ve sayıları küçükten büyüğe dğru a sıralanmış ardışık tamsayılardır. una göre, a + b tplamı kaçtır? a a a b a b

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 23.01.2012 - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük.

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük. www.aktifegitim.cm Aktifeğitim Danışmanlık Hizmetleri size ne yarar sağlar? İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları srduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana daklandığını

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

9/22/2014 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Tek Kanallı Kuyruk Sistemi. Kuyruk Sistemlerinin Simulasyonu. Simulasyon Örnekleri Ders 2

9/22/2014 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Tek Kanallı Kuyruk Sistemi. Kuyruk Sistemlerinin Simulasyonu. Simulasyon Örnekleri Ders 2 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU Simulasyon Örnekleri Ders Giriş Bu derste bilgisayar yardımı olmaksızın çalıştırılabilen birkaç simulasyon örneği verilmiştir. Bu örnekler size sistem simulasyonu metodolojisini

Detaylı

ENERJİ OFİSİ. Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Raporu

ENERJİ OFİSİ. Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Raporu ENERJİ OFİSİ Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Rapru 14 Mayıs 2014 Enerji Ofisi Akaryatkıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetimine; Enerji Ofisi Akaryatkıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( ENERJİ

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME GİRİŞ Bu bölümde benzetim için excel örnekleri önerilmektedir. Örnekler excel ile yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Benzetim örnekleri

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Veri Grid Sistem Mdelleri Dkümanı v 1.0.0 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandğan Dç. Dr. Atakan Dğan 1. Giriş DGridSim, farklı veri grid sistemi yapılarınının

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli

Detaylı

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Telembil Bilgi iletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Sayfa 1 / 17 Telembil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Üretici Firma Bilgileri: Telembil Bilgi İletişim

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Günlük İşlemler 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Günlük İşlemler 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Mikad Puantör 4.X Günlük İşlemler 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikad Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikad A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Mikad Günlük İşlemler i İ Ç İ N D E K İ L E R Mikad Puantör de Günlük Yapılması

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü.

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü. Gürültü Haritalama Gürültü Haritalama Nedir? Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dlayı ne kadar rahatsız lduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesidir.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi:

TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi: EKONOMIK Y AKLAŞIM 99 ~w- O ll, TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi: ı 990- ı 99 5 Nazende Özkaramete Herhangi bir malın para larak kabul edilnıesı ıçın üç tunksiynu yerine getirmesi gereklidir. Bu

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi ERP de Ürün ve Stk Yönetimi SMM - Satılan Malın Maliyeti ( Karlılık ) DMM - Duran Malın Maliyeti ( Envanter ) Dr. Ragıp BAŞBUĞ Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin duyduğu yeni mda terim

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ I SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Prf. Dr. Murat ERDAL İstanbul Üniversitesi 3. BASKI II Yayın N : 3165 İşletme-Eknmi Dizisi : 685 3. Baskı - Ekim 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-194 - 0 Cpyright

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne li Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan li Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) li Esnaf Small

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Kataloğu

Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Kataloğu Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Katalğu Tarih: 01.06.2016 İçindekiler EĞİTİMLERİMİZ... 3 ITIL FOUNDATION EĞITIMI... 3 SERVIS OPERASYON ITIL INTERMEDIATE... 5 SERVIS GEÇIŞ ITIL INTERMEDIATE... 6 SERVIS

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ:

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İş yeri düzenlemenin ana amacı işletme içinde üretime yönelik faaliyetlerde yer alan canlı ve cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarının minimize edilmesidir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

BIM. Şeker Yatırım Araştırma. Beklentilerin üzerinde, güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist TUT Hedef Fiyat: 69.

BIM. Şeker Yatırım Araştırma. Beklentilerin üzerinde, güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist TUT Hedef Fiyat: 69. 2Ç17 Snuçları Perakende Sektörü 15 Ağusts 2017 BIM Beklentilerin üzerinde, güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist mmumcu@sekeryatirim.cm Bim, yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz (207mn TL) ve piyasanın beklentisinin

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları EME ANIMAR ir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana byutlar c) ekne frm katsayıları Geminin üyüklüğü: Geminin ağırlığı (Deplasman,Dead Weight naj) Geminin hacimsel

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

Komisyon EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ISBN Baskı: 2017, Ankara

Komisyon EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ISBN Baskı: 2017, Ankara Kmisyn EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ISBN 978-605-318-990-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm mluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE Yayın N : 2003-20 İSTANBUL TİCARET ODASI 2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE EKONOMİK DURUM ANALİZİ İSTATİSTİK ŞUBESi 2003 MAYIS Bu eserin telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na aittir. İTO'nun ve yazarın ismi

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri

SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİ VİZE SINAV SORULARI ve çözümleri SAÜ.MÜH.FAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DERELERİ İZE SINA SORULARI ve çözümleri Sru ) Şekil de verilen TCR (tristör kntrllü reaktör) devresinde L= mh; L= mh;

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir. 1 BENZİN İSTASYONU OTOMASYONU Orka SQL Prgramının sektöre özel yazılımlarından, Benzin İstasynu Otmasynu çözümü ile pmpa prgramlarındaki kayıtları prgramınıza tmatik transfer edebilirsiniz. Transfer Edilen

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı firmamız tarafından verilen; EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar KYS ve 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ürün Belgelendirme işlemi snrasında kuruluşlara vermiş lduğu marka ve sertifikaların

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı