Görsellerde görünen model ile sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görsellerde görünen model ile sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir."

Transkript

1 Varl toplum taraf ndan istenen bir marka olmak... Gelifltirdi i teknolojiler ve gelece e yapt yat r mlarla Honda, faaliyet gösterdi i her alanda bugün oldu u gibi gelecekte de toplum taraf ndan varl n sürdürmesi istenen bir marka olmay hedefliyor. nsanl a faydal olmas için gelifltirilen dünyan n ilk insans robotu ASIMO, Honda'n n teknolojik gururlar ndan biri. Hidrojenle çal flan, egsozundan zararl gazlar yerine sadece su buhar sal nan yak t hücreli otomobil FCX Clarity ise Honda'n n do ay korumaya olan ba l l n gösteriyor. Yap lan araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri sayesinde gelifltirilen Hidrojen Ev Üretim Ünitesi, tek tekerlekli kiflisel mobilite arac, günefl enerjisiyle çal flan araçlar ve HondaJet, Honda'n n hayat m za yapt katk lar n bir kaç n simgeliyor. Honda CR-V

2 Etkileyici de il mi? Huzurlar n zda yenilenen çizgisiyle büyüleyici Honda CR-V... Dinamizm ve zarafeti simgeleyen ön ve arka tampon dizayn, kasl bir görünüm kazand ran yeni ön zgara, yeni tasarlanan 18 inç alüminyum alafl ml jantlarla sizin için özel olarak yenilenmifl tasar m... Etkileyici görünümüyle CR-V, hem prestiji yans t yor hem de size bir Honda kullanman n gururunu sonuna kadar yaflat yor. CRV, ergonomik ve fl k yeni iç tasar m yla hem sürücüsü hem de yolcular için yeni bir ambiyans sunuyor. Kap y ilk açt n zda sizi karfl layan özel kap efli i nikelajlar, yeni renk uyumuyla her dokunuflunuzda farkl bir his yaratacak iç paneller sizi konforlu bir ortama davet ediyor. 80 dereceye kadar yukar yönde aç labilen bagaj kap s ve alçak yükleme efli i size pratik bir yerlefltirme kolayl sunuyor. Çift bölmeli nikelaj kaplamal alçak bagaj efli i eflyalar n z diledi iniz gibi yerlefltirmenize olanak tan yor. Katlanabilen ve öne do ru kayan arka koltuklar sayesinde, CR-V'nin bagaj hacmi 955 litreye kadar ç k yor. Hayata karfl yeni bir pencere aç p, tad n ç karmak için Honda CR-V en uygun otomobil. Görsellerde görünen model ile sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir.

3 Honda CR-V nin yeni i-dtec motor teknolojisi, performans ve ekonomik yak t tüketimi özellikleriyle (birleflik 7.4lt.) tüm beklentilerinizi karfl l yor. 2.2lt. i-dtec dizel otomatik flanz manl motorun üretti i 350Nm'lik tork aranan performans sa l yor. Otomatik flanz man ise sürüflünüze rahatl k kat yor.150 PS gücündeki 2.0 i-vtec motor 100 km'de 8.4 lt'lik yak t tüketimiyle 4x4 klasman nda ekonomi ve performans bir arada sunuyor. Her iki motor seçene i de Euro 5 emisyon de erleriyle çevreye sayg l! Yeni CR-V de kullan lan gerçek zamanl 4x4 sistemi sadece gerekti i durumda (kaygan zeminlerde, kötü hava koflullar nda vb.) devreye girerek hem yüksek yol güvenli i sa l yor hem de yak t ekonomisinden ödün vermiyor. Bir CR-V sahibi olmak, her an yla çok konforlu bir hayata da al flmak demek... Honda tasar mc lar taraf ndan gelifltirilen ak lc ayr nt lar ve yenilikler CR-V'de lüks duygusunu yaflat yor. Kontrast renklerle zenginlefltirilmifl yeni koltuk döflemeleri oturdu unuz andan itibaren sizi sararken, geniflletilmifl kol dayanaklar, ergonomik bir flekilde dizayn edilmifl MP3 çalar ba lant s yla tasar m yenilenen ses sistemi, kabin içi ses ve gürültü seviyesinde yap lan gelifltirmelerle, CR-V nin size sundu u konfor ve lüksten ayr lamayacaks n z.

4 güvenlik Honda'n n insan odakl güvenlik teknolojileri, CR-V'de sevdikleriniz ve sizin için bulufltu. Honda n n Paris Motor Show 2010 da ilk kez verilen Euro NCAP Advanced Ödülü nü kazanan radar tabanl Çarp flma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS TM ), Türkiye'de ilk defa sesli, görsel ve fiziksel olarak sürücüyü uyararak, fren deste iyle çarp flman n etkisini azalt yor ve CR-V ye ekstra güvenlik kazand r yor. Gerçek Zamanl 4x4 sistemini tamamlayan Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA), Römork Denge Kontrol Sistemi (TSA), Uyarlanabilir H z Sabitleyici (ACC) ve Aktif Ayd nlatma Sistemi (AFS) gibi özellikler yolculu unuza maksimum güven kat yor. CR-V'nin mükemmel yol tutuflu için yenilenen süspansiyon sistemi, kademeli aç lan ak ll i-srs ön hava yast klar, tam uzunluktaki perde hava yast klar, aktif ön koltuk kafal klar ve ISOFIX ba lant lar, geliflmifl Uyumluluk Teknolojisi (ACE) gövde yap s da CR-V'nin üstün güvenlik özelliklerinden... Siz yola dikkat etmiyor olsanız bile, Honda CR-V eder. ACC (Uyarlanabilir H z Sabitleyici) CMBS (Çarp flma Hafifletici Fren Sistemi) AFS (Aktif Ayd nlatma Sistemi) Honda n n Tochigi AR-GE merkezinde bulunan dünyan n ilk kapal çarp flma test alan. Honda Mühendisleri taraf ndan özel olarak tasarlanm fl Polar II çarp flma testi mankenleri sayesinde, CR-V nin gövde tasar m nda yap lan iyilefltirmelerle yaya güvenli i art r lm flt r. Uyarlanabilir H z Sabitleyici radar kontrolüyle belirlenen sürüfl h z n n korumas n n yan s ra ayn fleritte arac n önünde seyreden bir baflka araç oldu unda aradaki mesafeyi düzenliyor. 1.CMBS sensörü öndeki araçla mesafeyi alg lar. Sesli ve yaz l olarak uyar r. 2.Fren deste iyle birlikte emniyet kemeri hafifçe gerilir. 3.Sert fren devreye girer, emniyet kemeri tam gerilerek çarp flma etkisini azalt r. AFS, CR-V nin farlar n dönüfl yönüne do ru 20 derece döndürerek yöneldi i bölgenin ayd nlanmas n sa lar.

5 Aerodinamik Ön Tampon 2- Bagaj Spoyleri 3- Yan Basamak CR-V niz için özenle seçilmifl bu aksesuarlardan oluflan paket ile hem size özel fiyat avantajlar ndan yaralanabilir hem de CR-V nize çok fl k ve sportif bir görünüm kazand rabilirsiniz. Ayr nt l bilgi için lütfen yetkili bayilerimize baflvurunuz. Sis Far Çerçevesi - Gümüfl Sis Far Çerçevesi - Siyah Sökülebilir Çeki Demiri Sabit Çeki Demiri Ön Panjur Ön Tampon Alt Muhafaza Arka Tampon Alt Muhafaza Yan Muhafaza 18 Alüminyum Alafl ml Jant (Phantom) 19 Alüminyum Alafl ml Jant (Opus) 19 Alüminyum Alafl ml Jant (Onyx) Kilitli Bijon Tak m Aerodinomik Ön Tampon Aerodinomik Arka Tampon Bagaj Spoyleri Yan Basamak Bijon Tak m Mavi Ambiyans Ayd nlatma Mavi ç Ayd nlatma Vites Topuzu Kap Koruyucu Ç talar Yan Basamak Kap Rüzgarl klar Ifl kl Kap Eflik Nikelaj Spor Pedal Yük Kutusu (350lt.) Tafl y c Ayaklar Kayak ve Snowboard Ataçman

6 Ekim 2011 Spor Süspansiyon Yük Sabitleme Kemerleri Köpek Koruma Ayrac Bisiklet Tafl y c Bisiklet Tafl y c Bisiklet Tafl y c Kauçuk Paspas Bagaj Filesi Bagaj Hal s Bagaj Havuzu Bisiklet Tafl y c Bagaj çi Arka Günefllikler Elegans Hal Paspas (Ön) Elegans Hal Paspas (Arka) Tüm aksesuarlar kalite ve güvenlik standartlar çerçevesinde sizin için dizayn edilmifltir. Ayr ca otomobilinizin mükemmel görünümünü tamamlayan Honda orijinal aksesuarlar, 2 y l garanti kapsam nda olup size güvence sunmaktad r. TEKN K B LG Motor Yakıt sistemi Çap ve strok (mm) Hacim (cc) Sıkıfltırma oranı Maksimum güç Maksimum tork fianzıman Çekifl Frenler Süspansiyon Ebatlar Uzunluk (mm) Genifllik (mm) Yükseklik (mm) Aks mesafesi (mm) Ön tekerlek izi (mm) Arka tekerlek izi (mm) Bofl A ırlık (kg) Lastikler Yakıt deposu (lt) Bagaj hacmi (lt) Maksimum sürat (km/s) Hızlanma km/s (sn) Yakıt tüketimi (lt/100 km)* fiehir içi (lt) fiehir dıflı (lt) Birleflik (lt) CO2 emisyon (g/km) DONANIM Dizel partikül filtresi Kademeli aç lan sürücü ve yolcu ön hava yast klar (i-srs) Yan hava yast klar Perde hava yast klar (Takla sensörlü) ABS fren sistemi Ön ve arkada disk frenler EBD - Elektronik fren gücü da t m Acil durum fren deste i (Brake Assist) VSA (Araç Denge Kontrol Sistemi) Lastik bas nç uyar sistemi Hidrolik Direksiyon Sistemi EPS (Elektronik Kontrollü Direksiyon Sistemi) TSA (Römork Denge Kontrol Sistemi) Ön ve arkada viraj denge çubuklar Aktif gergili ve yükseklik ayarl ön emniyet kemerleri Tüm koltuklarda 3 noktadan ba lant l emniyet kemerleri Ön ve arka emniyet kemeri uyar sistemi Tüm koltuklarda ayarlanabilir kafal klar, önde aktif kafal klar ISOFIX çocuk koltu u ba lant noktalar Radyo/CD çalar, 6 adet hoparlör H za duyarl müzik sistemi Direksiyondan kumandal müzik sistemi Kendili inden kararan iç dikiz aynas Kilitlenebilir torpido gözü Ön ve arka park sensörleri Panoramik cam tavan Elektrikli ön ve arka camlar, önler s k flt rma kontrollü Uzaktan kumandal merkezi kilit Polen filtreli çok noktaya iklimlendirme yapabilen otomatik klima Önde harita lambalar Kap ve bagaj aç k uyar sinyali De iflken kodlu Immobilizer Krom kap kollar Güvenlik alarm (Sesli uyar sistemi) Derinlik ve yükseklik ayarl direksiyon Direksiyondan kumanda edilebilen h z sabitleyici (Cruise control) Kendili inden kararan iç dikiz aynas Çok fonksiyonlu deri direksiyon Yol bilgisayar ve dijital bilgi ekran Sürücü ve yolcu günefl siperliklerinde ayd nlatmal aynalar Günefl gözlü ü tutucu Genifl aç l iç ayna Bel destekli, 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltu u Yar deri yarı alcantra döfleme Deri döfleme (Ön koltuklar s tmal ) Ön ve arka koltuklarda kol dayama Kap efli i nikelajlar 12V güç soketleri (ön koltuklar aras gözde ve bagaj bölümünde) USB girifli MP3 çalar için Aux girifli Ön ve arkada bardak tutucular 60:40 oran nda katlanabilen arka koltuklar Koltuk arkalar nda cepler Bagaj bölümünü ikiye bölen bagaj raf Sis farlar Xenon farlar (Far y kamal ve otomatik yükseklik ayarl ) Otomatik yanan farlar Is tmal ve elektrikli yan dikiz aynalar Park kolayl sa layan yan ayna otomatik e ilme özelli i Dikiz aynalar nda sinyaller Elektrikli katlanabilir yan aynalar çeriden aç l r yak t deposu kapa Ya mur sensörlü, ayarlanabilir fas lal silecekler 17 inç alüminyum alafl ml jantlar 18 inç alüminyum alafl m jantlar Koyu renk arka camlar Küçük boy yedek lastik Lastik tamir seti Egzoz susturucu nikelaj EKSTRA GÜVENL K PAKET (OPS YONEL) CMBS (Çarp flma Hafifletici Fren Sistemi) ACC (Uyarlanabilir H z Sabitleyici) AFS (Aktif Ön Ayd nlatma Sistemi) *EC ölçüm metoduna göre, ideal flartlarda elde edilen test de erleridir /65 R arka CR-V 2.0 ELEGANCE LIFESTYLE PGM-FI 81 x :1 150 PS / 6200 rpm 192 Nm / 4200 rpm Otomatik 5 ileri, 1 geri, Akıllı E im Sistemi (Grade Logic System) 4x4 Dual Pump sistemi, gerçek zamanlı 4 tekerlekten çekifl Ön: Hava so utmalı disk, çapı 293 mm Arka: Disk, çapı 302 mm Ön: Toe kontrol ba lantılı McPherson kol, helezon yay, gazlı amortisör, viraj denge çubu u Arka: Reaktif ba lantılı çift salıncak, helezon yay, gazlı amortisör, viraj denge çubu u /60 R ön / arka CR-V 2.0 EXECUTIVE Su so utmalı, 4 zamanlı, SOHC i-vtec, 16 supap, enine yerlefltirilmifl 4 silindir /60 R l CD çalar, Subwoofer ön / arka Su so utmalı, 4 zamanlı, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler enine yerlefltirilmifl 4 silindir Common Rail, Diesel 85 x :1 150 PS / 4000 rpm 350 Nm / rpm Otomatik 5 ileri, 1 geri, Akıllı E im Sistemi (Grade Logic System) 4x4 Dual Pump sistemi, gerçek zamanlı 4 tekerlekten çekifl Ön: Hava so utmalı disk, çapı 293 mm Arka: Disk, çapı 302 mm Ön: Toe kontrol ba lantılı McPherson kol, helezon yay, gazlı amortisör, viraj denge çubu u Arka: Reaktif ba lantılı çift salıncak, helezon yay, gazlı amortisör, viraj denge çubu u /60 R l CD çalar, Subwoofer ön / arka Honda, otomobillerin model, donan m, teknik özellik ve renklerinde önceden haber vermeksizin de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Foto raflarda görülen özelliklerle, Türkiye'de sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri bask nedeniyle broflürde göründü ünden farkl olabilir. Broflürde görülen modellerle Türkiye de sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir. Bu broflürde yer alan bilgiler ile ilgili olarak Honda bayilerine baflvurabilirsiniz. Siyah Füme Kurflun Gri Gümüfl Bronz Sedef Beyaz

Yeni Honda Civic Sedan

Yeni Honda Civic Sedan Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

Civic Sedan. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

Civic Sedan. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

CR-V. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

CR-V. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

YENİ CIVIC HATCHBACK. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

YENİ CIVIC HATCHBACK. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

YENİ CIVIC HATCHBACK. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

YENİ CIVIC HATCHBACK. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

Yeni Honda Accord. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

Yeni Honda Accord. Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Varlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak... Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

HER ŞEYE YER VAR. EN ÇOK DA SİZE!

HER ŞEYE YER VAR. EN ÇOK DA SİZE! yeni nıssan NOTE YENİ NISSAN NOTE TA HER ŞEYE YER VAR. EN ÇOK DA SİZE! Yeni Nissan Note; güvenliğiyle, konforuyla, teknolojisiyle ve tasarımıyla fark yaratıyor. Geniş ve ferah iç mekanıyla sınıfının standartlarını

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO

Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO Toyota Yaris Yeni Toyota Yaris. Akıllı ve kışkırtıcı. Üstelik şehre çok yakışıyor. TOYOTA TOUCH & GO 4.7 Toyota Touch & Go Navigasyon, geri dönüş kamerası ve multimedya uygulamalarının tadını çıkarın.

Detaylı

NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN.

NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. NISSAN X-TRAIL SENİN HAYALLERİN, SENİN YOLUN. Nissan X-TRAIL ile hayalindeki yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Çünkü sen hazırsan onun yolu, senin yolun. Bugüne

Detaylı

YENİ NISSAN NOTE. ŞEHRİN DAHA FAZLASI.

YENİ NISSAN NOTE. ŞEHRİN DAHA FAZLASI. YENI NISSAN NOTE YENİ NISSAN NOTE. ŞEHRİN DAHA FAZLASI. Onda her şeye yer var, en çok da size! Yeni Nissan Note; güvenliği, konforu, teknolojisi ve tasarımıyla fark yaratıyor. Geniş ve ferah iç mekanıyla

Detaylı

Her yolculuk güvenle başlar.

Her yolculuk güvenle başlar. Toyota Corolla Her yolculuk güvenle başlar. Dikkat çekici tasarım, üstün kalite ve Toyota Optimal Drive gibi yenilikçi bir teknoloji. Toyota Corolla nın sunduğu tatmin edici sürüş deneyimi için anahtar

Detaylı

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞİMDİ DAHA ASİ, AMA HALA ŞEHİRLİ.

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞİMDİ DAHA ASİ, AMA HALA ŞEHİRLİ. YENİ NISSAN QASHQAI. ŞİMDİ DAHA ASİ, AMA HALA ŞEHİRLİ. Şehre Yüksekten Baktıran Tasarım Farklı gövde ve iç mekan tasarımı ile kendinizi hem güvende hissedersiniz, hem de mükemmel bir görüş açısına sahip

Detaylı

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM.

YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM. YENİ NISSAN QASHQAI YENİ NISSAN QASHQAI. ŞEHİR BENİM. Beklediğiniz an geldi. Crossover ın öncüsü Yeni Nissan Qashqai; öngörüye sahip gelişmiş teknolojisi, dinamik sürüş keyfi ve kusursuz tasarımıyla sizin

Detaylı

Toyota Yaris ve Yaris Hybrid

Toyota Yaris ve Yaris Hybrid Toyota Yaris ve Yaris Hybrid TOYOTA TOUCH & GO Yeni Toyota Yaris ve Yaris Hybrid. Akıllı ve kışkırtıcı, üstelik şehre çok yakışıyor. Toyota Touch & Go Navigasyon, geri görüş kamerası ve multimedya uygulamalarının

Detaylı

Yeni Corolla. Efsane geri döndü.

Yeni Corolla. Efsane geri döndü. Corolla Yeni Corolla. Efsane geri döndü. Tasarım Modern, şık ve yalın tasarıma sahip. Güçlü Miras Üretilmeye başladığı 1966 yılından itibaren güvenirliliğin ve kalitenin simgesi. Boyutlar Sınıf lideri

Detaylı

Verso kendinize bir aile macerası yaratın.

Verso kendinize bir aile macerası yaratın. Verso Verso kendinize bir aile macerası yaratın. Tasarım Yeni dinamik tasarımımız aile dostu fonksiyonellikle buluştu. İç mekân Dışarıdan kompakt, içi ise oldukça geniş olan Verso ayrıca çok sayıda eşya

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

RENAULT LATITUDE'DE NELER BULACAKSINIZ?

RENAULT LATITUDE'DE NELER BULACAKSINIZ? RENAULT LATITUDE'DE NELER BULACAKSINIZ? Tasarım Konfor Teknoloji Hayal Gücü RENAULT LATITUDE LÜKS DONANIMIYLA SİZE KENDİNİZİ ÇOK İYİ HİSSETTİRECEK. Dünyanın ilk 360 derece test sürüşü, www.renaultlatitude360.com

Detaylı

Yeni Dacia Sandero... Tam size göre.

Yeni Dacia Sandero... Tam size göre. Yeni Dacia Sandero Yeni Dacia Sandero... Tam size göre. Otomobilinizden ne beklersiniz? Çekici ve prestijli bir tasarım, zengin donanımlı bir iç mekân, bütün ailenize ulaşım olanağı sağlayacak geniş bir

Detaylı

ENERJİNİ SERBEST BIRAK

ENERJİNİ SERBEST BIRAK NISSAN JUKE ENERJİNİ SERBEST BIRAK Bugünün dünden çok daha farklı olsun. Yeni planlar yap. Yola çık. Çılgınlıkla dahilik arasında dolaş. Asla arkana bakma. Yeni maceralara atıl. Hiç gitmediğin yerlere

Detaylı

Yüksek çözünürlükte hayat

Yüksek çözünürlükte hayat YENİ FORD KUGA Yüksek çözünürlükte hayat Yeni Ford Kuga ile hayatı yüksek çözünürlükte yaşayın. Hızlı tepki veren kusursuz sürüşle tamamlanan harika tasarım, önünüze yepyeni olasılıklardan oluşan bir dünya

Detaylı

GRAND CHEROKEE YENİ JEEP. Türkiye Genel Distribütörü TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

GRAND CHEROKEE YENİ JEEP. Türkiye Genel Distribütörü TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YENİ JEEP GRAND CHEROKEE Tüm ürün çizimleri ve özellikleri, dosyanın hazırlandığı tarihlerdeki mevcut bilgilere dayandırılmıştır. Katalogdaki ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. TOFAŞ Türk Otomobil

Detaylı

MÜKEMMELİYETÇİ OLANLAR İÇİN TASARLANDI Her zaman bir klasik.

MÜKEMMELİYETÇİ OLANLAR İÇİN TASARLANDI Her zaman bir klasik. IBIZA SEAT Ibiza nın genç ruhu, performansıyla birleşti. Tasarımı, eğlenceye ortak oldu. Hep kendi çizgisinde ilerledi. Ve klasik bir model olduğunu kanıtladı. MÜKEMMEL UYUM Ibiza her zamankinden daha

Detaylı

POLO. BÜYÜKSÜN. Volkswagen seemore ile Polo, ios ve Android tabanlı cihazınızda.

POLO. BÜYÜKSÜN. Volkswagen seemore ile Polo, ios ve Android tabanlı cihazınızda. Polo POLO. BÜYÜKSÜN. Volkswagen seemore uygulaması; Volkswagen in ilanlarına, kataloglarına, broşürlerine, TV reklamlarına, hatta radyo spotlarına yerleştirdiği özel içerikleri, ios ve Android tabanlı

Detaylı

Yeni Dacia Duster, gerçeğin tam ortasındasınız.

Yeni Dacia Duster, gerçeğin tam ortasındasınız. Yeni Dacia Duster Yeni Dacia Duster, gerçeğin tam ortasındasınız. Algılanan değerin reel değer ile hiçbir ilgisinin olmadığı, bir gün moda olanın ertesi gün hemen demode olduğu bir dünyada, Yeni Duster

Detaylı

GT86. Tutkuyla tasarlandı (emirle değil).

GT86. Tutkuyla tasarlandı (emirle değil). TOYOTA GT86 Tutkuyla tasarlandı (emirle değil). GT86. Toyota GT86, tutkulu bir ekip tarafından tek bir amaç için tasarlandı; saf sürüş keyfi sağlamak. Toyota GT86, Toyota nın efsanevi spor otomobillerinin

Detaylı