De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav"

Transkript

1 SK 2397 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SK 2397 KETTLE KULLANIM KILAVUZU This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 C HAZIN ÖZELL KLER * 360 derece cam, kablosuz su s t c s (ketle) * Otomatik kapak açma özelli i * Elektronik kontrol anahtar * S cak tutma özelli i * Hazne alt nda gizlenmifl paslanmaz çelik s t c eleman * Su kaynad nda otomatik kapanma ve afl r s nmaya karfl koruma sistemi * Tabanda kaymay önleyen ayaklar * Kolayca temizlenen ayr labilir filtre * Kapasite: 1,5 L * AC 230V 50Hz 2200W Bu ürün EN , EN ve EN standartlar na uygundur D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 1. Cihaz kullanmadan önce tüm talimat okuyunuz. 2. Kettle güç kayna na ba lamadan önce cihaz n etiketinde (kettle ve taban n alt k sm nda bulunmaktad r) yazan voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj düzeyiyle ayn oldu undan emin olunuz. Bu durum sa lanm yorsa sat c n zla ba lant ya geçiniz ve cihaz kullanmay n z. 3. Güç kablosunun masa ya da tezgah kenar ndan sarkmamas ya da s cak yüzeylerle temas etmemesi gerekir. 4. Cihaz s cak gazlar n ya da elektrikli ocaklar ya da s cak f r nlar n yak n na ya da içine koymay n z. 5. Is t c eleman n ar zalanmamas için cihaz içi boflken çal flt rmay n z. 6. Kettle, devrilmemesi ve hasar ya da yaralanmaya neden olmamas için sa lam ve düz bir zemin üzerinde ve çocuklar n eriflemeyece i flekilde kullan lmal d r. 7. Yang na, elektrik flokuna ve yaralanmaya maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da kettle suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. 8. Su kayn yorken ya da kaynad ktan hemen sonra a zdan ç kan buharla temas etmekten kaç n n z. 9. Kaynar suyu her zaman yavafl ve dikkatli bir flekilde boflalt n z, kettle çok h zl flekilde yana yat rmay n z. 10. Kettle s cakken tekrar su doldurmak için kapa dikkatli bir flekilde aç n z. 11. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 12. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 13. S cak yüzeye temas etmeyiniz. Tutacak ya da dü meyi kullan n z. 14. Altl k ünitesi tasarlanan kullan m amac d fl nda kullan lmamal d r. 15. S cak su içeren cihaz tafl rken çok dikkatli olunuz. 16. Bu cihaz oyuncak de ildir. Çocuklar n cihazla oynamas na izin vermeyiniz. 17. Bu kettle yaln zca evde kullan ma yöneliktir. Aç k alanlarda kullanmay n z. 18. Cihaz üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas halinde yang n, elektrik floku ya da yaralanma gibi tehlikeler ortaya ç kabilir. 19. Kettle kullan lmad zamanlarda ya da temizlenmeden önce fiflten çekilmelidir. Parçalar söküp takmadan ya da cihaz temizlemeye bafllamadan önce kettle n so umas n bekleyiniz. 20. Cihaz n güç ba lant s n kesmek için ilk önce cihaz 'kapal ' konuma getirip daha sonra fifli prizden ç kar n z. 21. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 22. Cihaz tasarlanm fl kullan m amac d fl nda kullanmay n z. 23. Kettle yaln zca birlikte verilen altl k ünitesiyle beraber kullan lmal d r. 24. Kettle afl r flekilde dolduruldu u takdirde kaynayan su d flar s çrayabilir. 25. Her zaman kapa n kapal oldu undan emin olunuz ve su kaynarken kapa açmay n z. Su kaynatma ifllemi s ras nda kapak aç ld takdirde cildiniz hafllanabilir. 26.Bu cihaz ev içi kullan m ya da afla da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm flt r: - ma azalar, ofisler ve di er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar ; - çiftlikler; - otel, motel ve di er konaklama tesislerinde konuklar n kendileri taraf ndan; - oda ve kahvalt tipi tesisler. 27. Bu talimat muhafaza ediniz. YALNIZCA EV Ç KULLANIMA YÖNEL KT R TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir

5 C HAZIN TANITIMI Kapak 2. A z 3. Sökülebilir Filtre (resimde gösterilmemifltir ve a z k sm n n içinde yer almaktad r) 4. Su seviyesi göstergesi 5. Gövde 6. Güç altl ünitesi 7. Kapak açma dü mesi 8. Tutacak 9. Kontrol panosu (afla bak n z) KONTROL PANOSU kinci bölge Dördüncü bölge Birinci bölge Üçüncü bölge Beflinci bölge - 4 -

6 C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler KETTLE I KULLANMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER Kettle ilk kez kullan yorsan z; cihaz kullanmadan önce içini iki kez suyla doldurup suyu kaynat p dökerek temizlemeniz önerilir. Yüzeyi nemli bir bezle silerek temizleyiniz. NOT: Kettle n azami kapasitesi 1,5 litredir. 1. Kaynatma dü mesi ( ) (suyu 100 C ye s tma) Cihaz prize takt ktan sonra dü meye bir kez bas ld nda (k sa bir bip sesi iflitilecektir), beflinci bölgedeki göstergeler yan p sönecektir ve suyun s cakl artmaya bafllayacakt r, birinci bölgeden beflinci bölgeye kadar olan göstergeler s rayla yanacakt r, su kaynad ktan sonra tüm göstergeler bir arada yanacakt r ve iki adet bip sesi iflitilecektir, Bir dakika sonra bunlar n tümü sönecektir. 2. Çay dü mesi (T) (suyu çay demlemek için ideal s cakl k olan 90 C ye kadar s tacakt r) Cihaz prize takt ktan sonra suyu 90 C de s tmak için çay dü mesine bir kez bas ld nda (k sa bir bip sesi iflitilecektir), dördüncü bölgedeki göstergeler yan p sönecektir, suyun s cakl artmaya bafllayacakt r, birinci bölgeden dördüncü bölgeye kadar olan göstergeler s rayla yanacakt r, su 90 C s cakl a ulaflacak flekilde s t ld ktan sonra birinci bölgeden dördüncü bölgeye kadar olan tüm göstergeler bir arada yanacakt r ve iki adet bip sesi iflitilecektir. Bir dakika sonra bunlar n tümü sönecektir. 3. Kahve dü mesi (C) (suyu kahve haz rlamak için ideal s cakl k olan 80 C ye kadar s tacakt r) Cihaz prize takt ktan sonra suyu 80 C de s tmak için kahve dü mesine bir kez bas ld nda (k sa bir bip sesi iflitilecektir), üçüncü bölgedeki göstergeler yan p sönecektir, suyun s cakl artmaya bafllayacakt r, birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar olan göstergeler s rayla yanacakt r, su 80 C s cakl a ulaflacak flekilde s t ld ktan sonra birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar olan tüm göstergeler bir arada yanacakt r ve iki adet bip sesi iflitilecektir. Bir dakika sonra bunlar n tümü sönecektir. KETTLE IN ÇALIfiTIRILMASI 1. Kettle doldurmak için güç altl ndan ay r n z ve kapak açma dü mesine basarak kapa aç n z, cihaza istedi iniz miktarda su doldurduktan sonra kapa kapat n z. Alternatif olarak, kettle n a z k sm ndan da su doldurabilirsiniz. Su seviyesi MAX iflaretli seviyeyi aflmamal ya da MIN iflaretli seviyenin alt na düflmemelidir. Cihaza çok az su koyarsan z kettle, su kaynamadan önce kapan r. NOT: Kaynama s ras nda a zdan su s çrayabilece i için cihaz içerisine su koyarken azami seviyeyi aflmay n z. Kettle prize takmadan önce kapa n s k ca kapat lm fl oldu undan emin olunuz. 2. Fifli prize tak n z, tüm göstergeler bir kez yanacakt r ve iki bip sesi iflitilecektir. Kettle güç altl üzerine yerlefltiriniz, beflinci bölgedeki göstergeler yanmaya bafllayacakt r, bir - 5 -

7 C HAZIN KULLANIMI dakika içerisinde hiçbir ifllem yap lmad takdirde bunlar sönecektir. 3. Amac n za uygun olarak ilgili dü meye bas n z, herhangi bir dü meye bast ktan sonra kettle çal flmaya bafllayacakt r. 4. Kettle güç altl ndan kald r n z, bir bip sesi iflitilecektir, daha sonra suyu dökünüz. NOT: Kaynar su hafllanmaya neden olabilece i için kettle da kaynatt n z suyu dökerken çok dikkatli olunuz, kettle içerisinde s cak su varken cihaz n kapa n açmay n z. 5. Kettle kullan lmad zamanlarda güç altl n n üzerinde b rak labilir. Güç kablosunun prize tak l olmad ndan emin olunuz. Not: cihaz kullan lm yorken güç kablosunu mutlaka prizden çekiniz. KURU KAYNAMA KORUMASI Kettle yanl fll kla içinde su yokken çal flt rd n zda, susuz çal flmama korumas otomatik olarak gücü kapatacakt r. Böylesi bir durumda kettle su kaynatmak için yeniden doldurulmadan önce so umas n bekleyiniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz ve cihaz n tamamen so umas n bekleyiniz. 1. Kettle, güç kablosunu ve güç altl n kesinlikle suya sokmay n z ve nemin bu parçalarla temas etmesine izin vermeyiniz. 2. Cihaz n d fl k sm n nemli bir bez yard m yla silerek temizleyiniz, kesinlikle zehirli temizlik malzemeleri kullanmay n z. 3. Filtreyi düzenli olarak temizlemeyi unutmay n z. Temizlik ifllemini daha kolay bir flekilde gerçeklefltirmek için filtreyi sökünüz ve temizlik iflleminden sonra yerine tak n z. UYARI: Yüzeyin parlakl n yitirmemesi için kettle n d fl yüzeyini temizlemek amac yla kimyasal, çelik, ahflap ya da afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. M NERAL KALINTILARININ TEM ZLENMES Musluk suyunda bulunan mineral kal nt lar kettle n taban nda kireç birikmesine neden olabildi i ve cihaz n daha az verimle çal flmas na neden oldu u için kettle n kirecini düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Ticari olarak sat fl yap lan kireç çözücüleri üzerinde yaz l olan talimat uygulayarak kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, beyaz sirke kullanarak afla daki talimatlar da uygulayabilirsiniz

8 TEM ZL K VE BAKIM 1. Kettle içerisine 3 su barda beyaz sirke doldurunuz, daha sonra kettle' n içini tamamen kaplayacak flekilde su ekleyiniz. Kar fl m kettle içerisinde bir gece bekletiniz. 2. Daha sonra kettle içerisindeki kar fl m dökünüz, kettle içerisinde temiz su doldurup kaynatt ktan sonra bu suyu da dökünüz. Sirke kokusunu giderene kadar ayn ifllemi birkaç kez tekrarlay n z. A z içerisinde kalan lekeler nemli bir bez yard m yla ç kar labilir. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

9 ENGLISH SINBO SK 2397 KETTLE INSTRUCTION MANUAL Read this booklet thoroughly before using and save it for future referance. IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Read all instructions before using. 2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle. 3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface. 4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. 5. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements. 6. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and prevent damage or injury. 7. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids. 8. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contact with steam from the spout. 9. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast. 10. Be careful of refilling when the kettle is hot. 11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 13. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button. 14. The attached base can not be used for other than intended use 15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water. 16. The appliance is not a toy. Do not let the children play it. 17. The kettle is for household use only. Do not use outdoors. 18. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury. 19. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. 20. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet. 21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 22. Do not use the appliance for other than intended use. 23. The kettle can only be used with the stand provided. 24. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out. 25. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles. 26. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - 8 -

10 IMPORTANT SAFEGUARDS staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. 27. Save these instructions. 1 KNOW YOUR KETTLE 1. Lid Spout 3. Detachable Filter(not shown but in the spout) 4. Water gauge 5. Body 6. Power base 4 7. Open lid button 5 8. Handle 9. Control panel (see below) CONTROL PANEL The second zone The fourth zone The first zone The third zone The fifth zone 1. Boiling button ( ) (heating water to 100 C) After plugging the power outlet, press the button (accompanied by a short beep) once, the indicators in the fifth zone will flash, following the water temperature is increasing, the indicators from the first zone to the fifth zone will light in order, all the indicators will light once the water is boiling and two beeps will be heard, after one minute, all of them will be extinguished. 2. Tea button (T) (heating water to 90 C and suitable for infusion of tea) After plugging the power outlet, press the tea button once (accompanied by a short beep) if you want to heat water to about 90 C, the indicators in the fourth zone will flash, following the water temperature is increasing, the indicators from the first zone to the - 9 -

11 KNOW YOUR KETTLE fourth zone will light in order, when the water is heated to about 90 C, all the indicators from the first zone to the fourth zone will light and two beeps will be heard. After one minute, all of them will be extinguished. 3. Coffee button (C) (heating water to 80 C and suitable for brewing coffee) After plugging the power outlet, press the coffee button once (accompanied by a short beep) if you want to heat water to 80 C, the indicators in the third zone will flash, following the water temperature is increasing, the indicators from the first zone to the third zone will light in order, when the water is heated to 80 C, all the indicators from the first zone to the third zone will light and two beeps will be heard. After one minute, all of them will be extinguished. BEFORE USING YOUR KETTLE If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water. Wipe the surface with a damp cloth. NOTE: The max capacity of kettle is 1.5L. * 360 degrees glass cordless kettle * Auto lid open function * Electronic control switch * Keep warm function * Stainless steel concealed heating element at jug bottom * Auto shut-off when water boils, over-heat protector function * Anti-slip feet at the base * Detachable filter for easy cleaning * Capacity:1.5L * AC 230V 50Hz 2200W OPERATION OF YOUR KETTLE 1. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the open lid button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed MAX level or sit below MIN level. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled. NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet. 2. Connect the plug into power outlet, all the indicators will flash once and two beeps will be heard. Position the kettle on the power base, the indicators in the fifth zone will light, If no any operation within one minute, they will be extinguished. 3. Press corresponding button according to your purpose, after press any button, the kettle will start to operate. 4. Lift the kettle from the power base and one beep will be heard, then pour the water. NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may

12 OPERATION OF YOUR KETTLE result in scald, besides, don t open the lid while the water in the kettle is hot. 5. The kettle may be stored on the power base when not in use. But make sure the power cord is unplugged. Note: always disconnect the power supply when not use. BOIL-DRY PROTECT Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water before re-boiling. CLEANING AND MAINTENANCE Before cleaning, always disconnect the appliance from the power outlet and let appliance cool down completely. 1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts. 2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner. 3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning. CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss. REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of kettle so as to cause the operation less efficiency. You can use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler. Alternatively, you may follow below instructions using the white vinegar. 1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight. 2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushes away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

13 FRANÇAIS SINBO SK 2397 BOUILLOIRE MODE D'EMPLOI Avant de commencer à utiliser l appareil, lisez ce manuel en entier et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 1. Lisez le manuel en entier avant d utiliser l appareil. 2. Avant de brancher la bouilloire à la source d alimentation, assurez-vous que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil (qui se trouve à la partie inférieure de la bouilloire et de la semelle) soit identique au niveau de voltage de votre résidence. Si ce n est pas le cas, passez en contact avec votre vendeur et n'utilisez pas l appareil. 3. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou de l établi ou qu il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes. 4. Ne posez pas l appareil dans ou près des chauffes électriques ou des fours chauds. 5. Pour éviter que l élément chauffant ne tombe en panne, veuillez ne pas faire fonctionner l appareil lorsqu il est vide. 6. Pour éviter que la bouilloire ne se renverse ou qu elle ne cause aucune blessure, elle doit être utilisée sur une surface stable et plate et elle doit être tenue hors de la portée des enfants. 7. Pour éviter de subir un incendie, un choc électrique ou une blessure, n immergez pas le cordon ou la fiche électrique dans l eau ou dans tout autre liquide. 8. Évitez de vous contacter avec la vapeur qui sort du bec de la bouilloire lorsque l eau bout ou juste après l ébullition. 9. Versez l eau bouillante toujours doucement et avec prudence, n allongez pas la bouilloire vers le côté avec beaucoup de vitesse. 10. Pour remettre de l eau lorsque la bouilloire est chaude, soulevez le couvercle avec prudence. 11. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. 12. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. 13. Ne contactez pas la surface chaude. Servez-vous de la poignée ou du bouton. 14. L unité de base ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles pour les quelles elle est conçue. 15. Soyez très prudent lorsque vous portez l appareil contenant de l eau chaude. 16. Cet appareil n est pas un jouet. Ne permettez pas les enfants jouer avec cet appareil. 17. Cette bouilloire est destinée uniquement à l usage domestique. N utilisez pas dans des espaces libres. 18. En cas d usage d accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant de l appareil, des dangers tels qu un incendie, un choc électrique ou une blessure peuvent se produire. 19. La bouilloire doit être débranchée lorsqu elle n est pas utilisée ou avant d être nettoyée. Attendez que l appareil refroidisse avant d y monter ou d en démonter les pièces ou avant de nettoyer la bouilloire. 20. Pour couper la connexion d alimentation de l appareil, positionnez d abord l appareil sur «arrêt» et débranchez ensuite la fiche électrique de la prise de courant. 21. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, afin d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée

14 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 22. N utilisez pas l appareil à des fins autres que celles pour les quelles il est conçu. 23. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec l unité de base fournie avec. 24. Dans le cas où la bouilloire est excessivement remplie, l eau bouillante peut gicler dehors. 25. Soyez toujours sûr que le couvercle soit fermé et n ouvrez pas le couvercle lorsque l eau bout. En cas d ouverture du couvercle lors de l opération d ébullition de l eau, votre peau peut brûler. Cet appareil est conçu pour usage domestique ou pour applications similaires indiquées cidessous : - magasins, offices et salles communes pour personnels dans les autres lieux de travail - fermes ; - par les invités se trouvant dans les hôtels, motels et autres aires de repos ; - installations types chambre et petit-déjeuner. 27. Conservez ce manuel. 1 PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE BOUILLOIRE 1. Couvercle 2 2. Bec 3 3. Filtre démontable (n est pas indiqué sur l illustration et se situe à l intérieur de la partie du bec) 4. Indicateur de niveau d eau 4 5. Corps 6. Unité de base d alimentation 5 7. Bouton d ouverture de couvercle 8. Poignée 9. Panneau de contrôle (voir ci-dessous) PANNEAU DE CONTRÔLE Deuxième zone Quatrième zone Première zone Troisième zone Cinquième zone 1. Bouton d ébullition ( )(chauffage de l eau à 100 C) Lorsque vous appuierez sur le bouton une fois après avoir branché l appareil à la prise (un bref «bip» sonore retentira), les indicateurs de la cinquième zone clignoteront et

15 PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE BOUILLOIRE la température de l eau commencera à augmenter, les indicateurs s allumeront alternativement de la première zone jusqu'à la cinquième zone, une fois que l eau aura bouilli tous les indicateurs s allumeront à la fois et deux «bip» sonores retentiront. Une minute plus tard, ils s'éteindront tous. 2. Le bouton de thé (T) (sert à chauffer l eau pour la faire parvenir à 90 C qui est la température idéale pour infuser du thé) Une fois avoir branché l appareil à la prise, lorsque vous appuierez sur le bouton de thé pour réchauffer l eau à 90 C (un bref «bip» sonore retentira), les indicateurs de la quatrième zone clignoteront, la température de l eau commencera à augmenter, les indicateurs s allumeront alternativement de la première zone jusqu'à la quatrième zone, une fois que l eau sera réchauffée de façon à parvenir la température de 90 C, tous les indicateurs qui sont jusqu' à la quatrième zone s allumeront à la fois et deux «bip» sonores retentiront. Une minute plus tard, ils s'éteindront tous. 3. Le bouton de café (C) (sert à chauffer l eau pour la faire parvenir à 80 C qui est la température idéale pour préparer du café) Une fois avoir branché l appareil à la prise, lorsque vous appuierez sur le bouton de café pour réchauffer l eau à 80 C (un bref «bip» sonore retentira), les indicateurs de la troisième zone clignoteront, la température de l eau commencera à augmenter, les indicateurs s allumeront alternativement de la première zone jusqu'à la troisième zone, une fois que l eau sera réchauffée de façon à parvenir la température de 80 C, tous les indicateurs qui sont de la première zone jusqu' à la troisième zone s allumeront à la fois et deux «bip» sonores retentiront. Une minute plus tard, ils s'éteindront tous. CEUX À FAIRE AVANT DE COMMENCER À UTILISER LA BOUILLOIRE Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois ; avant d utiliser l appareil, nous vous conseillons de le nettoyer, et pour ce, remplissez de l eau à l intérieur, faites bouillir et déversez cette eau. Répétez cette opération une deuxième fois. Nettoyez la surface en essuyant avec un chiffon humide. REMARQUE : La capacité maximum de la bouilloire est de 1,5 litre. * Bouilloire sans fil en verre 360 * Couvercle s ouvre automatiquement * Interrupteur réglage automatique * Fonction tenir au chaud * Élément en inox intégré * Arrêt automatique quand l eau bouille, sécurité surchauffe * Pieds antiglisse * Filtre amovibler pour nettoyage facile * Capacité:1.5L * AC 230V 50Hz 2200W MISE EN MARCHE DE LA BOUILLOIRE 1. Pour remplir la bouilloire, séparez-la de la base d alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d ouverture de couvercle, fermez le couvercle après avoir rempli autant d'eau que vous avez besoin. Vous avez aussi la possibilité de remplir l eau par la partie dubec de la bouilloire. Le niveau d eau ne doit pas dépasser le niveau indiqué avec le signe de MAX ou rester au dessous de niveau indiqué avec le signe de MIN. Si vous mettez très peu d eau, la bouilloire s arrêtera avant que l eau ne bouille

16 MISE EN MARCHE DE LA BOUILLOIRE REMARQUE : 1. Étant donné que de l eau peut gicler par le bec lors de l ébullition, ne dépassez pas le niveau Maximum lorsque vous mettez de l eau dans la bouilloire. Assurez-vous d avoir fermement clôturé le couvercle avant de brancher la bouilloire à la prise. 2. Branchez la fiche électrique à la prise de courant, tous les indicateurs vont s allumer une fois et deux «bip» sonores vont retentir. Installez la bouilloire sur la base d alimentation, les indicateurs de la cinquième zone vont commencer à s allumer, et ils vont tous s éteindre si aucune opération n est réalisée pendant la minute qui suit. 3. Pressez le bouton concerné selon votre but, la bouilloire commencera à fonctionner après avoir pressé un bouton quelconque. 4. Soulevez la bouilloire de la base d alimentation, un «bip» sonore retentira, puis versez l eau. REMARQUE : Étant donné que l eau bouillante peut causer une blessure, soyez très prudent lorsque vous versez l eau que vous avez fait bouillir dans la bouilloire, N ouvrez pas le couvercle de l appareil pendant qu il se trouve de l eau chaude dans la bouilloire. 5. La bouilloire peut être laissée sur la base d alimentation lorsqu elle n est pas utilisée. Assurez-vous que le cordon d alimentation ne soit pas branché à la prise de courant. REMARQUE : débranchez absolument le cordon d alimentation de la prise lorsque l appareil n est pas en usage. PROTECTION D'ÉBULLITION À SEC Lorsque vous ferez marcher la bouilloire par accident sans eau à l intérieur, la protection d ébullition à sec arrêtera automatiquement l alimentation. En cas pareil, attendez que la bouilloire refroidisse avant d y remplir de l eau pour faire bouillir à nouveau. NETTOYAGE ET ENTRETIEN Débranchez la fiche électrique avant de commencer à nettoyer l appareil et attendez qu il refroidisse complètement. 1. N immergez jamais la bouilloire, le cordon d alimentation et la base d alimentation dans l eau et évitez que ces pièces ne contactent l humidité. 2. Nettoyez la partie extérieure de l appareil à l aide d un chiffon humide, n utilisez jamais de produits nettoyants chimiques. 3. N oubliez pas de nettoyer le filtre régulièrement. Pour réaliser l opération de nettoyage plus facilement, démontez le filtre et remontez-le à sa place suite à l'opération de nettoyage. Avertissement: Pour éviter que le lustre de la surface ne se perde, n utilisez pas de produits nettoyants chimiques abrasifs pour acier ou pour bois par but de nettoyer la surface extérieure de la bouilloire. NETTOYAGE DES RESTES M NERAUX Étant donné que les restes minéraux se trouvant dans l eau du robinet peuvent causer une accumulation de calcaire à la semelle de la bouilloire et causer un fonctionnement moins rentable de l appareil, il convient de nettoyer régulièrement le calcaire de la bouilloire. Vous pouvez utiliser les produits de décalcification commerciaux qui sont en vente, en appliquant les instructions indiquées dessus. Ou encore vous pouvez appliquer les instructions ci-dessous en utilisant du vinaigre blanc. 1. Mettez 3 verres de vinaigres blanc à l intérieur de la bouilloire, ensuite ajoutez de l'eau de façon à couvrir complètement l intérieur de la bouilloire. Faites attendre le mélange dans la bouilloire pendant une nuit. 2. Déversez ensuite le mélange qui est dans la bouilloire, mettez de l eau propre dans la bouilloire, faites bouillir cette eau puis déversez-la aussi. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l odeur du vinaigre se supprime. Les taches qui restent à l intérieur du bec peuvent être éliminées à l aide d un chiffon humide. REMETTEZ AU REBUT DE FAÇON RESPECTUEUSE ENVERS L ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider pour la protection de l environnement! Veuillez respecter les réglementations locales : remettez vos appareils électriques qui ne fonctionnent plus, aux centres de traitement de déchets appropriés

17 NEDERLANDS SINBO SK 2397 WATERKOKER (KETTLE) GEBRUIKSHANDLEIDING Neem deze handleiding aandachtig door vooraleer u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als naslagbron BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Lees aandachtig de volledige handleiding voordat u het apparaat gebruikt 2. Controleer of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de voltage die vermeld is op het etiket (op de onderzijde van de kettle en het onderstel) voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit. Mocht dit niet het geval zijn, contacteer uw leverancier en gebruik het apparaat niet. 3. Laat het snoer niet over randen van tafel of aanrecht hangen en zorg dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken. 4. Plaats het apparaat niet in hete dampen, op een elektrische kookplaat, in of nabij een hete oven. 5.Schakel het apparaat nooit in als de kettle leeg is, om beschadiging van de verwarmingselementen te vermijden. 6. Om beschadiging en letsel door omvallen te voorkomen moet de waterkoker altijd hij op een vlakke en stabiele bodem, buiten het bereik van kinderen worden gebruikt. 7. Dompel kettle, snoer of stekker nooit in water of in een andere vloeistof om elektrische schok en verwondingen te voorkomen. 8. Vermijd contact met hete dampen die uit de schenktuit ontsnappen als het water kookt of pas gekookt is. 9. Hanteer de kettle voorzichtig als u kokend water schenkt. 10. Wees voorzichtig als u het deksel opent om de kan bij te vullen terwijl ze nog heet is. 11. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor een veilig gebruik. 12. Houd voldoende toezicht om te beletten dat kinderen met het apparaat gaan spelen. 13. Raak de hete delen van het apparaat niet aan. Neem het apparaat alleen vast aan de handgreep. 14. Gebruik het onderstel uitsluitend voor het bestemde doel. 15. Wees voorzichtig bij het optillen of verplaatsen van de kettle als deze heet water bevat. 16. Dit apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen nooit met de kettle spelen. 17. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnenhuisgebruik. Gebruik de kettle nooit buitenhuis. 18. Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kan aanleiding geven tot brand, elektrische schok en persoonlijk letsel. 19. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor reiniging. Wacht tot het apparaat is afgekoeld vooraleer het te reinigen of onderdelen te monteren of demonteren. 20. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt om de aansluiting op het stroomnet te verbreken. 21. Ingeval het snoer beschadigd of defect is moet het om alle gevaar te voorkomen worden vervangen door de kabelfabrikant, een bevoegde Service of geschoold vakman

18 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 22. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel. 23. Gebruik de kettle uitsluitend in combinatie met het meegeleverd onderstel. 24. Doe niet te veel water in de kettle om overkoken of uitspuiten van kokend water te vermijden. 25. Gebruik het apparaat altijd met gesloten deksel en open het deksel niet terwijl het water kookt om geen brandwonden op te lopen. 26. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en hieronder vermelde gelijkaardige toepassingen: - rustruimtes voor personeel van winkels, kantoren en andere werkplaatsen; - landbouwbedrijven; - voor gebruik door gasten van hotel, motel en andere logeergelegenheden; - bed- en ontbijtinrichtingen. 27. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. 1 LEER UW KETTLE KENNEN 1. Deksel 2. Schenktuit 3. Uitneembare filter (niet zichtbaar op afbeelding, bevindt zich in de schenktuit) 4. Peilvenster met waterniveau aanduidingen 5. Waterkan (kettle) 6. Op stroomnet aan te sluiten onderstel 7. Deksel ontgrendelknop 8. Handgreep 9. Controlepaneel (zie onderaan) CONTROLE PANEEL Tweede zone Vierde zone Eerste zone Derde zone Vijfde zone 1. Kookknop ( ) (verwarmt het water tot 100ºC) Steek de stekker in het stopcontact en druk eenmaal op de knop (u hoort een kort biep toontje), de vijfde zone van het controlepaneel gaat knipperen en de waterverwarming

19 LEER UW KETTLE KENNEN gaat van start. Naarmate het water warmer wordt lichten de zones van een tot vijf achtereenvolgens op. Als zones verlicht zijn kookt het water en hoort u twee biep toontjes. Na een minuut gaat het licht uit. 2. Theeknop (T)(verwarmt water tot 90 ºC, de ideale temperatuur om thee te zetten) Steek de stekker in het stopcontact en druk eenmaal op de theeknop (u hoort een kort biep toontje), de vierde zone van het controlepaneel gaat knipperen en de waterverwarming gaat van start. Naarmate het water warmer wordt lichten de zones van een t/m vier achtereenvolgens op. Als deze vier zones verlicht zijn heeft het water de temperatuur van 90 ºC bereikt en hoort u twee biep toontjes. Na een minuut gaat het licht uit. 3. Koffieknop (C) (verwarmt water tot 80 ºC, de ideale temperatuur om koffie te zetten) Steek de stekker in het stopcontact en druk eenmaal op de koffieknop (u hoort een kort biep toontje), de derde zone van het controlepaneel gaat knipperen en de waterverwarming gaat van start. Naarmate het water warmer wordt lichten de zones van een t/m drie achtereenvolgens op. Als deze drie zones verlicht zijn heeft het water de temperatuur van 80 ºC bereikt en hoort u twee biep toontjes. Na een minuut gaat het licht uit. VOORALEER U DE KETTLE IN GEBRUIK NEEMT Als u een nieuwe waterkoker in gebruik neemt raden wij u aan eerst twee maal water aan de kook te brengen, het kookwater weg te gieten, en de kettle vervolgens uit te spoelen om hem grondig te reinigen. De buitenzijde maakt u schoon met een vochtige doek. OPMERKING: De kettle heeft een max. inhoudscapaciteit van 1,5 liter. * 360 Graden glazen snoerloze waterkoker * Functie deksel automatisch open * Electronische regeling schakelaar * Warmhoud functie * RVS element geïntegreerd * Automatische uitschakeling als water kookt, overhittingsbeveiliging * Antislip voetjes * Afneembaar filter voor eenvoudige reiniging * Capaciteit:1.5L * AC 230V 50Hz 2200W DE KETTLE GEBRUIKEN 1. Neem de kettle van het onderstel en druk de vergrendelknop in om het deksel te openen. Doe het deksel weer dicht nadat u er voldoende water hebt ingedaan. U kunt de kettle eventueel ook via de schenktuit vullen. U dient er op te letten dat u niet te veel of te weinig water in de kettle doet: het waterpeil moet tussen de MAX. en MIN. niveauaanduidingen liggen. Als u te weinig water in de kettle doet zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld voordat het water kookt. OPMERKING: Vul de kettle niet tot boven de MAX. peilaanduiding om te vermijden dat er kokend water uit de schenktuit spuit. Controleer of het deksel dicht is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 2. Steek de stekker in het stopcontact. Alle controlezones lichten eventjes op en u hoort twee biep toontjes. Plaats de kettle op het onderstel, de vijfde zone licht op en ingeval u binnen een minuut geen knop indrukt gaat het licht uit

20 DE WATERKOKER IN GEBRUIK NEMEN 3. Om het apparaat in te schakelen drukt u op de gewenste knop, afhankelijk van het doel waarvoor u water gaat verwarmen. 4. Als u de kettle van het onderstel neemt om water te schenken hoort u een biep toontje. OPMERKING: Kokend water kan ernstige brandwonden veroorzaken, dus wees voorzichtig bij het uitschenken en bij het hanteren van de waterkoker. Open het deksel niet als er heet water in de kan is. 5. Als u de waterkoker niet gebruikt kunt u de kettle op het onderstel laten staan maar dan moet u wel even controleren of de stekker niet meer in het stopcontact zit. Opmerking: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de kettle niet gebruikt. BEVEILIGING TEGEN DROOGKOKEN Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl er geen water in de kettle is zal de droogkookbeveiliging de stroomtoevoer automatisch onderbreken. Wacht in dat geval tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u de kettle vult en het apparaat opnieuw aanzet. REINIGING EN ONDERHOUD Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen vooraleer het te reinigen. 1. Dompel kettle, onderstel, snoer of stekker nooit in water en maak ze niet nat. 2. Wrijf de buitenzijde van het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek, gebruik geen giftige of aantastende reinigingsmiddelen. 3. Vergeet niet de filter regelmatig te reinigen. De filter is uitneembaar en kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld. OPGELET: Maak bij het reinigen nooit gebruik van chemische, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of hout om de glans aan de buitenzijde van het apparaat niet aan te tasten. ONTKALKEN Kalk en mineralen die zich in het kraanwater bevinden gaan zich op de bodem van de kettle neerzetten en vormen een kalklaag waardoor de rendabiliteit van het apparaat afneemt. Om het apparaat in goede staat te houden moet het regelmatig worden ontkalkt. Ontkalkproducten die op de markt beschikbaar zijn kunt u gebruiken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Als alternatieve oplossing kunt u gebruik maken van witte azijn als volgt: 1. Doe 3 waterglazen witte azijn in de kettle en vul bij met water tot de kettle helemaal vol is. Laat het mengsel een nacht inweken. 2. Giet het mengsel weg en vul de kettle met vers water. Breng het water aan de kook en giet weg. Herhaal het kookproces enkele malen tot de azijngeur volledig verdwenen is. Hardnekkige vlekken aan de binnenzijde van de kettle kunnen met een schone doek gereinigd worden. ONTDOE U VAN DIT APPARAAT OP MILEUVRIENDELIJKE WIJZE. Draag bij tot de bescherming van het milieu! Gelieve elektrische apparaten die u niet meer gebruikt in te leveren op de door de lokale overheid aangewezen verzamelpunten voor hergebruik en recycling

21 DEUTSCH SINBO SK 2397 WASSERKOCHER BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und bewahren Sie diese Anleitung, gut auf! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1. Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie alle Anleitungen durch. 2. Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild der Basis. Falls es nicht übereinstimmt, gebrauchen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich bitte an Ihrem Hersteller. 3. Lassen Sie die Netzleitung nicht vom Tisch herunterhängen oder mit heissen Flächen in Berührung kommen. 4. Das Gerät nie auf oder neben einen Gas- oder Elektroherd oder einen heissen Backofen stellen. 5. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es mit Wasser gefüllt ist. 6. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche und wählen Sie den Standort Ihres Gerätes deshalb so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. 7. Um Verletzungen zu vermeiden und um das Risiko von elektrischem Schlag zu reduzieren, dürfen die Basis, Netzkabel und Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen. 8. Vermeiden Sie den Kontakt mit heissem Dampf, der beim und nach dem Wasserkochen aus der vorderen Öffnung entweiht. 9. Giessen Sie kochendes Wasser stets vorsichtig aus. 10. Um Wasser einzufüllen, öffnen Sie den Deckel vorsichtig. 11. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen. 13. Heisse Oberfläche nicht berühren. Tragen Sie den Wasserkocher ausschliesslich am Handgriff. 14. Benutzen Sie den Sockel nur für den vorgesehenen Zweck. 15. Besondere Vorsicht ist nötig, wenn sie das Gerät gefüllt mit heisser Flüssigkeit, transportieren. 16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 17. Das Gerät ist ausschliesslich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet. 18. Um elektrischen Schlag, Brandgefahr und Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ausschliesslich vom Hersteller empfohlene Original-Zubehör. 19. Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, schalten Sie es immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Wasserkocher auskühlen. 20. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. 21. Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden

22 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 22. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. 23. Betreiben Sie den Wasserkocher nur auf dem mitgelieferten Sockel. 24. Bei übermässiger Füllung, kann das Wasser auslaufen. 25. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist und öffnen Sie niemals beim Kochvorgang den Deckel. 26. Dieses Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise: - in Küchen für Mitarbeiter, in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; - in Farmhäusern; - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; - in Frühstückspensionen Bewahren Sie diese Anleitung gut auf! DEN SINBO-WASSERKOCHER KENNENLERNEN 1. Deckel 2. Ausguss 3. Kalkfilter (im Deckel integriert) 4. Wasserstandsanzeige 5. Gehäuse 6. Gerätesockel 7. Entriegelungs-Taste 8. Handgriff 9. Bedienfeld (siehe unten) BEDIENFELD zweite Zone vierte Zone erste Zone dritte Zone fünfte Zone 1. Kochtaste ( )(Wassertemperatur 100 Grad) Nachdem das Gerät eingesteckt und die Taste einmal gedrückt wird, ist ein kurzer Signalton zu hören und die Anzeiger auf der 5. Zone blinken und das Wasser heizt auf. Die Anzeiger von der ersten bis zur 5. Zone leuchten die Reihe nach. Nach dem Kochvorgang

23 DEN SINBO-WASSERKOCHER KENNENLERNEN leuchten alle Anzeiger und es ist zwei kurze Signaltöne zu hören. Nach einer Minute erlischen alle Anzeiger. 2. Tee-Taste (T) (Wassertemperatur bis zum 90 Grad) Nach einstecken des Gerätes drücken Sie die Teetaste, um das Wasser bis 90 Grad aufzuheizen. Ein kurzer Signalton ertönt und die Anzeiger auf der 4. Zone blinken und das Wasser heizt auf. Die Anzeiger von der ersten bis zur 4. Zone leuchten die Reihe nach. Bei 90 Grad Wassertemperatur leuchten alle Anzeiger und es ist zwei kurze Signaltöne zu hören. Nach einer Minute erlischen alle Anzeiger. 3. Kaffee-Taste (C) (Wassertemperatur 80 Grad, Ideal für Kaffee-Zubereitung) Nach einstecken des Gerätes drücken Sie die Kaffee-Taste, um das Wasser bis 80 Grad aufzuheizen. Ein kurzer Signalton ertönt und die Anzeiger auf der 3. Zone blinken und das Wasser heizt auf. Die Anzeiger von der ersten bis zur 3. Zone leuchten die Reihe nach. Bei 80 Grad Wassertemperatur leuchten alle Anzeiger und es ist zwei kurze Signaltöne zu hören. Nach einer Minute erlischen alle Anzeiger. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME Kochen Sie vor der ersten Verwendung des Gerätes zwei Mal mit frischem Wasser. Wischen Sie die Oberfläche mit feuchtem Tuch ab. HINWEIS: Maximale Füllmenge: 1,5 L * 360 Gläserner Wasserkocher Kabellos * Deckel öffnet automatisch * Elektronische Reglung Schalter * Funktion Warm halten * Integriertes Element rostfrei Stahl * Automatische Ausschaltung wenn Wasser kocht, Überhitzungsschutz * Antirutsch Boden * Filter abnehmbar für einfache Reinigung * Kapazität:1.5L * AC 230V 50Hz 2200W INBETRIEBNAHME DES GERÄTES 1. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel. Füllen Sie die Kanne entweder bei geschlossenem Deckel durch die Ausgussöffnung oder bei durch die Aussgussöffnung oder bei durch die Entriegelungstaste geöffnetem Deckel. Beachten Sie beim Einfüllen die Min.-/Max.-Markierung der Füllstandanzeige. Wenn Sie zu wenig Wasser einfüllen, schaltet sich das Gerät automatisch aus, ohne zu kochen. HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen. Bevor Sie das Gerät einstecken, vergewissern Sie sich, dass der Deckel geschlossen ist. 2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Alle Anzeiger leuchten einmal auf und zwei kurze Signaltöne sind zu hören. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel. Die Anzeiger in der 5. Zone leuchten und innerhalb einer Minute erlischen sie. 3. Der Wasserkocher wird eingeschaltet, indem Sie nach Ihrem Wunsch eine Taste

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2393, SK 2393B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2396 ELEKTR KL TERMOS KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi TR EN FR AR su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 SAFETY EN By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SK 7305 SU ISITICI(KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com 1 2 3 4 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

STM 5811 ÇAY SET KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 7 3 4 8 5 9 6-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA TR GB Kullanma k lavuzu Çay Makinesi Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar Güvenlik Uyar lar

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver imizi seçtiğiniz için

Detaylı

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2868 ÜTÜ FR - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker HARVEST-COLLECTION TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SCM 2938 KAHVE YAPMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker MULTI SERVE TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı