TBT. Temel Bilgi Teknolojileri BLGSAYAR NEDR? BTLER VE BAYTLAR KSEL BLGSAYARLAR BELLEK,DSKLER VE SÜRÜCÜLER BLGSAYAR VE SA!LI!IMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBT. Temel Bilgi Teknolojileri BLGSAYAR NEDR? BTLER VE BAYTLAR KSEL BLGSAYARLAR BELLEK,DSKLER VE SÜRÜCÜLER BLGSAYAR VE SA!LI!IMIZ"

Transkript

1 TBT Temel Bilgi Teknolojileri GR BLGSAYAR NEDR? BTLER VE BAYTLAR KSEL BLGSAYARLAR BELLEK,DSKLER VE SÜRÜCÜLER BLGSAYAR VE SA!LI!IMIZ 1

2 BLGSAYAR NEDR? Bilgisayar,kullan*c*dan ald*-* verilerle mant*ksal ve aritmetiksel i0lemler yapan;yapt*-* i0lemlerin sonucunu saklayabilen;saklad*-* bilgilere istenildi-inde ula0*labilen elektronik bir makinedir. veri bilgisayar bilgi Bilgisayar n özellikleri 0lem yaparken h*zl*d*rlar. Yorulmazlar. S*k*lmazlar. Programlanabilirler. Kendi ba0lar*na bir i0 yapmazlar. 2

3 BLGSAYARIN KULLANILDII ALANLAR Ticari sahada Eitimde Bankaclkta kta Tptapta Bilimsel aratrmalarda rmalarda Grafik uygulamalarnda nda Resmi dairelerde Bilgisayar iki ana unsurdan oluur 1)Bilgisayar Donan*m* -Bilgisayarlar*n fiziksel k*s*mlar*na donan*m denilmektedir.bunlar; Ekran Klavye Sabit disk Fare Yaz*c* Bellek Mikro i0lemci Taray*c*. 3

4 2) Yaz*l*m Bilgisayar*n n görevini g yerine getirebilmesi için in ona verilen tümt m bilgiler ve komut listeleridir.farkl* tümm komut listelerine program denir. ÇERDE NELER OLUYOR Kontrol birimi Bilgisayar girdi ile beslenir. Aritmetik birimi Bellek 0lenmi0 veri 4

5 3 TEMEL LEM GR LEME ÇIKTI FARE KLAVYE SES KARTI MODEM SCANNER CD/DVD MKROFON LEMC CHIPSET VERYOLLARI GENLETME SLOTLARI BELLEK PL MONTÖR PRNTER FAX MODEM SES KARTI SPEAKER BLGSAYARI TANIYALIM MONTÖRLER -Ekran kart*ndan gelen görüntü bilgisini ekrandan yans*tmakla görevlidirler. -Sadece ekran kart*n*n emirleri do-rultusunda görüntüyü olu0tururlar. -0lemciden tamamen ba-*ms*zd*rlar. -Günümüzde en yayg*n kullan*lan monitörler VGA monitörlerdir. 5

6 KLAVYE Bilgi girii i yaplan lan en yaygn n girdi aygtdr. r. Klavye düme d sralans ralanna göre: g a)f klavye:türk rkçee doküman yazanlar için i in uygundur.daktilo ile çok benzerdir. b)q klavye:en çok kullanlan lan klavye modelidir.%ngiliz diline göre g dizayn edilir. MOUSE Klavyeden sonra bilgisayarda kullan*lan en yayg*n girdi ayg*t*d*r. Klavyeye nazaran daha basittir. Windows 95 i0letim sistemi ile birlikte yayg*nla0maya ba0lam*0t*r. Fare;hareket ve alg*lama metotlar* bak*m*ndan mekanik ve optik fare olarak ayr*l*r. Diz üstü bilgisayarlarda fare ilevi bilgisayar üzerine yerletirilmi ve elle döndürülen "TrackBall" ad verilen küre taraf ndan yerine getirilmektedir. 6

7 YAZICILAR Bilgisayardaki bilgilerin bas*l* bir kopyas*n* almam*z* sa-lar. Bilgisayardan elde edilen ç*kt*lar* ka-*t üzerine yazan elektronik bask* birimidir. Üç çe0it yaz*c* vard*r. -nokta vuru0lu yaz*c*lar -mürekkep püskürtmeli yaz*c*lar -lazer yaz*c*lar PLOTTER [ÇZC] Ekranda olan çizim ve grafikleri basmada kullan*lan ç*kt* ayg*t*d*r. Genellikle mühendislik ve mimarl*kta kullan*l*r. 7

8 SCANNER [TARAYICI] Ka-*t üzerinde bulunan resimleri, foto-raflar* yaz*lar* bilgisayar*n belle-ine gönderir. HOPARLÖR,KULAKLIK, MKROFON Çok de-i0ik tip ve dizayn edilmi0 kulakl*k ve mikrofon seçenekleri mevcuttur. Ayr* ayr* sat*n alma imkan* oldu-u gibi kulakl*k ve mikrofonun birarada oldu-u modellerde vard*r. Makinenin ses kart*na tak*l*r. Ayn*0ekilde hoparlörde ses dinlemek için yine ses kart*na tak*l*r. 8

9 SUNU CHAZI [PROJEKSYON CHAZI] Bir bilgisayar ile ders anlat*rken veya konferans verirken ekrandaki bilgilerin bir zemine yans*t*lmas*. Data Show cihaz* ile olmaktad*r. Ekran kart* ç*k*0*na tak*l*r. WEB KAMERA Web kameralar dorudan rudan USB aygtna ya da kendi arabirim kart ile bilgisayara taklabilen labilen modellerden oluan bu aygtlar bilgisayarn n dd ortamdan görüntg ntü almasn salar ve yazlmla desteklenmek zorundadrlar. rlar. 9

10 JOYSTC Joystic, bilgisayar*n oyun portuna tak*l*r ve oyun oynamada kolayl*k sa-lar. BTLER VE BAYTLAR Bir bilgisayar*n içindeki veriler ve komutlar say* olarak saklan*r ve i0lenir.birçok bilgisayar sadece iki say* kullan*r:0 ve 1.Buna ikili kod ad* verilir. 0 ve 1 e ikili say* sistemi ya da k*saca bit denir. 10

11 BTLER VE BAYTLAR Bilgisayar*n içinde 0 ve 1 say*lar* çok küçük elektronik devreler üzerinde elektrik vurumu olarak kaydedilir. Bir devre bir elektrik vurumu ta0*yorsa 1,ta0*m*yorsa 0 d*r. BTLER VE BAYTLAR Sekiz bitlik seriler halinde saklanan bilgisayar verisi parçalar*na bayt denir B Harfi bayta olarak çevrilir. B harfi Bit Bayt 11

12 BTLER VE BAYTLAR BYTE = 8 Bit 1 Bit 0 ya da 1'den (kapal devre=0, aç k devre=1) oluur. 1 BYTE 1 karakterdir BYTE = 1 KiloByte'd r. (KiloByte = KB) 1024 KB = 1 MegaByte'd r. (MegaByte = MB) 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB) 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB Bilgi depolama Resimleriyle birlikte her türlü kitap Sinema Kitap Yota Zeta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo HER:EY! Kütüphane dolusu kitap Resim 12

13 K%)% %)%SEL B%LGB LG%SAYARLAR Genellikle PC denir. Masa üstüne san ve bir kii tarafndan kullanlan bilgisayarlardr. Kiisel bilgisayarlar küçük olduklar ve bir anaçat bilgisayarn(büyük ve pahal bil.)yüzde birinden daha ucuza mal olduklar için çok popüler oldular. Monitör Sistem birimi bilgisayar*n 0lemci birimini içeren parças* Klavye Ki0isel bilgisayar*n ana parçalar*ndan baz*lar* Disket sürücü Sabit disk sürücü Fare ekrandaki imleci oynatmas* için MB e sinyal yollayan bir ayg*tt*r. %lk bilgisayardan önce 13

14 Kuak (1) Vakum tüpleri, birbirleri ile baglanan kablolar ENIAC Kuak (2) 1943 ylnda Pennsylvania Üniversitesinden J. P.Erkert'n ilk ilevsel bilgisayar olan 30 ton arlndaki ve saniyede ilem yapan ENIAC [Electronic Numerical Integrator And Calculator] (Elektronik Saysal Dorulayc ve Bilgisayar)' yapt. ENIAC, 30 ton arlnda; 9x15=135 metrekarelik bir oday doldurmakta; hesaplama vurumlar 1500 elektromekanik röleden (yolvericiden) geçip den çok radyo lambasndan akmaktayd. ENIAC' çaltrmak için watt enerji gerekliydi. ENIAC, yalnzca 80 karaktere e veri saklayabiliyordu. Lambalalarn hepsi çaltnda, mühendis ekibi bir problemi çözmek için 6000 kabloyu elle fie takarak ENIAC' kuruyorlard. 14

15 Kuak (1) Vakumlu tüplerin yerini transistörler ald. Bilgisayarlarn hacimleri küçüldü, maliyeti düürüldü ve hzlar yükseldi. Bu tür bilgisayarlar ilk olarak Burroughs firmas tarafndan Amerikan Hava Kuvvetleri için üretildi. %te bu dönemlerde ilk iletim sistemleri ortaya çkmaya balad Kuak (2) Programlama Dilleri: Fortran veya assembler (Kartlar). Kullanm alanlar: Bilimsel hesaplamalar Veri %leme 15

16 Kuak (1) Entegre devrelerin kullanld dönemdir Bildiimiz anlamda ilk iletim sistemleri bu dönemde gelitirilmeye baland Multics (Multiplexed Information and Computing Service) 1965 Artk sistemler ayn anda birkaç problemi çözebiliyordu Kuak (2) IBM 360 serisi Bell Laboratuvarlarn da Thompson ve Ritchie tarafndan Unix Gelitirildi (1973) 1973 ylnda C dili gelitirildi 16

17 Kuak (3) Dennis Ritchie (standing) and Ken Thompson begin porting UNIX to the PDP-11 via two Teletype 33 terminals Kuak Modern Bilgisayarlar diyecebileceimiz Bilgisayarlar ortaya çkt. Bu bilgisayarlarda Mikrochipler kullanlyordu. IBM

18 Bilgisayarlarn Özellikleri CPU Clock 1 5 Mhz 1 Mhz 3 Ghz Memory <=.5 MB <= 1 MB >= 256 MB Disk <= 8 MB < 100MB >= 40 GB Network None none Many - >= 10 Mb BW Price (ave.) $2,000,000 $200,000 < $1000 Users 1 -batch 10s - timesharing 1 -PC %letim Sistemleri 1970 lerde Unixler 1984 Apple Macintosh OS 1990 Windows Linux 1995 Windows Windows Windows 2000 Windows XP??? 18

19 Kasa ve GüçG Kayna23 Bilgisayarda içerisine anakart ve anakart üzerine do2rudan tak3lan donan3mlar ile disket sürücü, sabitdisk vb sürücülerin yerle8tirildi2i metal veya metal-plastikden yap3lm38 kutulard3r. Güç kayna23 ise kasa içerisinde bulunan ve bilgisayar3n di2er donan3mlar3na gereken elektrik enerjisini gönderen cihazlard3r. Bilgisayar kasas3n3n genel görünü8ü 19

20 USB Paralel Portlar: Klavye Mause Seri Kasan3n arkas3nda bulunan fare, klavye, yaz3c3, taray3c3 gibi bile8enlerin ba2land323 giri8lerdir. Bunlar3 seri ve paralel portlar, PS/2 klavye ve fare portlar3 ile USB portu olarak s3ralayabiliriz. Seri port, di2er bir deyi8le com portu harici modemlerin ba2lanmas3nda kullan3ld323 gibi fare giri8inin yap3lmas3nda da görev alabilir. Bunlar3n d383nda anakart üzerine entegre olan ekran kart3, ses kart3 gibi bile8enlerin ba2lant3lar3 da birer porttur. Ayr3ca CD- ROM sürücüler ve sabit diskler IDE portunu kullanarak anakart üzerine ba2lan3rlar. 20

21 Merkezi 8lem Birimi (CPU) Bilgisayara girilen verilerin üzerinde i8lem yap3ld ld323 ve bilgisayar3n n bütünb birimlerinin yönetildiy netildi2i, i, matematiksel hesaplamalar3n n yap3ld ld ve koordinasyonun sa2land land323 birimdir. Bilgisayarlar mikro i8lemcisinin modeline göre isimlendirilirler. Merkezi 8lem Birimi (CPU)(2) CPU'nun görevlerig Bilgisayara girilen veri ve komutlar3 yorumlar. Monitör, yaz3c3 vs. ç3k38 ayg3tlar3na bilgi gönderir. Aritmetik ve mant3k birimi olarak adland3r3lan bir alanda aritmetik ve mant3ksal i8lemler yapar. 21

22 Merkezi 8lem Birimi (CPU)(3) BELLEK Bilgisayar*n n bilgilerinin sakland*-* yere bellek denir. Her bilgisayar*n n iki tip belle-i vard*r.bunlar: r.bunlar: -SALT SALT OKUNUR BELLEK(Read Read-Only Memory,, ROM) -RASGELE ER ML BELLEK(Random Access Memory,RAM 22

23 RAM BELLEK Bilgisayar aç1k oldu2u sürece veri ve komutlar1 saklar. Geçici bir bellektir. Bilgisayar kapat1ld121nda içindeki tüm veriler kaybolur. EDO,SDRAM,RDRAM,DDRAM olarak çe9itleri vard1r. ROM BELLEK Bilgisayar*n nas*l çal*0aca-*n* söyleyen programlar*n kayd*n* tutar. ROM daki programlar sadece okunabilir. Komutlar de-i0tirilemez. Bilgisayar kapat*ld*-*nda silinmezler. 23

24 DSKLER VE SÜRÜCÜLER Diskler:Bilgisayar*n*z kapand*-*nda RAM daki bilgiyi kaybetmemek için onu bir diske kaydetmelisiniz. Manyetik diskler:üzeri manyetik bir madde ile kaplanm*0 plastik ya da metal,yuvarlak parçalard*r.ram da vurumlar*n varl*-* ya da yoklu-u olarak saklanan veri,bu disklerde manyetik ve manyetik olmayan alan olarak saklan*r. Disk sürücü ad* verilen bir ayg*t diski döndürürken, okuma/yazma kafalar diskin üzerindeki veriyi okur ve yazar.ki tip manyetik disk vard*r :disketler ve sabit diskler. DSKETLER Disketler bükülebilir plastikten üretilmi0tir. Üzerleri genellikle kal*n plastik bir kapla örtülüdür. Disketleri disket sürücüye kendiniz takar ve ç*kart*rs*n*z. Büyüklüklerine göre ikiye ayr*l*rlar:5,25 inç (eski teknoloji) ve 3,5 inç. Bugün kullan*lan disketler 3,5 inçlik olanlard*r. 24

25 DSKETLER a)5.25 inçlik disketler:lk ç*kan disketlerdir.kapasite olarak küçük, hacim olarak büyüktürler.320 Kb ve720 Kb kapasitededirler.u an kullan*lmamaktad*rlar. b)3.5 inçlik disketler:bunlar 720 Kb ve 1,44 Mb kapasiteye sahiptirler. Disketi bilgisayara takmak Disket, etiketli yüzü üste, kayar pencereli k*sm* öne gelecek 0ekilde sürücüye tak*l*r. 25

26 SAB%T T D%SKLERD Sabit diskler metalden yaplmtr. Bilgisayarn içine yerletirilmilerdir. Disketlerin yaptklarnn aynsn yaparlar. -Ancak; -Daha fazla veri kaydederler, -Daha hzl dönerler. [Disketlerden farkl olarak sabit diskinizi kaybedemezsiniz.] MANYETK TEYPLER Diskler gibi,bantlarda manyetik demiroksitle kapl"d"r. Bantlar disketlerden daha ucuzdur. Kullan"mlar" daha yava*t"r. 26

27 Flash Bellekler Flash bellek teknolojisi 1980'lerde Toshiba taraf"ndan icat edildi. Flash Bellekler, güç kesintisinde dahi içerdi3i bilgileri kaybetmeyen ve tekrar tekrar yaz"l"p silinebilen bir bellek çe*ididir. Flash belleklerin yap"s" RAM'lere, kullan"m" Hard Disk'lere benzer. Flash belleklerin yap"s" mekanik de3ildir; elektroniktir. çerisinde hareket eden bir parça yoktur. Hareket eden parça olmamas"ndan dolay" hassasiyet de3erleri yüksek de3ildir ve özellikle mobil alanda kullan"mlar" çok yayg"nd"r. Atyr"ca MP3 Player'larda, cep telefonlar"nda, el bilgisayarlar"nda, dijital foto3raf makinalar"nda ve dijital görüntü ayg"tlar"nda yayg"nca kullan"l"rlar. BLGSAYAR YAZILIMLARI Kullan m Serbest Olan Yaz l mlar (Public Domain): Kullan*m* herkese aç*k olan yaz*l*mlard*r. steyen istedi-i kadar kullanabilir. stedi-i kadar kopyalay*p da-*tabilir. Payla labilir Yaz l mlar (Shareware): Copyright'l* yaz*l*mlard*r. Yaln*z belirli bir süre (15 gün, 1 ay, 2 ay gibi) deneme amaçl* olarak kullan*labilir. Sürekli kullan*m hakk* için belirli bir miktar paray* (10-40 $) kay*t ücreti olarak ödemek gerekir. letim Sistemi (Operating Sistem): Kullan*c* ile bilgisayar aras*nda ileti0imi sa-layan programlard*r. Bilgisayar sisteminin tüm hareketlerini denetler. Sistemde bulunan MB, ana bellek vb. kaynaklar* yönetir. Windows (3.1, 95, 98) Windows NT MAC OS, UNIX, LINUX 27

28 Yararl Programlar: 0letim Sistemi ile verilen format, s*k*0t*rma, kurtarma vb. Ayg t sürücüleri (Device Driver): Çevre birimlerinin çal*0mas* için bilgisayara yüklenen programlar. Programlama Dilleri: Bir i0i bilgisayara yapt*rmak ancak belirli kodlar*n belirli bir s*ra do-rultusunda kullan*lmas* ile olanakl*d*r. Kullan*lan bu koda programlama dili denilir. Yaz*lan kaynak kod program derleyici veya yorumlay*c* taraf*ndan bilgisayar diline çevrilir. Programlama dillerinden baz*lar* C, Pascal, Delphi, Java, Visual Basic, Visual C Uygulama Programlar : Belli bir amac* gerçekle0tirmek üzere üretilmi0 yaz*l*mlard*r. Örne-in, okul yönetim sistemi programlar*, muhasebe program*, bilgisayar oyunlar*, programlama dilleri derleyicileri vb. * Uygulama yaz*l*mlar* belirli uygulamalar* çal*0t*r*rlar. Bilgisayar*n çok amaçl* olmas*na olanak tan*rlar. Kelime ilemci (word processor) yaz*l*mlar* mektup, günlük plan, ders notu haz*rlamada; tablolama programlar ö-renci not ortalamas* hesaplama, maa0 bordrosu yapmada; veri taban* yaz*l*m*, ö-renci bilgilerinin saklanmas*, bulunmas*, güncellenmesi, düzenlenmesi ve rapor olu0turulmas*nda kullan*l*rlar. Uygulama Programlar3 Programlama dillerinden bir tanesi Mesleki ve ticari yazılımlar Bilimsel ve Mühendislik yazılımları LOGO, VEGA, ETA SPSS, MINITAB, SAS, AutoCAD kullan3larak belli bir uygulama için yaz3lan Grafik ve animasyon Veritabanı programları Kelime işlem programları PHOTOSOP, 3DMAX, DBASE, MYSQL, ORACLE WORD, WORDSTAR, PW programlard3r. Hizmet programları F-ROT, NORTON, WINZIP 28

29 Programlama Dilleri Uygulama ve sistem programlar3n3 geli8tirmek için kullan3lan yaz3l3mlard3r. Bütün programlar, programla dilleri ile yaz3l3rlar. Programla dillerini çe8itle özelliklerine göre s3n3fland3r3labilir. Ancak en çok kullan3lan s3n3fland3rma 8ekli seviyelerine göre s3n3fland3rmad3r. Seviye programla dilinin insan alg3lamas3na olan yak3nl323n3n bir ölçüsüdür. Programlama Dilleri Assembly Fortran Basic Visual Basic Pascal C C ++ Borland Delphi KyLix PHP Perl.NET Java 29

30 Ticari yazlmlar mlar: Muhasebe, tahmin yapma, proje yönetmede y netmede kullan"l"rlar. rlar. Elence yazlmlar mlar: Oyun, ekran koruyucu Eitim itim ve Bavuru vuru Yazlmlar mlar: Bilgisayar Destekli E3itim E itim yaz"l"mlar mlar",, benzetim (simulasyon)) yaz"l"mlar mlar",, elektronik ansiklopedi, atlas. Çokluortam (Multimedia)) Yazlmlar mlar: Bilgisayar tabanl" medya ile bütünleb nle*ik olarak haz"rlan rlan"rlar. rlar. Ses, video, animasyon, resim içerirler. i Çokluortam ansiklopedileri bunlara örnektir. Yaz"l"mlar donan"ma uyumlu ise çal"*" "*"r. *letim sistemi ile yaz"l"mlar uyumlu olmal"d"r. Yaz"l"mlar disket ya da CD_ROM kullan"larak larak kurulur. Yaz"l"mlar mlar" bilgisayara kurmak için in ilk olarak genellikle SETUP (Windows 95 için), i in), INSTALL (Windows 3.1 için), i in), KUR (Türk rkçee yaz"l"mlar için) i in) çal"* "*t"rmak gerekir Bilgisayar Dosyalar Veri: harfler, say*lar, grafikler Bilgi: 0lenmi0 veridir. Dosya: Saklanan verilerin veya programlar*n ismi. Kaynak dosyalar: Çal*0madan önce makine diline çevrilmesi gerekmektedir. Örne-in pascal programlama dilinde yaz*lan bir program*n çal*0mas* için makine diline çevrilmesi gerekmektedir. Bunun içinde o dosyan*n pascal programlama dili kurallar*na uygun olarak yaz*l*p; pascal programlama dili derleyicisi taraf*ndan derlenmesi gerekmektedir. Veri Dosyas : Üzerlerinde silme, ekleme, de-i0tirme yap*labilir. çeriklerinin ç*kt*s* yaz*c*dan al*nabilir veya ba0ka birisine elektronik olarak postalanabilir. Yaz*l*1.doc. bir dökümand*r. Bir kelime i0lemcide yaz*lm*0t*r. O kelime i0lemci çal*0t*r*lmadan döküman*n içi görülemez. Kelime i0lemci çal*0t*r*ld*ktan sonra içine girilip, de-i0tirme, düzeltme, silme ve ekleme yap*labilir. Yaz*c*dan ç*k*0* al*nabilir. 30

31 Bilgisayar n kar s nda otururken unlara özen göstermeliyiz. Masa yüksekli-i cm. Yüksekli-i ayarlanabilir, s*rt* bele uygun ve esnek bir ergonomik koltuk Omuzlar rahat b*rak*lm*0 Dik oturulmu0 ve s*rt desteklenmi0 Kollar yatay veya biraz yukar*da Dirsek ve eller düz bir çizgide Bacaklar*n üst k*sm* yatay Dizler 9 veya 110 derece aç*da olmal* 31

32 Gözlerimizin sabl B için: Bilgisayar kullanmadan önce bir göz muayenesinden geçmeli, görme bozuklubu varsa mutlaka düzeltilmeli Ekrandan cm. uzakta oturmal* Ekran*n üst kenar* ile göz hizas*n*n ayn* seviyede olmas*na dikkat etmeli Ka-*t tutucu kullan*yorsak bunu ekranla ayn* hizada tutmal* Oda lo0 *0*kl*, ayd*nlatma mumluk ve indirekt olmal* I0*k ekrana dik aç*yla gelmemeli I0*k yans*ma ve parlamalar* önlemeli dakikada bir k*sa süre gözleri uza-a odaklayarak göz kaslar*n*n dinlenmesi sa-lanmal*. SORULAR??? 32