Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5): Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the Determination of Affecting Factors] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma; hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma 205 hemşire üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerini içeren anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puanı 121,20±18,30, alt grup ölçek puanları ise; sağlık sorumluluğu 20,98±3,76, fiziksel aktivite 14,04±4,22, beslenme alışkanlığı 19,57±3,80, ruhsal gelişim 25,36±4,47, kişiler arası ilişkiler 24,04±4,07 ve stres yönetimi 17,09±3,59 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması ile çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (). SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puan ortalamasının genel olarak orta düzeyde olduğu, en çok uyguladığı ve dikkat ettiği sağlıklı yaşam biçimi davranışının ruhsal gelişim, en az uyguladığı sağlıklı yaşam biçimi davranışının ise fiziksel aktivite olduğu belirlenmiştir. SUMMARY AIM: This study was carried out descriptively with the aim of determining the variables affecting healthy life style behaviors of the nurses. METHOD: The study was carried on between the date s may-june 2007 at Atatürk University Yakutiye Research Hospital on Süleyman Demirel Training and Research Hospitals. The research was carried out with 205 nurses. In the collection of the data survey form including personal behaviors of the nurses, and the Health Promotion Life-Style Profile prepared by researchers were used in the direction of literature. RESULTS: Total score of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses participating in the research was ±18.30, and sub-group scale scores; health responsibility is 20.88±3.76 and physical activities is 14.04±4.22, and nutritional habit is 19.57±3.80, and mental development is 25.36±4.47, and relations between persons is 24.04±4.07, and stress management is 17.09±3.59. There was statistically significant distinction between total score average and the situation of hawing children, and working duration and education level of the nurses (). CONCLUSION: At the end of the result, it was determined that average of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses was middle level and that the most common and most noticeable health life style behaviors of the nurses was mental development, and that the least applied health life style behaviors of the nurses was physical activities. *Bu çalışma 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Mehtap Cürcani 1, Mehtap Tan 1, Afitap Özdelikara 2 1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Erzurum. 2 Amasya Üniversitesi, Amasya Sağlık Yüksek Okulu. Amasya. Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlığı Geliştirme, Hemşire. Key Words: Health Life Style Behaviors, Development of Health, Nurse. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mehtap Cürcani Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Erzurum, Türkiye. GİRİŞ Dünya sağlık örgütünün (DSÖ) tanımına göre sağlık; sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Günümüz sağlık anlayışı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin, iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamak üzerine dayandırılmıştır (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %70-80 inin, az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %40-50 sinin nedeni yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır (2). Geçmişte toplu ölümlere yol açan enfeksiyon hastalıkları yerini hipertansiyon, şişmanlık, Tip II diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi yaşam biçimi ile ilgili kronik hastalıklara bırakmıştır. Bu sonuçlar kronik hastalık ve yaşam 487

2 biçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir (3,4). Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmesi ve devam ettirmesinde sağlık çalışanlarının önemli rol ve sorumlulukları vardır. Sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptir. Bu nedenle öncelikle sağlık çalışanları kendi yaşam biçimlerini düzeltmelidirler (5-10). Günümüzde DSÖ ve pek çok sağlık kuruluşu, sağlığı koruma ve geliştirme aktivitelerinin uygulanmasında temel insan gücü olarak hemşireleri önermektedir (11). Hemşirelerin, bireyleri sağlıklı davranışlar konusunda bilgilendirebilmesi ve yönlendirebilmesi için, kendilerinin de sağlıklı davranışlar göstermesi, rol modeli olmaları gerekmektedir (9). Bu çalışma; hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini adı geçen bu hastanelerde görev yapan 400 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden hemşirelerin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak araştırmanın yapıldığı tarihlerde yıllık izinde olma, çalışmaya katılmayı ret etme gibi nedenlerle 195 hemşireye ulaşılamamış ve araştırma 205 hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda (5,6,9,12) araştırmacılar tarafından hazırlanan, hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerini içeren anket formu (yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu, çalışma süresi) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life-Style Profile); Walker ve arkadaşları tarafından 1987 de geliştirilmiş (13), 1996 yılında tekrar revize edilmiştir. Ölçek bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışları ölçmektedir. Ölçek toplam 52 maddeden oluşmuş olup 6 alt faktörü vardır. Alt gruplar, ruhsal gelişim, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir. Ölçeğin toplam puanı sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanını vermektedir. Ölçeğin tüm maddeleri olumludur. Derecelendirme 4 lü likert şeklindedir. Hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık (3), düzenli olarak (4) olarak puanlandırılmaktadır. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 52, en yüksek puan 208 dir. Bahar ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0,92, ölçeğin alt faktörlerinin Alpha güvenirlik katsayısı 0,64-0,79 arasında bulunmuştur (14). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach s Alfa katsayısı 0,91, alt grupları için 0,68 ile 0,79 arasında bulunmuştur. Araştırmanın yapıldığı kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere etik ilke olarak çalışma ile ilgili gerekli açıklama yapılmış, gönüllü olanlara anket formu verilmiş ve tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon, Kruskal Wallis varyans analizi testleri kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan hemşirelerin kişisel-mesleki özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Hemşirelerin yaş ortalaması 27,63±5,28 olarak tespit edilmiştir. Tablo 1. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerinin dağılımı. Kişisel-Mesleki Özellikler Yaş yaş yaş 36 yaş ve üstü Medeni durum Evli Bekar Çocuk sahibi olma durumu Yok Var Eğitim durumu Sağlık Meslek Lisesi Lisans Çalışma süresi 1-5 yıl 6-10 yıl yıl 16 yıl ve üzeri n % ,7 51,7 15,6 49,3 50,7 62,0 38,0 40,0 60,0 42,4 36,1 12,2 9,3 TOPLAM ,0 488

3 Tablo 2. Hemşirelerin SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(5) Alt Gruplar Ölçekten Alınabilecek Alt- Üst Puan Elde Edilen Alt-Üst Puan X±SS Seçeneklerin İşaretlenme Ortalamaları X±SS Sağlık Sorumluluğu Fiziksel Aktivite Beslenme Alışkanlığı Ruhsal Gelişim Kişiler Arası İlişkiler Stres Yönetimi ,98±3,76 14,04±4,22 19,57±3,80 25,36±4,47 24,04±4,07 17,09±3,59 2,33±0,41 1,75±0,52 2,17±0,42 2,81±0,49 2,67±0,45 2,13±0,44 SYBDÖ Toplam Puan ,20±18,30 2,33±0,35 Araştırma sonucunda hemşirelerin %51,7 sinin yaş grubunda olduğu, %49,3 ünün evli olduğu, %62 sinin çocuk sahibi olmadığı, %60 ının lisans mezunu olduğu, %42,4 ünün çalışma süresinin 1-5 yıl olduğu tespit edilmiştir (Tablo-1). Araştırmaya katılan hemşirelerin SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. Hemşirelerin SYBDÖ den aldıkları toplam ortalama puan 121,20±18,30 olarak saptanmıştır. Ölçeğin alt gruplarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının 25,36±4,47 ile ruhsal gelişime, en düşük puan ortalamasının ise 14,04±4,22 ile fiziksel aktivite alt grubundan alındığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3 de verilmiştir. Hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerinden çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi ile SYBDÖ ait toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (). Çocuk sahibi olanların, lisans mezunlarının ve çalışma süresi 1-5 yıl olanların SYBDÖ toplam puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Hemşirelerin yaşları ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız saptanmıştır (Tablo-3). Medeni durumla SYBDÖ nin stres yönetimi alt boyutuna ait puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Bekar olan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamaları evli hemşirelerden yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Çocuk sahibi olma durumu ile ruhsal gelişim, stres yönetimi ve SYBDÖ toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Çocuk sahibi olmayan hemşirelerin ruhsal gelişim ve stres yönetimi puan ortalamaları çocuk sahibi olan hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Eğitim durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Lisans mezunu hemşirelerin beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve toplam SYBDÖ puan ortalamaları sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Çalışma süresi ile sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Çalışma süresi 1-5 yıl olan hemşirelerin sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları diğer hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Tablo 3. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı TARTIŞMA Bu çalışma sonucunda SYBDÖ puan ortalaması 121,20±18,30 olarak saptanmıştır. SYBDÖ nden alınabilecek en üst puan 208 dir. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin SYBDÖ ne ait toplam puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz (Tablo 2). Yalçınkaya ve arkadaşları yaptıkları çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının SYBDÖ puan ortalamasını 121,85±18,05 olarak tespit etmişlerdir (12). 489

4 Tablo 3. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı. Kişisel- Mesleki Özellikler Sağlık Sorumluluğu Fiziksel Aktivite Beslenme Alışkanlığı Ruhsal Gelişim Kişiler Arası İlişkiler Stres Yönetimi SYBDÖ Toplam Puan Yaş ve 21,37±3,83 21,03±3,64 19,96±3,94 13,86±4,09 14,48±4,39 12,9±3,78 19,53±3,47 19,74±3,96 19,09±3,97 26,07±4,58 25,23±4,44 24,28±4,22 24,62±4,45 24,05±3,79 22,81±3,95 17,50±3,40 17,19±3,51 15,90±4,06 122,98±17,96 121,75±17,62 115,65±20,64 Medeni durum Evli Bekar 20,93±3,92 21,02±3,62 13,57±4,25 14,50±4,17 19,61±3,70 19,53±3,90 25,08±4,44 25,62±4,51 23,74±4,13 24,34±4,00 16,59±3,65 17,58±3,47 119,74±19,03 122,62±17,53 Çocuk sahibi olma Var Yok 21,25±3,71 41,00±7,47 14,14±4,14 27,75±8,53 19,50±3,83 39,30±7,37 25,75±4,54 49,39±8,70 24,36±3,97 47,02±8,40 17,10±3,39 32,74±7,47 122,54±17,28 237,80±39,47 Eğitim durumu S.M.L H.Y.O 20,76±3,54 21,12±3,91 13,69±3,81 14,27±4,47 18,96±3,71 19,38±3,81 24,67±4,37 25,82±4,50 23,26±3,99 24,56±4,05 16,75±3,64 17,32±3,55 118,12±16,95 123,26±18,94 Çalışma süresi 1-5 yıl 6-10 yıl yıl 16 yıl ve 21,71±3,45 20,36±4,01 21,60±2,87 19,21±4,97 14,26±4,26 14,31±4,39 13,12±3,78 13,21±3,93 19,66±3,57 19,85±4,20 19,24±3,40 18,52±3,73 26,50±4,40 24,25±4,71 25,00±4,33 24,89±2,80 24,70±3,94 23,44±4,32 24,32±3,38 23,05±4,22 17,68±3,31 16,74±3,62 16,88±3,74 16,05±4,27 124,54±17,00 118,97±19,42 120,96±16,72 114,94±19,91 Sağlık personeli ile yapılan diğer çalışmalarda benzer sonuçlar bildirilmiştir (5,15,16). Bu sonuç hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi ve davranışa ait bilgi ve deneyimlerini kendi yaşam biçimlerine aktaramadıklarını düşündürmektedir. SYBDÖ nin alt boyutlarına incelendiğinde; en yüksek puan ortalamalarının ruhsal gelişim (25,36±4,47) ve kişiler arası ilişkilere (24,04±4,07) ait olduğu, bunları sağlık sorumluluğu (20,98±3,76), beslenme alışkanlığı (19,57±3,80) ve stres yönetiminin (17,09±3,59) takip ettiği bulunmuştur. En düşük ortalamanın fiziksel aktivite (14,04±4,22) alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır (Tablo-2). Bu araştırmada Özkan ve Yılmaz ın çalışmasına paralel olarak en yüksekten en düşüğe doğru alt ölçek puan ortalamaları benzer şekilde sıralanmaktadır (17). Yalçınkaya ve arkadaşlarının çalışmasında en yüksek puanın kendini geliştirme, en düşük puanın egzersiz alt boyutuna ait olduğu belirtilmiştir (12). Choi yaptığı çalışma sonucunda hemşirelerin en düşük puanı fiziksel aktiviteden, en yüksek puanı ise kişiler arası destek alt boyutundan aldığını saptamıştır (18). Bu bulgular toplumumuzun egzersiz yapma alışkanlığının düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin medeni durumları ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde bekar olan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamaları evli hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo- 3). Özkan ve Yılmaz ın yapmış olduğu çalışma sonucunda da bekâr hemşirelerin stres yönetimi puan 490

5 ortalamalarının evlilere göre yüksek olduğu saptanmıştır (17). Hemşirelerin çocuk sahibi olma durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişkiye bakıldığında; çocuk sahibi olmayan hemşirelerin ruhsal gelişim ve stres yönetimi puan ortalamaları çocuk sahibi olan hemşirelerin puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Özkan ve Yılmaz ın yaptıkları çalışma sonucunda da çocuk sahibi olmayan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu ve stres yönetimi puan ortalaması ile çocuk sahibi olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (17). Bekar ve çocuk sahibi olmayan hemşirelerin sorumluluklarının daha az olması ve kendilerine daha fazla zaman ayırma imkanlarının olmasının sonucu bu yönde etkilemiş olabileceği kanısındayız. Hemşirelerin eğitim durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiş lisans mezunlarının beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve toplam SYBDÖ puan ortalamaları sağlık meslek lisesi mezunlarından yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Yalçınkaya ve arkadaşları yaptıkları çalışmada lisans mezunu olan sağlık çalışanlarının egzersiz alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlardan ve toplam SYBDÖ den aldıkları puan ortalamalarının diğer sağlık çalışanlarından yüksek olduğunu saptamıştır (12). Özkan ve Yılmaz da yaptıkları çalışmada lisans mezunu olan hemşirelerin kişiler arası ilişkiler puan ortalamasının diğer hemşirelerden yüksek olduğunu saptamıştır (17). Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılmasında doğru orantılı bir ilişki olabileceğini düşünebiliriz. Hemşirelerin çalışma süreleri ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; çalışma süresi 1-5 yıl olan hemşirelerin sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Özkan ve Yılmaz ın yaptıkları çalışma sonucunda hemşirelerin çalışma süresi azaldıkça sağlık sorumluluğu ve stres yönetimi puan ortalamalarının arttığını saptamıştır (17). Hemşirelik çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir iş olarak nitelendirilmektedir (19). Literatürde hemşirelerin çalışma yılı arttıkça yaşadıkları ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının arttığı belirtilmektedir (20,21). Bu araştırma sonucunda hemşirelerin çalışma yılı arttıkça SYBDÖ den aldıkları puan ortalamalarının düştüğü saptanmıştır. Bu sonuç literatür bilgileriyle paralellik göstermektedir. SONUÇ Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda hemşirelerin SYBDÖ ne ait toplam puan ortalamalarının genel olarak orta düzeyde olduğu, SYBDÖ nin alt boyutlarına incelendiğinde ise sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek ortalamaların ruhsal gelişim alt boyutuna, en düşük ortalamanın fiziksel aktivite alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır. SYBDÖ toplam puanı ile hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerinden çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; 1 Sağlıklı yaşam konusunda topluma rol model olacak olan sağlık personellerinin, konuyla ilgili olumsuz ya da eksik davranışlarını düzelterek iyi bir rol modeli olmaya çalışması, 2 Hemşirelik okullarında mesleki eğitim sürecinde verilen sağlık eğitimi derslerinin uygulanması ile ilgili güçlüklerin ve aksaklıkların nereden kaynaklandığını araştıran çalışmalar yapılması ve sonuçlar doğrultusunda girişimlerde bulunulması, 3 Hemşirelerin daha düşük puan aldıkları (fiziksel aktivite, stres yönetimi ve beslenme) alanlara ağırlık verilerek bu alanlarda hizmet içi eğitimlerin yapılması, 4 Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik olarak daha geniş örneklemi kapsayan araştırmaların yapılması önerilebilir. KAYNAKLAR 1. Güngör İ, Hotun ŞN. Sağlığın geliştirilmesinde kullanılan temel davranış değiştirme kuram ve modelleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2006; 2: Erci B. Halk sağlığı hemşireliği. Ankara. Göktuğ Basım, 2009, s Rozmus CL, Evans R, Wysochansky M, Mixon D. An analysis of health promotion and risk behaviors of freshman college students in a rural southern setting. Journal of Pediatric Nursing. 2005; 20(1): Dickey JJJ. Lifestyle modifications in the prevention and treatment of hypertension. Endorc Pract. 2001; 7(5): Pasinlioğlu P, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık 491

6 davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2(2): Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 9(2): Bahar Z. Sigaraya karşı sağlık personeli. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1993; 9(2): Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, İbrikçi S. Sağlığı sürdürme, sağlığı geliştirme ve hemşirelik. Hemşirelik Bülteni. 1994; 3(8): Özbaşaran F, Çakmakçı A, Güngör N. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin sağlık davranışlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(3): Whitehead D. Health promoting hospitals: the role and function of nursing. Journal of Clinical Nursing. 2005;14: Ocakçı A. Sağlığın korunma ve geliştirilmesinde hemşirelik hizmetlerinin rolü. Sağlık_ve_Toplum._2007_http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.htm [Erişim Tarihi: ]. 12. Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. Sağlık çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health promoting lifestyle profile development and psychometric characteristics. Nursing Research. 1987; 36(2): Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kısal A. Sağlıklı yasam biçimi davranışları ölçeği II nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 12(1): Altun İ. Kocaeli nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 12(3): Güner İC, Demir F. Ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(3): Özkan S, Yılmaz E. Hastanede çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(7): Choı Huı WH. The health-promoting lifestyles of undergraduate nurses in hong kong. Journal of Professional Nursing. March-April 2002; 18(2): Yılmaz E, Özkan S. Bir ilçede çalışan hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006; 1(3): Dıraçoğlu D. Sağlık personelinde kas-iskelet sistemi ağrıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2006; 26: Alçelik A, Deniz F, Yeşildal N, Mayda AS, Şerifi BA. AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(2):

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mehtap CÜRCANİ* Mehtap TAN** Sibel KÜÇÜKOĞLU*** Alınış Tarihi: 14.06.2010 Kabul Tarihi: 02.11.2010 ÖZET

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Sultan ÖZKAN *, Emel YILMAZ ** Bu çalışma, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 da (24-28 Mayıs 2006 Antalya) sözel bildiri olarak sunulmuştur.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):159-66. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Elvan

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):421-426 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler [The Healthy Lifestyle Behaviors of 15 49 Age Group Women

Detaylı

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 A r a ş t ı r m a M a k a l e s i TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 Ankara da Bir Sağlık Ocağına ve Belediyeye Ait Bir Spor Kompleksine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Sağlığı

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

DSÖ 1948 yılı Tüzüğü nde sağlık; sadece hastalık. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

DSÖ 1948 yılı Tüzüğü nde sağlık; sadece hastalık. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak 2015 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve

Detaylı

Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algısı ile sağlığı geliştirme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algısı ile sağlığı geliştirme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 181-187 Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algısı ile sağlığı geliştirme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.15228

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları*

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları* Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları* Nesrin İLHAN **, Makbule BATMAZ ***, Latife Utaş AKHAN** ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının

Detaylı

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÖZET SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Haluk TANRIVERDİ 1 Sevgül IŞIK 2 Bu araştırmada, sağlık profesyonellerinin sağlıklı

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Health School Students Healthy Lifestyle Behaviors and Influencing Factors (Araştırma) Yard. Doç.

Detaylı

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2 Araştırma Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Etmenler HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS AND RELATED FACTORS OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (1) :1-11 Özgün Araştırma / Original Article Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students (Araştırma) Türkan AKSOY*, Hülya UÇAR** *Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara,

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Meltem Yalçınkaya 1, Fadime Gök Özer 2 *, Ayla Yavuz Karamanoğlu 2 1 Pamukkale Üniversitesi Denizli

Detaylı

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi Sağlık ve Toplum Yıl:20, Sayı: 2 Nisan-Haziran 2010 Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi The Evaluatıon Of the Healthy-Living Behaviours Of the Teachers 1 2 Tuğba AKSU, Ayça GÜRKAN

Detaylı

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye.

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 2 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Öğretim Elemanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Araştırma/Research Article Kor Hek. 2008; 7(1):59-64 Öğretim Elemanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi [Health Promoting Behaviors of the Lecturers and Factors Determining

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ GENÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ GENÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ GENÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Özlem YILDIZ* Fatma ERSİN** Alınış Tarihi: 07.09.2017 Kabul Tarihi: 20.09.2017 ÖZET Amaç:

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN M. Emin KAFKAS, Armağan ŞAHİN KAFKAS, Mehmet ACET BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN M.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (2): 119-125 119 KLİNİK ARAŞTIRMA BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 WORKING IN A

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI * Türkan PASİNLİOĞLU **, Sebahat GÖZÜM ***

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI * Türkan PASİNLİOĞLU **, Sebahat GÖZÜM *** C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998, 2 (2) BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI * Türkan PASİNLİOĞLU **, Sebahat GÖZÜM *** ÖZET Bu araştırma, Erzurum

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

BİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ BİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ANALYZING OF THE HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIOURS OF THE PATIENTS AT PHYSICAL

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI. Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI***

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI. Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI*** HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI*** ÖZET Sağlıklı toplumlar için hizmetlerin sağlığı koruma ve geliştirme yönünde olması

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):497-502 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları [The Health Life Style Behaviours of University Students] ÖZET AMAÇ: Sağlığın

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Nesime Güzel ERTOP, Ali YILMAZ, Yurdagül ERDEM Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ARAŞTIRMA ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Meltem KARADAMAR** Rana YİĞİT** Mehmet Ali SUNGUR*** Alınış Tarihi: 26.04.2013 Kabul Tarihi: 01.07.2014 ÖZET Amaç: Araştırma

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ MEASURING THE EFFECTIVENESS

Detaylı

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Evaluation of healty lifestyle behaviours scale which consist of nursing students and nurses as sample in studies: A review study Örneklemini hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Mehtap TAN 1 Hatice POLAT 2 Zümrüt AKGÜN ŞAHİN 3 Özet Bu araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan hemşirelerin,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI Türkan FIRINCI* Özet: Bu çalışmanın amacı, ergenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin

Detaylı

HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* Duygu ARIKAN** ÖZET Çalışma hemşirelerde işe bağlı gerginliği ve bunu etkileyen faktörleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler

Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler Özgün Araştırma / Original Investigation Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler The Level of Work Related Tension and Role

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp Derg 2016;58:411-416 Hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Gülhane Tıp Fakültesi 2016 doi:10.5455/gulhane.176909

Detaylı

Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk

Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk Hopelessness and Healthy Life Style Behaviors In Patients With Coronary Artery Disorder

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. Elisha KHAGHANYRAD

İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. Elisha KHAGHANYRAD İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI Elisha KHAGHANYRAD Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARAMAN

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF EMPATHIC TENDENCIES AND EMPATHIC SKILL LEVELS

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(6): 717-724 Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi [Determining the Level of Satisfaction of Patients

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği*

Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği* DEUHFED 2016, 9(3), 88-92 Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği 88 Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği* Nuriye YILDIRIM**, Meryem AYDIN**, Fahriye HAYIRSEVER***,

Detaylı

Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma Ankara Med J, 2015, 15(4):209-219 DOI: 10.17098/amj.57890 Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma Healthy Lifestyle Behaviors and Quality

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları

Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):339-344 Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları [Occupational Risk

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Ocak 016, Cilt, Sayı 1, s. 37 Journal of Health Sciences of Kocaeli University January 016, Vol., No.1, pp. 37 ARAŞTIRMA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi The Effectiveness of Problem Solving Training on Their Problem Solving Skills

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı