Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5): Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the Determination of Affecting Factors] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma; hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma 205 hemşire üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerini içeren anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puanı 121,20±18,30, alt grup ölçek puanları ise; sağlık sorumluluğu 20,98±3,76, fiziksel aktivite 14,04±4,22, beslenme alışkanlığı 19,57±3,80, ruhsal gelişim 25,36±4,47, kişiler arası ilişkiler 24,04±4,07 ve stres yönetimi 17,09±3,59 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması ile çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (). SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puan ortalamasının genel olarak orta düzeyde olduğu, en çok uyguladığı ve dikkat ettiği sağlıklı yaşam biçimi davranışının ruhsal gelişim, en az uyguladığı sağlıklı yaşam biçimi davranışının ise fiziksel aktivite olduğu belirlenmiştir. SUMMARY AIM: This study was carried out descriptively with the aim of determining the variables affecting healthy life style behaviors of the nurses. METHOD: The study was carried on between the date s may-june 2007 at Atatürk University Yakutiye Research Hospital on Süleyman Demirel Training and Research Hospitals. The research was carried out with 205 nurses. In the collection of the data survey form including personal behaviors of the nurses, and the Health Promotion Life-Style Profile prepared by researchers were used in the direction of literature. RESULTS: Total score of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses participating in the research was ±18.30, and sub-group scale scores; health responsibility is 20.88±3.76 and physical activities is 14.04±4.22, and nutritional habit is 19.57±3.80, and mental development is 25.36±4.47, and relations between persons is 24.04±4.07, and stress management is 17.09±3.59. There was statistically significant distinction between total score average and the situation of hawing children, and working duration and education level of the nurses (). CONCLUSION: At the end of the result, it was determined that average of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses was middle level and that the most common and most noticeable health life style behaviors of the nurses was mental development, and that the least applied health life style behaviors of the nurses was physical activities. *Bu çalışma 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Mehtap Cürcani 1, Mehtap Tan 1, Afitap Özdelikara 2 1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Erzurum. 2 Amasya Üniversitesi, Amasya Sağlık Yüksek Okulu. Amasya. Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlığı Geliştirme, Hemşire. Key Words: Health Life Style Behaviors, Development of Health, Nurse. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mehtap Cürcani Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Erzurum, Türkiye. GİRİŞ Dünya sağlık örgütünün (DSÖ) tanımına göre sağlık; sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Günümüz sağlık anlayışı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin, iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamak üzerine dayandırılmıştır (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %70-80 inin, az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %40-50 sinin nedeni yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır (2). Geçmişte toplu ölümlere yol açan enfeksiyon hastalıkları yerini hipertansiyon, şişmanlık, Tip II diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi yaşam biçimi ile ilgili kronik hastalıklara bırakmıştır. Bu sonuçlar kronik hastalık ve yaşam 487

2 biçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir (3,4). Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmesi ve devam ettirmesinde sağlık çalışanlarının önemli rol ve sorumlulukları vardır. Sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptir. Bu nedenle öncelikle sağlık çalışanları kendi yaşam biçimlerini düzeltmelidirler (5-10). Günümüzde DSÖ ve pek çok sağlık kuruluşu, sağlığı koruma ve geliştirme aktivitelerinin uygulanmasında temel insan gücü olarak hemşireleri önermektedir (11). Hemşirelerin, bireyleri sağlıklı davranışlar konusunda bilgilendirebilmesi ve yönlendirebilmesi için, kendilerinin de sağlıklı davranışlar göstermesi, rol modeli olmaları gerekmektedir (9). Bu çalışma; hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini adı geçen bu hastanelerde görev yapan 400 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden hemşirelerin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak araştırmanın yapıldığı tarihlerde yıllık izinde olma, çalışmaya katılmayı ret etme gibi nedenlerle 195 hemşireye ulaşılamamış ve araştırma 205 hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda (5,6,9,12) araştırmacılar tarafından hazırlanan, hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerini içeren anket formu (yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu, çalışma süresi) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life-Style Profile); Walker ve arkadaşları tarafından 1987 de geliştirilmiş (13), 1996 yılında tekrar revize edilmiştir. Ölçek bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışları ölçmektedir. Ölçek toplam 52 maddeden oluşmuş olup 6 alt faktörü vardır. Alt gruplar, ruhsal gelişim, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir. Ölçeğin toplam puanı sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanını vermektedir. Ölçeğin tüm maddeleri olumludur. Derecelendirme 4 lü likert şeklindedir. Hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık (3), düzenli olarak (4) olarak puanlandırılmaktadır. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 52, en yüksek puan 208 dir. Bahar ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0,92, ölçeğin alt faktörlerinin Alpha güvenirlik katsayısı 0,64-0,79 arasında bulunmuştur (14). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach s Alfa katsayısı 0,91, alt grupları için 0,68 ile 0,79 arasında bulunmuştur. Araştırmanın yapıldığı kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere etik ilke olarak çalışma ile ilgili gerekli açıklama yapılmış, gönüllü olanlara anket formu verilmiş ve tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon, Kruskal Wallis varyans analizi testleri kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan hemşirelerin kişisel-mesleki özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Hemşirelerin yaş ortalaması 27,63±5,28 olarak tespit edilmiştir. Tablo 1. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerinin dağılımı. Kişisel-Mesleki Özellikler Yaş yaş yaş 36 yaş ve üstü Medeni durum Evli Bekar Çocuk sahibi olma durumu Yok Var Eğitim durumu Sağlık Meslek Lisesi Lisans Çalışma süresi 1-5 yıl 6-10 yıl yıl 16 yıl ve üzeri n % ,7 51,7 15,6 49,3 50,7 62,0 38,0 40,0 60,0 42,4 36,1 12,2 9,3 TOPLAM ,0 488

3 Tablo 2. Hemşirelerin SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(5) Alt Gruplar Ölçekten Alınabilecek Alt- Üst Puan Elde Edilen Alt-Üst Puan X±SS Seçeneklerin İşaretlenme Ortalamaları X±SS Sağlık Sorumluluğu Fiziksel Aktivite Beslenme Alışkanlığı Ruhsal Gelişim Kişiler Arası İlişkiler Stres Yönetimi ,98±3,76 14,04±4,22 19,57±3,80 25,36±4,47 24,04±4,07 17,09±3,59 2,33±0,41 1,75±0,52 2,17±0,42 2,81±0,49 2,67±0,45 2,13±0,44 SYBDÖ Toplam Puan ,20±18,30 2,33±0,35 Araştırma sonucunda hemşirelerin %51,7 sinin yaş grubunda olduğu, %49,3 ünün evli olduğu, %62 sinin çocuk sahibi olmadığı, %60 ının lisans mezunu olduğu, %42,4 ünün çalışma süresinin 1-5 yıl olduğu tespit edilmiştir (Tablo-1). Araştırmaya katılan hemşirelerin SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. Hemşirelerin SYBDÖ den aldıkları toplam ortalama puan 121,20±18,30 olarak saptanmıştır. Ölçeğin alt gruplarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının 25,36±4,47 ile ruhsal gelişime, en düşük puan ortalamasının ise 14,04±4,22 ile fiziksel aktivite alt grubundan alındığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3 de verilmiştir. Hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerinden çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi ile SYBDÖ ait toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (). Çocuk sahibi olanların, lisans mezunlarının ve çalışma süresi 1-5 yıl olanların SYBDÖ toplam puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Hemşirelerin yaşları ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız saptanmıştır (Tablo-3). Medeni durumla SYBDÖ nin stres yönetimi alt boyutuna ait puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Bekar olan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamaları evli hemşirelerden yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Çocuk sahibi olma durumu ile ruhsal gelişim, stres yönetimi ve SYBDÖ toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Çocuk sahibi olmayan hemşirelerin ruhsal gelişim ve stres yönetimi puan ortalamaları çocuk sahibi olan hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Eğitim durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Lisans mezunu hemşirelerin beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve toplam SYBDÖ puan ortalamaları sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Çalışma süresi ile sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (). Çalışma süresi 1-5 yıl olan hemşirelerin sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları diğer hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Tablo 3. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı TARTIŞMA Bu çalışma sonucunda SYBDÖ puan ortalaması 121,20±18,30 olarak saptanmıştır. SYBDÖ nden alınabilecek en üst puan 208 dir. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin SYBDÖ ne ait toplam puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz (Tablo 2). Yalçınkaya ve arkadaşları yaptıkları çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının SYBDÖ puan ortalamasını 121,85±18,05 olarak tespit etmişlerdir (12). 489

4 Tablo 3. Hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerine göre SYBDÖ ve alt boyutlarına ait puan ortalamalarının dağılımı. Kişisel- Mesleki Özellikler Sağlık Sorumluluğu Fiziksel Aktivite Beslenme Alışkanlığı Ruhsal Gelişim Kişiler Arası İlişkiler Stres Yönetimi SYBDÖ Toplam Puan Yaş ve 21,37±3,83 21,03±3,64 19,96±3,94 13,86±4,09 14,48±4,39 12,9±3,78 19,53±3,47 19,74±3,96 19,09±3,97 26,07±4,58 25,23±4,44 24,28±4,22 24,62±4,45 24,05±3,79 22,81±3,95 17,50±3,40 17,19±3,51 15,90±4,06 122,98±17,96 121,75±17,62 115,65±20,64 Medeni durum Evli Bekar 20,93±3,92 21,02±3,62 13,57±4,25 14,50±4,17 19,61±3,70 19,53±3,90 25,08±4,44 25,62±4,51 23,74±4,13 24,34±4,00 16,59±3,65 17,58±3,47 119,74±19,03 122,62±17,53 Çocuk sahibi olma Var Yok 21,25±3,71 41,00±7,47 14,14±4,14 27,75±8,53 19,50±3,83 39,30±7,37 25,75±4,54 49,39±8,70 24,36±3,97 47,02±8,40 17,10±3,39 32,74±7,47 122,54±17,28 237,80±39,47 Eğitim durumu S.M.L H.Y.O 20,76±3,54 21,12±3,91 13,69±3,81 14,27±4,47 18,96±3,71 19,38±3,81 24,67±4,37 25,82±4,50 23,26±3,99 24,56±4,05 16,75±3,64 17,32±3,55 118,12±16,95 123,26±18,94 Çalışma süresi 1-5 yıl 6-10 yıl yıl 16 yıl ve 21,71±3,45 20,36±4,01 21,60±2,87 19,21±4,97 14,26±4,26 14,31±4,39 13,12±3,78 13,21±3,93 19,66±3,57 19,85±4,20 19,24±3,40 18,52±3,73 26,50±4,40 24,25±4,71 25,00±4,33 24,89±2,80 24,70±3,94 23,44±4,32 24,32±3,38 23,05±4,22 17,68±3,31 16,74±3,62 16,88±3,74 16,05±4,27 124,54±17,00 118,97±19,42 120,96±16,72 114,94±19,91 Sağlık personeli ile yapılan diğer çalışmalarda benzer sonuçlar bildirilmiştir (5,15,16). Bu sonuç hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi ve davranışa ait bilgi ve deneyimlerini kendi yaşam biçimlerine aktaramadıklarını düşündürmektedir. SYBDÖ nin alt boyutlarına incelendiğinde; en yüksek puan ortalamalarının ruhsal gelişim (25,36±4,47) ve kişiler arası ilişkilere (24,04±4,07) ait olduğu, bunları sağlık sorumluluğu (20,98±3,76), beslenme alışkanlığı (19,57±3,80) ve stres yönetiminin (17,09±3,59) takip ettiği bulunmuştur. En düşük ortalamanın fiziksel aktivite (14,04±4,22) alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır (Tablo-2). Bu araştırmada Özkan ve Yılmaz ın çalışmasına paralel olarak en yüksekten en düşüğe doğru alt ölçek puan ortalamaları benzer şekilde sıralanmaktadır (17). Yalçınkaya ve arkadaşlarının çalışmasında en yüksek puanın kendini geliştirme, en düşük puanın egzersiz alt boyutuna ait olduğu belirtilmiştir (12). Choi yaptığı çalışma sonucunda hemşirelerin en düşük puanı fiziksel aktiviteden, en yüksek puanı ise kişiler arası destek alt boyutundan aldığını saptamıştır (18). Bu bulgular toplumumuzun egzersiz yapma alışkanlığının düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin medeni durumları ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde bekar olan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamaları evli hemşirelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo- 3). Özkan ve Yılmaz ın yapmış olduğu çalışma sonucunda da bekâr hemşirelerin stres yönetimi puan 490

5 ortalamalarının evlilere göre yüksek olduğu saptanmıştır (17). Hemşirelerin çocuk sahibi olma durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişkiye bakıldığında; çocuk sahibi olmayan hemşirelerin ruhsal gelişim ve stres yönetimi puan ortalamaları çocuk sahibi olan hemşirelerin puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Özkan ve Yılmaz ın yaptıkları çalışma sonucunda da çocuk sahibi olmayan hemşirelerin stres yönetimi puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu ve stres yönetimi puan ortalaması ile çocuk sahibi olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (17). Bekar ve çocuk sahibi olmayan hemşirelerin sorumluluklarının daha az olması ve kendilerine daha fazla zaman ayırma imkanlarının olmasının sonucu bu yönde etkilemiş olabileceği kanısındayız. Hemşirelerin eğitim durumu ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiş lisans mezunlarının beslenme alışkanlığı, ruhsal gelişim, kişiler arası ilişkiler alt boyutu ve toplam SYBDÖ puan ortalamaları sağlık meslek lisesi mezunlarından yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Yalçınkaya ve arkadaşları yaptıkları çalışmada lisans mezunu olan sağlık çalışanlarının egzersiz alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlardan ve toplam SYBDÖ den aldıkları puan ortalamalarının diğer sağlık çalışanlarından yüksek olduğunu saptamıştır (12). Özkan ve Yılmaz da yaptıkları çalışmada lisans mezunu olan hemşirelerin kişiler arası ilişkiler puan ortalamasının diğer hemşirelerden yüksek olduğunu saptamıştır (17). Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılmasında doğru orantılı bir ilişki olabileceğini düşünebiliriz. Hemşirelerin çalışma süreleri ile SYBDÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; çalışma süresi 1-5 yıl olan hemşirelerin sağlık sorumluluğu, ruhsal gelişim, stres yönetimi alt boyutları ve SYBDÖ toplam puan ortalamaları yüksek bulunmuştur (Tablo-3). Özkan ve Yılmaz ın yaptıkları çalışma sonucunda hemşirelerin çalışma süresi azaldıkça sağlık sorumluluğu ve stres yönetimi puan ortalamalarının arttığını saptamıştır (17). Hemşirelik çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir iş olarak nitelendirilmektedir (19). Literatürde hemşirelerin çalışma yılı arttıkça yaşadıkları ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının arttığı belirtilmektedir (20,21). Bu araştırma sonucunda hemşirelerin çalışma yılı arttıkça SYBDÖ den aldıkları puan ortalamalarının düştüğü saptanmıştır. Bu sonuç literatür bilgileriyle paralellik göstermektedir. SONUÇ Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda hemşirelerin SYBDÖ ne ait toplam puan ortalamalarının genel olarak orta düzeyde olduğu, SYBDÖ nin alt boyutlarına incelendiğinde ise sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek ortalamaların ruhsal gelişim alt boyutuna, en düşük ortalamanın fiziksel aktivite alt boyutuna ait olduğu saptanmıştır. SYBDÖ toplam puanı ile hemşirelerin kişiselmesleki özelliklerinden çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; 1 Sağlıklı yaşam konusunda topluma rol model olacak olan sağlık personellerinin, konuyla ilgili olumsuz ya da eksik davranışlarını düzelterek iyi bir rol modeli olmaya çalışması, 2 Hemşirelik okullarında mesleki eğitim sürecinde verilen sağlık eğitimi derslerinin uygulanması ile ilgili güçlüklerin ve aksaklıkların nereden kaynaklandığını araştıran çalışmalar yapılması ve sonuçlar doğrultusunda girişimlerde bulunulması, 3 Hemşirelerin daha düşük puan aldıkları (fiziksel aktivite, stres yönetimi ve beslenme) alanlara ağırlık verilerek bu alanlarda hizmet içi eğitimlerin yapılması, 4 Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik olarak daha geniş örneklemi kapsayan araştırmaların yapılması önerilebilir. KAYNAKLAR 1. Güngör İ, Hotun ŞN. Sağlığın geliştirilmesinde kullanılan temel davranış değiştirme kuram ve modelleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2006; 2: Erci B. Halk sağlığı hemşireliği. Ankara. Göktuğ Basım, 2009, s Rozmus CL, Evans R, Wysochansky M, Mixon D. An analysis of health promotion and risk behaviors of freshman college students in a rural southern setting. Journal of Pediatric Nursing. 2005; 20(1): Dickey JJJ. Lifestyle modifications in the prevention and treatment of hypertension. Endorc Pract. 2001; 7(5): Pasinlioğlu P, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık 491

6 davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2(2): Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 9(2): Bahar Z. Sigaraya karşı sağlık personeli. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1993; 9(2): Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, İbrikçi S. Sağlığı sürdürme, sağlığı geliştirme ve hemşirelik. Hemşirelik Bülteni. 1994; 3(8): Özbaşaran F, Çakmakçı A, Güngör N. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin sağlık davranışlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(3): Whitehead D. Health promoting hospitals: the role and function of nursing. Journal of Clinical Nursing. 2005;14: Ocakçı A. Sağlığın korunma ve geliştirilmesinde hemşirelik hizmetlerinin rolü. Sağlık_ve_Toplum._2007_http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.htm [Erişim Tarihi: ]. 12. Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. Sağlık çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health promoting lifestyle profile development and psychometric characteristics. Nursing Research. 1987; 36(2): Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kısal A. Sağlıklı yasam biçimi davranışları ölçeği II nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 12(1): Altun İ. Kocaeli nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 12(3): Güner İC, Demir F. Ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(3): Özkan S, Yılmaz E. Hastanede çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(7): Choı Huı WH. The health-promoting lifestyles of undergraduate nurses in hong kong. Journal of Professional Nursing. March-April 2002; 18(2): Yılmaz E, Özkan S. Bir ilçede çalışan hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006; 1(3): Dıraçoğlu D. Sağlık personelinde kas-iskelet sistemi ağrıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2006; 26: Alçelik A, Deniz F, Yeşildal N, Mayda AS, Şerifi BA. AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşirelerin sağlık sorunları ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(2):

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):159-66. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Elvan

Detaylı

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):421-426 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler [The Healthy Lifestyle Behaviors of 15 49 Age Group Women

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

DSÖ 1948 yılı Tüzüğü nde sağlık; sadece hastalık. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

DSÖ 1948 yılı Tüzüğü nde sağlık; sadece hastalık. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak 2015 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve

Detaylı

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÖZET SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE İŞ YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Haluk TANRIVERDİ 1 Sevgül IŞIK 2 Bu araştırmada, sağlık profesyonellerinin sağlıklı

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları*

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları* Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları* Nesrin İLHAN **, Makbule BATMAZ ***, Latife Utaş AKHAN** ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının

Detaylı

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2 Araştırma Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Etmenler HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS AND RELATED FACTORS OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK

Detaylı

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Health School Students Healthy Lifestyle Behaviors and Influencing Factors (Araştırma) Yard. Doç.

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students (Araştırma) Türkan AKSOY*, Hülya UÇAR** *Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara,

Detaylı

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi Sağlık ve Toplum Yıl:20, Sayı: 2 Nisan-Haziran 2010 Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi The Evaluatıon Of the Healthy-Living Behaviours Of the Teachers 1 2 Tuğba AKSU, Ayça GÜRKAN

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Meltem Yalçınkaya 1, Fadime Gök Özer 2 *, Ayla Yavuz Karamanoğlu 2 1 Pamukkale Üniversitesi Denizli

Detaylı

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye.

ARAŞTIRMA. Şeyda Ferah Tuygar 1, Mehmet ARSLAN 2. Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Balıkesir, Türkiye. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 2 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN M. Emin KAFKAS, Armağan ŞAHİN KAFKAS, Mehmet ACET BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN M.

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):497-502 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları [The Health Life Style Behaviours of University Students] ÖZET AMAÇ: Sağlığın

Detaylı

BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (2): 119-125 119 KLİNİK ARAŞTIRMA BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 WORKING IN A

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Nesime Güzel ERTOP, Ali YILMAZ, Yurdagül ERDEM Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ARAŞTIRMA ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Meltem KARADAMAR** Rana YİĞİT** Mehmet Ali SUNGUR*** Alınış Tarihi: 26.04.2013 Kabul Tarihi: 01.07.2014 ÖZET Amaç: Araştırma

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ARAŞTIRMASI Türkan FIRINCI* Özet: Bu çalışmanın amacı, ergenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin

Detaylı

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Mehtap TAN 1 Hatice POLAT 2 Zümrüt AKGÜN ŞAHİN 3 Özet Bu araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan hemşirelerin,

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları

Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):339-344 Diyaliz Üniteleri ve Nefroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler ve Sağlık Sorunları [Occupational Risk

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(6): 717-724 Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi [Determining the Level of Satisfaction of Patients

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma Ankara Med J, 2015, 15(4):209-219 DOI: 10.17098/amj.57890 Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma Healthy Lifestyle Behaviors and Quality

Detaylı

İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. Elisha KHAGHANYRAD

İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. Elisha KHAGHANYRAD İKİ FARKLI ÜLKEDE CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI Elisha KHAGHANYRAD Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARAMAN

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Demet Ünalan*, Vesile Şenol*, Ahmet Öztürk**, Ünal Erkorkmaz***

Demet Ünalan*, Vesile Şenol*, Ahmet Öztürk**, Ünal Erkorkmaz*** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 101-109 (2007) Meslek Yüksekokullarının Sağlık ve Sosyal Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA ĠÇME DURUMLARI VE. SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI

HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA ĠÇME DURUMLARI VE. SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI DOSYA / ARAġTIRMA MAKALESĠ HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA ĠÇME DURUMLARI VE SMOKING STATUS OF NURSING STUDENTS' AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS Gülendam Karadağ* Diğdem Lafçı ** GeliĢ Tarihi:25.07.2014,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

HEMAR-G. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi nin Etkisi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ.

HEMAR-G. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi nin Etkisi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi nin Etkisi Hatice TAMBAĞ* Zekiye TURAN** Özgün Araştırma Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI *

BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI * BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI * Güngör GÜLER**, Nuran GÜLER**, Semra KOCATAŞ***, Ferda YILDIRIM****, Nurcan AKGÜL*** ÖZ Amaç: Öğretim elemanlarının sağlıklı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması.

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVA GÖKDERE ÇİNAR 2. Doğum Tarihi : 14/12/1980 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Celal Bayar 2001

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ*

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ* BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ* Sinem EROĞLU 1, Gönül ÖZGÜR 2 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir üniversite hastanesi dahiliye ve yoğun bakımlarında

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi MÜSBED 2014;4(4):207-215 DOI: 10.5455/musbed.20140913124019 Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Nesrin İlhan 1, Serap Bahadırlı 2, Nadire

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Determination Of Medical Treatment Adherence, Self-Efficacy

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ*

SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ* SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ* Kerime Derya BEYDAĞ 1, Esra UĞUR 1 Ceren SONAKIN 2, Birsen YÜRÜGEN 3 ÖZET Bu çalıģma, bir vakıf üniversitesinde

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Havva Akpınar *, Gül Ünsal Barlas ** Özet Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde

Detaylı

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1 Nesrin Ülker 2 2 Tekirdağ Devlet Hastanesi Özet: Araştırmanın amacı hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve teknikerlerin örgütsel stres kaynaklarını ve stresle

Detaylı

Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma

Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma TURKMIA 10 Proceedings 123 VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma a b Kemal TURHAN, Aslı

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞĐ II NĐN GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐK ÇALIŞMASI*

SAĞLIKLI YAŞAM BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞĐ II NĐN GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐK ÇALIŞMASI* SAĞLIKLI YAŞAM BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞĐ II NĐN GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐK ÇALIŞMASI* Zuhal BAHAR**, Ayşe BEŞER***, Nihal GÖRDES****, Fatma ERSĐN****, Aygül KISSAL**** ÖZ Amaç: Bu çalışmada Walker ve ark.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZMEN*, Araş.Gör. Aynur Çakmakçı ÇETİNKAYA*, Araş.Gör. Sevgi NEHİR** *Celal Bayar Üniv. Sağlık Yüksekokulu Halk

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150810123545 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Gülden Atan 1, Elanur Karabulutlu Yılmaz 2 ÖZET: Esansiyel

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Aysun Çakır, Sevgili Gürel Kadıköy Acıbadem Hastanesi GİRİŞ VE AMAÇ Kuruluşların

Detaylı