ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre"

Transkript

1 ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Đhale Kayıt No:2010/ Đdarenin a ) Adresi : Tırnova Mahallesi.Balya Yolu Gönen/Balıkesir b ) Telefon ve faks numarası : c ) Elektronik posta adresi : ç) Đhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2. Đhale konusu malın a ) Niteliği, türü ve miktarı : 67 Kalem Đlaç ve Serum Alımı b ) Teslim Yeri : Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği c ) Teslim Tarihi : Sözleşme Đmzalandıktan Sonra Đdarenin Đsteği Doğrultusunda 31/12/2010 Tarihine Kadar Partiler Halinde Teslim Alınacaktır. 3. Đhalenin a ) Yapılacağı Yer : Gönen Devlet Hastanesi Satınalma Birimi b ) Tarihi ve Saati : :00 4. Đhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Đhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Đhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Ecza deposu ruhsatını teklif ile birlikte sunacaklardır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği Đdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

2 Şekli ve içeriği Đdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, Đhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Đş deneyim belgeleri:: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) Đmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. verilmesi Đsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Đsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler Teklif edilen ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı barkod numaraları teklif mektubunda belirtilecek veya ayrı bir liste halinde teklif sırasında sunulacaktır.teklif edilen ilacın barkod numalarının belirtilmemesi durumunda barkod numarası belirtilmeyen kalemler için verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Özel veya Kamu kuruluşlara sözleşme karşılığı gerçekleşmiş olan ilaç veya serum satış işi kabul edilir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Đhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. Đhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. Đhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Đhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Bandırma Şubesi IBAN NO: TR Nolu Gönen Devlet Hastanesi 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda

3 yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Đhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Đhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir Đhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gönen Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. Đstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Đhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. Đstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Tıbbi Cihaz Kalemleri Listesi S.No BransKodu BransAd AdetTic.SunumŞekliAçıklama 1 99 AMPĐCĐLLĐN 1 G TABLET 160 ADET 2 99 THEOPHYLLĐNE ETHYLENEDĐAMĐNE 240 MG AMPUL 600 ADET 3 99 SUCRALFATE 1G/5 ML SÜSPANSĐYON 50 ADET 4 99 AMOXĐCĐLLĐN TRĐHĐDRATE 1000 MG + POTASSĐUM CLAVUNATE 200 MG ĐV ENJEKTABL 200 ADET 5 99 MOKSĐFLOKSASĐN 1.6 MG/ML FLAKON 1000 ADET 6 99 MOKSĐFLOKSASĐN 400 MG TABLET 140 ADET 7 99 VĐT.B1 250 MG + VĐT.B6 250 MG TABLET 300 ADET 8 99 ORNĐDAZOL 500 MG / 3 ML AMPUL 120 ADET 9 99 CĐPROFLOXACĐN 200 MG ENFÜZYON 50 ADET ENOXAPARĐN SODĐUM 2000 IU ENJ ADET ENOXAPARĐN SODĐUM 4000 IU ENJ ADET ENOXAPARĐN SODĐUM 6000 IU ENJ ADET ACETYLSALĐCYLĐC ACĐD 100 MG ENTERĐK TABLET 100 ADET ACETYLSALĐCYLĐC ACĐD 300 MG ENTERĐK TABLET 300 ADET FUROSEMĐDE 20 MG AMPUL 1500 ADET FUROSEMĐDE 40 MG TABLET 200 ADET ACETAZOLAMĐDE 250 MG TABLET 500 ADET DĐLTĐAZEM HCL 30 MG TABLET 200 ADET DĐLTĐAZEM HCL 60 MG TABLET 100 ADET DĐMENHĐDRĐNAT 50 MG AMPUL 500 ADET MEBEVERĐNE HCL 100 MG DRAJE 100 ADET FEXOFENADĐNE HCL 120 MG TABLET 60 ADET FLUTĐCASONE PROPĐONATE 0.5 MG NEBULES 300 ADET FLUTĐCASONE PROPĐONATE 2 MG NEBULES 2000 ADET FRUKTOZ %5 500 ML ŞĐŞE SETSĐZ 2500 ADET SODYUM ALJĐNAT 500 MG/10 ML+SODYUM

4 BĐKARBONAT 267 MG/10 ML+KALSĐYUM KARBONAT 160 MG/10 ML LĐKĐ 100 ADET AKARBOZ 50 MG TABLET 100 ADET VALSARTAN 160 MG+HYDROCHLOROTHĐAZĐDE 12.5 MG TABLET 200 ADET VALSARTAN 80 MG+HYDROCHLOROTHĐAZĐDE 12.5 MG TABLET 140 ADET VALSARTAN 80 MG TABLET 140 ADET BUDESONĐD 0.25 MG/ML NEBULĐZER 300 ADET BUDESONĐD 0.5 MG/ML NEBULĐZER 1000 ADET LĐDOKAĐN HCL 40 MG/2 ML +ADRENALĐN MG/2 ML AMPUL ADET KAPTOPRĐL 50 MG TABLET 1000 ADET CHLORPROMAZĐNE 25 MG AMPUL 50 ADET LEVODROPROPĐZĐNE 6 MG/ML ŞURUP 100 ADET SORBĐTOL 5.3 G, TWEEN G, SODĐUM CĐTRATE 0.9 G, GLYCERĐNE 3.7 G ĐÇEREN LAVMAN 150 ADET CHLORDĐAZEPOXĐDE 5 MG + CLĐDĐNĐUM BROMĐDE 2.5 MG DRAJE YA DA TABLET 100 ADET DĐPHENOXYLATE HCL 2.5 MG + ATROPĐNE SULFATE MG TABLET 100 ADET SUCCĐNYLCHOLĐNE CHLORĐDE 100 MG AMPUL 300 ADET FLUBĐPROFEN 100 MG TABLET 750 ADET FAMOTĐDĐNE 20 MG AMPUL ADET PĐRASETAM 1 G/5 ML AMPUL 2000 ADET SEFTRĐAKSON 1 G ĐV FLAKON 3000 ADET PANTOPRAZOL SODYUM 40 MG ĐV FLAKON 1000 ADET GLĐSEROLTRĐNĐTRAT 10 MG/10 ML AMPUL 200 ADET POTASSĐUM CHLORURE %7.5 AMPUL 250 ADET METHYLPREDNĐSOLONE 16 MG TABLET 40 ADET METHYLPREDNĐSOLONE SODĐUM SUCCĐNATE 40 MG AMPUL 3000 ADET METOKLOPRAMĐD HCL 10 MG/ 2 ML AMPUL 1500 ADET PROPOFOL 10 MG/ML AMPUL 250 ADET VĐTAMĐN C 500 MG/5 ML AMPUL 500 ADET SACCHAROMYCES BOULARDĐĐ (LĐYOFĐLĐZE) 250 MG SAŞE 100 ADET KALSĐYUM KARBONAT 600 MG/5 ML+MAGNEZYUM KARBONAT 70 MG/5 ML+SODYUM ALJĐNAT 150 MG/5 ML SÜSP. 100 ADET ANTĐ RHO (D) ĐMMÜNGLOBULĐNĐ 1500 IU (300 MCG) ENJEKTABL 50 ADET NĐCERGOLĐNE 30 MG TABLET 60 ADET CYCLOPENTHOLATE HCL %1 GÖZ DAMLASI 30 ADET

5 58 99 SODĐUM SULBACTAM 500 MG + SODĐUM AMPĐCĐLLĐN 1000 MG ĐM/ĐV FLAKON 500 ADET SODĐUM SULBACTAM 250 MG + SODĐUM AMPĐCĐLLĐN 500 MG ĐM/ĐV FLAKON 300 ADET LEVOFLOKSASĐN 5 MG/ML FLAKON 200 ADET TRĐMETAZĐDĐN DĐHĐDROKLORÜR 20 MG TABLET 1500 ADET SALBUTAMOL SULFATE 2.5 MG/2.5 ML NEBULES 1500 ADET RĐMEXOLONE %1 OFTALMĐK SÜSPANSĐYON 100 ADET ONDANSETRON HCL 4 MG/2 ML AMPUL 100 ADET LORNOXĐCAM 8 MG ĐM/ĐV FLAKON 1000 ADET LĐDOCAĐNE %10 SPREY 20 ADET MEPĐVACAĐNE HCL %3 LÜK AMPUL 3000 ADET