YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11 YÜKSEK GÜVENL K, YÜKSEK DONANIM TAKIM HAL NDE KAL TE GRUP BETON TAR H VOLVO LE YAZILDI SA LIK TRANSPORT DÜNYADA KARBOND OKS TS Z ÜRET M B Z BAfiLATTIK VOLVO BAfiKANI VE CEO SU LEIF JOHANSSON

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #2/ AĞIRLIK ÖNEMLİ BİR SORUNSA Volvo nun yeni 11 litrelik FM kamyonu verimli, a rl a dayal tafl mac l k operasyonlar için tamamen yeni ön koflullar oluflturmaktad r. Motor eflsiz kalite ile güçlü aktarma organ n birlefltirerek düflük iflletme maliyeti, yüksek sürücü konforu ve mümkün olan en iyi yük kapasitesini sunar. D ER KONULAR: 4 TAKIM HALİNDE KALİTE GRUP BETON DA Grup Beton da kullan lan kepçeler, pompalar ve mikserlerin yan s ra jenaratör bile Volvo markas n tafl yor. A dan Z ye Volvo kalitesini kullanan Grup Beton kaliteyi müflterilerine yaflatman n güvenini ve rahatl n yafl yor. 20 ASLA UYUMAYAN ŞEHİR Madrid gece gündüz durmaks z n yaflar. Ancak çevik Volvo FL kamyonlar n n yük tafl ma yetenekleri olmasayd, flehir muhtemelen komaya girerdi. 24 SAĞLIK TRANSPORT'TA TARİH VOLVO İLE YAZILDI Sa l k Transport un öyküsü, ilk günden itibaren benimsenen güvenli ve h zl tafl ma ilkesi, yüksek çal flma performans, baflarma azmi ve Volvo nun gücü ile bütünleflmifl. 25 GELECEK 27 BEN M VOLVO M 30 RÖPORTAJ 32 VOLVO GÜNCEL LİDERDEN Kârl ve bütünsel bir yaklafl m Volvo Kamyon birbiri ard na yeniliklerle ürün yelpazesini her zamankinden daha güçlü ve rekabetçi bir hale getiriyor. fiimdi bir kez daha yenilik zaman geldi. Volvo kamyon organizasyonundaki herkesin büyük gurur duydu u yeni ürünleri tan taca m z Volvo Kamyon Magazin in yeni say s na hofl geldiniz. Bu say da, geliflmifl yeni sistemlerin sürücünün güvenli flekilde araç kullanmas na nas l yard mc oldu unu, Volvo FM in 11 litrelik yeni motorunun a rl optimize edilmifl verimli nakliye iflleri için tamamen yeni ön koflullar nas l oluflturdu unu okuyacaks n z. Daha genifl alanl, konforu artt r lm fl ve yeni saklama olanaklar bulunan yeni kabin iç mekânlar n n sürücülere mümkün olan en iyi çal flma koflullar n nas l sa lad n da görebilirsiniz. Volvo kamyonlar, tüm dünyada büyük bir baflar ya ulaflt. Bu baflar n n kayna n, sürekli olarak gelifltirilen güçlü bir ürün yelpazesi oluflturuyor. Volvo Kamyon güçlü konumunu daima en son teknolojiyi kullanarak, müflterilerin do ru donan m ve yaz l mlara olan ihtiyac n karfl lamas ve mümkün olan en iyi araç bulunabilirli ini oluflturmas sayesinde koruyor. Donan m (yani kamyonlar m z) ve yaz l m (yani hizmetlerimiz ve ürünlerimiz) için gelifltirdi imiz bütünsel çözümlerimiz, artt r lm fl bir güvenlik ve rekabet f rsat sunuyor. Her fley kârl tafl mac l k çözümleri için. VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 9 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM TÜRK OTOMOT V sektörü; üretim, pazar, ithalat ve ihracat rakamlar yla dinamik bir yap sergiliyor. Geçti imiz günlerde, 2008 in ilk 7 ay na ait sonuçlar aç klayan Otomotiv Sanayi Derne i de (OSD) sektörde yaflanan bu hareketlili i kan tlayan sonuçlar sundu. Rakamlar, hem Türkiye otomotiv sektörünün araç ihracat n artt rd n hem de iç pazar n geçen y lki seviyesini korudu unu gösteriyor. OSD verilerine göre; Ocak - Temmuz 2007 döneminde olan otomotiv sanayindeki toplam üretim rakam, bu y l n ayn döneminde %30 oran nda bir art fl gösterdi ve adet mertebesine yükseldi. Bu üretim rakam içerisinde, ticari araç üretimi geçen y l n ayn dönemine göre %47 artarak adet oldu. Ocak - Temmuz 2008 döneminde üretilen ticari araçlar n tiplerine göre da l m ise flöyle gerçekleflti: adet büyük kamyon, adet küçük kamyon, adet kamyonet, adet otobüs, adet minibüs, adet midibüs. KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Otomotiv her fleye ra men yükseliyor GEÇEN YILA GÖRE üretimi en fazla art fl gösteren araç tipi %98 ile midibüs oldu. Bunu %52 ile kamyonet üretimi takip etti. Küçük kamyon %24, minibüs %16, otobüs %14, büyük kamyon %9 oran nda üretim art fl kaydedilen segmentler oldular. Yine bu dönemde adet olan otomobil üretimi 2008 y l nda %21 oran nda bir art flla e yükseldi. Üretimde düflüfl yaflayan alan yaln zca traktör oldu, geçen y l ilk 7 ayda adet olan traktör üretimi bu y l yüzde 8 oran nda gerileyerek e düfltü. Pazar rakamlar nda beklentilerin aksine 2008 in ilk 7 ay nda bir düflüfl yaflanmad gibi, geçen y l n ayn dönemine göre %8.2 art fl kaydedildi. Geçen y l ayn dönemde olan toplam pazar sat fl adedi bu sene e yükseldi. Sat lan araçlar n adedi ticari tafl t oldu. Geçen y l ilk 7 ayd olan a r ticari araç pazar hacmi düzeyinde gerçekleflti. ADR Yönetmeli i nin yürürlü e girme tarihi 1 Ocak 2010 ULAfiTIRMA BAKANLI I taraf ndan 31 Mart 2007 de, say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk ndaki Yönetmeli- in 42 nci maddesi Haziran 2008 de de ifltirilerek, Yönetmeli- in yürürlü e girifl tarihi 1 y l daha uzat ld. Yönetmelik son de ifliklik do rultusunda 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlü e girecek. ADR Yönetmeli inin kökeni 1957 y l nda Cenevre'de imzalanan,1968'de yürürlü e giren, günümüzde 43 ülkenin üye oldu u ADR Konvansiyonuna dayan yor. "Uluslararas Karayolu Nakliyesi Hakk nda Avrupa Sözleflmesi" anlam na gelen bu konvansiyona Türkiye nin taraf olunmas na iliflkin yasa tasar s TBMM Genel Kurulu nun 30 Kas m 2005 tarihinde yap lan oturumunda kabul edilerek BU DÖNEMDE ithalat ve ihracat oranlar da artt. Toplam tafl t araçlar nda ithalat, geçen sene ayn dönemde gerçekleflen adedi aflarak ye ç kt. hracat ise %36 art fl göstererek geçen y l n rakam olan den ye ç kt. hracat yap lan araçlar n adet da l m flu flekilde gerçekleflti: adet otomobil, kamyonet, 700 minibüs, kamyon, midibüs, otobüs. Toplam ana sanayi ticari araç ihracat n n dolar, toplam yan sanayi ihracat n n oldu u bu dönemde otomotiv ana ve yan sanayi toplam ihracat rakam dolar buldu. T CAR ARAÇ HRACATÇILARI DERNE (TA D) de Ocak Temmuz 2008 döneminde 3.5 ton ve üzeri ithal kamyon ve çekici pazar sonuçlar n aç klad. Derne in verdi i bilgilere göre ithal ticari tafl t pazar 2008 in ilk 6 ay nda geriledi. Ocak-Temmuz 2008 toplam nda bir önceki y l n ayn dönemine göre kamyon pazar nda %7, çekici pazar nda %11, toplamda ise %9 oran nda bir düflüfl gerçekleflti. Bu dönemde sat lan ithal ticari araçlar n 747 adedi 3,5-16 ton s - n f nda yer ald. 16 ton ve üzeri kamyon ve çekici pazar nda sat lan ithal araç adedi ise adet oldu. Ocak - Temmuz 2008 döneminde geçen y l n ayn dönemi ile karfl - laflt r ld nda ticari araç sat fllar flöyle gerçekleflti: - Kamyon sat fllar adetten a düfltü. - Çekici sat fllar adetten e düfltü. - Toplamda ise adet olan toplam ithal kamyon ve çekici pazar adede geriledi. kanunlaflm flt de bu kanunla ilgili yönetmeli in yay nlanmas - n n ard ndan, tafl mac lar yeni döneme haz r olmak için, tehlikeli madde tafl mac l nda ADR konvansiyonuna uygun olarak üretilen araçlar tercih etmeye bafllam fllard. Bununla birlikte üretilen araçlara ADR ye uygunluk onay verecek ve denetim yapacak kurulufllar n netleflmemifl olmas bir süredir sektörü kayg land r yordu. SORU Uyku düzeniniz nas l, Volvo Kamyon un buna etkisi nedir? EKBER HURMETE, 37 Razin der Logistic, ran - Her gün en fazla 8 saat araç kullan yorum. Di- er zamanlarda istirahat ediyor veya günlük ifllerimi yap yorum. Yolda giderken uykum gelmiyor, Volvo çok rahat bir araç, yine en az 8 saat uyuyorum, daha az uyumam. LHAN KABADAYI, 44 Hanc o lu Lojistik, stanbul dan beri Volvo kullan yorum, yolda Volvo beni hiç yormad. 5-6 saatlik bir uyku bana yetiyor. hiç durmadan 300 km gidebilirim. Araç kullan m esnas nda yorulmamam, Volvo nun çok rahat bir araç olmas ndan kaynaklan yor. NAG MEFALAN Z, 36 Zaknebut Lojistik, Suriye - 6 saatlik bir uyku, böylesine rahat bir araçta bana yetiyor. Volvo nun kabini muhteflem ve bana kesinlikle zorluk ç karm yor. En fazla 8 saat araç kullan yorum ve Volvo ayr cal n yafl yorum. C HAN ERSÖZ, 33 Netlog Lojistik, stanbul - Mükemmel bir flekilde tasarlanm fl edilmifl bir araç. Kesinlikle yorulmuyorum. Yaklafl k 10 saat hiç durmadan çal flt m da oluyor, fakat Volvo yerine baflka bir araçta bu kadar yo un çal flsayd m eminim ki çok yorulurdum. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 DOĞRU YATIRIM Ahmet Kemal Yaz c ve Hüsnü Yaz c. TAKIM HALİNDE KALİTE GRUP BETON DA Grup Beton da kullan lan kepçeler, pompalar ve mikserlerin yan s ra jenaratör bile Volvo markas n tafl yor. A dan Z ye Volvo kalitesini kullanan Grup Beton, bu kaliteyi müflterilerine yaflatman n güvenini ve rahatl n yafl yor. Kalite ve yat r m anlay fl ndaki farklar; iflletmelerin ifl yapma biçimlerini, kararlar n, seçimlerini, k saca tüm yaflam - n etkiliyor ve belirliyor. Grup Beton nun stanbul da 1970 li y llarda bafllayan kalite tutkusu da firman n geliflimine yön vermifl. Öyle ki Grup Beton yöneticileri Ahmet Kemal Yaz c ve Hüsnü Yaz c, Cebeci tafl ocaklar nda ç kan, haz r beton üretiminde kullan lan tafllar, stanbul un inflaatlar n n kalitesi için bir nimet olarak niteliyorlar. Cebeci nin tafllar; sertli i, su emme kapasitesi, haz r beton yap m na uygunlu u, yol yap m nda asfaltla kar flmada sar c l, dayan kl l ve tüm mukavemet ve bas nç deneylerinde en yüksek de erleri sa lamas ile tan n yor. Grup Beton un yöneticileri, bu kaliteli malzemeyi, kaliteli flekilde ç kartmak, ifllemek, beton haline dönüfltürmek ve de deprem tehditi alt nda bulunan stanbul da sa lam konutlar n ve iflyerlerinin üretiminde kullan ma sunma çal flmalar nda Volvo nun üretti i ekipmanlar tercih ediyorlar. GRUP BETON UN Volvo ile tan fl kl 1970 li y llara dayan yor. Cebeci tafloca için al nan ve dönemine göre eriflilmesi zor, ama verimli etkili bir yükleyici ile bafllayan Volvo dostlu- u, tafl ocaklar nda, haz r beton üretim ve da t m merkezinde kullan lan kamyon ve ifl makinalar ile devam ediyor. Firman n elek- 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 DOĞRU YATIRIM Araçlar n n bak m ve kontrolleri ile birlikte temizli ine de büyük önem veren Grup Beton un araçlar her zaman fl k ve göreve haz r. trik üretiminde kulland jeneratör motoru bile Volvo markas n tafl yor. Grup Beton yöneticileri kalite ve Volvo tutkular n flu flekilde özetliyorlar: Kaliteli mal için yap lan ilk yat r m, hiçbir zaman bofla gitmez. Biz, bu gözlememizi Volvo ile yaflad m z tecrübede ispat etme imkan bulduk. Grup Beton un Volvolar h zla geliflen stanbul - Beylikdüzü nün geliflimine de önemli katk da bulunuyorlar. Volvolar n çal flt alan; bir yandan uluslararas trafi in geçti i TEM Otoyolu nu bir yandan da E-5 ile Avc - lar ve kitelli nin dar kent içi yollar n kaps - yor. Grup Beton un beton tafl yan Volvolar 6x4 ve 8x4 kamyonlardan olufluyor. Tabi ki tafl nan bu betonu pompalayan üstyap da bir Volvo kamyon üstünde. AHMET KEMAL YAZICI, Volvolar n haz r beton sektöründeki yayg nl ve kullan m s ra- >> Grup Beton Firman n sektördeki geçmifli baba Ahmet Yaz c n n stanbul - Cebeci bölgesinde tafl iflletmecili i ile bafll yor. Hizmet yar fl n, 2004 y l nda Büyükçekmece - K raç bölgesinde kendi arsas üzerinde kurdu u Grup Beton haz r beton tesisi ile sürdüren firma, 2008 y l nda üretim kapasitesini artt rmak amac yla beton tesisini yenilemifl ve kapasitesini saatte 150 metreküpe ç kartm fl bulunuyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 DOĞRU YATIRIM Deneyimli floförler taraf ndan kullan lan Volvo kamyonlar n hepsi düz vites ve klimal. Araç kullan m nda floförler 6x4 veya 8x4 ayr m yapm yorlar. Sadece flasi boyu farkl olan bu araçlar n, kullan m rahatl ayn. >> s nda sürücüye sa lad konfor ve güvenlik nedeniyle sürücülerin de tercihi oldu unu vurguluyor. Bu tercih sayesinde en tecrübeli mikser sürücülerinin flirkete kat lmas n sa lam fllar. Deneyimli floförlerin düz vites ve klimal bu araçlar 6x4 veya 8x4 ayr m yapmadan kulland klar belirtiliyor. Çünkü sadece flasi boyu farkl olan araçlar n, kullan m rahatl ayn. F RMANIN SORUMLU YÖNET C S olan ve Amerika da 8 y l yüksek e itim ald ktan sonra haz r beton sektöründe iflinin bafl na geçen Ahmet Kemal Yaz c flunlar söylüyor: Volvo ile ilk tan flma lk Volvomuz ilk arkadan tekerlek manevral çift çeker bir makinayd modeldi, traktör ebad nda bir ifl makinas yd. O günkü flartlarda, kapasiteler bugüne göre küçük oldu u için, o makina büyük bir ifl makinas olarak kabul ediliyordu. Bugün saatte ton hammadde yükleyebiliyor ve yüksek verimli ve konforlu olarak tafl yabiliyoruz. HAMMADDES ÜRET LEN ve zenginlefltirerek baflka ifllerde kullan l r hale getirilen bir ifl oldu u için haz r beton ifline girdik y l sonunda Beylikdüzü K raç bölgesinde Volvo kamyonlarla çal flmalar m z bafllad. Bu bölgeyi, inflaata çok aç k oluflu, inflaat kalitesinin ve büyüklü ünün yo un ve güçlü olmas ndan dolay seçtik. Haz r beton tesisleri kurmak için gerekli olan yerler böyle sanayi bölgeleridir. stanbul içi haz r beton tesisi kurmak için uygun de il. Bu bölgede inflaat faaliyetleri azal rsa Türkiye haritas üzerinde dolaflaca z. B Z, PATRONUN sürekli iflinin bafl nda oldu u bir kurumsal firmay z. Haz r beton ifline bafllarken ekipman ve sürücü seçiminde titiz davrand k. Çok farkl kriterleri içeren bir de erlendirme yapt k. En kaliteli ekipmanlar ve profesyonel elemanlar ile çal fl yoruz. Mikserlerimizin kalitesi de Volvo kalitesine uyumlu. Mikserlerin hepsi ithal. sveç ten gelen kamyonlara talya da monte edilip Türkiye ye getirildiler. S k nt verecek, bafl a r tacak bir çal flma düzeni de il, sürekli ve kesintisiz kaliteli hizmet vermek üzere organize olduk. Sevkiyatlarda s k nt yaflam yoruz. Biz, Volvo dan ald m z kalite ve performans n fark nday z. Bu kaliteyi müflterilerimize yans t yoruz. B Z M F LOMUZDA bulunan araçlar, sürekli ve düzenli bak m ve temizlik kontrolü alt ndad r. Volvo nun kalitesini, bizim malzeme ve iflletme kalitemizi, tam olarak yans tmas için araçlar n temizli ine ve ba- 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 DOĞRU YATIRIM Grup Beton, inflaat faaliyetlerinin yo un oldu u bir sanayi bölgesi olan K raç Bölgesi ni kendisine merkez olarak seçmifl. Beton pompas ve mikseri ile donat lm fl 35 arac ile stanbul da depreme dayan kl konut ve iflyerleri yap m için haz r beton üretiyor ve tafl yor. k m na büyük önem veriyoruz. Bir mikser ve kamyona düzenli ve sürekli bakarsan z 10 y l sorunsuz kullanabilirsiniz. Ama korunup kollanmayan araçlar çok k sa süre içinde bitecektir. VOLVO FARKI Yapt m z araflt rmalarda Volvo kamyonun üretim kalitesi, yürür aksam, motor güçlülü ü ve dayan kl l ile di er araçlardan daha iyi oldu unu ve de her tür koflula uygun araç oldu unu gördük. lk yat r m esnas nda Volvo di er araçlardan biraz daha pahal olabilir. Fakat ilk yap lan yat r m biraz fazla da olsa, size geri dönüyor. O yüzden yap lan ilk yat r mlarda maliyetleri çok fazla hesap etmemek gerekiyor. Bu yap lan yüksek maliyetli yat r m, soka a at lm fl veya fazladan ödenmifl bir para de ildir. Zaman çizelgesine yayd n zda, bu yat r m n ölü yat r m olmad n görüyorsunuz. Kat kat size geri dönüyor. Volvo zaman içerisinde hizmeti, çal flmas, dayan kl l, verimi ile fark n ortaya koyuyor. SERV S FARKI Araçlar m z n hepsi Volvo nun Ulusoy servisinde bak m ve onar mdan geçer. Bunlar n hepsi bak m anlaflmal d r. Biz hiçbir zaman bir su bile dahil etmeyiz. Herfley orada yap l r, serviste yap lan bak m, daha verimli ve kaliteli oluyor. Arac n eskimesi, y pranmas daha az. Örne in bizim elimizde 1996 model NB12 burunlu Volvolar var. Bunlar hala Ulusoy a gider gelir. Komflu flantiyeler, yaklafl k olarak ayn zamanda ald klar araçlar satm fllard r veya ifl görmez pozisyonuna ay r p kenara çekmifllerdir. Bizimkiler hala düzgün vaziyette çal flmakta. Bunu servisteki bak ma borçluyuz. Grup Beton un Volvo lar Grup Beton un toplam 35 arac var. Bunlar n 20 si Volvo. Volvolar; 3 tanesi 6x4 olmak üzere 8x4 a rl kl m 3 lük mikserleri ve 4 adet 38 metrelik pompa araçlar bulunan firman n Volvolar n n hepsi düz vites. Volvo araçlar, km lik bir alanda tur yap yor. Manevra kabiliyetleri yüksek araçlar floförler çok rahat kullan yor. Araçlar n hepsi klimal. Araçlar n klimal olmas na, floförün yaz s ca nda rahat etmesi, bunalmamas, çal flma temposunu düflürmemesi aç s ndan özellikle dikkat ediliyor. Volvo nun kalitesi, güvenilirli i ve verimlili inin bir ayr cal k oldu unu düflünen flirket yetkilileri, flletmemizin kepçesi, pompas, mikseri ve de jeneratörü bile Volvo dur diyorlar. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 YENI ÜRÜNLER 3 YENİ ÖZELLİK Sürüş emniyeti sağlayan gelişmiş sistemler. Daha iyi saklama kapasitesi ve daha fazla alan sunan tamamen yeni kabin içi. Ayrıca yüke bağlı nakliye operasyonları için güçlü ve ekonomik bir alternatif olarak yeni 11 litre motora sahip Volvo FM i sunuyoruz. YENİ VOLVO FH16 8

9 YENİ VOLVO FH YENİ VOLVO FM 9

10 YENI ÜRÜNLER DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLAYAN EŞŞİZ SİSTEMLER Hem sürücü hem de trafikteki diğer kişiler için arttırılmış güvenlik. Bu, Volvo nun yeni ağır kamyon neslinin en önemli hedeflerinden biridir. Yeni özellikler arasında uykusuzluk veya dikkat dağılmasından kaynaklanan kazaları önlemeye yönelik eşsiz bir sistem bulunmaktadır. 10

11 Güvenlik alanında dünya çapında yenilik Sürücü Uyarı Desteği sürücünün dikkatinin dağılmasından kaynaklanan kazaları önlemeye yönelik gelişmiş, yeni bir sistemdir. Sistem, ön camın iç kısmında bulunan kamerayla kamyonun yoldaki şerit ve kenar işaret çizgilerine göre olan pozisyonunu izleyen Şerit Koruma Desteği (LKS) sisteminden alınan bilgileri değerlendirerek sürücü davranışlarını kaydeder. Ayrıca sistem, aracın hızını ve savrulma açısını kaydeden sensörlerden bilgi toplar. Bu veriler sürücünün aracı nasıl kullandığı ile ilgili analizin temelini oluşturur. Sistemin daha uzun bir zaman zarfında, örneğin sürücünün yolda zigzag çizerek gitmesi veya aracın bir şeride veya kenar işaret çizgisine birkaç kez yanlışlıkla yaklaşması gibi uygun olmayan sürüş davranışları tespit etmesi durumunda sürücü sesli sinyal veya gösterge panelinde beliren bir metin mesajı ile uyarılır. Sürücü Uyarı Desteğinin iki uyarı aşaması vardır: Birincisi düşük sesli bir sinyal ile birlikte sürücüye yola daha fazla dikkat etmesi gerektiğini tavsiye eden bir mesaj biçimindedir. İkinci uyarı, daha yüksek sesli bir sinyal ve sürücüye hemen mola vermesini tavsiye eden bir mesajdan oluşur. Alarm devreye girdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak kapanır. Son yıllarda hazırlanan birçok araştırma raporu, trafik kazalarının şimdiye kadarki en önemli nedeninin dikkat dağılması olduğunu ortaya koymaktadır. Ünlü Amerikan trafik araştırma enstitüsü Virginia Tech Transportation Institute, VTTI tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, on trafik kazasının sekizden fazlası sürücü dikkatinin kazadan hemen önce dağılmasından kaynaklanıyor. Volvo Kamyon şimdi de bu tür kazaları önlemeye yönelik pazardaki en gelişmiş sistem olan Sürücü Uyarı Desteğini (DAS) sunuyor. Sistem, yola vermesi gereken dikkati koruyamadığı zaman sürücüyü otomatik olarak uyarır (yandaki bilgi kutucuğuna bakın). DAS ayrıca geçen yıl Şerit Koruma Desteği (LKS) adı altında piyasaya sunulan aktif sürücü destek sistemine dayanmaktadır ve bu sisteme göre kamera yolun şerit ve kenar işaretlerini otomatik olarak görüntülemek için bir grafik görüntü işlemcisi kullanır ve sürücüyü mevcut şeridin dışına çıkmak üzereyken uyarır. Bu ağır araçlara yönelik ilk nesil sistemdir, diyor Volvo Kamyon trafik güvenlik direktörü Lars-Göran Löwenadler. Uzun süredir araştırma yapıyoruz ve bu tür bir yardım sisteminin sürücüler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Volvo nun, Ayarlanabilir Hız Kontrolü nün (ACC) yeni ve güncellenmiş versiyonu ile sürüş güvenliği daha da artmaktadır. ACC sistemi, motor ve frenlere bağlı bir radar ünitesi aracılığıyla öndeki araçla arasında doğru mesafeyi koruyan gelişmiş bir sabit hız kontrol sistemidir. Yeni versiyonunda sistem, kamyonun 200 metreye kadar önündeki araçları tespit edebilir. DİĞER BİR ÖNEMLİ özellik, çok şeritli yollarda kamyonun yolcu tarafındaki kör noktada başka bir aracın olması durumunda sürücüyü uyararak şerit değiştirmesine yardımcı olan Şerit Değiştirme Desteğidir (LCS). Sürücünün 30 km/ saat üzerindeki hızlarda sinyalleri çalıştırması ile devreye giren LCS, kamyonun yolcu tarafındaki dış saklama bölmesinin hemen altına yerleştirilmiş radar ünitesi ile herhangi bir çarpışma riskini tespit eder. Radarın hedef alanda bir araç tespit etmesi durumunda dikiz aynası yüksekliğindeki A-noktasında bir uyarı lambası sürücüyü uyarır. Sürücü aynı zamanda sesli bir uyarı sinyali almayı da tercih edebilir. Ayrıca Volvo, sürücünün konfor ve emniyet standartlarını geliştiren yağmur sensörünü piyasaya süren ilk üreticidir. Yolcu tarafındaki ön camın alt kısmına yerleştirilen sensör, yağmur ve nem kontrolü yaparak sileceği otomatik olarak uygun hıza ayarlar. Silecek kolunun üzerinde bulunan kontrol aracılığıyla sensörün duyarlılığı uygun bir şekilde ayarlanır. Yeni farlar gece sürüşü sırasında görüşü önemli ölçüde arttırır. Yeni farlar yol kenarlarındaki cisimlerin tespit edilmesini kolaylaştıran uzun ve geniş bir ışık hüzmesi sağlar. Ayrıca örneğin sokak köşelerinden dönerken yolun yanlarını aydınlatan köşe farları seçeneği de bulunmaktadır. Sinyal kullanıldığında farlar otomatik olarak devreye girer ve yalnızca 40 km/saat e kadar olan hızlarda çalışır. Yeni güvenlik çözümlerinin son örneği, ESP (Elektronik Stabilite Programı) yani aktif stabilite arttırıcı sistemin gelişmiş versiyonudur. Sistem şu an için sadece çekicilerde sunulmaktadır, ancak 2009 itibariyle daha fazla modeli ve treyler kombinasyonunu kapsayacak şekilde genişletilecektir. ESP kamyonun fren sistemini tamamlar, fren uygulaması sırasında ve köşeleri alırken frenleme gücünü değişik tekerlekler arasında aktif bir şekilde dağıtarak kayma ve devrilme risklerini önler ve sürücüye yardımcı olur. 11

12 12 FOTO: CHRISTER EHRLING KABİN İÇİ YENİLİKLER Hareket özgürlüğünü ve geniş 1hacim hissini arttırmak amacıyla ön raftaki orta saklama bölmesi küçültülmüştür. Altı yeni lamba ve ışık ayarı kontrolü 2 ile yeni aydınlatma sistemi, kabin içi aydınlatmada daha iyi bir ışık kalitesi ve azami kontrol sağlar. 3 4 Güçlü ses sitemi USB, AUX, MP3 ve TV bağlantısına olanak verir. Azami esneklik için iki elektrik soketi bulunmaktadır: biri 12 V, diğeri 24 V. 5 Yeni orta konsolda iki bardak tutucu ve yıkaması kolay, çıkarılabilir küllük bulunmaktadır. 6 Tamamen yenilenen gösterge paneli kolay okunur ve kullanıcı dostudur. Siyah beyaz ekran gelişmiş çözünürlük ve daha keskin kontrast özelliklerine sahiptir. Ekrana AdBlue yakıt göstergesi entegre edilmiştir. Yatağın ayak ucunda, tamamen 7 yenilenen 8 10 litrelik bir saklama ünitesi ile 1.5-litrelik plastik şişeye uygun bir bölme bulunmaktadır. 8 Gösterge panelinin altında, harita ve belgeleri saklamak için bir çekmece bulunmaktadır. Yatak 70 cm den 76 cm ye 9 genişletilmiştir. Ayrıca, saklama bölmesine ve dış saklama bölmelerine daha kolay erişim sağlamak amacıyla tamamen kaldırılabilir. Kademesiz olarak ayarlanabilir arkalık, kitap okumak veya TV izlemek için yüksek konfor sunar. Yeni panelde kitap ve 10 gazeteler için küçük, akıllı saklama bölmeleri olan cepler mevcuttur. Yatağın altındaki orta kısım genişletilmiş ve uzatılmıştır. İki parçalı tasarım mükemmel saklama esnekliği sunar. Büyük saklama bölmesine yerleştirilmek üzere, opsiyonel olarak bir buzdolabı sipariş edilebilir. Yolcu koltuğu 15 derece yatırılabilir 11 ve 90 derece döndürülebilir. 12 Yeni alüminyum merdiven üst yatağa daha kolay erişim sağlar. 12

13 2 SÜRÜCÜYE HER ŞEYİ FAZLASIYLA SAĞLAYAN KABİN Daha fazla alan, daha geniş saklama bölümleri ve gelişmiş konfor Volvo nun yeni kabini, sürücünün kamyonunda hem dinlenmesi hem de etkin bir şekilde çalışabilmesi için mümkün olan tüm gereklilikleri yerine getirir. Volvo Kamyon ürün müdürü Joakim Nilsson Yaptığımız değişikliklerin hemen hemen tümünün kaynağı pazar talepleridir, diyor. Christer Pehrsson (arka planda) uzun yol taşımacılığı alan müdürüdür. 11 Kamyon kabini gibi sınırlı bir alanda, hem sürücü için daha fazla alan hem de kullanışlı ve daha geniş saklama bölmelerinin bir arada olması mümkün müdür? Bu zor denklemin çözümü mümkündü. Ancak bunun için Volvo mühendislerinin, her test aşamasında milimetrik çalışma yapması gerekti. Nihai sonuç açısından hedefimize başarıyla ulaştığımızı söyleyebilirim. Sürücüye daha fazla hareket özgürlüğü sağlandı ve aynı zamanda saklama alanı arttırıldı. Ayrıca iç kabinin tamamı daha modern ve kullanışlı bir hale getirildi. Bu gerçekten gurur duyduğumuz bir şey diyor Volvo Kamyon ürün müdürü Joakim Nilsson. Geliştirme çalışması, mevcut kabin nesli altı yıl önce piyasaya sürüldüğünden bu yana devam etmektedir. Müşteriler ve sürücülerle yapılan görüşmelerde Volvo, müşterilerin konfor, işlevsellik ve güvenlik talepleri doğrultusunda pazarın en iyi kabin içini yaratmak amacıyla yapılabilecek olası yeniliklere yönelik çok sayıda öneri toplamıştır. Joakim Nilsson yaptığı açıklamada yaptığımız değişikliklerin hemen hemen tümünün kaynağı pazar talepleridir diyor. Yeni kabinde aynı zamanda birçok yeni çözüm bir arada sunulmuştur. Sürücü koltuğunun yukarısındaki ön rafta bulunan tamamen yeniden tasarlanmış saklama bölmesi, sürücü ayağa kalktığında omuzlarını ve kollarını hareket ettirebilmesi için daha fazla alan sağlar. Aynı zamanda, yatağın altındaki saklama bölmeleri yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Örneğin yatağa tamamen yeni, alan tasarrufu sağlayan bir yapı kazandırılmıştır. Ayrıca artık yatağı kaldırmak da mümkündür. Bu da dış saklama bölmelerine kabin dışına çıkmanıza gerek kalmadan erişebileceğiniz anlamına gelir. Özetlemek gerekirse, tüm saklama bölmelerini daha erişilebilir ve esnek bir hale getirebilmeye odaklandık, diyor Joakim Nilsson. DİĞER BİR YENİ ÖZELLİK de, kamyon park halindeyken sürücünün dinlenme ihtiyacına odaklanılarak kabin içindeki konfor seviyesinin önemli derecede geliştirilmiş olmasıdır. Yatak koltuklar arasında daha geniştir ve ayarlanabilir arkalık donanımlıdır. Yolcu koltuğu yeniden tasarlanmıştır, dolayısıyla yatabilir ve 90 derece dönebilir. 17 ışık kaynağı, ayarlanabilir ve gelişmiş aydınlatma kontrolü ile tamamen yeni ve eşsiz kabin içi aydınlatma sistemi, sürücüye kabini hem gece hem de gündüz ihtiyaçlarına uygun olarak aydınlatması ve ışığı kontrol etmesi için azami olanak sağlar. Dahası, azami dayanıklılık ve kirlenme direnci sağlamak ve aynı zamanda kabinde mümkün olan en seçkin atmosferi oluşturmak amacıyla yüzey malzemeleri geliştirilmiş ve renk düzenleri tamamen yenilenmiştir. Joakim Nilsson Ana hedef her zaman için kamyonda yaşamı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak ve aynı zamanda ekstra özellikler oluşturmaktır, diye sözlerini tamamlıyor. 13

14 YENI ÜRÜNLER AĞIRLIK ÖNEMLİ BİR SORUNSA Volvo nun yeni 11 litrelik FM kamyonu verimli, ağırlığa dayalı taşımacılık operasyonları için tamamen yeni ön koşullar oluşturmaktadır. Motor eşsiz kalite ile güçlü aktarma organını birleştirerek düşük işletme maliyeti, yüksek sürücü konforu ve mümkün olan en iyi yük kapasitesini sunar. Yeni 11 litrelik motor, Volvo Kamyon un güçlü, yüksek kaliteli ve güvenilir taşımacılık çözümleri arayan müşterilere yaptığı teklifi tamamlar. FM nin daha hafif olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde 430 beygir gücü üreten aktarma organı ile birleşen alçak kabininin önemli bir avantajı bulunmaktadır. Sürücünün bir veya azami iki geceden fazla evinden uzakta uyumadığı yüke bağlı operasyonlarda en uygun seçim budur, diyor Volvo Kamyon ürün müdürü Mats Franzén. Bu kamyon Volvo nun geleneksel olarak kapsamlı bir seri sunmadığı yeni bir segmente yöneliktir: düşük ağırlık ve yüksek motor gücünün önemli faktörler olduğu tanker/ ağır yük veya konteynır taşımacılığı gibi uzun mesafeli ulusal ve bölgesel taşımacılık operasyonlarına yönelik olan pazar. Yeni 11 litrelik motorun en çarpıcı özelliği düşük ağırlığıdır. Toplam olarak 140 kg ağırlığında olan bu motor 13 litrelik motordan daha hafiftir ve kamyona mükemmel yük taşıma kapasitesi kazandırır. Ağırlığı taşımacılık sektörü için önemi gittikçe artan bir faktör haline getiren, Avrupa daki sıkı emisyon gerekliliklerine uygun sürüştür. Araç üreticilerinin bu gereklilikleri karşılamak için uyguladıkları teknoloji ne olursa olsun kamyon motorları gitgide artan bir oranda ağırlaşmaktadır. Bu durumun yükleri hacimle değil de kamyonun toplam ağırlığı ile sınırlanan nakliyeciler üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır örneğin yağ, kimyasallar, tohum veya konteynır taşımacılığında tipik olarak görülür. Yeni 11 litrelik motor Volvo nun diğer ağır motorları ile aynı platformda üretilmiştir. Dolayısıyla, güvenilirlik ve servis ömrü açısından Volvo ailesindeki diğer modellerle aynı özelliklere sahiptir. Ve tıpkı Volvo nun 13 litrelik motoru gibi yeni motor da beklenen yakıt verimini mümkün olan en iyi sürüş özellikleri ile birleştirmiştir. TESTLER hem 11 litrelik hem de 13 litrelik motorun Euro 4 ve Euro 5 emisyon gerekliliklerine göre yakıt verimi açısından Avrupa daki en iyi iki motor olduğunu göstermektedir. En uygun yakıt verimi motorun Volvo I-Shift vites değiştirme sistemi ile birlikte kullanılması durumunda elde edilir. Bu Volvo Kamyon un zaten geniş olan ürün yelpazesini mükemmel bir şekilde tamamlar. Rakiplerimizin hiçbirinde bizim kadar geniş yelpazeli beygir gücü modeli ve emisyon seviyesi bulunmamaktadır. I-Shift şanzımanımız ve çok çeşitli arka akslarımız ile her bir uygulamaya yönelik ideal kamyonu oluşturabiliriz, diyor Mats Franzén. Yeni 11 litrelik motor başlangıç olarak sadece 4x2 çekicilerde ve 6x2 itici akslı çekicilerde bulunacak. Daha fazla alana ihtiyaç duyan operatörler kamyonları için Globetrotter LXL kabini seçebilecekler. Amaç konaklama mekanı, azami saklama kapasitesi ve hem çalışmak hem de dinlenmek için mümkün olan en geniş alanı sağlayan kabine sahip bir FM sunmak. 14

15 Power, kw Torque, Nm 340 D11 B kW 320 (430 hp metric) r/min 300 D11 B kW (390 hp metric) r/min Net output according to: - ISO Dir. 89/491/EEC - ECE Reg D11 B Economy 2100 Nm r/min 100 D11 B Nm r/min Engine speed, r/min D11B hakkında D11B hem egzoz hem de ses emisyonları açısından düşük emisyonlu bir motordur. Aynı zamanda D13, D16 ve D9 u üreten Volvo nun ağır motor platformuna dayanır. Motor AB nin Euro 4 ve Euro 5 emisyon standartlarına uygunluğu onaylanmıştır. Volvo FM de, 390 ve 430 hp motor güçleri sunar. Ana özellikler: Geniş devir aralığında azami tork. Yakıt tasarrufu. Elektronik motor yönetimi (EMS). Son derece yüksek motor freni gücü (opsiyon). Kapalı karter havalandırması (opsiyon). Tip adı: D11B 390, EU4 SCR / EU5 SCR. D11B 430, EU4 SCR / EU5 SCR. Azami güç: motor gücü grafiğine bakın. Azami tork: tork grafiğine bakın. Azami devir: dev/dak. Silindir sayısı: 6. Çap: 123 mm. Strok: 152 mm. Silindir hacmi: 10.8 dm3. Egzoz freni etkisi (EPG): 160 kw (2 400 dev/dak). Motor freni gücü (VEB): 290 kw (2 400 dev/dak). Ekonomik devirler: dev/dak. En uygun devir aralığı: dev/dak. Motor tahrikli PTO: 650 Nm standart, Nm isteğe bağlı. Yağ değiştirme hacmi: 36 litre. Yağ filtreleri, miktar: 2 tam geçirgen, 1 baypas. Kuru ağırlık: yaklaşık 980 kg. 15

16 YENI ÜRÜNLER GİZLİ GÖREVDE Artık buradalar: Volvo nun yeni, geliştirilmiş kamyonları. Ancak yeni olmaları denenmedikleri veya test edilmedikleri anlamına gelmez aksine hepsi denenmiş ve test edilmiştir. Dünyayı fethetmek için hazır hale getirilmeden önce yeni modeller büyük bir gizlilik içinde ve bazı seçkin müşterilerin yardımıyla trafiğe açık yollarda aylarca test edilmiştir. Tamamen yeni, 13 litrelik motora sahip Volvo FH 6x2 nin yanındayız. Parlak beyaz renkte olan kamyon dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan döşeme ve parçalar ile bunun sıradanlığın çok ötesinde bir FH olduğunun ipucunu veren farlara sahip. Röportaj yaptığımız kişinin de bu kamyon gibi sırları var. Rekabet nedeniyle adını veremiyor ancak batı İsveç te bir nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalıştığını söylüyor. İsveç, Norveç ve Danimarka arasında yarı römorklu kamyon ile birim mal taşımacılığı yapıyor, kamyonda birçok gece ve kar kaplı Kuzey yollarında uzun mesafeler gerektiren bir iş bu. Volvo Kamyon için test sürücülüğü yapıyorum. Çalıştığım nakliye firmasının Volvo ile anlaşması var, böylece yeni ürünleri İskandinavya da gittiğim yollarda gerçek koşullar altında test ediyorum. Burada görev almak ve kamyonlar ile ilgili düşüncelerimi söylemek heyecan verici, diyor. Volvo nun yeni, geliştirilmiş ürün serisi piyasaya sürülmeden önce toplam dokuz kamyon bu şekilde test edildi. Testler Volvo Kamyon un ürün geliştirme sürecinin bir parçasıdır ve bu testlerde sürücülerinin görevi kamyonlarla ilgili tüm hata ve kusurları bildirmektir, böylece seri üretime başlanmadan önce bu hata ve kusurlar düzeltilebilir. SAHA TESTLERİ her ürünün gelişim evresi için son derece önemlidir. Burada yeni araçlar ve parçalar pazara sunulmadan önce gerçek koşullar altında test edilir. Test sürücülerinin yaptıkları yorumları hesaplamalar, simülasyonlar veya donanım testleri ile elde etmek çoğu zaman çok güç, hatta bazen imkansızdır. Test kamyonlarının yol bilgisayarları GSM bağlantılı olduğundan Volvo nun test mühendisleri bu kamyonları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar izleyebilirler. Bu da istediğimiz zaman gidip nasıl kullanıldıklarını görebileceğimiz anlamına gelir. Birçok şeyin yanı sıra tam olarak kaç saat kullanıldıklarını, ne kadar yakıt harcadıklarını, motorun maruz kaldığı yükü ve çalıştığı sıcaklıkları inceleyebiliriz. Bu da bize yolda kamyonların maruz kaldığı zorluklarla ilgili çok değerli bilgiler verir, diyor Volvo saha test departmanında test mühendisi olarak çalışan Kimmo Ansas. Testler 2009 Haziran sonuna kadar devam edecek. Saha testlerinden elde edilen tüm sonuçlar Volvo Kamyon un mühendis ekibine bildirilecek. Proje döngüsü içinde oldukça geç devreye gireriz, dolayısıyla tasarım veya mühendislik çözümleri üzerinde genellikle etkimiz olmaz. Bunun yerine doğrudan hataları ve ilerideki 16

17 FOTOĞRAF: SÖREN HÅKANLIND potansiyel sorunları saptamamız gerekir, diyor Kimmo Ansas. Test kamyonları tamamen müşterilerin taleplerine uygun olarak ayarlanır. Fakat bununla birlikte test kamyonlarının tümü saha testlerinde test edilmesi gereken parçalarla donatılmıştır. Test süresinden mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde yararlanmak amacıyla paralel olarak birçok test gerçekleştirilir. Bu tür test araçları oldukça pahalı yatırımlardır. Test kamyonlarını aynı zamanda birçok farklı projede mümkün olduğu kadar çok kullanmamızın nedeni budur. Örneğin bu özel araçta yeni bir motor, yeni bir şanzıman ve tüm yeni kabin içi özellikleri test ediyoruz. Gizliliğe neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak zor olmasa gerek: gelecek neslin özellikleriyle donanmış olan bu kamyonlar, hareket eden şirket sırlarıdır. Örneğin yolda kalmaları durumunda herhangi bir servise çekilmelerine izin verilmez yalnızca Volvo nun yetkili servisleri hizmet verebilir. PEKİ TEST SÜRÜCÜLERİ tarafından kullanılan yeni FH kaç not aldı? 13 litrelik beyaz kamyonun sürücüsünün hiç şüphesi yok: Bence sonuç çok olumlu. İç mekan aydınlatması, buzdolabı ve saklama alanı birinci sınıf. Kabin içinde dinlenme ve çalışmaya yönelik koşullarda çok büyük Saha testlerine ilişkin bilgiler Saha Testi Volvo 3P de bulunan Komple Araç departmanında ayrı bir gruptur. Bu departman, test devreleri ve test donanımları kullanılarak yapılan dahili testler ve mevcut müşterilerle yakın işbirliği içersinde yapılan harici testler gerçekleştirir. Saha testinin amacı yeni ürünlerin tasarımındaki tüm hata veya kusurları tespit ve rapor etmektir. Testler bu yıl Şubat ta başlamıştır ve 2009 Haziran sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır. bir ilerleme kaydedilmiş. Ve boş alan var: bu kabin öncekinden çok daha geniş ve bu benim için harika bir haber çünkü bu kabinde günler geceler geçiriyorum. 17

18 YENI ÜRÜNLER YENİ KAMYONLARLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER YENİ VOLVO FH YENİ VOLVO FH16 YENİ VOLVO FH HAKKINDA: 400, 440, 480 veya 520 hp D13A 400, 440 veya 500 hp D13B Sırasıyla 2,000, 2,200, 2,400 veya 2,500 Nm (D13A) veya 2,000, 2,150 veya 2,400 Nm (D13B) azami tork VEB/VEB+ (Volvo Motor Freni), 422 hp/510 hp motor gücü I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman EBS (elektronik fren sistemi) ve ESP (elektronik stabilite programı) Kabinler: yataksız kabin, yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter XL. Sürücü Uyarı Desteği Şerit Değiştirme Desteği Euro 4/Euro 5 standartlarına uygunluk Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin dışı: Globetrotter işareti Güneşlik Önde çelik panel Üst ızgara Arttırılmış hava akışı Ana farlar Ayrı sis farları Köşe farları Pozisyon lambaları Alt ızgara Sinyaller Kabin içi: Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Katlanır masa Buzdolabı için alan Ayarlanabilir yatak TV uyumlu üretim Çekmece Yan saklama Dönen yolcu koltuğu Ön raf Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Kombinasyon aracı Deri kaplamalı direksiyon simidi Yeri değiştirilmiş vites kolu Orta kutu Panel kaplamaları Bardak tutacağı/küllük içeren orta kısım Global Ses Sistemi Daha yükseğe yerleştirilmiş üst yatak Kontrol paneli Dışarıdan erişilebilen saklama alanı Emniyet kutusu için alan Eşsiz renkler YENİ VOLVO FH16 HAKKINDA: 540, 580 veya 660 hp D16E 2,600, 2,800 veya 3,100 Nm azami tork VEB+ (Volvo Motor Freni), gücü 578 hp I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman EBS (elektronik fren sistemi) ve ESP (elektronik stabilite programı) Kabinler: yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter XL. Sürücü Uyarı Desteği Şerit Değiştirme Desteği Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin dışı: Globetrotter işareti Güneşlik Önde çelik panel Üst ızgara Arttırılmış hava akışı Eşsiz tasarıma sahip ana farlar Ayrı sis farları Köşe farları Pozisyon lambaları Alt ızgara Sinyaller Kabin içi: Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Katlanır masa Buzdolabı için alan Ayarlanabilir yatak TV uyumlu üretim Çekmece Yan saklama Dönen yolcu koltuğu Ön raf Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Kombinasyon aracı Deri kaplamalı direksiyon simidi Yeri değiştirilmiş vites kolu Orta kutu Panel kaplaması Bardak tutacağı/küllük bulunan orta kısım Global Ses Sistemi Daha yükseğe yerleştirilmiş üst yatak Kontrol paneli Emniyet kutusu için alan Dışarıdan erişilebilen saklama alanı Eşsiz renkler Krom döşeme ayrıntıları ve FH16 amblemi FH16 amblemli krom kol Gösterge panelinin eşsiz tasarımı FH16 amblemli deri koltuklar dahil olmak üzere özel döşemeler FH16 amblemli yeni paspaslar Kapının iç kısmında ve gösterge panelinde FH16 amblemi 18

19 Kamyondan daha fazlası Volvo, kamyondan çok daha fazlasıdır. Şirket aynı zamanda her bir müşterinin özel çalışma koşullarına ve ihtiyaçlarına uyarlanabilecek ek servisler sunmaktadır. YENİ VOLVO FM YENİ VOLVO FM HAKKINDA: 300, 340 veya 380 hp D9B 360, 400, 440 veya 480 hp D13A med 360, 400 veya 440 hp D13B med I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman. 1,000 Nm ye kadar motor tahrikli PTO. Hava süspansiyonu ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) Kabinler: yataksız kabin, alçak yataklı alçak kabin, yataklı kabin ve Globetrotter. Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Şerit Değiştirme Desteği (opsiyon) Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ VOLVO FM HAKKINDA: Avara veya itici akslı 4x2 çekiciler ve 6x2 çekiciler için 390 veya 430 hp D11A I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman Hava süspansiyonu ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) Kabinler: yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter LXL. Şerit Değiştirme Desteği (opsiyon) 1,000 Nm ye kadar motor tahrikli PTO Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Cam silecekleri için yağmur sensörü KABİNDE YENİLİKLER: Kabin dışı: Güneşlik Ana farlar Kabin içi: Ön raf Kombinasyon aracı Global Ses Sistemi Bardak tutacağı/küllük bulunan orta kısım Orta kutu Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Panel kaplamaları Eşsiz renkler Volvo Servis Anlaşmaları. Kamyonun daima sabit bir ücret karşılığında mümkün olan en iyi durumda muhafaza edilmesini sağlayan servis anlaşması. Dört kategorisi bulunmaktadır: Müşterinin talep ettiği bakım düzeyine göre Mavi, Gümüş, Altın ve EuroGold; Orijinal Volvo Servisi. Endüstrinin en kapsamlı atölye ve servislerinde çalışan pazardaki en iyi teknisyenler tarafından onarım ve bakım; Orijinal Volvo Parçaları. Uzun vadede kamyonun durumunu garanti altına alan orijinal Volvo parçaları; Volvo Finans Hizmetleri. Müşterinin operasyon ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanan esnek finansman hizmetleri ve sigorta opsiyonları; Volvo Kamyon Aksesuarları. Kamyonu daha çekici, konforlu ve daha iyi hale getirmek için hem iç hem de dış mekana yönelik ekstra ekipmanlar; Seçkin Tedarikçilerden Alınan Ürünler. Seçkin tedarikçilerden alınan treyler parçaları, lastikler, vb. çok çeşitli yüksek kaliteli ürünler; Dynafleet. Volvo nun kamyon kullanımını azami düzeye çıkaran, yakıt tüketimini asgari düzeye indiren ve karmaşık lojistik işlemleri optimize eden, nakliye bilgilerine yönelik üstün çevrimiçi sistemi; Seçilmiş İkinci El Kamyonlar. Volvo teknisyenleri tarafından test edilen ve onarılan yüksek kaliteli ikinci el kamyonlar; Volvo Kamyon Kiralama. Geçici nakliye talepleri olan müşterilere yönelik kapsamlı kiralama hizmetleri; Esnek sigorta çözümleri. Örneğin müşteriyi araç çekme ve uzun süreli serviste kalma masraflarına karşı koruyan Volvo Çekici Teminatı ve Volvo İşletim Süresi Garantisi; Yakıt Yönetim Servisi. Uzun vadede yakıt tüketimini azaltmaya yönelik danışmanlık hizmetleri; Volvo Kamyon Sürücü Gelişimi. Sürücü eğitimi arttırılmış güvenlik ve daha iyi yakıt ekonomisi için Volvo veya Volvo nun seçilmiş ortaklarından biri tarafından gerçekleştirilir. 19

20 DYGNET RUNT I MADRID 20

21 MADRİD DE 24 SAAT JESÚS MARTINEZ LÓPEZ Şirket: Trans Zurita. İş: Çoğunlukla DHL kargo şirketi için çeşitli teslimat. MIGUEL BARDERAS Şirket: Transportes Barderas. İş: İnşaat alanlarına malzeme taşımacılığı. JUAN CARRASCO LÓPEZ Şirket: Combustibles Salas. İş: Güney Madrid e yakıt taşımacılığı. MARTIN ALEGRE Şirket: Rodriguez Castanares. İş: Diğer işlerin yanı sıra, şehrin her yerindeki mağazalara gıda dağıtımı. ASLA UYUMAYAN ŞEHİR Madrid gece gündüz durmaksızın yaşar. Ancak çevik Volvo FL kamyonlarının yük taşıma yetenekleri olmasaydı, şehir muhtemelen komaya girerdi. İspanya başkentinin nüfusu altı milyon civarında ve hala çoğalıyor. 567,220 kamyonun şehir içinde dolaşma izni buluyor. Uzun ve hareketli bir gün boyunca içlerinden dördüne eşlik ettik. Görsel ayrıntılar yönünden zengin bu şehir yolculuğuna hoş geldiniz. 21

22 MADRİD DE 24 SAAT Miguel Barderas kendi şirketi Transportes Barderas ı Şubat 2007 de kurdu. Şu anda şirketin yöneticisi, sipariş alan personeli ve şoförü olarak çalışıyor. Her şeyi kendisi yapıyor ve bu tam da istediği şey. Güneş kavuruyor ve Madrid in merkezinde hava 35 derece. Saat 11 ve Miguel Barderas sabah 4 ten beri uyanık. Trafik çok yoğun, fakat çok erken kalktığım için ilk birkaç saat yolda neredeyse tek başıma oluyorum, diye anlatıyor. Jesús Martinez López, Barajas Havalimanından naklettiği kargoyu boşaltırken neşeli gözüküyor. Çalışmakta olduğu şirket olan Trans Zurita, DHL için pek çok teslimat yapıyor. 20 yıldır kamyon şoförlüğü yapıyorum ve neredeyse her tür şeyi taşıdım: Cep telefonları, hayvanlar, parfümler, çiçekler... ve son zamanlarda ise bir sürü oyuncak, diyor. 22

23 DYGNET RUNT I MADRID Saat akşam yediyi geçti ama güneş hala parlıyor. Aile şirketi olan Combustibles Salas da iş son hızda devam ediyor. Şirketin altı çalışanı var ve işleri Madrid in güney kısmına yakıt taşımak. Juan Carrasco López şoförlerden bir tanesi. Taşımacılık endüstrisinde 35 yıllık tecrübesi var. Babam ve büyükbabam da kamyon şoförüydü, diye açıklıyor ve Volvo FL sinin kabinine çıkıyor. Şoför olarak geçirdiği uzun yıllar, adresleri ve dar arka sokakları GPS navigatörlerine ya da haritalara ihtiyaç duymadan bulabildiği anlamına geliyor. Combustibles Salas ın yakıt taşıdığı özel tüketiciler genelde çok yakın zamanda haber veriyor ve şöyle diyorlar: Şimdi fark ettim ki petrol stokumuz bitmek üzere. Yarın gelip tankı doldurabilir misiniz? Kamyon litre taşıyabiliyor ve iki tankı var, yani şirket aynı anda değişik yakıtlar taşıyabiliyor. Şimdi acil yakıta ihtiyacı olanlar Gonzales ailesi. Juan Carrasco López kamyonunu meydandaki küçük döner kavşaktan döndürüyor ve ailenin villasına doğru yöneliyor. 23

24 MADRİD DE 24 SAAT Juan Carrasco López kamyonunu Gonzales ailesine ait olan villanın önüne park etti. Merdivenlerden iniyor, kamyonun arkasına yürüyor ve yakıtı boşaltmak için kullandığı hortumu çekerek çıkarıyor. Martin Alegre kolay kolay sıkıntıya girmeyen tiplerden. Endüstride 25 yıl boyunca çalıştı ve işin her yönünü biliyor. Gıda taşırken en önemli şey sıcaklıktan gözünüzü ayırmamaktır, diyor Martin Alegre. Sıklıkla gıda zinciri Caprabo nun deposundan Madrid in değişik yerlerindeki süpermarketlere gıda taşımacılığı yapan Rodriguez Castanares şirketini yönetiyor. Bugün olduğu gibi, personel yetersizliği durumunda direksiyonun başına kendisi geçiyor. Şehirdeki pek çok diğer kişi gibi, Martin Alegre de sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışmaya alışkın. Madrid belki de bu yüzden hiç uyumuyor gibi görünüyor. 24

25 Gelecek Akıllı kamyonlarla daha çevreci trafik Kamyon üreticileri daha ekonomik ve çevreye saygılı taşıtlar geliştirmek konusunda çok ilerleme kat ettiler. Gelecekte, kamyonun çevreye bıraktığı izleri yok etmekte daha da büyük rol oynayacak alanlar IT ve telematik olabilir. METİN ERIC LUNDEKRANS FOTOĞRAFLAR VOLVO KAMYON Parçacık, karbon dioksit ve çevreyi kirleten diğer maddelerin emisyonlarını ayrıntılı olarak kaydeden entegre sensörler. İsveç te bir bilim kuruluşu olan Telematics Valley in yöneticisi olan Jan Unander e göre bu muhtemelen geleceğin kamyonlarında standart olacak. Bu bilgi toplandıktan sonra karşılığında bir fatura düzenleyecek olan ilgili kamu kuruluşuna gönderilebilir. Kirlettiğin Kadar Öde (Pay- As-You-Pollute) isimli sistem kirletme tazminatından daha adil çünkü ne kadar kirletiyorsanız tam olarak o kadar ödeme yapıyorsunuz diyor Jan Unander. Bir taşıtın emisyonla ilgili teknik özellikleri gerçeğe nadiren uygundur. Gerçek emisyonlarda sürücünün nasıl hareket ettiğinin kesinlikle büyük etkisi vardır. Sürücünün davranışını değiştirmesi ve kamyonunu mümkün olduğunca doğa sorumluluğuna sahip olarak sürebilmesi için doğru önlemleri alması gereklidir. Sürücünün yalnızca aracın belli bir zamanda ne kadar yakıt kullandığını bilmesi ve bilgi seviyesini yükseltmesi sorunu çözmez. Daha ekolojik bir sürüş için sürücüye alınacak önlemleri söyleyen teknolojiler sağlamak gerekiyor. JAN UNANDER GELECEĞIN kamyonlarının sürücüye yolculuk esnasında yalnızca öneri ve ipuçları vermekle kalmayacağını düşünüyor. Sürüşün çevreye saygı çerçevesinde gerçekleştirilmediği durumlarda, kamyon motor gücünü otomatik olarak ayarlayacak, vites değiştirecek veya debriyajı aktif hale getirecek. Fakat o seviyeye gelmemiz için daha birkaç yıl var. Sürücünün spontane sürüş tarzına müdahale etmek çok büyük bir risktir. Düşünün ki, siz yokuş yukarı çıkarken kamyon aniden kendisini yokuş aşağı inişe göre ayarlıyor. Bu durumların üstesinden tehlike olmaksızın gelebilmek için çok akıllı sistemlere ihtiyaç duyulacak. Taşımacılık şirketlerinin filo yönetim sistemleri giderek daha incelikli bir hal alıyor ve daha düşük yakıt tüketimine katkıda bulunmaya başlamış durumda. Gelecekte hizmet tedarikçilerinin bu sistemleri ürün yelpazelerinin bir parçası olarak kullandıklarını ve taşımacılık şirketlerine üzerinde anlaşılmış bir yakıt tüketim oranı ve toplam bir faaliyet gideri sunduklarını göreceğiz. 25

26 Nasıl Çalışır Çevre korumaya yönelik farklılıklar Birim enjektörü motora yakıt sağlar. İyi bir enjektör daha yüksek verim ve daha düşük yakıt tüketimi anlamına gelmektedir. Geliştirilmiş teknoloji sayesinde, Volvo nun birim enjektörleri ekoloji dostudur iki adet solenoid valf daha hassas bir enjeksiyon yapılmasını sağlar. Yanma daha eksiksiz olarak gerçekleşir ve egzoz gazları yüksek basınçlar altında bile daha temizdir. YAKIT POMPA KISMINDA EMİLİR Dolum safhasında, pompa pistonu yukarı doğru hareket eder ve silindir başlarının yakıt kanallarından gelen yakıt enjektörün içine emilir. Dökme safhasında pompa pistonu aşağı yönde hareket eder ve yakıt silindir başlarının yakıt kanallarına geri itilir. Solenoid valflerine giden güç kesilmiş (her iki valf de bekleme konumunda) ve dolum valfi açık durumda olduğundan, enjektöre açılan yakıt kanalında yerleşik basınç oluşamaz. VALFLE R TAM OLARAK DOĞ R U BASINCI TEMİN EDER Bu yeni tip birim enjektörünün aktüatör bölümünde iki adet solenoid valf bulunmaktadır. Bunlar yüksek basınçta bile (250 2,200 bar) enjeksiyonun hassas bir şekilde yapılmasını sağlayan dolum valfi ile iğne valftir. Bu sayede yanma daha iyi olur ve parçacık emisyonları asgari seviyeye inerek egzoz gazlarını daha temiz hale getirir. MANYETİK BOBİN AKIMI ALIR Her valfin kendi manyetik bobini vardır. Basınç toplanma safhasında, dolum valfi manyetik bobinine akım tedarik edilir. Bunun sonucunda dolum valfi kapanır ve yüksek basınç yakıt kanalında toplanır. Basınç ayrıca iğne valfin arkasındaki odada toplanarak enjektör iğnesinin açılmasını engeller. O-RINGLER SIZDIRMAZLIK SAĞLAR Her enjektörün etrafında yakıt tedariki için bulunan dairesel alanın da sızdırmazlığı iki adet O-ring ile sağlanır. YAKIT ENJEKTE EDİLİR Gerekli yakıt basıncına nihayet ulaşıldığında enjeksiyon safhasına geçilir. İğne valfin manyetik bobinine güç verilir ve iğne valf açılır. İğne valfin pistonundaki yüksek basınç serbest bırakılır ve enjektör iğnesi açılır. İnce bir şekilde püskürtülen yakıtı ciddi bir basınç altında motorun yanma odasına enjekte eder. Dolum valfi yeniden açıldığında yakıt enjeksiyonu kesilir, pistondaki basınç düşer ve enjektör iğnesi kapanır. 26

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ!

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! Tasarım ilhamı tamamen CRF450 RALLY yarış motosikletinden alınan CRF250 RALLY, arka ABS iptal seçeneği, çok fonksiyonlu dijital gösterge paneli, 10 litrelik yakıt tankı

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Alçak Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Alçak Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Katlanabilir Aynalar

Detaylı

DEUTZ-FAHR 4E Serisi

DEUTZ-FAHR 4E Serisi DEUTZ-FAHR 4E Serisi YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE! 4E Serisi 4050E 4055E 4065E 4075E 4080E Maksimum Güç Hp/kW 50/36,8 62/46,2 72/53,7 82/61,1 80/59,7

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

NEW HOLLAND. TT Serisi

NEW HOLLAND. TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi Türk çiftçisi taraf ndan en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, 50 HP, 55 HP, 65 HP ve 72 HP güçlerindeki geniş ürün yelpazesiyle yeni, ekonomik

Detaylı

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 Gelişmiş Özellikler ve Seçkin Konforun Yeni Temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen vitesi

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

NEW HOLLAND. TTJ Serisi

NEW HOLLAND. TTJ Serisi NEW HOLLAND TTJ Serisi Adını geçmişten, gücünü gelecekten alan yeni TT Junior Ülkemizde ve dünyada bağ ve bahçe tarımı gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. New Holland markası olarak bu doğrultudaki gelişmeleri

Detaylı

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir)

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon X- 60 63 65 67 60 63 65 67 X- 60 Şasi kamyon 4 4 XX- Şasi kamyon 6 2 60 48 60 48 60 60 Şasi kamyon 6 4 X- 32 32 X-

Detaylı

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI Yüz yılı aşkın tecrübemizle emrinizdeyiz Scania olarak yüz yılı aşkın süredir çöp kamyonları ve temizlik araçları üretiyoruz. Bu alanda kazandığımız bu büyük tecrübeyle

Detaylı

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda...

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda... SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP Yepyeni Yüzüyle Yollarda... Safir Plus ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 NEW HOLLAND T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 Hi-Lo & Electro Command Düşük yakıt sarfiyatı Yüksek tork Uzun ömürlü motor Çevre dostu *T5.95 sadece EC modellerinde bulunmaktadır. Comman Rail Motor ile, Daha

Detaylı

Her Yükte. ISL e. Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS

Her Yükte. ISL e. Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS Her Yükte. ISL e Avrupa Otomotiv Motorları 280-400PS ISL e Cummins ISL e, hafif, küçük boyutlu ve yakıtı verimli kullanan 8,9 litrelik bir motor olup yüksek düzeyde esnek güç seçenekleri sunmaktadır. Rakiplerine

Detaylı

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ

YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ YENİ CITROËN BERLINGO COMBİ 2 MODERN ETKİLEYİCİ TASARIM YENİ CITROËN BERLINGO, etkileyici tasarımını yenilenen ön tasarımıyla pekiştiriyor. Keskin hatlı yeni tampon, daha alçak ve genişletilmiş radyatör

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

NEW HOLLAND. T8 Auto Command Serisi

NEW HOLLAND. T8 Auto Command Serisi NEW HOLLAND T8 Auto Command Serisi Yeni T8 AC Serisi, Sahip olduğu yeni ve en son teknolojiye sahip Tier 4B SCR motorları ile kendi sınıfında gücün ve ekonominin simgesi olmaya devam etmektedir. T8 AC

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı...

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı... SAFİR ve SAFİR VIP Yolculuk Keyfinin Tanımı... Safir VIP ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını değiştiriyor

Detaylı

MAGNUM 280 CVX. 280 HP den 380 HP ye kadar uzanan 4 farklı model seçeneğine sahip. Ekipman kullanımında sınırları kaldıran Case IH.

MAGNUM 280 CVX. 280 HP den 380 HP ye kadar uzanan 4 farklı model seçeneğine sahip. Ekipman kullanımında sınırları kaldıran Case IH. MAGNUM CVX Serisi Daha Fazla Verim Daha Fazla Güç ve Performans Daha Fazla Ekonomi MAGNUM 280 CVX MAGNUM 310 CVX MAGNUM 340 CVX MAGNUM 380 CVX Daha fazlasını isteyenlerin markası Case IH Magnum CVX Serisi

Detaylı

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD)

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD) Ürün Gamı TIER III HRT yeni nesil motor 12+3 vites Sürüngen vites 540-540ECO PTO 3.000kg hidrolik kaldırma kapasitesi Kabin seçeneği Üstün manevra kabiliyeti Performans ve yakıt ekonomisi TIGER 55 65 (2WD)

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

Dünyaları taşısın diye tasarlandı

Dünyaları taşısın diye tasarlandı Dünyaları taşısın diye tasarlandı Uzun Şasi (5 Euro palet) Kısa Şasi (4 Euro palet) 5 Euro paleti rahatllıkla taşıyabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm hacim ve kapasite uzunluk (uzun şasi versiyonu

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

Innovation by Inspiration TEVI.COM.TR

Innovation by Inspiration TEVI.COM.TR YARATICI DÜŞÜNME ILE YENILIK Endüstriyel, Ticari, Kamu, Yer Destek Hizmetleri ve daha fazlası geniş bir yelpazede kullanım alanı ile sağlam ve güvenilir yük taşıyıcılar, personel taşıyıcılar ve çekiciler

Detaylı

Sayısız özellik, kusursuz güzellik.

Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van işiniz ne olursa olsun keyfe dönüştürüyor. Geniş iç hacmi ve keskin dış hatlarıyla size yakışan iş ortağınız oluyor. TDI teknolojisine

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı...

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı... MARATON Uzun Yolların Yeni Starı... Maraton yeniden yollarda... Güç ve estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton, sürücü ve yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 80 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor EZ80, Wacker Neuson'un en büyük zero tail ekskavatörüdür. Kompakt boyutlar, azaltılmış yakıt tüketimi ve yüksek performans

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

D16K motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Motor hızı dev/dak

D16K motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Motor hızı dev/dak D13k motor euro 6 D16K motor euro 6 Güç/Tork Güç/Tork Net motor gücü: EC 582/2011 Net motor gücü: EC 582/2011 Güç hp Tork Nm Güç hp Tork Nm 950 560 530 850 500 3200 470 3000 750 440 2800 3600 410 2600

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi SUZUKI SX4 Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Orta konsolda yer alan bir ayar düğmesiyle kolayca 4 farklı sürüş modu arasında seçim yapabilirsiniz. Allgrip

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN Mülkiyet Koruma Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR

BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR BASIN BÜLTENİ FORD UN YENİ ECONETIC TEKNOLOJİSİ YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞMELER SAĞLIYOR Yeni Ford Mondeo ECOnetic modelinin CO 2 emisyonu 115 g/km Ford Ka araçlarda Ford Otomatik

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI

SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI SCANIA YEDEK PARÇALARI YEDEK PARÇA BİLGİLENDİRME DOSYASI SİLİNDİR KAPAĞI EN ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARINA DAYANIKLI Scania silindir kapakları, hizmet ömrü boyunca motor performansını en üst seviyeye çıkaracak

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ

YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ YOLCULARINIZ ÖZELSE, ARACINIZ DA ÖZEL OLMALI. Benzersiz özellikleriyle özel yolcu taşımacılığı için tasarlanan, herkesin ilk tercihi olacak. TÜM ÖZEL İHTİYAÇLAR

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi

People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi Güç İhtiyacınız Olan Her Zaman Her Yerde Seyyar kompresörlerin tek görevi vardır: ihtiyaç olan yerde ve zamanda

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi

NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi t4.75f/n/v t4.85f/n/v t4.95f/n/v Bağ ve bahçe uygulamaları için tasarlanmış, her biri kendi alanının uzmanı modellerimizle tanışın New Holland T4 F/N/V serisi traktörler kompakt

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere...

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni PUMA Serisi Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni Case IH Puma Serisi traktörlerde kullanılan yeni nesil common rail motorlar, gücü ve ekonomiyi bu güne kadar üretilmiş olan en

Detaylı