YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11 YÜKSEK GÜVENL K, YÜKSEK DONANIM TAKIM HAL NDE KAL TE GRUP BETON TAR H VOLVO LE YAZILDI SA LIK TRANSPORT DÜNYADA KARBOND OKS TS Z ÜRET M B Z BAfiLATTIK VOLVO BAfiKANI VE CEO SU LEIF JOHANSSON

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #2/ AĞIRLIK ÖNEMLİ BİR SORUNSA Volvo nun yeni 11 litrelik FM kamyonu verimli, a rl a dayal tafl mac l k operasyonlar için tamamen yeni ön koflullar oluflturmaktad r. Motor eflsiz kalite ile güçlü aktarma organ n birlefltirerek düflük iflletme maliyeti, yüksek sürücü konforu ve mümkün olan en iyi yük kapasitesini sunar. D ER KONULAR: 4 TAKIM HALİNDE KALİTE GRUP BETON DA Grup Beton da kullan lan kepçeler, pompalar ve mikserlerin yan s ra jenaratör bile Volvo markas n tafl yor. A dan Z ye Volvo kalitesini kullanan Grup Beton kaliteyi müflterilerine yaflatman n güvenini ve rahatl n yafl yor. 20 ASLA UYUMAYAN ŞEHİR Madrid gece gündüz durmaks z n yaflar. Ancak çevik Volvo FL kamyonlar n n yük tafl ma yetenekleri olmasayd, flehir muhtemelen komaya girerdi. 24 SAĞLIK TRANSPORT'TA TARİH VOLVO İLE YAZILDI Sa l k Transport un öyküsü, ilk günden itibaren benimsenen güvenli ve h zl tafl ma ilkesi, yüksek çal flma performans, baflarma azmi ve Volvo nun gücü ile bütünleflmifl. 25 GELECEK 27 BEN M VOLVO M 30 RÖPORTAJ 32 VOLVO GÜNCEL LİDERDEN Kârl ve bütünsel bir yaklafl m Volvo Kamyon birbiri ard na yeniliklerle ürün yelpazesini her zamankinden daha güçlü ve rekabetçi bir hale getiriyor. fiimdi bir kez daha yenilik zaman geldi. Volvo kamyon organizasyonundaki herkesin büyük gurur duydu u yeni ürünleri tan taca m z Volvo Kamyon Magazin in yeni say s na hofl geldiniz. Bu say da, geliflmifl yeni sistemlerin sürücünün güvenli flekilde araç kullanmas na nas l yard mc oldu unu, Volvo FM in 11 litrelik yeni motorunun a rl optimize edilmifl verimli nakliye iflleri için tamamen yeni ön koflullar nas l oluflturdu unu okuyacaks n z. Daha genifl alanl, konforu artt r lm fl ve yeni saklama olanaklar bulunan yeni kabin iç mekânlar n n sürücülere mümkün olan en iyi çal flma koflullar n nas l sa lad n da görebilirsiniz. Volvo kamyonlar, tüm dünyada büyük bir baflar ya ulaflt. Bu baflar n n kayna n, sürekli olarak gelifltirilen güçlü bir ürün yelpazesi oluflturuyor. Volvo Kamyon güçlü konumunu daima en son teknolojiyi kullanarak, müflterilerin do ru donan m ve yaz l mlara olan ihtiyac n karfl lamas ve mümkün olan en iyi araç bulunabilirli ini oluflturmas sayesinde koruyor. Donan m (yani kamyonlar m z) ve yaz l m (yani hizmetlerimiz ve ürünlerimiz) için gelifltirdi imiz bütünsel çözümlerimiz, artt r lm fl bir güvenlik ve rekabet f rsat sunuyor. Her fley kârl tafl mac l k çözümleri için. VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 9 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM TÜRK OTOMOT V sektörü; üretim, pazar, ithalat ve ihracat rakamlar yla dinamik bir yap sergiliyor. Geçti imiz günlerde, 2008 in ilk 7 ay na ait sonuçlar aç klayan Otomotiv Sanayi Derne i de (OSD) sektörde yaflanan bu hareketlili i kan tlayan sonuçlar sundu. Rakamlar, hem Türkiye otomotiv sektörünün araç ihracat n artt rd n hem de iç pazar n geçen y lki seviyesini korudu unu gösteriyor. OSD verilerine göre; Ocak - Temmuz 2007 döneminde olan otomotiv sanayindeki toplam üretim rakam, bu y l n ayn döneminde %30 oran nda bir art fl gösterdi ve adet mertebesine yükseldi. Bu üretim rakam içerisinde, ticari araç üretimi geçen y l n ayn dönemine göre %47 artarak adet oldu. Ocak - Temmuz 2008 döneminde üretilen ticari araçlar n tiplerine göre da l m ise flöyle gerçekleflti: adet büyük kamyon, adet küçük kamyon, adet kamyonet, adet otobüs, adet minibüs, adet midibüs. KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Otomotiv her fleye ra men yükseliyor GEÇEN YILA GÖRE üretimi en fazla art fl gösteren araç tipi %98 ile midibüs oldu. Bunu %52 ile kamyonet üretimi takip etti. Küçük kamyon %24, minibüs %16, otobüs %14, büyük kamyon %9 oran nda üretim art fl kaydedilen segmentler oldular. Yine bu dönemde adet olan otomobil üretimi 2008 y l nda %21 oran nda bir art flla e yükseldi. Üretimde düflüfl yaflayan alan yaln zca traktör oldu, geçen y l ilk 7 ayda adet olan traktör üretimi bu y l yüzde 8 oran nda gerileyerek e düfltü. Pazar rakamlar nda beklentilerin aksine 2008 in ilk 7 ay nda bir düflüfl yaflanmad gibi, geçen y l n ayn dönemine göre %8.2 art fl kaydedildi. Geçen y l ayn dönemde olan toplam pazar sat fl adedi bu sene e yükseldi. Sat lan araçlar n adedi ticari tafl t oldu. Geçen y l ilk 7 ayd olan a r ticari araç pazar hacmi düzeyinde gerçekleflti. ADR Yönetmeli i nin yürürlü e girme tarihi 1 Ocak 2010 ULAfiTIRMA BAKANLI I taraf ndan 31 Mart 2007 de, say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk ndaki Yönetmeli- in 42 nci maddesi Haziran 2008 de de ifltirilerek, Yönetmeli- in yürürlü e girifl tarihi 1 y l daha uzat ld. Yönetmelik son de ifliklik do rultusunda 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlü e girecek. ADR Yönetmeli inin kökeni 1957 y l nda Cenevre'de imzalanan,1968'de yürürlü e giren, günümüzde 43 ülkenin üye oldu u ADR Konvansiyonuna dayan yor. "Uluslararas Karayolu Nakliyesi Hakk nda Avrupa Sözleflmesi" anlam na gelen bu konvansiyona Türkiye nin taraf olunmas na iliflkin yasa tasar s TBMM Genel Kurulu nun 30 Kas m 2005 tarihinde yap lan oturumunda kabul edilerek BU DÖNEMDE ithalat ve ihracat oranlar da artt. Toplam tafl t araçlar nda ithalat, geçen sene ayn dönemde gerçekleflen adedi aflarak ye ç kt. hracat ise %36 art fl göstererek geçen y l n rakam olan den ye ç kt. hracat yap lan araçlar n adet da l m flu flekilde gerçekleflti: adet otomobil, kamyonet, 700 minibüs, kamyon, midibüs, otobüs. Toplam ana sanayi ticari araç ihracat n n dolar, toplam yan sanayi ihracat n n oldu u bu dönemde otomotiv ana ve yan sanayi toplam ihracat rakam dolar buldu. T CAR ARAÇ HRACATÇILARI DERNE (TA D) de Ocak Temmuz 2008 döneminde 3.5 ton ve üzeri ithal kamyon ve çekici pazar sonuçlar n aç klad. Derne in verdi i bilgilere göre ithal ticari tafl t pazar 2008 in ilk 6 ay nda geriledi. Ocak-Temmuz 2008 toplam nda bir önceki y l n ayn dönemine göre kamyon pazar nda %7, çekici pazar nda %11, toplamda ise %9 oran nda bir düflüfl gerçekleflti. Bu dönemde sat lan ithal ticari araçlar n 747 adedi 3,5-16 ton s - n f nda yer ald. 16 ton ve üzeri kamyon ve çekici pazar nda sat lan ithal araç adedi ise adet oldu. Ocak - Temmuz 2008 döneminde geçen y l n ayn dönemi ile karfl - laflt r ld nda ticari araç sat fllar flöyle gerçekleflti: - Kamyon sat fllar adetten a düfltü. - Çekici sat fllar adetten e düfltü. - Toplamda ise adet olan toplam ithal kamyon ve çekici pazar adede geriledi. kanunlaflm flt de bu kanunla ilgili yönetmeli in yay nlanmas - n n ard ndan, tafl mac lar yeni döneme haz r olmak için, tehlikeli madde tafl mac l nda ADR konvansiyonuna uygun olarak üretilen araçlar tercih etmeye bafllam fllard. Bununla birlikte üretilen araçlara ADR ye uygunluk onay verecek ve denetim yapacak kurulufllar n netleflmemifl olmas bir süredir sektörü kayg land r yordu. SORU Uyku düzeniniz nas l, Volvo Kamyon un buna etkisi nedir? EKBER HURMETE, 37 Razin der Logistic, ran - Her gün en fazla 8 saat araç kullan yorum. Di- er zamanlarda istirahat ediyor veya günlük ifllerimi yap yorum. Yolda giderken uykum gelmiyor, Volvo çok rahat bir araç, yine en az 8 saat uyuyorum, daha az uyumam. LHAN KABADAYI, 44 Hanc o lu Lojistik, stanbul dan beri Volvo kullan yorum, yolda Volvo beni hiç yormad. 5-6 saatlik bir uyku bana yetiyor. hiç durmadan 300 km gidebilirim. Araç kullan m esnas nda yorulmamam, Volvo nun çok rahat bir araç olmas ndan kaynaklan yor. NAG MEFALAN Z, 36 Zaknebut Lojistik, Suriye - 6 saatlik bir uyku, böylesine rahat bir araçta bana yetiyor. Volvo nun kabini muhteflem ve bana kesinlikle zorluk ç karm yor. En fazla 8 saat araç kullan yorum ve Volvo ayr cal n yafl yorum. C HAN ERSÖZ, 33 Netlog Lojistik, stanbul - Mükemmel bir flekilde tasarlanm fl edilmifl bir araç. Kesinlikle yorulmuyorum. Yaklafl k 10 saat hiç durmadan çal flt m da oluyor, fakat Volvo yerine baflka bir araçta bu kadar yo un çal flsayd m eminim ki çok yorulurdum. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 DOĞRU YATIRIM Ahmet Kemal Yaz c ve Hüsnü Yaz c. TAKIM HALİNDE KALİTE GRUP BETON DA Grup Beton da kullan lan kepçeler, pompalar ve mikserlerin yan s ra jenaratör bile Volvo markas n tafl yor. A dan Z ye Volvo kalitesini kullanan Grup Beton, bu kaliteyi müflterilerine yaflatman n güvenini ve rahatl n yafl yor. Kalite ve yat r m anlay fl ndaki farklar; iflletmelerin ifl yapma biçimlerini, kararlar n, seçimlerini, k saca tüm yaflam - n etkiliyor ve belirliyor. Grup Beton nun stanbul da 1970 li y llarda bafllayan kalite tutkusu da firman n geliflimine yön vermifl. Öyle ki Grup Beton yöneticileri Ahmet Kemal Yaz c ve Hüsnü Yaz c, Cebeci tafl ocaklar nda ç kan, haz r beton üretiminde kullan lan tafllar, stanbul un inflaatlar n n kalitesi için bir nimet olarak niteliyorlar. Cebeci nin tafllar; sertli i, su emme kapasitesi, haz r beton yap m na uygunlu u, yol yap m nda asfaltla kar flmada sar c l, dayan kl l ve tüm mukavemet ve bas nç deneylerinde en yüksek de erleri sa lamas ile tan n yor. Grup Beton un yöneticileri, bu kaliteli malzemeyi, kaliteli flekilde ç kartmak, ifllemek, beton haline dönüfltürmek ve de deprem tehditi alt nda bulunan stanbul da sa lam konutlar n ve iflyerlerinin üretiminde kullan ma sunma çal flmalar nda Volvo nun üretti i ekipmanlar tercih ediyorlar. GRUP BETON UN Volvo ile tan fl kl 1970 li y llara dayan yor. Cebeci tafloca için al nan ve dönemine göre eriflilmesi zor, ama verimli etkili bir yükleyici ile bafllayan Volvo dostlu- u, tafl ocaklar nda, haz r beton üretim ve da t m merkezinde kullan lan kamyon ve ifl makinalar ile devam ediyor. Firman n elek- 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 DOĞRU YATIRIM Araçlar n n bak m ve kontrolleri ile birlikte temizli ine de büyük önem veren Grup Beton un araçlar her zaman fl k ve göreve haz r. trik üretiminde kulland jeneratör motoru bile Volvo markas n tafl yor. Grup Beton yöneticileri kalite ve Volvo tutkular n flu flekilde özetliyorlar: Kaliteli mal için yap lan ilk yat r m, hiçbir zaman bofla gitmez. Biz, bu gözlememizi Volvo ile yaflad m z tecrübede ispat etme imkan bulduk. Grup Beton un Volvolar h zla geliflen stanbul - Beylikdüzü nün geliflimine de önemli katk da bulunuyorlar. Volvolar n çal flt alan; bir yandan uluslararas trafi in geçti i TEM Otoyolu nu bir yandan da E-5 ile Avc - lar ve kitelli nin dar kent içi yollar n kaps - yor. Grup Beton un beton tafl yan Volvolar 6x4 ve 8x4 kamyonlardan olufluyor. Tabi ki tafl nan bu betonu pompalayan üstyap da bir Volvo kamyon üstünde. AHMET KEMAL YAZICI, Volvolar n haz r beton sektöründeki yayg nl ve kullan m s ra- >> Grup Beton Firman n sektördeki geçmifli baba Ahmet Yaz c n n stanbul - Cebeci bölgesinde tafl iflletmecili i ile bafll yor. Hizmet yar fl n, 2004 y l nda Büyükçekmece - K raç bölgesinde kendi arsas üzerinde kurdu u Grup Beton haz r beton tesisi ile sürdüren firma, 2008 y l nda üretim kapasitesini artt rmak amac yla beton tesisini yenilemifl ve kapasitesini saatte 150 metreküpe ç kartm fl bulunuyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 DOĞRU YATIRIM Deneyimli floförler taraf ndan kullan lan Volvo kamyonlar n hepsi düz vites ve klimal. Araç kullan m nda floförler 6x4 veya 8x4 ayr m yapm yorlar. Sadece flasi boyu farkl olan bu araçlar n, kullan m rahatl ayn. >> s nda sürücüye sa lad konfor ve güvenlik nedeniyle sürücülerin de tercihi oldu unu vurguluyor. Bu tercih sayesinde en tecrübeli mikser sürücülerinin flirkete kat lmas n sa lam fllar. Deneyimli floförlerin düz vites ve klimal bu araçlar 6x4 veya 8x4 ayr m yapmadan kulland klar belirtiliyor. Çünkü sadece flasi boyu farkl olan araçlar n, kullan m rahatl ayn. F RMANIN SORUMLU YÖNET C S olan ve Amerika da 8 y l yüksek e itim ald ktan sonra haz r beton sektöründe iflinin bafl na geçen Ahmet Kemal Yaz c flunlar söylüyor: Volvo ile ilk tan flma lk Volvomuz ilk arkadan tekerlek manevral çift çeker bir makinayd modeldi, traktör ebad nda bir ifl makinas yd. O günkü flartlarda, kapasiteler bugüne göre küçük oldu u için, o makina büyük bir ifl makinas olarak kabul ediliyordu. Bugün saatte ton hammadde yükleyebiliyor ve yüksek verimli ve konforlu olarak tafl yabiliyoruz. HAMMADDES ÜRET LEN ve zenginlefltirerek baflka ifllerde kullan l r hale getirilen bir ifl oldu u için haz r beton ifline girdik y l sonunda Beylikdüzü K raç bölgesinde Volvo kamyonlarla çal flmalar m z bafllad. Bu bölgeyi, inflaata çok aç k oluflu, inflaat kalitesinin ve büyüklü ünün yo un ve güçlü olmas ndan dolay seçtik. Haz r beton tesisleri kurmak için gerekli olan yerler böyle sanayi bölgeleridir. stanbul içi haz r beton tesisi kurmak için uygun de il. Bu bölgede inflaat faaliyetleri azal rsa Türkiye haritas üzerinde dolaflaca z. B Z, PATRONUN sürekli iflinin bafl nda oldu u bir kurumsal firmay z. Haz r beton ifline bafllarken ekipman ve sürücü seçiminde titiz davrand k. Çok farkl kriterleri içeren bir de erlendirme yapt k. En kaliteli ekipmanlar ve profesyonel elemanlar ile çal fl yoruz. Mikserlerimizin kalitesi de Volvo kalitesine uyumlu. Mikserlerin hepsi ithal. sveç ten gelen kamyonlara talya da monte edilip Türkiye ye getirildiler. S k nt verecek, bafl a r tacak bir çal flma düzeni de il, sürekli ve kesintisiz kaliteli hizmet vermek üzere organize olduk. Sevkiyatlarda s k nt yaflam yoruz. Biz, Volvo dan ald m z kalite ve performans n fark nday z. Bu kaliteyi müflterilerimize yans t yoruz. B Z M F LOMUZDA bulunan araçlar, sürekli ve düzenli bak m ve temizlik kontrolü alt ndad r. Volvo nun kalitesini, bizim malzeme ve iflletme kalitemizi, tam olarak yans tmas için araçlar n temizli ine ve ba- 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 DOĞRU YATIRIM Grup Beton, inflaat faaliyetlerinin yo un oldu u bir sanayi bölgesi olan K raç Bölgesi ni kendisine merkez olarak seçmifl. Beton pompas ve mikseri ile donat lm fl 35 arac ile stanbul da depreme dayan kl konut ve iflyerleri yap m için haz r beton üretiyor ve tafl yor. k m na büyük önem veriyoruz. Bir mikser ve kamyona düzenli ve sürekli bakarsan z 10 y l sorunsuz kullanabilirsiniz. Ama korunup kollanmayan araçlar çok k sa süre içinde bitecektir. VOLVO FARKI Yapt m z araflt rmalarda Volvo kamyonun üretim kalitesi, yürür aksam, motor güçlülü ü ve dayan kl l ile di er araçlardan daha iyi oldu unu ve de her tür koflula uygun araç oldu unu gördük. lk yat r m esnas nda Volvo di er araçlardan biraz daha pahal olabilir. Fakat ilk yap lan yat r m biraz fazla da olsa, size geri dönüyor. O yüzden yap lan ilk yat r mlarda maliyetleri çok fazla hesap etmemek gerekiyor. Bu yap lan yüksek maliyetli yat r m, soka a at lm fl veya fazladan ödenmifl bir para de ildir. Zaman çizelgesine yayd n zda, bu yat r m n ölü yat r m olmad n görüyorsunuz. Kat kat size geri dönüyor. Volvo zaman içerisinde hizmeti, çal flmas, dayan kl l, verimi ile fark n ortaya koyuyor. SERV S FARKI Araçlar m z n hepsi Volvo nun Ulusoy servisinde bak m ve onar mdan geçer. Bunlar n hepsi bak m anlaflmal d r. Biz hiçbir zaman bir su bile dahil etmeyiz. Herfley orada yap l r, serviste yap lan bak m, daha verimli ve kaliteli oluyor. Arac n eskimesi, y pranmas daha az. Örne in bizim elimizde 1996 model NB12 burunlu Volvolar var. Bunlar hala Ulusoy a gider gelir. Komflu flantiyeler, yaklafl k olarak ayn zamanda ald klar araçlar satm fllard r veya ifl görmez pozisyonuna ay r p kenara çekmifllerdir. Bizimkiler hala düzgün vaziyette çal flmakta. Bunu servisteki bak ma borçluyuz. Grup Beton un Volvo lar Grup Beton un toplam 35 arac var. Bunlar n 20 si Volvo. Volvolar; 3 tanesi 6x4 olmak üzere 8x4 a rl kl m 3 lük mikserleri ve 4 adet 38 metrelik pompa araçlar bulunan firman n Volvolar n n hepsi düz vites. Volvo araçlar, km lik bir alanda tur yap yor. Manevra kabiliyetleri yüksek araçlar floförler çok rahat kullan yor. Araçlar n hepsi klimal. Araçlar n klimal olmas na, floförün yaz s ca nda rahat etmesi, bunalmamas, çal flma temposunu düflürmemesi aç s ndan özellikle dikkat ediliyor. Volvo nun kalitesi, güvenilirli i ve verimlili inin bir ayr cal k oldu unu düflünen flirket yetkilileri, flletmemizin kepçesi, pompas, mikseri ve de jeneratörü bile Volvo dur diyorlar. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 YENI ÜRÜNLER 3 YENİ ÖZELLİK Sürüş emniyeti sağlayan gelişmiş sistemler. Daha iyi saklama kapasitesi ve daha fazla alan sunan tamamen yeni kabin içi. Ayrıca yüke bağlı nakliye operasyonları için güçlü ve ekonomik bir alternatif olarak yeni 11 litre motora sahip Volvo FM i sunuyoruz. YENİ VOLVO FH16 8

9 YENİ VOLVO FH YENİ VOLVO FM 9

10 YENI ÜRÜNLER DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLAYAN EŞŞİZ SİSTEMLER Hem sürücü hem de trafikteki diğer kişiler için arttırılmış güvenlik. Bu, Volvo nun yeni ağır kamyon neslinin en önemli hedeflerinden biridir. Yeni özellikler arasında uykusuzluk veya dikkat dağılmasından kaynaklanan kazaları önlemeye yönelik eşsiz bir sistem bulunmaktadır. 10

11 Güvenlik alanında dünya çapında yenilik Sürücü Uyarı Desteği sürücünün dikkatinin dağılmasından kaynaklanan kazaları önlemeye yönelik gelişmiş, yeni bir sistemdir. Sistem, ön camın iç kısmında bulunan kamerayla kamyonun yoldaki şerit ve kenar işaret çizgilerine göre olan pozisyonunu izleyen Şerit Koruma Desteği (LKS) sisteminden alınan bilgileri değerlendirerek sürücü davranışlarını kaydeder. Ayrıca sistem, aracın hızını ve savrulma açısını kaydeden sensörlerden bilgi toplar. Bu veriler sürücünün aracı nasıl kullandığı ile ilgili analizin temelini oluşturur. Sistemin daha uzun bir zaman zarfında, örneğin sürücünün yolda zigzag çizerek gitmesi veya aracın bir şeride veya kenar işaret çizgisine birkaç kez yanlışlıkla yaklaşması gibi uygun olmayan sürüş davranışları tespit etmesi durumunda sürücü sesli sinyal veya gösterge panelinde beliren bir metin mesajı ile uyarılır. Sürücü Uyarı Desteğinin iki uyarı aşaması vardır: Birincisi düşük sesli bir sinyal ile birlikte sürücüye yola daha fazla dikkat etmesi gerektiğini tavsiye eden bir mesaj biçimindedir. İkinci uyarı, daha yüksek sesli bir sinyal ve sürücüye hemen mola vermesini tavsiye eden bir mesajdan oluşur. Alarm devreye girdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak kapanır. Son yıllarda hazırlanan birçok araştırma raporu, trafik kazalarının şimdiye kadarki en önemli nedeninin dikkat dağılması olduğunu ortaya koymaktadır. Ünlü Amerikan trafik araştırma enstitüsü Virginia Tech Transportation Institute, VTTI tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, on trafik kazasının sekizden fazlası sürücü dikkatinin kazadan hemen önce dağılmasından kaynaklanıyor. Volvo Kamyon şimdi de bu tür kazaları önlemeye yönelik pazardaki en gelişmiş sistem olan Sürücü Uyarı Desteğini (DAS) sunuyor. Sistem, yola vermesi gereken dikkati koruyamadığı zaman sürücüyü otomatik olarak uyarır (yandaki bilgi kutucuğuna bakın). DAS ayrıca geçen yıl Şerit Koruma Desteği (LKS) adı altında piyasaya sunulan aktif sürücü destek sistemine dayanmaktadır ve bu sisteme göre kamera yolun şerit ve kenar işaretlerini otomatik olarak görüntülemek için bir grafik görüntü işlemcisi kullanır ve sürücüyü mevcut şeridin dışına çıkmak üzereyken uyarır. Bu ağır araçlara yönelik ilk nesil sistemdir, diyor Volvo Kamyon trafik güvenlik direktörü Lars-Göran Löwenadler. Uzun süredir araştırma yapıyoruz ve bu tür bir yardım sisteminin sürücüler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Volvo nun, Ayarlanabilir Hız Kontrolü nün (ACC) yeni ve güncellenmiş versiyonu ile sürüş güvenliği daha da artmaktadır. ACC sistemi, motor ve frenlere bağlı bir radar ünitesi aracılığıyla öndeki araçla arasında doğru mesafeyi koruyan gelişmiş bir sabit hız kontrol sistemidir. Yeni versiyonunda sistem, kamyonun 200 metreye kadar önündeki araçları tespit edebilir. DİĞER BİR ÖNEMLİ özellik, çok şeritli yollarda kamyonun yolcu tarafındaki kör noktada başka bir aracın olması durumunda sürücüyü uyararak şerit değiştirmesine yardımcı olan Şerit Değiştirme Desteğidir (LCS). Sürücünün 30 km/ saat üzerindeki hızlarda sinyalleri çalıştırması ile devreye giren LCS, kamyonun yolcu tarafındaki dış saklama bölmesinin hemen altına yerleştirilmiş radar ünitesi ile herhangi bir çarpışma riskini tespit eder. Radarın hedef alanda bir araç tespit etmesi durumunda dikiz aynası yüksekliğindeki A-noktasında bir uyarı lambası sürücüyü uyarır. Sürücü aynı zamanda sesli bir uyarı sinyali almayı da tercih edebilir. Ayrıca Volvo, sürücünün konfor ve emniyet standartlarını geliştiren yağmur sensörünü piyasaya süren ilk üreticidir. Yolcu tarafındaki ön camın alt kısmına yerleştirilen sensör, yağmur ve nem kontrolü yaparak sileceği otomatik olarak uygun hıza ayarlar. Silecek kolunun üzerinde bulunan kontrol aracılığıyla sensörün duyarlılığı uygun bir şekilde ayarlanır. Yeni farlar gece sürüşü sırasında görüşü önemli ölçüde arttırır. Yeni farlar yol kenarlarındaki cisimlerin tespit edilmesini kolaylaştıran uzun ve geniş bir ışık hüzmesi sağlar. Ayrıca örneğin sokak köşelerinden dönerken yolun yanlarını aydınlatan köşe farları seçeneği de bulunmaktadır. Sinyal kullanıldığında farlar otomatik olarak devreye girer ve yalnızca 40 km/saat e kadar olan hızlarda çalışır. Yeni güvenlik çözümlerinin son örneği, ESP (Elektronik Stabilite Programı) yani aktif stabilite arttırıcı sistemin gelişmiş versiyonudur. Sistem şu an için sadece çekicilerde sunulmaktadır, ancak 2009 itibariyle daha fazla modeli ve treyler kombinasyonunu kapsayacak şekilde genişletilecektir. ESP kamyonun fren sistemini tamamlar, fren uygulaması sırasında ve köşeleri alırken frenleme gücünü değişik tekerlekler arasında aktif bir şekilde dağıtarak kayma ve devrilme risklerini önler ve sürücüye yardımcı olur. 11

12 12 FOTO: CHRISTER EHRLING KABİN İÇİ YENİLİKLER Hareket özgürlüğünü ve geniş 1hacim hissini arttırmak amacıyla ön raftaki orta saklama bölmesi küçültülmüştür. Altı yeni lamba ve ışık ayarı kontrolü 2 ile yeni aydınlatma sistemi, kabin içi aydınlatmada daha iyi bir ışık kalitesi ve azami kontrol sağlar. 3 4 Güçlü ses sitemi USB, AUX, MP3 ve TV bağlantısına olanak verir. Azami esneklik için iki elektrik soketi bulunmaktadır: biri 12 V, diğeri 24 V. 5 Yeni orta konsolda iki bardak tutucu ve yıkaması kolay, çıkarılabilir küllük bulunmaktadır. 6 Tamamen yenilenen gösterge paneli kolay okunur ve kullanıcı dostudur. Siyah beyaz ekran gelişmiş çözünürlük ve daha keskin kontrast özelliklerine sahiptir. Ekrana AdBlue yakıt göstergesi entegre edilmiştir. Yatağın ayak ucunda, tamamen 7 yenilenen 8 10 litrelik bir saklama ünitesi ile 1.5-litrelik plastik şişeye uygun bir bölme bulunmaktadır. 8 Gösterge panelinin altında, harita ve belgeleri saklamak için bir çekmece bulunmaktadır. Yatak 70 cm den 76 cm ye 9 genişletilmiştir. Ayrıca, saklama bölmesine ve dış saklama bölmelerine daha kolay erişim sağlamak amacıyla tamamen kaldırılabilir. Kademesiz olarak ayarlanabilir arkalık, kitap okumak veya TV izlemek için yüksek konfor sunar. Yeni panelde kitap ve 10 gazeteler için küçük, akıllı saklama bölmeleri olan cepler mevcuttur. Yatağın altındaki orta kısım genişletilmiş ve uzatılmıştır. İki parçalı tasarım mükemmel saklama esnekliği sunar. Büyük saklama bölmesine yerleştirilmek üzere, opsiyonel olarak bir buzdolabı sipariş edilebilir. Yolcu koltuğu 15 derece yatırılabilir 11 ve 90 derece döndürülebilir. 12 Yeni alüminyum merdiven üst yatağa daha kolay erişim sağlar. 12

13 2 SÜRÜCÜYE HER ŞEYİ FAZLASIYLA SAĞLAYAN KABİN Daha fazla alan, daha geniş saklama bölümleri ve gelişmiş konfor Volvo nun yeni kabini, sürücünün kamyonunda hem dinlenmesi hem de etkin bir şekilde çalışabilmesi için mümkün olan tüm gereklilikleri yerine getirir. Volvo Kamyon ürün müdürü Joakim Nilsson Yaptığımız değişikliklerin hemen hemen tümünün kaynağı pazar talepleridir, diyor. Christer Pehrsson (arka planda) uzun yol taşımacılığı alan müdürüdür. 11 Kamyon kabini gibi sınırlı bir alanda, hem sürücü için daha fazla alan hem de kullanışlı ve daha geniş saklama bölmelerinin bir arada olması mümkün müdür? Bu zor denklemin çözümü mümkündü. Ancak bunun için Volvo mühendislerinin, her test aşamasında milimetrik çalışma yapması gerekti. Nihai sonuç açısından hedefimize başarıyla ulaştığımızı söyleyebilirim. Sürücüye daha fazla hareket özgürlüğü sağlandı ve aynı zamanda saklama alanı arttırıldı. Ayrıca iç kabinin tamamı daha modern ve kullanışlı bir hale getirildi. Bu gerçekten gurur duyduğumuz bir şey diyor Volvo Kamyon ürün müdürü Joakim Nilsson. Geliştirme çalışması, mevcut kabin nesli altı yıl önce piyasaya sürüldüğünden bu yana devam etmektedir. Müşteriler ve sürücülerle yapılan görüşmelerde Volvo, müşterilerin konfor, işlevsellik ve güvenlik talepleri doğrultusunda pazarın en iyi kabin içini yaratmak amacıyla yapılabilecek olası yeniliklere yönelik çok sayıda öneri toplamıştır. Joakim Nilsson yaptığı açıklamada yaptığımız değişikliklerin hemen hemen tümünün kaynağı pazar talepleridir diyor. Yeni kabinde aynı zamanda birçok yeni çözüm bir arada sunulmuştur. Sürücü koltuğunun yukarısındaki ön rafta bulunan tamamen yeniden tasarlanmış saklama bölmesi, sürücü ayağa kalktığında omuzlarını ve kollarını hareket ettirebilmesi için daha fazla alan sağlar. Aynı zamanda, yatağın altındaki saklama bölmeleri yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Örneğin yatağa tamamen yeni, alan tasarrufu sağlayan bir yapı kazandırılmıştır. Ayrıca artık yatağı kaldırmak da mümkündür. Bu da dış saklama bölmelerine kabin dışına çıkmanıza gerek kalmadan erişebileceğiniz anlamına gelir. Özetlemek gerekirse, tüm saklama bölmelerini daha erişilebilir ve esnek bir hale getirebilmeye odaklandık, diyor Joakim Nilsson. DİĞER BİR YENİ ÖZELLİK de, kamyon park halindeyken sürücünün dinlenme ihtiyacına odaklanılarak kabin içindeki konfor seviyesinin önemli derecede geliştirilmiş olmasıdır. Yatak koltuklar arasında daha geniştir ve ayarlanabilir arkalık donanımlıdır. Yolcu koltuğu yeniden tasarlanmıştır, dolayısıyla yatabilir ve 90 derece dönebilir. 17 ışık kaynağı, ayarlanabilir ve gelişmiş aydınlatma kontrolü ile tamamen yeni ve eşsiz kabin içi aydınlatma sistemi, sürücüye kabini hem gece hem de gündüz ihtiyaçlarına uygun olarak aydınlatması ve ışığı kontrol etmesi için azami olanak sağlar. Dahası, azami dayanıklılık ve kirlenme direnci sağlamak ve aynı zamanda kabinde mümkün olan en seçkin atmosferi oluşturmak amacıyla yüzey malzemeleri geliştirilmiş ve renk düzenleri tamamen yenilenmiştir. Joakim Nilsson Ana hedef her zaman için kamyonda yaşamı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak ve aynı zamanda ekstra özellikler oluşturmaktır, diye sözlerini tamamlıyor. 13

14 YENI ÜRÜNLER AĞIRLIK ÖNEMLİ BİR SORUNSA Volvo nun yeni 11 litrelik FM kamyonu verimli, ağırlığa dayalı taşımacılık operasyonları için tamamen yeni ön koşullar oluşturmaktadır. Motor eşsiz kalite ile güçlü aktarma organını birleştirerek düşük işletme maliyeti, yüksek sürücü konforu ve mümkün olan en iyi yük kapasitesini sunar. Yeni 11 litrelik motor, Volvo Kamyon un güçlü, yüksek kaliteli ve güvenilir taşımacılık çözümleri arayan müşterilere yaptığı teklifi tamamlar. FM nin daha hafif olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde 430 beygir gücü üreten aktarma organı ile birleşen alçak kabininin önemli bir avantajı bulunmaktadır. Sürücünün bir veya azami iki geceden fazla evinden uzakta uyumadığı yüke bağlı operasyonlarda en uygun seçim budur, diyor Volvo Kamyon ürün müdürü Mats Franzén. Bu kamyon Volvo nun geleneksel olarak kapsamlı bir seri sunmadığı yeni bir segmente yöneliktir: düşük ağırlık ve yüksek motor gücünün önemli faktörler olduğu tanker/ ağır yük veya konteynır taşımacılığı gibi uzun mesafeli ulusal ve bölgesel taşımacılık operasyonlarına yönelik olan pazar. Yeni 11 litrelik motorun en çarpıcı özelliği düşük ağırlığıdır. Toplam olarak 140 kg ağırlığında olan bu motor 13 litrelik motordan daha hafiftir ve kamyona mükemmel yük taşıma kapasitesi kazandırır. Ağırlığı taşımacılık sektörü için önemi gittikçe artan bir faktör haline getiren, Avrupa daki sıkı emisyon gerekliliklerine uygun sürüştür. Araç üreticilerinin bu gereklilikleri karşılamak için uyguladıkları teknoloji ne olursa olsun kamyon motorları gitgide artan bir oranda ağırlaşmaktadır. Bu durumun yükleri hacimle değil de kamyonun toplam ağırlığı ile sınırlanan nakliyeciler üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır örneğin yağ, kimyasallar, tohum veya konteynır taşımacılığında tipik olarak görülür. Yeni 11 litrelik motor Volvo nun diğer ağır motorları ile aynı platformda üretilmiştir. Dolayısıyla, güvenilirlik ve servis ömrü açısından Volvo ailesindeki diğer modellerle aynı özelliklere sahiptir. Ve tıpkı Volvo nun 13 litrelik motoru gibi yeni motor da beklenen yakıt verimini mümkün olan en iyi sürüş özellikleri ile birleştirmiştir. TESTLER hem 11 litrelik hem de 13 litrelik motorun Euro 4 ve Euro 5 emisyon gerekliliklerine göre yakıt verimi açısından Avrupa daki en iyi iki motor olduğunu göstermektedir. En uygun yakıt verimi motorun Volvo I-Shift vites değiştirme sistemi ile birlikte kullanılması durumunda elde edilir. Bu Volvo Kamyon un zaten geniş olan ürün yelpazesini mükemmel bir şekilde tamamlar. Rakiplerimizin hiçbirinde bizim kadar geniş yelpazeli beygir gücü modeli ve emisyon seviyesi bulunmamaktadır. I-Shift şanzımanımız ve çok çeşitli arka akslarımız ile her bir uygulamaya yönelik ideal kamyonu oluşturabiliriz, diyor Mats Franzén. Yeni 11 litrelik motor başlangıç olarak sadece 4x2 çekicilerde ve 6x2 itici akslı çekicilerde bulunacak. Daha fazla alana ihtiyaç duyan operatörler kamyonları için Globetrotter LXL kabini seçebilecekler. Amaç konaklama mekanı, azami saklama kapasitesi ve hem çalışmak hem de dinlenmek için mümkün olan en geniş alanı sağlayan kabine sahip bir FM sunmak. 14

15 Power, kw Torque, Nm 340 D11 B kW 320 (430 hp metric) r/min 300 D11 B kW (390 hp metric) r/min Net output according to: - ISO Dir. 89/491/EEC - ECE Reg D11 B Economy 2100 Nm r/min 100 D11 B Nm r/min Engine speed, r/min D11B hakkında D11B hem egzoz hem de ses emisyonları açısından düşük emisyonlu bir motordur. Aynı zamanda D13, D16 ve D9 u üreten Volvo nun ağır motor platformuna dayanır. Motor AB nin Euro 4 ve Euro 5 emisyon standartlarına uygunluğu onaylanmıştır. Volvo FM de, 390 ve 430 hp motor güçleri sunar. Ana özellikler: Geniş devir aralığında azami tork. Yakıt tasarrufu. Elektronik motor yönetimi (EMS). Son derece yüksek motor freni gücü (opsiyon). Kapalı karter havalandırması (opsiyon). Tip adı: D11B 390, EU4 SCR / EU5 SCR. D11B 430, EU4 SCR / EU5 SCR. Azami güç: motor gücü grafiğine bakın. Azami tork: tork grafiğine bakın. Azami devir: dev/dak. Silindir sayısı: 6. Çap: 123 mm. Strok: 152 mm. Silindir hacmi: 10.8 dm3. Egzoz freni etkisi (EPG): 160 kw (2 400 dev/dak). Motor freni gücü (VEB): 290 kw (2 400 dev/dak). Ekonomik devirler: dev/dak. En uygun devir aralığı: dev/dak. Motor tahrikli PTO: 650 Nm standart, Nm isteğe bağlı. Yağ değiştirme hacmi: 36 litre. Yağ filtreleri, miktar: 2 tam geçirgen, 1 baypas. Kuru ağırlık: yaklaşık 980 kg. 15

16 YENI ÜRÜNLER GİZLİ GÖREVDE Artık buradalar: Volvo nun yeni, geliştirilmiş kamyonları. Ancak yeni olmaları denenmedikleri veya test edilmedikleri anlamına gelmez aksine hepsi denenmiş ve test edilmiştir. Dünyayı fethetmek için hazır hale getirilmeden önce yeni modeller büyük bir gizlilik içinde ve bazı seçkin müşterilerin yardımıyla trafiğe açık yollarda aylarca test edilmiştir. Tamamen yeni, 13 litrelik motora sahip Volvo FH 6x2 nin yanındayız. Parlak beyaz renkte olan kamyon dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan döşeme ve parçalar ile bunun sıradanlığın çok ötesinde bir FH olduğunun ipucunu veren farlara sahip. Röportaj yaptığımız kişinin de bu kamyon gibi sırları var. Rekabet nedeniyle adını veremiyor ancak batı İsveç te bir nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalıştığını söylüyor. İsveç, Norveç ve Danimarka arasında yarı römorklu kamyon ile birim mal taşımacılığı yapıyor, kamyonda birçok gece ve kar kaplı Kuzey yollarında uzun mesafeler gerektiren bir iş bu. Volvo Kamyon için test sürücülüğü yapıyorum. Çalıştığım nakliye firmasının Volvo ile anlaşması var, böylece yeni ürünleri İskandinavya da gittiğim yollarda gerçek koşullar altında test ediyorum. Burada görev almak ve kamyonlar ile ilgili düşüncelerimi söylemek heyecan verici, diyor. Volvo nun yeni, geliştirilmiş ürün serisi piyasaya sürülmeden önce toplam dokuz kamyon bu şekilde test edildi. Testler Volvo Kamyon un ürün geliştirme sürecinin bir parçasıdır ve bu testlerde sürücülerinin görevi kamyonlarla ilgili tüm hata ve kusurları bildirmektir, böylece seri üretime başlanmadan önce bu hata ve kusurlar düzeltilebilir. SAHA TESTLERİ her ürünün gelişim evresi için son derece önemlidir. Burada yeni araçlar ve parçalar pazara sunulmadan önce gerçek koşullar altında test edilir. Test sürücülerinin yaptıkları yorumları hesaplamalar, simülasyonlar veya donanım testleri ile elde etmek çoğu zaman çok güç, hatta bazen imkansızdır. Test kamyonlarının yol bilgisayarları GSM bağlantılı olduğundan Volvo nun test mühendisleri bu kamyonları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar izleyebilirler. Bu da istediğimiz zaman gidip nasıl kullanıldıklarını görebileceğimiz anlamına gelir. Birçok şeyin yanı sıra tam olarak kaç saat kullanıldıklarını, ne kadar yakıt harcadıklarını, motorun maruz kaldığı yükü ve çalıştığı sıcaklıkları inceleyebiliriz. Bu da bize yolda kamyonların maruz kaldığı zorluklarla ilgili çok değerli bilgiler verir, diyor Volvo saha test departmanında test mühendisi olarak çalışan Kimmo Ansas. Testler 2009 Haziran sonuna kadar devam edecek. Saha testlerinden elde edilen tüm sonuçlar Volvo Kamyon un mühendis ekibine bildirilecek. Proje döngüsü içinde oldukça geç devreye gireriz, dolayısıyla tasarım veya mühendislik çözümleri üzerinde genellikle etkimiz olmaz. Bunun yerine doğrudan hataları ve ilerideki 16

17 FOTOĞRAF: SÖREN HÅKANLIND potansiyel sorunları saptamamız gerekir, diyor Kimmo Ansas. Test kamyonları tamamen müşterilerin taleplerine uygun olarak ayarlanır. Fakat bununla birlikte test kamyonlarının tümü saha testlerinde test edilmesi gereken parçalarla donatılmıştır. Test süresinden mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde yararlanmak amacıyla paralel olarak birçok test gerçekleştirilir. Bu tür test araçları oldukça pahalı yatırımlardır. Test kamyonlarını aynı zamanda birçok farklı projede mümkün olduğu kadar çok kullanmamızın nedeni budur. Örneğin bu özel araçta yeni bir motor, yeni bir şanzıman ve tüm yeni kabin içi özellikleri test ediyoruz. Gizliliğe neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak zor olmasa gerek: gelecek neslin özellikleriyle donanmış olan bu kamyonlar, hareket eden şirket sırlarıdır. Örneğin yolda kalmaları durumunda herhangi bir servise çekilmelerine izin verilmez yalnızca Volvo nun yetkili servisleri hizmet verebilir. PEKİ TEST SÜRÜCÜLERİ tarafından kullanılan yeni FH kaç not aldı? 13 litrelik beyaz kamyonun sürücüsünün hiç şüphesi yok: Bence sonuç çok olumlu. İç mekan aydınlatması, buzdolabı ve saklama alanı birinci sınıf. Kabin içinde dinlenme ve çalışmaya yönelik koşullarda çok büyük Saha testlerine ilişkin bilgiler Saha Testi Volvo 3P de bulunan Komple Araç departmanında ayrı bir gruptur. Bu departman, test devreleri ve test donanımları kullanılarak yapılan dahili testler ve mevcut müşterilerle yakın işbirliği içersinde yapılan harici testler gerçekleştirir. Saha testinin amacı yeni ürünlerin tasarımındaki tüm hata veya kusurları tespit ve rapor etmektir. Testler bu yıl Şubat ta başlamıştır ve 2009 Haziran sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır. bir ilerleme kaydedilmiş. Ve boş alan var: bu kabin öncekinden çok daha geniş ve bu benim için harika bir haber çünkü bu kabinde günler geceler geçiriyorum. 17

18 YENI ÜRÜNLER YENİ KAMYONLARLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER YENİ VOLVO FH YENİ VOLVO FH16 YENİ VOLVO FH HAKKINDA: 400, 440, 480 veya 520 hp D13A 400, 440 veya 500 hp D13B Sırasıyla 2,000, 2,200, 2,400 veya 2,500 Nm (D13A) veya 2,000, 2,150 veya 2,400 Nm (D13B) azami tork VEB/VEB+ (Volvo Motor Freni), 422 hp/510 hp motor gücü I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman EBS (elektronik fren sistemi) ve ESP (elektronik stabilite programı) Kabinler: yataksız kabin, yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter XL. Sürücü Uyarı Desteği Şerit Değiştirme Desteği Euro 4/Euro 5 standartlarına uygunluk Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin dışı: Globetrotter işareti Güneşlik Önde çelik panel Üst ızgara Arttırılmış hava akışı Ana farlar Ayrı sis farları Köşe farları Pozisyon lambaları Alt ızgara Sinyaller Kabin içi: Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Katlanır masa Buzdolabı için alan Ayarlanabilir yatak TV uyumlu üretim Çekmece Yan saklama Dönen yolcu koltuğu Ön raf Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Kombinasyon aracı Deri kaplamalı direksiyon simidi Yeri değiştirilmiş vites kolu Orta kutu Panel kaplamaları Bardak tutacağı/küllük içeren orta kısım Global Ses Sistemi Daha yükseğe yerleştirilmiş üst yatak Kontrol paneli Dışarıdan erişilebilen saklama alanı Emniyet kutusu için alan Eşsiz renkler YENİ VOLVO FH16 HAKKINDA: 540, 580 veya 660 hp D16E 2,600, 2,800 veya 3,100 Nm azami tork VEB+ (Volvo Motor Freni), gücü 578 hp I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman EBS (elektronik fren sistemi) ve ESP (elektronik stabilite programı) Kabinler: yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter XL. Sürücü Uyarı Desteği Şerit Değiştirme Desteği Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin dışı: Globetrotter işareti Güneşlik Önde çelik panel Üst ızgara Arttırılmış hava akışı Eşsiz tasarıma sahip ana farlar Ayrı sis farları Köşe farları Pozisyon lambaları Alt ızgara Sinyaller Kabin içi: Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Katlanır masa Buzdolabı için alan Ayarlanabilir yatak TV uyumlu üretim Çekmece Yan saklama Dönen yolcu koltuğu Ön raf Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Kombinasyon aracı Deri kaplamalı direksiyon simidi Yeri değiştirilmiş vites kolu Orta kutu Panel kaplaması Bardak tutacağı/küllük bulunan orta kısım Global Ses Sistemi Daha yükseğe yerleştirilmiş üst yatak Kontrol paneli Emniyet kutusu için alan Dışarıdan erişilebilen saklama alanı Eşsiz renkler Krom döşeme ayrıntıları ve FH16 amblemi FH16 amblemli krom kol Gösterge panelinin eşsiz tasarımı FH16 amblemli deri koltuklar dahil olmak üzere özel döşemeler FH16 amblemli yeni paspaslar Kapının iç kısmında ve gösterge panelinde FH16 amblemi 18

19 Kamyondan daha fazlası Volvo, kamyondan çok daha fazlasıdır. Şirket aynı zamanda her bir müşterinin özel çalışma koşullarına ve ihtiyaçlarına uyarlanabilecek ek servisler sunmaktadır. YENİ VOLVO FM YENİ VOLVO FM HAKKINDA: 300, 340 veya 380 hp D9B 360, 400, 440 veya 480 hp D13A med 360, 400 veya 440 hp D13B med I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman. 1,000 Nm ye kadar motor tahrikli PTO. Hava süspansiyonu ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) Kabinler: yataksız kabin, alçak yataklı alçak kabin, yataklı kabin ve Globetrotter. Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Şerit Değiştirme Desteği (opsiyon) Cam silecekleri için yağmur sensörü YENİ VOLVO FM HAKKINDA: Avara veya itici akslı 4x2 çekiciler ve 6x2 çekiciler için 390 veya 430 hp D11A I-Shift 12 ileri vitesli otomatik şanzıman Hava süspansiyonu ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) Kabinler: yataklı kabin, Globetrotter ve Globetrotter LXL. Şerit Değiştirme Desteği (opsiyon) 1,000 Nm ye kadar motor tahrikli PTO Euro 4/Euro 5 standartlarını karşılar Cam silecekleri için yağmur sensörü KABİNDE YENİLİKLER: Kabin dışı: Güneşlik Ana farlar Kabin içi: Ön raf Kombinasyon aracı Global Ses Sistemi Bardak tutacağı/küllük bulunan orta kısım Orta kutu Geliştirilmiş iç mekan aydınlatması Geliştirilmiş iç mekan döşemesi Uyumlu iç döşeme renkleri Panel kaplamaları Eşsiz renkler Volvo Servis Anlaşmaları. Kamyonun daima sabit bir ücret karşılığında mümkün olan en iyi durumda muhafaza edilmesini sağlayan servis anlaşması. Dört kategorisi bulunmaktadır: Müşterinin talep ettiği bakım düzeyine göre Mavi, Gümüş, Altın ve EuroGold; Orijinal Volvo Servisi. Endüstrinin en kapsamlı atölye ve servislerinde çalışan pazardaki en iyi teknisyenler tarafından onarım ve bakım; Orijinal Volvo Parçaları. Uzun vadede kamyonun durumunu garanti altına alan orijinal Volvo parçaları; Volvo Finans Hizmetleri. Müşterinin operasyon ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanan esnek finansman hizmetleri ve sigorta opsiyonları; Volvo Kamyon Aksesuarları. Kamyonu daha çekici, konforlu ve daha iyi hale getirmek için hem iç hem de dış mekana yönelik ekstra ekipmanlar; Seçkin Tedarikçilerden Alınan Ürünler. Seçkin tedarikçilerden alınan treyler parçaları, lastikler, vb. çok çeşitli yüksek kaliteli ürünler; Dynafleet. Volvo nun kamyon kullanımını azami düzeye çıkaran, yakıt tüketimini asgari düzeye indiren ve karmaşık lojistik işlemleri optimize eden, nakliye bilgilerine yönelik üstün çevrimiçi sistemi; Seçilmiş İkinci El Kamyonlar. Volvo teknisyenleri tarafından test edilen ve onarılan yüksek kaliteli ikinci el kamyonlar; Volvo Kamyon Kiralama. Geçici nakliye talepleri olan müşterilere yönelik kapsamlı kiralama hizmetleri; Esnek sigorta çözümleri. Örneğin müşteriyi araç çekme ve uzun süreli serviste kalma masraflarına karşı koruyan Volvo Çekici Teminatı ve Volvo İşletim Süresi Garantisi; Yakıt Yönetim Servisi. Uzun vadede yakıt tüketimini azaltmaya yönelik danışmanlık hizmetleri; Volvo Kamyon Sürücü Gelişimi. Sürücü eğitimi arttırılmış güvenlik ve daha iyi yakıt ekonomisi için Volvo veya Volvo nun seçilmiş ortaklarından biri tarafından gerçekleştirilir. 19

20 DYGNET RUNT I MADRID 20

21 MADRİD DE 24 SAAT JESÚS MARTINEZ LÓPEZ Şirket: Trans Zurita. İş: Çoğunlukla DHL kargo şirketi için çeşitli teslimat. MIGUEL BARDERAS Şirket: Transportes Barderas. İş: İnşaat alanlarına malzeme taşımacılığı. JUAN CARRASCO LÓPEZ Şirket: Combustibles Salas. İş: Güney Madrid e yakıt taşımacılığı. MARTIN ALEGRE Şirket: Rodriguez Castanares. İş: Diğer işlerin yanı sıra, şehrin her yerindeki mağazalara gıda dağıtımı. ASLA UYUMAYAN ŞEHİR Madrid gece gündüz durmaksızın yaşar. Ancak çevik Volvo FL kamyonlarının yük taşıma yetenekleri olmasaydı, şehir muhtemelen komaya girerdi. İspanya başkentinin nüfusu altı milyon civarında ve hala çoğalıyor. 567,220 kamyonun şehir içinde dolaşma izni buluyor. Uzun ve hareketli bir gün boyunca içlerinden dördüne eşlik ettik. Görsel ayrıntılar yönünden zengin bu şehir yolculuğuna hoş geldiniz. 21

22 MADRİD DE 24 SAAT Miguel Barderas kendi şirketi Transportes Barderas ı Şubat 2007 de kurdu. Şu anda şirketin yöneticisi, sipariş alan personeli ve şoförü olarak çalışıyor. Her şeyi kendisi yapıyor ve bu tam da istediği şey. Güneş kavuruyor ve Madrid in merkezinde hava 35 derece. Saat 11 ve Miguel Barderas sabah 4 ten beri uyanık. Trafik çok yoğun, fakat çok erken kalktığım için ilk birkaç saat yolda neredeyse tek başıma oluyorum, diye anlatıyor. Jesús Martinez López, Barajas Havalimanından naklettiği kargoyu boşaltırken neşeli gözüküyor. Çalışmakta olduğu şirket olan Trans Zurita, DHL için pek çok teslimat yapıyor. 20 yıldır kamyon şoförlüğü yapıyorum ve neredeyse her tür şeyi taşıdım: Cep telefonları, hayvanlar, parfümler, çiçekler... ve son zamanlarda ise bir sürü oyuncak, diyor. 22

23 DYGNET RUNT I MADRID Saat akşam yediyi geçti ama güneş hala parlıyor. Aile şirketi olan Combustibles Salas da iş son hızda devam ediyor. Şirketin altı çalışanı var ve işleri Madrid in güney kısmına yakıt taşımak. Juan Carrasco López şoförlerden bir tanesi. Taşımacılık endüstrisinde 35 yıllık tecrübesi var. Babam ve büyükbabam da kamyon şoförüydü, diye açıklıyor ve Volvo FL sinin kabinine çıkıyor. Şoför olarak geçirdiği uzun yıllar, adresleri ve dar arka sokakları GPS navigatörlerine ya da haritalara ihtiyaç duymadan bulabildiği anlamına geliyor. Combustibles Salas ın yakıt taşıdığı özel tüketiciler genelde çok yakın zamanda haber veriyor ve şöyle diyorlar: Şimdi fark ettim ki petrol stokumuz bitmek üzere. Yarın gelip tankı doldurabilir misiniz? Kamyon litre taşıyabiliyor ve iki tankı var, yani şirket aynı anda değişik yakıtlar taşıyabiliyor. Şimdi acil yakıta ihtiyacı olanlar Gonzales ailesi. Juan Carrasco López kamyonunu meydandaki küçük döner kavşaktan döndürüyor ve ailenin villasına doğru yöneliyor. 23

24 MADRİD DE 24 SAAT Juan Carrasco López kamyonunu Gonzales ailesine ait olan villanın önüne park etti. Merdivenlerden iniyor, kamyonun arkasına yürüyor ve yakıtı boşaltmak için kullandığı hortumu çekerek çıkarıyor. Martin Alegre kolay kolay sıkıntıya girmeyen tiplerden. Endüstride 25 yıl boyunca çalıştı ve işin her yönünü biliyor. Gıda taşırken en önemli şey sıcaklıktan gözünüzü ayırmamaktır, diyor Martin Alegre. Sıklıkla gıda zinciri Caprabo nun deposundan Madrid in değişik yerlerindeki süpermarketlere gıda taşımacılığı yapan Rodriguez Castanares şirketini yönetiyor. Bugün olduğu gibi, personel yetersizliği durumunda direksiyonun başına kendisi geçiyor. Şehirdeki pek çok diğer kişi gibi, Martin Alegre de sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışmaya alışkın. Madrid belki de bu yüzden hiç uyumuyor gibi görünüyor. 24

25 Gelecek Akıllı kamyonlarla daha çevreci trafik Kamyon üreticileri daha ekonomik ve çevreye saygılı taşıtlar geliştirmek konusunda çok ilerleme kat ettiler. Gelecekte, kamyonun çevreye bıraktığı izleri yok etmekte daha da büyük rol oynayacak alanlar IT ve telematik olabilir. METİN ERIC LUNDEKRANS FOTOĞRAFLAR VOLVO KAMYON Parçacık, karbon dioksit ve çevreyi kirleten diğer maddelerin emisyonlarını ayrıntılı olarak kaydeden entegre sensörler. İsveç te bir bilim kuruluşu olan Telematics Valley in yöneticisi olan Jan Unander e göre bu muhtemelen geleceğin kamyonlarında standart olacak. Bu bilgi toplandıktan sonra karşılığında bir fatura düzenleyecek olan ilgili kamu kuruluşuna gönderilebilir. Kirlettiğin Kadar Öde (Pay- As-You-Pollute) isimli sistem kirletme tazminatından daha adil çünkü ne kadar kirletiyorsanız tam olarak o kadar ödeme yapıyorsunuz diyor Jan Unander. Bir taşıtın emisyonla ilgili teknik özellikleri gerçeğe nadiren uygundur. Gerçek emisyonlarda sürücünün nasıl hareket ettiğinin kesinlikle büyük etkisi vardır. Sürücünün davranışını değiştirmesi ve kamyonunu mümkün olduğunca doğa sorumluluğuna sahip olarak sürebilmesi için doğru önlemleri alması gereklidir. Sürücünün yalnızca aracın belli bir zamanda ne kadar yakıt kullandığını bilmesi ve bilgi seviyesini yükseltmesi sorunu çözmez. Daha ekolojik bir sürüş için sürücüye alınacak önlemleri söyleyen teknolojiler sağlamak gerekiyor. JAN UNANDER GELECEĞIN kamyonlarının sürücüye yolculuk esnasında yalnızca öneri ve ipuçları vermekle kalmayacağını düşünüyor. Sürüşün çevreye saygı çerçevesinde gerçekleştirilmediği durumlarda, kamyon motor gücünü otomatik olarak ayarlayacak, vites değiştirecek veya debriyajı aktif hale getirecek. Fakat o seviyeye gelmemiz için daha birkaç yıl var. Sürücünün spontane sürüş tarzına müdahale etmek çok büyük bir risktir. Düşünün ki, siz yokuş yukarı çıkarken kamyon aniden kendisini yokuş aşağı inişe göre ayarlıyor. Bu durumların üstesinden tehlike olmaksızın gelebilmek için çok akıllı sistemlere ihtiyaç duyulacak. Taşımacılık şirketlerinin filo yönetim sistemleri giderek daha incelikli bir hal alıyor ve daha düşük yakıt tüketimine katkıda bulunmaya başlamış durumda. Gelecekte hizmet tedarikçilerinin bu sistemleri ürün yelpazelerinin bir parçası olarak kullandıklarını ve taşımacılık şirketlerine üzerinde anlaşılmış bir yakıt tüketim oranı ve toplam bir faaliyet gideri sunduklarını göreceğiz. 25

26 Nasıl Çalışır Çevre korumaya yönelik farklılıklar Birim enjektörü motora yakıt sağlar. İyi bir enjektör daha yüksek verim ve daha düşük yakıt tüketimi anlamına gelmektedir. Geliştirilmiş teknoloji sayesinde, Volvo nun birim enjektörleri ekoloji dostudur iki adet solenoid valf daha hassas bir enjeksiyon yapılmasını sağlar. Yanma daha eksiksiz olarak gerçekleşir ve egzoz gazları yüksek basınçlar altında bile daha temizdir. YAKIT POMPA KISMINDA EMİLİR Dolum safhasında, pompa pistonu yukarı doğru hareket eder ve silindir başlarının yakıt kanallarından gelen yakıt enjektörün içine emilir. Dökme safhasında pompa pistonu aşağı yönde hareket eder ve yakıt silindir başlarının yakıt kanallarına geri itilir. Solenoid valflerine giden güç kesilmiş (her iki valf de bekleme konumunda) ve dolum valfi açık durumda olduğundan, enjektöre açılan yakıt kanalında yerleşik basınç oluşamaz. VALFLE R TAM OLARAK DOĞ R U BASINCI TEMİN EDER Bu yeni tip birim enjektörünün aktüatör bölümünde iki adet solenoid valf bulunmaktadır. Bunlar yüksek basınçta bile (250 2,200 bar) enjeksiyonun hassas bir şekilde yapılmasını sağlayan dolum valfi ile iğne valftir. Bu sayede yanma daha iyi olur ve parçacık emisyonları asgari seviyeye inerek egzoz gazlarını daha temiz hale getirir. MANYETİK BOBİN AKIMI ALIR Her valfin kendi manyetik bobini vardır. Basınç toplanma safhasında, dolum valfi manyetik bobinine akım tedarik edilir. Bunun sonucunda dolum valfi kapanır ve yüksek basınç yakıt kanalında toplanır. Basınç ayrıca iğne valfin arkasındaki odada toplanarak enjektör iğnesinin açılmasını engeller. O-RINGLER SIZDIRMAZLIK SAĞLAR Her enjektörün etrafında yakıt tedariki için bulunan dairesel alanın da sızdırmazlığı iki adet O-ring ile sağlanır. YAKIT ENJEKTE EDİLİR Gerekli yakıt basıncına nihayet ulaşıldığında enjeksiyon safhasına geçilir. İğne valfin manyetik bobinine güç verilir ve iğne valf açılır. İğne valfin pistonundaki yüksek basınç serbest bırakılır ve enjektör iğnesi açılır. İnce bir şekilde püskürtülen yakıtı ciddi bir basınç altında motorun yanma odasına enjekte eder. Dolum valfi yeniden açıldığında yakıt enjeksiyonu kesilir, pistondaki basınç düşer ve enjektör iğnesi kapanır. 26

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?

Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # 2 2009 Kalite ve h z birarada fiimflek Ambalaj Avrupa yollar nda ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz VOLVO PARTS TÜRK YE

Detaylı

VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME

VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # 3 2009 Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik Volvo'nun yak t sorununa çözümü; SENTET K YAKIT DME Volvo kullan c lar için var z VFS F NANSAL K RALAMA A.fi.

Detaylı

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART

Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART VOLVO KAMYON VOLVO GROUP LTD. N N YAYINIDIR # 2 2011 Dikkat! Misnak Misnak Uluslararas Tafl mac l k 700 beygir 180.000 bal k OLIVIER SPLINGART Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam GÖKKAR MADENC

Detaylı

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 1 2008 YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh serisi volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Geleceğin kamyonu şimdi daha da fütüristik. Aslında, zaten başarılı olmuş bir konsepti değiştirmemek gerektiğini söylerler.

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18 3 27 Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 UĞUREL S: 18 FORD TRUCKS S: 28-29 R20 R15 R10 R25 Ø20 R45 R15 R18 Yayın Sahibi HIZ MEDYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan FIRAT burhan.firat@radusdergisi.com

Detaylı

Kur Savafllar. editör

Kur Savafllar. editör editör Kur Savafllar Günümüzdeki uluslararası ticaretin en önemli değişkenlerinin başında, ülkelerin paralarının birbiri karşısındaki değerini ifade eden çapraz kurlar geliyor. Sadece altın ve gümüş gibi

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

THE GLOBAL DOW INDEX. editör. ve yeni fabrikalar açıyorlar. Böylece aynı zamanda üretim maliyetlerini de azaltarak rekabetteki güçlerini artırmayı

THE GLOBAL DOW INDEX. editör. ve yeni fabrikalar açıyorlar. Böylece aynı zamanda üretim maliyetlerini de azaltarak rekabetteki güçlerini artırmayı editör THE GLOBAL DOW INDEX Borsa endeksleri her ne kadar spekülasyonlara açık olsa da, ülkelerin en canlı ekonomik göstergeleri arasında yer alırlar. The Global Dow Index ise, dünyadaki tüm borsaların

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM YENİ FORD TOURNEO CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-23 Donanım seviyeleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur

Detaylı

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 54 Ocak 2011 Seat Ibiza Sportourer OYDER Yönetim Kurulu Baflkan H. fiükrü Il sal: Üyelerimizin Gurur Duyacaklar Bir Dernek Olmak stiyoruz TOKKDER

Detaylı

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM YENİ FORD TRANSIT CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-21 Gövde tipleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur ve dinamik

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

Karşınızda yeni. PARMAK UCUYLA YÖNLENDİRME Mobil ofis AĞIR SIKLET şampıyonu. Üstyapı dostu tasarım Altın söz

Karşınızda yeni. PARMAK UCUYLA YÖNLENDİRME Mobil ofis AĞIR SIKLET şampıyonu. Üstyapı dostu tasarım Altın söz Karşınızda yeni PARMAK UCUYLA YÖNLENDİRME Mobil ofis AĞIR SIKLET şampıyonu Üstyapı dostu tasarım Altın söz Sürücüler buna bayılacak Muhasebeciniz de Yeni Volvo FM, sürücülerinizin mutluluğunu sağlamak

Detaylı

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Dünyayı değiştirecek on haber. En azından kamyoncular için.

Dünyayı değiştirecek on haber. En azından kamyoncular için. Karşınızda VolvO yeni FH SERİSİ EN ÇARPICI ON HABER 1. TASARIM 2. YOL TUTUŞ 3. YAKIT 4. ÇALIŞMA ORTAMI 5. YAŞAM ALANI 6. KONAKLAMA 7. GÜVE N LİK 8. EMNİYET 9. YÜKLEME 10. İŞLETİ M SÜRESİ Rakipsiz test

Detaylı

Yeni Mercedes-Benz Vito Türkiye de

Yeni Mercedes-Benz Vito Türkiye de PETLAS, FİLO DESTEK HİZMETİ İLE TASARRUF SAĞLIYOR s.6 YIL: 1 SAYI: 3 www.ticariden.com Transbatur yola Volvo Kamyon ile devam ediyor Yeni Mercedes-Benz Vito Türkiye de s.4 Ford Otosan 200 bininci kamyonu

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

1927 DEN GÜNÜMÜZE... YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİN MERKEZİNDE

1927 DEN GÜNÜMÜZE... YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİN MERKEZİNDE 1927 2011 1927 DEN GÜNÜMÜZE... YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİN MERKEZİNDE Volvo, mükemmel bir mühendislik mirasına sahiptir. Volvo İş Makinaları, bu makinaları kullanan insanların etrafında tasarlanmaktadır. Daha

Detaylı

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor EDİTÖR Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor 2008 de başlayan ve etkileri gelişmiş ülkelerde az veya çok hala süren ekonomik kriz, dünya ekonomisindeki birçok ezberi bozdu. Gelişmiş ülkelerin küresel

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı