T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

2 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik gösterimleri, kümeler, sayısal vektörler, fonksiyonlar ve grafikleri. Diziler, limitler, türevler, süreklilik, zincir kuralı, maksimum ve minumumlar. Polinomlar, ortalama değer teoremi, türevlerin uygulamaları, belirsiz durumlar Fizik-I (4+0) Ölçme, birim sistemleri, vektörler, tek boyutlu ve düzlemsel hareket. Parçacık dinamiği, Newton hareket yasaları, sürtünme. İş ve enerji, katı cisimlerin dengesi, harmonik hareketler, salınımlar. Momentum, çarpışma, dönme dinamiği, açısal momentum. Kütle çekimi, akışkanlar mekaniği, dalga hareketi. Isı ve termodinamiğin temelleri Teknik Resim (2+2) Genel bilgiler, temel geometrik çizimler, gerçek boy bulma, izdüşüm metodları. Üç görünüş çıkarma, iki görünüşten üçüncü görünüşü çıkarma. Ölçülendirme prensipleri, ölçek kavramı, kesit alma yöntemleri, perspektif çizimleri Mühendisliğe Giriş (2+0) Mühendisliğin tarihi, mühendislik nedir? Mühendislik mesleği, idealler ve meslek ahlakı, öğrenme ve yaratıcı düşünce, problem çözmeye mühendislik yaklaşımı, mühendislikte iletişim. Mühendislik hesapları; mühendislikte ölçme, deneme ve değerlendirme. Mühendislik tahminleri, yaklaşık değerler ve istatistik. Mühendislik ekonomisi, mühendislikte tasarım, proje planlaması ve idaresi. Mühendislik eğitiminde üniversite içi ve dışı pratik Kimya (4+0) Kimya ve madde, atom, element, molekül, mol, Avagadro sayısı. Kimyasal bileşikler, stokiyometri, kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi. Gazlar, basınç, gaz yasaları, difüzyon ve efüzyon hareketleri. Sıvılar, buharlaşma, kaynama. Katılar, faz diyagramları, kristal yapılar, çözeltiler, özellikleri, derişimleri. Çözünme, sıvı-buhar dengesi, kimyasal termodinamik. İş ve ısı entalpi, Hess yasası. Eentropi, kimyasal kinetik, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkime, asitler ve bazlar, iyonlaşma Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı (1+2) Bilgisayar ile ilgili terminoloji, bilgisayarın işleyişi hakkında bilgiler. Bilgisayar donanımı. İşletim Sistemleri; DOS, Windows, Unix. Temel yazılımlar; Paint Prush, Word, Bilgi Ağları; Internet, , html Ġngilizce-I (4+0) Present simple, there is, there are, present continuous, past simle, comparative adjectives, dates, present continuous, when, as soon as, until, present perfect, just, yet, for, since, ever, never, ago, modal verbs: can, must, have got to, need to, already, maybe, perhaps, probably, definitely, more, fewer, than, so, such a... 1

3 2. YARIYIL Matematik-II (4+0) Ters fonksiyonlar ve türevleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler ve seriler. Trigonometrik fonksiyonlar,hiperbolik fonksiyonlar. Belirli integraller, belirsiz integraller. Değişken dönüşümü, kısımlara ayırma, dönel hacimlerve yüzeyler, integral yöntemleri Fizik-II (4+0) Yük ve madde elektro manyetizma, Coulomb yasası, elektrik alanı, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa vedielektrikler. Akım ve direnç, Ohm yasası, Emk ve devreler. Manyetik alan, Hall olayı, Amper yasası, Biyot-Savart yasası, Faraday yasası, Lenz yasası. İndüksiyon, LR devreleri, karşılıklı indüktans. Maddenin manyetik özellikleri, kutup ve lipoller, elektro manyetik salınımlar. LCdevreleri, alternatif akım, RLC devresi, Transformatör, Maxwell denklemleri, elektromanyetizma Statik (4+0) Tanımlar, boyutlar ve birim sistemleri, vektör ve vektörel işlemler. Düzlem kuvvetler sistemi, serbest cisim diyagramları, uzay kuvvetler sistemi. Momentler, rijit cisimlerin dengesi, belirli ve belirsiz sistemler, ağırlık merkezleri. Homojen parçalar, heterojen parçalar, Pappus - Guldinus teoremleri. Kirişlerde yayılı yükler, kafes sisteminin tanımı, iç kuvvetler ve Newton un üçüncü kanunu, uzay ve bileşik kafes sistemleri, çerçeveler. Makinalar, kirişlerin ve kabloların analizleri. Yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar, münferit ve yayılı yük etkisindeki kablolar, sürtünmeli Makine Resmi (1+2) Toleranslar, yüzey kaliteleri. Basit makina elemanlarına ait çizimler, vida çizimleri, montaj resimlerine ait uygulamalar Temel Bilgisayar Bilimi (2+2) İleri düzeyde yazılımlar, Excel, Power Point. Programlama mantığı ve algoritma kurma. Bir programlama dili, veri yapıları, döngüler, basitten zora doğru beş programlama uygulaması Ġngilizce-II (4+0) First conditional, should, ought to, had better, by (quantity and time), past continuous, when, while, had to, wasable to, quantifiers (all, most, some, both, a few, alittle, made of) used to do, would like, want, would rather,prefer so, neither do, reported speech, will have to, will be able to, present perfect continuous, during, relative clauses (that and whose), word order, feported speech. 3. YARIYIL Yüksek Matematik (4+0) Analitik Geometri, doğrular, düzlemler, daire, parabol, elips, hiperbol, quadratik eğriler. Polar koordinatlar,ifadeleri ve grafikleri. Vektörler, vektör cebri, yön, gradyent. Silindir, ara kesitler, quatratikler. Parametrik denklemler, çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türev, max ve min., Taylor teoremi, çok katlı integraller. Hacim,kütle merkezi, atalet momenti, Lineer Cebir, matris işlemleri, determinant, lineer denklemler ve çözümleri Dinamik (4+0) Maddesel nokta kinematiği; konum, hız, ivme. Doğrusal, eğrisel hareket. Bağıl hareket. Katı cisim kinematiği, hız ve ivme formülleri, hareket kanunları. Maddesel noktaların kinetiği. Katı cisim kinetiği, serbest cisim diyagramları, kuvvetler ve ivmeler. İş, enerji, impuls ve momentum prensipleri. Mekanik titreşimlere giriş; doğal frekanslar, rezonans Malzeme (4+0) Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, malzemelerin teknik özellikleri. Mekanik özelliklerin muayenesi; sertlik deneyleri, gerilme ve şekil değiştirme. Metal iç yapısı ve kristalleşme, atomik bağlar, kristal yapı, kafes yapıları,alaşımlar, faz diyagramları, temel faz dönüşümleri. Demir - karbon denge diyagramları, çeliğin ısıl işlemi, döküm malzemeler. Demir olmayan metaller ve alaşımları, plastikler, seramikler. 2

4 Ġmal Usülleri-I (3+0) Giriş. Üretim kavramı. Metal kesme teorisi, Tornalama, Delme, Frezeleme, Broşlama. Metal kesme mekaniği, kesme kuvvetleri ve enerji gereksinimi, takım ömrü, işlenebilirlik, kesme sıvıları, yüzey kalitesi, işleme ekonomisi. Metroloji ve yüzey kalitesi. İmalatta maliyet analizi Bilgisayar Programlama (2+2) Tanımlar, bilgisayar, programlama, programlama dilleri, Pascal program elemanları; tanımlayıcılar, deklarasyonlar,çalıştırma komutları, veri girişi ve çıkışı, boolean ifadeler, IF komutları, döngüler, while komutu, sayma kontrollü döngüler, olay kontrollü döngüler, prosedürler, fonksiyonlar, diziler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I (2+0) Dersin amacı, inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi,tbmm nin açılışı, büyük taaruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, Türk inkılabının stratejisi, Cumhuriyetin ilanına karşı yaratılmak istenen tepkiler, Türk hukuk inkılabı, iktisadi inkılap Türk Dili-I (0+0) Türk dilinin gelişme ve sadeleşme evreleri, lehçe, şive, ağız tanımları, deneme çalışmaları, sözcükbilim (temel sözvarlığı, dilde kullanılan sözcük sayısı, sözcük ölümü), yazı dilinde aşamalar, anlatım bozuklukları ve örnek cümle çözümlemeleri. Türkçe kelimelerin başlıca ses özellikleri, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. 4. YARIYIL Diferansiyel Denklemler (4+0) Diferansiyel denklemler, tanımlamalar, homojen denklemler, uygulamalar, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, ikinci dereceden denklemler. Karakteristik denklem, homojen olmayan denklemler, lineer denklem takımları. Mekanik ve elektrik titreşim devreleri. Fourier serileri ve transformu, Laplace transformu, kısmi diferansiyel denklemler, başlangıç ve sınır değer problemleri, nümerik çözümler Nümerik Analiz (2+2) Sayısal çözüm tanımı, hatalar ve çoğalmaları, köklerin bulunması, aralık yarılama. Kiriş, basit iterasyon ve Newton- Raphson metodları. Lineer denklem sistemleri, ters matris çözümleri, Gauss - Jordan, Cholesky ayrıştırma,gauss - Seidel metodları, sonlu fark tabloları, enterpolasyon, sayısal türev hesapları, integral hesapları, yamuk vesimpson yöntemleri, en küçük kareler yönteminin eğri bulma uygulamaları, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, Euler, Runga - Kutta yöntemleri Mukavemet (4+2) Gerilme ve şekil değiştirme kavramı, eksenel yükler ve eksenel uzamalar, gerilim-uzama oranı dönüşümü. Kirişlerin ve millerin tasarımı, iki boyutlu problemlerde gerilme ve birim uzama durumları asal gerilmeler ve asal birim şekil değiştirme durumları, Genelleştirilmiş Hooke Kanunu, düz ve eğik eğilme, kesmeli eğilme, normal kuvvet ve eğilme, dairesel kesitlerde burulma. Kirişlerde gerilmeler. Birleşik Gerilmeler, Mohr Çemberi. Kirişlerin eğim ve sehimi Elektrik-Elektronik (3+0) Ohm yasası, bağımlı ve bağımsız kaynaklar, Kirchoff akım ve gerilim yasası. Düğüm ve göz analizleri, süperpozisyon ve doğrusallık, Thevenin ve Norton teoremleri. Enerji depolayan elemanlar ve akımgerilim ilişkileri. Sinüzoidal analiz, fazör devreler, sinüzoidal analizde göz ve düğüm analizleri, fazör diyagramı. Güç ve enerji. 3

5 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II (2+0) Çok partili hayata geçme devresi ve bazı iç siyasi olaylar, T.C. dış politikası, Türkiye nin jeopolitik durumu. Atatürk İdeolojisine Giriş, Atatürk ve devlet hayatı, İnkılapçılık, Atatürk ve eğitim, Atatürk ün kültür politikası, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve İktisat, Din ve Laiklik Türk Dili-II (0+0) Türk dili ve dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili. Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, sesler ve sesbilgisi, Türkçedeki sesler ve seslerin birleşmeleri, kelimeler ve kelimelerin yapısı, şekil yapısı bakımından kelimeler,kökler. Ek ve ek çeşitleri, mana ve vazife bakımından kelimeler: İsimler, sıfatlar, dilekçe, sözlü anlatım, bir kısım edebi metinlerin incelenmesi. 5. YARIYIL Termodinamik-I (3+0) Termodinamik sistem; maddenin halleri, çevrim, birimler, enerji, özgül hacim, termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Safmaddenin özellikleri; iş ve ısının tanımı. Termodinamiğin birinci kanunu, iç enerji, termodinamik özellik ve entalpi. Kütlenin korunumu ve kontrol hacmi, kısılma işlemi. Isı makinası ve soğutucu, termodinamiğin ikinci kanunu,tersinir işlem, Carnot çevrimi, termodinamik sıcaklık skalası Akışkanlar Mekaniği (3+2) Tanımlar, akışkanların özellikleri, boyutlar ve birimler. Hidrostatik; giriş, duran sıvılar, dalmış yüzeyler, daldırılmış ve yüzen cisimler, hareket eden sıvılar, elastik enerji, gaz ortamların statiği. Kinematik; tanımlar, Lagrange ve Euler yöntemleri, akım, yörünge ve çıkış çizgileri, maddesel türev, şekil değiştirme. Temel denklemler; Reynolds transport teoremi, kütlenin konumu, momentumun korunumu, enerjinin korunumu. Gerçek akışkanların akımı;laminer ve türbülanslı akım, borularda iç akım, boru şebekeleri. Boyut analizi, potansiyel akım, fonksiyonu ve türleri Sistem Modelleme ve Otomatik Kontrol (3+0) Mekanik, elektrik, ısıl ve hidrolik sistemlerin matematiksel modellenmesi. Lineer ve lineer olmayan sistemler. Transfer fonksiyonu, Laplace transformu, blok diyagramları. Özdeğerler, kararlılık analizi, Routh tablosu. Açık ve kapalı kontrol. Adım ve rampa girdi için hata analizi, son değer teoremi. Prototip 2. derece sistemin cevabı. P, PD,PI, PID kontrol. Root-locus. Zaman ortamında bilgisayar destekli tasarım. Çok girdili ve cevaplı sistemler. Durum değişkenleri ile kontrol sistemlerinin analizi. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi Makine Elemanları-I (3+0) Üç boyutlu gerilme analizi. Statik tasarım kriteri, gerilme yoğunluğu, emniyet faktörü, sünek ve kırılgan malzemeler için kırılma teorileri. Ortalama ve birleşik gerilmeler altında yorulma tasarım kriteri. Millerin tasarımı Mekanizma Tekniği (3+0) Mekanizmaların tanımı, çeşitleri, serbestlik derecesi kavramı. Mekanizmalarda konum analizi. Mekanizmalarda hız analizi. Ani hız ve ani dönme merkezleri. Mekanizmalarda ivme analizi. Coriolis ivmesi. Mekanizmalarda analitik konum, hız ve ivme analizi. Kam ve dişli mekanizmaları Ekonomi (2+0) Ekonominin doğası, ücret sisteminin genel tanıtımı, marketler ve ücretlendirme, ulusal gelirlerin tesbiti ve kontrolü,mali politika, para, bankacılık ve para politikası, uluslararası ticaret ve finans, ekonomik büyüme ve gelişme Ġşletme Yönetimi (2+0) İşletmenin çevresel ve tarihsel kuruluşu, işletme teşebbüslerinin yapısal ve hukuki yönden organizasyonal gelişimi,işletme işlevlerinin farklılaşması ve işletme aktivitelerinin realizasyonu 4

6 6. YARIYIL Termodinamik-II (3+0) Entropi tanımı, entropinin artma prensibi. Açık sistemler için termodinamiğin ikinci kanunu, kullanılabilirlik. Güç çevrimleri, soğutma çevrimleri Makine Dinamiği (3+0) Serbest cisim diyagramları, etki-tepki ilkesi ve hareket kanunları. Mekanizma elemanlarına etkiyen kuvvetlerin bulunması, atalet kuvvetleri. Bilgisayar destekli çözümler,dinamik kuvvetler etkisi altında titreşim. Dengeleme ve Volan hesabı.topaklanmış sistemler, doğal frekanslar ve rezonans, çubukların boyuna ve enine titreşimleri. Sonlu eleman programlarına giriş Isı Transferi (4+0) Isı iletimi, ısı taşınımı ve radyasyon ile ısı transferinin temel kanunları ve kullanılan eşitlikler. Tek boyutlu kararlı durumda ısı iletimi. Düzlem duvar, kompozit duvar, radyal sistemlerde tek boyutlu ısı iletimi. Isı katsayısı, ısı taşınım katsayısı ve ısıl direncin tanımı. İçerisinde ısı kaynağı bulunduran sistemlerde ısı iletimi problemlerinin çözümü. Kanatçıklarda ısı transferi: Kararlı durumda çok boyutlu ısı iletimi ifadelerinin çıkarılması. Analitik, grafik ve sayısal çözüm yöntemleri, elektriksel direnç esaslı çözümler, tek ve çok boyutlu zamana bağlı ısı iletimi problemlerinin çözümü. Isı taşınımına giriş ve plaka üzerindeki akışlarla ifadeleri, basit uygulamalar ve sınır tabaka kalınlıklarının hesabı. Radyasyon ile ısı taransferi, özellikleri, şekil faktörlerinin çıkarılması, değişik özellik ve konumdaki cisimler arasında radyasyon ile ısı transferi problemlerinin çözümü Ġmal Usulleri-II (2+2) Genel tanıtım, tasarım ve imalat, malzeme seçimi, döküm işlemleri, metal imalatı, döküm tasarımı, haddeleme, dövme, çekme ve derin çekme. Saç metal biçimleme, talaş kaldırma işlemleri, kaynak işlemleri, kaynak metalurjisi, kaynak tasarım ve işlem seçimi. Sürtünme, aşınma ve yağlama, kaplama ve temizleme, emniyet ve ürün güvenilirliği, imalat işlemlerinin otomasyonu Ölçme Tekniği (3+0) Ölçme ile ilgili tanımlar, kayıt ve görüntüleme cihazları, mekanik ölçmeler; elektronik metodlar, deneysel verilerin analizi, boyutsal ölçümler. Optik yöntemler; alan ölçüleri, statik basınç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, ısıl iletkenliğin ölçümü, viskozite ölçümü, konveksiyon ısı transferi ölçümü. Elastik elemanlarda kuvvet ölçümü, gerilme ölçümü, sertlik ölçümü ve ilgili deneyler Makine Elemanları-II (3+0) Mafsalların tasarımı, pimli, kaynaklı mafsallar. Civatalı bağlantıların tasarımı, güç vidaları. Yayların tasarımı. Yatakların tasarımları. Rulmanlı yatak tipleri, seçim ve hesaplama prosedürleri. Güç iletimi, motor tipleri ve karakteristikleri. Dişlilerin tasarımı, düz dişliler, helisel dişliler, konik dişliler, sonsuz vida ve karşılık dişlisi. 7. YARIYIL Güç Üretim Sistemleri (4+0) Isı enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi için uygulanan yöntemler, içten yanmalı motorlarda performans hesaplamaları, enerji dağılımı, Wankel motoru, stirling motoru, gaz türbinleri, buhar türbinlerinin çalışma prensipleri,kullanma alanları ve performans hesaplamaları Makine Projesi (0+2) Makina mühendisliği ile ilgili bir sistemin kalitatif inlcelenmesi ve bir rapor ile tanıtma, tasarımı ve projelendirilmesi Makina Laboratuvarı-I (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır. 5

7 Sonlu Eleman Yöntemleri (2+0) Yay sistemlerinde rijitlik matrisinin oluşturulması. Kafes sistemlerin ve kirişlerin sonlu eleman yöntemleri ile analizi. Eksenel dinamik zorlanmaya maruz çubuklarda yer değiştirmelerin bulunması. Bir boyutlu ısı transferinde kararlı rejimde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Isıl Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Isı iletim ve ısı taşınımı ile ilgili kanunlar, değişik ve kompozit malzemeler için ısı iletim katsayısının ve ısıl direncin hesaplanması. Binalarda ısı kayıplarının duvar, kapı, pencere, tavan ve döşeme için bulunması. Boru, ısıtma kazanı, brülör gibi ısıtma sisteminde kullanılan her türlü techizatın temel büyüklüklerinin belirlenmesi. Binalar için hesaplanan toplam ısı kayıplarından hareketle yıllık yakıt harcamalarının çıkarılması. Seçilecek bir yazılım ile yukarıda gösterilen bütün hesapların bilgisayar ortamında da uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi Mekanik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Sonlu elemanlar yöntemi ile sistem modelleme, referanslar ve koordinat sistemleri. Katı modelleme, elemanların oluşturulması, eleman sıklığı ve hassasiyet, sınır şartları ve yüklemeler. Statik ve dinamik analiz, sonuçların incelenmesi, kritik noktaların tespiti, tasarımın irdelenmesi Soğutma Tekniği (2+0) Termodinamik dersinin önemli bir uygulamasıdır soğutma sistemleri ve ısı pompaları incelenir. Temel eleman olan kondenser ve evaporatör hesaplamaları gösterilecektir Isı Değiştiriciler (2+0) Isı transferi dersinin önemli bir uygulamasıdır. Boyutlandırmada gösterilecektir. -NTU ve LMTD metodları Ġklimlendirme (2+0) Kapalı ortamların insan sağlığına ve konforuna uygun şartlara getirilmesi amacı ile kullanılan ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerini gerçekleştiren cihazların tasarlanması Hidrolik Devreler (2+0) Temel prensipler. Temel hidrolik ve pnömatik sistemler. Hidrolik güç sistemleri: Hidrolik yağlar, dağıtım sistemi, enerji giriş ve dağıtım cihazları, enerji düzenleme cihazları, enerji çıkış ve dağıtım cihazları, filtreler, akümülatörler, sistem dizaynı ve devre analizi. Pnömatik güç sistemleri, örnek uygulamalar Metal Kesme Teknikleri (2+0) İmalat sanayinde metallerin kesilmesinde kullanılan talaşlı (konvensiyonel makinalarla kesme işlemi) ve talaşsız (tel erozyon, plazma yöntemi, lazer, su jeti v.s.) kesme yöntemlerinin tanıtılması Kalite Kontrol (2+0) İmalat sonrası elde edilen ürünün istenilen amaca uygunluğunun kontrolü amacı ile kullanılan yöntemlerin tanıtılması, boyut ve yüzey toleranslarının incelenmesi ve konuyla ilgili cihazların tanıtılması hususlarını içermektedir Kalıplama Teknikleri (2+0) Parçaların gerek döküm gerekse pres usulü ile kalıplanarak üretilmesi için kullanılan kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, enjeksiyon presi ile döküm, santrifüj döküm gibi yöntemlerin tanıtılması Doğal Gaz Sistemleri ve Uygulamaları (2+0) Doğal gazın pratik hayattaki kullandığı sistemlerin (meskenlerinin ısıtılması, fabrikalarda enerji kaynağı olarak kullanılması gibi) tasarımı ve hesapları. 6

8 8. YARIYIL Bitirme Projesi (0+4) Proje danışmanı tarafından belirlenen bir konuda araştırma. Yapılan araştırmanın rapor şeklinde yazımı ve sunuş. MAK404 Ġş Hukuku (2+0) Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının niteliği (hukukun müeyyidesi), hukukun kaynakları. Tefsir(yorum) usulleri, hukukun kollara ayrılması, hakkın tanımı ve türleri ve kazanılması. Şahıs ve şahıs türleri. Hukukun kavramı, doğuşu, gelişmesi, iş hukukunun uygulama planı. Ücretler, iş süreleri, iş güveni, işçi sağlığı, sendikalar hukuku Makina Laboratuvarı-2 (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır Gaz Dinamiği (3+0) Temel kavramlar, Mach sayısı, termodinamik ve akışkan özellikleri. Değişken kesitli kanallarda izentropik akış, normal şok dalgaları, sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akış Hidrolik Makinalar (3+0) Hidrolik sıvıların ve havanın enerjinin bir konumdan diğer bir konuma aktarması prensibi ile çalışan makinaların (hidrolik pres, yük damperi, hidrolik valfler, otomatik kontrol makinaları, amortisörler) tasarımı ve hesaplamaları Makine Tasarımı (3+0) Kaplin, kavrama ve fren tasarımı. Kayış-kasnak mekanizmalaraı tasarımı ve analizi. Zincir ve halat mekanizmaları tasraım ve analizi.tasarım işlemi. Problem çözümü ve karar verme. Modelleme ve simülasyon.mühendislikte tasarım ve CAD için bilgisayar kullanımı.tasarom optimizasyonu. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarımda insan ve çevresel faktörler. Örnek uygulamalar. Dönem projesi Mekanik Titreşimler (3+0) Sistemlerde sönümlü ve sönümsüz serbest titreşimler, zorlanmış titreşimler. Doğal frekanslar, rezonans, titreşim modları, harmonik, periyodik, impulsif zorlama; frekans ve periyot, Fourier serisi, Fourier transformu. Çubukların boyuna ve enine titreşimleri, burulma titreşimleri. Dengeleme, sonlu eleman yöntemi ile titreşim analizi Üretim Planlaması (2+0) Üretim, üretim yönetimi, tarihi gelişmi, ölçümü, üretkenlik, randıman, etkinlik, ürün ve süreç ömürleri, üretim sistemleri, atölye hat ve esnek sistemler, Japon modelleri, kapasite planlaması. Statik ve dinamik planlama, fabrika düzenlemesi, tamir - bakım planlaması. Metot analizi, zaman analizi, ücret - ödeme, sipariş üretimi, parti üretimi veseri üretim planlaması, haftalık ve aylık üretim programları. Grafik araçlar, iş takibi ve kontrol, deterministik vestokastik envanter modelleri, malzeme ihtiyaç planlaması, JIT ve KANBAN sistemleri. Kalite kontrolü, toplam kalite yaklaşımı, üretim planlama alanındaki son gelişmeler Yanma Tekniği (2+0) Yakıtlar ve özellikleri, genel yanma bilgisi, kimyasal reaksiyonlar. Yanma türleri, genel reaksiyon denklemleri, yakıtların kapalı formülleri, reaksiyon ısısı hesaplamaları, adyabatik alev sıcaklığı hesabı. Termokimyasal denge, denge sabiti, reaksiyon hızlarına ait hesaplamalar. Motorlarda, gaz türbinlerinde yanma ve enerji dağılımı hesaplamaları, roket yakıtları ve roketlerde yanma Motorlu Taşıtlar (2+0) Günümüzde kullanılan karayol taşıtlarının genel aksamlarının (motor, hareket iletim sistemi, direksiyon sistemi, şasi ve amortisör sistemlerinin) incelenmesi ve hesapları. 7

9 Roket Motorları (2+0) İtme sistemlerinin sınıflandırılması, roket motoru tipleri, gelişmiş itme sistemleri, roketlerde itme kuvvetleri ve özel lüle ve lüle karakteristikleri. Sıvı yakıtlı roketler ve bunların sınıflandırılması. Sıvı yakıtların sınıflandırılması ve özellikleri. Püskürtme sistemleri. Yanma odası ve lüle tasarımı.soğutma sistemleri Gaz Türbinleri (2+0) Akışkanlar dinamiğine giriş, akışkan akışının sınıflandırılması, teorik ve gerçek çevrimler, Kompresörler, Türbinler, Yanma Odaları Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar (2+0) Sayısal denetimli takım tezgahları (SDTT) (tornalama ve frezeleme merkezleri) için parça programı oluşturmada işlem sıralamalarının oluşturularak işlem yaprağının hazırlanması; işlemlere göre kesici tanımlaması, seçimi, bağlama sistemi ve kesici yolunun belirlenmesi, işleme parametrelerinin değerlendirilmesi ve tezgah koordinat sistemleri. ISO ve özel formatlı (Mazatrol ve EMCO) parça programlarının genel yapısı, blok kavramı, kesici yarıçapı ve uçtelafisi, kesici ayarları ve değişimi, iş parçası bağlama sınırları hakkında. tanımlamalar, atelye ve sanayi uygulamaları. Uygulamalar, Mazak VTC 20B ve Emco 5 compact CNC tezgahlarında yaptırılmaktadır Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti (2+0) Bakım, Bakım sistemlerine giriş. Bakım çeşitleri. Kestirimci bakım ve hedefleri. Basit titreşim ölçümü ve analizi. Titreşim izleme yöntemleri. Veri toplama ve analizi. Dönen Makinelerde oluşan arızalar ve bunların tespiti: Balanssızlık, eksen kaçıklığı, Mekanik gevşeklik, Rulman Arızaları, Dişli arızaları Ġş Güvenliği ve Ġş Hukuku (2+0) Hukuka giriş, Hukuk kavramı, hukukun kaynakları. İş hukukunun özellikleri. Türk iş hukuku uygulamaları, bireysel işçi hakları ve işveren ilişkileri. İş organizasyonu. İşçi ve işverenin sorumluluk ve görevleri.grev ve lokavtlar. İş güvenliği ve sağlığı. Mühendisler ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliğindeki rolleri. İş kazaları ve meslek hastalıkları Güneş Enerjisi Sistemleri (2+0) Güneşten elde edilen enerjinin pratik hayatta kullanılabilmesi için geliştirilen dönüştürücü sistemlerin (sıcak su kollektörleri, güneş pilleri, güneşte soğutma sistemleri v.s.) incelenmesi ve teknik hesaplamaları Robot Kinematiği (2+0) Giriş ve Tarihçe, Robotların Endüstrideki Yeri ve Kullanım Alanları, Robot Kolların (manipülatör) kinematik yapısı, Manipülatörlerin sınıflandırılması, Robot kol sürücüleri, Duyar elemanlar, Dönme matrisi ve Homojen Transformasyon, Dönme matrisinin oluşturulması, Düz kinematik çözümleri, Denavit Hartenberg Gösterimi, Ters kinematik çözümleri, Newton-Euler ve Lagrange Denklemleri, Robotlarda kuvvet kontrolü (Doğal ve yapay kuvvetler), Hareket planlama ve enerji optimizasyonu. 8

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1. YY) MAT110 Matematik I 3 2 4 5 FIZ110 Fizik I 3 2 4 5 KIM110 Kimya 3 0 3 5 MAK110 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3 MAK111 Teknik Resim 2 2 3 6 TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2 ATA101

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 011

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Hareket Kontrol Sistemleri Ders No : 0690040082 Teorik : 3 Pratik : Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 4 Vektörler 11.1.1.1. Vektörlerin

Detaylı

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE 1.HAFTA: GİRİŞ ENERJİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ DÜNYA ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü) 2014-2015 ve 2015-2016 Yaz Okulu verilerine göre başka üniversitelerden alınmış ve ce eşdeğer kabul edilmiş derslerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin 2016-2017 Yaz Döneminde bu listede

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1.... 1 1.1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. LİNEER ELASTİSİTE TEORİSİNDE YAPILAN KABULLER... 3 1.3. GERİLME VE GENLEME... 4 1.3.1. Kartezyen Koordinatlarda

Detaylı

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) 1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri; işletim sistemleri, veri ekleme ve silme işlemleri,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Merve Sağıroğlu MEKANİK ANABİLİM DALI Kaynaklar: Yrd. Doç. Dr. Banu YAĞCI İnşaat Mühendisliğine Giriş Ders notları KTÜ 2011-2012 Güz dönemi İnşaat Mühendisliğine

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü I. GÜZ YARIYIL OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : STATİK Ders No : 0010090010 : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

DUYURU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

DUYURU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" uyarınca Enstitümüzde

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı