T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

2 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik gösterimleri, kümeler, sayısal vektörler, fonksiyonlar ve grafikleri. Diziler, limitler, türevler, süreklilik, zincir kuralı, maksimum ve minumumlar. Polinomlar, ortalama değer teoremi, türevlerin uygulamaları, belirsiz durumlar Fizik-I (4+0) Ölçme, birim sistemleri, vektörler, tek boyutlu ve düzlemsel hareket. Parçacık dinamiği, Newton hareket yasaları, sürtünme. İş ve enerji, katı cisimlerin dengesi, harmonik hareketler, salınımlar. Momentum, çarpışma, dönme dinamiği, açısal momentum. Kütle çekimi, akışkanlar mekaniği, dalga hareketi. Isı ve termodinamiğin temelleri Teknik Resim (2+2) Genel bilgiler, temel geometrik çizimler, gerçek boy bulma, izdüşüm metodları. Üç görünüş çıkarma, iki görünüşten üçüncü görünüşü çıkarma. Ölçülendirme prensipleri, ölçek kavramı, kesit alma yöntemleri, perspektif çizimleri Mühendisliğe Giriş (2+0) Mühendisliğin tarihi, mühendislik nedir? Mühendislik mesleği, idealler ve meslek ahlakı, öğrenme ve yaratıcı düşünce, problem çözmeye mühendislik yaklaşımı, mühendislikte iletişim. Mühendislik hesapları; mühendislikte ölçme, deneme ve değerlendirme. Mühendislik tahminleri, yaklaşık değerler ve istatistik. Mühendislik ekonomisi, mühendislikte tasarım, proje planlaması ve idaresi. Mühendislik eğitiminde üniversite içi ve dışı pratik Kimya (4+0) Kimya ve madde, atom, element, molekül, mol, Avagadro sayısı. Kimyasal bileşikler, stokiyometri, kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi. Gazlar, basınç, gaz yasaları, difüzyon ve efüzyon hareketleri. Sıvılar, buharlaşma, kaynama. Katılar, faz diyagramları, kristal yapılar, çözeltiler, özellikleri, derişimleri. Çözünme, sıvı-buhar dengesi, kimyasal termodinamik. İş ve ısı entalpi, Hess yasası. Eentropi, kimyasal kinetik, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkime, asitler ve bazlar, iyonlaşma Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı (1+2) Bilgisayar ile ilgili terminoloji, bilgisayarın işleyişi hakkında bilgiler. Bilgisayar donanımı. İşletim Sistemleri; DOS, Windows, Unix. Temel yazılımlar; Paint Prush, Word, Bilgi Ağları; Internet, , html Ġngilizce-I (4+0) Present simple, there is, there are, present continuous, past simle, comparative adjectives, dates, present continuous, when, as soon as, until, present perfect, just, yet, for, since, ever, never, ago, modal verbs: can, must, have got to, need to, already, maybe, perhaps, probably, definitely, more, fewer, than, so, such a... 1

3 2. YARIYIL Matematik-II (4+0) Ters fonksiyonlar ve türevleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler ve seriler. Trigonometrik fonksiyonlar,hiperbolik fonksiyonlar. Belirli integraller, belirsiz integraller. Değişken dönüşümü, kısımlara ayırma, dönel hacimlerve yüzeyler, integral yöntemleri Fizik-II (4+0) Yük ve madde elektro manyetizma, Coulomb yasası, elektrik alanı, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa vedielektrikler. Akım ve direnç, Ohm yasası, Emk ve devreler. Manyetik alan, Hall olayı, Amper yasası, Biyot-Savart yasası, Faraday yasası, Lenz yasası. İndüksiyon, LR devreleri, karşılıklı indüktans. Maddenin manyetik özellikleri, kutup ve lipoller, elektro manyetik salınımlar. LCdevreleri, alternatif akım, RLC devresi, Transformatör, Maxwell denklemleri, elektromanyetizma Statik (4+0) Tanımlar, boyutlar ve birim sistemleri, vektör ve vektörel işlemler. Düzlem kuvvetler sistemi, serbest cisim diyagramları, uzay kuvvetler sistemi. Momentler, rijit cisimlerin dengesi, belirli ve belirsiz sistemler, ağırlık merkezleri. Homojen parçalar, heterojen parçalar, Pappus - Guldinus teoremleri. Kirişlerde yayılı yükler, kafes sisteminin tanımı, iç kuvvetler ve Newton un üçüncü kanunu, uzay ve bileşik kafes sistemleri, çerçeveler. Makinalar, kirişlerin ve kabloların analizleri. Yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar, münferit ve yayılı yük etkisindeki kablolar, sürtünmeli Makine Resmi (1+2) Toleranslar, yüzey kaliteleri. Basit makina elemanlarına ait çizimler, vida çizimleri, montaj resimlerine ait uygulamalar Temel Bilgisayar Bilimi (2+2) İleri düzeyde yazılımlar, Excel, Power Point. Programlama mantığı ve algoritma kurma. Bir programlama dili, veri yapıları, döngüler, basitten zora doğru beş programlama uygulaması Ġngilizce-II (4+0) First conditional, should, ought to, had better, by (quantity and time), past continuous, when, while, had to, wasable to, quantifiers (all, most, some, both, a few, alittle, made of) used to do, would like, want, would rather,prefer so, neither do, reported speech, will have to, will be able to, present perfect continuous, during, relative clauses (that and whose), word order, feported speech. 3. YARIYIL Yüksek Matematik (4+0) Analitik Geometri, doğrular, düzlemler, daire, parabol, elips, hiperbol, quadratik eğriler. Polar koordinatlar,ifadeleri ve grafikleri. Vektörler, vektör cebri, yön, gradyent. Silindir, ara kesitler, quatratikler. Parametrik denklemler, çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türev, max ve min., Taylor teoremi, çok katlı integraller. Hacim,kütle merkezi, atalet momenti, Lineer Cebir, matris işlemleri, determinant, lineer denklemler ve çözümleri Dinamik (4+0) Maddesel nokta kinematiği; konum, hız, ivme. Doğrusal, eğrisel hareket. Bağıl hareket. Katı cisim kinematiği, hız ve ivme formülleri, hareket kanunları. Maddesel noktaların kinetiği. Katı cisim kinetiği, serbest cisim diyagramları, kuvvetler ve ivmeler. İş, enerji, impuls ve momentum prensipleri. Mekanik titreşimlere giriş; doğal frekanslar, rezonans Malzeme (4+0) Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, malzemelerin teknik özellikleri. Mekanik özelliklerin muayenesi; sertlik deneyleri, gerilme ve şekil değiştirme. Metal iç yapısı ve kristalleşme, atomik bağlar, kristal yapı, kafes yapıları,alaşımlar, faz diyagramları, temel faz dönüşümleri. Demir - karbon denge diyagramları, çeliğin ısıl işlemi, döküm malzemeler. Demir olmayan metaller ve alaşımları, plastikler, seramikler. 2

4 Ġmal Usülleri-I (3+0) Giriş. Üretim kavramı. Metal kesme teorisi, Tornalama, Delme, Frezeleme, Broşlama. Metal kesme mekaniği, kesme kuvvetleri ve enerji gereksinimi, takım ömrü, işlenebilirlik, kesme sıvıları, yüzey kalitesi, işleme ekonomisi. Metroloji ve yüzey kalitesi. İmalatta maliyet analizi Bilgisayar Programlama (2+2) Tanımlar, bilgisayar, programlama, programlama dilleri, Pascal program elemanları; tanımlayıcılar, deklarasyonlar,çalıştırma komutları, veri girişi ve çıkışı, boolean ifadeler, IF komutları, döngüler, while komutu, sayma kontrollü döngüler, olay kontrollü döngüler, prosedürler, fonksiyonlar, diziler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I (2+0) Dersin amacı, inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi,tbmm nin açılışı, büyük taaruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, Türk inkılabının stratejisi, Cumhuriyetin ilanına karşı yaratılmak istenen tepkiler, Türk hukuk inkılabı, iktisadi inkılap Türk Dili-I (0+0) Türk dilinin gelişme ve sadeleşme evreleri, lehçe, şive, ağız tanımları, deneme çalışmaları, sözcükbilim (temel sözvarlığı, dilde kullanılan sözcük sayısı, sözcük ölümü), yazı dilinde aşamalar, anlatım bozuklukları ve örnek cümle çözümlemeleri. Türkçe kelimelerin başlıca ses özellikleri, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. 4. YARIYIL Diferansiyel Denklemler (4+0) Diferansiyel denklemler, tanımlamalar, homojen denklemler, uygulamalar, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, ikinci dereceden denklemler. Karakteristik denklem, homojen olmayan denklemler, lineer denklem takımları. Mekanik ve elektrik titreşim devreleri. Fourier serileri ve transformu, Laplace transformu, kısmi diferansiyel denklemler, başlangıç ve sınır değer problemleri, nümerik çözümler Nümerik Analiz (2+2) Sayısal çözüm tanımı, hatalar ve çoğalmaları, köklerin bulunması, aralık yarılama. Kiriş, basit iterasyon ve Newton- Raphson metodları. Lineer denklem sistemleri, ters matris çözümleri, Gauss - Jordan, Cholesky ayrıştırma,gauss - Seidel metodları, sonlu fark tabloları, enterpolasyon, sayısal türev hesapları, integral hesapları, yamuk vesimpson yöntemleri, en küçük kareler yönteminin eğri bulma uygulamaları, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, Euler, Runga - Kutta yöntemleri Mukavemet (4+2) Gerilme ve şekil değiştirme kavramı, eksenel yükler ve eksenel uzamalar, gerilim-uzama oranı dönüşümü. Kirişlerin ve millerin tasarımı, iki boyutlu problemlerde gerilme ve birim uzama durumları asal gerilmeler ve asal birim şekil değiştirme durumları, Genelleştirilmiş Hooke Kanunu, düz ve eğik eğilme, kesmeli eğilme, normal kuvvet ve eğilme, dairesel kesitlerde burulma. Kirişlerde gerilmeler. Birleşik Gerilmeler, Mohr Çemberi. Kirişlerin eğim ve sehimi Elektrik-Elektronik (3+0) Ohm yasası, bağımlı ve bağımsız kaynaklar, Kirchoff akım ve gerilim yasası. Düğüm ve göz analizleri, süperpozisyon ve doğrusallık, Thevenin ve Norton teoremleri. Enerji depolayan elemanlar ve akımgerilim ilişkileri. Sinüzoidal analiz, fazör devreler, sinüzoidal analizde göz ve düğüm analizleri, fazör diyagramı. Güç ve enerji. 3

5 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II (2+0) Çok partili hayata geçme devresi ve bazı iç siyasi olaylar, T.C. dış politikası, Türkiye nin jeopolitik durumu. Atatürk İdeolojisine Giriş, Atatürk ve devlet hayatı, İnkılapçılık, Atatürk ve eğitim, Atatürk ün kültür politikası, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve İktisat, Din ve Laiklik Türk Dili-II (0+0) Türk dili ve dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili. Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, sesler ve sesbilgisi, Türkçedeki sesler ve seslerin birleşmeleri, kelimeler ve kelimelerin yapısı, şekil yapısı bakımından kelimeler,kökler. Ek ve ek çeşitleri, mana ve vazife bakımından kelimeler: İsimler, sıfatlar, dilekçe, sözlü anlatım, bir kısım edebi metinlerin incelenmesi. 5. YARIYIL Termodinamik-I (3+0) Termodinamik sistem; maddenin halleri, çevrim, birimler, enerji, özgül hacim, termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Safmaddenin özellikleri; iş ve ısının tanımı. Termodinamiğin birinci kanunu, iç enerji, termodinamik özellik ve entalpi. Kütlenin korunumu ve kontrol hacmi, kısılma işlemi. Isı makinası ve soğutucu, termodinamiğin ikinci kanunu,tersinir işlem, Carnot çevrimi, termodinamik sıcaklık skalası Akışkanlar Mekaniği (3+2) Tanımlar, akışkanların özellikleri, boyutlar ve birimler. Hidrostatik; giriş, duran sıvılar, dalmış yüzeyler, daldırılmış ve yüzen cisimler, hareket eden sıvılar, elastik enerji, gaz ortamların statiği. Kinematik; tanımlar, Lagrange ve Euler yöntemleri, akım, yörünge ve çıkış çizgileri, maddesel türev, şekil değiştirme. Temel denklemler; Reynolds transport teoremi, kütlenin konumu, momentumun korunumu, enerjinin korunumu. Gerçek akışkanların akımı;laminer ve türbülanslı akım, borularda iç akım, boru şebekeleri. Boyut analizi, potansiyel akım, fonksiyonu ve türleri Sistem Modelleme ve Otomatik Kontrol (3+0) Mekanik, elektrik, ısıl ve hidrolik sistemlerin matematiksel modellenmesi. Lineer ve lineer olmayan sistemler. Transfer fonksiyonu, Laplace transformu, blok diyagramları. Özdeğerler, kararlılık analizi, Routh tablosu. Açık ve kapalı kontrol. Adım ve rampa girdi için hata analizi, son değer teoremi. Prototip 2. derece sistemin cevabı. P, PD,PI, PID kontrol. Root-locus. Zaman ortamında bilgisayar destekli tasarım. Çok girdili ve cevaplı sistemler. Durum değişkenleri ile kontrol sistemlerinin analizi. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi Makine Elemanları-I (3+0) Üç boyutlu gerilme analizi. Statik tasarım kriteri, gerilme yoğunluğu, emniyet faktörü, sünek ve kırılgan malzemeler için kırılma teorileri. Ortalama ve birleşik gerilmeler altında yorulma tasarım kriteri. Millerin tasarımı Mekanizma Tekniği (3+0) Mekanizmaların tanımı, çeşitleri, serbestlik derecesi kavramı. Mekanizmalarda konum analizi. Mekanizmalarda hız analizi. Ani hız ve ani dönme merkezleri. Mekanizmalarda ivme analizi. Coriolis ivmesi. Mekanizmalarda analitik konum, hız ve ivme analizi. Kam ve dişli mekanizmaları Ekonomi (2+0) Ekonominin doğası, ücret sisteminin genel tanıtımı, marketler ve ücretlendirme, ulusal gelirlerin tesbiti ve kontrolü,mali politika, para, bankacılık ve para politikası, uluslararası ticaret ve finans, ekonomik büyüme ve gelişme Ġşletme Yönetimi (2+0) İşletmenin çevresel ve tarihsel kuruluşu, işletme teşebbüslerinin yapısal ve hukuki yönden organizasyonal gelişimi,işletme işlevlerinin farklılaşması ve işletme aktivitelerinin realizasyonu 4

6 6. YARIYIL Termodinamik-II (3+0) Entropi tanımı, entropinin artma prensibi. Açık sistemler için termodinamiğin ikinci kanunu, kullanılabilirlik. Güç çevrimleri, soğutma çevrimleri Makine Dinamiği (3+0) Serbest cisim diyagramları, etki-tepki ilkesi ve hareket kanunları. Mekanizma elemanlarına etkiyen kuvvetlerin bulunması, atalet kuvvetleri. Bilgisayar destekli çözümler,dinamik kuvvetler etkisi altında titreşim. Dengeleme ve Volan hesabı.topaklanmış sistemler, doğal frekanslar ve rezonans, çubukların boyuna ve enine titreşimleri. Sonlu eleman programlarına giriş Isı Transferi (4+0) Isı iletimi, ısı taşınımı ve radyasyon ile ısı transferinin temel kanunları ve kullanılan eşitlikler. Tek boyutlu kararlı durumda ısı iletimi. Düzlem duvar, kompozit duvar, radyal sistemlerde tek boyutlu ısı iletimi. Isı katsayısı, ısı taşınım katsayısı ve ısıl direncin tanımı. İçerisinde ısı kaynağı bulunduran sistemlerde ısı iletimi problemlerinin çözümü. Kanatçıklarda ısı transferi: Kararlı durumda çok boyutlu ısı iletimi ifadelerinin çıkarılması. Analitik, grafik ve sayısal çözüm yöntemleri, elektriksel direnç esaslı çözümler, tek ve çok boyutlu zamana bağlı ısı iletimi problemlerinin çözümü. Isı taşınımına giriş ve plaka üzerindeki akışlarla ifadeleri, basit uygulamalar ve sınır tabaka kalınlıklarının hesabı. Radyasyon ile ısı taransferi, özellikleri, şekil faktörlerinin çıkarılması, değişik özellik ve konumdaki cisimler arasında radyasyon ile ısı transferi problemlerinin çözümü Ġmal Usulleri-II (2+2) Genel tanıtım, tasarım ve imalat, malzeme seçimi, döküm işlemleri, metal imalatı, döküm tasarımı, haddeleme, dövme, çekme ve derin çekme. Saç metal biçimleme, talaş kaldırma işlemleri, kaynak işlemleri, kaynak metalurjisi, kaynak tasarım ve işlem seçimi. Sürtünme, aşınma ve yağlama, kaplama ve temizleme, emniyet ve ürün güvenilirliği, imalat işlemlerinin otomasyonu Ölçme Tekniği (3+0) Ölçme ile ilgili tanımlar, kayıt ve görüntüleme cihazları, mekanik ölçmeler; elektronik metodlar, deneysel verilerin analizi, boyutsal ölçümler. Optik yöntemler; alan ölçüleri, statik basınç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, ısıl iletkenliğin ölçümü, viskozite ölçümü, konveksiyon ısı transferi ölçümü. Elastik elemanlarda kuvvet ölçümü, gerilme ölçümü, sertlik ölçümü ve ilgili deneyler Makine Elemanları-II (3+0) Mafsalların tasarımı, pimli, kaynaklı mafsallar. Civatalı bağlantıların tasarımı, güç vidaları. Yayların tasarımı. Yatakların tasarımları. Rulmanlı yatak tipleri, seçim ve hesaplama prosedürleri. Güç iletimi, motor tipleri ve karakteristikleri. Dişlilerin tasarımı, düz dişliler, helisel dişliler, konik dişliler, sonsuz vida ve karşılık dişlisi. 7. YARIYIL Güç Üretim Sistemleri (4+0) Isı enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi için uygulanan yöntemler, içten yanmalı motorlarda performans hesaplamaları, enerji dağılımı, Wankel motoru, stirling motoru, gaz türbinleri, buhar türbinlerinin çalışma prensipleri,kullanma alanları ve performans hesaplamaları Makine Projesi (0+2) Makina mühendisliği ile ilgili bir sistemin kalitatif inlcelenmesi ve bir rapor ile tanıtma, tasarımı ve projelendirilmesi Makina Laboratuvarı-I (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır. 5

7 Sonlu Eleman Yöntemleri (2+0) Yay sistemlerinde rijitlik matrisinin oluşturulması. Kafes sistemlerin ve kirişlerin sonlu eleman yöntemleri ile analizi. Eksenel dinamik zorlanmaya maruz çubuklarda yer değiştirmelerin bulunması. Bir boyutlu ısı transferinde kararlı rejimde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Isıl Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Isı iletim ve ısı taşınımı ile ilgili kanunlar, değişik ve kompozit malzemeler için ısı iletim katsayısının ve ısıl direncin hesaplanması. Binalarda ısı kayıplarının duvar, kapı, pencere, tavan ve döşeme için bulunması. Boru, ısıtma kazanı, brülör gibi ısıtma sisteminde kullanılan her türlü techizatın temel büyüklüklerinin belirlenmesi. Binalar için hesaplanan toplam ısı kayıplarından hareketle yıllık yakıt harcamalarının çıkarılması. Seçilecek bir yazılım ile yukarıda gösterilen bütün hesapların bilgisayar ortamında da uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi Mekanik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Sonlu elemanlar yöntemi ile sistem modelleme, referanslar ve koordinat sistemleri. Katı modelleme, elemanların oluşturulması, eleman sıklığı ve hassasiyet, sınır şartları ve yüklemeler. Statik ve dinamik analiz, sonuçların incelenmesi, kritik noktaların tespiti, tasarımın irdelenmesi Soğutma Tekniği (2+0) Termodinamik dersinin önemli bir uygulamasıdır soğutma sistemleri ve ısı pompaları incelenir. Temel eleman olan kondenser ve evaporatör hesaplamaları gösterilecektir Isı Değiştiriciler (2+0) Isı transferi dersinin önemli bir uygulamasıdır. Boyutlandırmada gösterilecektir. -NTU ve LMTD metodları Ġklimlendirme (2+0) Kapalı ortamların insan sağlığına ve konforuna uygun şartlara getirilmesi amacı ile kullanılan ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerini gerçekleştiren cihazların tasarlanması Hidrolik Devreler (2+0) Temel prensipler. Temel hidrolik ve pnömatik sistemler. Hidrolik güç sistemleri: Hidrolik yağlar, dağıtım sistemi, enerji giriş ve dağıtım cihazları, enerji düzenleme cihazları, enerji çıkış ve dağıtım cihazları, filtreler, akümülatörler, sistem dizaynı ve devre analizi. Pnömatik güç sistemleri, örnek uygulamalar Metal Kesme Teknikleri (2+0) İmalat sanayinde metallerin kesilmesinde kullanılan talaşlı (konvensiyonel makinalarla kesme işlemi) ve talaşsız (tel erozyon, plazma yöntemi, lazer, su jeti v.s.) kesme yöntemlerinin tanıtılması Kalite Kontrol (2+0) İmalat sonrası elde edilen ürünün istenilen amaca uygunluğunun kontrolü amacı ile kullanılan yöntemlerin tanıtılması, boyut ve yüzey toleranslarının incelenmesi ve konuyla ilgili cihazların tanıtılması hususlarını içermektedir Kalıplama Teknikleri (2+0) Parçaların gerek döküm gerekse pres usulü ile kalıplanarak üretilmesi için kullanılan kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, enjeksiyon presi ile döküm, santrifüj döküm gibi yöntemlerin tanıtılması Doğal Gaz Sistemleri ve Uygulamaları (2+0) Doğal gazın pratik hayattaki kullandığı sistemlerin (meskenlerinin ısıtılması, fabrikalarda enerji kaynağı olarak kullanılması gibi) tasarımı ve hesapları. 6

8 8. YARIYIL Bitirme Projesi (0+4) Proje danışmanı tarafından belirlenen bir konuda araştırma. Yapılan araştırmanın rapor şeklinde yazımı ve sunuş. MAK404 Ġş Hukuku (2+0) Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının niteliği (hukukun müeyyidesi), hukukun kaynakları. Tefsir(yorum) usulleri, hukukun kollara ayrılması, hakkın tanımı ve türleri ve kazanılması. Şahıs ve şahıs türleri. Hukukun kavramı, doğuşu, gelişmesi, iş hukukunun uygulama planı. Ücretler, iş süreleri, iş güveni, işçi sağlığı, sendikalar hukuku Makina Laboratuvarı-2 (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır Gaz Dinamiği (3+0) Temel kavramlar, Mach sayısı, termodinamik ve akışkan özellikleri. Değişken kesitli kanallarda izentropik akış, normal şok dalgaları, sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akış Hidrolik Makinalar (3+0) Hidrolik sıvıların ve havanın enerjinin bir konumdan diğer bir konuma aktarması prensibi ile çalışan makinaların (hidrolik pres, yük damperi, hidrolik valfler, otomatik kontrol makinaları, amortisörler) tasarımı ve hesaplamaları Makine Tasarımı (3+0) Kaplin, kavrama ve fren tasarımı. Kayış-kasnak mekanizmalaraı tasarımı ve analizi. Zincir ve halat mekanizmaları tasraım ve analizi.tasarım işlemi. Problem çözümü ve karar verme. Modelleme ve simülasyon.mühendislikte tasarım ve CAD için bilgisayar kullanımı.tasarom optimizasyonu. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarımda insan ve çevresel faktörler. Örnek uygulamalar. Dönem projesi Mekanik Titreşimler (3+0) Sistemlerde sönümlü ve sönümsüz serbest titreşimler, zorlanmış titreşimler. Doğal frekanslar, rezonans, titreşim modları, harmonik, periyodik, impulsif zorlama; frekans ve periyot, Fourier serisi, Fourier transformu. Çubukların boyuna ve enine titreşimleri, burulma titreşimleri. Dengeleme, sonlu eleman yöntemi ile titreşim analizi Üretim Planlaması (2+0) Üretim, üretim yönetimi, tarihi gelişmi, ölçümü, üretkenlik, randıman, etkinlik, ürün ve süreç ömürleri, üretim sistemleri, atölye hat ve esnek sistemler, Japon modelleri, kapasite planlaması. Statik ve dinamik planlama, fabrika düzenlemesi, tamir - bakım planlaması. Metot analizi, zaman analizi, ücret - ödeme, sipariş üretimi, parti üretimi veseri üretim planlaması, haftalık ve aylık üretim programları. Grafik araçlar, iş takibi ve kontrol, deterministik vestokastik envanter modelleri, malzeme ihtiyaç planlaması, JIT ve KANBAN sistemleri. Kalite kontrolü, toplam kalite yaklaşımı, üretim planlama alanındaki son gelişmeler Yanma Tekniği (2+0) Yakıtlar ve özellikleri, genel yanma bilgisi, kimyasal reaksiyonlar. Yanma türleri, genel reaksiyon denklemleri, yakıtların kapalı formülleri, reaksiyon ısısı hesaplamaları, adyabatik alev sıcaklığı hesabı. Termokimyasal denge, denge sabiti, reaksiyon hızlarına ait hesaplamalar. Motorlarda, gaz türbinlerinde yanma ve enerji dağılımı hesaplamaları, roket yakıtları ve roketlerde yanma Motorlu Taşıtlar (2+0) Günümüzde kullanılan karayol taşıtlarının genel aksamlarının (motor, hareket iletim sistemi, direksiyon sistemi, şasi ve amortisör sistemlerinin) incelenmesi ve hesapları. 7

9 Roket Motorları (2+0) İtme sistemlerinin sınıflandırılması, roket motoru tipleri, gelişmiş itme sistemleri, roketlerde itme kuvvetleri ve özel lüle ve lüle karakteristikleri. Sıvı yakıtlı roketler ve bunların sınıflandırılması. Sıvı yakıtların sınıflandırılması ve özellikleri. Püskürtme sistemleri. Yanma odası ve lüle tasarımı.soğutma sistemleri Gaz Türbinleri (2+0) Akışkanlar dinamiğine giriş, akışkan akışının sınıflandırılması, teorik ve gerçek çevrimler, Kompresörler, Türbinler, Yanma Odaları Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar (2+0) Sayısal denetimli takım tezgahları (SDTT) (tornalama ve frezeleme merkezleri) için parça programı oluşturmada işlem sıralamalarının oluşturularak işlem yaprağının hazırlanması; işlemlere göre kesici tanımlaması, seçimi, bağlama sistemi ve kesici yolunun belirlenmesi, işleme parametrelerinin değerlendirilmesi ve tezgah koordinat sistemleri. ISO ve özel formatlı (Mazatrol ve EMCO) parça programlarının genel yapısı, blok kavramı, kesici yarıçapı ve uçtelafisi, kesici ayarları ve değişimi, iş parçası bağlama sınırları hakkında. tanımlamalar, atelye ve sanayi uygulamaları. Uygulamalar, Mazak VTC 20B ve Emco 5 compact CNC tezgahlarında yaptırılmaktadır Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti (2+0) Bakım, Bakım sistemlerine giriş. Bakım çeşitleri. Kestirimci bakım ve hedefleri. Basit titreşim ölçümü ve analizi. Titreşim izleme yöntemleri. Veri toplama ve analizi. Dönen Makinelerde oluşan arızalar ve bunların tespiti: Balanssızlık, eksen kaçıklığı, Mekanik gevşeklik, Rulman Arızaları, Dişli arızaları Ġş Güvenliği ve Ġş Hukuku (2+0) Hukuka giriş, Hukuk kavramı, hukukun kaynakları. İş hukukunun özellikleri. Türk iş hukuku uygulamaları, bireysel işçi hakları ve işveren ilişkileri. İş organizasyonu. İşçi ve işverenin sorumluluk ve görevleri.grev ve lokavtlar. İş güvenliği ve sağlığı. Mühendisler ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliğindeki rolleri. İş kazaları ve meslek hastalıkları Güneş Enerjisi Sistemleri (2+0) Güneşten elde edilen enerjinin pratik hayatta kullanılabilmesi için geliştirilen dönüştürücü sistemlerin (sıcak su kollektörleri, güneş pilleri, güneşte soğutma sistemleri v.s.) incelenmesi ve teknik hesaplamaları Robot Kinematiği (2+0) Giriş ve Tarihçe, Robotların Endüstrideki Yeri ve Kullanım Alanları, Robot Kolların (manipülatör) kinematik yapısı, Manipülatörlerin sınıflandırılması, Robot kol sürücüleri, Duyar elemanlar, Dönme matrisi ve Homojen Transformasyon, Dönme matrisinin oluşturulması, Düz kinematik çözümleri, Denavit Hartenberg Gösterimi, Ters kinematik çözümleri, Newton-Euler ve Lagrange Denklemleri, Robotlarda kuvvet kontrolü (Doğal ve yapay kuvvetler), Hareket planlama ve enerji optimizasyonu. 8

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 Mühendislik Çizimi (2-1) 3 (AKTS: 3) Teknik çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik,

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER BİRİNCİ YARIYIL FİZ 1011 FİZİK I (4+0) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı