T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

2 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik gösterimleri, kümeler, sayısal vektörler, fonksiyonlar ve grafikleri. Diziler, limitler, türevler, süreklilik, zincir kuralı, maksimum ve minumumlar. Polinomlar, ortalama değer teoremi, türevlerin uygulamaları, belirsiz durumlar Fizik-I (4+0) Ölçme, birim sistemleri, vektörler, tek boyutlu ve düzlemsel hareket. Parçacık dinamiği, Newton hareket yasaları, sürtünme. İş ve enerji, katı cisimlerin dengesi, harmonik hareketler, salınımlar. Momentum, çarpışma, dönme dinamiği, açısal momentum. Kütle çekimi, akışkanlar mekaniği, dalga hareketi. Isı ve termodinamiğin temelleri Teknik Resim (2+2) Genel bilgiler, temel geometrik çizimler, gerçek boy bulma, izdüşüm metodları. Üç görünüş çıkarma, iki görünüşten üçüncü görünüşü çıkarma. Ölçülendirme prensipleri, ölçek kavramı, kesit alma yöntemleri, perspektif çizimleri Mühendisliğe Giriş (2+0) Mühendisliğin tarihi, mühendislik nedir? Mühendislik mesleği, idealler ve meslek ahlakı, öğrenme ve yaratıcı düşünce, problem çözmeye mühendislik yaklaşımı, mühendislikte iletişim. Mühendislik hesapları; mühendislikte ölçme, deneme ve değerlendirme. Mühendislik tahminleri, yaklaşık değerler ve istatistik. Mühendislik ekonomisi, mühendislikte tasarım, proje planlaması ve idaresi. Mühendislik eğitiminde üniversite içi ve dışı pratik Kimya (4+0) Kimya ve madde, atom, element, molekül, mol, Avagadro sayısı. Kimyasal bileşikler, stokiyometri, kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi. Gazlar, basınç, gaz yasaları, difüzyon ve efüzyon hareketleri. Sıvılar, buharlaşma, kaynama. Katılar, faz diyagramları, kristal yapılar, çözeltiler, özellikleri, derişimleri. Çözünme, sıvı-buhar dengesi, kimyasal termodinamik. İş ve ısı entalpi, Hess yasası. Eentropi, kimyasal kinetik, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkime, asitler ve bazlar, iyonlaşma Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı (1+2) Bilgisayar ile ilgili terminoloji, bilgisayarın işleyişi hakkında bilgiler. Bilgisayar donanımı. İşletim Sistemleri; DOS, Windows, Unix. Temel yazılımlar; Paint Prush, Word, Bilgi Ağları; Internet, , html Ġngilizce-I (4+0) Present simple, there is, there are, present continuous, past simle, comparative adjectives, dates, present continuous, when, as soon as, until, present perfect, just, yet, for, since, ever, never, ago, modal verbs: can, must, have got to, need to, already, maybe, perhaps, probably, definitely, more, fewer, than, so, such a... 1

3 2. YARIYIL Matematik-II (4+0) Ters fonksiyonlar ve türevleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler ve seriler. Trigonometrik fonksiyonlar,hiperbolik fonksiyonlar. Belirli integraller, belirsiz integraller. Değişken dönüşümü, kısımlara ayırma, dönel hacimlerve yüzeyler, integral yöntemleri Fizik-II (4+0) Yük ve madde elektro manyetizma, Coulomb yasası, elektrik alanı, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa vedielektrikler. Akım ve direnç, Ohm yasası, Emk ve devreler. Manyetik alan, Hall olayı, Amper yasası, Biyot-Savart yasası, Faraday yasası, Lenz yasası. İndüksiyon, LR devreleri, karşılıklı indüktans. Maddenin manyetik özellikleri, kutup ve lipoller, elektro manyetik salınımlar. LCdevreleri, alternatif akım, RLC devresi, Transformatör, Maxwell denklemleri, elektromanyetizma Statik (4+0) Tanımlar, boyutlar ve birim sistemleri, vektör ve vektörel işlemler. Düzlem kuvvetler sistemi, serbest cisim diyagramları, uzay kuvvetler sistemi. Momentler, rijit cisimlerin dengesi, belirli ve belirsiz sistemler, ağırlık merkezleri. Homojen parçalar, heterojen parçalar, Pappus - Guldinus teoremleri. Kirişlerde yayılı yükler, kafes sisteminin tanımı, iç kuvvetler ve Newton un üçüncü kanunu, uzay ve bileşik kafes sistemleri, çerçeveler. Makinalar, kirişlerin ve kabloların analizleri. Yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar, münferit ve yayılı yük etkisindeki kablolar, sürtünmeli Makine Resmi (1+2) Toleranslar, yüzey kaliteleri. Basit makina elemanlarına ait çizimler, vida çizimleri, montaj resimlerine ait uygulamalar Temel Bilgisayar Bilimi (2+2) İleri düzeyde yazılımlar, Excel, Power Point. Programlama mantığı ve algoritma kurma. Bir programlama dili, veri yapıları, döngüler, basitten zora doğru beş programlama uygulaması Ġngilizce-II (4+0) First conditional, should, ought to, had better, by (quantity and time), past continuous, when, while, had to, wasable to, quantifiers (all, most, some, both, a few, alittle, made of) used to do, would like, want, would rather,prefer so, neither do, reported speech, will have to, will be able to, present perfect continuous, during, relative clauses (that and whose), word order, feported speech. 3. YARIYIL Yüksek Matematik (4+0) Analitik Geometri, doğrular, düzlemler, daire, parabol, elips, hiperbol, quadratik eğriler. Polar koordinatlar,ifadeleri ve grafikleri. Vektörler, vektör cebri, yön, gradyent. Silindir, ara kesitler, quatratikler. Parametrik denklemler, çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türev, max ve min., Taylor teoremi, çok katlı integraller. Hacim,kütle merkezi, atalet momenti, Lineer Cebir, matris işlemleri, determinant, lineer denklemler ve çözümleri Dinamik (4+0) Maddesel nokta kinematiği; konum, hız, ivme. Doğrusal, eğrisel hareket. Bağıl hareket. Katı cisim kinematiği, hız ve ivme formülleri, hareket kanunları. Maddesel noktaların kinetiği. Katı cisim kinetiği, serbest cisim diyagramları, kuvvetler ve ivmeler. İş, enerji, impuls ve momentum prensipleri. Mekanik titreşimlere giriş; doğal frekanslar, rezonans Malzeme (4+0) Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, malzemelerin teknik özellikleri. Mekanik özelliklerin muayenesi; sertlik deneyleri, gerilme ve şekil değiştirme. Metal iç yapısı ve kristalleşme, atomik bağlar, kristal yapı, kafes yapıları,alaşımlar, faz diyagramları, temel faz dönüşümleri. Demir - karbon denge diyagramları, çeliğin ısıl işlemi, döküm malzemeler. Demir olmayan metaller ve alaşımları, plastikler, seramikler. 2

4 Ġmal Usülleri-I (3+0) Giriş. Üretim kavramı. Metal kesme teorisi, Tornalama, Delme, Frezeleme, Broşlama. Metal kesme mekaniği, kesme kuvvetleri ve enerji gereksinimi, takım ömrü, işlenebilirlik, kesme sıvıları, yüzey kalitesi, işleme ekonomisi. Metroloji ve yüzey kalitesi. İmalatta maliyet analizi Bilgisayar Programlama (2+2) Tanımlar, bilgisayar, programlama, programlama dilleri, Pascal program elemanları; tanımlayıcılar, deklarasyonlar,çalıştırma komutları, veri girişi ve çıkışı, boolean ifadeler, IF komutları, döngüler, while komutu, sayma kontrollü döngüler, olay kontrollü döngüler, prosedürler, fonksiyonlar, diziler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I (2+0) Dersin amacı, inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi,tbmm nin açılışı, büyük taaruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, Türk inkılabının stratejisi, Cumhuriyetin ilanına karşı yaratılmak istenen tepkiler, Türk hukuk inkılabı, iktisadi inkılap Türk Dili-I (0+0) Türk dilinin gelişme ve sadeleşme evreleri, lehçe, şive, ağız tanımları, deneme çalışmaları, sözcükbilim (temel sözvarlığı, dilde kullanılan sözcük sayısı, sözcük ölümü), yazı dilinde aşamalar, anlatım bozuklukları ve örnek cümle çözümlemeleri. Türkçe kelimelerin başlıca ses özellikleri, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. 4. YARIYIL Diferansiyel Denklemler (4+0) Diferansiyel denklemler, tanımlamalar, homojen denklemler, uygulamalar, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, ikinci dereceden denklemler. Karakteristik denklem, homojen olmayan denklemler, lineer denklem takımları. Mekanik ve elektrik titreşim devreleri. Fourier serileri ve transformu, Laplace transformu, kısmi diferansiyel denklemler, başlangıç ve sınır değer problemleri, nümerik çözümler Nümerik Analiz (2+2) Sayısal çözüm tanımı, hatalar ve çoğalmaları, köklerin bulunması, aralık yarılama. Kiriş, basit iterasyon ve Newton- Raphson metodları. Lineer denklem sistemleri, ters matris çözümleri, Gauss - Jordan, Cholesky ayrıştırma,gauss - Seidel metodları, sonlu fark tabloları, enterpolasyon, sayısal türev hesapları, integral hesapları, yamuk vesimpson yöntemleri, en küçük kareler yönteminin eğri bulma uygulamaları, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, Euler, Runga - Kutta yöntemleri Mukavemet (4+2) Gerilme ve şekil değiştirme kavramı, eksenel yükler ve eksenel uzamalar, gerilim-uzama oranı dönüşümü. Kirişlerin ve millerin tasarımı, iki boyutlu problemlerde gerilme ve birim uzama durumları asal gerilmeler ve asal birim şekil değiştirme durumları, Genelleştirilmiş Hooke Kanunu, düz ve eğik eğilme, kesmeli eğilme, normal kuvvet ve eğilme, dairesel kesitlerde burulma. Kirişlerde gerilmeler. Birleşik Gerilmeler, Mohr Çemberi. Kirişlerin eğim ve sehimi Elektrik-Elektronik (3+0) Ohm yasası, bağımlı ve bağımsız kaynaklar, Kirchoff akım ve gerilim yasası. Düğüm ve göz analizleri, süperpozisyon ve doğrusallık, Thevenin ve Norton teoremleri. Enerji depolayan elemanlar ve akımgerilim ilişkileri. Sinüzoidal analiz, fazör devreler, sinüzoidal analizde göz ve düğüm analizleri, fazör diyagramı. Güç ve enerji. 3

5 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II (2+0) Çok partili hayata geçme devresi ve bazı iç siyasi olaylar, T.C. dış politikası, Türkiye nin jeopolitik durumu. Atatürk İdeolojisine Giriş, Atatürk ve devlet hayatı, İnkılapçılık, Atatürk ve eğitim, Atatürk ün kültür politikası, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve İktisat, Din ve Laiklik Türk Dili-II (0+0) Türk dili ve dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili. Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, sesler ve sesbilgisi, Türkçedeki sesler ve seslerin birleşmeleri, kelimeler ve kelimelerin yapısı, şekil yapısı bakımından kelimeler,kökler. Ek ve ek çeşitleri, mana ve vazife bakımından kelimeler: İsimler, sıfatlar, dilekçe, sözlü anlatım, bir kısım edebi metinlerin incelenmesi. 5. YARIYIL Termodinamik-I (3+0) Termodinamik sistem; maddenin halleri, çevrim, birimler, enerji, özgül hacim, termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Safmaddenin özellikleri; iş ve ısının tanımı. Termodinamiğin birinci kanunu, iç enerji, termodinamik özellik ve entalpi. Kütlenin korunumu ve kontrol hacmi, kısılma işlemi. Isı makinası ve soğutucu, termodinamiğin ikinci kanunu,tersinir işlem, Carnot çevrimi, termodinamik sıcaklık skalası Akışkanlar Mekaniği (3+2) Tanımlar, akışkanların özellikleri, boyutlar ve birimler. Hidrostatik; giriş, duran sıvılar, dalmış yüzeyler, daldırılmış ve yüzen cisimler, hareket eden sıvılar, elastik enerji, gaz ortamların statiği. Kinematik; tanımlar, Lagrange ve Euler yöntemleri, akım, yörünge ve çıkış çizgileri, maddesel türev, şekil değiştirme. Temel denklemler; Reynolds transport teoremi, kütlenin konumu, momentumun korunumu, enerjinin korunumu. Gerçek akışkanların akımı;laminer ve türbülanslı akım, borularda iç akım, boru şebekeleri. Boyut analizi, potansiyel akım, fonksiyonu ve türleri Sistem Modelleme ve Otomatik Kontrol (3+0) Mekanik, elektrik, ısıl ve hidrolik sistemlerin matematiksel modellenmesi. Lineer ve lineer olmayan sistemler. Transfer fonksiyonu, Laplace transformu, blok diyagramları. Özdeğerler, kararlılık analizi, Routh tablosu. Açık ve kapalı kontrol. Adım ve rampa girdi için hata analizi, son değer teoremi. Prototip 2. derece sistemin cevabı. P, PD,PI, PID kontrol. Root-locus. Zaman ortamında bilgisayar destekli tasarım. Çok girdili ve cevaplı sistemler. Durum değişkenleri ile kontrol sistemlerinin analizi. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi Makine Elemanları-I (3+0) Üç boyutlu gerilme analizi. Statik tasarım kriteri, gerilme yoğunluğu, emniyet faktörü, sünek ve kırılgan malzemeler için kırılma teorileri. Ortalama ve birleşik gerilmeler altında yorulma tasarım kriteri. Millerin tasarımı Mekanizma Tekniği (3+0) Mekanizmaların tanımı, çeşitleri, serbestlik derecesi kavramı. Mekanizmalarda konum analizi. Mekanizmalarda hız analizi. Ani hız ve ani dönme merkezleri. Mekanizmalarda ivme analizi. Coriolis ivmesi. Mekanizmalarda analitik konum, hız ve ivme analizi. Kam ve dişli mekanizmaları Ekonomi (2+0) Ekonominin doğası, ücret sisteminin genel tanıtımı, marketler ve ücretlendirme, ulusal gelirlerin tesbiti ve kontrolü,mali politika, para, bankacılık ve para politikası, uluslararası ticaret ve finans, ekonomik büyüme ve gelişme Ġşletme Yönetimi (2+0) İşletmenin çevresel ve tarihsel kuruluşu, işletme teşebbüslerinin yapısal ve hukuki yönden organizasyonal gelişimi,işletme işlevlerinin farklılaşması ve işletme aktivitelerinin realizasyonu 4

6 6. YARIYIL Termodinamik-II (3+0) Entropi tanımı, entropinin artma prensibi. Açık sistemler için termodinamiğin ikinci kanunu, kullanılabilirlik. Güç çevrimleri, soğutma çevrimleri Makine Dinamiği (3+0) Serbest cisim diyagramları, etki-tepki ilkesi ve hareket kanunları. Mekanizma elemanlarına etkiyen kuvvetlerin bulunması, atalet kuvvetleri. Bilgisayar destekli çözümler,dinamik kuvvetler etkisi altında titreşim. Dengeleme ve Volan hesabı.topaklanmış sistemler, doğal frekanslar ve rezonans, çubukların boyuna ve enine titreşimleri. Sonlu eleman programlarına giriş Isı Transferi (4+0) Isı iletimi, ısı taşınımı ve radyasyon ile ısı transferinin temel kanunları ve kullanılan eşitlikler. Tek boyutlu kararlı durumda ısı iletimi. Düzlem duvar, kompozit duvar, radyal sistemlerde tek boyutlu ısı iletimi. Isı katsayısı, ısı taşınım katsayısı ve ısıl direncin tanımı. İçerisinde ısı kaynağı bulunduran sistemlerde ısı iletimi problemlerinin çözümü. Kanatçıklarda ısı transferi: Kararlı durumda çok boyutlu ısı iletimi ifadelerinin çıkarılması. Analitik, grafik ve sayısal çözüm yöntemleri, elektriksel direnç esaslı çözümler, tek ve çok boyutlu zamana bağlı ısı iletimi problemlerinin çözümü. Isı taşınımına giriş ve plaka üzerindeki akışlarla ifadeleri, basit uygulamalar ve sınır tabaka kalınlıklarının hesabı. Radyasyon ile ısı taransferi, özellikleri, şekil faktörlerinin çıkarılması, değişik özellik ve konumdaki cisimler arasında radyasyon ile ısı transferi problemlerinin çözümü Ġmal Usulleri-II (2+2) Genel tanıtım, tasarım ve imalat, malzeme seçimi, döküm işlemleri, metal imalatı, döküm tasarımı, haddeleme, dövme, çekme ve derin çekme. Saç metal biçimleme, talaş kaldırma işlemleri, kaynak işlemleri, kaynak metalurjisi, kaynak tasarım ve işlem seçimi. Sürtünme, aşınma ve yağlama, kaplama ve temizleme, emniyet ve ürün güvenilirliği, imalat işlemlerinin otomasyonu Ölçme Tekniği (3+0) Ölçme ile ilgili tanımlar, kayıt ve görüntüleme cihazları, mekanik ölçmeler; elektronik metodlar, deneysel verilerin analizi, boyutsal ölçümler. Optik yöntemler; alan ölçüleri, statik basınç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, ısıl iletkenliğin ölçümü, viskozite ölçümü, konveksiyon ısı transferi ölçümü. Elastik elemanlarda kuvvet ölçümü, gerilme ölçümü, sertlik ölçümü ve ilgili deneyler Makine Elemanları-II (3+0) Mafsalların tasarımı, pimli, kaynaklı mafsallar. Civatalı bağlantıların tasarımı, güç vidaları. Yayların tasarımı. Yatakların tasarımları. Rulmanlı yatak tipleri, seçim ve hesaplama prosedürleri. Güç iletimi, motor tipleri ve karakteristikleri. Dişlilerin tasarımı, düz dişliler, helisel dişliler, konik dişliler, sonsuz vida ve karşılık dişlisi. 7. YARIYIL Güç Üretim Sistemleri (4+0) Isı enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi için uygulanan yöntemler, içten yanmalı motorlarda performans hesaplamaları, enerji dağılımı, Wankel motoru, stirling motoru, gaz türbinleri, buhar türbinlerinin çalışma prensipleri,kullanma alanları ve performans hesaplamaları Makine Projesi (0+2) Makina mühendisliği ile ilgili bir sistemin kalitatif inlcelenmesi ve bir rapor ile tanıtma, tasarımı ve projelendirilmesi Makina Laboratuvarı-I (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır. 5

7 Sonlu Eleman Yöntemleri (2+0) Yay sistemlerinde rijitlik matrisinin oluşturulması. Kafes sistemlerin ve kirişlerin sonlu eleman yöntemleri ile analizi. Eksenel dinamik zorlanmaya maruz çubuklarda yer değiştirmelerin bulunması. Bir boyutlu ısı transferinde kararlı rejimde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Isıl Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Isı iletim ve ısı taşınımı ile ilgili kanunlar, değişik ve kompozit malzemeler için ısı iletim katsayısının ve ısıl direncin hesaplanması. Binalarda ısı kayıplarının duvar, kapı, pencere, tavan ve döşeme için bulunması. Boru, ısıtma kazanı, brülör gibi ısıtma sisteminde kullanılan her türlü techizatın temel büyüklüklerinin belirlenmesi. Binalar için hesaplanan toplam ısı kayıplarından hareketle yıllık yakıt harcamalarının çıkarılması. Seçilecek bir yazılım ile yukarıda gösterilen bütün hesapların bilgisayar ortamında da uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi Mekanik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı (3+0) Sonlu elemanlar yöntemi ile sistem modelleme, referanslar ve koordinat sistemleri. Katı modelleme, elemanların oluşturulması, eleman sıklığı ve hassasiyet, sınır şartları ve yüklemeler. Statik ve dinamik analiz, sonuçların incelenmesi, kritik noktaların tespiti, tasarımın irdelenmesi Soğutma Tekniği (2+0) Termodinamik dersinin önemli bir uygulamasıdır soğutma sistemleri ve ısı pompaları incelenir. Temel eleman olan kondenser ve evaporatör hesaplamaları gösterilecektir Isı Değiştiriciler (2+0) Isı transferi dersinin önemli bir uygulamasıdır. Boyutlandırmada gösterilecektir. -NTU ve LMTD metodları Ġklimlendirme (2+0) Kapalı ortamların insan sağlığına ve konforuna uygun şartlara getirilmesi amacı ile kullanılan ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerini gerçekleştiren cihazların tasarlanması Hidrolik Devreler (2+0) Temel prensipler. Temel hidrolik ve pnömatik sistemler. Hidrolik güç sistemleri: Hidrolik yağlar, dağıtım sistemi, enerji giriş ve dağıtım cihazları, enerji düzenleme cihazları, enerji çıkış ve dağıtım cihazları, filtreler, akümülatörler, sistem dizaynı ve devre analizi. Pnömatik güç sistemleri, örnek uygulamalar Metal Kesme Teknikleri (2+0) İmalat sanayinde metallerin kesilmesinde kullanılan talaşlı (konvensiyonel makinalarla kesme işlemi) ve talaşsız (tel erozyon, plazma yöntemi, lazer, su jeti v.s.) kesme yöntemlerinin tanıtılması Kalite Kontrol (2+0) İmalat sonrası elde edilen ürünün istenilen amaca uygunluğunun kontrolü amacı ile kullanılan yöntemlerin tanıtılması, boyut ve yüzey toleranslarının incelenmesi ve konuyla ilgili cihazların tanıtılması hususlarını içermektedir Kalıplama Teknikleri (2+0) Parçaların gerek döküm gerekse pres usulü ile kalıplanarak üretilmesi için kullanılan kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, enjeksiyon presi ile döküm, santrifüj döküm gibi yöntemlerin tanıtılması Doğal Gaz Sistemleri ve Uygulamaları (2+0) Doğal gazın pratik hayattaki kullandığı sistemlerin (meskenlerinin ısıtılması, fabrikalarda enerji kaynağı olarak kullanılması gibi) tasarımı ve hesapları. 6

8 8. YARIYIL Bitirme Projesi (0+4) Proje danışmanı tarafından belirlenen bir konuda araştırma. Yapılan araştırmanın rapor şeklinde yazımı ve sunuş. MAK404 Ġş Hukuku (2+0) Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının niteliği (hukukun müeyyidesi), hukukun kaynakları. Tefsir(yorum) usulleri, hukukun kollara ayrılması, hakkın tanımı ve türleri ve kazanılması. Şahıs ve şahıs türleri. Hukukun kavramı, doğuşu, gelişmesi, iş hukukunun uygulama planı. Ücretler, iş süreleri, iş güveni, işçi sağlığı, sendikalar hukuku Makina Laboratuvarı-2 (0+2) Tüm anabilim dalları ile ilgili hazırlanan deney setlerinde uygulamalı çalışmaların yapılması ve neticelerin bir rapor olarak sunulması şeklinde yürütülür. Final ve bütünleme sınavları tüm öğrencilere yazılı olarak yapılır Gaz Dinamiği (3+0) Temel kavramlar, Mach sayısı, termodinamik ve akışkan özellikleri. Değişken kesitli kanallarda izentropik akış, normal şok dalgaları, sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akış Hidrolik Makinalar (3+0) Hidrolik sıvıların ve havanın enerjinin bir konumdan diğer bir konuma aktarması prensibi ile çalışan makinaların (hidrolik pres, yük damperi, hidrolik valfler, otomatik kontrol makinaları, amortisörler) tasarımı ve hesaplamaları Makine Tasarımı (3+0) Kaplin, kavrama ve fren tasarımı. Kayış-kasnak mekanizmalaraı tasarımı ve analizi. Zincir ve halat mekanizmaları tasraım ve analizi.tasarım işlemi. Problem çözümü ve karar verme. Modelleme ve simülasyon.mühendislikte tasarım ve CAD için bilgisayar kullanımı.tasarom optimizasyonu. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarımda insan ve çevresel faktörler. Örnek uygulamalar. Dönem projesi Mekanik Titreşimler (3+0) Sistemlerde sönümlü ve sönümsüz serbest titreşimler, zorlanmış titreşimler. Doğal frekanslar, rezonans, titreşim modları, harmonik, periyodik, impulsif zorlama; frekans ve periyot, Fourier serisi, Fourier transformu. Çubukların boyuna ve enine titreşimleri, burulma titreşimleri. Dengeleme, sonlu eleman yöntemi ile titreşim analizi Üretim Planlaması (2+0) Üretim, üretim yönetimi, tarihi gelişmi, ölçümü, üretkenlik, randıman, etkinlik, ürün ve süreç ömürleri, üretim sistemleri, atölye hat ve esnek sistemler, Japon modelleri, kapasite planlaması. Statik ve dinamik planlama, fabrika düzenlemesi, tamir - bakım planlaması. Metot analizi, zaman analizi, ücret - ödeme, sipariş üretimi, parti üretimi veseri üretim planlaması, haftalık ve aylık üretim programları. Grafik araçlar, iş takibi ve kontrol, deterministik vestokastik envanter modelleri, malzeme ihtiyaç planlaması, JIT ve KANBAN sistemleri. Kalite kontrolü, toplam kalite yaklaşımı, üretim planlama alanındaki son gelişmeler Yanma Tekniği (2+0) Yakıtlar ve özellikleri, genel yanma bilgisi, kimyasal reaksiyonlar. Yanma türleri, genel reaksiyon denklemleri, yakıtların kapalı formülleri, reaksiyon ısısı hesaplamaları, adyabatik alev sıcaklığı hesabı. Termokimyasal denge, denge sabiti, reaksiyon hızlarına ait hesaplamalar. Motorlarda, gaz türbinlerinde yanma ve enerji dağılımı hesaplamaları, roket yakıtları ve roketlerde yanma Motorlu Taşıtlar (2+0) Günümüzde kullanılan karayol taşıtlarının genel aksamlarının (motor, hareket iletim sistemi, direksiyon sistemi, şasi ve amortisör sistemlerinin) incelenmesi ve hesapları. 7

9 Roket Motorları (2+0) İtme sistemlerinin sınıflandırılması, roket motoru tipleri, gelişmiş itme sistemleri, roketlerde itme kuvvetleri ve özel lüle ve lüle karakteristikleri. Sıvı yakıtlı roketler ve bunların sınıflandırılması. Sıvı yakıtların sınıflandırılması ve özellikleri. Püskürtme sistemleri. Yanma odası ve lüle tasarımı.soğutma sistemleri Gaz Türbinleri (2+0) Akışkanlar dinamiğine giriş, akışkan akışının sınıflandırılması, teorik ve gerçek çevrimler, Kompresörler, Türbinler, Yanma Odaları Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar (2+0) Sayısal denetimli takım tezgahları (SDTT) (tornalama ve frezeleme merkezleri) için parça programı oluşturmada işlem sıralamalarının oluşturularak işlem yaprağının hazırlanması; işlemlere göre kesici tanımlaması, seçimi, bağlama sistemi ve kesici yolunun belirlenmesi, işleme parametrelerinin değerlendirilmesi ve tezgah koordinat sistemleri. ISO ve özel formatlı (Mazatrol ve EMCO) parça programlarının genel yapısı, blok kavramı, kesici yarıçapı ve uçtelafisi, kesici ayarları ve değişimi, iş parçası bağlama sınırları hakkında. tanımlamalar, atelye ve sanayi uygulamaları. Uygulamalar, Mazak VTC 20B ve Emco 5 compact CNC tezgahlarında yaptırılmaktadır Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti (2+0) Bakım, Bakım sistemlerine giriş. Bakım çeşitleri. Kestirimci bakım ve hedefleri. Basit titreşim ölçümü ve analizi. Titreşim izleme yöntemleri. Veri toplama ve analizi. Dönen Makinelerde oluşan arızalar ve bunların tespiti: Balanssızlık, eksen kaçıklığı, Mekanik gevşeklik, Rulman Arızaları, Dişli arızaları Ġş Güvenliği ve Ġş Hukuku (2+0) Hukuka giriş, Hukuk kavramı, hukukun kaynakları. İş hukukunun özellikleri. Türk iş hukuku uygulamaları, bireysel işçi hakları ve işveren ilişkileri. İş organizasyonu. İşçi ve işverenin sorumluluk ve görevleri.grev ve lokavtlar. İş güvenliği ve sağlığı. Mühendisler ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliğindeki rolleri. İş kazaları ve meslek hastalıkları Güneş Enerjisi Sistemleri (2+0) Güneşten elde edilen enerjinin pratik hayatta kullanılabilmesi için geliştirilen dönüştürücü sistemlerin (sıcak su kollektörleri, güneş pilleri, güneşte soğutma sistemleri v.s.) incelenmesi ve teknik hesaplamaları Robot Kinematiği (2+0) Giriş ve Tarihçe, Robotların Endüstrideki Yeri ve Kullanım Alanları, Robot Kolların (manipülatör) kinematik yapısı, Manipülatörlerin sınıflandırılması, Robot kol sürücüleri, Duyar elemanlar, Dönme matrisi ve Homojen Transformasyon, Dönme matrisinin oluşturulması, Düz kinematik çözümleri, Denavit Hartenberg Gösterimi, Ters kinematik çözümleri, Newton-Euler ve Lagrange Denklemleri, Robotlarda kuvvet kontrolü (Doğal ve yapay kuvvetler), Hareket planlama ve enerji optimizasyonu. 8

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) 1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri; işletim sistemleri, veri ekleme ve silme işlemleri,

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı 1. S I N I F / GÜZ YARIYILI MATH 101 Matematik I 4 0 4 5 SCI 101 Doğa Bilimi I 3 2 4 7 CMP 101 Programlama Sanatı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2029

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2029 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MUKAVEMET Dersin Orjinal Adı: MUKAVEMET Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 09 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü I. GÜZ YARIYIL OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ TDL 101 Türk Dili

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MRS101 Matematik Bağıntılarla cebirsel işlemlerle ilgili temel işlemler, Ondalık kesirlerle ilgili temel

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM AIT 101 Atatürk ilkeleri Ve inkılap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MMT 101 Mesleki Matematik-I Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.b T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulmasının amacı

Detaylı

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Programı Müfredat ve Ders İçerikleri MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Programı Müfredat ve Ders İçerikleri MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER MAK-131 TEKNİK RESİM (+1) Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler; çokgen çizimleri, elips, oval

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8 M. Güven KUTAY 9. Konu indeksi A Akma mukavemeti...2.5 Akma sınırı...2.6 Akmaya karşı emniyet katsayısı...3.8 Alevle sertleştirme...4.4 Alt sınır gerilmesi...2.13

Detaylı

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Mesleki Matematik S 3 4 3 515013706 516211150 YMOB1 Mesleki Matematik I eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Sensörler S 3 3 3 515013707 515413172 YELT2 Sensörler ve Dönüştürücüler

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 4270102 MATEMATİK II II 4 0 0 0 4 5. Ders Dili

Dersin Kodu ve Adı: 4270102 MATEMATİK II II 4 0 0 0 4 5. Ders Dili 4270102 MATEMATİK II Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi II 4 0 0 0 4 5 Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) / Seçmeli Matematik akıl ve mantığa dayalı

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - -

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - - BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ PLC ve PIC Kontrollü Robot El Sistemleri ve Prototip İmalatı İngilizce bilen, Makina Elemanları,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Sınav Tarihi : 15.09.2014

Sınav Tarihi : 15.09.2014 Tarihi : 15.09.2014 Tarihi 1 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 GEOMETRİ YAZILI A208- A208 2 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 KİMYA YAZILI A207- A207 3 15.09.2014 17:00 Sorumluluk ı L1 YABANCI DİL YAZILI

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Otomatik Kontrol I Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Elektriksel Sistemlerin Modellenmesi Örnekler 2 3 Giriş Karmaşık sistemlerin

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ 1) İdeal Sönümleme Elemanı : a) Öteleme Sönümleyici : Mekanik Elemanların Matematiksel Modeli Basit mekanik elemanlar, öteleme hareketinde;

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11.00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 14.00 Türk Dili Çarşamba 15.00 Malzeme Bilgisi I Cuma 10.30 Temel İşlemler Tek. ve Uyg. 14.00 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 15.00 Malzeme Muayene Yöntemleri I 15.00 Modern

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ MMÜ 103 Bilgisayar Programlama (2.2.3) AKTS 5 Programlamaya giriş. Sabitler, değişkenler, ifadeler. Döngüler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902101 Elektroteknik-I 4 4 0 4 6902102 Elektrik Tesisat Teknolojisi 3 2 1 2,5 6902103 Matematik-I 4 4 0

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr.

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr. BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yöntemleri ve Ülkemizde Var Olan Kaplama Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ CADCAM Uygulamaları ve Hızlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Titreşim Deney Düzeneği

Titreşim Deney Düzeneği Titreşim Deney Düzeneği DENEY DÜZENEĞI PROJE SÜREÇLERI Kavramsal Tasarım Standart/Ürün Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama sistemi

Detaylı

MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI

MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI 105 MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI Bölüm 20. GİRİŞ VE AÇIKLAMALAR Makina Elemanları Bilimi, makinaları oluşturan elemanların hesaplama ve şekillendirme prensiplerini inceleyen bilim dalıdır. Herhangi bir

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı