T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ"

Transkript

1 T.C. Bahçelievler Belediyesi 29 FAALİYET RAPORU MART FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

2 2 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

3 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

4 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 4 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 5 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

6 KADİR TOPBAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 6 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

7 OSMAN DEVELİOĞLU BELEDİYE BAŞKANI 7 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

8 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sevgili Hemşerilerim, Dünyanın seçkin kentlerinden İstanbul umuzun nadide ilçesi Bahçelievler imizde beş yıllık görev süremizi, herşeyin en güzeline layık olan siz değerli halkımıza yaptığımız hizmetlerin, gönül rahatlığı ile tamamladık. 29 yılı seçimleri ile hizmetlerimize devam etmek üzere verdiğiniz destek ve güvenle bizleri yeniden göreve getirdiğiniz için en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunarım. Siz değerli halkımıza hizmet için, yetki, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde, misyon, vizyon, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz hakkında siz değerli meclis üyelerimizi ve halkımızı, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin bir gereği olarak bilgilendirdiğimiz, 29 yılı faaliyet raporumuzla huzurlarınızdayız. Faaliyetlerimizin, gerek Belediye Meclisimizin değerli üyelerince, gerekse ilçemiz halkınca gerekli ilgi ve takdiri göreceğinden eminim. 29 yılı ile beş yıllık hizmet dönemimizi geride bırakarak yeni bir faaliyet dönemine başladık. Geçen 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen önemli faaliyetlerimizin kıyaslanabilir bir şekilde görülebilmesi için faaliyet raporumuzda grafik ve sayısal tablolara yer verdik. Türkiye ve İstanbul umuzun en prestijli ilçesi olmayı sürdürmek, ilçemiz sakinlerine daha yaşanabilir bir geleceği temin etmek ve kaliteli bir yaşam sunmak için yeni faaliyet ve projelerimizle hizmetinizde olmaya devam etmek temennisi ile 29 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle belediyemizi seçkin kılan tüm çalışanlarımıza ve belediye meclisimizin değerli üyelerine teşekkür ederim. Saygılarımla Osman DEVELİOĞLU Belediye Başkanı 8 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

9 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 1 3 A- Misyon, Vizyon ve İlkeler 36 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 13 C- İdareye İlişkin Genel Bilgiler ilçe Verileri 2- Fiziksel Yapı 3- Örgüt Yapısı 4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5- İnsan Kaynakları 6- Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 29 3 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Temel Politika ve Öncelikler 31 B- Amaç ve Hedefler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLEYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 93 A- Üstünlükler 93 B- Zayıflıklar FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

10 I- GENEL BİLGİLER A-Misyon, Vizyon ve İlkeler Misyonumuz Bahçelievler ilçesinde yaşayan, çalışan, hizmet veren veya hizmetlerden yararlanan tüm vatandaşların, çağdaş bir kent ortamın da, insani değerlere uygun bir biçimde yaşaması için gereken kaliteli hizmetleri üretmek ve sürdürmektir. Vizyonumuz Uygulamaları ile çağdaş ülkelerin özgün ve seçkin yerel yönetimleri arasına girmektir. İlkeler Güvenirlik Halkın, çalışanların ve paylaşanların güvendiği, kimsesizlerin kimsesi olmaya aday bir yerel yönetim olmak temel ilkemizdir. Liyakat Atama, terfi ve her türlü görevlendirmelerde liyakat esasına uygun hareket edilir. İnsan Odaklılık İnsan en değerli varlığımızdır. İş Etiği Her türlü işte iş ahlakına özen gösterilir. Eşitlik Halkla, çalışanlara ve diğer paylaşanlara eşit muamele edilir. Sorumluluk Her çalışan yaptığı işe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. Katılımcılık Her düzeyde çalışanın ve halkın her kesiminin fikir, öneri ve eleştirileri kurumsal hizmetlerimizde ölçü aldığımız kriterlerdir Verimlilik Her türlü kaynağın etkin ve verimli şekilde kullanılmasını temel alan bir kurum kimliğine sahip bulunmaktayız. Çevrecilik Çalışmalarımızda doğanın ve yaşam alanların korunmasına önem verilir. Değer Odaklılık Her türlü çalışmamızda toplumsal değerler referans alınır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilmiş olup, ana hatlarıyla şunlardır; Belediyenin görev ve sorumlulukları; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

11 I- GENEL BİLGİLER Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri: Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

12 I- GENEL BİLGİLER Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Encümenin görev ve yetkileri: Encümenin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde düzenlenmiştir. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye başkanının görev ve yetkileri: Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinde düzenlenmiştir. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

13 I- GENEL BİLGİLER BAHÇELİEVLER BELEDİYESİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU MEVZUAT MEVZUAT RESMİ GAZETE TÜRÜ ADI NO TARİHİ NO KANUN Büyükşehir Belediye Kanunu KANUN Belediye Kanunu KANUN Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KANUN Belediye Gelirleri Kanunu KANUN İller Bankası Kanunu KANUN Gecekondu Kanunu KANUN Çevre Kanunu KANUN İmar Kanunu KANUN Devlet İhale Kanunu KANUN Kamu İhale Kanunu KANUN Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu KANUN Kamulaştırma Kanunu KANUN Kadastro Kanunu KANUN Yapı Denetimi Hakkında Kanun KANUN Bilgi Edinme Hakkı Kanunu KANUN Devlet Memurları Kanunu KANUN İş Kanunu KANUN Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu KANUN Emekli Sandığı Kanunu KANUN SSK Kanunu 56 29,3, KANUN Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu KANUN TİS Grev ve Lokavt Kanunu KANUN Kabahatler Kanunu Mükr. YÖNETMELİK Belediye Zabıta Yönetmeliği KANUN Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun C- İdareye İlişkin Genel Bilgiler 1- İlçe Verileri 1.1. Konum İstanbul un Avrupa yakasında, E 5 karayolunun kuzeyinde yer alan Bahçelievler İlçesi toplamda 16,7 km 2 lik bir alana yayılmış olarak; kuzeyde Bağcılar, güneyde Bakırköy, doğuda Güngören ve batıda Küçükçekmece ilçeleri ile çevrilidir FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

14 I- GENEL BİLGİLER 1.2. Tarihçe Bahçelievler yöresi Bizans Döneminde İstanbul un tarım ihtiyacını karşılayan verimli bir araziydi. Bizans döneminde Rumeli den gelen kervan ve asker konvoylarının Konstantinopolis e geçiş güzergâhı üzerinde bulunduğu için bölgeye imparator sarayları, kiliseler ve konutlar inşa edilmiştir. Ancak bölgede tarihi eser açısından günümüze hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır. Rum Ortodoksların tarım alanı olan ilçe toprakları, Türklerin İstanbul u fethetmesiyle zaman içinde terkedilmiştir. Büyük İstanbul depremlerinde halkın iskân edildiği bölge olan Bahçelievler deki taş ocaklarından surların inşası için yararlanılmıştır. Bölge, Osmanlı döneminde Bakırköy ve Yeşilköy deki küçük alanlar haricinde tamamen sahipsiz kalmıştır. 19. yy.da kentin surları dışında batıya doğru gelişim yok denecek kadar az olduğundan, bu alanlar Hazine-i Hassa nın mülkü sayılmış ve yalnızca taş ocakları kullanılmıştır. II. Meşrutiyetten sonra Hazine-i Hassa nın mülklerini Maliye Hazinesi ne devretmesiyle, 1912 den itibaren, bölgedeki araziler bir komisyon tarafından değer biçilmek sureti ile halka satılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Döneminde demiryolunun yetersiz kalması nedeniyle karayolu yapımına öncelik verilmiş ve Bahçelievler in kuzeyinden geçen Eski Londra Asfaltı inşa edilmiştir. Bölgedeki birçok mahalle bu yol koridoru boyunca oluşmuş, iskân ve istihdam alanları inşa edilmiştir. 196 lı yıllarda yetersiz kalan Londra Asfaltı nın yerine, Bahçelievler in güneyinden geçen E 5 Karayolu yapılmıştır. Bu koridor boyunca da birçok fabrika, işyeri ve konut yapılmıştır a kadar köy statüsünde olan Bahçelievler beldesi 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanına alınmış, 33 sayılı yasa ile de Bakırköy İlçe Belediyesine bağlanmıştır yılında ise 386 sayılı yasa ile ilçe hüviyeti kazanmıştır Tarihi Miras Varlığını koruyan tarihi eserlerden Havuzlu Köşk (Siyavuşpaşa Kasrı); Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı nın içinde bulunmaktadır. Köşk adını 16. Yüzyılda Sultan III. Mehmet zamanında iki defa sadrazamlık yapmış olan Siyavuşpaşa dan almıştır. Yapılan ek ve değişikliklere karşın, genel görünüşü 16. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan köşkten bugün çocuk kitaplığı olarak faydalanılmaktadır. Londra Asfaltı nın Atatürk Hava Limanı Kavşağında yer alan Çobançeşme Köprüsü, yontma taştan yapılmış altı kemerli 38 metre uzunluğunda bir köprüdür. Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait yapı, döneminde suları yüksek olan Ayamama (Halkalı) Deresi üzerine kurulmuştur. Günümüzde ise suları çekilmiş derenin kuru yatağı üzerinde bulunmaktadır. Yenibosna İlköğretim Okulu nun güneybatısında yer alan Viran Saray (Viran Bosna), günümüzde tamamen harap olmuş bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. İsmini bugünkü Bosna Hersek in başkenti Saray Bosna dan almış olan saray, yıkıldıktan sonra Viran Bosna adını almıştır Ulaşım E 5 karayolu ile Tarihi Yarımada ve Atatürk Havalimanı na bağlanan ilçe, TEM otoyol bağlantısı sayesinde de Trakya illerine ve Avrupa ya uzanır. İlçe sınırında 3 ayrı duraktan geçen Aksaray Esenler Hafif Metro Hattı ise Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı na kolaylıkla ulaşımı sağlar Nüfus Bahçelievler in nüfusu esas olarak, komşu ilçe nüfusları gibi 196 lı yıllardan itibaren artan bir seyir izlemektedir. Mübadele ile yurtdışından gelenlere, 2 sene satılmaz şartıyla tarım arazisi dağıtılması, sanayinin şehir merkezinden, arsa fiyatlarının düşük olduğu bu bölgeye yönelmesine neden olmuştur. Sanayi bölgesi ve konut sahası olarak gelişen Bahçelievler ve civar yerleşimlerde nüfus artışı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. 196 yılında 8.5 olan ilçe nüfusu, 197 yılında % 572 artışla olarak tespit edilmiştir. 198 yılı verilerine göre, dönemin ilçe nüfusu iken 199 yılında bu rakam % 99 luk bir artışla kişiye, 2 yılında bu rakam % 4,6 lık bir artışla kişiye ulaşmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK 27 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bahçelievler İlçesi nin nüfusu %19,45 lik bir artışla kişiye ulaşmıştır. Nüfusun, ilçenin 11 mahallesine göre dağılımı aşağıda görülmektedir FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

15 I- GENEL BİLGİLER Mahalle Nüfusu Yüzde Zafer Mahallesi % Soğanlı Mahallesi % Siyavuşpaşa Mahallesi % Bahçelievler Mahallesi % Şirinevler Mahallesi % Hürriyet Mahallesi % Kocasinan Merkez Mahallesi % Cumhuriyet Mahallesi % Çobançeşme Mahallesi % Fevzi Çakmak Mahallesi % Yenibosna Merkez Mahallesi % Toplam % İlçe nüfusunun % 99 u iç göçe dayalıdır. Bahçelievler, Türkiye nin hemen her kentinden göç almış olmakla birlikte; ilçe nüfusunda coğrafi bölgelere göre dağılıma göz atılacak olursa, birinci sırada % 3 luk bir payla Karadeniz Bölgesi yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi % 2 lik bir payla ikinci sırada olup, onu %18 lik bir payla İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Norm kadro esaslarına göre belediyemiz, ilçe merkezi ve sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle C - 18 ( ) Grubunda yer almıştır. 2- Fiziksel Yapı 2.1. Araçlar Belediyemize ait resmi ve hizmet alımı yoluyla temin edilen özel araçların ayrıntılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

16 Resmi Kiralık Toplam Resmi Kiralık Toplam I- GENEL BİLGİLER Araç Tedarik Yöntemi Araç Tedarik Yöntemi Aracın Cinsi Aracın Cinsi Binek Araçlar İş Makinesi Binek Oto Greyder Cat 2 2 Binek Oto (Combi Tip) Loder Cat 2 2 Arazi Binek Oto (jeep) Transkavatör Kepçe Cat 1 1 Motosiklet D 7 Dozer Cat 1 1 Kamyon-Kamyonet JCB Beko Loder 1 1 Kamyonet Hidramek Beko Loder Kamyonet (Çift Kabin) DV 9 Hamm Silindir 2 2 Kamyonet (Afet Kurtarma Aracı) 2 2 Daewoo Forklift Küçük Kepçe 1 1 Sepetli Araç Kompaktör Taş İçin Kamyon 7 7 Motopomp (Su Çekimi İçin) Damperli Kamyon (Tek Dingil) Kompaktör Asfalt İçin 2 2 Damperli Kamyon (Çift Dingil) Asfalt Kesme Makinesi 3 3 Kamyon (Arazöz-Tanker-İtfaiye Aracı) 4 4 Bomag 6/4 Zıpzıp 1 1 Kamyon (Kurtarıcı ve Çekici) Çukurova Beko Loder Kamyon (Tıbbi Atık Toplama Aracı) 1 1 Kompresör 3 3 Kamyon (Asfalt Bakım Aracı) 2 2 Kamyon (Yol Çizgi ve Boya Makinesi) 2 2 Kamyon (Kuka) 1 1 Kamyon (Platformlu Vinç) 1 1 Otobüs-Minibüs Minibüs Makam Aracı 1 1 Minibüs Minibüs (18+1) 8 8 Minibüs (14+1) 2 2 Minibüs (Ambulans) 2 2 Minibüs (Anons Aracı) 1 2 Otobüs 1 1 Otobüs (27+1) 4 4 Otobüs (35+1) Kaynak: Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

17 Belediye Hazine Tahsisli Şahıs Mülkiyeti I- GENEL BİLGİLER 1.2. Binalar Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin tarihi itibariyle ayrıntılı bilgileriaşağıda gösterilmiştir. Mülkiyet Durumu Açıklama Adres Bölüm Alan Başkanlık Hizmet Binası 1/4 3/4 - Başkanlık Teknik Binası ½ İBB 1/2 - Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.5/1 BAHÇELİEVLER 8 Kat 3 Kat 885 m2 Kapalı 22 m2 Açık 222 m2 Kapalı 5 m2 Açık Temizlik İşleri Binası Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. 2 Kat 7942 m2 Kapalı - 1/1 - Park ve Bahç. Binası Okul Sk, No:52 BAHÇELİEVLER 1 Kat m2 Açık Sağlık İşleri Binası ½ İBB 1/2 - Necip F.Kısakürek Kültür Merkezi Yayla Kültür Merkezi/ Nikâh Salonu ½ İBB 1/2-1/1 - - Aşevi - 1/1 - Veteriner İşleri Binası - 1/1 - AB Merkezi 1/1 - - Kariyer Merkezi 1/1 - - Bilgi Evi Binası - 1/1 - Bilgi Evi Binası - 1/1 - Sevgi Evi 1/1 - - Otopark 1/4 3/4 - Çok Amaçlı Salon 1/4 3/4 - Hasan Doğan Spor Kompleksi 1/1 - - Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Yenibosna Sınırlı Sk. Spor Kompleksi Karadeniz Katlı Otopark (Yer altı) 1/ / /4 3/4 - Şirinevler Mah. Zeki Müren Cad. No:17 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No:5 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:111 BAHÇELİEVLER Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, No:52 BAHÇELİEVLER Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:48 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Mah. Naci Kasım Cad. No:71 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Mah. Feritselim Paşa Cad. No:52 BAHÇELİEVLER Çobançeşme Mah. Fatihi Cad. No:51 BAHÇELİEVLER Kocasinan Merkez Mah. Kocasinan Bağcılar Yolu No:2/2 BAHÇELİEVLER Kocasinan Merkez Mah. Pınar Sk. No:14 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 BAHÇELİEVLER Kocasinan Merkez Mah. 2 Temmuz Sk. No:2 BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mah. Ziya Taşkent Sk. No:3 BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mah. Sınırlı Sk. No:9 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 BAHÇELİEVLER Yenibosna Kültür Merkezi 1/1 - - Nigar Sk. No:21 BAHÇELİEVLER Hürriyet Mahallesi Katlı Otopark (Yer altı) Siyavuşpaşa Katlı Otopark (Yer altı) 1/ /1 - - Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:174/1 BAHÇELİEVLER Adnan Kahveci Caddesi No:89 BAHÇELİEVLER 4 Kat 2 Kat 3 Kat 1 Kat 1 Kat 1 Kat 2 Kat 4 Kat 14 m2 Kapalı 97 m2 Kapalı 226 m2 Kapalı 375 m2 Açık 179 m2 Kapalı 15 m2 Kapalı - 3 m2 Kapalı - 75 m2 Kapalı - 16 m2 Kapalı - 1 Kat 22 m2 Kapalı 3 Kat 78 m2 Kapalı 3 Kat 111 m2 Kapalı 1 Kat 2 m2 Kapalı 3 Kat 744 m2 Kapalı 4 Kat 1275 m2 Kapalı 3 Kat 318 m2 Kapalı 2 Kat 168 m2 Kapalı 2 Blok 3 Kat 5167 m2 Kapalı 2 Kat 168 m2 Kapalı 3 Kat 6246 m2 Kapalı Kaynak: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

18 S.No. Belediye Başkanı Müdür Ofis Alanı (m2) 1. Ofis Alanı (m2) 2.Ofis Alanı (m2) 3.Ofis Alanı (m2) 4.Ofis Alanı (m2) 5.Ofis Alanı (m2) 6.Ofis Alanı (m2) 7.Ofis Alanı (m2) 8.Ofis Alanı (m2) 9. Ofis Alanı (m2) 1.Ofis Alanı (m2) Toplam Ofis Alanı (m2) I- GENEL BİLGİLER BİRİMLERİN KULLANDIKLARI OFİS ALANLARI Birim 1 Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğt. Md Yazı İşleri Müdürlüğü (*) Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü (*) Başkan Yardımcıları kullanım alanı. Kaynak: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Örgüt Yapısı Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, İç denetçiler ve Müdürlerden oluşmaktadır. Belediyemizde 37 adet Meclis üyesi olup, 3 adet Meclis üyesi Başkan Yardımcısı, 3 adet Memur Başkan Yardımcısı görev yapmaktadır. Belediyemizde, norm kadro uygulamasından sonra Belediye Başkanına bağlı İç Denetçiler ve 3 adet Müdür, 6 adet Başkan Yardımcısına bağlı 16 adet Müdür görev yapmaktadır FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

19 I- GENEL BİLGİLER AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Metin ALICI 1963 Kayseri Lise Sanayici Zeynel YILDIRIM 1963 İstanbul Yüksekokul Başkan Yardımcısı Hikmet TEKİROĞLU 1956 Giresun Yüksekokul Başkan Yardımcısı M. Kemal KUL 1951 Gümüşhane Lise Müteahhit Ercan ÇELİK 1958 Ardahan Lise Müteahhit Fikret ERDEM 1955 Reşadiye Yüksekokul Makine Mühendisi İ. HAKKI ÖZHAN 1959 Bayburt Yüksekokul Başkan Yardımcısı A,Halide ÜMİTFER 1963 İstanbul Yüksekokul Diş Doktoru Yasin YILDIZ 1983 Gümüşhane Yüksekokul Müteahhit Veli SARIKAYA 1964 Kastamonu Yüksekokul Mimar M.Vehbi KALSIN 1955 Muş Yüksekokul Dış Ticaret Metin ÖZER 1952 İstanbul Yüksekokul Emekli Gazeteci Meryem YASSA 1975 Kabil Yüksekokul Avukat Habip AYDIN 1956 Reşadiye Yüksekokul İnşaat Mühendisi Ömer ERÇİN 1979 Üsküdar Lise Serbest Mevlid UYAN 1966 K.Maraş Üniversite Avukat Faruk ÇETİN 1965 İstanbul Yüksekokul Muhasebeci Osman DURMUŞ 1972 Orta Lise Sanayici Mehmet MAZI 195 Mardin Yüksekokul İlahiyatçı Aydın BAŞYİĞİT 1968 Bayburt Ortaokul Esnaf Müge ÖZ (EKER) 1968 İstanbul Yüksekokul Yönetici İrfan KARATAŞ 1973 Kahta Ortaokul Tekstil Ayhan ÇEÇEN 1965 Ankara Yüksekokul İnşaat Mühendisi Davut YAZICI 1974 Suşehri Yüksekokul Mimar Orhan AKDEMİR 1958 Trabzon Lise Ticaret İbrahim ÇARKI 1977 Bakırköy Yüksekokul Bankacı H.Muhyettin DEMİRCİ 1971 Erzurum Y.Okul/Mimar Erdoğan DENLİ 1956 Derinkuyu İlkokul Emekli Hasan FETTAHOĞLU 1975 Of Lise Müteahhit CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ Atalay OĞUL 1959 Kars Üniversite İnşaat Mühendisi Durmuş KAYA 1953 Alişir İlkokul Serbest Mutlu KOYUNOĞLU 1962 Keferdiz Lise/Yönetici Mehmet Ali ACAR 1965 Kelkit Lise Esnaf M. Ali ÖZKAN 1969 Cide Yüksekokul Eczacı Sırma DOĞAN 1966 Divriği Yüksekokul Tekstil A.Haydar KAHRAMAN 1971 Hozat Y.Okul/Yönetici Seyit Ali AYDOĞMUŞ 195 Ekinbaşı Lise/E.Sendikacı Salih SALMAZ 1961 Karamurat İlkokul Emekli İ. Hakkı TEMEL 1956 Çayeli Yüksekokul Muhasebeci Medet KARAHAN 1976 Bakırköy Yüksekokul F.Danışmanlığı Abdullah BİNBOĞA 1958 Çağşak Lise/Tekstil İbrahim AYAS 1943 İstanbul İlkokul Emekli Selahattin YAPAL 1966 Reşadiye Ortaokul Tekstil Yaşar ÖZBAY 195 Göle Ortaokul Emlak İnş. Mehmet Berke MERTER 1973 Münih Ortaokul/Sanayici Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

20 I- GENEL BİLGİLER BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ YÖNETİM ŞEMASI Belediye Meclisi Osman DEVELİOĞLU Belediye Başkanı Belediye Encümeni İç Denetciler Birsen ÖZOĞLU Özel Kalem Müdürü Nilgün ER Teftiş Kurulu Müdürü Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı Nazmi YÜKSEL Mali Hizmetler Müdürü Salih KÖSE Emlak ve İstimlâk Müdürü İsmail Hakkı ÖZHAN Başkan Yardımcısı Rahmi HÜCÜMENOĞLU Ruhsat ve Denetim Müdürü Temur TÜZER İmar ve Şehircilik Müdürü Muhsin ŞAHİN Destek Hizmetleri Müdürü Zeynel YILDIRIM Başkan Yardımcısı Cemalettin ÇELİK Kültür ve Sosyal İşl. Müdürü Birsen ÖZOĞLU Basın Yay. Ve Halkla İlş. Md. Hüseyin KARASU Başkan Yardımcısı Sinan AYDIN Zabıta Müdürü Bekir KORKUSUZ Temizlik İşleri Müdürü Bekir KORKUSUZ İşletme ve İşt. Müdürü Emine ÖZYURT İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. Yakup DALKILIÇ Başkan Yardımcısı Şule ŞABUDAK Yazı İşleri Müdürü Nuri ÇALIŞKAN Sağlık İşleri Müdürü Ömer Hami ULUSOY Başkan Yardımcısı Nesim ALTINMAKAS Fen İşleri Müdürü Aydın ARSLAN Park ve Bahçeler Müdürü Haluk MEMİŞOĞLU Etüt ve Proje Müdürü Gülsen ŞAHİN Hukuk İşleri Müdürü Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

21 I- GENEL BİLGİLER BELEDİYE ENCÜMENİ ( ) Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı Encümen Başkanı ( ) Metin Alıcı Meclis Üyesi Encümen Üyesi Nazmi YÜKSEL Mali Hizmetler Müdürü Encümen Üyesi ( ) Hasan FETTAHOĞLU Meclis Üyesi Encümen Üyesi Şule ŞABUDAK Yazı İşleri Müdürü Encümen Üyesi ( ) Faruk ÇETİN Meclis Üyesi Encümen Üyesi Bekir KORKUSUZ Temizlik İşleri Müdürü Encümen Üyesi Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

22 I- GENEL BİLGİLER İHTİSAS KOMİSYONLARI İMAR KOMİSYONU EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri İsmail Hakkı ÖZHAN Ayhan ÇEÇEN Davut YAZICI Mücahit Vehbi KALSIN Habib AYDIN Yasin YILDIZ Mutlu KOYUNOĞLU Seyit Ali AYDOĞMUŞ Ali Haydar KAHRAMAN Abdullah BİNBOĞA PLAN BÜTÇE KOMİSYONU SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Hikmet TEKİROĞLU Ayşe Halide ÜMİTFER Faruk ÇETİN Mustafa Kemal KUL Hafız Muhiyittin DEĞİRMENCİ Erdoğan DENLİ Selahattin YAPAL Mehmet Ali ÖZKAN İsmail Hakkı TEMEL Durmuş KAYA HUKUK KOMİSYONU GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Mevlid UYAN Metin ALICI Meryem YASSA Ercan ÇELİK Müge EKER ÖZ Hasan FETTAHOĞLU Sırma DOĞAN Mehmet Berke MERTER Medet KARAHAN Salih SALMAZ TARİFE KOMİSYONU ENGELLİLER KOMİSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Osman DURMUŞ İbrahim ÇARKI Aydın BAŞYİĞİT Mehmet MAZİ İrfan KARATAŞ Ömer ERÇİN İbrahim AYAS Mehmet Ali ÖZKAN Yaşar ÖZBAY Abdullah BİNBOĞA MECLİS BAŞKANLIK DİVANI MECLİS BAŞKAN VEKİLİ Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Fikret ERDEM 1. Başkan Vekili Veli SARIKAYA 2. Başkan Vekili DİVAN KÂTİPLERİ Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Metin ÖZER (Asil Üye) Orhan AKDEMİR (Asil Üye) Yasin YILDIZ (Yedek Üye) Ömer ERÇİN (Yedek Üye) Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

23 I- GENEL BİLGİLER 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemize ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU BİLGİSAYAR DONANIM TÜRLERİ Adet OFİS MALZEMELERİ Adet MASA ÜSTÜ PC 34 DAKTİLO 1 MONİTÖR 34 PROGRAMLAR Adet DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 45 KENT BİLGİ SİS. PROGRAMLARI 1 SUNUCU 12 PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞ TAKİP PROGRAMI 1 YAZICI 1 NİKÂH DAİRESİ PROGRAMI 1 PLOTER 1 KAZANCI 1 OZALİT MAK. 1 DİALOG 1 SWİTCH 8 PORT 5 NETCAD 1 SWİTCH 16 PORT 14 İŞLETİM SİSTEMLERİ Adet SWİTCH 24 PORT 7 WİNDOWS 2 1 SWİTCH 48 PORT 14 WİNDOWS XP PRO. 15 KVM SİWİTCH 4 PORTLU 1 WİNDOWS VİSTA 45 HUB 8 PORTLU 5 WİNDOWS 2 SERVER 5 ROUTER 4 WİNDOWS SERVER 23 4 NEWBRİDGE MODEM 2 KAMERA, TV.,VİDEO, FOTOĞRAF MAKİNESİ Adet NETWORK TEST CİHAZI 4 KAMERA 2 HDD 21 VİDEO 1 MODEM DAHİLİ 9 TELEVİZYON 5 MODEM HARİCİ 2 FOTOĞRAF MAKİNESİ 12 ADSL MODEM 2 İLETİŞİM ARAÇLARI Adet KLAVYE 34 SABİT TELEFON 37 MOUSE 34 DÂHİLİ TELEFON 16 HOPORLÖR 9 EL TELSİZİ 122 CD YAZICI 3 MASA TELSİZİ 2 SCSI KONTROL KARTI 1 TELEFON SANTRALİ MB SD RAM 1 DİĞER TEKNOLOJİK ARAÇLAR Adet 1 GB DDR2 RAM 3 BASKI MAKİNESİ 1 POWER SUPPLY 18 JENERATÖR 1 12U RACK KABİN 6 IŞIK KUMANDA MASASI 1 9U RACK KABİN 2 PROJEKSİYON 3 DUVAR TİPİ KABİN 3 PLOTER 1 DATA KABİNET 6 OZALİT MAKİNESİ 1 SABİT TELEFON 1 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZI 1 TELSİZ TELEFON 2 ARAÇ TELSİZİ 14 TEKNİKER ÇANTASI 4 ÖLÇÜ ALETİ 1 UPS (GÜÇ KAYNAĞI) 1 HAVA KOMPRASÖR 1 CRİMPTOOL 4 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

24 I- GENEL BİLGİLER 4. İnsan Kaynakları Belediyemiz, insan kaynakları (Personel sayıları) ayrıntılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. Memur/Sözleşmeli Kadroları Dolu M S(**) Toplam Boş Toplam N Norm Kadro Aktarma + -(***) Başkan Yardımcısı İç Denetçi (*) Müdür Uzman Şef Avukat Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli Zabıta Müdür Yardımcısı Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru Toplam Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (*) Norm Kadro Yönetmeliği Gereği Toplam Kadroya İlave Edilmiştir. (**) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel 5393/49 ncu Maddesine Göre Atanmıştır. (***) Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Aktarılan Toplam Sürekli İşçi Kadroları Dolu Boş Toplam Norm Kadro Ustabaşı Usta İşçi Şoför Operatör 3 3 () Kodlu Diğer Kadrolar TOPLAM Geçici İşçiler 7 7 GENEL TOPLAM Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

25 I- GENEL BİLGİLER S.No. Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personel Yardımcı Zabıta Personeli ( İhale Yoluyla Alınan ) 1 Yardımcı Zabıta Personeli 35 S.No. Koruma Güvenlik Personeli (İhale Yoluyla Alınan) İşletme ve İştirakler Md. Toplam Kişi Sayısı Kişi Sayısı 1 Vasıflı Güvenlik Elemanı Güvenlik Denetim Amiri 3 S.No. Kaynak: Zabıta Müdürlüğü Bina Temizlik Personeli ( İhale Yoluyla Alınan ) İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Toplam 1 Temizlik Elemanı 49 Kişi Sayısı 2 Vasıflı Temizlik Elemanı 1 Toplam Kaynak: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediyemiz, insan kaynakları (Personel eğitim, cinsiyet, hizmet yılı, yaş ve yıllara göre personel durumu) ayrıntılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. S.NO Personel Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Geçici İşçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 İlkokul 5 1,52%,% ,5%,% ,27% 2 Ortaokul 14 4,26%,% 42 17,57%,% 56 9,38% 3 Lise ,25%,% 62 25,94%,% 21 33,67% 4 Meslek Yüksek Okulu 57 17,32% 5 22,73% 5 2,9% 2 28,57% 69 11,56% 5 Üniversite ,65% 17 77,27% 8 3,35% 5 71,43% ,12% TOPLAM 329 1,% 22 1,% 239 1,% 7 1,% 597 1,% 24,12% İLKOKUL 11,56% 21,27% ORTAOKUL 33,67% 9,38% LİSE MESLEK Y.OKULU ÜNİVERSİTE Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

26 I- GENEL BİLGİLER Memur Sözleşmeli İşçi Geçici İşçi TOPLAM S.NO Personel Durumu Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Erkek ,68% 11 5,% ,12% 4 57,14% ,9% 2 Kadın 8 24,32% 11 5,% 26 1,88% 3 42,86% 12 2,1% TOPLAM 329 1,% 22 1,% 26 1,% 7 1,% 597 1,% 79,9% 2,1% ERKEK KADIN S.NO Hizmet yılı Memur Sözleşmeli İşçi Geçici İşçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Yıl 65 19,76% 22 1,% 33 13,81%,% 12 2,1% Yıl 14 4,26%,% 35 14,64% 6 85,71% 55 9,21% Yıl 39 11,85%,%,%,% 39 6,54% Yıl 86 26,14%,% 73 3,54% 1 14,29% 16 26,8% Yıl 71 21,58%,% 97 4,59%,% ,14% 6 25 Yıldan fazla 54 16,41%,% 1,42%,% 55 9,21% TOPLAM 329 1,% 22 1,% 239 1,% 7 1,% 597 1,% 9,21% 1-5 YIL 28,14% 2,1% 5-1 YIL 26,8% 6,54% 9,21% 1-15 YIL 15-2 YIL 2-25 YIL 25 YILDAN FAZLA Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

27 I- GENEL BİLGİLER Memur Sözleşmeli İşçi Geçici İşçi TOPLAM S.NO Personel Yaş Durumu Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % ,76% 1 4,55%,%,% 43 7,21% ,73% 17 77,27% 27 11,3% 3 42,86% 79 13,23% ,21% 4 18,18% 96 4,17% 2 28,57% ,69% ,3%,% ,54% 2 28,57% 244 4,87% TOPLAM 329 1,% 22 1,% 239 1,% 7 1,% 597 1,% YAŞ 38,69% 7,21% 13,23% YAŞ 4,87% YAŞ 46+ YAŞ YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETİ Yıllar Memur Sözleşmeli Kadrolu İşçi Geçici İşçi Toplam İşçi Toplam Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı ,74%,% 2 27,97% ,29% ,26% ,8%,% ,19% ,2% ,2% ,64% 5,87% 16 18,47% 21 35,2% 37 53,48% ,25% 3,53% 99 17,58% ,64% ,22% ,5% 19 3,9% 26 42,28% 7 1,14% ,41% ,11% 22 3,69% 239 4,3% 7 1,17% ,2% 597 Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

28 I- GENEL BİLGİLER YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETİ Memur İşçi Sözleşmeli Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sunulan Hizmetler Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana başlıklar altında özet olarak aşağıya çıkarılmıştır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırlama faaliyetleri, teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetleri, Memur özlük işlemleri ile alakalı faaliyetler, Satınalma faaliyetleri, planlama faaliyetleri ve bilgi işlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Altyapı Hizmetleri Yol yapım ve bakımı, asfalt veya beton parke taşı kaplamaları, yağmur suyu kanallarının yapımı, hizmet binalarının inşası ve mezarlık hizmeti, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. İmar ve Şehircilik Hizmetleri İmar planlarının, imar durumlarının tanzim edilmesi, inşaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüş yolları, yaya bölgeleri ve yeşil alan yapımları ile katı atıkların toplanması, kimyasal ve tıbbi atıkların toplanması, semt pazarlarının, cadde ve sokakların temizlenmesi çalışmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. İnsan ve Hayvan Sağlığı Hizmetleri Bahçelievler halkına hem doğrudan koruyucu ve kollayıcı sağlık hizmetleri sunulurken, yine halk sağlığını korumak adına gıda denetimi ve zoonozla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele çalışmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Zabıta ve sivil savunma ile alakalı hizmetler ve eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu alandaki temel faaliyetler, halkı bu etkinliklerden faydalandıracak projeleri geliştirmek, toplum genelinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında özellikle fiziksel ve zihinsel engelliler, yaşlılar, çocuklar, bakıma muhtaç hastalar gibi dezavantajlı gruplara destek vermek ve halkın bu yönde bilgi ve becerisini artıracak eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleştirilen tüm hizmetlerin tanıtılması ve duyurulması hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

29 Ġlgili Birim Ġlgili ĠĢlem Dosyası Ödeme Belgesine Ek I- GENEL BİLGİLER 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediyemiz Yönetimi; Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, İç Denetçiler, Müdürler, Şefler, Memurlar ve İşçilerden oluşur. Belediye Başkanı Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. 518 sayılı kanuna göre ise; Belediye Başkanı Üst Yöneticidir. Üst yönetici Belediye Meclisine karşı sorumludur. Bu sorumluluğun gereklerini; İç Denetçiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi vasıtasıyla yerine getirir. Belediye Birim Müdürleri de Harcama Yetkilisi olup, üst yöneticiye karşı sorumludur. Üst Yönetici iç denetçiler vasıtasıyla iç denetim yaptırır. MALĠ YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL YAPISI ÜST YÖNETĠCĠ Belediye BaĢkanı HARCAMA YETKĠLĠLERĠ (Giderin Yapılmasına Ġzin Verir) 1. Belediye BaĢkanı (Özel Kalem Müdürlüğü) 2,Belediye BaĢkanı (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 3. Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürü 4. Yazı ĠĢleri Müdürü 5. TeftiĢ Kurulu Müdürü 6. Hukuk ĠĢleri Müdürü 7. Basın Yayın ve Halkla ĠlĢ. Müdürü 8. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 9. Emlak ve Ġstimlak Müdürü 1. Fen ĠĢleri Müdürü 11. ĠĢletme ve ĠĢt. Müdürü 12. Ruhsat ve Denetim Müdürü 13. Ġmar ve ġehircilik Müdürü 14. Park ve Bahçeler Müdürü 15. Sağlık ĠĢleri Müdürü 16. Destek Hizmetleri Müdürü 17. Temizlik ĠĢleri Müdürü 18. Zabıta Müdürü 19. Etüt ve Proje Müdürü GerçekleĢtirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesini Hazırlar Mali Hizmetler Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKĠLĠSĠ Mali Karar ve ĠĢlem GörüĢ Yazısı Düzenlenir (Ayrıntılı, Açık ve Gerekçeli) ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ (ĠÇ DENETÇĠLER) *Ġç Denetimin Amacı İç Denetim, Başkanlığın faaliyet ve çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla yapılan bağımsız, tarafsız bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim birimi, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle Başkanlığın amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. *Ġç Denetimin Kapsamı **Başkanlığın merkez ve tüm birimlerinin faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. ***Ġç denetim, faaliyet veya birimlerin risk düzeyi esas alınarak sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla iç denetim standartlarına uygun olarak yapılır. *Ġç Denetçilerin Görevleri: a) Başkanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetlemek, b)kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, c) Yasal uygunluk denetimi yapmak, d) Başkanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, e) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek f) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek, g) Başkanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, h) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi, ı)iç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üst yöneticinin bilgisine sunmak, i) İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek, j) Elektronik bilgi sistemi ve e-devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi. k) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, ÖN MALĠ KONTROL HARCAMA SONRASI DENETĠM ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

30 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ ÖN MALİ KONROL MAHASEBE YETKİLİSİ I- GENEL BİLGİLER HARCAMA SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ MALİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HARCAMA TALİMATI MAL VE HİZMET ALINMASI 3 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

31 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediyemizin Temel Politika ve Önceliği Vizyonumuzdaki ilkelerdir; Güvenirlik; Halkın, çalışanların ve paylaşanların güvendiği, kimsesizlerin kimsesi olmaya aday bir yerel yönetim olmak temel ilkemizdir. Liyakat; Atama, terfi ve her türlü görevlendirmelerde liyakat esasına uygun hareket edilir. İnsan Odaklılık; İnsan en değerli varlığımızdır. İş Etiği; Her türlü işte iş ahlakına özen gösterilir. Eşitlik; Halkla, çalışanlara ve diğer paylaşanlara eşit muamele edilir. Sorumluluk; Her çalışan yaptığı işe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. Katılımcılık; Her düzeyde çalışanın ve halkın her kesiminin fikir, öneri ve eleştirileri kurumsal hizmetlerimizde ölçü aldığımız kriterlerdir. Verimlilik; Her türlü kaynağın etkin ve verimli şekilde kullanılmasını temel alan bir kurum kimliğine sahip bulunmaktayız. Çevrecilik; Çalışmalarımızda doğanın ve yaşam alanların korunmasına önem verilir. Değer Odaklılık; Her türlü çalışmamızda toplumsal değerler referans alınır. B- İdarenin Amaç ve Hedefleri 1.1. KURUMSAL YAPI STRATEJİK AMAÇ: Başkanın, belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak, verimli bir çalışma programının sağlanması HEDEF: Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi STRATEJİK AMAÇ: Tüm çalışanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması HEDEF: Başkanlık ve Kaymakamlıkça istenecek araştırmaların en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılması STRATEJİK AMAÇ: Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, şeffaf bir yerel yönetim oluşturulması HEDEF: Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapılarak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonun sağlanması ve yazılı kültüre geçilmesi STRATEJİK AMAÇ: Her türlü araç ve tesisattan optimum düzeyde yararlanarak, belediye hizmetlerinin en verimli şekilde ve kesintisiz olarak sürdürülmesi HEDEF: Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması STRATEJİK AMAÇ: Denk bütçeli, gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak, hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi HEDEF: Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi STRATEJİK AMAÇ: Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması HEDEF: Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile tüm belediye birimlerinin satın almalarının bir elden temin edilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması STRATEJİK AMAÇ: Belediyemiz çalışanlarının, mesai saatinde her türlü gereksinimlerinin karşılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli şekilde sürdürülebileceği fiziksel mekanlara kavuşturulması HEDEF: Belediye çalışanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi şekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekanların fiziksel şartlarının düzenlenmesi STRATEJİK AMAÇ: Belediyenin ve paydaşların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması HEDEF: Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması STRATEJİK AMAÇ: İstihdamların iş gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlayarak, çalışanların yetkinliklerine uygun işlerde istihdamının, değer yaratan ve aidiyet duygusuna sahip insanlar olmalarının sağlanmasıdır HEDEF: Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürüterek ve motivasyonlarını arttırarak başarılı bir performans sergilemelerinin sağlanması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

32 II- AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ: Belediye ve üçüncü kişiler arasındaki muhtemel ihtilafları, belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde hukuki platforma taşıyarak, sonuçlandırılması için gerekli çabanın gösterilmesi ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması HEDEF: Belediyeye ait hukuki işlemlerin ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi ve yasal hakların korunması STRATEJİK AMAÇ: İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin Coğrafi Kent Bilgi Sisteminde kayıt altına alınması ve tüm bu işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında çalışmalarının sağlanması HEDEF: Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması STRATEJİK AMAÇ: Bahçelievler Belediyesi nin, çağdaş, değişime öncülük eden, halkın beğenisini kazanan projeleri gerçekleştiren bir belediye olması HEDEF: Belediye ve paydaşlara ait verileri toplayarak, halk ve belediye yararına değişik ölçek ve içerikte projeler üretilmesi ALTYAPI STRATEJİK AMAÇ: Bahçelievler halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması HEDEF: İlçenin altyapısının güçlendirilmesi ve mevcutların bakımının düzenli olarak yapılması HEDEF: İlçe halkına hizmet götüren kamu kuruluşlarına ait binaların, daha nitelikli hizmet verir duruma getirilmesi ve bu durumun korunmasına yönelik destek verilmesi HEDEF: Belediye Başkanlığı binasının yapımını gerçekleştirerek hizmet kapasitesinin arttırılması HEDEF: İlçede oluşabilecek doğal afetlerle mücadele araç ve ekipman altyapısının kurulması ve mevcutların güçlendirilmesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK STRATEJİK AMAÇ: Gelişen teknolojiye uygun, halkın isteklerini göz önünde bulunduran, ideal bir Kent Bilgi Sistemi ortaya çıkararak, modern kent bilincine uygun bir Bahçelievler oluşturulması HEDEF: İmar planları yapılması, planların gerçekleştirilmesi için gereken disiplin ve özverinin gösterilmesi, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yatırımların yer seçimlerinin ve geliştirilmesinin yönlendirilmesi, sağlam, estetik ve çağdaş binalar yapılmasının sağlanması STRATEJİK AMAÇ: Yasal hakları kullanarak, sorumlulukların yerine getirilmesi, ihtiyaç duyulan kamulaştırmaları gerçekleştirerek daha fazla yeşil alan kazanılması ve Bahçelievler kültürüne dönüşü sağlayacak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması HEDEF: Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması HEDEF: Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin satışı ve işgaliye ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralarının toplanarak gelir sağlanması 4.1. ÇEVRE VE REKREASYON STRATEJİK AMAÇ: Yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve gün içi artan yoğun insan trafiğine rağmen, temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturarak, bu kültürün ilçe sakinlerinde bir değer yargısı haline dönüştürülmesi HEDEF: Katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması ve çevre temizliğinin sağlanması HEDEF: Tıbbi, kimyasal ve benzeri zararlı atık üreten işletmelerin, kayıt altına alınması, denetlenmesi ve atıkların düzenli olarak toplanması HEDEF: Halkta temizlik ve çevreye bakışı olumlu bir değer yargısına dönüştürmek için gerekli her türlü kampanyanın düzenlenmesi ve bilinç artırıcı etkinliklerde bulunulması STRATEJİK AMAÇ: Plansız, yoğun yapılaşmanın yol açtığı betonlaşma arasında ilçe halkına yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde, her türlü boş alanın değerlendirilmesi ve nitelikli yeşil alanın azami miktara çıkarılması HEDEF: Halen dünya ortalamasının çok gerisinde olmanın ötesinde (7m 2 /kişi başı), İstanbul ili genelindeki ilçelerin ortalamasının da hayli altında olan (1,5 m 2 /kişi başı) kişi başına düşen yeşil alan miktarının 211 yılında, İstanbul ili ortalama düzeyine taşınması HEDEF: İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park, çocuk oyun alanı ve benzeri rekreasyon alanlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve sürekli etkin kullanıma hazır bulundurulması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

33 II- AMAÇ VE HEDEFLER 5.1. İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI STRATEJİK AMAÇ: Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması ve özel ilgiye muhtaç (zihinsel özürlü, fiziksel engelli, kronik psikiyatrik hastalar vb.) yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürekli ve kurumsal olarak ulaştırılması HEDEF: Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması HEDEF: İlçede yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara ve öğrencilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulacağı yerleşik bir Halk Polikliniğinin kurulması HEDEF: Yardıma muhtaç kronik psikiyatri hastalarına ve zihinsel özürlülere yönelik, eğitim ve tedavi olanakları sağlanması STRATEJİK AMAÇ: İlçedeki hayvan ve insanların birbirlerinin yaşamını tehdit etmeden uyum içerisinde yaşayabilecekleri güvenli bir alan oluşturulması HEDEF: İlçedeki başıboş hayvanların toplanması, tedavisi, ıslahı ve insan sağlığı açısından şehir yaşamına uygun hale getirilmesi HEDEF: İnsan yaşamını tehdit eden zararlı ve haşerelerle etkin mücadele edilmesi HEDEF: Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması KUMU DÜZENİ VE AFET YÖNETİMİ STRATEJİK AMAÇ: İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara, yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek, ilçedeki emniyet güçleriyle işbirliği halinde, halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlanması HEDEF: Her türlü (özellikle Pazaryerleri ve açık alanda satış yapan, halk sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğinin arttırılması HEDEF: Zabıtanın varlığını ön plana çıkaracak etkinlikleri arttırarak, kamu düzenini bozmaya eğilimli kişilerde denetim bilinci oluşturmak ve vatandaşlarda zabıtaya güven ve işbirliği duygusunu geliştirilmesi HEDEF: Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin arttırılması ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması STRATEJİK AMAÇ: Depremde birinci derecede riskli bölge olarak algılanan ilçemizde vatandaş nezdinde afet bilincinin geliştirilmesi ve olağan üstü koşullara uygun gerekli altyapının kurulması HEDEF: Vatandaşlar ve resmi kurumlarda olağan üstü durumlara karşı gerekli bilincin oluşturulması HEDEF: Olağan üstü durumlara karşı ilçemizde yaşayan insanlarımızın sayısal değerine uygun ihtiyaç malzemelerinin ve Arama Kurtarma ekiplerinin teknik malzeme ve donanımlarının temin edilmesi SOSYAL BELEDİYECİLİK STRATEJİK AMAÇ: Paydaşların ve belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması HEDEF: Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi HEDEF: Eğitimden bireysel imkanları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi HEDEF: İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi HEDEF: Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi HEDEF: Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal destekte bulunulması HEDEF: Halka kültürel yönde kazanım oluşturması beklenen, görsel ve basılı materyalin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİK AMAÇ: Belediye hizmetlerinden ve toplumca kabul gören önemli gün ve haftalara ilişkin etkinliklerden; çalışanlar, paydaşlar ve ilgili kamuoyunun azami oranda haberdar edilmesi ve hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması HEDEF: Çalışanların ve yoksul ailelerin zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi HEDEF: Önemli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerle halkın kaynaşması, dayanışması ve sosyal barışın sağlanması HEDEF: Sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve ilçedeki aktif spor kulüplerinin daha yaygın faaliyetler sürdürmelerinin teşvik edilmesi HEDEF: Belediyemiz tüm birimlerinin hizmetlerinin halka etkin biçimde duyurularak en yüksek katılım ve yararlanma fırsatının sağlanması HEDEF: Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

34 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 29 Yılı Gider Bütçemizin Gerçekleşme Oranı Net Bütçe Ödeneğine Göre % 78,43 Olup, Fonksiyonel Sınıflandırma Birinci Düzey Verileri, Kurumsal Sınıflandırma Dördüncü Düzey Verileri, Ekonomik Sınıflandırma 1 2. Düzey Verileri,Yıllara göre Bütçe Geliri /Gideri miktarları ve Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Düzey Verileri aşağıda tablo ve grafik olarak gösterilmiştir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BİRİNCİ DÜZEY VERİLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Gideri Toplamı (TL) Yüzdelik Oranları 46 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ,22 1,% 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,37 16,63% 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,44 5,52% 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,88 36,25% 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,4 21,8% 6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,78 6,9% 7 SAĞLIK HİZMETLERİ ,8 1,1% 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,55 13,33% BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI , ,81 66,17% 36,25% 21,8% 78,43% 5,52% 16,63% 13,33% 6,9% 1,1% 21,57% GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE HARCANMAYAN ÖDENEK Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

35 ,7%,17%,31%,11%,6%,43% 3,44% 1,14% 1,19% 1,7% 3,82% 4,95% 3,15% 5,88% 6,1% 9,5% 32,28% 25,14% III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÖRDÜNCÜ DÜZEY VERİLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Gideri Toplamı (TL) Yüzdelik Oranları BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ,22 1,% 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,27,7% 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,29,17% 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,51,31% 2 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ,13,11% 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,84,6% 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,55 3,44% 21 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,25 3,82% 32 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ,13 4,95% 33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,11 32,28% 36 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,7 5,88% 37 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ,63 6,1% 38 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ,8,43% 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,65 1,14% 4 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,3 9,5% 41 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRDLÜĞÜ ,22 1,19% 42 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,32 1,7% 43 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,82 25,14% 46 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,7 3,15% BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI , ,81 66,17% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% BÜTÇE GİDERLERİNİN ORAN OLARAK BİRİMLERE DAĞILIMI Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

36 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER EKONAMİK SINIFLANDIRMA I-II. DÜZEY VERİLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA Bütçe Gideri Toplamı (TL) Yüzdelik Oranları I II III IV BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ,22 1,% 1 PERSONEL GİDERLERİ ,43 15,96% 1 MEMURLAR ,22 44,93% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,48 2,75% 3 İŞÇİLER ,41 49,91% 4 GEÇİCİ PERSONEL 66.64,77,28% 5 DİĞER PERSONEL ,55 2,11% 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,46 2,13% 1 MEMURLAR 93.69,92 28,9% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,23 4,76% 3 İŞÇİLER ,67 66,2% 5 DİĞER PERSONEL 4.453,64,14% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,23 4,32% 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,81,43% 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,9 1,37% 3 YOLLUKLAR ,78,13% 4 GÖREV GİDERLERİ ,76 1,5% 5 HİZMET ALIMLARI ,14 82,35% 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25.8,8,4% 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK. VE ONAR. GİD ,24 1,98% 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,51 3,2% 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,1,63% 4 FAİZ GİDERLERİ ,59,37% 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,59 1,% 5 CARİ TRANSFERLER ,28 4,57% 1 GÖREV ZARARLARI ,77 5,7% 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF ,25 12,3% 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,2 19,21% 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,24 62,79% 6 SERMAYE GİDERLERİ ,23 36,65% 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,16 3,59% 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 174.,,32% 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA ,84 11,88% 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,23 84,21% 36 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

37 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER EKONAMİK SINIFLANDIRMA I-II. DÜZEY VERİ GRAFİĞİ 4,32%,37% 4,57% 36,65% 15,96% 2,13% PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ 2.. YILLARA GÖRE BÜTÇE GELİRİ/GİDERİ MİKTARI Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü GELİR GİDER Polinom. (GELİR) Polinom. (GİDER) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

38 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ I.II. III. DÜZEY GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe İle Tahmin Edilen Toplam Tahakkuk 29 Yılı Net Tahsilâtı 1 VERGİ GELİRLERİ , , , 33,68% 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , ,15 25,16% 9 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER , , ,15 25,16% 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ , , ,76 69,34% 2 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ , , ,11 1,% 9 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , ,65 5,21% 6 HARÇLAR , , ,9 87,51% 9 DİĞER HARÇLAR , , ,9 87,51% 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,9 94,28% 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , , ,95 91,44% 1 MAL SATIŞ GELİRLERİ 4.27, , , 99,96% 2 HİZMET GELİRLERİ , , ,95 91,3% 6 KİRA GELİRLERİ , , ,94 97,51% 1 TAŞINMAZ KİRALARI , , ,94 97,51% 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,2 99,46% 9 DİĞER GELİRLER , , ,2 99,46% 4 ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,,,,% 3 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 643,,,,% 1 CARİ 643,,,,% KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,,,,% CARİ ,,,,% SERMAYE ,,,,% 5 DİĞER GELİRLER , , ,3 83,32% 1 FAİZ GELİRLERİ , , ,45 77,72% 8 VERGİ RESİM HARÇ VE GECİKME FAİZLERİ 643, ,36,,% 9 DİĞER FAİZLER , , ,45 1,% 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , ,18 95,88% 2 VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR , , ,75 1,% 4 KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI , , ,4 34,96% 8 MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR , , ,3 1,% 3 PARA CEZALARI , , ,88 39,17% 2 İDARİ PARA CEZALARI , , ,49 88,47% 4 VERGİ CEZALARI , , ,12 34,76% 9 DİĞER PARA CEZALARI 643, 74.13, ,27 73,43% 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , 95.31, ,52,% 1 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , 95.31, ,52,% 6 SERMAYE GELİRLERİ , , ,31 78,63% 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , , ,31 78,63% 5 ARSA SATIŞI 643, , ,31 99,5% 9 DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , ,14 4., 13,49% 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,,,,% 1 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,,,,% Tahsil Oranı % TOPLAM , , ,43 52,55% 9 RED VE İADELER (-),, ,76,28% GENEL TOPLAM , , ,67 52,28% BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR TAHSİL EDİLEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI , ,67 59,63% 28 YILI TOPLAM TAHAKKUK TAHSİL EDİLEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI , ,67 52,28% Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

39 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ I.II. III. DÜZEY GRAFİĞİ 4,66% 54,59% 39,74% 1,1% VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 52,28% 47,72% 59,63% 4,37% TAHSİL EDİLEN GELİR TAHSİL EDİLEN GELİR TAHAKKUK ETTİRİLEN GELİRDEN TAHSİL EDİLEMEYEN BÜTÇEYLE TAHMİN EDİLEN GELİRDEN TAHSİL EDİLEMEYEN YILLARA GÖRE TAHAKKUK/TAHSİLAT MİKTARI TAHAKKUK TAHSİLAT Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

40 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 29 YILI SONU İTİBARİYLE BORÇ TABLOSU S.No. Açıklama İtibariyle Borç Miktarı (TL) 1 Resmi kurumlar ve diğer borçlar ,26 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Temel Mali Tablolara ilişkin detaylı açıklamalar tablolar içerisinde verilmiştir. Belediyemizin gelir ve giderlerinin tüm ekonomik düzeylerdeki rakamsal verileri, miktar olarak verildiği gibi bütçenin gerçekleşme oranları yüzde olarak verilmiş olup, grafiklerle desteklenerek açıklanmıştır. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. KURUMSAL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü 1.2. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1.3. Yazı İşleri Müdürlüğü 1.4. Temizlik İşleri Müdürlüğü (Makina İkmal Bakım ve Onarım) 1.5. Mali Hizmetler Müdürlüğü 1.6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.7. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1.8. Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bilgi İşlem) 1.9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.1. Hukuk İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (A.P.K.) 4 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

41 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Başkanın, belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak, verimli bir çalışma programının sağlanması. Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi FAALİYET Temsil ağırlama faaliyetleri. Temsil, ağırlama faaliyetlerinin yapılmış olması PERFORMANS KRITERİ ALT FAALİYETLER/ Temsil ağırlama faaliyetleri Skala Yerli, yabancı ziyaretçi kabulü Adet Resmi tören, bayram ve açılışlara katılım Adet Halk toplantılarına katılım Adet Televizyon programlarına katılım Adet Sivil toplum kuruluşları, dış temsilcilikler, okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretleri Adet TOPLAM Temsil Ağırlama Faaliyetleri Faaliyet Resimleri Kaynak: Özel Kalem Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

42 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Tüm çalışanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması. Başkanlık ve Kaymakamlıkça istenecek araştırmaların en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılması FAALİYET Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda incelemeler yapmak Başkanlık Makamı nın emir ve talimatları gereğince incelemeler ve 657 sayılı Kanun gereğince disiplin soruşturması yapmış olmak PERFORMANS KRITERİ ALT FAALİYETLER/ Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda incelemeler yapmak Skala Disiplin soruşturmalarının yapılması Adet Ön incelemeler yapmak Adet Başkanlık Makamının Emir ve Talimatları Doğrultusunda inceleme Faaliyetleri Öninceleme Disiplin Soruşturması Kaynak: Teftiş Kurulu Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, şeffaf bir yerel yönetim oluşturulması. Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapılarak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonun sağlanması ve yazılı kültüre geçilmesi FAALİYET Gelen ve giden evrakın kayıt altına alınması Gelen ve giden evrakların tamamının kayıt altına alınması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Evlenme başvuruları, akitlerinin yapılması ve izin belgeleri verilmesi Hızlı ve yerinde hizmet sunulması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Encümen ve meclis kararları Meclis ve encümen kararlarının kayır altına alınması ve ilgili birimlere dağıtılması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Posta Klasik iletişim yerine teknolojik iletişime geçilmesi PERFORMANS KRITERİ ALT FAALİYETLER/ Gelen ve giden evrakın kayıt altına alınması Skala İşlem gören gelen ve giden evrak Adet İşlem gören dilekçeler Adet TOPLAM FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

43 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER: Evlenme Başvuruları, Akitlerin Yapılması ve İzin belgeleri verilmesi Skala Gelen evlenme müracaatı Adet Yapılan evlenme akdi Adet Verilen izinname Adet TOPLAM ALT FAALİYETLER: Encümen ve meclis kararları Skala Kayıt altına alınan ve birimlere gönderilen meclis kararları Adet Kayıt altına alınan ve birimlere gönderilen encümen kararları Adet TOPLAM ALT FAALİYETLER: Posta Skala Posta ile gönderilen evrak Adet Gelen ve Giden Evrakın Kayıt Altına Alınması Evlenme Başv., Akitlerin Yap. ve İzin Belgeleri Verilmesi Evlenme Müracaatı Evlenme Akdi Verilen İzinname Encümen ve Meclis Kararları Posta Meclis Kararı Encümen Kararı Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

44 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Her türlü araç ve tesisattan optimum düzeyde yararlanarak, belediye hizmetlerinin en verimli şekilde ve kesintisiz olarak sürdürülmesi. Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması FAALİYET Akaryakıt ve madeni yağ alımı Binek ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağlarının alınmış olması, araçların faal olması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET Araç vergi resim ve harçlar Köprü ve otoyol geçiş ücretleri Taşıt ve Sürücü Kiralama Yedek parça alımları Her türlü bakım ve onarımın yapılması Diğer tüketim malları mal ve malzeme alımı Taşıt bakım ve onarım gideri Taşıt, makine ve teçhizat alımı İş Makineleri, iş alet ve edevatları onarımları ve yedek parça alımları Araç sigorta, muayenelerinin yapılmış olması PERFORMANS KRITERİ Köprü, otoyol geçiş sayısı PERFORMANS KRITERİ Kiralama sayısı PERFORMANS KRITERİ Alınan yedek parça sayısı PERFORMANS KRITERİ Yapılan makine, teçhizat, büyük onarım, taşıta bağlı ekipmanın bakım ve onarım miktarı Yıl içinde planda öngörülen diğer tüketim mal ve malzemelerin alımının yapılması Mevcut araçların tamir bakım ve onarımlarının yapılmış olması PERFORMANS KRITERİ PERFORMANS KRITERİ PERFORMANS KRITERİ İhtiyaç duyulan taşıt makine ve teçhizatın alımı PERFORMANS KRITERİ Gerekli onarımların yapılması, yedek parçaların alımı PERFORMANS KRITERİ ALT FAALİYETLER/ Akaryakıt ve madeni yağ alımı Skala Akaryakıt alımı Litre Madeni yağ alımı Litre ALT FAALİYETLE/ Araç vergi resim ve harçlar Skala Sigorta yapılan araç Adet Muayene ve vergi ödemesi yapılan araç Adet ALT FAALİYETLER /Köprü ve otoyol geçiş ücretleri Skala Köprü ve otoyoldan geçiş sayısı Adet ALT FAALİYETLER/ Taşıt ve sürücü kiralama Skala Taşıt kiralama Adet Şoför kiralama Adet ALT FAALİYETLER/ Yedek parça alımları Skala Yedek parça giderleri TL ALT FAALİYETLER/ Her türlü bakım ve onarımın yapılması Skala Bakım ve onarımı yapılan araç Adet ALT FAALİYETLER/ Diğer tüketim malları mal ve malzeme alımı Skala Diğer tüketim malları mal ve malzeme alımı gideri TL ALT FAALİYETLER/ Taşıt bakım ve onarım gideri Skala Taşıt bakım ve onarım gideri TL ALT FAALİYETLER / Taşıt makine teçhizat alımı Skala Taşıt makine teçhizat alımı TL ALT FAALİYETLER/İş Makineleri, iş alet ve edevatları onarımları ve yedek parça alımları Skala İş makineleri, iş alet ve edevatları onarım giderleri TL İş Makineleri, İş alet ve edevatları ve yedek parça alımları TL Kaynak: Temizlik İşleri Müdürlüğü(Makine İkmal) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

45 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı Araç Vergi Resim ve Harçlar Akaryakıt Yağ Sigorta Yapılan Araç Muayene ve Vergi Ödemesi Yapılan Araç Köprü ve Otoyol Geçiş Taşıt ve Sürücü Kiralama Taşıt Kiralama Şoför Kiralama Yedek Parça Alımları Her Türlü Bakım ve Onarımın Yapılması Diğer Tüketim Malları Mal ve Malzeme Alımı Taşıt Bakım ve Onarım Gideri Kaynak: Temizlik İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

46 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Taşıt Makine Teçhizat Alımı İş Makineleri, İş alet ve edevatları onarımları ve yedek parça alımları İş Makineleri, İş alet ve edevatları onarım Giderleri İş Makineleri, İş alet ve edevatları Yedek Parça Alımları Kaynak: Temizlik İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Denk bütçeli, gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak, hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi. Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi FAALİYET Muhasebe faaliyetleri Her türlü harcamanın muhasebeleştirilmesi PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Maaş ve personel özlük işlemleri İşlemlerin yapılması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Bütçe ve kesin hesap faaliyetleri Realist ve uygulanabilir bütçe PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Hak ediş kontrolü ve ödeme işlemleri faaliyetleri Faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Arşiv ve evrak kayıt faaliyetleri Evrakların kayıt altına alınması, arşivlenmesi PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Tahakkuk kayıplarının azaltılması Tahakkuk kayıplarının % 5 azaltılmış olması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Geçmiş dönemlerden tahakkuk eden alacakların tahsili Her yıl % 1 alacak tahsilinin gerçekleştirilmiş olması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Tahakkuk miktarını arttırmak için denetimlerin arttırılması Tahakkuk miktarının % 5 arttırılmış olması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Mevcut alacakların belirlenmesi ve hukuki işlemlerin başlatılması ve takibi Tespit ve hukuk işlemlerin başlatılması PERFORMANS KRITERİ FAALİYET Ulusal ve uluslar arası yeni finansman kaynaklarının bulunması Ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarına yönelmek, projeler sunmak PERFORMANS KRITERİ FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

47 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Muhasebe faaliyetleri Skala Her türlü harcamanın muhasebeleştirilmesi Adet Ödeme emri evrakı tanzim edilmesi Adet Muhasebe işlem fişi tanzim edilmesi Adet TOPLAM ALT FAALİYETLER/ Maaş ve personel özlük işlemleri Skala Maaş ve personel özlük işlemleri Adet ALT FAALİYETLER:/Bütçe ve kesin hesap faaliyetleri Skala Bütçe ve kesin hesap faaliyetleri Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Hak ediş kontrolü ve ödeme işlemleri faaliyetleri Skala Hak ediş kontrolü ve ödeme işlemleri faaliyetleri Adet ALT FAALİYETLER/ Arşiv ve evrak kayıt faaliyetleri Skala İşlem gören gelen / giden evrak Adet 32/ / / / / ALT FAALİYETLER/ Tahakkuk kayıplarının azaltılması Skala Tahakkuk kayıplarının azaltılması % ALT FAALİYETLER/ Geçmiş dönemlerden tahakkuk eden alacakların tahsili Skala Tahakkuk eden alacakların tahsili % 71,14 65,77 65,38 63,4 52, ALT FAALİYETLER/ Tahakkuk miktarını artırmak İçin denetimlerin artırılması Skala Tahakkuk miktarını artırmak için denetimlerin artırılması Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Mevcut alacakların belirlenmesi ve hukuki işlemlerin başlatılması ve takibi Skala Yapılan hukuki işlemler ve takip Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Ulusal ve uluslararası yeni finansman kaynaklarının bulunması Skala Ulusal ve uluslararası yeni finansman kaynaklarının bulunması Ad./Euro 1/ /1876 Muhasebe Faaliyetleri Her türlü harcamanın muhasebeleştirilmesi Ödeme emri evrakı tanzim edilmesi Muhasebe işlem fişi tanzim edilmesi Hak Ediş Kontrolü ve Ödeme İşlemleri Faaliyetleri Arşiv ve Evrak Kayıt Faaliyetleri Gelen Evrak Giden Evrak Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

48 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Tahakkuk Eden Alacakların Tahsili 8,% 7,% 71,14% 65,77% 65,38% 63,4% 6,% 5,% 52,28% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması. Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile tüm belediye birimlerinin satın almalarının bir elden temin edilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması FAALİYET Destek Hizmetleri Müdürlüğü -belediye birimlerine kırtasiye ve malzeme alımı Tüm müdürlüklerce talep edilen kırtasiye malzemesi alımının gerçekleştirilmiş olması PERFORMANS KRITERİ ALT FAALİYETLER/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Belediye birimlerine kırtasiye ve malzeme alımı Skala /22 Madde doğrudan alım Adet /19 Açık ihale usulü ile yapılan alımlar Adet /21 Madde pazarlık usulü ile yapılan alımlar Adet TOPLAM Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Belediye Birimlerine Kırtasiye ve Malzeme Alımı /22 Madde Doğrudan Alım 4734/19 Açık İhale Usulü İle Yapılan Alımlar 4734/21 Madde Pazarlık Usulü İle Yapılan Alımlar Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

49 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Belediyemiz çalışanlarının, mesai saatinde her türlü gereksinimlerinin karşılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli şekilde sürdürülebileceği fiziksel mekanlara kavuşturulması. Belediye çalışanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi şekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekanların fiziksel şartlarının düzenlenmesi FAALİYET Şebeke ve içme suyu alımları İSKİ ve ilgili yerlerden abonelik başvurularının ve ödemelerin yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Yakacak alımları Doğalgaz PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Elektrik alımları BEDAŞ PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Telefon abonelik ve kullanım ücretleri Telekom PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Haberleşme cihazları, kablo TV ve tesis kira bedelleri, ruhsat ve kullanımları Telsiz, kablo tv gibi araçların yıl içi kullanım bedellerinin ödenmiş olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Yangın ve güvenlik malzemesinin dolumu ve yenilerinin alımı Yangın Tüpleri PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Elektrik, hırdavat ve nalburiye türü malzeme alımları Gerekli malzemelerin alınmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Toplantı, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi Etkinlik ve törenlerin düzenlenmiş olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Ofis mobilyaları, büro malzemeleri alımları Tüm md.ihtiyaçları doğrultusunda her türlü büro malzemesi vb. alınmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Makine teçhizat bakım onarım giderleri Mak.teçhi., demirb.bakım onarımı, yedek parçalarının temini ve malzeme alımının yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Büro bakım ve onarımı Belediye tesislerin gerektirdiği bina tadilat ve onarımların yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Kamu kurumları ve müftülüğe bağlı ibadethanelerin tem., okul bakı.on., demirbaş ve tem. g. Tem. işl.yapıl.; okul ve okul müşt.olarak kull.sp.salonu gibi binaların boya badana bakı.onr.yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Büro makineleri alımları Bilg., fotok., baskı mak., ayrıca yeni yapılan bld.bin. jeneratör, gör.kamera sist. akıllı santral alımı PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Güvenlik kontrol araçları Bld. binalarının giriş kapılarına konulacak kontrol amaçlı makine teçhizat alımının yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Temizlik malzemesi alımları Tüm birimlerin temizlik malzeme ihtiyacının karşılanmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Temizlik hizmet alımı Belediyemiz ve tüm birimlerin temizlik işlerinin yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Güvenlik hizmet alımı Belediyemiz ve tüm birimlerin güvenlik işlerinin yapılmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Halk Polikliniği demirbaş alımları Yıl boyu aktif poliklinik hizmeti veren bir halk polikliniği kurulmuş olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET Tanıtım amaçlı malzeme alımları yapılması Bayrak, flama vb. malzemenin alınmış olması PERFORMANS KRİTERİ FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

50 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Şebeke ve içme suyu alımları Skala Şebeke suyu alımları M ALT FAALİYETLER/ Yakacak alımları Skala Yakacak alımları M ALT FAALİYETLER/ Elektrik alımları Skala Elektrik alımları KWH ALT FAALİYETLER/ Telefon abonelik ve kullanım ücretleri Skala Telefon abonelik ve kullanım ücretleri TL ALT FAALİYETLER/ Haberleşme cihazları, kablo TV ve tesis kira bedelleri, ruhsat ve kullanımları Haberleşme cihazları, kablo TV ve tesis kira bedelleri, ruhsat ve kullanımları ALT FAALİYETLER: Yangın ve güvenlik malzemesinin dolumu ve yenilerinin alımı Yangın ve güvenlik malzemesinin dolumu ve yenilerinin alımı ALT FAALİYETLER/ Elektrik, hırdavat ve nalburiye türü malzeme alımları Skala TL Skala TL Skala Elektrik, hırdavat ve nalburiye türü malzeme alımları TL ALT FAALİYETLER/ Toplantı, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi Skala Toplantı, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi TL ALT FAALİYETLER/ Ofis mobilyaları, büro malzemeleri alımları Skala Ofis mobilyaları, büro malzemeleri alımlar TL ALT FAALİYETLER: Makine teçhizat bakım onarım giderleri Skala Makine teçhizat bakım onarım giderleri TL ALT FAALİYETLER/ Büro bakım ve onarımı Skala Büro bakım ve onarımı TL ALT FAALİYETLER/ K. kurumları ve müftülüğe bağlı ibadeth. tem., okul bakı.on., demirbaş ve tem. g. K. kurumları ve müftülüğe bağlı ibadeth. tem., okul bakı.on., demirbaş ve tem. g. tem. g. Skala TL ALT FAALİYETLER/ Büro Makineleri Alımları Skala Büro Makineleri Alımları TL ALT FAALİYETLER/ Güvenlik kontrol araçları Skala Güvenlik kontrol araçları TL ALT FAALİYETLER/ Temizlik malzemesi alımları Skala Temizlik malzemesi alımları TL ALT FAALİYETLER/ Temizlik hizmet alımı Skala Temizlik hizmet alımı TL ALT FAALİYETLER/ Güvenlik hizmet alımı Skala Güvenlik hizmet alımı TL ALT FAALİYETLER/ Halk Polikliniği demirbaş alımları Skala Halk Polikliniği demirbaş alımla TL ALT FAALİYETLER/ Tanıtım amaçlı malzeme alımları yapılması Skala Bayrak, Flama Alımı TL FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

51 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Şebeke ve İçme Suyu Alımları Yakacak Alımları Şebekme ve İçme suyu (M3) Yakacak Alımları (M3) Elektrik Alımları Temizlik hizmet alımı Elektrik Alımları (KWH) Temizlik Hizmeti Alımı (TL) Güvenlik hizmet alımı Kamu kurumlarına yapılan harcamalar Güvenlik Hizmetli (TL) Kamu kurumlarına yapılan harcamalar (TL) Kaynak: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

52 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Belediyenin ve paydaşların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması. Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması FAALİYET Sunucu işletim sistemlerinin güncellenmesi Revizyon yapılan bilgisayar sayısı FAALİYET Telefon Belediyeciliğine ilişkin hizmete geçilmesi Yıl sonunda hizmetin kullanıma açılmış olması FAALİYET Eski bilgisayarların revize edilmesi Revize edilen eski bilgisayar sayısı FAALİYET Telekomda olan mail ve web sunucuların kendi sunucularımızda host edilmesi Hosting işleminin tamamlanmış olması FAALİYET Yeni Başkanlık binasının bilgi işlem altyapısının kurulması Yeni Başkanlık Binasında Kablolama çalışması ve bilgisayar sistemlerinin kurulmuş olması FAALİYET Çobançeşme biriminin kablo ve sistemlerin kurulması Çobançeşme Biriminin yeni bir binada toplanması sonucu kablolama ve sistemlerin kurulması FAALİYET Binalar arasındaki ağ bağlantılarının wireless (kablosuz) olarak yapılması Çobançeşmedeki yeni yapılacak bina ile diğer binalar arasındaki ağ bağlantılarının wireless olarak yapılmış olması FAALİYET Kiosk sisteminin kurulması Kiosk borç öğrenme ve ödeme sisteminin kurulmuş olması FAALİYET Bakım ve teknik destek hizmet alımı ile yazılımların güncellemesi ve yenilenmeleri Bakım ve Teknik Destek Hizmet alımı ile yazılımların güncellemesi yenilenmeleri ve güncellenmel-erinin yapılmış olması FAALİYET Arızalanan donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı Bilgisayarların aktif kullanımda olması FAALİYET Belediyemiz web sayfasının güncellenmesi ve geliştirilmesi Web sayfasının gündeme uygun olarak güncelleniyor olması FAALİYET Bilgisayar sarf malzemelerinin temini Sarf malzemelerin temin edilmiş olması FAALİYET Bilgisayar alımı Alınan bilgisayar sayısı FAALİYET Toner malzemesi alımı Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan toner alımlarının zamanında yapılmış olması FAALİYET Fotokopi, faks bakım onarım işi Tüm fotokopi ve faks makinelerinin bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması ve çalışır durumda olmaları FAALİYET Kent bilgisayar sisteminin kurulması ve ilgili birimlerle güncellenmesi Belediyemiz ve tüm birimlerin temizlik işlerinin yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Sunucu işletim sistemlerinin güncellenmesi Skala ) Sunucu işletim sistemlerinin güncellenmesi Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Telefon Belediyeciliğine ilişkin hizmete geçilmesi Skala Telefon belediyeciliğine ilişkin hizmete geçilmesi ALT FAALİYETLER/ Eski bilgisayarların revize edilmesi Skala Eski bilgisayarların revize edilmesi Ad ALT FAALİYETLER/Telekom da olan mail ve web sunucuların kendi sunucularımızda host edilmesi ) Telekom da olan mail ve web sunucuların kendi sunucularımızda host edilmesi ALT FAALİYETLER/ Yeni Başkanlık binasının bilgi işlem alt yapısının kurulması Skala Yapılması Skala Yeni Başkanlık binasının bilgi işlem altyapısının kurulması Yapılması Yapıldı FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

53 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Çobançeşme biriminin kablo ve sistemlerin kurulması Skala Çobançeşme biriminin kablo ve sistemlerin kurulması Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Binalar arasındaki ağ bağlantılarının wireless (kablosuz) olarak yapılması Binalar arasındaki ağ bağlantılarının wireless (kablosuz) olarak yapılması Skala Yapılması - Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Kiosk sisteminin kurulması Skala (Kiosk sisteminin kurulması ALT FAALİYETLER/ Bakım ve teknik destek hizmet alımı ile yazılımların güncellemesi ve yenilenmeleri Bakım ve teknik destek hizmet alımı ile yazılımların güncellemesi ve yenilenmeleri ALT FAALİYETLER/ Arızalanan donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı Arızalanan donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı ALT FAALİYETLER/ Belediyemiz web sayfasının güncellenmesi ve geliştirilmesi ) Belediyemiz web sayfasının güncellenmesi ve geliştirilmesi Skala Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Skala Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Skala Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Bilgisayar Sarf malzemelerinin temini Skala Bilgisayar Sarf malzemelerinin temini Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Bilgisayar alımı Skala Bilgisayar alımı Adet ALT FAALİYETLER/ Toner malzemesi alımı Skala Toner malzemesi alımı Alınması Alındı Alındı Alındı Alındı Alındı ALT FAALİYETLER/ Fotokopi, faks bakım onarım işi Skala Fotokopi, faks bakım onarım işi Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Kent bilgisayar sisteminin kurulması ve ilgili birimlerle güncellenmesi Kent bilgisayar sisteminin kurulması ve ilgili birimlerle güncellenmesi Skala Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Bilgisayar Alımları Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

54 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF İstihdamların iş gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlayarak, çalışanların yetkinliklerine uygun işlerde istihdamının, değer yaratan ve aidiyet duygusuna sahip insanlar olmalarının sağlanmasıdır. Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürüterek ve motivasyonlarını arttırarak başarılı bir performans sergilemelerinin sağlanması FAALİYET Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması Eğitim ihtiyaç analizinin yılda en az 2 kez yapılması FAALİYET Hizmet içi eğitimler Mevzuat, yeni teknolojiler ve birimler arası gereksinim duyulan alanlar vb konularda eğitimler verilmiş olması FAALİYET Personeli sportif etkinliklerden yararlandırmaya yönelik organizasyonlar yapılması Yeni yapılacak binada, yapılması planlanan spor tesislerinden yararlandırmaya yönelik organizasyonun yapılması FAALİYET Kurum ve kuruluşlara ödeme MIKSEN, noter vb. masrafların karşılanması FAALİYET Dergi abonelikleri ve kitap alımları Gerekli dergi aboneliklerinin yapılması ve kitapların alınması FAALİYET Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan personel hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi Personel hizmet alımlarının gerçekleştirilmiş olması ALT FAALİYETLER/ Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması Skala Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Hizmet içi eğitimler Skala Hizmet içi eğitimler Yapılması Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Personeli sportif etkinliklerden yararlandırmaya yönelik organizasyonlar yapılması Personeli sportif etkinliklerden yararlandırmaya yönelik organizasyonlar yapılması Skala Ad ALT FAALİYETLER/ Kurum ve Kuruluşlara Ödeme Skala Kurum ve Kuruluşlara Ödeme TL ALT FAALİYETLER/ Dergi aboneliği ve kitap alımları Skala Dergi aboneliği ve kitap alımları TL ALT FAALİYETLER/ Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan personel hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan personel hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi Skala ALT FAALİYETLER/ Personel özlük işlemlerinin yapılması Skala Memur personelin terfi işlemleri Ad Personelin emeklilik, istifa, vefat ve akit fesih işlemleri Ad Memur personelin sicil işlemleri Ad Memur pers. mal bildirimlerinin alınması ve incelenmesi Ad Personelin rapor ve izin İşlemleri Ad Memur personelin intibak işlemleri Ad Memur personelin sağlık işlemleri Ad Personelin açıktan atama işlemleri Ad Memur personelin nakil İşlemleri Ad Memur personelin pasaport işlemleri Ad Stajyer öğrenci işlemleri Ad Geçici işçi vize işlemleri Ad FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

55 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Personel özlük işlemlerinin yapılması Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Belediye ve üçüncü kişiler arasındaki muhtemel ihtilafları, belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde hukuki platforma taşıyarak, sonuçlandırılması için gerekli çabanın gösterilmesi ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması. Belediyeye ait hukuki işlemlerin ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi ve yasal hakların korunması FAALİYET Belediye nin müdahil olduğu tüm davalarda Belediye nin ve Belediye Başkanı nın temsili Hızlı ve adil dava takibi FAALİYET Hukuk otomasyon programının yenilenmesi Yıl sonunda programın yenilenmiş olması FAALİYET Yeni avukat istihdamı Personel alımı, gerektiğinde hizmet alımının yapılmış olması FAALİYET İcra işlemleri Cebri icraya geçişin önlenmiş olması FAALİYET Personelin eğitimi için seminerlere katılım Katılımcı olunan seminer sayısı alınması ALT FAALİYETLER/ Belediye nin müdahil olduğu tüm davalarda Belediye nin ve Belediye Başkanı nın temsili Skala Belediye aleyhine açılan davaların takibi Adet Belediyemizce açılan davaların takibi Adet ALT FAALİYETLER/ Hukuk otomasyon programının yenilenmesi Skala Hukuk otomasyon programının yenilenmesi ALT FAALİYETLER/ Yeni avukat istihdamı Skala Yeni avukat istihdamı Adet ALT FAALİYETLER/ İcra işlemleri Skala Belediyemize açılan icra takibi Adet ALT FAALİYETLER/ Personel eğitimi için seminere katılım Skala Personel eğitimi İçin seminere katılım ALT FAALİYETLER/ Mütalaa verilmesi Skala Mütalaa verilmesi Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

56 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediye nin müdahil olduğu tüm davalarda Belediye nin ve Belediye Başkanı nın temsili Belediye aleyhine açılan davaların takibi Belediyemizce açılan davaların takibi Belediyemize açılan icra takibi Mütalaa verilmesi Kaynak: Hukuk İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin Coğrafi Kent Bilgi Sisteminde kayıt altına alınması ve tüm bu işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında çalışmalarının sağlanması. Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET İşyerlerinin ruhsatlandırılması İşyerlerinin denetlenmesi Açık alanda yapılan satışların düzenleme ve denetimi Tabelaların düzenlenmesi ve geçici işgallerin kaldırılması Zabıt varaklarının düzenlenmesi ve takibi Asansörün periyodik muayenesi Asansör ruhsatı Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık itrihat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmış olması Gıda üretim ve tüketim yerlerinin denetlenmiş olması Geçici semt pazarlarının denetleme ve düzenleme çalışmalarının yapılmış olması Bir yıl içinde tüm mahallelerin denetiminin yapılmış olması Gelen zabıt varaklarının işlemlerinin 3 gün içinde yapılması Aktif kullanımdaki asansörlerin periyodik muayenelerinin yapılmış olması Asansörlü binaların ruhsat başvurularının değerlendirilerek verilmiş olması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

57 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ İşyerlerinin ruhsatlandırılması Skala İşyerlerinin ruhsatlandırılması Adet ALT FAALİYETLER/ İşyerlerinin denetlenmesi Skala Gıda üretim ve tüketim yerlerinin denetlenmesi Adet ALT FAALİYETLER/ Açık alanda yapılan satışların düzenleme ve denetimi Skala Geçici semt pazarlarının denetlenmesi düzenlenmesi Adet 13/15 13/155 13/ /138 12/ ALT FAALİYETLER/ Tabelaların düzenlenmesi ve geçici işgallerin kaldırılması Bir yıl içinde tüm mahallelerin denetiminin yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Zabıt varaklarının düzenlenmesi ve takibi Skala Adet Skala Zabıt varaklarının düzenlenmesi ve takibi Adet ALT FAALİYETLER/ Asansörün periyodik muayenesi Skala Aktif kullanımdaki asansörün periyodik muayenesinin Yapılması Adet ALT FAALİYETLER/ Asansör ruhsatı Skala Binaların asansör ruhsatının verilmesi Adet İşyerlerinin ruhsatlandırılması /Gıda üretim ve tüketim yerlerinin denetlenmesi Geçici semt pazarlarının denetlenmesi düzenlenmesi İşyerlerinin ruhsatlandırılması Tabelaların düzenlenmesi ve geçici işgallerin kaldırılması Asansörün periyodik muayenesi ve Asansör ruhsatı Asansörün periyodik muayenesi Asansör ruhsatı Kaynak: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Bahçelievler Belediyesi nin, çağdaş, değişime öncülük eden, halkın beğenisini kazanan projeleri gerçekleştiren bir belediye olması. Belediye ve paydaşlara ait verileri toplayarak, halk ve belediye yararına değişik ölçek ve içerikte projeler üretilmesi FAALİYET Her türlü projenin üretilmesi ve proje hizmetinin alınması Yapılan proje hizmeti sayısı ve proje büyüklüğü ALT FAALİYETLER/ Her türlü projenin üretilmesi ve proje hizmetinin alınması Skala Her türlü projenin üretilmesi ve proje hizmetinin alınması Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

58 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2. ALT YAPI İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 2.1. Fen İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ Bahçelievler halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması STRATEJİK HEDEF İlçenin altyapısının güçlendirilmesi ve mevcutların bakımının düzenli olarak yapılması FAALİYET Beton parke yol kaplama Dönüşümü yapılacak yolların yılda % 2 sinin kaplanmış olması FAALİYET Bordür tretuvar yapımı İhtiyaç duyulan yollarda yapımın gerçekleştirilmiş olması FAALİYET Yol bakım onarım işçilik işi Bozuk olan yolların bir yıl içerisinde bakım ve onarımının tamamlanmış olması FAALİYET Asfalt kaplama İhtiyaç duyulan yolların kaplamasının bir yıl içinde tamamlanmış olması FAALİYET Elektrik havai hatlarının yer altına alınması, aydınlatma işi ve işçiliği Yıllık 1 km yolun elektrik havai hatlarının yer altına alınması ve aydınlatmaların ve BEDAŞ tan takibinin yapılmış olması FAALİYET Beton parke, kum, mıcır, pik ızgara, baca kapağı malzeme alımı Yatırım için yeterli miktarda malzeme alımının gerçekleştirilmiş olması FAALİYET Refüj, meydan düzenlemesi ve yeni imar yolu açılması İmar planı ve kamulaştırma işlemleri gerçekleşen alanların % 8 inde çalışma yapılmış olması FAALİYET Yağmursuyu kanalları yapımı ve baca ve ızgara bakımı Yağmursuyu kanalı çalışmalarının ve baca, ızgara temizliklerinin yapılmış ve ekipmanın temin edilmiş olması FAALİYET Ruhsatsız bina yıkımı İmar Müdürlüğü nün talebi doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmiş olması FAALİYET Kat otoparkı yapımı ve otopark Düzenlemesi İmar planının elverdiği sayıda; ilk etapta 3 adet katlı otopark yapılmış olması FAALİYET Yol, altyapı ve kamu binaları için proje yaptırılması Yatırım adedinde projenin yaptırılmış olması FAALİYET Trafik Yönlendirme ve Bilgilendirme Levhaları Yaptırılması Lüzumlu görülen cadde ve sokak sayısınca levha ve bilgilendirme tabelası yapımı FAALİYET Etüt Proje için Teknik Eleman Hizmet Alımı Etüt proje konularında yeterli sayıda eleman alımının gerçekleştirilmesi FAALİYET Kültür ve çok amaçlı etkinlik birimleri yapımı Her mahallede 1 adet olacak şekilde 11 adet birimin (inşaatının) yapılması FAALİYET Semt pazarları yapımı ve mevcutların rehabilitasyonu Semt pazarları olarak kullanılabilecek 2 adet tesisin uygun yerlere yapılmış olması FAALİYET Kurban kesim alanları yapımı ve mevcutların geliştirilmesi Yeter sayıda kurban kesim alanının tanzim edilmiş ve mevcutların bakım onarımlarının yapılmış olması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

59 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Beton parke yol kaplama Skala Beton parke yol kaplama M ALT FAALİYETLER/ Bordür tretuvar yapımı Skala Bordür tretuvar yapımı M ALT FAALİYETLER/ Yol bakım onarım işçilik işi Skala Yol bakım onarımı M ALT FAALİYETLER/ Asfalt kaplama Skala Asfalt kaplama Ton ALT FAALİYETLER/ Elektrik havai hatlarının yer altına alınması, aydınlatma işi ve işçiliği Elektrik havai hatlarının yer altına alınması, aydınlatma işi ve işçiliği ALT FAALİYETLER/ Beton parke, kum, mıcır, pik ızgara, baca kapağı malzeme alımı Beton parke, kum, mıcır, pik ızgara, baca kapağı malzeme alımı ALT FAALİYETLER/ Refüj, meydan düzenlemesi ve yeni imar yolu açılması Skala TL Skala TL Skala Refüj, meydan düzenlemesi ve yeni imar yolu açılması ALT FAALİYETLER/ Yağmursuyu kanalları yapımı ve baca ve ızgara bakımı Skala Yağmursuyu kanalları yapımı ve baca ve ızgara bakımı MT ALT FAALİYETLER/ Ruhsatsız bina yıkımı Skala Ruhsatsız bina yıkımı ALT FAALİYETLER/ Kat otoparkı yapımı ve otopark Düzenlemesi Skala Kat otoparkı yapımı ve otopark Düzenlemesi Ad./M / / ALT FAALİYETLER/ Yol, altyapı ve kamu binaları için proje yaptırılması Skala Yol, altyapı ve kamu binaları için proje yaptırılması Adet ALT FAALİYETLER/ Trafik yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yaptırılması Skala Trafik yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yaptırılması ALT FAALİYETLER/ Etüt proje için teknik eleman Hizmet alımı Skala Etüt proje için teknik eleman Hizmet alımı ALT FAALİYETLER/ Kültür ve çok amaçlı etkinlik birimleri yapımı Skala Kültür ve çok amaçlı etkinlik birimleri yapımı M ALT FAALİYETLER/ Semt pazarları yapımı ve mevcutların rehabilitasyonu Skala Semt pazarları yapımı ve mevcutların rehabilitasyonu TL ALT FAALİYETLER/ Kurban kesim alanları yapımı ve mevcutların geliştirilmesi Skala Kurban kesim alanları yapımı ve mevcutların geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF İlçe halkına hizmet götüren kamu kuruluşlarına ait binaların, daha nitelikli hizmet verir duruma getirilmesi ve bu durumun korunmasına yönelik destek verilmesi FAALİYET Spor salonu yapımı ve spor alanı düzenlemeleri Uygun yerlerde 7 adet spor salonunun yapılmış olması FAALİYET Sağlık Ocağı ve diğer sağlık hizmet binaları yapımı Uygun yerlerde 1 adet sağlık ocağı ve diğer sağlık hizmet binalarının yapılmış olması FAALİYET İlçemizde bulunan okul ve spor salonlarının bakım ve onarımları Gerekli görülen okul ve spor salonlarının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmiş olması FAALİYET Mevcut kamu ve belediye binalarının genel bakım ve onarımı Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılmış olması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

60 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Spor salonu yapımı ve spor alanı düzenlemeleri Spor salonu yapımı ve spor alanı düzenlemeleri ALT FAALİYETLER: Sağlık Ocağı ve diğer sağlık hizmet binaları yapımı Sağlık Ocağı ve diğer sağlık hizmet binaları yapımı ALT FAALİYETLER/ İlçemizde bulunan okul ve spor salonlarının bakım ve onarımları İlçemizde bulunan okul ve spor salonlarının bakım ve onarımları ALT FAALİYETLER/ Mevcut kamu ve belediye binalarının genel bakım ve onarımı Mevcut kamu ve belediye binalarının genel bakım ve onarımı Skala Ad./M /2368-2/1184 Skala Ad./M2-1/45 2/2832 1/378 - Skala TL Skala TL - 97, , STRATEJİK HEDEF Belediye Başkanlığı binasının yapımını gerçekleştirerek hizmet kapasitesinin arttırılması FAALİYET Belediye hizmet binalarının yapımı Belediye hizmet binasının yapılmış olması FAALİYET Belediye hizmet binalarının iç dekorasyonu Yeni yapılan binaların iç dekorasyonunun yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Belediye hizmet binalarının yapımı Skala Belediye hizmet binalarının yapımı Ad./M ALT FAALİYETLER/ Belediye hizmet binalarının iç dekorasyonu Skala Belediye hizmet binalarının iç dekorasyonu STRATEJİK HEDEF İlçede oluşabilecek doğal afetlerle mücadele araç ve ekipman altyapısının kurulması ve mevcutların güçlendirilmesi FAALİYET Karla mücadele Kış aylarında karla etkin mücadele sağlamak FAALİYET Muhtemel depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma Hasarlı deprem olması durumunda gerekli araç ve ekipmanın temin edilmiş olması ve etkin mücadele yapılması ALT FAALİYETLER/ Karla mücadele Skala Karla mücadele ALT FAALİYETLER/ Muhtemel depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma Muhtemel depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma Skala FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

61 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Beton parke yol kaplama Bordür tretuvar yapımı Beton parke yol kaplama (M2) Bordür tretuvar yapımı (M2) Asfalt kaplama Yağmursuyu kanalları yapımı ve baca ve ızgara bakımı Asfalt kaplama (Ton) Yağmursuyu kanalları yapımı ve baca ve ızgara bakımı (MT) Yol bakım onarımı Faaliyet Resimleri Yol bakım onarımı (M2) Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

62 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3. İMAR VE ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 3.1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (A.P.K.) 3.2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Gelişen teknolojiye uygun, halkın isteklerini göz önünde bulunduran, ideal bir Kent Bilgi Sistemi ortaya çıkararak, modern kent bilincine uygun bir Bahçelievler oluşturulması. İmar planları yapılması, planların gerçekleştirilmesi için gereken disiplin ve özverinin gösterilmesi, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yatırımların yer seçimlerinin ve geliştirilmesinin yönlendirilmesi, sağlam, estetik ve çağdaş binalar yapılmasının sağlanması FAALİYET Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması Yıllık toplam 1 planın tadilatının yapılmış olması FAALİYET İnşaatlara imar durumu ruhsat ve iskan verilmesi Talep edilen ruhsat ve iskan işlemlerinin 3 gün içinde sonuçlandırılması FAALİYET İmar disiplini ve inşaatların kontrolü Tüm ruhsatlı inşaatların denetiminin yapılmış olması FAALİYET Bina cepheleri ile çalışma (Kentsel Tasarım) Proje safhasında ruhsat alacak tüm yapıların cephe tasarımının yapılmış olması FAALİYET Mevcut yapı stokunun incelenmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesinin teşviki 4 adet yapının denetimi FAALİYET Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi 5 Makine-elektrik tesisat proje kontrolü yapılmış olması FAALİYET Asansör ruhsat ve periyodik muayene işlemleri Ruhsat ve muayene işlemlerinin yapılmış olması FAALİYET Isı yalıtım kontrol ve muayenesi 25 Adet ısı yalıtım kontrol ve muayenesinin yapılmış olması FAALİYET Yeni yapılacak yapılara istikamet ve kot verilmesi Yasal izin için başvuracak tüm yeni yapılara istikamet ve kot verilmiş olması FAALİYET İmar uygulamaları yapılması İmar kanunun maddelerine göre imar uygulamalarının yapılmış olması FAALİYET Teknik eleman hizmet alımı 8 adet teknik personel alımının gerçekleştirilmiş olması ALT FAALİYETLER/ Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması ALT FAALİYETLER/ İnşaatlara imar durumu ruhsat ve iskan verilmesi Skala Adet Skala İnşaatlara imar durumu ruhsat ve iskan verilmesi Adet 1236/697/7 1123/571/7 921/334/16 97/254/19 832/213/ ALT FAALİYETLER/ İmar disiplini ve inşaatların kontrolü Skala İmar disiplini ve inşaatların kontrolü Adet ALT FAALİYETLER/ Bina cepheleri ile çalışma Skala Bina cepheleri ile çalışma (Kentsel Tasarım) Adet ALT FAALİYETLER/ Mevcut yapı stokunun incelenmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesinin teşviki Mevcut yapı stokunun incelenmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesinin teşviki ALT FAALİYETLER/ Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi Skala Adet İBB İBB Skala Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi Adet ALT FAALİYETLER/ Asansör ruhsat ve periyodik muayene işlemleri Skala Asansör ruhsat ve periyodik muayene işlemleri ALT FAALİYETLER/ Isı yalıtım kontrol ve muayenesi Skala Isı yalıtım kontrol ve muayenesi Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

63 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Yeni yapılacak yapılara istikamet ve kot verilmesi Skala Yeni yapılacak yapılara istikamet ve kot verilmesi Adet 98/68 268/112 3/83 253/5 24/ ALT FAALİYETLER/ İmar uygulamaları yapılması Skala İmar uygulamaları yapılması Madde Adet ALT FAALİYETLE/ Teknik eleman hizmet alımı Skala Teknik eleman hizmet alımı Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması İnşaatlara imar durumu ruhsat ve iskan verilmesi Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması (Adet) İmar disiplini ve inşaatların kontrolü İnşaatlara imar durumu verilmesi (Ad) İnşaatlara ruhsat verilmesi (Ad) İnşaatlara iskan verilmesi (Ad) Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi İmar disiplini ve inşaatların kontrolü (Adet) Makine-elektrik tesisat projesi kontrolü ve muayenesi (Adet) Isı yalıtım kontrol ve muayenesi İmar uygulamaları yapılması Madde Isı yalıtım kontrol ve muayenesi (Adet) 1 Yeni yapılacak yapılara istikamet ve kot verilmesi İmar uygulamaları yapılması Madde (Adet) 2 Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yeni yapılacak yapılara istikamet verilmesi (Adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

64 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Yasal hakları kullanarak, sorumlulukların yerine getirilmesi, ihtiyaç duyulan kamulaştırmaları gerçekleştirerek daha fazla yeşil alan kazanılması ve Bahçelievler kültürüne dönüşü sağlayacak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması. Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere terkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması FAALİYET Muhtelif yerlerde imar planlarında yol-park ve yeşil alan kalan şahıs parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması Kamulaştırmaların ve tescillerin gerçekleştirilmiş olması FAALİYET El koyma davalarından sonuçlananlarının bedellerinin ödenmesi Aleyhte sonuçlanan davalardan doğan bedellerin ödenmiş olması FAALİYET Yeşil alana kalan taşınmazların tespitleri ve belediyeye devirlerinin yapılması Tespit edilen hazine adına kayıtlı taşınmazlardan belediyeye devri gerçekleştirilenlerin sayısı FAALİYET Sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların kiralanması Kiralanmış hizmet binaları sayısı ve kira bedelleri FAALİYET Yeni kurulacak Halk Polikliniği binasının kiralanması Halk Polikliniğinin bir yıl boyunca aktif faaliyet göstermiş olması ALT FAALİYETLER/Muhtelif yerlerde imar planlarında yolpark ve yeşil alan kalan şahıs parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması Muhtelif yerlerde imar planlarında yol-park ve yeşil alan kalan şahıs parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması ALT FAALİYETLER/El koyma davalarından sonuçlananlarının bedellerinin ödenmesi Skala M2./TL Kamulaştırmasız el atma M2./TL ALT FAALİYETLER/ Yeşil alana kalan taşınmazların tespitleri ve belediyeye devirlerinin yapılması 338/ / / / / Skala / / / / / Skala ALT FAALİYETLER/ Sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların kiralanması Sosyal, kültürel ve hizmet amaçlı binaların kiralanması Ad./TL ALT FAALİYETLER: Yeni kurulacak Halk Polikliniği binasının kiralanması Skala / / / / / Skala Yeni kurulacak Halk Polikliniği binasının kiralanması STRATEJİK HEDEF Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin satışı ve işgaliye ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralarının toplanarak gelir sağlanması FAALİYET Gelir getirmesi amacıyla ihaleleri ön görülen yerler için gerekli çalışmaların yapılması İhale edilen yer sayısı FAALİYET Tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışı yapılarak gelir elde edilmesi Satışı yapılan tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin adedi FAALİYET İşgaliye veya ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili Kiraya verilmiş birimlerin % 9 ının kira gelirlerinin toplanması ALT FAALİYETLER/ Gelir getirmesi amacıyla ihaleleri ön görülen yerler için gerekli çalışmaların yapılması Gelir getirmesi amacıyla ihaleleri ön görülen yerler için gerekli çalışmaların yapılması ALT FAALİYETLER/ Tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışı yapılarak gelir elde edilmesi Skala Ad Skala Yoldan ihdas edilen yerlerden gelir elde edilmesi TL ALT FAALİYETLER/ İşgaliye veya ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili İşgaliye veya ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili Skala Ad./TL 278/ / / / / FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

65 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması Parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması (M2) parsellerinin kamulaştırılması ve kamu hizmetine sunulması (TL) Kamulaştırmasız el atma Kamulaştırmasız el atma Kamulaştırmasız el atma (M2) Kamulaştırmasız el atma (TL) Sosyal ve kültürel amaçlı binaların kiralanması Yoldan ihdas edilen yerlerden gelir elde edilmesi Sosyal ve kültürel amaçlı binaların kiralanması (TL) Yoldan ihdas edilen yerlerden gelir elde edilmesi (TL) Kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili Kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili (Adet) kiraya verilen yerlerin gelirlerinin tahsili (TL) Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

66 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 4. ÇEVRE VE REKREASYON İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 4.1. Temizlik İşleri Müdürlüğü 4.2. Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çevre Koruma) 4.3. Park ve Bahçeler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve gün içi artan yoğun insan trafiğine rağmen, temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturarak, bu kültürün ilçe sakinlerinde bir değer yargısı haline dönüştürülmesi. Katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması ve çevre temizliğinin sağlanması FAALİYET Tüm cadde, sokak, pazarların çöplerinin toplanması, nakli, süpürülmesi ve yıkanması Vatandaşların temiz olarak tanımladığı, genel sağlık koşullarına uygun cadde ve sokaklar FAALİYET Konteynır, temizlik ve diğer malzeme temini ve eskiyen konteynırların yenilenmesi 45 adet konteynır alımı 15 kg temizlik malzemesi alımı FAALİYET Cadde ve sokak bordürlerinin boyanması Boya alımının yapılması ve Boyanan cadde ve sokak sayısı, uzunluğu ALT FAALİYETLER: Tüm cadde, sokak, pazarların çöplerinin toplanması, nakli, süpürülmesi ve yıkanması Skala Çöplerin toplanması ve nakli Ton ALT FAALİYETLER: Konteynır, temizlik ve diğer malzeme temini ve eskiyen konteynırların yenilenmesi Skala Konteynır İmalatı/Konteynır Tamiratı Adet -/4 /5 15/75 3/11 716/ ALT FAALİYETLER: Cadde ve sokak bordürlerinin boyanması Skala Cadde ve sokak bordürlerinin boyanması Km STRATEJİK HEDEF Tıbbi, kimyasal ve benzeri zararlı atık üreten işletmelerin, kayıt altına alınması, denetlenmesi ve atıkların düzenli olarak toplanması FAALİYET Tıbbi atıkların toplanması 5. kg tıbbi atığın toplanmış olması FAALİYET Pil toplama 3. kg pil toplanmış olması FAALİYET Hurda oto lastiği toplanması 5. Adet hurda araç lastiği toplanmış olması FAALİYET Madeni atık yağların bertaraf edilmesi Yılda 1 ton madeni atık yağ toplanmış olması FAALİYET Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi Yılda 5 ton bitkisel atık yağ toplanmış olması FAALİYET Ambalaj atıklarının toplanması Yılda 7 ton ambalaj atığı toplanmış olması FAALİYET Çevre kirliliğini önleme faaliyetleri 1 adet işyeri denetimi ve 1. adet broşür dağıtılmış olması FAALİYET Gürültü kirliliği denetimleri 4 gürültü şikayetinin değerlendirilmiş olması FAALİYET Sanayi ve kimyasal atıkların kontrolü 5 adet işyeri denetiminin yapılmış olması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

67 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Tıbbi atıkların toplanması Skala Tıbbi atıkların toplanması Ton ALT FAALİYETLER/ Pil toplama Skala Pil toplama Kg ALT FAALİYETLER/ Hurda oto lastiği toplanması Skala Hurda oto lastiği toplanması Ton ALT FAALİYETLER/ Madeni atık yağların bertaraf edilmesi Skala Madeni atık yağların bertaraf edilmesi Litre ALT FAALİYETLER/ Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi Skala Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi Litre ALT FAALİYETLER/ Ambalaj atıklarının toplanması Skala Ambalaj atıklarının toplanması Ton ALT FAALİYETLER/ Çevre kirliliğini önleme faaliyetleri Skala İş yeri denetimlerinin yapılması Adet ALT FAALİYETLER: Gürültü kirliliği denetimleri Skala Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi Adet ALT FAALİYETLER/ Sanayi ve kimyasal atıkların kontrolü Skala İş yeri denetimlerinin yapılması Adet STRATEJİK HEDEF Halkta temizlik ve çevreye bakışı olumlu bir değer yargısına dönüştürmek için gerekli her türlü kampanyanın düzenlenmesi ve bilinç artırıcı etkinliklerde bulunulması FAALİYET Çevre temizlik bilincini artırmaya yönelik, duyuru ve kampanyalar yapmak Yıl boyu uygun zaman ve haftalarda kampanyaların düzenlenmiş olması FAALİYET Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri Çevre Günü ve Haftası nedeniyle etkinlikler yapılmış olması FAALİYET Sanayi tesislerinin arıtma kontrollerinin yapılması İlçedeki sanayi işletmelerinin arıtma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmiş olması FAALİYET Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve cezai işlemlerinin takibi Gürültü ölçüm ve tespitlerinin yapılmış olması FAALİYET Hava kirliliklerinin takip edilmesi Hava kirliliği verilerinin takip edilmiş olması FAALİYET Görsel kirlilik oluşturan yapıların, binaların tespit edilerek önlem almalarının sağlanması, tabelaların düzenlenmesi Görsel kirlilik oluşturan binaların tespit edilmesi, tabelaların düzenlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ Çevre temizlik bilincini artırmaya yönelik, duyuru ve kampanyalar yapmak Skala Anons ile kampanya Adet ALT FAALİYETLER/ Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri Skala Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri Adet ALT FAALİYETLER/ Sanayi tesislerinin arıtma kontrollerinin yapılması Skala Sanayi tesislerinin arıtma kontrollerinin yapılması Adet ALT FAALİYETLER/ Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve cezai işlemlerinin takibi Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve cezai işlemlerinin takibi Skala Adet ALT FAALİYETLER: Hava kirliliklerinin takip edilmesi Skala Hava kirliliklerinin takip edilmesi Adet ALT FAALİYETLER: Görsel kirlilik oluşturan yapıların, binaların tespit edilerek önlem almalarının sağlanması, tabelaların Görsel kirlilik düzenlenmesi oluşturan yapıların, binaların tespit edilerek önlem almalarının sağlanması, Skala Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

68 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Çöplerin toplanması ve nakli Konteynır imalatı /Konteynır tamiratı Çöplerin toplanması ve nakli (Ton) Konteynır tamiratı (Adet) Konteynır imalatı (Adet) Cadde ve sokak bordürlerinin boyanması Tıbbi atıkların toplanması Cadde ve sokak bordürlerinin boyanması (Km) Tıbbi atıkların toplanması (Ton) Pil toplama Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi Pil toplama (Kg.) Gürültü şikâyetlerinin değerlendirilmesi (Adet) Sanayi ve kimyasal atıkların kontrolü Hava kirliliğinin takip edilmesi İşyerlerinin denetlenmesi (Adet) Hava kirliliğinin takip edilmesi (Adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

69 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Kaynak: Temizlik İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

70 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Plansız, yoğun yapılaşmanın yol açtığı betonlaşma arasında ilçe halkına yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde, her türlü boş alanın değerlendirilmesi ve nitelikli yeşil alanın azami miktara çıkarılması. Halen dünya ortalamasının çok gerisinde olmanın ötesinde (7m2/kişi başı), İstanbul ili genelindeki ilçelerin ortalamasının da hayli altında olan (1,5 m2/kişi başı) kişi başına düşen yeşil alan miktarının 211 yılında, İstanbul ili ortalama düzeyine taşınması FAALİYET Yeni parkların yapımı Uygun yerlerde 8 parkın tamamlanmış olması FAALİYET Spor bahçeleri yapımı Farklı mahallelerde 15 adet spor bahçesinin yapımının tamamlanmış olması FAALİYET Okul binalarının çevre düzenlemesinin yapılması MEM in talepleri doğrultusunda belirlenen adette okul bahçesinin düzenlenmiş olması FAALİYET Şehir mobilyalarının temini ve bakımı Merkezi meydan ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeter sayıda ve kullanılabilir durumda şehir mobilyasının mevcut olması FAALİYET Rekreasyon amaçlı havuz yapımı Yıl sonunda rekreasyon amaçlı 5 adet havuzun yapılmış olması FAALİYET Yeni yol ve refüjlerin düzenlemesi Yıl sonunda cadde ve refüjlerin düzenlenmiş olması FAALİYET Elverişli alanları bitkilendirilmesi Yeni kazanılan elverişli alanların bitkilendirilmiş olması FAALİYET Trafik eğitim parkı yapımı Bir adet trafik eğitim parkının yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Yeni parkların yapımı Skala Yeni parkların yapımı M ALT FAALİYETLER/ Spor bahçeleri yapımı Skala Spor bahçeleri yapımı Ad ALT FAALİYETLER/ Okul binalarının çevre düzenlemesinin yapılması Skala Okul binalarının çevre düzenlemesinin yapılması Ad ALT FAALİYETLER/ Şehir mobilyalarının temini ve bakımı Skala Şehir mobilyalarının temini ve bakımı Adet ALT FAALİYETLER/ Rekreasyon amaçlı havuz yapımı Skala Rekreasyon amaçlı havuz yapımı Ad ALT FAALİYETLER/ Yeni yol ve refüjlerin düzenlemesi Skala Yeni yol ve refüjlerin düzenlemesi Ad ALT FAALİYETLER/ Elverişli alanları bitkilendirilmesi Skala Elverişli alanları bitkilendirilmesi M ALT FAALİYETLER/ Trafik eğitim parkı yapımı Skala Trafik eğitim parkı yapımı Ad./M / FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

71 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK HEDEF Halkta temizlik ve çevreye bakışı olumlu bir değer yargısına dönüştürmek için gerekli her türlü kampanyanın düzenlenmesi ve bilinç artırıcı etkinliklerde bulunulması FAALİYET Park aydınlatmalarının bakımı İlçe genelindeki tüm park aydınlatmalarının faal olması FAALİYET Mevcut parkların revizyonu Yıl içinde 6 adet yeni parkın yenilenmiş olması FAALİYET Çocuk oyun alanlarının revizyonu İlçe genelindeki oyun alanlarının bakımlı, aletlerin çalışır durumda tutulması FAALİYET Okul bahçelerinin bakımı, onarımı Düzenleme yapılan okul bahçelerinin bakımlı olması FAALİYET Ağaç ve bitkilerin yenilenmesi ve bakımı Ağaçların budanmış ve bitkilerin sulama ve genel bakımının yapılmış olması FAALİYET Önceden düzenlenen cadde ve refüjlerin bakım ve yenilenmesi İlçedeki tüm cadde ve refüjlerin planlı, bakımlı olması FAALİYET Yıllık bakım onarım hizmet alımı Bahçelievler İlçesinde yeşil alan, park, refüj, orta refüj, cadde ve sokakların bakım ve onarımının yapılmış olması FAALİYET Kültürel hobi ve sergi alanı Tüm Orman Fakültesi (Orman, Orman Endüstri, Peyzaj vb.) öğrencilerinin ve İlçe sakinlerimizin projelerini sergilemesi FAALİYET Spor Kompleksi Yüzme, Voleybol, Basketbol Sahası vb. içeren kompleksin yapılmış olması FAALİYET Piknik Alanı 1 adet piknik alanının oluşturulmuş olması FAALİYET Avlu Bahçesi İlçemizdeki tüm binaların arka cephelerinde bulunan bahçelerin Avlu Bahçe şeklinde düzenlenmiş olması FAALİYET Şehir estetiğine uygun dekoratif sokak ve cadde aydınlatmalarının yapılması İlçedeki tüm cadde ve sokaklarda çalışmanın yapılmış olması FAALİYET Temalı Park 3 adet temalı parkın yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Park aydınlatmalarının bakımı Skala Park aydınlatmalarının bakımı Ad ALT FAALİYETLER/ Mevcut parkların revizyonu Skala Mevcut parkların revizyonu Ad ALT FAALİYETLER/ Çocuk oyun alanlarının revizyonu Skala Çocuk oyun alanlarının revizyonu Ad ALT FAALİYETLER/ Okul bahçelerinin bakımı, onarımı Skala Okul bahçelerinin bakımı, onarımı Ad ALT FAALİYETLER/ Ağaç ve bitkilerin yenilenmesi ve bakımı Skala Ağaç ve bitkilerin yenilenmesi ve bakımı TL ALT FAALİYETLER/ Önceden düzenlenen cadde ve refüjlerin bakım ve yenilenmesi Önceden düzenlenen cadde ve refüjlerin bakım ve yenilenmesi Skala Ad ALT FAALİYETLER/ Yıllık bakım ve onarım hizmet alımı Skala Yıllık bakım ve onarım hizmet alımı TL ALT FAALİYETLER/ Kültürel hobi ve sergi alanı Skala Kültürel hobi ve sergi alanı Ad FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

72 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Spor Kompleksi Skala Spor Kompleksi Ad ALT FAALİYETLER/ Piknik Alanı Skala Piknik Alanı Ad ALT FAALİYETLER/ Avlu Bahçesi Skala Avlu Bahçesi Ad ALT FAALİYETLER/Şehir estetiğine uygun dekoratif sokak ve cadde aydınlatmalarının yapılması Şehir estetiğine uygun dekoratif sokak ve cadde aydınlatmalarının yapılması Skala TL ALT FAALİYETLER/ Temalı Park Skala Temalı Park Ad Yeni parkların yapımı Spor bahçeleri yapımı Yeni parkların yapımı(m2) Spor bahçeleri yapımı(adet) Okul binalarının çevre düzenlemesinin yapılması Şehir mobilyalarının temini ve bakımı Okul binalarının çevre düzenlemesinin yapılması(adet) Şehir mobilyalarının temini ve bakımı(adet) Rekreasyon amaçlı havuz yapımı Yeni yol ve refüjlerin düzenlemesi Rekreasyon amaçlı havuz yapımı(adet) Yeni yol ve refüjlerin düzenlemesi(adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

73 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Elverişli alanları bitkilendirilmesi Park aydınlatmalarının bakımı Elverişli alanları bitkilendirilmesi(m2) Park aydınlatmalarının bakımı(adet) Mevcut parkların revizyonu Çocuk oyun alanlarının revizyonu Mevcut parkların revizyonu(adet) Çocuk oyun alanlarının revizyonu(adet) Kaynak: Park ve Bahçeler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

74 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 5. İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 5.1. Sağlık İşleri Müdürlüğü 5.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü (Veteriner İşleri) STRATEJİK AMAÇ Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması ve özel ilgiye muhtaç (zihinsel özürlü, fiziksel engelli, kronik psikiyatrik hastalar vb.) yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürekli ve kurumsal olarak ulaştırılması STRATEJİK HEDEF Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması FAALİYET Laboratuar hizmetleri için hizmet alımı Laboratuarlarda 3 Doktor, 1 Kimya Mühendisi, 1 Röntgen Teknisyeni istihdam edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılmış olması FAALİYET Portör ve parazit tetkiki 27. portör, 9 parazit tetkiki yapılmış olması FAALİYET Burun boğaz kültürü, bakteriyoloji analizi 12. burun, boğaz kültürü, 6 su bakteriyolojik analizinin yapılmış olması FAALİYET Su kimyasal, bio kimya analizi 3 adet su kimyasal, 7 adet bio kimya analizinin yapılmış olması FAALİYET Mikro Film-Akciğer 8 çekim- 12. okuma yapılmış olması FAALİYET Film banyo solüsyonları, laboratuar sarf malzemeleri Solüsyonlar, besi yerleri, anti serumlar, lam, lamel, petri kutuları ve tüplerin temininin gerçekleştirilmiş olması FAALİYET Poliklinik muayene ve ilgili hastanelere sevk Yıl sonunda 13. kişinin muayene edilmiş ve gerekli sevklerin yapılmış olması FAALİYET Rutin ve Adli Tıp cenaze muayenelerinin yapılması Yıl sonunda 1 cenaze muayenesi, 15 Adli tıp cenaze muayenesi yapılmış olması FAALİYET Okulların ve kamu kurumlarının su depolarının temizlemesi hizmet alımı İhtiyaç bildiren ya da gerekli görülen tüm okul ve ibadet yerlerinin depolarının temizlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ Laboratuar hizmetleri için hizmet alımı Skala Laboratuar hizmetleri için hizmet alımı TL ALT FAALİYETLER/ Portör ve parazit tetkiki Skala Portör ve parazit tetkiki Adet ALT FAALİYETLER/ Burun boğaz kültürü, bakteriyoloji analizi Skala Burun boğaz kültürü, bakteriyoloji analizi Adet ALT FAALİYETLER/ Su kimyasal, bio kimya analizi Skala Su kimyasal, bio kimya analizi Adet ALT FAALİYETLER/ Mikro Film-Akciğer Skala Mikro Film-Akciğer Adet ALT FAALİYETLER/ Film banyo solüsyonları, laboratuar sarf malzemeleri Skala Film banyo solüsyonları, laboratuar sarf malzemeleri TL ALT FAALİYETLER/ Poliklinik muayene ve ilgili hastanelere sevk Skala Poliklinik muayene ve ilgili hastanelere sevk Adet ALT FAALİYETLER/ Rutin ve Adli Tıp cenaze muayenelerinin yapılması Skala Rutin ve Adli Tıp /cenaze muayenelerinin yapılması Adet ALT FAALİYETLER/ Okulların ve kamu kurumlarının su depolarının temizlemesi hizmet alımı Okulların ve kamu kurumlarının su depolarının temizlemesi hizmet alımı Skala M FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

75 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK HEDEF İlçede yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara ve öğrencilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulacağı yerleşik bir Halk Polikliniğinin kurulması FAALİYET Halk polikliniği için hizmet alımı Yıl boyu aktif poliklinik hizmeti veren bir halk polikliniği kurulmuş olması ALT FAALİYETLER/ Halk polikliniği için hizmet alımı Skala Halk polikliniği için hizmet alımı STRATEJİK HEDEF Yardıma muhtaç kronik psikiyatri hastalarına ve zihinsel özürlülere yönelik, eğitim ve tedavi olanakları sağlanması FAALİYET Zihinsel özürlülere eğitim desteği verilmesine yönelik hizmet alımı Yıl sonunda zihinsel özürlülere 125 saat eğitim desteği verilmiş olunması FAALİYET Özürlüler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi açılmasına yönelik hizmet alımı Özürlülere hizmet veren bir merkezin kurulmuş olması FAALİYET Yoksul, kronik psikiyatri hastalarının bakım ve tedavisine yönelik hizmet alımı Yıl boyunca evinde ya da merkezde yoksul, kronik psikiyatri hastalarının tedavi edilmiş olması FAALİYET Kadın Sağlığı Merkezinin kurulması İlçe halkına hizmet verecek bir birimin yıl sonuna kadar kurulmuş olması ALT FAALİYETLER/ Zihinsel özürlülere eğitim desteği verilmesine yönelik hizmet alımı Skala Zihinsel özürlülere eğitim desteği Saat ALT FAALİYETLER/ Özürlüler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi açılmasına yönelik hizmet alımı Skala Özürlüler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi açılması ALT FAALİYETLER/ Yoksul, kronik psikiyatri hastalarının bakım ve tedavisine yönelik hizmet alımı Skala Yoksul, kronik psikiyatri hastalarının bakım ve tedavisi TL ALT FAALİYETLER: Kadın Sağlığı Merkezinin kurulması Skala Kadın Sağlığı Merkezinin kurulması Laboratuar hizmetleri için hizmet alımı Portör ve parazit tetkiki Laboratuar hizmetleri için hizmet alımı(tl) Portör ve parazit tetkiki(adet) Burun boğaz kültürü, bakteriyoloji analizi Su kimyasal, bio kimya analizi Burun boğaz kültürü, bakteriyoloji analizi(adet) Su kimyasal, bio kimya analizi (Adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

76 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mikro Film-Akciğer Film banyo solüsyonları, laboratuar sarf malzemeleri Mikro Film-Akciğer(Adet) Film banyo solüsyonları, laboratuar sarf malzemeleri(tl) Poliklinik muayene ve ilgili hastanelere sevk Rutin ve Adli Tıp /cenaze muayenelerinin yapılması Poliklinik muayene ve ilgili hastanelere sevk(adet) Rutin ve Adli Tıp /cenaze muayenelerinin yapılması(adet) Okulların ve kamu kurumlarının su depolarının temizlemesi Zihinsel özürlülere eğitim desteği Okulların ve kamu kurumlarının su depolarının temizlemesi (M3) Zihinsel özürlülere eğitim desteği (Saat) Yoksul, kronik psikiyatri hastalarının bakım ve tedavisi Faaliyet resimleri Yoksul, kronik psikiyatri hastalarının bakım ve tedavisi(tl) Kaynak: Sağlık İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

77 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF İlçedeki hayvan ve insanların birbirlerinin yaşamını tehdit etmeden uyum içerisinde yaşayabilecekleri güvenli bir alan oluşturulması. İlçedeki başı boş hayvanların toplanması, tedavisi, ıslahı ve insan sağlığı açısından şehir yaşamına uygun hale getirilmesi FAALİYET Başıboş hayvanları toplama, aşılama ve bakımı ile ilgili hizmet alımı Başıboş hayvanların, kısırlaştırılmış; aşılarının, gerekli tedavilerinin yapılmış ve fişlenmiş olması FAALİYET Öngörülmeyen olağanüstü durumlarda müdahale Kuduz, kuş gribi vb durumlara müdahale edilmiş olması ALT FAALİYETLER/ Başıboş hayvanları toplama, aşılama ve bakımı ile ilgili hizmet alımı Skala Başıboş hayvanları toplama, aşılama ve bakımı TL ALT FAALİYETLER/ Öngörülmeyen olağanüstü durumlarda müdahale Skala Öngörülmeyen olağanüstü durumlarda müdahale Adet STRATEJİK HEDEF İnsan yaşamını tehdit eden zararlı ve haşerelerle etkin mücadele edilmesi FAALİYET İlaçlama; vektörlerle ve kemirgenlerle mücadele ve hizmet alımı Yıl boyu ilgili haşerelerle mücadele edilmesi FAALİYET Zoonoz hastalıklar konusunda seminer programları düzenlemek Yılda iki seminer programının düzenlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ İlaçlama; vektörlerle ve kemirgenlerle mücadele ve hizmet alımı Skala İlaçlama; vektörlerle ve kemirgenlerle mücadele TL ALT FAALİYETLER/ Zoonoz hastalıklar konusunda seminer programları düzenlemek Skala STRATEJİK HEDEF Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması FAALİYET Sürekli eğitim ve denetimlerle İlçede gıda güvenliğinin sağlanması Yıl boyu gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin düzenli olarak yapılması FAALİYET Öngörülü süreli hizmet alımı (Kurban Hizmetleri) Kurban bayramı süresince vatandaşlara sıhhi koşullarda kurban kesim yerlerinin temin edilmesi ALT FAALİYETLER/ Sürekli eğitim ve denetimlerle İlçede gıda güvenliğinin sağlanması Sürekli eğitim ve denetimlerle İlçede gıda güvenliğinin sağlanması ALT FAALİYETLER/ Öngörülü süreli hizmet alımı (Kurban Hizmetleri) Skala Adet Skala Öngörülü süreli hizmet alımı (Kurban Hizmetleri) Ad FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

78 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Başıboş hayvanları toplama, aşılama ve bakımı İlaçlama; vektörlerle ve kemirgenlerle mücadele Başıboş hayvanları toplama, aşılama ve bakımıi(tl) İlaçlama; vektörlerle ve kemirgenlerle mücadele(tl) Sürekli eğitim ve denetimlerle İlçede gıda güvenliğinin sağlanması Öngörülü süreli hizmet alımı (Kurban Hizmetleri) Sürekli eğitim ve denetimlerle İlçede gıda güvenliğinin sağlanması(adet) Öngörülü süreli hizmet (Kurban Hizmetleri)(Adet) Kaynak: Sağlık İşleri Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

79 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 6. KAMU DÜZENİ VE AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 6.1. Zabıta Müdürlüğü 6.2. Sivil Savunma STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara, yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek, ilçedeki emniyet güçleriyle işbirliği halinde, halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlanması. Her türlü (özellikle Pazar yerleri ve açık alanda satış yapan, halk sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğinin arttırılması FAALİYET Personel ihtiyacı için hizmet alımı Gerekli miktarda personel hizmet alımının yapılmış olması FAALİYET Yazlık ve kışlık melbusat alımı Personele yazlık ve kışlık melbusat alınmış olması FAALİYET Araç ve yaya trafiğinin halkın huzurunu bozmayacak şekilde düzenlenmesi Yıl boyunca toplanmış tezgah ve seyyar satıcı malzemeleri, usulsüz park etmiş araç sayısı FAALİYET Sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi Yıl içinde denetlenmiş müessese sayısı FAALİYET Gerekli görülen önemli noktalara güvenlik kameraları yerleştirilmesi Yeter sayıda meydan, cadde, okul ve sokağa kamera yerleştirilmiş olması ALT FAALİYETLER/ Personel ihtiyacı için hizmet alımı Skala Personel ihtiyacı için hizmet alımı Kişi ALT FAALİYETLER/ Yazlık ve kışlık melbusat alımı Skala Yazlık ve kışlık melbusat alımı TL ALT FAALİYETLER/ Araç ve yaya trafiğinin halkın huzurunu bozmayacak şekilde düzenlenmesi Skala ALT FAALİYETLER/ Sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi Sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ALT FAALİYETLER/ Gerekli görülen önemli noktalara güvenlik kameraları yerleştirilmesi Skala Adet Skala STRATEJİK HEDEF Zabıtanın varlığını ön plana çıkaracak etkinlikleri arttırarak, kamu düzenini bozmaya eğilimli kişilerde denetim bilinci oluşturmak ve vatandaşlarda zabıtaya güven ve işbirliği duygusunu geliştirilmesi FAALİYET Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek eğitim ve etkinlikler Eğitim verilen esnaf ve vatandaş sayısı FAALİYET Personelin mevzuata ve bireysel gelişimine ilişkin eğitimler düzenlenmesi Personelin, bilgi ve bireysel gelişimine yönelik eğitimler düzenlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek eğitim ve etkinlikler Skala ALT FAALİYETLER/ Personelin mevzuata ve bireysel gelişimine ilişkin eğitimler düzenlenmesi Personelin mevzuata ve bireysel gelişimine ilişkin eğitimler düzenlenmesi Skala Adet STRATEJİK HEDEF Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin arttırılması ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması FAALİYET Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Tüketiciler için, bir sorunla karşılaşıldığında zabıtayı akla getirecek etkinliklerin yapılması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

80 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Skala Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi ALT FAALİYETLER/Rutin işlemler Skala Sonuçlandırılan evrak sayısı Adet Hastaneye sevk edilen hasta toplamı Adet Değerlendirilen şikâyetlerin toplamı Adet Değerlendirilen Beyaz Masa şikâyet toplamı Adet Sonuçlandırılın asker ailesi yardım toplamı Adet İdari yaptırım karar tutanağı toplamı Adet İşgal ve tespit tutanak toplamı Adet Sayılı kanuna göre mühürlenen işyeri toplamı Adet Mühür ü açılan işyeri toplamı Adet Mühür fek ve yeniden mühürlenen işyeri toplamı Adet İzinsiz olarak işgal eden ve kaldırılan seyyar ve işportacı toplamı Adet Damgasız olarak tespit edilen, imha edilen terazi toplamı Adet Cadde ve sokakları işgal eden hurda araç toplamı Adet Sayılı yasaya göre yıkımı yapılan yer âdeti Adet Ruhsat alan ve mühür ü açılan işyeri sayısı Adet İnternet salonlarında tütün mamulleri kullananlara tutulan tutanak toplamı Adet Sayılı kanuna göre ruhsatsız faaliyetten Adet Eksiklerin gidermeleri için uyarılan işyeri toplamı Adet Denetimler sırasında normal görülen işyeri sayısı- Adet Mühür bozma ve yeniden mühürleme tutanak toplamı Adet Rutin işlemler Faaliyet resimleri Rutin Faaliyetler (Adet) Kaynak: Zabıta Müdürlüğü 8 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

81 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Depremde birinci derecede riskli bölge olarak algılanan ilçemizde vatandaş nezdinde afet bilincinin geliştirilmesi ve olağan üstü koşullara uygun gerekli altyapının kurulması. Vatandaşlar ve resmi kurumlarda olağan üstü durumlara karşı gerekli bilincin oluşturulması FAALİYET Okullarda temel afet bilinci eğitimi 15. Öğrenciye ulaşılması FAALİYET Resmi kurumlarda afet bilinci eğitimi 1.5 Kişiye ulaşılması FAALİYET Vatandaşa temel afet bilinci eğitimi 2. Vatandaşa ulaşılması FAALİYET Belediye arama kurtarma biriminin eğitimi 4 Personelin eğitilmiş olması FAALİYET Panel ve konferanslar 2. Kişinin eğitiminin yapılmış olması FAALİYET Vatandaş acil kurtarma eğitimleri (İl Sivil Savunma Müdürlüğü) 5 Vatandaşın eğitiminin yapılmış olması FAALİYET Personelin ilk yardım eğitimleri Belediye personelinden yeter sayıda kişiye ilk yardım eğitimi verilmesi FAALİYET Sivil savunma günü kutlamaları Sivil savunma gününün kutlanmış olması FAALİYET Her türlü basılı evrak ve eğitici doküman ihalesi İlgili dokümanın istenen nitelik ve adette basılması, amaca uygun dağıtılması ALT FAALİYETLER/ Okullarda temel afet bilinci eğitimi Skala Okullarda temel afet bilinci eğitimi Ad./Kişi 1/25 11/275 1/25 12/3 11/ ALT FAALİYETLER/ Resmi kurumlarda afet bilinci eğitimi Skala Resmi kurumlarda afet bilinci eğitimi Ad./Kişi - - 1/313-1/ ALT FAALİYETLER/ Vatandaşa temel afet bilinci eğitimi Skala Vatandaşa temel afet bilinci eğitimi Ad./Kişi / ALT FAALİYETLER/ Belediye arama kurtarma biriminin eğitimi Skala Belediye arama kurtarma biriminin eğitimi Ad./Kişi 24/2 24/2 24/2 24/2 24/ ALT FAALİYETLER/ Panel ve konferanslar Skala Panel ve konferanslar Ad./Kişi ALT FAALİYETLER/ Vatandaş acil kurtarma eğitimleri (İl Sivil Savunma Müdürlüğü) Vatandaş acil kurtarma eğitimleri (İl Sivil Savunma Müdürlüğü) Skala Ad./Kişi ALT FAALİYETLER/ Personelin ilk yardım eğitimleri Skala Personelin ilk yardım eğitimleri Ad./Kişi /45 1/ ALT FAALİYETLER/ Sivil savunma günü kutlamaları Skala Sivil savunma günü kutlamaları Adet ALT FAALİYETLER/ Her türlü basılı evrak ve eğitici doküman ihalesi Skala Her türlü basılı evrak ve eğitici doküman ihalesi TL FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

82 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK HEDEF Yardıma Olağan üstü durumlara karşı ilçemizde yaşayan insanlarımızın sayısal değerine uygun ihtiyaç malzemelerinin ve Arama Kurtarma ekiplerinin teknik malzeme ve donanımlarının temin edilmesi FAALİYET Afet çadırı alım ihalesi 1 Çadır alınmış olması FAALİYET Ceset torbası ve battaniye ihalesi 5 adet ceset torbası ve battaniye alımının yapılmış olması FAALİYET Teknik malzeme alım ve AKB elbise ve bot ihalesi Yıllık ihtiyaca göre malzeme temininin sağlanması ALT FAALİYETLER/ Afet çadırı alım ihalesi Skala Afet çadırı alım ihalesi TL ALT FAALİYETLER/ Ceset torbası ve battaniye ihalesi Skala Ceset torbası ve battaniye ihalesi TL ALT FAALİYETLER/ Teknik malzeme alım ve AKB elbise ve bot ihalesi Skala Teknik malzeme alım ve AKB elbise ve bot ihalesi TL Afet bilinci eğitimi Okulları Afet bilinci eğitimi (Kişi) Kamu kurumlarına Afet bilinci eğitimi (Kişi) Vatandaşa Afet bilinci eğitimi (Kişi) Kaynak: Sivil Savunma FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

83 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 7. SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 7.1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Paydaşların ve belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması. Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi FAALİYET Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonlar Yılda en az 11 önemli güne ilişkin etkinliklerin yapılmış olması FAALİYET Önemli haftalara ilişkin kutlamalar Yılda en az 1 önemli haftaya ilişkin kutlamaların yapılmış olması FAALİYET Çocuk Meclisi Yılda iki kez toplanmış olması FAALİYET Gençlik Meclisi Yılda iki kez toplanmış olması FAALİYET Kent konseyi oluşturulması Yılda en az bir kez toplanmış olması FAALİYET Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilmesi Tanıtım ve ziyaret faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olması ALT FAALİYETLER/ Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonlar Skala Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonlar Ad./Kişi 11/5671 6/7 9/1 12/494 7/ ALT FAALİYETLER/ Önemli haftalara ilişkin kutlamalar Skala Önemli haftalara ilişkin kutlamalar Ad./Kişi - 3/19 2/1 1/ ALT FAALİYETLER/ Çocuk Meclisi Skala Çocuk Meclisi Ad./Kişi - - 2/7 2/8 2/ ALT FAALİYETLER/ Gençlik Meclisi Skala Gençlik Meclisi Ad./Kişi /5 12/5 12/ ALT FAALİYETLER/ Kent konseyi oluşturulması Skala Kent konseyi Ad./Kişi ALT FAALİYETLER/ Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilmesi Skala Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilmesi Km STRATEJİK HEDEF Eğitimden bireysel imkanları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi FAALİYET Yaz okulu Okula kayıt olan ve okuldan mezun olan kişi sayısı FAALİYET Kış okulu Okula kayıt olan ve okuldan mezun olan kişi sayısı FAALİYET Tiyatro kursu Kursa kayıt olan ve mezun olan kişi sayısı FAALİYET El emeği kursu Kursa kayıt olan ve mezun olan kişi sayısı FAALİYET Bilinç arttırıcı toplantıların düzenlenmesi Düzenlenen seminer ve konferans sayısı FAALİYET Evlilik Okulu Katılımcı sayısı FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

84 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Yaz okulu Skala Yaz okulu Kişi ALT FAALİYETLER/ Kış okulu Skala Kış okulu Kişi ALT FAALİYETLER/ Tiyatro kursu Skala Tiyatro kursu Kişi ALT FAALİYETLER/ El emeği kursu Skala El emeği kursu Kişi ALT FAALİYETLER: Bilinç arttırıcı toplantıların düzenlenmesi Skala Seminer, söyleşi ve konferans organizasyonları Ad/Kişi 9/225 66/ / / / Bilgi evleri organizasyonu Ad/Kişi /7 5/ ALT FAALİYETLER: Evlilik Okulu Skala Evlilik Okulu Ad/Kişi STRATEJİK HEDEF İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi FAALİYET Çocuk tiyatro oyunları En az 2 oyun FAALİYET Yetişkin oyunları En az 8 oyun FAALİYET Açık Hava Tiyatroları En az 5 oyun FAALİYET Açık Hava Yazlık Sinema En az 1 Film gösterimi FAALİYET Kültür Merkezi sinema gösterimi En az 2 Film gösterimi FAALİYET Açık hava konserleri En az 2 adet konser FAALİYET Şiir dinletisi Düzenleme sayısı, katılan ozan ve şair sayısı FAALİYET Film yapımı İlçe sakinlerinin sosyo-kültürel değerleri temalı bir filmin yapılması ALT FAALİYETLER/ Çocuk tiyatro oyunları Skala Çocuk tiyatro oyunları Ad./Kişi 16/ / /1326 7/ / ALT FAALİYETLER/ Yetişkin oyunları Skala Yetişkin oyunları Ad./Kişi 21/455 52/771 58/81 77/ / ALT FAALİYETLER/ Açık Hava Tiyatroları Skala Açık Hava Tiyatroları Ad./Kişi - 11/ ALT FAALİYETLER/ Açık Hava Yazlık Sinema Skala Açık Hava Yazlık Sinema Ad./Kişi - 14/27 11/375 11/ ALT FAALİYETLER/ Kültür Merkezi sinema gösterimi Skala Kültür Merkezi sinema gösterimi Ad./Kişi - 43/67 81/ / / ALT FAALİYETLER/ Açık hava konserleri Skala Açık hava konserleri Ad./Kişi 1/1 3/3 5/5 3/1 1/ ALT FAALİYETLER/ Şiir dinletisi Skala Şiir dinletisi Ad./Kişi 1/ / ALT FAALİYETLER/ Film yapımı Skala Film yapımı Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

85 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK HEDEF Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi FAALİYET Bilgi yarışmaları En az 5 adet yarışma FAALİYET Spor yarışmaları En az 5 adet yarışma FAALİYET Şiir kompozisyon resim yarışmaları En az 5 adet yarışma FAALİYET Satranç turnuvası En az 5 adet turnuva ALT FAALİYETLER/ Bilgi yarışmaları Skala Bilgi yarışmaları Ad./Kişi - - 1/3 1/3 1/ ALT FAALİYETLER/ Spor yarışmaları Skala Spor yarışmaları Adet ALT FAALİYETLER/ Şiir kompozisyon resim yarışmaları Skala Şiir kompozisyon resim yarışmaları Adet ALT FAALİYETLER/ Satranç turnuvası Skala Satranç turnuvası Adet STRATEJİK HEDEF Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal destekte bulunulması FAALİYET Kadın koordinasyon merkezi Kadın koordinasyon merkezinin kurulmuş olması FAALİYET Öğrencilere eğitim seti yardımı En az 15. set yardımın yapılmış olması FAALİYET Ramazan ayı etkinlikleri Ramazan ayı boyunca, iftar çadırlarının kurulmuş ve etkinliklerin düzenlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ Kadın koordinasyon merkezi Skala ALT FAALİYETLER/ Öğrencilere eğitim seti yardımı Skala Öğrencilere eğitim seti yardımı Kişi ALT FAALİYETLER/ Ramazan ayı etkinlikleri Skala Ramazan ayı etkinlikleri Adet STRATEJİK HEDEF Halka kültürel yönde kazanım oluşturması beklenen, görsel ve basılı materyalin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET Faaliyet kitabı Takvim ajanda ve promosyon ürünleri hazırlanması ve basımı Kitap, dergi, broşür (kültürel yayınlar) basım işleri Ses, görüntü, ışık sistemleri alımı veya kiralanması Her yıl için 5 adet En az 2. adet ürün En az 2. adet Etkinliklerde kullanılmak üzere gerekli ses ve ışık donanımının alınmış veya hizmetlerin alınmış olması ALT FAALİYETLER/ Faaliyet kitabı Skala Faaliyet kitabı Adet ALT FAALİYETLER/Takvim ajanda ve pro.ürünl.hazırl. ve bas. Skala Takvim ajanda ve pro. ürünleri hazırlanması ve basımı Adet ALT FAALİYETLER/ Kitap, dergi, broşür basım işleri Skala Kültür bülteni Adet ALT FAALİYETLER/ Ses, görüntü, ışık sist. alımı veya kiral. Skala Ses, görüntü, ışık sistemleri alımı veya kiralanması TL FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

86 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonlar Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonlar Önemli Haftalara ilişkin Kutlamalar , ,5 2 1, ,5 Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonları (Ad.) Önemli günlere ilişkin faaliyet ve organizasyonları (Kişi) Önemli Haftalara ilişkin Kutlamaları(Adet) Önemli Haftalara ilişkin Kutlamalar Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilmesi Yaz / Kış Okulu Önemli Haftalara ilişkin Kutlamalar(Kişi) Tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilmesi(km) Yaz Okulu (Kişi) Kış Okulu (Kişi) Tiyatro / El emeği kursu Bilinç artırıcı toplantılar Bilinç artırıcı toplantılar Tiyatro kursu (Kişi) El emeği kursu (Kişi) Seminer, söyleşi konferans (Adet) Bilgi evleri (Adet) Seminer, söyleşi konferans (Kişi) Bilgi evleri (Kişi) Tiyatro oyunları Sinema Gösterimleri Sinema Gösterimleri Çocuk tiyatro oyunları(adet) Yetişkin oyunları(adet( Açık hava yazlık sinama gösterimi (Kişi) Açık hava yazlık sinama gösterimi (Adet) Kültür merkezi sinama gösterimi (Kişi) Kültür merkezi sinama gösterimi (Adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

87 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Konserler ve dinletiler Konserler ve dinletiler Öğrencilere eğitim seti yardımı Açık hava konserleri(adet) Şiir dinletisi(adet) Açık hava konserleri(kişi) Şiir dinletisi(kişi) Öğrencilere eğitim seti yardımı (Adet) Kültür bülteni Kültür bülteni (Adet) Faaliyet Resimleri Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

88 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 8. TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ FAALİYET PROJE BİLGİLERİ 8.1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Belediye hizmetlerinden ve toplumca kabul gören önemli gün ve haftalara ilişkin etkinliklerden; çalışanlar, paydaşlar ve ilgili kamuoyunun azami oranda haberdar edilmesi ve hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması. Çalışanların ve yoksul ailelerin zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi FAALİYET Memur personelin yemek ihalesi Belediyede çalışmakta olan memur personelin yemek ihalesinin yapılmış olması FAALİYET Aşevi ihalesi Kuru gıda, sebze, et, yağ ve baharat alımının gerçekleştirilmiş olması FAALİYET İlçedeki yoksulluk haritasının çıkarılması Yıl sonunda yardıma muhtaç ailelerin adreslerinin ve ekonomik koşullarının belirlenmiş olması FAALİYET Toplu evlendirme şöleni ve organizasyon çalışmaları Evlendirilen kişi sayısı FAALİYET Ramazan ayı kuru gıda ihalesi ve erzak dağıtımı ve yardım kuponu verilmesi ihalesi İhalenin yapılmış olması ve erzak dağıtılan aile sayısı FAALİYET Muhtaç asker ailelerine yardım Yardım edilen aile sayısı FAALİYET Muhtaç kimselere yardım (yardım sandığı) Cari yıldan önceki yıla ait kesin hesabın (b) cetveli toplamının % 2 si FAALİYET Dar gelirli ailelere giyecek yardımı Yardım edilen aile sayısı FAALİYET Dar gelirli ailelere eşya yardımı Yardım edilen aile sayısı FAALİYET Dar gelirli ailelere yardım amaçlı merkez kurulması Merkezin kurulmuş olması ALT FAALİYETLER/ Memur personelin yemek ihalesi Skala Memur personelin yemek ihalesi Kişi/TL - 25/ / / / ALT FAALİYETLER/ Aşevi ihalesi Skala Aşevi hizmeti Kişi ALT FAALİYETLER/ İlçedeki yoksulluk haritasının çıkarılması Skala İlçedeki yoksulluk haritasının çıkarılması ALT FAALİYETLER/ Toplu evlendirme şöleni ve organizasyon çalışmaları Skala Toplu evlendirme şöleni ve organizasyon Kişi ALT FAALİYETLER/ Ramazan ayı kuru gıda ihalesi ve erzak dağıtımı ve yardım kuponu verilmesi ihalesi Skala Erzak dağıtımı Adet ALT FAALİYETLER/ Muhtaç asker ailelerine yardım Skala Muhtaç asker ailelerine yardım TL ALT FAALİYETLER/ Muhtaç kimselere yardım (yardım sandığı) Skala Muhtaç kimselere yardım (yardım sandığı) TL FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

89 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Dar gelirli ailelere giyecek yardımı Skala Dar gelirli ailelere giyecek yardımı Adet ALT FAALİYETLER/ Dar gelirli ailelere eşya yardımı Skala Dar gelirli ailelere eşya yardımı Adet ALT FAALİYETLER/ Dar gelirli ailelere yardım amaçlı merkez kurulması Skala Aile destek evi TL STRATEJİK HEDEF Önemli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerle halkın kaynaşması, dayanışması ve sosyal barışın sağlanması FAALİYET Önemli günlerde etkinlikler düzenlenmesi Eczacılar Günü, Dünya Süt Günü Etkinliği, Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Tıp Bayramı, Anneler Günü, Aşure Günü programlarının kutlanmış olması FAALİYET İlçe halkına şehir içi ve şehirler arası gezi turları düzenlenmesi Yaşlı, muhtaç, engelli, çocuklarımıza ve halkımıza şehir ve şehir dışındaki tarihi ve kültürel yerlerinin gezdirilmiş olması FAALİYET Memleketine kesin dönmek isteyenlere ve yolda kalmış yardıma muhtaçlara ulaşım yardımı yapılması, cenaze naklinin sağlanması Yardımların yapılmış olması FAALİYET Önemli haftalarda etkinlikler düzenlenmesi Yaşlılar Haftası, Hemşireler Haftası programlarının düzenlenmiş olması FAALİYET Başkanlığın Yıl Dönümü Kutlaması Başkanın göreve gelişinin yıl dönümü nedeniyle halka hizmetleri anlatan organizasyonların düzenlenmiş olması FAALİYET Sünnet Şöleni 1 çocuğun sünnet ettirilmiş olması FAALİYET Mahalle toplantıları düzenlenmesi En az 11 adet toplantının yapılmış olması FAALİYET Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi Tüm müdürlüklerle ilgili önemli gün ve haftalarda etkinlikler, eğitim ve bilgilendirmelerin düzenlenmiş olması FAALİYET Zabıta Haftası etkinlikleri yapılması Zabıta Haftasının her türlü iletişim aracıyla vatandaşa duyurulmuş olması FAALİYET Esnaflara ve zanaatkarlara uygulamalarla ilgili eğitimler verilmesi Esnafların yıl boyu ihtiyaç alanlarına göre eğitilmiş olması FAALİYET Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Tüketicilerde bir sorunla karşılaştıklarında zabıtayı akla getirecek etkinliklerin yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Önemli günlerde etkinlikler düzenlenmesi Skala Önemli günlerde etkinlikler düzenlenmesi Ad ALT FAALİYETLER/ İlçe halkına şehir içi ve şehirler arası gezi turları düzenlenmesi İlçe halkına şehir içi ve şehirler arası gezi turları düzenlenmesi ALT FAALİYETLER/ Memleketine kesin dönmek isteyenlere ve yolda kalmış yardıma muhtaçlara ulaşım yardımı yapılması, cenaze naklinin sağlanması Skala Km Skala ALT FAALİYETLER/ Önemli haftalarda etkinlikler düzenlenmesi Skala Önemli haftalarda etkinlikler düzenlenmesi Ad ALT FAALİYETLER/ Başkanlığın Yıl Dönümü Kutlaması Skala Başkanlığın Yıl Dönümü Kutlaması FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

90 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ALT FAALİYETLER/ Sünnet Şöleni Skala Sünnet Şöleni Kişi ALT FAALİYETLER/ Mahalle toplantıları düzenlenmesi Skala Mahalle toplantıları düzenlenmesi Ad ALT FAALİYETLER/ Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi Skala Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi Adet ALT FAALİYETLER/ Zabıta Haftası etkinlikleri yapılması Skala Zabıta Haftası etkinlikleri yapılması Adet ALT FAALİYETLER/ Esnaflara ve zanaatkârlara uygulamalarla ilgili eğitimler verilmesi Skala Esnaflara ve zanaatkârlara uyg.ilgili eğitimler verilmesi Adet ALT FAALİYETLER/ Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Tüketiciyi bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Skala STRATEJİK HEDEF Sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve ilçedeki aktif spor kulüplerinin daha yaygın faaliyetler sürdürmelerinin teşvik edilmesi FAALİYET FAALİYET FAALİYET Halk Koşusu Öğrencilere eğitim seti yardımı Ramazan ayı etkinlikleri Yılda 1 kez halk koşusunun düzenlenmiş olması Yılda 1 kez yağlı güreş turnuvalarının düzenlenmiş olması Gerekli görülen kulüplere her türlü yardım yapılmış olması ALT FAALİYETLER/ Halk Koşusu Skala Halk Koşusu Adet ALT FAALİYETLER/ Geleneksel Yağlı Güreşler Skala Geleneksel Yağlı Güreşler Adet ALT FAALİYETLER/ Amatör spor kulüplerine yardım Skala Amatör spor kulüplerine yardım Adet STRATEJİK HEDEF Belediyemiz tüm birimlerinin hizmetlerinin halka etkin biçimde duyurularak en yüksek katılım ve yararlanma fırsatının sağlanması FAALİYET Her türlü duyurular ve iletişim araçlarının etkin kullanımı için koordinasyonun sağlanması Diğer müdürlüklerden temin edilecek uygun personelin, afiş, pankart, bildiri vb. materyale ilişkin planlı ve süreli çalışmalarının sağlanmış olması FAALİYET Beyaz Masa Diğer müdürlüklerden temin edilecek uygun personelin, afiş, pankart, bildiri vb. materyale ilişkin planlı ve süreli çalışmalarının sağlanmış olması FAALİYET Diğer müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkin basılı ve görsel materyal Yıl boyu diğer müdürlüklerin gerekli görülen her türlü faaliyetine halkla ilişkiler ve tanıtım desteğinin verilmiş, medya ayağının örgütlenmiş olması ALT FAALİYETLER/ Her türlü duyurular ve iletişim araçlarının etkin kullanımı için koordinasyonun sağlanması Her türlü duyurular ve iletişim araçlarının etkin kullanımı için koordinasyonun sağlanması Skala Yapılm. Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı Yapıldı ALT FAALİYETLER/ Beyaz Masa Skala Bilgilendirme Adet ALT FAALİYETLER/ Diğer müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkin basılı ve görsel materyal Diğer müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkin basılı ve görsel materyal Skala Adet FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

91 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER STRATEJİK HEDEF Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulması FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET Muhtarlarla değerlendirme toplantıları STK lar ile değerlendirme toplantıları Kamu kurumları ile değerlendirme toplantıları Kamuoyu araştırmaları Medya haber takip ve analizi ihalesi Yılda en az 3 kez düzenlenmiş olması Yılda en az 2 kez düzenlenmiş olması Yılda en az 2 kez düzenlenmiş olması Yılda en az 2 kez gerekli konularda kamuoyu yoklamasının düzenlenmiş olması Belediyenin tüm birimlerine ilişkin medya analizlerinin takip edilmiş, düzenli olarak sahip olunmuş olması ALT FAALİYETLER/ Muhtarlarla değerlendirme toplantıları Skala Muhtarlarla değerlendirme toplantıları Adet ALT FAALİYETLER/ STK lar ile değerlendirme toplantıları Skala STK lar ile değerlendirme toplantıları ALT FAALİYETLER/ Kamu kurumları ile değerlendirme toplantıları Skala Kamu kurumları ile değerlendirme toplantıları ALT FAALİYETLER/ Kamuoyu araştırmaları Skala Kamuoyu araştırmaları ALT FAALİYETLER/ Medya haber takip ve analizi ihalesi Skala Medya haber takip ve analizi Adet Memur personel yemek hizmeti Memur personel yemek hizmeti Erzak dağıtımı Memur personel yemek hizmeti (Kişi) Memur personel yemek hizmeti (TL) Erzak dağıtımı (Adet) Muhtaç asker ailelerine yardım Muhtaç kimselere yardım Dar gelirle ailelere giyecek yardımı Muhtaç asker ailelerine yardım (TL) Muhtaç kimselere yardım (TL) Dar gelirle ailelere giyecek yardımı(adet) FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

92 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Dar gelirle ailelere eşya yardımı Aile Destek Evi Önemli günlerde etkinlikler düzenlenmesi Dar gelirle ailelere eşya yardımı(adet) Aile Destek Evi (TL) Önemli günlerde etkinlikler düzenlenmesi (Adet) Önemli haftalarda etkinlikler düzenlenmesi Sünnet organizasyonu Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Önemli haftalarda etkinlikler düzenlenmesi (Adet) Sünnet organizasyonu (Kişi) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri (Adet) Bilgilendirme faaliyetleri (Beyaz masa) Faaliyet Resimleri Bilgilendirme faaliyetleri (Beyaz masa)(adet) Aşevi hizmeti Aşevi hizmeti (Kişi) 92 Kaynak: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI M E C L İ S Karar Tarihi: 13/11/2013 Karar No: 505 2 / 244 , GİRESUN 3 / 244 HHHTT, İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...7 A-

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER)

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) 1995 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) YENi YAYIN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR tarafından yazılan Belediyenin Organları Meclis, Encümen

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı