Hýzlý tren hayalimiz suya mý düþtü? GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimleri bir çok açýdan sürprizlerle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hýzlý tren hayalimiz suya mý düþtü? GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimleri bir çok açýdan sürprizlerle"

Transkript

1 Çorumlu ya kucak açan Þefkatevi Ankara Büyük Þehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek tarafýndan Ankara da hizmet veren Þefkat Evleri, yýllarca terminal ya da hastane Asým Balcý bahçelerinde kalmak zorunda olan Çorumlu hasta ve hasta yakýnlarýna da kucak açýyor. * HABERÝ 7 DE Hýzlý tren hayalimiz suya mý düþtü? GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimleri bir çok açýdan sürprizlerle AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý sonuçlandý. Ýktidar partisi tek baþýna hükûmet kuracaðý vekil sayýsýna ulaþamadý. Muhalefetin tümü iktidar partisini salladý, ancak oylarýn çoðunluðunu almasýný engelleyemedi. Çok deðiþkenli koalisyon hesaplarý ya da erken seçim tahminlerinin havada uçuþtuðu bugünler ülke genelinde yapýlmasý planlanan büyük yatýrýmlarýn da kaderini belirleyecek. Çorum, siyasetteki belirsizlikten payýna düþeni almaya baþladý bile. 9 Haziran tarihi Hýzlý Tren Güzergah ihalesinin yapýlacaðý gündü. Çorum un hýzlý tren hayalini ve seçim sonuçlarýna iliþkin sorularýmýzý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ya cevapladý. * HABERÝ 2 DE ÇORUM 11 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ramazanda gýda ucuzlayacak Bu yýl çiftçinin yüzü yaðýþlarla birlikte artan verim sayesinde güldü. Ürün rekoltesi bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 10 artýnca bu durum fiyatlara yansýdý. * HABERÝ 2 DE Milletin mesajýnýn gereði yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili olarak seçilen Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatalarýný teslim aldý. Mazbata töreninden sonra açýklama yapan Milletvekilleri, tüm Çorum'un milletvekili olarak görev yapacaklarýný, milletin verdiði mesaj ve ödevin gereðini yerine getireceklerini bildirdi. * HABERÝ 5 DE Ya seçim ya AK Parti siz koalisyon! Özgür Der Þube Baþkaný Murat Ýslam, Türk ve Kürt milliyetçileriyle koalisyona gitmektense yeniden halka gitmek daha doðru bir tercihtir. dedi. * HABERÝ 3 DE 20. ASIRDA ÇORUM Olaylar ve Ýnsanlar 50 yýl öncesinden Çorum halk oyunlarý * SAYFA 6 DA Murat Ýslam Baþkan Umre ye gitti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kutsal topraklara gitmek üzere dün yola çýktý. Muzaffer Külcü * HABERÝ 4 DE Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci MÝLLETVEKÝLLERÝ MAZBATA ALDI AK Parti Çorum Milletvekili olarak seçilen Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatalarýný teslim aldý. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, 3. Kez aldýðým bu mazbata yani milletin vekaleti asil, onurlu ve þerefli bir görevdir. Bize vekaletini veren tüm Çorum a yürekten teþekkür ederim. 25. Dönemde Çorum un Ankara da ve TBMM de gür ve güçlü sesi olacaðýz. Hemþehrilerimiz ve teþkilatlarýmýz müsterih olsunlar. AK Parti Türkiye nin ve Çorum un birinci partisidir. Ülkenin sendelemesine asla izin vermeyeceðiz. Milletimiz iktidarýn anahtarý olarak AK Parti'yi göstermiþtir. Ýktidarýn anahtarý AK Parti'dedir. dedi. Müftü Aþýk tan Cemiyet e veda Din hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdik Müftü Mehmet Aþýk dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. Ekip ruhuyla çalýþtýklarýný ve baþarýlý faaliyetlere imza attýklarýný anlatan Mehmet Aþýk, ekip çalýþmasýyla din hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini vurguladý. * HABERÝ 9 DA Müftü Mehmet Aþýk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný aldýktan hemen sonra KANDER in kermesini açtý. Ceritoðlu ilk açýlýþýný yaptý Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), kanser hastalarý yararýna kermes açtý. * HABERÝ 13 DE Hitit Üniversitesi nin 6 ayrý bölümüne YÖK ten onay 6 programa YÖK ten onay Hitit Üniversitesi nin 6 ayrý programýna öðrenci alýmýna YÖK ten onay çýktý. * HABERÝ 3 DE Sigarayý býrakmak isteyenlere çaðrý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü koordinasyonunda 'Asým- KOAH ve Sigaranýn Sertaç Arslan Solunum Yolu Hastalýklarý Üzerine Etkileri' konulu seminer gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Hýzlý tren hayalimiz suya mý düþtü? GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarý tartýþýladursun Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum da da hükûmet politikalarý çerçevesinde yapýlmasý planlanan büyük yatýrýmlarýn kaderi yeni kurulacak hükûmete baðlý. Çorum da planlanan bu yatýrýmlarýn baþýnda ise hýzlý tren geliyor. 1 YILDA NE DEÐÝÞTÝ? Seçim sonuçlarýna dair yorumlarýný alýrken, seçim öncesi yaptýðýmýz söyleþide, Çorum için yüzde 60 ýn altý bizim için sürpriz olur sözlerini hatýrlattýðýmýz AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Bir yýl önce cumhurbuþkanlýðý seçiminin hemen sonrasýnda bu seçimde ne deðiþti bunun deðerlendirmesini yapacaðýz. diyor. Baðcý, sadece cumhurbuþkanlýðý seçimi deðil, belediye baþkanlýðý ve 2011 yýlýndaki genel seçimlerini de mercek altýna alacaklarýný belirtirken, yerele dair Yerelde kiþisel, bölgesel kusurlar eksiklikler ve hatalar var mý tespit edeceðiz. AK Parti den MHP ye, CHP den HDP ye kayma var. Azalan desteði tekrar kazanmak için elimizden geleni yapacaðýz. bilgisini verdi. ÇORUM UN FOTOÐRAFINI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Çalýþtaya Çorum dan da katýlým olurken, Samsun Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, belge verdi. etwinning Bölgesel Proje Hazýrlama Çalýþtayý Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Eðitim ve Yenilik Teknolojileri Genel Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen etwinning Bölgesel Proje Hazýrlama Çalýþtayý nýn 7 ncisi Samsun da yapýldý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Serra Otel de yapýlan çalýþtayýn sertifika törenine Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, etwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Fatih Döðer, Samsun, Ordu, Sinop ve Çorum illerindeki öðretmenler katýldý. Program hakkýnda bilgi veren Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Avrupa da okul ortaklýklarýnýn kurulmasý, biliþim teknolojilerinin eðitim-öðretim faaliyetlerinde yaygýnlaþtýrýlmasý, yenilikçi öðretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa da öðretmenler arasý paylaþýmýnýn saðlanmasý, öðretmen ve öðrencilerin biliþim teknolojileri ve yabancý dil kullanma becerilerinin artýrýlmasý amacýyla ülkemizin 2009 yýlýndan itibaren üyesi olduðu etwinning programý kapsamýnda, Samsun da Haziran aylarýnda etwinning Proje Hazýrlama Çalýþtayý düzenlendi. Türkiye genelinde MEB Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Ulusal Destek Servisi tarafýndan 8 bölgesel çalýþtay planlanmýþ olup, Sinop, Çorum, Ordu illerini kapsayan 7. çalýþtay da Samsun da gerçekleþtirildi. Ordu, Sinop, Çorum illerinden 40, Samsun dan 30 öðretmenin katýldýðý bölgesel çalýþtayda etwinning programýnýn tanýtýmý, etwinning projesi hazýrlama süreçleri, ödül süreçleri ve iyi uygulama örnekleri etwinning Bölgesel Proje Hazýrlama Çalýþtayý nýn 7 ncisi Samsun da yapýldý. paylaþýldý, katýlýmcýlar uygulamalý olarak etwinning projeleri hazýrladýlar. Çalýþtay programýnda MEB Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü etwinning Ulusal Destek Servisi nden Hakan Öztürk, Samsun 80. Yýl Ýlkokulu öðretmenleri Belgin Tunç, Münevver Çakýr Ertekin, Mehtap Bozoðlu, Çatkaya Ortaokulu Ýngilizce öðretmeni Emel Sandýkcý, 50. Ortaokulu Ýngilizce öðretmeni Ýnnap Kaya, etwinning Ýl Koordinatörü Funda Yüksel eðitmen olarak görev almýþlardýr dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, katýlýmcýlara sertifikalarýný ve etwinning Avrupa ve Ulusal Kalite Etiket levha ve sertifikalarýný almaya hak kazanan okullara ödüllerini verdi.(ýha) SEÇÝM ÖNCESÝ MÜJDE VERÝLMÝÞTÝ 7 Haziran seçimleri öncesinde Çorum a hýzlý tren müjdesi verilmiþti. Seçim sonrasý te baþýna iktidar tablosu çýkmayýnca hýzlý tren suya mý düþtü? yorumu yapýlmaya baþlandý. Baðcý, Çorum merkezdeki oylarýn ilçelere göre düþüþ oraný ile ilgili olarak ta, Kendi ilimizin fotoðrafýný doðru anlamak, eksikleri gidermek için üzerimize düþeni yapmak durumundayýz. Ýlçelerdeki oylarýmýzda ciddi bir tahribat yok. Bizim oylarýmýzýn bir bölümünün MHP ye kanalize olduðunu görüyoruz. Merkez de daha çok oy kaybýmýz var. Bu teveccühün nedeni nedir bakacaðýz. Türkiye genelindeki hava Çorum da da etkili oldu diyebiliriz. Burdan da Allah bir hayýr murad etmiþtir diye bakýyoruz, öyle inanýyoruz, ona gayret edeceðiz inþallah. Tabi bunlar benim kiþisel görüþlerim. diye konuþtu. ALGI OPERASYONU BAÞARILI OLDU Baðcý nýn Türkiye geneli deðerlendirmesi ise þöyle: Karýncanýn Nemrut un ateþine su taþýmasý gibi herkes de AK Parti yi düþürmek için katký saðlamaya çalýþtý. AK Parti ve Cumhurbaþkaný Erdoðan karþýtlýðý üzerinde birleþen dýþ güçler, muhalefet partileri, örgütler, basýn toplum üzerinde yaratmak istedikleri algý operasyonunda baþarýlý oldular diyebiliriz. Muhalefet partileri seçim sürecinde çok popülist politikalarla seçmen karþýsýna çýktýlar. AK Parti yatýrým ve hizmetleri ile çalýþtý. Seçim sonucuna göre AK Parti dýþýnda iktidar formülü oldukça zor görünüyor. Çünkü AK Parti nin yüzde 41 lik grubu mecliste en büyük grup. Seçim sürecinde AK Parti ve Tayyip Erdoðan düþmanlýðý üzerine siyaset yaparak seçmene çeþitli vaadlerde bulunan 3 parti ne vadettilerse bir arada gerçekleþtirme zamaný. Þimdi buyursunlar yapsýnlar. Kursunlar koalisyon hükûmeti ve vaadlerini gerçekleþtirsinler. AK PARTÝ SORUMLULUKTAN KAÇ- MAZ Koalisyon hesaplarý ile ilgili olarakta Baðcý þunlarý söylüyor: Ýlk etapta AK Parti sorumluluk üstlenecek, hükûmetten kaçmayacak, uzlaþý içinde koalisyon hükûmeti oluþturmaya çalýþacak. Cumhurbaþkanýmýz hükûmeti kurma görevini ilk olarak Baþbakanýmýz Davutoðlu na verecek. Baþbakanýmýz partilerle görüþecektir. Hükûmetsiz bir ortam ülkeye zarar verir. Bu sorumlulukla hareket edilecektir. Asgari müþtereklerde koalisyon oluþturulur. AK Parti koalisyon hükûmeti kuramazsa cumhurbaþkanýmýz diðer formülleri deðerlendirir. Ben bir koalisyon hükûmeti kurulacaðýna inanýyorum. Erken seçimi kestirmek zor. Öyle ya da böyle. Yaþayýp göreceðiz. Çünkü her geçen gün Türkiye nin kayýplarý artacaktýr. Seçimden sonra geçen iki gün içerisinde aylýk kredi faizleri yüzde 20 lik bir artýþ gösterdi. Dövizdeki artýþý durdurmak için Merkez Bankasý sürekli rezervleri eritiyor. Benzine 15 krþ zam geldi. Ýki günde Türkiye milli gelir oranýnda yüzde 5 lik küçülme yaþandý. BÜROKRASÝDEKÝ TEDÝRGÝNLÝKLER YATIRIMLARI ETKÝLER Ülkenin geleceði açýsýndan bir hükûmet kurulmasý Bu yýl çiftçinin yüzü yaðýþlarla birlikte artan verim sayesinde güldü. Ürün rekoltesi bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 10 artýnca bu durum fiyatlara yansýdý. Þu anda özellikle bakliyat fiyatlarýnda yüzde 10 düþüþ olduðunu dile getiren Reis Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Reis, ramazan ayýnda tüketicinin 2015'in ilk yarýsýna göre daha ucuz gýda yiyeceðini söyledi. "Bazý þehirlerde henüz ürün hasadý yapýlmadý. O bölgelerdeki rekoltelerle birlikte fiyatlarda yüzde 20'ye varan düþüþler göreceðiz" diyen Reis, geçen yýlýn ayný dönemine göre bu sezonun çok verimli geçtiðini kaydetti. ZAMSIZ GEÇECEK Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ise, "TÜÝK açýklamalarýnda hububatta, meyve ve sebze üretiminde bu yýl artýþ bekleniyor. Vatandaþýmýz merak etmesin ramazan ayý rahat geçecek" dedi. Palandöken, "Ramazan ayýnda harcamalar normalden yüzde 30 daha fazla olur. Mevsimsel etkilerin olumlu olmasý sebebiyle fiyatlarýn düþmesini bekliyoruz" diye konuþtu. ÜRETÝM ARTACAK FÝYAT DÜÞECEK TÜÝK verilerine göre 2015'te üretim bir önceki yýla göre tahýllar ve diðer bitkisel ürünlerde yüzde 9.6, meyvelerde yüzde 6.1, sebzelerde 3.2 oranýnda artacak. Kuru fasulye üretimi de yüzde 7.9 artýþla 215 bin tondan 235 bin tona yükselecek. Sebze ürünleri üretim miktarý 2015'te bir önceki yýla göre yüzde 3.2 oranýnda artarak yaklaþýk 29.5 milyon tona çýkacak. Domateste yüzde 5.5, kuru soðanda 8.1, elmada 2.2, þeftalide yüzde 0.9, kirazda yüzde 16.9, mandalinada 2.3, fýndýkta yüzde 42, Antep fýstýðýnda yüzde 100 üretim artýþý bekleniyor. Uzmanlar bu veriler ýþýðýnda olasý bir fiyat artýþýnýn spekülatif olduðunu belirtiyor. ÝTHAL GIDADA MALÝYET ARTACAK Tüm Gýda Ýthalatçýlarý Derneði (TÜGÝDER) Baþkaný Mustafa Manav ise, seçim sonrasý artan kur ve altüst olan piyasalarla birlikte sipariþlerde ciddi anlamda azalma yaþandýðýný söyledi. "Dövize baðlý satýþlardan sonra paranýn geri dönmesi (Ç.HAK:2502) ne kadar önemliyse, iktidar partisinin ülke genelinde öngördüðü, planladýðý yatýrýmlarýn geleceði de kurulacak hükûmete baðlý. Bu kapsamda aklýmýza ilk gelen Çorum hýzlý tren güzergâh ihalesiyle ilgili sorumuza Baðcý nýn cevabý þöyle: Hükûmet kurulup bütçe konusunda bir düzenleme yapýlmazsa bürokrasideki tedirginlikler yatýrýmlarý etkileyebilir. Sonuçta AK Parti hükûmet kurduðunda, hükûmet programýnda öncelikler ayný þekilde devam edecektir diye bir karar alýr, devam eder. Ama baþka bir hükûmet kurulursa o kendi programý ve önceliklerine göre bütçeyi kullandýracaktýr. Þu anda bizim demiryolu proje ihalemiz yapýldý onu etkilemez. Demiryolu projesinin yapýlmasýný etkilemez ama bittikten sonra finansmanýný hangi hükûmet karar verir onu þimdiden bilemiyorum. Ramazanda gýda ucuz olacak Ürün rekoltesi bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 10 artýnca bu durum fiyatlara yansýdý. 2 ayý alýyordu. Þimdi faiz de artýnca maliyet katlandý. Tüketicinin alýmý düþürmesi de enflasyonu tetikleyecek. Bu durum kayýt dýþý gýda giriþlerini de artýracak" dedi. BELÝRSÝZLÝK ÝSTEMÝYORUZ Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu Baþkaný Sedat Zincirkýran ise, et fiyatlarýndaki artýþtan sonra Tarým Bakanlýðý ile son noktaya gelen görüþmelerin seçim sonrasý durduðunu, þu anda muhatap bulamadýklarý için de fiyat artýþlarý ile ilgili ellerinin baðlý kaldýðýný söyledi. Zincirkýran, "Bir an önce bu belirsizlik ortamýnýn düzelmesini ve piyasanýn normale dönmesini bekliyoruz" dedi.(sabah)

3 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN Ya seçim ya AK Parti siz koalisyon! Türk ve Kürt Milliyetçileriyle Koalisyondansa, Yeniden Halka Gitmek Daha Doðru Bir Tercihtir! Özgür Der Þube Baþkaný Murat Ýslam, Türkiye'de kolaisyonlar yerine yeniden halka gitmenin daha doðru bir tercih olacaðýný bildirdi. 7 Haziran genel seçimlerinin mevcut iktidar yapýsýný deðiþtirecek bir meclis aritmetiðiyle sonuçlandýðýný, seçimlerden birinci parti olarak çýkmasýna raðmen AK Parti'nin sandalye sayýsýnýn 276'nýn altýna düþmüþ olmasýnýn 12 yýlý aþkýn bir süredir devam etmekte olan tek Murat Ýslam partili iktidar döneminin sona ermesini getirirken, koalisyon ihtimallerine kapý araladýðýný hatýrlatan Ýslam, bununla birlikte meclise girebilen partiler arasýnda zaten yüksek düzeyde seyreden siyasal kutuplaþma olgusunun seçim sürecinde daha da keskinleþmesinin teorik olarak çok seçenekli görünen koalisyon formüllerinin pratikte imkânsýza yakýn bir zorlukta olduðuna iþaret ettiðini savundu. Ýslam, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Mevcut meclis aritmetiðinden bir koalisyon çýkar mý yoksa ülke yeni bir seçime mi gider sorusunun cevabýný þimdiden kestirmek pek kolay deðil ama her halükarda gerilimli, sýkýntýlý ve istikrarsýz bir sürece girildiðini net olarak söylemek mümkün. Ve belirsizliðe ilaveten, bilhassa da Ümmet kimliðine karþýtlýk temelinde örgütlenmiþ partilerin söz sahibi olacaðý bir dönemin ayak seslerinden tedirginlik duymamýzýn doðal olduðu ise izahtan varestedir. Nitekim içerdeki malum çevrelere ek olarak dýþarýda da siyonist çeteden Esed katiline, ABD'sinden AB'sine kadar Müslümanlara düþmanlýkta yarýþan güçlerin coþkuyla karþýladýðý bir sonuç var karþýmýzda. Tek baþýna iktidar çoðunluðu elde edemeyen AK Parti'nin önündeki koalisyon seçenekleri bellidir: Resmi ideolojik baðnazlýðýn temsilcisi olmasýna raðmen þartlarýn elveriþsizliði nedeniyle Ýslami kimliðe düþmanlýk politikasýný bir müddettir askýya almýþ görünen ve içerideki mazlumlara yöneltemediði nefreti Suriyeli mücahitle- Alkollü genç kaza yaptý Osmancýk ta alkol alan genç sürücü yayaya çarptý. S.Y. isimli genç aracýyla Çamlýk Sokak ta ilerlerken, B.Ç. isimli gence çarptý. Yaralý hastaneye kaldýrýlýrken, sürücünün 66 promil alkollü olduðu belirlendi. Ýskilip te ise H.C.Þ. araç ile Ebussuud Caddesi nde giderken, T.K. ya çarptý. Aðýr yaralanan yaya Ýskilip Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. re ve muhacirlere kusan CHP ile mi? Bir asýrdýr ülkeyi yangýn yerine çevirmiþ Türk milliyetçiliðini kutsamaktan vazgeçmeyen ve ýrkçý-zalim inkâr politikasýnda hala ýsrar eden MHP ile mi? Yoksa milliyetçilik adlý cahiliyeyi ve zulmü ulusçuluk adýyla bir baþka renge boyayarak Kürt halkýný sistematik biçimde ifsad eden ve emperyalistlerin taþeronluðuna soyunmuþ silahlý örgütün uzantýsý HDP ile mi? Hiçbiri olumlu, saðlýklý bir geleceðe açýlmayan, her biri diðerinden daha kötü seçeneklerdir bunlar! AK Parti kendisini bu seçeneklerden birine mahkûm kýlmamalýdýr! Her ne kadar kýsa vadede bir tahribat sürecini beraberinde getirmesi mukadder de görünse, uzun dönemde daha köklü bir kurtuluþun yolunu açabileceði öngörüsüyle, ismi geçen üç partinin kendi aralarýnda bir koalisyon gerçekleþtirmelerinin önünü açmalýdýr. Ve yine de bu kakafonik ortaklýk teþkil edilemezse de yeniden bir seçime ve halka gitmek tercih edilmelidir. AK Parti iktidarýnýn ikinci döneminde netleþen ve üçüncü döneminde ivme kazanan asker-sivil bürokratik oligarþiyle hesaplaþma sürecinin ve bilhassa da Ortadoðu Ýntifadalarýna yönelik sahiplenici tutumun bizler ve tüm Ýslam Ümmeti açýsýndan anlamlý ve deðerli olduðunun ve önemli bir kazaným teþkil ettiðinin altýný çiziyoruz. Ne yazýk ki, seçimler bu olumlu gidiþatýn tersine çevrilebileceði bir dönemin kapýsýný açmýþ gibidir. Ve tam da bu noktada Rabbimizin müminler ve mazlumlar aleyhine zalimlere ve fasýklara asla yol vermeyeceðine iman ettiðimizi ve dava bilincine sahip Müslümanlarýn asli vazifelerini ifa çabalarýnýn hiçbir þekilde konjonktürel tavýr alýþlarla þekillenmediðini bir kere daha hatýrlatýyoruz. Ve son olarak, Müslümanlarýn þartlara baðlý bir mücadele anlayýþýyla deðil, þartlarý dönüþtürme kararlýlýðýyla hareket etmekle yükümlü olduklarýnýn altýný çiziyoruz." 4 ayrý kaza, 8 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4 ayrý trafik kazasýnda 8 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Büyükpolatlý köy yolunda meydana geldi. Saat sýralarýnda H.C. (66) idaresindeki araç, Sungurlu'dan Büyükpolatlý köyü istikametine seyrederken havanýn yaðýþlý olmasý nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoðun saðýnda bulunan þarampole devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.C., kaldýrýldýðý Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Ýkinci kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Sabah saat sýralarýnda Sungurlu istikametinden Kýrýkkale istikametine seyir halinde olan N.K. (49) yönetimindeki otomobil, Aþaðýbeþpýnar köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü N.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. (50), K.K. (17) ve B.K. (17) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bir baþka kaza ise saat sýralarýnda Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyreden Þ.M. (39) yönetimindeki otomobil, Cevheri köyü mevkiinde Ý.D. (56) yönetimindeki otomobile arkadan çarptý. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.M. (15) yaralandý. Yaralý sevk edildiði Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Son kaza saat sýralarýnda Sungurlu-Çorum karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyreden S.Ç. (35) yönetimindeki otomobil, Arifegazili köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýnda bulunan beton duvara çarptý. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. (40) ve D.Ç. (34) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha) Araç yoldan çýktý, 1 yaralý Çorum-Ýskilip karayoluda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat Ýskilip te karayoluda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Sungurlu da meydana gelen 4 ayrý trafik kazasýnda 8 kiþi yaralandý sýralarýnda Çorum-Ýskilip karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Ýskilip ilçesine gitmekte olan Nesrin Ö. yönetimindeki 55 SF 566 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çýkarak tarlaya savruldu. Kazayý gören vatandaþlar tarafýndan ilk müdahalesi olay yerinde yapýlan kadýn sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazada yaralanan bayan sürücünün Ýskilip'e baðlý Kýlýçdere köyündeki aile saðlýðý merkezinde hemþire olarak görev yaptýðý öðrenildi. Kazayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi.(ýha) Yüksekten düþtü Osmancýk ta yüksekten düþen vatandaþ aðýr yaralandý. Gemici Mahallesi Hastane Sokak ta meydana gelen olayda, Ýbrahim Ç. yüksekten düþüp aðýr yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan yaralý ileri tetkik ve tedavi için Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Hitit Üniversitesi nin 6 ayrý bölümüne YÖK ten onay çýktý. 6 programa YÖK ten onay Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarýmý Programýna 30 öðrenci, Grafik Tasarýmý Ý.Ö. Programýna 30 öðrenci, Ýç Mekan Tasarýmý Programýna 30 öðrenci, Ýç Mekan Tasarýmý Ý.Ö. Programýna 30 öðrenci, Mimari Restorasyon Ý.Ö. Programýna 30 öðrenci ve Alaca Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programýna 40 öðrenci alýmýna iliþkin talep Yükseköðretim Genel Kurulu nca uygun bulundu. Grafik Tasarýmý Programý Grafik tasarým programýnýn amacý ülkemizin ihtiyaçlarýna göre, teknolojideki ve dünyadaki geliþmeleri izleyerek grafik tasarým konularýnda araþtýrmalar ve incelemeler yapmak ve grafik tasarýmýn alanýnda her türlü yetkinliðe ve donanýma sahip tasarýmcýlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Ayrýca grafik tasarým programý. Ýþ hayatý için yaratýcý teknik ve görsel ve sanatsal yetenekleri harekete geçirerek etkin bir reklam dünyasý oluþturmayý ve ürün ve tüketici arasýnda gerekli iletiþim kurmayý amaçlar. Ayrýca, duygu ve düþünceleri grafik imge ile ifade eden, güzel sanatlarý bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiþtirmektir. Ýç Mekan Tasarýmý Programý Mesleki bilgilerle donatýlmýþ ön lisans düzeyinde öðrenci yetiþtirmek, gerek bölüm öðretim elemanlarýnýn yaptýðý, gerekse ülke çapýnda yapýlan araþtýrmalarla þu anda kalifiye eleman eksikliði olan iþletmelere tasarýmcý yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Mimari Restorasyon Ý.Ö. Programý Program mezunlarý, restorasyon konularýnda faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlýðý Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarý, Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü, Vakýflar Genel Müdürlüðü,...) ve özel kuruluþlarýn laboratuvar, þantiye ve bürolarýnda, vakýflarýn gerçekleþtirdiði restorasyon iþlerinde, Milli Saraylar Daire Baþkanlýðý na baðlý müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazý ekiplerinde ve þantiyelerde mimarlar yanýnda teknik eleman olarak istihdam edilmektedir. Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý Program mezunlarý için önde gelen uygulama alanlarý özel ve kamu sektöründe, sivil savunma ve itfaiyecilik departmanlarýnda görev alabilmelerinin yaný sýra, Belediye itfaiye Yeani bölümlere arasýnda öðrenci alýnacak. teþkilatlarýnda, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarýnda Yangýn Güvenlik elamaný, Hava alaný ve Limanlarda itfaiye teknikeri, Ýtfaiye ve yangýn Güvenliði ile ilgili cihaz satýþý ve malzeme üretim firmalarýnda teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluþlarýn Yangýn Güvenlik elamaný, Ýþ güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý teknikeri olarak yetiþtirilmektedirler. BAÞSAÐLIÐI Rahmetli Tapu Müdürü Ýsmail Cenan ve Nebahat Cenan ýn kýzlarý, Raat Cenan ve öðrencim Esin Cenan ýn kardeþleri, Ziraat Mühendisi öðrencim Vuslat Cenan ýn amansýz bir hastalýk sonucu ani vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve sýnýf arkadaþlarýna baþsaðlýðý dilerim. Mekaný cennet olsun. Daver Kolaðasýoðlu

4 4 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor konulu proje 9 ay süren faaliyetlerin ardýndan sona erdi. 81 genç tarihiyle buluþtu 'Asým-KOAH ve Sigaranýn Solunum Yolu Hastalýklarý Üzerine Etkileri' konulu seminer gerçekleþtirildi. Sigarayý býrakmak isteyenlere çaðrý Sertaç Arslan Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi nin, Gençlik ve Spor Bakanlýðý 2014 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý 81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor konulu proje 9 aylýk süresi içerisinde faaliyetlerini tamamladý. Proje ile ilgili açýklama yapan Proje Koordinatörü Faruk Özyýlmaz, 81 Ýlimizi Temsilen 81 Genç Tarihiyle Buluþuyor isimli projemizi öncelikle 2015 yýlý Çanakkale Zaferi nin 100. yýlý olmasý hasabiyle, Çanakkale ilini ve ilave olarak gençlerimizle, Kurtuluþ Savaþý nda verdikleri milli mücadele ile taçlandýrýlan Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa illerimize kurtuluþ günlerinin kutlandýðý tarihlerde ziyaret etmeyi planladýk. Daha sonra ziyaret edilecek illerimiz arasýna Bursa ilimizi de ekledik. Bu proje ile gençlerimize bir nebze de olsa o günleri yaþatmayý ve gençler üzerinde þanlý tarihimizle ilgili farkýndalýðý arttýrmayý amaçladýk. dedi. Özyýlmaz, projenin açýlýþýnda faaliyete katýlacak olan gençlere kýsaca projenin amaçlarýný, hedeflerini ve projeden almak istedikleri sonuçlarý anlattý. Projenin % 100 Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri Destek Programý tarafýndan desteklendiðini belirtti. Projede belirtilen iller ziyaret edilmeden önce tarihçi eðitimci Bülent Öztürk, ziyaret edilecek illerin tarihi ve kültürel yapýsý ile ilgili gençlere ön bilgi verdi. Öztürk, gezi süresince katýlýmcýlara rehberlik etti. Ýlk ziyaret edilen Gaziantep te, Gaziantep'in kurtuluþunun 93. yýlý kutlamalarýna katýlým saðlandý. Kutlama programýnda Gaziantep Büyük Þehir Belediye Baþkaný Fatma Þahin ile katýlýmcýlar sohbet etti. Ayrýca Antep in tarihi kalelerini, hanlarýný, hamamlarýný, müzelerini gezen gençler, zengin Gaziantep mutfaðýnýn en lezzetli yöresel yemeklerinden tatma fýrsatý buldular. Gezinin 2. ayaðýnda Þanlýurfa ve Kahramanmaraþ ziyaret edildi. Þanlýurfa'da Balýklý Göl, Eski Þehir, Göbekli Tepe, Harran, Hz. Ýbrahim Camii, 2. Kýlýç Aslan Türbesi ve Urfa Kalesi gezildi. Daha sonra Kahramanmaraþ'ta konaklama yerinde katýlýmcý gençlere Kahramanmaraþ'ýn milli mücadele döneminde göstermiþ olduðu baþarý ve kurtuluþ zaferi anlatýldý. Katýlýmcýlar, ertesi gün bu ön bilgiler ýþýðýnda Ulu Cami'ni ve Sütçü Ýmam'ýn iþaret ettiði kaleyi gezdi. Kalesinde bayraðý dalgalanmayan ülkede Cuma namazý kýlýnmaz diyerek iþgalcilerin bayraðýnýn inmesi için verilen mücadeleyi ve mücadelenin gerekliliðini þartlarý ve konumlarý anlayarak öðrenmiþ oldular. Kahramanmaraþ'ta kale ziyaret edildikten sonra müze, tarihi kapalý çarþý ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yapýlan üçüncü büyük camisi olan Abdulhamit Han Külliyesi ziyaret edildi. Gezi dönüþünde ise Afþin ilçesinde bulunan Yedi Uyurlar olarak da bilinen Ashabý Kehf Maðarasý görüldü. Üçüncü gezi ise Bursa ve Çanakkale illerine oldu. Çanakkale de Gelibolu yarýmadasýnda bulunan Þehitlik Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü koordinasyonunda 'Asým-KOAH ve Sigaranýn Solunum Yolu Hastalýklarý Üzerine Etkileri' konulu seminer gerçekleþtirildi. 'Kronik Hava Yolu Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programý Ýl Kurulu çalýþmalarý doðrultusunda alýnan kararlar ve '5 Mayýs Dünya Astým Günü' etkinliklerini çerçevesinde gerçekleþtirilen seminere, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Çorum merkez, ilçe ilk ve ortaöðretim okullarýnda görev yapan rehberlik öðretmenler katýldý. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Toplantý Salonu'nda düzenlenen seminer sonrasý katýlýmcýlar tarafýndan okullarda eðitimin devamlýlýðýnýn sürdürülmesi, kronik solunum yolu hastalýklarýnýn ve sigara kullanýmýnýn önlenmesine yönelik bilgi ve bilinç düzeyinin artýrýlmasý hedeflendi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan, dünyada ve ülkemizde kronik hastalýklar içerisinde 4. sýrada ölüm ve sakatlýk oranýna sebebiyet veren Astým-KOAH hastalýklarý ile bu hastalýklarý diðer etmenlerle birleþerek büyük oranda tetikleyen, çoðu zaman solunum saðlýðýna direkt zarar veren 'sigara içimi veya sigara dumanýna maruz kalmanýn' önlenmesi için toplumun yediden- yetmiþe bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptý. Gebelik öncesi ve gebelik esnasýnda sigara kullanan annelerin bebeklerinde astým görülme oranýnýn diðer bebeklere oranla iki kat artýrdýðýný belirten Arslan, kronik solunum yolu hastalýklarý ve sigaranýn solunum saðlýðý üzerine etkileri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Arslan, 'Sigara bana artýk zarar veriyor' ya da 'Sigarayla artýk mutlu deðilim' diyenleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 'Sigara Býrakma Polikliniði'ne davet etti. Arslan, sigarayý býrakmada baþarýlý olmanýn ilk ve en önemli kuralýnýn kiþinin sigarayý býrakmaya istekli olmasýndan geçtiðini kaydetti. Jandarma 176. yýlýný kutluyor Jandarma Genel Komutanlýðý nýn 176. kuruluþ yýldönümü kutlanacak. Kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý nda 14 Haziran Pazar günü saat de kokteyl ve tanýtým sergisi düzenlenecek. Abidesi, Conk Bayýrý, Seddülbahir, Alçý Tepe, Anafartalar, Eceabat, Sargý yeri Þehitliði, Seyid Onbaþý'nýn mücadele verdiði alan, tabyalar, Kilitbahir, Anzak koyu vb þehitlik alanlarý Rehber Turgay Güleç'in anlatýmý ile ziyaret edildi. Bu zaferin kazanýlmasýnda Seyid Onbaþý'nýn, Nusret Mayýn Gemisi nin ve Mustafa Kemal Paþa'nýn yönlendirici emir ve talimatlarýnýn önemi anlatýldý. Bursa da ise konaklama yapýlan otelde gençlere eðitimci Bülent Öztürk tarafýndan Bursa'nýn tarihi geçmiþi, kültürel zenginlikleri hakkýnda bilgiler verildi. Yeþil Bursa olarak da adlandýrýlan Bursa da Ulu Camii, Orhan Gazi, Osman Gazi ve asýrlýk doku gençlere tanýtýldý. Özyýlmaz, projede belirtilen illere yönelik faaliyetlerin bitmesinin ardýndan Amasya Hamamözü Termal tesislerinde katýlýmcýlarla ölçme ve deðerlendirme toplantýsý yaptýklarýný belirtti. Proje kapsamýnda düzenlenen faaliyetlere katýlan gençlere yönelik piknik ve veda programý düzenlendi. Programda tarihçi Bülent Öztürk ve Koordinatör Faruk Özyýlmaz'ýn anlattýðý konularla ilgili gençlere 40 soruluk test yapýldý. Ýlk üçe girenlere ödül verildi. Deðerlendirme toplantýsý, test ve anketlerden elde edilen sonuçlarýn, projenin amacýna ulaþtýðýnýn bir göstergesi olduðunu belirten Özyýlmaz, projenin baþarýyla sonuçlandýðýný ifade ederek, Bize ve gençliðine önem veren Gençlik ve Spor Bakanlýðý na müteþekkiriz. dedi. Çorum ÝHH Tanzanya yolcusu ÝHH, Ramazan çalýþmalarýna 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganýyla start verdi. 20 yýlý aþkýn bir süredir her Ramazan ayýnda iftar sofralarý kuran, kumanya ve gýda daðýtýmlarý yapan ÝHH, bu yýl yine yetimlerin yüzünü güldürerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý, Afrika'da Tanzanyalý mazlumlara yardým ulaþtýracaklar. Çorum'dan Tanzanya'ya selam götürecekler. Ulaþtýklarý bölgelerdeki yardýma muhtaç insanlarýn, muhacirlerin, yetim ailelerinin kapýlarýný çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taþýyacaklar. Bu yýl 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganý ile çalýþmalarýný yürüten ÝHH, baðýþçýlarýn zekât, sadaka, fitre ve baðýþlarýný; savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakýn demeden birebir elden ulaþtýracak. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Türkiye'de ve dünyada yetimlere ve ailelerine destek olunacak, yetim iftarlarý düzenlenecek, yetimlere eðitim ve kýrtasiye yardýmlarý yapýlacak, bayramlýk giysiler hediye edilecek, kumanyalar daðýtýlacak, iftar sofralarý kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardýmlarda bulunulacak. ÝHH 96 ÜLKEYE ULAÞIYOR Abhazya, Acara, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arakan, Arnavutluk, Azat Keþmir, Azerbaycan, Bangladeþ, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, Daðýstan, Doðu Türkistan, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fildiþi Sahilleri, Filipinler/Moro, Filistin (Gazze), Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hindistan (Assam ve Kerala), Irak, Ýnguþetya, Jammu Keþmir, Japonya, Kuzey Irak, Kabardey Balkar, Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkes, Karadað, Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Küba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Romanya, Ruanda, Sancak, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Suriye (Yermük), Tacikistan, Tanzanya, Tayland (Patani, Chang Mai), Tunus, Uganda, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve ÝHH TÜRKÝYE DE 79 ÝL VE ÝLÇEDE Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis- Tatvan, Bolu, Burdur, Bursa, Bursa-Ýnegöl, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Gümüþhane, Iðdýr, Isparta, Hatay- Ýskenderun, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Elvan YILMAZ Atýný vuran kovboylar Ýnsanlar iki þekilde mutlu olurlar; biri duygusal diðeri ise bilgisel mutluktur Duygusal olaný hemen birçok insanda içtepisel olarak oluþur, bilgisel olan mutluluksa edinilen bir mutluluktur Seçim sonrasý bazý siyasi partilerin (dikkat ederseniz bu kelimede çoðul eki vardýr) temsilcileri, "bize neden oy vermediniz?" diye yýðýnlara sitem ederken, niye vermediler diye düþünmüyorlar, niye vermediniz? diye soruyorlar Ýþi nankörlüðe kadar getirdiler Sosyolojiden anlamayan, sokaðý bilmeyen bir insanýn üslubudur bunlar... Konuþtuðunu sanýyorlar ama konuþmuyorlar, ifade noksanlýðý var Aristo mantýðýnda matematiksel akýl yürütme yapýlýr Bilgi kaynaðýna nedensellik ilkesi doðrultusunda ilerlenir Siz soruyu yanlýþ sorup doðru cevap alamazsýn Neyinizle övünüyorsunuz bilmiyorum Eðer aklýnýzla övünüyorsanýz hata yapýyorsunuz, aklýyla övünen kiþi, hücresinin geniþliðiyle övünen mahkûma benzer Ýradeyle oyun oynanmaz! Önce ninni dinletir, sonra inim inim inletir Kendinize þunu sorun, niye attýk biz bu insanlarý karþý kýyýya? Soru aslýnda cevaptýr Siz hiç sokakta insan kovalayan kedi gördünüz mü? Ama kuyruðuna basýlýnca hepsi týrmalar Denizler nehirlere akmaz, bunu bilesiniz Biz varsak siz varsýnýz Siz bizi deðil, biz sizi yönetiriz Kibrinizden arýnýn da gelin Kibir çürütür insaný Habire davulun kasnaðýna vurmayýn En büyük devrim gerçeði kabul etmektir Hakikat yalnýzca gerçeði deðil, herkesi özgür kýlar Aslýnda sizlerden nefret etmiyorum, ama kaplumbaða olsanýz ters çevirir kaçarým Büyükler, yalnýzca biz diz çöktüðümüz sürece büyükler Önce Allah, sonra irade var Öyleyse gam yok dostlar!!! Not: Neye inanýrsanýz, neye taparsanýz tapýn, isterseniz bir taþa tapýn ama o taþý kimseye fýrlatmayýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kutsal topraklara gitmek üzere dün yola çýktý. Baþkan Umre ye gitti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kutsal topraklara gitmek üzere dün yola çýktý. Baþkan Külcü nün Ümre ziyaretinin 10 gün süreceði belirtildi.

5 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN AK Partili vekiller mazbatalarýný teslim aldý Mesajýn gereði yapýlacak EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, mazbatasýný Ýl Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Arzu Karakülah tan teslim aldý. AK Parti Çorum Milletvekili olarak seçilen Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatalarýný teslim aldý. Mazbata töreninden sonra açýklama yapan Milletvekilleri, tüm Çorum'un milletvekili olarak görev yapacaklarýný, milletin verdiði mesaj ve ödevin gereðini yerine getireceklerini bildirdi. Adliye'de düzenlenen mazbata törenine Ýl baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, ilçe ve belediye baþkanlarý ve çok sayýda partili ile birlikte Adliye'ye gelen Milletvekilleri'nin mazbatalarýný Ýl Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Arzu Karakülah teslim etti. Mazbata tesliminden sonra toplu fotoðraf için objektifler karþýsýna geçen milletvekilleri, hatýra fotoðrafýndan sonra kýsa bir deðerlendirme konuþmasý yaptý. Ýlk olarak söze baþlayan Milletvekili Salim Uslu, Çorum basýnýna teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, ortak paydanýn Çorum olduðunu, Çorum'u ve Türkiye'yi yeni imkanlara kavuþturmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalýþacaklarýný bildirdi. ÖNCELÝÐÝMÝZ BAÞKANLIK SÝSTEMÝ VE YENÝ ANAYASA OLACAK Önceliklerinin Baþkanlýk sistemi ve Yeni Anayasa olmaya devam ettiðine iþaret eden Uslu, seçim meydanlarýnda söylenen sözler ve yazýlanlarý unuttuklarýný, yapýcý eleþtirilere her zaman açýk olmaya devam edeceklerini ifade etti. Seçim sonuçlarýna saygýlý olduklarýný, milletin AK Parti'yi birinci parti yaparak, teveccühünü gösterdiðini söyleyen Uslu, "Millet herkese bir ödev verdi, biz ödevimizin de sorumluluðumu- zun da farkýndayýz. Milletimiz yeni bir hükümete kavuþmuþ olacak. Herkesin devlet adamlýðý sorumluðu içinde hareket etmesi gerekir ve söylenen sözlerin toplum önündeki karþýlýðýný iyi hesap etmelidir. Toplum uzlaþý ve diyalog kültürü mesajýný verdi." dedi. ÝKTÝDARIN ANAHTARI AK PARTÝ'DEDÝR AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise, konuþmasýnda sorumlu davranacaklarýný, zor þartlarýn kendilerini beklediðini belirterek, "3. Kez aldýðým bu mazbata yani milletin vekaleti asil, onurlu ve þerefli bir görevdir. Bize vekaletini veren tüm Çorum'a yürekten teþekkür ederim. 25. Dönemde Çorum'un Ankara'da ve TBMM'de gür ve güçlü sesi olacaðýz. Hemþehrilerimiz ve teþkilatlarýmýz müsterih olsunlar. AK Parti Türkiye'nin ve Çorum'un birinci partisidir. Ülkenin sendelemesine asla izin vermeyeceðiz. Milletimiz iktidarýn anahtarý olarak AK Parti'yi göstermiþtir. Ýktidarýn anahtarý AK Parti'dedir." diye konuþtu. DAVAMIZ TÜRKÝYE DAVASI "Davamýz Türkiye davasý" diyen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, özellikle Çorumlu kadýnlarýn meclisteki sesi olacaðýný, birlik ve beraberlik içerisinde yol yürüyeceklerini açýkladý. Milletvekilleri konuþmalarýnda teþkilatlara da teþekkür ederken, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da sonuçlarýn hayýrlý olmasýný temenni ederek, milletvekillerine yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Seçimlere itiraz haberleri asýlsýz AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, mazbatasýný aldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný teslim aldý. AK Parti Ýl Baþkaný RuAK Parti teþkilatlarýnýn mi Bekiroðlu, seçim sonuçlarýsandýklara sahip çýktýðýný savuna itiraz edildiði yönündeki hanan Bekiroðlu, "Parti yöneticiberlerin gerçek dýþý olduðunu sinden sandýk müþahidine kadar açýkladý. herkesin seçim öncesinde, seçim sýrasýnda ve sonrasýnda özgerek yerel gerekse geverili ve duyarlý çalýþmalar içerinel bazý yazýlý ve görsel basýnsinde bulunduk. Bizim sevdada MHP tarafýndan sandýk somýz Çorum'a ve Türkiye'ye hiznuçlarýna itiraz haberlerinin met sevdasýdýr. Bu uðurda bunyer aldýðýný hatýrlatan Bekiroðdan önce olduðu gibi bundan lu, yaptýðý yazýlý açýklamada, sonra da tüm duyarlýlýðýmýzla seçim sonuçlarýnýn Rumi Bekiroðlu çalýþmalarýmýza devam edecesalý günü saat itibariyle ðiz." Dedi. kesinleþtiðini ve sonuçlara iliþkin herhangi bir itiraz olmayýp çýkan haberlerin gerçek dýþý olýl genelinde 184 bin 27 oy aldýklarýný duðunu vurguladý. belirten Bekiroðlu, desteklerini esirgemeyen Çorum halkýna teþekkür etmeye devam etti Sonuçlarý deðiþtirecek her hangi bir yanlýþlýk olmamasý için tedbirler alýndýðýný dibekiroðlu, yeni dönemde seçilen milletle getiren Bekiroðlu, "Teþkilatýmýz öncesinvekillerinin hizmet sevdasý yolunda ter dökden bütün kademeleriyle oy kullanýlacak bimeye devam edeceðinin altýný çizerek, "Biz nanýn okul/kat sorumlularýndan sandýk baþýnher zaman savunduðumuz gibi bizim için da görev yapacak arkadaþlarýmýza kadar oy önemli olan halkýn iradesidir. 7 Haziran 2015 kullanma alanlarý için çok iyi bir þekilde haseçim sürecinde emeði geçen tüm gönüllü zýrlandýk. Bizim için önemli olan partisinden hemþerilerimize, tüm teþkilat kademelerimize ziyade halkýmýzýn iradesinin sandýklarda doðayrý ayrý teþekkür ediyor, sonuçlarýn ilimize ru bir þekilde yansýmasýna hizmet etmektir" ve ülkemize hayýrlý olmasý temenni ediyodedi. rum. dedi. AK Parti Sungurlu ya teþekkür etti AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Sungurlu ya giderek teþekkür ziyaretinde bulundular. Uslu, Baðcý, Ceritoðlu ve Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilâtý ný ziyaret ederek, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle bir araya geldi. Seçimde gösterdikleri özverili çalýþmalardan dolayý parti teþkilatlarýna teþekkür eden Milletvekilleri, Bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz. Bizim hizmetlerimizde herhangi bir kusur ve eksiklik yoktur. Bütün ilçelerimiz gereken kamu yatýrýmlarýný almýþtýr. Ýstikrara katký vermek adýna Sungurlu ilçemiz ve tüm Çorum gereken desteði bizlere vermiþtir. Siyasal, et- nik ve dini olarak izah edilemeyecek geliþmeler bu seçim sürecinde yaþanmýþtýr. Bizim davamýz seçimlik bir dava deðildir. Çorum bizden hizmet bekliyor. Hizmete devam edeceðiz. Bizim için seçimler bitmemiþtir, devam ediyor. Hayatýmýz boyunca da devam edecektir. dediler.(ýha) AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu ya giderek teþekkür ziyaretinde bulundular. Çilek üreticisine uzman desteði Cahit Baðcý, çilek üreticilerine uzman desteði verileceðini açýkladý. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, çilek üreticilerine uzman desteði verileceðini açýkladý. Kýrsal kalkýnmanýn en güzel örneklerine geçen il oluyoruz diyen Baðcý, þunlarý söyledi; AK Parti nin en önemli projelerinden birisi olan Kýrsal Kalkýnma, kýrsalda gelir getirici faaliyetlerle yaþam kalitesinin artýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu kapsamda hayvancýlýk destekleri, sulama projeleri, tarýmda makine desteði, pazara yönelik seracýlýk ve meyvecilik yaygýnlaþmasý için 5 yýldýr program ve projeler uygulanmaktadýr. Bu çerçevede giriþimlerimizle eski Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz'ýn döneminde Kaymakamlýk destekleri ve teþvikleri ile 5 yýl önce Ýskilip ilçemizde baþlayan çilek üreticiliði, Ýlçe Tarým Mü- dürlükleri ve Ýlçe Kaymakamlýk destekleri ve kredilerle diðer ilçelerimizde de özellikle Dodurga ve Oðuzlar ilçelerinde de yaygýnlaþmýþtýr. Halen Kýzýlýrmak havzasý bölgesinde üretilen çilekler Çorum pazarlarýnda satýþa sunulmuþtur. Çiftçimiz fiyattan son derece memnundur. Çilekçilik giderek de yaygýnlaþmaktadýr. Ancak geçen yýl Dodurga'da karþýlaþýlan zararlýlarýn çilek bahçelerine ve ürüne zarar vermesi üzerine bu yýl tedbirler alýnmýþ, Çorum Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan uzman ekipler tarafýndan bütün bahçelerde inceleme yapýlmasý ve üreticilerin bilinçlendirilmesi talimatý verilmiþtir. Çiftçiye bilimsel destek de sunulacaktýr. Çiftçilerimizin bilgisine sunar, selam ve saygýlarýmla hayýrlý hasatlar dilerim. Çulhalý Köyü, Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma Ýnþaatý iþi 3 Temmuz 2015 tarihinde ihale edilecek. Sungurlu Çulhalý da derelere ýslah Sungurlu Çulhalý Köyü, Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma Ýnþaatý iþi 3 Temmuz 2015 tarihinde Devlet Su Ýþleri 5.Bölge Müdürlüðü'nce ihale ediliyor. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, yaptýðý açýklamada, "Hiçbir ayrým yapmadan bütün ilçelerimize, vatandaþlarýmýza hizmet ettik, etmeye de devam edeceklerini söyleyen "Seçimler sonrasýnda da koþmaya, durmadan, kararlý bir þekilde çalýþmaya devam ede- ceðiz. Kayýtlara geçmiþ, ihalesi yapýlmýþ/ilan edilmiþ hiçbir hizmet geri býrakýlmaz. Yeter ki, istikrar sürsün" dedi. Önceliklerinin her zaman için hizmet olduðunu vurgulayan Uslu, "Çulhalý Köyümüzün Derelerinin Taþkýndan korunmasý iþini bu yýl yatýrým programýna aldýrmýþtýk. Vatandaþlarýmýza da sözünü vermiþtik. Projesinde teknik personelce yapýlmasý gereken deðiþiklik nedeniyle süreç 1 ay kadar uzadý. Sungurlu Çulhalý Köyü, Delikli ve Kara- mýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma Ýnþaatý iþi ihalesi 3 Temmuz Cuma günü yapýlýyor. Seçimlik sözlerle vaatlerle siyaset yapmýþ olsaydýk. Seçim öncesi ihale ilanýna çýkmýþ olurduk. Biz hala çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Dün 8 ilçemizi ve Kargý-Osmancýk bölgesinde Sel Afeti yaþayan bölgemizi seçilen milletvekillerimizle ziyaret ettik. Vatandaþýmýzýn takdirine saygýlýyýz. Bize verilen yetkiye göre çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi.

6 6 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN ASIRDA ÇORUM Olaylar ve Ýnsanlar 50 yýl öncesinden Çorum halk oyunlarý Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci Çorum halayýnda; Sol baþtan Raþit Haboðlu, Durak bey, Karael bey, Yüksel bey, Yalçýn Sunel, Ýsmet As Soldan saða Ali Sapancý, Ahmet Çýtak, merhum Raþit Haboðlu ve Mehmet Kaya Güngörmüþlerle Týký nýn Kahve de Soldan saða arka taraf Raþit Haboðlu, Durak bey, Y. Konnolu, Kemal bey, Ýsmet As. Alt sýra Yalçýn Sunel, Yüksel bey. 19 Mayýs 1954 Çorum halayýnda; Soldan saða; Terzi Niyazi Biçerel, Fevzi Yazar, Dede nin Mehmet, Terzi Reþat, Berber Þükrü, Raþit Haboðlu Ýðdeli Gelinde; Ýlk sýra erkek, Raþit Haboðlu, Bayan Arpacý, Arka erkek Yüksel bey ve arkadaþlarý.1955 Soldan saða Niyazi Biçerel, Mehmet Ali Biçerel, Ýbrahim Çetintürk, Dede nin Mehmet, Raþit Haboðlu, Fevzi Yaþar, zurnacý Ahmet Aða, Davulcu Cemal Aða. Ýstanbul Açýk Hava Tiyatrosu n da Sadi Leblebici ve Çorum Halk Oyunlarý ekibi, Ýstanbul Açýk Hava Tiyatrosu nda Soldan saða; Raþit Haboðlu, Yüksel Þenel, Durak Bey, Yalçýn Sunel. Alt taraf Þengül Kadiri ve Ýsmet As. 19 Mayýs 1953 Çorum Hitit Festivali nde Çorum ve Ordu Halk Oyunlarý ekipleri birarada Deðerli okurlarým; 27 Nisan 2012'de rahmetli olan Raþit Haboðlu aðabey, Çorum'un iþ adamlarýndan ve Güngörmüþler ekibinin renkli simalarýndandý. Onu hep festivale gittikleri Belçika, Bürüksel'de, Ýstanbul'da halk oyunlarý yarýþmalarýnda Çorum ekibini anlatýrken duyduklarý heyecaný anarak yâd ediyorum. Mekanlarý cennet olsun. Folklörümüzün önemli bölümlerinden biri olan halk oyunlarýmýz, milletimizin birlik beraberliðini ve her türlü sýkýntýya dayanýþma özelliðini de içeren, kadýnýmýz ve erkeðimizinde bölünmezliðini anlatan, sevinç ve acýlarýmýzý yansýtan can damarlarýmýzýn bir bölümüdür. Onu Türkiyemizin her köþesinde, bazen bar, bazen zeybek, bazen karþýlama, bazen çifte telli ve daha bir çok yörelere mahsus isimlerle görür ve zevkle gururla oynar veya seyrederiz. Halay bölgesi olan Çorum'umuzda da, altý erkek tarafýndan davul, zurna eþliðinde 1- Aðýrlama, 2- Ýkileme, 3- Yellendirme bölümleriyle çekilen halayýmýz gür sesimizle baþlar: Halay baþý baðýrýr; - Atalým mý arkadaþ? -Atalým.. -Ne atalým? -Nara.. -Kime? -Herkes sevdiðine!.. -Ala heeey.. Halayýmýzýn sözleri; 1- "Name yazdým sokuya, Gelen giden okuya, Kýzlar þaraba düþmüþ, Erkekleri de rakýya..." 2- "Karþýda Kürt evleri, Yayýlýr develeri, Oturmuþ inek saðar, Terlemiþ memeleri" 3- "Hey nazýndan, nazýndan, Sürmesi gitmez gözünden, Yaylada Türkmen kýzýndan Dönüver meydan senindir.." Çorum halaylarýndan Ýðdeli Gelin halayý da kýzlý erkekli çekilir. Erkekler dýþarda, kýzlar içerde daire yapýlýr, halay baþýnýn iþaretiyle kýz ve erkekler el ele tutuþur. Halay çeker, ikiþerli sýra halinde halay sona erer. Halayýn sözleri; Kýz pýnar baþýnda testi doldurur yar, Testinin kulpuna þahin kondurur oy, Kýz senin bakýþýn beni öldürür yar, Derdimin dermaný oy iðdeli gelin, Ýðdesin aldýrmýþ sevdalý gelin... "Çorum'da ayrýca, çekirge halayý, dillala halayý (Gönül kimi severse) önemli çekilen halaylardandýr Bu yazýmda sizlere tanýmlarýný yaparak, bana Raþit aðabeyin verdiði fotoðraflarýda sunmaktayým. Çorum halk oyunlarýnýn tanýtýmý ve geliþtirilmesinde büyük paylarý olduðuna inandýðým. Hayrettin Koyuncu, Mustafa Sucu, Bahri Ertek beyler daha isimlerini bilemediðim nicelerine þükran ve rahmet dileklerimi iletiyor, ayný zamanda 1967 yýlýnda Çorum folklor derneðinin 18 numaralý üyesi ve Çorum Halk oyunlarýnýnda oyuncusu olan rahmetli eþim Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu) hanýmý da rahmetle anýyorum yýlý Þubat ayýndaki düðünümüze renk katan o zamanki Çorum Lisesi halk oyunlarý ekibine de saðlýk ve mutluluk dileklerimi iletiyorum. Bu yazým vesilesi ile 15 Þubat 2012'de kaybettiðimiz Muzaffer Kaçar, 17 Ekim 2012'de kaybettiðimiz Avni Yaþar, 17 Mayýs 2015'de kaybettiðimiz Yüksel Tandað arkadaþlarýmýzý da Güngörmüþler ekibi ile birlikte rahmetle anýyorum. Mekanlarý cennet olsun. Bir dahaki yazým da buluþmak ümidi ile bütün okurlarýma sevgi ve saygýlarýmý sunuyor, hayýrlý Ramazanlar dili Dillala da; Soldan saða; Ýbrahim Çetintürk, Raþit Haboðlu, Bayan Arpacý, Davulcu Cemal Aða, zurnacý Mehmet Aða, 1954 Dillala (Gönül kimi severse) Saibe haným ve Raþit Haboðlu Çorum Halk Oyunlarý ekibi Antalya Film Festivali nde. 1- Mustafa Sucu, 2- Erkan Cenan, 3- Güneþ Atalay. (Side 1967)

7 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN Gökçek in Þefkat Evleri Çorumlu ya da kucak açýyor Balcý nýn eli 24 saat hastalarýn üzerinde Ankara Büyük Þehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek tarafýndan Ankara da hizmet veren Þefkat Evleri, yýllarca terminal ya da hastane bahçelerinde kalmak zorunda olan hasta ve hasta yakýnlarýna kucak açýyor. Ankara ya gelen her hasta ve yakýný bizim misafirimizdir. anlayýþý ile 12 yýldýr Ankara da kalacak yeri olmayan insanlarýn adeta ikinci evi olan 5 ayrý þefkat evinde, barýnmadan yemeðe, ulaþýmdan saðlýk hizmetlerine kadar tüm hizmetler veriliyor. Asým Balcý dan yakýn ilgi Gönül adamlarýna selam olsun Erol Taþkan/Haber-Yorum Örnek þahsiyeti ile gönlümüzün baþtacý olan kýymetli kardeþim Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, gece gündüz gözetmeksizin, kendisine ulaþtýrdýðýmýz tüm hasta ve hasta yakýnlarýnýn meselelerine anýnda karþýlýk verdi. Yurt dýþýnda olduðu zamanlarda bile geri dönüþ yaparak, hastanýn rahat yataðýna ulaþmasýna kadar ilgisini eksik etmeyen Balcý, sorumlu bir yönetici ve insana deðer veren yapýsýyla hemþehrilerinin gönlünde müstesna bir yerde. Ben biliyorum ve þahidim ki, gecenin bir vakti evine gitmeden evvel uðrayýp hal hatýr sorduðu hasta ve hasta yakýnlarýnýn en büyük moral kaynaðý oluyor. Ben þahsým adýna öncelikle bu hizmetlere kapý açan Ankara Büyük Þehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e ilk teþekkürümü iletiyorum. Yine Gökçek'e ikinci teþekkürüm de Genel Sekreterlik makamýný emanet etmekte çok isabetli bir seçim yaptýðý için olacak. Ayrýca gönül adamý olduðuna 45 yýldýr þahit olduðum Asým Balcý'ya, hassaten genelde Þefkat Evi baþta olmak üzere memlekete saðladýðý hizmetlerine, özelde ise Çorumlu hemþehrilerine gösterdiði ilgi ve alaka için sonsuz teþekkür ediyorum. EROL TAÞKAN Çeþitli saðlýk problemleri nedeniyle Ankara'ya giden insanlarý yýldýzlý otel konforunda, saðlýk tesisi hijyenliðinde misafir ederek kol kanat geren Ankara Büyükþehir Belediyesi Þefkat Evleri, verdiði hizmetle özellikle Anadolu insanýnýn gönlünü fethediyor. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen hastalarý, ev konforunda aðýrlayan Þefkat Evleri, Etlik, Rüzgarlý, Varlýk, Ulus ve Onkoloji olmak üzere 5 ayrý merkezde hizmet ediyor. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý'nýn 24 saat mefhumu gözetmeksizin yakýndan ilgilendiði þefkat evleri, gönlü hüzünlü, boynu bükük insanlarýn dualarýna muhatap oluyor. "Baþkanýmýz Melih Gökçek'in üzerine titrediði bu deðerli hizmeti, insanlarýmýzla buluþturuyor olmaktan dolayý Allah'a þükrediyoruz. Kurduðu Þefkat Evleri ile kalacak yeri olmayan insanlarýmýza bu deðerli hizmete vesile olduðu için Baþkanýmýz Melih Gökçek'e teþekkür ediyoruz." diyen hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen hasta yakýnlarý ile bizzat ilgilenirken, özellikle Çorum'dan Ankara'ya giden hastalarla da ayrý bir ihtimam gösteriyor. Bir kaç günlük tedavi sürelerinin de ötesinde, özellikle tedavi süreci daha uzun olan tedavilerde, insanlarýn ciddi muzdariplikler yaþadýðýný, hastalýkla uðraþmanýn yaný sýra, yersiz yurtsuz kalmanýn hasta ve yakýnýnda oluþturduðu psikolojik yýkýmýn çok daha büyük olup, baþta tedavi süreci olmak üzere pek çok meseleyi zorlaþtýrdýðýný anlatan Balcý, þefkat evlerinde konforlu bir barýnmanýn yaný sýra, hasta ve yakýnýnýn beslenmesi, hastane ulaþým hizmetleri planlý bir þekilde yerine getirilmesinin saðlandýðýný kaydetti. 118 BÝN 608 KÝÞÝ MÝSAFÝR EDÝLDÝ Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek'in þefkat evleri ile ilgili tarifinin, "Þehrimize tedavi olmak amacýyla gelen hasta ve hasta yakýnlarý bizim misafirlerimizdir. Onlarýn bu zor günlerinde yanlarýnda olmak bizim insanlýk görevimizdir" þeklinde olduðunu hatýrlatan Balcý, bu insanlýk görevini yerine getirirken, büyük bir hassasiyet ve özveri sergilendiðini, insana verilen deðerin ortaya konduðunu söyledi. Eskisine nazaran pek çok saðlýk hizmetinin illerde veriliyor olmasýna raðmen, yine de Anadolu'dan Ankara'ya yoðun bir akýþ olduðunu da sözlerine ekleyen Asým Balcý, misafirler arasýnda yer alan Çorumlular'ýn da varlýðýndan söz ederek, "Kýymetli hemþehrilerimiz de herkes gibi bizim baþýmýzýn tacýdýr. Diðer illerden gelen hastalarýmýzla birlikte, Çorum'dan gelen hemþehrilerimiz de yoðun bir þekilde bu hizmetlerden istifade ediyor.." dedi. ÞEFKAT EVLERÝ Etlik: Tel:(0312) Rüzgarlý: Tel:(0312) Varlýk : Tel: (0312) Onkoloji:Tel: (0312) Ulus : Tel: (0312)

8 8 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Bahçelievler'de mezuniyet heyecaný MUSTAFA BURAK YALÇIN FSM den renkli etkinlik Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 'Masal Dünyasý Drama Okulu' etkinlik düzenledi. Haydar Deveci M.BURAK YALÇIN Çorum Belediyesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün katkýlarýyla Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 'Masal Dünyasý Drama Okulu' etkinlik düzenledi. Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen etkinliðe okul idarecileri, öðretmenler, veliler ve vatandaþlar izledi. Renkli etkinliðin açýþ konuþmasýný Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci ve okul öðretmenlerinden Züleyha Çelik yaptý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri tanýnmýþ masallarý sahnelerken, program vatandaþlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Hürriyet Meydaný nda düzenlenen þenliðe yoðun katýlým oldu. Bahçelievler Ýlkokulu'nda 'Yýl Sonu Mezuniyet Töreni' düzenlendi. Öðrencilerin gösterileri beðeniyle izlendi. Ýngilizce performansa alkýþ Muharrem Olukçu HÜRÞÝT BOZKURT Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý. Bahçelievler MTAL öðrencileri kep attý Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Yabancý Dil Sýnýflarý yýl sonu etkinlikleri kapsamýnda 'Ýngilizce Performans Gecesi' düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen geceye Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ahmet Ýnan, Okul Müdürü Muharrem Olukçu, bazý okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda Okul Müdürü Muharrem Olukçu kýsa bir konuþma yaparak katýlýmcýlarý selamladý 'Ýngilizce Performans Gecesi' düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen geceye veliler katýldý. ve okulda yapýlan çalýþmalardan bahsetti. Konuþmanýn ardýndan öðrenciler Ýngilizce tiyatro oyunu oynadýlar ve Mustafa Kemal'i Düþünüyorum adlý þiiri Ýngilizce olarak seslendirdiler. Programýn sonunda geceyi düzenleyen öðrencilere baþarý belgesi verildi. Ayrýca DTS Fuaye Salonu'nda Teknoloji Tasarým dersinde yapýlan ürünler sergilendi. Ýsmail Kakaç ta okul tanýtýmý Halise Akay Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eðitim öðretim yýlý mezunlarý için Yýl Sonu Diploma ve Kep Atma Töreni düzenledi. Programa çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, öðrencilerin büyük heyecan yaþadýðý program saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý yla baþladý. Okul Müdiresi Halise Akay ýn öðrencilere yaptýðý açýþ konuþmasýnda þunlarý söyledi; Bizim bu ayrýlýk vaktinde tek eserimiz olan sizlerden beklentimiz her anlamda baþarýlý, iyi ve faydalý insanlar olmanýz, sevgi, saygý ve yardýmlaþma duygularýyla Bahçelievler Ýlkokulu'nda 'Yýl Sonu Mezuniyet Töreni' düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törene okul idarecileri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Etkinlikte mezun olan 4.sýnýflar yerli ve yabancý müzik eþliðinde gösteri yaptý. Törende, sýnýf öðretmenleri sekiz þubeden oluþan 4.sýnýflara temsili olarak mezuniyet belgesi verdi. Dilek mektuplarýný balona baðlayan öðrenciler, bunlarý gökyüzüne uçurdular. Program kokteyl ile sona erdi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde Yýl Sonu Diploma ve Kep Atma Töreni düzenledi. Program kokteyl ve öðrencilerin eðlencesiyle sona erdi. yaþantýnýzý süslemenizdir. Bu dileklerimle hepinize saðlýk, mutluluk ve baþarý dolu nice yýllar diler, iyi ve faydalý bir insan, ailesine huzur ve mutluluk daðýtan sadakatli bir eþ, melekler gibi çocuklar yetiþ- tiren þefkatli bir anne olmanýzý istiyor, hepinizi ayrý ayrý tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Mezun öðrenciler adýna Al-12/B sýnýfý öðrencisi Zeynep Özden, teþekkür konuþmasý yaptý. Tüm sýnýf- lar sýrasýyla diploma ve kep atma törenini yaptý. Programda okul idaresi öðrencilere yýl sonu pastasý hazýrlatýp keserek ikram etti. Program kokteyl ve öðrencilerin eðlencesiyle sona erdi. Ýsmail Kakaç Ortaokulu 8.sýnýf öðrenci ve öðretlik yapan, özgüvenlerini kazanmasý konusunda yarmenlerine yeni açýlan Bahçelievler Anadolu Lisedýmcý olan, öðrencileriyle olumlu iliþkiler kuran ve si'nin tanýtýmý yapýldý. Merkez Bahçelievler Anadolu öðrencilerinden saygý gören öðretmenlere kavuþacaklisesi Kurucu Müdürü Cafer Can, okulunu tanýtmaya larýný, Temmuz ayýnda bu güzelliðin 4 þubeli 9.sýnýfa devam ediyor. TEOG sýnavýyla baþarýlý ve hedefi olan öðrencilerin kayýt olmasý ile devam edeceðini umduðunu kaydetti. Slayt sunumu ve soru cevap þeklinde geçen tanýcan, Eylül ayýnda 136 öðrenci ile merkez Bahçelievtýma Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý ler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2.Cad.No :40 adrekenan Baþtaþ, Ýsmail Kakaç Ortaokulu Müdürü Ensinde eðitim-öðretime baþlayacaklarýný kaydetti. der Özcan Özçakýr, Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, Sezgin Kundukan, okulun rehberlik servisi öðretmeni TEOG sýnavýyla okulumuza kayýt olan öðrenciturabi Aðlamaz ve öðretmenler katýldý. lerimizi lisemizi bitirdiklerinde çok ciddi donanýmla ve çok yüksek bir eðitim düzeyi ile mezun etmek ve Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Can, üniversite sýnavlarýnda baþarýlý yapmak hedefinde olteog sýnavý tercihleri ve yerleþtirmeleri öncesinde duklarýný belirten Can,"Bu nedenle ve Ýsmail Kakaç öðrencilerin Bahçelievler Anadolu Lisesi'ni tanýmalaortaokulu ve Çorum'da diðer ortaokullarýn hedefi rý ve doðru tercihi yaparak geleceðe yönelik saðlam olan baþarýlý 8.sýnýf öðrencilerini lisemizi tercih yapadýmlar atabilmeleri için böyle bir program düzenlemalarýný bekliyoruz.'' dedi. diklerini ve okulunu tanýtýcý bilgiler aktardýklarýný söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çok güzel bir okul binasý yaptýðýný, son derece modern okul donatým malzemelerinin alýndýðýný, ancak bunlarýn tek baþýna yeterli olmadýðýný, bu güzelliðin yapýlan öðretmen atamalarý ve TEOG sýnavý sonucu tercih edecek öðrencilerle ile devam edeceðini belirten Can, Ýsmail Kakaç Ortaokulu 8.sýnýf öðrenci ve öðrencileri motive öðretmenlerine yeni açýlan Bahçelievler Anadolu Lisesi tanýtýldý. eden, onlara rehber-

9 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Müftü Aþýk tan Cemiyet e veda 9 Din hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdik RECEP MEBET Müftü Mehmet Aþýk dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen in ev sahipliðindeki ziyarete Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen, Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Temsilcisi Mustafa Ersoy ile Türk Arþivciler Derneði Kurucu Baþkaný hemþehrimiz Hacý Haldun Þahin de katýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Denizli Müftülüðü görevine atanan Mehmet Aþýk, 23 Mart 2011 tarihinden bu yana görev yaptýðý Çorum da din hizmetlerinde 4,5 yýlý geride býraktýðýný söyledi. Din hizmetlerini Çorum merkez ve ilçelerin yaný sýra en ücra köylere kadar götürdüklerini anlatan Aþýk, ekip halinde yürüttükleri gayretli çalýþmalarýn tüm kesimlerin teveccühünü kazandýðýný kaydetti. Mevcut imkanlarý zorlayýp mesai mefhumu gözet- meksizin çalýþtýklarýný belirten Müftü Aþýk, Devlet memuru deðil, din gönüllüsü olarak hareket ettik dedi. Din görevlilerinin Peygamber varisi olduðu bilinciyle ve iyi niyetle çalýþtýklarýný dile getiren Aþýk, sosyal alanda gerçekleþtirdikleri faaliyetlerde daima çocuk ve gençleri önemseyerek ön plana çýkardýklarýný ifade etti. DÝN HÝZMETLERÝNE YENÝ BAKIÞ AÇISI Ramazan Ayý, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ile Kutlu Doðum Haftasý nda önemli organizasyonlara imza attýklarýný söyleyen Aþýk, ekip çalýþmasýyla din hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini vurguladý. Nöbet deðiþiminin ardýndan hizmetlerini Denizli de sürdüreceðini ifade eden Müftü Aþýk, din hizmetlerinin Çorum halkýna duyurulmasý ve anlatýlmasý hususunda verdikleri destek nedeniyle yerel basýn kuruluþlarýna teþekkür etti. Yerel basýn mensuplarýný, fahri din görevlileri olarak gördüðünü ifade eden Aþýk, Cami ve Kuran Kurslarýmýz ýn yapýmý ve yenilenmelerine destek veren hayýrsever Çorum halkýna, din hizmetlerine katkýsýný esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfý ve Çorum Belediyesi ne, faaliyetlerimizin en büyük destekçisi olan mülki idare amirlerimize de þükranlarýmýzý sunuyorum diye konuþtu. Aþýk, veda turlarý sonrasý 16 Haziran 2015 Salý günü saat da Ýl Müftülüðü önünde düzenlenecek uðurlama programýnýn ardýndan Çorum dan ayrýlacaðýný da sözlerine ekledi. Müftü Mehmet Aþýk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. ERZEN: ÇORUM A HÝZMETLERÝNÝZE MÜTEÞEKKÝRÝZ Veda turlarýný sürdüren Müftü Aþýk, 16 Haziran Salý günü saat da Çorum dan ayrýlacak. Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, din hizmetleri alanýnda Çorum da sunduðu hizmetlerden dolayý Müftü Mehmet Aþýk a teþekkür etti. Çorum halkýyla sýcak bir diyalog ve gönül baðý kuran Mehmet Aþýk ý bir hemþehri olarak gördüklerini anlatan Þevket Erzen, Atandýðýnýz yerde de baþarýlý çalýþmalarýnýzý sürdürmenizi diliyorum dedi. Müftü ye veda yemeði Yaklaþýk 5 yýldýr Çorum da görev yaptýktan sonra ilimizden hoþ sadayla ayrýlýyor. Denizli de güzel görevdenizli Ýl Müftüsü olarak atanan Mehmet Aþýk onuruna ler yapacaðýna inancýmýz tam. Bu tayinin kendisine haveda yemeði düzenlendi. yýrlý olmasýný diliyorum. dedi. Programa ValiAhmet Kara, eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, protokol üyeleri ve eþleri katýldý. Müftü Mehmet Aþýk ile çalýþmaktan mutluluk duyduðunu belirten Vali Ahmet Kara, Bir çalýþma arkadaþýmýzýn vedasý için toplandýk. Müftü Bey ile 9 ay çalýþma fýrsatý bulduk. Müftü Bey ile yýllar sonra tekrar karþýlaþýrsak ikimizin de birbirimizden yüzümüz kýzarmayacak, arkamýzý dönmeyeceðiz, güler yüzle karþýlaþacaðýz. Eminim ki bu topluluk da karþýlaþtýðýnakþemseddin Camii Derneði yöneticileri Müftü Mehmet Aþýk a hediye takdim etti. da Müftü Bey e güzel þeyler söyleyecek. Bizim hafýzamýzda güzel anýlar býrakarak ayrýlýyor. Bundan dolayý kendisine teþekkür ediyoruz. dedi. Müftülüðün sorumluluk gerektiren bir makam olduðunu vurgulayan Vali Kara, Müftülük basit bir görev deðil. müftülüðün hem bürokratik görevleri var. Hem de fetva veren makamda olmasý nedeniyle sorumluluðu var. Kendisi Müftü Mehmet Aþýk onuruna veda yemeði düzenlendi. ENS Park ta düzenlenen veda yemeðine Çorum protokolü tam kadro katýldý. Zafer Ýlkokulu Atatürk köþesi, ADD Ankara Ümitköy Çayyolu Þubesi nin katkýlarýyla yenilendi. Zafer Ýlkokulu na Atatürk köþesi DENÝZ URAL Zafer Ýlkokulu Atatürk köþesi yenilendi. Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Ankara Ümitköy Çayyolu Þubesi nin katkýlarýyla yenilenen köþe dün düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþa Milli Eðitim Þube Müdürü Müslim Kýlýç, ADD Ümitköy Çayyolu Þube Baþkaný Leyla Alkýroðlu, Okul Müdürü Arif Ýþler, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Bazý öðrenci velilerinin de hazýr bulunduðu programda açýlýþ kurdelesini Leyla Alkýroðlu kesti. Düzenlenen törende konuþan Arif Ýþler, Atatürk köþesinin yenilenmesindeki katkýlarýndan dolayý Leyla Alkýroðlu ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Yapýlan konuþma ve sunumlarýn ardýndan Okul Müdürü Ýþler tarafýndan ADD Þube Baþkaný Alkýroðlu na þükran plaketi verildi. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Okul Müdürü Arif Ýþler, Dernek Baþkaný Leyla Alkýroðlu na teþekkür plaketi takdim etti. Kuaför Tahir den profesyonel hizmet DENÝZ URAL Sektörünün önde gelen kuruluþlarýndan Kuaför Tahir, profesyonel hizmet anlayýþýyla dikkat çekiyor. Kalite ve hijyen konusundaki çalýþmalarýyla müþterilerinden tam not alan iþletme sahibi Tahir Özsoy, Kuaför Tahir olarak sektörümüzdeki yenilik ve geliþmeleri yakýndan takip ediyoruz dedi yýlýndan bu yana Gazi Caddesi Pir Baba Parký karþýsýnda faaliyet gösteren Kuaför Tahir in müþteri memnuniyetine büyük önem verdiðini anlatan Özsoy, saç ve cilt bakýmý alanýnda sunduklarý hizmetlerle iddialý olduklarýný vurguladý. Gazi Caddesi üzerinde hizmet veren tek erkek kuaförü olduklarýný dile getiren Özsoy, müþterileri için hazýrladýklarý özgün saç tasarýmlarýnýn büyük beðeni topladýðýný kaydetti. Kullandýklarý tüm aletleri sterilize ettiklerini anlatan Özsoy, havlu ve örtülerin ise titiz bir þekilde yýkandýðýný ifade etti. 1998'den beri kalfasý olduðu Kuaför Tahir'in sektörün öncülerinden olduðunu dile getiren Serkan Demir ise bugüne kadar birlikte çalýþtýðý isimleri iþ sahibi yapan ustasýnýn mesleki eðitime verdiði önemle de takdir topladýðýný Tahir Özsoy, kalite, hijyen ve müþteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini söyledi. Kuaför Tahir, Gazi Caddesi Pir Baba Parký karþýsýnda faaliyet gösteriyor. Abide den yeni sayý RECEP MEBET Kaleli Grup Eðitim ve Kurumsal Ýletiþim Dergisi 'Abide'nin dokuzuncu sayýsý çýktý. Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel'in, Kaleli Grup adýna imtiyaz sahibi olduðu dergi, Haziran 2015 sayýsýyla okurlarýyla buluþtu. Genel Yayýn Ýsmail Tuncel Yönetmenliði'ni Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý'nýn üstlendiði dergi, Pegasus Görsel Ýletiþim Hizmetleri tarafýndan yayýna hazýrlandý. Ücretsiz olarak daðýtýlan Abide'nin yeni sayýsýnda; Kaleli Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Kaleli ve Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel'in yazýlarýna, Akademik Yýlý boyunca Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu'nda verilen hizmetler ile düzenlenen etkinliklerin anlatýldýðý haber ve fotoðraflara yer verildi. Abide'nin yeni sayýsýný okurlarýna sunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getiren Ýmtiyaz Sahibi ve Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, dergide emeði geçenleri kutladý. Çorum'da yükseköðrenim gören kýz öðrencilere otel konforunda Abide nin yeni sayýsý çýktý ve aile sýcaklýðýnda barýnma imkaný sunduklarýný dile getiren Ýsmail Tuncel, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu'nu yaptýrarak hizmete sunan hayýrsever iþadamý Selahattin Kaleli'ye öðrencileri adýna teþekkür etti. Tuncel, yeni sayýsýný yayýnladýklarý Abide Dergisi ile Kaleli Grup'un eðitim ve kurumsal anlamdaki hizmetlerini daha geniþ kitlelere tanýtmayý hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

10 10 PERÞEMBE El emeði bu sergide 11 HAZÝRAN 2015 M. ALÝ CEYLAN Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýlsonu sergisi açtý. 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açýlýþýna Vali Ahmet Kara, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili J. Yarbay Metin Özbek, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Halk Eði- tim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Yasin Yetim, kursiyerler ile vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda halk oyunlarý gösterisi sunuldu. Sergi açýlýþýnda HEM Kursiyeri Selda Þabanoðlu ile HEM Akþam Sanat Okulu Müdürü Yasin Yetim birer konuþma yaptýlar. Konuþmasýna çalýþ- malarýnda yol gösteren Vali Ahmet Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederek baþlayan Akþam Sanat Okulu Müdürü Yasin Yetim, Halk Eðitim Merkezi'nin çeþitli etkinliklerin yapýldýðý, insanlara meslek kazandýrma eðitimlerinden, sosyokültürel faaliyetler, okuma yazma kurslarý, Ýlköðretim ve orta öðretimi dýþarýdan bitirme, yabancý dil, anne eðitimi ve spor kurslarýna kadar çok deðiþik alanlarda eðitim veren toplum Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü yýlsonu sergisi açtý. Açýlýþa Vali Ahmet Kara katýldý. kadar geniþ hayat kadar çeþitli bir yapý olduðunu söyledi. Hedefi insan olan, insaný hayata hazýrlayan Halk Eðitim faaliyetlerinin Çorum'da da önemli bir yere sahip olduðuna deðinen Yetim, "Mesleki kurslarda; Meslek odalarý, Tarým il Müdürlüðü, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel kuruluþlarla iþbirliði halinde yapýlan eðitim çalýþmalarýnda Üretim ve istihdam iliþkilendirilmesi saðlanmýþtýr. Annelerin çocuklarý üzerindeki olumlu ve kalýcý etkilerinin yaný sýra özel yaþantýlarýnda da kendilerine daha güvenen çocuklarý, eþleri ve çevresiyle daha iyi iliþkiler kurabilen bireyler olmasý yönünde yapýlan çalýþmalar Anne Çocuk Eðitim Programý çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca insana yönelik Eðitici Anne kurslarýmýzla da daha güvenli daha saðlýklý çocuk bakýcýlarý yetiþtirerek ilimizde ihtiyaç duyulan bir iþ kolu ve meslek gündeme getirilmiþtir. Ýlköðretim ve Orta öðretim kurumlarýnda yapýlan folklor çalýþmalarýmýzla milli kültürümüzün ve geleneklerimizin deforme olmadan gelecek nesillere doðru aktarýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Yapýlan etkinliklerle folklorumuz en iyi þekilde sergilenmiþtir." dedi. Konuþmanýn ardýndan protokol üyelerince serginin açýlýþ kurdelesi kesildi. Vali Ahmet Kara, Halk Eðitim Merkezi gibi bir -kurum yapýsýnýn sadece Türkiye'ye has olduðunu ve ülke genelinde 900'e yakýn HEM bulunduðunu belirterek, geliþi güzel deðil, bulunduðu çevre araþtýrýlarak neye ihtiyaç var ise ona göre kurs açýlmasýnýn gerektiðini vurguladý. Halk Eðitim Merkezi Kursiyerlerinin hazýrlamýþ olduðu el emeði göz nuru çeþit çeþit çalýþmalar katýlýmcýlar tarafýn- Sergi açýlýþý halkoyunlarý gösterisi ile baþladý. Halk Eðitim Merkezi Kursiyerlerinin hazýrlamýþ olduðu el emeði göz nuru çeþit çeþit çalýþmalar katýlýmcýlar tarafýndan gezildi. Arapça drama yarýþmasý Çorum'un Bayat ilçesinde, hadislerin, sebeb-i vürd'a göre yorumlamasýnýn gerekliliði konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla drama yarýþmasý düzenlendi. Sunuþ dili Arapça, konusu ise bir hadisin söylenmesine sebep olan olaylar arasýndan seçilen drama yarýþmasýnda, öðrencilerin düzgün telaffuzu dikkat çekti. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Ýmam Hatip Liseleri arasýnda düzenlenen bu tarz yarýþmalar, öðrencilerin kendini ifade etme yeteneklerini geliþtirmekte, onlarý araþtýrmaya yönlendirmekte ve yabancý dil öðrenmeye teþvik etmektedir. denildi. Pýnar dan geleneksel piknik Pýnar Koleji nin geleneksel hale getirdiði yýlsonu þenlikleri Sýklýk mesire alanýnda gerçekleþtirildi. Pýnar Koleji nin geleneksel hale getirdiði yýlsonu þenlikleri Sýklýk mesire alanýnda öðrenci, öðretmen ve veli katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Þenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, kahvaltýyla baþlayan þenlik, öðle arasý kavurma servisi ile devam etti. Alana kurulan sahnede öðrenciler, müzik öðretmeni Ýle birlikte hazýrladýklarý müzik eserlerini canlý performanslarla izleyenlere sundular. Öðrenciler müzikle beraber oyunlar oynayýp halay çektiler. Alandaki çeþitli etkinlik alanlarýný ve hayvanat bahçesini sýnýf öðretmenleri ile Þenliðe çok sayýda öðrenci katýldý. gezen öðrenciler, eðlence ve oyun araçlarýyla hoþça vakit geçirdiler. Gün boyu devam þenliklerde halat çekme ve çuval yarýþlarý da dü- zenlendi. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, tüm öðrencilere yorucu bir eðitim öðretim yýlýnýn ardýndan iyi bir tatil geçirmeleri dileklerinde bulundu. Güzel ve eðlenceli bir gün geçiren öðrenciler ve öðretmenleri ve anne babalarýyla bütün yýlýn yorgunluðu üzerlerinden attýlar. Ýskilipli öðrenciler Çanakkale de Ýskilip Kaymakamlýðý'nca ortaöðretim öðrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi. Gezi kapsamýnda Çanakkale'ye gönderilen 8 orta öðretim kurumundan 100 öðrenci Seyit Onbaþý Anýtý, Kuzey-Güney Cephesi, Conkbayýrý, Anzak Mezarlýðý, 57. Alay Þehitliði ve müzeleri ziyaret etti. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, bu yýl kincisini düzenledikleri gezinin öðrencilerde tarih bilincinin oluþmasýna katký saðlayacaðýný belirterek, "Her öðrencimizin Çanakkale gibi büyük bir panoramik müze olan ve ruh taþýyan Gelibolu yarýmadasýný gezmesi lazým. Çanakkale ruhunun bu gençlik de oluþmasý lazým. Çünkü Çanakkale Zaferi varlýk ile yokluk mücadelesinin ve inancýn zaferidir. Güçlü yarýnlar için Çanakkale ruhu þart. Ýskilip Kaymakamlýðý'nca ortaöðretim öðrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi. Çanakkale turuna 8 orta öðretim kurumundan 100 öðrenci katýldý. Ýskilip Kaymakamlýðý olarak bu bilinci oluþturmaya çalýþýyoruz" dedi. Gürsoy, bu tür organizasyonlarýn za- man zaman devam edeceðini kaydetti. Ýþ Bankasý kokteyl verdi Bayat ta Arapça drama yarýþmasý düzenlendi. Yarýþma Ýmam Hatip Liseleri arasýnda düzenlendi. Ýþ Bankasý Çorum Þubesi sponsorluðunda emeklilere kokteyl düzenlendi. Öðretmenevi'nde düzenlenen kokteyle Emekliler Derneði Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Refet Kaymazlý, Ýdari Sekreter Serpil As, Mali Sekreter Ýrfan Karaoðlu ve Eðitim Teþkilatlandýrma Sekreteri Tahsin Göçer ile üyeler katýldý. Ýþ Bankasý Çorum Þubesi sponsorluðunda emeklilere kokteyl düzenlendi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Güzel söz de bir sadakadýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Kýzýlay'ýn, Hilâl-i Ahmer adý ile kuruluþu (1868) - Osmanlý Ordusu'nun Ýran seferi (1534) Bir damla kanla virüsün tarihi belli olacak Kiþinin hayatý boyunca kaptýðý virüslerin tümü basit bir kan testiyle belirlenebilecek. Amerikalý bilim adamlarýnýn geliþtirdiði 25 dolarlýk test, mevcut testlerden farklý olarak sadece belirli bir virüsün deðil, hayat boyu kapýlan tüm virüslerin saptanmasýný saðlýyor. Bu sayede yüzlerce virüsü ayný anda tespit edebilen test, sadece baðýþýklýk sisteminin o an hangi virüsle savaþtýðýnýn yaný sýra hayat boyu kapýlan virüsler hakkýnda da bilgi verebiliyor. Farklý virüslerin DNA'larýný bir araya getiren bilim adamlarý, testi ABD, Güney Afrika, Tayland ve Peru'da aralarýnda AIDS ve Hepatit C hastalarýnýn da bulunduðu 569 kiþiden alýnan kan örnekleri için denedi. Virüslerin baðýþýklýk sisteminde býraktýðý izleri saptayan testin yüzde doðru sonuç verdiði görüldü. Araþtýrmanýn sonuçlarý "Science" dergisinde yayýmlandý. Tek damla kanýn yeterli olduðu test, virüse baðlý hastalýklaýrýn yaný sýra baðýþýklýk hastalýklarý ve virüsten kaynaklandýðý sanýlan ancak nedeni kesinleþmeyen Kronik Yorgunluk Sendromu gibi rahatsýzlarýn da tespit edilmesine ýþýk tutuyor. VEFAT EDENLER Deprem - Yangýn ve yýpranan koltuk Enerji birikir, fay hattý kýrýlýr, yer sallanýr deprem olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Þimþek çakar, gök gürler, yaðmur yaðar, sel gelir, heyelan olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Küçük bir kývýlcým, bir otu tutuþturur. Koca bir orman yok olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Bir anlýk dikkatsizlik zincirleme trafik kazasýna sebep olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Kurumdaki, okuldaki, yurttaki Bir personelin ihmalkârlýðý telafisi mümkün olmayan sonuçlar doðurabilir. Oradaki diðer personel veya yatýlý kalan öðrenciler zarar görür. Bu tür örnekleri çoðaltmak mümkündür. Ancak burada deprem, sel, yangýn, güvenlik vs. ile yýpranan koltuðun iliþkisini sizlerle paylaþmak istiyorum ki; geliþmiþ ülkelerde ve özellikle Japonya'da olduðu gibi depremlerde hepimiz evimizde, iþyerimizde, kurumumuzda kendinden emin, güvenli, rahat bir þekilde koltuklarýmýzda oturalým. Küçük bir depremde balkonlardan, camlardan atlayýp kolu bacaðý kýrmayalým. Veya apartmanýn 6. katýnda yangýn çýktýðýnda göstermelik yangýn merdiveni iþe yaramaz kaygýsýyla daha büyük zarar görmeyelim Bir zamanlar sandalye, koltuk tamir eden bir usta varmýþ. Ustanýn gözlemlerine göre, bazý müþterilerin bekleme salonundaki koltuklarýn ön taraflarý, bazý müþterilerin koltuklarýnýnsa orta kýsmý daha çok aþýnýyormuþ. Ön taraflarý aþýnan koltuklar kardiyologlarýn (kalp doktorlarýnýn) muayene hanelerinin bekleme salonlarýndaymýþ. Diðer doktorlar ve baþka meslek gruplarýndaki koltuklarýnsa daha çok ortasý aþýnýyormuþ. Usta bunu hekimlere söylemiþ. Hekimler iþi þöyle yorumlamýþ: Kalp doktorlarýna gelen hastalar genelde stres düzeyi yüksek yani, heyecanlý, aceleci, öfkeli, sabýrsýz Kalp hastalýðýna yakalanma riskleri yüksek kiþilermiþ. Bunlar kalp sorunlarýyla kardiyologlara baþvurduklarýnda her zamanki aceleci, sabýrsýz tavýrlarýyla kakmaya hazýr, tedirginlikleriyle koltuklarýn ön taraflarýna iliþiyorlarmýþ. Yani kalp doktorlarýnýn bekleme salonlarýndaki koltuklarýn ön taraflarýnýn çabuk eskimesinin sebebi buymuþ. Koltuklarýn orta kýsmýný aþýndýranlar ise, daha geniþ yürekli, rahat, sabýrlý olduklarý için koltuklara rahatça oturup arkalarýna yerleþiyorlarmýþ. Yani kendinden emin vaziyette koltuða oturunca arkalarýna yaslanýyorlarmýþ. Birinci tip koltuk kullananlarýn yaþama tam yerleþemedikleri, ikinci tip koltuk kullananlarýn ise yaþama tam yerleþtiklerini, kendilerinden emin ve bu yüzdende rahat olduklarýný söyleyebiliriz. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný PERÞEMBE 11 HAZÝRAN ''Dünyaya kazýk mý çakacaksýn'' diyenler olur. Dünyaya kazýk çakmak o kadar da zararlý deðil. Zira kazýk çakýlmadan yapýlan inþaatlar depremde daha kolay yýkýlýyor. Kazýk çakanlarýn, perde beton koyanlarýn evleri ayakta duruyor. Doðal afetler açýsýndan geçmiþte yaþanan depremlerden gerekli dersi almak ve ona göre daha hassasiyet, dürüstlük göstermek yaþama yerleþmenin göstergelerindendir. Buna riayet etmeyip te yaþama tam yerleþemeyenleri ya deprem kaldýrýr ya da afet bilincine duyarlý toplumlar. Þehirlerin yerleþiminden, binalarýn yer seçiminden, temelinden, çatýsýna, çevre düzenlemesine kadar gerekli titizliði gösterirsek olasý depremlerde ve peþinden gelebilecek artçýlarda tedirgin olup koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Geçmiþte yaþanan doðal afetlerden gerekli dersi alýp, dere yataklarýný imara açmazsak, izinsiz yerleþime kesinlikle müsaade etmezsek, þimþek çakarken, gök gürlerken, yaðmur yaðarken peþinden sel gelirse, heyelan olursa kaygýsýyla koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Kurumlarýmýzda, iþyerlerimizde, ikamet ettiðimiz evlerimizde inþaat aþamasýndan itibaren yangýn güvenliðini hesaba katarsak, en ufak bir ihmal göstermezsek, gerekli eðitimi tüm kullanýcýlara hakkýyla verirsek olasý baþlangýç yangýnlarýnda ''Eyvah! Her taraf yanarsa'' diye tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz ÖZETÝN ÖZETÝ: Japonya da resmi kurumlarda, otellerde kapýnýn arkasýnda ''DEPREM OLURKEN SAKIN KAÇMAYINIZ, EN GÜVENLÝ YER BURASIDIR'' uyarýsý yazarmýþ. Böyle olunca sýfýr panik, sýfýr zayiat ve arkaya yaslanýlmýþ rahat bir koltuk Bizler de hayatýmýzýn her safhasýnda, muhtemel doðal afetleri ve güvenlik tedbirlerini göz ardý etmezsek, bu noktada rehber olanlara gerekli önemi verir ve uyarýlarýný ciddiye alýrsak koltuðumuza tam yerleþir, acele ile panik yapmaz, tedirginlik yaþamaz ve koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Yaþama daha rahat tutunuruz Ne dersiniz? Bu þekilde belki de AFETLER zarar vermek yerine AFÝ- YET Oluverir. * BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk ilçesinden Ali DE- MÝR öðretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. Kardeþliðimiz "Sessiz Lorke" olmasýn 7 Haziran genel seçim sonuçlarýnýn ardýndan çok ilginç ve davranýþlarý bugün yaþananlarýn diðer bir sorunudur. eleþtiriler var. Hatta eleþtiriler yerini çoðu zaman küfürlere Milletin iradesine her zaman saygý duymuþ bir partinin mensuplarý ötekileþtirme yapmadan 2002 ruhunda nasýl ki herkesi býrakýyor. Özellikle AK Parti cephesi seçmenin vermek isteði mesajý anlamamýþçasýna narsist yaklaþýmlar sergiliyor. kucaklamýþ, nasýl ki toplumun tüm kesimleri AK Parti'de kendisini ifade etme fýrsatý bulmuþsa bugün de o ruhu yakalamalýyýz. HDPkendisine verilen emanet oylarýn bilincinde olarak açýklamalar yapýyor. Çözüm Süreci ve buna benzer meseleleri fazla Özellikle gençler olarak hangi kademe olursa olursun gidip aday gören bazý AK Parti seçmeni de MHP'ye gitti. Ancak hiçbiri böyle olmalý ve kardeþliðimize pranga vurmak isteyenlere fýrsat vermemeliyiz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet düsturunu kuþanmýþ kiþi- bir belirsizliðin ve istikrarsýzlýðýn olacaðýný tahmin etmedi; þimdi ise piþmanlar. Seçmenin mesajý AK Parti'ye uyarý vermekti lakin leri yöneticiliklere taþýmalýyýz. bunun dozunu biraz fazla kaçýrdýlar. Ýþte bu mesaj vermek isteyen Savaþ HOÞTAÞ Durum öyle bir hal almaya baþladý ki izleyenler hatýrlayacaktýr; Sýrrý Süreyya Önder'in Beynelmilel filminde bir sahne var: kesimin yarýsýndan fazlasý Kürt geri kalaný ise merkez sað kesimidir. Sessiz Lorke. O sahnede darbe yönetimin yasakladýðý parçalar Ancak hem merkez sað cephesi hem de mevcut AK Partili bir çok arasýnda Lorke halayýnýn bestesi ve sözleri de var. Gonevdeler ise sokak kesim HDP'ye barajý geçiren iradeye "hain" muamelesi yapýyor ve bu tür düðününde istek üzerine bu parçayý çalarken müzik aletlerinin sesini söylemlerde bulunuyor. Unutmamamýz gereken durum AK Parti'nin 13 yýllýk iktidar yürüyüþünü yine bu insanlar saðlamýþtý. Saðlamýþtý derken elbette Bugün durum yukarýdaki sahneye dönmemelidir. Kürt ve Türk halklarý düþürüp sözlerini de sessizce mýrýldanarak halay çekmektedir. toplumun tüm renklerini buna dahildir ama Doðu ve Güneydoðu'dan gelen kardeþliklerini dün olduðu gibi haykýrmalýdýr. Dün AK Parti'ye oy verdiklerinde kardeþ, bugün HDP'ye oy verdiklerinde kalleþ ilan edilmemelidir. oylar burada kilit durumdadýr. Yarýn bu insanlar verilen uyarý sonrasý AK Parti'de düzelme görürlerse -ki görünen o, AK Parti öz eleþtiri yapmaya Verilen mesaj iyi anlaþýlmalý ve ona göre adýmlar atýlmalýdýr. baþladý- geri dönecekler ve AK Parti'yi tekrar iktidar yapacaklar. Unutulmamalýdýr ki bugün hain ilan edilen Kürtler yarýn AK Parti'yi tekrar Vekil adayý listelerinden il baþkanlýklarýna kadar, ilçe yönetimlerinden iktidara taþýyacak ve o zaman yine kardeþimiz olacaklar. Eðer kardeþliði sessizleþtirip söylemleri yükseltirsek kardeþliðimiz "sessiz lorke" olur. Aman gençlik kollarýna kadar ince elenip sýk dokunmalýdýr. Çünkü bu birimlerin ana kademelerinde bulunan yöneticilerden tutun da vekillerin tutumlarýna dikkat! kadar yaptýklarýný bir lütufmuþ gibi görmeleri kardeþliðe zarar verdi. Ülke Vesselam menfaatlerini deðil kendi menfaatlerini üstün tutanlarýn halis olmayan tutum ALIÞ Gram 104,47 SATIÞ 104,52 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER 1-Sungurlu, Salman Köyü' nden, Tedaþ' dan emekli; Ýbrahim KIYAK. 2-Akçakaya Köyü' nden gelme, Merhum Bekçi Ömer GÜNDOÐDU' nun eþi; Bedriye GÜNDOÐDU. 3-Yenice Köyü' nden gelme, Durmuþ AYKAÇ' ýn kýzý, Mustafa, Tülay ve Gülay ÇAÐLAK' ýn annesi, Telekom Müdürlüðü' nden emekli Hüseyin AYKAÇ' ýn ablasý; Yaþar ÇAÐLAK. 4-Büyükkeþlik Köyü' nde gelme, Haydar SATIL- MIÞ' ýn eþi, Halil, Ali, Ýbrahim, Rýza, Haydar, Hasan ve Dilek SATILMIÞ' ýn yengesi, Vural, Kral ve Erhan KA- BADAYI' nýn halasý; Yeter SATILMIÞ. 5-Karapürçek Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden emekli Duran DÝCLE ve Ünal BOZTÝLKÝ' nin kayýnpederi, Merhum Yusuf ÇALIÞKAN' ýn kardeþi; Elvan ÇALIÞKAN. 6-Evciortakýþla Köyü' nden gelme, Paþa Salih ÝPEK' in oðlu, Selahattin ve Hüseyin ÝPEK' in kardeþi, Eski Kiremitçi Esnafýndan; Kemal ÝPEK. 7-Çomar Köyü' nden gelme, Ýmam Hatip Lisesi' nden emekli Fazlý, Fatih ve Mehtap KEPÇELÝOÐLU' nun babasý; Þahin KEPÇELÝOÐLU. Kadir Yüktaþýr com DAMLA ECZANESÝ OLCAY ÇORUMLU (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI METEOROLOJÝ DUYGU ECZANESÝ CEMÝLE DUYGU ÞAMLI (TEL: ) GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Düvenci saðlýklý içme suyuna kavuþuyor ller Bankasý Genel Müdürlüðü nce merkeze baðlý Düvenci Beldesi ne 5 bin 300 bin metre su borusu gönderildi. Düvenci Beldesi7nde eskiyen içmesuyu borularý deðiþtirilecek. Ýlkelerimizden taviz vermedik Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Memur- Sen'in kuruluþunun 20. yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, inandýklarý ilkelerden taviz vermediklerini bildirdi. Memur-Sen'in 9 Haziran 1995'te 'insaný ilgilendiren her þey beni ilgilendirir' þiarýyla baþladýðý örgütlü mücadelesinin bugün 20. yýlýný kutlarken, 800 bini aþan kamu emekçisinin temsilcisi ve toplumun umudu olmayý sürdürdüðünü belirten Saatcý, þöyle dedi: "Bugünlere kolay gelmedik. Bilindiði gibi sendikalar, 18. Yüzyýlýn sonlarýnda ücretli çalýþanlarýn kendi çalýþma koþullarýný iyileþtirmek ve sürdürmek amacýyla geliþtirdikleri yeni bir örgütlenme biçimi olarak çalýþma hayatýnda yer almýþtýr. O güne kadar devam eden ekonomik geleneðin akla aykýrý bulduðu sendikacýlýk, uzun soluklu bir mücadelenin ardýndan temel insan haklarýna dahil edildi. Zaman içinde sendikalaþmanýn geliþmiþ ülkeler dýþýnda, geliþmekte olan ülkeleri de kapsayacak biçimde yaygýnlaþtýðý bir dünyada, ülkemizde devlet erki, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren en temel konularda, tek taraflý kararlar almayý kendine bir hak olarak gördü. Bu durumda kamu görevlileri de ömürlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri çalýþma hayatýnýn "modern kölelik" düzeni biçiminde iþletilmesine, razý olmak zorunda býrakýldý. Yasal olarak memurlara sendika yasaðý öngören bir kuralýn olmamasý, kamu görevlilerinin sendikalaþmasý için yeterli olmamýþtýr. Fiili yasaklamalar, 1990'larýn baþýna kadar devam etmiþtir. Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) bu, açýkça yasaklayýcý kararýn olmayýþýndan hareketle 1982 sonrasý raporlarýnda kamu görevlilerine sendika yasaða koyan ülkeler arasýnda Türkiye'ye yer vermemiþtir. Türkiye kendi çalýþanlarýna güvenmeyen, "devleti, kendi vatandaþýna karþý koruma" biçimiyle savunulan insan haklarý ve sendikal haklarý yasaklama ayýbýndan 1990'larýn baþýndan itibaren kurtulmaya baþladýðý bu dönemde, büyük dava adamý, þair, mütefekkir M. Akif Ýnan ve arkadaþlarý 1992'de Eðitim-Bir-Sen'i Kurarak Memur-Sen'in temellerini atmýþ oldu. Bem-Bir -Sen, Birlik Haber-Sen, Saðlýk-Sen'le devam eden örgütlenme Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji - Bir-Sen, Bayýndýr- Memur-Sen, Ulaþtýrma Memur- Sen, Kültür-Memur-Sen'le birlikte bütün hizmet kollarýný kapsayacak þekilde gerçekleþti. Memur-Sen, güçlü sendikal örgütlenmelerin ardýndan konfederasyon olarak 9 Haziran 1995'te kuruldu. Kuruluþunda deklare ettiði, "Manevi deðerlere saygýyý, hak ve hukuk kaidelerine baðlýlýðý temin, çalýþma barýþýný tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alýn terini deðerlendirmeyi, iþveren bakanlýklarýn sorunlarýnýn çözülmesi ile çalýþma imkâný ve veriminin artýrýlmasý için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiþtir" hedefler doðrultusunda faaliyetlerini sürdürmüþtür yýlýnda 4688 sayýlý Kanununla yasal statü kazanýldýðýnda üyesi olan Memur-Sen, bugün 800 bini aþan üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Memur-sen baþarýsýný, zaman içinde, üye sendikalarýn tamamýnýn hizmet kollarýnda yetki almasýyla da taçlandýrmýþtýr. Memur-Sen mücadelesini 'emek ve özgürlük' ekseni üzerine inþa ederek bugünlere gelmiþtir Çünkü tek parti ile baþlayan, darbelerle tahkim edilen oligarþik vesayet düzeni, en baþta özgürlüðümüzü elimizden alarak iþe baþlamýþtý, emek dünyasýný da salt kendi ideolojik ortaklarýna özgü kýlmaya çalýþmýþlardý. Bu yüzden Memur-Sen, darbeci zihniyeti temsil eden baþörtüsü yasaðý, katsayý ve kesintisiz eðitim yasaklarýnýn ortadan kalkmasýna öncülük etti. Bütün demokrasi karþýtý ceberut kurumlarýn hayatýmýzdan çýkmasýnda büyük sorumluluklar aldý. Dýþlayýcý, ötekileþtirici, tek tipleþtirici ideolojinin yýkýcý faaliyetlerinin sonucu olarak ortay çýkan tüm toplumsal sorunlarýn tanýmlanmasýnda ve çözüm arayýþlarýnda sorumluluk almaktan kaçýnmadý. Ülkemizin temel sorunlarýna çözüm üretmede üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirirken sendikacýlýðý 'etkisiz bir danýþma' konumuna indiren toplu görüþme düzeninden kamu iþvereniyle eþit koþullarda pazarlýk edebilmenin yolunu açan "toplu sözleþme" hakkýna anayasal bir statü kazandýrdý. Böylelikle ücret ve özlük haklarý mücadelesini baþka bir boyuta taþýdý. Memur-Sen, bundan sonra da deðer ve ilkelerinden ödün vermeden gerçekçi tespitler yaparak ve teklifler geliþtirerek insan haklarýna, evrensel hukuk ilkelerine, uluslararasý sözleþmelere ve medeniyet deðerlerimize baðlýlýkla, deðerlerimizi kurumsal kimliðimiz ile bütünleþtirerek her platformda temsil etmeye devam edecektir. Baþta kurucu genel baþkanýmýz M. Akif inan olmak üzere Memur-Sen'in bugünlere gelmesinde, emeði geçen herkese teþekkürü borç biliyoruz. ESDER den partilere çaðrý Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ES- DER) Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, seçimler sonucunda milli iradenin tecelli ettiðini belirterek, Meclis aritmetiðine göre hiçbir partinin tek baþýna iktidar olamadýðýný hatýrlattý. 'PÝYASALAR TEDÝRGÝN ÇESDER Baþkaný Bulut, yaptýðý açýklamada, "Bugün yaþanan belirsizlik, dolarý 2.66'dan 2.78'e ve avroyu 2.95'den 3.09'a kadar yükseltmiþ, borsa düþüþe neden olmuþtur. Bu deðiþimler piyasalarýn belirsizliðe tahammülü olmadýðýný göstermiþtir. Piyasalar ciddi manada tedirgindir. Esnaf ve sanatkarlarýmýz ile halkýmýz yaþanan bu belirsizlikten en çok etkilenen gruplardýr. Siyasi partiler iktidar olmak ya da en azýndan ikti- Ahmet Saatcý dar ortaðý olmak için siyaset yaparlar. SAHAYA ÇIKTIYSANIZ OYUNUNUZU OYNAYIN Ancak bugün pazý partilerin koalisyona girmem, hükümet kurmam demesi abesle iþtigaldir. Madem sahaya çýktýnýz, o zaman top oynayacaksýnýz. Mýzýkçý çocuklar gibi saha kenarýna çekilip ben oynayamam diyemezsiniz. Piyasalarda bu olumsuzluðu ne parti baþkanlarý ceplerinde hissedecekler, ne yüksek bürokratlar ne holding patronlarý. Sadece sosyal kesim olan iþçi, çiftçi, dul, yetim, emekli ve bu vatandaþlarýmýzdan gelir saðlayan esnaf ve sanatkarlarýmýz bedel ödeyeceklerdir. Bu bedeli ödemeyi ve milletimize ödetilmesini istemiyoruz." Mustafa Bulut BURAK YALÇIN ller Bankasý Genel Müdürlüðü nce merkeze baðlý Düvenci Beldesi ne 5 bin 300 bin metre su borusu gönderildi. Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, yaptýðý açýklamada, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu nun giriþimleri sonucu, Ýller Bankasý ndan 5 bin 300 metre bin metre su þebeke borusu gönderildi. Beldemizde eskiyen borular deðiþtirilerek saðlýklý ve kaliteli içme suyu teminini saðlayacaðýz. Bu vesileyle Milletvekilimiz Salim Uslu ya tekrar teþekkür ediyorum. Dedi. Defterdar Ali Sormaz, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret etti. Defterdar Sormaz dan SMMMO ya ziyaret Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret etti. Sormaz, beraberinde Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Muhasebe Müdürü Hacer Solak, Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yýldýrým ve S.K 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlýðý Müdürü Tahir Bayýndýr la yaptýðý ziyarette Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu ile görüþtü. Defterdar Sormaz, ziyarette yaptýðý konuþmada Çorum'da göreve baþladýktan sonraki süreçte gerek Vergi Haftasý kutlamalarýnda, gerek Muhasebe Sungurlu ya yakýþýr hizmetler Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil i makamýnda ziyaret etti. Kaymakam Beyazyýldýz, ziyarette yaptýðý konuþmada, Baþkanýmýz sað olsun Sungurlu ya yakýþýr hizmetler gerçekleþtiriyor. Teknolojiye göstermiþ olduðu önemi ise görmezden gelmek mümkün deðil. Sungurlu için yapýlan her türlü yatýrýma destek vermemiz boynumuzun borcu. Sayýn Baþkaný ve ekibini hizmetlerinden dolayý kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. dedi. Sungurlu Kaymakamý Beyazyýldýz ý aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirten Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ise, Sa- Haftasý kutlamalarýnda, gerekse diðer iþ ve iþlemler noktasýnda kurumlar arasý iþbirliði ve çalýþma uyumundan duyduðu memnuniyetlerini ve bundan sonraki dönemde de devam etmesi gerektiðini ve bu ziyaretin de bu uyumun teyiti olduðunu söyledi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise, 3568 Sayýlý Yasanýn kendilerine verdiði yetkiler çerçevesinde vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde meslek mensuplarýnýn büyük bir özveri ile çalýþtýðýný, kurumlar arasý iþbirliði ve uzlaþmacý yaklaþýmýmýzla her zaman uyum içerisinde devam etmesi gerektiðini ve ziyaretlerinden dolayý memnuniyetlerini dile getirdi. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil i makamýnda ziyaret etti. yýn Kaymakamýmýz lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerinden dolayý teþekkür ediyorum. Geçtiðimiz yýllarda alýþýk olduðumuz açýk artýrma seans sistemini kullanýyorduk haliyle hatalar oluyordu. Sonuçta bir kiþi üyeleri takip ediyordu bu hem üyelerimiz adýna hemde çalýþan personelimiz açýsýndan büyük sýkýntýlar doðuruyordu. Bizler de yönetim kurulumuzla bir karar alarak salonumuzda yapýlacak olan seanslarý bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirme kararý aldýk. Dünya þartlarýna ayak uydurmak zorundayýz. þeklinde konuþtu. Kargý saðlýða yürüdü Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat programý kapsamýnda Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personeli, Çeltiközü köyü halký ile birlikte yürüdü. Programý kapsamýnda düzenlenen saðlýklý yaþam yürüyüþünün insan saðlýðýna olumlu etkileri olduðunu söyleyen Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personelleri, yürüyüþlere aralýksýz devam edeceklerini söylediler. (Kargý- Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personeli, Çeltiközü köyü halký ile birlikte yürüdü. Havadis) Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personelleri, yürüyüþlere aralýksýz devam edeceklerini belirtti.

13 Toprak en deðerli varlýk Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, toprak kaybolduðunda yerine konulamayan bir varlýk olduðunu bildirdi. Toprak Bayarýmý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Gül, þöyle dedi: "Hayatýn baþlýca kaynaðý olan topraðýn önemi konusunda toplumsal aydýnlanmayý saðlamak amacýyla, 1945 yýlýnda yayýnlanan 4760 sayýlý Toprak Bayramý Kanununa göre, her yýl 11 Haziraný takip eden Pazar günü "Toprak Bayramý" olarak kutlanmaktadýr. Bu çerçevede 11 Haziran tarihinin içerisinde yer aldýðý hafta boyunca, topraðýn kýymetli bir varlýk olduðu, kaybedilmesi halinde geri kazanýmýnýn mümkün olmadýðý, korunup gözetilmesi gerektiði yönünde halkýmýzýn bilincinin güçlendirilmesine yönelik olarak, her yýl Toprak Bayramý Haftasý etkinlikleri düzenlenmektedir. Toprak sadece insanlar için deðil, bütün canlýlar için vazgeçilmez bir yaþama ortamý, doðal bir mekândýr. Besinlerimizi elde edebilmemiz topraða baðlýdýr. Bitkiler ancak topraktaki su ve besin maddelerini alarak büyüyüp geliþirler. Ýnsanlar ve hayvanlar dolaylý olarak besinlerini topraktan saðladýklarý gibi onun üzerinde dinlenir, barýnýrlar. Topraðýn, tarýmda önemi daha ilk çaðlarda anlaþýlmýþ olup, arkeolojik araþtýrmalar topraðýn bitki yetiþtirmek amacýyla kullanýlmasýnýn milattan en az 8000 yýl önce baþladýðýna iþaret eder. Toprak, üretimin temel dayanaðýný, zenginlik ve servetin gerçek kaynaðýný oluþturmaktadýr. Artan nüfusa ve gittikçe kýtlaþan miktarýna baðlý olarak topraðýn ekonomik deðeri her geçen gün daha da artmaktadýr. Toprak vazgeçilmez bir varlýk, sadýk bir yardýr. Toprak Berekettir. Ýnancýmýza göre yaradýlýþ hammaddemizdir. Kýsýtlý toprak kaynaklarýný erozyon ve diðer tarým dýþý kullanýmlarla elimizden gitmeden tarýmda deðerlendirerek, gelecek kuþaklara aktarmamýz hepimizin sorumluluðundadýr. Unutulmamalýdýr ki, topraklar kaybolduðunda yerine konulmasý mümkün olmayan ve gelecek kuþaklardan emanet aldýðýmýz bir varlýktýr. Bir santimi ancak 1000 yýlda oluþabilen toprak varlýðýmýzý koruyup kollayalým, bereketin kaynaðýný gelecek kuþaklarýmýza kullanýlabilir þekilde ulaþtýralým." 70 kiþiye aile eðitimi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan toplumun temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan "Aile Eðitim Programý" kapsamýnda Necati Gül Aile Eðitim Programý" kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor. seminer programlarý devam ediyor. Formatör Ahmet Yakut koordinesinde bu kapsamda çeþitli kurumlarla iþ birliði içerisinde Mayýs Ayý içerisinde 3 farklýoturumda gerçekleþen eðitimlerde Aile eðitimi ve Ýletiþim Alanýnda 70 kiþiye eðitim verildi. Eðitimlerin ayrýntýlarý þu þekildedir: ÝHALE ÝLANI ATIK SU ARITIM TESÝSÝ SAC KAPLAMA VE KAYNAK HÝZMET ÝÞÝ HÝZMETÝ T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özrahman, Konaklý ve Veyselkarani Camii Kýz Kur'an Kursu'nda Aile Eðitimi ve Ýletiþim Alanýnda Arife Betül Gülgün tarafýndan seminer verildi. Fabrikamýz Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz Bölmesinin Paslanmaz Sac ile kaplanmasý Ýþi Ýhale kayýt numarasý : 2015/ Ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Çorum Þeker Fabrikasý Anaerobik tankýn gaz bölmesi tank iç tarafýndan(tankýn çevresi boyunca) 3x1000x2000 mm boyutlarýnda Cr-Ni(AÝSÝ 316 L) sac malzemeden kaplama yapýlacaktýr. Tankýn çapý 21,10 m, çevresi 76 m ve kaplanacak alan 76 m2 olup kaplama için gerekli kaynak boyu 342 metredir.(toplam kaynak uzunluðu:76+342=418 metre) yapýlmasý iþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý c)iþin süresi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 7 gün içerisinde iþe baþlanacak olup, iþin süresi 30 (Otuz) iþ günüdür. 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 23/06/2015 Salý günü, saat Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7.Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: YÜKSEL BASAR Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), kanser hastalarý yararýna kermes açtý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný aldýktan sonra ilk açýlýþýný yaptý. Ilýca Caddesi giriþinde açýlan kermesin açýlýþýnda AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve bazý AK Partili yöneticiler de hazýr bulundu. Hayýr kermesinde KANDER üyesi kanser hastalarýnýn bir yýl boyunca yaptýklarý el iþi göz nuru çalýþmalarý çeyizlik, hediyelik eþyalarýn yaný sýra hamur iþi, yanýç, gözleme, katmer, pasta gibi yiyecekler satýþa sunuldu. KANDER Þube Baþkaný Hülya Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kermese davet etti. KANDER'in hayýr kermesi 9 gün açýk kalacak. PERÞEMBE 11 HAZÝRAN Ceritoðlu ilk açýlýþýný yaptý Baþkan mescit inþaatýný inceledi Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde yapýmýna geçen ay baþlanan tek katlý mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ulaþtepe Mahallesi, Oluklu Caddesi üzerinde yürütülen inþaat çalýþmalarýný yerinde inceleyen Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Tek katlý olarak inþa edilen mescidin ramazan ayýna yetiþtirilmesi için Belediye'nin tüm imkanlar seferber edildiðini kaybeden Baþkan Çatma, "80 metrekare alan üzerine inþaa edilen mescit, AK Parti Milletvekili L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt, hayýr kermesine destek verdi. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný aldýktan hemen sonra KANDER in kermesini açtý. KANDER'in hayýr kermesi 9 gün açýk kalacak. Ýskilip te mescit inþaatýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. bay ve bayan bölümleri ile hizmet verecek þekilde projelendirildi. Yapýmýna geçen ay baþlanan mescidi ramazan ayýnda ibadete açmak istiyoruz " dedi. AÖF final sonuçlarý açýklandý Milli Eðitim Bakanlýðýnca, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sýnýflara yönelik gerçekleþtirilen Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) 13 Haziran Cumartesi yapýlacak. Sýnav, 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te yurtiçinde 881 merkezde 3 bin 21 okulda ve 44 bin 720 salonda, yurtdýþýnda da bir merkezde (Cidde) 799 bin 31 öðrencinin katýlýmýyla olacak. Her bina için sýnýf türüne göre 10'ar kitapçýk ve cevap kaðýdý bulunan, yedek sýnav poþeti hazýrlandý. Özel gereksinimlerini belgelendiren bir öðrenci evde veya hastanede, 50 Anadolu Üniversitesi final sýnav sonuçlarý açýklandý. Anadolu üniversitesi Açýköðretim Fakültesi dönem final sýnavlarý sonuçlarý resmi sitede duyuruldu. Öðrenciler AÖF sýnav sonuçlarý T.C ile sorgulanabilecek. AÖF final sýnavýna giren öðrenciler, hangi notlarý aldýðýný meraklarý son buldu. Açýköðretim Fakültesi nin resmi internet sitesi üzerinden açýklanan final sonuçlarý https://ogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden TC Kimlik numarasýyla öðrenilebilecek. Parasýz yatýlýlýk sýnavý 13 Haziran da öðrenci ise tek kiþilik sýnýfta sýnava alýnacak. Sonuçlar, 21 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden açýklanacak. Öðrenciler, PYBS ile ilgili tüm bilgilere "oges.meb.gov.tr" adresinde yayýmlanan kýlavuzdan ulaþabilecek.(aa)

14 14 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Geleceðin kulaçlarý yarýþtý Belediyespor yaz spor okullarý kayýtlar sürüyor Çorum Belediyespor tarafýndan açýlan yaz spor okullarýna kayýtlar sürüyor. bu yýl futbol, basketbol, voleybol, futsal, karate, tekvando, wushu, judo, masa tenisi, satranç, badminton, halter, güreþ, muay thai ve boks branþlarýnda çalýþma yapýlacak. Kayýt yaptýrmak isteyen sporcular Çorum Belediyesi nin Turgut Özal þ Merkezi 3. katýnda bulunan Spor Müdürlüðü ne baþvurabilecekler. Spor Merkezlerinin açýlýþ töreni ise 24 Paziran Çarþamba günü Buharaevler Semt pazarýnda yapýlacak. Galatasaray ýn þampiyonluk kutlamasý pazar günü Çorumlu Galatasaray taraftarlarý þampiyonluk coþkusunu Pazar akþamý Güleryüz Restoran da düzenlenecek gecede kutlayacak. Süper Lig de sezonunu þampiyon olarak tamamlayan Galatasaray taraftarlarý þampiyonluk coþkusunu Taraftar Derneði nin Güleryüz Restoran da düzenleyeceði gecede kutlayacak. Geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulun ardýndan Ahmet Saim Çýbýkçý baþkanlýðýnda kurulan yeni yönetim, Çorumlu taraftarlara tanýtýlacak ve taraftarlar þampiyonluk coþkusunu yaþayacaklar. Dernek baþkanlýðý görevine yeni seçilen Ahmet Saim Çýbýkçý Güleryüz Restoran da düzenlenecek olan yemeðe tüm Galatasaraylýlarý davet etti. Davetiyelerin Galatasaray Store den temin edilebileceðini belirten Çýbýkçý, ayný zamanda Þellale Kafe ve Dost Haber Gazetesi nden de davetiyelere taraftarlarýn ulaþabileceðini söyledi. 4.yýldýzý takmanýn mutluluðunu tüm taraftarlarla yaþamak istediklerini belirten Çýbýkçý Þampiyonluk gecemize tüm Galatasaray taraftarlarýný davet ediyoruz. Davetiyelerimiz sýnýrlý sayýda olduðu için geceye gelmek isteyen taraftarlarýn bizimle irtibata geçmesi gerekmektedir dedi. Okullu Küçükler Yüzme Ýl birinciliði salý günü Olimpik Yüzme Havuzunda yapýldý. Toplam 61 sporcunun mücadele ettiði yarýþmalar sonunda kýzlarda ve erkeklerde Bahçelievler Ortaokulu takým birinciliðini kazandýlar. Salý günü yapýlan yarýþmalarda erkeklerde 40 bayanlarda ise 21 sporcu mücadele etti. Yapýlan yarýþmalar sonunda kýzlarda Bahçelievler birinciliði kazanýrken Fatih Sultan Mehmet ikinciliði Özel Pýnar ise üçüncülüðü kazandý. Erkeklerde ise Bahçelievler Ortaokulu birinci olurken Özel Pýnar Ortaokulu ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okullarý þöyle: Bayanlar: 100 metre karýþýk: 1. Nehir Özkeskin (Bahçelievler), 2. Elif Su Zihar (Özel Pýnar), 3. Sahra Ankaralý (Fatih Sultan Mehmet), 4. Merit Tütüncüoðlu (Bahçelievler). 50 metre serbest: 1. Ceren Koçak (Fatih Sultan Mehmet), 2. Elif Sultan Özçelik (Bahçelievler), 3. Nehir Özkeskin (Bahçelievler), 4. Elif Su Zihar (Özel Pýnar). 50 metre kurbaða: 1. Elif Su Zihar (Özel Pýnar), 2. Pelinsu Þenay (Bahçelivler), 3. Sahra Ankaralý (Fatih Sultan Mehmet), 4. Ilgýn Doðan (Bahçelievler). 4x50 metre serbest: 1. Bahçelievler Ortaokulu (Elif Sultan Özçelik, Nehir Özkeskin, Duru Velidedeoðlu, Merit Tütüncüoðlu), 2. Fatih Sultan Mehmet (Çiçiz Naz Erden, Sahra Ankaralý, Ebrar Duran, Ceren Koçak). 3. Özel Pýnar Koleji (Elif Su Zihar, Ecem Zeynep Onur, Hayrunisa Ceylan, Zeynep Motoroðlu). 100 metre Serbest: 1. Ceren Koçak (Fatih Sultan Mehmet), 2. Elif Sultan Özçelik (Bahçelievler), 3, Nehir Özkeskin (Bahçeliev- ler), 4. Duru Velidedeoðlu (Bahçelievler). 50 metre sýrt üstü: 1. Ceren Koçak (Fatih Sultan Mehmet), 2. Nehir Özkeskin (Bahçelievler), 3. Elif Sultan Özcelik (Bahçelievler), 4. Doða Çýtak (Özel Çorum TED). 50 metre kelebek: 1. Ceren Koçak (Fatih Sultan Mehmet), 2. Elif Su Zihar (Özel Pýnar), 3. Sahra Ankaralý (Fatih Sultan Mehmet), 4, Merinç Tütüncüoðlu (Bahçelievler). 4x50 metre karýþýk: 1. Bahçelievler (Merinç Tütüncüoðlu, Pelin Su Þenay, Nehir Özkeskin, Elif Sultan Özçelik), 2. Fatih Sultan Mehmet (Çiçek Naz Erden, Ebrar Duran, Sahra Ankaralý, Ceren Koçak), 3. Çorum Özel Pýnar Koleji (Zeynep Motoroðlu, Ecem Zeynep Onur, Elif Su Zihar, Hayrunisa Ceylan). Erkekler: 100 metre karýþýk: 1. Yunus Emre Benli (Samanyolu), 2. Emin Duran (Fatih Sultan Mehmet), 3. Ufuk Atay (Karþýyaka), 4. Kaan Üstünay (Bahçelievler). 4x50 metre karýþýk: 1. Bahçelievler (Eren Þahin, Çaðan Cerrahoðlu, Kaan Üstünay, Yusuf Ýlhan), 2. Özel Pýnar Koleji (Ahmet Utku Þahin, Yýlmaz Kaan Sarý, Erhan Umut Yaðlý, Cezmi Akça). 50 metre sýrt üstü: 1. Eren Yalçýnkya (Atatürk Ýlkokulu), 2. Emirhan Demir (Fatih Sultan), 3. Ufuk Atay (Karþýyaka), 4. Serkan Karakiraz (Atatürk). 50 metre kelebek: 3. Yunus Emre Benli (Samanyolu), 2. Emin Duran (Fatih Sultan Mehmet), 3. Kaan Üs- tünay (Bahçelievler), 4. Erhan Umut Yaðlý (Özel Pýnar). 100 metre Serbest: 1. Eren Yalçýnkaya (Atatürk), 2. Kaan Üstünay (Bahçelievler), 3. Emirhan Demir (Fatih Sultan Mehmet), 4. Serkan Karakiraz (Atatürk). 50 metre kurbaða: 1. Eren Yalçýn- Hitit Kültür Merkezi: 69 - Salim Akaydýn : 41 SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 17-4, 13-12, 24-6, HAKEMLER : Ömer Ali Yýldýz. Dursun Uðral, HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ : Me- lý, YýlmazKaan Sarý, Ahmet Utku Þahin, Cezmi Akça). 50 metre serbest: 1. Kaan Üstünay (Bahçelievler), 2. Eren Yalçýnkaya (Atatürk), 3. Ufuk Atay (Karþýyaka), 4. Emirhan Demir (Fatih Sultan Mehmet). Mehmet Akif de Basketbol lu günler Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasý kaya (Atatürk), 2. Ufuk Atay (Karþýyaka), 3. Çaðan Cerrahoðlu (Bahçelievler), 4. Emirhan Demir (Fatih Sultan). 4x50 metre serbest: 1. Bahçelievler (Yusuf Ýlhan, Çaðan Cerrahoðlu, Eren Þahin, Kaan Üstünay), 2. Özel Pýnar Koleji (Erhan Umut Yað- sut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTA OKULU : Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercü- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu nda basketbol alt yapýsý oluþturmak için düzenlenen þenlik sona erdi. Beden Eðitimi Öðretmeni Haydar Kaya tarafýndan dört aylýk eðitim sonunda sporcular Basketbol þenliði düzenlendi. Þenliðe velilerde büyük ilgi gösterdiler. Çalýþmalara katýlan sporculardan oluþturulan altý takýmýn mücadele ettiði þenlik 25 Mayýs - 6 Haziran tarinleri arasýnda yapýlan müsabakalar ile sona erdi. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle tüm sporculara katýlým belgeleri verildi. Törende konuþan Mehmet Akif Ersoy Müdürü Hacý Ömer Atýlgan okuldaki basketbol çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirirken alt yapýdan yetiþen sporculardan çok umutlu olduðunu belirterek organizeyi yapan Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kaya ve velilere teþekkür etti. Yýldýrým Beyazýt, Çorum Barosu önünde ilk periyottaki etkili oyunu ile galibiyete ulaþtý Yýldýrým Beyazýt ÝHL : 61 - Çorum Barosu: 47 SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 22-1, 16-9, 12-18, HAKEMLER : Dursun Uðral, Fur- kan Alagöz. YILDIRIM BEYAZIT ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Adem, Ayhan, besim, Murat Lafçý, Eray, Murat Sakýnmaz, Ümit, Musa, Ali, Mustafa, Mert, Nazmi. ÇORUM BAROSU : Serkan, Arslan, Dinçer Öncül, Ýbrahim, Satýlmýþ, Ufuk, Dinçer Solmaz, Adem, Doðan, Mete, Turan, Fatih. Hacý Ömer Atýlgan sporcularýn belgelerini verdi

15 PERÞEMBE 11 HAZÝRAN (Ç.HAK:1610) (Ç.HAK:1614) (Ç.HAK:1619) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 79 kalem inþaat malzemesi alým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde TYP Kapsamýnda çalýþtýrýlan katýlýmcýlarýn sahalara taþýnmasý için Taþýma iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokanta-kantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: Devren Satýlýk Halen faal durumda olan Oto Kuaför Klinik 1 yýllýk kirasý verilmiþ Oto Kuaför devren satýlýktýr. Mür. Tel: IZGARA USTASI ALINACAKTIR KEBAP KONUSUNDA DENEYÝMLÝ IZGARA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. GAZÝ CAD. NO: 121 / A ÇORUM TEL : FAX: YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Okul Ýþletmeciliði Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1615) Elif ÇALIÞKAN SEYÝS Tayyar kýzý 1988 Çankýrý Doðumlu T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýzda sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere DAÐITIM PERSONELÝ alýnacaktýr. * yaþ arasý * SRC psikoteknik, E sýnýfý sürücü belgesine sahip * Askerliðini yapmýþ * Ekip çalýþmasýna uyumlu, * Uzun yýllar çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Aksular Gýda Otomotiv Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi B Blok (Ç.HAK:1612) Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1598) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) (Ç.HAK:1606) 19. Sk. No: 8 Tel: Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: Devren Satýlýk Bakkal Halen faal durumda bulunan Küçük Sanayi Sitesi 7. Caddedeki bakkal iþ (Ç.HAK:1613) Devren Satýlýk Otopark Halen faal durumda olan geliri yüksek otopark saðlýk sorunlarý nedeniyle satýlýktýr. Emmi Otopark Kale Mah. Uður Mumcu Cad. Celeb Sok. No: 18 (Sentaþ Möble Yaný) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1617) (Ç.HAK:1618) Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Tam Yem arkasý) Tel: deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanabilen BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1394) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1601) (Ç.HAK:1599) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1605) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) (Ç.HAK:1611) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çorum u en güzel noktadan gören bir lokalizasyonda 1 dönümlük villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Lütfen saat dan sonra arayýnýz. YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1592) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Sahibinden Kiralýk Depo Yeni Buðday Pazarý nda 11 nolu 1000 tonluk depo kiralýktýr. (Ç.HAK:1588) Mür. Tel: AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz

16 Met-yol, Çorum Park ý 3-1 yendi finali kaptý SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Serhat Sarkandý, Hakan Kaya. MET-YOL YAPI ÝNÞAAT : Emrah, Adem, Sefer, Selahattin, Beytullah, Cafer, Mustafa, Erol, Yunus, Yasin, Aykut, Erdal, Harun, Orhan, Murat. ÇORUMPARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ : Serkan, Fatih Evli, Deniz, Çetin, Alper, Hasan, Ersel, Menderes, Osman, Ömer Balaban, Yalçýn, Erdoðan, Hamit, Ahmet, Mustafa, Fatih Tuncalý, Selman, Ýbrahim, Ömer Altýkardeþ. GOLLER: 7. dak. Yunus, 25. dak. Hakverdi, 55. dak. Erol (Met- Yol Yapý), 53. dak. Osman (Çorumpark). Hýþýroðlu-Met-Yol final maçý Cumartesi günü 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda final maçý 13 Haziran cumartesi günü oynanacak, Salý günü oynanan yarý final maçlarýnda Bozboðaspor önünde aldýðý 4-1 lik galibiyetle finale yükselen Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile ikinci yarý final maçýnda Çorum Park&Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmýný 3-1 yenerek ikinci finalist olan Metyol Yapý Ýnþaat takýmý bu yýlki turnuvanýn þampiyonluðu için karþýlaþacaklar. 1 nolu sahada saat de baþlayacak final maçýnda beraberlik halinde þampiyon takýmý penaltý atýþlarý belirleyecek. Cumartesi günü oynanacak final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle ilk dört sýrayý alan takýmlara kupa ve sporcularýna madalya ile centilmen takým ve gol kralýný ödül verilecek. 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda ikinci yarý final maçýnda Metyol Yapý Ýnþaat, Çorum Park&Beden Eðitimi Öðretmenleri önünde ilk yarýda bulduðu gollerle öne geçti ve rakibini 3-1 yenerek ikinci finalist oldu. Maçýn ilk dakikalarýnda golcü futbolcusu Yunus la öne geçen Metyol ilk yarýnýn son bölümünde diðer tecrübeli Ýlkokullu Minikler basketbol turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Ýki grupta sekiz okulun mücadele ettiði turnuvada dün oynanan maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar yarý finalde mücadele etmeye hak kazandýlar. Gruplarda son oynanan maçlarda Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Bahçelievler i yenerken Mehmet Akif Ersoy ise TED Koleji ni 32-9 yendi. Gruplarda son maçlarýn ardýndan A grubunda Fatih Sultan Mehmet Ýlkomulu birinci olarak yarý finale yükselirken TED Koleji ise ikinci olarak yarý finale yükselmeyi baþardý. B grubunda ise Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu üç maçýnýda kazanarak gruptan birinci olarak yarý finale yükselirken Bahçelievler ise ikinci olarak yarý finale yükselen son takým oldu. Turnuvada yarý final maçlarý bugün oynanacak. Saat da Fatih Küçükler Basketbol da yarý finalistler belli oldu Özel TED Koleji gruptan ikinci olarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandý Bahçelievler takýmý gruptan ikinci oldu ve yarý finalde oynamaya hak kazandý Sultan Mehmet Ýlkokulu ile TED Koleji saat de ise Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu ile Bahçelievler Ýlkokulu takýmlarý finale yükselmek için mücadele edecekler. Bugün oynanacak maçlarýný kazanan okullar yarýn turnuva þampiyonluðu kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. futbolcusu Hakverdi nin golüyle devreyi 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Çorum Park rakip kaleye kurduðu baský sonucunda 53. dakikada tecrübeli golcüsü Osman ýn mükemmel vuruþu ile skoru 2-1 yaptý ve umutlandý. Ancak kalan bölümde savunmasýnda büyük boþluklar veren Çorum Park 55. dakikada ani geliþen atakta Erol un golüne engel olamayýnca maçtan 3-1 galip ayrýlan Metyol Yapý takýmý finalist olan ikinci takým oldu, Hýþýroðlu, Bozboða önünde geriden geldi kazandý: 4-1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Yüksel Basar, Abdullah Akkoyun, Barýþ Karakuþ. HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ : Sebahattin, Ender, Mustafa, Remzi, Uður, Ünal, Aytekin, Hüseyin, Yasin, Ahmet, Mustafa, Þükrü, Murat, Hasan, Ersoy, Erkan, Osman, Ýsmail. BOZBOÐASPOR : Alper, Halil, Ahmet, Mesut, Tuncay, Eser, Kerim, Ali, Gültekin, Mustafa Tekkeþin, Muttalip, Emrah, Yýlmaz, Sinan, Mustafa Ceylan, Mehmet. KIRMIZI KART: 50. dak. Yasin (Hýþýroðlu Kuruyemiþ). GOLLER : 2. dak. Muttalip (Bozboðaspor), 22. dak. Yasin, 30. ve dakikalarda Hüseyin, dak. Hasan (Hýþýroðlu Kuruyemiþ). 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasý ilk yarý final maçýnda Bozboðaspor u 4-1 yenen Hýþýroðlu Kuruyemiþ ilk finalist takým oldu. Maça hýzlý baþlayan Bozboðaspor 2. dakikada Muttalip in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öhe geçti. Ýlk yarýnýn son bölümünde ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ maçta kontrolü ele geçirdi ve rakip kaleye baský kurdu. 22. dakikada Yasin le beraberliði yakalayan Hýþýroðlu Kuruyemiþ ilk yarýnýn son dakikasýndaki golüyle devre arasýna 2-1 önde girdi. Ýkinci yarýda ise Bozboðaspor beraberlik için baský kurdu. Rakip kalede etkili olan Bozboðaspor rakibinin 50. dakikada on kiþi kalmasýndan sonra tüm hatlarý ile yüklendi. Maçýn uzatma dakikalarýnda ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý iki dakika içinde Hüseyin ve Hasan la birer gol daha bularak maçý 4-1 kazandý ve finale yükselen ilk takým oldu. Beklenen final ALÝ DOÐAN Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi tarafýnda bu yýl 20.'si düzenlenen "Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý"nda finali Met-Yol Yapý Ýnþaat ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmlarý oynayacaklar. ÝLK FÝNALÝST HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ Yarý finalin ilk maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý ile Bozboðaspor takýmlarý karþý karþýya geldiler. Maçýn tamamýnda üstün oynayan, skoru da oyunu da elinde tutan ve hak ederek kazanan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýydý. Ýlk yarý da Bozboðaspor takýmý için, "bir geldi pir geldi" deyimini kullansak yanlýþ olmaz diye düþünüyorum. Maçýn hemen baþýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ kalecisi Sebahattin'in hatasýyla(hata mýdýr yoksa güneþ'in azizliði mi) Muttalip'in ayaðýndan bulduðu gol ilk yarýdaki tek pozisyonu ve maçtaki tek golüydü. Hýþýroðlu Kuruyemiþ, henüz ilk dakikasýnda yediði bu golden sonra rakibin sahasýna bir yerleþti ki çýkarabilene aþk olsun. Gol için her þeyi denedi. Özellikle Mustafa Doðan aldýðý her topta ya rakibini geçti ya da faulle durduruldu. Maç boyunca gol atamadý ama takýmýnýn en iyilerindendi. Pozisyon ve gol deyince takýmý ve seyirci için izlenmesi gereken oyuncu bugünde Hüseyin Eðer'di. Yine duran toplarý çok etkili kullandý, kaleye gönderdiði toplar ceza sahasýný karýþtýrdý ama bu maçta en etkili özelliði füzeleriydi. Ýki tane gol attý ki izleyenlerden ayakta alkýþladý. Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý iki kiþi ile kazandý dersek takýma haksýzlýk etmiþ oluruz. Görevini eksiksiz yapan o kadar çok oyuncu vardý ki. Uður'undan Ünal'ýna, Ender'inden Tiryakisi'ne, Aytekin'den Ahmet'ine. Hak ederek kazanýlmýþ bir maç ve de final. Þimdiden finalde baþarýlar diliyorum. Bozboðaspor, ikinci yarý oyun olarak rakibiyle baþa baþ bir oyun sergiledi ama mücadelesinin karþýlýðýný gol olarak alamadý. Pozisyonlarý duran toplarla kazanmaya çalýþtý ama hem defans hem de kaleci hiç hata yapmadý. Özellikle Ali, duran toplarý çok etkili kullandý. Yarý final oynamakta baþarýdýr diyorum ve tebrik ediyorum. PERÞEMBE 11 HAZÝRAN 2015 Gül, proje ile gidiyor Bugün Kazakistan milli maçý için Federasyon un davetlisi olarak bu ülkeye gidecek olan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül beraberinde yapýlacak olan Belediyespor tesisi projesine götürecek. Gül Federasyon dan ikinci saha içinde ödenek talep edecek ve temel atma törenine davet edecek. Çorum Belediyespor Gül, Futbol Federasyonu Baþkaný Zeki Gül, bugün gideceði Kazakistan da hem milli maçý izleyecek hemde yapýlacak tesis için Federasyon dan yetkililerine proje hakkýnda bilgi verecek ve tesisin temel atma törenine davet ederek onla ilgili tarih alacak. Baþkan destek artýrýmý isteyecek. Gül ün ayrýca Futbol Çorum Belediyesi tarafýndan Toptancýlar Sitesi yanýndaki alanda yaptýrýlacak olan Federasyonu ndan bir saha yapýmý için ödenecek rakamý tesis içinde yer alacak ikinci Belediyespor tesislerinin projesi hazýrlandý. Bu tesisin bir futbol sahasýnýn Futbol Federasyonu tarafýndan yaptýrýlmasý için gerekli destek alýndý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bugün Futbol Federasyonu tarafýndan Kazakistan milli maçý için özel uçakla gidecek kafilede yer alýyor. Gül, bu gidiþi sýrasýnda Belediyespor tesisinin proje ve görüntülerinden oluþan bir dosyayýda beraberinde götürüyor. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Federasyon Baþkan vekili Arif Koþar ile ziyaretinde görülüyor KAZANMAK ÝÇÝN GOL ATMAK GEREK Met-Yol Yapý Ýnþaat takýmý ile Çorum Park & Beden Eðitimi Öðretmenleri maçý için o kadar çok þey yazýlýr ki. Þutlarýyla, attýklarýyla, atamadýklarýyla Ýlk yarý da Met-Yol takýmýnýn kaleye her geliþi özellikle de Yunus'la geliþi rakip kalede hep tehlike oluþturdu. Ýlk dakikalarda klasik bir Yunus golü izledik. Topla buluþtu, soluna çekti ve uzak köþeye topu ceza sahasý dýþýndan gönderdi. Buna benzer pozisyonlarý maç boyunca fazlasýyla izledik. Sonrasýn da ikinci gol ve iki farklý skor. Çorum Park & Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmý ilk yarýda nasýl gol atýlamazý bize gösterdi. Bu kadar pozisyona gireceksin, oyunu ve topu hakimiyetin de tutacaksýn, þut ile pas verme tercihini yanlýþ kullanacaksýn, bir de altý pastan topu yýldýzlara göndereceksin bunlarýn hepsini bir maçta hem de yarý finalde yaparsan finalde ister istemez gelecek yýla kalmýþ olur. Ýkinci yarý iki takým içinde tam bir orta saha mücadelesiydi. Pozisyonu az, mücadelesi çok. Mücadele olunca Celal hoca da düdük çalmaktan yoruldu diye düþünüyorum. Her düdükten sonra her pozisyon için tüm oyuncularýn bir arada toplanýp açýk oturum yapar gibi yorum yapmalarý enteresandý. Neyse ki hem oyuncular hem de hakem iyi niyetliydiler de tatsýzlýk çýkmadan pozisyonlarý tatlýya baðladýlar. Son sekiz dakika maça biraz heyecan gelir gibi oldu ama kýsa sürede bitti. Osman takýmý adýna çok güzel bir gole imza atýnca ve de fark bire düþünce neler olabilir diye düþünmeye baþlayacaktýk ki, iki dakika sonra Erol'un golü gelince finalde ki ikinci takýmýn adý da belli oldu: Met-Yol Yapý Ýnþaat. BU PARAGRAF SENÝN ÝÇÝN YUNUS Tribünde bir seyirci senin için "bu kilolu oyuncu ne yapabilir ki?" diye söyleyince, bizler de "bekle de gör biraz sonra neler yapacak" dedik. Belli ki bu seyirci seni ilk defa izliyor. Senin neler yapabileceðini ya da yapamayacaðýný görünüþüne göre deðerlendiriyor. Ama düþüncesinin deðiþmesi için fazla beklemesine gerek kalmadý. Topu alýþýn, dikine kaleye gidiþin ve sert þutlarýný görünce hem çok þaþýrdý hem de çok mutlu oldu. Top ayaðýna gerçekten yakýþýyor. Bu kilolu halinle bunlarý yapabiliyorsan bir de ideal halinde olsan neler yaparsýn. Gelecek seneye bu merakýmýzý gidersen senden çok fazla

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı