MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ"

Transkript

1 MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2010 YILI FAALĐYET RAPORU

2 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 4 A. MĐSYON VE VĐZYON... 4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- MALĐ BĐLGĐLER B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ STRATEJIK AMAÇLARDA YER ALAN FAALĐYET BĐLGĐLERĐ STRATEJĐK AMAÇ 1 - ARŞĐVDE BULUNAN MALZEMENĐN AYIKLAMA VE DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐNĐN BĐTĐRĐLMESĐ STRATEJĐK AMAÇ 2 - AYIKLAMA VE DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ BĐTĐRĐLMĐŞ MALZEMENĐN KAYIT ĐŞLERĐNĐN YAPILMASI STRATEJĐK AMAÇ 3 - MEVZUAT VE STANDARTLARIN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA UYGUN HALE GETĐRĐLMESĐ STRATEJĐK AMAÇ 4 - MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ DIŞINDA BULUNAN KURUM KURULUŞ ARŞĐVLERĐNĐN ÇAĞDAŞ DÜZEYE ULAŞTIRILMASI STRATEJĐK AMAÇ 5 - ARŞĐV MALZEMESĐNĐN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI STRATEJĐK AMAÇ 6 - ARAŞTIRMACILARININ ZAMAN VE MEKAN ENGELĐ OLMAKSIZIN BĐLGĐ KAYNAKLARIMIZA ERĐŞĐMLERĐNĐ KOLAYLAŞTIRMAK STRATEJĐK AMAÇ 7 - NĐTELĐK VE NĐCELĐK AÇILARINDAN YETERLĐ, MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ NĐN MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYAN ĐNSAN GÜCÜNE SAHĐP OLMAK STRATEJĐK AMAÇ 8 - HĐZMET ALANLARINI ERGONOMĐK BĐR DURUMA GETĐRMEK STRATEJIK AMAÇLARDA YER ALMAYAN DIĞER ÇALIŞMALAR; Proje Bilgileri Tanıtım Bilgileri Web Sitesine Đlişkin Bilgiler SUNULAN HĐZMET BĐLGĐLERĐ IV- KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. 26 A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C-DEĞERLENDĐRME V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER

3 SUNUŞ Vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ve diğer devletlere karşı olan yükümlülüklerini belgeleme yanında gerek devlet kurumlarının, gerek günümüzde çok önem kazanan ve önemleri her geçen gün daha da artan sivil toplum örgütlerinin ve gerekse duyarlı vatandaşların Kıbrıs ve Kıbrıs Türk toplumu için yaptıklarını, günümüz araştırmacılarına ve gelecek kuşaklara aktarma görevi üstlenmeyi hedefleyen arşivimizin bir görevi de bilgi/belge yönetimi konusunda yol gösterici ve yönlendirici olmasıdır. Görevlerinin bilincinde olan dairemiz, 2000 yılından bu yana ayıklama düzenleme çalışmalarına devam etmekte, düzenlenen malzemenin tasnifini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın yanında Belge Yönetim Sisteminin ilk basamaklarından olan Belge Sayı Sistemi nin 2006 yılında devreye konmasını sağlamıştır ve 2007 yıllarında kopyalama için hazırlanan projeler ile sağlanan, A2 boyutuna kadar belgeleri sayısal ortama alabilen iki adet tarayıcı ile el yazması eserler, belgeler, defterler, nadir eserler ve yerel gazetelerin sayısallaştırılmasına başlanmıştır. Dosya Planları ve Belge Ömür Tesbiti konusunda yapılması hedeflenen eylem planı eleman yetersizliği nedeniyle 2011 yılına ertelenmiştir. Az olan personel sayısının gün geçtikçe daha da azalması dezavantajına karşın mevcut personelin çabası ile hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak, 2010 yılı sonu itibarıyla bir personelimizin daha emekliye ayrılma sürecini başlatması, bazı hizmetlerimizin daha durmasına neden olacaktır. Bu vesile ile personel talebimizi yineler ve tüm personele ulaşabildiğimiz hedefler nedeniyle teşekkür eder, azim ve motivasyonlarının artarak devamını dilerim. Gökhan ŞENGÖR Müdür

4 I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Genelde Kıbrıs, özelde Kıbrıs Türkünü ilgilendiren belgeleri çağdaş gelişmeler doğrultusunda toplamak, düzenleyip muhafaza etmek, çeviri ve yayınlar yapmak, toplumun bilgi ve belge gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak, arşiv politikalarını belirleyerek uygulanmasını sağlamaktır. Vizyon Çağdaş bilgi hizmetlerinin en üst düzeyde sunulabileceği tam donanımlı bir arşiv sitesi kurmak ve arşiv politikaları doğrultusunda ülkemizdeki arşivcilik faaliyetlerini kontrol altına almaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Arşivcilik, belgenin doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu bağlamda bilginin, nasıl bir formatta oluşturulması gerektiği, yazı şeklinin nasıl olacağı, ulaşım şekilleri, muhafaza süreleri arşivcilik içinde ele alınır. Arşivcilik hakındaki yasalar ve tüzükler ile kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmak üzere, 15/1990 sayılı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile kurulan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Cumhurbaşkanlığı na bağlı olarak hizmet vermektedir. Daire, Milli Arşiv politikasının esaslarını, belge yönetimini ve arşiv standartlarını belirlemek, bu esasların ve standartların sorumlularca uygulanmasını takip etmek, eğitmek ve denetlemekle yetkilidir. Bu çerçevede mevcut yasalar içinde gerek arşivcilik, gerekse dairemizin ilgi alanına giren konular ile ilgili araştırma yapılmıştır. Sonuç, bizlere yasalar içinde konunun yeteri kadar yer almadığını göstermiştir. 4

5 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler Milli Arşiv, Cephanelik Burcu ile Girne Kapısı arasında kalan sur üzerine inşa edilen Cumhur Başkan Muavinliği binalarında 1971 yılında iki odada faaliyete başlamış ve daha sonra Ocak 1975 tarihinde, Girne de Mustafa Çağatay Caddesi nde bulunan 12 dönüm bahçe içindeki binaya taşınmıştır. Bu binaya, yılında I No lu Depo, 1997 yılında Özel Oda (Nadir Eserler ve El Yazmalarının korunması amacı ile), 2000 yılında II No lu Depo ilave edilmiş ve 2010 yılı Temmuz ayında modern depo bölümü inşaası başlamıştır. Đdari Bina Bodrumda (mutfak ve cilt odalarından oluşan) üç oda, birinci katta, üç salon (kabul salonu ve iki araştırmacı salonu), Müdür, personel, sayısallaştırma odası olmak üzere üç oda ve tuvalet, kat arasında bir oda, ikinci katta bir salon dört oda ve banyo tuvalet ile çatı katında bir odası olan bir yapıdır. Bu binada, gazeteler, Türkçe ve Đngilizce kitap ve dergiler, rapor ve bazı belgeler, Enformasyon Dairesi ve Mahkeme arşivi dosyaları, haritalar, basın bültenleri, basın özetleri, Meclis tutanakları ile Resmi Gazeteler yer almaktadır. Depolar Đdari Binanın sağ tarafında yer alan I nolu depo, önde iki çalışma odası, arkasında tuvalet ve malzeme odası olarak kullanılabilecek iki küçük odası bulunan ve arkasında 840 metre raf uzunluğuna sahip salonu bulunan depomuzdur. Bu binanın salon kısmında, dönemi Mahkeme dosyaları düzenlenmiştir. Raf aralarında da yer olmadığı için yerleştirilen yıllarına ait düzenlenmiş mahkeme dosyaları bulunmaktadır. Küçük odalardan biri ile çalışma odalarından iki tanesi raflanmış ve buraya dönemi mahkeme dosyaları yerleştirilmiştir. Diğer küçük odada, aradan çıkan eski yıllara ait Mahkeme dosyaları yıllarına ayrılmış olarak muhafaza edilmektedirler. Sayfa sayfa olan mahkeme belgeleri yıllara ayrılma aşamasındadır. Bunlar, araya girecek yıllarla beraber yerlerine yerleştirilerek düzenleme çalışması sonuca ulaşılacaktır. Đdari Bina arka tarafında bulunan, Özel Oda olarak adlandırılan depoda ise, Sultan Mahmut Kütüphanesi, Laleli Cami, Selimiye Cami, Mevlevi Tekke Müzesi nden 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan el yazması ve matbu Osmanlıca kitaplar ve gazeteler, Fetva Eminliği, Vakıf Dosyaları, Muhabere Evrakı, Muhasebe Evrakı ile Larnaka Evrakı, tab edilmiş mikro film çıktıları, döneminde Bakanlar Kurulu na sunulan Önergeler ile Osmanlı ve Đngiliz dönemi mahkeme defterleri bulunmaktadır. Đdari Bina sol tarafta yer alan II nolu Depo, I nolu Depo ile benzerlik taşımaktadır. Bu depoda, Rum basını, Rumca Resmi Gazete ler, Rumca kitaplar, Tapu Defterleri, 1974 öncesi döneme ait inşaat, ek bina ve kuyu açma izin dosyaları ile Kaymakamlık idari dosyaları ve Girne bölgesi Ölüm Defterleri, Limanlar Dairesi, Girne Liman Reisliği, Yüksek Öğrenim ve Dış Đlişkiler Dairesi ve Bakanlar Kurulu toplantı tutanakları dosyaları bulunmaktadır. Ayrıca, 1995 yılında yanan Aile Mahkemesi nden kurtarılan bir kısmı yanmış evlenme belgeleri de bu depoda muhafaza edilmektedir. Garaj ve Bahçıvan odası olarak yapılmış olan binanın garaj kısmı Teknik Atölye olarak hazırlanmış olmakla beraber gerek eleman eksikliği gerekse yer darlığı nedeniyle Maliye Bakanlığından getirilen malzeme için depo olarak kullanılmaktadır. Bahçıvan odası olan kısmın arka bölümünde Türkiye basını, ön bölümlerinde ise Maliye Bakanlığı ambarından alınan dosyaların bir miktarı ile dağıtılarak imhasına karar verilen malzeme bulunmaktadır. Binanın bitişiğine yapılmış olan barakada da, su baskınından etkilenmiş olan 5

6 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arşivinden kurtulma ihtimali olabilecek hastalıklı dosyalar ve kullanılmayan eşyalar bulunmaktadır. Yapılmakta olan yeni bina 15 bölümden oluşan, kompakt raf sistemi ile metre raf uzunluğuna sahip, özel iklimlendirme sistemi ile donatılmış bir bina olacaktır. Ayrıca bu binamızda sergi salonu ve 50 kişilik konferans salonu da bulunacaktır. Hizmet Alanları Araştırmacı/kullanıcı sayısı zaman zaman çok artmaktadır. Araştırma salonumuz (8 kişilik yaklaşık 20 m 2 ) bu artışa karşılık veremez duruma gelmektedir. Diğer salon ise (5 kişilik yaklaşık 25 m 2 ) karanlık olduğu için zorunlu durumlarda kullanılmaktadır. Gelen araştırmacıları bekletmek ve yer boşalınca almak durumunda kaldığımız zamanlar olmaktadır. Bunun yanında araştırmacılar, dinlenme veya aytışma yapacakları bir yer (kafeterya benzeri) talebinde bulunmaktadırlar. Özürlü araştırmacı/kullanıcılarımızın daireye girişleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları da sorun olmaktadır. Araştırma salonumuzun bulunduğu idari bina ev olarak yapıldığı için bu talepleri karşılamada sorunlar yaşanmaktadır. En büyük sorunlardan biri mevcut malzemenin düzenlemesi ve yeni gelecek malzeme için yer bulunamamasıdır. Kurum kuruluşların malzeme verme istekleri depo alanı yetersizliği nedeniyle geri çevrilmektedir. Yeni binamız ile bu sorun ortadan kalkacaktır. 1- Fiziksel Yapı 1.1- Çalışma Odaları Binalar Oda sayısı Kapasitesi Raf Uzunluğu Đdari Bina 4 8 I no depo metre II no lu depo metre Özel Oda metre Toplam metre 1.2- Araştırmacı salonu Kapasitesi Araştırma Salonu 45 m 2 13 Araştırmacı 1.3- Depo Alanları Depo Sayısı: 3 Adet Depo Alanı: 270 m Atölyeler Atölye Sayısı: 3 Adet (Cilt Atölyeleri dahil) Atölye Alanı: 35 m 2 6

7 2- Örgüt Yapısı 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Microsoft Windows Server 2003 (1), Intel Server Management 8 (1), Microsoft Windows XP Professional (6), Microsoft Office Small Business Edition 2003 (1), ABBYY Fine Reader OCR 8.0 (1), Virt. Off. Info SQL Server (5 users) (1), ODBC Inter. For SQL (1), Virt. Off. Info Scanner Interface (2) 3.2- Bilgisayarlar Server Sayısı : 1 Adet Masa üstü bilgisayar Sayısı : Adet (2 adedi arızalı) Taşınabilir bilgisayar Sayısı : 1 Adet (Arızalı) 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi (Adet) A1 Scanner (Pulnix)(Arızalı) 1 A2 Scanner (Indus 5002 C.) 2 A3 Scanner 1 A4 Scanner 1 Fotokopi Makinesi 1 Fotokopi + Printer 1 Faks + Scan. + Renkli Print. 2 Printer 2 Isısal Cilt makinesi 1 Giyotin (Elektrikli) 1 Giyotin (El ile) 1Büyük / 2 Küçük Klima 8 PT*+9 SU*+1 Merkezi Kamera (Arızalı) - Mikrofilm Çekim Cihazı 1 Mikrofilm Okuyucu 1 Mikrofilm Okuyucu/Yazıcı 2 Tepegöz 1 Harici Bellek 8 TB (1), 4 TB (1), 1 TB (1), 500 GB (3), 250 GB (2) Switch 16 port 2 Hub 8 port 1 Hub 5 port 1 * PT = Pencere Tipi *SU = Split Unit 8

9 4- Đnsan Kaynakları 4.1- Personel 2010 yılı personel sayımız açısından kayıplar yılı olmuştur. Bir personelin 2010 yılı Ocak ayında emekliye ayrılması, bir personelimizin Mart ayında vefatı ile Aralık ayında, Araştırma Salonu görevlimizin emekliye ayrılma istemi çerçevesinde 2011 yılı Ocak ayında izinlerini kullanmaya başlaması (ki bu durum aşağıdaki tabloda yer almamaktadır) ve alımı düşünülerek yetki talep ettiğimiz, bir tasnif memuru, iki katip yardımcısı, bir odacı ve üç sözleşmeli personelin yetki taleplerine yanıt alamamamız, çalışmalarımızın durma noktasına gelmesine neden olmaktadır. Bunun dışında bir personelimiz de uzun süreli rahatsızlığı nedeniyle çalışmalara katılamamıştır. Kadro Adı Kadro Sayısı Dolu Münhal Personelin Adı SOYADI Müdür Gökhan ŞENGÖR Müdür Muavini S. Belgin DEMĐRER Transkripsiyon ve Değerlendirme 1-1 Münhal Memuru Konservasyon ve Teknik Đşler 1-1 Münhal Memuru Mütercim Ebru BAYAZĐTOĞLU Fatma DOĞAÇ Alphan BAYAZĐTOĞLU Tasnif Memuru II. D. 1-1 Münhal Tasnif Memuru III. D Osman KAYMAK Münhal Kütüphane Memuru 1-1 Münhal Teknisyen Münhal I. Sın. Katip Beria ONBAŞI Katip Yardımcısı Münhal Odacı 1-1 Münhal Toplam Đşçi Nazemin GELEN Nuh AKDENĐZLĐ Denkay SEZGĐN (Bekçi) Gülter KIVANÇ(Emeklilik izni) Münhal Sözleşmeli Personel Münhal TOPLAM Kuruluş yasasında yer almayan personel Genel Ortaöğretim Dairesi (2) ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (1) kadrolarında yeralan personel Savaş ERGENEKONLAR Naciye UÇAN Recail BEYZADE (Bekçi)

10 4.2- Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Personelin Eğitim Durumu Personelin Eğitim Durumu Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Personelin Hizmet Süreleri Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Danışmanlık Toplumun eğitimi Sanat etkinliklerine katkı Sosyal etkinlikler ve etkinliklere katkı Arşivcilik ve kütüphanecilik (Bilgi Belge Yönetimi) Tanıtım hizmetleri Topluma verilen hizmetlerin başında bilgi ve belge sunma hizmetleri gelmektedir. Kuruluşundan bu yana toplumda bilgi ve belge sunma hizmetleri açısından ilk başvuru merkezi görevini üstlenen dairemiz, ileri teknoloji ve yöntemlerle bu hizmetleri yine ilk sırada verme kararlılığındadır. Dairemizde 2010 yılında hizmet verdiğimiz araştırmacı sayıları aşağıda gösterilmiştir. 10

11 5.1- Araştırmacı Hizmetleri 2010 K.K.T.C. T.C. Diğer Erkek Kadın Lise ve altı Lisans Lisans üstü Stajyer OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL TOPLAM Đdari Hizmetler Stratejik plan çerçevesinde belirlenen 2010 yılı hedeflerine ulaşmak için gerekli yönlendirme ve ihtiyaçların saptanarak temini, ayrıca ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yeni deponun yapılmasına başlanması ve çalışmaların desteklenmesi, Performans Değerlendirme Sistemin 2010 yılı uygulamaları, Milli Arşiv Kurulu nun bir kez toplanıp 3 karar üretmesi, personelin çeşitli konularda eğitimlere katılımının sağlanması, araştırmacı ve personelin mali olanaklar çerçevesinde ihtiyaçlarının (bekleme koltuğu, bürosit, bilgisayarlar vb.) sağlanması, mümkün olduğunca az ilaçlama yapma hedefi ile dairedeki malzemenin 4 kez ilaçlanması, personel alımı için çaba harcanması, 2011 Bütçe Taslağının hazırlanması, YDÜ de Sergi düzenlenmesi, Yerel basının dijital ortamda muhafazası ve hizmete sunulması konularında Enformasyon Dairesi ile protokol imzalanması, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirilmesi, 2010 yılı idari faaliyetleri arasında sayılabilecek çalışmalardır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Tarafsızlık ve Şeffaflık : Tüm araştırmacı/kullanıcılara ayrım yapmadan eşit hizmet sunmak, (Dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede durulur.) Verilerde Gizlilik Değerlerine Saygı : Ulusal, kişisel ve ticari gizlilikleri açıklamama, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Yasası na bağlılık, Mesleki Uzmanlık : Personelin branşında uzmanlaşması ve mesleki standartlaşmayı savunma. Yeniliklere açık olmak / ulaşılabilirlik : Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, tasnifi, muhafazası ve hizmete sunulmasında teknolojik yenilikleri takip etmek. Arşiv malzemesi, hizmetleri ve mesleki bilgi birikimi ile toplumsal gelişime destek olur. 11

12 Kaliteli Hizmet : Hizmetin sunulmasında empatik, güleryüzlü, saygılı ve ilgili olmak, güven vermek. Đşbirliği ve Paylaşım : Gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki bilgi belge merkezleriyle işbirliği içindedir ve bu işbirliğini destekler. Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanır ve bu felsefeyi korur. II- AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 1 Arşivde bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Stratejik Amaç 2 Ayıklama ve düzenleme işlemleri bitirilmiş malzemenin kayıt işlerinin yapılması. Stratejik Amaç 3 Mevzuat ve standartların günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi. Stratejik Amaç 4 Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi dışında bulunan kurum kuruluş arşivlerinin çağdaş düzeye ulaştırılması. Stratejik Amaç 5 Arşiv malzemesinin sayısal ortama aktarılması. Stratejik Amaç 6 Araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak. Stratejik Amaç 7 Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak. Stratejik Amaç 8 Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek. III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 2010 Mali Yılı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Bütçesinin; Personel Giderleri bölümünde, bir TL personelin 2009 yılı Eylül ayında TL TL malülen emekli olması, diğer bir TL personelin 2010 yılı Ocak ayında TL emekliye ayrılması ve bir personelimizin TL TL Mart ayında vefatı ve alımı düşünülen üç TL sözleşmeli personelin alımının TL 0 TL gerçekleşememesi nedenleriyle TL düşüşle, yine aynı nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri de TL düşüş ile Bütçe Ödeneği tamamlanmıştır. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşen Ödenek 12

13 Mal ve Hizmet Alımları bölümünde bulunan TL hedef bütçemiz; Elektirik Alımları kaleminde bulunan ödeneğimiz, arşiv malzemesinin sayısal ortama alınması çalışmaları, arşiv malzemesinde ısı farklılığının olmaması için kullanılan klimalar ile inşaatın getirdiği Kws fazla harcama nedenleriyle yetersiz kalmış, TL avans eklenerek dengelenmiştir. Verilen avans ile bu bölüm bütçemiz, ,09 TL olmuş ve bu ödeneğin ,80 TL kısmı harcanmış ,29 TL kısmın harcaması gerçekleşememiştir. Bu gerçekleşememenin nedenleri; Maliye Bakanlığının uyguladığı 20% lik blokeden bazıları açılmış ve açılamayan 6.990,00 TL kalmıştır, bunun dışında, Diğer yayın alımlarında, 360 TL, Baskı ve cilt giderlerinde, 400 TL, Girne Belediyesinin son dönem su faturasını geç vermesi nedeniyle su bedelinin ödenememesinden dolayı 382,72 TL, yeterli malzeme olması nedeniyle alım yapılmayan kalemler (Temizlik Malzemesi alımları: 250 TL, Yem alımları: 151 TL) yer olmaması nedeniyle arşiv malzemesi kabulü yapılmadığından dolayı Yük Taşıma Giderleri kaleminde 100 TL, personel alımına yetki alınamadığı için ilan verilmediğinden dolayı Đlan Giderleri kaleminde 800 TL, Menkul Mal Alım Giderleri kalemlerinde arzulanan Storage Serverin geç bulunması ve tesliminin mali yıl içinde gerçekleşemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle 6.369,17 TL ve ihtiyaç duyulan jeneratör alımına yetmediği için harcanamayan Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kaleminde 929 TL ve diğer kalemlerde kalan küçük rakamlar ise öngörünün gerçekleşmesine yetmemesi veya öngörünün gerçekleşmesinden fazla olması nedenleri ile harcanamamıştır Bütçe Ödeneği Gerçekleşen Ödenek Bütçe Uygulama Sonuçları MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2010 MALĐ YILI AÇILIMI Kodu AÇIKLAMA BÜTÇE (TL) HARCANAN (TL) 1 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,80 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler ,85 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler GENEL TOPLAM ,00 TL ,65 TL 13

14 B- Performans Bilgileri 1- Stratejik Amaçlarda Yer Alan Faaliyet Bilgileri Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin strateji planında yer alan hedeflerinin altında bulunan faaliyetler ve 2010 döneminde gelinen durum: Stratejik Amaç 1 - Arşivde bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi; Dairelerin aylık faaliyet raporları ayrılarak kayıtları yapılmış, 2010 yılı Resmi Gazeteleri düzenlenmiştir. (Sürekli) Kalkınma Planları, Programlar, Bütçe ve uygulama sonuçları ile istatistiklerin kontrol ve ayıklaması yapılmıştır. Londra Gazetesi düzenlenmiştir. Faaliyet 4 Enformasyon Dairesi arşiv malzemesinin ayıklanıp düzenlenmesi; Çalışma personel yetersizliği nedeniyle durmuştur. Faaliyet 7 Haritaların düzenlenmesi; Çalışma personel yetersizliği nedeniyle durmuştur. Faaliyet 8 Cumhurbaşkanlığından gönderilen malzemenin düzenlenmesi; Bakanlar Kurulu kararlarının düzenlenmesine başlanmış, 1980 yılına kadar olanlar düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığından gelen TAK Haber Bültenleri ( ) dairedeki setle karşılaştırılarak kontrol edilmiş ve fazlalıklar imhaya ayrılmıştır. Faaliyet 9 Mahkeme Defterlerinin düzenlenmesi; Malzeme Özel Odaya taşınmıştır. Çalışma personel yetersizliği nedeniyle durmuştur. Faaliyet 10 Seçim malzemesinin düzenlenmesi; Faaliyet 12 Afişlerin düzenlenmesi; Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Faaliyet 2 Farklı yıllar içinden ve mahkeme arşivi içinden çıkan Mahkeme Dosyalarının yerlerine yerleştirilmesi işlemlerinin tamamlanması; Hedeflenen çalışma tamamlanmıştır. Ancak tasnifi yapılan dosyalar arasından geçmiş yıllara ait dosyalar çıkmış, ayrıca Mahkeme arşivi dosyalarının ayıklanma ve düzenleme çalışması da personelin rahatsızlığı nedeniyle durmuştur. Bu nedenle faaliyet tamamlanamamış yeniden hedefe konulmuştur. Faaliyet 3 Mahkeme Dosyalarının düzenlenmesi; Depo I de bulunan dönemine ait mahkeme dosyaları düzenlenip kutulara ve raflara yerleştirilmesi tamamlanmışdır. Faaliyet 4 Mahkeme Defterlerinin düzenlenmesi; Đdari bina ve Depo I de bulunan Mahkeme Defterlerinin Özel Odaya taşınması işlemleri ve taşınanların temizlenerek konularına göre ayrımının yapılması tamamlanmıştır. Tarih sırasına konup tasnifleri yapılacaktır. Faaliyet 5 Depo arkasındaki barakada bulunan Çalışma Dairesi malzemesinin düzenlenmesi; 14

15 Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin ayıklama ve düzenleme işlemlerinin bitirilmesi. Faaliyet 3 Girne Kaymakamlığından gelen malzemenin ayıklanması; Faaliyet 4 Alsancak Belediyesinin 1974 öncesi belgelerinin düzenlenmesi; Karava Belediyesi, Omorfo Belediyesi ve Girne Belediyesi, Larnaka Kaza Đdare Amirliği ile Girne Kaymakamlığı dosyalarının kaba ayrımı yapılmış, 1974 öncesi Girne Kaymakamlığı dosyalarının yıllara göre ayrımı tamamlanarak, dosya usulü tasnifleri yapılmıştır. Faaliyet 5 Limanlar Dairesi ve Girne Liman Reisliğinden gelen belgelerin düzenlenmesi; Ayırım başlamış ve seri dosyalar düzenlenerek kayda alınmaya başlanmıştır. Limanlar Dairesi 1974 öncesi evrakı içinde bulunan Gemi Kayıtları dosyalarının kaba ayrımı, düzenlemesi ve tasnifi yapılmıştır. Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Cumhurbaşkanlığı, TC Elçiliği ve TAK tan her ay gazeteler alınmış, kaba tasnifi yapılmış ve Daire için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde yayınlanan basın seti oluşturulmuştur. (Sürekli) Resmi gazetelerin ve faaliyet raporlarının ayıklanması ve düzenlenmesi yapıldı. (Sürekli) Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı arşivlerinden gönderilen malzeme içinde yer alan Bakanlar Kurulu na sunulan Önergeler, Bakanlar Kurulu Kararları, faaliyet raporları ve diğer malzemenin kontrol ve ayıklamaları yapılmıştır. Çalışma devam etmektedir. Dairemizde bulunan Yunanca gazetelerin mevcut listeleri bilgisayar ortamına kaydedilmeye başlanmıştır. Çalışma tüm Kıbrıs gazetelerini kapsayacak şekilde devam ettirilecektir. TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nden adet arşiv kutusu ve adet gömleklik kağıt bağış sağlanmıştır. Stratejik Amaç 2 - Ayıklama ve düzenleme işlemleri bitirilmiş malzemenin kayıt işlerinin yapılması. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Đngilizce ve Türkçe kayıtsız kitapların kaydına tekrar başlanmıştır. (Sürekli) Faaliyet 3 Haritaların katalog kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Faaliyet 4 Ara katta bulunan klişelerin baskısı ve kaydı Bu Hedef altında yer alması gereken çalışmalar: Meclis Tutanaklarının kontrolü ve listelerinin çıkarılması tamamlanmıştır. Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Mahkeme Dosyalarının kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Faaliyet 2 Mahkeme Defterlerinin kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması. Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Yapı Đzin Dosyaları ile Kuyu Đzin Dosyalarının kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması; Kuyu Đzin Dosyaları nın kaydı bitmiş, Yapı Đzin Dosyaları fonunun tasnif çalışması devam etmektedir yılından 1953 yılına kadar adet dosyanın kaydı tamamlanmıştır. Faaliyet 3 Rumca kitapların katalog kayıtlarının tamamlanması; 15

16 Öncelikli çalışmalar nedeniyle kayıt işine ara verilmiştir. Bu çalışmaya ara verilene kadar 776 adet kayıt girilmiştir. Faaliyet 4 Rumca Dergilerin katalog kayıtlarının tamamlanması; Faaliyet 5 Girne Kaymakamlığı belge ve defterlerinin kayıtlarının yapılması; Faaliyet 6 Alsancak Belediyesi belgelerinin kayıtlarının yapılması; Bu fon ayıklanmış ve içinden çıkan 1974 öncesi Girne Kaymakamlığı dosyalarının tasnifi tamamlanmıştır. Ancak Mahkeme arşivi dosyaları içinden bu fona ait dosyaların çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu Hedef altında yer alması gereken çalışmalar: Bakanlar Kurulu toplantı tutanaklarının düzenlenmesi tamamlanmış, dönemi tutanakları (1.343 tutanak) tarih, toplantı numarası ve notlar olarak listelenmiştir. Limanlar Dairesi 1974 öncesi evrakı içinde bulunan Gemi Kayıtları (ΝΚΠ) fonunun kaydı tamamlanmıştır. Kültür Dairesi nden gelen film listeleri Stajyer tarafından tasnif edilmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yünetimi bölgesinde yayınlanan gazetelerin sayısal ortamda muhafazası için çalışma başlatılmıştır. Hedef 4 Özel Odada bulunan bulunan malzemenin kayıt işlemlerinin yapılması. Faaliyet 2 Osmanlıca belgelerin tasniflerinin yapılması; Osmanlı Devlet Arşivlerinden gelen uzmanlar ile birlikte belgelerin düzenlenmesine devam edilmiş, bu çalışmalar çerçevesinde Fetva Eminliği ve Vakıf Dosyaları fonları tasnif çalışmaları tamamlanmış ve yeni kataloglar araştırmaya açılmıştır. Bu fonların sayısallaştırılması ve sayısallaştırılan malzemenin adlarının değiştirilmesi ve hatalı veya eksik çekimlerin kontrolu devam etmektedir. Çalışmanın devamı olan Muhasebe Dosyaları, Muhabere Dosyaları ve Larnaka Belgeleri fonlarının tasnifine devam edilecektir. Faaliyet 3 Vakıflara ait dosyaların tasniflerinin yapılması; Tamamlandı bkz. Faaliyet 2 Faaliyet 4 Türkiye Cumhuriyeti nden getirilen Osmanlıca belgelerin (mikrofilm ve bunların tab edilmiş halleri) tasniflerinin yapılması; Faaliyet 5 Bakanlar Kurulu Önergelerinin tasniflerinin yapılması; Bu Hedef altında yer alması gereken çalışmalar: Sayın Mustafa Gökçeoğlu tarafından hediye edilen 6 adet Osmanlıca Mahkeme defterinin bölgeleri ve başlangıç ve bitiş tarihleri tespit edilerek kaba tasnifi yapılmıştır. Kültür Dairesi Müdürlüğü nden alınan, dairemizde Müdür odası kitapları içinde ve Özel Odada bulunan Nadir kitaplar bir araya getirilerek kayıtları yapılmıştır. Ceride-i Resmiye seti düzenlenerek arşiv kutularına yerleştirilmiştir. Stratejik Amaç 3 - Mevzuat ve standartların günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi. Hedef 2 Milli Arşiv Yasa Tasarısının yasalaşması için çaba sarfedilecektir. Devlet sırrı ve gizlilik kodu konularında sonuç sağlanamadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Faaliyet 1 Çalışmaların tamamlanması ve Başbakanlığa sunulmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. Faaliyet 2 Milletvekilleri ve konu ile ilgili kişiler bilgilendirilecektir. Hedef 3 Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günün koşullarına göre ele alınarak yeniden değerlendirilecektir. 16

17 Faaliyet 1 Çalışmaların tamamlanması ve teknik kurullara sunulmak üzere Başbakanlığa sunulmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Arşiv standartlarının oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. Dairemiz çalışma ortamının sağlığa etkisi çerçevesinde çalışma yapılmıştır. Stratejik Amaç 4 - Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi dışında bulunan kurum kuruluş arşivlerinin çağdaş düzeye ulaştırılması. Hedef 1 Bu alanda çalışanlara hizmetiçi eğitim verilerek daha iyi hizmet sunmalarının sağlanması. Faaliyet 1 Hizmetiçi eğitim programı hazırlanması ve eğitimin verilmesi. Hedef 2 Büyük kurumlarda bilgi belge yönetimi mezunlarının istihdam edilmesi için çaba harcanması. Faaliyet 1 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü nezdinde girişimde bulunularak, Üniversitelerin bilgi belge bölümünde eğitim almak isteyenleri teşvik etmek için burs verilmesinin sağlanması. Hedef 3 Konumuz ile ilgili bilgi vermek, duyurular yapmak ve sorunları giderme amacıyla tartışmak için elektronik ortamda liste açmak. Hedef 4 Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinin dosya planlarının hazırlanması ve belge ömür tesbitlerinin yapılması. Proje 1 Personelin hizmetiçi eğitim ile konu hakkında eğitim görmeleri sağlanmalı. Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kara Yolları Dairesi arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarına bilgi ve eğitim olarak katkı konmuştur. Merkezi Cezaevi arşivinin belge ömür tespitlerinin yapılması sağlanmıştır. Türk Ajansı Kıbrıs arşivi yerinde incelenerek imha ve muhafaza konularında bilgi verilmiştir. Stratejik Amaç 5 - Arşiv malzemesinin sayısal ortama aktarılması. Hedef 1 Đdari Binada bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. Faaliyet 2 Sık kullanılan yerel gazetelerin sayısal ortama aktarılması; Haravgi, Yenidüzen ve Volkan gazetelerinin Nisan 2004 dönemleri sayısal ortama alınmıştır. Faaliyet 4 Genelgelerin sayısal ortama aktarılması; Bu Hedef altında yer alması gereken çalışmalar: Araştırmacıların talepleri doğrultusunda 7 adet kitap, bir adet Annual Report ve bazı gazetelerden bölümler sayısal ortama aktarılmıştır. Blue Book lardan sayısal ortama aktarılmasında eksik kalan yılı tamamlanmıştır. Hedef 2 I Nolu Depoda bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. (Mahkeme Dosyalarının tasnifi aşamasında yapılacak) Hedef 3 II Nolu Depoda bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. 17

18 Faaliyet 1 Yapı Đzin Dosyalarının sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 2 Kuyu Dosyalarının sayısal ortama aktarılması. (Faaliyet 1 ve 2 Dosyaların tasnifi aşamasında sayısal ortama aktarılacak) Faaliyet 3 Tapu defterlerinin sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 4 Girne Kaymakamlığı belge ve defterlerinin sayısal ortama aktarılması. Faaliyet 5 Alsancak Belediyesi belgelerinin sayısal ortama aktarılması. Hedef 4 Özel Odada bulunan malzemenin sayısal ortama aktarılma işlemlerinin yapılması. Faaliyet 1 Yazma eserlerin sayısal ortama aktarılması çalışmasının tamamlanması yılına ait bir yazma eser ile 35 adet el yazması eser sayısal ortama aktarılmıştır. Osmanlı gazetelerdeki eksik olan bölümler sayısal ortama alınmıştır. Defter-i Nüfus lardan çekimi yapılamayanlar (9 cild) sayısal ortama alınmaya başlanmıştır. Çalışma 1 Sayısal ortama alınacak tüm eserler fırçalanarak toz ve zararlı canlılardan arındırılacaktır. Faaliyet 2 Osmanlıca belgelerin sayısal ortama aktarılma (Dosyaların tasnifi aşamasında yapılacak) Vakıf Dosyaları ve Fetva Eminliği fonu sayısal ortama aktarılmıştır. Kontrol aşamasında çekimlerinin uygun olmadığı saptanan belgeler tekrar sayısal ortama aktarılmıştır. MAA FE fonunda bulunan hüccetlerin daire dışında sayısal ortama alınması sağlanmıştır. Proje 2 Malzemenin sayısallaştırılması çerçevesinde UPS, Jenaratör ve eleman temini sağlanmalı. Proje 3 Malzemenin sayısallaştırılması çerçevesinde depolama bilgisayarı temini sağlanmalı. 1 adet 8 TB NAS sağlanmış, 24 TB Storage Server alımı için çaba harcanmış ancak başarılamamıştır. Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Tasnifi tamamlanıp sayısal ortama alınmış olan Vakıf Dosyaları ve Fetva Eminliği Fonuna ait sayısal ortamdaki malzemenin isimleri, görüntülere erişime olanak sağlamak için, tasnif numaraları olarak değiştirilmeye ve eksik ve kusurlu çekimler saptanarak düzgün çekimleri ile değiştirilmeye devam edilmiştir. Kültür Dairesi ile birlikte Kültür Dizisi nden beş eser sayısal ortama alınmıştır. Yunanca gazetelerin sayısal ortama alınması çalışması başlatılmıştır. Hedef 5 Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi. Kurumun bilgi, belge ve arşivlerinin elektronik ortamda tutulması; diğer kurumlarla Veri/Bilgi alışverişinde elektronik ortamların kullanımı; ulusal standartlar, veri standardı, uygulama geliştirme standardı varlığı ve uyumu; kurumsal verilerin bütünlük, erişilebilirlik, süreklilik ve yönetilebilirliği; kurum içi elektronik iletişimin varlığı; kurumsal yetki düzenlemeleri ve veri güvenliği yönetiminin varlığı Faaliyet 1 Elektronik Đmza Yasasının yasalaşması sonrasında elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacağı usul ve esaslar ile kurumlarda oluşturulacak elektronik kayıt sistemlerinin birbiriyle uyumlu işlemesi ve etkin şekilde 18

19 yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapılacaktır Proje 1 Arşiv programı hazırlatılacak (ör. DoSeNet) (Yaklaşık USD) Proje 2 Kağıt ortamdan elektronik ortama geçişin gerektirdiği anlayış değişikliğini sağlayacak eğitim etkinliklerinin artırılması; üst düzey yöneticiler dahil tüm personele eğitim verilmesi Faaliyet 2 Kamu kurumları bilgi güvenliği risk analizi Proje 1 Başta kritik bilgileri kullanan merkezi kurumlar olmak üzere, kamu kurumlarının sahip olduğu mevcut sistemler analiz edilerek bilgi güvenliği konusunda izlenecek politikalar ve alınacak önlemlere ilişkin öneriler geliştirilecektir. Proje 2 Sağlık Kayıtları mahremiyetinin korunması için sağlık kuruluşlarında tutulacak elektronik hasta ve sağlık kayıtlarının güvenliği ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik teknik gereksinimlerin belirtildiği bir rapor hazırlanacaktır. Faaliyet 3 Kamu bilgi sistemleri acil durum yönetimi Proje 1 Kamu bilgi sistemlerinin acil durum yönetimi ihtiyaçları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilecektir. Faaliyet 4 Birlikte çalışabilirlik için veri paylaşımı Proje 1 Kamu kurumlarındaki bilgilere kimlerin, nasıl erişebileceği ve bilgilerin nerede tutulacağı tanımlamalarının yapılmasına ilişkin e-devlet metaveri standardı dokümanı hazırlanacaktır. Kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılacak veri elemanları ve veri yapılarının paylaşılabilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacak, bir model ve ortam geliştirilecektir. Birlikte çalışabilirlik esasları kılavuzunun güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 5 Kurumsal Hizmetlerde Bilişim Sistemlerinin Yeri Proje 1 Kurumlar arasında gizlilik derecesi olmayan belgelerin elektronik yöntemlerle gönderilmesi, bilgi paylaşımı kuralları ve bilgi yönetimi politikasının belirlenmesi, bilişim sistemleri geliştirme, işletme ve uygulama iş adımlarının varlığı ve kurum içi elektronik iletişimin varlığı sağlanacaktır. Stratejik Amaç 6 - Araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak. Hedef 1 Araştırmacı/Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak. Faaliyet 2 Sayısal ortama aktarılan kayıtların web sayfasına aktarılması ve arama motoru ile kolay erişilebilir hale getirilmesi. Faaliyet 3 Dairemize A3 boyutunda renkli fotokopi/yazıcı makinesi konulması için proje hazırlanması. Faaliyet 4 Araştırma salonundaki bilgisayar sayısının arttırılması. Faaliyet 5 Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi çoğaltarak farklı ortamlardaki bilgiye erişimin olanaklı kılınması. Faaliyet 6 Web sayfamızın daha kullanışlı ve bilgi açısından zenginleşmesi yanında Đngilizce ve Rumca dillerinde de bilgi vermesi sağlanacaktır. Bu faaliyete ilişkin bilgilere Web Sitesi Bilgileri bölümünden erişilebilir. Hedef 2 Engelli Araştırmacı/Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak. Faaliyet 1 Engelli Araştırmacı/Kullanıcıların binaya girişleri için tertibat alınması. 19

20 Faaliyet 2 Bina içindeki kullanım alanlarının onların da kullanabilecekleri duruma getirilmesi. (Giriş koridorunun genişletilmesi, tuvalete tutanak yerleri eklenmesi vs.) Faaliyet 3 Engelli Araştırmacı/Kullanıcılar için özel bir birim oluşturulması. Hedef 3 Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapılması. Hedef için çalışma yapılamamıştır. Faaliyet 1 Araştırma salonuna öneri kutusu konulması. Faaliyet 2 Web sayfası üzerine görüş ve öneriler için program eklenmesi. Hedef 4 Yeni Arşiv Sitesi Projesinin gerçekleşmesi için elden gelen tüm çabanın harcanması. Hedef 3 Planın uygulamaya konması ve etaplar halinde projeler (Đklimlendirme, güvenlik, mefruşat, depolama üniteleri, teknik teçhizat, kablosuz iletişim vd.) için yeni finans kaynakları sağlanması. (AB ve UNDP den ör. CALIMERA Projesi) Bina Projesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonunda, Proje 2 etaba bölünmüş ve TC Yardım Heyetince sağlanan TL ile 1. Etap Karkas ihalesine çıkılarak, ihale kararı çerçevesinde TL + KDV bedel ile çalışmanın başlaması sağlanmıştır tarihinde sonuçlanması gereken ihale bazı nedenlerden dolayı 2011 yılı Şubat ayı içinde sonuçlanacaktır. 2. Etap ihalesi için gerekli çalışmalar Planlama ve Đnşaat Dairesi nce yürütülmektedir. 1. Etap için Temmuz ayında çalışma başlatılmış ve alan temizlenmiş, 11 adet zeytin ağacı bahçe içinde farklı yerlere aktarılmış, su tesisatı alan dışına alınmış ve alan içinde bulunan bahçe aydınlatma sistemi iptal edilmiştir. Stratejik Amaç 7 - Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak. Hedef 1 Çağdaş ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluşturmak Faaliyet 1 Đdeal kadronun nicelik ve nitelik açılarından belirlenmesi (kadro yasası ile beraber hazırlanacak) Faaliyet 2 Personel için performans değerlendirme ölçütleri geliştirme Hedef 2 Çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak. Faaliyet 1 Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek veya mevcutları duyurmak Faaliyet 2 Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak. Proje 1 Hizmet içi eğitim politikası saptama Proje 2 Yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarından yararlanma Proje 3 Konuyla ilgili yabancı kuruluşlarla işbirliği yapma Proje 4 Misyon çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaların teşvik edilmesi Proje 5 Liderlik gelişim eğitimi verilmesi Hedef 3 Yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak. Faaliyet 1 Kullanıcı ve personel için kuralların net olarak tanımlanıp etkin biçimde duyurulması Faaliyet 2 Düzenli aralıklarla personel toplantıları yapılması Faaliyet 3 Personel ile iletişimde sözlü ve yazılı iletişim kanallarının belirlenmesi Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Đki personelimiz Kütüphane Haftası etkinliklerine katılmıştır. Dijital arşiv konusunda Ankara da gerçekleşen etkinliğe katılınmıştır. Personelin Sivil Savunma Kurslarına katılımı sağlanmıştır. 20

21 Stratejik Amaç 8 - Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek. Hedef 1 Mevcut bina, depo ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak. Faaliyet 2 Mahkeme Dosyalarının yerleştirildiği kutuların sıkıştırılarak yer elde edilmesi. (Yaklaşık 30 metre raf kazandıracaktır.) Hedef 2 Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak. Faaliyet 1 Rafları yenilenmesi ve uygun olanların onarımı Hedef 2 Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemler almak. Faaliyet 1 Gerekli görülen yayınların ciltlenmesi Bakanlar Kurulu toplantı tutanaklarının stensıl ortamında olanları için 19 adet cilt hazırlanmıştır. Đngiliz arşivlerinden gelen fotokopiler için 9 adet cilt hazırlanmıştır. Hasarlı gazete ciltleri onarılmıştır. Faaliyet 2 Mümkün olduğunca az ancak zorunluluk halinde ilaçlama yapılması Bu çerçevede 4 kez ilaçlama yapılmıştır. Faaliyet 3 Demirbaş kayıtlarının her yıl kontrol edilmesi Hedef 3 Hizmet alanları, depolar ve personelin kullanım alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak. Faaliyet 1 Dairemizdeki birimlerin temizliğinin periodik olarak yapılması Binaların ve arşiv malzemesinin ihtiyaç duyduğu uygun ortamın yaratılması için depoların temizliği ve havalandırılması işlemleri yapılmıştır. Garaj bölümü, atölye olarak kullanılmak üzere temizlenip, düzenlenmiştir. Bodrum katında bulunan cilt atölyesinin temizliği ve düzenlenmesi yapılmıştır. Faaliyet 2 Bakım / onarıma ihtiyaç gösteren alanların ihtiyaçlarının süratle giderilmesi Düzenlenen dosyaların yerleştirilebilmesi için raflama amacıyla bir oda boşaltılıp boyanarak raf kurulmaya başlanmıştır. Düzenlenen dosyaların yerleştirilebilmesi için Depo çalışma odasına raf kurulmuştur. Đdari bina alt katının bakım onarımı (en az 15 yıldır hizmette olan halıların kaldırılması, altındaki ahşabın zımparalanması, koruyucu ve vernikle cilalanması) yapıldı. Araştırma salonunda bulunan halılar da kaldırılarak altındaki mozaikler yaklaşık 1 mm. zımparalanarak cilalanmıştır. Zeminleri temizlenen odaların tümü personelimiz tarafından boyanmıştır. Đdari bina çatısından akıtan iki yer izolasyon ile kapatılmıştır. Kış öncesi bakım çalışması yapılmış iki adet su oluğu değiştirilmiştir. Hedef 4 Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalışmak. Faaliyet 1 Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi Faaliyet 2 Personelin kullandığı ofis mobilyalarının ergonomik olmasının sağlanması Faaliyet 3 Kullanıcılar için dinlenme ve bilgi paylaşımı köşeleri hazırlanması Faaliyet 4 Bina girişinde bulunan sıcak/soğuk içecek makinasının herzaman temiz ve aktif halde bulunmasının sağlanması. Bu Stratejik amaç altında yer alması gereken diğer çalışmalar; Elektrik Kurumu tarafından Elektrik sayacımız değiştirilmiştir yılı Aralık ayında sonlandırılan Fiber Optik kablonun bağlantıları yapılmıştır. ISA Server kurulup tanımlamaları yapılmıştır. 21

22 Dairemizde bulunan Sistem Odasına, KamuNet tarafından FM 200 Yangın Söndürme sistemi monte edilmiştir. Arızalı Scanner, Sn. Eralp CURCĐOĞLU ve Sn. Đsmail KULLE tarafından onarılmıştır. Bahçe ışıkları kontrol edilerek bozuk olanlar tamir edilmiştir. Özel Oda iklimlendirme sistemi ile iki adet pencere tipi klimanın servisleri yaptırılmıştır. Arızalan Scanner, bilgisayar ve klimalar tamir edilmiş veya ettirilmiştir. Güvenlik tedbirlerinin artırılması çerçevesinde kamera sisteminin bekçilerce izlenmesi sağlanmıştır. Yangın Söndürme Cihazlarının yarısının servisi yaptırılmıştır. Resmi hizmet aracının tamir ve servisi yapılmıştır. Fotokopi ile bir yazıcının servisi yaptırılmıştır. Bahçenin budama, sulama çapalatılma işleri yapılmıştır. Bahçemizin iki bölümüne damlama sulama sistemi için su borusu döşenmiştir. Güvenlik amacı ile beslenen köpeklerin beslenme ve ilaçlanması işlemleri yapılmıştır. 2- Stratejik Amaçlarda Yer Almayan Diğer Çalışmalar; Proje Bilgileri Arşiv malzemesinin uygun şekilde muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması için restorasyon malzemesi sağlanmasına yönelik araştırma yapılmış ve bulunan malzemenin alımı gerçekleştirilmiştir. Tanıtım Bilgileri 1. Daire gezisi ile tanıtım yapılması: a. GAÜ Đlkokulu 4. sınıf öğrencileri (17 Kişi). b. YDÜ Tarih Bölümü öğrencileri (19 Kişi) c. YDÜ Bilgi Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri (7 Kişi) 2. BRT nin Bir Fincan Kahve isimli programında Daire nin tanıtımı yapılmıştır. 3. Ada Televizyonu ile yapılan röportaj sonucu haber programında dairenin tanıtımı yapılmıştır. 4. Sayın Heidi Trautmann ve Sayın Nazif Bozatlı ile yapılan söyleşi ve tanıtım sonucu Pegasus Cyprus Sky dergisinin Ekim ayında yayınlanan makale ile geniş kitlelere erişim sağlanmıştır Aralık 2010 tarihleri arasında YDÜ de yapılan Seçilmiş Elyazmaları konulu sergide sergilenmek üzere Dairemiz de bulunan çeşitli gazete, berat ve elyazmasından örnekler ile Berat kopyaları seçilip, sergi için hazırlanmıştır. 6. YDÜ nde gerçekleşen sergide bulunan malzeme hakkında bilgi vermesi için eleman tahsis edilmiştir yılı için yapılması hedeflenen Hüccetler sergisi için hazırlık yapılmış ve tüm hüccetler sayısal ortama alınarak, bütçe ödenekleri çerçevesinde bir kısmının baskısı yaptırılmıştır. Web Sitesine Đlişkin Bilgiler Dairemizin Web servisini sunan, adresli site, tarihleri arasında, farklı IP den ziyaretçi tarafından (ortalama günde 25) ziyaret edilmiştir. 22

23 Ziyaretçi ülkeler ve Ziyaret Oranları Country Requests % Unknown (Tahminen KKTC) % Turkey % Local Network % Cyprus (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bölgesi) % United States % China % Ukraine % Netherlands % Japan % Korea, Republic of % Germany % Canada % United Kingdom % Sweden % Russian Federation % Australia % United Arab Emirates % Europe % Luxembourg % Austria % Uganda % Azerbaijan % Latvia % Spain % Singapore % Hungary % Iran, Islamic Republic of % Bosnia and Herzegovina % Ireland % Belarus % Saudi Arabia % South Africa % Toplam % Tablodan görüldüğü gibi ziyaretçi ağırlığı, % 90,60 ile Türkçe konuşulan ülkelerden olmuştur. Bunun nedeni Đngilizce ve Yunanca web sayfalarımızın olmamasıdır. Bu konuda çalışma yapıldığı halde KamuNet in standart web sayfaları ihalesi nedeniyle ilerletilmemiştir. Yeni sitede yer alacak Đngilizce ve Yunanca bilgilerin de ayrıca bir çekim sağlayacağını düşünmekteyiz. Sitemize toplam istek sayısı , günlük istek ortalaması ise 810 dir. Sayfa ziyareti , günlük ziyaret ortalaması 107 dir. En çok ziyaret edilen sayfalar ziyaret sayısı ile aşağıda verilmiştir. 23

24 Sıra No Dosya Adı Sayı 1 Mevzuat arsivcilik.htm tarihce1.html yayinlar.html BSS kitaplar.html Linkler.html personel.htm iletisim.html Raporlar/faaliyet/faaliyet.html Raporlar/RAPORLAR.htm 365 Burada ilginç olan, her ay güncellenen ve dairemize özgü bilgi içeren Faaliyet Raporları nın ziyaret sırası 10, ancak Meclis, Mahkemeler ve Merkezi Mevzuat Dairelerinden de erişilebilecek olan mevzuatlar 1 inci sırada yer almaktadır. Bu nedenle raporların daha kolay fark edilir yere konması hedeflerimize konmuştur. Đndirilen dosyalar bazında yapılan analize göre ise 387 ziyaretçinin Türkçe Kitap Kataloğu (356) ve Müdür Odası Kitap Kataloğunu (267) indirdiği saptanmıştır. Ancak, Dosya Tipi olarak bakıldığında, katalogların dosya tipi olan pdf dosyaların 9.86 GB lık (% 88.01) bir gönderimle ve ziyaretçi sayısı olarak kişi (%21,19) ile ilk sırayı aldığını görmekteyiz ki buradan Eserler başlığı altında bulunan kataloglarımıza yüksek oranda erişimin olduğunu anlamaktayız. Sayfamıza erişim ise, adresimize link koyan 143 sayfa ile arama motorlarından Google.com %97, bing.com %1,76, yahoo.com %0,57 ve Yandex.ru, ask.com gibi sayfalardan olmaktadır. Buradan aldığımız bilgi çerçevesinde yahoo.com arama motoruna da sayfamızı tanıtma yoluna gidilecektir. 24

25 3- Sunulan Hizmet Bilgileri HĐZMETE SUNULAN MALZEME ÇĐZELGESĐ Kitap Dergi Gazete Defter Belge Yazma CD Dosya Toplam HİZMETE SUNULAN MALZEMENİN DAĞILIMI Belge 49% Yazma 0% CD 4% Dosya 1% Kitap 23% Defter 1% Gazete 17% Dergi 5% HĐZMET VERĐLEN ARAŞTIRMACI ÇĐZELGESĐ UYRUK CĐNSĐYET ÖĞRENĐM DURUMU KKTC TC Diğer Erkek Kadın Lise ve Lisans Lisans altı Üstü Stajyer TOPLAM ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Stajyer 4% Lise ve altı 11% Lisans Üstü 47% Lisans 38% UYRUĞA GÖRE DAĞILIM CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM TC 25% Diğer 5% Kadın 55% Erkek 45% KKTC 70% 25

26 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler -40 yıllık geçmiş, -Deneyimli, nitelikli, genç, dinamik, disiplinli, istekli, yenilikçi, değişime ve gelişmeye açık, ekip çalışmasına yatkın, kurumsal kimlik bilincine sahip eleman kadrosu, -Personel memnuniyeti, uyumlu bir çalışma ortamının bulunması, sevgi ve saygıya dayalı sağlıklı bir iletişim, -Bilgisayar donanımı, bilgi teknolojileri kullanımı, teknolojik donanımı geliştirme çalışmaları, -Uluslararası kabul gören nitelikli araştırma ve projeler, -Daire dışındaki kurum ve kuruluşlarla olan bağlantılar, B- Zayıflıklar -Personel sayısının güngeçtikçe azalması, -Çalışmanın yeterli ödüllendirilememesi, -Geniş ve kapsamlı kayıt ve arşivleme yöntemlerinin yetersizliği, -Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin zayıf olması ve buna bağlı olarak desteklenmedeki yetersizlik, -Ekonomik yetersizlik, bütçeden ayrılan ödeneklerin yıldan yıla azalması, -Malzeme sağlanacak, eğitilecek ve denetlenecek arşivlere uzak olunması, -Paydaşlardan ve ilgili kurumlardan geri bildirimlerin azlığı, - Görsel-işitsel cihazların kapasitesi, araçların yeterli sayıda olmaması ve yenilenmesi ve güncellenmesindeki zorluklar, -Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinin istenen düzeyde olmaması, -Araştırma salonlarının yetersiz olması, -Arşivcilik alanında yeterli eğitimin verilememesi, -Bilgi ve belge yönetimiyle ilgili olarak arşiv çalışanları ve özel kuruluşlara yeterince danışmanlık / rehberlik hizmeti verilememesi, -Ulusal ve uluslararası ortak proje / çalışma / işbirliğinin azlığı, -Kırtasiyeciliğin bilgisayar ve internete rağmen sürmesi, -Personelin teşkilat yasası ile ilgili kaygısı, -Sivil toplum örgütleri ile yeterince işbirliği yapılamaması, C-Değerlendirme Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi nin dönemini kapsayan strateji planı bağlamında 2010 amaç ve hedefleri belirlenmiştir. Amaçlanan hedeflerden bir kısmının sonuca ulaştırılmış, bazı hedefler yarım kalmış, bazısı için de çalışma başlatılamamıştır. Hedeflerin bir kısmının tamamlanamaması, personel sayısının az olması yanında bir personelin sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli çalışmalardan uzak kalması, diğer personelin yıllık izinlerini kullanması veya rahatsızlığından dolayı işe gelememesi, düzenlenecek olan malzelemenin yerleştirilmesi için gerekli yerin olmaması (yer sıkıntısı), geniş ve kapsamlı kayıt ve arşivleme yöntemlerinin yetersiz olması, bazı işlerin uzman olmayan kişiler tarafından yerine getirilmesi, performans denetiminin olmaması, malzemeden kaynaklanan sağlık sorunlarının oluşması, personelde dönemsel motivasyon eksikliğinin meydana gelmesi nedenlerine bağlanmaktadır. Ayıklama ve düzenleme işlerinin bitirilmesi hedefimiz, malzemenin muhafaza edilebileceği alanların yeterli olmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle kayıt işleri de amaçlanan düzeyde yapılamamıştır. Bunun dışında yapılması hedeflenen en önemli amaç Belge Yönetim Sistemi ile standartlaşmanın sağlanması ve kurum kuruluş arşivlerinin çağdaş düzeye ulaşmasıydı. Bu amacımız, eleman olmaması ve var olan bir elemanın içeride 26

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi STRATEJĐ PLANI 2007-2011 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 GĐRĐŞ... 3 1. GENEL BĐLGĐLER VE DURUM ANALĐZĐ... 4 1.1. TARĐHÇE... 4 1.2.

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10 SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük)

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USULLERİ)

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

YILLARINA AİT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILLARINA AİT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2008-2015 YILLARINA AİT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1-ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2-GENEL BİLGİLER 3-ÖĞRENCİ SAYILARI 4-ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI 5-İDARİ PERSONEL SAYISI 6-YAYINLAR

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 1. FİZİKSEL

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı