FIMS 2014! FRONTIERS!IN!MEDICAL!SCIENCES:! Diabetes,!Cancer!and! Their!Connection! TIPTA!YENİLİKLER:! Diyabet,!Kanser!ve!İlişkileri!!!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIMS 2014! FRONTIERS!IN!MEDICAL!SCIENCES:! Diabetes,!Cancer!and! Their!Connection! TIPTA!YENİLİKLER:! Diyabet,!Kanser!ve!İlişkileri!!!!"

Transkript

1 FIMS 2014 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES: Diabetes,Cancerand TheirConnection TIPTAYENİLİKLER: Diyabet,Kanserveİlişkileri JULY6-8 TH 2014 MARMACONVENTIONCENTERMALTEPEUNIVERSITY, ISTANBUL7TURKEY 6-8TEMMUZ2014 MARMAKONGREMERKEZİMALTEPEÜNİVERSİTESİ İSTANBUL7TURKEY

2 DesignIGrafikwww.hayalistan.com MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MarmaraEğitimKöyü34857Maltepe/İstanbul Tel: / Fax: PrintingIBaskı MarmaraReklamvePazarlamaLtd.Şti. LitrosYolu,2.MatbaacılarSit.ZC4Topkapı7İstanbul Tel: CertificateNumber:19327

3 Wewouldliketoexpressourgratitudeandspecialthanksto theexecutivemanagementofmaltepeuniversity MaltepeÜniversitesiyönetimineşükranduygularımızıve teşekkürlerimizisunarız. HüseyinŞimşek FounderandChairmanoftheBoardofTrustees MütevelliHeyetiveYönetimKuruluBaşkanı Prof.Dr.AytekinBerkman RectorIRektör Prof.Dr.ŞahinKarasar ViceRektörIRectorYardımcısı Prof.Dr.CanSOLAKOĞLU Dean,SchoolofMedicineITıpFakültesiDekanı H.VedatÇakırca SecretaryGeneralIGenelSekreter

4 CONTENTS I ORGANIZERS I 6 I MARTIN CHALFIE, PHD DAVID WHITCOMB, MD, PHD _ _ MAHASIN OSMAN, PHD

5

6 FIMS 2014 OrganizersIOrganizasyon MahasinOsman, BrownUniversity,USA BrownUniversitesi,ABD RananGülhanAktaş MaltepeUniversity,Turkey MaltepeÜniversitesi,Türkiye CongressSecretaryIKongreSekreteri BilgeGüvençTuna MaltepeUniversity,Turkey MaltepeÜniversitesi,Türkiye Wewouldliketoexpressoursincerethanksto Prof.Dr.JudithKimbleandProf.Dr.JamesSpudich, PresentandFormerChairsofInternationalAffairsCommittee. AmerikanHücreBiyolojisiDerneğiYöneticileri UluslararasıİlişkilerKomitesiBaşkanları Prof.Dr.JudithKimbleandProf.Dr.JamesSpudich e eniçtenteşekkürlerimizisunarız.

7 THEiAMERICANiSOCIETY FORiCELLiBIOLOGYi(ASCB) ASCBisascientificnetworkofmorethan 9,000cellbiologists,inmorethan65coun7 tries.membersoftheascbsocietyarescien7 tists,students,educators(highschool,under7 graduate,andgraduatelevel),andtechnicians whohaveeducationorresearchexperiencein cellbiology.memberscomefromuniversities, colleges, vocational schools, government, in7 dustry,andpublicandprivateresearchinsti7 tutions. Itisaninclusive,internationalcommunityof peoplestudyingthecell,thefundamentalunit oflife.itisdedicatedtoadvancingscientific discovery,advocatingsoundresearchpolicies, improvingeducation,promotingprofessional development,andincreasingdiversityinthe scientificworkforce. InternationalAffairsCommittee (IAC)oftheAmericanSocietyfor CellBiology ThemajorobjectivesoftheInternational Affairs Committee are to serve ASCB s inter7 nationalmembersandenhancetheirengage7 mentinthesociety,toreachouttointerna7 tionalcolleaguestopromoteinternational scientificexchange,tocontributetobuilding capacity in cell biology worldwide, and to set anexampleofhowtocooperateproductively, sharingideas,andcreativelymovingforward. InternationalResearchandTrainingEx7 changefairlaunchedin2010isheldatthe ASCBAnnualMeeting.Itsgoalistoenable attendeestolearnaboutresearch,training, andotheropportunitiesincountriesaround theworld.itwillencouragestudentsand postdocstothinkaboutpossibilitiesinfor7 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi AMERİKANiHÜCREiBİYOLOJİSİ DERNEĞİi(ASCB) AmerikanHücreBiyolojisiDerneği(ASCB),şu an65ülkedendahafazlasayıdave9000den fazlahücrebiyolojisiileilgilenenüyeyesahip birbilimselağdır.üyelerarasındabiliminsan7 ları,öğrenciler,eğitimciler(lise,üniversiteve doktoradüzeyinde)vehücrebiyolojisialanın7 dakibilimselçalışmalardayeralanteknisyenler bulunmaktadır.buüyeler,üniversitelerden,ko7 lejlerden, profesyonel eğitim veren okullardan, hükümetlerden,endüstriden,devleteaitve özelkurumlardangelmektedir.yaşamıntemeli olanhücreileilgiliçalışmalaryapankişilerikap7 sayanuluslararasıçokkapsamlıbirdernektir. Derneğinamacı;bilimselkeşifleringeliştiril7 mesinearacılıketmek,araştırmapolitikalarının iyileştirmeçalışmalarınakatkıdabulunmak, eğitimekatkıdabulunmak,profesyonelgelişim programları içerisinde yer almak ve bilimsel iş gücünüarttırabilmektir. AmerikanHücreBiyolojisiDerneği, UluslararasıİlişkilerKomitesi(IAC) iuluslararasıilişkilerkomitesi ninasılamacı; AmerikanHücreBiyolojisiDerneği ninfarklıül7 kelerdenolanüyelerinehizmetetmektir.onla7 rındernekçalışmalarıiçerisindeaktifolarakyer almalarınısağlamak,farklıülkelerdenbilimin7 sanlarınaulaşarakuluslararasıbilimselalışverişi arttırmak, tüm dünyada hücre biyolojisi alanın7 dakiçalışmalarakatkıdabulunmakveüretken, yaratıcıbirşekildefikirlerinpaylaşıldığıbirbirlik örneğioluşturmakbaşlıcaamaçlardır. 2010yılındanbuyana;UluslararasıAraştırma veeğitimfuarıdüzenlemektedir.bufuar,ame7 rikanhücrebiyolojisiderneği ninheryıldüzen7 lenenolağantoplantıları sırasındayeralmakta7 dır.amacı,farklıülkelerdearaştırma,eğitimve uluslararasıişbirlikleriolanaklarıkonusundabilgi TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 7>

8 FIMS 2014 eigncountriesandhelpopenupexchanges betweenlabsinvariouscountriesthatcould work together through collaboration. Turkish representativesareinattendancetoanswer questionsabouttheinternationalresearch programmesinturkeysince2012. SinceJanuary2007,IACmembersandcol7 leagueshavewrittenmonthlyarticlesofin7 teresttoscientistsaroundtheworldinascb InternationalNewsletterColumnsinASCB Newsletter.Thesecoverbothcellbiologyin differentnations,andinitiativestoexpandcell biology capacity in the developing world and tousecellbiologytoaddressimportantglobal problems.twoarticlesincludecellbiologyin Turkey.Since2012,IAChasinitiatedaprogram toorganizecourses/workshops/meetingsin Turkeyimproveinternationalcollaborations, tocreateanopportunityforturkishscien7 tistsandstudentstobethepartofscientif7 icnetwork,tofacilitatespreadingthelatest knowledgeincellbiologythroughturkey, inthecountrylikeabridgebetweeneurope andasia.firstorganizationwasamicroscopy coursein2012: FundamentalsandApplica7 tionsoffluorescencemicroscopyinmodern CellBiology.Distinguishedscientistsfrom USA,EnglandandTurkeygatheredtoteach therecenttechnologiesinmicroscopyatkoc University,Istanbul.Thesecondorganization ofiacisthecurrentmeeting: Frontiersin MedicalSciences:Diabetes,CancerandTheir Connection,whichhasbeenco7organised bymaltepeuniversity.moreorganizationsto reachmoreturkishscientistsandstudents arecurrentlybeingdiscussedbyiac. >8 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection alışverişininsağlanmasıdır.öğrencilerivedok7 torasonrasıeğitimyapmakisteyenlerifarklı ülkelerdekifırsatlardanhaberdaretmeyihe7 deflemektedir. Türkiye den temsilciler de 2012 yılındanbuyanabufuardatürkiye dekiulusla7 rarasıprogramlarkonusundabilgivermektedir. Ocak2007 denbuyana;ascb ninyayınıolan ASCBNewsletter dauluslararasımakaleler bölümünde,uluslararasıilişkilerkomitesiüye7 leriveyardımcılarıtarafındantümdünyadaki biliminsanlarınahitapedenyazılaryazılmakta7 dır.buyazılarfarklıülkelerdekihücrebiyolojisi alanındakiçalışmaları,buçalışmalarıdahada genişletebilmekiçinyapılabilecekleriveortak problemleriiçermektedir.budergide, Türki7 ye dehücrebiyolojisiçalışmaları ileilgiliiki makaleyayınlanmıştır denbuyana,uluslararasıilişkilerko7 mitesitarafındantürkiye dekurslar,çalıştalar vetoplantılardüzenleyerekuluslararasıiş7 birlikleriniarttırmak,türkbiliminsanlarının veöğrencilerininbubilimselağınbirparçası olmasınısağlamakiçinfırsatyaratmak,hücre biyolojisialanındakisonbilgilerinavrupave AsyaarasındabirköprügibiolanTürkiyevası7 tasıylayayılmasınısağlamakamacıilebirprog7 rambaşlatmıştır.ilkorganizasyon2012yılında düzenlenenbirkursolmuştur: Fundamentals andapplicationsoffluorescencemicroscopy inmoderncellbiology(=modernhücrebiyo7 lojisindefloresanmikroskopuygulamalarıve Esasları).AmerikaBirleşikDevletleri nden, İngiltere denvetürkiye dençokdeğerlibilim insanlarıistanbul dakoçüniversitesi ndebir arayagelerekmikroskopialanındakisontek7 nolojileriöğretmişlerdir.ikinciorganizasyonise MaltepeÜniversitesiilebirlikteorganizeedilen butoplantıdır: FrontiersinMedicalSciences: Diabetes,CancerandTheirConnection(=Tıpta Yenilikler:Diyabet,Kanserveİlişkiler).Yenior7 ganizasyonlarüzerindeçalışılmaktadır.

9 MALTEPEiUNIVERSITY Maltepe University, which started function7 ingiin1997withthemottoof FreeinThought, ModerninEducation,UniversalinScience nowofferseducationalservicesiwith9facul7 ties,3institutes,2collegesandavocational school.furthermore,maltepeuniversityis awell7knowninternationaluniversitywith intheieua,tassa,imhemembershipsand ERASMUSexchangeprogramswith75uni7 versities. FacultyofMedicine,oneoftheininefaculties ofmaltepeuniversityfoundedin1997,hasa dynamic training program aiming at meeting theconstantlychangingneedsofcommuni7 tythroughthetechnicalandmedicalbreak7 throughsinthehealthsystem.thefacultyhas becomeoneofthedistinguishedandrespect7 ableinstitutionsofturkeywithin14years.the languageofinstructionatfacultyofmedicine isbothenglishandturkish.maltepeuniver7 sityschoolofforeignlanguagestakesthe initiativetoteachenglishtostudentsatpre7 paratoryschool.theoreticallessonsarepro7 videdintheclassroomsandlaboratoriesthat arelocatedinbasicmedicalsciencesbuilding in Marmara Education Village. Bedside train7 ingisprovidedintheresearchandtraining Hospital of The University. The learners con7 tinuetheirmedicalpracticeinprimaryhealth careiorganizations,non7governmentalorgan7 izations(privatesector)andvariouspublic institutionsandorganizations. MedicalSchoolofMaltepeUniversitypos7 sessesscientificallysound,dynamicand youngacademicstaff.academicstaffarecur7 rentlycomprisedof131academicsand20pro7 fessors,8associateprofessors,42assistant professors,14specialists, 1lectureand46re7 searchassistantsareworkingincollaboration. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MALTEPEiÜNİVERSİTESİ Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilim7 deevrensel anlayışıyla1997yılındakurulan MaltepeÜniversitesi;ibugüni9fakülte,3ens7 titü,2yüksekokulve1meslekyüksekokulu ile eğitim7öğretim hizmeti vermektedir. EUA, TASSA,İMHEÜyelikleri,75üniversiteileimza7 lananerasmusideğişimprogramlarıilemal7 tepeüniversitesiuluslararasıdüzeydetanınan birdünyaüniversitesidir. Maltepe Üniversitesinin 9 fakültesinden biri olanmaltepetıpfakültesi nde,süreklideğişen toplumsalihtiyaçlaravesağlıksistemindeki teknikgelişmelereuygunolarak,dinamikbir eğitimprogramısürdürülmektedir.fakülte7 mizkuruluşundanbuyanageçen14yıldagös7 terdiğigelişmeleriletıpfakülteleriarasında ayrıcalıklıbiryeresahipolmuştur.fakültemiz, ilk mezunlarını akademik yılı so7 nunda vermiştir. Tıp Fakültesinde öğretim dili hemingilizcehemdetürkçe dir.hazırlıksınıfı öğrencilerineingilizceeğitimimaltepeüniver7 sitesiyabancıdilleryüksekokulutarafından verilmektedir.teorikderslerağırlıklatemel TıpBilimleriBölümününyerleştiğiMarmara eğitim köyünde bulunan derslik ve laboratu7 varlarda verilmektedir. Hasta başı uygulama7 larisetıpfakültesinebağlı,230yataklıeğitim vearaştırmahastanesi ndeyapılmaktadır.ay7 rıca,hastanemizdelisansüstü(tıptauzmanlık) eğitimlerisürdürülmektedir.ii Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, her geçen gün sayısı artan bilimsel niteliği yüksek genç7 lerdenoluşanbiröğretimüyesikadrosunasa7 hiptir.halen131öğretimelemanındanoluşan akademik kadromuzdai20 profesör, 8 doçent, 42yardımcıdoçent14uzmanhekimive1öğre7 timüyesi,46araştırmagörevlisiilebirliktegö7 revyapmaktadır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 9>

10 FIMS 2014 MarmaraEducationVillage BasicMedicalSciencesDepartmentsof MedicalSchoolareonthetranquilcampus inmarmaraeducationvillagelocatedatthe midstofthepineforestthatprovidesanideal environmentforstudyandresearch.itisonly minutesawayfromtheupbeatanddynam7 ic tempo of the metropolitan life of Istanbul. Beside the education and research buildings, therearehousingforstudents,facilitiesfor socialandculturalactivitiesandawidevariety ofsportfacilities,concertandcongresshalls, exhibitionhalls,olympic7sizeindoorswim7 mingpool,tennis,basketballandvolleyball courts, football and badminton fields, fitness center,iceskatingrinkandjoggingtrack. i ResearchandTrainingHospitalof MedicalSchool iresearchandtraininghospitalhasserved since the early days of the foundation of the University.MaltepeUniversityisoneofthere7 centimportanthealthcarefacilitiesofturkey. UniversityHospitalcontinuestoofferhealth7 careserviceswithrecentlybuiltgynecology,obstetricsandpediatricshospitalinaddition toallnewunitsinmaltepeinordertoprotect andimprovepublichealthinturkey,topro7 vide qualified and affordable healthcare ser7 vices,toprotectprofessionalethicsandtobe thepartofeverybranchofmedicine. ResearchandTrainingHospitalofMedical Facultyprioritizesprotectionofhumanlife and health by making efforts to prevent dis7 easesandfulfillingrequirementsofmodern medicineundersupervisionofqualifiedphy7 sicians. >10 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection MarmaraEğitimKöyü TıpFakültesi,temeltıpbilimleri,Maltepe ÜniversitesiMaltepeYerleşkesindebulun7 maktadır.marmaraeğitimköyü,çamorman7 ları içinde, şehre yakın ama İstanbul un hızlı veyorucutemposundanuzak1000dönümlük biraraziüzerindedir.kampüste,eğitimeve araştırmayaayrılmışfakültebinalarınınyanı sıraöğrencievleri,sosyalvekültürelçalışma7 larlasporetkinlikleriiçinuygunalanlarbu7 lunmaktadır.bunlararasındakonferans7kon7 sersalonları,amfitiyatro,sergisalonları,tam olimpikkapalıyüzmehavuzu,basketbolve voleybolsahaları,futbolsahaları,teniskortla7 rı,badminton,jimnastik,bilardo,fitness,mini golfsahaları,buzpatenipisti,seravehobi bahçeleri,konukdinlenmetesisleriözellikle anılabilir. TıpFakültesiEğitimve AraştırmaHastanesi TıpFakültesiEğitimveAraştırmaHastanesi; Maltepe de,üniversiteninilkaçıldığıyıllardan berihizmetvermektedir.maltepeüniversi7 tesisağlıkalanındatürkiye ninönemlisağlık merkezilerindenbirinioluşturmuştur.üni7 versiteye bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi, Türki7 ye halkının sağlığını korumak, herkesin kolay ulaşabileceğikaliteliveuygunmaliyetlisağlık hizmetiiçinçalışmak,meslekahlakınıeniyi şekildekorumak,tıpeğitimininheralanında sözsöylemeküzeremaltepe deyeniünitele7 riylebirlikte,kadındoğumveçocukhastane7 siilesonteknolojikyatırımlarlahizmetlerini sürdürmektedir.

11 İlkeMetin Student,Schoolof Medicine,Maltepe University MaltepeÜniversitesi TıpFakültesiÖğrencisi MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi STEPiBYiSTEPiTOWARDSiFIMS 2014 We have been acknowledged about the FIMS 2014 project, which willbepresentedthelatestsaboutdiabetesandcancer,onlast November. We were so happy to hear that we, as Maltepe Univer7 sity,wouldbehostingthesecondorganizationofturkeyproject, whichaimstoinvitethedistinguishedscientiststoturkeytoprovide scientificknowledgetransferandenhanceinternationalcollab7 orations.weareproudtobethepartofthisuniqueinternation7 alorganization.duringtheeverymeetingwithourprofessors,dr. RananGulhanAktasandDr.BilgeGüvencTuna,weinspiredeach other,creatednewideasandfinallyturnedintoaharmoniousteam. Astheprojectproceeded,webecameateamfindingcreativesolu7 tions to different problems and corresponding in a respectful way toeverydifferentthought.thisincreasedmybeliefinmyfuturejob asamedicaldoctorandmydevotiontoworkmore.allthesemade meembracefimsprojectwithmywholeheartsinceicouldmake contributionforthefuture.wearesoluckysincewe,asmaltepe UniversityMedicalSchool,havechancetopromotethisspecialor7 ADIMiADIMiFIMSi2014 EiDOĞRU Diyabet ve kanser konusunda dünyadaki son araştırmaların sunu7 lacağıfims2014projesindengeçenyılkasımayındahaberimizoldu. AlanındadünyacaisimyapmışbiliminsanlarınıTürkiye yedavetede7 reksongelişmelerkonusundabilgialışverişisağlamayıvebilimsel işbirlikleriniarttırmayıhedefleyentürkiyeprojesininikinciorgani7 zasyonunu Maltepe Üniversitesi olarak üstleneceğimizi duyunca çok mutluolduk.benvetakımarkadaşlarım,tıpfakültesiöğrencileriola7 rakböylebiruluslararasıetkinliğinparçasıolmaktangururduyuyoruz. HocalarımızDoç.Dr.RananGülhanAktaşveYrd.Doç.Dr.BilgeGüvenç Tunailebirlikteorganizasyonekibiolarakyaptığımıztoplantılardabir7 birimize ilham verdikçe ve yeni fikirler ortaya koydukça grup olarak uyumumuzukeşfettik.projemizehazırlanırkenyaşananhersoruna yaratıcıçözümlerleyaklaşan,uzlaşmayayatkın,herfikresaygılıbir takımhalinialdık.bugelecektekimesleğimeolaninancımı,çalışmak içinsahipolduğumözveriyiarttırdı.geleceğebirşeylerkatabilecek olmanıngururuilefimsprojesinedahabüyükbiryüreklesarılmama TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 11>

12 FIMS 2014 ganizationtothewholeworld.wearesoeagertohearaboutrecentresearchesandtomeet withthesedistinguishedscientists.wewilltakeourplacesduringfims2014,whichwillbe heldinmaltepeuniversitybetween6thand8thofjuly.wecompletedpreparationforthis organization,whichisbeingfollowedbymanyinternationalsocietiesandpublishers.wehope youleaveistanbul,thecitywhichwillgatheruslikeitconnectstwocontinents,withpleasant memories,recentknowledgeandnewthoughts. neden oldu. Birçok üniversitede bulunmayan bu güzel imkanlardan faydalanarak Maltepe Üni7 versitesitıpfakültesi ninadınıdünyatıpcamiasınabuşekildeduyurabildiğimiziçinçokşanslıyız. Düşüncedeözgürolmayıvizyonedinmişolanüniversitemizde,böylegüncelbirkonuiçeriğiolan FIMSprojemizle,678Temmuz da;herdüşünceye,araştırmaya,tartışmaya,bilgiyeaçıkveaçola7 rakbizleryerlerimizialmışolacağız.birçokuluslararasıdernekveyayıntarafındandikkatletakip edilenprojemiziçintitizliklehazırlıklarımızıtamamladık.hocalarım,benvetakımarkadaşlarım; ikikıtayıbuluşturduğugibibizleridebuluşturacakistanbul umuzdakibubilimşölenindengüzel anılarveyenifikirleredinmişolarakayrılmanızıtemenniediyoruz. >12 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

13 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi THEiJOURNALiOFiTHEiPANCREAS TheJournalofthePancreas(JOP),publishedbyOMICSgroup, hasjoinedusastheofficialjournaloftheconference.iabstracts of the meeting will be published as proceedings under a spe7 cialissueandwillbesubmittedtoindexmedicus/medline/ PubMed/EBSCO/EMBASE/ScopusandDOAJ.Thejournalwill also publish highlights from the meetings and interviews with speakers. TheJournalofPancreas(JOP),OMICSgrubutarafındanbasılmaktaolanbirdergioluptoplantı7 nınyetkiliyayındergisiolarakbizekatılmıştır.bidirilerinözetleriözelbirsayıolarakyayınlanacak7 tır.busayede;indexmedicus/medline/pubmed/ebsco/embase/scopusvedoajsitelerinde katılımcılarınçalışmalarıyeralacaktır.idergideayrıcatoplantıileilgilibilgilervekonuşmacılarla röportajlaryeralacaktır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 13>

14

15 SPEAKERS&THEABSTRACTSOF THESPEECHES KONUŞMACILAR& KONUŞMAÖZETLERİ

16

17 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MARTINCHALFIE,PhD ColumbiaUniversity,USA2008NobelLaureate ColumbiaUniversity,ABD2008NobelÖdülüi MartinChalfieisaUniversityProfessoratColumbiaUniversity.He obtainedhisa.b.andph.d.fromharvarduniversityanddidpost7 doctoralresearchwithsydneybrenneratthemrclaboratoryof MolecularBiologybeforemovingtoColumbiain1982.i HeusesthenematodeCaenorhabditiseleganstoinvestigatenerve celldevelopmentandfunction,concentratingprimarilyongenes usedinmechanosensoryneurons.ihisresearchhasbeendirect7 edtowardansweringtwoquitedifferentbiologicalquestions:ihow dodifferenttypesofnervecellsacquireandmaintaintheirunique characteristics?andhowdosensorycellsrespondtomechanical signals?ihesharedthe2008nobelprizeinchemistryforhisintro7 ductionofgreenfluorescentprotein(gfp)asabiologicalmarker. ColumbiaÜniversitesiprofesörlerindenolanDr.Chalfie,Harvard Üniversitesi ndenmezunolduktansonraiyineharvardüniversite7 si ndedoktorasınıtamamladı.1982 decolumbia yagelmedenmrc laboratuvarımolekülerbiyolojibölümündesydneybrenneiledokto7 rasonrasıçalışmalarınısürdürdü. Caenorhabditis elegans ı kullanarak sinir hücrelerinin gelişmesini vefonksiyonlarınıaraştırmaktadır.çalışmalarıözelliklemekanosen7 sor nöronlarda kullanılan genler üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırma7 larıikifarklısoruyayanıtaramaktadır:farklıtiptekisinirhücreleri karakteristiközelliklerininasılkazanırvesürdürürler?duyuhücreleri mekaniksinyallerenasılcevapverir? Dr.Chalfie,GFP(GreenFluorecentProtein) ninbiyolojikişaretleyici olarakkullanılabilmesikonusundakiçalışmalarıile2008yılındakim7 yadalındakinobelödülünüikibilimadamıilepaylaşmıştır.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 17>

18 FIMS 2014 GFP:iLightingiUpiLife ThegreatAmericanbaseballplayerYogi Berraoncesaid, Youcanobservealotby watching. iunfortunately,beforetheearly 1990s observations in the biological sciences wereusuallydoneondeadspecimensthat werespeciallypreparedandpermeabilizedto allowentryofreagentstostaincellcompo7 nents.ithesemethodsallowedaglimpseof whatcellsweredoing,buttheygaveaneces7 sarilystaticviewoflife,justsnapshotsintime.i GFPandotherfluorescentproteinsrevolu7 tionizedthebiologicalsciencesbecausethese proteinsallowedscientiststolookattheinner workingsoflivingcells.igfpcanbeusedto tellwheregenesareturnedon,wherepro7 teinsarelocatedwithintissues,andhow cell activitieschangeovertime.ionceacellcanbe seen,itcanbestudiedandmanipulated.iithe storyofthediscoveryanddevelopmentof GFPalsoprovidesaveryniceexampleofhow scientificprogressisoftenmade:ithroughac7 cidentaldiscoveries,thewillingnesstoignore previous assumptions and take chances, and thecombinedeffortsofmanypeople.the storyofgfpalsoshowstheimportanceof basicresearchonnon7traditionalorganisms. YaşamıiAydınlataniGFPi ÜnlübeyzboloyuncusuYogiBerrabirko7 nuşmasında Seyrederekbirçokşeyigöz7 lemleyebilirsiniz. demiştir.1990 lardanönce biyolojikbilimlerdekigözlemlerinbüyükbir kısmımaalesefcanlıolmayanörneklerüze7 rindeyapılıyordu.buörneklerözelolarakha7 zırlanıyordu ve hücre içerisindekileri boyaya7 bilmekiçinfarklıkimyasallarınhücreiçerisine girmesinisağlayacakşekildegeçirgenlikleri arttırılıyordu. Bu metotlar hücrelerin ne yap7 tığıhakkındabazıbilgilersağlıyordu,ancakbu bilgilerzamaniçerisindesadecebiranınbil7 gisiniverebilmekteydi.gfpvediğerfloresan proteinlerbiyolojikbilimlerdedevrimyarattı. Çünkübiliminsanları,buproteinlersayesin7 decanlıhücreleriniçindekiçalışandünyaya bakabilmeolanağınakavuştu.gfp;genlerin neredekullanılmayabaşladığını,proteinlerin hücre içerisinde nerelerde lokalize olduğunu, vezamanlahücreaktivitesininnasıldeğişti7 ğinianlamadakullanılabilir.gfp ninkeşfive geliştirilmesininhikayesi;bilimselilerleme7 lerininnasılyapılabildiğinegüzelbirörnektir: Tesadüfeseriyapılankeşifler,öncekiinanışları göz ardı etme eğilimi, riski göze alma ve çok sayıdakiinsanınbirlikteçalışması.gfp nin öyküsüaynızamandaklasiküzerindeçalışılan organizmalardışındayapılantemelaraştır7 malarınöneminidegöstermektedir. >18 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

19 ModulationiOfiSensory MechanoreceptoriNeuronsiin C.iElegansiByiInsuliniand OtheriSignals. Gentletouchissensedinthenematode Caenorhabditiselegansbysixtouchreceptor neurons(trns).itransductionrequiresahet7 erotrimericchannelcomprisedoftwodeg/ ENaCproteins,MEC74andMEC710,ina2:1 ratio.itouch sensitivity is modulated by sev7 eraldifferentfactorsandonatleasttwodif7 ferenttimescales.intheshorttermrepeated stimuliresultintwoformsofhabituation,one involvingintrinsicregulationandtheotherre7 quiringsynapticregulation.iinadditionlong7 termaffects(resultingafterseveralhours) areproducedbyvibration,whichactsthrough integrinsandotherfocaladhesionmolecules inthetrnstoincreasesensitivityandlowox7 ygen,highsalt,andentryintothedauerstate, whichaffectneurohormonalregulationbythe productsoftwodifferentinsulingenesofthe TRNs to reduce sensitivity.ithese long7term modificationsactthroughthetranscription factordaf716tochangetheamountofsur7 face MEC74. ithese changes, which are inte7 gratedatseverallevelswithintheanimaland inthetrns,allowtheanimalstoresponddif7 ferently to touch under various environmen7 talconditionsandtoprioritizesensorysignals.i MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi C.elegans taiinsüliniveidiğer SinyalleriTarafındaniDuyusal MekanoreseptöriNöronların Modülasyonu Birnematodolan Caenorhabditiselegans tahassasdokunmaduyusunda6dokunma reseptörnöronu(trns)görevalmaktadır. İletim;DEG/ENaCproteinleriolan MEC74ve7 MEC710(2:1) içerenbirheterotrimerikkanala gereksinimduyar.dokunmaduyusu,enazın7 danikifarklızamanskalasındabirkaçfarklı faktördenetkilenmektedir.kısadönemde tekrarlananuyarılarikiformdakialışkanlık7 lasonuçlanır:biriiçeyönelikdüzenlemeleri içerir,diğeriisesinaptikdüzenlemelerege7 reksinimduyar.birkaçsaatsonraoluşanuzun sürelietkileriise;hassasiyeti,düşükoksijeni veyüksektuzdüzeyiiledauresafhasınagi7 rişiarttırantrnnöronları,içerisindekifokal adhesyonmolekülleriveintegrinlervasıta7 sıylaetkiliolan vibrasyon duyusutarafın7 dan üretilmektedir. Bu da hassasiyeti azaltan TRNnöronlarınınikifarklıinsulingenürünü tarafındannöro7hormonaldüzenlenmesini etkiler.buuzunsürelidüzenlemelertrans7 kripsiyonfaktörüolandaf716 nınyüzey MEC74miktarınıdeğiştirmesiileolmaktadır. HayvanlardaTRNnöronlarıiçerisindekifarklı seviyelerde düzenlenen bu değişiklikler, hay7 vanlarınfarklıçevreselşartlardadokunmaya farklıtepkilervermesineveduyusinyallerine öncelikvermesinesebepolmaktadır.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 19>

20

21 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi DAVIDWHITCOMB,MD,PhD ProfessorofMedicineCellBiologyandPhysiology. Chief,DivisionofGastroenterology, Hepatology&NutritionDepartment UniversityofPittsburghMedicalCenter Pittsburgh,Pennsylvania,USA HücreBiyolojisiveFizyolojiProfesörü, GastroenterolojiHepatolojiveBeslenmeBölümBaşkanı PittsburghÜniversitesiTıpMerkezi Pittsburgh,Pennsylvania,ABD Dr.Whitcombspecializesinpancreaticdiseaseresearch.With graduatetraininginphysiologyandmodelingcomplexconditions, hehasbecomeapioneerintheintegrateduseofmathematics, genetics,neurosciences,immunology,epidemiologyandclinical sciencestostudycomplexinflammationdisordersandcancerrisks ofthedigestivesystem.dr.whitcombhaswrittenover200scien7 tificarticlesandedited8books.heisinhighdemandasaplenary speakeratnationalandinternationalmeetings,andheservesasa topconsultanttogovernmentagenciesandindustryresearchers. HeisthenationalleaderofseveralmajorNationalInstitutesof Health sponsoredmulticenterstudiesandleadsoneofthetophu7 mangeneticsprogramsforcomplexdiseases.hispioneeringwork indevelopinganeffectiveprogramfordeliveringtheinformation neededforpersonalizedmedicineisbeingstudiedandemulatedby otherleadingprogramsthroughoutthecountry. Dr.Whitcombpankreashastalıklarıüzerinebilimselçalışmalaryü7 rütmektedir. Kompleks durumların modellemesi üzerine çalışmaları vefizyolojialanındadoktorayapmasınınardından;sindirimisteminin kanserriskivekonpleksinflamatuvarhastalıklarıüzerineçalışmalar7 da;matematik,genetik,sinirbilimleri,immunoloji,epidemiyolojive klinikbilimleribirliktekullananöncüaraştırmacılardanbiriolmuştur. 200 ünüzerindebilimselmakaleyazmıştır,8kitabıneditörüdür.ulu7 salveuluslararasıtoplantılardaarananbirkonuşmacıdır.hükümet ajanslarıveendüstriaraştırmalarındaarananbirkonsültanolarak görevyapmaktadır.amerikanulusalsağlıkörgütü(nih) nünspon7 sorolduğuçokmerkezlibirkaçönemliçalışmanınlideridir.kompleks hastalıklardainsangenetiğiprogramlarındanbiriniyönetmektedir. Kişiyeözeltıpiçinihtiyaçduyulanbilgilerinsağlandığıbirprogram geliştirmeüzerineolanöncülçalışmalarıülkedediğerbazıçalışma7 lararehberliketmiştir. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 21>

22 FIMS 2014 Dr.WhitcombisservingaspresidentoftheAmericanPancreaticAssociationandChairman ofthepancreaticdisorderssectionoftheamericangastroenterologyassociation.hefound7 edandleadsthemidwestmulticenterpancreaticstudygroupandthecollaborativealliance forpancreaticeducationandresearch(caper):hewasvotedbyhispeersasabestdoctorin America(2009topresent),selectedoneofASGReview stop75gastroenterologistsinamer7 ica(november2010),andnamedbybecker sacsreviewasoneofthe20greatphysicians inpennsylvania(may26,2011). Dr.WhitcombfoundedtheCenterforGenomicSciences(nowpartoftheGenomicsand ProteomicsCoreLaboratory),servedasDirectoroftheNutritionSupportServiceandDirector ofgastroenterologyforthepittsburghvahealthcaresystem.heisthegianteaglefounda7 tionprofessorofcancergeneticsandmedicaldirectoroftheupmcliver7pancreasinstitute ComprehensivePancreasProgram. iamerikanpankreatikhastalıklarderneğiveamerikangastroenterolojibirliğipankreatikhas7 talıklarbölümübaşkanlığıgörevleriniyürütmektedir.midwestçokmerkezlipankreasçalışma GrubuvePankreasEğitimveAraştırmaBirliği(CAPER)nikurmuştur,liderlikyapmayadevamet7 mektedir.2009yılındanbuyanaamerika nıneniyidoktorlarıarasındagösterilmektedir.2010 da Amerika nıneniyi75gastroenterologuarasında(asgreview),2011 depennsylvania nıneniyi20 doktoruarasındayeralmıştır.(becker sacsreview) Dr.WhitcombşuandaGenomikveProteomikMerkezLaboratuvarı nınbirparçasıolangeno7 mik Bilimler Merkezi ni kurmuştur. Beslenme Destek Hizmetleri Direktörü ve Pittsburgh Sağlık Sigorta Sistemleri Gastroenteroloji Direktörü olarak görev yapmıştır. UPMC Karaciğer7Pankreas Enstitüsü Kapsamlı Pankreas Programı Medikal Direktörü ve Kanser Genetikleri Üzerine Giant EagleFoundation profesörüdür. >22 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

23 DiabetesiandiCancer: TheiProblemiofiReverse CausalityiandiMissingiLinks Severalepidemiologystudieshaveobserved thatthereisahigherthanexpectedassociation between diabetes mellitus(dm) and pancreatic ductaladenocarcinoma(pdac).however,be7 causenoplausiblemechanisticlinkexistsbe7 tweenhighglucoselevelsandcarcinogenesis, additionalriskfactorsarelikelyinvolved.evaluat7 ingtheseepidemiologicdatahasbeenconfound7 edbydifficultyinidentifyingappropriatecontrol populationsandinreplicatingthedemographics andriskfoundinpreviousstudies.furthermore,a significantsubsetofpatientsdevelopeddmupto 2yearsbeforethedetectionofcancer,suggesting thattheglucoseintoleranceinthesepatientsis aparaneoplasticsyndromelinkedtofactorsre7 leasedfromthetumorratherthantypicaltype1 ortype2dm.indeed,dmisamajorco7morbidity ofpdacandisoftenreversedfollowingresection ofthecancerandamajorpartofthepancreas, whileinothercases,pancreaticresectionleadsto DM.Finally,theDMmaybeassociatedwithprevi7 ousacutepancreatitisand/orsubclinicalchronic pancreatitis,sothatthediagnosisofpancreatitis isoftenmissed.thepancreatitisfactorisim7 portantsincethelinkbetweenpancreatitisand pancreaticcanceriswellestablishedandaclose temporallinkbetweenpancreatitisanddiabetes inknown.inthesecasestheprimaryepidemiol7 ogy association is between DM and pancreatitis rather,andsecondarily,thereisamechanistic associationbetweenpancreatitisandpdac.to date,though,pancreatitisandpancreatogenicdm (Type3c)hasnotbeenadequatelyassessedina majorepidemiologystudy.theseobservations indicatethatglucoseintoleranceisnon7specific, that PDAC can cause DM, and that pancreatitis may be an important missing link between DM andpdac.thus;newcarefullycontrolledstudies areneededtobetterunderstandtheunderlying causeoftheassociationofpdacwithdm. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi DiyabetiveiKanser: TersiNedensellikiProblemiive EksikiBağlantılar Çeşitli epidemiyoloji çalışmaları, diabetes mel7 litus(dm)vepankreatikduktaladenokarsinoma (PDAK) arasında beklenenden fazla bir birlikte7 lik olduğunu göstermiştir. Ancak, yüksek glukoz seviyesivekarsinojenezarasındaolasımekanis7 tikbirbağlantıbilinmediğiiçin,büyükihtimalle başka risk faktörleri de işin içindedir. Bu epide7 miyolojikverileranalizedilirken,uygunkontrol popülasyonları bulmak ve önceki çalışmalardaki demografiyiveriskleritekrarlamakzorolmuştur. Bunaekolarak,kanserinteşhisindenikiyılaka7 darçıkanbirsüreöncesindehastalarınönemlibir kısmıdmgeliştirmiştir;budabuhastalardakiglu7 kozintoleransıntipiktip1yadatip2dm dendeğil tümördensalgılananfaktörlerleilintiliparaneop7 lastiksendromuolduğunuönesürer.gerçekten dedm,pdak ınönemlibireşzamanlıhastalığıdır veçoğuzamankanserinvepankreasınönemli birkısmınınrezeksiyonundansonratersineçev7 rilir ancak bazı vakalarda pankreatik rezeksiyon DM eyolaçar.sonolarak,dmgeçmiştekibirakut pankreatitve/veyasubklinikkronikpankreatit ileilişkilendirilebilir;böylecepankreatitinteşhi7 siçoğuzamangözdenkaçmıştır.pankreatitve pankreatikkanserarasındakiilişkiiyiceanlaşıldığı içinpankreatitfaktörüönemlidirvepankreatit ile diyabet arasında yakın zamansal bir bağlantı olduğubilinmektedir.buvakalarda,birincilepi7 demiyolojikbirliktelikdahaçokdmvepankreatit arasındadırveikincilolarak,pankreatitvepdak arasındamekanistikbirliktelikgörülmektedir.fa7 kat,bugünekadar,pankreatitvepankreatojenik DM(Tip3c),büyükbirepidemiyolojikçalışmada yeterinceişlenmemiştir.bugözlemler,glukozin7 tolerasınnonspesifikolduğunu,pdak ındm eyol açabileceğinivepankreatitindmvepdakarasın7 daki eksik bağlantı olabileceğini göstermektedir. Bunedenle;PDAKveDMilişkisininaltındayatan nedenlerindahaiyianlaşılabilmesiiçinkontrollü çalışmalaragerekvardır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 23>

24 FIMS 2014 ChroniciPancreatitis, Typei3CiDiabetes,iand PancreaticiCanceriRisk Abouthalfofallpatientswithchronicpan7 creatitis(cp)developdiabetesmellitus(dm) duetothelossofisletcellmass,notjustbeta cellsasintype 1DM(T1DM),orduetoinsulin resistance,asintype2dm(t2dm).patients withdmfromlossofisletsduetopancreatic diseaseorresectionarediagnosedwithpan7 creatogenic or Type 3c DM(T3cDM). Patients witht3cdmalsolosecounter7regulatory hormones,suchasglucagonandpancreatic polypeptide,andexperiencemaldigestionas7 sociatedwithpancreaticexocrineinsufficien7 cy.patientswitht3cdmarethereforemore susceptible to hypoglycemia and a mismatch (asynchrony)betweenfoodingestionandnu7 trientabsorption.atthesametime,theuse ofincretintherapyislikelyuseless,sincemal7 digestionleadstothereleaseofhigherlevels ofhindguthormones,includingglp1.thus, T3cDMcausedbyCPordestructionoftheis7 lets involves a special class of potential risks andcomorbiditythatmaybeoverlookedifthe CPhasnotbeendiagnosed.Further,because CPisalsoassociatedwithpancreaticductal adenocarcinoma,betterclassificationofpa7 tientswithdmisneededtodetermineifpdac is associated with DM or with undetected CP thatgaverisetot3cdmthatwaspreviously misclassifiedast1dmtot2dm.. KronikiPankreatit, Tipi3CiDiyabetiveiPankreatik KanseriRiski iikronikpankreatit(kp)hastalarınınyaklaşık yarısı,sadecebetahücrelerinintip1dm(t1d7 M) dekigibiyokolmasıyadatip2dm(t2d7 M) dekiinsülindirenciyüzündendeğil,aynı zamandaadacıkhücrekütlelerininkaybıne7 deniylediabetesmellitus(dm)geliştirir. Pankreatikhastalıkyadarezeksiyonukay7 naklıadacıklarınkaybıyüzündendmgöste7 renhastalar,pankreatojenikveyatip3cdm (T3cDM)ileolaraktanımlanır.T3cDMhastaları aynızamandaglukagonvepankreatikpo7 lipeptidgibikarşı7düzenleyicihormonlorını kaybedervepankreatikekzokrinyetmezliğiy7 leilintilisindirimyetmezliğiilekarşıkarşıya kalırlar.böylece,t3cdmhastaları,hipoglise7 miyeveyemekalınımıvebesinemilimiara7 sındabirdesenkronizasyonayatkındır.aynı zamanda, sindirim bozukluğu, GLP1 dahil son bağırsak hormonlarının salımına sebep oldu7 ğuiçininkretinterapisibüyükbirolasılıklıla işeyaramazhaldedir.böylece,kpkaynaklı T3cDMveadacıklarınyokolması,özelpotan7 siyelbirrisksınıfıvekpteşhiskonulmadıy7 saesgeçilebilecekeşzamanlıhastalanmayı kapsar.dahası,kpayrıcapankreatikduktal adenokarsinomaileilişkilendirildiğiiçin,dm lu hastalarındahaiyibirşekildesınıflandırılma7 sına ihtiyaç vardır. PDAK ın DM ile ilişkili olup olmadığınıanlamakveinöncedenyanlışlıkla T1DMyadaT2DMolaraksınıflandırılmışolan Tip3DMa sebep olan saptanmamış KP ile bir7 likteolupolmadığınıanlamakiçinbutürsınıf7 lamagereklidir. >24 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

25 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi SURESHT.CHARI,MD,FACG ProfessorofMedicine,MayoClinicCollegeofMedicine, Rochester,USA TıpProfesörü,MayoKliniği,TıpFakültesi Rochester,ABD DrCharitrainedinInternalMedicineandGastroenterologyinIndia.He thendidthealexandervonhumboldtfellowshipinmannheimgermany followingwhichhemovedtotheunitedstatesin1993wherehecom7 pletedaresidency(universityofarizona)andfellowshipingastroenter7 ology(mayo)beforejoiningasfacultyatmayoclinicrochesterin1999.he iscurrentlyprofessorofmedicineandconsultant,divisionofgastroen7 terologyandhepatology,mayoclinicrochester. iprofessor Chari is a clinical pancreatologist and former Head of the PancreasClinic,oneofthefewclinicsdevotedexclusivelytocareofpa7 tientswithpancreaticdisease.hisnih7fundedresearchisonnew7onset diabetesasamarkerofearlypancreaticcancer.hisclinicalresearchhas spannedthebreadthofpancreaticdiseasesincludingtropicalchronic pancreatitis,autoimmunepancreatitisandcystictumorsofthepancreas. iprofessorcharihasbeenacouncilorfortheinternationalassociation ofpancreatologysince2006,andacouncilorfortheamericanpancre7 aticassociationfrom ,ofwhichheservedaspresidentfrom DrChari;Hindistan daiçhastalıklarıvegastroenterolojieğitimialmış7 tır. Ardından Mannheim Germany Alexander von Humboldt Fellowship üniversitebursunukazanmış,1993 teamerikabirleşikdevletleri negöç etmiştir.arizonaüniversitesi ndeasistanlığınıtamamlamıştır.mayoklini7 ği ndegastroenterolojivehepatolojibölümündeprofesorvekonsültan olarakgörevyapmaktadır. iklinikpankreatolojist tir.dr.chari;pankreatikhastalıklarıntedavisi üzerineözelleşmişbirkaçkliniktenolanpankreaskliniği nindeönceki dönembaşkanlığınıyapmıştır.amerikanulusalsağlıkenstitüsü(nih)ta7 rafındandesteklenenaraştırması;erkendönempankreaskanseribelir7 teciolarakyenibaşlamışdiyabetüzerinedir.iklinikaraştırmalarıtropical kronikpankreatit,otoimmunpankreatit,pankreaskistiktümörlerinide içerengenişbirspektrumayayılmıştır.i i2006danbuyanauluslararasıpankreatolojibirliğikonseyüyesiolan Dr.Chari;, yıllarıarasındaAmerikanPankreasBirliğiKonseyi Üyeliği, yıllarında Amerikan Pankreas Birliği Başkanlığı gö7 revleriniyürütmüştür.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 25>

26 FIMS 2014 New7onsetiDiabetes: Aiclueitoitheiearlyidiagnosisiof PancreaticiCancer Pancreaticcanceristhetenthmostcommon cancerdiagnosis;however,itisthefourth most common cause of death due to cancer. Recent estimates suggest that by 2020 pan7 creaticcancerwillbecomethesecondmost commoncauseofcancerdeathintheus.the 5yearsurvivalrateinallpatientsisonly~5% andhasnotchangedsignificantlyoverthe pastfivedecades. Thoughtherelationshipbetweendiabe7 tesmellitusandpancreaticcancerhasbeen knownforover125years,itstillremainsto befullyunderstood.thecomplexrelation7 ship between the two diseases has been the subjectofnumerousclinical,epidemiological, laboratoryandexperimentalstudies.epide7 miologicstudiessuggestthatlong7standing type2diabetesisamodestriskfactorfor thedevelopmentofpancreaticcancer.me7 ta7analysis of multiple cohort and case7con7 trolstudiesshowthattheriskofpancreatic cancerinthosewithdiabetesfor>5yearsis 1.5to2.0foldhigher.Thisisnotfullyexplained bysharedriskfactorsbetweenthetwodis7 easessuchasobesity. Thereisalsostrongclinical,epidemiolog7 icalandexperimentalevidencetoshowthat pancreaticcancercausesdiabetes.hyperg7 lycemia and diabetes mellitus occur in ~85% ofpancreaticcancersubjects,withdiabetes beingpresentin45%to67%ofpancreatic cancerpatientsdependingonhowdiabetes is ascertained. Majority(~75%) of diabetes in pancreaticcancerisnew7onset,i.e.,lessthan 3yearsinduration.Thenew7onsetdiabetes oftenresolveswithresectionofcancer. YeniiBaşlayaniDiyabet: PankreasiKanseriiErkeniTanısı İçiniBiriİpucu >26 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection Pankreaskanseri,tümkanserlerarasında onuncusıradaolmasınarağmenkanserlerden ölümlerdedördüncüsıradadır.sonçalışmalar, 2020yılınakadarpankreaskanserininAme7 rikabirleşikdevletleri ndeölümesebepolan kanserlerarasındaikincisırayaçıkacağını desteklemektedir.hastaların5yıllıkyaşam şansıyaklaşıkolarak%5 tirveson50yılıaş7 kınsüredirbuorandeğişmemiştir. 125yılıaşkınsüredirdiyabetkanserilişkisi bilinmesinekarşılık,halatamanlamıylaan7 laşılamamıştır. Bu iki hastalık arasındaki kar7 maşıkilişkiçoksayıdaepidemiyolojik,klinik, deneyselvelaboratuvarçalışmalarınakonu olmuştur.epidemiyolojikçalışmalar,uzun sürentip2diyabetinpankreaskanserigeli7 şimindebirriskfaktörüolduğunudestekle7 mektedir..vakaçalışmalarıveçoklukohort metaanalizleri5yıldanuzunsürelidiyabet hastalarındapankreaskanserriskinin1,572 katarttığınıgöstermektedir.bununnedeni, obesitegibiherikisindederiskfaktörüolan sebeplernedeniyletamanlaşılamamıştır Çoksayıdakiklinik,epidemiyolojikvede7 neyselçalışmalardaneldeedilenkanıtlar; pankreaskanserinindiyabetesebepolduğunu göstermektedir.pankreaskanserlihastaların %85indehiperglisemivediyabetgelişmek7 tedir.buvakalarınbüyükkısmı(%75)yeni başlangıçtır,yani3yıldandahakısasüredir mevcuttur.kanserlidokununrezeksiyonuile yeni başlayan diyabet sorunu sıklıkla çözüm7 lenebilmektedir. Pankreaskanserlihastadayenibaşlayan diyabetinparaneoplastikbirhadiseolduğu fikri; adrenomedullin isimli 52 aminoasit içe7

27 Thenotionthatnew7onsetdiabetesinpan7 creaticcancerisaparaneoplasticphenome7 non caused by tumor secreted products was strengthenedbyarecentstudythatproposed adrenomedullin,a52amino7acidpolypeptide, asastrongcandidateformediatorofdiabetes inpancreaticcancer.inpreviousstudiesadre7 nomedullin has been shown not only to pro7 motepancreaticcanceraggressiveness,but alsoinhibitsinsulinexocytosisfrombetacells. In the aforementioned study pancreatic can7 cercelllinesoverexpressingadrenomedullin wereshowntoinhibitinsulinsecretion,an effectthatwasreversedbysilencingadre7 nomedullin.adrenomedullinwasalsoshown tobeoverexpressedinhumanpancreatic cancerandplasmalevelsofadrenomedullin were also increased in pancreatic cancer pa7 tients,especiallythosewithdiabetes. New7onset diabetes appears to be the only cluetothepresenceofasymptomaticsporad7 icpancreaticcancer.nearly25%ofpatients withpancreaticcancerarediagnosedwith diabetes6monthsto36monthsbeforethe diagnosisofpancreaticcancer.conversely, subjectswithnew7onsetdiabetesoverage 50havean87foldhigherriskforhavingpan7 creaticcancer.thusnew7onsetdiabetesmay beacluetotheearlydiagnosisofthecancer. However,thesuccessofthestrategytouse new7onsetdiabetesasamarkerofpancre7 aticcancerwilldependonourabilitytodis7 tinguishpancreaticcancer7associatediabe7 tesfromthemorecommontype2diabetes. Thisstrategyprovidesfordiagnosisofearly, asymptomaticpancreaticcancer. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi ren bir hormonun mediyatör olarak güçlü bir adayolduğunugösterenbirsonçalışmaile desteklenmektedir.öncekiçalışmalar;adre7 nomedullin inpankreaskanserisaldırganlığını arttırmasınınyanısırabetahücrelerindenin7 sülininekzositozisyoluylasalınımınıdainhi7 be ettiğini göstermiştir.adı geçen çalışmada adrenomedullinaşırıekspresseedenpank7 reashücredizilerindeinsulinsekresyonunun inhibeolduğu,adrenomedullinazaldığında buetkiningeridöndüğügösterilmiştir.ad7 renomedullininsanpankreaskanserlerinde, özelliklediyabetliolanlardaplazmadaarttığı gösterilmiştir. Yeni başlayan diyabet, asemptomatik panc7 reaskanserivarlığınıngösterilebilmesindebir ipucuolabilir.pankreaskanserlihastaların yaklaşık%25 indepankreaskanseritanısıko7 nulmadan6736ayöncediyabettanısıkonul7 muştur.diğer taraftan, 50 yaş üzerinde yeni başlayandiyabetvakalarındapankreaskanser riskinin8katfazlaolduğugörülmektedir.bu nedenle;yenibaşlayandiyabetkansererken tanısındabiripucuolabilir.ancak,yenibaş7 layandiyabetinpankreaskanserininerkenta7 nısıiçinbirişaretolduğunungösterebilmemiz; pankreaskanseriyleilişkilidiyabetleklasiktip 2diyabetiayırabilmemizebağlıdır.Bustrateji; erkendönemasemptomatikpankreaskanseri tanısınıkoyabilmemizisağlayacaktır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 27>

28 FIMS 2014 Mechanismi(s)iof PancreaticiCancer7Induced Diabetes Whilelong7standingdiabetes(DM)modest7 ly increases the risk of pancreatic ductal ad7 enocarcinoma(pc),thereisgrowingevidence thatpcfrequentlycausesdm.upto85% ofpcpatientshavedmorhyperglycemia, whichfrequentlymanifestsinthe2to3years precedingthediagnosisofcancer.converse7 ly,subjectswithnew7onsetdmhaveahigh probability(578foldshigherthanthepopu7 lation)ofbeingdiagnosedwithpcwithin173 yearsofdmonset.resectionofthepcleads toameliorationofdm. Type2DMoccursduetobetacellfailurefol7 lowingobesity7associatedinsulinresistance. Asintype2DM,betacelldysfunctionandpe7 ripheralinsulinresistanceareseeninpc7in7 duceddm(pc7dm).however,incontrastto type 2 DM, onset and progression of glucose intoleranceinpc7dmoccurinthefaceofon7 going,oftenprofound,weightloss.theweight lossprecedesthedevelopmentofdminpc andoccursmonthsbeforetheonsetofcancer cachexia.studiesshowthatpcisassociated withprofoundinsulinresistancethatresolves followingpcresection.however,thevery highfrequencyofdmsuggeststhatthereis associatedbetacelldysfunction. TherearemanyhypothesesforhowPC mightcausedm. a)ispc7dmsimplytype2dm?canonicalrisk factorsfordm(age,bmiandfamilyhistoryof DM) are also risk factors for PCDM. However, the fact that new7onset DM and hyperglyce7 miaoccurin85%ofpcsuggestapc7specific stressorthatprofoundlyandconsistentlyde7 compensatesglucosehomeostasis. PankreasiKanserinin İndüklediğiiDiyabet Mekanizmaları >28 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection Uzunsürelidiyabet(DM)olgularınınpank7 reatikduktaladenokarsinoma(pk)riskini arttırabildiğibilinmeklebirlikte,pk nındadm asebepolduğunugösterenkanıtlarartmak7 tadır.pklihastaların%85 indehiperglisemi görülmektedir.geneldekansertanısınınko7 nulmasından273yılsonraortayaçıkmaktadır. Diğertaraftan,DMtanısıkonmuşhastalarda 173yıliçerisindePKtanısıkolmaolasılığınor7 malpopülasyonagöre578katartmaktadır. PKlidokununçıkarılmasıDMdaiyileşmeye sebepolmaktadır. Tip2diyabet;obesiteyebağlıinsulindirencini takipedenbetahücrekaybınabağlıoluşmak7 tadır.tip2dmtakigibi,betahücredisfonksiyo7 nuveperiferikinsulindirencipkninindükle7 diğidmvakalarında(pk7dm)görülmektedir. Ancak,Tip2diyabettekinintersinePK7DM lu hastalardaglukozintoleransınınbaşlangıcıve ilerleyişisıklıklakilokaybıylabirliktedir.kilo kaybıpklidmgelişenhastalardaöndegiden birbulgudur.vepknebağlıkaşeksioluşu7 mundanaylaronceortayaçıkar.çalışmalar; PKnin,PKlihastalardarezeksiyonunardından insulin direncinde ortaya çıkan değişikliklerle bağlantılıolduğunugöstermektedir.çoksayı7 da DMdabetahücredisfonksiyonuilebera7 berdir. PKninDManasılnedenolduğukonusunda farklıhipotezlervardır: a)pk7dmbasitbirtip2dmmudur?yaş,vü7 cut7kitleindeksi,dmunasahipailebireyleri DMiçinolduğugibiPK7DMiçinderiskfak7 törleridir.ancakpklihastaların%85indeyeni başlayandmvehiperglisemiortayaçıkması PKespesifikbirstressetkenininsürekliolarak

29 b)couldpcdmbeaconsequenceofpro7 foundcachexiaseeninpc?cachexiaisas7 sociatedwithinsulinresistancewhichcould potentiallydecompensateglueshomeostasis, especiallyintheelderly.thisisunlikelytoex7 plainpcdmas c) Could obstruction of the pancreatic duct andconsequentpancreaticatrophycause PCDM?PCisfrequentlyassociatedwithob7 structivepancreatitisanddistalatrophy. However,onsetofDMoccursatatimewhen CTdoesnotevenshowamass.Additionally, insulinlevelswouldbeexpectedtobelow in patients with DM due to destruction of is7 letmass.insulinlevelsarerelativelyhighin PCDM,reflectinginsulinresistance. d)themostlikelyexplanationforthefre7 quentoccurrenceofdminpcisthatitisa paraneoplasticphenomenoncausedbytumor secretedproducts.apartfromtheclinicaland epidemiologicalevidencenotedabove,this notionissupportedbylaboratorydatathat supernatant from PC cell lines inhibit insulin secretion. Althoughmuchremainstobelearned,new insightsonthepathogenesisofthesemeta7 bolicalterationsinpchaverecentlyemerged. Adrenomedullin,whichisover7expressed inpc,wasidentifiedasapotentialmedia7 torofbeta7celldysfunctioninpcdm.adre7 nomedullinisapluripotenthormonewithho7 mologysemblancetoamylin.inthepancreas, itsreceptorsarefoundonbetacellsandits expressionisseenspecificallyinthefcells of the islets. Inhibition of insulin secretion in betacellsinducedbysupernatantfrompc celllineswasreplicatedbyexternaladdition ofadrenomedullinandabrogatedbyitsge7 neticknockdown.similareffectswereseen inorthotopicandsubcutaneousinvivotumor modelsusingadrenomedullinexpressingpc celllines.further,plasmaadrenomedullin MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi glukozdengesinibozduğunugöstermektedir. b)pkdm,pk ndegörülenkaşeksininsonucu mudur?kaşeksiinsulindirenciilebirliktedir. Budaözellikleyaşlılardaglukozdengesinin korunmasınayetmemektedir.pk7dm uaçık7 lamadayetersizkalmaktadır. c)pakreatikkanalınobstrüksiyonuvearka7 sındanortayaçıkanatrofipkdm asebepola7 bilirmi?pk,çoğukezdistalatrofiveobstrüktif pankreatitilebirliktedir.ancak,dm,ctdebir kitlegörülmedenöncekizamanlardaoluş7 maktadır.ekolarak,adacıkharabiyetinebağlı DMhastalarındainsulindüzeyinindüşükol7 masıbeklenir.pkdm daiseinsulinrezistansı7 nıgöstereninsulinyüksekliğimevcuttur. d)enbüyükolasılık,tümörtarafındansal7 gılananürünlerleortayaçıkanparaneoplastik birolayolmasıdır.yukarıdabahsedilenklinik veepidemiyolojikkanıtlardanbaşka,pkhücre dizilerindeneldeedilensüpernatanıninsulin sekresyonunuinhibeettiğigösterilmiştir. Bilinmeyençokolmasınakarşılık,PKindeki metabolikdeğişikliklerinpatogeneziortaya çıkarılmıştır.pk indeçoksalgılananadreno7 medullin,pkdm luhastalardabetahücredis7 fonksiyonuiçinpotansiyelbirmediyatördür. Adrenomedullin;dışgörünüşüileamylinle benzeyenbirpluripotenthormondur.beta hücrelerindereseptörleribulunmuştur.eks7 presyonu ise daha çok adacık F hücrelerinde görülür.insülinsekresyonununpkhücredizi7 lerindeneldeedilensüpernatanileinhibisyo7 nu;adrenomedüllinindışarıdanverilmesiyle deoluşturulabilmektedirvegeneticknock7 downileortadankaldırılabilmektedir.ben7 zeretkiler,adrenomedullinekspresseeden PKhücredizilerininkullanılduğısubkütanve ortotopikinvivotümörmodellerindedegö7 rülmektedir.ayrıca,pk lıhastalardaadreno7 medullindüzeyininkontrolgrubunavehatta PKDM luhastalaraoranladahayüksekolduğu TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 29>

30 FIMS 2014 levelswerehigherinpccomparedtocontrols andevenhigherlevelswereseeninpcdm. Overexpressionofadrenomedullinwasseen insurgicallyresectedspecimensofpc.these datastronglysupportthenotionthatadre7 nomedullinmediatesbetacelldysfunction. ThecauseofinsulinresistanceandPCDM7as7 sociatedweightlossremainsunclear,though theseappeartobeparaneoplasticphenome7 naaswell. PCisassociatedwithauniquemechanism ofdm.theonsetofdmoccursbetween6 monthsand365monthsbeforepcdiagnosis in20725%ofpatients.atthistimepatients areotherwiseasymptomatic.thissuggests thatnew7onsetdmcouldbebiomarkerof asymptomaticpc.however,thestrategyto usenew7onsetdmasamarkerofasympto7 maticpcwillsucceedonlyifpc7dmcanbe distinguishedfromthemorecommontype2 DM.IdentifyingthemediatorsofPC7DMcould leadtodiscoveryofnovelbiomarkersofpc. görülmüştür.pk nincerrahirezeksiyonunda adrenomedullinoverekspresyonugörülmek7 tedir.buveriler,adrenomedullininbetohücre disfonksiyonunanedenolduğufikrinidestek7 lemektedir. İnsülinrezistansının ve kilo kay7 bınınnedeniisebilinmemektedir.bununda paraneoplastikolduğudüşünülmektedir. PKkendinehasbirmekanizmaileDMile ilişkilidir.hastaların%20725 indepktanısı konmadan6ila365ayoncedmbaşlamıştır. BudönemdePKsemptomlarıyoktur.Buda, yenibaşlayandm unasemptomatikpkgös7 tergesiolabileceğinigöstermektedir.ancak, PKDMklasikTip2DM tanayırtedilebilirseyeni başlayan DM un asemptomatik PK göstergesi olabileceğiortayaçıkarılacaktır.pkdmmedi7 yatörlerinintanımlanması;pktanısındayeni biyo7işaretleyicilerinortayaçıkarılmasınısağ7 layabilir. >30 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

E Dil (2) 2014. Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

E Dil (2) 2014. Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi E Dil (2) 2014 Entschew Z. 1 Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yazının bilimsel içeriğinden yazarı sorumludur. Bu çalışma referans gösterilmeden kullanılamaz.

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi TURKMIA 09 Proceedings 247 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No 1, 2009 Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması Araştırma / Research Article TAF Preventive Medicine Bulletin www.korhek.org DOI: 10.5455/pmb.1-1398327138 Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Detaylı

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES]

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES] Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES] 1 ISSN 1303-829X (electronic) 0250-4685 (printed) Türk Biyokimya Dergisi [Turkish

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği A Research

Detaylı

Endokrin ve ekzokrin pankreas arasında hem anatomik

Endokrin ve ekzokrin pankreas arasında hem anatomik güncel gastroenteroloji 18/2 Ekzokrin Pankreas Hastalıkları ve Diabetes Mellitus Dilek ARPACI 1, Ahmet Tarık EMİNLER 2, Aysel GÜRKAN 3, Mustafa İhsan USLAN 2, Erkan PARLAK 2 Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career?

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career? SPECTRUM OF EDUCATION 4 APRIL 25-26, 2015 Career - Kariyer What s in your backpack on the way to your career? Kariyer yolculuğunda sırt çantanda neler var? Professionals and volunteers combine their unique

Detaylı

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 4 KIŞ 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri DOI: 10.5961/jhes.2014.096 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Current Situation in Vocational

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı

Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, Volume 9, No 2, July 2015. Table of Contents

Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, Volume 9, No 2, July 2015. Table of Contents Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, Volume 9, No 2, July 2015 Table of Contents Obesity-Insulin Resistance and Diabetes Obezite - İnsülin Direnci ve Diyabet A.Kürşat Özşahin, Süheyl Asma,

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ (Özet - Summary) Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Vakıf Gureba Caddesi, 34393 Şehremini Fatih / İstanbul Tel: 0212 621 35 33 Faks: 0212 532 41

Detaylı

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI **

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI ** DEUHYO ED 2009, 2(2), 16-26 Diyabet Bilgi Özbakım A1c 16 Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişki Elif ÜNSAL * Sevgi KIZILCI ** Özet Giriş: Diyabet glisemik kontrolün

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

4.8. TELEVĠZYON - TELEKONFERANS VE INTERNET SĠSTEMLERĠNĠN UZAKTAN EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANIMI

4.8. TELEVĠZYON - TELEKONFERANS VE INTERNET SĠSTEMLERĠNĠN UZAKTAN EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANIMI 4.8. TELEVĠZYON - TELEKONFERANS VE INTERNET SĠSTEMLERĠNĠN UZAKTAN EĞĠTĠM AMAÇLI KULLANIMI Doç. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Fırat TV Genel Koordinatörü 23119 Elazığ/Türkiye ÖZET Gelişen teknolojiye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Problems Related with Teacher Training and Pedagogical Formation in Turkey

Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Problems Related with Teacher Training and Pedagogical Formation in Turkey Journal of Teacher Education and Educators Volume/Cilt 3, Number/Sayı 1, 2014, 73-90 73 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu Problems Related with Teacher Training and Pedagogical

Detaylı