FIMS 2014! FRONTIERS!IN!MEDICAL!SCIENCES:! Diabetes,!Cancer!and! Their!Connection! TIPTA!YENİLİKLER:! Diyabet,!Kanser!ve!İlişkileri!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIMS 2014! FRONTIERS!IN!MEDICAL!SCIENCES:! Diabetes,!Cancer!and! Their!Connection! TIPTA!YENİLİKLER:! Diyabet,!Kanser!ve!İlişkileri!!!!"

Transkript

1 FIMS 2014 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES: Diabetes,Cancerand TheirConnection TIPTAYENİLİKLER: Diyabet,Kanserveİlişkileri JULY6-8 TH 2014 MARMACONVENTIONCENTERMALTEPEUNIVERSITY, ISTANBUL7TURKEY 6-8TEMMUZ2014 MARMAKONGREMERKEZİMALTEPEÜNİVERSİTESİ İSTANBUL7TURKEY

2 DesignIGrafikwww.hayalistan.com MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MarmaraEğitimKöyü34857Maltepe/İstanbul Tel: / Fax: PrintingIBaskı MarmaraReklamvePazarlamaLtd.Şti. LitrosYolu,2.MatbaacılarSit.ZC4Topkapı7İstanbul Tel: CertificateNumber:19327

3 Wewouldliketoexpressourgratitudeandspecialthanksto theexecutivemanagementofmaltepeuniversity MaltepeÜniversitesiyönetimineşükranduygularımızıve teşekkürlerimizisunarız. HüseyinŞimşek FounderandChairmanoftheBoardofTrustees MütevelliHeyetiveYönetimKuruluBaşkanı Prof.Dr.AytekinBerkman RectorIRektör Prof.Dr.ŞahinKarasar ViceRektörIRectorYardımcısı Prof.Dr.CanSOLAKOĞLU Dean,SchoolofMedicineITıpFakültesiDekanı H.VedatÇakırca SecretaryGeneralIGenelSekreter

4 CONTENTS I ORGANIZERS I 6 I MARTIN CHALFIE, PHD DAVID WHITCOMB, MD, PHD _ _ MAHASIN OSMAN, PHD

5

6 FIMS 2014 OrganizersIOrganizasyon MahasinOsman, BrownUniversity,USA BrownUniversitesi,ABD RananGülhanAktaş MaltepeUniversity,Turkey MaltepeÜniversitesi,Türkiye CongressSecretaryIKongreSekreteri BilgeGüvençTuna MaltepeUniversity,Turkey MaltepeÜniversitesi,Türkiye Wewouldliketoexpressoursincerethanksto Prof.Dr.JudithKimbleandProf.Dr.JamesSpudich, PresentandFormerChairsofInternationalAffairsCommittee. AmerikanHücreBiyolojisiDerneğiYöneticileri UluslararasıİlişkilerKomitesiBaşkanları Prof.Dr.JudithKimbleandProf.Dr.JamesSpudich e eniçtenteşekkürlerimizisunarız.

7 THEiAMERICANiSOCIETY FORiCELLiBIOLOGYi(ASCB) ASCBisascientificnetworkofmorethan 9,000cellbiologists,inmorethan65coun7 tries.membersoftheascbsocietyarescien7 tists,students,educators(highschool,under7 graduate,andgraduatelevel),andtechnicians whohaveeducationorresearchexperiencein cellbiology.memberscomefromuniversities, colleges, vocational schools, government, in7 dustry,andpublicandprivateresearchinsti7 tutions. Itisaninclusive,internationalcommunityof peoplestudyingthecell,thefundamentalunit oflife.itisdedicatedtoadvancingscientific discovery,advocatingsoundresearchpolicies, improvingeducation,promotingprofessional development,andincreasingdiversityinthe scientificworkforce. InternationalAffairsCommittee (IAC)oftheAmericanSocietyfor CellBiology ThemajorobjectivesoftheInternational Affairs Committee are to serve ASCB s inter7 nationalmembersandenhancetheirengage7 mentinthesociety,toreachouttointerna7 tionalcolleaguestopromoteinternational scientificexchange,tocontributetobuilding capacity in cell biology worldwide, and to set anexampleofhowtocooperateproductively, sharingideas,andcreativelymovingforward. InternationalResearchandTrainingEx7 changefairlaunchedin2010isheldatthe ASCBAnnualMeeting.Itsgoalistoenable attendeestolearnaboutresearch,training, andotheropportunitiesincountriesaround theworld.itwillencouragestudentsand postdocstothinkaboutpossibilitiesinfor7 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi AMERİKANiHÜCREiBİYOLOJİSİ DERNEĞİi(ASCB) AmerikanHücreBiyolojisiDerneği(ASCB),şu an65ülkedendahafazlasayıdave9000den fazlahücrebiyolojisiileilgilenenüyeyesahip birbilimselağdır.üyelerarasındabiliminsan7 ları,öğrenciler,eğitimciler(lise,üniversiteve doktoradüzeyinde)vehücrebiyolojisialanın7 dakibilimselçalışmalardayeralanteknisyenler bulunmaktadır.buüyeler,üniversitelerden,ko7 lejlerden, profesyonel eğitim veren okullardan, hükümetlerden,endüstriden,devleteaitve özelkurumlardangelmektedir.yaşamıntemeli olanhücreileilgiliçalışmalaryapankişilerikap7 sayanuluslararasıçokkapsamlıbirdernektir. Derneğinamacı;bilimselkeşifleringeliştiril7 mesinearacılıketmek,araştırmapolitikalarının iyileştirmeçalışmalarınakatkıdabulunmak, eğitimekatkıdabulunmak,profesyonelgelişim programları içerisinde yer almak ve bilimsel iş gücünüarttırabilmektir. AmerikanHücreBiyolojisiDerneği, UluslararasıİlişkilerKomitesi(IAC) iuluslararasıilişkilerkomitesi ninasılamacı; AmerikanHücreBiyolojisiDerneği ninfarklıül7 kelerdenolanüyelerinehizmetetmektir.onla7 rındernekçalışmalarıiçerisindeaktifolarakyer almalarınısağlamak,farklıülkelerdenbilimin7 sanlarınaulaşarakuluslararasıbilimselalışverişi arttırmak, tüm dünyada hücre biyolojisi alanın7 dakiçalışmalarakatkıdabulunmakveüretken, yaratıcıbirşekildefikirlerinpaylaşıldığıbirbirlik örneğioluşturmakbaşlıcaamaçlardır. 2010yılındanbuyana;UluslararasıAraştırma veeğitimfuarıdüzenlemektedir.bufuar,ame7 rikanhücrebiyolojisiderneği ninheryıldüzen7 lenenolağantoplantıları sırasındayeralmakta7 dır.amacı,farklıülkelerdearaştırma,eğitimve uluslararasıişbirlikleriolanaklarıkonusundabilgi TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 7>

8 FIMS 2014 eigncountriesandhelpopenupexchanges betweenlabsinvariouscountriesthatcould work together through collaboration. Turkish representativesareinattendancetoanswer questionsabouttheinternationalresearch programmesinturkeysince2012. SinceJanuary2007,IACmembersandcol7 leagueshavewrittenmonthlyarticlesofin7 teresttoscientistsaroundtheworldinascb InternationalNewsletterColumnsinASCB Newsletter.Thesecoverbothcellbiologyin differentnations,andinitiativestoexpandcell biology capacity in the developing world and tousecellbiologytoaddressimportantglobal problems.twoarticlesincludecellbiologyin Turkey.Since2012,IAChasinitiatedaprogram toorganizecourses/workshops/meetingsin Turkeyimproveinternationalcollaborations, tocreateanopportunityforturkishscien7 tistsandstudentstobethepartofscientif7 icnetwork,tofacilitatespreadingthelatest knowledgeincellbiologythroughturkey, inthecountrylikeabridgebetweeneurope andasia.firstorganizationwasamicroscopy coursein2012: FundamentalsandApplica7 tionsoffluorescencemicroscopyinmodern CellBiology.Distinguishedscientistsfrom USA,EnglandandTurkeygatheredtoteach therecenttechnologiesinmicroscopyatkoc University,Istanbul.Thesecondorganization ofiacisthecurrentmeeting: Frontiersin MedicalSciences:Diabetes,CancerandTheir Connection,whichhasbeenco7organised bymaltepeuniversity.moreorganizationsto reachmoreturkishscientistsandstudents arecurrentlybeingdiscussedbyiac. >8 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection alışverişininsağlanmasıdır.öğrencilerivedok7 torasonrasıeğitimyapmakisteyenlerifarklı ülkelerdekifırsatlardanhaberdaretmeyihe7 deflemektedir. Türkiye den temsilciler de 2012 yılındanbuyanabufuardatürkiye dekiulusla7 rarasıprogramlarkonusundabilgivermektedir. Ocak2007 denbuyana;ascb ninyayınıolan ASCBNewsletter dauluslararasımakaleler bölümünde,uluslararasıilişkilerkomitesiüye7 leriveyardımcılarıtarafındantümdünyadaki biliminsanlarınahitapedenyazılaryazılmakta7 dır.buyazılarfarklıülkelerdekihücrebiyolojisi alanındakiçalışmaları,buçalışmalarıdahada genişletebilmekiçinyapılabilecekleriveortak problemleriiçermektedir.budergide, Türki7 ye dehücrebiyolojisiçalışmaları ileilgiliiki makaleyayınlanmıştır denbuyana,uluslararasıilişkilerko7 mitesitarafındantürkiye dekurslar,çalıştalar vetoplantılardüzenleyerekuluslararasıiş7 birlikleriniarttırmak,türkbiliminsanlarının veöğrencilerininbubilimselağınbirparçası olmasınısağlamakiçinfırsatyaratmak,hücre biyolojisialanındakisonbilgilerinavrupave AsyaarasındabirköprügibiolanTürkiyevası7 tasıylayayılmasınısağlamakamacıilebirprog7 rambaşlatmıştır.ilkorganizasyon2012yılında düzenlenenbirkursolmuştur: Fundamentals andapplicationsoffluorescencemicroscopy inmoderncellbiology(=modernhücrebiyo7 lojisindefloresanmikroskopuygulamalarıve Esasları).AmerikaBirleşikDevletleri nden, İngiltere denvetürkiye dençokdeğerlibilim insanlarıistanbul dakoçüniversitesi ndebir arayagelerekmikroskopialanındakisontek7 nolojileriöğretmişlerdir.ikinciorganizasyonise MaltepeÜniversitesiilebirlikteorganizeedilen butoplantıdır: FrontiersinMedicalSciences: Diabetes,CancerandTheirConnection(=Tıpta Yenilikler:Diyabet,Kanserveİlişkiler).Yenior7 ganizasyonlarüzerindeçalışılmaktadır.

9 MALTEPEiUNIVERSITY Maltepe University, which started function7 ingiin1997withthemottoof FreeinThought, ModerninEducation,UniversalinScience nowofferseducationalservicesiwith9facul7 ties,3institutes,2collegesandavocational school.furthermore,maltepeuniversityis awell7knowninternationaluniversitywith intheieua,tassa,imhemembershipsand ERASMUSexchangeprogramswith75uni7 versities. FacultyofMedicine,oneoftheininefaculties ofmaltepeuniversityfoundedin1997,hasa dynamic training program aiming at meeting theconstantlychangingneedsofcommuni7 tythroughthetechnicalandmedicalbreak7 throughsinthehealthsystem.thefacultyhas becomeoneofthedistinguishedandrespect7 ableinstitutionsofturkeywithin14years.the languageofinstructionatfacultyofmedicine isbothenglishandturkish.maltepeuniver7 sityschoolofforeignlanguagestakesthe initiativetoteachenglishtostudentsatpre7 paratoryschool.theoreticallessonsarepro7 videdintheclassroomsandlaboratoriesthat arelocatedinbasicmedicalsciencesbuilding in Marmara Education Village. Bedside train7 ingisprovidedintheresearchandtraining Hospital of The University. The learners con7 tinuetheirmedicalpracticeinprimaryhealth careiorganizations,non7governmentalorgan7 izations(privatesector)andvariouspublic institutionsandorganizations. MedicalSchoolofMaltepeUniversitypos7 sessesscientificallysound,dynamicand youngacademicstaff.academicstaffarecur7 rentlycomprisedof131academicsand20pro7 fessors,8associateprofessors,42assistant professors,14specialists, 1lectureand46re7 searchassistantsareworkingincollaboration. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MALTEPEiÜNİVERSİTESİ Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilim7 deevrensel anlayışıyla1997yılındakurulan MaltepeÜniversitesi;ibugüni9fakülte,3ens7 titü,2yüksekokulve1meslekyüksekokulu ile eğitim7öğretim hizmeti vermektedir. EUA, TASSA,İMHEÜyelikleri,75üniversiteileimza7 lananerasmusideğişimprogramlarıilemal7 tepeüniversitesiuluslararasıdüzeydetanınan birdünyaüniversitesidir. Maltepe Üniversitesinin 9 fakültesinden biri olanmaltepetıpfakültesi nde,süreklideğişen toplumsalihtiyaçlaravesağlıksistemindeki teknikgelişmelereuygunolarak,dinamikbir eğitimprogramısürdürülmektedir.fakülte7 mizkuruluşundanbuyanageçen14yıldagös7 terdiğigelişmeleriletıpfakülteleriarasında ayrıcalıklıbiryeresahipolmuştur.fakültemiz, ilk mezunlarını akademik yılı so7 nunda vermiştir. Tıp Fakültesinde öğretim dili hemingilizcehemdetürkçe dir.hazırlıksınıfı öğrencilerineingilizceeğitimimaltepeüniver7 sitesiyabancıdilleryüksekokulutarafından verilmektedir.teorikderslerağırlıklatemel TıpBilimleriBölümününyerleştiğiMarmara eğitim köyünde bulunan derslik ve laboratu7 varlarda verilmektedir. Hasta başı uygulama7 larisetıpfakültesinebağlı,230yataklıeğitim vearaştırmahastanesi ndeyapılmaktadır.ay7 rıca,hastanemizdelisansüstü(tıptauzmanlık) eğitimlerisürdürülmektedir.ii Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, her geçen gün sayısı artan bilimsel niteliği yüksek genç7 lerdenoluşanbiröğretimüyesikadrosunasa7 hiptir.halen131öğretimelemanındanoluşan akademik kadromuzdai20 profesör, 8 doçent, 42yardımcıdoçent14uzmanhekimive1öğre7 timüyesi,46araştırmagörevlisiilebirliktegö7 revyapmaktadır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 9>

10 FIMS 2014 MarmaraEducationVillage BasicMedicalSciencesDepartmentsof MedicalSchoolareonthetranquilcampus inmarmaraeducationvillagelocatedatthe midstofthepineforestthatprovidesanideal environmentforstudyandresearch.itisonly minutesawayfromtheupbeatanddynam7 ic tempo of the metropolitan life of Istanbul. Beside the education and research buildings, therearehousingforstudents,facilitiesfor socialandculturalactivitiesandawidevariety ofsportfacilities,concertandcongresshalls, exhibitionhalls,olympic7sizeindoorswim7 mingpool,tennis,basketballandvolleyball courts, football and badminton fields, fitness center,iceskatingrinkandjoggingtrack. i ResearchandTrainingHospitalof MedicalSchool iresearchandtraininghospitalhasserved since the early days of the foundation of the University.MaltepeUniversityisoneofthere7 centimportanthealthcarefacilitiesofturkey. UniversityHospitalcontinuestoofferhealth7 careserviceswithrecentlybuiltgynecology,obstetricsandpediatricshospitalinaddition toallnewunitsinmaltepeinordertoprotect andimprovepublichealthinturkey,topro7 vide qualified and affordable healthcare ser7 vices,toprotectprofessionalethicsandtobe thepartofeverybranchofmedicine. ResearchandTrainingHospitalofMedical Facultyprioritizesprotectionofhumanlife and health by making efforts to prevent dis7 easesandfulfillingrequirementsofmodern medicineundersupervisionofqualifiedphy7 sicians. >10 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection MarmaraEğitimKöyü TıpFakültesi,temeltıpbilimleri,Maltepe ÜniversitesiMaltepeYerleşkesindebulun7 maktadır.marmaraeğitimköyü,çamorman7 ları içinde, şehre yakın ama İstanbul un hızlı veyorucutemposundanuzak1000dönümlük biraraziüzerindedir.kampüste,eğitimeve araştırmayaayrılmışfakültebinalarınınyanı sıraöğrencievleri,sosyalvekültürelçalışma7 larlasporetkinlikleriiçinuygunalanlarbu7 lunmaktadır.bunlararasındakonferans7kon7 sersalonları,amfitiyatro,sergisalonları,tam olimpikkapalıyüzmehavuzu,basketbolve voleybolsahaları,futbolsahaları,teniskortla7 rı,badminton,jimnastik,bilardo,fitness,mini golfsahaları,buzpatenipisti,seravehobi bahçeleri,konukdinlenmetesisleriözellikle anılabilir. TıpFakültesiEğitimve AraştırmaHastanesi TıpFakültesiEğitimveAraştırmaHastanesi; Maltepe de,üniversiteninilkaçıldığıyıllardan berihizmetvermektedir.maltepeüniversi7 tesisağlıkalanındatürkiye ninönemlisağlık merkezilerindenbirinioluşturmuştur.üni7 versiteye bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi, Türki7 ye halkının sağlığını korumak, herkesin kolay ulaşabileceğikaliteliveuygunmaliyetlisağlık hizmetiiçinçalışmak,meslekahlakınıeniyi şekildekorumak,tıpeğitimininheralanında sözsöylemeküzeremaltepe deyeniünitele7 riylebirlikte,kadındoğumveçocukhastane7 siilesonteknolojikyatırımlarlahizmetlerini sürdürmektedir.

11 İlkeMetin Student,Schoolof Medicine,Maltepe University MaltepeÜniversitesi TıpFakültesiÖğrencisi MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi STEPiBYiSTEPiTOWARDSiFIMS 2014 We have been acknowledged about the FIMS 2014 project, which willbepresentedthelatestsaboutdiabetesandcancer,onlast November. We were so happy to hear that we, as Maltepe Univer7 sity,wouldbehostingthesecondorganizationofturkeyproject, whichaimstoinvitethedistinguishedscientiststoturkeytoprovide scientificknowledgetransferandenhanceinternationalcollab7 orations.weareproudtobethepartofthisuniqueinternation7 alorganization.duringtheeverymeetingwithourprofessors,dr. RananGulhanAktasandDr.BilgeGüvencTuna,weinspiredeach other,creatednewideasandfinallyturnedintoaharmoniousteam. Astheprojectproceeded,webecameateamfindingcreativesolu7 tions to different problems and corresponding in a respectful way toeverydifferentthought.thisincreasedmybeliefinmyfuturejob asamedicaldoctorandmydevotiontoworkmore.allthesemade meembracefimsprojectwithmywholeheartsinceicouldmake contributionforthefuture.wearesoluckysincewe,asmaltepe UniversityMedicalSchool,havechancetopromotethisspecialor7 ADIMiADIMiFIMSi2014 EiDOĞRU Diyabet ve kanser konusunda dünyadaki son araştırmaların sunu7 lacağıfims2014projesindengeçenyılkasımayındahaberimizoldu. AlanındadünyacaisimyapmışbiliminsanlarınıTürkiye yedavetede7 reksongelişmelerkonusundabilgialışverişisağlamayıvebilimsel işbirlikleriniarttırmayıhedefleyentürkiyeprojesininikinciorgani7 zasyonunu Maltepe Üniversitesi olarak üstleneceğimizi duyunca çok mutluolduk.benvetakımarkadaşlarım,tıpfakültesiöğrencileriola7 rakböylebiruluslararasıetkinliğinparçasıolmaktangururduyuyoruz. HocalarımızDoç.Dr.RananGülhanAktaşveYrd.Doç.Dr.BilgeGüvenç Tunailebirlikteorganizasyonekibiolarakyaptığımıztoplantılardabir7 birimize ilham verdikçe ve yeni fikirler ortaya koydukça grup olarak uyumumuzukeşfettik.projemizehazırlanırkenyaşananhersoruna yaratıcıçözümlerleyaklaşan,uzlaşmayayatkın,herfikresaygılıbir takımhalinialdık.bugelecektekimesleğimeolaninancımı,çalışmak içinsahipolduğumözveriyiarttırdı.geleceğebirşeylerkatabilecek olmanıngururuilefimsprojesinedahabüyükbiryüreklesarılmama TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 11>

12 FIMS 2014 ganizationtothewholeworld.wearesoeagertohearaboutrecentresearchesandtomeet withthesedistinguishedscientists.wewilltakeourplacesduringfims2014,whichwillbe heldinmaltepeuniversitybetween6thand8thofjuly.wecompletedpreparationforthis organization,whichisbeingfollowedbymanyinternationalsocietiesandpublishers.wehope youleaveistanbul,thecitywhichwillgatheruslikeitconnectstwocontinents,withpleasant memories,recentknowledgeandnewthoughts. neden oldu. Birçok üniversitede bulunmayan bu güzel imkanlardan faydalanarak Maltepe Üni7 versitesitıpfakültesi ninadınıdünyatıpcamiasınabuşekildeduyurabildiğimiziçinçokşanslıyız. Düşüncedeözgürolmayıvizyonedinmişolanüniversitemizde,böylegüncelbirkonuiçeriğiolan FIMSprojemizle,678Temmuz da;herdüşünceye,araştırmaya,tartışmaya,bilgiyeaçıkveaçola7 rakbizleryerlerimizialmışolacağız.birçokuluslararasıdernekveyayıntarafındandikkatletakip edilenprojemiziçintitizliklehazırlıklarımızıtamamladık.hocalarım,benvetakımarkadaşlarım; ikikıtayıbuluşturduğugibibizleridebuluşturacakistanbul umuzdakibubilimşölenindengüzel anılarveyenifikirleredinmişolarakayrılmanızıtemenniediyoruz. >12 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

13 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi THEiJOURNALiOFiTHEiPANCREAS TheJournalofthePancreas(JOP),publishedbyOMICSgroup, hasjoinedusastheofficialjournaloftheconference.iabstracts of the meeting will be published as proceedings under a spe7 cialissueandwillbesubmittedtoindexmedicus/medline/ PubMed/EBSCO/EMBASE/ScopusandDOAJ.Thejournalwill also publish highlights from the meetings and interviews with speakers. TheJournalofPancreas(JOP),OMICSgrubutarafındanbasılmaktaolanbirdergioluptoplantı7 nınyetkiliyayındergisiolarakbizekatılmıştır.bidirilerinözetleriözelbirsayıolarakyayınlanacak7 tır.busayede;indexmedicus/medline/pubmed/ebsco/embase/scopusvedoajsitelerinde katılımcılarınçalışmalarıyeralacaktır.idergideayrıcatoplantıileilgilibilgilervekonuşmacılarla röportajlaryeralacaktır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 13>

14

15 SPEAKERS&THEABSTRACTSOF THESPEECHES KONUŞMACILAR& KONUŞMAÖZETLERİ

16

17 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi MARTINCHALFIE,PhD ColumbiaUniversity,USA2008NobelLaureate ColumbiaUniversity,ABD2008NobelÖdülüi MartinChalfieisaUniversityProfessoratColumbiaUniversity.He obtainedhisa.b.andph.d.fromharvarduniversityanddidpost7 doctoralresearchwithsydneybrenneratthemrclaboratoryof MolecularBiologybeforemovingtoColumbiain1982.i HeusesthenematodeCaenorhabditiseleganstoinvestigatenerve celldevelopmentandfunction,concentratingprimarilyongenes usedinmechanosensoryneurons.ihisresearchhasbeendirect7 edtowardansweringtwoquitedifferentbiologicalquestions:ihow dodifferenttypesofnervecellsacquireandmaintaintheirunique characteristics?andhowdosensorycellsrespondtomechanical signals?ihesharedthe2008nobelprizeinchemistryforhisintro7 ductionofgreenfluorescentprotein(gfp)asabiologicalmarker. ColumbiaÜniversitesiprofesörlerindenolanDr.Chalfie,Harvard Üniversitesi ndenmezunolduktansonraiyineharvardüniversite7 si ndedoktorasınıtamamladı.1982 decolumbia yagelmedenmrc laboratuvarımolekülerbiyolojibölümündesydneybrenneiledokto7 rasonrasıçalışmalarınısürdürdü. Caenorhabditis elegans ı kullanarak sinir hücrelerinin gelişmesini vefonksiyonlarınıaraştırmaktadır.çalışmalarıözelliklemekanosen7 sor nöronlarda kullanılan genler üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırma7 larıikifarklısoruyayanıtaramaktadır:farklıtiptekisinirhücreleri karakteristiközelliklerininasılkazanırvesürdürürler?duyuhücreleri mekaniksinyallerenasılcevapverir? Dr.Chalfie,GFP(GreenFluorecentProtein) ninbiyolojikişaretleyici olarakkullanılabilmesikonusundakiçalışmalarıile2008yılındakim7 yadalındakinobelödülünüikibilimadamıilepaylaşmıştır.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 17>

18 FIMS 2014 GFP:iLightingiUpiLife ThegreatAmericanbaseballplayerYogi Berraoncesaid, Youcanobservealotby watching. iunfortunately,beforetheearly 1990s observations in the biological sciences wereusuallydoneondeadspecimensthat werespeciallypreparedandpermeabilizedto allowentryofreagentstostaincellcompo7 nents.ithesemethodsallowedaglimpseof whatcellsweredoing,buttheygaveaneces7 sarilystaticviewoflife,justsnapshotsintime.i GFPandotherfluorescentproteinsrevolu7 tionizedthebiologicalsciencesbecausethese proteinsallowedscientiststolookattheinner workingsoflivingcells.igfpcanbeusedto tellwheregenesareturnedon,wherepro7 teinsarelocatedwithintissues,andhow cell activitieschangeovertime.ionceacellcanbe seen,itcanbestudiedandmanipulated.iithe storyofthediscoveryanddevelopmentof GFPalsoprovidesaveryniceexampleofhow scientificprogressisoftenmade:ithroughac7 cidentaldiscoveries,thewillingnesstoignore previous assumptions and take chances, and thecombinedeffortsofmanypeople.the storyofgfpalsoshowstheimportanceof basicresearchonnon7traditionalorganisms. YaşamıiAydınlataniGFPi ÜnlübeyzboloyuncusuYogiBerrabirko7 nuşmasında Seyrederekbirçokşeyigöz7 lemleyebilirsiniz. demiştir.1990 lardanönce biyolojikbilimlerdekigözlemlerinbüyükbir kısmımaalesefcanlıolmayanörneklerüze7 rindeyapılıyordu.buörneklerözelolarakha7 zırlanıyordu ve hücre içerisindekileri boyaya7 bilmekiçinfarklıkimyasallarınhücreiçerisine girmesinisağlayacakşekildegeçirgenlikleri arttırılıyordu. Bu metotlar hücrelerin ne yap7 tığıhakkındabazıbilgilersağlıyordu,ancakbu bilgilerzamaniçerisindesadecebiranınbil7 gisiniverebilmekteydi.gfpvediğerfloresan proteinlerbiyolojikbilimlerdedevrimyarattı. Çünkübiliminsanları,buproteinlersayesin7 decanlıhücreleriniçindekiçalışandünyaya bakabilmeolanağınakavuştu.gfp;genlerin neredekullanılmayabaşladığını,proteinlerin hücre içerisinde nerelerde lokalize olduğunu, vezamanlahücreaktivitesininnasıldeğişti7 ğinianlamadakullanılabilir.gfp ninkeşfive geliştirilmesininhikayesi;bilimselilerleme7 lerininnasılyapılabildiğinegüzelbirörnektir: Tesadüfeseriyapılankeşifler,öncekiinanışları göz ardı etme eğilimi, riski göze alma ve çok sayıdakiinsanınbirlikteçalışması.gfp nin öyküsüaynızamandaklasiküzerindeçalışılan organizmalardışındayapılantemelaraştır7 malarınöneminidegöstermektedir. >18 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

19 ModulationiOfiSensory MechanoreceptoriNeuronsiin C.iElegansiByiInsuliniand OtheriSignals. Gentletouchissensedinthenematode Caenorhabditiselegansbysixtouchreceptor neurons(trns).itransductionrequiresahet7 erotrimericchannelcomprisedoftwodeg/ ENaCproteins,MEC74andMEC710,ina2:1 ratio.itouch sensitivity is modulated by sev7 eraldifferentfactorsandonatleasttwodif7 ferenttimescales.intheshorttermrepeated stimuliresultintwoformsofhabituation,one involvingintrinsicregulationandtheotherre7 quiringsynapticregulation.iinadditionlong7 termaffects(resultingafterseveralhours) areproducedbyvibration,whichactsthrough integrinsandotherfocaladhesionmolecules inthetrnstoincreasesensitivityandlowox7 ygen,highsalt,andentryintothedauerstate, whichaffectneurohormonalregulationbythe productsoftwodifferentinsulingenesofthe TRNs to reduce sensitivity.ithese long7term modificationsactthroughthetranscription factordaf716tochangetheamountofsur7 face MEC74. ithese changes, which are inte7 gratedatseverallevelswithintheanimaland inthetrns,allowtheanimalstoresponddif7 ferently to touch under various environmen7 talconditionsandtoprioritizesensorysignals.i MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi C.elegans taiinsüliniveidiğer SinyalleriTarafındaniDuyusal MekanoreseptöriNöronların Modülasyonu Birnematodolan Caenorhabditiselegans tahassasdokunmaduyusunda6dokunma reseptörnöronu(trns)görevalmaktadır. İletim;DEG/ENaCproteinleriolan MEC74ve7 MEC710(2:1) içerenbirheterotrimerikkanala gereksinimduyar.dokunmaduyusu,enazın7 danikifarklızamanskalasındabirkaçfarklı faktördenetkilenmektedir.kısadönemde tekrarlananuyarılarikiformdakialışkanlık7 lasonuçlanır:biriiçeyönelikdüzenlemeleri içerir,diğeriisesinaptikdüzenlemelerege7 reksinimduyar.birkaçsaatsonraoluşanuzun sürelietkileriise;hassasiyeti,düşükoksijeni veyüksektuzdüzeyiiledauresafhasınagi7 rişiarttırantrnnöronları,içerisindekifokal adhesyonmolekülleriveintegrinlervasıta7 sıylaetkiliolan vibrasyon duyusutarafın7 dan üretilmektedir. Bu da hassasiyeti azaltan TRNnöronlarınınikifarklıinsulingenürünü tarafındannöro7hormonaldüzenlenmesini etkiler.buuzunsürelidüzenlemelertrans7 kripsiyonfaktörüolandaf716 nınyüzey MEC74miktarınıdeğiştirmesiileolmaktadır. HayvanlardaTRNnöronlarıiçerisindekifarklı seviyelerde düzenlenen bu değişiklikler, hay7 vanlarınfarklıçevreselşartlardadokunmaya farklıtepkilervermesineveduyusinyallerine öncelikvermesinesebepolmaktadır.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 19>

20

21 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi DAVIDWHITCOMB,MD,PhD ProfessorofMedicineCellBiologyandPhysiology. Chief,DivisionofGastroenterology, Hepatology&NutritionDepartment UniversityofPittsburghMedicalCenter Pittsburgh,Pennsylvania,USA HücreBiyolojisiveFizyolojiProfesörü, GastroenterolojiHepatolojiveBeslenmeBölümBaşkanı PittsburghÜniversitesiTıpMerkezi Pittsburgh,Pennsylvania,ABD Dr.Whitcombspecializesinpancreaticdiseaseresearch.With graduatetraininginphysiologyandmodelingcomplexconditions, hehasbecomeapioneerintheintegrateduseofmathematics, genetics,neurosciences,immunology,epidemiologyandclinical sciencestostudycomplexinflammationdisordersandcancerrisks ofthedigestivesystem.dr.whitcombhaswrittenover200scien7 tificarticlesandedited8books.heisinhighdemandasaplenary speakeratnationalandinternationalmeetings,andheservesasa topconsultanttogovernmentagenciesandindustryresearchers. HeisthenationalleaderofseveralmajorNationalInstitutesof Health sponsoredmulticenterstudiesandleadsoneofthetophu7 mangeneticsprogramsforcomplexdiseases.hispioneeringwork indevelopinganeffectiveprogramfordeliveringtheinformation neededforpersonalizedmedicineisbeingstudiedandemulatedby otherleadingprogramsthroughoutthecountry. Dr.Whitcombpankreashastalıklarıüzerinebilimselçalışmalaryü7 rütmektedir. Kompleks durumların modellemesi üzerine çalışmaları vefizyolojialanındadoktorayapmasınınardından;sindirimisteminin kanserriskivekonpleksinflamatuvarhastalıklarıüzerineçalışmalar7 da;matematik,genetik,sinirbilimleri,immunoloji,epidemiyolojive klinikbilimleribirliktekullananöncüaraştırmacılardanbiriolmuştur. 200 ünüzerindebilimselmakaleyazmıştır,8kitabıneditörüdür.ulu7 salveuluslararasıtoplantılardaarananbirkonuşmacıdır.hükümet ajanslarıveendüstriaraştırmalarındaarananbirkonsültanolarak görevyapmaktadır.amerikanulusalsağlıkörgütü(nih) nünspon7 sorolduğuçokmerkezlibirkaçönemliçalışmanınlideridir.kompleks hastalıklardainsangenetiğiprogramlarındanbiriniyönetmektedir. Kişiyeözeltıpiçinihtiyaçduyulanbilgilerinsağlandığıbirprogram geliştirmeüzerineolanöncülçalışmalarıülkedediğerbazıçalışma7 lararehberliketmiştir. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 21>

22 FIMS 2014 Dr.WhitcombisservingaspresidentoftheAmericanPancreaticAssociationandChairman ofthepancreaticdisorderssectionoftheamericangastroenterologyassociation.hefound7 edandleadsthemidwestmulticenterpancreaticstudygroupandthecollaborativealliance forpancreaticeducationandresearch(caper):hewasvotedbyhispeersasabestdoctorin America(2009topresent),selectedoneofASGReview stop75gastroenterologistsinamer7 ica(november2010),andnamedbybecker sacsreviewasoneofthe20greatphysicians inpennsylvania(may26,2011). Dr.WhitcombfoundedtheCenterforGenomicSciences(nowpartoftheGenomicsand ProteomicsCoreLaboratory),servedasDirectoroftheNutritionSupportServiceandDirector ofgastroenterologyforthepittsburghvahealthcaresystem.heisthegianteaglefounda7 tionprofessorofcancergeneticsandmedicaldirectoroftheupmcliver7pancreasinstitute ComprehensivePancreasProgram. iamerikanpankreatikhastalıklarderneğiveamerikangastroenterolojibirliğipankreatikhas7 talıklarbölümübaşkanlığıgörevleriniyürütmektedir.midwestçokmerkezlipankreasçalışma GrubuvePankreasEğitimveAraştırmaBirliği(CAPER)nikurmuştur,liderlikyapmayadevamet7 mektedir.2009yılındanbuyanaamerika nıneniyidoktorlarıarasındagösterilmektedir.2010 da Amerika nıneniyi75gastroenterologuarasında(asgreview),2011 depennsylvania nıneniyi20 doktoruarasındayeralmıştır.(becker sacsreview) Dr.WhitcombşuandaGenomikveProteomikMerkezLaboratuvarı nınbirparçasıolangeno7 mik Bilimler Merkezi ni kurmuştur. Beslenme Destek Hizmetleri Direktörü ve Pittsburgh Sağlık Sigorta Sistemleri Gastroenteroloji Direktörü olarak görev yapmıştır. UPMC Karaciğer7Pankreas Enstitüsü Kapsamlı Pankreas Programı Medikal Direktörü ve Kanser Genetikleri Üzerine Giant EagleFoundation profesörüdür. >22 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

23 DiabetesiandiCancer: TheiProblemiofiReverse CausalityiandiMissingiLinks Severalepidemiologystudieshaveobserved thatthereisahigherthanexpectedassociation between diabetes mellitus(dm) and pancreatic ductaladenocarcinoma(pdac).however,be7 causenoplausiblemechanisticlinkexistsbe7 tweenhighglucoselevelsandcarcinogenesis, additionalriskfactorsarelikelyinvolved.evaluat7 ingtheseepidemiologicdatahasbeenconfound7 edbydifficultyinidentifyingappropriatecontrol populationsandinreplicatingthedemographics andriskfoundinpreviousstudies.furthermore,a significantsubsetofpatientsdevelopeddmupto 2yearsbeforethedetectionofcancer,suggesting thattheglucoseintoleranceinthesepatientsis aparaneoplasticsyndromelinkedtofactorsre7 leasedfromthetumorratherthantypicaltype1 ortype2dm.indeed,dmisamajorco7morbidity ofpdacandisoftenreversedfollowingresection ofthecancerandamajorpartofthepancreas, whileinothercases,pancreaticresectionleadsto DM.Finally,theDMmaybeassociatedwithprevi7 ousacutepancreatitisand/orsubclinicalchronic pancreatitis,sothatthediagnosisofpancreatitis isoftenmissed.thepancreatitisfactorisim7 portantsincethelinkbetweenpancreatitisand pancreaticcanceriswellestablishedandaclose temporallinkbetweenpancreatitisanddiabetes inknown.inthesecasestheprimaryepidemiol7 ogy association is between DM and pancreatitis rather,andsecondarily,thereisamechanistic associationbetweenpancreatitisandpdac.to date,though,pancreatitisandpancreatogenicdm (Type3c)hasnotbeenadequatelyassessedina majorepidemiologystudy.theseobservations indicatethatglucoseintoleranceisnon7specific, that PDAC can cause DM, and that pancreatitis may be an important missing link between DM andpdac.thus;newcarefullycontrolledstudies areneededtobetterunderstandtheunderlying causeoftheassociationofpdacwithdm. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi DiyabetiveiKanser: TersiNedensellikiProblemiive EksikiBağlantılar Çeşitli epidemiyoloji çalışmaları, diabetes mel7 litus(dm)vepankreatikduktaladenokarsinoma (PDAK) arasında beklenenden fazla bir birlikte7 lik olduğunu göstermiştir. Ancak, yüksek glukoz seviyesivekarsinojenezarasındaolasımekanis7 tikbirbağlantıbilinmediğiiçin,büyükihtimalle başka risk faktörleri de işin içindedir. Bu epide7 miyolojikverileranalizedilirken,uygunkontrol popülasyonları bulmak ve önceki çalışmalardaki demografiyiveriskleritekrarlamakzorolmuştur. Bunaekolarak,kanserinteşhisindenikiyılaka7 darçıkanbirsüreöncesindehastalarınönemlibir kısmıdmgeliştirmiştir;budabuhastalardakiglu7 kozintoleransıntipiktip1yadatip2dm dendeğil tümördensalgılananfaktörlerleilintiliparaneop7 lastiksendromuolduğunuönesürer.gerçekten dedm,pdak ınönemlibireşzamanlıhastalığıdır veçoğuzamankanserinvepankreasınönemli birkısmınınrezeksiyonundansonratersineçev7 rilir ancak bazı vakalarda pankreatik rezeksiyon DM eyolaçar.sonolarak,dmgeçmiştekibirakut pankreatitve/veyasubklinikkronikpankreatit ileilişkilendirilebilir;böylecepankreatitinteşhi7 siçoğuzamangözdenkaçmıştır.pankreatitve pankreatikkanserarasındakiilişkiiyiceanlaşıldığı içinpankreatitfaktörüönemlidirvepankreatit ile diyabet arasında yakın zamansal bir bağlantı olduğubilinmektedir.buvakalarda,birincilepi7 demiyolojikbirliktelikdahaçokdmvepankreatit arasındadırveikincilolarak,pankreatitvepdak arasındamekanistikbirliktelikgörülmektedir.fa7 kat,bugünekadar,pankreatitvepankreatojenik DM(Tip3c),büyükbirepidemiyolojikçalışmada yeterinceişlenmemiştir.bugözlemler,glukozin7 tolerasınnonspesifikolduğunu,pdak ındm eyol açabileceğinivepankreatitindmvepdakarasın7 daki eksik bağlantı olabileceğini göstermektedir. Bunedenle;PDAKveDMilişkisininaltındayatan nedenlerindahaiyianlaşılabilmesiiçinkontrollü çalışmalaragerekvardır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 23>

24 FIMS 2014 ChroniciPancreatitis, Typei3CiDiabetes,iand PancreaticiCanceriRisk Abouthalfofallpatientswithchronicpan7 creatitis(cp)developdiabetesmellitus(dm) duetothelossofisletcellmass,notjustbeta cellsasintype 1DM(T1DM),orduetoinsulin resistance,asintype2dm(t2dm).patients withdmfromlossofisletsduetopancreatic diseaseorresectionarediagnosedwithpan7 creatogenic or Type 3c DM(T3cDM). Patients witht3cdmalsolosecounter7regulatory hormones,suchasglucagonandpancreatic polypeptide,andexperiencemaldigestionas7 sociatedwithpancreaticexocrineinsufficien7 cy.patientswitht3cdmarethereforemore susceptible to hypoglycemia and a mismatch (asynchrony)betweenfoodingestionandnu7 trientabsorption.atthesametime,theuse ofincretintherapyislikelyuseless,sincemal7 digestionleadstothereleaseofhigherlevels ofhindguthormones,includingglp1.thus, T3cDMcausedbyCPordestructionoftheis7 lets involves a special class of potential risks andcomorbiditythatmaybeoverlookedifthe CPhasnotbeendiagnosed.Further,because CPisalsoassociatedwithpancreaticductal adenocarcinoma,betterclassificationofpa7 tientswithdmisneededtodetermineifpdac is associated with DM or with undetected CP thatgaverisetot3cdmthatwaspreviously misclassifiedast1dmtot2dm.. KronikiPankreatit, Tipi3CiDiyabetiveiPankreatik KanseriRiski iikronikpankreatit(kp)hastalarınınyaklaşık yarısı,sadecebetahücrelerinintip1dm(t1d7 M) dekigibiyokolmasıyadatip2dm(t2d7 M) dekiinsülindirenciyüzündendeğil,aynı zamandaadacıkhücrekütlelerininkaybıne7 deniylediabetesmellitus(dm)geliştirir. Pankreatikhastalıkyadarezeksiyonukay7 naklıadacıklarınkaybıyüzündendmgöste7 renhastalar,pankreatojenikveyatip3cdm (T3cDM)ileolaraktanımlanır.T3cDMhastaları aynızamandaglukagonvepankreatikpo7 lipeptidgibikarşı7düzenleyicihormonlorını kaybedervepankreatikekzokrinyetmezliğiy7 leilintilisindirimyetmezliğiilekarşıkarşıya kalırlar.böylece,t3cdmhastaları,hipoglise7 miyeveyemekalınımıvebesinemilimiara7 sındabirdesenkronizasyonayatkındır.aynı zamanda, sindirim bozukluğu, GLP1 dahil son bağırsak hormonlarının salımına sebep oldu7 ğuiçininkretinterapisibüyükbirolasılıklıla işeyaramazhaldedir.böylece,kpkaynaklı T3cDMveadacıklarınyokolması,özelpotan7 siyelbirrisksınıfıvekpteşhiskonulmadıy7 saesgeçilebilecekeşzamanlıhastalanmayı kapsar.dahası,kpayrıcapankreatikduktal adenokarsinomaileilişkilendirildiğiiçin,dm lu hastalarındahaiyibirşekildesınıflandırılma7 sına ihtiyaç vardır. PDAK ın DM ile ilişkili olup olmadığınıanlamakveinöncedenyanlışlıkla T1DMyadaT2DMolaraksınıflandırılmışolan Tip3DMa sebep olan saptanmamış KP ile bir7 likteolupolmadığınıanlamakiçinbutürsınıf7 lamagereklidir. >24 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

25 MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi SURESHT.CHARI,MD,FACG ProfessorofMedicine,MayoClinicCollegeofMedicine, Rochester,USA TıpProfesörü,MayoKliniği,TıpFakültesi Rochester,ABD DrCharitrainedinInternalMedicineandGastroenterologyinIndia.He thendidthealexandervonhumboldtfellowshipinmannheimgermany followingwhichhemovedtotheunitedstatesin1993wherehecom7 pletedaresidency(universityofarizona)andfellowshipingastroenter7 ology(mayo)beforejoiningasfacultyatmayoclinicrochesterin1999.he iscurrentlyprofessorofmedicineandconsultant,divisionofgastroen7 terologyandhepatology,mayoclinicrochester. iprofessor Chari is a clinical pancreatologist and former Head of the PancreasClinic,oneofthefewclinicsdevotedexclusivelytocareofpa7 tientswithpancreaticdisease.hisnih7fundedresearchisonnew7onset diabetesasamarkerofearlypancreaticcancer.hisclinicalresearchhas spannedthebreadthofpancreaticdiseasesincludingtropicalchronic pancreatitis,autoimmunepancreatitisandcystictumorsofthepancreas. iprofessorcharihasbeenacouncilorfortheinternationalassociation ofpancreatologysince2006,andacouncilorfortheamericanpancre7 aticassociationfrom ,ofwhichheservedaspresidentfrom DrChari;Hindistan daiçhastalıklarıvegastroenterolojieğitimialmış7 tır. Ardından Mannheim Germany Alexander von Humboldt Fellowship üniversitebursunukazanmış,1993 teamerikabirleşikdevletleri negöç etmiştir.arizonaüniversitesi ndeasistanlığınıtamamlamıştır.mayoklini7 ği ndegastroenterolojivehepatolojibölümündeprofesorvekonsültan olarakgörevyapmaktadır. iklinikpankreatolojist tir.dr.chari;pankreatikhastalıklarıntedavisi üzerineözelleşmişbirkaçkliniktenolanpankreaskliniği nindeönceki dönembaşkanlığınıyapmıştır.amerikanulusalsağlıkenstitüsü(nih)ta7 rafındandesteklenenaraştırması;erkendönempankreaskanseribelir7 teciolarakyenibaşlamışdiyabetüzerinedir.iklinikaraştırmalarıtropical kronikpankreatit,otoimmunpankreatit,pankreaskistiktümörlerinide içerengenişbirspektrumayayılmıştır.i i2006danbuyanauluslararasıpankreatolojibirliğikonseyüyesiolan Dr.Chari;, yıllarıarasındaAmerikanPankreasBirliğiKonseyi Üyeliği, yıllarında Amerikan Pankreas Birliği Başkanlığı gö7 revleriniyürütmüştür.i TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 25>

26 FIMS 2014 New7onsetiDiabetes: Aiclueitoitheiearlyidiagnosisiof PancreaticiCancer Pancreaticcanceristhetenthmostcommon cancerdiagnosis;however,itisthefourth most common cause of death due to cancer. Recent estimates suggest that by 2020 pan7 creaticcancerwillbecomethesecondmost commoncauseofcancerdeathintheus.the 5yearsurvivalrateinallpatientsisonly~5% andhasnotchangedsignificantlyoverthe pastfivedecades. Thoughtherelationshipbetweendiabe7 tesmellitusandpancreaticcancerhasbeen knownforover125years,itstillremainsto befullyunderstood.thecomplexrelation7 ship between the two diseases has been the subjectofnumerousclinical,epidemiological, laboratoryandexperimentalstudies.epide7 miologicstudiessuggestthatlong7standing type2diabetesisamodestriskfactorfor thedevelopmentofpancreaticcancer.me7 ta7analysis of multiple cohort and case7con7 trolstudiesshowthattheriskofpancreatic cancerinthosewithdiabetesfor>5yearsis 1.5to2.0foldhigher.Thisisnotfullyexplained bysharedriskfactorsbetweenthetwodis7 easessuchasobesity. Thereisalsostrongclinical,epidemiolog7 icalandexperimentalevidencetoshowthat pancreaticcancercausesdiabetes.hyperg7 lycemia and diabetes mellitus occur in ~85% ofpancreaticcancersubjects,withdiabetes beingpresentin45%to67%ofpancreatic cancerpatientsdependingonhowdiabetes is ascertained. Majority(~75%) of diabetes in pancreaticcancerisnew7onset,i.e.,lessthan 3yearsinduration.Thenew7onsetdiabetes oftenresolveswithresectionofcancer. YeniiBaşlayaniDiyabet: PankreasiKanseriiErkeniTanısı İçiniBiriİpucu >26 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection Pankreaskanseri,tümkanserlerarasında onuncusıradaolmasınarağmenkanserlerden ölümlerdedördüncüsıradadır.sonçalışmalar, 2020yılınakadarpankreaskanserininAme7 rikabirleşikdevletleri ndeölümesebepolan kanserlerarasındaikincisırayaçıkacağını desteklemektedir.hastaların5yıllıkyaşam şansıyaklaşıkolarak%5 tirveson50yılıaş7 kınsüredirbuorandeğişmemiştir. 125yılıaşkınsüredirdiyabetkanserilişkisi bilinmesinekarşılık,halatamanlamıylaan7 laşılamamıştır. Bu iki hastalık arasındaki kar7 maşıkilişkiçoksayıdaepidemiyolojik,klinik, deneyselvelaboratuvarçalışmalarınakonu olmuştur.epidemiyolojikçalışmalar,uzun sürentip2diyabetinpankreaskanserigeli7 şimindebirriskfaktörüolduğunudestekle7 mektedir..vakaçalışmalarıveçoklukohort metaanalizleri5yıldanuzunsürelidiyabet hastalarındapankreaskanserriskinin1,572 katarttığınıgöstermektedir.bununnedeni, obesitegibiherikisindederiskfaktörüolan sebeplernedeniyletamanlaşılamamıştır Çoksayıdakiklinik,epidemiyolojikvede7 neyselçalışmalardaneldeedilenkanıtlar; pankreaskanserinindiyabetesebepolduğunu göstermektedir.pankreaskanserlihastaların %85indehiperglisemivediyabetgelişmek7 tedir.buvakalarınbüyükkısmı(%75)yeni başlangıçtır,yani3yıldandahakısasüredir mevcuttur.kanserlidokununrezeksiyonuile yeni başlayan diyabet sorunu sıklıkla çözüm7 lenebilmektedir. Pankreaskanserlihastadayenibaşlayan diyabetinparaneoplastikbirhadiseolduğu fikri; adrenomedullin isimli 52 aminoasit içe7

27 Thenotionthatnew7onsetdiabetesinpan7 creaticcancerisaparaneoplasticphenome7 non caused by tumor secreted products was strengthenedbyarecentstudythatproposed adrenomedullin,a52amino7acidpolypeptide, asastrongcandidateformediatorofdiabetes inpancreaticcancer.inpreviousstudiesadre7 nomedullin has been shown not only to pro7 motepancreaticcanceraggressiveness,but alsoinhibitsinsulinexocytosisfrombetacells. In the aforementioned study pancreatic can7 cercelllinesoverexpressingadrenomedullin wereshowntoinhibitinsulinsecretion,an effectthatwasreversedbysilencingadre7 nomedullin.adrenomedullinwasalsoshown tobeoverexpressedinhumanpancreatic cancerandplasmalevelsofadrenomedullin were also increased in pancreatic cancer pa7 tients,especiallythosewithdiabetes. New7onset diabetes appears to be the only cluetothepresenceofasymptomaticsporad7 icpancreaticcancer.nearly25%ofpatients withpancreaticcancerarediagnosedwith diabetes6monthsto36monthsbeforethe diagnosisofpancreaticcancer.conversely, subjectswithnew7onsetdiabetesoverage 50havean87foldhigherriskforhavingpan7 creaticcancer.thusnew7onsetdiabetesmay beacluetotheearlydiagnosisofthecancer. However,thesuccessofthestrategytouse new7onsetdiabetesasamarkerofpancre7 aticcancerwilldependonourabilitytodis7 tinguishpancreaticcancer7associatediabe7 tesfromthemorecommontype2diabetes. Thisstrategyprovidesfordiagnosisofearly, asymptomaticpancreaticcancer. MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi ren bir hormonun mediyatör olarak güçlü bir adayolduğunugösterenbirsonçalışmaile desteklenmektedir.öncekiçalışmalar;adre7 nomedullin inpankreaskanserisaldırganlığını arttırmasınınyanısırabetahücrelerindenin7 sülininekzositozisyoluylasalınımınıdainhi7 be ettiğini göstermiştir.adı geçen çalışmada adrenomedullinaşırıekspresseedenpank7 reashücredizilerindeinsulinsekresyonunun inhibeolduğu,adrenomedullinazaldığında buetkiningeridöndüğügösterilmiştir.ad7 renomedullininsanpankreaskanserlerinde, özelliklediyabetliolanlardaplazmadaarttığı gösterilmiştir. Yeni başlayan diyabet, asemptomatik panc7 reaskanserivarlığınıngösterilebilmesindebir ipucuolabilir.pankreaskanserlihastaların yaklaşık%25 indepankreaskanseritanısıko7 nulmadan6736ayöncediyabettanısıkonul7 muştur.diğer taraftan, 50 yaş üzerinde yeni başlayandiyabetvakalarındapankreaskanser riskinin8katfazlaolduğugörülmektedir.bu nedenle;yenibaşlayandiyabetkansererken tanısındabiripucuolabilir.ancak,yenibaş7 layandiyabetinpankreaskanserininerkenta7 nısıiçinbirişaretolduğunungösterebilmemiz; pankreaskanseriyleilişkilidiyabetleklasiktip 2diyabetiayırabilmemizebağlıdır.Bustrateji; erkendönemasemptomatikpankreaskanseri tanısınıkoyabilmemizisağlayacaktır. TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 27>

28 FIMS 2014 Mechanismi(s)iof PancreaticiCancer7Induced Diabetes Whilelong7standingdiabetes(DM)modest7 ly increases the risk of pancreatic ductal ad7 enocarcinoma(pc),thereisgrowingevidence thatpcfrequentlycausesdm.upto85% ofpcpatientshavedmorhyperglycemia, whichfrequentlymanifestsinthe2to3years precedingthediagnosisofcancer.converse7 ly,subjectswithnew7onsetdmhaveahigh probability(578foldshigherthanthepopu7 lation)ofbeingdiagnosedwithpcwithin173 yearsofdmonset.resectionofthepcleads toameliorationofdm. Type2DMoccursduetobetacellfailurefol7 lowingobesity7associatedinsulinresistance. Asintype2DM,betacelldysfunctionandpe7 ripheralinsulinresistanceareseeninpc7in7 duceddm(pc7dm).however,incontrastto type 2 DM, onset and progression of glucose intoleranceinpc7dmoccurinthefaceofon7 going,oftenprofound,weightloss.theweight lossprecedesthedevelopmentofdminpc andoccursmonthsbeforetheonsetofcancer cachexia.studiesshowthatpcisassociated withprofoundinsulinresistancethatresolves followingpcresection.however,thevery highfrequencyofdmsuggeststhatthereis associatedbetacelldysfunction. TherearemanyhypothesesforhowPC mightcausedm. a)ispc7dmsimplytype2dm?canonicalrisk factorsfordm(age,bmiandfamilyhistoryof DM) are also risk factors for PCDM. However, the fact that new7onset DM and hyperglyce7 miaoccurin85%ofpcsuggestapc7specific stressorthatprofoundlyandconsistentlyde7 compensatesglucosehomeostasis. PankreasiKanserinin İndüklediğiiDiyabet Mekanizmaları >28 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection Uzunsürelidiyabet(DM)olgularınınpank7 reatikduktaladenokarsinoma(pk)riskini arttırabildiğibilinmeklebirlikte,pk nındadm asebepolduğunugösterenkanıtlarartmak7 tadır.pklihastaların%85 indehiperglisemi görülmektedir.geneldekansertanısınınko7 nulmasından273yılsonraortayaçıkmaktadır. Diğertaraftan,DMtanısıkonmuşhastalarda 173yıliçerisindePKtanısıkolmaolasılığınor7 malpopülasyonagöre578katartmaktadır. PKlidokununçıkarılmasıDMdaiyileşmeye sebepolmaktadır. Tip2diyabet;obesiteyebağlıinsulindirencini takipedenbetahücrekaybınabağlıoluşmak7 tadır.tip2dmtakigibi,betahücredisfonksiyo7 nuveperiferikinsulindirencipkninindükle7 diğidmvakalarında(pk7dm)görülmektedir. Ancak,Tip2diyabettekinintersinePK7DM lu hastalardaglukozintoleransınınbaşlangıcıve ilerleyişisıklıklakilokaybıylabirliktedir.kilo kaybıpklidmgelişenhastalardaöndegiden birbulgudur.vepknebağlıkaşeksioluşu7 mundanaylaronceortayaçıkar.çalışmalar; PKnin,PKlihastalardarezeksiyonunardından insulin direncinde ortaya çıkan değişikliklerle bağlantılıolduğunugöstermektedir.çoksayı7 da DMdabetahücredisfonksiyonuilebera7 berdir. PKninDManasılnedenolduğukonusunda farklıhipotezlervardır: a)pk7dmbasitbirtip2dmmudur?yaş,vü7 cut7kitleindeksi,dmunasahipailebireyleri DMiçinolduğugibiPK7DMiçinderiskfak7 törleridir.ancakpklihastaların%85indeyeni başlayandmvehiperglisemiortayaçıkması PKespesifikbirstressetkenininsürekliolarak

29 b)couldpcdmbeaconsequenceofpro7 foundcachexiaseeninpc?cachexiaisas7 sociatedwithinsulinresistancewhichcould potentiallydecompensateglueshomeostasis, especiallyintheelderly.thisisunlikelytoex7 plainpcdmas c) Could obstruction of the pancreatic duct andconsequentpancreaticatrophycause PCDM?PCisfrequentlyassociatedwithob7 structivepancreatitisanddistalatrophy. However,onsetofDMoccursatatimewhen CTdoesnotevenshowamass.Additionally, insulinlevelswouldbeexpectedtobelow in patients with DM due to destruction of is7 letmass.insulinlevelsarerelativelyhighin PCDM,reflectinginsulinresistance. d)themostlikelyexplanationforthefre7 quentoccurrenceofdminpcisthatitisa paraneoplasticphenomenoncausedbytumor secretedproducts.apartfromtheclinicaland epidemiologicalevidencenotedabove,this notionissupportedbylaboratorydatathat supernatant from PC cell lines inhibit insulin secretion. Althoughmuchremainstobelearned,new insightsonthepathogenesisofthesemeta7 bolicalterationsinpchaverecentlyemerged. Adrenomedullin,whichisover7expressed inpc,wasidentifiedasapotentialmedia7 torofbeta7celldysfunctioninpcdm.adre7 nomedullinisapluripotenthormonewithho7 mologysemblancetoamylin.inthepancreas, itsreceptorsarefoundonbetacellsandits expressionisseenspecificallyinthefcells of the islets. Inhibition of insulin secretion in betacellsinducedbysupernatantfrompc celllineswasreplicatedbyexternaladdition ofadrenomedullinandabrogatedbyitsge7 neticknockdown.similareffectswereseen inorthotopicandsubcutaneousinvivotumor modelsusingadrenomedullinexpressingpc celllines.further,plasmaadrenomedullin MaltepeUniversityIMaltepeÜniversitesi glukozdengesinibozduğunugöstermektedir. b)pkdm,pk ndegörülenkaşeksininsonucu mudur?kaşeksiinsulindirenciilebirliktedir. Budaözellikleyaşlılardaglukozdengesinin korunmasınayetmemektedir.pk7dm uaçık7 lamadayetersizkalmaktadır. c)pakreatikkanalınobstrüksiyonuvearka7 sındanortayaçıkanatrofipkdm asebepola7 bilirmi?pk,çoğukezdistalatrofiveobstrüktif pankreatitilebirliktedir.ancak,dm,ctdebir kitlegörülmedenöncekizamanlardaoluş7 maktadır.ekolarak,adacıkharabiyetinebağlı DMhastalarındainsulindüzeyinindüşükol7 masıbeklenir.pkdm daiseinsulinrezistansı7 nıgöstereninsulinyüksekliğimevcuttur. d)enbüyükolasılık,tümörtarafındansal7 gılananürünlerleortayaçıkanparaneoplastik birolayolmasıdır.yukarıdabahsedilenklinik veepidemiyolojikkanıtlardanbaşka,pkhücre dizilerindeneldeedilensüpernatanıninsulin sekresyonunuinhibeettiğigösterilmiştir. Bilinmeyençokolmasınakarşılık,PKindeki metabolikdeğişikliklerinpatogeneziortaya çıkarılmıştır.pk indeçoksalgılananadreno7 medullin,pkdm luhastalardabetahücredis7 fonksiyonuiçinpotansiyelbirmediyatördür. Adrenomedullin;dışgörünüşüileamylinle benzeyenbirpluripotenthormondur.beta hücrelerindereseptörleribulunmuştur.eks7 presyonu ise daha çok adacık F hücrelerinde görülür.insülinsekresyonununpkhücredizi7 lerindeneldeedilensüpernatanileinhibisyo7 nu;adrenomedüllinindışarıdanverilmesiyle deoluşturulabilmektedirvegeneticknock7 downileortadankaldırılabilmektedir.ben7 zeretkiler,adrenomedullinekspresseeden PKhücredizilerininkullanılduğısubkütanve ortotopikinvivotümörmodellerindedegö7 rülmektedir.ayrıca,pk lıhastalardaadreno7 medullindüzeyininkontrolgrubunavehatta PKDM luhastalaraoranladahayüksekolduğu TIPTAYENİLİKLER:Diyabet,Kanserveİlişkileri 29>

30 FIMS 2014 levelswerehigherinpccomparedtocontrols andevenhigherlevelswereseeninpcdm. Overexpressionofadrenomedullinwasseen insurgicallyresectedspecimensofpc.these datastronglysupportthenotionthatadre7 nomedullinmediatesbetacelldysfunction. ThecauseofinsulinresistanceandPCDM7as7 sociatedweightlossremainsunclear,though theseappeartobeparaneoplasticphenome7 naaswell. PCisassociatedwithauniquemechanism ofdm.theonsetofdmoccursbetween6 monthsand365monthsbeforepcdiagnosis in20725%ofpatients.atthistimepatients areotherwiseasymptomatic.thissuggests thatnew7onsetdmcouldbebiomarkerof asymptomaticpc.however,thestrategyto usenew7onsetdmasamarkerofasympto7 maticpcwillsucceedonlyifpc7dmcanbe distinguishedfromthemorecommontype2 DM.IdentifyingthemediatorsofPC7DMcould leadtodiscoveryofnovelbiomarkersofpc. görülmüştür.pk nincerrahirezeksiyonunda adrenomedullinoverekspresyonugörülmek7 tedir.buveriler,adrenomedullininbetohücre disfonksiyonunanedenolduğufikrinidestek7 lemektedir. İnsülinrezistansının ve kilo kay7 bınınnedeniisebilinmemektedir.bununda paraneoplastikolduğudüşünülmektedir. PKkendinehasbirmekanizmaileDMile ilişkilidir.hastaların%20725 indepktanısı konmadan6ila365ayoncedmbaşlamıştır. BudönemdePKsemptomlarıyoktur.Buda, yenibaşlayandm unasemptomatikpkgös7 tergesiolabileceğinigöstermektedir.ancak, PKDMklasikTip2DM tanayırtedilebilirseyeni başlayan DM un asemptomatik PK göstergesi olabileceğiortayaçıkarılacaktır.pkdmmedi7 yatörlerinintanımlanması;pktanısındayeni biyo7işaretleyicilerinortayaçıkarılmasınısağ7 layabilir. >30 FRONTIERSINMEDICALSCIENCES:Diabetes,CancerandTheirConnection

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY): MONOGENIC DIABETES

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY): MONOGENIC DIABETES Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY): MONOGENIC DIABETES Sumer Belbez Pek, MD University of Michigan April 2016 MODY Hikayesi ve Tarihi TAKIM: Sumer Pek + Stefan Fajans + John Floyd Başlangıç: Diabetes

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği Canan Özgen ODTÜ KKM 14 Kasım2014 Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Bakış FBE nin MİSYONU FBE Programlarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

Türkiye 2,920,000 6,422,000

Türkiye 2,920,000 6,422,000 Meltem TÜRKER Türk Eczacıları Birliği Araştırma Uzmanı meltem.bayazit@teb.org.tr 1982 yılında Berlin de doğdu. 2001 yılında Çanakkale Süper Lisesi ni, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti

Akciğer Kanseri Erken Teşhis Kiti Şükrü Atakan Alper Poyraz Doç. Dr. Ali O. Güre - ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı 2 Nisan 2015, Perşembe Sunum İçeriği Araştırma / Çalışma Alanı Kanser Erken Teşhisi Araştırma- Proje-

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Prof Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

Prof Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Prof Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Kuruluş DESAM, 23.06.2015 tarihili Yakın Doğu Üniversitesi Senato kararı. Kurucu Üyeler Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Prof. Dr. Nerin Bahçeciler ÖNDER Prof. Dr. Seda VATANSEVER Doç.

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

! HANDE YILDIRIM Personal Information Date of Birth: 13.06.1990 Address: E-mail: Phone: 5068603514 URL: Medicine Department of yildirim-hande@hotmail.com Education PhD/Medical Specialization 1.12.2014-present

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi

Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi Dr. Mustafa YAMAN 5 Ekim 2016-Edirne Kan Şekeri Glisemik İndeks Nedir? Dünyadaki Durum Ülkemizdeki Durum Gıdaların Glisemik İndeksi Nasıl Belirlenir?

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Diyabet nedir? Ensülin nedir?

Diyabet nedir? Ensülin nedir? Was ist Diabetes? Was ist Insulin? (Türkisch) Diyabet nedir? Ensülin nedir? Diyabet melitusun temelleri Diyabet melitus Diyabet, kronik bir özümleme bozukluğudur. Diyabetli olmak demek, ya vücudunuzun

Detaylı

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA Portal Adres TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA : www.reklamazzi.com İçeriği : Pazarlama İletişimi Tarih : 26.03.2015 : http://www.reklamazzi.com/turk-henkelde-ust-duzey-atama-145487.htm 1/2 TÜRK HENKEL'DE

Detaylı

December. January. February. March

December. January. February. March Months EU Thursday Seminars Green Breakfast Seminars Conflict Management NAATR Training 30 Nov-05 Dec 2009 3 December 2009 / 09:30-12:00 Carbon Trade, Opportunuties & Turkey / Gülçin Özsoy, REC Turkey

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail. Ayla Tisinli Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.com Eğitim: 2003 Doktora (PhD) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Detaylı

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın o EGE İkinci SAĞLIK düzey HOSPITAL OPERATING ROOM PRICING POLICY TEAM MEMBERS ÇAĞLA CİHANBEYLERDE ELİF SULTAN GEZİCİ SEREN ÖZEN TUĞÇE KALKAN ADVISORS MURAT FADILOĞLU SENCER YERALAN SUPERVISIOR ÜMİT BOYACIOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Çevrimsel Araştırma. Prof.Dr. Yağız Üresin. İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD

Çevrimsel Araştırma. Prof.Dr. Yağız Üresin. İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD Çevrimsel Araştırma Prof.Dr. Yağız Üresin İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD 1 2 Çevrimsel ve Klinik Bilim- Yeni bir bakış açısı zamanı Çevrimsel Araştırma yayınlarının yıllara göre

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Işık ASLAY 1967 yılında lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi. 1982 yılında

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89 Doç.Dr. FATİH HAZAR Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Spor 1991-1995 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBölümü Spor Anabilim 1995-1999 Yüksek

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları

Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Neşe Direk Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Genetik Epidemiyoloji ve Psikiyatri Genome-Wide vs. Aday Gen Asosiyasyon

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Dünya çapında ve Avrupa da halk sağlığı sorunu AVRUPADA DİYABET YÜKÜ 20-79 yaşları 2003 2025

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Türkiye de Klinik Adacık Hücre Transplantasyonunda Neredeyiz? İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM)

Türkiye de Klinik Adacık Hücre Transplantasyonunda Neredeyiz? İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM) Türkiye de Klinik Adacık Hücre Transplantasyonunda Neredeyiz? İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM) Diyabet-Komplikasyonlar-Adacık-Kök Hücre Ülkemizde ciddi sağlık sorunu

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih :11.09.2015 Kanser Vakaları ve Kanserden Ölüm Oranları Sayı :10 Hazırlayan H. Erkin SÜLEKLİ Katkıda Bulunanlar Saadet TURHAL Nurdan

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı