Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 Palmiye Adalarý na DÝZAYN imzasý DÝZAYN at Palm Islands Yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle dünya rekoru kýrarak bir ilke daha imza atýyoruz. Birleþik Arap Emirlikleri nde inþa edilen The Palm e Dizayn Grup markalý hijyenik su borularý ve yerden ýsýtma borularý döþüyoruz. Türkiye nin baþarýsý Dünyanýn en çok büyük projesi The Palm de Dizayn Grup ürünlerinin tercih edilmiþ olmasýný ülkemiz adýna bir baþarý sayýyoruz. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ýbrahim Mirmahmutoðullarý konuya iliþkin görüþünü Böyle önemli bir projede tercih edilmemiz markamýzýn gücü, kalitemizin yüksekliði ve ürün sorumluluk sigortamýzýn bulunmasý sayesinde gerçekleþti. Dizayn Grup her yýl cirosunun % 4 ünü AR-GE ye ayýrýyor. Deformasyona uðramayan, tonlarca aðýrlýðýn altýnda kýrýlmayan borular üretiyoruz. Bu bizi dünyada ayrýcalýklý, taklit edilen bir firma konumuna getirdi. þeklinde açýklýyor. Hedef hep daha iyisi 2004 yýlýnda ayný bölgeye bu ve benzeri projeler için ihracata baþladýk yýlý sonuna kadar The Palm projesi için 8-10 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirmeyi planlýyoruz. Dizayn Grup un birçok ülkede The Palm gibi projelerin tedarikçisi olduðunu belirten Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Mirmahmutoðullarý, Dizayn Grup u dünyada aranan bir marka haline getirmeyi amaçlýyoruz. Bu güne kadar ciddi yol aldýk, daha iyisini yapmak için çalýþýyoruz dedi. Dünyanýn sekizinci harikasý The Palm 100 lüks otele, 5000 villaya, 4800 daireye, 200 dükkan ve restorana, parklara, alýþveriþ merkezlerine ev sahipliði yapacak. Bu alanda yaþayan, ziyaret eden herkes suyunu Dizayn Grup un hijyenik borularýndan alacak, Dizayn Grup un borularý ile ýsýnacak. With our products, which are produced using high technology, we become a pioneer once again through breaking a world record. We make the installation of Dizayn branded sanitary pipes and under-floor heating pipes in The Palms that is being build in United Arab Emirates. Success of Turkey We percieve the involvement of Dizayn products in The Palmthe biggest project of the world, as a victory of Turkey. Our Head of the Board of Directors expresses his opinions about this matter as follows: We have managed to be involved in such an important project by means of the power of our brand, our high quality and our Product Liability Insurance. Dizayn Group each year allocates 4 % of its total revenues to R&D studies. We produce pipes that don t deform or break under tonnes of load. This fact has brought us to a level at which we become privilaged and become the one that is being imitated by others. The Goal is Always to Achieve the Better In year 2004 we have started exporting to the same region for this and other similar projects. By the end of 2008 we expect to make 8-10 Million Dollars of export for the The Palm project. Head of the Board of Directors, Ýbrahim Mirmahmutoðullarý, who mentions that Dizayn Group is the supplier of many other similar projects around the world, states: We aim to make Dizayn Group the brand that is looked for.till now we have progressed seriously and currently we try to achive the better. Eight Wonder of the World, The Palm, will be hosting 100 luxurous hotels, 5000 flats, 200 shops and restaurants, parks, shopping centers. The visitors and everybody living on this area will drink their water through Dizayn Group s sanitary pipes and they will be warmed by Dizayn Group s pipes.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Dizayn PE 100 Basýnçlý Temizsu Þebeke Boru ve Ek Parçalarý Dizayn PE 100 Pressure Pipes & Fittings for Potable Water Distribution Dizayn PE 100 Özellikleri: Basýnç altýnda ek yerlerinden çýkma ve kopma olmamasý sonucu kesin sýzdýrmazlýk. Birden fazla baðlantý þeklinin olmasý (alýn kaynaðý, elektrofüzyon kaynaðý, itme soket...) Kanal dýþýnda birleþtirilebilme Boru malzemesinin kimyasal direnci yüksektir, korozyondan etkilenmez, çürümez ve aþýnmaz. Þantiye dýþýndan daha az dolguya ihtiyaç duyulur, daha az kazý olur. Deniz, dere, nehir, göl ve bozuk zeminlerde, maden alanlarý gibi toprak hareketleri olabilecek yerlerde rahatlýkla kullanýlabilir. Toprak hareketlerinden etkilenmez. Ýç yüzeyi hidrolik pürüzsüzdür. Projelendirirken kullanýlan boru çapý minimize edilir. Bu nedenle de iþleme esnasýnda daha az elektrik enerjisi tüketilir, iþletme giderleri azalýr. Daha az dirsek gerektirir. Çünkü boru çapýnýn katý radüsle dönüþ yapýlabilir. Firesiz döþeme ve taþýma kolaylýlýðý saðlar. Üretim tesisleri mobil hale getirilebilir.önemli projelerde yerinde üretim ile nakliyeden önemli miktarda tasarruf edilebilir. Asgari ömrü 50 yýldýr, doðada ise ancak 1000 yýlda bozulur. Bakým gerektirmediðinden iþletme giderleri çok düþüktür. PE borularý döþemede dirsek, TE gibi yerlerde beton kütle ihtiyacý yoktur. Hafiftir, kolay ve çabuk döþenir. Ýnþaat sezonu kýsa olan bölgelerde, yoðun trafikli yollarda büyük avantaj saðlar. Esnek bir yapýya sahiptir. Arazi þekillerine uyum saðlar. Çatlama ve darbe direnci yüksektir. Bünyesinde karbon siyahý (carbon black) bulunmasý nedeniyle, güneþ ýþýnlarýndan etkilenmez. UV dayanýmý yüksektir. PN 2,5 den PN 32 ye kadar farklý basýnç sýnýflarýnda üretilebilir. Toprak içindeki aþýndýrýcý maddelerden etkilenmediði için katodik koruma gibi döþeme esnasýnda tedbirler almayý gerektirmez. TS 418 pr EN ve DIN 8074 standartlarýna uygun üretilmektedir. Dizayn PE 100 Properties and Features: Problem - free, perfected joining technology, by means of welding techniques (Butt-welding, Electrofusion welding, socket welding etc.) Availability of connection outside the trench total resistance to acids, chemical abrasive media as well as to corrosion Lesser need for excavation and filling material in the excavation area Dizayn PE100 pipes can safely be used in the areas where soil movements could be experienced (i.e. close to mine, lake, and stream etc) High flexibility and elastic behaviour towards seismic movements, earthquakes and landslips No pressure loss inside the tubes because of their smooth and perfectly slippery inner wall surfaces. Therefore inner diameters and working expenses could be optimized Lesser need for elbows, capable of accommodating large radius bends (bending radius could be times of pipe diameter) Light weight and high flexibility granting a substantial saving in the pipe handling and laying Production plant could mobilized for the important projects to minimize the transportation costs 50 years of service life. Decomposition in nature could last up to 1000 years, lower maintenance costs due to long service life Non-corrosive PE 100 is ductile and impact resistant, even at low temperatures PE 100 pipes do not require concrete blocks at places like bends and tee separations PE100 contains well dispersed, fine particle size Carbon Black and stabilizers to ensure excellent UV and weathering resistance and long-term stability Production range changes from PN 2,5 up to PN 32 pressure rating. No need to take precaution (like cathodic protection) against corrosive mediums, which exist in soil PE 100 pipes conform to Ts 418. pren and DIN 8074 standards.

25 Dizayn Korige Kanalizasyon Boru ve Ek Parçalarý Dizayn Corrugated Pipes & Fittings Dizayn PE/PP Korige Kanalizasyon Borusunun Özellikleri: Et kalýnlýðýný arttýrmak yerine sarýlan PE/PP profillerle çok hafif borular elde etmek mümkündür. Bunun sonucunda kolay ve çabuk döþenme özelliðine sahiptir. Özellikle uzun projelerin kýsa dönemde tamamlanmasýnda, inþaat sezonu kýsa olan bölgelerde ve yoðun trafikli yollarda büyük avantaj saðlar. Ýç cidar pürüzlülüðünün minimum olmasý sebebiyle beton boruya göre bir alt çapý kullanmak mümkündür. Bu sayede daha az kazý ve dolgu yapýlmaktadýr. Bu durum özellikle yer altý su seviyesinin yüksek olduðu yerlerde ve palpinaj gibi pahalý kazý iþlemlerinde daha da büyük avantajlar saðlar. Saðlam ve esnek yapýdadýr. Arazi þekillerine kolay uyum saðlar. Dizayn PE/PP malzeme darbe dayanýmý yüksek olduðu için kýrýlmaz. Bu sayede hem döþeme esnasýnda hem de yer hareketleri ve oturmalar esnasýnda zayiat oluþturmaz. Bu da bakým ve onarým maliyetlerini minimize eder. Dizayn PE/PP kimyasal dayanýmý yüksek bir malzeme olduðu için aþýndýrýcý kimyasallarýn nakil edilmesi ve depolanmasý için idealdir. Toprak hareketlerinden etkilenmez. Taþýnmasýnda ve döþenmesinde konvansiyonel sistemlere göre çok daha hafif olduðundan araç kullaným maliyetleri düþüktür. Birden fazla baðlantý þeklinin olmasý (contalý, ekstrüzyon, elektrofüzyon kaynaðý...) projelendirme kolaylýðý saðlar. Dizayn Korige Borular hafif olmasýndan dolayý teleskopik nakliyeye uygundur. Bu sayede ayný projede kullanýlan farklý çaptaki borular iç içe konularak birim hacimde daha fazla boru nakletmek mümkündür. Bünyesinde karbon siyahý (karbon black) bulunmasý nedeniyle güneþ ýþýnlarýndan etkilenmez. UV dayanýmý yüksektir. Dizayn Korige, çok iyi kaynak özelliklerine sahip olduðundan ek yerleri sýzdýrma yapmaz. Özellikle Sýzdýrmazlýk istenen geçirimli topraklarda (su havzalarý yakýnlarý) Dizayn PE malzeme üretim sonu kaynaklý birleþtirmeye de uygun olduðundan kolaylýkla ve emniyetle kullanýlýr. TS 12132, DIN ve EN 155 standartlarýna uygundur. Korige kanalizasyon borularý, ideal bir kanalizasyon sisteminden tüm beklentilerinizi karþýlayarak sizlere özlenen, sýkýntýlý þehir içi tamiratlarýndan kurtulmuþ bir þehircilik saðlar. Çevreye olan katkýlarý ve kirlenmeyi önleyici etkisi de Dizayn Korige borularýnýn artýlarý arasýndadýr. Specifications of Dizayn PE/PP Corrugated Sewer Pipes: With special corrugated structure, Corrugated polyethylene pipe's light weight allows for significant savings in labor and equipment and therefore this provides fast and easy installations, especially for short term projects. The smooth inner wall of Dizayn Corrugated pipes ensures optimum hydraulic flow. Therefore it can be used instead of bigger diameter concrete pipe to provide same flow. Dizayn PE/PP Corrugated pipes are strong and durable, respond to seismic or ground movements within its elastic limit without any plastic deformation High resistance to abrasion and impact, therefore less maintenance and installation costs Availability of more than one connection methods (i.e. bell and spigot with rubber gasket connection, Electrofusion welding or extrusion welding) provides quick, easy and leak-free joining in-situ. Transport cost is minimized as the small diameter pipes are inserted inside of bigger diameter pipes Pipe material contains well dispersed, fine particle size Carbon Black and stabilizers to ensure excellent UV and weathering resistance and long-term stability Excellent weldability of Dizayn Corrugated pipes makes the network totally leak-free under various soil types and conditions below the ground. Dizayn Corrugated pipes are produced in conformance to TS 12132, DIN and EN 155 standards. Dizayn Corrugated Pipes & Fittings provide an ideal light weight, cost effective, and trouble-free solution to sewer and drainage systems. HD-PE is environmentally friendly and chemically resistant alternative to traditional pipe materials. High-density polyethylene is one of the most chemically inert of all plastics, and therefore is extremely chemical and corrosion resistant. This gives corrugated polyethylene pipe a significant longterm strength advantage over concrete and metal pipe.

26 Dizayn Bölgesel Isýtma ve Jeotermal Borularý Dizayn Pre-Insulated Pipes & Fittings for District Heating Neworks Ýzolasyonlu Jeotermal Borularýn özellikleri: Ýzolasyonu ve çelik boruyu korozif ortamlara, neme karþý koruyan eksik birleþtirmeli bir kýlýf ile uzun servis ömrüne sahiptir. Dýþ etkilere karþý izolasyon ömrü en az 30 yýldýr. Uygulanan korona iþlemi sayesinde poliüretan kýlýf borudan ayrýlmaz. Uygulanan poliüretan, bu tip borular için özel üretilen EN 253 normuna uygun sertifika sahibi firmalardan alýnmaktadýr. 140 C sýcaklýða kadar uygulanabilir. Ýç boru olarak çelik, bakýr, PP-R, PE-X kullanýlabilir. Talep edilmesi durumunda boru içi kaplanmýþ olarak üretim yapýlabilir.dikiþli, dikiþsiz çelik kullanýlabilir. Ýzolasyon malzemesi olarak kullanýlan rijit PUR köpük, çelik borudaki ýsýl genleþme gerilmelerini karþýlamak için, toprakdýþ boru arasý sürtünme kuvvetlerini çelik boruya iletecek özelliklere sahiptir. Öngerilmeli sistemlerde kullanýlabilir, bu nedenle kompansatör kullanmaya gerek kalmaz. Her türlü izolasyonlu boru ek parçalarý mevcuttur. Ek yerlerinde kullanýlan kayar kýlýf sistemi sayesinde kesin sýzdýrmazlýk saðlanmýþtýr. Çelik boru izolasyon öncesi mekanik olarak temizlenmektedir.bu nedenle boru üzerinde pas, yað gibi unsurlar bulunmamakta ve iç boru dýþ yüzeyden korozyona maruz kalmamaktadýr. Öngerilmeli sistemlerde L, Z, U bendler kullanýlmadýðýndan, bu parçalarýn döþenmesi için kanalýn geniþletilmesine gerek yoktur. Ýzolasyon malzemesi içine önceden yerleþtirilmiþ izleme telleri ve baðlantýlý cihazlarla çelik boru ve izolasyonun yýl boyunca izlenmesi, herhangi bir noktada sýzýntý yerinin tespiti mümkündür. Uluslararasý EN 253 standartlarýna uygun olarak üretilmektedir ve uluslararasý sertifikalara sahiptir. Bölgesel ýsýtma, jeotermal enerji uygulamalarýnda kojenerasyon sistemlerinde üretilen atýk ýsýnýn transferinde kullanýlmaktadýr. Dizayn Pre-Insulated Pipes Features: Pre-Insulated pipes have very long service life because of the seamless polyethylene Jacket pipe which protects the pipe from the corrosive media and humidity. The service life of its insulation against external effects is minimum 30 years. With the application of special Corona process, there is no risk of separation of Insulation layer (PUR foam) from HD-PE Casing pipe PUR insulation foam system is composed of certified materials meets all requirements in EN 253 standard for pre-insulated bounded pipe systems in district heating networks. Dizayn Pre-Insulated Pipes can be used in applications up to 140 C Internal carrier pipe can be selected as Steel, Cupper, PP-R or PEX pipe. When necessary the internal surface of the steel pipe can be epoxy coated Steel pipes could be either longitudinally welded or seamless The rigid PUR insulation foam used for insulation has a characteristic of transferring the effects of the stress formed as a result of expansion in the internal steel pipe Pipes can be used in pre-loaded systems without any need of compensator Dizayn Pre-Insulated pipes and fitting are a complete system with the availability of all the Pre-Insulated fittings like bends, tee pieces, reducers etc Sliding socket is used for connecting the pre-insulated pipes. This sliding socket is a cheap, practical and provides perfect leak proof connections The internal steel pipe is cleaned very well before covering with polyurethane. Therefore, the internal pipe is not affected by corrosion from the external side. For the installation of pre-insulated pipes, there is no need for enlarging the trench. By means of the detection wires inserted in the polyurethane layer, any leakage and its position could easily be detected. Dizayn Pre-Insulated pipes can safely be used for regional district heating, geo-thermal energy applications and in co-generation systems for the purpose of transferring extra released energy in the form of steam or heat

27

28

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ Yeni Nesil Modüler Yapı Sistemleri New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ www.yipyapi.com.tr size özgü tasarım ile klasik yapı anlayışına son with your specific design

Detaylı

Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz.

Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz. Z Makina Teknolojisi A.Ş.Türkiye'nin ve dünyanýn sayýlý delici ekipman ve zemin teknolojisi üreten firmalarýndan biri olma hedefi ile kuruldu. Z Makina Teknolojisi A.Ş., uzman makina mühendislerinin önderliðinde,

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

ABOUT PETEK BORU. Petek Boru, çelik boru ve ek parçaları üretimi, polietilen boru ve ek parçaları üretimi, çelik boru

ABOUT PETEK BORU. Petek Boru, çelik boru ve ek parçaları üretimi, polietilen boru ve ek parçaları üretimi, çelik boru DUCTILE PIPE ABOUT PETEK BORU Petek Boru has been involved in manufacturing standard and customized welded steel pipes and fittings, polyethylene pipes and fittings, outside coating and inside lining of

Detaylı

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40 İçindekiler / Index Hakkımızda Yivli Bağlantı Yöntemi Malzeme Özellikleri Sertifikalar Ürün Çeşitleri Sabit Kaplin Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli

Detaylı

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel 3 Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel EKONOMİK HIZLI SAĞLAM HAFİF SES ve ISI YALITIMLI 2 ECONOMIC FAST STRONG LIGHT SOUND & HEAT ISOLATED Hakkımızda Taç İzolasyon Ltd.Şti. nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY -Sluice Gates Sluice gates which are used in water and waste water treatment plants offer a wide range of driving unit and material options. Perennial

Detaylı

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

Yapısal Boru ve Profiller

Yapısal Boru ve Profiller Yapısal Boru ve Profiller Structural Pipes and Profiles www.toscelik.com.tr OSMANİYE ERW ÇELİK BORU FABRİKASI Organize Sanayi Bölgesi P.K 80950 Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0 328 826 80 80 Faks : 0 328

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ; Değerli Paydaşlarımız ; Bizler TES WATER GROUP olarak; faaliyet gösterdiği Su ve Atıksu Arıtma sektöründe öncü ve lider duruşuyla, çevresel değerleri gözeten Aktif olduğu işkolunun gelişimine ve ilerlemesine

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Doğalgaz ve Petrol Boruları

Doğalgaz ve Petrol Boruları Doğalgaz ve Petrol Boruları Natural Gas and Petroleum Pipes www.toscelik.com.tr OSMANİYE ERW ÇELİK BORU FABRİKASI Organize Sanayi Bölgesi P.K 80950 Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0 328 826 80 80 Faks : 0

Detaylı

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Baskı 2013 Destek kataloglarının herhangi bir şekilde yeniden basımı ve Destek parça numara sisteminin Destek in yazılı izni olmaksızın kullanımı yasaktır. 2 GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Bursa

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı