T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Aralık 1986 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 17 Aralık 1986 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 17 Aralık 1986 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 86/11260 Bakanlar Kurulu Kararları N.V.Bekaert S.A. ile Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin iştirakiyle yeni bir şirketin kurulmasına izin verilmesi ve kurulacak şirketin gelişmiş bölgelere tanınan teşvik tedbirlerinden istifade ettirilmesi; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığı'nın 10/11/1986 tarihli ve 5516 sayılı yazısı üzerine, 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/12/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÖZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY H C GÜZEL M V. DİNÇERLER A TENEKECİ M T TİTİZ A KARAEVLİ A. BOZER M O SUNGURLU Adalet Bakanı S N TÜREL Milli Savunma Bakanı V Y. AKBULUT İçişleri Bakanı V. HALEFOÖLU Dışişleri Bakanı A K. ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı M EMİROĞLU Milli Eğt Genç. ve Spor Bak. I. S. GİRAY Bayındırlık ve İskan Bak M KALEMLİ Sağ ve Sos. Yard. Sak. V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanı S. N. TÜREL Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı M M. TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. YILMAZ Küttür ve Turizm Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : 1931 Karar Sayısı: 86/11264 Türkiye'nin Karadeniz'de 200 Millik Münhasır Ekonomik Bölge ilân etmesi hakkında ki ilişik Karar'ın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/11/1986 tarihli ve ÇTAD sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 5/12/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÛZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY H C GÜZEL M V DİNÇERLER A TENEKECİ M O SUNGURLU Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı M T TİTİZ S N TÜREL Milli Savunma Bakanı V A KARAEVLI Y AKBULUT İçişleri Bakanı M EMIROĞLU İ S GİRAY Milli Eğt Genç ve Spor Bak Bayındırlık ve Iskan Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyışlerı Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabı Kaynaklar Bakanı 5/12/1986 Tarihli ve 86/11264 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR A BOZER V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı M KALEMLİ Sağ ve Sos Yard Bak M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Madde 1 Karadeniz'de Türk karasularına bitişik deniz alanlarının deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatağında ve deniz yatağının altında canlı ve cansız doğal kaynakları araştırmak; işletmek, muhafaza etmek, yönetmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sair iktisadî menfaatlerini korumak amacıyla ilân edilen Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi, bu denizde Türk karasuları genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz miline kadar uzanır. Karadeniz'in boyutları gözönünde bulundurularak, bu denizde sahillerimiz bitişik veya karşı karşıya olan devletlerle Münhasır Ekonomik Bölge alanlarının tesbiti için sınırlandırma anlaşmaları yapılır. Bu anlaşmalar Türk mevzuatı gözönünde bulundurularak hakkaniyet ilkelerine göre ve hakkaniyet uygun sonuç verecek şekilde müzakere yoluyla yapılır. Karadeniz'de deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak Türkiye'nin daha önceden akdetmiş olduğu anlaşmalar saklıdır. Madde 2 1) Karadeniz'de Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Türkiye, diğer haklarının yanısıra: a) Deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatağında ve deniz yatağının altında canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi; ile b) Sudan, akıntılardan ve rüzgârdan enerji üretilmesi de dahil olmak üzere, diğer ekonomik amaçlarla araştırmalar yapma ve kullanım faaliyetlerinde bulunma konularında egemen haklara sahiptir. 2) Keza, Türkiye aynı Bölge'de : a) Ekonomik amaçlarla, veya denize ilişkin bilimsel araştırma yapma veya deniz çevresini koruma ve muhafaza amacıyla sun'i adalar, tesisler ve yapılar kurma ve bunlar üzerinde gümrük, maliye, sağlık, güvenlik ve muhaceret konuları da dahil olmak üzere bunları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 2

3 17 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 kullanma, bunları inşa etme, inşaasına, işletilmesine ve kullanılmasına izin verme ve inşaasını, işletilmesini ve kullanılmasını düzenleme; b) Denize ilişkin bilimsel araştırmalar yapma, bunlara izin verme, bunları düzenleme ve yürütme; c) Deniz çevresini korumak, muhafaza etmek ve deniz kirliliğini önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak üzere gerekli düzenlemeleri ve kontrolleri yapma konularında münhasır haklara ve yetkiye sahiptir. 3) Yukarıda sayılan hakların ve yetkilerin kullanımı ile ilgili düzenlemeler bu Karar ve diğer ilgili Türk mevzuatının öngördüğü esas ve usullere tâbi olacaktır. Yabancı devletlere ait balıkçı teknelerinin Karadeniz'de Türk Münhasır Ekonomik Bölgesinde avlanmaları bu devletlerle Türkiye arasında anlaşma yapmak suretiyle düzenlenir. Madde 3 Karadeniz'de Türk Münhasır Ekonomik Bölgesinde diğer devletlere ait gemiler seyrüsefer serbestisinden ve uçaklar üst-geçiş serbestisinden yararlanırlar. Keza, diğer devletler, mezkûr Bölge'de denizaltı kabloları ve boru hatları döşeme serbestisinden de yararlanabilirler. Ancak, bu serbestilerin kullanılmasında Türk mevzuatı ile genel uygulamaya riayet edilecektir. Madde 4 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Karar Sayısı : 86/11267 İlişik "20/12/1985 tarihli ve 85/10193 sayılı İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 12/12/1986 tarihli ve 68 sayılı raporu üzerine 16/4/1986 tarihli ve 1567 sayılı Kanun'un değişik 1 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanun'un 19 ve 20 nci, 474 sayılı Kanun'un değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. T ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY H C GÜZEL M. V. DINÇERLER A TENEKECİ M T TİTİZ A KARAEVLI A BOZER M O SUNGURLU Adalet Bakanı Z YAVUZTURK Millî Savunma Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı A BOZER Dışişleri Bakanı V A K ALPTEMOÇ1N Maliye ve Gümrük Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı M EMIROĞLU Milli Eğt Genç ve Spor Bak I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanı M KALEMLİ Sağ ve Sos. Yard Bak M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A M. YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Madde 1 İthalat Rejimi Kararı'na ekli "Uygulanacak Gümrük Vergi Nisbetleri Listesi" ile "Fon ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Maddeler Listesi"nde aşağıdaki Ek : 1 ve Ek : 2 Üstelerde belirtilen ilave ve değişiklikler yapılmıştır. Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Karar'ı Başbakanlık yürütür. EK : 1 Uygulanacak Gümrük Vergi Nisbetleri Listesi'nde yapılan ilave ve değişiklikler listesi q,t.i.p. HADDE İSMİ G.V Yalnız damızlık canlı kümes hayvanları Muaf 02,01 (01.01),(01.02),(01.03),(01.04) tarife pozisyonuna giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (Yalnız koyun, keçi, manda, sığır türü hayvanların etleri hariç) 40 02,01 Yalnız koyun, keçi, manda, sığır türü hayvanların etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış (iç kabukları çıkarılmış veya taneleri kırılmış olsun olmasın) Muaf 08,01 Hurma, muz, ananas, mango, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz) 40 09,09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon, Karaman kimyonu ve ardıç taneleri Kekik, defne ve safran; diğer baharat 50 12,07 Başlıca parfümeride, tababette, haşarat ve parazitleri yok' etmede ve benzeri işlerde kullanılan.bitkiler, bitki parçaları, tohum ve meyvalar (taze veya kurutulmuş, bütün, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş) ( hariç) 50 12,07.49 Diğerleri 40 13,03 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar ve bitkilerden çıkarılan diğer tabii yapışkan ve kıvam verici maddeler ( ,44,66,67,71, 72,81 hariç) 50 13,03.42,44 Meyan özü 15 ^ ,67. 71,72' Pektikli, pektinatlı, pektatlı maddeler 40 Yürütme vs İdare Solümü Sayfa: 4

5 ı7 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: S G.T.İ.P. MADDE İSMİ G.V Agar-agar Kimyaca saf sakkaroz Biralar Yalnız zirkonyum karbonat Platin ve platin grubu metallerin diğer tuzları Perhıdrol (en az %30 HgO.^ iç e r e n ) Benzil alkol (fenıl metanol, fenil karbinol) Sitral (gerenial, neral) Hidroksi-3-metoksibenzaldehit (vanilin) (metil-prokateşik aldehit, vanılik aldehit) (4-hidroksi-3-metoksı benzaldehıt) Paraformaldehıt Diğerleri Tereftalik asit Yalnız dımetıl tereftalik asit Tribütil fosfat Yalnız anilin Kaprolaktam Tıbbi muşamba ve tafta angle Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler (tannik-asitler) (sulu mazı taneni dahil) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri Molibden kırmızısı Alüminyum pasta Bronz pasta Traş kremleri Diş macunları, tozları, sabunları ve suları ,49 Diğerleri Suni çakmak taşları Terabantin esansı; iğneli ağaç odunlarının damıtılmasından veya başka suretle işlenmesinden elde edilen çam ağacı esansı veya çam esansı, kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve diğer terpenik çözücüler; ham dipenten; kağıt imalinden kalıntı bisülfitli esans; çam yağı (terpineolle zenginleştirilmemiş çam yağı hariç) Kolofan esansı ve kolofan yağı ,39 Diğerleri Suni bağırsak Yalnız suni bağırsak Yalnız kauçuk koruyucular (prezervatifler) Muaf Yürütme ve İdare Bolümü Sayla: Ş

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : G.T.İ.P. MADDE İSMİ G.V Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) (külçe, levha, yaprak veya şerit, çubuk, profil veya boru halinde); sertleştirilmiş kauçuk döküntüleri, toz ve hurdaları Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) mamulleri Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (eyer, hamut, koşum kayışları ve dizlikler, v.b.) (imal edildiği madde ne olursa olsun) Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri (kutular, çekmeceler, mahfazalar, kalemlikler, portmantolar, lamba ayakları, aydınlatma malzemesi v.b.) ağaçtan süs ve ziynet eşyası; bu eşya ve mamullerin ağaçtan aksamı El yapısı kağıt ve kartonlar Diğerleri Posta pulu, damga ve harç pulları ve benzerleri ,49 Diğerleri Diğerleri Diğerleri Metal tellerden veya (52.01) tarife pozisyonunda yazılı metal tellerle mürettep dokumaya elverişli ipliklerden veya metalle kaplamalı dokumaya elverişli ipliklerden mensucat (giyim, döşemecilik ve benzeri işler için) İşlemeler (parça, şerit veya motif halinde) Linoleumlar (nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıvama maddesinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer muşambaları (kesilmiş olsun olmasın) Örme mensucat Diğerleri Erkekler ve erkek çocukları için dış giyim eşyası Kadınlar, kız çocukları ve bebekler için dış giyim eşyası Erkekler ve erkek çocuklar için iç giyim eşyası (yaka, yakalık, göğüslük ve kolluklar dahil) ( ,13 hariç) ,13 Erkekler ve erkek çocuklar için iç giyim eşyasından gömlekler (pamuktan, ipekten) Kadınlar, kız çocuklar ve bebekler için iç giyim eşyası Mendiller 50 Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 6

7 17 Aralık 1986 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 G.T.İ.P. MADDE ISMI G.V Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç) Battaniyeler ve benzeri örtüler Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve diğer mefruşat eşyası Mensucattan mamul diğer hazır eşya (giyim eşyası patronları dahil) Yalnız alüminyum doğramalarda "kapı, pencere kenarlarından hava ceryanı, ışık, toz, ses, duman ve kurum gibi unsurların girmesini önlemek için" kullanılan şerit halinde mensucat Ağaçtan ayakkabılar, tabanı ağaçtan veya mantardan ayakkabılar Keçeden şapka taslakları (şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış); keçeden diskler ve üstüvaneler (boyuna yarılmış olsun olmasın) Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, Örülmüş veya diğer suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslakları (şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış) Diğer şapkalar ve başlıklar (donatılmış olsun olmasın) Şapka ve diğer başlıklar için iç şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (açılır kapanır şapkalara mahsus yaylı kasnaklar dahil), siperlikler ve çenealtı kayışları (66.01) ve (66.02) tarife pozisyonlarına dahil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayağan taşından olanlar hariç) Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve mamulleri [(68.01) tarife pozisyonu ile 69. fasılda yer alanlar hariçj; mozaik için küp şeklinde taşlar İşlenmiş kayağan taşı "arduvaz" ve tabii veya aglomere kayağan taşından "arduvazin" mamuller Yalnız soğuk tandiş plakaları Muaf Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerinden (testere tozları dahil) panolar, levhalar, karolar, kütükler ve benzerleri (çimento, alçı veya diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamul eşya (takviye edilmiş olsun olmasın) (cüruf çimentosundan ve çimento ile aglomere edilmiş mermer parçalarından olanlar dahil) 50 Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : 193F4 6.T.İ.P. MADDE İSMİ G.V Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden mamuller İşlenmiş amyant; (68.14) tarife pozisyonunda yer alanlardan başka amyant mamulleri (levhalar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, v.b.), takviye edilmiş olsun olmasın; esası amyant veya amyant ve magnezyum karbonat olan karışımlar ve taı karışımlardan mamul eşya ( ,21,22 hariç) İşlenmiş amyant (karde edilmiş, boyanmış, v.b. elyaf) İplikler Mensucat İşlenmiş mika ve mika mamulleri (mıkanıt ve mikafolyum, v.b. gibi kağıt veya mensucat mesnetli mika dahil) Yalnız pota sürgü sistemi refrakterlerı Muaf Seramik maddelerden diğer mamuller İşlenmemiş dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam (imal sırasında kaplama yapılmış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (kare veya dikdörtgen şeklinde levha veya yaprak halinde olanlar) Nötr camdan şişeler ,12 Numarasız gözlük camları Saat camları ,39 Diğerleri Diğerleri (Yalnız filtre imalı için kullanılan glass paper hariç) Yalnız glass paper (Yalnız filtre imalı ıçm) Yalnız sfero piki (Sı: maksimum %0,25, Mn: maksimum %0,025, S: maksimum %0,015) Yalnız 25mm'den (25mm hariç) fazla genişlikte soğuk veya sıcak haddelenmiş şeritler (çelik kılıflı, bakır alaşımlı ve ince cıdarlı metal yatak imali için) Yalnız sıcak veya soğuk çekilmiş dikişsiz borular (yalnız rulman imali için) Muaf Dökme demir, demir veya çelik inşaat aksamı (hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pılonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenkler, korkuluklar ve parmaklıklar v.b. ); inşaatta kullanılmak amacıyla hazırlanmış dökme demir, demir veya çelikten saçlar, çember1ıkler, çubuklar, profiller, borular v.b. Dökme demir, demir veya çelikten inşaat aksamı (tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) 40 VOrttme ve İdare Boluma Sayfa: 8

9 11 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayftu» G.T.İ.P. MADDE İSMİ G.V Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gazlar hariç) demirden dökme demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (istiap hacmi 300 Lt'den fazla olan mekanik veya termik teçhizatı bulunmayan) (ıç yüzeyleri kaplanmış veya ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle mücehhez olsun olmasın) Demir veya çelik saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve taşımacılıkta veya ambalajlamada kullanılan benzeri başka kaplar Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve büyük çiviler, kenet çivileri, oluklu ve yivli çiviler, çengelli çiviler ve pünezler (başları diğer maddelerden olsun olmasın) (başları bakırdan olanlar hariç) Demir veya çelikten saç tokaları, ondülatörler ve benzerleri (süs iğneleri hariç) Dökme demirden, demir veya çelikten ısıtması elektrikle olmayan ve merkezi ısıtmaya mahsus kazanlar f( 84.01) tarife pozisyonundakiler hariç ] ve radyatörler ve bunların aksamı; ısıtması elektrikle olmayan bir motorlu vantilatör veya hava püskürtucü ihtiva eden (dökme demirden, demir veya çelikten) sıcak havalı jeneratörler ve distribütörler(aynı zamanda soğuk hava veya kondüsyone hava distribütörü olarak kullanılmaya elverişli nitelikte olanlar dahil) ve bunların aksamı ( ,14 hariç) Dökme demirden kalorifer radyatörleri Demir veya çelikten kalorifer radyatörleri Yalnız pertınaks ve kondansatör imalatı için laklı ve laksız veya kalay kaplı bakır kalınlığı 70 mikrona kadar (70 mikron dahil) elektrolitik bakır varak Nikelden diğer eşya Her türlü madde ıçm (sıkıştırılmış veya sıvı gazlar hariç) alüminyumdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (istiap hacmi 300 Lt.den fazla olan; mekanik veya termik teçhizatı bulunmayan) (ıç yüzeyleri kaplanmış veya ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle mücehhez olsun olmasın) Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Çinkodan diğer eşya Adı metallerden kilitler (kilidi olan mesnetl i veya mesnetsiz fermuarlar dahil) sürgülü kilitler, asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli) ve bunların aksamı; bu eşya ıçm adi metallerden anahtarlar 50 Yürütme m here Bolümü S*y<*: a

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı: G.T.I.P. MADDE İSMİ G.V Adi metallerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (mobilya, kapı-, merdiven, pencere, panjur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adı metallerden perde kolları, şapka askıları, mesnetler, dirsekler ve benzeri eşya (otomatik kapı kapayıcıları dahil) 50 83,.03 Adı metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmece, kutular ve benzeri eşya Su buharı veya başka buharlar hasıl eden jeneratörler "buhar kazanları" (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı hasıl eden kalorifer kazanları hariç) kızgın su hasıl eden kazanlar 50 84,.30 Ekmekçilikte, pastacılıkta, bısküvıcılıkte, makarna gibi hamur işlen imalinde, reçel, şekerleme ve çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvaların gıda maddesi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu faslın diğer tarife pozisyonlarına dahil bulunmayan bu türlü makma ve cihazlar 40 84, Yalnız tekstil makınaları iğneleri 1 84,.41, Yalnız sanayi tıpı dikiş makınalarının aksam ve parçaları ( hariç) Otomatik bilgi işlem makınaları ve bunlara ait üniteler; manyetik veya optik okuyucular, bilgileri mesnet üzerinde kod şekline sokmaya mahsus makınalar ile bu bilgiler üzerinde işlem yapmaya mahsus makınalar (tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen veya bulunmayan) ( hariç) Mıkro bilgisayarlar sistemi (tek başına metin ışleyıcıler dahil) ,91 Rulman bılyaları (Yalnız rulman imalı ıçm) Muaf ,43 Vakumlar için elektrotlar Muaf Hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer kara nakil vasıtaları; her turlu vasıtalar ıçm römorklar; bunların aksam ve parçaları ( hariç) tondan yukarı taşıma kapasiteli treylerlerin ve yarı treylerlerin aksamları olan akslar, döner tablaları Elektroşok cihazları ,11 Protez dişler Radyoskopi cihazları Radyografi cihazları Radyofotografı cihazları Radyoterapi cihazları Sınai maksatlara mahsus X ışınlı cihazlar 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 17 Arahk 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 G.T.İ.P. MADDE İSMI G.V Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (üretim, tüketim kontrol için olanlar dahil) ,63 Elektrometreler ,62 Potansiyometreler Lampmetreler Devamı kaydeden cihazlar ,14 Bilgisayarlarda kullanılanlar Bilgisayarlarda kullanılanlar Muaf Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline konulabilir neviden olsun olmasın) [(94.02) tarife pozisyonundakiler hariçjve bunların aksamı Diğer mobilyalar ve aksamı Aksam, parça ve teferruat Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; noel ağaçlarına mahsus süs eşyası ve noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (suni noel ağaçları, süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar, ağaç kütükleri, noel babalar v.b.) EK : 2 G.T.İ.P. Fon Ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Maddeler Listesi"nde yapılan ilave ve değişiklikler MADDE İSMİ listesi Yalnız koyun, keçi, manda, sığır türü hayvanların etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Lard, domuz yağı (etli kısımları ihtiva edenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş, sızdırılmamış veya çözücüler yardımıyla elde edilmemiş)(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) 50 FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI n) 400 $/TON 1 $/Kg. 30 $/TON "Crustacés" denilen kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar ("Coquillages" denilen kabuklu hayvanlar dahil) (kabuklarından çıkarılmış olsun olmasın), taze (canlı veya cansız), soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş; kabukları çıkarılmaksızın sadece suda haşlanmış kabuklu hayvanlar ( ,20,40 hariç) 2 $/Kg ,20 Kıskaçsız İstakoz (böcek); İstakoz (deniz) 6 $/Kg. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : e.t.i.p. MADDE İSMİ FONA ODŒCEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI 71) Karides 3 $/Kg Tohumluk olmayan patates 25 $/T0N ,60, 70 Hindistan cevizi, Kaju cevizi, cevizi Brezilya 200 $/T0N ,82 Diğerleri 200 $/TON Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 150 $/TON ,40,60, 70,80,81, 82, ,84,85, 86,87,88, 91,92,93, 94, ,21, 51, ,22,52, 97,99 Sert kabuklu meyvalardan yalnız kabuklu olanlar, (08.01) tarife pozisyonundakiler hariç (taze veya kurutulmuş) 700 $/TON Sert kabuklu meyvalardan yalnız kabuksuz olanlar, (08.01) tarife pozisyonundakiler hariç (taze veya kurutulmuş) 1400 $/TON Kabuklu acı, tatlı badem, kabuklu Antep fıstığı, kabuklu çam fıstığı Kabuksuz acı, tatlı badem, kabuksuz Antep fıstığı, kabuksuz çam fıstığı ve diğerleri Buğday; çavdarla karışık buğday (Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilenler hariç) 1000 $/TON 2000 $/T0N 25 $/TON Arpa (Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilenler hariç) 30 $/T0N Buğday unları 35 $/T0N Bulgur, irmik; kabukları ayıklanmış, zarları çıkarılmış, kırılmış veya ezilmiş hububat taneleri (Flakonlar dahil), [(10.06)tarife pozisyonunda yer alan pirinç hariç]; hububat filizleri, bütün halinde ezilmiş; flakon halinde veya öğütülmüş 150 $/TON Malt (kavrulmuş olsun olmasın) 40 $/TON Nişastalar 150 $/TON Buğday glüteni (kurutulmuş olsun olmasın) 150 $/T0N Diğerleri 400 $/TON ,42 43,44 Meyan balı Eritilmiş domuz yağı (Saindoux), diğer domuz yağları ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmiş, sızdırılmış, veya çözücüler yardımı ile elde edilmiş) ,12, 13 Ekstra naturel, ince naturel, lampant naturel zeytinyağı 600 $/TON 40 $/TON 40 $/TON ,30 Rafine ve karma zeytinyağı 100 $/TON ' Yalnız Palm stearin Etten, sakatattan veya kandan mamul sucuk, sosis, salam ve benzerleri 120 $/TON 2 $/Kg. YûrtiWne ve İdare Bolumu Sayla : 12

13 »7 Aralık 1986 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa; lî G.T.I.P. MADDE ISMI Etten veya sakatattan hazırlanmış diğer yenilen maddeler ve konserveler FONA A.B.D. ÖDENECEK DOLARI (KARŞILIĞI 11) 2 $/Kg Et suyu, et hülasaları ve balık hülasaları (ambalajlı) 3 $/Kg Balık müstahzarları ve konserveleri (havyar ve benzerleri dahil) ( ,12 hariç) 3 $/Kg ,12 Havyar ve havyar benzerleri 50 $/Kg Kabuklu hayvanlarla yumuşakçaların ("Ccquillages" denilen kabuklu hayvanlar dahil) müstahzarları ve konserveleri Suni bal (tabii bal ile karışık olsun olmasın) 6 $/Kg. 2 $/Kg Şeker mamulleri (kakaosuz) 2 $/Kg ,19 Malt hülasası 100 $/T0N Dondurulmuş meyvalar (şeker katılmış) 200 $/TON Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, jöleler, marmelatlar (pişirilerek hazırlanmış) (Şeker katılmış olsun olmasın) 500 $/TON Meyvalar (başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (şeker veya alkol katılmış olsun olmasın) ,19 Çorbalar, sebze çorbaları ve et suları için müstahzarlar; hazırlanmış çorbalar. sebze çorbaları ve et suları 1 $/Kg. 2 $/Kg Gıda müstahsalları 2 $/Kg Su, mineral sular-, gazlı sular, buz ve kar 20 S/TON Limonatalar, içine koku katılmış gazozlar (bu şekilde işlem görmüş mineral sular dahil); alkolsüz diğer içkiler [(20.07) tarife pozisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç] 400 S/TON Biralar (yalnız Tekel için) 0,50 $/Lt Kısmen mayalandırılmış üzüm şırası (mayalanması alkolden başka bir madde ile durdurulmuş olsun olmasın) 0,25 $/Lt ,25, Normal sofra tuzu, rafine sofra tuzu. 29 diğer sofra tuzları 10 S/TON ,30 Dıatomit, kiselgur 100 $/T0N Metal veya metal bileşiklerini ihtiva eden küller ve kalıntılar[(26.02) tarife pozisyonunda yer alanlar hariç] 200 $/T0N Vazelin 20 $/TON Borik asit 100 $/TCN ,20 Alüminyum oksit (alümin) ve alüminyum hidroksit 40 $/T0N Yürütme ve idare Bolümü Sayla i 18

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı: G.T.İ.P. HADDE İSMİ FONA ODENBCHC A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI H) Kalsine sodyum karbonat 30 $/T0N Kristal sodyum karbonat (çamaşır sodası) Sodyum bikarbonat (İngiliz karbonatı dahil) 30 $/.TON 30 $/TON Sitrik asit 300 $/T0N Hekzametilentetramın 100 $/TON Silikon esaslı macunlar 0,5 $/Kg Yalnız polivinıl klorür esaslı macunlar 30 $/T0N Traş kremleri CİF bedelinin LO0'ü kadar Diş macunları, tozları, sabunları ve suları CİF bedelinin %50' si kadar ,49 Diğerleri CİF bedelinin %25'ı kadar Dodesılbenzenler 80 $/TON Karışım halinde diğer alkılbenzenler veya alkılnaftalınler 80 $/T0N Polıkaprolaktam cipsi 100 $/T0N Diğerleri 200 $/TON ,72, 82 Furfurol reçineler 200 $/TON PvC esaslı duvar ve yer kaplamaları 1,5 $/Kg Bu faslın 3 (a), (b) ve (e) notundakı şekillerden herhangi birinde olan polıvınil asetat 100 $/TON Yalnız polımetıl metakrilat granül 300 S/IÜN Yalnız akrılık esaslı bınderler 100 $/T0N Yalnız polımetıl metakrilat levha 350 $/TON (39.01), (39.02), (39.03), (39.04), (39.05) ve (39.06) tarife pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya (Yalnız biberonlar, örgü şişleri ve tığlar hariç) 3 $/Kg Yalnız biberonlar 1 $/Ad Yalnız örgu şişleri ve tığları 0,10 $/Ad Polibutadien (CBR) 50 $/T0N Polıbutadien-stıren (SBR) 50 $/T0N Re-jenere kauçuk Diğerleri Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden mamul benzeri eşya (nerede kullanılırsa kullanılsın ve şerit halinde biraraya getirilmiş olsun olmasın); örülmeye elverişli maddelerden düz dokunmuş veya birbirine paralel örgü maddeleri (Çin hasırları, kaba hasırlar ve seyrek hasırlar dahil); şişe ve damacanalar için hasır kılıfı 10 $/TON 2 $/Kg. 3 $/Kg. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 14

15 17 Aralık 1986 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: İS G.T.İ.P. MADDE İSMİ Kağıt ve karton döküntüleri; sadece kağıt üretiminde kullanılmaya elverişli kağıt ve kartondan hurda eşya ,13 Diğer karton kutular; çimento ve gübre torbaları FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞıLıĞı H) 10 $/TON 150 $/TON Diğerleri 200 $/TON Resimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri (hangi usulle basılmış bulunursa bulunsun, başka maddelerle süslenmiş olsun olmasın) Kağıttan veya kartondan her nevi takvim (blok halinde takvimler dahil) 4 $/Kg. 4 $/Kg Havlu nevi bukleli pamuk mensucat 2 $/Kg Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli sentetik ve suni lif döküntülerinden mensucat İşlemeler (parça, şerit veya motif halinde) Sire bezler ve esası sıvı yağ olan bir sıvama maddesi ile kaplanmış diğer mensucat Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden müteşekkil) (örme olanlar hariç) Elastiki veya kauçuklu olmayan örme dış giyim eşyası, teferruatı ve diğer örme eşya ( ,18,19 hariç) ,18, ,26 : ,19 ' Yalnız mayolar 4 $/Kg. 25 $/Kg. 3 $/Kg. 7 S/Kg. 20 $/Kg. 10 $/Ad ,29 Örme mensucat ve diğerleri 7 $/Kg Erkekler ve erkek çocukları için dış giyim eşyası ( ,26 hariç) Kadınlar, kız çocukları ve bebekler için dış giyim eşyası ( ,19 hariç) ,12 Sentetik elyaftan ve pamuktan gömlekler 10 S/Kg. 15 $'/Kg. 5 S/Ad İpekten gömlekler 20 $/Ad Dokumaya elverişli diğer maddelerden gömlekler 10 $/Ad ,22 Sentetik elyaftan ve pamuktan pijamalar 10 $/Ad Dokumaya elverişli diğer maddelerden pijamalar 25 $/Ad Diğerleri 20 $/Kg Pamuktan, bebekler için giyim eşyası; boyları azami 86 cm. olan kız çocukları içm imal edilmiş bulunanlar dahil 5 $/Ad. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: IS

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı G.T.İ.P. MADDE İSMİ Dokumaya elverişli diğer maddelerden bebekler için giyim eşyası; boyları azami 86 cm. olan kız çocukları için imal edilmiş bulunanlar dahil ,22 Sentetik elyaftan ve pamuktan pijama ve gecelikler Dokumaya elverişli diğer maddelerden pijama ve gecelikler ,32 Sentetik elyaftan ve pamuktan diğer iç giyim eşyası Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer iç giyim eşyası FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI H) 10 $/Ad. 10 $/Ad. 25 $/Ad. 5 $/Ad. 10 $/Ad Mendiller 1,5 $/Ad Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar hariç) 20 $/Kg Battaniyeler ve benzeri örtüler 8 $/Kg Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve diğer mefruşat eşyası 10 S/Kg ,63,69 Diğerleri 2 $/Kg Mensucattan mamul diğer hazır eşya (giyim eşyası patronları dahil) (Yalnız alüminyum doğramalarda "kapı, pencere kenarlarından hava cereyanı, ışık, toz, ses, duman ve kurum gibi unsurların girmesini önlemek için" kullanılan şerit halinde mensucat hariç) Yalnız alüminyum doğramalarda "kapı, pencere kenarlarından hava ceryanı, ışık, toz, ses, duman ve kurum gibi unsurların girmesini önlemek için" kullanılan şerit halinde mensucat ' ' 10 $/Kg. 3 $/Kg. Yalnız döşemelik veya kaplamalık karolar 2 S/m 2 Yalnız seramikten ve porselenden tuvalet işlerinde kullanılan diğer eşya ve sıhhi malzeme (seramikten ve porselenden mamul sofra ve mutfak eşyası hariç) A) Ayaklı, ayaksız lavabo a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar B) Tuvalet rezervuarı a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar C) Klozet, bide a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar D) Duş teknesi ve banyo küveti a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar E) Eviye a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar 4 $/Ad. 8 $/Ad. 4 S/Ad. 8 S/Ad. 4 S/Ad. 8 S/Ad. 4 S/Ad. 8 S/Ad. 4 S/Ad. 8 S/Ad. Yürütme ye İdare Bolümü Sayfa : 16

17 17 Aralık 1986 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 G.T.İ.P. MADDE İSMİ F) Hela taşı a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar G) Diğer sıhhi malzeme (Lavabo, küvet sabunluğu, raf, pisuvar, v.s.) a- Beyaz renkte olanlar b- Diğer renkte olanlar FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI Tl) 4 $/Ad. 8 $/Ad. 0,80 $/Ad. 1,20 $/Ad ,39 Yalnız fayanslar 2 $/m Seramik maddelerden diğer mamuller 10 $/Kg Dökme demir, demir veya çelik granülleri (kırılmış ve kalıbrelenmış olsun olmasın) Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe, blok, kütle halinde demir veya çelikler 100 $/Ton 20 S/TON Demir veya"çelikten geniş levhalar 20 $/TON Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar, vb.) ( ,23,24,25,29 hariç) 1 S/Kg Lt. ve daha fazla hacimde olanlar 250 S/TON Lt.den az hacimde olanlar 50 S/1000 Ad Demir veya çelik kaplar (sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için) 0,4 $/Kg Dökme demir, demir veya çelik cıvata ve somunlar (dişli olsun olmasın), tırfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik rondelalar (kesik rondelalar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar dahil) ( , 22,31 hariç) 0,70 $/Kg Demir veya çelikten saç tokaları, ondülatörler ve benzerleri (süs iğneleri hariç) Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları Bakırdan ince ve kalın borular (taslakları dahil) ve içi boş çubuklar 1,5 S/Kg. 0,60 $/Kg. 1 $/Kg Ev işlerinde kullanılan eşya 5 S/Kg Alüminyumdan ince ve kalın borular (taslakları dahil) ve içi boş çubuklar Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve taşımacılıkta ve ambalajlamada kullanılan benzeri diğer kaplar (tüp seklinde sert veya yumuşak kaplar dahil) 1,5 $/Kg. CİF bedelinin %50'si kadar Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı: G.T.İ.P. HADDE İSMİ FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI TL) Levhalar 0,4 $/Kg Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil) ( ,51, 52,53 hariç) Adi metallerden heykelcikler ve salon için diğer süs eşyası; adi metallerden fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; adı metallerden aynalar CİF bedelinin 5620'si kadar CİF bedelinin %100'ü kadar Avizeler CİF bedelinin %100'ü kadar Diğerleri CİF bedelinin %100'ü kadar Su buharı veya başka buharlar hasıl eden jeneratörler "buhar kazanları" (aynı zamanda alçak b a s ı n ç l ı su buharı hasıl eden kalorifer kazanları hariç) kızgın su hasıl eden kazanlar 1 $/Kg Kuvvet üreten diğer hidrolik motorlar 20 $/Ad Çayır ve çimen biçme makınaları ve cihazları a) Motorlu olanlar b) Motorsuz olanlar Ağaç, mantar, kemik, ebonit, suni plastik maddeler ve benzeri diğer sert maddelerin işlenmesine mahsus makınalı aletler [(84.49) tarife pozisyonundakiler hariç] Aritmetik ve mantıksal elemanlardan oluşan merkezi işlem birimleri ve denetim birimleri, işlem birimleri, ek işlem birimleri, iletişim, denetim birimleri ve benzeri birimler (mıkro bilgisayarlar hariç) Yalnız enjeksiyon makinaları ve ekstruderler Bilyalı rulmanlardan yalnız: a) mm ıç çapa kadar (12 mm dahil) b) mm iç çapa kadar (20 mm dahil) c) mm ıç çapa kadar (45 mm dahil) d) mm ıç çapa kadar (65 mm dahil) 1 beygir gücüne kadar olan elektrik motorları (1 B.G. hariç) , beygir gücüne kadar olan elektrik motorları (10 B.G. hariç) Elektrik pilleri (çapı boyundan büyük olan düğme tıpı piller hariç) 50 $/Ad. 10 $/Ad. CİF bedelinin *20'şı kadar 200 $/Ad. 1 S/Kg. 0,5 $/Ad. 1 $/Ad. 1,5 $/Ad. 2 $/Ad. 2 $/Kg. 1,5 $/Kg. 0,07 $/Ad Yalnız platinler 0,40 $/Ad Otomatik telli telefon cihazları 25 S/Ad Diğer telli telefon cihazları 60 $/Ad Otomatik telefon santralları 50 $/Hat (herbir hat için) Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 18

19 7 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 G.T.İ.P. MADDE İSMİ ,29 Yalnız halk bandı (CB) telsiz cihazları FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI Tl) 25 $/Ad Elektrolitik kondansatörler CİF bedelinin %10'u kadar Elektrik makina, cihaz ve tesisleri için izole edici parçalar (tamamen izole edici maddelerden mamul veya vidalı duylar gibi bağlayıcı metal parçaları ihtiva edenler),[(85.25) tarife pozisyonundaki izolatörler hariç] (87.01),(87.02) ve (87.03) tarife pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının motorlu şasileri (87.01), (87.02) ve (87.03) tarife pozisyonlarında yer alan motorlu kara t nakil vasıtalarının karoserleri (şoför mahalleri dahil) CİF bedelinin %30'u kadar 2,5 $/Kg. 2 $/Kg Yalnız jantlar 20 $/Ad Yalnız tarım traktörlerinin şanzuman ve diferansiyeli ile bunların dişlileri Yalnız kamyonların şanzuman ve diferansiyeli ile bunların dişlileri (87.09), (87.10) ve (87.11) tarife pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı Hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer kara nakil vasıtaları; her türlü vasıtalar ıçm römorklar; bunların aksam ve parçaları 3,5 $/Kg. 3,5 $/Kg. CİF bedelinin %15'ı kadar 1,5 $/Kg Diğerleri CİF bedelinin %15'ı kadar Su terazileri CİF bedelinin %25'i kadar Diğerleri (taslak halinde ölçüm şeritleri hariç) Elektrik sayaçları, reaktıf sayaçlar a) Tek fazlı olanlar b) Diğerleri CİF bedelinin %25'i kadar 4 $/Ad. 10 S/Ad Gaz sayaçlar CİF bedelinin %20'si kadar Sıvı sayaçlar CİF bedelinin %25'i kadar Bilgisayarlarda kullanılanlar 5 $/Ad Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline konulabilir neviden olsun olmasın) [(94.02) tarife pozisyonundakiler hariç] ve bunların aksamı ( hariç) CİF bedelinin %100'ü kadar Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı: G.T.İ.P. MADDE İSMİ FONA ÖDENECEK A.B.D. DOLARI (KARŞILIĞI Tl) Aksam ve parçalar CİF bedelinin %75'i kadar Diğer mobilyalar ve aksamı ( hariç) CİF bedelinin %100'ü kadar Aksam ve parçalar CİF bedelinin %75'i kadar Aksam, parça ve teferruat (bebek elbiseleri hariç) CİF bedelinin %30'u kadar Yalnız bebek elbiseleri CİF bedelinin %60'ı kadar Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; noel ağaçlarına mahsus süs eşyası ve noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (suni noel ağaçları, süslenmiş veya süslenmemiş kreşler t kreş için eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar, ağaç kütükleri, noel babalar v.b.) Atama Kararları Ulaştırma Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/33045 CİF bedelinin %100'ü kadar 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek göstergeli Bakanlık Müşavirliği görevini yürütmek üzere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Ahmet Vahap Demir'in 2547 Sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesine göre görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 12 Aralık 1986 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. ÖZAL V. ATASOY Başbakan Ulaştırma Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı: 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşarlığa; Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı eski Müşaviri Mustafa Ateş AMtKLlOĞLU'nun, 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 16 Aralık 1986 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANİ T. ÖZAL M. M. TAŞÇIOĞLU Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa ' 20

21 17 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Tebliğler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : İŞKOLU TESBİT KARARI Karar Tarihi : 19/11/1986 Karar No : 1986/35 İşyeri : Zonguldak Belediyesi ile Bağlı İlçe Belediyeleri Tanzim Satış Mağazaları. B.M.Dosya No : İşkolu Tesbiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası Konu : Zonguldak Belediyesi iie Bağlı İlçe Belediyeleri Tanzim Satış Mağazalarının hangi işkoluna girdiğinin belirlenmesi. İnceleme : Bakanlığımız İş Müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen fa* porda; Tanzim Satış Mağazalarının Belediye Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli bir işletme olduğu, merkez ve şube tanzim satış mağazalarında toplam 21 işçinin çalıştığı, işyerinde halen Belediye-İş Sendikasının taraf olduğu 1/3/ /2/1988 yürür* lük süreli işletme toplu iş sözleşmesinin bulunduğu, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin 43. fıkrasında Belediyenin bir görevinin de "Ete, ekmeğe, yaş meyve ve sebze ile odun ve mangal kömürünü doğrudan doğruya ve kat'i lüzum halinde mahalli idare kurullarınca tasdik edilmek şartıyla diğer gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerin toptan ve perakende azami satış fiyatları ve yaş meyve ve sebzeye münhasır olmak üzere kâr hadleri tesbit etmek icabında bu maddeleri satın almak, stok etmek veya belirli bir kâr haddi dahilinde satın aldırmak, sattırmak ve ihtiyaç olanlara maksada göre dağıtmak üzere bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları kurmak ve hayatı ucuzlatacak sair tedbirleri almak" olarak belirlendiği, piyasanın düzenlenmesine ve kamu yararına yönelik ekonomi ve ticaret hayatı ile ilgili zorunlu görevlerini yerine getirmek amacına yönelik faaliyet gösterdiği ve bu amaçla toptancı tüccarlar tarafından getirilen her türlü tarımsal, sınai ve kimyasal maddelerin ve ürünlerin alımı, depolanması, depodan mağazaya taşınması, tezgahlanması, paketlenmesi ve piyasaya sunulması, satışı gibi işlerin yapıldığı, imalata yönelik herhangi bir faaliyetin bulunmadığı ve işyerinin yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 28 sıra nolu "Genel İşler" işkoluna girdiği tesbit edilmiştir. Karar : Zonguldak Belediyesi ve bağlı ilçe Belediyeleri Tanzim Satış Mağazaları işyerlerinin yapılan işlerin niteliği itibariyle Işkolları Tüzüğünün 28 sıra nolu "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tesbitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir. Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : İhracat: (86/15) 1 29/12/1984 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ihracat : (85/5) sayılı Tebliğin 1 inci maddesinin (a) bendinde yeralan, Serbest İhracat Beyannamelerinin Gümrük İdarelerine ibrazından önce Müsteşarlığa kayıt ettirilmesi zorunlu maddeler listesine, çay dahil edilmiştir. 2 Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. DÜZELTME tarihli ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 86/11265 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki "İhracatta Vergi ladesi Karan'na Ek Karar" da yer alan SIFIR VERGİ İADE- Sİ LİSTESl'ne Resmî Gazete'nin 3 üncü sayfa 18 inci satırından sonra gelmek üzere "Sentetik İplik" ilave edilmek suretiyle düzeltilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASINCA 17 ARALıK 1986 TARIHINDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO:1986/239 DOVıZ DOVıZ EFEKTIF EFEKTIF DÖVIZIN CINSI ALıŞ SATIS ALIS SATıŞ 1 ABD DOLARı AVUSTRALYA DOLARı AVUSTURYA SILINI ALMAN MARKı BELÇIKA FRANCı DANIMARKA KRONU FRANSıZ FRANGı ı HOLLANDA FLORINI ısvec KRONU ISVIÇRE FRANGı İJDO ITALYAN LIRETI JAPON YENI KANADA DOLARı KUVEYT DINARı M 1 NORVEÇ KRONU ı STERLIN SUUDI ARAB.RIYALI ÇAPRAZ 1 ABD DOLARı AVUSTURYA SILINI ALMAN MARKı BELÇIKA FRANGı DANIMARKA KRONU FRANSıZ FRANGı HOLLANDA FLORINI ısvec KRONU ISVIÇRE FRANGI ITALYAN LIRETI JAPON YENI 1.38 KANADA DOLARı NORVEÇ KRONU SUUDI ARABISTAN RIYALI 1 AVUSTRALYA DOLARı ABD DOLARı 1 KUVEYT DINARı t STERLIN ARALıK 1986 TARIHINDE UYGULANAN 1 CR AYAR ALTıNıN t ALIS FIYATı :TL SATIS FIYATı:TL Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 22

23 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Aralık 1986 ÇARŞAMBA Sayı : İLÂN BOLÜMÜ Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesinden : KAPALI ZARFLA TEKLİF ALMAK SURETİYLE MÜESSESEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN OTOBÜSLE TAŞIMA IŞI YAPTIRILACAKTIR 1 Müessesemiz personelini bir yıl süreyle Yıldız Parkı giriş kapısından Müesseseye, Müesseseden aynı güzergâha taşıma işini yaptırmak üzere 5 Otobüs kiralanacaktır. 2 Bu işle ilgili tekliflerin 26/12/1986 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemiz Muhaberat servisine verilmesi şarttır. Belirtilen tarihten soma verilen teklifler kesinlikle dikkate ahnmıyacaktır. 3 Geçici teminat , TL. olup, teklifle birlikte Müessesemize yatırılması şarttır. 4 Konuyla ilgili geniş bilgi ve şartnameler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 5 Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine vermekte veya verip, vermemekte serbesttir / 1-1 Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : HAMMADDE NAKLETTİRİLECEKTİR 1 Fabrikamıza ait ocaklardan 1987 yılı ihtiyacımız olan + % 25 toleranslı ton hammaddenin nakli hizmeti kapalı zarfta teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 2 İşin geçici teminatı; , TL. dir. 3 Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 4 ihale 29 Aralık 1986 Pazartesi günü saat 14.00'de Fabrikamızda yapılacaktır. Postada vaki gecikmelerle telefon ve telgrafgla yapılan teklifler nazari itibare alınmaz. 5 Şirketimiz bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. nin bağlı ortaklığı olup, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir / 1-1 İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 2 adet Radiofotografik, araca monte edilebilir tip röntgen cihazı 2886 sayılı Yasanın 51-p maddesine göre dış piyasadan teklif alınarak pazarlık usulü ile satın alınacaktır. Şartnameler bedeli mukabilinde Araç Gereç Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. İstekliler bu iş için hazırlayacakları teklifleri en geç 2 Ocak 1987 günü saat 17.00'ye kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine teslim edeceklerdir / 1-1

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 1986 Sayı : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE ADET ÇAY KUTUSU FASON İMALATI YAPTIRILACAKTIR 1 Kuruluşumuz ihtiyacı olarak adet değişik muhteviyatlı çay kutusu fason imalatı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler; a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü/RlZE, b) Çay Pak. Fab. Müdürlüğü Büyükdere/ISTANBUL, c) Bölge Müdürlüğü Vakıflar Işhanı Opera/ANKARA adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartname esasları dahilinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç 5/1/1987 günü saat 17.00'ye kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü/Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 4 Postada oluşacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Tekel İşetmeleri Genel Müdürlüğünden : 1 Miktarı İdare lehine % 25 azalır çoğalır ton Yaprak tütün dahil tüm tekel maddeleri malzeme, levazım ve boş kapların Maltepe İstasyonunda ve Cevizli iskelesinde tahmil ve istif işi ihalesi, Açık Eksiltme Yöntemiyle Unkapanı'ndaki Genel Müdürlüğümüz binasında ve II. İhale Komisyonunda 6/1/1987 günü saat 10.30'da yapılacaktır. 2 Bu i>c ait şartnameler Tedarik ve ikmal Dairesi Başkanlığından 1.000, TL. karşılığında alınabilir. 3 Geçici teminatı , TL. dir. 4 İsteklilerin şartnamesinde istenilen belgeleri Tekel Nakliyat Grubu Müdürlüğüne vererek ihaleye iştirak belgesi almaları bu belge ile en az üç ay süreli limit dahili geçici teminat mektuplarını ihale günü Komisyona vermiş olacaklardır. 5 Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teküf değerlendirileceğinden, ucuz teklifin dikkate alınmaması veya siparişin kısmen veya tamamen iptali teklif vericiye bir hak sağlamaz. 6 Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersizdir, llânen duyurulur / 1-1 Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : BUĞDAY VE ARPA SATIŞ İLÂNI 1 işletmemize ait 1500 Ton Gerek Buğday, 1500 Ton Bolal Buğday ile 2000 Ton To kak Arpa yüzer tonluk 50 parti halinde 5 Ocak 1987 Pazartesi günü saat 13.30'da Konya'nın Sarayönü İlçesine 28 Km. mesafedeki İşletmemizde açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Bolal Buğday ile Gerek Buğdayın Muhammen bedeli 80 TL. Tokak Arpanınki is- 65 TL. dir. Buğdayın bir partisinin geçici teminatı , TL. Arpanın bir partisinin geçi ci teminatı , TL. dir. Toplam geçici teminat tutarı , TL. dir. 3 Satılan malın bedelinin yarısı peşin, yarısı 60 gün vade sonunda alınacaktır. 4 Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Konya Ticaret Borsasında ve İşletmemizde görülebilir. 5 İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile diğine yapmakta serbesttir / 2-1

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL EKİM 2016 03 KASIM 2016 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında

Detaylı

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Karar

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL EKİM 2017 03 KASIM 2017 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL MAYIS 05 HAZİRAN METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL AĞUSTOS 08 EYLÜL METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: SÜLEYMAN ÇAKIR 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL EYLÜL 2017 03 EKİM 2017 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılında otomotiv

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ARALIK 11 OCAK 2017 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Kasım 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Kasım

Detaylı

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ Dış Ticaret Servisi Ocak 2013 KTO - Dış Ticaret Servisi KIRGIZİSTAN ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı : Kırgızistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 73.01 Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25 15/7606 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (.05.15 T. 29371 R.G.) Karar Sayısı : 15/7606 /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3. DIŞ

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma

Detaylı

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan)

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) PROTOKOL II (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TEMEL TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİ 1. İşbu Protokolün Tablo A sında

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 24.02.2013/65-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 2013/4345 sayılı BKK ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Kararın 02.07 pozisyonu

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 20.09.2016 1 TÜRKİYE 2015-2016 OCAK - AĞUSTOS DÖNEMİ İHRACAT KARŞILAŞTIRMA (MİLYAR USD) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ KASIM 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 6 Aralık Kasım Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ KASIM 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 6 Aralık Kasım Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ KASIM 2017 LENDİRMESİ 6 Aralık Kasım 2017 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE & GAZİANTEP GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ EKVATOR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 500 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Ekvator Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ BREZİLYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 11.01.2008 Ülke No: 508 Şaban Oruç - 4 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Brezilya Federal Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Özbekçe Başkenti : Taşkent

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU

YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU Resmi Adı Yönetim Biçimi Başkenti Başlıca Kentleri Konuşulan Diller İdari Yapı Cumhurbaşkanı Başbakan T.C. Atina Büyükelçisi Yunanistan Cumhuriyeti

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç)

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç) Ekonomi Bakanlığından: İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (04.01.2013

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 75, MD I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli : Rusya Federasyonu : Federatif

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU 2 IRAK IRAK ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Irak Cumhuriyeti Yönetim Biçimi :

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam: 7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI BAŞBAKAN DİN GENEL BİLGİLER - 2012 : Irak Cumhuriyeti : Bağdat : Arapça, Kürtçe (Kürt Bölgelerinde) : Celal

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 0660 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.42 67 50 Faks: 0.312.42 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-13 YURT

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O.

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. -12 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

TEBLİĞLER. CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 0.20

TEBLİĞLER. CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 0.20 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 TEBLİĞLER İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

A. Genel Bilgiler (2015) B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015) SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ

A. Genel Bilgiler (2015) B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015) SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Kuruluşu Cumhurbaşkanı Yüzölçümü Nüfusu Para Birimi Para Birimi Paritesi : Sudan Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma Tarihi: 27 Şubat

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MAYIS 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 2 Haziran Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MAYIS 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 2 Haziran Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ MAYIS 2017 LENDİRMESİ 2 Haziran 2017 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği

Detaylı

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/47

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EYLÜL 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 3 Ekim Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EYLÜL 2017 DEĞERLENDİRMESİ. 3 Ekim Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EYLÜL 2017 LENDİRMESİ 3 Ekim 2017 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 LENDİRMESİ 3 KASIM 2016 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU I. DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ 2015 yılında dünya mobilya ihracatı bir önceki yıla göre %3,8 oranında düşerek 171 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY KORE ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi:04.03.2008 Ülke No:728 / Şaban Oruç -12 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Kore Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı