Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 185

2

3 1

4 Ýçindekiler KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Aralýk 2014 Yýl :13 Sayý : 185 Üç ayda bir yayýnlanýr KUTSO Dergisi Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Ahmet BAÐIRGAN KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýþ Dünyasý Araþtýrma Konuk Araþtýrma Kapak Konusu Yönetimden Baþkandan Aile Þirketleri Nasýl Yaþatýlýr? Nafi GÜRAL Kentsel Dönüþüm Ahmet BAÐIRGAN Türkiye Markasý Gücü Keþfet TKDK ile Kütahya Tarým, Hayvancýlýk ve Ýlgili Sanayi Kuruluþlarý Geliþiyor Ýhsan KAYMAK Ekonomide Deðiþim Ve Akademik Danýþmanlarýn Rolü Doç. Dr. Fatih ÇELEBÝOÐLU Kurulan Kapanan Ýþletme Ýstatistikleri Doç. Dr. Fatih ÇELEBÝOÐLU T.C. Zafer Kalkýnma Ajansý Yusuf BALCI Rekabet Gücümüzü Artýrmalýyýz Hüseyin KASAP Kültür Sanat Haber Þehrin Merkezinde Gizli Hazine VII.Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý na Katýldýk DPÜ ve KUTSO Ýþbirliðinde Sanayiye Ziyaretler Ng Kütahya Seramik, Kütahya nýn Coþkusunu Milli Maça Taþýdý KUTSO Sanayideki Üyeleri Ýle Bir Araya Geldi KUTSO dan Kütahyaspora Moral Desteði KUTSO da Torba Kanun Semineri Kütahya ya Yeni Giriþimci Adaylarý Kazandýrdýk Erkan GÜRAL dan Giriþimci Adaylarýna Tavsiyeler Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Muðla TSO Meclisinin Konuðu Oldu Kütahya Gümrük Müdürlüðü Toplantýsý Nafi GÜRAL dan Gençlere Altýn Öðütler Cumhurbaþkanýna Ziyaret Haber Köþe Yazýsý Haber Saðlýk Kitap Ajanda KUTSO, Ankara daki Kütahyalýlar Ýle Buluþtu DPÜ Öðrencileri KUTSO Baþkaný Nafi GÜRAL Ýle Buluþtu Sultan Market ten Ýstihdama Destek KUTSO Yönetim Ve Meclisi TOBB Seminerinde Dpü Ýltem Kanser ve Genetik Araþtýrma Laboratuvarý Aðaç Ýþleme Makinesi ve Ýntermob Fuarý na KUTSO Ziyareti Giriþimci Kurullarý Seçildi DPÜ Ýlahiyat Fakültesi Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliði Ulusal Sempozyumu TÜGÝK Ýþ Zirvesi 2014 Antalya da Gerçekleþtirildi Çocuklarda Obezite Alarmý Seçtiklerimiz 71 Fuarlar 72 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu Ahmet BAÐIRGAN Ali KONGU Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Semra TOZARAYDIN Salih Nafi ALIÇ Eser ÇETÝNTAÞ Akif ÇAKMAK Melike KÖSE KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Grafik Tasarým Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN Kapak Tasarým: Bora YÜCELEN Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý AÝLE ÞÝRKETLERÝ NASIL YAÞATILIR? Dünyanýn önde gelen aile þirketleri danýþmanlarýndan biri olan David Bork un Ýstanbul da gerçekleþtirdiði çalýþtayda, aile þirketi sahipleri ile bireylerinin, yeni dönemde baþarýlý olmak için nasýl hareket etmeleri gerektiðini konuþup tartýþmýþtýk. Çalýþtaya, benimle birlikte Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Koç, Pegasus Havayollarý Baþkaný Ali Sabancý ve Boydak Holding Baþkan Vekili Mustafa Boydak gibi iþ dünyasýnýn önemli isimleri katýlmýþtý. Bu toplantýda, iþ yaþamýmdaki deneyimlerimi ve aile þirketlerinin kurumsallaþma süreçlerine yönelik önerilerimi, katýlýmcýlarla paylaþtým. Aile þirketlerinin, kurucudan sonra devamýný saðlamak, ailelerin kurucusunun ölümünden sonra daðýlmasýný önlemek için, yabancý danýþmanlarla ilk defa Vehbi Koç çalýþmalar yaptý. Onu Sakýp Sabancý izledi. Daha sonra çok sayýda aile þirketi yabancý uzmanlardan hizmet aldý. Fakat görüldü ki, yabancýlar bizim þartlarýmýza göre model oluþturamýyor. Türkiye deki önde gelen þirketlerin çoðu aile þirketi. Ne yapacaðýz? Yapýlacak olan, aile þirketlerinde bugüne kadar ki baþarýlý ve baþarýsýz konularý ortaya koyarak, buradan kendimize dersler çýkaracaðýz. Çalýþtayda yaptýðým konuþmada, ülkemizdeki aile þirketlerinin en sýk karþýlaþtýðý sorunlara deðinerek kendi iþ hayatýmdaki tecrübelerimi paylaþtým, ayný zamanda kurumsallaþma süreçleri esnasýnda karþýlaþtýðým sorunlar ve bunlara iliþkin çözümler konusunda da katýlýmcýlarý bilgilendirdim. Konuþmalarýmdan satýr baþlarýný burada ifade etmeye çalýþacaðým. Olmazsa olmaz birinci þart olarak, aile fertleri, þirketin ve ailenin devamýnýn önemini kavramalý, bu uðurda üstüne düþecek sorumluluklarý eksiksiz yerine getirmelidir. Ne kadar kural koyarsanýz koyun, eðer aile fertleri kurallara uymak istemezse þirketin daðýlmasý kaçýnýlmazdýr. Üstelik bu süreç þirket ve aile üzerinde aðýr tahribat yaratabilir. Bunlarý kalýcý olarak muhafaza edebilmenin yolu, hem þirketi hem de aileyi kurumsallaþtýrmaktýr. Aile ve þirket anayasasýný hazýrlarken, her ailenin kendi ihtiyaçlarýný, yine kendilerinin belirlemesi gerektiðinin önemli bir husus olduðunu unutmayalým. Aile anayasasý olarak da adlandýrýlan tüm bu hususlar, ortaklarýn/aile fertlerinin, tüm endiþelerini bertaraf edecek, beklentilerini karþýlayacak biçimde açýk ve net olarak yazýlmalý. Özellikle, çoðunluk oluþturarak, bazýlarýnýn azýnlýk haline getirilmelerini önleyecek garantileri de kapsamalýdýr. Bununla birlikte, aile fertlerinden birisinin veya bazýlarýnýn iþ ortamýnda imtiyazlarý olmamalý, eþitlik esas olmalýdýr. Aile ve þirket anayasasý yazýlmasý için uzman aramak gerekmez, kendiniz yazabilirsiniz. Ana fikir olarak hem ailenin, hem de þirketin anayasasý ayrý ayrý yazýlmalýdýr. Yazým için aile fertleri oturur, ne yapmalý, ne yapmamalý, kimler nasýl çalýþmalý, þirket kaynaklarýndan nasýl yararlanýlmalý, þirket kimler tarafýndan nasýl yönetilmeli, hesap verme mecburiyetinin ve hesap isteme hakkýnýn kriterleri belirlenmeli, bunlardan baþka ailenin ve þirketin özelinde olabilecek kurallar yazýlý hale getirilmelidir. Mutlaka imza altýna alýndýktan sonra yürürlüðe girer, gerektikçe tüm paydaþlarýn mutabakatlarýnýn olmasý halinde güncellenir. 3

6 Baþkandan Baþyazý Aile konseyi mutlaka kurulmalý, ailenin yapýsýna ve beklentilerine cevap verecek kurallarý belirleyip, konseyin etkin ve emredici olmasý saðlanmalý. irdelemek, gerektiðinde iyileþtirmek. Ýdari ve mali denetimi saðlamak. Kendi iþini kurarak bireysel çalýþmak isteyen aile üyelerinin, ailenin müþterek sahip olduklarý sektör dýþýnda çalýþmalarý prensibi kabul edilmeli, ayný iþi yapmalarýna izin verilmemelidir. Aksi halde, aileye rakip olmalarý kaçýnýlmazdýr. Hissedarlarýn, paydaþlarýn mutluluðunu saðlamak. Þirketteki profesyonellerin güvendiði bir kurum olmayý becermek çok önemlidir. Gelinlerin, damatlarýn, eþleri sað olduðu sürece þirkette görev yapýp yapamayacaklarý karar altýna alýnmalý. Evlatlarýn iyi yetiþtirilmesi ve hem iþ hayatý hem de sosyal yaþam kriterlerinin, kurallarýn belirlenmesi önemlidir. Evlatlar, olabildiðince erken yaþta sosyal hayatýn içine girmeli. Aile þirketlerinin ana sözleþmeleri tip sözleþme olmasý yerine, ailenin ve þirketin özelinde olabilecek kurallar da ana sözleþmeye mutlaka yazýlmalýdýr. Burada birkaç örnek verebilirim; Ortaklarýn hisse oranlarýnýn, rýzalarý dýþýnda deðiþtirilemeyeceðine yönelik kurallar. Evlatlar, iþin mutfaðýndan iþe baþlamalý, kendilerine patron evladý muamelesi yapýlmamalý. Ortaklarýn paylarýný elden çýkarmak istemeleri halinde uymak zorunda olduklarý kurallar. Çýraklýk dönemlerinde personel servisini, personel yemekhanesini kullanmalý. Ortaklarýn þirket imkanlarýndan yararlanmalarýna yönelik kurallar. Evlatlar, özel hayatlarýnda para harcama kültürü edinmeliler. Zira özel hayatýnda para harcama kültürü olmayanlar, iþ hayatýnda bütçeyi doðru yönetmeyi beceremez. Genel Kurul'un nasýl yapýlmasý gerektiðini düzenleyen kurallar. Yönetim Kurulu'nun oluþmasýnda uygulanacak kurallar. Yönetim Kurulu'nun pasifize edilmiþ bir organ olarak deðil, tam aksine, þirketin en önemli kurumu olarak görülmesi gerektiðini kabul etmemiz gerekir. Yönetim Kurulu, þirkete ait iþlerin özelliklerine uygun görev tanýmlamasýna sahip olmalýdýr. Devam edersek; Doðru yöneticileri ve danýþmanlarý atamak. Aile dýþýndan, gerekli kriterlere sahip üyeleri de yönetim kuruluna almak. Kýsa, orta, uzun vadeli hedefleri belirlemek, sonuçlarýný takip etmek. Stratejileri belirlemek, sonuçlarýný takip etmek. Mutlaka bütçe yapmak, bütçesini, mali performansýný Þirketin temsiline yönelik kurallar. (Yönetim Kurulu Baþkaný, Yönetim Kurulu Eþ Baþkaný temsil ve ilzam yetkisi ile görev süreleri, vb.) Þirketin bölünmesi, birleþmesi, tasfiyesi esnasýnda uyulmasý gerekli kurallar. Ailenizi seviyorsanýz, þirketinizin büyüyerek ve güçlenerek gelecek nesillere devredilmesini istiyorsanýz, mutlaka ailenin ve þirketin kurallarýný belirleyip imza altýna almalýsýnýz. Aksi halde aileniz daðýlýr, þirketiniz parçalanýr, hepiniz kaybeden taraf olursunuz. Nafi Güral KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný 4

7 Köþe Yazýsý Kentsel Dönüþüm KENTSEL DÖNÜÞÜM Ahmet BAÐIRGAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Türkiye'de kentsel dönüþüm kentlerde oluþan çarpýk yapýlaþmalarýn fiziksel ve sosyal bozulmalarýn çevre düzenlemelerinin çözümü olarak görülmektedir. ''Kentsel Dönüþüm'' kavramý kentsel planlamanýn önemli bir enstrümaný olarak ön plana çýkmýþtýr. Kentsel dönüþüm projeleri öncelikle büyük kentlerimiz olmak üzere acil ihtiyaçtýr. Kentsel dönüþüm politikalarý kentlilerin saðlýklý, kaliteli ve dengeli bir çevrede yaþamalarýný amaçlamaktadýr. Özellikle büyük kentlerimiz aþýrý nüfus yýðýlmalarý düzensiz ve çarpýk yapýlaþmalarla, yanlýþ yer seçimleriyle karþý karþýyadýr. Bu tip olumsuzluklarýn önüne geçmek ve mevcut olumsuzluklarý ortadan kaldýrmak daha saðlýklý, düzenli ve yaþanabilir kentler meydana getirmek için kentsel dönüþüm projeleri üretilmektedir. Bilgi ve iletiþim teknolojilerindeki geliþmelerin etkisiyle deðiþen dünyada kentler, kendilerini fiziksel sýnýrlarýnýn ötesinde dünyaya anlatmak gereði duymaktadýrlar. Bu doðrultuda, son yýllarda ülkemizde de dünyada olduðu gibi kentsel dönüþüm adý altýnda kentsel yenileme faaliyetleri olmaktadýr. Böylece, kentsel dönüþüm yapýldýðýnda iþlevsiz alanlar yenilenmiþ, eski-yeni uyumu saðlanmýþ, plansýz geliþen kent parçalarý belli bir düzen içerisinde kontrol altýna alýnýp yeniden oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Kentlerde sorunlu olarak görülen bölgeler yeniden düzenlenerek kente farklý bir hava getirilecek bu bölgeler canlandýrýlacak çaðdaþ ve soylu bir görünüm kazanacaktýr. Kentsel dönüþüm sadece yeni binalar yapmak deðildir, ayný zamanda kenti yenileme canlandýrma ve soylulaþtýrma çalýþmalarýný da içermektedir. Ülkemizde kentsel dönüþüm çalýþmalarý Avrupa ve Dünya'ya göre geç baþlamýþtýr. Ülkemizde ilk kentsel dönüþüm çalýþmalarý 1980 sonlarýnda Ankara'da Dikmen Vadisi Kentsel Geliþim Projesi olarak yapýlmýþtýr. Kütahya da ise Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn 27/3/2013 tarihli ve 1399 sayýlý yazýsý üzerine, 6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanunun 2'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 17/4/2013 tarihinde Kütahya Merkez ilçesine baðlý Ziraat Mahallesi, Gaybiefendi Mahallesi, Vefa Mahallesi, Sultanbaðý Mahallesi, Yenidoðan Mahallesi, Yoncalý Mahallesi, Ilýca Mahallesi, Fuatpaþa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Okmeydaný Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Lala Hüseyin Paþa Mahallesi, Bölcek Mahallesi, Aydoðdu Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Yýldýrým Beyazýt Mahallesi, 30 Aðustos Mahallesi ve Siner Mahallesi riskli alan ilan edildi. Bununla birlikte Aralýk 2014 tarihinde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Kütahya Belediyesi arasýnda kentsel dönüþüm protokolü imzalandý. Ýmzalanan protokol çerçevesinde Parmakören ve Bölcek Mahallelerinde ilan edilen rezerv alanlarýna bedelinin tamamý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan karþýlanacak konutlar yapýlacaktýr. Öncelikle Parmakören rezerv alanýnda toplam 1300 konut inþa edilecek ve buralara Kentsel Dönüþüm yapýlacak yerlerdeki vatandaþlarýmýz yerleþtirilecektir. 5

8 Kapak Konusu TÜRKÝYE MARKASI GÜCÜ KEÞFET Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan: Türkiye ekonomisi ve dýþ politikasý hiç olmadýðý kadar güçlü, saðlam ve istikrarlý þekilde ilerliyor. Bundan hiç endiþeniz ve tereddüdünüz olmasýn. Biz güçlü bir ülkeyiz ve gücümüzün farkýndayýz. Esasen yeni Türkiye, gücünü ve potansiyelini yeniden keþfeden Türkiye dir. Ýnþallah bu gücü henüz keþfetmemiþ olanlar da keþfedecek ama bugün itibarýyla tüm Türkiye ye mâl olacak, tüm dünya tarafýndan tanýnacak bir tasarým ortaya çýktý dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, benzeri süreçleri ve heyecanlarý daha önce de Baþbakanlýk yaptýðý hükümetler dönemlerinde yaþadýðýný belirtti. TÜRK LÝRASINDAN 6 SIFIR ATILMA SERÜVENÝ Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul da 28 Eylül 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Türkiye Markasý tanýtým toplantýsýna katýlarak, bir konuþma yaptý. Çýraðan Palace Kempinski de gerçekleþtirilen toplantýda yaptýðý konuþmada Cumhurbaþkaný Erdoðan, bugünden itibaren tüm dünyaya yayýlacak ve tanýnacak logonun ve sloganýn hayýrlara vesile olmasý dileðini aktararak, Bu tasarýmlarýn oluþmasýnda emeði geçen yerli ve yabancý tüm kuruluþlara, tüm çalýþanlara da ayrýca þükranlarýmý sunuyorum dedi. BU TASARIM TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINACAK Cumhurbaþkaný Erdoðan, tasarým üzerinde uzun soluklu bir çalýþma yapýldýðýný, iþ adamlarýndan reklam ajanslarýna, ihracatçýlardan siyasetçilere, sivil toplum örgütlerinden vatandaþlara deðin geniþ bir yelpazede görüþler alýndýðýný söyledi. Baþbakanlýk görevinde bulunduðu sýrada taslaklarý kendisinin de görme fýrsatý bulduðunu, önerilerini, tavsiyelerini ilettiðini aktaran Cumhurbaþkaný Erdoðan, Sonuçta Ekonomi Bakanlýðý ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi nin ön ayak olduðu 6 Konuþmasýnda, 28 Ocak 2004 te bir yasa çýkarttýklarýný ve Türk Lirasý ndan 6 sýfýrýn atýlmasý sürecini baþlattýklarýný hatýrlatan Cumhurbaþkaný Erdoðan, 2004 yýlý boyunca Merkez Bankamýz, çok titiz bir þekilde hazýrlýklarýný yaptý ve Yeni Türk Lirasý adý altýnda yeni banknot ve madeni paralarý 1 Ocak 2005 te tedavüle soktu. Bu yeni banknot ve madeni paralarýn tanýtýmýný da yine bizzat ben ve bakan arkadaþlarým birlikte yapmýþtýk. Yeni Türk Lirasý, o dönemde mevcut paralarla ayný tasarýmý taþýyordu. Ancak 6 sýfýr olmaksýzýn basýlmýþtý. Ardýndan 1 Ocak 2009 da milletçe yine bir baþka heyecaný yaþadýk. Geçici olarak tedavüle girmiþ Yeni Türk Lirasý ndan, Yeni ibaresini kaldýrdýk. Yeni tasarýmlarýyla Türk Lirasý ný kullanmaya baþladýk. Dünyanýn ilgiyle izlediði çok çok baþarýlý bir operasyon gerçekleþtirdik. Allah a hamdolsun hiçbir aksaklýk yaþanmadý. 6 sýfýrýn atýldýðý yeni paramýz, sadece Türkiye de deðil, tüm dünyada beðeni topladý, ilgi çekti ve Türk Lirasý nihayet itibarýna yeniden kavuþmuþ oldu. Yine bugün yaþadýðýmýza benzer bir heyecaný Türk Lirasý nýn simgesini hazýrlarken ve kamuoyuna açýklarken yaþadýk. Dünyadaki tüm güçlü ve saygýn para birimlerinin bir logosu vardý ancak, Türk Lirasý için sadece TL kýsaltmasý kullanýlýyordu. Güzel, sade, kolay yazýlabilir bir logo hazýrlandý, kamuoyuna tanýtýldý ve bu logo da çok hýzlý yaygýnlaþarak vatandaþlarýmýz tarafýndan kullanýlmaya baþlandý. Þu anda çarþýda, pazarda, etiketlere baktýðýmýzda bu logonun kullanýldýðýný ve artýk iyice benimsendiðini görüyoruz.

9 Kapak Konusu TÜRKÝYE NÝN YENÝ LOGOSU VE SLOGANI: GÜCÜ KEÞFET Bugün de Ekonomi Bakanlýðý ve TÝM tarafýndan hazýrlanan aynen yeni Türk Lirasý logosu gibi önem arz eden bir baþka logoyu, bir baþka millî tasarýmý, Türkiye ve dünyaya tanýttýklarýný kaydeden Cumhurbaþkaný Erdoðan þunlarý söyledi: Ýnþallah bugünden itibaren Türkiye de üretilen ürünlerin artýk üzerinde Made in Turkey damgasý yerine artýk bu logo olacak. Dünyanýn neresinde olursa olsun bu logoyu görenler o ürünün Türkiye de üretildiðini, Türkiye den ihraç edildiðini anlayacaklar. Cumhurbaþkaný Erdoðan, logoyla birlikte Discover the potential sloganýnýn kullanýlacaðýný, bu sloganýn da son derece isabetli olduðunu söyledi. Discover the potential cümlesini Ýngilizce'den Türkçe'ye çevirirken "Potansiyel" sözcüðü yerine "Güç" sözcüðünün kullanýmýnýn daha uygun olacaðý görüþünde olduðunu ifade eden Cumhurbaþkaný Erdoðan, Yani Gücü keþfet, bu noktada böyle bir yaklaþým. Ýnþallah, bugünden itibaren tüm dünyada Türkiye'yi ve Türkiye ürünlerini bu logoyla ve Gücü keþfet sloganýyla tanýtýyor olacaðýz dedi. Türkiye'nin dünyaca tanýnan markalarýnýn itibar ve güvene sahip olduðunu dile getiren Cumhurbaþkaný Erdoðan, Bu logo ve sloganla inanýyorum ki ürünlerimizin gücüne güç katýlmýþ, itibarýna itibar katýlmýþ, güvenine de güven katýlmýþ olacaktýr. Bu önemli logo ve sloganýn bir kez daha hayýrlý olmasýný diliyorum. Emeði geçenleri tekrar tebrik ediyor, elinize saðlýk diyor, herkese þahsým, ülkem ve milletim adýna teþekkür ediyorum dedi. TÜRK ÝNSANI DEÐÝÞÝME HIZLA AYAK UYDURDU Belirlenen logo ve slogana yönelik eleþtiriler geleceðini söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, Yeni Türk Lirasý ve sýfýrlarý atýlmýþ Türk Lirasý banknotlarý tanýtýldýðýnda da belli kesimlerden çok acýmasýzca eleþtiriler yapýlmýþtý. Bugün baktýðýmýzda hem banknotlarýmýzýn hem de TL logosunun sorunsuz þekilde kullanýldýðýný benimsendiðini görüyoruz. Karamsar senaryolarýn hiçbiri gerçekleþmedi. Yeni paralarýn enflasyon üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadý. Ödemeler üzerinde, ticarette, çarþýda, pazarda yeni paralardan dolayý öyle seslendirildiði gibi olumsuz hadiseler de yaþanmadý. Toplum yeni para birimine çok kýsa sürede adapte oldu. Deðiþime anýnda ayak uydurdu sanki yýllardýr kullanýyormuþ gibi yeni paralarý ve yeni logoyu kullanmaya baþladý. Bugün tanýtýmý yapýlan slogan ve logonun da yapýlacak tüm olumsuz eleþtirilere raðmen hýzla benimseneceðine, hýzla kullanýma girip yaygýnlaþacaðýna ben yürekten inanýyorum. Özellikle bizim KOBÝ lerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçýlarýmýz, deðiþim konusunda dünyada gerçekten farklý bir yere sahipler. Onlarýn bu logoyu hýzla ürünlerine ambalajlarýna, paketlerine basýp logonun yaygýnlaþmasýna katký sunacaklarýný tahmin ediyorum. Tabi bu logo ve sloganýn yaygýnlaþmasýnda uluslararasý markalarýmýza da büyük görev düþüyor. Örneðin Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýzýn artýk uluslararasý bir turizm markasý olan Türkiye'yi bu logoyla tanýþtýrmalarýný bekliyoruz dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Türk Hava Yollarý nýn da benzeri þekilde logo ve slogana sahip çýkmasýný, logo ve sloganý onlarca dünya ülkelerine taþýmasýný beklediðini vurguladý. YENÝ LOGO VE SLOGAN, YENÝ TÜRKÝYE NÝN KÜRESEL ÝDDÝALARININ SEMBOLÜ OLACAK Yeni logo ve sloganýn yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, artýk küresel iddialarý ve hedefleri olan Türkiye'nin özgüven simgesi olarak gördüðünü söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, Bu tasarým ve 'Gücü Keþfet' sloganý, yeni Türkiye'nin özgüveninin simgesidir, özgüvenin sloganýdýr. Biz sadece bu logoyu markalarýmýzýn üzerine basmakla yetinmeyeceðiz. Bu özgüven logosunu basabileceðimiz artýk çok daha fazla marka üretmenin mücadelesini de kararlýlýkla yürüteceðiz. Mevcut markalarýmýz artýk bize yetmiyor. Dünya maðazalarýnda, piyasalarýnda, pazarlarýnda kendisine yer bulan markalarýmýzla gurur duyuyoruz ama bunlarý artýk sayýca yetersiz görüyoruz. Türkiye ekonomisi gelmiþ artýk marka meselesine, marka ihtiyacýna dayanmýþtýr. Bizim istikrarlý þekilde büyürken ihracatýmýzý son derece hýzlý þekilde artýrýrken artýk enerjimizin önemli bir kýsmýný bu marka konusuna ayýrmamýz gerekiyor. Arkadaþlar yeni markalar üretecek güce yani potansiyele ziyadesiyle bu heyet sahiptir. Eðer fikir derseniz, Allah'a hamdolsun olsun parlak fikirlere, yenilikçi fikirlere sahip bir neslimiz var. Eðer giriþim diyorsak, giriþim ruhu diyorsak, dünyanýn her yerine ulaþabilen ve her yerinde iþ kovalayan dinamik, enerjik giriþimcilerimiz var. Teþvik konusunda, destek konusunda eskisine oranla çok daha farklý, çok daha güçlü bir konumdayýz dedi. TÜRKÝYE OLARAK DAHA FAZLA ULUSLARARASI MARKAYA ÝHTÝYACIMIZ VAR Geçtiðimiz hafta içinde BM Genel Kurul çalýþmalarýna katýlmak için New York ta bulunduðunu hatýrlatan Cumhurbaþkaný Erdoðan, konakladýklarý otelin bulunduðu 5. Cadde de dünyaca tanýnmýþ bir markanýn yeni çýkan telefonu satýn almak için 24 saat açýk olan maðazanýn önünde insanlarýn gece dahil saatlerce kuyruk beklediklerini ifade ederek, Markanýn sahip olduðu güç, prestij ve tanýnmýþlýk sayesinde maðazalarý önünde 7

10 Kapak Konusu bu uzun kuyruklarý oluþturabiliyorlar. Aslýnda satýlan telefon deðil, o telefonun markasý. Bak yenisini aldým., bu. ABD ekonomisine baktýðýnýzda ekonomiyi ayakta tutan ve büyüten gücün bu ve buna benzer markalar olduðunu görüyorsunuz. Japonya ekonomisi ayný þekilde; Kore, Almanya, Ýngiltere diðer büyük ekonomiler ayný þekilde. Küresel markalarý sayesinde istikrarla büyüyorlar. Türkiye geçmiþte yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen, ekonomideki tüm olumsuzluklara raðmen böyle küresel markalar oluþturmayý baþardý. O markalarýmýzý da bir kez daha tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Mesela Avrupa'da güçlü markalarýmýz var. Ama bunu bizim dünyaya da yaymamýz gerekiyor. Ancak bunlar tabii bir elin parmaklarý kadar. Bize bu yetmez. Bizim artýk ufuklarý zorlayan potansiyelimize denk düþecek yeni markalar üretmemiz lazým. Daha çok, daha güçlü, daha fazla tanýnmýþ markalara ihtiyacýmýz var. Bunu da yaparýz ve ben yapacaðýmýza gönülden inanýyorum. POTANSÝYELÝNÝ YENÝDEN KEÞFEDEN TÜRKÝYE, GÜCÜNÜN FARKINDADIR Cumhurbaþkaný Erdoðan, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduðunu vurgulayarak, Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz, gücünün farkýnda bir ülkeyiz. Esasen yeni Türkiye, gücünü yeniden keþfeden Türkiye dir. Potansiyelini yeniden keþfeden Türkiye dir. Biz gücümüzün potansiyelimizin farkýnda olarak Türkiye yi bu günlere taþýdýk. Ýnþallah bu gücü henüz keþfetmemiþ olanlar da keþfedecek ve Türkiye çok daha ileri seviyelere ulaþacaktýr'' dedi. YENÝ TASARIM VE GÜCÜ KEÞFET SLOGANI HAYIRLARA VESÝLE OLSUN Konuþmasýnýn sonunda, yeni tasarýmýn ve Gücü keþfet sloganýnýn tekrar hayýrlara vesile olmasýný dilediðini aktaran Cumhurbaþkaný Erdoðan, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ni, bu heyecan verici çalýþmalarýndan dolayý tebrik ettiðini belirtti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Ekonomi Bakanlýðýna ve katký sunan diðer bakanlýklara, kurum, kuruluþ, sivil toplum kuruluþu ve medyaya teþekkür ederek, Bu logo ve sloganý, dünyanýn en güzel köþelerindeki raflara ulaþtýracak ihracatçý kardeþlerimize de þimdiden teþekkür ediyor, baþarýlar diliyorum. Allah yolumuzu, bahtýmýzý açýk etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygýyla selamlýyorum dedi. Konuþmasýnýn ardýndan sonrasý sahneye getirilen tabloda yer alan, Türkiye nin ihraç ettiði ürünlerde kullanacaðý logoyu tanýttý katýlýmcýlarla toplu fotoðraf çektirdi. Törende ayrýca, Cumhurbaþkaný Erdoðan, etkinlik salonunun giriþinde hazýrlanan, üzerinde Türkiye haritasý ile Türkiye Markasý nýn tanýtýmýnýn yapýldýðý dev tablonun Cumhurbaþkanlýðý forslu Ankara kýsmýna imza attý. (Kaynak: Logonun karakteri oluþturulurken küfi yazý stili ve geleneksel kilimlerde yer alan eli belinde deseninden yararlanýldýðý açýklandý. Ayrýca Turkey yazýsýnýn içinde bulunan desenlerde de çini sanatýnda kullanýlan figürlerden esinlenildi. Yazýyý oluþturan 8 desenin her biri ayrý bir anlam içeriyor: Birliktelik Hem Doðu Hem Batý Dünya Buluþma Uyum Ýnovasyon Sinerji Büyüme Ýnovasyon Dünya Buluþma Birliktelik Sinerji Büyüme Hem Doðu Hem Batý Uyum Yaratýcýlýðýn ülkenin karakteristik özellikleri arasýnda yer aldýðýný gösteriyor. Türkiye nin dünyadaki konumunu güçlendirmesini anlatýyor. Hem iki kýtanýn hem de insanlarýn Türkiye de buluþmasýný temsil ediyor. Ülkenin birliðini ve birlikte çalýþma kabiliyetini belirtiyor. Birlikte çalýþma yeteneðini sergiliyor. Ülkenin kesintisiz devam eden kalkýnmasýnýn mesajýný veriyor. Türkiye nin iki yönlü olmasýný sergiliyor. Türkiye nin uyum saðlama özelliðini ifade ediyor. 8

11 Araþtýrma TKDK TKDK ÝLE KÜTAHYA TARIM, HAYVANCILIK VE ÝLGÝLÝ SANAYÝ KURULUÞLARI GELÝÞÝYOR Ýhsan KAYMAK TKDK Kütahya Ýl Koordinatörü 2013 yýlýnda faaliyete baþlayan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya Ýl Koordinatörlüðü bugüne kadar toplam yatýrým tutarý yaklaþýk 84.3 Milyon TL olan 427 projeyi onayladý. Onaylanan bu projelerin toplam hibe tutarý ise yaklaþýk 46.8 Milyon TL dir. Ýki yýl içerisinde 4 dönem proje kabulüne çýkýlmýþ olup bu kabul dönemlerindeki proje kabul sayýlarý aþaðýdaki tablo 1 deki gibidir. Kütahya ilinde destekleme programý 9. Dönem ile baþlamýþtýr. Diðer 8 çaðrý daha önce faaliyete geçen illerde yapýlmýþtýr. 9 ve 10. Çaðrýlarýn ödemeleri tarihiyle tamamlanmýþtýr. 11 ve 12. çaðrý ödemeleri devam etmekte olup yatýrýmlarýný tarihine kadar tamamlayacaklarýn ödemeleri yaklaþýk 14 milyon TL tutarýndaki hibeleri sene sonuna kadar ödenecektir. Geri kalan projelerin hibe ödemeleri 2015 yýlý ortalarýna kadar tamamlanacak olup yaklaþýk 47 milyon TL Kütahya tarým ve hayvancýlýðýna aktarmýþ olacaðýz. ÇAÐRI DÖNEMÝ Tablo 1. Sözleþmeye Baðlanan Proje Bilgileri SÖZLEÞMEYE BAÐLANAN PROJE SAYISI TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) ÖDENEN HÝBE TUTARI (TL) , , , , , , , , , , ,49 - TOPLAM , , ,21 Onaylanan projelerin merkez dâhil 13 ilçe de de daðýlýmý ayný düzeyde olmayýp bazý ilçelerden daha fazla yatýrým talebi gelirken bazýlarýnda bu talep oldukça düþük olmuþtur. Ýlçelere göre proje daðýlýmlarý ise aþaðýdaki tablo 2 deki gibidir. 9

12 Araþtýrma TKDK YATIRIM YERÝ (ÝLÇE ADI) Tablo 2. Ýlçelere göre Sözleþmeye Baðlanan Proje Bilgileri SÖZLEÞMEYE BAÐLANAN PROJE SAYISI TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) ÖDENEN HÝBE TUTARI (TL) Merkez , , ,70 Altýntaþ , , ,13 Aslanapa , , ,00 Çavdarhisar , , ,23 Dumlupýnar , , ,75 Domaniç , , ,52 Emet , , ,10 Gediz , ,00 - Hisarcýk , , ,66 Þaphane , , ,00 Pazarlar , ,48 - Simav , , ,00 Tavþanlý , , ,12 TOPLAM , , ,21 Ýl Koordinatörlüðüne 12 farklý yatýrým kolunda proje baþvurularý yapýlmýþ olup yatýrým kollarýna göre onaylanan proje ve yatýrým tutarlarý ile hibe tutarlarý tablo 3 de belirtildiði gibidir. 10 Tablo 3. Ýlçelere göre Sözleþmeye Baðlanan Proje Bilgileri ALT TEDBÝR/SEKTÖR ADI SÖZLEÞMEYE BAÐLANAN PROJE SAYISI TOPLAM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM DESTEK TUTARI (TL) ÖDENEN HÝBE TUTARI (TL) Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler , , ,35 Et Üreten Tarýmsal Ýþletmeler (Besi Hayvancýlýðý Kanatlý Yetiþtiriciliði) , , ,51 Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý (Süt Ýþleme Tesisi) Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý (Süt Toplama Merkezi) Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý (Kesimhane ve Et Ýþleme Tesisi) Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi (Týbbi Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði) Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi (Leblebi Üretim Tesisi) , , , , , , , , , , , , , ,25 - Kýrsal Turizm (Restaurant Pansiyon) , ,82 - Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi , , ,92 TOPLAM , , ,21

13 Araþtýrma TKDK Kurumumuz 10 Kasým 2014 tarihi itibariyle 13. çaðrýya çýkmýþ bulunmakta olup 12 Ocak Þubat 2015 tarihleri arasýnda aþaðý tablo 4 de belirtilen alanlarda proje kabulü yapacaktýr. Çaðrý ilaný ve tüm bilgilere TKDK nýn internet sitesi adresinden ulaþabilirsiniz. Tablo Çaðrý Ýlaný Desteklenecek Yatýrýmlar Tedbir Adý Alt Tedbir Adý ve Bütçe Kalemleri Destek Oranlarý Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkýsý) (Avro) Tarým ve Balýkçýlýk Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Topluluk Standartlarýna Ulaþtýrýlmasýna Yönelik Yatýrýmlar Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Bütçe Kalemi-1 (Süt iþleme tesisleri) Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri) Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Bütçe Kalemi-1 (Kýrmýzý et iþleme ve pazarlama) % Bütçe Kalemi-2 (Kanatlý eti iþleme ve pazarlama) Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Su Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Kýrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Yerel Ürünlerin ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi Kýrsal Turizm % Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi TOPLAM Ýl Koordinatörü Ýhsan KAYMAK yaklaþýk 2 yýl gibi kýsa bir sürede yapýlan bu desteklerin Türkiye ölçeðinde küçük olduðunu ancak Kütahya ölçeðinde oldukça etkili olduðunu belirtti. Kaymak bu destekler sayesinde Kütahya çevresinde Avrupa Birliði standartlarýnda modern iþletmelerin yapýldýðýný ve yapýlmaya devam edeceðini vurguladý. Ayrýca, bu tür yatýrýmlarýn artmasýnýn Kütahya daki istihdama ve Kütahya ekonomisine fazlasýyla katký saðlayacaðýný belirti. Son olarak bu alanlarda yatýrýmý yapmayý düþünen potansiyel baþvuru sahiplerimizi bilgi almak için kurumumuza davet ediyoruz. 11

14 Konuk Doç. Dr. Fatih Çelebioðlu EKONOMÝDE DEÐÝÞÝM VE AKADEMÝK DANIÞMANLARIN ROLÜ Doç. Dr. Fatih ÇELEBÝOÐLU DPÜ Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Kütahya Oda ve Borsalarý Akademik Danýþmaný Dünya ekonomisindeki deðiþim ve geliþmelere baðlý olarak; ülkemiz sanayi sektörü üretim ve istihdam yapýsýnda, teknoloji kullanýmýnda, ihracat pazarlarýnda, enerji havzalarý ile olan iliþkilerde hýzlý bir dönüþüm yaþandýðýný hep birlikte gözlemliyoruz. Peki, bu dönüþüme bizi zorlayan geliþmeler nelerdir? Dünya ekonomisinde son yýllarda yaþanan deðiþim þu baþlýklar altýnda açýklanabilir: Dünya ticaretinin kurallarý deðiþmektedir. Burada ülkemizi de büyük ölçüde etkilemesi beklenen iki önemli anlaþma ön plana çýkmaktadýr: TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership - Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý) kapsamýnda; hizmetleri, yatýrýmlarý ve kamu alýmlarý da dâhil olmak üzere her iki tarafýn da pazarlarýna serbest eriþim hakkýnýn tanýnmasýný, fikri mülkiyet haklarý, çevre ve sosyal haklar ile ilgili ortak kurallar belirlenmesi gibi birçok farklý alanlardaki düzenlemeler bulunmaktadýr. Bu kapsamdaki düzenlemelerin tamamlanmasýndan sonra, sadece bu iki ekonomik gücün (ABD ve AB) deðil tüm dünya ülkeleri açýsýndan ve dünya ticareti açýsýndan yeni kural ve yeni uygulamalarýn belirlenmesinde yol gösterici bir etkisinin olmasý hedeflenmektedir. 12 Japonya ve Kore nin baþýný çektiði Asya-Pasifik ülkeleri ile yatýrýmlarý içeren TPP (Trans-Pacific Partnership Trans Pasifik Ortaklýðý) müzakerelerini baþlatan ABD nin Pasifik pazarýnýn birleþmesi yoluyla yeni üretim ve finans yapýlarýnýn oluþturulmasý hedeflenmektedir. Dünya finans haritasý deðiþmektedir. Bunun bir sonucu olarak para bolluðu dönemi kapanmakta, bazý ülkelerin finansman sorunlarý yaþayacaklarý bir döneme girilmektedir. Dünya enerji haritasý deðiþmektedir. ABD nin petrol konusunda Ortadoðu ya olan baðýmlýlýðý bitmektedir. Kaya gazý ve kaya petrolü üretimini arttýrmasýyla birlikte ABD, doðal gaz ve petrol ithalatýný durdurup net ihracatçý haline gelmektedir. Ortadoðu, Ukrayna ve Kuzey Afrika daki geliþmeler bu yönüyle ayrý bir önem kazanmaktadýr. Dünyada orta gelir sýnýflarýnda deðiþim yaþanmaktadýr. Gelecek 10 yýlda dünya nüfusunun 5 milyarýnýn orta gelir düzeyinde olacaðý hesaplanmaktadýr. Bu durum dünya ekonomisinde altyapý, tüketim ve üretimi yeniden þekillendirmektedir. Dünyada artýk sadece ülkeler deðil, þehirler de rekabet ediyor. Þehir nüfuslarý hýzlý bir þekilde artýyor. Dünyada 600 büyük þehrin ekonomik yarýþý söz konusudur. Belediyecilik,

15 Konuk Doç. Dr. Fatih Çelebioðlu altyapý vs. açýsýndan hangi þehir cazip? sorusu daha çok duyulmaktadýr. Þehirler, baþka þehir ve ülkelerden giriþimci ve nitelikli insan kaynaklarý ithal ediyor. Dünyada internetin ticaretteki rolü deðiþiyor. Bizim aksimize dünya, interneti kahvehane gibi deðil, ticarethane gibi kullanmaktadýr. Yatýrým ve finans merkezleri deðiþiyor. Yatýrým ve finans merkezleri Avrupa ve ABD den Asya ya doðru kayýyor. Bu deðiþim dalgasý içinde ülkemizin makroekonomik dengeleri olumlu veya olumsuz etkiler altýnda kaldýðý gibi, ekonomimizin yerel aktörleri de karar almada, yeni stratejiler belirlemede, deðiþimi okumada ve bunu kendi iþ süreçlerine aktarmada çeþitli zorluklar yaþayabilmektedir. Küresel rekabetin etkilerinin daha da belirginleþtiði, olumlu ve olumuz bütün etkilerin neredeyse anlýk olarak piyasalar tarafýndan içselleþtirildiði bir ortamda, yatýrým ve üretim yapmak, ihracat miktarýný arttýrmak ve ihraç ürün pazarlarýný çeþitlendirmek ve dahasý elde tutmak için güçlü politikalara ve yön gösterici kurumlara ihtiyaç artmaktadýr. Bu noktada Türkiye deki oda ve borsalara, yerel ölçekte doðru politikalarýn belirlenmesi ve bu politikalarýn hayata geçirilebilmesi konusunda ciddi bir görev düþmektedir. Türkiye ekonomisinin temel hedeflerini yakalayabilmesi hususunda, gerek iþ dünyasýnýn talep ve ihtiyaçlarýnýn yakýndan takibi ve gerekse yerel kalkýnma gündeminin doðru bir þekilde belirlenmesi ciddi bir öneme sahiptir. Ülkemizde yerel düzeyde güncel ve saðlýklý veri ve bilgiye eriþim konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadýr. Oda ve borsalarýn yerel veri-bilgi üretme ve strateji oluþturma kapasitelerini arttýrmalarý, ülkemizdeki bu eksikliðin giderilmesine yardýmcý olacaktýr. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), il merkezi ve ilçelerdeki oda ve borsalarýn kurumsal kapasitelerinin ve yerel veri-bilgi üretim kapasitelerinin arttýrýlmasý amacýyla 81 Ýl e 81 Akademik Danýþman atamasýný gerçekleþtirmiþtir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan Akademik Danýþmanlarýn görev çerçevesi þöyle belirlenmiþtir: Açýklanan ekonomik verilerin yorumlanmasý ve il ekonomisine etkileri konusunda ildeki tüm oda ve borsalarý bilgilendirmek, Güncel ekonomik geliþmeler hakkýnda ildeki tüm oda ve borsalarý bilgilendirmek, Ekonomik ve sosyal araþtýrmalar konusunda TOBB a baðlý olan Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) ile eþgüdüm içinde çalýþmak, TOBB ile odalar ve borsalar tarafýndan illerden toplanmasý planlanan veriler için saha organizasyonunu oluþturmak, verilerin saðlýklý bir þekilde toplanmasýný saðlamak, toplanan verilerin kontrolünü saðlamak ve iletmek, Odalara ve borsalara, AB hibe ve destekleme programlarýna, Kalkýnma Ajanslarýna ve benzeri kuruluþlara yapacaklarý proje baþvurularýnda proje yazma, takip etme ve yönetimi için destek olmak ve katký saðlamak, Hukuki düzenlemeler hakkýnda oda ve borsa görüþlerine katký saðlamak, Ýllere ve bölgeye yatýrým çekilmesi için yurt dýþýndan veya il dýþýndan gelen heyetlere il ekonomisine iliþkin bilgi sunmak, Oda ve borsa baþkanlarý tarafýndan davet edildikleri toplantýlara katýlmak. Bu görev tanýmý kapsamýnda; Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya Ticaret Borsasý, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý ve Simav Ticaret ve Sanayi Odalarýmýzýn Meclis toplantýlarýna tanýtým ve bilgilendirme amaçlý katýlým gerçekleþtirilmiþtir. Bunun yaný sýra Tavþanlý Genç Giriþimciler Kurulu toplantýsýna katýlýnmýþ ve genç giriþimcilerimizle Türkiye ve bölge ekonomisi üzerine görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde bulunan Kadýn Giriþimciler Kurulu ve Genç Giriþimciler Kurullarý ile de birlikte çalýþma süreci devam etmektedir. TEPAV ýn talebi doðrultusunda, Kütahya Ýlinde Mesleki Eðitimin Analizi ve Kalkýnma Ajansý ile Oda ve Borsalarýmýzýn Daha Ýyi Ýþbirliði Geliþtirebilmesi Ýçin Yapýlmasý Gerekenler baþlýklý raporlar hazýrlanmýþ ve TEPAV a sunulmuþtur. Son dönemde yayýnlanan istatistikler, ekonomik geliþmeler ve bunlarýn ilimiz ekonomisine olasý etkileri konusunda oda ve borsa baþkanlarýmýz veri yayýnlanma takvimine baðlý olarak sürekli bilgilendirilmektedir yýlý dünya ve Türkiye ekonomisine iliþkin deðerlendirmeleri ve Kütahya özelinde ekonomik geliþmeleri içeren raporlar Ocak ayý içinde tamamlanacak ve oda ve borsa baþkanlarýmýza iletilecektir. Ayrýca ilimizdeki sanayi sektörlerinin analizi ve yeniden yapýlandýrýlmalarý için çeþitli çalýþmalar planlanmakta ve ilimizdeki sektörlerin üretim ve ihracat potansiyelinin arttýrýlmasý hedeflenmektedir. Oda ve borsalarýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, AB ve Kalkýnma Ajansý projeleri ile ilgili görüþmeler yapýlmýþ ve sunulacak projelerle ilgili hazýrlýklar devam etmektedir. Bu çalýþmalarýn daha çok Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelerin(KOBÝ) üretim, yönetim ve ihracat kapasitelerinin geliþtirilmesine ve sorunlarýnýn çözümüne odaklanmasý temel hedef olacaktýr. 13

16 Araþtýrma Ýþletmeler KURULAN KAPANAN ÝÞLETME ÝSTATÝSTÝKLERÝ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan 2014 yýlý Kasým ayý verilerine göre, Türkiye de kurulan ve kapanan þirket istatistikleri yayýmlandý. Doç. Dr. Fatih ÇELEBÝOÐLU DPÜ Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Kütahya Oda ve Borsalarý Akademik Danýþmaný %18 Kurulan Ocak Kasým 2014 Ocak Kasým 2013 Kapanan On bir aylýk veriler iller bazýnda incelendiðinde, Ýstanbul un 45 bin yeni iþyeri ile en fazla þirket açan il olduðu görülmektedir. Ýstanbul u, Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa ve Adana takip etmiþtir. - % Þekil 1: 2014 Ocak- Kasým ve 2013 Ocak Kasým döneminde kurulan ve kapanan þirket sayýlarý Kurulan þirket sayýsý Kasým ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 18 artarak yaklaþýk 114 bin 656, kapanan þirket sayýsý ise yüzde 1 azalarak 30 bin 679 oldu. Yýlýn 11 ayýnda kurulan 114 bin 656 iþletmenin yüzde 46 sý þirket, yüzde 54 ü gerçek kiþi ticari iþletme olurken, yýlýn 11 ayýnda kapanan 30 bin 679 iþletmenin yüzde 38 i þirket, yüzde 62 si ise gerçek kiþi ticari iþletmedir. Kapatýlan þirket verileri incelendiðinde ise yine Ýstanbul 11 bin iþ yerini kapatarak en fazla iþ yeri kapatan il olmuþtur. Ýstanbul u Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa ve Adana takip etmiþtir. Þekil 2: 2014 Ocak Kasým döneminde en fazla þirket kuran 10 il Þekil 3: Ocak Kasým döneminde en fazla þirket kapatan 10 il ÝSTANBUL ANKARA ÝZMÝR ANTALYA BURSA ADANA AYDIN KONYA ESKÝÞEHÝR MUÐLA ÝSTANBUL ANKARA ÝZMÝR ANTALYA BURSA ADANA AYDIN KONYA ESKÝÞEHÝR MUÐLA 14

17 Araþtýrma Ýþletmeler Kurulan þirket verilerinin iller bazýnda bir önceki yýla göre deðiþimleri incelendiðinde Kars geçen yýla göre en fazla þirket sayýsýný arttýran il olmuþtur. Kars ý, Niðde, Karaman, Kýrýkkale, Kayseri ve Konya takip etmektedir. Kapanan þirket verileri iller bazýnda bir önceki yýla göre incelendiðinde Bitlis geçen yýla göre en fazla þirket kapatan il olmuþtur. Bitlis i Tunceli, Hakkâri, Bartýn, Þýrnak ve Gümüþhane takip etmektedir. Þekil 4: Ocak Kasým döneminde kurulan þirket bakýmýndan en fazla deðiþim yaþanan 10 il Þekil 5: Ocak Kasým döneminde kapanan þirket bakýmýndan en fazla deðiþim yaþanan 10 il KARS NÝÐDE KARAMAN KIRIKKALE KAYSERÝ KONYA ISPARTA KIRÞEHÝR BÝNGÖL KARABÜK %146 %74 %74 %69 %59 %55 %53 %52 %50 %50 BÝTLÝS TUNCELÝ HAKKARÝ BARTIN ÞIRNAK GÜMÜÞHANE MUÞ KASTAMONU KARS IÐDIR %180 %173 %117 %69 %67 %59 %52 %50 %49 %48 Kütahya da Þirket Kapanmalarýnda Dikkat Çekici Artýþ Kütahya ilindeki duruma bakýldýðýnda, yeni kurulan þirketlerde artýþ olduðu gözlenmektedir yýlýnda 390 þirket kurulmuþken, 2014 yýlýnda bu rakam 414 adet olmuþtur. Bu durum %6 lýk bir artýþa tekabül etmektedir. Ancak þirket kurulumunda Türkiye ortalamasýnýn %18 artmýþ olduðu düþünüldüðünde, Kütahya ilindeki artýþýn sýnýrlý kaldýðý görülmektedir OCAK-KASIM (ONBÝR AYLIK) 2013 OCAK-KASIM (ONBÝR AYLIK) KURULAN KAPANANANAN KURULAN KAPANANANAN ÞÝRKET GERÇEK KÝÞÝ TÝCARÝ ÝÞLETMESÝ ÞÝRKET GERÇEK KÝÞÝ TÝCARÝ ÝÞLETMESÝ ÞÝRKET GERÇEK KÝÞÝ TÝCARÝ ÝÞLETMESÝ ÞÝRKET GERÇEK KÝÞÝ TÝCARÝ ÝÞLETMESÝ KÜTAHYA Toplam Kaynak: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Ancak asýl dikkat çekici veri kapanan þirketler konusundadýr. Kütahya da kapanan þirket sayýsý 2013 yýlýnda 154 olurken, 2014 yýlýnda kapanan þirket sayýsý 205 e çýkmýþtýr. Bu durum kapanan þirket sayýsýnda %33 lük bir artýþa tekabül etmektedir. Oysa ayný dönemde Türkiye ortalamasýnda kapanan þirket sayýsýnda %1 lik azalma gözlenmiþtir. Türkiye de kapanan þirket sayýsý azalýrken, Kütahya ilinde kapanan þirket sayýsýndaki yüksek artýþ dikkati çekmektedir %33 Kurulan %6 Kapanan

18 Araþtýrma ZEKA T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI Yusuf BALCI T.C. Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri T.C. Zafer Kalkýnma Ajansý, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak illerimizi kapsayan ve TR33 Bölgesi olarak sýnýflandýrýlan Bölgede hizmet vermek üzere kurulmuþtur. Ajans Genel Sekreterliði Kütahya ilimizde olup Afyonkarahisar, Manisa ve Uþak illerimizde ise Genel Sekreterliðe baðlý Yatýrým Destek Ofisleri aracýlýðýyla hizmet vermekteyiz. Ajans faaliyetlerinin icrasýndan sorumlu olan Genel Sekreterlik dýþýnda Ajans ýn diðer organlarý Yönetim Kurulu ve Kalkýnma Kurulu dur. Ajansýn karar alma merci olarak görev yapan Yönetim Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak illerinin Valileri, Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odalarý Baþkanlarýndan oluþur. Ajans ýn danýþma organý olan Kalkýnma Kurulu ise TR33 Bölgesi nde yer alan kamu kurumu, özel sektör, üniversite ve STK larýn üst düzey temsilcilerinin yer aldýðý 100 üyeli bir kuruldur. Temel faaliyetlerimizi þu þekilde özetleyebiliriz: 1) Ulusal plan ve programlarla uyumlu þekilde Bölgesel ölçekte planlar hazýrlamak, araþtýrmalar yapmak ve stratejiler belirlemek 2) Ýllerimizin yatýrým açýsýndan avantajlý yönlerini ortaya çýkarmak, illerimizi tanýtmak ve yatýrýmcýlara ücretsiz yatýrým danýþmanlýðý saðlamak 16 3) Projelere mali ve teknik destekler saðlamak ve bu projelerin uygulama sürecini takip edip uygulama sonrasýnda beklenen hedeflere ulaþýlýp ulaþýlmadýðýnýn deðerlendirmesini yapmak Ajansýmýzýn proje destekleri teknik ve mali (yani hibe) destekler olarak 2 ana kategoriye ayrýlmýþtýr. Teknik destekler kapsamýnda kar amacý gütmeyen kurum/kuruluþlar ile bunlarýn kurduðu veya ortaðý olduðu iþletmelere eðitim ve danýþmanlýk desteði saðlamaktayýz. Bu çerçevede, özellikle kurumsal kapasiteyi geliþtirme amaçlý, proje yazma, iletiþim, biliþim sistemleri, mevzuat vb. konularda ücretsiz eðitim ve danýþmanlýk desteði saðlamaktayýz. Teknik desteðin mali desteklerden temel farký, destek verdiðimiz kurum/kuruluþa bir mali kaynak aktarmak yerine, ihtiyaç duyduðu hizmeti mümkünse kendi personelimiz aracýlýðýyla deðilse de hizmet alýmý yapmak suretiyle karþýlýyor olmamýzdýr. Yani burada yararlanýcýlara her hangi bir mali destek saðlamýyoruz. Mali destekler kapsamýnda ise yararlanýcýlara belli bir oranda doðrudan hibe desteði veriyoruz. Mali desteklerimizi 4 ana grupta toplayabiliriz.

19 Araþtýrma ZEKA 1) Proje Teklif Çaðrýsý (PTÇ) 2) Doðrudan Faaliyet Desteði (DFD) 3) Güdümlü Proje Desteði (GPD) 4) Faiz Desteði ve Faizsiz Kredi Desteði (FD ve FKD) En yaygýn ve en çok raðbet gören destek mekanizmamýz Proje Teklif Çaðrýsý (PTÇ) dediðimiz mali destek programlarýdýr. PTÇ kapsamýnda hem kar amacý gütmeyen kurumlara hem de iþletmelere ile TL arasýnda deðiþen miktarlarda destek saðlamaktayýz. Desteðin konusu, destek limitleri vb. unsurlar Baþvuru Rehberi olarak adlandýrýlan dokümanda tanýmlanmakta ve programýn amacýna, bütçenin büyüklüðüne göre destek limitleri farklýlaþtýrýlmaktadýr. Bu destekler genellikle yýlýn belirli bir bölümünde kullandýrýlmakta ve program ilan edildikten sonra gün arasýnda (biz bu dönemi baþvuru süreci olarak adlandýrýyoruz) projelerin Ajansýmýza sunulmasý gerekmektedir. Baþvuru sürecini müteakip projeler önce þekilsel açýdan bizim tarafýmýzdan daha sonra ise içerik açýsýndan dýþ uzmanlar tarafýndan incelenmektedir. Ajansýmýzýn projelerin teknik ve mali açýdan puanlanmasýnda herhangi bir yetkisi yoktur. Tüm puanlama ve desteklenecek projelerin belirlenmesi iþlemleri Ajans personeli veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan dýþ uzmanlar (biz bunlara baðýmsýz deðerlendirici ve deðerlendirme komitesi diyoruz) tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Dýþ uzmanlarýn baþarýlý bulduðu projeler Yönetim Kurulu nun onayýna sunulmakta ve onayý müteakip desteklenecek projeler listesi kamuoyuna açýklanmaktadýr. Ajanslarýn sistemi oldukça þeffaf, baðýmsýz ve güvenilirdir. Zaten baþta Kalkýnma Bakanlýðý olmak üzere Sayýþtay, Dýþ Denetim, Mali Yönetim Yeterlilik Komisyonu ve hatta Devlet Denetleme Kurulu tarafýndan yapýlan birçok denetim prosedürlerinden geçmekteyiz. Doðrudan Faaliyet Desteði (DFD) yine her yýl düzenli olarak kullandýðýmýz destek mekanizmalarýmýzdan birisi. DFD kapsamýnda kar amacý gütmeyen kurum/kuruluþlar ile bunlarýn kurduðu veya ortaðý olduðu iþletmelerin planlama, araþtýrma, fizibilite çalýþmalarýna %100 e varan oranda ve ile deðiþen miktarlarda destek saðlamaktayýz. PTÇ lerden farklý olarak bu destek mekanizmasýnda temel amacýmýz doðrudan bir yatýrýmý hayata geçirmek yerine yatýrýmlarýn planlanmasý ve fizibilitelerin hazýrlanmasýdýr. Yani kýsaca, DFD ile Bölge nin rekabet gücünü arttýrmak için gerekli olan planlama, araþtýrma ve fizibilite hazýrlama çalýþmalarýnýn yapýlmasýný amaçlamaktayýz. Güdümlü Proje Desteði (GPD) henüz kullandýrmadýðýmýz destek mekanizmalarýmýzdan birisi. Ýnþallah 2015 içerisinde üzerinde çalýþmakta olduðumuz 7 GPD projesinden bazýlarýný hayata geçirmeye baþlayacaðýz. GPD nin diðer desteklerden farký projenin bizzat Ajans öncülüðünde ve koordinasyonunda geliþtirilmesidir. GPD kapsamýnda Ajans özellikle özel sektöre fayda saðlayacak nitelikteki büyük bir yatýrýmý planlar ve bu yatýrýmý hayata geçirmek üzere gerekli paydaþlarý belirler. GPD ile toplam Ajans bütçesinin %20 sine varan oranda proje baþýna destek saðlanabilir. Yani, mevcut durumda, 5-10 Milyon arasýnda bir projeye doðrudan kaynak aktarýlabilir. Faiz Desteði ve Faizsiz Kredi Desteði (biz bunlarý FD ve FKD olarak adlandýrýyoruz) henüz herhangi bir ajans tarafýndan kullandýrýlmamýþ destek mekanizmalarýdýr. Ancak, 2016 itibarýyla bu mekanizmanýn da aktif bir þekilde uygulanmaya baþlanacaðýný tahmin ediyoruz. FD ve FKD kapsamýnda, isimlerinden de anlaþýlacaðý üzere, yararlanýcýnýn bankadan kullandýðý kredinin faizini ajanslar üstlenmektedir. Destek mekanizmalarýmý kýsaca özetlemeye çalýþtým. Ancak, bunlar hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi almak isteyenler internet sitemizi (www.zafer.org.tr) ziyaret edebilir ya da Program Yönetimi Birimi (PYB) ve Yatýrým Destek Ofisi (YDO) uzmanlarýmýzla iletiþime geçebilirler. Ajansýmýz yýllarý arasýnda özel sektör iþletmelerine yönelik 3 PTÇ ilan etmiþtir. Bunlar; 1) Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programý (2010 BPHGMDP) 2) Odak Sektörler mali Destek Programý (2011 ODAK) 3) Rekabetçi KOBÝ Mali Destek Programý (2014 RKMDP) Bu PTÇ ler kapsamýnda desteklenecek konular ve kurallar baþvuru rehberlerinde tanýmlanmýþtýr. Dolayýsýyla, firmalarýn hangi konularda proje hazýrlamasý gerektiði Ajansýmýzýn tarafýndan belirlenmiþ ve baþvuru rehberlerinde belirtilmiþtir. Desteklenecek konular belirlenirken üst ölçekli planlar ile Bölge Planýmýzda ve bölgesel ölçekte yaptýðýmýz araþtýrma çalýþmalarýnda yer alan hedef stratejiler ve veriler esas alýnmýþtýr. Yani Ajansýmýz tarafýndan rastgele tüm konular desteklenmemekte; belirli bir strateji kapsamýnda desteklenecek konular belirlenmekte ve önceliklendirilmektedir. Zaten, iþin mantýðý da bunu gerektirmektedir. Çünkü elinizde sýnýrlý bir kaynak var ve siz bu sýnýrlý kaynakla azami faydayý saðlamak durumundasýnýz. Bir baþka deyiþle vermiþ olduðunuz 1 birim mali kaynak baþýna 10 birimlik, 100 birimlik etki oluþturmalýsýnýz. Özel sektöre yönelik ilk programýmýz olan BPHGMDP kapsamýnda sadece kar amacý güden tüzel kiþilere imalat sanayisi, tarýma dayalý sanayi ve turizm konularýnda TL ye varan miktarda destek saðlamýþtýk. Bu program kapsamýnda Kütahya ilimizden 12 proje desteklenmiþtir. 17

20 Araþtýrma ZEKA Ajansýmýzýn saðladýðý 3.3 milyon TL destekle birlikte Kütahya ilimize 8.3 milyon TL deðerinde yatýrým kazandýrýlmýþtýr. Özel sektöre yönelik ikinci programýmýz olan ODAK kapsamýnda kar amacý güden gerçek ve tüzel kiþileri hedefledik. Bununla beraber KOBÝ sýnýfýndaki iþletmelere avantaj puan uygulamasý yaptýk. Yani KOBÝ olan iþletme olmayana göre daha fazla puanla baþladý. Bu program ile destek konularýmýzda da belirli bir odaklanma saðlayarak Bölgemiz için öncelikli olan a) Gýda Ürünleri ve Ýçecek Sanayi, b) Tekstil, Hazýr Giyim ve Deri Sanayi, c) Metal Dýþý Maden Sanayi ile d) Makine, Teçhizat ve Metal Eþya Sanayisine yönelik projelere TL ye varan miktarda destek saðladýk. Bu kapsamda Kütahya ilimizden desteklenen 8 projeye 2.1 milyon TL destek verdik. Özel sektöre yönelik üçüncü programýmýz olan RKMDP kapsamýnda ise sadece KOBÝ lere destek verdik. Hatta, KOBÝ lerin en küçüðü olan mikro KOBÝ leri daha ön plana çýkaracak bazý avantaj puan kriterleri tanýmladýk. Bununla birlikte, mekânsal ve sektörel anlamda önceliklendirme yaptýk. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bölgemiz 53 ilçeden oluþmakta. Bu ilçeleri 10 alt bölgeye ayýrdýk. Bulunduðu ilden baðýmsýz olarak ilçelerin ekonomik ve sosyal koþullarýný dikkate alarak bir sýnýflandýrma yaptýk. Örnek vermem gerekirse, bu sýnýflandýrmada 9 no lu alt bölgemiz Uþak ilimizin merkez ve Karahallý ilçeleri ile Kütahya ilimizin Gediz ilçesinden müteþekkil oldu. Bir baþka deyiþle il sýnýrlarýný kavramsal anlamda kaldýrdýk ve Ajansýmýzýn kuruluþ felsefesine uygun olarak bölgesel kalkýnma için bir yol haritasý çizdik. Ýþte RKMDP kapsamýnda 18 alt bölge bazýnda desteklenecek sektörleri belirledik. Yani her alt bölgede farklý ve öne çýkan veya potansiyeli bulunan sektörleri destekledik. Bununla birlikte, geliþmiþlik düzeyi diðer ilçelerimize göre nispeten düþük olan ilçelerimiz için de bazý avantaj puan kriterleri tanýmladýk. Bu uygulamayla amacýmýz tüm ilçelerimizin Ajansýmýzdan destek almasýný saðlamak; yani bölge içi geliþmiþlik farklýlýklarýný asgariye indirmekti. RKMDP kapsamýnda Kütahya dan toplamda 18 proje sunulmuþ olup 11 proje desteklenmiþtir. Ajansýmýz desteði ile 3.6 milyon TL kaynak aktarýlarak proje sahiplerinin de katkýlarýyla toplamda 28.2 milyon TL lik yatýrým gerçekleþmesi beklenmektedir. Bundan sonraki özel sektör desteklerimizde ayný RKMDP de uyguladýðýmýz mantýðý kullanacaðýz. Belirleyeceðimiz sektörler kapsamýnda ise sadece Ar-Ge, inovasyon, uluslararasýlaþma, markalaþma, kalite sertifikasyonu, ürün yeniliði ve çeþitliliði konularýnda destek saðlayacaðýz. Özellikle vurgulamak istiyorum ki, belirli bir üründen hâlihazýrda belirli bir kapasite ile üretim yapan firmalara bu kapasitelerini arttýrmak için destek saðlamayacaðýz. Çünkü zaten ilgili ürünü üretebilen firma kazancý ölçüsünde kapasitesini arttýrabilir. Burada teknolojik açýdan bir yenilik veya üretim süreci açýsýndan bir iyileþme olmadýðý gibi yeni bir ürün de ortaya konmamaktadýr. Bizim desteklerdeki temel amacýmýz teknoloji, markalaþma ve uluslararasýlaþma düzeyimizi arttýrarak bölgesel rekabet gücümüz arttýrmak ve üst ölçekte ülke ekonomimizin uluslararasý arenadaki konumunun güçlenmesine katký saðlamaktýr.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı