TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 Kömür bütün Türkiye yi ihya Edecek bir servettir.

3 Soma ve Ermenek teki iş kazalarında hayatını kaybeden maden şehitlerimize Allah tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

4 Bir kürek kömür, bir avuç alın teri ile elde edilebilir

5 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA Kurumsal kimlik A. GENEL BİLGİLER...8 A.1. Rapor Dönemi...8 A.2. Ticaret Ünvanı...8 A.3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı...8 A.4. Ġdari Yapı ve Organizasyon...8 A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Durumu A.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirketle Kendisi Veya BaĢkası Adına Yaptığı ĠĢlemler Ġle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI C.1. Biyokütle ve Kömür KarıĢımlarından Sıvı Yakıt Üretimi Projesi (TRIJEN) C.2. Kömür GazlaĢtırma Tesislerinin ĠĢletilmesi, Gazın Temizlenmesi ve Metanol Üretimi C.3. Mevcut Teknolojilerle Kömür Hazırlama ÇalıĢmaları Projesi C.4. Isıl Değeri DüĢük Kömürlerin Ekstraksiyon Yöntemi Ġle KülsüzleĢtirilmesi ve Alternatif Ürünlerin GeliĢtirilmesi Projesi C.5. Linyit Kömürlerinden Kükürdün UzaklaĢtırılabilirliğinin AraĢtırılması C.6. Türkiye Linyitlerinden GazlaĢtırma Yoluyla Elektrik Üretilmesi Ġçin Gereken Teknolojilerin GeliĢtirilmesi C.7. Pülverize Kömür Yakıcılarının GeliĢtirilmesi ve Optimizasyonu C.8. Yüksek Küllü Linyitlerin Elektrik Üretim Amaçlı GazlaĢtırılmasının Optimizasyonu(OPTIMASH) 17 C.9. Biyoteknolojik Yöntemlerle Kömür GazlaĢtırılması ve Hümik Ürünler Eldesi C.10. Plazma Kömür GazlaĢtırma Projesi C.11. Lavvar ġlam Atıklarının Çimento Tuğla gibi Yapı Malzemelerinin Üretiminde Hammadde olarak Değerlendirilmesi C.12. Lavvar ġlam Atıklarının ZenginleĢtirilmesi C.13. ġlam Havuzlarının Susuzlandırılması, Çevre Mevzuatına Uygun Olarak Depolanması C.14. Leonarditten Yüksek Fülvik Asit Ġçerikli Sıvı Hümat Üretimi ve Tarım Alanlarına Uygulamaları. 20 C.15. Hümik Asidin Hayvan Yeminde Katkı Maddesi Olarak Kullanılması... 20

6 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA C.16. Kömürden Organomineral Gübre Üretim ÇalıĢmaları C.17. ÇeĢitli Alanlarda (Boya, Seramik, Kauçuk ve Atıksu ve/veya Ġçme suyu Arıtımı) Kullanılmak Üzere Pilot Ölçekte Hümik Asit Esaslı Maddelerin Üretimi C.18. Organik Toprak Düzenleyiciler Ġçin Sera ve Tarla Denemeleri Ç. FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Ç.1. Yatırım Faaliyetleri Ç.2. Rezerv, Kömür Arama ve Üretim Faaliyetleri Ç.3. Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim Faaliyetleri Ç.4. ĠĢtirakler Ç.5. Kurumun Ġktisap Ettiği Kendi Paylarına ĠliĢkin Bilgiler Ç.6. Denetim Ç.7. Hukuki Konular Ç.8. BağıĢ ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri D- FİNANSAL DURUM D.1. Özet Mali Tablolar D.2.Mali Bünye Analizi D.3. Mali Güce ĠliĢkin Değerlendirme D.4. Kar Payı Dağıtımı E- RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ F- DİĞER HUSUSLAR... 53

7 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Bir yılı daha geride bıraktık yılı madencilik camiası hatta tüm Türkiye için maalesef acı bir yıldı. Maden Ģehitlerimize Allah tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize baģ sağlığı diliyorum.umarım aynı acıları tekrar yaģamayız. Acı olaylara rağmen bir taraftan da hayat devam ediyor. Enerji ve kömür, dünya ve ülke gündemimizin hep en ön sıralarında yer almıģtır. Enerjisiz bir hayat mümkün değildir. Artan nüfus ve endüstrileģmeyle birlikte, enerji tüketimlerinin de hızla artması, dünya genelinde enerji kaynaklarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırmaktadır. GeliĢen politik ve sosyo ekonomik dengeler hep enerji kaynakları etrafında Ģekillenmektedir yılı verilerine göre dünya genelinde tüketilen enerji kaynaklarında ikinci sırayı en eski ve vazgeçilmez enerji kaynağımız olan kömür almıģtır yılı ve sonrası projeksiyonlarda da kömürün yerini koruyacağı tüm otoritelerce ifade edilmektedir. Bilindiği gibi ülkemiz enerji kaynakları yönünden son verilere göre %70 in üzerinde dıģa bağımlıdır. Arz güvenliği sorunumuzun aģılması için öncelikle yerli kaynakların tümünün değerlendirilmesi, daha sonra hem ithal enerji kaynaklarının hem de ithal edilen kaynağın getirildiği ülkelerin çeģitlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz petrol ve doğalgaz açısından zengin bir potansiyele sahip olmamasına rağmen elektrik üretiminde değerlendirilebilecek yeter miktarda linyit rezervlerine sahiptir. Temiz kömür teknolojilerinden de faydalanarak çevreye rağmen değil, tam aksine çevreyle barıģık, doğaya duyarlı akıģkan yataklı termik santraller inģa etmeli ve bir an önce enerji ithalatımızı azaltabileceğimiz en düģük seviyeye kadar geriletmeliyiz. Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızın çalıģmaları ve Hükümetimizin planlamaları çerçevesinde 2023 yılına kadar, tüm yerli kömür potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması planlanmıģ ve elektrik 1

8 enerjisi üretim kapasitemizin MW a, yerli kömürden elektrik üretimi kapasitesinin de en az MW a çıkarılması hedeflenmiģtir. Hali hazırda ülkemizdeki yerli kömür bazlı termik santral kurulu gücü MW civarında olup, toplam kurulu kapasitesinin yaklaģık %12 sine tekabül etmektedir hedeflerine ulaģabilmek için, mevcut kapasiteye ek olarak, MW ın da üzerinde ek kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ek kapasitenin MW lık kısmının Kurumumuz kanalıyla sağlanması söz konusudur. Bu doğrultuda, biz de mevcut rezervlerimizden santral kurulum Ģartıyla değerlendirilebilecek olan sahalarımızı rödövans usulüyle ihaleye çıkardık ve neredeyse tümünü gerçekleģtirdik. Yakın bir zamanda da bazılarının hayata geçtiğine hep birlikte Ģahit olacağız yılında kurulmuģ olan Kurumumuz, ülkemizin daha refah ve daha geliģmiģ bir seviyeye ulaģması için, 58 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte ve hizmetlerini büyük bir kararlılıkla yerine getirmektedir. Arz güvenliği sorununun aģılması, ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin tedariği, yurt içi kömür piyasasının regüle edilmesi ve yerli kömüre dayalı santral projelerinin hayata geçirilmesi için, Bakanlığımızın destekleriyle, TKĠ olarak üzerimize düģen çalıģmaları yaptığımıza inanıyor ve aynı kararlılıkla da yapmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bilindiği gibi, kömür ve türevlerinden petrokimya ürünleri, sentetik gaz, etanol, metanol gibi kimyasal ürünler elde etmek mümkündür. TKĠ olarak biz de bu konular ile ilgili birçok AR-GE çalıģmaları yapmaktayız. Mevcut kömür rezervlerimizin özelliklerine uygun ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıģmaya aynı özveriyle devam ediyoruz. Kömür sektöründe Türkiye de lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin milli serveti olan kömürü ekonomimize kazandırıp, enerjide dıģa bağımlılığı azaltmak ana hedefimizdir. Tüm bu çalıģmaları, yaklaģık 5 bin 160 kiģilik doğrudan personelimizle birlikte, özel sektörden hizmet alım modeliyle de 10 bin 220 kiģi olmak üzere toplamda kiģiye istihdam sağlayarak yapmaktayız. Ġstanbul Sanayi Odası'nın Ağustos 2014 sayısında yayımladığı Türkiye nin 500 Büyük Sanayi KuruluĢu çalıģmasının 2013 yılı sonuçlarına göre kamu kurumları arasında Kurumumuz: 2,5 Milyar TL ile Ciroda 4. sırada; 178 Milyon TL (Net) ile Karlılıkta da 4. sırada; Ġstihdamda ise 5. sırada yer almıģtır. Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu ailesi olarak, anılan hedeflere ulaģmak konusundaki çalıģmalarımızı kararlılık ve büyük bir azimle sürdürmeye devam edeceğiz yılında yaptığımız çalıģmaların genel bir değerlendirmesi niteliğindeki Faaliyet Raporunda, emeği geçen tüm personelimize teģekkürü borç bilir, 2014 yılı Faaliyet Raporunun tüm mesai arkadaģlarıma ve kaynak olarak yararlanmayı düģünen herkese katkı sağlamasını dilerim. Mayıs 2015 Mustafa AKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 2

9 KURUMUN ÜLKE MADENCİLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Kurulduğu 1957 yılından günümüze kadar geçen süreçte, madencilik birikimi, üretim ve satıģ miktarı itibariyle Ülkemizin enerji sektöründe ağırlıklı bir yere sahip olan Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu, Ülkenin kalkınması, hızlı nüfus artıģı, sanayileģme ve sosyal yerleģimin doğal sonucu olarak enerjiye karģı olan hızlı talep artıģını göz önüne almak suretiyle, bu talebi karģılamada, kaynakları verimli kullanarak, ihtiyaç duyulan enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizin linyit üretiminin büyük bir kısmı ve kömüre dayalı elektrik enerjisi kurulu gücünün de %50'lik kısmı, TKĠ'nin hayata geçirdiği ve halen bir kısmı TKĠ dıģında faaliyetlerini sürdüren projelerden sağlanan kömürlerle beslenen termik santrallerden karģılanmaktadır. Halkımızın ısınma ihtiyacı ile sanayi kuruluģlarının ihtiyacı olan kömürün önemli bir kısmı da Kurumumuz üretimi kömürlerden karģılanmaktadır. 3

10 KURUMUN ELEKTRİK ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ Ekonomik büyüme ve nüfus artıģıyla birlikte Türkiye de enerjiye olan talep her yıl artmakta olup, artan talebin yerli kaynaklarla karģılanması ekonomimiz açısından büyük önem taģımaktadır. Bu bilinçten hareketle, Ülkemizin artan elektrik ihtiyacının karģılanması amacıyla, sahip olduğumuz rezervin iģletilmesinde, Kurum imkânları yanında, özel sektör imkânlarından da yararlanılması yoluna gidilerek, yeni bir yaklaģımla, kömürden üretilen birim elektrik üzerinden pay almak (rödovans) Ģeklinde özetlenebilecek bir yöntemle, termik santral kurma Ģartlı projeler imzalanmıģtır. Bu kapsamda, Kurumumuza ait: Adana-Tufanbeyli de bulunan; 323 milyon ton kömür rezervli sahada 600 MW minimum kapasiteli termik santral kurulumu şartı ile 29 Mayıs 2012 tarihinde, Manisa-Soma da bulunan; 153 milyon ton kömür rezervli sahada, 450 MW kapasiteli termik santralı kurulumu şartı ile 28 Ağustos 2012 tarihinde, Bursa-Keles te bulunan; 61 milyon ton kömür rezervli sahada 270 MW minimum kapasiteli termik santral kurulumu şartı ile 1 Kasım 2012 tarihinde, Kütahya-Tunçbilek te bulunan; 117 milyon ton kömür rezervli sahada 300 MW minimum kapasiteli termik santral kurulumu Ģartı ile 26 Mart 2013 tarihinde, Bingöl-Karlıova da bulunan; 80 milyon ton kömür rezervli sahada 150 MW minimum kapasiteli termik santral kurulumu Ģartı ile 30 Mayıs 2013 tarihinde, Ġhaleler yapılmıģ, ihaleleri kazanan firmalarla sözleģmeler imzalanarak sahaların yer teslimleri yapılmıģtır. ÇalıĢmalar planlandığı Ģekilde devam etmektedir. 4

11 Diğer taraftan; Kurumumuza ait olan kömür sahalarında, emisyon değerleri itibariyle çevreye duyarlı akıģkan yataklı termik santrallerin ĠnĢası ile ilgili çalıģmalar da devam etmektedir. Bunlar sırasıyla: Bolu-Göynük te inģası süren 39 milyon ton kömür rezervli, 270 MW (2X135 MW) kapasiteli, EskiĢehir-Mihalıççık ta inģası süren 41 milyon ton rezervli, 290 MW (2X145 MW) kapasiteli, Silopi-Harbul da inģası süren 30 milyon ton asfaltit rezervli, 405 MW (3X135 MW) kapasiteli, Silopi-ÜçkardeĢler de çalıģmaları süren 22 milyon ton asfaltit rezervli, 135 MW kapasiteli, ġırnak-silopi-sereder Sırtı Mevkii nde çalıģmaları süren 28 milyon ton asfaltit rezervli, 270 MW kapasiteli, Santrallerdir. 5-6 yıllık süreçte tamamlanarak devreye alınması hedeflenen bu projeler sayesinde, yaklaģık 800 milyon tona yakın kömür rezervi değerlendirilerek, toplamda MW lık bir ilave kapasiteyle Ülkemizin elektrik üretim kapasitesinde önemli bir artıģ sağlanmıģ olacaktır. Yapılan ve yapılacak ihalelerde uygulanan ve yukarıda kısaca Kömürden üretilen birim elektrik enerjisi üzerinden pay almak Ģeklinde belirtilen bu yeni yöntemde; yatırımcının kullanımına verilen kömür sahaları için herhangi bir ücret alınmadan, yatırımcıya santral kurmak Ģartıyla 6 yıllık bir süre verilerek, bu sürenin sonunda iģletmeye alınacak termik santralde üretilecek birim elektrik enerjisi karģılığında (kwh) pay alınacaktır. 5

12 Kamu (MW) Özel Sektör (MW) Toplam Güç (MW) MW MW MW SANTRAL PROJELERİ TKİ NİN HEDEFLEDİĞİ TOPLAM KAPASİTE 3140 MW 4815 MW 6

13 MİSYONUMUZ Ülkemizin enerji ihtiyacını nitelikli, güvenilir ve düģük maliyetli karģılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü Ģist, turba gibi enerji hammaddelerini, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanarak ve çevresel faktörleri de dikkate almak suretiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir Ģekilde aramak, üretmek, kullanımlarını sağlamak ve temiz kömür teknolojileri ile stratejik öneme sahip çeģitli petrokimyasal ürünleri elde etmektir. VİZYONUMUZ Kömür ve enerji endüstrisinde yurt içinde düzenleyici ve uluslararası rekabet edebilirliği olan bir kuruluģ olmaktır. TKĠ Kurumu, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında yerli üretime ağırlık verilmesi ilkeleri çerçevesinde linyit üretiminin ekonomik ve verimlilik esasına bağlı olarak azami Ģekilde artırılması görüģünü benimseyen, bu amaç doğrultusunda çalıģmalarını sürdüren bir kamu kuruluģudur. Bu vizyon içinde, ülkenin linyit sahalarını değerlendirirken yaratılacak katma değere ve ekonomiye katkı sağlamayı da hedeflemiģtir. ANA HEDEFLERİMİZ - Kömür üretimini ve pazar payını artırmak, - Verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düģürmek, - Ar-Ge çalıģmalarına ağırlık verip, kömür kalitesini yükseltmek, çevreyle daha uyumlu hale getirmek ve kömürden yeni ürünler geliģtirmek. 7

14 A- GENEL BİLGİLER A.1.Rapor Dönemi A.2. Ticaret Unvanı Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret Sicil No : 7567 Mersis No : Vergi Sicil No : Kızılbey V.D. Merkez : Hipodrom Caddesi No : 12 Yenimahalle / Ankara Tel : (+90) (50 Hat) - Faks : (+90) Web adresi : A.3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı A.3.1.Ödenmiş Sermaye Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumunun ödenmiģ sermayesi TL dir. A.3.2. Ortaklar Bulunmamaktadır. A.4. İdari Yapı ve Organizasyon A.4.1.İdari Yapı ve Organizasyon Kurumumuz, linyit, turb, bitümlü Ģist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karģılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak plan ve programlar tanzim etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleģtirilmesini sağlamak amacı ile tarihinde 6974 sayılı yasa ile kurulmuģ bir iktisadi devlet teģekkülü olup, faaliyetlerini tarihli ve 233 sayılı KHK ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ olan, (DeğiĢik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 304 sayılı KHK., tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4046 s.y.m.4, tarihli ve 7493 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan tarihli ve 2009/T- 29 sayılı YPK kararı) Ana Statüsü hükümlerine göre yürütmektedir. Kurumumuz, merkez teģkilatı ile tüzel kiģiliğe sahip bağlı Müessese Müdürlükleri, Müesseselere bağlı ĠĢletme Müdürlükleri ve merkeze bağlı olup, rödovans karģılığı özel kuruluģlara iģlettirilen sahalardaki çalıģmaların kontrolü için kurulmuģ olan kontrol müdürlükleri olarak faaliyet göstermektedir. Kurumumuza bağlı Müessese Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdüren Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi uhdesinde faaliyetlerini yürüten Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun tarihli ve 2014/76 no lu kararı ile Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ.(SEAġ) ne devredilmiģtir. Bursa Linyitleri ĠĢletmesinin(BLĠ) devri sonucu Kurumumuzun bu bölgede devam eden faaliyetlerinin takip ve kontrolü için, ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığına bağlı Keles Kontrol Müdürlüğü kurulmuģtur. 8

15 YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Özel Kalem TEFTİŞ KURULU Müdürlüğü BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büro Müd. Bilgi ĠĢlem Bilgi Müdürlüğü ĠĢlem Müdürlüğü İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (KİT) MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARGE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GENEL MÜDÜR MÜŞAVİRLERİ ETÜT PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNA ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI JEOLOJĠK ETÜT VE ARAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE SAĞLIĞI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KONTROL MÜDÜRLÜKLERĠ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ BURSA LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ * BLĠ Müdürlüğü tarihli ve 2014/76 sayılı ÖYK kararı ile Soma Elektrik Üretim ve Tic. A.ġ'ye devredilmiģtir. 9

16 A.4.2.Müesseseler ve Müesseselere Bağlı İşletme Müdürlükleri TEKİRDAĞ Saray BOLU Göynük Dodurga ÇANAKKALE Çan Keles BURSA ÇORUM ELİ GLİ MANİSA KÜTAHYA ANKARA Ilgın KONYA ŞIRNAK Silopi Kontrol Birimler İşletme Müdürlüğü Müessese Müdürlüğü GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Adres : TavĢanlı / KÜTAHYA Web adresi : Tel : (0274) Faks : (0274) EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Adres : Soma / MANĠSA Web adresi : Tel : (0236) Faks : (0236) Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Adres : Çan / ÇANAKKALE Web adresi : Tel : (0286) Faks : (0286)

17 A.4.3.Kontrol Müdürlükleri Silopi Kontrol Müdürlüğü Adres : Silopi / ġirnak Tel : (0286) Dodurga Kontrol Müdürlüğü Adres : Dodurga / ÇORUM Tel : (0364) Göynük Kontrol Müdürlüğü Adres : Göynük / BOLU Tel : (0374) Saray Kontrol Müdürlüğü Adres : Saray / TEKĠRDAĞ Tel : (0282) Ilgın Kontrol Müdürlüğü Adres : Ilgın / KONYA Tel : (0332) Keles Kontrol Müdürlüğü Adres : Keles / BURSA Tel : (0224) Kontrol Müdürlükleri doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olup, rödovans karģılığı özel kuruluģlara iģlettirilen sahalardaki çalıģmaların kontrolünü yürütmektedirler. 11

18 A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Durumu A.5.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları Mustafa AKTAŞ Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı 1963 Çorum-Osmancık doğumlu olan AKTAġ, ĠTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuģtur yılları arasında özel maden iģletmelerinde mühendis olarak çalıģmıģ, yılları arası TKĠ AfĢin-Elbistan da ve yılları arasında TKĠ Alpagut- Dodurga da Mühendis, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği BaĢmühendisi, Ġstihsal ġube Müdürü, ĠĢletme Müdür Vekili, Bölge Müdür Vekili, yılları arasında TKĠ Genel Müdürlüğünde BaĢuzman, arasında TKĠ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanı ve ayrıca Yeni Çeltek Kömür ĠĢletmeleri A.ġ. de arası 4 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıģtır tarihinde TKĠ Genel Müdür Yardımcılığına, tarihinde de TKĠ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan AKTAġ, tarihinde ise TKĠ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Bakanı olarak atanmıģtır. Ayrıca, Fakir ailelere yapılan kömür yardımlarının Türkiye Geneli Koordinatörlüğü ile Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Ömer SEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 1962 yılında KırĢehir de doğdu. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu yılında özel sektörde Mühendis olarak iģe baģladı yılları arsında Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çinkur A.ġ. de Mühendis, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünde Mühendis, ġube Müdür Vekili, Daire BaĢkanı olarak görev yapmıģtır tarihinde atandığı TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Tuğrul ALPER Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı 1970 yılında Osmaniye-Kadirli'de doğdu. Akdeniz Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliğini 1991 yılında bitirdi yıllarında T. Emlak Bankası A.ġ.de müfettiģ yardımcısı, yıllarında BaĢbakanlık Konut MüsteĢarlığı müfettiģi, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı MüfettiĢi, yıllarında Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Ġç Denetçi, Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire BaĢkanı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġç Denetçi görevlerini yapmıģtır tarihinde atandığı TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Arslan BAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 1973 Konya-Ereğli de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu yılında göreve baģladığı Hazine MüsteĢarlığında yaklaģık 10 yıl süreyle Hazine Kontrolörü olarak görev yaptıktan sonra Ġç Denetçi olarak atanmıģtır tarihinden bu yana da Ġç Denetim Birim BaĢkanı olarak görevini sürdürmektedir tarihinde atandığı TKĠ Yönetim Kurulu Üyeliği tarihinde sona ermiģtir. 12

19 Abdullah TOMBUL Yönetim Kurulu Üyesi 1956 yılında Belikanlı-Gaziantep de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Jeomorfolog Bölümünden mezun oldu yıllında T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep Sanayi ve Tekn. Böl. Müdürlüğünde memur olarak göreve baģlamıģtır yılında T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep San. ve Tek. Böl. Müdürlüğünde Ģef olarak görev yaptıktan sonra, yılları arasında MTA Genel Müdürlüğünde Daire BaĢkanı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıģtır tarihinde atandığı TKĠ Yönetim Kurulu Üyeliği tarihinde sona ermiģtir. Muammer BULUT Genel Müdür Yardımcısı 1956 yılında Trabzon-Of ta doğdu. ĠTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu yılları arası Zonguldak EKĠ Müessesesinde mühendis, yılları arasına TKĠ Genel Müdürlüğünde BaĢmühendis, ġube Müdürü ve Daire BaĢkanı Olarak görev yaptıktan sonra, tarihinden itibaren TKĠ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıģtır. Halen TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Mustafa ÖZDİNGİŞ Genel Müdür Yardımcısı 1959 yılında Ereğli-Konya da doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu yılları arası TKĠ Genel Müdürlüğü GAL Müessesesi Müdürlüğünde Mühendis, yılları arası ELĠ Müessese Müdürlüğünde ve yılları arasında Ilgın Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğünde ĠĢletme Müdür Vekili olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında TKĠ Genel Müdürlüğü ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığında Teknik Uzman olarak görev almıģtır yılları arası Göynük Kontrol Müdürü olarak görev yapan ÖZDĠNGĠġ, yılları arası TKĠ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanlığında SatıĢ Müdürü ve Etüt, Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanı görevlerinde bulunmuģtur. 3 Temmuz 2012 tarihinde TKĠ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıģtır. Halen TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Dr. Abdurrahman MURAT Genel Müdür Yardımcısı 1965 yılında Yozgat-ġefaatli de doğdu yılında ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dr. Abdurrahman MURAT, MTA Genel Müdürlüğü ne bağlı Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğünde (Konya) Mühendis olarak göreve baģlamıģtır yıllarında MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi BaĢkanlığı, yılları arasında MTA Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramaları projesi BaĢkanlığı ve 2 Eylül 2010 tarihinden sonra da MTA Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi BaĢkanlığı görevini yapan Dr. Abdurrahman MURAT, 5 Eylül 2012 tarihinde TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıģtır. Halen TKĠ Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 13

20 A.5.2.Personel Durumu(2014 yılı sonu itibariyle) 2014 YILI Memur ĠĢçi TOPLAM Genel Müdürlük Müesseseler/ĠĢletmeler Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Kontrol Müdürlükleri Silopi Kontrol Müdürlüğü Dodurga Kontrol Müdürlüğü 8-8 Göynük Kontrol Müdürlüğü 6-6 Saray Kontrol Müdürlüğü Ilgın Kontrol Müdürlüğü Diğer (Dinlenme Tesisleri, Misafirhane vb.) TKĠ TOPLAM İstihdam YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU TKİ Hizmet Alımı Toplam İstihdam YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETİ YILLAR TKĠ HĠZMET ALIMI TOPLAM ĠSTĠHDAM

21 A.6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri: Yönetim Kurulu üyelerinin Ģirketle kendisi veya baģkası adına yaptığı iģlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır. B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyelerine 399 sayılı KHK nin 34. Maddesi gereği Yüksek Planlama Kurulu'nca her yıl belirlenen miktarda ödemeler yapılmaktadır. C- ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kurumumuz, günümüzün değiģen ve geliģen Ģartları açısından linyit üretimi ve sonraki aģamalarında çevre mevzuatlarına ve AB ne uyum politikalarına uygun olarak ekonomiklik, verimlilik ve yenilikçilik esaslarına bağlı olmak kaydıyla, kömür kalitesinin yükseltilebilmesi ve çevre dostu olarak kullanılabilmesi yönünde geliģmiģ kömür hazırlama, zenginleģtirme ve diğer temiz kömür teknolojilerine büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak; muhtelif üniversite ve araģtırmacı kuruluģlarla aģağıda yer verilen Ar-Ge projeleri baģlatılmıģ ve programlanmıģtır. C.1. Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRIJEN) MüĢteri KuruluĢlar : TKĠ, EIE Destekleyen KuruluĢlar : TÜBĠTAK, ĠTÜ, MÜ, UMDE, HABAġ Amaç: Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve enerji güvenliği açısından yaygın ve ulusal kaynağı olan kömür ve biyokütle karıģımlarından daha ekonomik, verimli, temiz ve çevre dostu sıvı yakıt üretimi, yüksek verimlilikte ayrıklaģtırılmıģ ve merkezi santraller için uygulanabilir teknolojilerin geliģtirilmesi, sonuçların pilot ölçekte demostrasyonu amaçlanmıģtır. Proje ile ilgili olarak 250 kg/saat kapasiteli linyit ve biyokütle ile günde 6-7 varil sentetik petrol üretecek Ģekilde tasarım çalıģmaları tamamlanmıģ olup, pilot tesisin TKĠ Soma ELĠ Müessesesinde kurulması çalıģmalarına proje ye verilen 1 yıllık ek süre ile devam edilmektedir. Proje; TUBĠTAK 1007 programı kapsamında TUBĠTAK tarafından finanse edilmektedir. 15

22 C.2.Kömür Gazlaştırma Tesislerinin İşletilmesi, Gazın Temizlenmesi ve Metanol Üretimi Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, TÜBĠTAK-MAM Enerji Enstitüsü Kömürün gazlaģtırılması konusunda GLĠ Tunçbilek sahasında 250 kg/ saat Kapasiteli sürüklemeli ve 20 kg/saat kapasiteli akıģkan yataklı olmak üzere 2 farklı tip ve özellikte pilot tesis kurularak, TÜBĠTAK-MAM Enerji Enstitüsü ile tarihinde 24 ay süreli olarak imzalanan Tunçbilek GazlaĢtırma Sistemleri Optimizasyonu adlı sözleģme çerçevesinde 2012 yılında tesis devreye alınmıģtır. Pilot tesiste 2013 yılında projenin devamı için sentez gazının temizlenmesi ve metanol üretimi ile ilgili olarak TÜBĠTAK MAM Enerji Enstitüsü ile Eylül 2013 yılı itibarıyla yeni bir sözleģme imzalanmıģtır. Gaz temizleme ile ilgili yöntem tespiti yapılmıģ olup detay tasarım ve projelendirme çalıģmaları tamamlanarak ihaleye çıkılmıģ olup,2015 yılı ocak ayında sözleģme imzalanmıģtır. Ayrıca metanol tesisi ile ilgili tasarım çalıģmaları devam etmektedir. C.3. Mevcut Teknolojilerle Kömür Hazırlama Çalışmaları Projesi Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri Proje ile; kömür yıkama tesisi simülatörü Lave nin geliģtirilmesi, Dereköy lavvarı miks ürünlerinin değerlendirilmesi, daha düģük yatırım ve iģletme maliyetlerine sahip olan kabaran yataklı ayırıcının TKĠ kömürlerine uygulanabilirliğinin araģtırılması, kömürün kurutulması, optik ayırmanın pazarlama ve satıģ sorunu olan Ilgın linyitlerine uygulanabilirliğinin incelenmesi, yoğunluk izleyicilerin uygulanması ile lavvar verimliliklerine yönelik teknik analizlerin yapılması ve kömürlerin kırılıp öğütülmesi sırasında aģırı parçalanmalardan kaynaklanan Ģlam oluģma kapasitesinin düģürülmesi konularında geliģmiģ kömür hazırlama ve zenginleģtirme teknolojilerine geçiģin sağlanması amaçlanmaktadır. Yoğunluk izleyiciler kullanılarak elde edilen test sonuçları. 16

23 C.4. Isıl Değeri Düşük Kömürlerin Ekstraksiyon Yöntemi İle Külsüzleştirilmesi ve Alternatif Ürünlerin Geliştirilmesi Projesi Proje Yürütücüsü : TKĠ, TÜBĠTAK MAM Kimya Enstitüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : 28 Ağustos 2013 Bu proje ile solventlerle ekstraksiyon yöntemi kullanılarak laboratuvar koģullarında gerçekleģtirilecek çalıģmalar sonrası kurulacak pilot ölçekte külsüz kömür üretilmesi hedeflenmektedir. Projenin laboratuvar çaplı çalıģmaları tamamlanmak üzeredir. C.5. Linyit Kömürlerinden Kükürdün Uzaklaştırılabilirliğinin Araştırılması Kömürdeki kükürt oranlarının azaltılması hususunda Kurumumuz tarafından Gazi Teknopark ta kurulan laboratuvarda özellikle teshine uygun kömür elde etmek amacıyla kömürlerin kükürt içeriklerinin azaltılması ile ilgili çalıģmalar tamamlanmıģtır. Laboratuvar ölçekli bu Ar-Ge çalıģmaları olumlu neticelenmiģ olup pilot ölçekli çalıģmalar planlanmaktadır. C.6. Türkiye Linyitlerinden Gazlaştırma Yoluyla Elektrik Üretilmesi İçin Gereken Teknolojilerin Geliştirilmesi Proje Yürütücüsü : BERSEY (Sınai ve Tıbbi Cihazlar Ġmalat ve Tic. Ltd. ġti.) Proje BaĢlangıç Tarihi : TÜBĠTAK TEYDEB Programı kapsamında kazanılan proje ile yüksek nemli ve yüksek küllü Türkiye Linyitlerine özgün gazlaģtırma teknolojilerinin irdelenmesi, bu özelliklere en uygun teknolojilerden dolayı gazlaģtırmalı dolaģımlı akıģkan yatak teknolojisi kullanılarak,9 MWt güce en yakın olacak Ģekilde gazlaģtırma tesisinin detaylı boyutlandırılması, imalatı ve montajı yapılıp ruhsatı Kurumumuza ait Saray-Edirköy Havzasında devreye alınması amaçlanmaktadır. C.7. Pülverize Kömür Yakıcılarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : BERSEY (Sınai ve Tıbbi Cihazlar Ġmalat ve Tic. Ltd. ġti.) TÜBĠTAK TEYDEB Programı kapsamında kazanılan proje ile pülverize(toz) edilmiģ kömürün termik santrallerde ve diğer ısıl sistemlerde verimli bir Ģekilde yakılması amacıyla Türkiye linyitlerine uygun çevre dostu pülverize kömür yakıcılarının tasarlanması, geliģtirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır. Tasarlanacak tesisin, Saray Edirköy havzasında kurulması ve test edilmesi öngörülmektedir. C.8. Yüksek Küllü Linyitlerin Elektrik Üretim Amaçlı Gazlaştırılmasının Optimizasyonu(OPTIMASH) Proje Yürütücüsü : CNRS-ICARE (Fransa Ulusal AraĢtırma Merkezi- Enerji ve Çevre Enstitüsü) Proje BaĢlangıç Tarihi : Avrupa Birliğinin 7. Çerçeve Programı kapsamında kazanılan 01 Kasım 2011 tarihinde baģlayan; Fransa, Hollanda, Türkiye ve Hindistan olmak üzere dört ayrı ülkeden 6 ortaklı yürütülen bu proje ile ilgili olarak Kurumumuz; Hacettepe Üniversitesi ile beraber yapmakta yükümlü olduğu Hindistan ve Türkiye Kömürlerinin karakterizasyonuna yönelik test ve analizleri tamamlamıģtır. Hindistan lı ortaklardan THERMAX da 1 MWh kapasiteli sentez gazına dayalı pilot ölçekli bir IGCC (entegre gazlaģtırma kombine çevrim) tesisi kurulmasını amaçlayan proje ile ilgili çalıģmaların 31 Ekim 2015 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 17

24 C.9. Biyoteknolojik Yöntemlerle Kömür Gazlaştırılması ve Hümik Ürünler Eldesi Proje Yürütücüsü : TKĠ, ARCTECH Proje BaĢlangıç Tarihi : Temiz kömür teknolojileri konusunda, kömürden, hümik asit ve benzeri kimyasallar üretilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinin devamı olarak; Hümik Gübre, Metan Gazı, Su Filtre Malzemesi, Biyo Atıklarda Koku Giderimi ve Hümik Asitçe ZenginleĢtirilmiĢ Gübre, Askeri Atıkların Bertaraf Edilerek Gübre Olarak Kullanılmasına Ġmkan Sağlayacak Olan Hümik Asit Kaynaklı Kimyasalların Üretilmesi hedeflenmiģtir. Eylül 2011 itibari ile gaz üretimi tamamlanmıģtır. Proje kapsamında oluģturulan Biyoteknoloji Laboratuvarı tamamlanmıģ ve analiz yapılabilir durumdadır. ĠĢbirliği SözleĢmesinin amacı olarak JVC(ortak giriģim Ģirketi) oluģturulmasına yönelik çalıģmalar taraflarca yürütülmektedir. C.10. Plazma Kömür Gazlaştırma Projesi Proje Yürütücüsü : TKĠ, APTM Proje BaĢlangıç Tarihi : Mikrodalga yöntemi ile plazma oluģturma ve saatte Kg kömür besleme kapasiteli gazlaģtırma tesisi kurulması için 10 KW Plazma Kömür GazlaĢtırma tesisi kurulması için Manisa Soma da kuruluģ alanı belirlenmesi devreye alınması, çalıģtırılması ve ekonomik açıdan ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması çalıģmaları devam etmektedir. Kurumumuz 4 adet 75 KW mikro dalga plazmatron ve 4 adet 75 KW güç kaynağını temin etmiģtir. Proje faaliyetleri, bundan sonraki süreçte EÜAġ ve APTM arasında yapılacak sözleģme kapsamında yürütülecektir. GazlaĢtırma sonrasında alınan sentez gazının daha farklı amaçlarla değerlendirilmesi amacıyla sözleģme kapsamında elmas kaplı malzeme üretimi için 2 adet Plazma Enhanced-Chemical Vapor Deposition (CVD) sisteminin alımı gerçekleģtirilmiģ olup; farklı maddelerin elmas kaplama deneme faaliyetleri devam etmektedir. C.11. Lavvar Şlam Atıklarının Çimento Tuğla gibi Yapı Malzemelerinin Üretiminde Hammadde olarak Değerlendirilmesi Proje Yürütücüsü : TKĠ, TÜBĠTAK- MAM Proje BaĢlangıç Tarihi : Bu proje kapsamında Tunçbilek lavvar tesisinde bulunan Ģlam atıklarının hem çevreye verilen zarar giderilecek hem de atığa katma değer katılmıģ olacaktır. Ayrıca bu proje model oluģturacak ve diğer lavvar tesis atıklarına da uygulanarak ekonomiye kazandırılmaları sağlanacaktır. Proje ile ilgili literatür ve laboratuvar malzemesi temin çalıģmaları devam etmektedir. 18

25 C.12. Lavvar Şlam Atıklarının Zenginleştirilmesi Bu çalıģma kapsamında, MTA iģbirliği ile GLĠ Ömerler Lavvarında kurulan ve baģarılı bir Ģekilde çalıģmaya devam etmekte olan ince malzemelerin geri kazanılmasını sağlayan ünitenin benzerlerinin Kurumumuzun diğer lavvarlarına kurularak yaygınlaģtırılması amaçlanmaktadır. ELĠ Dereköy lavvarına HG dryer adlı yurt dıģı bir ünitenin de deneme ünitesi Ģeklinde kurulması sağlanarak devreye alınmıģtır. GLĠ ve ELĠ ye kurulan ince malzeme geri kazanım sağlayan ünitelerin tamamından bugüne kadar toplam ton ince ebatlı kömür geri kazanılmıģtır. C.13. Şlam Havuzlarının Susuzlandırılması, Çevre Mevzuatına Uygun Olarak Depolanması Bu proje çalıģması, TKĠ bünyesinde bulunan yaklaģık 20 adet atık havuzunda biriken yaklaģık 25 milyon ton Ģlam atığının su jeti vb. ekipmanlar ile kazılarak boyuta göre zenginleģtiren hidrosiklon gibi bir ekipmanda zenginleģtirilmesi ve geriye kalan düģük katı ve yüksek kil içerikli malzemelerin bez filtre, belt filtre gibi ekipmanlarda susuzlandırılarak çevre mevzuatına uygun Ģekilde depolanması/bertaraf edilmesini ya da bu malzemelerin farklı sektörlerde kullanılabilirliğinin araģtırılmasını kapsar. Ayrıca lavvardan elde edilen Ģlamların belli ölçüde susuzlandırıldıktan sonra çevre mevzuatına göre depolanması planlanmaktır. HÜMİK ASİT Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımıyla topraklarımızdaki humus miktarı hızla tükenmiģ ve topraklarımız verimsiz hale gelmiģtir. Türkiye Kömür ĠĢletmeleri; sahip olduğu leonardit rezervlerini kullanarak hümik ve fülvik asit içeriği yüksek TKĠ Hümas adı altında bir toprak düzenleyicisi üretmiģ bulunmaktadır. TKĠ Hümas tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bütün bitki türlerinde kullanılabilen bir üründür. Kullanımı basit, etkileri ise son derece olumludur. Toprakta bitki besin elementlerinin çözünmesini sağlayarak elveriģli besin elementi miktarını artırır. Topraktaki organik ve amino asitleri parçalayarak tohumun çimlenmesini ve kök geliģimini artırır. Toprakta bulunan besin elementleri ile kompleks bileģikler oluģturarak köklere taģınmasını ve bitkilerce alımını artırır. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırır. 19

26 Hümikasit pilot tesisimiz TKĠ Genel Müdürlüğümüze bağlı Ilgın Kontrol Müdürlüğünde bulunmaktadır. Hümik asitin; Seramik, boya sanayi, çevre-su teknolojileri, tutkal, endüstriyel proses besleme suyu Ģartlandırıcıları gibi sektörlerde kullanımı için çalıģmalarımız ve AR-GE faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hümik asit organik tarımda da önem kazanacaktır. C.14. Leonarditten Yüksek Fülvik Asit İçerikli Sıvı Hümat Üretimi ve Tarım Alanlarına Uygulamaları Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, O.P Tarım Ltd. ġti. Bu proje ile TKĠ sahalarındaki leonarditten fiziksel yöntemle sıvı hümat üretimi, hümik ve fülvik asitlerin üretilmesi ve oranlarının tespit edilmesi, ayrıca üretilen asit oranlarının toprak ve bitki için sağlıklı hale getirilmesi, topraktaki mevcut organik madde miktarının yükseltilmesi ve elde edilen yeni ürünün tarımda denemelerinin yapılarak yaygınlaģtırılması ve süreklilik kazandırılması için planlanmıģtır. C.15. Hümik Asidin Hayvan Yeminde Katkı Maddesi Olarak Kullanılması Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bu projenin amacı; hümik asitin süt ineklerinde yeme ilave olarak kullanımının, doğumun gerçekleģtiği gün hem inek hem de yavruda bağıģıklık sistemi üzerine etkisini incelemektir. Yapılacak olan bu çalıģma sayesinde süt ineklerine doğumdan iki ay önce verilmeye baģlanan hümik asitin doğum günü hem ana hem de buzağıdaki bağıģıklık düzeyine etkisi incelenebilecek, hümik asitin bu yöndeki potansiyeli ortaya konulabilecektir. ÇalıĢmalar devam etmektedir. C.16. Kömürden Organomineral Gübre Üretim Çalışmaları Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, TÜBĠTAK MAM Kimya Enstitüsü Kurumumuz ile TÜBĠTAK MAM Kimya Enstitüsü arasında imzalanan sözleģme çerçevesinde; Pilot Ölçekte Kömürden Organomineral Gübre Üretim ÇalıĢmaları adlı bir proje baģlatılmıģtır. Proje çalıģmasında mevcut sıvı hümik asit üretiminin yanında tarım için yüksek talebe haiz olan organominerallerin de üretilebilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerekli numuneler alınarak laboratuvar ve pilot çaplı denemeler tamamlanmıģ olup sonuç raporu değerlendirilmektedir. C.17. Çeşitli Alanlarda (Boya, Seramik, Kauçuk ve Atıksu ve/veya İçme suyu Arıtımı) Kullanılmak Üzere Pilot Ölçekte Hümik Asit Esaslı Maddelerin Üretimi Proje Yürütücüsü Proje BaĢlangıç Tarihi : : TKĠ, TÜBĠTAK-MAM Kimya Enstitüsü Bu proje kapsamında, ülkemizin önemli bir doğal kaynağı olan linyit ve leornardit esaslı kömür kullanılarak laboratuvar koģullarda modifiye ve optimize edilen hümik asit türevlerinin, TÜBĠTAK MAM Kimya Enstitüsü pilot tesislerinde pilot ölçekte üretilerek, sanayi ölçekte, boya, seramik, kauçuk ve sanayi/evsel atıksu ve/veya kullanılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerekli numuneler alınarak laboratuvar çaplı denemeler tamamlanmıģ ve halen pilot çapta denemeler tamamlanmıģ olup, sonuç raporunun değerlendirilmesi sonucunda yeni üretim planlaması yapılacaktır. 20

27 C.18. Organik Toprak Düzenleyiciler İçin Sera ve Tarla Denemeleri Proje Yürütücüsü : TKĠ, Selçuk Üniversitesi Proje BaĢlangıç Tarihi : Kurumumuz ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait GEZGĠN arasında Organik Toprak Düzenleyiciler Ġçin Sera ve Tarla Denemeleri adlı sözleģme imzalanmıģtır. Bu sözleģme kapsamında TKĠ nin üretmekte olduğu TKĠ-Hümas uygulamasında ürün çeģitliliğini sağlamak ve kalitesinin artırılması amacıyla sera ve tarla denemeleri ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Ayrıca Kurumumuzla TAGEM e ait muhtelif enstitü müdürlüklerinin yaptığı sera ve tarla denemeleri ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. AR-GE ÇALIŞMALARINA YAPILAN CARİ HARCAMALAR Bin TL Harcama Kazanım Bin TL HARCAMA KAZANIM

28 Ç- FAALİYETLER ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Ç.1. Yatırım Faaliyetleri Kurumumuzun 2014 Yılı Yatırım Programı toplam TL tahsisatlı olup, tarihli ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıģ ve detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 457 sayılı Makam Oluru ile onaylanarak uygulamaya geçilmiģtir yılı 12 aylık nakdi yatırım harcamaları toplamı TL olarak gerçekleģmiģtir. Ç.2. Rezerv, Kömür Arama ve Üretim Faaliyetleri Ç.2.1. Rezerv Durumu Ç Dünya Kömür Rezervlerinin Dağılımı (milyar ton) Linyit 377 % 34 Taşkömürü 723 % 66 1,1 TRİLYON TON Ç Türkiye Kömür Rezervlerinin Dağılımı (milyar ton) 377 % 723 %66 14,1 %92 1,3 Taşkömürü 1,3 %8 % Linyit 15,5 %92 16,8 MİLYAR TON 22

29 Ç Kurumumuzun Kömür Rezervleri Kontrol Birimler İşletme Müdürlüğü Müessese Müdürlüğü 3,7 MİLYAR TON (Bin Ton) MÜMKÜN MUHTEMEL GÖRÜNÜR HAZIR TOPLAM SOMA ELĠ ÇAN TOPLAM GLĠ KONTROL MÜDÜRLÜKLERĠ DĠĞER TOPLAM Ç.2.2. Kömür Arama Faaliyetleri Ülkemizin kömür potansiyelini daha doğru bir Ģekilde belirleyebilmek için, 2004 yılında Kurumumuz koordinatörlüğünde, TPAO, DSĠ, MTA, EĠE, EÜAġ, TTK ve ETĠMADEN ile ortak bir çalıģma baģlatılmıģtır.2009 yılında YPK kararı ile uygulamaya konulan Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi ile 2023 yılına kadar tüm yerli kömür potansiyelimizin ekonomiye kazandırılması hedefleri ve Kyoto Protokolü ne göre 2014 yılından itibaren CO 2 Emisyon Pazarı uygulamalarının da baģlayacağı göz önünde bulundurularak rezervlerimizin tamamının arama çalıģmalarının tamamlanması ve projelendirilmesi gerekliliği nedeniyle; TÜBĠTAK, Üniversiteler ve ilgili kurumlarımızla söz konusu çalıģmalar ortaklaģa yürütülmektedir. 23

30 Bugüne kadar yapılan çalıģmalar neticesinde; Ülke genelinde ve bütün iģletmelerimizde, yeni rezervlerin tespiti ve mevcut rezervlerin yayılım sınırlarının kesinleģtirilmesine yönelik özetle aģağıdaki sonuçlar elde edilmiģtir; 215 adet arama ruhsatı alınmıģ ve 181 adedi olumsuz olduğu için iade edilmiģtir metre arama ve rezerv geliģtirme sondajı yapılmıģtır. Ruhsatlı sahalarımızda 1,62 milyar tonluk rezerv artıģı sağlanmıģtır yılına kadar 8,3 milyar olarak bilinen ülkemiz linyit kömürü rezervi ise yaklaģık % 60 oranında artarak 14,1 milyar tona yükselmiģtir. Ç.2.3. Dekapaj Faaliyetleri Ç Genel Dekapaj Faaliyetleri Dekapaj; açık iģletme olarak çalıģılan sahalarda iģ hacminin en yoğun olduğu ve maliyetlerin de en önemli kısmını oluģturan faaliyetlerden olup, yarısından fazlası ihale ile yaptırılmaktadır yılında yapılan dekapajın % 57 si ihale yolu ile yaptırılmıģtır. KÜMÜLATĠF TOPLAM (m3) ELĠ GLĠ TKĠ Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ağustos 2014 de SEAġ a devredildiğinden, dekapaj değerleri ilk 8 aya aittir. MALĠYET (TL/m3) Emanet Shovel Dragline Toplam Ġhale Toplam Emanet Ġhale Ortalama SOMA ,91 4,20 7,84 ÇAN ,83-6,83 MÜESSESE TOPLAMI ,15 4,20 7,67 TAVġANLI ,78 2,84 3,94 ORHANELĠ ,50 3,36 4,45 MÜESSESE TOPLAMI ,08 2,96 4,05 GENEL TOPLAM ,29 3,18 5,31 24

31 34,2 30,2 33,8 40,6 36,9 32,6 32,5 37,2 39,1 41,8 59,4 65,8 69,8 66,2 63,1 67,4 67,5 62,8 60,9 58,2 100 TKİ DEKAPAJI ORANLARI (%) Emanet İhale 25

32 Ç.2.4. Üretim Faaliyetleri Ç Genel Kömür Üretimi Kurumumuzca her yıl milyon ton kömür üretilmekte iken; ÖzelleĢtirmeler nedeniyle 2014 yılında yaklaģık 22 milyon ton üretim gerçekleģtirilmiģtir. Üretilen tüvenan kömürlerin tamamı elemeayıklama/lavvar tesislerinden geçirildikten sonra, kalitesi iyileģtirilmiģ satılabilir nitelikte kömürler olarak tüketime sunulmaktadır YILI EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ Birim(Ton) ÜRETĠM YÖNTEMĠ TÜVENAN SATILABĠLĠR Açık ĠĢletme Yeraltı ĠĢletmesi TOPLAM ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ Açık ĠĢletme GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ Açık ĠĢletme Yeraltı ĠĢletmesi TOPLAM BURSA LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ Açık ĠĢletme GENEL MÜDÜRLÜK (KELES) Açık ĠĢletme Açık ĠĢletme GENEL TOPLAM Yeraltı ĠĢletmesi TOPLAM Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ağustos 2014 de SEAġ a devredildiğinden, üretim değerleri ilk 8 aya aittir. 26

33 3,4 4,0 7,0 8,1 8,3 10,7 11,2 11,1 13,0 9,8 11,9 17,6 29,9 30,9 29,3 31,9 34,5 32,5 31,7 37, TKİ TÜVENAN ÜRETİM MİKTARLARI (Milyon Ton) Yeraltı Açık İşletme 27

34 Ç Yeraltı İşletmeciliği ile Yapılan Kömür Üretimi Kurumumuzca; yeraltı iģletmeciliğiyle yapılan üretimi artırmaya yönelik, rödovans karģılığı ve hizmet alımı Ģeklinde yüklenici firmalara yaptırılan tüvenan kömür üretim miktarlarında önemli artıģlar olmuģtur. Nitekim 2004 yılında 1 milyon ton civarında olan yeraltı tüvenan kömür üretimi, yıllar bazında artmak suretiyle % 74.5 i rödovans karģılığı, % 21.4 ü hizmet alımı ve % 4.1 i de kendi imkanlarımız ile olmak üzere 2014 yılında toplam 10 milyon ton seviyelerine yükselmiģtir. Birim(Ton) 2014 YILI TÜVENAN SATILABĠLĠR EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ GENEL TOPLAM Rödovans KarĢılığı DıĢ Ġmkanlarla TOPLAM DıĢ Ġmkanlarla Öz Ġmkanlarla TOPLAM Rödovans KarĢılığı DıĢ Ġmkanlarla Öz Ġmkanlarla TOPLAM TKİ YERALTI İŞLETMECİLİĞİ İLE YAPILAN TÜVENAN ÜRETİM MİKTARLARI (Milyon Ton) 1,0 1,2 1,5 3,6 3,6 4,5 4, Kurum İmkanlarıyla Hizmet Alımı Rödovans Karşılığı 2,1 28

35 Yeraltı iģletmesi olarak çalıģılmaya uygun sahalarda üretimi artırmaya dönük rezerv belirleme ve projelendirme çalıģmaları, yurtiçinden ve yurtdıģından üniversiteler ve çeģitli firmalarla iģbirliği yapılarak gerçekleģtirilmektedir. Bu kapsamda; önemli miktarlarda kömür rezervinin yeraltı iģletmeciliğiyle üretilerek değerlendirilmesi hedeflenmektedir. ihalesi Planlanan Rezerv Miktarı Birim( Milyon Ton) Ġhale Edilen Rezerv Miktarı Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Soma-Eynez Derin Sahalar 37 DeniĢ 2 (Evciler, Kozluören, Türkpiyale) 50 Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Ömerler B (Mevcut santral için, ihale edildi) 25 Derin Sahalar (Termik santral kurma Ģartlı) 114 Ġğdekuzu 6 Tunçbilek deki Ömerler-A sahasında mevcut klasik ve 1 adet mekanize panonun yanı sıra 2 adet daha mekanize panonun tesis edilerek, yıllık yeraltı üretiminin 1,4 milyon tona çıkarılması çalıģmaları ile ilgili teçhizat alımı yapılmıģ olup, teçhizatın 1. Bölümü A-5 panoya yerleģtirilerek test çalıģmalarına baģlanmıģtır. 2. Bölümünün ise A-2 panoya yerleģtirilmesi için gerekli hazırlıklar devam etmektedir. 29

36 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,4 7,6 7,7 6,7 5,9 11,3 14,4 22,4 23,4 25,1 23,4 26,6 29,4 27,7 25,9 Ç.2.5. Kömür Satış Faaliyetleri Ç Satışların Sektörel Dağılımı Kurumumuzca yılda ortalama milyon ton tüvenan kömür üretilmektedir. Üretilen tüvenan kömürlerin tamamı eleme-ayıklama/ lavvar tesislerinden geçirildikten sonra, kalitesi iyileģtirilmiģ satılabilir nitelikte kömürler olarak tüketime sunulmaktadır Yılı Müesseseler/ĠĢletmeler Termik Santraller % Isı.+San. Sektörü % Birim( Ton) Toplam SatıĢ Miktarı Ege Linyitleri Müessesesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Garp Linyitleri Müessesesi Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Gn.Müdürlük (Sosyal Yardım) TKĠ Toplam Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ağustos 2014 de SEAġ a devredildiğinden, satıģ değerleri ilk 8 aya aittir. 35 TKİ SATIŞLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (Milyon Ton) Isınma+Sanayi Termik Santraller 30

37 Ç Termik Santral Kömür Satışları Termik santrallere verilen kömür miktarları, santrallerin taleplerine göre yıllık programlanarak tamamı karģılanmaktadır. Santralin Adı Bulunduğu Ġl Kurulu Gücü (MW) 2014 Yılında Verilen Kömür Miktarı (Ton) Soma A+B MANĠSA Tunçbilek KÜTAHYA Mart Çan ÇANAKKALE Orhaneli BURSA TOPLAM Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ağustos 2014 de SEAġ a devredildiğinden, termik satıģ değerleri yılın ilk 8 ayına aittir. 31

38 2,4 2,5 2,9 2,8 2,9 3,1 2,9 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 4,0 4,0 Ç Isınma ve Sanayi Sektörüne Satışlar Birim(Ton) 2014 YILI ISINMA SANAYĠ TOPLAM Müesseseler/iĢletmeler Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ilgın Linyitleri ĠĢletmesi Diğer (Sosyal Yardım) Kompanse (-) TKĠ Toplam *Bursa Linyitleri ĠĢletmesi Ağustos 2014 de SEAġ a devredildiğinden, satıģ değerleri ilk 8 aya aittir. TKİ'NİN ISINMA VE SANAYİYE OLAN SATIŞ MİKTARLARI (Milyon Ton) Sanayi Isınma 32

39 Ç Satış ve Ciro İlişkisi SATIġ (MĠLYON TON) CĠRO (MĠLYON TL) TERMĠK SATIġ VE CĠRO DAĞILIMI (2014) ISINMA VE SYDV ISINMA SYDV TOPLAM SANAYĠ GENEL TOPLAM 11,3 0,9 2 2,9 3 17,2 949,5 259, ,5 511, ,5 Termik Isınma ve SYDV Sanayi SATIŞ 17,4% 16,9% 65,7% Termik Isınma ve SYDV Sanayi CİRO (Milyon TL) 21,8 40,5 37,6 33

40 SATIġ (milyon ton) Ç Dekapaj Üretim ve Satış Faaliyetleri DEKAPAJ (milyon m3) ÜRETĠM (SATILABĠLĠR) (milyon ton) PRG REVĠZE PRG 2014 FĠĠLĠ GERÇEKLEġME (%) 153,0 115,0 140,0 140,0 84,0 60,0 33,3 22,0 16,8 16,8 14, TERMĠK 25,9 14,4 9,9 9,9 11,3 114,1 ISINMA VE SANAYĠ 5,5 4,6 5,6 5,6 3,9 69,6 SYDV 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 CĠRO (milyar TL) 3,2 2,5 2,7 2,7 2,3 85,1 BRÜT KAR (milyon TL) 860,0 178,0 411,7 411,7-8,8 34

41 Ç Dekapaj- Üretim ve Satış İlişkisi MİLYON TON MİLYON METREKÜP SATIŞ (MİLYON TON) ÜRETİM (MİLYON TON) DEKAPAJ (MİLYON M3) 35

42 Ç.2.6. Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Kurumumuz; üretim faaliyeti tamamlanmıģ kömür sahalarının yeniden düzenlenip çevreye kazandırılması çalıģmalarını, kuruluģundan itibaren sürdürmekte olup, 2014 yılı sonuna kadar, yaklaģık hektarlık alana, değiģik türde yaklaģık adet ağaç dikimi gerçekleģtirilmiģtir. Bu çalıģmaların; 2007 yılında yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri Ġle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği nin çok öncesinden baģlaması ve madencilik faaliyeti öncesinde ormanlık veya ağaçlı bölge olmayan Kuruma ait maden sahalarını da kapsıyor olması, TKĠ nin çevreye olan duyarlılığının bir göstergesidir. 36

43 EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ (Cenkyeri - Kısrakdere - Sarıkaya ve Çan dan) ağaçlandırma çalıģmaları 37

44 Ç.2.7. Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Faaliyetleri Ç Lavvar, Kriblaj ve Torbalama Tesisleri DüĢük kalorili kömür, Müessese ve iģletmelerimizde mevcut lavvar tesislerinden geçirilmek suretiyle kalitesi yükseltilerek çevreyle daha uyumlu hale getirildikten sonra termik santraller ile ısınma ve sanayi sektörüne satıģı gerçekleģtirilmektedir. Tüvenan kömür ayrıca mevcut kriblaj tesislerinde eleme ve ayıklama iģlemlerine tabi tutulmaktadır. 38

45 39

46 Ç Lavvar ve Kriblaj Tesisleri Kapasitesi (Milyon Ton/Yıl) MÜESSESELER/ĠġLETMELER LAVVAR KRĠBLAJ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi 11,4 7,8 Çan Linyitleri ĠĢletmesi - 4,5 Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi 7,8 - TKĠ TOPLAM 19,2 12,3 Ç.2.8. EĞİTİM FAALİYETLERİ Kurumumuzda 2014 yılında Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde, Kurum imkanları ile düzenlenen; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine 4813, Ġlk Yardım eğitimlerine 256, Yangın Söndürme eğitimlerine 528, Tahlisiyeci eğitimlerine 49, YetiĢtirme eğitimlerine 1281 ve GeliĢtirme eğitimlerine 491 olmak üzere toplam 7418 personelimizin katılımları sağlanmıģtır yılında Kurum dıģından hizmet alınarak düzenlenen Kurs, Seminer, Kongre, Sempozyum vb. eğitimlere de 1341 elemanımızın katılımı sağlanmıģtır. Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim gören 289 Üniversite öğrencisine Kurumumuz Genel Müdürlük ve Müesseselerinde Staj yaptırılmıģtır sayıla Yasa kapsamında 2014 yılında Meslek Liselerinde öğrenim gören 144 lise öğrencisine Kurumumuz Genel Müdürlük ve Müesseselerinde Beceri eğitimi yaptırılmıģtır. 40

47 Yangın Söndürme Tatbikatı Eğitim Toplantısı 41

48 Ç.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Kurumumuzca iç kontrol sisteminin oluģturulması, yürütülmesi ve geliģtirilmesi faaliyetlerine gereken önem verilmektedir. Tüm birimlerimizde yürütülen iģlerin analizleri; bilgisayar yazılımı ile süreç anlatım formu, süreç bilgileri formu, süreç envanter formu, görev tanımı formları, iģ akıģ Ģemaları, risk kontrol matrislerinin hazırlanması ve kontrol bilgi formları doldurularak yapılmıģtır. Bu iģ süreçlerinin riskleri her birim tarafından, iģlemler yürütülürken, kontrol edilmiģtir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca belirlenmesi gereken riskler de bilgisayar yazılımı kullanılarak belirlenip kontrol edilmiģ ve edilmektedir. Ġç Kontrol sisteminin iģlemesiyle, süreç analizi ve iģ yükü dağılımı analiz edilip, insan, bilgisayar, makine vb. kaynağın doğru kullanılmasıyla, etkin ve verimli yönetim hedeflenmiģtir. Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulunun tarihli ve 7/123 sayılı kararıyla 1 BaĢkan,14 Ġç Denetçi, 1 ġef ve 2 Memur personelden oluģan Ġç denetim Dairesi BaĢkanlığı kurulmuģ olup, BaĢkanlığın personel ihtiyacının karģılanması çalıģmalarına devam edilmektedir. Ç.4. İştirakler Ç.4.1. Doğrudan İştirakler İŞTİRAK ÜNVANI YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK A.Ş. Kızılırmak Sok. No : 45 Kocatepe-Çankaya / Ankara Telefon : Faks : İŞTİRAK ÜNVANI KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. BeĢtepe Mah.Mertler Sok.No:17 Yenimahalle/ANKARA Telefon : Sermayesi (TL) : ,00 TL Faks : Sermaye Oranı (%) : 16 Web Sermayesi (TL) : : ,00 TL Sermaye Oranı (%) : 48 Ç.4.2. Dolaylı İştirakler Bulunmamaktadır. Ç.5. Kurumun İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Kurumumuzun tüm iģ ve iģlemleri 6085 sayılı yasa kapsamında T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı ile Kurumumuz TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca denetlenmektedir. Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumunun 2014 yılı hesap ve iģlemlerinin T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından yapılan denetimi, bu raporun hazırlandığı sırada henüz tamamlanmamıģtır. 42

49 Ç.6. Denetim Kurumumuzun tüm iģ ve iģlemleri 6085 sayılı yasa kapsamında T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı ile Kurumumuz TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca denetlenmektedir. Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumunun 2014 yılı hesap ve iģlemlerinin T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından yapılan denetimi, bu raporun hazırlandığı sırada henüz tamamlanmamıģtır. Ç.7. Hukuki Konular Ç.7.1. Davalar Özel sektörden faydalanılarak yaptırılan iģlerde, yüklenicilerin çalıģtırdığı iģçiler tarafından açılmıģ seri davalar bulunmakta olup, muvazaa iddiasıyla açılan davalardan 1 adet pilot dava kararı çıkmıģtır. Bu davada; davacının Kurumumuzca muvazaa yapıldığı iddialarının reddine, Kurumumuzun asıl iģveren olarak müģterek müteselsil sorumluluğuna karar verilmiģtir. Karar muvazaa yönünden davacı vekili, müģterek müteselsillik yönünden Kurumumuzca temyiz edilmiģtir. Söz konusu karar temyiz safhasında olup, henüz sonuçlanmamıģtır. Ç.7.2. İdari-Adli Yaptırımlar Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Kurumumuz ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır. Ç.8.Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Ç.8.1. Bağış ve Yardımlar 2014 yılında Kurumumuzca bağıģ ve yardım yapılmamıģtır. 43

50 Ç.8.2. SYDV Kömür Yardımları Bakanlar Kurulu kararları gereği, 2003 yılından bu yana 12 yıldır, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ve Kurumumuzun da özel önem verdiği uygulama ile bedeli Hazinece karģılanmak üzere, her yıl ortalama 1 milyon 880 bin ihtiyaç sahibi aileye, bu güne kadar yaklaģık 5 milyon 300 bin TL tutarında 19 milyon 200 bin ton kömürün dağıtımı gerçekleģmiģtir. YILLAR YARARLANAN AĠLE SAYISI TESLĠM EDĠLEN KÖMÜR MĠKTARI (TON) TESLĠM EDĠLEN KÖMÜR TUTARI (TL) ORTALAMA TOPLAM TOPLAM

51 45

52 D- FİNANSAL DURUM D.1.Özet Mali Tablolar D.1.1. Özet Bilanço VARLIKLAR (AKTĠF) DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul kıymetler C-Ticari Alacaklar D-Diğer Alacaklar E-Stoklar F-Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri - - G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar B-Diğer Alacaklar - - C-Mali Duran Varlıklar D-Maddi Duran Varlıklar E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Duran Varlıklar - - DURAN VARLIKLAR TOPLAMI VARLIKLAR (AKTĠF) TOPLAMI NAZIM HESAPLAR (TL) 46

53 D.1.1. Özet Bilanço (TL) VARLIKLAR (PASĠF) KAYNAKLAR (PASĠF) I-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali borçlar - - B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar E-Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri - - F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler G-Borç ve Gider KarĢılıkları H-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - - KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar - - B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar - - D- Alınan Avanslar - - E- Borç ve Gider KarĢılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - - UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III-ÖZ KAYNAKLAR A-ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Olumlu Farkları B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri D-GeçmiĢ Yıllar Karları E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) - - F-Dönem Karı Zararı (+/-) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI KAYNAKLAR (PASĠF) TOPLAMI NAZIM HESAPLAR

54 D.1.2. Özet Gelir Tablosu A- BRÜT SATIġLAR B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) C- NET SATIġLAR D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) FAALĠYET KARI VEYA ZARARI F- DĠĞ.FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR G- DĠĞ.FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARAR H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR I- OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR J- OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI K- DÖNEM KARI VER. VE DĠĞ. YASAL YÜK. KARġ. (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (TL) 48

55 D.2.Mali Bünye Analizi D.2.1. Karşılaştırmalı Bilanço KuruluĢun gerekli sadeleģtirme iģlemlerinden sonra düzenlenen 2014 yılı bilançosu geçen yıl verileri ile karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki çizelgededir. MALĠ DURUM Önceki Dönem Cari Dönem Fark (Bin TL) % (Bin TL) % (Bin TL) VARLIKLAR (AKTĠF) 1.Dönen Varlıklar a. Hazır Değerler , , b. Kısa Sürede Paraya Çevrilebilir Değer , , TOPLAM (1) , , Duran Varlıklar a.uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değer , ,2 759 b.bağlı Değerler , , TOPLAM (2) , , VARLIKLAR TOPLAMI , , VARLIKLAR(PASĠF) 1.Yabancı Kaynaklar a.kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , b.uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , , TOPLAM (1) , , Öz Kaynaklar , , KAYNAKLAR TOPLAMI , , Bilançonun sadeleģtirme çalıģmalarında, Kurumun satıģ sözleģmeleri uyarınca gelecekte yapacağı kömür teslimlerine iliģkin peģin tahsil ettiği Bin TL tutarla pasifte kayıtlı, alınan sipariģ avansları, aktifte kayıtlı mamul stoklarından; karģılıklı olarak düģülerek sadeleģtirme yapılmıģtır. D.2.2. Finansal Oranlar D Likidite Oranları 2014% 2013% Dönen varlıklar x x 100 Cari oran = = = 259,1 235,5 Kısa vadeli yabancı kaynaklar ĠĢletmenin 1 TL lik kısa vadeli yabancı kaynağına karģılık kaç TL lik dönen varlığa sahip olduğunu gösterir. Cari oran hesaplanmasında amaç, iģletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net iģletme sermayesinin (dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklar) yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. 49

56 (Dönen varlıklar-stoklar) x100 ( )x Likidite oranı = = = 241,5 202,3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar Dönen varlıkların bir bölümünün paraya dönüģmesi, çok kısa sürede mümkün olduğu halde, dönen varlıklar arasında yer alan mamul stoklarının paraya dönüģmesi, niteliklerine ve ekonomik koģullara göre değiģmektedir. Bu oran, paraya çevrilmesi oldukça zaman alabilecek stokların dönen varlıklardan düģülmesiyle hesaplanır. (Hazır değerler+menkul değerler)x100 ( )x Nakit oranı = = = 14,5 3,4 Kısa vadeli yabancı kaynaklar Bu oran iģletmenin satıģlarının durması ve alacaklarını tahsil edememesi ve stoklarını paraya çevirmede güçlük çekmesi durumunda, kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ortaya koyar. D Net işletme sermayesi devir hızı 2014% 2013% Net SatıĢlar = = 3,1 2,0 Dönen Varlıklar Kısa Vad. Yab. Kayn. ( ) (Ortalama) 2 Bu oran 1 TL lik net iģletme sermayesinin sağladığı satıģ hacmini gösterir ve net iģletme sermayesinin hangi ölçüde etkin kullanıldığını ve devir hızını gösterir. D Borçlanma Oranı (Finansal kaldıraç oranı) 2014% 2013% Yabancı kaynaklar x 100 = x 100 = Varlıklar toplamı = 42,3 37,8 Bu oran iģletmenin varlıklarının hangi oranda yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 50

57 D Borçlanma katsayısı oranı 2014% 2013% Yabancı kaynaklar x 100 = x 100 = Öz kaynaklar = 73,4 60,8 Bu oran, öz kaynakların kaç katı oranında, borçlanıldığını gösterir. Oranın 1 olması öz kaynak, yabancı kaynak dengesi açısından genellikle yeterli olarak görülür. D Duran varlıkların öz kaynaklara oranı 2014% 2013% Duran varlıklar x 100 = = x 100 Öz kaynaklar = 40,0 36,4 Bu oran, duran varlıkların hangi oranda öz kaynaklarla karģılandığını gösterir. D Duran varlıkların aktif toplamına oranı 2014% 2013% = Duran varlıklar x x100 = Varlıklar toplamı = 23,1 22,6 Bu oran duran varlıkların aktif toplamına bölünmesiyle elde edilir. Varlık toplamının hangi oranda duran varlıklardan oluģtuğunu gösterir. Duran varlık oranı, iģletmenin yapısına ve faaliyet konusuna göre değiģiklik gösterir. Maden iģletmelerinde oranın yüksek olması yürütülen faaliyetin doğal sonucudur. 51

58 D Stok devir hızları Satılan mamul maliyeti = Mamul stoku (ortalama) = 10,8 11,7 Satılan ticari mallar maliyeti = Ticari mallar stoku (ort.) = 24,0 21,0 Ortalama stok = dönem baģı stok + dönem sonu stok / 2 Stok devir hızı iģletmedeki stokların bir yıl içinde kaç defa devir olduğunu gösterir. Stok yönetimindeki etkinliğin göstergesidir. Devir hızı ne kadar yüksek ise, stokların hızla satıģ hasılatına dönüģtüğü anlaģılır. D Karlılık oranları 2014% 2013% - Öz kaynak karlılık oranları Dönem kârı x100 = x 100 = -0,5 9,5 Öz kaynaklar (ortalama) Bu oran kullanılan ortalama öz kaynak birim baģına, sağlanan kâr oranını gösterir ve mali rantabilite olarak adlandırılır. - SatıĢ karlılığı 2014% 2013% - Faaliyet kârlılığı Dönem kârı x100 = x 100 = -0,4 7,2 Net satıģlar Faaliyet kârı x100 = = x 100 Net satıģlar = 4,9 14,6 Bu oran sağlanan 1 TL tutarındaki net satıģların ne kadarının faaliyet kârına dönüģtüğünü gösterir. 52

59 D Ödenen faizleri karşılama oranı Faiz karģılama oranı = (Vergi öncesi kâr + faiz = giderleri)x100 ( )x100 = Faiz giderleri % 2013% = - 886, ,0 Faizleri karģılama oranı, iģletmenin kullandığı kaynak nedeniyle katlandığı faizleri geri ödeme yeteneğinin olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan orandır yılı içerisinde Kurumumuzca bankalar veya diğer finans kuruluģlarından nakit kredi kullanılmamıģ olup, 2014 Yılı Gelir Tablosunun Finansman Giderleri kaleminde yer alan 1.261,76 TL tutarındaki gider, bankalardan Kurumumuz lehine alınan teminat mektupları için ödenen komisyonlara iliģkindir. D.3.Mali Güce İlişkin Değerlendirme TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karģılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Kurum bankalardan yaptığı borçlanmaları kendi faaliyetlerinden yarattığı nakit ile ödeyebilmektedir. D.4.Kar Payı Dağıtımı Kurumumuzun dönem sonu hesabı ,76 TL ile kapanmıģtır. E- RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Risk yönetimi politikası: Kurumumuzca, kontrol edilebilir nitelikteki riskleri önlemek ve azaltma, kontrol edilemez nitelikteki risklere anında müdahale etme esasına dayalı risk yönetimi politikası uygulanmaktadır. F- DİĞER HUSUSLAR Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve alacaklılar ile diğer ilgili kiģi ve kuruluģların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taģıyan hususlar bulunmamaktadır. 53

60 T Ü R K İ Y E K Ö M Ü R İ Ş L E T M E L E R İ K U R U M U H İ P O D R O M C AD. NO: 1 2 Y E N İ M A H A L L E /AN K A R A T EL: ( ) FAX: ( )

FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TKİ 2013 FAALİYET RAPORU Kömür bütün Türkiye yi ihya edecek bir servettir. İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA Kurumsal Kimlik...13 A- GENEL BİLGİLER...18

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU Kömür bütün Türkiye yi ihya Edecek bir servettir. Bir kürek kömür, bir avuç alın teri ile elde edilebilir İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA Kurumsal

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI Ayşe ERDEM*,Akan GÜLMEZ*, Oğuz ALTUN*, Selami TOPRAK* *MTA Genel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü TKİ GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kömür bütün Türkiye yi ihya edecek bir servettir. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 1957 yılında kurulan TKİ; üretim miktarı ve maliyeti, insan

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ankara 2013 Kömür bütün Türkiye yi ihya edecek bir servettir. Genel Müdür Sunuşu Kuruluş tarihi itibariyle yarım asrı aşkın bir süredir kömür

Detaylı

ile Kömür ve Enerji Üzerine

ile Kömür ve Enerji Üzerine Röportaj www.madencilik-turkiye.com Madencilik Türkiye bilgi@madencilik-turkiye.com TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş ile Kömür ve Enerji Üzerine Sürekli gelişen ve nüfusu artan Türkiye nin enerji ihtiyacı,

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

TÜRKİYE LİNYİTLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİNE TEKNOLOJİK BİR SEÇENEK: OPTIMASH PROJESİ ÖZET

TÜRKİYE LİNYİTLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİNE TEKNOLOJİK BİR SEÇENEK: OPTIMASH PROJESİ ÖZET TÜRKİYE LİNYİTLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİNE TEKNOLOJİK BİR SEÇENEK: OPTIMASH PROJESİ Dr. İskender GÖKALP, CNRS-ICARE, Fransa Mücella ERSOY, TKİ Genel Müdürlüğü, Ankara ÖZET Bilindiği

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.ġ. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA A.GENEL BİLGİLER... 7 A.1.Rapor Dönemi... 7 A.2 Ticaret Unvanı... 7 A.3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı.... 7 A.4 İdari Yapı ve Organizasyon... 7 A.5 Yönetim Kurulu, Üst Düzey

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kömür bütün Türkiye yi ihya edecek bir servettir. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 1957

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ 22 Ocak 2009- ANKARA DSĠ, Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) Bu sunumda Türkiye elektrik sisteminin son durumu, üretim ve tüketim değerleri, yakın gelecekteki olası geliģmeler ile elektrik kullanıcılarının

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1 PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN 4 Çoğu ülkede, mühendislik dalında lisans derecesi, meslekte uzman olma yolunda ilk adımı oluģturur ve lisans programı

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No: 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu nun Kuruluşu ve Amacı... 1 2. Teşkilat Yapısı... 2 3. Merkez Teşkilatı... 3 4. Organizasyon Şeması... 3 5. 2003 Yılı Faaliyetlerine Ait

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 01.01-26.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta Ġbrahim Halil KırĢan BaĢkan Yardımcısı Kasım, 2015 Türkiye de ÖzelleĢtirmenin Yasal ve Kurumsal

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2014 31.12.2014 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI?

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyonda katıldığı programda gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Türkiye nin

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına neden olmaktadır. Enerji,

Detaylı

Bir hayaldi gerçek oldu...

Bir hayaldi gerçek oldu... 2 Bir hayaldi gerçek oldu... Türkiye de tarım ve hayvancılıkta entegrasyonu sağlayarak verimi artırmak ve ülkemize katma değeri yüksek hayvancılık modelini kazandırmak, uzun yıllardan bu yana hayalini

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı