Fethi Ahmet YÜKSEL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethi Ahmet YÜKSEL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL"

Transkript

1 İstabul Üiv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 7, S., SS , Y BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER (IIR) KULLANILARAK FİLTRELENMESİ VE YERKABUĞU KALINLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ FILTRATION OF WEST ANATOLIAN BOUGUER ANOMALIES BY USE OF TWO DIMENSIONAL LOW-PASS RECURSIVE FILTERS (IIR) AND INVESTIGATION OF THE THICKNESS DISTRIBUTION OF THE CRUST Fethi Ahmet YÜKSEL İstabul Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL ÖZ: Batı Aadolu Bouguer Gravite haritasıı oruma hazırlaması içi tek ve iki boutlu alçak geçişli rekursiv (IIR) filtreler kullaılmıştır. Elde edile rejoel Bouguer gravite aomali haritasıda alıa ugu doğrultudaki profillere Talwai ötemi ugulaarak Batı Aadolu u kabuk kalılığı geometrisi modellemiştir. Batı Aadolu kabuk kalılığı, kuzede Karadeiz sahilleride ortalama 30 km. de başlaarak Göller Bölgeside km. e ulaşmakta ve güede Akdeiz sahilleride tekrar 3 km. e düşmektedir. Ege sahilleride ise, kabuk ortalama 3 km. de başlaarak Aadolu u içlerie doğru B-D doğrultusuda, 40 km. kalılığa ulaştığı belirlemiştir. Aahtar kelimeler: İki Boutlu Alçak Geçişli Rekursiv Filtre (IIR), Batı Aadolu Rejoal Bouguer Gravite aomalisi, Batı Aadolu Kabuk Kalılığı ABSTRACT: Oe ad two dimesioal low-pass recursive filters (IIR) were used to prepare West Aatolia Bouguer gravit maps for iterpretatio. Talwai method was applied to the two profiles obtaied from the regioal Bouguer graviti aomal map, ad West Aatolia geometr of the crustal thickess has bee modelled. West Aatolia crustal thickess starts at 30 kms i the orth at the Black sea coast ad icreases to kms at the Lake District (Isparta-Turke). The thickess decreases to 3 kms at the Mediterraea coast. I the West-East directio the crust starts with 3 kms at the Aegea coast ad icreases to 40 kms towards cetral regios. Ke words: Two Dimesio Low-Pass Rekursiv filtre (IIR), West Aatolia Regioal Bouguer Gravit Aomal, West Aatolia Crustal Thickess GİRİŞ Türkie Avrupa, Afrika ve Arabista levhalarıı doğruda dokaak halide buluduğu Alp- Himalaa dağ oluş ziciri üzeride er alır. İceleme bölgesi bu kuşağı 6.00º-3.00º D bolamları ve º kuze elemleri arasıda kala bölgesidedir (Şekil ). Bu oluşu Aadolu arımadasıda doğuda sıkışma ve batıda ise geişleme tektoizmasıa bağlı olarak karmaşık bir tektoizma medaa getirmiştir Yılmaz, (000). Diğer tarafta Kuze Aadolu (KAF) ve Doğu Aadolu (DAF) gibi doğrultu atımlı deformasolar Aadolu u kuzeide ve güe/ güedoğusuda ortaa çıkmaktadır. Arıca, Türkie i güe/güebatısıda Akdeiz levhasıı dalma-batma zou bulumaktadır (Şekil ). Üst Kretase de Arap-Afrika levhalarıı kuzee doğru hareketi soucu Aadolu levhalarıı bazı sırtlar bouca keetledikleri görülür. Bu kıta-kıta çarpışmalarıda levha arası havzalarda medaa gele çökeller güee itilerek Mederes ve Toros levhaları üzeride kalı Lika Naplarıı oluşturmuşlardır. Eose de güede sıkışma ve kabuk kalılaşması devam ederke Kuzede Potit üzeride bir gerilme ve kabuk icelmesi görülmektedir. Orta-Üst Miose de itibare Batı Aadolu da geel bir gerilme tektoiği görülür. Yitim ve kıta-kıta çarpışmasıla medaa gele kabuk kısalması ve bu kısalmaı asıl olduğu, bugükü apıı eri içie doğru ve erüzüde asıl değiştiği öemli problemlerdir (Şegör, 980).

2 FETHİ AHMET YÜKSEL 78 Şekil. Figure. İceleme alaıı er bulduru haritası. Locatio map of the stud area. Şekil. Figure. Aadolu, Ege ve Doğu Akdeiz bölgelerii geel tektoik koumu (Mc Clusk, 000). The tectoic positio of the Aatolia, the Aegea ad Easter Mediterraea regios (Mc Clusk, 000).

3 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 79 Batı Aadolu u K-G doğrultulu açılma tektoiği kuramı birçok erbilimci tarafıda kabul edilmekle birlikte, bu açılmaı mekaizmasıı değişik apısal modeller üzeride tartışmaktadırlar. Yerbilimcileri Batı Aadolu a ilişki çalışmalarıda Mc Kezie (97) Aadolu plakasıı Ege ve Aadolu plakaları olmak üzere ikie aırmaktadır. Daha sora Mc Kezie (978) bu öerisie farklı bir orum getirerek, Batı Aadolu u kıtasal litosferii bir eli parmaklarıı açılmasıa bezer şekilde gerilerek aıldığıı ve K-G açılmaı güümüzde de devam ettiğii öermiştir. Alpteki (973) ise, Aadolu plakası ı tek parça olarak batıa hareket ettiğii, K-G doğrultulu açılmaı ise üst matoda medaa gele bir ükselme ile açıklamaktadır. Bigöl (976) bu olguu destekleerek Batı Aadolu daki üst mato ükselmesii kabukta icelmee ede olduğuu ve grabeleri geliştiğii belirtmektedir. Dewe ve Şegör (979) tarafıda öerile modelde Mc Kezie (97) i Ege plakası üçe bölümektedir. Bu çalışmada Aadolu bloğuu batıa kaçışıı Yua makaslama zou bouca frelemesi bölgede bir D-B doğrultulu sıkışmaa ede olmakta ve bu sıkışma soucuda K-G doğrultulu açılmaları geliştiği öerilmektedir. Kocaefe (98) bölgei gücel tektoiğii KG-GD doğrultulu aktif falarla geliştiğii ve D-B doğrultulu çökütü alalarıı fizografik şekillerii bölgede bidirme tektoiğii deetimi altıda olduğu savıı öe sürmektedir. Akçığ (988), Batı Aadolu daki D-B öelimli çökütü alalarıı üst matoda bir ükselim (kabukta icelme) soucu K- G doğrultulu gerilme tektoiğie paralel olarak gelişe rift sistemlerii öermiştir. So ıllarda, McClusk (000) ve Lek v.d. (003) GPS verilerii kullaarak Afrika, Arap ve Avrasa levhalarıı çarpıştığı aktif bir alada sürekli deformasolar Türkie Sabit GPS İstasoları (TPGN) gözleerek bölgei kiematiği izlemekte ve batıa kaçış ve plaka koumları modellemiştir (Şekil ). Batı Aadolu da, kabuk kalılığıı belirlemee öelik farklı ötemlerle çalışmalar apılmıştır. Gravite aomali verileri kullaılarak kabuk kalılığıı Ege Deizi de ortalama 30 km ola kabuk kalılığı Batı Aadolu da km e ulaştığı hesaplamıştır (Alle ve Morelli, 97; Meiser v.d., 987; Kolçak, 98; Akçığ, 988; Yüksel, 993; Akaa ve Akçığ, 998; Hisarlı ve Orba, 000 ve Dolmaz v.d., 003). Düşük dalga dağılımı (low wave dispersio) (Eze, 993), Raleigh ve düşük dalgaları birlikte değerledirilmesi (Midavelli ve Mitchell, 989) verileri ile Ege de kabuk kalılığıı İç Aadolu da 40 km. i aşkı kalılıklarda, Ege deizie doğru 30 km. e tedrice azaldığı saptamıştır. Bu çalışmada, Türkie i D bolamları ve kuze elemleri arasıda kala bölgesii (Şekil ) Bouguer Gravite haritasıa alçak geçişli iki boutlu Rekürsio filtreler ugulaarak Batı Aadolu Rejoal Bouguer haritası elde edilmiş ve bu harita kullaılarak Mohorovicic süreksizlik üzeii deriliği hesaplamıştır. Kabuk kalılığıı araştırılmasıda kullaıla gravite verilerii, öce, erel etkilerde arılarak oruma hazırlaması gerekir. Bu amaçla, gravite verilerie saısal alçak geçişli filtreleme ötemleride biri ola Rekürsiv filtre uguladı (Yüksel, 993, Yüksel, 003a, 003b, 003c). Gravite verileri kullaılarak kabuk kalılığıı hesaplaması içi iki boutlu Fourier güç spektrumu (Davis, 973), Tsuboi SiX/X (Tsuboi, 983), Talwai i poligoal ötemi (Talwai v.d., 959), Ters çözüm ötemleri (Marquardt, 963) ve Multiple Source Werer Decovolutio (MSWD) (Hase ad Simmods, 993; Khair v.d., 997) ugulamaktadır. Bu çalışmada Batı Aadolu Kabuk kalılığıı dağılımı içi Talwai ötemi kullaılmıştır (Talwai v.d., 959). İKİ BOYUTLU REKÜRSİV FİLTRELEME Saısal filtreleri çıkışıı hesaplamada oldukça fazla saıda çarpma işlemi apıldığıda dolaı filtreleme işlemi bilgisaar kullaım zamaıı öemli bir kısmıı harcar. Saısal filtreler birim impuls tepkisi vea filtre ağırlık foksiou ile uzaklık verisii kovole edilmesi şeklide arık uzaklık verilerie çok sık ugulaır. Hesaplaa her bir çıkış oktası, giriş oktalarıı sıırlı saıda ağırlıklı toplamıdır. Osa, filtre Z-döüşüm değişkeii rasoel bir foksiou olarak azılabilirse, kovolüsoa orala daha uumlu eşdeğer bir hesaplama algoritması elde edilebilir (Shaks, 967; Shaks v.d., 97) (Şekil 3, Şekil 4). Z-domei Z değişkeii Laplace s değişkei ile ilişkisi T birim uzuluk ciside Z=e (-Ts) eşitliğile taımlaır. Z-domeide giriş-çıkış fark deklemi arık trasfer foksiou ile ifade edilebilir (Şekil 3). gecikme içi ukarıdaki Z bağıtısı Z =e (-Ts) şeklide kullaılır. İki boutlu rekürsiv bir alçak geçişli filtre (Şekil 4) elde etmek içi bir poliom olarak aşağıdaki bağıtıla trasfer foksiou kullaılır. Burada Z ve Z X giriş verisii iki değişkeidir. F( Z, Z ) = ( + Z)( Z). + b Z + b Z + b Z Z

4 FETHİ AHMET YÜKSEL 80 Şekil 3. Figure 3. Şekil 4. Figure 4. Rekürsio filtrei akış şeması. Flow chart of recursio filter. İki boutlu rekürsiv filtrelemei şematize şekli. Graphical figure of the two-dimesioal recursive filterig.

5 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 8 Z ve Z değişkelerii kuvveti X veri dizisideki ilişkili filtre katsaılarıı erii gösterir. Trasfer foksiouda bulua b, b, ve b katsaıları aşağıdaki eşitliklerle a b = cos β + si β / D, a b = + cos β si β / D, a b = cos β si β / D ve a D = + cos β + si β buluur. Burada a (rad/km) kesme dalga saısıdır ve a=πf c f N eşitliğile taımlaır. Bu amaçla Bouguer gravite haritasıı (Şekil 5) alçak geçişli bir filtrele filtrelemek içi kesme dalga saısı f c =0.05 devir/veri aralığı ola (Şekil 6, Şekil 7) bir filtrei trasfer foksiouu tasarlaması gerekir. a=.π.f c.f N ; f N =/ (f c kesme dalga saısı; örekleme aralığı; a kesme dalga saısı) olduğuda a=(3.45)(0.05/ )=0.5708/ ; = = = şeklide elde edilir. Burada a=0.57/ =0.57 (devir/veri aralığı) hesaplaır. Sora, sırasıla b, b ve b buluur. Aşağıdaki bağıtılarda β, (S, S ) ekselerii döme derecesidir (S ve S Laplace değişkelerie ait iki boutlu filtrei dalga saısı cevabıdır ve Laplace düzlemi ekseleridir). β=45 0 alıarak öce D D=(0.57+( ))=.9855 Olarak buluur. Sora, b, b ve b sırasıla hesaplaır. [ π. f (cos β si )] D [ π. f + (cos β si )] D b = c /, β b = c /, β [ π. f (cos β + si )] D [ π. f + (cos β si β )] b = c / ve β D = c b =(0.57-( ))/.9855 = b =(0.57+( ))/.9855 = b =(0.57-( ))/.9855 = Bulua bu katsaılar F(Z,Z ) bağıtısıda erie koarak, Z Z ZZ F( Z, Z) = Z Z 0.895ZZ iki boutlu rekürsiv filtrei trasfer foksiou elde edilir. Bulua F(Z,Z ) trasfer foksiou Y(Z,Z )=F(Z,Z ).X(Z,Z ) bağıtısıda erie koulursa aşağıdaki rekürsiv bağıtısı saısal olarak elde edilebilir. m = a b x + a x b 3 + a x m, b + a m, x m, b m, b 3 m, = 0.05x 0.05 m, x m, x x m, m, Bu rekürsio ilişkiside x, x 3, x 3 ve x 33 giriş değerlerii ve öcede hesaplamış,, 3, 3 ve 3 çıkış değerleri 33 ü hesaplamak içi kullaıla değerlerdir (Şekil 4). Pa ve padasıı Z-döüşümü apıla kesirli saısal filtreler kullaılmada öce, aaliz edilerek kararlı olup olmadıkları belirleir. Bu işlem filtre kovolüsouu pa ve padasıı oluştura poliomları köklerii bulumasıla apılır. Söz kousu kökler filtre türüü taımlamada kullaılır. Paı kökleri filtrei sıfırlarıı ve padaı kökleri ise filtrei kutuplarıı verir. Filtrei duralılığı sıfır ve kutuplarıı z-düzlemideki birim daire (arıçapı.0 ola daire) üzerideki koumları iceleerek apılır. Alçak geçişli bir filtrei sıfır ve kutuplarıı Z=± birim dairesi üzerideki koumları Şekil 8 de

6 8 FETHİ AHMET YÜKSEL görülmektedir. Birim dairei η-eksei, z-düzlemii gerçel ve jγ-eksei ise z-düzlemii saal ekseidir. Saısal filtrei gelik ve faz tepkileri sistem foksiou H(z) i birim daire Z =.0 üzeride icelemesile buluur. Z=e -jw t deklemide w i gerçek değerleri Şekil 5. Figure 5. Batı Aadolu Bouguer Gravite haritası (HGK). Bouguer gravit map of West Aatolia (HGK). Z=.0 i değerlerie Z=.0+j0.0 oktası sıfır frekasıa ve Z=-.0+j0.0 oktası ise f N =w N /л=/ t (burada w frekas ve t dijit aralığıdır) katlama (Nquist) frekasıa karşılık gelir. Diğer frekaslar 0 ile Nquist frekası arasıda (0 w л) dağılır. Sıfır ve kutupları bilie bir filtrei gelik ve faz tepkileri z- düzlemi kullaılarak grafiksel aalizle kolaca belirleebilir. Filtrei kararlı olması içi H(z) i paıı kökleri Z.0 ve padasıı kökleri Z >.0 olması gerekir (Rabier ve Gold, 975). Elde edile iki boutlu filtrei kararlı olup olmadığı aşağıdaki bağıtılarla hesaplaır (Shaks v.d., 97).

7 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 83 + b b + b + b b b b > > >.0 ; = ; = ; = Bu değerleri pozitif ve birde büük olduğu, Z- düzlemide sıfır ve kutuplarıı erlerii işaretlemesile, görülür (Şekil 8) (Shaks v.d., 97, Yüksel,993). Rekürsio ötemi kullaarak sıfır fazlı filtreler, aşağıda alatıldığı gibi, iki şekilde elde edilir. ) Giriş verileri F(Z,Z ) filtresie ugulaır. Sora, filtrelemiş çıkış ters çevrilerek tekrar aı filtrede geçirilir. Bu çıkış tekrar ters çevrilerek isteile sıfır fazlı filtre elde edilir. ) İkici ötem kararlı pozitif ve egatif filtre elde edilmesii gerektirir. Negatif filtre elde edebilmek içi Z erie Z - koularak ters filtre elde edilir (Shaks, 967). Burada Z - zama ilerlemesii gösterir. Pozitif ve egatif filtrede çıka veriler toplaarak Batı Aadolu Bouguer haritasıa ait kesme dalga saısı, f c =0.05 devir/veri aralığı ola sıfır fazlı filtre çıkışı elde edilir. F ( Z, Z Z ) = Z Z Z Z 0.895Z Z Z Negatif filtrei rekürsio bağıtısı ise aşağıdaki gibi elde edilir. = 0.05x 0.05 m+, x m+, x x m+, + m+, + Rekürsio filtreler saısallaştırılmış Bouguer harita verilerie ugulamasıla Batı Aadolu Rejoal Gravite haritaları elde edilir (Şekil 9). Rekürsio filtreleri kullaılmasıla, kovoluso filtreleri aksie harita kearlarıda veri kabı olmamaktadır. BATI ANADOLU KABUK KALINLIĞININ HESAPLANMASI Çalışmada Harita Geel Komutalığı ı / ölçekli Bouguer gravite aomali haritası kullaılmıştır. Bouguer haritasıda pozitif aomali değerleri Traka da üksek pozitif değerlerde Marmara deizii Güeie kadar azalarak devam eder. Sora egatif değerlerde artarak Isparta Göller bölgeside, e üksek, aklaşık -90 mgal e kadar artar. Atala körfezi civarıda tekrar pozitif değerlere ulaşarak Akdeiz de devam eder. Bouguer gravite aomali haritası cm.=0 km. olmak üzere saısallaştırıldı. Elde edile saısal değerlere alçak geçişli rekursiv filtre uguladıkta sora Batı Aadolu Rejoal Bouguer haritası çizildi (Şekil 9). Gravite aomalileri kullaılarak Mohorovicic süreksizlik üzei belirleebilir. Bu süreksizlik üzei, oğuluğu ortalama.60 gr/cm 3 ola litosfer ile oğuluğu 3.40 gr/cm 3 ola asteosfer arasıdaki ortalama sıırdır. Gravite aomalileri kullaılarak ortalama kalılıkta farkları belirlemesi içi Talwai ötemi kullaılmıştır (Talwai v. d., 959). Talwai ötemi iki boutlu ve kearlı bir kütlei gravite değerii hesaplaması içi geliştirilmiştir. Gelişigüzel iki boutlu bir kütlei çevresi aklaşık bir poligo şeklide düşüülebilir. Poligo şeklide tasarlaa bir kütlei herhagi bir oktadaki gravite çekimie ait düşe ve ata bileşeleri içi aalitik ifadeler geliştirilmiştir. Kütle boutu ve koumu içi herhagi bir kısıtlama oktur. Yötemi ugulaabilirliği, çokgei verile kütlee uguluğu ve kapalı çokge olmasıa bağlıdır. Bu poligou verile herhagi bir oktadaki gravite çekimii düşe ve ata bileşeleri aalitik bağıtılarla buluabilir. Geliştirile aalitik bağıtılar kütlei duruşuda ve boutuda herhagi bir sıırlama komaksızı kullaılabilir. Yötemi doğruluğu poligou verile kütlee e derece uum gösterdiğie ve poligou kapalı bir poligo olarak alımasıa bağlıdır. Poligou kear saısı e kadar çoğaltılırsa ötemi duarlılığı da o kadar artırılabilir.

8 84 FETHİ AHMET YÜKSEL Şekil 6. Figure 6. Bouguer gravite profilleri Bouguer gravit profiles. Şekil 7. Figure 7. Bouguer gravite profillerii Fourier spektrumları. Fourier spectrum of Bouguer gravit profiles

9 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 85 Şekil 8. Kesme dalga saısı f c =0.05 devir/veri aralığı ola F(Z) IIR filtre trasfer foksiouu sıfır ve kutuplarıı Z- Düzlemide gösterilmesi. Figure 8. Displa of zero ad poles of fitler trasfer uctio where cutoff waveumbers f c =0,05, o Z-plae Tasarlaa çokgei köşe oktaları A, B, C, D, E, F olsu. Bu çokgei P oktasıda oluşturduğu gravite çekimii düşe bileşei aşağıdaki gibi hesaplaır. g=gρ Z i ; i=,, 3,, G: Gravitaso sabiti; ρ: hacim oğuluğu. Toplamları çokgei kearı üzeride apılır. Bir dizi matematiksel işlemde sora, aşağıdaki deklem elde edilir. Z i =a i siφ i cosφ i [θ i θ i+ +taφ i xlog e (cosθ i (taθ i taφ i )/xcosθ i+ (taθ i+i taθ i ))] Bölece bir tek kear üzeride apıla itegraso işlemi kearlı çokge üzerie götürülerek çözüm elde edilir. Batı Aadolu Bouguer gravite haritasıı Alçak geçişli filtrelemesile elde edile rejoal gravite haritasıda Adapazarı-Atala doğrultusuda alıa bir profilede okua rejoal değerlere ua e ii kabuk mato süreksizlik üzei Talwai ötemile modelleerek Batı Aadolu kabuk kalılığı değişimi bulumuştur (Şekil 0). Bulua moho süreksizlik üzei deriliğii Adapazarı ve civarıda 30 km de başlaıp Isparta ve Göller bölgeside km deriliğe ulaştığı ve Atala civarı ve Akdeiz de tekrar icelerek ortalama 3 km deriliğe vardığı hesapladı. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Gravite verilerii oruma hazırlamasıda iki boutlu tasarlaa rekürsio (IIR) filtreler başarıla kullaılmaktadır. Rekürsio filtreler kovolüsoa azara daha az bilgisaar zamaı kullamakta ve kola tasarlaabilmektedir. Rekürsio filtreleri uguladığı gravite haritalarıı kearlarıdaki veri kabı Fourier filtrelerie göre olmamaktadır. Batı Aadolu saısal Bouguer gravite değerlerie alçak geçişli rekürsiv filtre ugulamasıla rejoel (bölgesel) gravite verileri elde edildi. Batı Aadolu Rejoal gravite haritasıı sıfır mgal koturu iki farklı oğuluklu levha sıırıı göstermesi açısıda oldukça alamlıdır. Batı Aadolu Rejoal gravite aomali haritası üzeride Adapazarı-Atala ve Seferihisar-Alaşehir- Sadıklı doğrultusuda alıa K-G ve B-D profillerie Talwai ötemi ugulamasıla iki boutlu kabuk modelleri hesapladı.

10 86 FETHİ AHMET YÜKSEL Şekil 9. Figure 9. Batı Aadolu Bouguer gravite haritasıı alçak geçişli Rekürsiv filtre ile filtrelemeside elde edile rejoal harita, kotur aralığı 0 mgal, f c =0.05 devir/veri aralığı (km). The regioal map obtaied b filterig West Aatolia Bouguer Gravit map through low-pass filter with cotour itervals of 0 mgal f c =0,05 ccles/data itervals (km).

11 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 87 BATI ANADOLU B-D MOHO SÜREKSİZLİĞİ Batı(Seferihisar)-Alaşehir-(Sadıklı)Doğu BATI ANADOLU K-G MOHO SÜREKSİZLİĞİ Kuze(Adapazarı) - Atala(Güe) m-gal X(km) m-gal X(km) h(km) X(km) h(km) X(km) Şekil 0. Seferihisar-Alaşehir-Sadıklı (B-D) ve Adapazarı-Atala (K-G) arası Moho süreksizlik üzei. Figure 0. Moho discotiuit surface betwee Seferihisar-Alaşehir-Sadıklı (W-E) ad Adapazarı-Atala (N-S). Moho deriliği Adapazarı ve civarıda 30 km de başlaıp Isparta ve Göller bölgeside km deriliğe ulaştığı ve Atala civarı ve Akdeiz de tekrar icelerek ortalama 3 km derilikte olduğu hesapladı. Batı Aadolu da kabuğu e kalı olduğu Isparta ve Göller bölgesideki lokaso, Aadolu plakasıı batıa kaçarke saati aksi ödeki hareketii meset oktasıı oluşturmaktadır. SUMMARY Recursio filters, desiged two dimesioall, are beig used successfull to prepare gravit data for iterpretatio. Recursio filters, whe compared with covolutio, are desiged easier ad cosume less computer time. B applig low pass recursive filters to West Aatolia Numerical Bouguer gravit values, regioal gravit data were obtaied. Two dimesioal crust model has bee calculated b applig Talwai method to the profiles take from West Aatolia Regioal Gravit aomal map at appropriate directios. Oe ad two dimesioal low-pass recursive filters (IIR) were used to prepare West Aatolia Bouguer gravit maps for iterpretatio. Talwai method was applied to the profiles obtaied from appropriate directios of the regioal Bouguer graviti aomal map, ad West Aatolia crustal thickess geometr has thus bee modelled. West Aatolia crustal thickess starts at 30 kms i the orth at the Black sea coast ad icreases to kms at the Lake District (Isparta-Turke). The thickess decreases to 3 kms at the Mediterraea coast. I the West-East directio the crust starts with 3 kms at the Aegea coast ad icreases to 40 kms towards cetral regios. KATKI BELİRTME Yazar katkılarıda dolaı Prof. Dr. Mustafa Özdemir e, Prof Dr. İbrahim Kara a, Prof. Dr. Naci Orba a Türk Petrol Vakfı a ve isimleri bilimee hakemlere teşekkür eder. DEĞİNİLEN BELGELER Akçığ, Z., 988, Batı Aadolu u apısal sorularıı gravite verileri ile irdelemesi. TJK Bült. C.3, Alle, T. D. Ad Morelli, C., 97, A geophsical Stud of the Mediterraea Sea. Bolletio di Geofisica Teorica ed Applicata, 3, pp Alpteki, Ö., 973, Fochal mechaisms of earthquakes i Wester Turke ad their implicatios: Ph. D. Thesis, New Mexico Istitute of Miig ad Techolog Socorro, New Mexico, 95p. Akaa, O. ve Akçığ, Z., 998, Ivestigatio of the geodamical properties of Wester Aatolia. th Iteratioal Petroleum Cogress ad Exhibitio of

12 88 FETHİ AHMET YÜKSEL Turke, Akara, October -5, 998, METU Covetio Ceter, s Bigöl, E., 976, Batı Aadolu u Jeotektoik evrimi. M.t.A. est. Der., 86, s Davis, J. C., 973, Statics ad data aalsis i geolog. Joh Wile Soos Ic., New York. Dewe, J. F. Ad Şegör, A. M. C., 979, Aegea ad surroudig regios. Complex multiplate ad cotiuum tectoics i a coverget zoe. Geol. Soc. Of America Bull., Part I, 90, pp Dolmaz, M. N., Hisarlı, M., ve Orba, N., 003, Burdur havzasıı Bouguer gravite verileri ile orumu. Yerbilimleri dergisi c. 6, o., s Eze, Ü., 993. Kuze ve Doğu Aadolu da Love dalgalarıı dispersiou ve er kabuğu apısı. Deprem Araştırma Bültei, 43, s Hase, R. O., ad Simmods, M., 993, Multiple Source Werer Decovolutio, Geophsics, 58, Hisarlı, M ve Orba, N., 000, Bouguer gravit aomalileride Ege Deizi i kabuk kalılığıı belirlemesi. Yerbilimleri Dergisi, c. 3, o. -, s Khair, K., Tsokas, G. Ad Sawaf, T., 997, Crustal structure of orther Levat regio: Multiple source Werer decovolutio estimates for Bouguer gravit aomalies, Geophs. J. It., 8, Kocaefe, S. S., 98, Batı Aadolu aktüel tektoiği ve Ege-Aadolu plakaları arası apısal ilişkii saptaması. Hacettepe Üiv. Yerbilimleri Fak., Doktora tezi, 60s. Kolçak, D., 98, Türkie de deprem etkiliğii icel saptaması. İstabul Yerbilimleri c.3, o.-, s.-0 Lek, O., Türkezer, A., Ergitav, S., Kurt, A.İ. ad Belge, A., 003, Moitorig the kiematics of Aatolia usig permaet GPS etwork statios. Turkish Jour. Of Earth Sci. Vol., pp Marquardt, D. W., 963, A algorithm for least-square optimizatio of oliear parameters. Joural of Soc. Of Idust. App. Math.,, McClusk, S., S. Balassaia, A. Barka, C. Demir, S. Ergitav, I. Georgiev, O.Gurka, M. Hamburger, K. Hurst, H. Kalhe, K. Kastes, G. Kekelidze, R. Kig, V. Kotzev, O. Lek, S. Mahmoud, A. Mishi, M. Nadaria, A. Ouzouis, D. Paradissis, Y. Peter, M. Prilepi, R. Reiliger, I. Sali, H. Seeger, A. Tealeb, M.N. Toksöz ad G. Veis, 000, Global positioig sstem costraits o plate kiematics ad damics i the easter Mediterraea ad Caucasus. J. Geophs. Res. 05, pp Mc Kezie, D. P., 97, Active tectoics of the Mediterraea regio. Geop. Jour. Ro. Astr. Soc., 30 (), pp Mc Kezie, D. P., 978, Active tectoics of the Alpi- Himalaa Belt: The Aegea sea ad surroudig regios. Geop. Jour. Ro. Astr. Soc., 55, pp Meiser, R., Wever, T. H. Ad Flüh, E. R., 987, The Moho i Europe: Implicatios for crustal developmet. Aales Geophscae, 53, Midavelli, O. Y ad Mitchel, B. C., 989, Crustal structure ad possible aizotroph i Turke from seismic wave dispersio. Geophs. Jour. Iter., 98, pp Rabier, L. R. Ad Gold, B., 975, Theor ad applicatio of digital sigal processig. Pretice- Hall. Ic., New Jerse. Shaks, J. L., 967, Recursio Filters for Digital Processig. Geophsics 33/), pp Shaks, J. L., Treitel, S. Ad Justice, J., 97, Stabilit ad Sthesis of Two-dimesioal Recursive Filters. IEEE Tras. O Audio ad Elect. Au-0(), pp Şegör, A. M. C., 980, Türkiei Neotektoiğii Esasları. T.J.K. Koferasları Serisi o:. Talwai, M., Worzel, L. J. Ad Ladisma, M., 959, Rapid Gravit Computatio for Twodimesioal bodies with Applicatio to the Medocio Submarie Fracture Zoe. Joural of Geophsical Research, v. 64, pp Tsokas, G. N. Ad Hase, R. O., 997, Stud of the crustal thickess ad the subductig lithosphere i Greece from gravit data. J. Geophs. Res., 0, Tsuboi, C., 983, Gravit. George Alle & Uwi Ltd., Lodo Yılmaz, Y., 000, Ege bölgesii aktif tektoiği. BADSEM 000, Batı Aadolu u depremselliği sempozumu, 4-7 Maıs 000, İzmir, Bildiriler Kitabı s.3-4. Yüksel, F. A., 993, Batı Aadolu Bölgesi Serbest Hava Aomalisii Filtrelemesi ve Yer Kabuğuu İcelemesi. İ.Ü. Fe Bilimleri Est., Doktora Tezi (aılamamış), 04s., İstabul. Yüksel, F. A., 003a, Batı Aadolu Bouguer Gravite Aomalilerii Filtrelemesi ve Yerkabuğu Kalılık Dağılımıı İcelemesi. Sülema Demirel Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühedisliği Bölümü, Jeofizik Sempozumu 3-5 Maıs 003, Isparta, Bildiri Özetleri, s. 7. Yüksel, F. A., 003b, Batı Aadolu Bouguer Aomalilerii Rekursiv Filtreler Kullaılarak Filtrelemesi ve Yerkabuğu Kalılık Dağılımıı İcelemesi. İ.Ü. Coğrafa Bölümü ve İ.Ü. Deiz Bilimleri ve İşletmeciliği Estitüsü, Sırrı Eriç Sempozumu 003 Coğrafa, -3 Elül 003, İstabul, Geişletilmiş Bildiri Özetleri, s

13 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 89 Yüksel, F. A., 003c, Batı Aadolu Bouguer ve Serbest Hava Gravite Aomalilerie Aalitik Uzaım Yötemlerii Ugulaması. Mersi Üi. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 0. Yıl Semp., 5-8 Ekim 003. Bildiri Özleri Kitabı, s. 09. Yaıa Geliş - Received : Yaıa Kabul - Accepted :

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.25, S.1, SS. 25-40, Y. 2012 19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE 19 MAY 2011 KUTAHYA-SIMAV

Detaylı

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU M. Berke Gür 1 1 Bahçeşehir Üiversitesi, Beşiktaş,

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

DALGACIK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK DOĞU ANADOLU FAYINA BİR BAKIŞ

DALGACIK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK DOĞU ANADOLU FAYINA BİR BAKIŞ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 7, Volume: 2, Number: 3 Article Number: A0034 NATURAL AND APPLIED SCIENCES GEOPHYSICS ENGINEERING Received: February 7 Accepted: July 7 7 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 20, S. 2, SS. 51-62, Y. 2007 51 TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Aysan GÜRER İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı