Fethi Ahmet YÜKSEL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethi Ahmet YÜKSEL İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL"

Transkript

1 İstabul Üiv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 7, S., SS , Y BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER (IIR) KULLANILARAK FİLTRELENMESİ VE YERKABUĞU KALINLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ FILTRATION OF WEST ANATOLIAN BOUGUER ANOMALIES BY USE OF TWO DIMENSIONAL LOW-PASS RECURSIVE FILTERS (IIR) AND INVESTIGATION OF THE THICKNESS DISTRIBUTION OF THE CRUST Fethi Ahmet YÜKSEL İstabul Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Böl., Avcılar-İSTANBUL ÖZ: Batı Aadolu Bouguer Gravite haritasıı oruma hazırlaması içi tek ve iki boutlu alçak geçişli rekursiv (IIR) filtreler kullaılmıştır. Elde edile rejoel Bouguer gravite aomali haritasıda alıa ugu doğrultudaki profillere Talwai ötemi ugulaarak Batı Aadolu u kabuk kalılığı geometrisi modellemiştir. Batı Aadolu kabuk kalılığı, kuzede Karadeiz sahilleride ortalama 30 km. de başlaarak Göller Bölgeside km. e ulaşmakta ve güede Akdeiz sahilleride tekrar 3 km. e düşmektedir. Ege sahilleride ise, kabuk ortalama 3 km. de başlaarak Aadolu u içlerie doğru B-D doğrultusuda, 40 km. kalılığa ulaştığı belirlemiştir. Aahtar kelimeler: İki Boutlu Alçak Geçişli Rekursiv Filtre (IIR), Batı Aadolu Rejoal Bouguer Gravite aomalisi, Batı Aadolu Kabuk Kalılığı ABSTRACT: Oe ad two dimesioal low-pass recursive filters (IIR) were used to prepare West Aatolia Bouguer gravit maps for iterpretatio. Talwai method was applied to the two profiles obtaied from the regioal Bouguer graviti aomal map, ad West Aatolia geometr of the crustal thickess has bee modelled. West Aatolia crustal thickess starts at 30 kms i the orth at the Black sea coast ad icreases to kms at the Lake District (Isparta-Turke). The thickess decreases to 3 kms at the Mediterraea coast. I the West-East directio the crust starts with 3 kms at the Aegea coast ad icreases to 40 kms towards cetral regios. Ke words: Two Dimesio Low-Pass Rekursiv filtre (IIR), West Aatolia Regioal Bouguer Gravit Aomal, West Aatolia Crustal Thickess GİRİŞ Türkie Avrupa, Afrika ve Arabista levhalarıı doğruda dokaak halide buluduğu Alp- Himalaa dağ oluş ziciri üzeride er alır. İceleme bölgesi bu kuşağı 6.00º-3.00º D bolamları ve º kuze elemleri arasıda kala bölgesidedir (Şekil ). Bu oluşu Aadolu arımadasıda doğuda sıkışma ve batıda ise geişleme tektoizmasıa bağlı olarak karmaşık bir tektoizma medaa getirmiştir Yılmaz, (000). Diğer tarafta Kuze Aadolu (KAF) ve Doğu Aadolu (DAF) gibi doğrultu atımlı deformasolar Aadolu u kuzeide ve güe/ güedoğusuda ortaa çıkmaktadır. Arıca, Türkie i güe/güebatısıda Akdeiz levhasıı dalma-batma zou bulumaktadır (Şekil ). Üst Kretase de Arap-Afrika levhalarıı kuzee doğru hareketi soucu Aadolu levhalarıı bazı sırtlar bouca keetledikleri görülür. Bu kıta-kıta çarpışmalarıda levha arası havzalarda medaa gele çökeller güee itilerek Mederes ve Toros levhaları üzeride kalı Lika Naplarıı oluşturmuşlardır. Eose de güede sıkışma ve kabuk kalılaşması devam ederke Kuzede Potit üzeride bir gerilme ve kabuk icelmesi görülmektedir. Orta-Üst Miose de itibare Batı Aadolu da geel bir gerilme tektoiği görülür. Yitim ve kıta-kıta çarpışmasıla medaa gele kabuk kısalması ve bu kısalmaı asıl olduğu, bugükü apıı eri içie doğru ve erüzüde asıl değiştiği öemli problemlerdir (Şegör, 980).

2 FETHİ AHMET YÜKSEL 78 Şekil. Figure. İceleme alaıı er bulduru haritası. Locatio map of the stud area. Şekil. Figure. Aadolu, Ege ve Doğu Akdeiz bölgelerii geel tektoik koumu (Mc Clusk, 000). The tectoic positio of the Aatolia, the Aegea ad Easter Mediterraea regios (Mc Clusk, 000).

3 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 79 Batı Aadolu u K-G doğrultulu açılma tektoiği kuramı birçok erbilimci tarafıda kabul edilmekle birlikte, bu açılmaı mekaizmasıı değişik apısal modeller üzeride tartışmaktadırlar. Yerbilimcileri Batı Aadolu a ilişki çalışmalarıda Mc Kezie (97) Aadolu plakasıı Ege ve Aadolu plakaları olmak üzere ikie aırmaktadır. Daha sora Mc Kezie (978) bu öerisie farklı bir orum getirerek, Batı Aadolu u kıtasal litosferii bir eli parmaklarıı açılmasıa bezer şekilde gerilerek aıldığıı ve K-G açılmaı güümüzde de devam ettiğii öermiştir. Alpteki (973) ise, Aadolu plakası ı tek parça olarak batıa hareket ettiğii, K-G doğrultulu açılmaı ise üst matoda medaa gele bir ükselme ile açıklamaktadır. Bigöl (976) bu olguu destekleerek Batı Aadolu daki üst mato ükselmesii kabukta icelmee ede olduğuu ve grabeleri geliştiğii belirtmektedir. Dewe ve Şegör (979) tarafıda öerile modelde Mc Kezie (97) i Ege plakası üçe bölümektedir. Bu çalışmada Aadolu bloğuu batıa kaçışıı Yua makaslama zou bouca frelemesi bölgede bir D-B doğrultulu sıkışmaa ede olmakta ve bu sıkışma soucuda K-G doğrultulu açılmaları geliştiği öerilmektedir. Kocaefe (98) bölgei gücel tektoiğii KG-GD doğrultulu aktif falarla geliştiğii ve D-B doğrultulu çökütü alalarıı fizografik şekillerii bölgede bidirme tektoiğii deetimi altıda olduğu savıı öe sürmektedir. Akçığ (988), Batı Aadolu daki D-B öelimli çökütü alalarıı üst matoda bir ükselim (kabukta icelme) soucu K- G doğrultulu gerilme tektoiğie paralel olarak gelişe rift sistemlerii öermiştir. So ıllarda, McClusk (000) ve Lek v.d. (003) GPS verilerii kullaarak Afrika, Arap ve Avrasa levhalarıı çarpıştığı aktif bir alada sürekli deformasolar Türkie Sabit GPS İstasoları (TPGN) gözleerek bölgei kiematiği izlemekte ve batıa kaçış ve plaka koumları modellemiştir (Şekil ). Batı Aadolu da, kabuk kalılığıı belirlemee öelik farklı ötemlerle çalışmalar apılmıştır. Gravite aomali verileri kullaılarak kabuk kalılığıı Ege Deizi de ortalama 30 km ola kabuk kalılığı Batı Aadolu da km e ulaştığı hesaplamıştır (Alle ve Morelli, 97; Meiser v.d., 987; Kolçak, 98; Akçığ, 988; Yüksel, 993; Akaa ve Akçığ, 998; Hisarlı ve Orba, 000 ve Dolmaz v.d., 003). Düşük dalga dağılımı (low wave dispersio) (Eze, 993), Raleigh ve düşük dalgaları birlikte değerledirilmesi (Midavelli ve Mitchell, 989) verileri ile Ege de kabuk kalılığıı İç Aadolu da 40 km. i aşkı kalılıklarda, Ege deizie doğru 30 km. e tedrice azaldığı saptamıştır. Bu çalışmada, Türkie i D bolamları ve kuze elemleri arasıda kala bölgesii (Şekil ) Bouguer Gravite haritasıa alçak geçişli iki boutlu Rekürsio filtreler ugulaarak Batı Aadolu Rejoal Bouguer haritası elde edilmiş ve bu harita kullaılarak Mohorovicic süreksizlik üzeii deriliği hesaplamıştır. Kabuk kalılığıı araştırılmasıda kullaıla gravite verilerii, öce, erel etkilerde arılarak oruma hazırlaması gerekir. Bu amaçla, gravite verilerie saısal alçak geçişli filtreleme ötemleride biri ola Rekürsiv filtre uguladı (Yüksel, 993, Yüksel, 003a, 003b, 003c). Gravite verileri kullaılarak kabuk kalılığıı hesaplaması içi iki boutlu Fourier güç spektrumu (Davis, 973), Tsuboi SiX/X (Tsuboi, 983), Talwai i poligoal ötemi (Talwai v.d., 959), Ters çözüm ötemleri (Marquardt, 963) ve Multiple Source Werer Decovolutio (MSWD) (Hase ad Simmods, 993; Khair v.d., 997) ugulamaktadır. Bu çalışmada Batı Aadolu Kabuk kalılığıı dağılımı içi Talwai ötemi kullaılmıştır (Talwai v.d., 959). İKİ BOYUTLU REKÜRSİV FİLTRELEME Saısal filtreleri çıkışıı hesaplamada oldukça fazla saıda çarpma işlemi apıldığıda dolaı filtreleme işlemi bilgisaar kullaım zamaıı öemli bir kısmıı harcar. Saısal filtreler birim impuls tepkisi vea filtre ağırlık foksiou ile uzaklık verisii kovole edilmesi şeklide arık uzaklık verilerie çok sık ugulaır. Hesaplaa her bir çıkış oktası, giriş oktalarıı sıırlı saıda ağırlıklı toplamıdır. Osa, filtre Z-döüşüm değişkeii rasoel bir foksiou olarak azılabilirse, kovolüsoa orala daha uumlu eşdeğer bir hesaplama algoritması elde edilebilir (Shaks, 967; Shaks v.d., 97) (Şekil 3, Şekil 4). Z-domei Z değişkeii Laplace s değişkei ile ilişkisi T birim uzuluk ciside Z=e (-Ts) eşitliğile taımlaır. Z-domeide giriş-çıkış fark deklemi arık trasfer foksiou ile ifade edilebilir (Şekil 3). gecikme içi ukarıdaki Z bağıtısı Z =e (-Ts) şeklide kullaılır. İki boutlu rekürsiv bir alçak geçişli filtre (Şekil 4) elde etmek içi bir poliom olarak aşağıdaki bağıtıla trasfer foksiou kullaılır. Burada Z ve Z X giriş verisii iki değişkeidir. F( Z, Z ) = ( + Z)( Z). + b Z + b Z + b Z Z

4 FETHİ AHMET YÜKSEL 80 Şekil 3. Figure 3. Şekil 4. Figure 4. Rekürsio filtrei akış şeması. Flow chart of recursio filter. İki boutlu rekürsiv filtrelemei şematize şekli. Graphical figure of the two-dimesioal recursive filterig.

5 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 8 Z ve Z değişkelerii kuvveti X veri dizisideki ilişkili filtre katsaılarıı erii gösterir. Trasfer foksiouda bulua b, b, ve b katsaıları aşağıdaki eşitliklerle a b = cos β + si β / D, a b = + cos β si β / D, a b = cos β si β / D ve a D = + cos β + si β buluur. Burada a (rad/km) kesme dalga saısıdır ve a=πf c f N eşitliğile taımlaır. Bu amaçla Bouguer gravite haritasıı (Şekil 5) alçak geçişli bir filtrele filtrelemek içi kesme dalga saısı f c =0.05 devir/veri aralığı ola (Şekil 6, Şekil 7) bir filtrei trasfer foksiouu tasarlaması gerekir. a=.π.f c.f N ; f N =/ (f c kesme dalga saısı; örekleme aralığı; a kesme dalga saısı) olduğuda a=(3.45)(0.05/ )=0.5708/ ; = = = şeklide elde edilir. Burada a=0.57/ =0.57 (devir/veri aralığı) hesaplaır. Sora, sırasıla b, b ve b buluur. Aşağıdaki bağıtılarda β, (S, S ) ekselerii döme derecesidir (S ve S Laplace değişkelerie ait iki boutlu filtrei dalga saısı cevabıdır ve Laplace düzlemi ekseleridir). β=45 0 alıarak öce D D=(0.57+( ))=.9855 Olarak buluur. Sora, b, b ve b sırasıla hesaplaır. [ π. f (cos β si )] D [ π. f + (cos β si )] D b = c /, β b = c /, β [ π. f (cos β + si )] D [ π. f + (cos β si β )] b = c / ve β D = c b =(0.57-( ))/.9855 = b =(0.57+( ))/.9855 = b =(0.57-( ))/.9855 = Bulua bu katsaılar F(Z,Z ) bağıtısıda erie koarak, Z Z ZZ F( Z, Z) = Z Z 0.895ZZ iki boutlu rekürsiv filtrei trasfer foksiou elde edilir. Bulua F(Z,Z ) trasfer foksiou Y(Z,Z )=F(Z,Z ).X(Z,Z ) bağıtısıda erie koulursa aşağıdaki rekürsiv bağıtısı saısal olarak elde edilebilir. m = a b x + a x b 3 + a x m, b + a m, x m, b m, b 3 m, = 0.05x 0.05 m, x m, x x m, m, Bu rekürsio ilişkiside x, x 3, x 3 ve x 33 giriş değerlerii ve öcede hesaplamış,, 3, 3 ve 3 çıkış değerleri 33 ü hesaplamak içi kullaıla değerlerdir (Şekil 4). Pa ve padasıı Z-döüşümü apıla kesirli saısal filtreler kullaılmada öce, aaliz edilerek kararlı olup olmadıkları belirleir. Bu işlem filtre kovolüsouu pa ve padasıı oluştura poliomları köklerii bulumasıla apılır. Söz kousu kökler filtre türüü taımlamada kullaılır. Paı kökleri filtrei sıfırlarıı ve padaı kökleri ise filtrei kutuplarıı verir. Filtrei duralılığı sıfır ve kutuplarıı z-düzlemideki birim daire (arıçapı.0 ola daire) üzerideki koumları iceleerek apılır. Alçak geçişli bir filtrei sıfır ve kutuplarıı Z=± birim dairesi üzerideki koumları Şekil 8 de

6 8 FETHİ AHMET YÜKSEL görülmektedir. Birim dairei η-eksei, z-düzlemii gerçel ve jγ-eksei ise z-düzlemii saal ekseidir. Saısal filtrei gelik ve faz tepkileri sistem foksiou H(z) i birim daire Z =.0 üzeride icelemesile buluur. Z=e -jw t deklemide w i gerçek değerleri Şekil 5. Figure 5. Batı Aadolu Bouguer Gravite haritası (HGK). Bouguer gravit map of West Aatolia (HGK). Z=.0 i değerlerie Z=.0+j0.0 oktası sıfır frekasıa ve Z=-.0+j0.0 oktası ise f N =w N /л=/ t (burada w frekas ve t dijit aralığıdır) katlama (Nquist) frekasıa karşılık gelir. Diğer frekaslar 0 ile Nquist frekası arasıda (0 w л) dağılır. Sıfır ve kutupları bilie bir filtrei gelik ve faz tepkileri z- düzlemi kullaılarak grafiksel aalizle kolaca belirleebilir. Filtrei kararlı olması içi H(z) i paıı kökleri Z.0 ve padasıı kökleri Z >.0 olması gerekir (Rabier ve Gold, 975). Elde edile iki boutlu filtrei kararlı olup olmadığı aşağıdaki bağıtılarla hesaplaır (Shaks v.d., 97).

7 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 83 + b b + b + b b b b > > >.0 ; = ; = ; = Bu değerleri pozitif ve birde büük olduğu, Z- düzlemide sıfır ve kutuplarıı erlerii işaretlemesile, görülür (Şekil 8) (Shaks v.d., 97, Yüksel,993). Rekürsio ötemi kullaarak sıfır fazlı filtreler, aşağıda alatıldığı gibi, iki şekilde elde edilir. ) Giriş verileri F(Z,Z ) filtresie ugulaır. Sora, filtrelemiş çıkış ters çevrilerek tekrar aı filtrede geçirilir. Bu çıkış tekrar ters çevrilerek isteile sıfır fazlı filtre elde edilir. ) İkici ötem kararlı pozitif ve egatif filtre elde edilmesii gerektirir. Negatif filtre elde edebilmek içi Z erie Z - koularak ters filtre elde edilir (Shaks, 967). Burada Z - zama ilerlemesii gösterir. Pozitif ve egatif filtrede çıka veriler toplaarak Batı Aadolu Bouguer haritasıa ait kesme dalga saısı, f c =0.05 devir/veri aralığı ola sıfır fazlı filtre çıkışı elde edilir. F ( Z, Z Z ) = Z Z Z Z 0.895Z Z Z Negatif filtrei rekürsio bağıtısı ise aşağıdaki gibi elde edilir. = 0.05x 0.05 m+, x m+, x x m+, + m+, + Rekürsio filtreler saısallaştırılmış Bouguer harita verilerie ugulamasıla Batı Aadolu Rejoal Gravite haritaları elde edilir (Şekil 9). Rekürsio filtreleri kullaılmasıla, kovoluso filtreleri aksie harita kearlarıda veri kabı olmamaktadır. BATI ANADOLU KABUK KALINLIĞININ HESAPLANMASI Çalışmada Harita Geel Komutalığı ı / ölçekli Bouguer gravite aomali haritası kullaılmıştır. Bouguer haritasıda pozitif aomali değerleri Traka da üksek pozitif değerlerde Marmara deizii Güeie kadar azalarak devam eder. Sora egatif değerlerde artarak Isparta Göller bölgeside, e üksek, aklaşık -90 mgal e kadar artar. Atala körfezi civarıda tekrar pozitif değerlere ulaşarak Akdeiz de devam eder. Bouguer gravite aomali haritası cm.=0 km. olmak üzere saısallaştırıldı. Elde edile saısal değerlere alçak geçişli rekursiv filtre uguladıkta sora Batı Aadolu Rejoal Bouguer haritası çizildi (Şekil 9). Gravite aomalileri kullaılarak Mohorovicic süreksizlik üzei belirleebilir. Bu süreksizlik üzei, oğuluğu ortalama.60 gr/cm 3 ola litosfer ile oğuluğu 3.40 gr/cm 3 ola asteosfer arasıdaki ortalama sıırdır. Gravite aomalileri kullaılarak ortalama kalılıkta farkları belirlemesi içi Talwai ötemi kullaılmıştır (Talwai v. d., 959). Talwai ötemi iki boutlu ve kearlı bir kütlei gravite değerii hesaplaması içi geliştirilmiştir. Gelişigüzel iki boutlu bir kütlei çevresi aklaşık bir poligo şeklide düşüülebilir. Poligo şeklide tasarlaa bir kütlei herhagi bir oktadaki gravite çekimie ait düşe ve ata bileşeleri içi aalitik ifadeler geliştirilmiştir. Kütle boutu ve koumu içi herhagi bir kısıtlama oktur. Yötemi ugulaabilirliği, çokgei verile kütlee uguluğu ve kapalı çokge olmasıa bağlıdır. Bu poligou verile herhagi bir oktadaki gravite çekimii düşe ve ata bileşeleri aalitik bağıtılarla buluabilir. Geliştirile aalitik bağıtılar kütlei duruşuda ve boutuda herhagi bir sıırlama komaksızı kullaılabilir. Yötemi doğruluğu poligou verile kütlee e derece uum gösterdiğie ve poligou kapalı bir poligo olarak alımasıa bağlıdır. Poligou kear saısı e kadar çoğaltılırsa ötemi duarlılığı da o kadar artırılabilir.

8 84 FETHİ AHMET YÜKSEL Şekil 6. Figure 6. Bouguer gravite profilleri Bouguer gravit profiles. Şekil 7. Figure 7. Bouguer gravite profillerii Fourier spektrumları. Fourier spectrum of Bouguer gravit profiles

9 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 85 Şekil 8. Kesme dalga saısı f c =0.05 devir/veri aralığı ola F(Z) IIR filtre trasfer foksiouu sıfır ve kutuplarıı Z- Düzlemide gösterilmesi. Figure 8. Displa of zero ad poles of fitler trasfer uctio where cutoff waveumbers f c =0,05, o Z-plae Tasarlaa çokgei köşe oktaları A, B, C, D, E, F olsu. Bu çokgei P oktasıda oluşturduğu gravite çekimii düşe bileşei aşağıdaki gibi hesaplaır. g=gρ Z i ; i=,, 3,, G: Gravitaso sabiti; ρ: hacim oğuluğu. Toplamları çokgei kearı üzeride apılır. Bir dizi matematiksel işlemde sora, aşağıdaki deklem elde edilir. Z i =a i siφ i cosφ i [θ i θ i+ +taφ i xlog e (cosθ i (taθ i taφ i )/xcosθ i+ (taθ i+i taθ i ))] Bölece bir tek kear üzeride apıla itegraso işlemi kearlı çokge üzerie götürülerek çözüm elde edilir. Batı Aadolu Bouguer gravite haritasıı Alçak geçişli filtrelemesile elde edile rejoal gravite haritasıda Adapazarı-Atala doğrultusuda alıa bir profilede okua rejoal değerlere ua e ii kabuk mato süreksizlik üzei Talwai ötemile modelleerek Batı Aadolu kabuk kalılığı değişimi bulumuştur (Şekil 0). Bulua moho süreksizlik üzei deriliğii Adapazarı ve civarıda 30 km de başlaıp Isparta ve Göller bölgeside km deriliğe ulaştığı ve Atala civarı ve Akdeiz de tekrar icelerek ortalama 3 km deriliğe vardığı hesapladı. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Gravite verilerii oruma hazırlamasıda iki boutlu tasarlaa rekürsio (IIR) filtreler başarıla kullaılmaktadır. Rekürsio filtreler kovolüsoa azara daha az bilgisaar zamaı kullamakta ve kola tasarlaabilmektedir. Rekürsio filtreleri uguladığı gravite haritalarıı kearlarıdaki veri kabı Fourier filtrelerie göre olmamaktadır. Batı Aadolu saısal Bouguer gravite değerlerie alçak geçişli rekürsiv filtre ugulamasıla rejoel (bölgesel) gravite verileri elde edildi. Batı Aadolu Rejoal gravite haritasıı sıfır mgal koturu iki farklı oğuluklu levha sıırıı göstermesi açısıda oldukça alamlıdır. Batı Aadolu Rejoal gravite aomali haritası üzeride Adapazarı-Atala ve Seferihisar-Alaşehir- Sadıklı doğrultusuda alıa K-G ve B-D profillerie Talwai ötemi ugulamasıla iki boutlu kabuk modelleri hesapladı.

10 86 FETHİ AHMET YÜKSEL Şekil 9. Figure 9. Batı Aadolu Bouguer gravite haritasıı alçak geçişli Rekürsiv filtre ile filtrelemeside elde edile rejoal harita, kotur aralığı 0 mgal, f c =0.05 devir/veri aralığı (km). The regioal map obtaied b filterig West Aatolia Bouguer Gravit map through low-pass filter with cotour itervals of 0 mgal f c =0,05 ccles/data itervals (km).

11 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 87 BATI ANADOLU B-D MOHO SÜREKSİZLİĞİ Batı(Seferihisar)-Alaşehir-(Sadıklı)Doğu BATI ANADOLU K-G MOHO SÜREKSİZLİĞİ Kuze(Adapazarı) - Atala(Güe) m-gal X(km) m-gal X(km) h(km) X(km) h(km) X(km) Şekil 0. Seferihisar-Alaşehir-Sadıklı (B-D) ve Adapazarı-Atala (K-G) arası Moho süreksizlik üzei. Figure 0. Moho discotiuit surface betwee Seferihisar-Alaşehir-Sadıklı (W-E) ad Adapazarı-Atala (N-S). Moho deriliği Adapazarı ve civarıda 30 km de başlaıp Isparta ve Göller bölgeside km deriliğe ulaştığı ve Atala civarı ve Akdeiz de tekrar icelerek ortalama 3 km derilikte olduğu hesapladı. Batı Aadolu da kabuğu e kalı olduğu Isparta ve Göller bölgesideki lokaso, Aadolu plakasıı batıa kaçarke saati aksi ödeki hareketii meset oktasıı oluşturmaktadır. SUMMARY Recursio filters, desiged two dimesioall, are beig used successfull to prepare gravit data for iterpretatio. Recursio filters, whe compared with covolutio, are desiged easier ad cosume less computer time. B applig low pass recursive filters to West Aatolia Numerical Bouguer gravit values, regioal gravit data were obtaied. Two dimesioal crust model has bee calculated b applig Talwai method to the profiles take from West Aatolia Regioal Gravit aomal map at appropriate directios. Oe ad two dimesioal low-pass recursive filters (IIR) were used to prepare West Aatolia Bouguer gravit maps for iterpretatio. Talwai method was applied to the profiles obtaied from appropriate directios of the regioal Bouguer graviti aomal map, ad West Aatolia crustal thickess geometr has thus bee modelled. West Aatolia crustal thickess starts at 30 kms i the orth at the Black sea coast ad icreases to kms at the Lake District (Isparta-Turke). The thickess decreases to 3 kms at the Mediterraea coast. I the West-East directio the crust starts with 3 kms at the Aegea coast ad icreases to 40 kms towards cetral regios. KATKI BELİRTME Yazar katkılarıda dolaı Prof. Dr. Mustafa Özdemir e, Prof Dr. İbrahim Kara a, Prof. Dr. Naci Orba a Türk Petrol Vakfı a ve isimleri bilimee hakemlere teşekkür eder. DEĞİNİLEN BELGELER Akçığ, Z., 988, Batı Aadolu u apısal sorularıı gravite verileri ile irdelemesi. TJK Bült. C.3, Alle, T. D. Ad Morelli, C., 97, A geophsical Stud of the Mediterraea Sea. Bolletio di Geofisica Teorica ed Applicata, 3, pp Alpteki, Ö., 973, Fochal mechaisms of earthquakes i Wester Turke ad their implicatios: Ph. D. Thesis, New Mexico Istitute of Miig ad Techolog Socorro, New Mexico, 95p. Akaa, O. ve Akçığ, Z., 998, Ivestigatio of the geodamical properties of Wester Aatolia. th Iteratioal Petroleum Cogress ad Exhibitio of

12 88 FETHİ AHMET YÜKSEL Turke, Akara, October -5, 998, METU Covetio Ceter, s Bigöl, E., 976, Batı Aadolu u Jeotektoik evrimi. M.t.A. est. Der., 86, s Davis, J. C., 973, Statics ad data aalsis i geolog. Joh Wile Soos Ic., New York. Dewe, J. F. Ad Şegör, A. M. C., 979, Aegea ad surroudig regios. Complex multiplate ad cotiuum tectoics i a coverget zoe. Geol. Soc. Of America Bull., Part I, 90, pp Dolmaz, M. N., Hisarlı, M., ve Orba, N., 003, Burdur havzasıı Bouguer gravite verileri ile orumu. Yerbilimleri dergisi c. 6, o., s Eze, Ü., 993. Kuze ve Doğu Aadolu da Love dalgalarıı dispersiou ve er kabuğu apısı. Deprem Araştırma Bültei, 43, s Hase, R. O., ad Simmods, M., 993, Multiple Source Werer Decovolutio, Geophsics, 58, Hisarlı, M ve Orba, N., 000, Bouguer gravit aomalileride Ege Deizi i kabuk kalılığıı belirlemesi. Yerbilimleri Dergisi, c. 3, o. -, s Khair, K., Tsokas, G. Ad Sawaf, T., 997, Crustal structure of orther Levat regio: Multiple source Werer decovolutio estimates for Bouguer gravit aomalies, Geophs. J. It., 8, Kocaefe, S. S., 98, Batı Aadolu aktüel tektoiği ve Ege-Aadolu plakaları arası apısal ilişkii saptaması. Hacettepe Üiv. Yerbilimleri Fak., Doktora tezi, 60s. Kolçak, D., 98, Türkie de deprem etkiliğii icel saptaması. İstabul Yerbilimleri c.3, o.-, s.-0 Lek, O., Türkezer, A., Ergitav, S., Kurt, A.İ. ad Belge, A., 003, Moitorig the kiematics of Aatolia usig permaet GPS etwork statios. Turkish Jour. Of Earth Sci. Vol., pp Marquardt, D. W., 963, A algorithm for least-square optimizatio of oliear parameters. Joural of Soc. Of Idust. App. Math.,, McClusk, S., S. Balassaia, A. Barka, C. Demir, S. Ergitav, I. Georgiev, O.Gurka, M. Hamburger, K. Hurst, H. Kalhe, K. Kastes, G. Kekelidze, R. Kig, V. Kotzev, O. Lek, S. Mahmoud, A. Mishi, M. Nadaria, A. Ouzouis, D. Paradissis, Y. Peter, M. Prilepi, R. Reiliger, I. Sali, H. Seeger, A. Tealeb, M.N. Toksöz ad G. Veis, 000, Global positioig sstem costraits o plate kiematics ad damics i the easter Mediterraea ad Caucasus. J. Geophs. Res. 05, pp Mc Kezie, D. P., 97, Active tectoics of the Mediterraea regio. Geop. Jour. Ro. Astr. Soc., 30 (), pp Mc Kezie, D. P., 978, Active tectoics of the Alpi- Himalaa Belt: The Aegea sea ad surroudig regios. Geop. Jour. Ro. Astr. Soc., 55, pp Meiser, R., Wever, T. H. Ad Flüh, E. R., 987, The Moho i Europe: Implicatios for crustal developmet. Aales Geophscae, 53, Midavelli, O. Y ad Mitchel, B. C., 989, Crustal structure ad possible aizotroph i Turke from seismic wave dispersio. Geophs. Jour. Iter., 98, pp Rabier, L. R. Ad Gold, B., 975, Theor ad applicatio of digital sigal processig. Pretice- Hall. Ic., New Jerse. Shaks, J. L., 967, Recursio Filters for Digital Processig. Geophsics 33/), pp Shaks, J. L., Treitel, S. Ad Justice, J., 97, Stabilit ad Sthesis of Two-dimesioal Recursive Filters. IEEE Tras. O Audio ad Elect. Au-0(), pp Şegör, A. M. C., 980, Türkiei Neotektoiğii Esasları. T.J.K. Koferasları Serisi o:. Talwai, M., Worzel, L. J. Ad Ladisma, M., 959, Rapid Gravit Computatio for Twodimesioal bodies with Applicatio to the Medocio Submarie Fracture Zoe. Joural of Geophsical Research, v. 64, pp Tsokas, G. N. Ad Hase, R. O., 997, Stud of the crustal thickess ad the subductig lithosphere i Greece from gravit data. J. Geophs. Res., 0, Tsuboi, C., 983, Gravit. George Alle & Uwi Ltd., Lodo Yılmaz, Y., 000, Ege bölgesii aktif tektoiği. BADSEM 000, Batı Aadolu u depremselliği sempozumu, 4-7 Maıs 000, İzmir, Bildiriler Kitabı s.3-4. Yüksel, F. A., 993, Batı Aadolu Bölgesi Serbest Hava Aomalisii Filtrelemesi ve Yer Kabuğuu İcelemesi. İ.Ü. Fe Bilimleri Est., Doktora Tezi (aılamamış), 04s., İstabul. Yüksel, F. A., 003a, Batı Aadolu Bouguer Gravite Aomalilerii Filtrelemesi ve Yerkabuğu Kalılık Dağılımıı İcelemesi. Sülema Demirel Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühedisliği Bölümü, Jeofizik Sempozumu 3-5 Maıs 003, Isparta, Bildiri Özetleri, s. 7. Yüksel, F. A., 003b, Batı Aadolu Bouguer Aomalilerii Rekursiv Filtreler Kullaılarak Filtrelemesi ve Yerkabuğu Kalılık Dağılımıı İcelemesi. İ.Ü. Coğrafa Bölümü ve İ.Ü. Deiz Bilimleri ve İşletmeciliği Estitüsü, Sırrı Eriç Sempozumu 003 Coğrafa, -3 Elül 003, İstabul, Geişletilmiş Bildiri Özetleri, s

13 BATI ANADOLU BOUGUER ANOMALİLERİNİN İKİ BOYUTLU ALÇAK GEÇİŞLİ REKURSİV FİLTRELER 89 Yüksel, F. A., 003c, Batı Aadolu Bouguer ve Serbest Hava Gravite Aomalilerie Aalitik Uzaım Yötemlerii Ugulaması. Mersi Üi. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 0. Yıl Semp., 5-8 Ekim 003. Bildiri Özleri Kitabı, s. 09. Yaıa Geliş - Received : Yaıa Kabul - Accepted :

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L Ü N İ V R S İ T S İ M Ü H N D İ S L İ K F A K Ü L T S İ P A M U K K A L U N I V R S I T Y N G I N R I N G C O L L G M Ü H N D İ S L İ K B İ L İ M L R İ D R G İ S İ J O U R N A L O F N G

Detaylı

FREKANS CEVABI YÖNTEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI

FREKANS CEVABI YÖNTEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI FREKANS CEVABI YÖNEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI G(s (r(t ı Laplace döüşümü; A(s B(s A(s (s p (s p L(s p C(s G(sR(s R(s R s A(s B(s R(s A(s R a C(s L B(s s s j s j s p a b b s

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kotrol Sistemleri Tasarımı Frekas Yaıtı Prof. Dr. Bület E. Plati 3 Ağustos 0 Eylül 06 Taım Kararlı bir sistemi siüs girdisie sürekli rejim yaıtı Bu taımda 3 temel boyut bulumaktadır:. Kararlı bir sistem

Detaylı

DERS 5. Limit Süreklilik ve Türev

DERS 5. Limit Süreklilik ve Türev DERS 5 imit Süreklilik ve Türev İlk dersimizi solarıda, it sözüğü kullaılmada bu sözükle iade edile kavram ele alımıştıbak.. Bu dersimizde, it kavramıa biraz daa akıda bakaağız ve bu kavram ardımıla süreklilik

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Süzgeç. Şekil 4.1 Süzgeçlemedeki temel fikir

Süzgeç. Şekil 4.1 Süzgeçlemedeki temel fikir Deey 4: ayısal üzgeçler Amaç Bu deeyi amacı solu dürtü yaıtlı (FIR) ve sosuz dürtü yaıtlı (IIR) sayısal süzgeçleri taıtılması ve frekas yaıtlarıı icelemesidir. Giriş iyal işlemede süzgeçleme bir siyali

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI HRY-ROSS MTOU V UYGUNMSI ğ şebekelerde debi bir oktaya çeşitli yollarda gelebildiği içi, şebekei er agi bir borusua suyu agi yolda geldiğii ilk bakışta söyleyebilmek geellikle mümkü değildir. Çözümleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

İÇ EĞE TEKTONİĞİNİN MEVCUT VERİ VE ÇALIŞMALARLA İRDELENMESİ

İÇ EĞE TEKTONİĞİNİN MEVCUT VERİ VE ÇALIŞMALARLA İRDELENMESİ İÇ EĞE TEKTONİĞİNİN MEVCUT VERİ VE ÇALIŞMALARLA İRDELENMESİ Ali AYDIN 1, Hulusi KARGI, Figen ALTINOĞLU, Nilüfer SARI aaydin@pamukkale.edu.tr, hkargi@pamukkale.edu.tr, faltinoglu@pamukkale.edu.tr, nsari@pamukkale.edu.tr

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI Uludağ Üiversitesi ühedislik-imarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı, 008 YENĐ BĐR ADAPĐF FĐLRELEE YÖNEĐ: HĐBRĐD GS-NLS ALGORĐASI Sedat ĐRYAKĐ * eti HAUN ** Osma Hilmi KOÇAL ** Özet: Bu makalede, adaptif

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R

M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R İ H S A N T İ M U Ç İ N D O L A P C İ, Y İ Ğ İ T A K S O Y M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N S AY I S A L YÖ N T E M L E R P U B L I S H E R O F T H I S B O O K Copyright 13 İHSAN TİMUÇİN DOLAPCİ, YİĞİT AKSOY

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KARAKTER TABANLI PLAKA TANIMA

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KARAKTER TABANLI PLAKA TANIMA YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KARAKTER TABANLI PLAKA TANIMA Cemil ÖZ 1, Raşi KÖKER 2, Serap ÇAKAR 1 1 Sakara Üiversiesi Mühedislik Fakülesi Bilgisaar Mühedisliği Bölümü, Eseepe, Sakara 2 Sakara Üiversiesi Tekik

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

CİLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNCELENMESİ

CİLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNCELENMESİ İLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNELENMESİ (*) Mehmet Ardıçlıoğlu, (**) Ahmet Bilgil, (*) Özgür Öztürk (*) Erciyes Üiversitesi, İşaat Müh., Böl., Kayseri (**) Niğde Üiversitesi,

Detaylı

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ Gai Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gai Uiversity Cilt 3, No, 73-79, 15 Vol 3, No, 73-79, 15 GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

Detaylı

FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI

FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI Doç.Dr.Kadir Dirik HÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2005 1 I.1. Yerküre nin oluşumu (Nebula teorisi) I. GİRİŞ Şekil I.1. Nebula teorisini açıklayan diyagram I.2. Yerküre nin

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

KÖKLÜ İFADELER. = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n inci. Tanım: n pozitif doğal sayı olmak üzere kuvvetten kökü denir.

KÖKLÜ İFADELER. = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n inci. Tanım: n pozitif doğal sayı olmak üzere kuvvetten kökü denir. 1 Taı: pozitif doğal saı olak üzere kuvvette kökü deir. KÖKLÜ İFADELER = a dekleii sağlaa saısıa a ı ici = a dekleide = a, tek ise a 0 ; = ± a, çift ise Uarı: = ise, a = a olarak gösterilir. a ifadesie

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU M. Berke Gür 1 1 Bahçeşehir Üiversitesi, Beşiktaş,

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANATII 5. ÜNİTE: DAGAAR ETİNİ e TEST ÇÖZÜERİ 31 5. Üite 1. ou Etkilik C i Çözümleri c. 1. Soruda e dalgalarıı hızı eşit erilmiş. Ayrıca şekil icelediğide m = 4 birim, m = 2 birimdir. Burada;

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

SUALTI AKUSTİK DALGA YAYILIMINDA BALONCUKLARIN DİSPERSİF MODELLENMESİ. Burak DEĞİRMENCİ

SUALTI AKUSTİK DALGA YAYILIMINDA BALONCUKLARIN DİSPERSİF MODELLENMESİ. Burak DEĞİRMENCİ T.C. DENİZ HARP OKULU DENİZ BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLİM DALI SUALTI AKUSTİK DALGA YAYILIMINDA BALONCUKLARIN DİSPERSİF MODELLENMESİ

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

n 1 1. Pratik Bilgi-1 in y a(x r) k türünden 2. Pratik Bilgi-1 x a(y k) r türünden

n 1 1. Pratik Bilgi-1 in y a(x r) k türünden 2. Pratik Bilgi-1 x a(y k) r türünden Pratik Bilgi- (İtegralsiz Ala Bulma) a eğrisi ile ve 0 doğrularıı sıırladığı ala ise, a eğrisi ile 0 ve a doğrularıı sıırladığı ala dir. Ugulama-. Muharrem Şahi eğrisi ile ve 0 doğrularıı sıırladığı bölgei

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : -3 : 141-146

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ. Nilgün SAYIL 1, İlhan OSMANŞAHİN 2

MARMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ. Nilgün SAYIL 1, İlhan OSMANŞAHİN 2 1 MARMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Nilgü SAYIL 1, İlha OSMANŞAHİN 2 sayil@ktu.edu.tr, isahi@istabul.edu.tr Öz: Marmara Bölgesii 39-42 K ve 25-32 D koordiatları ile sıırlaa kısım içi depremselliği

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Şekil 2. Sabit hızla dönen diskteki noktanın anlık yüksekliğini veren grafik.

Şekil 2. Sabit hızla dönen diskteki noktanın anlık yüksekliğini veren grafik. FREKANS ve AYF Düzeli olarak tekrar ede olayları sıklığıı belirtmek içi kullaıla periyod kelimesi yerie birim zamada gerçekleşe tekrar etme sayısı da kullaılır ve bua frekas deir. Ayı şekilde periyodik

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PMUKKL ÜNİ VRSİ TSİ MÜHNDİ SLİ K FKÜLTSİ PMUKKL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜHNDİ SLİ K Bİ L İ MLRİ DRGİ S İ JOURNL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SYI SYF : 999 : 5 : - : 47-5 Gas-TBNLI FİBR GLS V LZRLRD KILVUZLNMIŞ

Detaylı

Hasan Çavşak Accepted: July 2011. Ali Elmas Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7282 cavsak@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.

Hasan Çavşak Accepted: July 2011. Ali Elmas Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7282 cavsak@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa. a ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 211, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4A41 NATURE SCIENCES Received: November 21 Hasan Çavşak Accepted: July 211 Ali Elmas Series : 4A Karadeniz

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisa 2010 LİSE - PROBLEMLERİ c Copyright Titu Adreescu ad Joatha Kae Çeviri. Sibel Kılıçarsla Casu ve Fatih Kürşat Casu Problem 1 m ve aralarıda asal pozitif tam sayılar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: 2 : (2004)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: 2 : (2004) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: : 343-349 (004 DÜZELTME/ERRATUM Dergimizde Cilt 5, Sayı 'de, Sayfa 5'de yer ala

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ Bekir ÇENGELCİ Afyo Kocatepe Üiversitesi, Tekoloji Fakültesi, Mekatroik Mühedisliği, Kampus Afyokarahisar, Türkiye bcegelci@aku.edu.tr

Detaylı

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ Lokma Gökçe Olimpiyat problemlerii çözümüde eşitsizlik teorisi öemli bir yer tutar. Baze bir maksimum miimum değer problemide, baze bir geometrik eşitsizlik kaıtıda, baze

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

Yatay yüklü kısa kazıkların tasarımını etkileyen faktörlerin araştırılması

Yatay yüklü kısa kazıkların tasarımını etkileyen faktörlerin araştırılması Yatay yüklü kısa kaıkları tasarımıı etkileye faktörleri araştırılması Ivestigatio of factors affectig the desig of lateral loaded piles Öca Ta Selçuk Üiversitesi Müh.Mim. Fak. İşaat Müh. Böl., Koya, Türkiye

Detaylı

KYM411 AYIRMA ĠġLEMLERĠ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU - 2. Prof.Dr.Hasip Yeniova

KYM411 AYIRMA ĠġLEMLERĠ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU - 2. Prof.Dr.Hasip Yeniova KYM4 AYIRMA ĠġEMERĠ SII-SII EKSTRAKSİYOU - 2 Prof. SII-SII EKSTRAKSĠYO PROSESERĠDE KUAIA EKĠPMAAR Distilaso ile aırma proseside gördüğüüz gibi, sıvı-sıvı ekstraksiou ile aırma iģlemide de FAZARI BĠRBĠRĠYE

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr Uasal Görüntü İileştirme/Filtreleme Doç. Dr. Fevi Karslı karsli@ktu.edu.tr İileştirme Herhangi bir ugulama için, görüntüü orijinalden daha ugun hale getirmek Ugunluğu her bir ugulama için sağlamak. Bir

Detaylı

Bölüm 4. Görüntü Bölütleme. 4.1. Giriş

Bölüm 4. Görüntü Bölütleme. 4.1. Giriş Bölüm 4 Görüü Bölüleme 4.. Giriş Görüü iyileşirme ve görüü oarmada arklı olarak görüü bölüleme görüü aalizi ile ilgili bir problem olup görüü işlemei göserim ve aılama aşamalarıa görüüyü hazırlama işlemidir.

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

GERİLİM ANALİZİ. YÜZEY KUVVETİ: bir cismin dış yüzeyi boyunca etki eder ve başka bir cisimle teması sonucu oluşur.

GERİLİM ANALİZİ. YÜZEY KUVVETİ: bir cismin dış yüzeyi boyunca etki eder ve başka bir cisimle teması sonucu oluşur. GRİLİM ANALİZİ Her biri matematiksel teoriler ola elastisite, viskoite vea plastisite teorileri kedi içleride bir düee sahip olup kuvvet, gerilim, deformaso ve birim deformaso davraışları gibi parametreler

Detaylı

Üç Boyutlu Bilgisayar Grafikleri

Üç Boyutlu Bilgisayar Grafikleri 1. Üç Boyutlu Nese Taımlama Yötemleri Bilgisayar grafikleride üç boyutlu eseleri taımlamak içi birçok yötem geliştirilmiştir. Hagi taımlama yötemi avatajlı olduğu üç boyutlu uygulamaı amaç ve gereksiimleri,

Detaylı

5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ

5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ 5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ Bir lieer deklemi geel çözümüü bulmak homoje kısmı temel çözümlerii belirlemesie bağlıdır. Sabit katsayılı diferasiyel deklemleri temel çözümlerii

Detaylı

ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ

ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ Kerem GÜRBÜZ Hazira, 011 ĐZMĐR ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM

Detaylı

OLİMPİYAT SINAVI. 9 x.sin x + 4 / x.sin x, 0 x π İfadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

OLİMPİYAT SINAVI. 9 x.sin x + 4 / x.sin x, 0 x π İfadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 . ( ) ( ) 9 x.si x + 4 / x.si x, 0 x π İfadesii alabileceği e küçük tamsayı değeri A) 4 B) 3 C) D) E) 0. Yuvarlak bir masa etrafıda otura 5 şövalye arasıda rasgele seçile 3 taeside e az ikisii ya yaa oturma

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ALIMI AKADEMİK BECERİ SINAVI ÇÖZÜMLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ALIMI AKADEMİK BECERİ SINAVI ÇÖZÜMLERİ MTEMTİK ÖĞRETMENİ LIMI KDEMİK EERİ SINVI ÇÖZÜMLERİ SÜLEYMNİYE EĞİTİM KURUMLRI MTEMTİK ÖĞRETMENİ LIMI KDEMİK EERİ SINVI ÇÖZÜMLERİ SORULR. li ile etül ü de içide buluduğu 4 erkek ve 6 bayada oluşa bir grupta

Detaylı