Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ"

Transkript

1 Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ Burak DAYIOĞLU, Yönlendiricilerin ağ trafiğinin önemli bir bölümünü taşõmasõ onlarõ saldõrõlar için çok önemli birer hedef haline getirmektedir. Hedef kuruluşun yönlendiricilerini ele geçiren bir saldõrgan, yapabileceği pek çok başka saldõrõnõn yanõnda, ağõ çalõşmaz hale getirebilir. Bu özet, küçük ve orta boy işletmelerin ağ yöneticileri için düzenlenmiştir. Yönlendiricilerin ayarlarõnõn güvenliği ön plana çõkartacak biçimde nasõl yapõlmasõnõn uygun olacağõna ilişkin ipuçlarõ vermeyi hedeflemektedir. Verilen komutlarõn bir kõsmõ yalnõzca belli (genellikle daha güncel olan) IOS sürümlerinde geçerli olacaktõr. Komutlarõn doğru biçimde çalõşmamasõ durumunda, IOS sürümünüzün kullanõm kõlavuzuna göz atarak uygun komut ile değiştirmeniz gerekebilir. 1. Konfigürasyonlarõnõzõ Düzenli Yedekleyin Yönlendiricinizin ayarõnõ her değiştirdiğinizde, yapõlandõrma dosyanõzõn bir kopyasõnõ güvenlikli bir ortamda yedekleyiniz; bu amaçla TFTP ya da SNMP protokolünü kullanabilirsiniz. Yapõlandõrma dosyalarõ erişim şifreleri gibi hassas bilgileri de içerdiğinden yedeklerinin güvenlikli ortamda saklandõğõndan emin olunuz. Yedek yapõlandõrma dosyalarõnõz, bir saldõrõ sonrasõnda ağõnõzõ yeniden işler duruma getirirken ya da yapõlandõrmada bir tuhaflõk fark ettiğinizde karşõlaştõrma yapmak için kullanõlabilir. Eğer mümkün ise, yapõlandõrma dosyalarõnõz üzerinde RCS gibi bir sürüm yönetim sistemi (ing. configuration management system) çalõştõrabilirsiniz; böylece yönlendirici ayarlarõnõ ne zaman, kimin, nasõl ve niye değiştirdiğini takip etmek çok daha kolay olacaktõr. 2. Gereksiz Tüm Hizmetleri Durdurun Yönlendiricinin temel işlevselliği için gerekmeyen ve pek az yapõlandõrmada kullanmanõzõn anlamlõ olabileceği tüm hizmetleri durdurun: (1) no cdp run (2) no service udp-small-servers (3) no service tcp-small-servers (4) no ip finger ya da no service finger (5) no ntp server (6) no ip bootp server (7) no snmp-server (8) no ip http server (9) no ip identd

2 (1) numaralõ satõrda Cisco Discovery Protocol (CDP) hizmeti durdurulmaktadõr; eğer Cisco RMON kullanmõyorsanõz bu hizmete ihtiyacõnõz olmayacaktõr. (2) numaralõ satõr, UDP temelli echo, discard ve chargen hizmetlerini durdurmanõzõ sağlayacaktõr. Bu hizmetlerin verilmesi hiçbir zaman gerekli olmadõğõndan çalõşmamalarõ problem teşkil etmeyecektir. (3) numaralõ satõr, TCP temelli echo, discard, chargen ve daytime hizmetlerini durdurmanõzõ sağlayacaktõr. Bu hizmetlerin verilmesi de hiçbir zaman gerekli olmadõğõndan, çalõşmamalarõ bir probleme neden olmayacaktõr. (4) numaralõ satõr, CISCO IOS sürümünüze göre iki biçiminden birisi olarak geçerli olacaktõr. Çalõşan bir finger hizmeti, herkesin yönlendiricinize ya da erişim sunucunuza (ing. access-server) bağlõ (ing. logged-in) kullanõcõlarõn bir listesini almasõna imkan verecektir. Bu komut, finger hizmetini tümüyle devre dõşõ bõrakmanõzõ sağlar. (5) numaralõ satõr, yönlendiricinizin Ağ Zaman Protokolü (ing. Network Time Protocol NTP) hizmetlerini durdurur. Eğer zaman senkronizasyonu için sunucu olarak yönlendiricinizi kullanmõyorsanõz (ya da bilgisayar sistemleriniz arasõnda zaman senkronizasyonunu hiç kullanmõyorsanõz) bu hizmeti hiç endişe etmeden durdurabilirsiniz. (6) numaralõ satõr, BOOTP hizmetini durdurmak içindir. Eğer disksiz istemcileriniz açõlõş için Cisco yönlendiricinizden BOOTP hizmeti almõyorsa (ya da hiç disksiz istemciniz yok ise) bu hizmeti durdurmanõz herhangi bir probleme neden olmayacaktõr. (7) numaralõ satõr, SNMP hizmetini durdurmak için kullanõlõr. Eğer bir ağ yönetim sistemine (MRTG, HP Openview vb.) sahip değilseniz bu hizmeti gönül rahatlõğõ ile durdurabilirsiniz. (8) numaralõ satõr, yönlendiricinin yönetimi için kullanõlan web sunucu yazõlõmõnõ durdurmanõzõ sağlar. Yapõlandõrmanõzõ web üzerinden yapmayõ özellikle tercih etmiyorsanõz web sunucusuna ihtiyacõnõz yoktur; pek çok Cisco yönlendirici öntanõmlõ olarak web sunucusu çalõşmayacak biçimde ayarlõdõr. (9) numaralõ satõr, tanõmlama (ing. identification) hizmetini devre dõşõ bõrakõr. 3. Parola Denetimini Kullanõn Ön tanõmlõ olarak, telnet erişimleri parola denetimsiz gerçekleşir. Parola denetimini gerçekleştirmek üzere aşağõdaki biçimde parola atamasõ yapabilirsiniz: (1) line vty 4 0 (2) login (3) password PAROLAM (4) access-class 2 in (5) exit

3 4. Kaynaktan Yönlendirmeyi Durdurun Kaynaktan yönlendirme (ing. source-routing) modern bir ağ üzerinde hiçbir zaman kullanmayacağõnõz bir özelliktir. Kaynağõndan yönlendirilmiş paketlerin ağõnõza girmesine müsaade etmeniz pek çok tehlikeyi de beraberinde getirecektir. Bunu engellemek üzere aşağõdaki komut ile kaynaktan yönlendirmeyi durdurabilirsiniz: (1) no ip source-route 5. Smurf Saldõrõlarõna Alet Olmayõn Çok popüler bir hizmet kesintisi (ing. Denial of Service) saldõrõsõ olan Smurf, yönlendiricilerin eksik yapõlandõrmalarõndan faydalanõr. Yönlendirilmiş yayõnlarõn (ing. directed broadcast) ağõnõza girmesini engellemeniz, bir Smurf saldõrõsõna alet olmanõzõ engelleyecektir. Her bir ağ arayüzünüz için aşağõdaki gibi bir komut setini işletmeniz gerekmektedir 1 : (1) interface eth 0/3 (2) no ip directed-broadcast 6. Günlük Kayõtlarõnõzõ İzleyin Yönlendiricinin günlük kaydõnõ (ing. system log) aktif hale getiriniz ve kurum içerisindeki bir UNIX syslog sunucusuna kayõt yapacak biçimde ayarlayõnõz: (1) logging buffered (2) service timestamps log date msec local show-timezone (3) logging trap info (4) logging facility daemon (5) logging (5) numaralõ satõrda, kurum bünyesinde kayõt tutacak olan UNIX sunucusunun IP adresi verilmelidir. UNIX sunucusu üzerindeki syslog yazõlõmõnõn ayarlarõ yapõlarak yönlendiriciden gelen syslog kayõtlarõnõ almasõna izin verilmelidir. Günlük kayõtlarõ UNIX sunucuya aktarõlmaya başlandõktan sonra düzenli olarak izlenmeli ve tespit edilen problemlere hõzla müdahale edilmelidir. Yönlendiricinizin syslog kayõtlarõnõ izlemek için logsurfer, swatch ya da logwatch gibi popüler özgür yazõlõmlardan faydalanabilirsiniz. 7. Parolalarõnõzõ MD5 ile Koruyun Parolalarõnõzõ daha güvenilir bir şifreleme algoritmasõ olan md5 ile şifrelenmiş biçimde depoladõğõnõzdan emin olun; bu amaçla enable password komutunu değil, enable secret komutunu kullanmalõsõnõz. Yönlendirici yapõlandõrmanõzõn bir kopyasõnõn bir saldõrganõn eline geçmesi durumunda md5 ile şifrelenerek 1 Güncel Cisco IOS sürümleri yönlendirilmiş yayõnlarõ ön-tanõmlõ olarak geçirmeyecek biçimde ayarlõdõr. Güncel bir IOS sürümü kullanõyorsanõz bu maddede anlatõlanlarõ yapmanõza gerek yoktur.

4 saklanan parolanõzõn deneme-yanõlma ile bulunmasõ çok daha uzun süre gerektirecektir: (1) enable secret benim-parolam 8. Adres Şaşõrtmacasõna Geçit Vermeyin IP erişim denetim listelerini kullanarak, yönlendiricinizin adres şaşõrtmacasõ saldõrõlarõna karşõ korunmasõnõ sağlayõnõz. Bu sayede, örneğin, yönlendiricinizin İnternet te bakan arayüzünden iç ağõnõzdaki bir bilgisayarõn IP adresi ile paketlerin ağõnõza girmesini engelleyebilirsiniz. İç ağõnõzõn /24 C sõnõfõ adres aralõğõnda ve ethernet 0 arayüzüne bağlõ olduğu, yönlendiricinizin yalnõzca İnternet ile iç ağõnõz arasõnda konumlandõrõldõğõ ve internet bağlantõsõnõn ethernet 1 arayüzü ile gerçekleştirildiği durum için örnek yapõlandõrma satõrlarõ aşağõdaki gibidir: (1) no access-list 110 (2) access-list 110 permit ip any (3) access-list 110 deny udp any range any log (4) access-list 110 deny tcp any range any log (5) access-list 110 deny ip any any log (6) interface ethernet 0 (7) ip access-group 110 in (8) exit (9) interface ethernet 1 (10) ip access-group 110 out (11) exit 9. Ayrõlmõş Adres Bloklarõndan Ağõnõza Girişi Engelleyin IANA tarafõndan özel amaçlar ve kurum içi kullanõmlar için rezerve edilmiş IP adres bloklarõndan ağõnõza paketlerin gelmesine engel olunuz; internet üzerinde kullanõlmasõ beklenmeyen IP adreslerinden ağõnõza doğru paketlerin gelmesinin makul bir açõklamasõ olamaz. IP erişim denetim listeleri ile bu engellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bağlantõsõnõn ethernet 0 arayüzü ile sağlandõğõ bir durum için örnek yapõlandõrma aşağõda verilmiştir: (1) no access-list 111 (2) access-list 111 deny ip any log (3) access-list 111 deny ip any log (4) access-list 111 deny any log (5) access-list 111 deny any log (6) access-list 111 deny any log (7) access-list 111 deny any log (5) access-list 111 deny ip host any log (6) interface ethernet 0 (7) ip access-group 111 in

5 (8) exit 10. Gereksiz ICMP Paketleri Filtreleyin Yalnõzca çok gerekli ICMP paketlerinin ağõnõza girmesine müsaade ederek dağõtõk hizmet kesintisi saldõrõlarõnõn (DDoS) bir kõsmõndan kurtulabilirsiniz: Referanslar (1) no ip access-list 112 (2) access-list 112 deny icmp any any fragments (3) access-list 112 permit icmp any any echo (4) access-list 112 permit icmp any any echo-reply (5) access-list 112 permit icmp any any packet-too-big (6) access-list 112 permit icmp any any source-quench (7) access-list 112 permit icmp any any time-exceeded (8) access-list 112 deny icmp any any (9) access-list 112 permit ip any any (10) interface ethernet 0 (11) ip access-group 112 in (12) exit 1. N. Ziring ve diğerleri, Router Security Configuration Guide, National Security Agency (NSA), Nisan Improving Security on Cisco Routers, Cisco Technical Notes, Cisco N. Fischbach ve S. Lacoste-Seris, Protecting Your IP Network Infrastructure, BlackHat Amsterdam Seminer Slaytlarõ, 2001.

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ Sedat Kulduk, Enis Karaaslan, kulduk@bornova.ege.edu.tr, enis@bornova.ege.edu.tr Ege Üniversitesi Network Güvenlik Grubu ÖZET Bu bildiride, bilgisayar ağlarının kısa tanımından başlayarak,

Detaylı

Ağ Cihazlarının Güvenliğinin Sağlanma Yöntemleri Ar. Gör. Enis Karaarslan, enis.karaarslan@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Kampüs Network Güvenlik Grubu

Ağ Cihazlarının Güvenliğinin Sağlanma Yöntemleri Ar. Gör. Enis Karaarslan, enis.karaarslan@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Kampüs Network Güvenlik Grubu Ağ Cihazlarının Güvenliğinin Sağlanma Yöntemleri Ar. Gör. Enis Karaarslan, enis.karaarslan@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Kampüs Network Güvenlik Grubu ÖZET Birçok kurum, bir güvenlik duvarı (firewall) aldığında

Detaylı

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-2003 YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 12 EKİM 2007 P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli,Türkiye Tel: (0262) 648 1000 Faks: (0262)

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

IPv6 ve Güvenlik Duvarı

IPv6 ve Güvenlik Duvarı IPv6 ve Güvenlik Duvarı İÇERİK 1. Güvenlik ve Tehditler 2. Güvenlik Çözümleri Paket Filtreleme / Erişim Kontrol Listeleri Durum Denetimli Filtreleme Limitleme / Trafik şekillendirme L7 Çözümler 3. Genel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

KURUMSAL AĞLARDA ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELE KILAVUZU

KURUMSAL AĞLARDA ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELE KILAVUZU Döküman Kodu: ULAKCSIRT-2008-01 KURUMSAL AĞLARDA ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELE KILAVUZU Sürüm 0.1 NİSAN 2008-04-16 Hazırlayanlar: Enis KARAARSLAN Gökhan AKIN Vedat FETAH ULAK-CSIRT, http://csirt.ulakbim.gov.tr

Detaylı

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN i ii Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırılmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil

Detaylı

F.Ü. MÜH.FAK BILGISAYAR MÜH. BÖL. BILGISAYAR SISTEMLERI LAB. DENEY NO: 7 ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ

F.Ü. MÜH.FAK BILGISAYAR MÜH. BÖL. BILGISAYAR SISTEMLERI LAB. DENEY NO: 7 ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ F.Ü. MÜH.FAK BILGISAYAR MÜH. BÖL. BILGISAYAR SISTEMLERI LAB. DENEY NO: 7 ERİŞİM DENETİM LİSTELERİ 1. GİRİŞ Bu deneyin amacı Cisco 1760 Routerlar kullanarak: Erişim denetim listelerinin oluşturulma sebeplerini,

Detaylı

Hastane Bilgi Sistemleri İle E-devlet Uygulamaları Arasında İnternetin Sürekliliğinin Sağlanması

Hastane Bilgi Sistemleri İle E-devlet Uygulamaları Arasında İnternetin Sürekliliğinin Sağlanması Hastane Bilgi Sistemleri İle E-devlet Uygulamaları Arasında İnternetin Sürekliliğinin Sağlanması Ali Murat ERGİN, Barış ÖNK, Vedat FETAH Ege Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D., Bilgi ve

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3 Yönlendiriciler ve Yönlendirici Kurma İşlemlerine Giriş (Routers and Introduction to Router Configuration) ÖN

Detaylı

AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU kşk ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: UEKAE BGT-2001 AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 29 ŞUBAT 2008 Hazırlayan: Fatih KOÇ P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

CİSCO E-KİTAP İçindekiler. 1. Cisco Konfigürasyon Tamamlanmasi 1.1 Arayüz Tanimlamalari 1.2 Arayüz Konfigürasyonunun Tanimlanmasi 1.

CİSCO E-KİTAP İçindekiler. 1. Cisco Konfigürasyon Tamamlanmasi 1.1 Arayüz Tanimlamalari 1.2 Arayüz Konfigürasyonunun Tanimlanmasi 1. CİSCO E-KİTAP İçindekiler. 1. Cisco Konfigürasyon Tamamlanmasi 1.1 Arayüz Tanimlamalari 1.2 Arayüz Konfigürasyonunun Tanimlanmasi 1.3 Karsilama Mesajlari 1.4 Günlük Mesajlarin Konfigürasyonu 1.5 Host Isim

Detaylı

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl.

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl. Veri ve Ağ Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 3 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 3 1.2 Saldırılar servisler ve Mekanizmalar....

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

RX3041. Kullanıcı El Kitabı

RX3041. Kullanıcı El Kitabı RX3041 Kullanıcı El Kitabı İçindekiler 1 Giriş... 2 1.1 Özellikler ve Avantajları... 3 1.2 Paket Muhteviyatı... 3 1.3 Ne nerede... 4 1.4 Sistem Gereksinimleri... 6 1.5 Kurulum Talimatları... 6 2 PC Yapılandırılması...

Detaylı

Kullanıcı Rehberi 2006/05/02

Kullanıcı Rehberi 2006/05/02 : WG213 Kullanıcı Rehberi 2006/05/02 FCC Bildirisi Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi aşağıdaki iki koşula tabidir: Bu aygıt zararlı parazit oluşturmamalıdır. Aygıt istenilmeyen

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOJİLERİ YÖNLENDİRİCİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOJİLERİ YÖNLENDİRİCİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOJİLERİ YÖNLENDİRİCİLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Kampüs Ağlarında Etkin Bant Genişliği Yönetimi Önerileri

Kampüs Ağlarında Etkin Bant Genişliği Yönetimi Önerileri Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Kampüs Ağlarında Etkin Bant Genişliği Yönetimi Önerileri Enis Karaarslan 1, Vedat Fetah 2, Gökhan

Detaylı

VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU

VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT 2004 VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 9 EKİM 2007 Hazırlayan: Oktay ŞAHİN P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel: (0262) 648 1000

Detaylı

P2P ENGELLEMEK İÇİN QOS İLE CİSCO NBAR KULLANILMASI

P2P ENGELLEMEK İÇİN QOS İLE CİSCO NBAR KULLANILMASI P2P ENGELLEMEK İÇİN QOS İLE CİSCO NBAR KULLANILMASI 1.GİRİŞ Gökhan AKIN, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı akingok@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi nde bir süredir P2P trafiğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 3. ETHERNET KURULUMU... 8 4. WEB TABANLI YÖNETIM... 10

İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 3. ETHERNET KURULUMU... 8 4. WEB TABANLI YÖNETIM... 10 İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 1.1 Özellikler... 3 1.2 Sistem Gereksinimleri... 3 1.3 Paket İçeriği... 3 1.4 Güvenlik Uyarıları... 4 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.1 Ön Panel & LED Göstergeleri... 5 2.2 Arka

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı