Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu."

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), , (3), , 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accept: ) Özet: İnceleme alanı Elazığ İli nin yakın güneyinde düşük enerjili ramp tipi göl ortamında çökelmiş olan Neojen yaşlı tortulları kapsamaktadır. Bordo yeşil rekli karbonatlı-kumlu kiltaşı, beyazımsı bej renkli killi kireçtaşı ve kireçtaşları ve yer yer bunlarla ardalanmalı paleosol seviyelerinden oluşan gölsel istifte iki farklı lokasyonda ölçülü kesitlerden alınan örneklerde optik mikroskopi, X-ışınları difraksiyonu (tüm kayaç ve kil fraksiyonu), taramalı elektron mikroskopi (SEM) ile ph ölçümleri yapılmış, böylece göl basenindeki kayaçların mineraloji ve petrografisi ortaya çıkarılmıştır. Mineralojinin yanal ve düşey yöndeki değişimleri tespit edilmiş ve minerallerin oluşumlarına yönelik yorumlar yapılmıştır. Killi-karbonatlı kayaçlardaki genel doku mikritik olup yer yer bireşleşme ve erime boşluklarına rastlanılmıştır. Göl basenin en yaygın mineral parajenezini kil+kalsit oluşturmakta ve bu birlikteliğe sırasıyla dolomit, kuvars, feldispat ve opal mineralleri eşlik etmektedir. Kil minerallerini ise çokluk sırasına göre smektit, paligorskit, klorit, illit, S-I, S-C, sepiyolit ve halloysit mineralleri oluşturmaktadır. Göl baseninin kenar kesimlerinde kalsit, kuvars, feldispat minerallerine daha yüksek oranda rastlanılmasına karşın, basenin merkezine doğru kuvars ve feldispat azalıp, dolomit ve sepiyolit minerali ortaya çıkmaktadır. Bu mineralojik değişimin nedeni baseninin kenar kesimlerinde detritik kuvars ve feldispatın da yüksek oranda olması, ve ortamın Mg/Ca oranının düşük olmasından dolayı buradaki jeokimyanın dolomit ve sepiyolit oluşumuna elverişli olmamasıdır. Basenin kenar kesimlerinde paligorskit+ kalsit oluşmuş, merkeze doğru ph, tuzluluk ve alkalinitenin artışı ile paligorskit +dolomit+ sepiyolit oluşumu gerçekleşmiştir. Paligorskitin, basenin kenar kesimlerindeki örneklerde dolomit yerine kalsitle beraber bulunması ve paligorskit+dolomit parajenezine sadece merkezi kesimlerde rastlanılması ortamdaki Mg un dolomitten önce paligorskit tarafından yapıya alındığını göstermektedir. Mineralojik parajenezler ve SEM çalışmaları esas alındığında kalsit ve dolomit kimyasal çökelimle oluşmuş, volkan camından dönüşüm ile smektit, paligoskit ve sepiyolit gibi neoforme kil mineralleri meydana gelmiştir. Az oranda bulunan diğer kil mineralleri illit, klorit, S-I, S-C ve halloysit ise çevre kayaçlardan göl ortamına kırıntılılar olarak taşındığı geçerli görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Neojen Göl, Mineraloji, Paligorskit, Sepiyolit, Alkalinite Mineralogy of Neogene Lacustrine Sedıments in the Southern Vicinity of Elazığ Abstract: Investigation area cover Neogene sediments which precipitated in conditions of the low energy and shallow ramp type lake in the southern vicinity of Elazığ. The impricate of lake basin consist of red and green carbonatedsandy claystones, and white-beige clayey-sandy limystones, limestones, and paleosol intercalations. The lateral and vertical mineralogical differences of the basin were investigated using methods such as optical microscopy, SEM, X- ray diffractometry (whole rock and clay fractions) and ph measurements on the samples taken from two type sections in basin. The texture of the clayey carbonated rocks have a fine-grained micritic texture. The common whole minerals of basin are clay+calcite, the other minerals are in decreasing order; dolomite, quartz, feldspars and opal. The clay minerals are in decreasing order; smektite, paligorskite, klorite, illite, S-I, sepiyolite, S-C kaolinite. The margins of the basin are rich in calsite, detritic quartz and feldspar. Quartz - felspar decrise, and dolomite - sepiolite emergence toward central of basin. because of geochemical variations. Paligorskite+calcite formated at the edge of the basin, Alkalinity, ph and Mg/Ca increase caused for formation of paligorskite +dolomite+ sepiyolite paragenesis towards central parts of basin. The togetherness of paligoskite + calcite at the edge, and presence of paligoskite+dolomite in only centre of the basin show that paligorskite used Mg ions earlier than dolomite. The mineralogical paragenesis and SEM abservations show that calcite, dolomite were probably formed as chemically precipitation, smectite, paligorskite and sepiolite are due to origins of the transformations of volcanic glass alcaline conditions and other clay minerals, illite, chlorite, S-I, S- C and halloysite transported as detritic minerals. Key Words: Neojene Lake, Mineralogy, Paligorskite, Sepiyolite,Alkalinity.

2 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu 1.Giriş Çalışma alanı 1/ ölçekli Elazığ K42- d3 paftasında Aksaray Mahallesi nin (Elazığ) güneyinde yer almaktadır (Şekil 1). Doğu Anadolu Bölgesi nde Neotektonik dönem süresince kıvrımlar, bindirmeler, doğrultu atımlı faylara bağlı olarak D-B doğrultulu dağ arası havzalar ve K-G doğrultulu açılma çatlaklarıyla ilişkili olarak volkanizma meydana gelmiştir. Bu havzaların dolgularını volkanizmayla iç içe gelişmiş olan Neojen yaşlı karasal fasiyesler oluşturmaktadır [1,2,3,4]. Bölgede geniş yüzeylemeler sunan bu Neojen birimlerin stratigrafik özellikleri ile neotektonizmaya bağlı olarak gelişen morfolojik, yapısal ve volkanik olaylar, bir çok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Neotektonik dönemde Doğu Anadolu da izlenen bu yoğun sıkışma tektoniği, Elazığ Havzası nda da etkili olmuş ve söz konusu olan volkanizma ve bununla yanal düşey yönde geçişli durumdaki tektonik kontrollü sığ ve çalkantılı göllerde oluşmuş olan ince ve kaba kırıntılılar, kireçtaşı, tüfit ve yer yer turbalardan oluşan, akarsu çökellerinin de eşlik ettiği gölsel çökeller meydana gelmiştir [5]. Çalışma konusu olan sedimanlar, bu gölsel çökellerden biri olup, inceleme alanı ve çevresinde bu güne kadar farklı amaçlarla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aksoy [6] çalışma alanı ve yakın çevresinin jeolojisini çalışmış, sahadaki göl çökelleri, volkanit ve volkanoklastitleri Karabakır Formasyonu adı altında incelemiştir. Üstündağ [7] bu gölsel oluşukların sedimentolojisini çalışmış ve burada düşük enerjili ramp tipi sığ göl ortamı şartlarının hüküm sürdüğünü belirtmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda, Çaybağı Beldesi civarında, inceleme konusu olan çökellere benzer özellikte ve aynı volkanitlerden malzeme almış olan göl-nehir çökellerinde sırasıyla kalsit, smektit, klorit, S-C, illit, dolomit, feldispat, aragonit, kuvars, opal-ct, oluşumlarına yönelik yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. A, kristobalit, jips ve anhidrit mineralleri saptanmıştır [8]. Bu çalışmada Elazığ ın yakın güneyinde Neojen yaşlı gölsel çökellerin mineralojisi incelenmiş, göl baseninin faklı kesimlerindeki mineralojik değişimler belirlenmiş, mineralojik parajenezden yararlanarak minerallerin 2. Jeolojik Konum İnceleme alanında Keban Metamor-fitleri, Kırkgeçit Formasyonu ve Elazığ Magmatitleri Neojen yaşlı gölsel basenin temelini oluşturmaktadır. Bazaltik lav ve piroklastitler bu göl çökelleri ile yanal ve düşey yönde geçişlidir (Şekil 1a). Palu Formasyonu ve alüvyonlar sahanın Neojen sonrası birimlerini oluşturur.tüm bu birimlerin genel jeolojik özelliklerini Aksoy [6] çalışmış olup, bu çalışmada araştırmacı tarafından birimler için önerilen yaş aralıkları esas alınmıştır. Harita alanının batısında yüzeyleyen Keban Metamorfitleri inceleme alanının en yaşlı birimi olup, beyaz renkli, oldukça fazla kırık ve çatlaklı mermerlerle karakterize edilir. Aksoy [6] bölgenin jeotektonik evrimiyle uyumluluğunu düşünerek metamorfitlerin metamorfizma yaşını Geç Kretase olarak benimsemiş, birimin yaşını Permiyen-Alt Triyas olarak belirtmiştir. İnceleme alanında geniş yayılıma sahip olan ve çoğunlukla bazalt, andezit, piroklastitler ve bunları kesen değişik kalınlıktaki dasitlerden oluşan Elazığ Magmatitleri Bingöl ün [9] volkanik birimine karşılık gelmektedir. Araştırmacı, bu volkanik kayaçların düşük dereceli bölgesel metamorfizmaya uğrayarak klorit epidot gibi ikincil mineral toplulukları içerdiğini belirtmiştir. Yazgan [10,11] K/Ar yöntemiyle birimin volkanik kayaçlarının Kampaniyen-Santoniyen yaşında olduğunu saptamıştır. Aksoy [6] ise stratigrafik ilişkiyi 364

3 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 1. Çalışma alanının a. Jeolojik haritası b. Yer bulduru haritası (Aksoy [6] dan sadeleştirilerek). 365

4 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu dikkate alarak magmatitlere Koniasiyen- Meastrihtiyen yaşını vermiştir. İnceleme alanının güney kesimlerinde yer alan Kırkgeçit Formasyonu nun egemen litolojisini kumtaşı, çamurtaşı ve konglomera merceklerinden oluşan filiş fasiyesi oluşturur. Birimdeki konglomera merceklerinin bileşenlerini Keban Metamorfitleri, Elazığ Magmatitleri ve harita alanının dışında kalan ve kumlu kireçtaşı ve kireçtaşlarından oluşan Harami Formasyonu ndan türeyen kayaç parçaları oluşturmaktadır. Aksoy [6], Özkul ve Üşenmez [12] İçerdiği fosil topluluğuna göre Elazığ çevresindeki formasyon için Orta Eosen- Üst Oligosen yaşını önermişlerdir. Çalışma konusu olan gölsel birim kiltaşı, killi kireçtaşı ve kireçtaşlarından meydana gelmektedir.yer yer bunlarla ardalanmalı olan paleosol seviyeleri de mevcut olup bunlar bataklık sığ su çökelleri (palustrin) olarak yorumlanabilir [13,14]. İncelemelerimize göre genellikle mikritik karakter sunan kireçtaşları gastropod kavkı parçaları, bitki kökleri ve mangan dentritleri içeren beyaz, bej, pembemsi renkli killi, dolomitli ve saf kireçtaşlarından meydana gelmektedirler. Bunlar sert, çatlaklı ve yer yer erime boşluklarına sahip olup, Boz Tepe de daha kalın seviyeler halindedir. Bu kireçtaşı ve killi kireçtaşı seviyeleri ile ardalanmalı olan bordo ve yeşil renkli kil oranı çok yüksek gevşek dokulu kiltaşı seviyeleri ise Rızvan Tepe kesitinde daha kalın seviyeler halinde gözlenmişlerdir. Boz Tepe nin güneydoğusunda gölsel birim ile girift durumda olan bazaltik lav seviyeleri, Elazığ Magmatitleri nin üzerine uyumsuz olarak yer almakta, yer yer zayıf çimentolanmış veya hiç tutturulmamış çakıl, kum ve kil depolanmasından oluşan Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir (Şekil 1a). Bingöl [9] lavlarda yaptığı mikroskobik gözlemlerde bunların çoğunlukla olivinli bazaltlar olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sınırlı da olsa Tadım Manastırı ve Altınçevre Köyleri nin kuzeyindeki yüzeylemelerde kırmızımsı-kahverenkli tüf seviyeleri birimin taban seviyelerini oluşturur. Bu tüf seviyesinde boyutları 5-50 cm arasında değişen bazaltik lav parçaları da bulunur. Bir karasal ortam ürünü olan birim için Hempton ve Savcı, Sirel ve diğ. [15,16] Üst Miyosen yaşını önermiş, Sungurlu ve diğ. [17] aynı yaş önerisini benimsemişlerdir. Türkmen [18] ve Aksoy [6] ise yaş belirleyecek kesin veriler olmamakla birlikte, stratigrafik konumuma göre Üst Miyosen-Pliyosen yaş aralığının birim için daha uygun yaş olacağını belirtmişlerdir. İlk kez Çetindağ [19] tarafından tanımlanan harita alanının güneydoğusunda Altınçevre nin batısında yüzeyleyen Palu Formasyonu, inceleme alanında konglomeralardan oluşmaktadır. Çoğunlukla matriks destekli olan konglomeraların çakıllarının hemen tamamı Kırkgeçit formasyonundan türemiştir. Aksoy [6] stratigrafik konumunu esas alarak birimin yaşını Pliyosen olarak belirtmiştir. Tüm bu birimleri yer yer uyumsuz olarak örten yaklaşık 5 ile 15 m kalınlık sunan gevşek, tutturulmamış olan Holosen yaşlı alüvyonlar inceleme alanının en genç çökellerini oluşturmaktadır. 3. Materyal ve Metod Litolojik özellikleri yukarıda kısaca verilen gölsel çökellerden Rızvan Tepe ve Boz Tepe den alınan ölçülü kesitlerden örnekler üzerinde optik mikroskop, X-Işınları Difraktometri (tüm kayaç- TK ve kil fraksiyonu- KF), Taramalı elektron mikroskopi (SEM), ve ph ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Optik mikroskop incelemelerinde 25 adet killi ve saf kireçtaşı örnekleri James Swift marka polarizan mikroskopta incelenerek bunların tane bileşenleri ve çimentosu belirlenmiş ve Folk [20] sınıflaması esas alınarak petrografik tanımlamaları yapılmıştır Kayaçların mineralojik bileşimleri ve kil boyu bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla 24 adet örnekte X- Işınları Difraksiyonu tüm kayaç ve 18 örnekte kil analizleri yapılmıştır. Bunun için ince öğütülmüş örneklerin difraktogramları Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi nde (MTA) Rigaku D-MAXIII model X-Işınları difraktometresinde (Cu Kα, Ni filtre, 30 ma akım şiddeti, 40 kv gerilim) çekilmiştir. J.C.P.D.S kartoteksleri dikkate alınarak değerlendirilen minerallerin piklerinin yükseklikleri mm cinsinden ölçülerek bunların yarı-nicel yüzdeleri hesaplanmıştır. Kil boyu mineralojik bileşimin belirlenmesinde, kimyasal 366

5 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi çözme (karbonat, sülfat, organik madde ve sülfürlerin uzaklaştırılması), yıkama (kararlı süspansiyon elde edilmesi) ve sifonlama (kil fraksiyonunun kazanılması) işlemlerinin uygulanmasından sonra sedimantasyon yolu ile ayrılan 2 µm nin altındaki kil fraksiyonlarının sağlıklı bir şekilde tanımlanılabilmesi için tüm killi örneklerin üç ayrı difraksiyon kaydı (normal, etilen glikollü ve fırınlı) alınmıştır. Kil boyu minerallerin yarı nicel yüzdeleri glikollü çekimlerden [21] tarafından hesaplanan mineral intensite faktörü katsayıları esas alınarak hesaplanmıştır. Minerallerin morfolojik ve dokusal özelliklerinin belirlenilebilmesi için 3 adet örnekte taramalı elektron mikroskop incelemeleri (SEM) gerçekleştirilmiştir. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nde (TÇMB) yaklaşık 0.5 cm 3 lük örneğin doğal yüzeyi altınla kaplanmış ve bunlar LO-435VP marka X büyütmeli taramalı elektron mikroskopta incelenilmiştir. 40 örnekde PH ölçümleri Fırat Üniversitesi laboratuvarında Thermo-Orion marka ph metre ile Keller ve Matlack [22] yönteminden yararlanılarak yapılmıştır. Bunun için 10 gr örnek üzerine 50 ml de iyonize su ilave edilmiş, daha sonra sırasıyla 2, 4, 24, 48 saat sonrasında ölçümler yapılmış ve bunların ortalamaları alınmıştır. 4. Mineralojik Bulgular 4.1. Optik mikroskop incelemeleri Gölsel istifi oluşturan killi karbonat kayaçların genel dokusu mikritiktir. XRD incelemeleri sonucu bunların bileşimlerinin Rızvan Tepe kesitinde RZ15 örneğinde çok düşük orandaki dolomit bileşiminin dışında tümüyle kalsitten oluştuğu, Boz Tepe kesitinde ise buna büyük oranda dolomitin de eşlik ettiği belirlenmiştir. Yer yer orta ve iri taneli kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan ve taneler arasında boşluk dolgusu olarak meydana gelmiş olan sparitlere de rastlanılmıştır. Mikritik malzemede yüzer konumda olan ostrakod kavkıları ve bitki fosilleri gibi biyoklastik bileşenler allokemleri oluşturmaktadır (Şekil 2). Çok iyi korunmuş olan kavkı parçaları olmasına rağmen bunlar bazı yerlerde kısmen parçalanmış durumda görülebilmektedir. Bu kavkıların boşlukları kuvars, mikrit, sparit, iri kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan dolgular içermektedir. İncelenen örneklerin çoğunda kuruma çatlakları ve kuruma bireşlerine de rastlanılmıştır Taramalı elektron mikroskop incelemeleri RZ15, BZ17 kumlu kiltaşı ve BZ11 killi kireçtaşı örneklerinde gerçekleştirilen SEM çalışmalarında X-Işınları Difraktometri ile belirlenen sub-mikroskobik minerallerin şekil, biçim ve boyut gibi morfolojik özellikleri, olasıl mineral değişimleri ve diğer bileşenlerle olan dokusal ilişkiler belirlenmiştir. Karbonat minerallerinden dolomit, RZ15 ve BZ11 örneklerinde bağlayıcı malzeme içinde kümeler halinde veya tek olarak özşekilli rombohedral sferülitler şeklinde gözlenmektedir (Şekil 3). Bu sferülitlerin oldukça düzgün yüzeylere sahip olduğu, büyüklüklerinin 3-6 µm arasında değiştiği ve gözeneklerde büyüyenlerin daha iri kristaller oluşturdukları gözlenmiştir. Özşekilli dolomitin yanısıra aynı örneğin bazı kesimlerinde gül biçimli olarak gelişmiş dolomitlere de rastlanılmıştır (Şekil 3). Folk ve Land [23] ve Tucker [24], bu tür morfolojik ve dokusal karakteristik sunan dolomitlerin sulu çözeltilerden itibaren birincil olarak doğrudan çökelimle oluştuğunu belirtmişlerdir. Kayaçların boşluklarında ve/veya bağlayıcı malzemedeki 1-3 µm arasında tipik trigonal simetriyle kolayca tanınabilen genellikle bitişik yada ayrı bulunan özşekilli kalsit kristallerine rastlanılmıştır (Şekil 4). Strong ve diğ. [24] özşekilli olan bu kalsit kristallerinin vadoz ortamında gelişen menisküs çimentoya işaret ettiği belirtmişledir. 367

6 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 2. Miktritik malzeme içerisinde ostrakod kavkı parçaları İncelenen tüm örneklerde smektitlerin volkanik cam üzerinde süngersi cornfleks doku gösteren kabarık levhalar halinde geliştiği gözlenmiştir. Camsı tüflerde küresel bozunmalar ve volkanik cam kıymıkları oluşmuş olup (Şekil 3-4) bunlar volkanik camın alkali şartlarda çözünmesi ile smektit oluşumu esnasında meydana gelen volkanik cam boşluklarıdır. Sepiyolit ve paligorskitten oluşan BZ17 örneğinde paligorskitler lifsi, düzgün kenarlı, yer yer düzensiz görünümlü, 2-4 mikron arasında değişen lif demetleri halinde gözlenmektedir. Sepiyolitler ise yelpaze biçimli (fan-like) 5. Mineraloji 5.1. X Işınları incelemeleri (X- ray difraksiyon İncelemeleri) Ölçülü kesitlerden alınan 24 adet örnek üzerinde XRD-TK ve bunlarn 18 sinde XRD- KF çözümlemelerine göre kalsit, dolomit, kuvars, feldispat opal ve kil minerallerinden smektit, paligorskit, klorit, illit, smektit/illit, smektit/klorit, sepiyolit ve halloysit minerallerine rastlanılmıştır. demetler halinde, bükülmüş, ipliksi morfolojiye sahip, 2-8 mikron boyutunda, kalınlıkları 1 mikrondan küçük olan lifler halinde olup (Şekil 5) her iki mineral de volkanik cam üzerinde gelişmiş otijenik olarak meydana gelen bir morfolojiye sahiplerdir. Kaolinit mineraline sadece RZ15 ve RZ16 örneğinde düşük oranda rastlanılmıştır. XRD ve SEM incelemelerinde bu kaolenler halloysittir. RZ15 örneğinde borumsu görünümlü halloysit minerallerine de rastlanılmıştır (Şekil 6). Tüm kayaç bileşenlerinden dolomitin kristallik derecesi için XRD profillerinde (104) yansımaları ölçülmüş ve bunların arasında olduğu ve bileşimlerinin ideal dolomite uygun [26] olduğu görülmüştür. Kalsitin (104) yansıma değerleri ise düşük Mg kalsitten kalsite değişen 3.00 A o ve 3.03 A o arasında değişim gösteren değerler sunmaktadır. Ayrıca sekiz örnekte birkaç pikin birleşmesiyle yansıma değerleri A o arasında değişim gösteren Mg kalsit mineraline ait piklere de rastlanılmıştır. 368

7 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 3. Özşekilli ve gül şekilli dolomit mineralleri (Do), smektit oluşumu esnasında volkanik cam üzerinde gelişen volkanik cam kıymıkları VC), ve Smektit (Sm) mineralleri Şekil 4. Öz şekilli kalsit (Ca ) ve dolomit (Do) mineralleri, smektit oluşumu esnasında volkanik cam üzerinde gelişen volkanik cam kıymıkları (VC), Smektit (Sm) mineralleri. 369

8 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 5. Volkanik cam üzerinde gelişmiş yelpaze biçimli ve ipliksi sepiyolit- paligorskit lif demetleri Şekil 6. Borumsu görünümlü halloysit minerali (Ha), Smektit (Sm) mineralleri 370

9 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi XRD profillerinde smektitlerin (001) pik şiddetleri genellikle düşük, pik genişlikleri fazladır olup kötü kristalinite göstermektedir. Kristalinitelerin kötü olması otijenik simektit oluşumuna işaret etmektedir [27,28]. RZ1 örneği dışında (001) pik normal çekimde ve glikollü çekimde ise arasında değişim göstermektedir ki bu değerler de smektitlerin Ca montmorillonit olduğunu göstermektedir [29]. Sadece RZ1 örneğinde smektitin (001) piki normal çekimdeki 12.6A o yansıması, glikollü çekimde 18 A o a yıkılmış olup bunun da Na montmorillonit olduğu tespit edilmiştir. Klorit mineralleri (001) reflek-siyonları 14,2 A o ve (002) refleksiyonlarının 7.10 A o dan büyük olması, (002) piklerinin yayvan pikler vermesi, bu minerallerin Fe ce zengin klorit olduğunu göstermektedir [30]. Paligorskit 10.4, 6.4, 4.2, sepiyolit 12.8, 7.6 ve 4.6 karakteristik pikleri ile tanımlanmış olup yönlü plaketlerden elde edilen difraktogramlarda bu minerallerin ısıl işlemli çekimlerinde piklerin şiddetlerinin azaldığı görülmüştür [31]. Paligorskit minerallerinin hangi kristal sistemine sahip oldukları araştırılmıştır. Bunun için ortorombik ve monoklinik form için Chisholm [32,33] tarafından önerilen pikler incelenmiş ve paligorskitlerin ortorombik forma ait piklerinin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. BZ17 örneğinde monoklinik forma da rastlanılmıştır. Normal ve glikollü çekimlerde RZ15 ve RZ16 örneklerinde görülen 7.35, 4,44, 3,58 A o değerlerine sahip olan piklerde ısıl çekimlerde yıkılma görülmüş olup bunların halloysit oldukları tespit edilmiştir [34] Minerallerin dağılımı Kayaçların klastik ve kimyasal bileşenlerine göre sınıflamasında Futchbauer [34] sınıflaması esas alınmıştır. Buna göre karbonatlı kiltaşı, karbonatlı kumlu kiltaşı, kumlu kiltaşı, killi kireçtaşı, kireçtaşlarından oluşan Rızvan Tepe kesiti ve Boz Tepe kesitleri örneklerinde yapılan XRD TK ve XRD-KF incelemeleri tablo 1-2 de görülmektedir. İnceleme alanının batısında Rızvan Tepe kesitinden alınan örneklerde sırasıyla kil, kalsit, kuvars, feldispat, Opal ve çok düşük miktarda dolomit mineralleri saptanmıştır. Kuvars ve feldispat minerallerinin bulunuş frekansları ve genel ortalamaları bu kesitte daha yüksek çıkmıştır (Tablo 1, Şekil 7). Kesitin kil fraksiyonunda sırasıyla smektit, paligorskit, klorit, illit, S-C, kaolinit ve S-I saptanmıştır. Smektit hakim olan kil mineralidir ve bolluğu %24-82 arasında değişmektedir. Diğer minerallerin bulunuş frekansı daha düşük olup paligorskit %16-46, klorit %15-29, illit %11 - %19, halloysit %8-%10; S-I %6-18 ve S-C %13-15 arasındadır. İnceleme alanının daha doğusunda yer alan Boz Tepe kesitinden alınan örneklerde sırasıyla kalsit, kil, dolomit, feldispat, kuvars mineralleri saptanmıştır (Tablo 2, Şekil 8). Rızvan Tepe de çok düşük miktarda rastlanan dolomit minerali bu kesitte yüksek orandadır. Kuvars ve feldispat mineralinin hem bulunuş frekansı hem de genel ortalama miktarı Rızvan Tepe kesitine göre düşüktür. Kesitin kil fraksiyonunda sırasıyla smektit, paligorskit, klorit, S-I, illit, sepiyolit, S- C mineralleri saptanmıştır. Bu kesitte de hakim olan kil minerali smektittir. Smektit, % ; paligorskit %17-53, klorit %15-29, S-I %13-26 arasında değişmektedir. Diğer minerallerin bulunuş frekansı daha düşük olup; illit %10-25, sepiyolit %14-60; ve S-C % arasında değişmektedir (Tablo 2). 371

10 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Tablo 1. Rızvan Tepe örneklerinin tüm kayaç ve kil mineralleri dağılımları S-C: Smektit/Klorit, S-I: Smektit/İllit TÜM KAYAÇ MİNERALLERİ KİL MİNERALLERİ Kalsit Kuv. Felds. Dolo. Opal Kil Smek. Pali. Klorit S-C S-I İllit Halloy. RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ B.Frekansı Gen.Ort Tablo 2. Boz Tepe örneklerinin tüm kayaç ve kil mineralleri dağılımları S-C: Smektit/Klorit, S-I: Smektit/İllit TÜM KAYAÇ MİNERALLERİ KİL MİNERALLERİ Kalsit Kuv. Felds. Dolo. Opal Kil Smek. Pali. Klorit S-C S-I İllit Sep. BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ B.Frekansı Gen.Ort

11 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 7. Rızvan Tepe kesitinin tüm kayaç ve kil minerallerinin dağılımı 373

12 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 8. Boz Tepe kesitinin tüm kayaç ve kil minerallerinin dağılımı 374

13 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi 6.Tartışma ve Sonuçlar Saha ve laboratuvar incelemelerinden elde edilen veriler, mineralojik çeşitlilik ve parajenezler inceleme konusu olan göl çökellerinin volkanizma etkisinde, alkalin bir ortamda oluşmuş minerallerden meydana geldiğini göstermiştir. Gölsel istifi oluşturan killi-karbonatlı kayaçların genel dokusu mikritiktir. XRD incelemeleri sonucu bunların bileşimlerinin Rızvan Tepe kesitinde kalsitten oluştuğu, Boz Tepe kesitinde ise buna büyük oranda dolomitin de eşlik ettiği belirlenmiştir. Yer yer orta ve iri taneli kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan ve taneler arasında boşluk dolgusu olarak meydana gelmiş olan sparitlere de yer yer rastlanılmıştır. Mikritik malzemede yüzer konumda olan ostrakod kavkıları ve bitki fosilleri gibi biyoklastik bileşenler allokemleri oluşturmaktadır. Yağışlı mevsimlerde çökelen kireçtaşlarında değişen iklimsel ve mevsimsel koşullara bağlı olarak kuruma çatlakları oluşmuştur. Oldukça yaygın olarak izlenen bu kuruma çatlakları, bitki kök izleri de zaman zaman ortamda kurak iklim koşullarının egemen olduğunu göstermektedir [35-36]. Kireçtaşı, killi kireçtaşı, kiltaşı seviyelerinden oluşan göl çökellerinde en yaygın mineral parajenezini kil+kalsit oluşturmakta, bu birlikteliğe sırasıyla dolomit, kuvars, feldispat ve opal mineralleri eşlik etmektedir. Kil mineralleri çokluk sırasına göre smektit, paligorskit, klorit, illit, I-S, sepiyolit, S-C ve halloysit mineralleridir. Kuvars ve feldispat mineralleri gölün baseninin kenar kesimlerinden alınan Rızvan Tepe kesitindeki örneklerde, basenin merkezi kesimleri olan Boz Tepe kesiti örneklerine göre yüksek oranda çıkmış olup bunların büyük bölümü çevredeki filiş karakterli kumlu, killi, karbonatlı birim, Elazığ Magmatitleri nden düşük enerjili akarsu ve rüzgar yardımıyla detritik olarak taşınmışlardır. Örneklerde az miktarda rastlanan opal minerali (ort %1.12) göl çökellerinde mevcut volkanik materyalin göstergesi olup [37], bu malzemenin alkali şartlarda smektit mineraline dönüşmesi sonucu açığa çıkmıştır.. Göl baseninin ana kil minerali olan smektitin az da olsa çevre kayaçlardan gelmiş olması doğal bir mekanizmadır. Göl alanına yakın olan Eosen yaşlı filiş niteliğindeki Kırkgeçit Formasyonu İsrail de Neotetis in güneydoğusunda Senoniyen ve Eosen de oluşmuş olan denizel filiş niteliğindeki sedimanların devamı niteliğinde olup [38], bu sedimanlarda simektit baskın mineraldir. Bentor [39] Senoniyen sonrası Tetis Okyanusu nda oluşan denizel killeri incelemiş ve bunlarda smektititin en önemli kil minerali olduğunu belirtmiştir. Detritik smektitin bir kısmının Elazığ Magmatitlerinden de taşınması olasıdır. Bununla birlikte göl baseni detritik getirimin az olduğu düşük enerjili ramp tipi göl ortamını belirleyen özellikler sunmaktadır [6], ki bu da minerallerin oluşumunda neoformasyonun da önemli bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Piroklastiklerin egemen olduğu göl ortamında bunların hızlı bir şekilde hidroliziyle açığa çıkan katyonlardan itibaren smektitlerin oluşması bilinen bir mekanizmadır [40,41]. SEM incelemelerinde smektitlerin çoğunluğunun volkan camından dönüşüm ile kuş tüyü şeklinde süngersi doku gösterdiği, otijenik smektit oluşumuna bağlı olarak volkanik cam kıymıkları ve boşluklarının geliştiği tespit edilmiştir. XRD incelemelerine göre kloritler Fe ce zengin olup bunlar çevre kayaçlardan metamorfitlerdeki illit ve kloritce zengin killi seviyelerden, Eosen yaşlı filişlerinden ve Elazığ Magmatitleri nin volkanit ve piroklastitlerinin alterasyonuyla oluşarak detritik olarak gelmiş olmalıdır. Singer ve Stoffers çok tuzlu göl suyunda K/Na oranının yüksek olması ile smektitten illite dönüşüm olabileceğini ve bu dönüşüm sırasında analsim oluşumunun da [42] gerçekleştiğini belirtmiştir. Örneklerde hiç analsime rastlanılmamış olup göl suyu kimyasının neoformasyon illit oluşumuna müsait olmaması bu mineralin mevcut göl ortamında otijenik olarak oluşumuna ters düşmektedir. S-C karmaşık tabakalı smektit-klorit interstratifıyesi (Korenzit), Kırkgeçit Formasyonu flişleri, Elazığ Magmatitleri ve Neojen yaşlı bazaltların bozunması ile çevre kayaçlardan detritik olarak gelmesi olasıdır. 375

14 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Bununla birlikte simektitin ortamdaki Mg'ca zengin çözeltilerle agradasyonu sonucunda oluşabilmektedir. Bu, Dunoyer de Segonzac [43] ve Desprairies [44] tarafından korenzit oluşumunun olası mekanizmalarından biri olarak önerilmiştir. Ancak mineralin bulunuş frekaslarının illit, S-I gibi detritik minerallerle yaklaşık oranda olmalarından dolayı bunların da büyük bölümünü detritik olarak yorumlanmışlardır. Paligorskitler değişik jeolojik ortamlarda detritik, diyajenetik, neoformasyon minerali olarak bulunabilmekte, smektit veya volkan camından dönüşebilmektedir [45]. SEM çalışmalarında paligoskitlerin volkan camından dönüşüm ile oluştukları görülmüştür. Bu durumda volkanik camın Al, Fe ve silisik asit bileşenleri ve göl suyundaki Ca paligorskiti oluşturmuştur. Örneklerin çoğunluğunda görülen paligorskitin, bir çok örnekte dolomit yerine kalsitle beraber bulunması, ortamdaki Mg un dolomitten önce paligorskit tarafından kullanıldığını göstermektedir. Rızvan Tepe civarı göl baseninin kenar kesimleri olup, burada ortamın Mg/Ca oranının düşük olması Mg + kalsit oluşumuna neden olmuş, burada dolomitin oluşumuna yetecek kadar Mg bulunmamıştır. Basenin merkezi kesimlerinde Boz Tepe kesitine doğru alkalinite, ph ve tuzluluk artışına bağlı olarak artan Mg miktarı ile paligorskit+dolomit oluşumu gerçekleşmiştir. SEM çalışmanda volkan camında dönüşümle oluşmuş olan sepiyolit liflerine rastlanılmıştır. Smektit ve volkan camının birlikteliği ve alkali ortam sepiyolit oluşumu için önemli olan unsurlardır [45]. Paligorskit ve smektit mineralleriyle rastlanan sepiyolit ile ilgili çalışmalar, bu minerallerin oluşumu için ph değerinin 8-8,5 olması, yeteri miktarda Mg olması gerekliliğini ortatya koymuştur [46]. Ölçülen ph değerleri bu değerlere uymakta olup (8,26-8,40) sepiyolitin otijenik olarak meydana gelmesi için gerekli olan tüm şartlar göl baseninde mevcuttur. Ayrıca bu minerale sadece ph ve alkalinitenin daha yüksek olduğu Boz Tepe kesitinde rastlanılmış olması da bunların otijenik olarak meydana geldiğini göstermektedir. Eğer mineral çevre kayaçlardan taşınmış olsaydı, basenin kenarında da görülmesi gerekirdi. Mineralin oluşumu için gerekli olan Mg, göle volkanizma sırasında düşen 376 piroklastitlerde mevcut olup, detritik olarak basene bölgedeki bazik kayaçlardan, dolomitik kireçtaşlarından ve karbonatlı killi çevre kayaçlardan sağlanması da doğaldır. RZ15-16 örneklerinde az miktarda rastlanan kaolinit minerali halloysit bileşiminde olup, Chamley [47] mineralin alterasyon zonlarında koyu renkli mineraller yada feldispatlardan türeyen simektitlerin transformasyonu sonucu oluşabildiği gibi trakitlerin alterasyonu ile de oluştuğunu, Oliveira ve diğ. [48] alterasyon zonlarında ortamdaki gözenek suyunun azlığı durumunda feldspatlardan dönüşümü ile kaolinitlerin borumsu görünümlü halloysit minerallerine dönüştüklerini belirtmişlerdir. İnceleme sonuçlarına göre göl ortamının kimyasal şartları neoformasyon ile halloysit oluşumuna müsait olmayıp çok az oranda bulunan bu mineral de çevre kayaçlardan detritik olarak geldiği şeklinde değerlendirilmiştir. Teşekkür Yazarlar çalışmanın çeşitli aşamalarındaki katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Türker YAKUPOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN), Ali SAYIN (MTA, ANKARA) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB, ANKARA) yetkililerine teşekkür ederler. Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP-671) nolu araştırma projesi tarafından desteklenmiştir. Kaynaklar 1.Yılmaz, Y., Şaroğlu, F. (1987). Initation of the neomagmatism in East Anatolia. Tectonophsics, 134, Şaroğlu F, Yılmaz, Y. (1984). Doğu Anadolu nun neotektoniği ve ilgili magmatizması. Türkiye Jeoloji Kurumu Ketin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turan, M., Aksoy E., Bingöl A.F. (1995). Bingöl Doğu Torosların jeodinamik evriminin Elazığ civarındaki özellikleri, F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2), Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasguare, G., Radicati, F., Villari, L. (1975). Neogene and Quaternary volcanism along the Taurus belt, Inferences for a geodinamic model. Repp.Comm.Int.mer.Medit., 23, Aksoy, E., Turan, M., Türkmen, İ., Özkul, M. (1996). Elazığ Havzası nıntersiyer deki evrimi. KTÜ. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

15 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Bölümü, 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aksoy, E. (1993). Elazığ batı ve güneyinin genel jeolojik özellikleri. Tr. J. of Eart Sciences, TÜBİTAK, Üstündağ, Ş. (1996). Elazığ yöresindeki Karabakır Formasyonu kireçtaşlarının petrografik özellikleri. F.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 39s. 8.Akkoca D.B., Sağıroğlu. A. (2005). The authigenic dolomite and smectite formations in the Neogene lacustrine-fluvial Çaybağı Basin (Elazığ, Eastern Turkey), Geologica Carpathica, 56, 6, Bingöl, A.F. (1984). Geology of Elazığ area in the Eastern Taurus Region. In: Tekeli, O. ve Göncüoğlu, M.C. (Editörler), Geology of Taurus Belt. Ankara, Yazgan, E. (1981). Doğu Toroslar da etkin bir paleokıta kenarı etüdü (Ü. Kretase-O Eosen). H.Ü. Yerbilimleri. Derg., 7, Yazgan, E. (1984). Geodynamic evolution of the E. Taurus Region. In: O. Telceli ve M.C. Güncüoğlu, (Editörler), Geology of the Taurus Belt, Ankara, Özkul M., Üşenmez, Ş. (1986). Elazığ kuzeydoğusunda Eosen derin deniz konglomeralarının sedimantolojik incelenmesi, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., 1(2), Platt N.M., Wright, V.P. (1991). Lacustrine carbonates, facies models, facies distributions and hidrocarbon aspects. In: Anados, P; Cabrera LI. And Kelts, K., (Eds). Lacustrine Facies Analysis Spec Publ. Int. Ass. Sediment., 13, Strong, G.E, Giles, J.R.A., Wright, V.P. A.. (1992). Holocene calcrete from North Yorshire, England: calcretes. Sedimentology, 39, Hempton, R.M., Savcı, G. (1982). Elazığ volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 25,2, Sirel, E., Metin S., Sözer, B. (1975). Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen in stratgrafisi ve mikropaleontolojisi, T.J.K. Bülteni, 18, 2, Sungurlu, O., Perinçek, D., Kurt, Ç., Tunç, E., Dülfer, S., Çelikdemir E., Naz, H. (1985). Elazığ- Hazar- Palu alanının jeolojisi. Petrol İşleri Gen. Müd. Derg., 29, Türkmen, İ. (1991) Elazığ Doğusu nda Çaybağı Formasyonunun stratgrafisi ve sedimantolojisi. T.J.K. Bülteni, 34, Çetindağ, B. (1985). Elazığ Palu-Kovancılar dolayının hidrojeoloji incelenmesi, Yülksek Lisans Tezi. F.Ü. Fen Bilimleri Enst., 117s. 20.Folk, R.L. (1959). Practical petrographic classification of limestone. Am.Assoc.Petroleum Geologists, Bull., 43, Gündoğdu, M.N. (1982). Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter baseninin jeolojik, mineralojik ve 377 jeokimyasal incelenmesi. Doktora Tezi, H. Ü. Fen Bil. Enst., Beytepe, Ankara, 386s. 22.Keller, W. D., Matlack, K. (1990). The ph of clay suspensions in the field and laboratory and methods of measurment of their ph. Applied Clay Science, 5, Folk, R.L., Land S. (1975). Mg/Ca ratio and salinity, two controls over crystallization of dolomite. Am. Assoc. Petroleum Geologists 59, Tucker, M.E. (2001). Sedimentary Petrology: An Introduction to the origin of sedimentary rocks. Blackwell scientific Publications, Oxford, 260 p. 25.Strong, G.E, Giles J.R.A. (1992). Wright, Holocene calcrete from North Yorshire, England. Calcretes, sedimentology, 39, Brian, J., Luth, W., Mac Neil, A. J. (2001). Powder X-Ray Diffraction analysis of homogeneous and heterogeneous sedimentary dolostones. Journal of Sedimentary Research, 71 (5), Hem, J., Lind, C. (1974). Kaolinite synthesis at 25 o C. Science, Jones, F. (1983). Clay minerals of lake Albert, an alkaline, saline lake. Clays and Clay minerals, 31, M.J. Wilson, X-ray powder diffraction methods, in M.J Wilson,. (ed.) A handbook of determinative methods in clay mineralogy, Chapman and Hall, New York, Brindley, G. W. (1980). Quantitive X-ray mineral analysis of clays. In: Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification, G.W. Brindley & G. Brown (ed), London, Mineralogical Society, Moore, D.M. Reynolds, R.C. (1989). X-ray Diffraction and the identification and analysis of clay minerals.oxford University Press, 332 s. 32.Chisholm, J. E. (1990). An X-ray powder-diffraction study of palygorskite. Can. Min. 28, Chisholm, J.E. (1992). Powder-diffraction patterns and structural models for palygorskite. Can. Min. 30, Moore, D. M., Reynolds, R. C. (1989). X-Ray Diffraction, the identification and analysis of clay minerals, Oxford University Press, 331 p. 35.Fühchtcbauer, H Sediments and Sedimentary Rocks, E. Schweizerbart sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 464 p. 36.Siesser, W.G. (1973). Diagenetically formed ooids and intraclasts in South African calcretes: Sedimentology, 20, Steinberg, M. (1981). Biosiliceous sedimentation, radiolarite periods and silica budget fluctuation Oceanol. Acta, 4, Shoval, S. (2004). Deposition of volcanogenic smectite along the southeastern Neo-Tethys margin during the oceanic convergene stage. Applied Clay Science, 24,

16 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu 39.Bentor, Y.K. (1966). The clays of Israel: guicklebook to the excursion. Int. Clay Conf. Jerusalen, Israel, Isr. Progr. For Sci. Translation, Jerusalem, 121s. 40.Tardy, Y., Paquet, H., Millot, C. (1970). Trois modes de genese des montmorillonites dandles alterations et les sols. Bulletin Groupe Français Argiles, 22, Jones, B.F. Weir, A.H. (1983). Clay minerals of lake Albert, an alkaline, saline lake. Clays and clay minerals, 31, Singer, A., Stoffers, P. (1980). Clay mineral diagenesis in two East African lake sediments. Clay mineralogy, 15, Dunoyer de Segonzac, G. (1970). The transformation of clay minerals during diagenesis and low grade metamorphism:a review. Sedimentology, 15, Desprairies, A. (1977). Etude sedimentologique de formation â charactere flysch et molasse (Macadonie et Epire-Grece).Ph. D. Thesis, Orsay, 295 s. 45.Sınger A., Galan E. (1984). Paligorskite-sepiolite. - Developments in Sedimentology, Elsevier, 37, Amsterdam, 473 s. 46.Galan E., Castillo A. (1984). Sepiolitepaligorskite in Spanish Tertiary Basins: Genetical patterns in continental environments. In: A. Singer and E. Galan (ed ), Palygorskite, sepiolite, occurences, genesis and uses, developments in sedimentology, Chamley, H. (1989). Clay Sedimentology, Springer-Verlag, Berlin, 623 s. 48.Oliveira, M.T.G, Formoso, M.L.L., Trescaces J.J. (1998). Menuer, clay mineral facies and lateritization in basalts of the Southeastern Parana Basin, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 11, (4),

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU MTA Dergisi 114, 71-84, 1992 YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU Mefail YENİYOL* ÖZ. - Lületaşı olarak tanınan yumru sepiolitler dışında 1960 lı yıllardan bu yana

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998.

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998 Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi:

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki

Detaylı

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 85-94, 2009 21(1), 85-94, 2009 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-IV. Dr.Esref ATABEY. Jeoloji Yüksek Mühendisi

TUFA ve TRAVERTEN-IV. Dr.Esref ATABEY. Jeoloji Yüksek Mühendisi TUFA ve TRAVERTEN-IV Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi DİYAJENEZ Mineraloji Tufa ve travertenlerde egemen kalsit minerali aragonittir. Ayrıca termomineral suların eşlik ettiği ve diyatomalar, sapçıklar

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana Ankara (İmrahor) Killerinin Karakteristik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Characteristic Properties of Ankara (İmrahor) Clays and Its Use as a Construction Material A. G. Çelik

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. Köse ve Kail (eds) İzmir / Türkiye > 21-22 Nisan 1995 Bigadiç Zeolitlerinde X - Işını Mikroprob Cihazı ile Belirlenen Kanserojen Lifsi Yapılaşmalar U. Köktüric, H. Yılmaz

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mehmet ÇİFTEPALA*, Özen KILIÇ**, Mesut ANIL** * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı/Adana ** Ç.Ü. MUh.-Mim.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi MTA Dergisi 122, 95-106, 2000 KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi Selahattin KADiR* ve Zehra KARAKAŞ**

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YEŞİLHİSAR-ARAPLI (KAPADOKYA VOLKANİK PROVENSİ/KVP) VE YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN NEOJEN YAŞLI PİROKLASTİK VE EPİKLASTİK

Detaylı

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KİBÎCÎ 1, Ahmet YILDIZ 2, Metin BAĞCI 3 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO Müdürü AFYON 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu 1905500 1905504 Dersin Adı Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular (Tez Çalışması) Yer Bilimlerinde Uygulanan Fiz. Kim. Lab. Yöntemleri 1905506 Sedimanter Jeodinamik 1905508 Jeokimyasal Verilerin

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

DİLEKÇİ (KONYA BATISI) ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ

DİLEKÇİ (KONYA BATISI) ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ TPJD Bül te ni, Cilt 24, Sa yı 1, Say fa 23-47, 2012 TAPG Bul le tin, Vo lu me 24, No 1, Pa ge 23-47, 2012 GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR

TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 35. 95-102, Şubat 1992 Geological Bulletin of Turkey, V. 35, 95-102, February 1992 TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL

Detaylı

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ *

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * Physico-Mechanical Properties of Dolomitic Limestone Using Filling Materials in Yumurtalık

Detaylı

VII. SEDİMANLAR VE SEDİMANTER KAYAÇLAR

VII. SEDİMANLAR VE SEDİMANTER KAYAÇLAR 52 VII. SEDİMANLAR VE SEDİMANTER KAYAÇLAR VII.1. Süreçler Sedimanter kayaçların oluşabilmesi için çökelme süreçleri olarak tanımlanan ve ard arda gelen olayların gelişmesi şart olup bu oylalar: ana kayacın

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

MERMER - KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER

MERMER - KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER TÜRKİYE III. MERMER SEMPOZYUMU(MERSEM '2001) BİLDİRİLER KİTABİ 35 MAYIS 2001 /AFYON MERMER KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER Nimet OZTANK 1, Ferah TURKMEN ( BACAKOGLU

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 203-208 JOURNAL OF SCIENCE ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Nursev BİLGİN 1, Ali BİLGİN 2, H.Aygül YEPREM 1 1 Yıldız

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

1. JEOLOJİ. Şekil 1: Çukuralan Altın Madeni Lokasyonunu gösterir harita 1.1. LOKASYON

1. JEOLOJİ. Şekil 1: Çukuralan Altın Madeni Lokasyonunu gösterir harita 1.1. LOKASYON 1. JEOLOJİ 1.1. LOKASYON Çukuralan Altın Madeni Türkiye nin batısında, İzmir in 135 km. kuzeyinde, Ovacık Altın Madeni nin 17 km. kuzeybatısında, İzmir ili, Dikili ilçesine bağlı Çukuralan köyünün kuzeyindedir.

Detaylı

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;.

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Jeoloji Mühendisliği s. 36, 47-54,1990 Geological Engineering, n. 36, 47-54, 1990 ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Relationship between soi! composition

Detaylı

BOŞLUK ORANINA GÖRE ZEMİN PRİZMASI ÇİZİLMESİ VE İLGİLİ FORMÜLLERİN ELDE EDİLMESİ

BOŞLUK ORANINA GÖRE ZEMİN PRİZMASI ÇİZİLMESİ VE İLGİLİ FORMÜLLERİN ELDE EDİLMESİ BOŞLUK ORANINA GÖRE ZEMİN PRİZMASI ÇİZİLMESİ VE İLGİLİ FORMÜLLERİN ELDE EDİLMESİ Boşluk oranı tanımından hareket ederek e=v b /V s olduğundan V s =1 alınarak V b =e elde edilmiştir. Hacimler Ağırlıklar

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

Anahtar kelimeler: Dendritli agat, opal, ornatma, manyezit, sepiyolit.

Anahtar kelimeler: Dendritli agat, opal, ornatma, manyezit, sepiyolit. Dereyalak köyü (Eskişehir) çevresindeki agat ve opal oluşumlarının jeolojisi ve ekonomik önemi Ayten Çalık* Uğur Arzoğulları **, * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR XRD (X Ray Diffraction) Cihazı (Rigaku MiniFlex 600)...

Detaylı

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ"

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ" EVALUATION OF BAZALTS AS A

Detaylı

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 1-6, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 1-6, 2012 ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Cevdet

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan

Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4A0028 NATURE SCIENCES Received: January 2009 Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan Series :

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU MTA Dergisi, 140, 37-55, 2010 ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU Ýlhan SÖNMEZ * ÖZ.- Ekonomik yönden önemli bir sodyum sülfat minerali olan blödit (Na 2 Mg(SO 4 ) 2.4H

Detaylı

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN ve Doç. Dr. Emel ABDİOĞLU 1. BÖLGESEL JEOLOJİ VE STRATİGRAFİ

Detaylı

BİLECİK BEJ MERMERLERİ; VEZİRHAN BÖLGESİ JEOLOJİK ETÜD VE DEĞERLENDİRMESİ

BİLECİK BEJ MERMERLERİ; VEZİRHAN BÖLGESİ JEOLOJİK ETÜD VE DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE İV MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KITABI I8-I9 Aralık 2003 BİLECİK BEJ MERMERLERİ; VEZİRHAN BÖLGESİ JEOLOJİK ETÜD VE DEĞERLENDİRMESİ Bektaş UZ*, Gürkan BACAK*, Şenel ÖZDAMAR*, Mustafa

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sonay BOYRAZ-ASLAN Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 29/05/1979 Adres Müh. Böl. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Telefon : 0 533 416 29 28

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİ BATI KESİMİ JEOTEKNİK HARİTASINDA KULLANILAN KRİTERLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİ BATI KESİMİ JEOTEKNİK HARİTASINDA KULLANILAN KRİTERLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 2 : 211-219

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

A. Baykal. Use of Foça Tufs As Fill Material in the Cement Industry

A. Baykal. Use of Foça Tufs As Fill Material in the Cement Industry Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) izmir / Türhye / 21-22 Nisan 1995 Foça Tüflerinin Çimento Sanayiinde Tras Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği A. Baykal Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Devrim GÜRBÜZ AYAŞ VE KUZEYİNİN (ANKARA) JEOLOJİK VE PETROGRAFİK İNCELENMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye İsparta Yöresi Kil Yataklarının Seramiğe Uygunluğunun Araştırılması V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh.

Detaylı