Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu."

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), , (3), , 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accept: ) Özet: İnceleme alanı Elazığ İli nin yakın güneyinde düşük enerjili ramp tipi göl ortamında çökelmiş olan Neojen yaşlı tortulları kapsamaktadır. Bordo yeşil rekli karbonatlı-kumlu kiltaşı, beyazımsı bej renkli killi kireçtaşı ve kireçtaşları ve yer yer bunlarla ardalanmalı paleosol seviyelerinden oluşan gölsel istifte iki farklı lokasyonda ölçülü kesitlerden alınan örneklerde optik mikroskopi, X-ışınları difraksiyonu (tüm kayaç ve kil fraksiyonu), taramalı elektron mikroskopi (SEM) ile ph ölçümleri yapılmış, böylece göl basenindeki kayaçların mineraloji ve petrografisi ortaya çıkarılmıştır. Mineralojinin yanal ve düşey yöndeki değişimleri tespit edilmiş ve minerallerin oluşumlarına yönelik yorumlar yapılmıştır. Killi-karbonatlı kayaçlardaki genel doku mikritik olup yer yer bireşleşme ve erime boşluklarına rastlanılmıştır. Göl basenin en yaygın mineral parajenezini kil+kalsit oluşturmakta ve bu birlikteliğe sırasıyla dolomit, kuvars, feldispat ve opal mineralleri eşlik etmektedir. Kil minerallerini ise çokluk sırasına göre smektit, paligorskit, klorit, illit, S-I, S-C, sepiyolit ve halloysit mineralleri oluşturmaktadır. Göl baseninin kenar kesimlerinde kalsit, kuvars, feldispat minerallerine daha yüksek oranda rastlanılmasına karşın, basenin merkezine doğru kuvars ve feldispat azalıp, dolomit ve sepiyolit minerali ortaya çıkmaktadır. Bu mineralojik değişimin nedeni baseninin kenar kesimlerinde detritik kuvars ve feldispatın da yüksek oranda olması, ve ortamın Mg/Ca oranının düşük olmasından dolayı buradaki jeokimyanın dolomit ve sepiyolit oluşumuna elverişli olmamasıdır. Basenin kenar kesimlerinde paligorskit+ kalsit oluşmuş, merkeze doğru ph, tuzluluk ve alkalinitenin artışı ile paligorskit +dolomit+ sepiyolit oluşumu gerçekleşmiştir. Paligorskitin, basenin kenar kesimlerindeki örneklerde dolomit yerine kalsitle beraber bulunması ve paligorskit+dolomit parajenezine sadece merkezi kesimlerde rastlanılması ortamdaki Mg un dolomitten önce paligorskit tarafından yapıya alındığını göstermektedir. Mineralojik parajenezler ve SEM çalışmaları esas alındığında kalsit ve dolomit kimyasal çökelimle oluşmuş, volkan camından dönüşüm ile smektit, paligoskit ve sepiyolit gibi neoforme kil mineralleri meydana gelmiştir. Az oranda bulunan diğer kil mineralleri illit, klorit, S-I, S-C ve halloysit ise çevre kayaçlardan göl ortamına kırıntılılar olarak taşındığı geçerli görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Neojen Göl, Mineraloji, Paligorskit, Sepiyolit, Alkalinite Mineralogy of Neogene Lacustrine Sedıments in the Southern Vicinity of Elazığ Abstract: Investigation area cover Neogene sediments which precipitated in conditions of the low energy and shallow ramp type lake in the southern vicinity of Elazığ. The impricate of lake basin consist of red and green carbonatedsandy claystones, and white-beige clayey-sandy limystones, limestones, and paleosol intercalations. The lateral and vertical mineralogical differences of the basin were investigated using methods such as optical microscopy, SEM, X- ray diffractometry (whole rock and clay fractions) and ph measurements on the samples taken from two type sections in basin. The texture of the clayey carbonated rocks have a fine-grained micritic texture. The common whole minerals of basin are clay+calcite, the other minerals are in decreasing order; dolomite, quartz, feldspars and opal. The clay minerals are in decreasing order; smektite, paligorskite, klorite, illite, S-I, sepiyolite, S-C kaolinite. The margins of the basin are rich in calsite, detritic quartz and feldspar. Quartz - felspar decrise, and dolomite - sepiolite emergence toward central of basin. because of geochemical variations. Paligorskite+calcite formated at the edge of the basin, Alkalinity, ph and Mg/Ca increase caused for formation of paligorskite +dolomite+ sepiyolite paragenesis towards central parts of basin. The togetherness of paligoskite + calcite at the edge, and presence of paligoskite+dolomite in only centre of the basin show that paligorskite used Mg ions earlier than dolomite. The mineralogical paragenesis and SEM abservations show that calcite, dolomite were probably formed as chemically precipitation, smectite, paligorskite and sepiolite are due to origins of the transformations of volcanic glass alcaline conditions and other clay minerals, illite, chlorite, S-I, S- C and halloysite transported as detritic minerals. Key Words: Neojene Lake, Mineralogy, Paligorskite, Sepiyolite,Alkalinity.

2 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu 1.Giriş Çalışma alanı 1/ ölçekli Elazığ K42- d3 paftasında Aksaray Mahallesi nin (Elazığ) güneyinde yer almaktadır (Şekil 1). Doğu Anadolu Bölgesi nde Neotektonik dönem süresince kıvrımlar, bindirmeler, doğrultu atımlı faylara bağlı olarak D-B doğrultulu dağ arası havzalar ve K-G doğrultulu açılma çatlaklarıyla ilişkili olarak volkanizma meydana gelmiştir. Bu havzaların dolgularını volkanizmayla iç içe gelişmiş olan Neojen yaşlı karasal fasiyesler oluşturmaktadır [1,2,3,4]. Bölgede geniş yüzeylemeler sunan bu Neojen birimlerin stratigrafik özellikleri ile neotektonizmaya bağlı olarak gelişen morfolojik, yapısal ve volkanik olaylar, bir çok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Neotektonik dönemde Doğu Anadolu da izlenen bu yoğun sıkışma tektoniği, Elazığ Havzası nda da etkili olmuş ve söz konusu olan volkanizma ve bununla yanal düşey yönde geçişli durumdaki tektonik kontrollü sığ ve çalkantılı göllerde oluşmuş olan ince ve kaba kırıntılılar, kireçtaşı, tüfit ve yer yer turbalardan oluşan, akarsu çökellerinin de eşlik ettiği gölsel çökeller meydana gelmiştir [5]. Çalışma konusu olan sedimanlar, bu gölsel çökellerden biri olup, inceleme alanı ve çevresinde bu güne kadar farklı amaçlarla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aksoy [6] çalışma alanı ve yakın çevresinin jeolojisini çalışmış, sahadaki göl çökelleri, volkanit ve volkanoklastitleri Karabakır Formasyonu adı altında incelemiştir. Üstündağ [7] bu gölsel oluşukların sedimentolojisini çalışmış ve burada düşük enerjili ramp tipi sığ göl ortamı şartlarının hüküm sürdüğünü belirtmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda, Çaybağı Beldesi civarında, inceleme konusu olan çökellere benzer özellikte ve aynı volkanitlerden malzeme almış olan göl-nehir çökellerinde sırasıyla kalsit, smektit, klorit, S-C, illit, dolomit, feldispat, aragonit, kuvars, opal-ct, oluşumlarına yönelik yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. A, kristobalit, jips ve anhidrit mineralleri saptanmıştır [8]. Bu çalışmada Elazığ ın yakın güneyinde Neojen yaşlı gölsel çökellerin mineralojisi incelenmiş, göl baseninin faklı kesimlerindeki mineralojik değişimler belirlenmiş, mineralojik parajenezden yararlanarak minerallerin 2. Jeolojik Konum İnceleme alanında Keban Metamor-fitleri, Kırkgeçit Formasyonu ve Elazığ Magmatitleri Neojen yaşlı gölsel basenin temelini oluşturmaktadır. Bazaltik lav ve piroklastitler bu göl çökelleri ile yanal ve düşey yönde geçişlidir (Şekil 1a). Palu Formasyonu ve alüvyonlar sahanın Neojen sonrası birimlerini oluşturur.tüm bu birimlerin genel jeolojik özelliklerini Aksoy [6] çalışmış olup, bu çalışmada araştırmacı tarafından birimler için önerilen yaş aralıkları esas alınmıştır. Harita alanının batısında yüzeyleyen Keban Metamorfitleri inceleme alanının en yaşlı birimi olup, beyaz renkli, oldukça fazla kırık ve çatlaklı mermerlerle karakterize edilir. Aksoy [6] bölgenin jeotektonik evrimiyle uyumluluğunu düşünerek metamorfitlerin metamorfizma yaşını Geç Kretase olarak benimsemiş, birimin yaşını Permiyen-Alt Triyas olarak belirtmiştir. İnceleme alanında geniş yayılıma sahip olan ve çoğunlukla bazalt, andezit, piroklastitler ve bunları kesen değişik kalınlıktaki dasitlerden oluşan Elazığ Magmatitleri Bingöl ün [9] volkanik birimine karşılık gelmektedir. Araştırmacı, bu volkanik kayaçların düşük dereceli bölgesel metamorfizmaya uğrayarak klorit epidot gibi ikincil mineral toplulukları içerdiğini belirtmiştir. Yazgan [10,11] K/Ar yöntemiyle birimin volkanik kayaçlarının Kampaniyen-Santoniyen yaşında olduğunu saptamıştır. Aksoy [6] ise stratigrafik ilişkiyi 364

3 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 1. Çalışma alanının a. Jeolojik haritası b. Yer bulduru haritası (Aksoy [6] dan sadeleştirilerek). 365

4 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu dikkate alarak magmatitlere Koniasiyen- Meastrihtiyen yaşını vermiştir. İnceleme alanının güney kesimlerinde yer alan Kırkgeçit Formasyonu nun egemen litolojisini kumtaşı, çamurtaşı ve konglomera merceklerinden oluşan filiş fasiyesi oluşturur. Birimdeki konglomera merceklerinin bileşenlerini Keban Metamorfitleri, Elazığ Magmatitleri ve harita alanının dışında kalan ve kumlu kireçtaşı ve kireçtaşlarından oluşan Harami Formasyonu ndan türeyen kayaç parçaları oluşturmaktadır. Aksoy [6], Özkul ve Üşenmez [12] İçerdiği fosil topluluğuna göre Elazığ çevresindeki formasyon için Orta Eosen- Üst Oligosen yaşını önermişlerdir. Çalışma konusu olan gölsel birim kiltaşı, killi kireçtaşı ve kireçtaşlarından meydana gelmektedir.yer yer bunlarla ardalanmalı olan paleosol seviyeleri de mevcut olup bunlar bataklık sığ su çökelleri (palustrin) olarak yorumlanabilir [13,14]. İncelemelerimize göre genellikle mikritik karakter sunan kireçtaşları gastropod kavkı parçaları, bitki kökleri ve mangan dentritleri içeren beyaz, bej, pembemsi renkli killi, dolomitli ve saf kireçtaşlarından meydana gelmektedirler. Bunlar sert, çatlaklı ve yer yer erime boşluklarına sahip olup, Boz Tepe de daha kalın seviyeler halindedir. Bu kireçtaşı ve killi kireçtaşı seviyeleri ile ardalanmalı olan bordo ve yeşil renkli kil oranı çok yüksek gevşek dokulu kiltaşı seviyeleri ise Rızvan Tepe kesitinde daha kalın seviyeler halinde gözlenmişlerdir. Boz Tepe nin güneydoğusunda gölsel birim ile girift durumda olan bazaltik lav seviyeleri, Elazığ Magmatitleri nin üzerine uyumsuz olarak yer almakta, yer yer zayıf çimentolanmış veya hiç tutturulmamış çakıl, kum ve kil depolanmasından oluşan Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir (Şekil 1a). Bingöl [9] lavlarda yaptığı mikroskobik gözlemlerde bunların çoğunlukla olivinli bazaltlar olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sınırlı da olsa Tadım Manastırı ve Altınçevre Köyleri nin kuzeyindeki yüzeylemelerde kırmızımsı-kahverenkli tüf seviyeleri birimin taban seviyelerini oluşturur. Bu tüf seviyesinde boyutları 5-50 cm arasında değişen bazaltik lav parçaları da bulunur. Bir karasal ortam ürünü olan birim için Hempton ve Savcı, Sirel ve diğ. [15,16] Üst Miyosen yaşını önermiş, Sungurlu ve diğ. [17] aynı yaş önerisini benimsemişlerdir. Türkmen [18] ve Aksoy [6] ise yaş belirleyecek kesin veriler olmamakla birlikte, stratigrafik konumuma göre Üst Miyosen-Pliyosen yaş aralığının birim için daha uygun yaş olacağını belirtmişlerdir. İlk kez Çetindağ [19] tarafından tanımlanan harita alanının güneydoğusunda Altınçevre nin batısında yüzeyleyen Palu Formasyonu, inceleme alanında konglomeralardan oluşmaktadır. Çoğunlukla matriks destekli olan konglomeraların çakıllarının hemen tamamı Kırkgeçit formasyonundan türemiştir. Aksoy [6] stratigrafik konumunu esas alarak birimin yaşını Pliyosen olarak belirtmiştir. Tüm bu birimleri yer yer uyumsuz olarak örten yaklaşık 5 ile 15 m kalınlık sunan gevşek, tutturulmamış olan Holosen yaşlı alüvyonlar inceleme alanının en genç çökellerini oluşturmaktadır. 3. Materyal ve Metod Litolojik özellikleri yukarıda kısaca verilen gölsel çökellerden Rızvan Tepe ve Boz Tepe den alınan ölçülü kesitlerden örnekler üzerinde optik mikroskop, X-Işınları Difraktometri (tüm kayaç- TK ve kil fraksiyonu- KF), Taramalı elektron mikroskopi (SEM), ve ph ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Optik mikroskop incelemelerinde 25 adet killi ve saf kireçtaşı örnekleri James Swift marka polarizan mikroskopta incelenerek bunların tane bileşenleri ve çimentosu belirlenmiş ve Folk [20] sınıflaması esas alınarak petrografik tanımlamaları yapılmıştır Kayaçların mineralojik bileşimleri ve kil boyu bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla 24 adet örnekte X- Işınları Difraksiyonu tüm kayaç ve 18 örnekte kil analizleri yapılmıştır. Bunun için ince öğütülmüş örneklerin difraktogramları Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi nde (MTA) Rigaku D-MAXIII model X-Işınları difraktometresinde (Cu Kα, Ni filtre, 30 ma akım şiddeti, 40 kv gerilim) çekilmiştir. J.C.P.D.S kartoteksleri dikkate alınarak değerlendirilen minerallerin piklerinin yükseklikleri mm cinsinden ölçülerek bunların yarı-nicel yüzdeleri hesaplanmıştır. Kil boyu mineralojik bileşimin belirlenmesinde, kimyasal 366

5 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi çözme (karbonat, sülfat, organik madde ve sülfürlerin uzaklaştırılması), yıkama (kararlı süspansiyon elde edilmesi) ve sifonlama (kil fraksiyonunun kazanılması) işlemlerinin uygulanmasından sonra sedimantasyon yolu ile ayrılan 2 µm nin altındaki kil fraksiyonlarının sağlıklı bir şekilde tanımlanılabilmesi için tüm killi örneklerin üç ayrı difraksiyon kaydı (normal, etilen glikollü ve fırınlı) alınmıştır. Kil boyu minerallerin yarı nicel yüzdeleri glikollü çekimlerden [21] tarafından hesaplanan mineral intensite faktörü katsayıları esas alınarak hesaplanmıştır. Minerallerin morfolojik ve dokusal özelliklerinin belirlenilebilmesi için 3 adet örnekte taramalı elektron mikroskop incelemeleri (SEM) gerçekleştirilmiştir. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nde (TÇMB) yaklaşık 0.5 cm 3 lük örneğin doğal yüzeyi altınla kaplanmış ve bunlar LO-435VP marka X büyütmeli taramalı elektron mikroskopta incelenilmiştir. 40 örnekde PH ölçümleri Fırat Üniversitesi laboratuvarında Thermo-Orion marka ph metre ile Keller ve Matlack [22] yönteminden yararlanılarak yapılmıştır. Bunun için 10 gr örnek üzerine 50 ml de iyonize su ilave edilmiş, daha sonra sırasıyla 2, 4, 24, 48 saat sonrasında ölçümler yapılmış ve bunların ortalamaları alınmıştır. 4. Mineralojik Bulgular 4.1. Optik mikroskop incelemeleri Gölsel istifi oluşturan killi karbonat kayaçların genel dokusu mikritiktir. XRD incelemeleri sonucu bunların bileşimlerinin Rızvan Tepe kesitinde RZ15 örneğinde çok düşük orandaki dolomit bileşiminin dışında tümüyle kalsitten oluştuğu, Boz Tepe kesitinde ise buna büyük oranda dolomitin de eşlik ettiği belirlenmiştir. Yer yer orta ve iri taneli kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan ve taneler arasında boşluk dolgusu olarak meydana gelmiş olan sparitlere de rastlanılmıştır. Mikritik malzemede yüzer konumda olan ostrakod kavkıları ve bitki fosilleri gibi biyoklastik bileşenler allokemleri oluşturmaktadır (Şekil 2). Çok iyi korunmuş olan kavkı parçaları olmasına rağmen bunlar bazı yerlerde kısmen parçalanmış durumda görülebilmektedir. Bu kavkıların boşlukları kuvars, mikrit, sparit, iri kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan dolgular içermektedir. İncelenen örneklerin çoğunda kuruma çatlakları ve kuruma bireşlerine de rastlanılmıştır Taramalı elektron mikroskop incelemeleri RZ15, BZ17 kumlu kiltaşı ve BZ11 killi kireçtaşı örneklerinde gerçekleştirilen SEM çalışmalarında X-Işınları Difraktometri ile belirlenen sub-mikroskobik minerallerin şekil, biçim ve boyut gibi morfolojik özellikleri, olasıl mineral değişimleri ve diğer bileşenlerle olan dokusal ilişkiler belirlenmiştir. Karbonat minerallerinden dolomit, RZ15 ve BZ11 örneklerinde bağlayıcı malzeme içinde kümeler halinde veya tek olarak özşekilli rombohedral sferülitler şeklinde gözlenmektedir (Şekil 3). Bu sferülitlerin oldukça düzgün yüzeylere sahip olduğu, büyüklüklerinin 3-6 µm arasında değiştiği ve gözeneklerde büyüyenlerin daha iri kristaller oluşturdukları gözlenmiştir. Özşekilli dolomitin yanısıra aynı örneğin bazı kesimlerinde gül biçimli olarak gelişmiş dolomitlere de rastlanılmıştır (Şekil 3). Folk ve Land [23] ve Tucker [24], bu tür morfolojik ve dokusal karakteristik sunan dolomitlerin sulu çözeltilerden itibaren birincil olarak doğrudan çökelimle oluştuğunu belirtmişlerdir. Kayaçların boşluklarında ve/veya bağlayıcı malzemedeki 1-3 µm arasında tipik trigonal simetriyle kolayca tanınabilen genellikle bitişik yada ayrı bulunan özşekilli kalsit kristallerine rastlanılmıştır (Şekil 4). Strong ve diğ. [24] özşekilli olan bu kalsit kristallerinin vadoz ortamında gelişen menisküs çimentoya işaret ettiği belirtmişledir. 367

6 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 2. Miktritik malzeme içerisinde ostrakod kavkı parçaları İncelenen tüm örneklerde smektitlerin volkanik cam üzerinde süngersi cornfleks doku gösteren kabarık levhalar halinde geliştiği gözlenmiştir. Camsı tüflerde küresel bozunmalar ve volkanik cam kıymıkları oluşmuş olup (Şekil 3-4) bunlar volkanik camın alkali şartlarda çözünmesi ile smektit oluşumu esnasında meydana gelen volkanik cam boşluklarıdır. Sepiyolit ve paligorskitten oluşan BZ17 örneğinde paligorskitler lifsi, düzgün kenarlı, yer yer düzensiz görünümlü, 2-4 mikron arasında değişen lif demetleri halinde gözlenmektedir. Sepiyolitler ise yelpaze biçimli (fan-like) 5. Mineraloji 5.1. X Işınları incelemeleri (X- ray difraksiyon İncelemeleri) Ölçülü kesitlerden alınan 24 adet örnek üzerinde XRD-TK ve bunlarn 18 sinde XRD- KF çözümlemelerine göre kalsit, dolomit, kuvars, feldispat opal ve kil minerallerinden smektit, paligorskit, klorit, illit, smektit/illit, smektit/klorit, sepiyolit ve halloysit minerallerine rastlanılmıştır. demetler halinde, bükülmüş, ipliksi morfolojiye sahip, 2-8 mikron boyutunda, kalınlıkları 1 mikrondan küçük olan lifler halinde olup (Şekil 5) her iki mineral de volkanik cam üzerinde gelişmiş otijenik olarak meydana gelen bir morfolojiye sahiplerdir. Kaolinit mineraline sadece RZ15 ve RZ16 örneğinde düşük oranda rastlanılmıştır. XRD ve SEM incelemelerinde bu kaolenler halloysittir. RZ15 örneğinde borumsu görünümlü halloysit minerallerine de rastlanılmıştır (Şekil 6). Tüm kayaç bileşenlerinden dolomitin kristallik derecesi için XRD profillerinde (104) yansımaları ölçülmüş ve bunların arasında olduğu ve bileşimlerinin ideal dolomite uygun [26] olduğu görülmüştür. Kalsitin (104) yansıma değerleri ise düşük Mg kalsitten kalsite değişen 3.00 A o ve 3.03 A o arasında değişim gösteren değerler sunmaktadır. Ayrıca sekiz örnekte birkaç pikin birleşmesiyle yansıma değerleri A o arasında değişim gösteren Mg kalsit mineraline ait piklere de rastlanılmıştır. 368

7 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 3. Özşekilli ve gül şekilli dolomit mineralleri (Do), smektit oluşumu esnasında volkanik cam üzerinde gelişen volkanik cam kıymıkları VC), ve Smektit (Sm) mineralleri Şekil 4. Öz şekilli kalsit (Ca ) ve dolomit (Do) mineralleri, smektit oluşumu esnasında volkanik cam üzerinde gelişen volkanik cam kıymıkları (VC), Smektit (Sm) mineralleri. 369

8 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 5. Volkanik cam üzerinde gelişmiş yelpaze biçimli ve ipliksi sepiyolit- paligorskit lif demetleri Şekil 6. Borumsu görünümlü halloysit minerali (Ha), Smektit (Sm) mineralleri 370

9 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi XRD profillerinde smektitlerin (001) pik şiddetleri genellikle düşük, pik genişlikleri fazladır olup kötü kristalinite göstermektedir. Kristalinitelerin kötü olması otijenik simektit oluşumuna işaret etmektedir [27,28]. RZ1 örneği dışında (001) pik normal çekimde ve glikollü çekimde ise arasında değişim göstermektedir ki bu değerler de smektitlerin Ca montmorillonit olduğunu göstermektedir [29]. Sadece RZ1 örneğinde smektitin (001) piki normal çekimdeki 12.6A o yansıması, glikollü çekimde 18 A o a yıkılmış olup bunun da Na montmorillonit olduğu tespit edilmiştir. Klorit mineralleri (001) reflek-siyonları 14,2 A o ve (002) refleksiyonlarının 7.10 A o dan büyük olması, (002) piklerinin yayvan pikler vermesi, bu minerallerin Fe ce zengin klorit olduğunu göstermektedir [30]. Paligorskit 10.4, 6.4, 4.2, sepiyolit 12.8, 7.6 ve 4.6 karakteristik pikleri ile tanımlanmış olup yönlü plaketlerden elde edilen difraktogramlarda bu minerallerin ısıl işlemli çekimlerinde piklerin şiddetlerinin azaldığı görülmüştür [31]. Paligorskit minerallerinin hangi kristal sistemine sahip oldukları araştırılmıştır. Bunun için ortorombik ve monoklinik form için Chisholm [32,33] tarafından önerilen pikler incelenmiş ve paligorskitlerin ortorombik forma ait piklerinin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. BZ17 örneğinde monoklinik forma da rastlanılmıştır. Normal ve glikollü çekimlerde RZ15 ve RZ16 örneklerinde görülen 7.35, 4,44, 3,58 A o değerlerine sahip olan piklerde ısıl çekimlerde yıkılma görülmüş olup bunların halloysit oldukları tespit edilmiştir [34] Minerallerin dağılımı Kayaçların klastik ve kimyasal bileşenlerine göre sınıflamasında Futchbauer [34] sınıflaması esas alınmıştır. Buna göre karbonatlı kiltaşı, karbonatlı kumlu kiltaşı, kumlu kiltaşı, killi kireçtaşı, kireçtaşlarından oluşan Rızvan Tepe kesiti ve Boz Tepe kesitleri örneklerinde yapılan XRD TK ve XRD-KF incelemeleri tablo 1-2 de görülmektedir. İnceleme alanının batısında Rızvan Tepe kesitinden alınan örneklerde sırasıyla kil, kalsit, kuvars, feldispat, Opal ve çok düşük miktarda dolomit mineralleri saptanmıştır. Kuvars ve feldispat minerallerinin bulunuş frekansları ve genel ortalamaları bu kesitte daha yüksek çıkmıştır (Tablo 1, Şekil 7). Kesitin kil fraksiyonunda sırasıyla smektit, paligorskit, klorit, illit, S-C, kaolinit ve S-I saptanmıştır. Smektit hakim olan kil mineralidir ve bolluğu %24-82 arasında değişmektedir. Diğer minerallerin bulunuş frekansı daha düşük olup paligorskit %16-46, klorit %15-29, illit %11 - %19, halloysit %8-%10; S-I %6-18 ve S-C %13-15 arasındadır. İnceleme alanının daha doğusunda yer alan Boz Tepe kesitinden alınan örneklerde sırasıyla kalsit, kil, dolomit, feldispat, kuvars mineralleri saptanmıştır (Tablo 2, Şekil 8). Rızvan Tepe de çok düşük miktarda rastlanan dolomit minerali bu kesitte yüksek orandadır. Kuvars ve feldispat mineralinin hem bulunuş frekansı hem de genel ortalama miktarı Rızvan Tepe kesitine göre düşüktür. Kesitin kil fraksiyonunda sırasıyla smektit, paligorskit, klorit, S-I, illit, sepiyolit, S- C mineralleri saptanmıştır. Bu kesitte de hakim olan kil minerali smektittir. Smektit, % ; paligorskit %17-53, klorit %15-29, S-I %13-26 arasında değişmektedir. Diğer minerallerin bulunuş frekansı daha düşük olup; illit %10-25, sepiyolit %14-60; ve S-C % arasında değişmektedir (Tablo 2). 371

10 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Tablo 1. Rızvan Tepe örneklerinin tüm kayaç ve kil mineralleri dağılımları S-C: Smektit/Klorit, S-I: Smektit/İllit TÜM KAYAÇ MİNERALLERİ KİL MİNERALLERİ Kalsit Kuv. Felds. Dolo. Opal Kil Smek. Pali. Klorit S-C S-I İllit Halloy. RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ B.Frekansı Gen.Ort Tablo 2. Boz Tepe örneklerinin tüm kayaç ve kil mineralleri dağılımları S-C: Smektit/Klorit, S-I: Smektit/İllit TÜM KAYAÇ MİNERALLERİ KİL MİNERALLERİ Kalsit Kuv. Felds. Dolo. Opal Kil Smek. Pali. Klorit S-C S-I İllit Sep. BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ B.Frekansı Gen.Ort

11 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Şekil 7. Rızvan Tepe kesitinin tüm kayaç ve kil minerallerinin dağılımı 373

12 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Şekil 8. Boz Tepe kesitinin tüm kayaç ve kil minerallerinin dağılımı 374

13 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi 6.Tartışma ve Sonuçlar Saha ve laboratuvar incelemelerinden elde edilen veriler, mineralojik çeşitlilik ve parajenezler inceleme konusu olan göl çökellerinin volkanizma etkisinde, alkalin bir ortamda oluşmuş minerallerden meydana geldiğini göstermiştir. Gölsel istifi oluşturan killi-karbonatlı kayaçların genel dokusu mikritiktir. XRD incelemeleri sonucu bunların bileşimlerinin Rızvan Tepe kesitinde kalsitten oluştuğu, Boz Tepe kesitinde ise buna büyük oranda dolomitin de eşlik ettiği belirlenmiştir. Yer yer orta ve iri taneli kalsit ve dolomit kristallerinden oluşan ve taneler arasında boşluk dolgusu olarak meydana gelmiş olan sparitlere de yer yer rastlanılmıştır. Mikritik malzemede yüzer konumda olan ostrakod kavkıları ve bitki fosilleri gibi biyoklastik bileşenler allokemleri oluşturmaktadır. Yağışlı mevsimlerde çökelen kireçtaşlarında değişen iklimsel ve mevsimsel koşullara bağlı olarak kuruma çatlakları oluşmuştur. Oldukça yaygın olarak izlenen bu kuruma çatlakları, bitki kök izleri de zaman zaman ortamda kurak iklim koşullarının egemen olduğunu göstermektedir [35-36]. Kireçtaşı, killi kireçtaşı, kiltaşı seviyelerinden oluşan göl çökellerinde en yaygın mineral parajenezini kil+kalsit oluşturmakta, bu birlikteliğe sırasıyla dolomit, kuvars, feldispat ve opal mineralleri eşlik etmektedir. Kil mineralleri çokluk sırasına göre smektit, paligorskit, klorit, illit, I-S, sepiyolit, S-C ve halloysit mineralleridir. Kuvars ve feldispat mineralleri gölün baseninin kenar kesimlerinden alınan Rızvan Tepe kesitindeki örneklerde, basenin merkezi kesimleri olan Boz Tepe kesiti örneklerine göre yüksek oranda çıkmış olup bunların büyük bölümü çevredeki filiş karakterli kumlu, killi, karbonatlı birim, Elazığ Magmatitleri nden düşük enerjili akarsu ve rüzgar yardımıyla detritik olarak taşınmışlardır. Örneklerde az miktarda rastlanan opal minerali (ort %1.12) göl çökellerinde mevcut volkanik materyalin göstergesi olup [37], bu malzemenin alkali şartlarda smektit mineraline dönüşmesi sonucu açığa çıkmıştır.. Göl baseninin ana kil minerali olan smektitin az da olsa çevre kayaçlardan gelmiş olması doğal bir mekanizmadır. Göl alanına yakın olan Eosen yaşlı filiş niteliğindeki Kırkgeçit Formasyonu İsrail de Neotetis in güneydoğusunda Senoniyen ve Eosen de oluşmuş olan denizel filiş niteliğindeki sedimanların devamı niteliğinde olup [38], bu sedimanlarda simektit baskın mineraldir. Bentor [39] Senoniyen sonrası Tetis Okyanusu nda oluşan denizel killeri incelemiş ve bunlarda smektititin en önemli kil minerali olduğunu belirtmiştir. Detritik smektitin bir kısmının Elazığ Magmatitlerinden de taşınması olasıdır. Bununla birlikte göl baseni detritik getirimin az olduğu düşük enerjili ramp tipi göl ortamını belirleyen özellikler sunmaktadır [6], ki bu da minerallerin oluşumunda neoformasyonun da önemli bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Piroklastiklerin egemen olduğu göl ortamında bunların hızlı bir şekilde hidroliziyle açığa çıkan katyonlardan itibaren smektitlerin oluşması bilinen bir mekanizmadır [40,41]. SEM incelemelerinde smektitlerin çoğunluğunun volkan camından dönüşüm ile kuş tüyü şeklinde süngersi doku gösterdiği, otijenik smektit oluşumuna bağlı olarak volkanik cam kıymıkları ve boşluklarının geliştiği tespit edilmiştir. XRD incelemelerine göre kloritler Fe ce zengin olup bunlar çevre kayaçlardan metamorfitlerdeki illit ve kloritce zengin killi seviyelerden, Eosen yaşlı filişlerinden ve Elazığ Magmatitleri nin volkanit ve piroklastitlerinin alterasyonuyla oluşarak detritik olarak gelmiş olmalıdır. Singer ve Stoffers çok tuzlu göl suyunda K/Na oranının yüksek olması ile smektitten illite dönüşüm olabileceğini ve bu dönüşüm sırasında analsim oluşumunun da [42] gerçekleştiğini belirtmiştir. Örneklerde hiç analsime rastlanılmamış olup göl suyu kimyasının neoformasyon illit oluşumuna müsait olmaması bu mineralin mevcut göl ortamında otijenik olarak oluşumuna ters düşmektedir. S-C karmaşık tabakalı smektit-klorit interstratifıyesi (Korenzit), Kırkgeçit Formasyonu flişleri, Elazığ Magmatitleri ve Neojen yaşlı bazaltların bozunması ile çevre kayaçlardan detritik olarak gelmesi olasıdır. 375

14 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu Bununla birlikte simektitin ortamdaki Mg'ca zengin çözeltilerle agradasyonu sonucunda oluşabilmektedir. Bu, Dunoyer de Segonzac [43] ve Desprairies [44] tarafından korenzit oluşumunun olası mekanizmalarından biri olarak önerilmiştir. Ancak mineralin bulunuş frekaslarının illit, S-I gibi detritik minerallerle yaklaşık oranda olmalarından dolayı bunların da büyük bölümünü detritik olarak yorumlanmışlardır. Paligorskitler değişik jeolojik ortamlarda detritik, diyajenetik, neoformasyon minerali olarak bulunabilmekte, smektit veya volkan camından dönüşebilmektedir [45]. SEM çalışmalarında paligoskitlerin volkan camından dönüşüm ile oluştukları görülmüştür. Bu durumda volkanik camın Al, Fe ve silisik asit bileşenleri ve göl suyundaki Ca paligorskiti oluşturmuştur. Örneklerin çoğunluğunda görülen paligorskitin, bir çok örnekte dolomit yerine kalsitle beraber bulunması, ortamdaki Mg un dolomitten önce paligorskit tarafından kullanıldığını göstermektedir. Rızvan Tepe civarı göl baseninin kenar kesimleri olup, burada ortamın Mg/Ca oranının düşük olması Mg + kalsit oluşumuna neden olmuş, burada dolomitin oluşumuna yetecek kadar Mg bulunmamıştır. Basenin merkezi kesimlerinde Boz Tepe kesitine doğru alkalinite, ph ve tuzluluk artışına bağlı olarak artan Mg miktarı ile paligorskit+dolomit oluşumu gerçekleşmiştir. SEM çalışmanda volkan camında dönüşümle oluşmuş olan sepiyolit liflerine rastlanılmıştır. Smektit ve volkan camının birlikteliği ve alkali ortam sepiyolit oluşumu için önemli olan unsurlardır [45]. Paligorskit ve smektit mineralleriyle rastlanan sepiyolit ile ilgili çalışmalar, bu minerallerin oluşumu için ph değerinin 8-8,5 olması, yeteri miktarda Mg olması gerekliliğini ortatya koymuştur [46]. Ölçülen ph değerleri bu değerlere uymakta olup (8,26-8,40) sepiyolitin otijenik olarak meydana gelmesi için gerekli olan tüm şartlar göl baseninde mevcuttur. Ayrıca bu minerale sadece ph ve alkalinitenin daha yüksek olduğu Boz Tepe kesitinde rastlanılmış olması da bunların otijenik olarak meydana geldiğini göstermektedir. Eğer mineral çevre kayaçlardan taşınmış olsaydı, basenin kenarında da görülmesi gerekirdi. Mineralin oluşumu için gerekli olan Mg, göle volkanizma sırasında düşen 376 piroklastitlerde mevcut olup, detritik olarak basene bölgedeki bazik kayaçlardan, dolomitik kireçtaşlarından ve karbonatlı killi çevre kayaçlardan sağlanması da doğaldır. RZ15-16 örneklerinde az miktarda rastlanan kaolinit minerali halloysit bileşiminde olup, Chamley [47] mineralin alterasyon zonlarında koyu renkli mineraller yada feldispatlardan türeyen simektitlerin transformasyonu sonucu oluşabildiği gibi trakitlerin alterasyonu ile de oluştuğunu, Oliveira ve diğ. [48] alterasyon zonlarında ortamdaki gözenek suyunun azlığı durumunda feldspatlardan dönüşümü ile kaolinitlerin borumsu görünümlü halloysit minerallerine dönüştüklerini belirtmişlerdir. İnceleme sonuçlarına göre göl ortamının kimyasal şartları neoformasyon ile halloysit oluşumuna müsait olmayıp çok az oranda bulunan bu mineral de çevre kayaçlardan detritik olarak geldiği şeklinde değerlendirilmiştir. Teşekkür Yazarlar çalışmanın çeşitli aşamalarındaki katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Türker YAKUPOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN), Ali SAYIN (MTA, ANKARA) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB, ANKARA) yetkililerine teşekkür ederler. Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP-671) nolu araştırma projesi tarafından desteklenmiştir. Kaynaklar 1.Yılmaz, Y., Şaroğlu, F. (1987). Initation of the neomagmatism in East Anatolia. Tectonophsics, 134, Şaroğlu F, Yılmaz, Y. (1984). Doğu Anadolu nun neotektoniği ve ilgili magmatizması. Türkiye Jeoloji Kurumu Ketin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turan, M., Aksoy E., Bingöl A.F. (1995). Bingöl Doğu Torosların jeodinamik evriminin Elazığ civarındaki özellikleri, F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2), Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasguare, G., Radicati, F., Villari, L. (1975). Neogene and Quaternary volcanism along the Taurus belt, Inferences for a geodinamic model. Repp.Comm.Int.mer.Medit., 23, Aksoy, E., Turan, M., Türkmen, İ., Özkul, M. (1996). Elazığ Havzası nıntersiyer deki evrimi. KTÜ. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

15 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Bölümü, 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aksoy, E. (1993). Elazığ batı ve güneyinin genel jeolojik özellikleri. Tr. J. of Eart Sciences, TÜBİTAK, Üstündağ, Ş. (1996). Elazığ yöresindeki Karabakır Formasyonu kireçtaşlarının petrografik özellikleri. F.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 39s. 8.Akkoca D.B., Sağıroğlu. A. (2005). The authigenic dolomite and smectite formations in the Neogene lacustrine-fluvial Çaybağı Basin (Elazığ, Eastern Turkey), Geologica Carpathica, 56, 6, Bingöl, A.F. (1984). Geology of Elazığ area in the Eastern Taurus Region. In: Tekeli, O. ve Göncüoğlu, M.C. (Editörler), Geology of Taurus Belt. Ankara, Yazgan, E. (1981). Doğu Toroslar da etkin bir paleokıta kenarı etüdü (Ü. Kretase-O Eosen). H.Ü. Yerbilimleri. Derg., 7, Yazgan, E. (1984). Geodynamic evolution of the E. Taurus Region. In: O. Telceli ve M.C. Güncüoğlu, (Editörler), Geology of the Taurus Belt, Ankara, Özkul M., Üşenmez, Ş. (1986). Elazığ kuzeydoğusunda Eosen derin deniz konglomeralarının sedimantolojik incelenmesi, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., 1(2), Platt N.M., Wright, V.P. (1991). Lacustrine carbonates, facies models, facies distributions and hidrocarbon aspects. In: Anados, P; Cabrera LI. And Kelts, K., (Eds). Lacustrine Facies Analysis Spec Publ. Int. Ass. Sediment., 13, Strong, G.E, Giles, J.R.A., Wright, V.P. A.. (1992). Holocene calcrete from North Yorshire, England: calcretes. Sedimentology, 39, Hempton, R.M., Savcı, G. (1982). Elazığ volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 25,2, Sirel, E., Metin S., Sözer, B. (1975). Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen in stratgrafisi ve mikropaleontolojisi, T.J.K. Bülteni, 18, 2, Sungurlu, O., Perinçek, D., Kurt, Ç., Tunç, E., Dülfer, S., Çelikdemir E., Naz, H. (1985). Elazığ- Hazar- Palu alanının jeolojisi. Petrol İşleri Gen. Müd. Derg., 29, Türkmen, İ. (1991) Elazığ Doğusu nda Çaybağı Formasyonunun stratgrafisi ve sedimantolojisi. T.J.K. Bülteni, 34, Çetindağ, B. (1985). Elazığ Palu-Kovancılar dolayının hidrojeoloji incelenmesi, Yülksek Lisans Tezi. F.Ü. Fen Bilimleri Enst., 117s. 20.Folk, R.L. (1959). Practical petrographic classification of limestone. Am.Assoc.Petroleum Geologists, Bull., 43, Gündoğdu, M.N. (1982). Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter baseninin jeolojik, mineralojik ve 377 jeokimyasal incelenmesi. Doktora Tezi, H. Ü. Fen Bil. Enst., Beytepe, Ankara, 386s. 22.Keller, W. D., Matlack, K. (1990). The ph of clay suspensions in the field and laboratory and methods of measurment of their ph. Applied Clay Science, 5, Folk, R.L., Land S. (1975). Mg/Ca ratio and salinity, two controls over crystallization of dolomite. Am. Assoc. Petroleum Geologists 59, Tucker, M.E. (2001). Sedimentary Petrology: An Introduction to the origin of sedimentary rocks. Blackwell scientific Publications, Oxford, 260 p. 25.Strong, G.E, Giles J.R.A. (1992). Wright, Holocene calcrete from North Yorshire, England. Calcretes, sedimentology, 39, Brian, J., Luth, W., Mac Neil, A. J. (2001). Powder X-Ray Diffraction analysis of homogeneous and heterogeneous sedimentary dolostones. Journal of Sedimentary Research, 71 (5), Hem, J., Lind, C. (1974). Kaolinite synthesis at 25 o C. Science, Jones, F. (1983). Clay minerals of lake Albert, an alkaline, saline lake. Clays and Clay minerals, 31, M.J. Wilson, X-ray powder diffraction methods, in M.J Wilson,. (ed.) A handbook of determinative methods in clay mineralogy, Chapman and Hall, New York, Brindley, G. W. (1980). Quantitive X-ray mineral analysis of clays. In: Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification, G.W. Brindley & G. Brown (ed), London, Mineralogical Society, Moore, D.M. Reynolds, R.C. (1989). X-ray Diffraction and the identification and analysis of clay minerals.oxford University Press, 332 s. 32.Chisholm, J. E. (1990). An X-ray powder-diffraction study of palygorskite. Can. Min. 28, Chisholm, J.E. (1992). Powder-diffraction patterns and structural models for palygorskite. Can. Min. 30, Moore, D. M., Reynolds, R. C. (1989). X-Ray Diffraction, the identification and analysis of clay minerals, Oxford University Press, 331 p. 35.Fühchtcbauer, H Sediments and Sedimentary Rocks, E. Schweizerbart sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 464 p. 36.Siesser, W.G. (1973). Diagenetically formed ooids and intraclasts in South African calcretes: Sedimentology, 20, Steinberg, M. (1981). Biosiliceous sedimentation, radiolarite periods and silica budget fluctuation Oceanol. Acta, 4, Shoval, S. (2004). Deposition of volcanogenic smectite along the southeastern Neo-Tethys margin during the oceanic convergene stage. Applied Clay Science, 24,

16 D. Bal Akkoca, L. Kalender ve A. Sağıroğlu 39.Bentor, Y.K. (1966). The clays of Israel: guicklebook to the excursion. Int. Clay Conf. Jerusalen, Israel, Isr. Progr. For Sci. Translation, Jerusalem, 121s. 40.Tardy, Y., Paquet, H., Millot, C. (1970). Trois modes de genese des montmorillonites dandles alterations et les sols. Bulletin Groupe Français Argiles, 22, Jones, B.F. Weir, A.H. (1983). Clay minerals of lake Albert, an alkaline, saline lake. Clays and clay minerals, 31, Singer, A., Stoffers, P. (1980). Clay mineral diagenesis in two East African lake sediments. Clay mineralogy, 15, Dunoyer de Segonzac, G. (1970). The transformation of clay minerals during diagenesis and low grade metamorphism:a review. Sedimentology, 15, Desprairies, A. (1977). Etude sedimentologique de formation â charactere flysch et molasse (Macadonie et Epire-Grece).Ph. D. Thesis, Orsay, 295 s. 45.Sınger A., Galan E. (1984). Paligorskite-sepiolite. - Developments in Sedimentology, Elsevier, 37, Amsterdam, 473 s. 46.Galan E., Castillo A. (1984). Sepiolitepaligorskite in Spanish Tertiary Basins: Genetical patterns in continental environments. In: A. Singer and E. Galan (ed ), Palygorskite, sepiolite, occurences, genesis and uses, developments in sedimentology, Chamley, H. (1989). Clay Sedimentology, Springer-Verlag, Berlin, 623 s. 48.Oliveira, M.T.G, Formoso, M.L.L., Trescaces J.J. (1998). Menuer, clay mineral facies and lateritization in basalts of the Southeastern Parana Basin, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 11, (4),

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU MTA Dergisi 114, 71-84, 1992 YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU Mefail YENİYOL* ÖZ. - Lületaşı olarak tanınan yumru sepiolitler dışında 1960 lı yıllardan bu yana

Detaylı

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ MTA Dergisi 111, 73-87, 1990 BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ Emel BAYHAN* ve Hüseyin YALÇIN** ÖZ.- Bu çalışmada, Burdur gölü çevresinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİRKELİ-SARIBEYLER-MELİKŞAH KÖYLERİ (ANKARA-ÇUBUK) CİVARI HANÇILI FORMASYONUNUN (ERKEN-ORTA MİYOSEN) KİL MİNERALOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ Ayşe

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998.

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998 Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi:

Detaylı

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 85-94, 2009 21(1), 85-94, 2009 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak

Detaylı

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025801 (1-10) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025801 (1-10)

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM DURUMU 1975 yılında Adapazarı Ozanlar Lisesi fen kolundan mezun olmuş; aynı yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

NEOJEN GÖL BASENİNDEKİ BİRİMLERİN JEOLOJİK VE MİNERALOJİK

NEOJEN GÖL BASENİNDEKİ BİRİMLERİN JEOLOJİK VE MİNERALOJİK MTA Dergisi 120, 121-133, 1998 KONYA KUZEYİ İNCELENMESİ NEOJEN GÖL BASENİNDEKİ BİRİMLERİN JEOLOJİK VE MİNERALOJİK Zehra KARAKAŞ* ve Selahattin KADiR** ÖZ. - Konya kuzeyinde yer alan Neojen yaşlı gölsel

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI SAHA BİLGİSİ II DERSİ 28 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI Miraç AKÇAY, Ali VAN, Mithat VICIL 1. Giriş Eskiköy Cu-Pb-Zn cevherleşmesi Zigana tünelinin Gümüşhane

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI. Dersin Adı: Laboratuar 2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI. Dersin Adı: Laboratuar 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 01-013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.01 Dersin

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları 2010-2011 Yaz Dönemi Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-IV. Dr.Esref ATABEY. Jeoloji Yüksek Mühendisi

TUFA ve TRAVERTEN-IV. Dr.Esref ATABEY. Jeoloji Yüksek Mühendisi TUFA ve TRAVERTEN-IV Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi DİYAJENEZ Mineraloji Tufa ve travertenlerde egemen kalsit minerali aragonittir. Ayrıca termomineral suların eşlik ettiği ve diyatomalar, sapçıklar

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin Il.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Bigadiç Tersiyer Havzasinda Borat İçeren Kiltaşlarinin Elektron Mikroskobu Yorumlan Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI SEDİMANTER MADEN YATAKLARI Her hangi bir çökel havzasında, kimyasal veya klastik olarak oluşan malzemenin tortulaşması ile oluşan maden yataklarıdır. Daha çok demir ve mangan yatakları için önemlidir.

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI 1. Tedrici geçiş nedir? Kaç tiptir? Açıklayınız Bunlar herhangi bir stratigrafi biriminin kendisi veya tabakalarının tedricen bir diğer litoloji biriminin içerisine geçerse

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU Kayaların dilinden anlar Doğal Endüstriyel Hammaddelerin Ekonomiye Kazandırılmasında Jeolojik / Sedimantolojik Danışmanlık ve Analitik Destek Hizmeti

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal

U. Köktüric, H. Yılmaz ve A. Baykal Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. Köse ve Kail (eds) İzmir / Türkiye > 21-22 Nisan 1995 Bigadiç Zeolitlerinde X - Işını Mikroprob Cihazı ile Belirlenen Kanserojen Lifsi Yapılaşmalar U. Köktüric, H. Yılmaz

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VIII. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, 24-27 Eylül 1997, DPÜ, KÜTAHYA EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Relationships between clay mineralogy

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Usability Of The Ayazini (Afyon) Tuffs As Trass Material For Cement Production Taner KAVAS'*' Mustafa Yavuz ÇELİK'**'

Detaylı

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mehmet ÇİFTEPALA*, Özen KILIÇ**, Mesut ANIL** * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı/Adana ** Ç.Ü. MUh.-Mim.

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KİBÎCÎ 1, Ahmet YILDIZ 2, Metin BAĞCI 3 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO Müdürü AFYON 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana Ankara (İmrahor) Killerinin Karakteristik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Characteristic Properties of Ankara (İmrahor) Clays and Its Use as a Construction Material A. G. Çelik

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi MTA Dergisi 122, 95-106, 2000 KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi Selahattin KADiR* ve Zehra KARAKAŞ**

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 4.Hafta Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YEŞİLHİSAR-ARAPLI (KAPADOKYA VOLKANİK PROVENSİ/KVP) VE YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN NEOJEN YAŞLI PİROKLASTİK VE EPİKLASTİK

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu 1905500 1905504 Dersin Adı Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular (Tez Çalışması) Yer Bilimlerinde Uygulanan Fiz. Kim. Lab. Yöntemleri 1905506 Sedimanter Jeodinamik 1905508 Jeokimyasal Verilerin

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı