Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir."

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? Doç. Dr. Muzaffer Demir G R fi Venöz tromboembolizm (VTE), morbiditesi, mortalitesi, yaflam kalitesine etkisi ve neden oldu u ekonomik yük nedeniyle önemli bir sa l k sorunu olarak karfl m zda durmaktad r. Y ll k görülme s kl kifli bafl na 117 dir (1). Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) VTE nin farkl anatomik yerleflimli iki önemli klinik tablosudur. VTE tedavisinde temel hedef p ht uzmas n n engellenmesi ve p ht n n erimesini (endojen fibrinoliziz veya özel durumlarda fibrinolitik tedavi ile) sa lamakt r. Tedavi ile p ht regresyonunun VTE tekrarlamas ile iliflkili oldu u bilinmektedir (2). Kabul edilebilir oranlardaki komplikasyonlarla birlikte ölüm oran n n azalt lmas, VTE in tekrarlamas n n azalt lmas ve yaflam kalitesini etkileyen posttrombotik sendromun oluflumunu engellemektir. Bu yaz m zda, 2007 bilgilerine göre ideal bir akut dönem VTE tedavisinin nas l olmas gerekti i irdelenmifltir. Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir. 1. P ht büyümesi-uzamas n engellemek ve do al yöntemlerle p ht erimesini sa lamak (endojen fibrinolizis) 2. Kabul edilebilir kanama (ve di erleri) komplikasyonu ile beraber erken 71

2 Muzaffer Demir dönem (3-6 ay) komplikasyonlar önlemek 3. Ölümcül PE yi ve ilk haftalar içinde tekrarlamay önlemek, 4. Geç dönem tekrarlamalar önlemek, 5. Posttrombotik sendrom ve/veya trombotik kronik pulmoner hipertansiyon oluflumunu önlemek 6. VTE oluflumuna yol açan nedeni bulmak (geçici ve/veya kal c risk faktörlerinin araflt r lmas ) 7. Risk faktörlerine göre ne kadar süre ile antikoagülan tedavi uygulamak. Antikoagülan tedavi gerekli mi? P ht regresyonunun tekrarlamalar ve PE ye ba l ölümleri azaltt bilinmektedir (2). VTE nin antikoagülasyon ile tedavisinin gerekli oldu unu gösteren ve bu alanda kilometre tafl olan ilk randomize çal flma Barritt ve ark. n n yapm fl oldu u çal flmad r (3). Klinik olarak tan konmufl PE li olgularda antikoagülasyon yap lmaz ise %25 olguda ölümcül olan %25 inde ise ölümcül olmayan tekrarlamalar görülmüfltür. Heparin alan 54 hastan n hiç biri ölmezken, plasebo alan olgular n %26 s ölmüfltür. Bu tarihsel bilgiye göre VTE li olgular mutlaka antikoagüle edilmelidir. DVT ve PE nin tedavisi ayn m d r? Hastaneye yatan PE li olgular n ölüm oran hastaneye yatan DVT lu olgulara göre 4-5 kat daha fazlad r. PE liler de mortalite ilk 2 hafta içinde ortalama %11.4 dir (4). Halbuki DVT lu olgularda ölüm oran ilk 3 ay içinde ayl k %2.5 kadard r. VTE de ana ölüm nedeni PE dir. Ölümcül olmayan PE ler ile DVT lu olgular n klinik seyirleri ayn d r (5). Kardiyojenik flok tablosuna yol açan masif PE li olgular n daha agresif yaklafl mlarla tedavi edilmesi gerekmektedir. Normal kan bas nçl, sa ventrikül yetersizli i (ekokardiyografik, troponin/beyin natriüretik peptid artmas ) oluflturmam fl PE lili olgular klasik DVT olgular gibi de erlendirilmesinin uygun oldu u önerilmifltir (6). 72

3 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? VTE de farmakolojik tedavi Akut VTE tedavisinde tan do rulanmas oldukça önemlidir. Klinik flüphe yüksek ise antikoagülan tedaviye bafllanmal ve en k sa sürede objektif yöntemlerle tan do rulanmal d r. Tan do rulanmas gereksiz antikoagülan verilmesi ve sonucunda ortaya ç kacak komplikasyonlar önleyecektir. Tedavi vermeden tan n n do rulanmas n beklemek ise ortaya ç kacak ölümcül PE tablolar n kabul etmek demektir. Günümüzde akut VTE li olgular n ço unda uygulanacak yöntem heparin tedavisi ile bafllamak ve oral antikoagülan (varfarin) ile devam etmektir. Heparin tedavisi denildi inde bolus+infüzyon yoluyla verilen klasik heparin veya deri alt yolu ile verilen düflük molekül a rl kl heparin (DMAH) tedavisi anlafl lmal d r. Heparin veya DMAH en az 5 gün süre ile verilmelidir. Hepa- Tablo 1. Heparin doz ayarlama flemas 73

4 Muzaffer Demir Tablo 2: Akut VTE tedavisinde kullan lan DMAH doz flemas a- : rin tedavisi ile birlikte ayn gün varfarin bafllanmal d r. Uluslararas normallefltirilmifl oran ( NR) de eri 2 gün ard ard na >2 ise heparin veya DMAH tedavisi kesilir ve olgunun durumuna göre varfarine uygun bir süre (en az 3 ay) devam edilir. E er klasik heparin kullan lacak ise, uygulama flekli ve dozlar Tablo 1 de verilmifltir. Heparin bolus+infüzyon olarak verilmeli ve doz ayarlamas aptz sonuçlar na bak larak yap lmal d r. Baz özel durumlarda (heparin direnci varl nda veya aptz ölçümünün hastadan kaynaklanan baz durumlarda yap lamamas gibi) anti-xa aktivitesine bakarak doz ayarlamas yap lmal d r (6). E er DMAH verilecekse, ülkemizde mecvut olan ve akut VTE tedavisinde önerilen doz flemas Tablo 2 de verilmifltir. DMAH lerin deri alt yolu ile kullan lmalar, öngörülebilir farmakokinetik özellikleri ve baz özel durumlar d - fl nda (kronik böbrek yetersizli i, çocuklar, obezite, gebeler gibi) laboratuvar izlemi gerekmemesi klasik heparine göre önemli avantajlard r (7). Tek bafl na varfarin ile tedaviye bafllanamaz m? Heparin kullan lmadan direkt varfarin bafllanmas n n önemli sak ncalar vard r. Varfarinin etkisinin bafllamas için ortalama 36 saatlik süreye ihtiyaç 74

5 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? vard r. Bu süre içinde hastada mevcut hiperkoagülabilite önlenemeyecektir. Yine bu süre zarf nda protein C ve S gibi yar lanma ömrü k sa olan do al antikoagülanlar n plazma düzeyleri daha da azalaca ndan özellikle deride görülen trombotik tablolar ortaya ç kabilecektir (varfarine ba l deri nekrozu). Bu kontrendikasyonlar d fl nda tek bafl na varfarin kullan m n n heparin+varfarin kullan m na göre trombozun 3 kat daha fazla tekrarlamas na yol açt bildirilmifltir (8). lk 24 saat içinde yeterli antikoagülasyon önemli mi? Akut VTE tedavisinde ilk 24 saat içinde yeterli antikoagülasyon düzeyi oluflturulmas VTE in tekrarlamamas için oldukça önemlidir (9). Klasik heparin ile tedaviye bafllanan olgular n yaklafl k %90 n üzerindeki bir oranda ilk 24 saatte yeterli antikoagülasyona ulafl lmad, halbuki DMAH lerle tedaviye baflland nda olgular n yaklafl k %87 sinde yeterli antikoagülayona ulafl ld görülmüfltür (10). lk tedavide heparin ve DMAH lerin yeri? Masif trombozlu genç olgular, iliofemoral tromboz ve flegmasia alba do- fiekil 1. DVT tedavisinde DMAH ile Klasik heparinin k yaslanmas SH: Standart heparin; OR: Odds ratio; GA: Güven aral 75

6 Muzaffer Demir fiekil 2. PE tedavisinde DMAH ile Klasik heparinin k yaslanmas SH: Standart heparin; OR: Odds ratio; GA: Güven aral lens olgular nda ilk akla gelecek olan ilaç klasik heparin olmal d r. Bu olgular d fl nda ise uygulama kolayl aç s ndan DMAH ler tercih edilmelidir. DMAH ler en az heparin kadar etkin ve güvenlidir (11). DMAH in klasik heparine karfl n k yaslamal verileri fiekil 1 ve fiekil 2 de verilmifltir (12,13). VTE tedavisinde DMAH dozu tek doz/gün? iki doz/gün? Hangisi? Günde tek doz veya iki doz k yaslamas yap lan befl çal flma vard r. Metaanalizde tek doz ile iki doz aras nda VTE tekrar, major kanama ve mortalite aç s ndan bir fark saptanmam flt r (11,12). Ancak alt grup analizleri yap ld nda kanserli hastalarda günde iki dozun daha iyi oldu u gösterilmifltir. VTE evde tedavi edilebilir mi? Komplike olmayan DVT lu hastalar n hastane yerinde evde tedavisi oldukça cazip bir fikir olarak ortaya at lm flt r. Evde tedavinin mümkün olabilece i TASMAN çal flmas nda gösterilmifltir (14). Hastanede yatarak heparin kullanan grupta VTE tekrarlamas %8.6 iken evde DMAH tedavisi ile %6.9 76

7 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? olarak saptanm flt r. Kanama oran ise heparinde %2, DMAH de ise %0.5 dir. Bu çal flma ile evde tedavinin etkili ve güvenli olabildi i gösterilmifltir. Randomize ve daha genifl olgu gruplar n kapsayan çal flmalarda da bu sonuçlar do rulanm flt r (15). Ancak hangi hastalar n evde tedaviye uygun olaca konusunda fikir birli i yoktur. Acil servise baflvuran VTE li hastalar n yaklafl k %80 inin evde tedavi için uygun oldu u görülmüfltür. Yandafl hastal olmayanlar, kanama riski olmayanlar, semptomatik PE si olmayanlar, evde bak m hizmeti alabilenler ve hastaneye kolay ulaflabilenler evde tedavi için uygun olan olgulard r. Masif olmayan PE nin evde tedavisi için uzman görüflü bildiren rehberlerde bir fikir birli i yoktur. Ne kadar süre ile tedavi edelim? VTE tekrarlayabilen bir hastal kt r. Malign hastal klarda hastal k tekrarlamas n diye gösterilen çaban n VTE için de gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü VTE tekrarlad nda ölümcül olabilmektedir. Tekrarlamada etkili ana faktörlerden biri hastan n tafl d protrombotik risk veya risklerdir. Cerrahi ifllem veya travma gibi geçici risk faktörü olan olgularda tekrarlama oran %4.3 iken, giderilemeyen riskli olgularda ise %23.7 dir (11). Tekrarlama oran her y l için Tablo 3. VTE de antikoagülasyon süresini gösteren günlük uygulamaya yönelik flema 77

8 Muzaffer Demir %10 iken, 5 y lda ortalam tekrar oran %30 civar ndad r. Risk tan mlamalar ve tekrar oranlar Tablo 3 de özetlenmifltir. Varfarinin etkinli inin de erlendirilmesi NR de erine göre yap lmakta ve terapötik de erin 2 ila 3 aras nda olmas gerekmektedir. Kanama riskinden korunmak için daha düflük yo unlukta varfarin tedavisi denenmifl ancak uzman görüfl rehberlerinde hala geleneksel doz aral n n hedeflenemesi benimsenmifltir (6,16). Fibrinolitik tedavinin yeri? Akut DVT unda rutin olarak fibirinolitik tedavi önerilmez. Masif iliofemoral DVT veya venöz t kan kl a ba l venöz gangren söz konusu ise intravenöz olarak tromboliz önerilir. Katater yolu ile trombolitik tedavi önerilmez (6). Ancak, ekstremite kayb riski olanlarda önerilebilir. Son y llarda seçilmifl olgu gruplar nda katater yolu ile trombolitik tedavinin daha iyi olabilece ini bildiren çal flmalar mevcut olup, daha genifl randomize çal flmalara ihtiyaç duyuldu u bildirilmifltir (16). Bas nçl elastik çorab n yarar var m? Bas nçl elastik çorap kullan m n n posttrombotik sendrom oluflumunu belirgin olarak azaltt n gösteren randomize çal flmalar mevcuttur (16,17). lk hafta içinde giyilmesi ve iki y l boyunca devaml olarak kullan lmas önerilmektedir. Önerilen çorab n bas nc ortalama mmhg olmal d r (6). Vena kava filtrelerin yeri? Antikoagülasyon için mutlak kontrendikasyonu olan olgular ve yeterli antikoagülasyona ra men tekrarlamas olan olgular için düflünülmelidir. Son y llarda kal c filtreler yerine geçici filtrelerin ç kmas olay n cazibesini artt rm flt r. Fakat PE oluflma s kl n azaltmas na ra men mortalite üzerine etkileri gösterilememifltir. Aksine DVT oluflum s kl n da artt rmaktad r (18). 78

9 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? SONUÇ Günümüzde VTE tedavisinde DMAH ler en az klasik heparin kadar güvenli ve etkilidir. Masif pulmoner emboli, masif iliofemoral DVT ve venöz gangren gibi durumlarda klasik heparin kullan lmaktad r. Seçilmifl olgularda evde tedavi yapma imkan vard r. Kanserli olgular d fl nda günde tek doz DMAH ile VTE tedavisi mümkündür. Geçirilemeyen riski olan olgular ile idiyopatik DVT lu olgularda uzun süreli konvansiyonel NR de erleri ile tedavi edilmelidir. Geçici risk faktörü olan olgularda 3 ayl k varfarin tedavisinin yeterli olaca öne sürülmektedir. S n rl olgularda trombolitik tedavinin yeri oldu u gösterilmifltir. 2 y l süre ile bas nçl elastik çorap kullan m n n posttrombotik sendrom geliflimini azaltt kabul edilmektedir. Hastalar n VTE hakk nda yeterli bir flekilde bilgilendirilmesi yaflam kalitesi ve tekrarlama riski aç s ndan oldukça önemlidir. Ayr ca hekimlerimizin özellikle edinsel risk durumlar nda uyan k olmalar ve yeterli profilaktik önlem almalar gerekmektedir. En iyi ve en ucuz tedavi yönteminin korunma oldu u kural VTE için de geçerlidir. KAYNAKLAR 1. Silverstein MD, Heit JA, Mohr DN, Petterson TM, O Fallon WM, Melton LJ 3rd. Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a 25-year population-based study. Arch Intern Med. 1998;158(6): Gomez-Outes A, Lecumberri R, Lafuente-Guijosa A, Martinez-Gonzalez J, Carrasco P, Rocha E. Correlation between thrombus regression and recurrent venous thromboembolism. Examining venographic and clinical effects of low-molecular-weight heparins: a meta-analysis. J Thromb Haemost. 2004;2(9): Barritt DW, Jordan SC. Anticoagulant drugs in treatment of pulmonary embolism: controlled trial. Lancet 1960;1: Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet. 1999;353(9162): Douketis JD, Kearon C, Bates S, Duku EK, Ginsberg JS. Risk of fatal pulmonary embolism in patients with treated venous thromboembolism. JAMA. 1998;279(6): Buller HR, Agnelli G, Hull RD, Hyers TM, Prins MH, Raskob GE. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004;126(3 Suppl):401S-428S. 7. Nicolides AN, Fareed J, Kakkar AK, Breddin HK, Goldhaber SZ, Hull R, Kakkar VV, Michelis JJ, Myers K, Samama M, Sasahara A, Kalodiki E. Prevetion and treatment of venous thromboembolism. International consensus statement. Guidelines according to scientific evidence. Int Angiol 2006;25(2): Brandjes DP, Heijboer H, Buller HR, de Rijk M, Jagt H, ten Cate JW. Acenocoumarol and heparin compared with acenocoumarol alone in the initial treatment of proximal-vein thrombosis. N Engl J Med. 1992;327(21):

10 Muzaffer Demir 9. Hull RD, Raskob GE, Brant RF, Pineo GF, Valentine KA. Relation between the time to achieve the lower limit of the APTT therapeutic range and recurrent venous thromboembolism during heparin treatment for deep vein thrombosis. Arch Intern Med Dec 8-22;157(22): Montalescot G, Polle V, Collet JP, Leprince P, Bellanger A, Gandjbakhch I, Thomas D. Low molecular weight heparin after mechanical heart valve replacement. Circulation. 2000;101(10): Becattini C, Agnelli G, Emmerich J, Bura A, Weitz JI. Initial treatment of venous thromboembolism. Thromb Haemost. 2006;96(3): van Den Belt AG, Prins MH, Lensing AW, Castro AA, Clark OA, Atallah AN, Burihan E. Fixed dose subcutaneous low molecular weight heparins versus adjusted dose unfractionated heparin for venous thromboembolism. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD Quinlan DJ, McQuillan A, Eikelboom JW. Low-molecular-weight heparin compared with intravenous unfractionated heparin for treatment of pulmonary embolism: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med. 2004;140(3): Koopman MM, Prandoni P, Piovella F, Ockelford PA, Brandjes DP, van der Meer J, Gallus AS, Simonneau G, Chesterman CH, Prins MH. Treatment of venous thrombosis with intravenous unfractionated heparin administered in the hospital as compared with subcutaneous low-molecular-weight heparin administered at home. The Tasman Study Group. N Engl J Med. 1996;334(11): Levine M, Gent M, Hirsh J, Leclerc J, Anderson D, Weitz J, Ginsberg J, Turpie AG, Demers C, Kovacs M. A comparison of low-molecular-weight heparin administered primarily at home with unfractionated heparin administered in the hospital for proximal deep-vein thrombosis. N Engl J Med. 1996;334(11): Segal JB, Streiff MB, Hoffman LV, Thornton K, Bass EB. Management of venous thromboembolism: a systematic review for a practice guideline. Ann Intern Med ;146(3): Prandoni P, Lensing AW, Prins MH, Frulla M, Marchiori A, Bernardi E, Tormene D, Mosena L, Pagnan A, Girolami A. Below-knee elastic compression stockings to prevent the post-thrombotic syndrome: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 2004;141(4): Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, Page Y, Tardy B, Girard P, Laporte S, Faivre R, Charbonnier B, Barral FG, Huet Y, Simonneau G. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. Prevention du Risque d Embolie Pulmonaire par Interruption Cave Study Group. N Engl J Med. 1998;338(7):

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları

Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları Current treatment strategies in deep vein thrombosis Ali

Detaylı

DERİN N VEN TROMBOZU. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

DERİN N VEN TROMBOZU. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD DERİN N VEN TROMBOZU Yrd.Doç.Dr.Turgut.Dr.Turgut DENİZ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 17.12.2007 1 Tanım Epidemiyoloji Etiyopatogenez Klinik Tanı Tedavi Sunum planı 17.12.2007 2 DERİN

Detaylı

Derin Ven Trombozu ve Ortopedik Cerrahideki Önemi

Derin Ven Trombozu ve Ortopedik Cerrahideki Önemi Derleme Derin Ven Trombozu ve Ortopedik Cerrahideki Önemi Importance of Deep Venous Thrombosis in The Orthopaedic Practice A. Kağan ARSLAN'c Osman TBCİMBL 2. Atıf AKSEKİLİ 3. Özgür ÇİÇEKLİ 3, İsmail ÇELİK

Detaylı

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Burak Bağ, Berk Batman, Mert Çimeli, Aykut Kılıç, Karl Michael Lux Danışman:

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi 74 Venöz Tromboembolizmin Tedavisi Derin ven trombozunun tedavisi Tedavinin amac Derin ven trombozu tedavisinin amac PE ve pulmoner hipertansiyon, periferik venöz hastal klar, VTE nüksü ve posttrombotik

Detaylı

Antitrombotik ve Antikoagülan Kullanım İlkeleri

Antitrombotik ve Antikoagülan Kullanım İlkeleri Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:69-73 Derleme / Review Antitrombotik ve Antikoagülan Kullanım İlkeleri Antithrombotic and Anticoagulant Usage Policies Muzaffer DEMİR, Emre TEKGÜNDÜZ Trakya Üniversitesi

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Acta Oncologica Turcica 2009;42:86-91 Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Thromboembolic Complications of Cancer and Management Yeşim YILDIRIM 1, Özgür ÖZYILKAN 2 1

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti Venöz Tromboembolizm 95 K lavuz genel özeti Bu k lavuzda yer alan leri genel bir çerçeveye oturtmak amac yla bu özet haz rlanm flt r. Ancak hastalarda yap lacak olan bireysel risk de erlendirilmesinin

Detaylı

Majör ortopedik cerrahilerde venöz tromboemboli profilaksisi: Çokmerkezli, prospektif, gözlem çalışması

Majör ortopedik cerrahilerde venöz tromboemboli profilaksisi: Çokmerkezli, prospektif, gözlem çalışması ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(5):322-327 doi:10.3944/aott.2008.322 Majör ortopedik cerrahilerde venöz tromboemboli profilaksisi: Çokmerkezli, prospektif,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi H. Gül ÖNGEN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL Venous Thromboembolism Prophylaxis in

Detaylı

ü Çoğunlukla neden bacak derin venlerinde oluşan trombüslerdir (DVT) ü Koparak AC gelenler pulmoner emboli (PE) ve morbidite/mortalite

ü Çoğunlukla neden bacak derin venlerinde oluşan trombüslerdir (DVT) ü Koparak AC gelenler pulmoner emboli (PE) ve morbidite/mortalite Venöz Tromboembolizm (VTE) Çoğunlukla neden bacak derin venlerinde oluşan trombüslerdir (DVT) Tromboemboli Medikal ve Mekanik Profilaksi Koparak AC gelenler pulmoner emboli (PE) ve morbidite/mortalite

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Venöz Tromboembolizm Tedavisi

Venöz Tromboembolizm Tedavisi Venöz Tromboembolizm Tedavisi G. Hayri ÖZSAN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal Venöz tromboembolizm önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm 65 Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Akut dahili hastal klar nedeniyle hastaneye yatan hastalar VTE aç s ndan önemli bir risk alt ndad rlar. Genel medikal

Detaylı

Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care

Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care Venöz Tromboembolizm ve Hemflirelik Bak m Venous Thromboembolism and Nursing Care SEM HA AKIN* EMEL HORASAN** ÖZET Venöz tromboembolizm toplum sa l n etkileyen majör sa l k sorunlar ndan birisidir. Venöz

Detaylı

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Thromboembolic Complications of Cancer and Management Yeşim YILDIRIM1, Özgür ÖZYILKAN2 1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Tıbbi Onkoloji

Detaylı

Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner

Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner emboli İnsidans: 2,3/10000 Yaşam süresini olumsuz etkiler

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

değerlendirilmelidir.

değerlendirilmelidir. VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ Venöz tromboembolizm, hastanede yatan hastalarda en sık rastlanan ve buna karşılık önlenebilir bir ölüm nedenidir (1-4). Derin ven trombozu insidansı kadın ve erkekte

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Venöz Tromboemboli Risk Grubu

Venöz Tromboemboli Risk Grubu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 57-70 Venöz Tromboemboli Prolifaksisi: Güncel K lavuz Bilgileri Doç. Dr. Selim

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

DERĐN VEN TOMBOZU Ven Trombozların: -% 85 bacak ve pelvik venlerden -% 5-6 üst extremitelerden kaynaklanır -%10 diğer ( serebral,viseral )

DERĐN VEN TOMBOZU Ven Trombozların: -% 85 bacak ve pelvik venlerden -% 5-6 üst extremitelerden kaynaklanır -%10 diğer ( serebral,viseral ) 2.06.200 DERĐN VEN TOMBOZU Dr. Latif DURAN Acil Tıp AD Sunum Planı Tanım Etyopatogenez Klinik Tanı Tedavi Tedavi hastane de mi? Evde mi? Venöz Tromboemboli (VTE) Derin Ven Trombozu(DVT) Pulmoner Emboli

Detaylı

Ağır kanama riski olan olgular dışında kanama riskini değerlendirmek için Wells ve arkadaşlarının geliştirdiği indeks kullanılabilir (14) (Tablo 1).

Ağır kanama riski olan olgular dışında kanama riskini değerlendirmek için Wells ve arkadaşlarının geliştirdiği indeks kullanılabilir (14) (Tablo 1). 24 PULMONER TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİ Derin ven trombozu ve akut pulmoner tromboembolizm, aynı hastalığın yani VTE in klinik tabloları olduğundan tedavileri de birlikte ele alınmalıdır. DVT ve PTE nin tedavi

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ HASTALARINDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZİMİ (VTE) ÖNLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIM

KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ HASTALARINDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZİMİ (VTE) ÖNLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIM KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ HASTALARINDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZİMİ (VTE) ÖNLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIM Kolon ve rektum cerrahisi geçiren hastalarda, venöz tromboembolizm (VTE) gelişimi ve hayatı tehdit eden komplikasyonu

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 CEP K TAPÇI

Detaylı

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Kürşat SERİN, 1 Hakan YANAR, 1 Yaşar ÖZDENKAYA, 1 Simru TUĞRUL, 2 Mehmet KURTOĞLU 1

Kürşat SERİN, 1 Hakan YANAR, 1 Yaşar ÖZDENKAYA, 1 Simru TUĞRUL, 2 Mehmet KURTOĞLU 1 Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (2):130-134 Klinik Çalışma Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi:

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 17

Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolafl mda oluflan tüm patolojik trombozlar n genel ad d r. En s k olarak alt ekstremite derin venlerinde (derin ven trombozu,

Detaylı

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Mustafa YILMAZ, Ozan BALIK, Özgür SUNAY, Haluk VAYVADA Dokuz Eylül

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi*

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Elif DİRİMEŞE**, Meryem YAVUZ*** ÖZET Venöz tromboemboli, derin ven trombozu ve pulmoner embolinin neden olduğu uluslararası önemli bir sağlık sorunudur.

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Akut İliofemoral Derin Ven Trombozunun Farmakomekanik Trombektomi Yöntemiyle Endovenöz Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi

Akut İliofemoral Derin Ven Trombozunun Farmakomekanik Trombektomi Yöntemiyle Endovenöz Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Ven Hastalıkları Akut İliofemoral Derin Ven Trombozunun Farmakomekanik Trombektomi Yöntemiyle Endovenöz Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi Kaptanıderya TAYFUR,

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Baran UĞURLU*, Öztekin OTO*, Hakkı KAZAZ*, Oğuz DİCLE**, Ünal AÇIKEL*, Eyüp HAZAN* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İZMİR *

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(3):255 259 künyeli yazının Türkçe çevirisi

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(3):255 259 künyeli yazının Türkçe çevirisi ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(3):255 259 künyeli yazının Türkçe çevirisi Diz ve kalça artroplastisi sonrası ardışık terapi modalitelerinin (enoksaparin sonrası rivaroksaban veya dabigatran)

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Gebelik ve Tromboemboliler. Dr. Rıfat Özacar

Gebelik ve Tromboemboliler. Dr. Rıfat Özacar Gebelik ve Tromboemboliler Dr. Rıfat Özacar Tanım Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun (DVT) bir komplikasyonudur. Çoğunlukla bacak derin venlerinde meydana gelen trombüslerden

Detaylı

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 175-183 Trombofilide Tedavi Uz. Dr. Cem Ar Kanda p ht laflma e iliminin artmas

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Yafll larda Derin Ven Trombozu

Yafll larda Derin Ven Trombozu DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 202; 4: 69-77 Gelifl Tarihi/Received: 30//20 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 2/2/20 Hüseyin Doruk, Mehmet lkin Naharc, Umut Safer, Ergün Bozo lu, lker Taflç Gülhane Askeri

Detaylı

RDUS ile hem anatomik detay hem de kan ak m ndaki hemodinamik de ifliklikler de erlendirilir. Safenofemoral bileflke yetersizli i var m d r (Resim 1)

RDUS ile hem anatomik detay hem de kan ak m ndaki hemodinamik de ifliklikler de erlendirilir. Safenofemoral bileflke yetersizli i var m d r (Resim 1) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 47-55 Alt Ekstremite Venöz Sistem Radyolojik De erlendirmesi Doç. Dr. smail

Detaylı

DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K

DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K ÇALIfiMA) DEEP VENOUS THROMBOSIS AND TREATMENT PROCEDURES (EXPERIENCE WITH 505 PATIENTS) Yusuf VELIO LU, Bilgehan ERKUT, Yahya ÜNLÜ, Necip

Detaylı

KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ. Mutlu DEMİRAY

KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ. Mutlu DEMİRAY KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ Mutlu DEMİRAY Anormal laboratuvar testi -------- Masif emboli Malignite tanısından aylar yıllar önce trombotik episod görülebilmektedir. Migratuar gezici tromboflebit (Trousseau

Detaylı

Pulmoner emboli (PE) 0,23/ insidansı

Pulmoner emboli (PE) 0,23/ insidansı Eur Respir J 2007; 30: 708 714 DOI: 10.1183/09031936.00140506 CopyrightERS Journals Ltd 2007 Pulmoner embolili hastaların erken taburculuğu: İki fazlı gözlemsel çalışma C.W.H. Davies *, J. Wimperis #,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU - 2015. Tablo 1. Vücut ağırlığına göre SH uygulaması

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU - 2015. Tablo 1. Vücut ağırlığına göre SH uygulaması ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Antikoagülanlar, yeni trombüslerin oluşmasını ve dolayısı ile mevcut trombüsün genişlemesini önler. Antikoagülan ilaçlar; standart (fraksiyone olmamış) heparin (SH), düşük molekül ağırlıklı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU TEDAVİ YAKLAŞIMI

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU TEDAVİ YAKLAŞIMI TEDAVİ YAKLAŞIMI Pulmoner tromboembolizm klinik kuşkusu orta ve yüksek olan hastalarda, öncelikle erken kötü prognoz için hastalık riski ve kanama riski birlikte değerlendirilmelidir. Klinik kuşkusu yüksek

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Derin Ven Trombozu: Tanı, Tedavi, Proflaksi

Derin Ven Trombozu: Tanı, Tedavi, Proflaksi Derin Ven Trombozu: Tanı, Tedavi, Proflaksi Mehmet H. KURTOĞLU, Emre SİVRİKOZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Acil Cerrahi Birimi Giriş Derin Ven Trombozu ();

Detaylı

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.030 DERLEME ISSN 1300-526X Aile Hekimliği Akut pulmoner emboli Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ÖZET Pulmoner emboli (PE) sık karşılaşılan ve yaşamı tehdit

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Brunicardi FC, et al. 2010. Schwartz s Principles of Surgery, 9th Ed. USA, The McGraw Hill. Townsend CM, et al. 2008. Sabiston Textbook of Surgery, 18. Baskı. Philadelphia,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Günümüzde ölüm nedenlerinin başında

Günümüzde ölüm nedenlerinin başında Antikoagülan Tedavi 2006 Mahmut TÖBÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Günümüzde ölüm nedenlerinin başında trombotik hastalıklar gelmektedir. ABD de her yıl altı milyon kişi trombotik

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ. Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ. Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği DVT PROFLAKSİ & TEDAVİ Doç. Dr. Ali Özdemir FSM Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Derin ven trombozu (DVT) Pulmoner embolizm (PE) Venöz tromboembolizm (VTE) Yıllık insidensi %0,1(60 yaş

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Gebelik ve Postpartum Venöz Tromboproflaksi. Dr. Füsun Varol Trakya Üniversitesi TMFT 2014

Gebelik ve Postpartum Venöz Tromboproflaksi. Dr. Füsun Varol Trakya Üniversitesi TMFT 2014 Gebelik ve Postpartum Venöz Tromboproflaksi Dr. Füsun Varol Trakya Üniversitesi TMFT 2014 Venöz sistemde gelişebilecek trombusler oluşmadan önce antitrombotik Uygulamalar CHEST Suppl www.chestpubs.org

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Derin Ven Trombozu DERLEME / REVIEW. DEEP VEIN THROMBOSIS: REVIEW

Derin Ven Trombozu DERLEME / REVIEW. DEEP VEIN THROMBOSIS: REVIEW DERLEME / REVIEW. Derin Ven Trombozu DEEP VEIN THROMBOSIS: REVIEW Dr. Şennur UZUN, a Dr. Fatma SARICAOĞLU, a Dr. Varol ÇELĐKER a a Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Akut pulmoner emboli

Akut pulmoner emboli Eğitim Education 221 Acute pulmonary embolism Kaan Okyay, Mustafa Cemri, Atiye Çengel Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Girifl Pulmoner emboli (PE) s k görülen bir

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ 70 GİRİŞ Venöz tromboembolizmin (VTE) nedeni, çoğunlukla bacak derin venlerinde oluşan trombüslerdir. Bu trombüslerden bir kısmı koparak dolaşım yolu ile akciğerlere gelir

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı