JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 JEEP COMPASS KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI D Z N

3 22

4 1 G R fi G R fi...4 ÖNEML NOT...4 KILAVUZUN KULLANIMI...5 UYARI VE D KKAT BARELER...7 ARAÇ fias NUMARASI...7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR...7 3

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man ve arazi flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Arac n z arazide kullan rken afl r yüklemeyiniz veya onun do an n kuvvetini yenmesini beklemeyiniz. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. NOT: K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye 24 sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için, arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getirin. Üretici firma ve yetkili bayiiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidirler. E er arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayiinin yönetimi ile konuflun. Yetkili bayiiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KILAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi KL K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAK- TADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. NOT: Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z.

6 Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. 5

7 YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE FASILALI ÖN CAM S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYALLER ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK-DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K DENGE ELEKTRON K HIZ PROGRAMI/FREN DESTEK S STEM KONTROLÜ FREN YAKIT FASILALI ARKA CAM S LECE ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA DÜ MES KISA FAR ANAHTAR DEVREYE SOKMA (GÜÇ ÇIKIfiI) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK-YÜKSEK CAM KAPAMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN YAKIT DOLDUR- MA TARAFI ARKA CAM YIKAYICISI ÖN CAM YIKAYICISI SIVI SU FISK YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇIK ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M HAVASI ÜSTÜ AÇILIR ARAÇ 4 CAMI AÇMA ÇEK fi KONTROLÜ TÜM TEKERLER- K L TLENMEY ÖNLEY C DEN ÇEK fi FREN S STEM ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ELEKTR K ISITMALI ÖN CAM PARK LAMBALARI ARKA S S LAM- BASI BAGAJ KAPISI K L T AÇMA VE BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L D ELEKTRON K GAZ KELEBE KONTROLÜ FREN S STEM DÖRT TEKERDEN UYARI PARK FREN ÇEK fi AKÜ fiarji ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STAN- GÖSTERGE PANEL SI AYDINLATMASI EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPISI AÇIK KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK ÇOCUK (K L D ) Ç N ALT BA LANTILAR VE KAYIfiLAR U BA LANTI DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR ARIZA UYARI LAMBASI fianziman YA SICAKLI I MOTOR SO UTMA SIVISI SICAKLI I HAVA YASTI I S STEM YOLCU HAVA YASTI I KAPALI KAPI AÇIK AÇILIR TAVAN AÇIK AÇILIR TAVAN KAPALI KORNA KULLANICI KILAVUZU- NA BAKINIZ ISO 66

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) gösterge panelinin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç flasi numaras 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Kap lar n Anahtarla Kilitlenmesi Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi SENTRY KEY Yedek Anahtarlar Sentry Key Programlama Genel bilgiler D REKS YON K L D -Sadece Düz fianz man Direksiyon Kilidinin Manuel Olarak Devreye Sokulmas Direksiyon Kilidinin Aç lmas Otomatik fianz man Kontak Kilit Sistemi KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Emniyet Kilidi Sistemi (Arka kap lar) - Varsa UZAKTAN KUMANDA Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas

11 Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi (Elektrik kumandal seçenekler varsa K lit Lamba Uyar s n n ptali Pillerin De ifltirilmesi Genel Bilgiler ARAÇ GÜVENL K S STEM -VARSA Alarm n Kurulmas Sistemin Devre D fl B rak lmas Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma PREM UM GÜVENL K S STEM -VARSA Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kar lmas Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma BAGAJ KAPA I ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Otomatik açma fonksionu Cam Kilitleme Dü mesi YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar Emniyet Kemeri Ön Gergileri Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (Belt Alert) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar

12 Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast Çocuk Koruma Sistemi MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER GÜVENL K NOTLARI Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ AWORDABOUT YOUR HAKKINDA KEYS Yeni The dealer arac n z n that sold anahtarlar you your üzerinde new vehicle anahtar haskod the numaras key code numbers yaz l plastik for your bir vehicle torbada locks. verilir. These Anahtarlar n z numbers can be torbas z used to olarak orderal rsan z, duplicateyetkili keys bayiden from yourkod dealer. numaras n Ask your dealer vermesini for these isteyiniz. numbers and Anahtar kodu keep yetkili them bayi in a taraf ndan safe place. arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) START (MARfi) UYARI Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na b rakmay n z. Bu tür bir durum say s z tehlikeye yol açabilir. Yaralanmalar olabilir. Ölümle sonuçlanabilecek durumlar olabilir. Kontak anahtar n araçta tak l b rakmay n z. Çocuklar anahtar çevirip elektrik kumandal sistemleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik fianz man V tesi PARK konumuna al n z. Kontak anahtar n ACC konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK konumuna getirip ç kar n z. 12 Araç Anahtar Kontak Ignition Anahtar Key Position Konumu NOTE: NOT: If Anahtar you try vitesi to remove PARK thekonumuna key beforegetirmeden you place the ç karmaya lever çal fl rsan z, in PARK, the kontak keysilindiri may become anahtar trapped b rakmayabilir. temporarily Bu durumda in the ignition anahtar cylinder. hafifçe If sa a çevirip belirtildi i flekilde ç kar n z. Bir ar za ç karsa, sistem anahtar silindirden ç karman za izin vermeyip bu özelli in mümkün k l nmad n bildirir. Motor çal flt r l p durdurulabilir ancak siz servis ça rmadan anahtar ç kmayabilir. D KKAT Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. Düz fianz man - Varsa Kontak anahtar n ACC konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK konumuna getirip ç kar n z. Kap lar n Anahtar ile Kilitlenmesi Anahtar herhangi bir flekilde kap kilidine sokabilirsiniz. T Kap y kilitlemek için anahtar geriye do ru çeviriniz, kilidi açmak için anahtar ileriye do ru çeviriniz. Kap kilitlerinin ya lanmas ile ilgili olarak bu k lavuzun 7. bölümüne bak n z. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Kontak anahtar yuvas ndaysa sürücü kap s n açt n zda bir sinyal sesi ile size anahtar ç kartman z gerekti i hat rlat lacakt r.

14 NOT: Sürücü kap s aç kken ve kontak anahtar tak l yken elektrik kumandal kilitler ve uzaktan kumanda (RKE) çal flmaz. SENTRY KEY Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra alarm/skis Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas (flafl yapmas ), arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Alarm/SKIS Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, araca en k sa zamanda servise götürünüz. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi Uzaktan Kumanda ile bafllatma sistemleri ile uyumlu de ildir. Bu sistemlerin kullan lmas arac n çal flt r lmas nda probleme sebep olabilir ve güvenlik korumas n zay flatabilir. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Ancak motor çal flt r l rken bu parçalar kontak anahtar ile fiziksel temas içindeyse bir problem oluflabilir. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün anahtarlar arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar NOT: Sadece arac n elektronik yap s na göre programlanm fl anahtarlar arac çal flt rabilir. Sentry Key araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. Bu numara ile anahtarlar n bayiden de iflimi yap labilir. Anahtar n ço alt lmas ancak yetkili bir bayi taraf ndan ya da Müflteri Anahtar Programlama fllemi kullan larak yap lmal d r. Bu ifllem ile bofl bir anahtar araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl anahtar, daha önce hiç programlanmam fl anahtar anlam na gelir. NOT: Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd nda bütün araç anahtarlar n da servise getirmeyi unutmay n z. Sentry Key'in Programlanmas Elinizde iki geçerli sentry key varsa yeni bir anahtar afla daki ifllem ile programlayabilirsiniz: 1. Ek Sentry Key Verici Ham anahtar /anahtarlar n kontak anahtar kilit yuvas anahtar koduna göre kesiniz. 13

15 2. lk geçerli anahtar kontak yuvas na sokunuz ve konta ON konumuna getirip en az 3 en fazla 15 saniye bekleyiniz. Kontak anahtar n OFF konumuna getirip ilk anahtar ç kar n z. 3. kinci geçerli anahtar sokup konta ON konumuna getirerek 15 saniye bekleyiniz. Onuncu saniyeden sonra bir sinyal sesi duyulur. Alarm Lambas yan p sönmeyi keser. Kontak anahtar n OFF konumuna getirip ikinci anahtar ç kar n z. 4. Konta a bofl bir Sentry Key sokup 60 saniye içinde konta ON konumuna getiriniz. 10 saniye sonra tek bir sinyal sesi duyulur. Alarm lambas n n yan p sönmesi duyulur, lamba 3 saniye daha yanar ve sonra söner. Yeni Sentry Key bu flekilde programlanm flt r. Bu ifllemi en fazla 8 anahtara kadar tekrarlayabilirsiniz. Sentry Key programlanmazsa lütfen bayinizle temasa geçiniz. Genel Bilgiler Sentry KEy Sistemi FCC kurallar -bölüm 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. 14 D REKS YON S M D K L D Sadece Düz fianz man Düz flanz manl arac n z pasif direksiyon simidi kilidi ile donat lm flt r. Bu kilit kontak anahtar olmaks z n arac n z n kumanda edilmesini önler. E er direksiyon simidi her iki yönde en fazla 1/2 tur çevrilirse ve kontak anahtar yerinde de ilse direksiyon simidi kilitlenecektir. Direksiyon Simidini Manuel Olarak Kilitlemeyi sterseniz: Motor çal fl rken direksiyon simidini yukar dan afla çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtar n ç kar n z. Direksiyon simidini her iki yönde kilitlenene kadar hafifçe çeviriniz. Direksiyon Simidi Kilidini Açmak için: Kontak anahtar n yerlefltirerek motoru çal flt r n z. E er anahtar çevirmekte zorlan yorsan z, kilidi açmak için direksiyon simidini hafifçe sa a ve sola çevirin. NOT: E er kilitlemek için direksiyonu sa a çevirdiyseniz, açmak için de direksiyonu hafifçe sa a çevirmelisiniz. E er kilitlemek için direksiyonu sola çevirdiyseniz, açmak için de direksiyonu hafifçe sola çevirmelisiniz. Otomatik fianz man Kontak Kilidi Sistemi Bu sistem vites kolu PARK konumunda olmad kça anahtar n ç kar lmas n önler. Ayr ca kontak anahtar ACC veya ON konumunda olmad kça ve fren pedal na bas lmad kça vitesin PARK konumundan ç kar lmas n önler. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar içeriden kilitlemek için manuel kilit dü mesini kullan n z. Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. Manuel Kap Kilit Mandal

16 UYARI WARNING! Olas For personal bir kaza security, an nda and güvenli inizi safety in the sa lamak event of amac an accident, ile, seyir locks ras nda, the vehiclepark doors esnas nda you drive araçtan as well as ayr l rken when youarac n park and tüm leave kap lar n the vehicle. kilitleyiniz. UYARI WARNING! Araçtan When leaving inerken theanahtar vehicle always mutlaka remove kontaktan the ç kar p key fromarac n z the ignition kilitleyiniz. lock, andçocuklar n z lock your vehicle. araç içinde Do nottek leave bafl na children veya unattended kilitli olmayan in thebir vehicle, araca girebilecek or with accessflekilde to an unlocked b rakmay n z. vehicle. Unsupervised use of gözetim vehicle equipment d fl nda kullan lmas may cause Araç donan m n n yaralanma severe personal veya ölümlere injuries and yol açabilir. death. DiKKAT! CAUTION! Kilitlenmemifl An unlocked vehicle bir araç is h rs zlara an invitation ç kar lm fl to thieves. bir davetiyedir. Always remove Araçtan theayr l rken key fromkontak the ignition anahtar n and her lockzaman all of the yan n za doorsal n z whenve leaving tüm kap lar the vehicle kilitleyiniz. unattended. Elektrik Power Door Kumandal LocksKap Kilitleri Sürücü A door kap lock panelinde switch is elektrik locatedkumandal on the driver kap door kilidi panel. dü meleri Press this bulunmaktad r. switch to lock Bu or dü meler unlock the ile doors. kap lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Power Kumandal Door Lock Kap Kilidi Switch Dü melerinin Location Yeri Elektrik Power Kumandal Door Lock Kap Kilidi Switches Dü meleri Otomatik AutomaticKap Door Kilitleri Locks If - Varsa Equipped Afla daki The doors will koflullar lock automatically mevcut oldu unda on vehicles otomatik with kap power kilitleri door- locks varsa if- all devreye of thegirer: following conditions are met: 1. Otomatik Kilit özelli i aç k 1. The Auto Lock feature is enabled. 2. Vites tak l 2. The transmission is in gear. 3. Bütün kap lar kapal Gaz All doors pedal are bas l closed Araç The h z throttle 24 km/sa'n n is pressed. (15 mil/sa) üstünde Kap lar The vehicle daha speed önceden is above kilit dü melerine 15 mph (24basarak km/h). veya 6. The uzaktan doors kumanda were not previously ile kilitlenmemifl locked using the Bu power özelli in door devreye lock switch sokulmas or remote ya keyless da devreden entry ç kart lmas transmitter. mümkündür. Kullan m K lavuzunun Elektronik The Automatic Araç Door Bilgi Lock Merkezi feature(evic) can be - enabled Varsa "Kiflisel or disabled. Ayarlar" Refer to Personal (Müflteri Settings Taraf ndan (Customer Programmable Özellikler) Features) k sm na in the baflvurunuz. Electronic Programlanabilen EVIC Vehicle donan m Information olmayan Center araçlarda (EVIC) Otomatik if equipped Kap section of this manual for details. Kilidi özelli i afla daki ifllem ile aç l p kapat labilir: 1. For Bütün vehicles kap lar not kapat p equipped anahtar with kontak the EVIC yuvas na the Automatic Door Locks can be enabled or disabled by performing the following procedure: sokunuz. 1. Close all doors and place the key in the ignition. 15

17 2. Cycle Kontak theanahtar n ignition switch LOCK between ve ON LOCK konumlar and aras nda ON and back 4 kez tohareket LOCK ettirip 4 times en ending sonunda up LOCK in the konumuna LOCK position. geri getiriniz. Kontak Ignition Anahtar Key Position Konumu 3. Depress Kap lar the kilitlemek power door için lock otomatik switch kap to lockkilidi the dü mesine doors. bas n z. 4. Program n A single chime tamamland n will indicate belirten the completion bir sinyal of sesi the programming. duyulur. Auto Otomatik Unlock Kilitleme The Afla daki doors koflullar will unlock mevcutsa automatically araç kilitli on vehicles kap lar with otomatik power olarak dooraçar: locks if: 1. Otomatik The AutoKilit Unlock Açma feature Özelli i is enabled. aç k. 2. Vites The transmission tak l ve araç was h z in 0 km/sa'ya gear andgeri thedönmüfl. vehicle speed returned to 0 mph (0 km/h). 3. Vites BOfi veya PARK konumunda Sürücü The transmission kap s kapal. is in NEUTRAL or PARK Kap The driver kilitleri door daha isönceden opened. aç lmam fl Araç The doors h z 0 were km/sa. not previously unlocked. 6. Bu The özelli in vehicledevreye speed issokulmas 0 mph (0 veya km/h). devreden The ç kart lmas Auto Unlock mümkündür. feature can Kullan m be enabled K lavuzunun or disabled. Elektronik Refer Araç to Personal Bilgi Merkezi Settings (EVIC) (Customer - Varsa Programmable "Kiflisel Ayarlar" Features) in (Müflteri the Electronic Taraf ndan Vehicle Information Programlanabilen Center Özellikler) (EVIC) k sm na if equipped baflvurunuz. section of EVIC thisdonan m manual. olmayan araçlarda Otomatik Kap For Kilidi vehicles Açma not özelli i equipped afla daki with theifllem EVICile theaç l p Auto Unlock kapat labilir: Feature can be enabled or disabled by performing 1. Bütün kap lar the following kapat p anahtar procedure: kontak yuvas na 1. sokunuz. Close all doors and place the key in the ignition. 2. Kontak anahtar n LOCK ve ON konumlar 2. aras nda Cycle the 4 kez ignition hareket switch ettirip between en sonunda LOCK LOCK and ON konumuna and back geri togetiriniz. LOCK 4 times ending up in the LOCK position. Kontak Ignition Anahtar Key Position Konumu 3. Depress Kap lar the kilitlemek power door için unlock otomatik switch kap tokilidi unlock the doors. bas n z. dü mesine 4. AProgram n single chime tamamland n will indicate belirten the completion bir sinyal of sesi the programming. duyulur. NOT: NOTE: Otomatik Use the Auto Kap Door Kilitleme Locks ve Kilit and Açma Auto Unlock özelliklerini features yerel in yasalar accordance çerçevesinde with local kullan n z. laws. "Çocuk Child-Protection Emniyet Kilidi" Door Lock Sistemi System (Arka (Rear Doors) If Equipped Kap lar) - Varsa Insert the tip of the ignition key into the lock and Kontak rotate toanahtar n the lock orkilide unlock sokup position. kilitleyebilir veya kilidi açabilirsiniz. 16

18 Child Protection Çocuk Emniyet DoorKilidi Lock Yeri Location Kontak Inserting Anahtar n n Ignition Tak lmas Key UYARI WARNING! Bir Avoid kaza trapping sonras nda anyone in araçta a vehicle insanlar in a collision. mahsur kalmamal d r. Remember that Çocuk theemniyet rear doors kilitleri can etkinlefltirildi inde opened from arka thekap lar n outside when sadece the child d flar dan protec- only be aç labilece ini tion locks are engaged. akl n zdan ç karmay n z. NOTE: NOT: For Sistem emergency devredeyken exit withacilen the system araçtan engaged, d flar move ç k lmas the gerekti inde lock plunger kilit up (unlocked mandal n position), (aç k kilit roll konumu) down yukar windowçekip and cam open indiriniz the doorve with kap y the outside d fl kap door kolunu handle. kullanarak aç n z. REMOTE UZAKTAN KEYLESS KUMANDAENTRY Transmitter Verici This Bu sistem, systemanahtarl kta allows you tobulunan lock or unlock verici yard m yla, the doors and azami liftgate 22 metre or activate mesafeden the arac n z n panic alarmkap from ve distances bagaj kapa a maximum kilitlerini of aç p 66 feet kapatman z (20 meters) ve using panik alarm n a hand held etkinlefltirmenizi radio transmitter. sa lar. The transmitter Sistemi etkinlefltirmek need not be pointed için vericiyi at the vehicle araca to do rultman za activate the gerek system. yoktur. NOT: letim s ras nda verici ile araç aras nda NOTE: herhangi bir engel bulunmamal d r. The line of transmission must not be blocked Kap with metal ve Bagaj objects. Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilitlerini açmak için anahtar n üzerinde To unlock bulunan theunlock doors and (Kilit açma) liftgate: dü mesine bir Press kez, and tüm release kap lar n the UNLOCK ve bagaj n button kilitlerini on the açmak key için fob once de iki to kez unlock bas p only b rak n z. the driver s Bu durumda door or twice girifl to unlock all the doors and liftgate. When the ayd nlatma sisteminin lambalar yanacak ve park UNLOCK button is pressed, the illuminated entry lambalar, komut sinyalinin al nd n bildirmek will initiate, and the parking lights will flash on amac ile iki kez yan p sönecektir. Bu özelli in twice. The time for this feature is programmable zaman, on vehicles Elektronik equipped Araç with Bilgi the Electronic Merkezi Vehicle (EVIC) donan ml Informationaraçlarda Center (EVIC). programlanabilir. Refer to Bu Turn k lavuzun Headlamps with Araç Remote Bilgi Merkezi Key Unlock (EVIC) under bölümünde Per- Elektronik "Kiflisel sonal Settings Ayarlar" in k sm nda the Electronic "Uzaktan Vehicle Kumanda Information Center Özelli i (EVIC) ile Farlar n sectionyak lmas " of this manual bölümüne for Kilit Açma baflvurunuz. details. NOT: NOTE: Arzu edildi i takdirde, sistem, UNLOCK (Kilit The system açma) dü mesine can also bebir programmed kez bas ld nda to unlock tüm kap all doors kilitlerini on theaçacak first press flekilde of theprogramla- nabilmektedir. button. On electronic Elektronik vehicle Araç information Bilgi Merkezi cen- UNLOCK (EVIC) ter (EVIC) k sm nda equipped Uzaktan vehicles refer Kumanda to Remote ile 1. bas flta Unlock Driver s Sürücü Kap s n n Door 1st Aç lmas under Personal bafll kl paragrafa Settings baflvurunuz. in the EVIC section EVIC donan m of this olmayan manual. araçlarda On non EVIC afla da equipped aç klanan vehicles prosedürü performuygu- lay n z: following the steps: 17

19 Afla daki The systemifllem can be yap larak programmed sistem tounlock unlock all(kilit the açma) doors dü mesine upon the first ilk bas flta UNLOCK tüm button kap lar n press açacak by flekilde using the programlanabilir: following procedure: 1. Uzaktan Press and kumanda hold the cihaz n n LOCK button üzerindeki on alock programmeddü mesine key fob. bas n z. (kilitleme) 2. LOCK Continue (kilitleme) to holddü mesine the LOCKen button az 4 en atfazla least104 saniye seconds, olmak but üzere not longer bas l than tutarken 10 seconds, UNLOCK then (kilit açma) press and dü mesine hold thebas p UNLOCK bu dü meyi button. de A single bas l tutunuz. chime will Bu sound özelli in to indicate de iflti ini that belirten this feature tek has bir sinyal changed. sesi duyulur. 3. Her Release iki dü meyi both buttons de ayn at anda the same b rak n z. time. 4. Arac n Test thed fl ndayken feature while LOCK/UNLOCK outside of the vehicle, dü melerine pressing basarak theözelli i LOCK/UNLOCK test ediniz. button on the key- by NOT: fob. Arac n içindeyken LOCK dü mesine bas lmas NOTE: Güvenlik Alarm n harekete geçirir. Güvenlik Pressing the Alarm LOCK button aç kken on the araç keyfob kap s n n while aç lmas you are inside alarm the harekete vehiclegeçirir. will activate UNLOCK the dü mesine Security Alarm. basarak Opening Güvenlik a door Alarm n with thesustu- rur. rity Alarm activated will cause the alarm to Secu- 5. sound. stenilen Press programlama the UNLOCK gerçekleflmemiflse button to deactivate veya bu the özelli i Security tekrar Alarm. kazand rmak isterseniz yukar daki ad mlar 5. If thetekrarlay n z. desired programming was not achieved or to reactivate this feature, repeat the above steps. To Kap lar n lock the ve doors Bagaj n and Kilitlenmesi liftgate (if(elektrik equipped Kumandal özellikler with power varsa): options) : Press Tüm kap lar and release kilitlemek the LOCK için verici button üzerindeki on the transmitter (Kilitleme) to lock dü mesine all doors. bas p Theb rak n z. turn signal Bu lights durumda will LOCK flash. dönüfl sinyali lambalar, komut sinyalinin al nd n To bildirmek Turnamac Off Flash ile bir kez Lights yan p sönecektir. With Lock Kilit Lamba Uyar s n n ptali NOTE: The NOT: Flash Lights With Lock feature can be turned Kilit lamba on oruyar s off. On electronic özelli i aç l p vehicle kapat labilir. information Elektronik center araç (EVIC) bilgi equipped merkezi vehicles (EVIC) bulunan refer to Personal araçlarda, Settings bu k lavuzun in the EVIC section bölümündeki of this manual. Kiflisel On Ayarlar non EVIC k sm na - equipped bak n z. vehicles EVIC bulunmayan thearaçlarda followingafla daki steps: ad mlar takip edi- perform 1. niz: Press the UNLOCK button for 4 to 10 seconds UNLOCK While the dü mesine UNLOCK button 4 ila 10 is pressed, saniye süresince (after 4 seconds) bas n z. press the LOCK button. Release both buttons. 2. UNLOCK dü mesi bas l durumdayken, (4 3. saniye Test sonra) the flash LOCK lamps dü mesine with LOCKbas n z. featureher while iki outside dü meyi of de the b rak n z. vehicle, by pressing the LOCK button 3. Arac n on the d fl ndan, key fobkontak with thelock ignition konumunda in the LOCK ve position, anahtar and ç kar lm fl the key durumdayken removed. anahtar fobu NOTE: üzerindeki LOCK dü mesine basarak uyar lambalar n n LOCK the LOCK özelli ini button test ediniz. on the key fob, Pressing while you are in the vehicle, will activate the Security Alarm. Opening a door with the Secu- NOT: rity Alarm activated will cause the alarm to Arac n sound. Press içindeyken the UNLOCK anahtar button üzerindeki to deactivate LOCK dü mesine the Securitybasmak Alarm. Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. The Flash Lights Güvenlik On Lock/Unlock Alarm devredeyken feature can bir be kap y reactivated açmak by repeating alarm n this çalmas na procedure. sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak Battery Replacement için UNLOCK dü mesine bas n z. The recommended replacement battery is Pillerin CR2032. De ifltirilmesi Bir 1. If adet the CR2032 key fob ispil equipped kullan lmas withönerilmektedir. a screw, remove the screw. With the transmitter buttons facing 1. Uzaktan kumandada vida varsa dü meleri down, use a flat blade to pry the two halves of the afla ya transmitter bakacak apart. Make flekilde sure çevirerek not to küçük damage viday the sökünüz elastomer ve seal düz during uçlu bir removal. tornavida ile ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. Separating Kumandan n Transmitter kiye Ayr lmas Halves 18

20 2. Eski pili ç kar p yenisini tak n z. Yeni pile parmaklar n zla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokunman z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. NOT: Anahtar verici k sm nda vida varsa, viday tak p yerine tamamen oturana kadar s k n z. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyar nca verici ve al c lar n MHz tafl y c frekans nda çal flmalar gerekmektedir. Bu cihazlar kullan ld klar ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklar n belgeleyen sertifikalara sahip olmal d r. ki farkl yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke taraf ndan kullan lan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar ) ve ETC baz nda haz rlanan ancak ilave baz koflullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeli i. Di er gereklilikler 95/96/EC KOM SYON YÖNERGES EK VI da belirtilmifltir. Bu cihazlar n çal flmas afla da belirtilen iki koflula ba l d r: Bu cihazlar zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihazlar istenmeden çal flmalar na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz ARAÇ GÜVENL K ALARMI - VARSA Sistem kap lar, bagaj kapa n, bagaj kapa cam n ve kontak anahtar n izleyerek araca izinsiz giriflleri ve arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Herhangi bir fley alarm tetiklerse, sistem 18 dakika boyunca sinyal verir. lk 3 dakikada korna çalar ve farlar, park lambalar, arka lambalar ve gösterge panelindeki uyar lambalar yan p söner. Ard ndan d fl lambalar 15 dakika daha yan p söner. Alarm harekete geçiren sistem devre d fl b rak ld nda alarm 3 dakikas dolana kadar çalmaya devam eder. Alarm n 3 dakikas dolduktan sonra sistem devre d fl b rak l rsa alarm hemen susar. Alarm n Kurulmas 1. Anahtar kontaktan ç kar n z ve araçtan ininiz. 2. Kap kilit yuvas, elektrikli kap kilidi dü mesi veya Uzaktan Kumanda Vericisinden herhangi birisini kullanarak kap y kilitleyiniz ve tüm kap lar kapat n z. 3. Gösterge panelindeki uyar lambas 16 saniye boyunca h zl bir flekilde yan p sönecektir. Bu sistemin devreye girdi ini gösterir. Bu durumdayken kap aç l rsa, kontak anahtar ON konumuna getirilirse veya elektrik kumandal kap kilitleri aç l rsa sistem otomatik olarak devreden ç kar. 16 saniyenin sonunda uyar lambas yavafl bir flekilde yan p sönmeye devam edecektir. Bu sistemin tamamen devrede oldu unu gösterir. Sistemin Devre D fl B rak lmas Sistemi devre d fl b rakmak için sürücü kap s n n kilidini uzaktan kumanda veya anahtar yard m yla açman z yeterli olacakt r. Arac geçerli bir Sentry Key ile çal flt rmak sistemi devre d fl b rakacakt r. Geçerli anahtar özel olarak o araç için programlanm fl olan anahtard r. Geçerli bir anahtar sistemi devreden ç kar r, geçersiz bir anahtar ise alarm tetikler. Arac n Kurcaland n Gösteren Alarm Ön kap n n kilidini anahtar veya uzaktan kumanda ile açt n zda korna çalarsa alarm devreye girmifl demektir. Arac n kurcalan p kurcalanmad n kontrol edin. 19

21 Güvenlik Security Sistemi SystemGeçersiz Manual Override K lma Kap y, The system kap kilit willmandal n not arm ifkullanarak you lock the kilitlerseniz doors using sistem the manual devreye door girmeyecektir. lock plunger. Door Kap Lock Kilit Mandal Plunger PREMIUM GÜVENL K SECURITYS STEM SYSTEM VARSA IF Sistem EQUIPPED kap lar, kaput kilidini, bagaj kap s n ve kontak The system anahtar n monitors izinsiz the doors, çal flt rma hood yönünden latch, liftgate, and ignition switch for unauthorized opera- denetler. tion. Herhangi If something bir fley triggers alarm the tetiklerse, alarm, sistem the system kornayla will 30 signal saniyeli ine with the horn sinyal forverecektir. 30 seconds. E er If the tetikleyici triggering device devreden is notç kar lmazsa, deactivated the korna horn5 will saniyelik sound cihaz beklemenin again afterard ndan a 5 second bir 30 saniye delay daha for another çalacakt r. 30 Tetikleme seconds. If devam the trigger ederse remains bu döngü present 5 this dakikaya cycle kadar will repeat tekrar for edecektir. up to 5 minutes. E er hareket alg lama girifl sensörü devredeyse, alarma kornay 30 saniyeli ine tetikleyecektir. 20 If Alarm n the intrusion bu k sm sensor setlendi inde, is enabled, arac n theiçerisindeki alarm will trigger hareket the alarm horntetikleyecektir. for 30 seconds. Kornan n When this çalmas n portion of istemiyorsan z, the alarm kap y set, movement açmak için inside geçerli thebir vehicle Sentry will Key trigger sokmal s n z. the alarm. To avoid the horn, you must insert Alarm a valid ayarlamak Sentry Key için: to open the door. To 1. Anahtar set thekontaktan alarm: ç kar n z ve araçtan ininiz Kap Remove kilit yuvas, the keyelektrikli from the kap ignition kilidi dü mesi switch veya and get Uzaktan out of Kumanda the vehicle. Vericisinden herhangi birisini kullanarak Lockkap y the door kilitleyiniz using ve either tüm the kap lar doorkapat n z. key cylin- 2. der, 3. Gösterge power door panelindeki lock switch, uyar orlambas the Keyless 16 saniye Entry Transmitter boyunca h zl andbir close flekilde all yan p doors. sönecektir. Bu sistemin Thedevreye indicator girmeye light inhaz r the instrument oldu unu gösterir. cluster will flash saniyenin rapidly sonunda for 16 uyar seconds. lambas Thisyavafl shows bir that flekilde the system yan p sönmeye is pre-arming. devam edecektir. After 16 seconds Bu sistemin thetama- men devrede light willoldu unu continuegösterir. to flash slowly. This shows indicator that Sentry thekey system mmobilizer is fullysistemi armed. ile donat lm fl araçlar Vehicles geçerli bir equipped anahtarla güvenli with thebir Sentry flekilde Key çal flt r labilirler. Geçerli Systemanahtar can beözel safely olarak started o araç withiçin a valid program- key. Immobilizer Alanm fl validolan key anahtard r. is one that Geçerli is programmed bir anahtar to sistemi that particular devreden ç karacakt r, vehicle. A geçersiz valid key bir will anahtar disarm motorun the system, 2 saniye an çal flmas na invalid keyizin will verecek allow the ve engine motoru durduracakt r. 2 seconds and stop. to run for NOTE: NOT: The Alarm alarm sistemi, system hareket may be alg lama armed sensörü to monitor hariç all tampering tutularak, excluding tüm kurcalamalar the intrusion denetlemek sensor, this için allows animals or children to be left in the devreye sokulabilir, bu durum güvenlik sistemi secured vehicle without triggering the alarm by devrede olan araç içerisinde b rak lan hayvan- their movement within the vehicle. lar n To disable veya çocuklar n the intrusionalarm alarm, tetiklemeden activate the LOCK araç içinde requests serbestçe three times hareket within etmelerine 5 seconds izin byverir. using Hareket the dooralg lama key cylinder, girifl the alarm n keyless devreden entry transmitter ç karmak için, or any kap combination kilit yuvas n, of the uzaktan two. The kumanda intrusion vericisini alarm veya sensors bu ikisinin will automatically kombinasyonunu be enabled kullanarak thelock next ifllemini time the 5 alarm saniye is içinde set. üç defa devreye sokunuz. Hareket To disarm alg lama thealarm system: sensörü, alarm n bir sonraki ayarlanmas na Unlock a front door kadar using otomatik the olarak Keyless devreye Entry Transmitter. sokulacakt r. Sistemi Starting the devreden vehicle with ç karmak a validiçin: Sentry key will Uzaktan disarm the kumanda system. vericisini A validkullanarak key is one ön kap n n that is kilidini programmed aç n z. to that particular vehicle. A valid key will disarm the system, an invalid key will allow the Arac enginegeçerli to runbir forsentry 2 seconds Key ile and çal flt rmak stop. sistemi devre d fl b rakacakt r. Geçerli anahtar özel olarak NOTE: o araç için programlanm fl olan anahtard r. Geçerli bir Battery anahtar disconnects sistemi devreden will not ç karacakt r, disarm the geçersiz system. anahtar motorun 2 saniye çal flmas na izin vere- bir cek If the ve alarm motoru has durduracakt r. been triggered the indicator light NOT: will flash twice every two seconds. Akü Security kutup bafllar n Systemç karmak Manual sistemi Override devreden ç karmaz. The system will not arm if you lock the doors using the manual door lock plunger. E er alarm tetiklenirse uyar lambas her iki saniyede bir iki kere yan p söner. Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma Kap y, kap kilit mandal n kullanarak kilitlerseniz sistem devreye girmeyecektir.

22 BAGAJ LIFTGATE KAPA I NOT: NOTE: The key that is used to start the vehicle is also Arac çal flt rmak için kullan lan anahtar ayr ca used to lock or unlock the doors and open the kap lar liftgate. kilitlemek, kap lar n kilitlerini ve bagaj kapa n açmak için de kullan l r. To unlock the liftgate, insert the key into the lock Bagaj kapa n n kilidini açmak için, anahtar kilide and turn to the right (manual lock models only). sokup The liftgate sa a can çeviriniz also (sadece be unlocked manuel using kilitli the modellerde)mote keyless Bagaj entrykapa n n or by activating kilidi ayr ca the power uzaktan door re- kumanda lock switches kullanarak located veya on ön thekap larda front doors. bulunan The elektrikli central locking/unlocking kap kilidi dü melerine feature basarak (if equipped) aç labilir. Merkezi can alsokilitleme/kilit be activatedaçma fromözelli i the liftgate (varsa) keyayr ca cylinder. kapa anahtar yuvas ndan da devreye bagaj sokulabilir. Once unlocked, the liftgate can be opened or Kilit closed bir kere without aç ld nda, using thebagaj key. To kapa openanahtar the liftgate, kullanmadan squeeze theaç labilir liftgate release veya kapat labilir. and pull the liftgate Bagaj kapa n open withaçmak one fluid için, motion. bagaj kapa açma dü mesi- Liftgate Bagaj Kapa Latch Kilidinin Location Yeri NOTE: ni s k n z ve bagaj kapa n tek harekette çekerek In aç n z. the event of a power malfunction, or the remote NOT: transmitter is inoperative, insert the key into the liftgate lock cylinder and turn to Elektrik ar zas durumunda veya uzaktan kumanda vericisinin the right (manual lock models only). Using the liftgate handle, çal flmad pull the liftgate durumlarda, open with anahtar one fluid bagaj motion. kapa kilit silindirinin içerisine sokunuz ve sa a çeviriniz (sadece manuel kilit modelleri NOTE: için). Bagaj kapa tutama n n kullanarak bagaj Although kapa n tek the harekette liftgateçekerek has noaç n z. inside release mechanism, the liftgate trim panel includes an NOT: opening with a snap-in cap that provides access Her ne to release kadar bagaj the latch kapa in the içeriden event of açma an electrical mekanizmas na systemsahip malfunction. olmasa da, bagaj kapa trim paneli, üzerinde, bir elektrik sistemi ar zas durumunda kilide eriflerek onu açmaya imkan veren bir kapak bulunan bir aç kl a sahiptir. UYARI WARNING! Arac, Drivingbagaj with the kapa liftgate cam open aç k can durumdayken allow poisonous exhaust takdirde gases zehirli into your egzoz vehicle. gazlar You kulland n z arac n z n and your içine passengers girebilir. Siz could ve yolcular n z be injured bu by gazlardan these fumes. zarar Keep thegörebilirsiniz. liftgate closed Arac when kullan rken you are operating bagaj thekapa vehicle. cam n kapal tutunuz. If you are required to drive with the liftgate Arac open, make bagaj sure kapa that aç k all windows flekilde are kullanmak closed, durumundaysan z and the climate control bütün blower camlar n switch kapal is setve at klima high speed. kontrol DO fan dü mesinin NOT use the yüksek recirculation devirde oldu undan mode. emin olunuz. Devridaim Modunu KULLANMAYINIZ. Gazla Gas props çal flan support amortisörler the liftgate aç k in the konumdayken open position. However, kapa n because desteklerler. the Bununla gas pressure birlikte, drops gaz bagaj bas nc n n with temperature, s cakl kla it may düflmesinden be necessary dolay to so uk assist havalarda the props bagaj when kapa n opening açarken the liftgate amortisörleri in cold takviye weather. etmek gerekebilir. 21

23 ELEKTR K POWER WINDOWS KUMANDALI CAMLAR Elektrik Power Kumandal Window Switches Cam Dü meleri Elektrik Power Kumandal WindowCam Switch Dü mesinin Location Yeri Sol The ön control kap daki on the kontrol left front dü meleri door has yukar -afla up-down ifllevine switchesahiptir. that give Bu you dü meler fingerile tiparac n control bütün of all camlar na powerkumanda windows. edebilirsiniz. There is a Yolcu singlekap lar nda opening and ise four sadece closing switch o cama on ait the dü meler passengervard r. doors for Elektrik passenger window cam dü meleri control. The sadece windows kontak willanahtar operate kumandal ON onlykonumuna when the ignition getirildi inde switch ve is turned OFF konumuna to the ON getirildikten position andveya for sürücü 45 seconds kap s after aç ld ktan the ignition sonra 45 is saniye turned boyunca OFF or the aktif driver s durumda door kal r. is Bu opened. özellik This yetkili bayiniz taraf ndan kapat labilir. feature can be turned off by your authorized dealer. Otomatik Aç lma Özelli i Auto Down Sürücü The driver s kap s window cam dü mesinde switch has Otomatik an Auto Aç l-ma Down özelli i feature. bulunmaktad r. Push the window Cam switch dü mesine past the direnç first noktas n detent, release, geçecek andflekilde the window bas p b rakt n zda will go down 22 automatically. cam otomatik olarak To cancel aç lacakt r. the Auto Oto-matik Down Aç lma movement, özelli ini operate iptal etmek the switch için in dü meye either the ikinci up or kez down herhangi bir and yönde release bas p the b rakman z switch. yeterli olacakt r. direction Window Cam Kilitleme Lockout Dü mesi Switch The Sürücü window kap s nda lockout bulunan switchcam on the kilitleme driver s dü mesi door allows di er kap larda you to disable bulunan the cam window kumanda control dü melerini on the other etkisiz doors. hale Togetirmenize disable the window olanak controls sa lamaktad r. on the other Di er kap larda doors, press bulunan the cam window kumanda lock button. dü melerini etkisiz thehale window getirmek controls, için cam presskilitleme the window (lock) To enable control button again. Elektrikli Lock Cam Out Kilit (Lock) SwitchDü mesi dü mesine basman z yeterli olacakt r. Cam OCCUPANT RESTRAINTS kumanda dü melerini etkinlefltirmek için cam kilitleme dü mesine bir kez daha basman z gerek- Some of the most important safety features in your vehicle are the restraint systems. These include the mektedir. front and rear seat belts for the driver and all passengers, YOLCU KORUMA front airbags S STEMLER for both the driver and front Arac n z n passenger en önemli and güvenlik if equipped, sistemlerinden side airbags biri for de yolcu both the koruma driversistemleridir. and front passenger. Bu sistemler If you sürücü will be ve tüm carrying yolcular children için ön toove small arka emniyet for adult-size kemerlerini, seat sürücü belts, your ve yolcu seat için beltsön orhava the LATCH yast klar n feature ve varsa also, sürücü can beile used cam tokenar nda hold infant oturan andyolcular child restraint için yan hava systems. yast klar n içermektedir. Yetiflkin boy kemerlere If your göre vehicle küçük is kalan equipped çocuklar n with araçta the Occupant yolculuk etmeleri Classification durumunda System yolcu (OCS) koltu undaki there will beemniyet a Passenger Airbag veya LATCH Disabled özelli ini (PAD) bebek Indicator ve çocuk Light kemerini koltuklar n located ontespit the center etmek of amac the instrument ile kullanabilirsiniz. panel. Arac n zda Please payyolcu closes n fland rma attention tosistemi the information (OCS) varsa in gösterge this section. panelinin It tells ortas nda you how toyolcu use your Hava restraint Yast Devre systemd fl properly (PAD) touyar keeplambas you andvard r. your passengers as safe as possible. UYARI WARNING! Sizin ve yolcular n z n emniyet kemerleri do ru In a collision, you and your passengers can suffer bir flekilde much tak lmam fl greater injuries ise olas if you bir are kaza not an nda properly çok buckled daha ciddi up. yaralanma You can strike veya the ölüm interior riskine of your maruz vehicle kalabilirsiniz. or other Arac n z n passengers, iç or aksam na you can be ya thrown da di er out yolculara of the vehicle. çarpabilir Always veya arac n be sure d fl na you and f rlayabilirsiniz. others in your Daima vehiclekendinizin are buckledve uparac n properly. içerisinde bulunan di er kiflilerin emniyet kemerlerini do ru bir flekilde takt klar ndan emin olunuz. Buckle up even though you are an excellent Lütfen driver, even bu bölümde on short trips. yer alan Someone bilgileri on the dikkatle road okuyunuz. may be a poor Bu bölümde driver and sizin cause ve a yolcular n z n collision that mümkün includes oldu u you. This kadar can güvenli happen bir flekilde far away seyahat from home or on your own street.

24 edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne flekilde kullan lmas gerekti i aç klanmaktad r. Mükemmel bir sürücü olsan z dahi k sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal s n z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar flaca n z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebilece i gibi oturdu unuz sokakta da bafl n za gelebilir. Araflt rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard n ve çarp flma s ras nda ciddi yaralanma riskini azaltt n göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d flar ya f rlad klar kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular n araçtan d flar ya f rlamalar n önlemekte ve arac n iç aksam na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad r. Motorlu tafl tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Arac n zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad r. Emniyet kemeri toplay c s çok ani durufllarda veya bir çarp flma an nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k sm n n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa lamaktad r. Bir çarp flma an nda ise kemer kilitlenip sizin arac n cam na çarpman z veya araçtan f rlaman z önler. UYARI Arac n içinde veya d fl nda bagaj tafl ma k sm nda yolculuk yapmak çok tehlikelidir. Bu k s mlarda yolculuk eden kiflilerin çarp flma an nda yara alma veya ölme olas l klar çok yüksektir. Arac n emniyet kemeri olmayan k s mlar nda yolculuk edilmesine izin vermeyiniz. Herkesin birer koltu a oturdu undan ve emniyet kemerlerini düzgün biçimde takt ndan emin olunuz. UYARI Emniyet kemerini hatal bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf n saracak bir tasar ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarp flma an nda bütün a rl en iyi flekilde onlar tafl yabilir. Emniyet kemerinin yanl fl yere tak lmas herhangi bir çarp flma an nda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar ndan kay p d flar f rlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak ve ayn zamanda yolcular n z n da güvenli ini sa lamak için bu talimatlara uyunuz. ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba lanmamal d r. Tek emniyet kemeri ile ba lanm fl kifliler olas bir kaza an nda çarp flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler.ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas için kullan lmamal d r. 23

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

KALE KARTLI K L T Lüks Seri KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın kaybolması halinde yenisi yapılabilir.) Kullanıcı Kartı: 100 adet Kullanıcı Kart Çeflitleri: Kullanıcı kartı, VIP kartı,

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

UYUMLU S L ND R T PLER Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/87-230 B N L KAPI 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 08 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/87-230

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

CMY KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş

CMY KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş K CMY CY MY CM Y M C KD04087-260.pdf 1 07.06.2016 16:55 KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş UYUMLU S L ND R T PLER Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU B N L KAPI KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı