A GLOSSARY AGRICULTURAL TERMS ENGLISH-TURKISH TURKISH-ENGLISH. Compiled by THE AMERICAN LANGUAGE CENTER THE AMERICAN UNIVERSITY. Washington, D. C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A GLOSSARY AGRICULTURAL TERMS ENGLISH-TURKISH TURKISH-ENGLISH. Compiled by THE AMERICAN LANGUAGE CENTER THE AMERICAN UNIVERSITY. Washington, D. C."

Transkript

1 (p ~0.?:, 4 s-)2 ~ b. -Tole k,., ~.-._,, A GLOSSARY of AGRICULTURAL TERMS ENGLISH-TURKISH TURKISH-ENGLISH Compiled by THE AMERICAN LANGUAGE CENTER THE AMERICAN UNIVERSITY Washington, D. C. _1, " ' for i THE INTERNATIONAL COOPERATION ADMINISTRATION I,, I '! '\ I 1961

2 A GLOSSARY of AGRICULTURAL TERMS ENGLISH-TURKISH TURKISH-ENGLISH Compiled by THE AMERICAN LANGUAGE CENTER THE AMERICAN UNIVERSITY Washington, D. C. f for THE INTERNATIONAL COOPERATION ADMINISTRATION 1961, r I!

3 NOTE The preliminary form of this glossary, based on the earlier English-Spanish wordlist produced by the American University Language Center, was prepared by Mr. Riza Kandiller and Mr. Ahmet H. Kalkandelen while they were students at the American On1versity. The final revision was done by pr. Sevin<;: D1blan Carlson, of Washington, D.C. John J. McAuliffe Director of the American University, Language Center ' t,. '' '

4 .. Part 1 ENGLISH-TURKISH. i ~-,, ~ "< I.,!

5 '! A ABATTOIR: Mezbaha ABDOMEN: Karm bsm1; hoceklerin vucudunun il~uncu kismi ABIOGENESIS: Cans1z maddeden canh madde has1l etmek; kendiliginden hast! olma ABLACTATION (weaning): Sutten,kesme ABORTION: ~ocuk du~iirme ABRADE: Siyirmak; a mmak ABSCESS: n. Apse; V. Apse yaprnak ABSORPTION: Massetme; emme; i~ine ~ekme ACARICIDE: Akarlan oldiiren sulu bir ila~ ACCESSORY: Fer'i; ikinci derecede; teferruat ACID: Asit ACID PHOSPHATE: Asit fosfat (bir nevi gubre) ACIDITY: Asitlik; ek~ilik ACRE: ingiliz doniimu (0.4 hektar) ACREAGE: Donum miktan; saha; mesaha ADOLESCENT: ~ocukluktan olgunluga ge~mekte olan ADSORPTION: Adsorpsiyon (Gaz, mayi veya hallolmu bir madden in molekiillerinin bir sat1ha yapt mas!, ilhalu) ADULT: Billuga varmi ; yeti kin AERATION: Havaland!rma AERIAL DUSTING: Havadan toz ila.;lamast AERIAL SEEDING: Havadan tohumlama AERIAL SPRAYING: Havadan piiskurtme suretiyle ila~lama AEROBIC: Ancak oksijen hulunan yerde ya tyan, yeti en AEROSOL SPRAY: Bocek ol'durucu ila~lart puskurtme aleti" AGGLUTINATION: Toplanma; grupla rna; klimele rne 7 ' AGRARIAN: Topraga, araziye ait AGGREGATE: Milrekkep toprak ciizu AGRICULTURAL ENGINEER: Ziraat rnuhendisi AGRICULTURALIST: Ziraat<;i; ziraat mtit.,.. has SIS! AGR!CUL TURE: Ziraat (tarim) AGRICULTURIST: Ziraat mutehasslsl AGROBIOLOGY: Agrobiyoloji (Nebat yeti~tirme ve besleme ilrni) AGRONOMY: Tar! ada mahsul yett tirmekle me gul alan ziraat ilmi dal! AGRONOMIST: Fenni ziraat<;:i AGROSTOLOGY: Otlarla me gul alan nebatat tlmi dah ALBUMEN: Yurnurta akt;,ll> Vunema bulmakta olan nebat ve hayvan hucrelerindeki besleyici protein maddesi ALFALFA: Kabayonca ALFALFA LEAF MEAL: Hayvanlara yem olarak veri len ogtitulrnli ve ~ok besleyici kara yonca ALIMENTARY: Yiyecege, g1daya dair; besleyici ALKALI:. Kalevi; alkali ALLUVIAL: Aluvyona dair, veya alilvyonun i<;:indeki ALLUVIUM: Akan ve ta an sulann bilhassa nehir yaraklartnda b~rakttklari kum, kil, v.s. ALMOND: Badem AMINO ACID: Amino asit (NHz yi ihtiva"eden' asit). AMMONIA: Amonyak; ni adu AMPUTATION: Vucudim kol, bacak, v.s. gibi bit uzvunu kesmek; agacm dallarmt kesrnek ANABOLISM: Bir nebat veya hayvanda gtdalarin canh nes1<;: haline ge<;mesi ameliyesi ANALYSIS: Tahlil

6 ANALYTICAL BALANCE: Tahlili denge (muvazene) ANAPLASMOSIS: Stgtrlarda bir kan paraziti hastahg -ANEMIA: Kanstzhk; anemi- ANGOR_A: Tiftik (Ankara) ke~isi; kurku i~in yeti tirilen bir nevi tav an ANGULAR LEAF SPOT: Bakterilerin husule getirdigi bir nevi yaprak hastahgt ANIMAL: Hayvan. ANIMAL HUSBANDRY: Hayvan yeti tirme ANIMAL PRODUCT: Hayvan mahsulu ANISE: Anason ANNUAL: Y lhk ANNUAL RING: Aga~lar1n ya m gosteren y!lhk halka ANT: Kannca ANTERIOR: On; onceki ANTHER: Anter; ~io;:ek tozu kesesi; ba o;: k ANTHRAX: ~arbon hastahg1 (hayvanlarda) ; irpen>e -' ANTIDOTE: Panzehir ANTISEPTIC: Antiseptik ANTITOXIN: Antitoksin (Toksinlerin husule getirdigi hastahklara kar l vucudu muaf kllmak i'iin kullan1lan maddeler) APHICIDE: Alisid (Yaprak bitlerini oldijrmek io;:in kullruulan ilao;:) AQUATIC: Suda ya tyan hayvan veya suda yeti en nebat ARABLE: Slirulebiliri ziraate elveri li (toprak) ARMYWORM: S\lrii_ halinde dola aj1 ve_]ilahs_ulii ve otl an hanibeden bir urul ARROWGRASS: Ok otu (Triglochin maritima) ARTESIAN WELL: Artezyen kuyusu ARTHRITIS: Mafsal iltihabt ARTICHOKE: Enginar ARTICULATED (articulate): Mafsalh ARTIFICIAL INSEMINATION: Sun'i ilkah ARTIFICIAL POLLINATION: Sun'i tozla ma ASEXUAL: E eysiz lireyen ASPARAGUS: Ku konmaz ASSIMILATION: Hazmetme; massetme AUTOMATIC: Otomatik AUXIN: Oksin (fidanm geli mesine yanyan maddeler) AXE: Balta AVIAN: Ku~lara clair AVIARY: Ku bane A VICUL TURE: Ku ~uluk AVOCADO: Armut eklinde ye il tropikal meyve ( salatalarda kullan1hr) AZONAL SOIL: Yerli toprak APHID (aphis) : Yaprak biti APIARY: An kovanlarmtn bulundugu yer APICULTURE: Ar1c1hk APPEND!X: Kor bag~rsak (apandis); ilave; zeyil APPLE: Elma APRICOT: Kays1.B BACK CROSS (Genetics) : Melez bir hayvan1 ana veya babast ile birle tirrne BACK FURROW: Sapanm arka izi BACON: Tuzlanmt~ ve tutsulenmi domuz eti BACTERIA: Bakteriler I 8

7 ) BACTERIOLOGIST: Baktery'olog BACTERIOLOGY: Bakteriyoloji (Mikrop ilmi) BACTERIOPHAGE: Y a 1yan bir uzuvda hastahk yap1c1 bakterileri yok eden rnikroskopik bir ajan BAG: Torba; kese kag1d1 BAHIA GRASS: Bahia otu BALE: Balya BALING MACHINE: Balya rnakinesi BANANA: Muz BANG'S DISEASE (Brucellosis): Bang hastahgl (Slgtrlarda bakterilerin husule getirdigi ve o;ocuk dii iirmeye sebep olabilen bir hastahk) BARK: n. Agas: kabugu;-v. Havlamak BARLEY: Arpa BARN: <;:iftlik amban BARNYARD: ~iftlik avlusu BARNYARD MANURE: ~iftlik avlusu giibresi BARREL: F1~1; varil BARREN: K1rao;; ktstr; o;orak. BARROW: El arabast; ktstrla Urtlrnt erkek domuz BASAL: Kaideye, esasa ait BEECH: Kaym (Akgiirgen) agact BEEF: Stgtr eti BEEF CATTLE: Eti i~in yeti tirilen stgtrlar BEESWAX: Bal mumu BEET: Pancar BEETLE: B~kbocegi BELLY: Karin BENCH"TERRACE: Seki teras BERMUDAGRASS: Bermuda otu (Giiney Amerikada suriinerc;k buyi.iyen bir nevi ot) BERRY: Kiio;uk, sulu, kuo;uk ~ekirdekli-meyvalar (<;:ilek, dut gibi) BiENNIAL: iki senelik BILE: Safra BILIOUS: Safrah BIN: Kutu (o;op, kul kutusu gibi) ; teneke; komiirhik; odunluk, kiler gibi ambar BINDER: Demetleme makinesi BIOCHEMISTRY: Biyo imi (hayatl kimya) BIOLOGICAL: Biyolojik BIRCH: Betula agac;lar1 (Hu agac1 ve kerestesi) BIRD: Ku BASIN LISTER: Munta>;am, strah ~ukur a~ma makinesi BASKET: Sepet BEACHGRASS: Kumsal, plaj otu (Ammophila arenaria). BEAK: Ku, v.s. nin gagast BEAN: Fasulye BEAVER: Kunduz BEDBUG: Tahtakurusu BEE: Ari 9. BIRTH RATE: Do gum ni sbeti BLACK BERRY: Bogiirtlen BLACK ROT: Meyvelerin ve sebzelerin renklerini bozup, c;linimelerine sebep olan bir hastahk BLACK WALNUT: Kara ceviz BLIGHT: Nebatlan oldiiren, solduran veya buyumelerine mani olan herhangi havaya veya topraga ait bir durum; parazit veya bocek; nebatlara ar1z olan hast-ahklar BLOAT: Hayvanlarm kammm i mesine sehep olan ve sulu yemek veya s:abuk yemekten il eri gelen hastalt~; v. salamura yapmak

8 BLOOD: Kan BLUEGRASS: Mavtmsi ye il saph otlar BOAR: Erkek domuz BODY: Vucut; beden; gi:ivde BOILING POINT: Kaynama derecesi BOLL: Pamuk ve keten tohumlartm <irten kabuk BOLL WEEVIL: PliJDuk kurdu BONEMEAL: Ezilmi veya tnce ovulmti ve gubre veya hayvan yemi olarak kullamlan kemikler BORDEAUX MIXTURE: Bordo bulrunact (CAO + S + H0 2 ) BORER: Meyve kurdu BORON: Bor (Bi areti ile malum olan unsur) BOT ANY: N ebatat ilmi BOviNE: Okib;e, inege dair; n. okuz, il)ek, v.s. BOX: Kutu; sandtk; ahmn bolmesi BRAN: Kepek BRANCH: n. dal; v. dallanmak BRANCH OUT: Dal budak salmak BRAND: n. Damga; marka; > it; bir nevi yap" rak hastaltgt; v. daglamak BRANDING IRON: Daglama demiri BREATHE: Nefes almak BREED: n. Cins; soy; v. dogurmak; ynmurtlamak; yeti tirmek BREEDER: Doguran; yavrulayan; hayvan veya neb at yeti tiren BREEDING: Uretme; yeti tirme BRIDLE: At ba hjp; yular BRINE: Tuzlu su; salamura BRISTLE: Sert ktl veya tily BROADCAST SEEDING (sowing) : Savurma ile ekme 10 BROCCOLI: Kamabahar cinsinden koyu ye il bir sebze BROILER: Iskarahk pi! is:; tskara BROME GRASS: Brom~otu"{Bromus~inermis) BROOD: n. Hayvan (bilhassa ku ve kumes hayvanlanmn) yavrulart; bir defada yumurtadan S'lkan civcivler veya ku yavrulan; v. kulu.;kaya oturmak ve civciv >tkarmak BROOM: Kattrttrnagt; siipilrge BROWSE: n. Hayvanlartn yedikleri dal, yaprak, surglin ve filizler; v. <;;imlenmek; otlamak BRUCELLOSIS: Bang hastahjil BRUISE: n. <;iiruk; bere; v. berelemek; S'urutmek BRUSH: n. (:ahhk; ftr9a; stipiirge; v. ftrs:alamak BRUSSELS SPROUTS: Brukselliihanast (ufak lahana) ' BUCK: Erkek karaca, geyik, kes:i veya tav an BUCKWHEAT: Kara bugday BUCOLIC: Ktr hayattna dair BUD: n. Tomurcuk; konca; v. tomurcuklanmak; konca vermek BUDDING: Goz a ISI BUDGET; Btits:e BUD SPORT: Ashndan farkh clan 'tomurcpk BUFF ALOGRASS: Manda otu BUG: Bocek BULB: Ci<;:ek sovan1 BULK: Hacim; ctisse; biiyuk ktstm BULL: Boga, okiiz, manda gibi bayvaniarm erkegi B.ULLDOZER: Toprak, enkaz v.s. kaldtrma makinesi BULLETIN: Bulten BUNCHGRASS: Demet halinde yeti en otlar

9 BUNG: Ft~tyt' doldurmak veya bo~altmak i~in kullantlan delik BURDOCK: Dulavrat otu BURETTE: Biiret (Mayi olc;meye mahsus cam tup) BUSH:!;ah BUSHEL: Kile (takriben 36 litre) BUTCHER: Kasap BUTTER: Tereyag BUTTERMILK: Y aytk ayrant BUTTERNUT: Batlrnat; Brezilya ftsttgt BY-PRODUCT: Fer'i mahsul c CABBAGE: Lahana CACTUS: Kaktiis CAKE: n. Pasta; kek; v. Ktitle halinde kaula:r mak; topakla mak CALCAREOUS: Kires:Ii CALCIUM: Kalsiyum CALF: Dana; buzagt CALYX:!;is:ek kesesi CAMEL: Deve CAN: n. Teneke; konserve kutusu; v. konserve yapmak; tenekeye koymak CANARYGRASS: Kanarya otu CANDLE: n. Mum; yumurtal ann tazeligini anlamak i~in I tga tutm:>\<. CANINE: Kopege ait; kopek, kurt, s:akal ve tilki ailesinden; n. kopek CANKER: Kanklr (Daha ziyade agtzda alan ve yaytlan bir yara); bozulmaya, c;iirumeye sebep alan ey; kabugun ve adunum ~uriimesine sebep alan bir nebat hastaltgt CANTALOUP(E): Kantalup kavunu (Ufak bir nevi kavun) CAPILLARITY: Kapilarite (Mayilerin ktl veya sas: ince!igindeki borulann.is:inde als:alma veya yiikselme kabiliyeti) CAPON: Ktstrla ttrtlmt horoz CARBOHYDRATE: Karbonidrat CARBONATE: Karbonat; v. karbonla ttrmak CARCASS: Hayvan oltisti CARNIVOROUS: Et yiyen, CARRION: Le CARROT: Havuo;; CASH: n. Nakit para; v. para, s;ek bozdurmak CASH CROP: Piyasada para ile saulmak i~in ekilmi mahsul CASTOR: Kunduz CASTOR OIL: Hint yagt CASTRATE: Hadtmla ttrmak; bugmak; igdi etmek CATCH CROP: Ara mahsul (iki mahsul devresi arasmda yeti tirilen ekin) CATERPILLAR: Ttrttl CATTLE: Stgtr CAULIFLOWER: Karmbahar CAUSTIC: Y aktct (madde, ilac;) CELERY: Kereviz CELL: Hiicre CENSUS: Niifu.s saytmt CENTILITER: Santilitre (Litrenin yiizde biri) CENTIMETER: Santimetre (metrenin yiizde biri) CENTRIFUGAL: Merkezden uzakla an CEREAL: Yiyecek olarak kullantlan hububat taneleri; bu taneleri veren bitkiler 11

10 CHAFF: Saman tozu; hububat kabugu CHAIN: n. Zincir; ol<;me ziuciri (66 kademlik ol<;u) ; v. zincirlemek CHANNEL: u. Mecra; nehir yatagt; bogaz; kanal; -v.--sevketmek; kanar a<;mak CHEAT: Brom otu (Bromus secalinus) CHECK: n. ~ek; kontrol; kontrol etmek; dama. ta t eklinde ekin ekmek CHECK-DAM: Kontrol bendi CHEESE: Peynir CHEMISTRY: Kimya CHERRY: Kiraz CLABBER: Kesilmi siit CLASSIFICATION: Stntf!andtrma CLAY: Balo; k; kil CLAYPAN: Bal<;tkkat ; kilkau CLEAN: n. Temiz; v. temiz!emek CLEANLINESS: Temizlik CLIMATOLOGY: iklimlerle ugra an ilim CLIP: n. Ktrblmt yim, v.s.; pens; v. ktrpmak, kesmek; brkmak CLOD: Toprak tezegi CLOUD: n. Bulut; v. bulandtrmak; bulanmak CHESTNUT: Kestane CHEVON: Ke<;i eti CLOVEN FOOTED: ~atal CI:.OVER: Yooca ayakh; <;atal t1rnak!t CHICK: Civciv CHICKEN: Pili<;; yenecek tavuk CHICKPEA: Nohut CHICKWEED: Fare kulagt (Cerastium) CHISEL: n. Keski; <;elik kalem; v. <;elik kalemle oymak CHISEL-SUBSOILER: Topragt derin yaran.alet CHIVES: Bir nevi sovan CHLORINE: Klor CHOLERA: Kolera CHORE: Devamh yap!lan kil<;iik i ler; zor veya tatstz bir i CHROMOSOME: Kromozom CHURN: n. Yaytk; v. Siitil yaytkta <;alkalamak; yag <;tkarmak CIDER: Sidr; elma arabt CITRON: Agao; kavunu CITRUS FRUITS: Turun<;giller (narenciye) CITRUS MEAL: Bilhassa portakal ve diger narenciye kabuklanndan yaptlmt hayvan yemi 12 CLUBROOT: Uhanagillerde ince ve yapt kan c;amur tabakastmn sebep oldugu ve koklerin i mesine sebep olan hastal!k (Plasmodiophora brassicae). COARSE WHEAT: Kaba bugday (hayvan yemi io;:in) COBALT: Kobal t COCK: Horoz COCKEREL: Bir ya~mdan kii<;itk horoz COCKLE BUR! Kaztk otu COCONUT: Hindistan cevizi COCOON: Bocek (bilhassa ipek boceginin) kozast COENZYME: Koanzim (Anzimin faalliyeti ic;in liizumlu madde) COFFEE: Kahve COLJ?FRAME: Soguk yasttk COLD STORAGE: Soguk have deposunda muhafaza etmek COLOR: Renk COLT: Tay; stpa

11 COMB: n. Tarak; ibik; v. taramak COMBINE: Bi~er doger makinesi COMMODITY: Almtp, saulan ~ey; ticari mal COMMODITY (agricultural): Zirai mahsuller COMMODITY EXCHANGE: Ziraat Borsast COMPLETION: Tamamlama COMPOST: Komposto (~<ipliikler gubresi) COMPOST PILE: Komposto (~opliikler giibresi) ytgtnt CONCENTRATE: n. Teksif edilmi~ madde, v. teksil etmek CONDENSED MILK: Teksif edilmi~ sut CONE: Ko:z;alak, mahrut CONFINEMENT: Hapsedilmek; logusahk CONGENITAL:- Dogu~ta olan;- fttri CONSERVATION: Tabii kaynaklarm (bilhassa Devlet~e) korunmast; Devlet<;e muhafa:z;a edilen orman, bahkhane, v.s. CON_SERVATIONIST: Ormanlann ve diger tabii kaynaklarm Devlet~e muhafaza edilmesini istiyen kimse CONSTIPATION: Kabtz CONSTRUCTION: in aat CONSUMER: Miistehlik CONSUMPTION: istihlak CONTAIJolER: Kap; ihtiva eden CONTINUOUS CROPPING: Bir tarlaya her sene ayni ekinin ekilmesi CONTOUR: Tesviye munhanisi CONTOUR CULTIVATION: Tesviye miinhanilerine uygun ziraat yapmak CONTROL: n. Kontrol; v. idare etmek; zaptetmek COOK: n. A ~ ; v. pi irmek COOL: N. Serin; v. sogutmak 13 COOP: Kiimes; tavuk kafesi CO-OP (Cooperative): Kooperatif CO-OPERATE: i birligi yapmak; elbirligi etmek COPPER: Baktr CORN: MISlr CORN BELT: Mtsu yeti tirilen mtntaka (A. B.D. nin orta eyaletleri) CORNCOB: M1s1r ko~am CORNMEAL: MISir unu CORPORATION: ~irket; ortakhk CORRAL: n. Ag1l; v. <;evirmek; ku atmak CORRELATION: Taalluk; kar 1hkh alaka ve mlinasebet CORROSION: A tnma (paslanma, ~urume, v.s. suretile) COST: n. Maliyet; maaraf; bade!; v. mal olmak COST ACCOUNTING: Maliyet muhasebesi COTTON: Pamuk COTTONSEED: ~igit (pamuk tohumu) COTTONSEED CAKE: Pamuk ~igidi kiisbesi COTTON GIN: ~,. <;1r makinesi («;igidi pamuktan ay~ran s:ark, makine) COTTON PICKER: Pamuk toplama makinesi; pamuk topltyan COTTON STRIPPER: Pamugu kabugundan aytran COTYLEDON: Tohumdan ilk ~tkan tek veya ~ift 9enek yap~ak (c>mlen en tohumun ilk yaprag ) COUCH GRASS: Aynk otu COULTER: Saban kulag1 (sabandaki keskin b>s:ak) COVER CROP: Ye~il nadas (toprag k1 m koruma maksadile ekilen ekin) COW: inek ' l

12 COwPOX: inek.,;emesinden ge9en bir nevi ~ic;:ek hastahg1 COWBOY: S1g1r t;oban COWPEA: S1gu bezelyesi CRAB GRASS: Yaban otu CRANBERRY: Krenberi (batakhkta yeti~en ve ktz!lc1ga benziyen lezzette mayho bir meyva) CRAW: Kursak CRATE: n. Kiife; ambalaj sandtgt; v. e yay sandjklamak CREAM: n. Kaymak; v. kaymak hiiline getirmek CREDIT: n. Kredi; y. itibar etm~k; itimat etmek CREEK: Dere; c;:ay; dar bir koy CRESTED WHEATGRASS: Domuz ayng1 (Amerikada at veya davar yemi olarak oldukt;a geni bir sahada yeti tirilen bir cins Avrupa otu) Agropyron cristatum CRIBS: Y emlik CRICKET: Bir nevi ~ekirge CROP: n. Eki'n; mahsul; v. kupmak; ktsaltmak; mahsul ekmek CROP F AlLURE: Hasadm yaptlamayt~t CROP INSURANCE: Mahsul sigortas1 CROPLAND: Ekin ekilen toprak CROP RESIDUE: Mahsul arttgt CROP ROT A TION: Ekim s1rast (mahsul miinavebesi) CROSS: Melez hayvan veya nebat CROSS BREEDING: Melezle tirme CROSS POLLINATION: Capraz tozla ma (ayn cinsten olan c;:ic;:eklerin c;:iftle mesi) CROW: n. Karga; v. horozun otmesi CROWN GALL: Meyve agac;:lanna musallat olan bakteriyal ve koklerde urlar hast! eden bir hastahk. mesamath toprak par~alan CRUMB STRUCTURE: Gayrimuntazam, kiit;iik, yumu ak ve mesa.math kiitlelerden milrekkep toprak CRUMBLY: Gevrek; kmntth; ufalamr CRUST: Sert toprak yuzli; ekmek kabugu CUCUMBER: Htyar (salatahk) CUD: Gevi CULL: n. Standards uygun olmadtgl ic;:in sec;:ilmiyen; hayvan ve meyvalarm standards uygun olmtyanlanm, kotiislinil ayumak CULLING: i e yaram1yan hayvan, sebze ve meyveleri ayumak CUL TIP ACKER: Toprag1 stkt ttrma makinesi CULTIVATE: Ziraat yapmak; topragt i lemek; topragt siirup ekmek CULTIVATOR: Ekek; kiiltivator (ekinler arastndaki topragt ttmar etmege mahsus ~ift~i aleti) CULTURE: Ziraat; hayvan, nebat v.s. yeti tirme; bakteri ktilturu CUP FUNGUS: Bardak eklindeki mantar CURD: Kesilmi siitiin koyn ktsmt CURRANT: Ku iizumu CUT: n. Kesik; a. kesilmi~; v, kesmek; biormek; ktstrl a tirmak CUTTING: Celik (dald1rmak i9in) CUTWORM: Nebatlarm topraga <;ok yakln ktstmlarmt kesen bir nevi t1rttl CYCLONE: Siklon; kasuga CYST: Kist; ur CYTOLOGY: Hayvan ve nebat hiicreleri ile me gul ol;m ilim ( CRUMB: 10 mm. ye kadar kutru olan ynvarlak, 14

13 " D DAIRY: Mandrra; suthane DAIRY CATTLE: Sutti i>in yeti tirilen srgtrlar DALLISGRASS: Dallis otu DAM: Bend; baraj DAMAGE: n. Zarar; v. zarar vennek DAMP: Rutubetl i; nemli DAMPNESS: Rutubet; nem DANDELION: Kara hindiba >i>egi DATA: Malumat; mutalar DECAY: 11. C::iiriime; bozulma; v. t;tiriimek; bozulmak DECIDUOUS: Yapraklannt, kanatlarrm, boynuzlarmr muayyen mevsimlerde dol.en DECOMPOSITION: inhilal; 9iirwne; asli unsurlara aynlma DECORTICATE: Taneyi kabugundan ay1rmak DEEP FREEZE: n. Yiyecek maddeleri dondurarak uzun m~ddet muhafazaya yanyan buz dolabt; v. yiyecek maddeleri uzun muddet muhafaza etmek i~in dondurmak DEEP-ROOTED:. Derin kiiklu DEFICIENCY: Noksanhk; eksiklik; kifayetsizlik; luzumlu bir maddenin noksanlrgr DEFOLIATE: Yapraklarmr koparmak; yapraklan koparrlmak DEFORESTATION: Ormanlan tahrip etme; bir bblgenin aga9lartm kesme DEHORN: Boynuzdan mahrum etmek DEP'I'H OF SOIL: Topragm derinligi DESICCATE: Tamamile kurutmak DESSICATOR: Kurutucu (laboratuarda nemi kurutucu alet) DETASSEL: Piiskiillerini ayrrmak DEVIATION: inhiraf; sapma DEW: (:ig; ebnem DIAGNOSIS: Te his DIET: n. Rejim; perhiz yemegi; v. Perhiz yapmak DIET FOOD: Perhiz yemegi. DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS: Hararet degi mesine ait tahlil DIGESTIBLE NUTRIENT: Hazmt kolay gtda DIGESTION: Haztm DIKE: Hendek (mecra; kana]) DILL: Dereotu DILUTE: Sulandrrmak; hafi fletmek DIOECIOUS: Erkeklik organlarrnrn bir fertte; di ilik organlanntn diger bir fertte olmas1; ayrr cinsiyetli olma DISCOLORED: Solmu ; rengi ka~mt DISEASE: Hastahk; maraz DISEASE RESISTANCE: Hastahga mukavemet kabiliyeti DISINFECTANT: Antiseptik madde DISK HARROW: Keskin ~arklarla i liyen 9ift>i tumi&t DEHYDRATE: Suyunu ~1kartmak; kurutmak DEMAND: n. Talep; istek; v. talep etmek; istemek DENDROLOGY: Nebatat ilminin aga>larla ugra~an ktsmr DENITRIFICATION: Nitrathgt bozma DENSITY: Kesafet; yogunluk 15 DISK PLOW: Diskli pulluk (ptilveri~or) DISTAL (top end): ~isoek veya lia agrn tepesi DISTEMPER: Bir ~e it yavru kopek veya at hastahgr DISTILL: Siizmek; taktir etmek DISTRIBUTION: Tevzi; dag1tma

14 DITCH: n. Hendek; v. hendek a~mak DIVERSIFICATION: t;e itli ktlma DIVERSIFIED:- t;e~itli; degi ik ~DIVERSIFIED-FARMING: ~e itli zfr~~at;. degi ik ziraat; muntelif ziraat. DIVIDE: Aytrmak; taksim etmek DOCK: n. "Rumex cinsinden otlar (kuzu kulagti labada gibi; v. kuyruguuu kesmek) DODDER: Cuscuta cinsinden otlar (cinsac;t) DOE: Di i geyik; di i tav an DOG: Kopek DOMESTIC: Ehli 'DOMESTIC ANIMALS: Ehli hayvanlar (evcil hayvanlar) DOMESTICATED: Ehltle tirilmi DORMANT:, Uyuyan DORS~: DOUGH: Hamur Arkaya veya list sattha ait DOURINE: Bir nevi at frengisi DOWN: Ku Un ana tiiyii; meyve tiiyii DOWNY MILDEW: Tliylii kiif DRAFT: n. Hava cereyam; mlisvedde; v. bir vasttayt veya yiikii ~ekmek... mshsus i~; tarlaya konan giibre v,s. DRIED: Kurumu ; kurutulmu DRILL: Tohum ekme makinesi; tahta v.s. de. de!ik a~ll1~a yanyan aj~t veya ~akine DROUGHT: Kurakltk DRUG: ilac;; uyu turucu ila~ -. DRY: n. Kuru; v. kurutmak; kurumak DRY BEAN: Kuru fasulya DRYER: Kurutucu (kimsei i!a~, llet) DRY ICE: Kat! karbonik S.sit.gazt (gay:et iyi bir sogutma vasttast) DRYING: Kurutma DRY LAND: Susuz toprak DRY (land) FARMING: Susuz toprak ziraati; kuru toprak ziraati DRY LAND TILLAGE: Susuz.(kuru, kurak) top- ragm si.iriilmesi DRY ROT: Aga;; c;uriimesi DUAL PURPOSE CATTLE: Hem siltiinde1_1 isti!ade edilen ve hem de yavrulan et i~in sattlan stglr DUCK: n. Ordek; v. bir an i~in-suyun ic;ine dalmak DUCKFOOT: Ordek ayag1'(ii~gen ~eklinde olup pancar ekiminde-kullamlan ale:t) DRAFT ANIMAL: Agtr ylikleri ~ekmek i~in kullantlan hay-van DRAG: n. Topragt par~alam'ak i~in kullamlan ttrmtk; v. taramak (toprak v.s. yi); siirllklemek DRAINAGE: Dtenaj; stzdtrma; akttma DUCT: Kana! DUFF: Ormanda ktsmen l<iirilmii nebati maddeler; madeni topragm yiiziinde ktsmen dekompoze olmu'} organik kalmttlar DUNG: 'Giibre ' DRAINAGE BASIN: Bir nehir veya kollan tara. fmdan suyu aktttlan, siiziilen mmtaka DRAKE: Erkek ordek DRESS: n. Elbise; v. tunar etmek; panstman yapmak; tarlayt giibrelemek DRESSING: Giydirme; ortme; salatalara v.s. ye konan sos; hindi, tavu~ v.s. yi doldunnaya 16 DURUM:. Sert bugday DUST: T;z DUSTING: Toz ila~jama: DUTY OF WATER: Mshsulun yeti~tirilmesi i<;in gerekli su miktarl

15 E EARTHWORM: Solucan ECOLOGY: Ekoloji (organizmalarla onlarm yaladtklan muhit arasmdaki miinasebeti ince!iyen biyoloj i dah) ECOLOGIST: Ekolojist (organizmalarla onlann ya adtk!art muhit arasmaaki miinasebeti inceliyen kimse) ECONOMIC: iktisadi ECONOMIC FACTORS: iktisadi amiller ECONOMIST: iktisat<;t ECONOMY: iktisat EDUCATION: Egitim; tahsil EGG: Yumurta EGGPLANT: Pathcan EGG WHITE: Yumurta beyazt EGG YOLK: Yumurta sartst ENVIRONMENT: Muhit; <;evre ENZYME: Anzim (canh organizmada te kil edilen ve organize edilmemi hidrolitik bir maya) EPIDEMIC: n. Sari hastahk; sari bir hastaltgtn sfut'ade sirayeti; a. sari; salgm EPIDERMIS: 01 deri EQUINE: Atlara ait ERADICATE: Kokunden sokmek; tahrip etmek ERGOT: (;avdar mahmuzuna ugram1~ hububat1 fazla yemeden hastl alan hastahk EROSION (soil): Toprak a inmast; erozyon (yagmur, sel, dalga, rilzgar v.s. ile toprak tabakastntn kaybolmast) EROSION CONTROL: A~mmayt kontrol ESPARTOGRASS: Haifa otu; alfa otu ESTROGEN: Di i cinsiyet hormonu ETIOLATE: Ziyastzhktan solmak!' ' ELUTRIATION: Dam1tma; saf hale getirme EMACIATED: Bir deri, bir kemik; kemikleri flrlamt EMASCULATION: igdi~ etme EMBRYO: Ru eym; cenin EMULSION: Bir yag1n munasip bir vastta i!e suya kan tmlmasmdan basil olan madde; subye ENDEMIC: Mahalli ve-daimi ENDIVE: Frenk salatas1 ENSILAGE: Ye~il yemi siloda muhafaza etmek ENSILAGE CUTTER: M1str saplanm kesen a let ENTOMOLOGY: Boceklerle ugra an ilim ENTOMOLOGIST: Entomolojist;- b<icekleri tetkik eden kimse ENTRAILS: Barsaklar EUGENICS: Hayvan ve nebatlarm nesillerini ishiha <;ah an ilim EUTHANASIA: Actstz ohim; actya son vermek i<;in actstz oldtirme EVOLUTION: Tekamiil; geli~me EWE: Di i koyun EXCRETE: Ifraz etmek; vucutten ~tkarmak EXTENSION SERVICE: (;ift<;ilere daha iyi ve mlismir ~ah~mayt ogreten, koy mlntakalartn! geli tiren, 9ift<;i 90cuklanna kay hayattn! sevdirmeye <;ah an, 9ift<;ilerin egitimini ilerleten servis..._ EXTERMINATE: imha etmek EXUDE: Stzmak; terlemek; bo altmak; stzdtrmak EYE SPOT (plant disease): Bitkilerin yapraklarmda alan ve goze benzeyen bir hasta!tk ENTREPRENEUR: Miite ebbis 17

16 F FALL: n. Sonbahar; dil me; v. dii~mek FALLOW: Dinlendirilmi~ toprak FAMILY: Aile FAMILY FARM: Aile.;iftligi FARM: i;iftlik FARM ANIMALS: l;iftlik hayvanlan FARM APPRAISAL: l;iftligin takdir edilmi k1ymeti FARM CREDIT: Zirai kredi FERTILIZER DISTRIBUTION:_:Gtibre tevziat1 FERTILIZER MIX'tuRE: Tiirlii cins gilbre kart~lml -' FIBER: Lif FIBER CROPS: Lif bitkileri FIBROUS ROOTED: Bir kaz1k kdku olmay1p bir s;ok kil>lik kokii olan FIELD: Tarla FIELD BEANS: G1da ic;in yeti tirilen fasulyeler FARMER: ~ifts;i FARM HOUSE: ~iftlik FARMING: i;ift~ilik evi FIELD CAPACITY: iy; suziilen bir toprakta suyun fazlas1 siizuldiikten sonra kalan su miktan FIELD CROPS: Tarlada yeti tirilen mahsuller FARM MACHINERY: ~iftlik makineleri FIG: incir FARM MANAGEMENT: ~iftlik idaresi FILBERT: Biiyiik find1k FARM POND:!;iftlik havuzu (golciik) FARMSTEAD: l;iftlik (binalarile) FARRIER: Nalbant FAT: n. Semizlik; yag; a. semiz; besli; yagh FECES: Hayvan pi sligi; giibre FEED: n. Y em; g1da; v. beslemek; yem vermek FELINE: Kedi cinsinden FEMALE: Di i FENNEL: Rezene; dereotu FENNEL FtOWER: Karamti!C FERMENTATION: Tahammiir; mayalanma FER'l)LE: Mumbit; verimli " - FERTILITY: Miimbitlik; verimlilik FERTILIZATION: Mumbitle tirme; verimli ktlma; gilbreleme; ilkah; dollenme FERTILIZER: Sun'l glibre; gilbre; besin maddest 18 FILLY: Di i tay FILTER: n. SUzges;; filtre; v. suzmek; siizgec;ten gec;irmek FILTER PAPER: Filtre kag1d1; stizges: kii.gtdt FILTER STRIP: Filtre eridi FINANCE: n. Maliye; v. parasfm temin etmek; sermaye temin etmek FINE EARTH: ince toprak. FIRKIN: Kiis:Uk f c; ; kuc;uk varil FIRST BOTTOM: Ta an bir nehre en yakm arazt FISH: Bahk FISH POND: Bahklarm kondugu yahut hretildigi havuz, FLAIL: Dovenle hububat tanelerini ay1rmak FLAVOR: n. Tad; lezzet; v. tad; s:e ni vermek FLAX: Keten bitkisi, keten FLAY~ Derisini yiizniek '

17 ) J FLEA: Pire FLEA HOPPER: Pire gibi stc;rayan bocekler FLOOD: Tufan; sel FLOOD CONTROL: Su basmastm kontrol etmek FLOOD PLAIN: Sel basmasmdan sonra nehir kenarlannda kalan ova, dtizluk. FLOOD WATER: Tapn su; sel suyu- FLORICULTURE: <;:ic;ek yeti tirme FLOUR: Un FLOWER: <;i,.ek FLOWERING PLANTS: <;ic;ek a'>'an bitkiler (nebatlar) FLUME: Elektrik istihsal etmek; aga'>' kutliklerini ta;;tmak v.s. ic;in su akttmak uzere ac;iian - ekseriya- sun'i kaual; ic;:inden dere gec;en dar bir bogaz FOAL: Tay; stpa FODDER: n. Hayvan yemi (saman, ot gibi); v. yemlemek; yem vermek (beslemek) 'FOETUS: Cenin FOLIAGE: Bir nebatm yapraklan FOOD: Yiyecek FOOD STUFFS: Yiyecek maddeleri FOOT: Ayak; ayak (olc;u: santimetre) FOOT AND MOUTH DISEASE: ~ap hastaltg FORAGE: Yem (ehli hayvanlar i'>'in) FORAGE CHOPPER: Yem dogray1ct alet (ehli hayvanlar ic;in) FORECASTING: Tahmin FOREMAN: Ameleba l FOREST: Orman FORESTER: Ormanc tabaka FORESTRY: Ormanctllk. FORGE: n. Demirci ocag1; v. demir dovmek; i lemek FORK: <;atal; bah<;1van beli (c;atalh) FORMALDEHYDE: Bir nevi antiseptik FORMULA: Formiil 4-H CLUB: <;iftc;:i c;ocuklarma egitim veren klup FORTIFIED: Kuvvetlendirilmi ; takviye edilrnl FOWL: Eti yenen kbmes hayvanlan; bu hayvanlann eti FOX: Tilki FOXTAIL: Tilki kuyrugu; uzun saph c;ic;ek!eri olau baz1 uzun otlar FREEZE: Donrnak; dondurmak; dondurrnak suretile baz1 g1dalan rnuhafaza etrnek FREEZING AND THAWING: Donma ve erime FRESH: Taze FRESHEN: Tazele tirmek; su serperek taze tutmak FRIABLE: Gevrek, kolayca toz haline getirilebilen, kolay ufalanabilen toprak FROG: Kurbaga FROST: K1rag1; don FROST HARDY: Dona rnukavernetli FROZEN: Dondurulrnu ; donmu FRUIT: Meyve; netice; sernere FRY: n. Kasaphk hayvamn karaciger, bobrek v.s. si; v. tavada klzartmak FUMIGANTS: Ha aratl oldiiren gazlar FUMIGATE: Tbtsiilernek; gaz ile dezenfekte etm~k FOREST FLOOR: Ormanm zeminindeki c;iiriimii;; nebati maddeler v.s. nin husule getirdigi 19 FUNGICIDES: Kiil ve mantarlan tmha eden ila<;l ar

18 FUNGUS: Fongiis (mantar veya mantar nevinden nebat) FUNNEL: Huni viinema bulmak GERM PLASM: Tohum hucrelerinde bulunup trsi hususiyetleri nakleden madde FURROW: Kank (sabamn a~tlgt iz) GESTATIOt-1: Gebelil<; g-ebelik_muddeti_ FUTURES: <;:ar~tlarda hal en mevcut olmtyan ve ilerde gelecek mallar FUTURE FARMERS OF AMERICA: Amerikanm Mustakbel <;:ift~ileri (bir gen<;:lik te ekkiilu) G GALL: Safra; nebat nesi<;lerinde mantarlar, bocekler veya bakteriler yiiziinden hasll olan tumorler GALLED SPOTS: Arazide c;orak noktalar GALLON: Galan (4 litrelik bir ingiliz olc;iisu) GAMETE: Gamet; tenasiil hticresi GANDER: Erkek kaz GANG PLOW: Taklm halinde kullamlan sabanlar {Saban taktmt) GARDEN: n. Bah<;e; v. Bah<;tvanhk etmek GARLIC: Sarmtsak GARNER: n. Zahire ambart; v. hasat yapmak GATE: Ustti kapah alnuyan yerlerin kap1s1 GELATINE: Jelatin GELDING: igdi at GENE: Soy GENEALOGY: Nesep; silsile; soy; ecere GENETICS: J enetik ( $oya <;:ekme hadiselerini inceliyen biyoloj i kolu) GENITAL: Tenasille ait GENUS: Cins GEOLOGY: Jeoloji GERMINATE: Filizlenmek; <;imlenmek; ne - GHERKIN: Kuc;uk ht yar GIBLETS: Ktimes hayvanlannm ciger v.s. gibi yenebilen i<; ktstmlan GILL: Jil (litrenin 1/8 i kadar alan bir mayi ol<;iisii) GILT: Di i gene; domuz GINGER: Zencefil GIZZARD: Ku larm 'katt' veya 'ta ltk' denilen midesi GLAND: Bez; gudde GLANDERS: At, kat~r, v.s. de olan roam hastahg ; sakagt GLASS ELECTRODE: Cam i<;indeki bataryanm iki kutbundan biri GLEAN: Hasaddan sonra yerde kalan mahsulu toplamak GLOSSARY: Lugat<;e (muyayen bir mevzua a1t) GLUE: Zamk; tutkal GOOSE: Kaz GORE: Bir hayvanln baynuzuyla delmesi GOSLING: Kaz palazt; kaz yavrusu GRADE: n. Derece; meyil; v. tasnif etmek; derecelere aytrmak; bir yolun meylini tanzim etmek GRADING:- 'I'asni f-etme; derecelendirme; meyillendirme GRAFT: Aga> a IS! GRAFTING: A t yapma GRAIN: Hububat tanesi; hububat GRAIN BIN: Hububat ambar1 GRAIN DRILL: n. Mibzer; v. mibzerle ekim!., 20

19 r ' ' ~ GRAMA GRASS: Batt Amerika otlaklannda yeti en otl ar GRANARY: Hububat ambm GRANULE: Tanecik; habbe GRAPE: (hum GRAPEFRUIT: Grepfrut GRAPH: Grafik GRASS: n. <;:ay r otu; v. otlatm"ak; ot yeti~tirinek GRASSHOPPER: <;:ekirge GRASSLAND: Otlak; otlann ~ogunlukta oldugu arazi GRAVEL: <;:aktlh kum GRAZE: Otlamak; otlatmak GRAZING LAND (rangeland): Hayvanlarm otladtk!art yer (otlakiye) GREAT PLAINS: A.B.D. ve Kanada 'da Rocky daglanmn dogusunda kalan yayla ve ovahk arazi GREEN BEAN: Taze (ye il) fas?lye GREENHOUSE: Limonluk; sera GREEN MANURE: Toprakla beraber gubte diye silritlen ye il Jikler GRIND: Oviitmek GRINDSTONE: Degirmen ta t; bileyici ta t GRIT: Kiimes hayvanlartna, sindirimi kolayla ttrmak it;:in, yedirilen s;akll ve kum taueleri GROWTH: Buyiime;,geli me; boy atma GROUND WATER: Taban suyu GROWING SEASON: Nebatlar n yeti me mevsimi GRUB: n. Boceklerin siirfesi; topragt kazmak; kazarak topragt k<iklerden temizlemek GRUB floe: Aga<; koklerini <;t~armak is:in kullantlan s:apa GUINEA: Be<; tavugu 'GULLET: Boyun GULLY: Sel <;ukuru GULLY EROSION: Toprakta derin yollar as:an a~mma GUTTER: Oluk; su yolu GYPSUM: Al<;l'taJ? H HABITAT: Nebat ve hayvanlar tabii olarak bulunduklan muhitler HACKLE: Kumes hayvanlarmm boynundaki nzun tiiy!er HAIL: Dolu HAIR: Ktl; sa<; HALTER: Yular HAM: Domuzun tutsulenmi ve tuzlanm1 budu HAMMER: <;:eki9 HAMMER MILL: Ogiitme ameliyesinde kullan lan <;elik di li iilet HANDLE: Sap; kabza HANGING DROP: A<;tga <;:tkartlan bir tuz damlast HANGING DROP SLIDE: As:tga S:tkanlan tuzun bul undugu cam HAPLOID: Olgun tohum bucresinin karakteristik adedinde kromozomlara sahip olan HARDPAN: Pulluk tabam; kattla ffil toprak tabakast HARROW: Ttrmtk HARVEST: n. Hasat; v. hasat yapmak HARVESTER: Orak makinesi; hasat~t GUERNSEY: Siitli is:in kullamlan bir inek cinsi 21 HATCH: Yumurtadan yavru c;tkarmak

20 HATCHERY: Kulut;ka makinesi HAY: Kuru ot HAYBALER: Kuru otu halya haline getiren alet HAYCOCK: Dokurcun HAYFIELD: Ot kurutulan tarla HAYING: Bic;ilmi~ otu kurutma HAYLOFT: Ahmn tavan arastndaki samanhk HAYSTACK: Kuru ot y g m; tmaz HEAD: Ba HEALTH: S1hhat HEAL THY: S hhatli HEAT: n. SJcakhk; hararet; s ; v. JSltmak HEAVES: At ast1m1 HECTARE: Hektar HEDGE: c;it 'HEIFER: Dogurmarn! gene inek HELIOTROPHISM: Nehat!arm gline e donmesi. HEMORRHAGE: Kanama HEMP: Kenevir HEN: Tavuk HENHOUSE: Tavuk klimesi HERB: Ot; nebat; babarat io;in kullamlan otlar HERBACEOUS: Ot cinsinden HERBICIDE: Muz1r nebatlar1 temizlemek it;in kullanllan ilac; HERBIVOROUS: Ot yiyen HERD: Hayvan slirtisu HEREDITY: Irsiyet HEREFORD: Bir s1g1r cinsi HERMAPHRODITE: Hunsa HERNIA: F1t1k 22 HETEROZYGOUS: Soyunun hususiyetlerini ta rn yan hayv an HIBERNATE: Hayvan!ann kl uykusu HICKORY: Kuzey Amerikada yeti en bir nevi ceviz-agac1 HIDE: n. Post; deri; v. saklamak; saklanmak HILL:- Tepe HILLER (Machine): Bogaz doldurma makinesi (nebat kokleri etrafma toprak y1gan alet) HILLY: Tepeli; ini li, yoku lu HIND: Arka HIRE: istihdam etmek; kiralamak HIRED HAND: i c;i; miistahdem HIRSUTE: Sert tuylii HISTOLOGY: Histoloji; u,;vl nesic;ler ilmi HIVE: An kovanr HOCK: Bazt hayvanlarm, insamn bilegine tekabiil eden, arka ayak mafsah HOE: c;apa HOG: Bilhassa eti i<;in yeti tirilen domuz HOG CHOLERA: Bir domuz hastahg HOME: Ev (aile ocagr; yuva; yurt) HOME DEMONSTRATION AGENT: c;iftc;ilerin e lerine ev idaresi ogreten kadm ogretmenle HOMOZYGOUS: Soyunun hususiyetlerini ta Jyan hayvan HONEY: Bal HOOD: Otomobi lin motoriiniin iistiindeki kapak; Ku larm ibigi; davlumbaz HOOF: At, stgn, v.s. nin tnnagt HORIZON: Ufuk; mlimeyyiz karakteristikler edinmi toprak tabakasr HORSE: At HORSE FLY: At sinegi

21 HORSE RADISH: ACJrga HORTICULTURE: Bah<;tvanhk HOST: Uzerinde para:z;it ya tyan nebat veya hayvan HOSTLER: At babctst; seyis HOT: Steak; act (biber gibi) HOTBED: Steak yasttk (ustu limonluk gibi bir camla kapattlmt ve altmda ktzt mt;; gtibre kumesi bulunan toprak tarht) HOUSE: Ev HULLER: Kabuk kuma makinesi (fmdtk v.s. nin kabuklattnt veya saplanm ~tkaran makine) HUMID: Rutubetli; rattp; nemli HUMIDITY: Rutubet; nem HUMUS: Umus (topraktaki <;tiriimil hayvani ve nebati maddeler) HUNDRED WEIGHT: 50.8 kilo (Amerikada 100 librelik tartt; 112 librelik ingiliz tartjst) HURRICANE: KasJrga; bora HUSBANDRY: (:ift~tlik HUSK: n. Muhtelif meyve ve <;ekirdeklerin dt kabugu; v. kabugunu soymak HYBRID: Melez nebat veya hayvan HYBRIDIZATION: Melezle tirme HYDRAULIC LIFT: Su kuvvetiyle i liyen vin<; HYDROGEN ION CONCENTRATION: Hidrojen iyonu konsantrasyonu HYDROPONICS: Toprak kullanmadan, kimyevi madde kullanarak nebat yeti tirme HYGROSCOPE: Havamn rutubetinin degi mesini kaydeden alet; higroskop HYGROSCOPIC: Higroskopla ol<;nlebilen; havadan rutubeti cezbeden veya masseden HYPODERMIC: Deri alttna ait; derinin alttna 'ltnnga eailmi I ICE: Buz ICHTHYOLOGY: Zoolojinin bahklara ait ktsmt IMMATURE: Olgunla rnarnt IMMUNE: Muaf; hastahga muaf IMPORT: n. ithalat; v. ithal etmek INBREEDING: Ayni soyqan olan nebatlardan veya hayvanl ardan liretme INCH: in<; (2.54 santimetre) INCLEMENT WEATHER: Futmalt hava (sert, ha in hava) INCOME: Gelir INCUBATOR: Kuluorka makinesi INDEX: indeks; fihrist INDICATOR: Mu ir; ibre INDIGENOUS: Yerli INDUSTRY: Endustri; sanayi INFECTION: Sirayet; bula~ma INFEST: Muzir olacak derecede bir yeri sarmak; istila etmek INFILTRATION: Suzulme INGESTION: Haztm i9in mideye yiyecek, v.s. nin almmast INHERITANCE: Miras; veraset INLET: Methal; giri~ yolu INOCULATION: A~t yapmak INSEC.T: Bocek; ha ere INSEC.TICIDE: Bocek oldurucu ila9 INSTINCT: Sevki tabii INTEGUMENT: Bir nebat, hayvan veya insan vucudiinun dt ortusu; kabuk; deri, v.s. INVERTEBRATE: Amudu ftkarisi olmtyan hayvan 23, I

22 INVESTMENT: Envestisman; para yatuma IRON: n. Demir; utu v. iitti yapmak KILOGRAM: Kilogram KILOMETER (Kilometre).: Kilometre IRRIGATION: Sulama. JSOLA$E: Aymn al{i tecrlt etmek ){ITCH EN: Mutfako KNIFE: ~akt; bts:ak ISOTOPE: izotop (bir elemantn kimyevi ve fiziki hassalan ve atomik adedi ayni olup ta atomik agultklan ayn alan bi< veya bir-kas: formu) - KNUCKLE: Parmak mafsah; domuzlarm ve danalann diz mafsah ve tizerindeki et KUDZU: Kudzu (otlamak veya saman io;:in s:ok iyi alan daimi bir nebat; toprak a mmas m 6nlemek i<;in de kullamhr) J \ JAM: Re~el JAPANESE BEETLE: J apon bocegi (zararh bir bbcek) JOHNSON GRASS: Rak yeti tiren, supurge dartsma benze< at JOINT: Mafsal JOURNAL: Yevmiye defteri; gazete L LABEL: Yafta; etiket LABIA: Dudaklar LABOR:. i ; emek LABORATORY: Laboratuar LAC: Aga<;larm usaresi JUGULAR VEIN: Boyun daman LACTATE: Sut verme JUICE: Usare (meyve, sebze veya etin hucrelerinin suyu) JUTE: Hint kendiri LACTOSE: inegin siltiinden elde edilen eker LACUSTRINE: Gollere ait; gcillerde bulunan LAKE: Gol K KARAKUL: Kilrkil i~in koyun KEG: Kuo;:~k ft~t yeti tirilen bir nevi,lamb: Kuzu; kuzu eti LAND: Araii; toprak LAND CLASSIFICATION: Toprak tasnifi LANDOWNER: Toprak sahibi LAND RENT: Toprak kiras> KERNEL: Tane; o;:ekirdek io;:i; tohum KETONE: Keton (hidrojen ve Rarbondan milrekkep organik bir madde) KID: Oglak; keo;:i derisi KIDNEY BEAN: Boriilce KILN: Kire~, tug] a, v.s. yi yakmak veya kurutmak is:in ocak 24 LAND SLIDE: Coktintii; heyeliin; toprak kaymast LAND USE: Topragm (arazinin kullantlt~>) LAND USE PLANNING: Topraktan istifadeyi planla tuma LAND UTILIZATION: Topraktan.saglanan fayda

23 LAND VALUE: Topragm (arazinin) bymeti yo sun LARD: Erimi~ domuz yag1 LARIAT (lasso}: Hayvanlan yakalamak i~in kullamlan ilmikli ip LARVA: Tirtll; surfe LIFE CYCLE: Yumurtaum dollenmesinden, bu yumurtadan hastl olan, canhnm olumune kadar ge~en devre LIGAMENT: Vucudun mafsallarm1 baghyan sinirler LARYNX: Han~ere LIGHT: I tk, LAYER: Kat; tabaka LIGHTNING: ~im ek LEACH: Topragm i~inden su akitarak, munhal (erir} maddeleri yok etme LEAF: Yaprak LEAF HOPPER: Yaprak bocegi LEAFMOULD: Funda toprag1 LEAF SPOT: Y aprak hastahgi {benekler yapan) LEAFY: Y aprakh LEAN: Zay1f; yags1z LEASE: Muayyen bir muddetle kiralamak; kontrat LEATHER: Deri {tabaklanm,~) ; kosele LEEK: P1rasa LEG: Bacak LIGNEOUS: Odundan yaptlmt ; odun gibi LIMA BEAN: Lima fasulyas1 LIME: Kire>O misket limonu LIME STONE: Kirer; ta I LIME-SULPHUR: Kirer;-Kukiirt (Ca S) LINE BREEDING: Nebat veya hayvanlarm ayni tipleri havi ayni aile fertleri veya mahdut aile fertleri arasmda uretilmesi LINSEED: Keten tohumu LINSEED MEAL: Keten tohumundan yem; toz h:ilindeki koltun LINT: Pamuk!iii LIPOLYSIS (the decomposition of fat): Yagm inhil:il etmesi (mesela haz1m suasmda) LEGHORN: Bir tavuk cinsi LEGUMES: Baklagiller LEMON: Limon LENGTH OF DAY: Gun uzunlugu; gun boyunca LISTER: Lister {c;ilt b1c;akh olup, sapan vazifesini goren zincirli makine) LITTER: Ah1rlarda hayvanlann altlna serilen saman, ot, v.s.; toprigm uzerindeki yapraklar ve diger ~ilnimemi~ kahnt!lar; bir hayvan1n bir defada dogurdugu yavrular '' \C ',: 1 I I, I I LESION: Hucrelerin nescinde basil olan zarar LESPEDEZA: J apon yoncas1 (Guney Amerikada hayvanlara veri len) LETTUCE: Ye il salata LEVEE: Nehir kenarmda, suyun ta masma mii.ui olacak, set LEVEL: Seviye LICE (sg. louse): Bit LICHEN: Kayalarda ve aga~larda hast! olan 25 LIVESTOCK: \;iftlik hayvanlan (satmak, c;iftlikte kullamlmak.veya faydalanmak ilzere yeti tirilen) LOAD: n. Yuk; v. yul<lemek LOAFING PARLOR: Sut ineklerine mahsus ac;1k ahtr LOAM: Yuzde 7-27 bal<;tk, yuzde ince toprak ve yuzde 52 den az kumu havi toprak LOCUST: ~ekirge (biiyuk ve tahripkar)

24 LONGEVITY: Uo;un 6miirlu!tik LOIN: Hayvanlarm bel altt; fileto LOOSEN: Gev etmek I.:OSE: Kaylietmek LOSS: Kay1p; ziya LOT: Miktar; arsa; parse! LOUSE (pl. lice): Bit; kehle LOWLAND: Munhat arazi LUBRICANT: Makine yag LUPINES: Act bakla MARKETING: Piyasaya 91karma MARL: Kire9li toprak MARROW: i!ik. MARSH: Batakhk (sulak 9aytr yeri) MASH: Kumes hayvanlartm ve diger <;iftlik hayvanlanm beslemek i\'in kullanj!an \'ekilmi yem MASTITIS (garget) : Meme iltihab1 MATING: c;:iftle me; s:iltle tirme MATTOCK: Demirinin bir ucu kuliink veya balta, dbur ucu s:apa eklinde olan kazma MATURE: Olgun; ergin MA TURI!fY: Olgunl u~ M MAGAZINE: Depo; cephanelik; depoda muhafaza edilen eyler; mecmua MAGGOT: Sineklerin surfesi MAGNESIUM: Magnezyum MALE: Erkek MALNUTRITION: G,das,zhk MAMMAL: Memeli hayvan MAMMARY GLAND: Sut veren organ MANAGEMENT: idare; i letme MANAGER: idareci MANDIBLE: Alt ~ene kemigi MANE: Yele MANGANESE: -Manganez MANGE: Derinin tahri.;i MANURE: Hayvan gtibresi MANURE SPREADER: Gubre sa~an makine MAP: n. Harita; v. haritas m yapmak MARE: K1srak 26 MAXILLA: c;:ene 'kemigi MEADOW: <;:aya; otlak MEAL: Yemek; ogun; kabaca ogutulmii yenebilir hububat MEAN: Vasat; orta MEASURE: n. Ol9ii; v. ol<;mek MEAT: Et MEATMEAL: Et tozu yemi MEAT-PACKING PLANT: Etleri par<;alay p hazuhyan ve paketliyen fabrika MECHANIZATION: Makinele tirme 'MEDIUM: Orta; vasat; medyum MELLOWNESS: Nebatlarm yeti mesi i9in en iyi fizik, kimyevi ve biyolojik.;artlar MELON: Kavun MELT: Erimek; eritmek MELTING POINT: Erime derecesi MEMBRANE: Zar; g1 a METABOLISM: Metabolizma METEOROLOGY: Metereoloji

25 METER: METRE: Metre organik maddelerde yeti en kiif MICROBIOLOGICAL: Mikrobiyolojik; mikroskopik canltlara ait MOLDBOARD: Topragt kaldmp c;:eviren, sapandaki demir c;:an ak MICROSCOPE: Mikroskop MONOCEOUS: Monoik MIGRANT WORKER: Muhacir i~c;:i MORASS: Batakhk MILDEW: Ktif MORNING GLORY: Born c;:ic;:egi MILCH (Milk): Sut MILE: Mil (!609 metrelik mesafe ol~usu) MILK: Sut MILK FEVER: Bir inegin, bilhassa dogurduktan sonra ve fazla sagthrsa, ktsmen felce ugraytp ve hatta olmesi MILK HOUSE: Sut sagma yeri MILL: n. Degirmen; v. ogutmek MILLET: Ak dan MILLIMETER: Milimetre MILLIMETER YARD: Milimetreli cetvel MILLING: Degirmende ogutme MILO: Siipiirge danst tanelerinden biri MINERAL: n. Maden; adj. madeni MINERAL DEFICIENCY: Maden noksanhgt MORPHOLOGY: Toprag te kil eden tabakalar ve bi.inyevi cuz1er MOSAIC: Mozay1k MOSQUITO: Sivri sinek MOTH: Guve MOUNTAIN: Dag MOWING: Ot bic;:mek MOWER: Ot bic;:me makinesi; t1rpanc1 MUCK: lslak bir yerde toplanrnt ve madeni maddelerle kart tk, ktsmen c;:urilmu organik maddeler ve nebat kaltnttlart MUD: t;amur MULBERRY: Dut MULCH: Male;: (nebat koklerini steak, soguk veya kurakhktan korumak veya meyveleri temiz saklamak ic;:in kullantlan saman, ot veya yaprak tabakast) II I I, I ' MINIMUM REQUIREMENT: Bir gtda rejiminin asgari ~artlart MINOR ELEMENT: Tali uns~, MISCELLANEOUS: Muhtelif MITE: Peynir kurdu gibi kii91lk kurt MODE: Usul; tarz MOHAIR: Ankara tiftigi MOISTURE: Rutubet; nem MOISTURE HOLDING CAPACITY: Rutubeti i sti ap haddi MOLASSES: ~eker pekmezi; me las MOLD (mould): t;urumii~ nebati madde; olu 27 MULE: Kattr MULTICELLULAR: Muhtelif hucreleri alan MUSCL : Adele MUSHROOM: Mantar MUSTARD: Hardal MUTANT: Ebeveyninin hususiyetlerinden farklt husuiyetler gosteren, degi en, hayvan veya neb at MUTTON: Koyun eti MYCOLOGY: Mantarlar (fungi) dan bahseden ilim MYCORRHIZA: Bir nevi mantar 9urumesi

26 N NAPE: Ense NAPIER GRASS: Napier otu (John) N.A:SAL: Buruna ait NATAL GRASS: Goller familyasmdan ve siis cinsinden bir Guney Afrika <;ayu otu (Tricholaena Rosea) NATURAL RESOURCES: Tabii kaynaklar NATURE: Tabiat NAVAL STORES: <;;amlarm usaresindeu yaptlan katran, terebentin, re':rine gibi mahsullere verilen islm NEAT'S FOOT OIL: Stgtrlarm ayak ve kemiklerinden istihsal edilen bir nevi yag NECROSIS: Vucudtin veya,;ebatlarm ktstmlar nm ohimti ve c;urumesi NECTAR: <;;ir;eklerin ekerli usaresi NEIGHBORHOOD: <;tvar; havali NEMATOCIDE: Nematodlara kar t kullamlan ila<; NEMATODES: Hayvan ve nebatlarda hastahga sebep alan kur;uk ve ekseriya effaf kurtlar NERVE: Sinir NEUTER: Cinsiyetsiz NEWCASTLE DISEASE: Nevkastl hastahgt (kur;ilk evcil-hayvanl arda) NICOTINE: Nikotin NIPPLE: Memeba t NITRATE: Nitrat; azotiyet NITROGEN: Nitrojen NITROGEN FIXATION: Azotun tesbiti (havadaki azotun birle im haline tahvili) NODE: Dtigum; ukde NODULE: Kuo;iik bogum NODULATION: Kokteki bogumla ma NOSE BAG: Atm boynuna as1lan yem torbast NOURISHMENT: Gtda NOXIOUS: Zararlt NO ZZI:Ei A:grzrik; emzik; hortumba l N S QUOTIENT: N S bolumu NUCLEUS: Nuve; <;ekirdek NURSE: Hastabaktct; hem ire NURSE CROPS: Koruyucu ekinler NURTURE: Besleyi ; buyutme; talim ve terbiye NUT: Fmdtk, ceviz gibi sert kabuklu yemi ler; civata somunu NUTGRASS: Batakltk yerler<le yeti en saz NUTMEG: Kii<;iik Hindistan cevizi NUTRIENT: Nebatlann buyumesi ir;in luzumlu alan gtdalar NUTRITION: Beslenme; gtda NUTRITIONAL REQUIREMENT: Beslenme i >in ltizumlu ol an maddeler o- ~ OATMEAL: Yulaf unu OATS: Yulaf OCCIPITAL: Ba tn arkasmdaki kemik ODOR: Koku OFF-SHOOT: Y andaki filiz; dallanan OIL: Yag OIL CROPS: Yag bitkileri OKRA: Bamya OLEAGINOUS: Y agh 28

27 OLEOMARGA.RINE: Margarin yagt OLIVE: Zeytin OMNIVOROUS: Her eyi yiyen ONE-CELLED: Tek hiicreli ONION: Sagan OWNER: Malik; mulk sahibi OWNERSHIP: Miilkiyet OX: Okuz OXIDATION: Oksitle me; oksidasyon OXYGEN: Oksijen OPERATION: Ameliyat; i leme; i9letme; falliyet OPIATE: Uyutucu; narkotik; afyonlu ORA.NGE: Portakal ORCHARD: MeJ:ve bah9esi; yemi bah9e~i ORCHARD GRASS: Meyve bahc;esindeki otlar ORGAN: Organ; uzuv ORGANIC MATTER: Organik madde ORGANISM: Organizma. ORGANIZATION: Te kilat; organizasyon ORIENTATION: intibak; muhit artlanna v.s. ye uygun klima ORNITHOLOGY: Ku~lart tetklk eden ilim OUNCE: Ons (Kuymcu libresinin 1/12 si "31 gram veya >"' ' libresinin 1/16 s1 "28.3 gram nisbetindeki tam) OUTLET: Mahre9; ihracat yeri I OUTLOOK: Gbrlinu OVARY: Yumurtaltk OVERCROP: Topraktan fazla mahsul almak; topraga fazla mahsul verdirmek OVERGRAZE: A m derecede otlamak; a m derecede ot1atmak OVERWEIGHT: ~i manhk; nizami haddi a an agtrhk. 1 OVIPAROUS: Y:avrusunu ynmurtadan <;tkaran OVULE: Yumuttactk (ilk inki~af devresindeki ynmurta) OVUM: Yumurta; tohum 29 p PACE: Adtm; hatve; yurilyil ; gidi PACK (soil) : Topragt stkt stktya bastlrmak PACKING: P aketleme; meyveleri kavanozlara doldurma usulu PAINT: n. Boya; v. boyamak PAIRING: (:iftle tirme PAMPHLET: Bro ur; risale PAPRIKA: Bir nevi klrm1zt biber P ARAGRASS: Tropik memleketlerde yeti~en o;ok y!lhk bir cins <;:ayu otu PARAGUAGRASS: Paraguaotu PARALYSIS: Fel> PARASITE: P arazit PARIS GREEN: Yapraklar1 yiyen bocekleri i:ildiirmek i9in kullamlan bir nevi zehir PARSLEY: Maydanoz PARSNIP: Yabani havu~ PARTHENOGENESIS: Dollenmemi~ yumurtalar dari yavru ~1karma.u$uhi PARTURITION: Dogurmak PASTEURIZE: P astbrize etmek PASTEURIZER: Pastorize eden alet PASTURE: Mer' a; otlak PATHOLOGIST: P atolog (hastahltlar ilmi rn\itehassisl)

28 PEA: Bezelye PEACH: ~eftali PEANUT: Amerikan ftstigt PEANUT M_EAL: Amerikan hsttgt ktisbesi PEAR: Armut PEAT: Yer tezegi (suda toplanmt ve biraz s:ilriimii~ nebati maddeler) PEAT BOG: Yer tezeginin te kil ettigi batakltk PECAN: Bir nevi ceviz PECK: Pek (kilenin 1/4 i miktannda kuru eyler ols:usii) PEDIGREE: ~ecere; nesil; soy; safkan; cins PEDOLOGY: Pedoloji (topragtn meydana gelmesini, smtflandinlmasmt ve toprak ilminin ana cephelerini ogreten ilim kolu) PELLET: Ktio;uk topak PELVIS: Havsala; alt karm ~ PEPPER: Biber PEPPERMINT: Nane PERENNIAL: Butiin sene faa! olan; iki seneden fazla ya tyan nebatle.r PERICARP: Meyvenin dt kabugn PERISHABLE: Bozulur; dayanmaz PERMANENT PASTURE: Devamlt surette kul- Iantlabilen otlakiye PERMEABILITY: Ge<;:irgenlik (su veya gazt) PERSONNEL: Personel PEST: Muzir bdcek ve kus:uk hayvanlar; ha~ereler; veba PESTICIDE: Hagereleri oldiirucu ilas: PETAL: Tuveyc yapragt PH: Vucutteki hidrojen ve iyon kart lffil PHOSPHATE: Fosfat PHOSPHORUS: Fosfor 30 PHOTOELECTRIC CELL: Ziya ile elektrigiu mii terek tesirinin izale edildigi yer PHOTOSPECTOMETER: Ziya inhi!alini fotografl a tesbit eden alet. PHOTOSYNTHESIS: Ye il nebat nesis:lerinde su ile karbon gazmm birle mesi neticesinde ekerlerin ve ni astalt Jlladdelerin husule geli i PICK: n. Kazma (sivri); toplamak PICKLED: Turgusu yaptlmt PICK-UP: Pikap (ufak nakliye kamyonu) PIEBALD: Alacah at PIG: Domuz PIGPEN: Domuz ahm PINE: (:am PINEAPPLE: Ananas PINKEYE: Konjonktivitin sari bir ekli PINT: Pint (yartm titrelik ol~u; galonun l/8 i) PIPETTE: Pipet (az miktartarda mayileri nakletmek veya ol<;mek i<;in kullamlan cam tiip) PISTIL: Pistil; yumurtahk (boyuncuk ve stigmadan ibaret di i S'i<;ek orgam) PITCHFORK: Ttrmtk PLAINS: DUzliikler; ovalar PLAN: Plan PLANT: Nebat; ot; fide PLANTATION: Fidanhk; eker kamt I, pamuk, s:ay v.s. ekilen tarla PLANT BREEDING: Nebat yeti tirme; nebat iiretme PLANTER: Ekek; ekin makinesi; geni s seker kamisi, pamuk v.s. tarla!annm sahibi PLANT FOOD: Bitkilere verilen besin maddeleri, gtibreler PLANT LOUSE: Nebat biti

29 PLATINUM; PLATINA: Platin PLATY: Geni ve diiz PLOT: Tarla; parse! PLOW; PLOUGH: Saban; pulluk PLOWMAN: Saban silren PLOWSHARE: Saban demiri PLOW SOLE: Sabanm ge~mesiyle stklla rnt toprak tabakast PLOW UNDER: Topragm iistimdeki eylerin topragm alttna suriilmesi PLOW UP: Alt katrnanm silrulmekle iiste geti= rilmesi PLUG: Ttka~; tapa; elektrik fi i PLUM: Erik POD: Bezelye, bakla v.s. nin kabugu; zar POISON Zehir POISONING: Zehirlenrne POLICY: Siyaset; politika; stgorta poli~esi POLLED: Boynuzsuz hayvan POLLEN: t;:i~ek tozu (~i~eklerin iirernesini temin eden toz) POLLINATION: Tozla rna (tozaklama) POMEGRANATE: Nar POMICULTURE: Meyve yeti tirme POND: gi>lcuk; havuz POSTMORTEM: Oliimden sonra POTASH: Kalye; potas POTATO: Patates POULTRY: Kumes hayvanlan POULTRY FARMING: Yurnurtalanndan veya etlerinden istifade etrnek i9in kiimes hayvan!art yeti tirrnek ~ POULTS: Gen~ hindiler POUND: P aund ( 454 gramltk agtrltk ol9tisu) POWDERY MILDEW: Toz gibi kuf POWER: Enerji; kuvvet; kudret POWER-DRIVEN: Elektrikle i liyen POWER-SAW: Elektrikli testere POWER TAKE-OFF: Bir rnotortin kuvvetini (enerjisini) ba ka bir rnaksatla kullanmaya yanyan bir cihaz PRAIRIE: Vasi, dtiz ve aga9stz <;aytrltk PRECIPITATION: Teresstip; yagt PREGNANT: Gebe PRESERVE: 1). Konserve, re~el; v. rnuhafaza etmek; rec;elini, konservesinl yapmak PRESS: n. Baskt; cendere; mengene; v. basmak; basttrmak; tazyik etmek; utulemek PRICE SUPPORTS: <;iftlik mahsullerinin fiyatlarmt muayyen bir seviyed<:, tntmak ;_,;n alman idari veya kanuni tedbirler PRIMITIVE: iptidai POPCORN: Dan POPULATION: Ntifus PORCH: Kapt sa~akhgt; kapt onundeki sundurrna PORCINE: Dornuzlara ait PORE: Mesame PORK: Dornu:z; eti POROSITY: Mesarnathltk; suzge9 gibilik.31 PRIMOGENITURE: Ayni q.na babadan ilk defa dog an PROBABILITY: ihtimal PROCESS: n. Ameliye; vetire; v. muayyen bir muameleye tabi tutmak PRODUCE; n. Mahsul; v. istihsal etmek PRODUCTION: Istihsal PRODUCTIVE: Verimli; semercli

30 PROGENY: ZUrriyet; ev!a.t; nesil; dol PROGRAM: Program PROJECT: n. Proje; v. al!:settirmek; tasarl!lmak; f~rlatmak; atmak PROPAGATION: Tenasiil yoluyla veya tohum ile o;:ogaltmak; yaymak; ne~retmek PROPORTION: Nisbet; tenasiip; oran PROTEIN: Protein. PROVED SiRE: Siit stgtrlarmda evlatlart siit verme baktmmdan verimli alan baba QUARANTINE: Karantina QUART: Kuvart (bir lifreye yakm hacim olo;:iisu;.. galonun l/4 i; litre) QUEEN. BEE: Anbeyi _ - ~ - QUICK LIME: Sonmemi kireo;: QUICK SILVER: Ctva QUINCE: Ayva QUOTIENT: Harici ktsmet PRUNE: n. Kuru erik; v. budamak PRUNING KNIFE: Budama bto;:agt PSITTACOSIS: Papaganlardan, ku~lardan ve tavuklardan geo;:en sari bir hastahk PULLET:.Bir ya tndan kiic;iik dl i.kumes hayvam PULMONARY: Cigerlere ait PULSE: Nabtz RABIES: Kuduz RACE: Irk; cins RADIATION: ~ua ne retme; merkez1 bir noktadan yaytlma; radyasyon RADIOACTIVE: Radyoaktif (enerji ualan ne reden) PUMP: n. Tulumba; v. tulumba ile veya tulumba gibi c;ekmek PUMPKIN: Helvact kabag1 PUPA: Krizalit PUREBRED: Safkan; cins PURE CULTURE: Bakteriyolojideki tecriibe mahiyetinde o;:ah ma PURELINE: Safsoy PURITY: Safi k; temizlik RADIOACTIVITY: Radyoaktivite RADISH: Turp RAIN: n. Yagmur; v. yagmur yagmast RAIN DROP: Yagmur oamlast RAINDROP EROSION: Yagmur a tn<hrmast RAINDROP SPLASH: Y agmurun o;:amur sto;:ratmasl. RAINFALL: Muayyen zamanda yagan yagmur miktan,, PYRIFORM: Armut eklinde 'RAILROAD: 'Demiryolu'. RAISED MOSS (raised bog) : Yiiksek torfahk RAISIN: Kuru iiziim Q RAKE: Bahc;tvan ttrmtgt QUADRUPED: Dort ayakll' QUAGMIRE: Batakltk;. batak QUALITY: Kalite; vast 32 RAMIE: Dogu Asyada bulunan o;:ok yt!hk bir nebat (Boehmeria nivea) 'RANCH:.Amerikada biiyiik o;:apta hayvan yeti,. tirmege mahsus o;:iftlik.,

Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity

Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity Ekşilik, asidite Aegean tuna Trança balığı Aging Eti dinlendirmek Akvavit Damıtık İskandinavya içkisi Alcoholic beverages Alkollü içkiler

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

TÜTÜN PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜTÜN PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI Absorbtion Acaricide Acceptance Accompanied Accord Account Accreditation Acid Acquisition Acreage Acridity Activated carbon Additional Additional conditions Additive Adhesive Adjuster Admission Adsorbent

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime)

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime) 1 about Civarı,yaklaşık 2 about (twenty-five, forty, etc.) yirmi beş/ kırk civarı 3 above yukarı(da), bir şeyin üstünde 4 across karşıdan karşıya; çaprazlama 5 actor erkek oyuncu 6 actress bayan oyuncu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRKÇEDE ON BR YAINA KADAR ÇOCUKLARA ÖRETLMES GEREKEN, BRLEM GÜCÜ

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

Hatay İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013 Yılı YIL SONU Brifingi T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatay İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013 Yılı YIL SONU Brifingi T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatay İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013 Yılı YIL SONU Brifingi TTT T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YIL SONU BRİFİNGİ İÇİNDEKİLER 1. KURULUŞUN GENEL TANIMI.

Detaylı

TÜRK İHRA Ç MALLAR I

TÜRK İHRA Ç MALLAR I İSTANBUL TİCARET ODAS YAYINLARI I TÜRK İHRA Ç MALLAR I BÎR KıSıM (TARıM VE ORMAN ÜRÜNLERI) Yazan : Ziraat Mühendisi HASBİ ATE Ş 1963 İSTANBUL I Ç I N D E K I L ER T%kçe Lâtince İngilizce Fransızca Almanca

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY S PROFİLE

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY S PROFİLE ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY S PROFİLE 1981 yılında kurulan TAREKS A.Ş sermayesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatiflerine ait Ankara merkezli bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Tarım sektöründe

Detaylı

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer)

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer) A SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) - Kadmiyum, krom, kurşun, civa, nikel ve arsenik gibi metaller. Bunlar çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılırlar, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI 1 A AMBALAJ MALZEMESİ : A Oluklu Mukavva ve Oluklu Mukavvadan Kutu İmali : 1 Alış safha sında ( Hazırlık safhasında ) 533. Kg. lık 72 cm. genişliğinde bobin çapı 80 cm.olan

Detaylı

BOZDOĞAN IN EKONOMİK COĞRAFYASI (Economic Geography of Bozdogan)

BOZDOĞAN IN EKONOMİK COĞRAFYASI (Economic Geography of Bozdogan) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 16, TEMMUZ - 2007, İSTANBUL ÖZET BOZDOĞAN IN EKONOMİK COĞRAFYASI (Economic Geography of Bozdogan) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY * Daha önceleri ekonomide hayvancılık ağır basan

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

RAKAMLARLA ŞANLIURFA

RAKAMLARLA ŞANLIURFA 2 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI ŞANLIURFA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY RAKAMLARLA ŞANLIURFA SANLIURFA BY FIGURES 2008 3 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI SANLIURFA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Detaylı

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç) Kod Tanım 01.11.07 Taze baklagil sebzelerin yetiştirilmesi 01.11.07 Acı bakla yetiştirilmesi Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Detaylı

Penny Livingston Stark ile Permakültür Çalıştayı. Pastoral Vadi, Fethiye 19-27 Eylül 2009

Penny Livingston Stark ile Permakültür Çalıştayı. Pastoral Vadi, Fethiye 19-27 Eylül 2009 Penny Livingston Stark ile Permakültür Çalıştayı Pastoral Vadi, Fethiye 19-27 Eylül 2009 Ö SÖZ Türkiye ye ilk defa Eylül 2009 da Filiz Telek ve Andrew Zionts ın daveti üzerine geldim. Benden bir permakültür

Detaylı

1. Et ve Hazır Et Ürünleri

1. Et ve Hazır Et Ürünleri . Et ve Hazır Et Ürünleri HS Numara ları 02-0 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-0 6-0 6-02 Kalemler Büyükbaş hayvanların eti (taze, soğutulmuş) Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş) Domuz

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA BANDIRMA Band rma, sahip oldu u konum itibariyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok önemli birikime sahip ve sürekli geliflen bir flehirdir. Kara, deniz, hava ve demiryolu gibi

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının BALIK ve BALIKÇILIK # Balığııı Besleyici Degeı-i Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 5 Abaııt Gölünde Sun'î İlkah Usulü İle İlk Alabalık Üretimi 9 Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının Tâyin

Detaylı

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI K.D.V.K. Madde:28 (2007/13033 sayılı BKK) (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

a l ı k ve ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973

a l ı k ve ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973 a l ı k ve a h k c ı i i K CİLT: XXI SAYI: 1 ŞUBAT 1973 ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ balık «aiikcıiik EBK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK MÜESSESESİ TARAFINDAN İKt AYDA BİR YAYINLANIR CİLT : XXI SAYI

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı