Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır"

Transkript

1 Sayfa: 1/9 * 1 Madde / Müstahzar ve firma adı Ürün tanılayıcı Ürün Kodu: BM06A333 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Madde/ Müstahzarın Kullanım Amacı Macun Sağlayıcısı Hakkında Ayrıntılar Üretici / Teslimatı yapan firma: Üretici Firma : Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.S. Ankara Asfalti 25. Km Kemalpasa - Izmir TURKEY Bu ürün, ilgili AkzoNobel Kemipol teknolojilerine uygun olarak Kansai Altan A.Ş. tesislerinde üretilmiştir. Güvenlik bilgi formunu hazırlayan bölüm: Malzeme Güvenliği Bölümü Acil durum Telefon numarası: Çalışma saatleri içerisinde : Haftasonunda ve mesai saatleri dışında : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) * 2 Tehlikelerin Tanımı Madde veya karışımın sınıflandırması Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 GHS02 Alev Flam. Liq. 3 H226 Yanıcı sıvı veya buhar. GHS07 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 H315 Deri thrişine sebep olur. H319 Ciddi göz tahrişine sebep olur. Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma Xn; Zararlı R20: Solunması halinde zararlıdır. Xi; Tahriş edici R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R10: Alevlenir. İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: Ürün, en son yayımlanan " Müstahzarlar için Avrupa Birliği Genel Sınıflandırma Esasları" hesaplama yöntemine bağlı olarak etiketlenmelidir. Klasifikasyon sistemi: Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir. Etiket elemanları (içeriği) AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. (Devamı sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/9 Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı: (Sayfa 1 'nın devamı) Xn Zararlı Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: stiren Riziko uyarıları: 10 Alevlenir. 20 Solunması halinde zararlıdır. 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Güvenlik uyarıları: 9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. 23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. 25 Göz ile temasından sakının. 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Diğer tehlikeler PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz. vpvb: Uygulanamaz. * 3 Bileşim / İçindekiler hakkında bilgi Kimyevi tanımlama: Karışımlar Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım. İçerdiği tehlikeli maddeler: CAS: EINECS: AT - numarası: stiren Xn R20; Xi R36/38 R10 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 %10-25 CAS: Kaolin %10-25 CAS: barium sulphate, natural %2,5-10 EINECS: CAS: ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol % 2,5 EINECS: T R25 Acute Tox. 3, H301 Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız * 4 İlk yardım önlemleri İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı Genel uyarılar: Zehirlenme belirtileri bir kaç saat sonra başgösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48 saat sonrasına kadar sürdürülmelidir. Solunması durumunda: Temiz hava alması sağlanmalı, gerekirse nefes yardımı yapılmalı, sıcak tutulmalıdır. Şikayetlerin devamı halinde doktora başvurulmalıdır. Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır. Ciltle temas durumunda: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız. (Devamı sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/9 (Sayfa 2 'nın devamı) Göz ile temas durumunda: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde 15 dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Şikayetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz. Yutulması durumunda: Şikayetlerin devamı halinde doktora başvurunuz. Doktor için uyarılar: Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. * 5 Yangın ile mücadele önlemleri Söndürme ortamı Uygun yangın söndürücüler: CO2, kum, söndürme tozu. Su kullanmayınız. Güvenlik açısından uygun olmayan yangın söndürücüler: Sıkma su Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler Koruyucu ekipman: Solunum koruyucu ekipman kullanınız. Patlamadan ve yangından oluşan gazları solumayınız. Komple koruyucu elbise giyiniz. * 6 Kaza sonucu yayılma önlemleri Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Koruyucu ekipman takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. Çevresel önlemler: Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz. Yeterli havalandırma sağlayınız. Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız. Diğer bölümlere gönderiler Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu ekipman ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Bertaraf ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. * 7 Elleçleme ve depolama Elleçleme: Güvenli elleçleme önlemleri Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemler alınız. Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları Depolama: 5-45 Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz. Birlikte depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil. Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. (Devamı sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/9 Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Sayfa 3 'nın devamı) * 8 Maruziyet kontrolleri/ Kişisel korunma Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız. Kontrol parametreleri Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: stiren PEL (USA) Kısa süreli maruziyet değeri: C 200; 600* ppm Uzun süreli maruziyet değeri: 100 ppm *5-min peak in any 3 hrs REL (USA) Kısa süreli maruziyet değeri: 425 mg/m³, 100 ppm Uzun süreli maruziyet değeri: 215 mg/m³, 50 ppm TLV (USA) Kısa süreli maruziyet değeri: 170 mg/m³, 40 ppm Uzun süreli maruziyet değeri: 85 mg/m³, 20 ppm BEI Kaolin PEL (USA) 15* 5** mg/m³ *total dust **respirable fraction REL (USA) 10* 5** mg/m³ *total dust **respirable fraction TLV (USA) 2* mg/m³ E; as respirable fraction barium sulphate, natural PEL (USA) 15* 5** mg/m³ *total dust **respirable fraction REL (USA) 10* 5** mg/m³ *total dust **respirable fraction TLV (USA) 10 mg/m³ E Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihteki geçerli listeler esas alınmıştır. Maruz kalma kontrolü Kişisel koruyucu donanım: Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. Solunum sisteminin korunması: Kısa süreli ya da düşük ölçüdeki maruziyette solunum filtresi, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan solunum koruyucu cihaz kullanınız. Kısa süreli kullanım için tavsiye edilen filtre: Kombine filtre A-P2 Ellerin korunması: Koruyucu eldivenler Eldivenin yapımında kullanılan malzemeler nedeni ile hassasiyet ortaya çıkması ihtimali mevcuttur. Koruma eldivenlerin her kullanımdan önce sağlam olup olmadıkları, kullanıma uygun olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. (Devamı sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/9 (Sayfa 4 'nın devamı) Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir. Kimyasal etkilere dayanıklı (EN 374) ve CE işareti olan eldiven kullanınız. Eldiven malzemesi Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır. Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. Sürekli temas olması halinde aşağıdaki malzemeden üretilmiş eldivenlerin kullanılması uygun olur: Butil kauçuk Flor kauçuk (Viton) Azami 15 dakika süreli devamlı temas olması halinde aşağıdaki malzemelerden üretilmiş eldivenlerin kullanılması uygun olur: Neopren eldivenler Püskürtmeye karşı koruma olmak üzere aşağıdaki malzemelerden üretilmiş eldivenlerin kullanılması uygun olur: Nitril kauçuk Gözlerin korunması: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük Cildin korunması: Ciltle direkt teması engelleyen iş kıyafeti kullanınız. Koruyucu elbise antistatik. * 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Genel bilgiler Görünüş: Görünüş: Sıvı şekilde Renk: Sarı Koku: Karakteristik Koku eşik değeri: Belirli değil. ph - değeri 20 C'de: NA Durum değişikliği Ergime noktası/ergime aralığı: Belirlenmemiştir. Kaynama noktası / Kaynama aralığı: 145 C Parlama noktası: 32 C (Closed cup) Alev alma sıcaklığı (katı, gaz): Uygulanamaz. Tutuşma sıcaklığı: 480 C Çözünme sıcaklığı: Belirli değil. Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. Patlayıcılık özellikleri: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür. Patlama sınırları: Alt: 1,2 Vol % (Devamı sayfa 6 'da)

6 Sayfa: 6/9 Üst: 8,9 Vol % Buhar basıncı 20 C'de: 6 hpa Yoğunluk: Belirlenmemiştir. Nisbi yoğunluk Belirli değil. Buhar yoğunluğu Havadan hafif Buharlaşma hızı Belirli değil. Çözünme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla: Çözünmez. Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): Belirli değil. Viskozitesi: Dinamik: Belirli değil. Kinematik: Belirli değil. Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Sayfa 5 'nın devamı) * 10 Kararlılık ve tepkime Reaktivite Kimyasal stabilite (kararlılık) Kaçınılması gereken durumlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz. Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır. Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Uyumsuz malzemeler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Tehlikeli bozunma ürünleri: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır. * 11 Toksikoloji bilgisi Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut toksisite: Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri) stiren Solunumla LC50/4 h 24 mg/l (rat) Birincil tahriş edici etkisi: ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır. gözde: Tahriş edici tesiri vardır. Hassaslaştırma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır. Ek toksikolojik uyarılar: Ürün, müstahzarlar için hazırlanan genel AB sınıflandırma kılavuzundaki hesap yöntemlerinin en güncel haline göre aşağıdaki tehlikeleri göstermektedir: Sağlığa zararlıdır Tahriş edicidir * 12 Ekoloji Bilgisi Toksisite Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Değişik çevre kesimlerinde durumu: Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Devamı sayfa 7 'da)

7 Sayfa: 7/9 (Sayfa 6 'nın devamı) Diğer ekolojik uyarılar: Genel uyarılar: Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder. Ürün, Avrupa Birliği Direktifi 1999/45/EC'te belirtilen konvansiyonel yöntemle değerlendirilmiştir ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz. vpvb: Uygulanamaz. Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. * 13 Bertaraf Etme Bilgileri Atık arıtma yöntemleri Tavsiye: Evsel atık ile beraber bertarafı yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Atık listesi ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil) * Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar Kontamine ambalajlar: Tavsiye: Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz. * 14 Taşımacılık Bilgisi Karayolu taşımacılığı ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma - sınır ötesi / yurtiçi): ADR/RID - sınıfı: 3 Tutuşabilir sıvı maddeler Kemler (tehlike) sayısı: 30 BM - numarası: 1263 Ambalaj gurubu: III Tehlike etiketi: 3 UN uygun sevkiyat adı: 1263 PAINT RELATED MATERIAL, special provision 640E Deniz yolu taşımacılığ IMDG: IMDG - sınıfı: 3 BM - numarası: 1263 Etiket 3 Ambalaj gurubu: III EMS - numarası: F-E,S-E Deniz kirleticisi: Hayır (Devamı sayfa 8 'da)

8 Sayfa: 8/9 Doğru teknik ismi: PAINT RELATED MATERIAL Hava yolu taşımacılığı ICAO-TI ve IATA-DGR: (Sayfa 7 'nın devamı) ICAO/IATA - sınıfı: 3 BM/ID numarası: 1263 Etiket 3 Ambalaj gurubu: III Doğru teknik ismi: PAINT RELATED MATERIAL UN "Model Düzenleme": UN1263, PAINT RELATED MATERIAL, 3, III Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde nakliyat Uygulanamaz. * 15 Mevzuat bilgisi Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Ürünün kodu ve tehlike tanımı: Xn Zararlı Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: stiren Risk ifadeleri: 10 Alevlenir. 20 Solunması halinde zararlıdır. 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Güvenlik ifadeleri: 9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. 23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. 25 Göz ile temasından sakının. 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 16 Diğer bilgiler Bu güvenlik bilgi formundaki açıklamalar bilgilerimizin mevcut durumuna ve bugün geçerli olan Avrupa Birliği yasalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal yasalarına dayanmaktadır. Bu ürün, yazılı kullanım talimatı olmaksızın, 1. bölümde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Yerel kural ve yasalarda içerilen talepleri karşılamak için gerekli adımları atmak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgilerle ürünün gerektirdiği güvenlik önlemleri tanımlanmıştır: Ürün özelliklerini garanti eden bir belge olarak değerlendirilmemelidir. Önemli terkipleri H226 Yanıcı sıvı veya buhar. H301 Yutulursa zehirlenmeye sebep olur. H315 Deri thrişine sebep olur. (Devamı sayfa 9 'da)

9 Sayfa: 9/9 H319 H332 Ciddi göz tahrişine sebep olur. Teneffüs edilirse zararlı olur. (Sayfa 8 'nın devamı) R10 Alevlenir. R20 Solunması halinde zararlıdır. R25 Yutulması halinde toksiktir. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. nu düzenleyen bölüm: Malzeme Güvenliği Bölümü Başvurulacak kişi ya da yer: Ms. Erdoğan Kısaltmalar ve: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 172 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/7 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı /

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/7 1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Ürün tanılayıcı Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı / Hazırlanması

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 89 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Kit components Substance number Description Amount Symbols

Kit components Substance number Description Amount Symbols Kit components Product ReliaPrep Large Volume HT gdna System Product code A2751 Substance number Description Amount Symbols A144 Alkaline Protease Solution 1 T MC5011 Lysis Buffer 2 Xn A502 Binding Buffer

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı Mal numarası: 827 Kayıt numarası uygulanamaz Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Dental porselen Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar

Detaylı

Kit Components. Taq DNA Polymerase Storage Buffer B. Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2

Kit Components. Taq DNA Polymerase Storage Buffer B. Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2 11/03/2013 Kit Components Product code M2665 Components: M166 M188 Description Taq DNA Polymerase in Storage Buffer B Taq DNA Polymerase Storage Buffer B Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2 Sayfa:

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

Kit Components. SV96 total RNA Isolation System 1x96

Kit Components. SV96 total RNA Isolation System 1x96 11/03/2013 Kit Components Product code Z3500 Description SV96 total RNA Isolation System 1x96 Components: A227 SV 96 DNA Binding Plate - Article A228 DNA Elution Plate - Article A230 Plate Sealers - Article

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 11 Madde/Karışım kimliği Içerik 330 ml, 500 ml 12 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/11 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.FLOOR 4610 1.2. Madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Içerik 330 ml, 500 ml 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün hakkında bilgiler Mal numarası: 34011BE210 Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Primer for adhesive or sealant Üretici / Teslimatı yapan: Foreign Trade Co.

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/8 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas MOB LYA SANAY Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi A.. G.O.S.B. Tembelova Alan 3200 Sokak No:3206

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Solvent bazl siloksan esasl yüzey emprenye malzemesidir. Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi

Detaylı