BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!"

Transkript

1

2

3 BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri de, kapitalist topluma baktýklarýnda, ortalýkta yalnýzca sefalet görürler. Bunun yaný sýra geliþip, güçlenmekte olan devrimci bir yön olduðunu göremezler. Ýnsanlýðý özgür bir geleceðe götürecek olan da iþte bu devrimci yöndür. Kapitalist üretimin geliþimi ve e- gemenliðiyle birlikte, geleneksel üretim çöktü ve ortadan kalktý: Ancak, geleneksel üretim kalýntý olarak da olsa, kapitalist biçim içinde varlýðýný sürdürür. Çünkü saf kapitalizm yoktur. Eski, bir süre daha yeninin içinde kendini muhafaza eder. Geleneksel ü- retim yapan üreticiler ortadan kalksa da, kapitalizm kendisine baðýmlý yeni küçük-burjuva tipi yaratýr. Ne var ki, sermayenin merkezileþmesiyle birlikte onlarý da tasfiye eder. Küçük mülkiyetin yok edilmesi kapitalizmin e- gemenliði boyunca devam eder. Marx ýn belirlediði gibi, kapitalist ü- retim biçimi son kertede, bütün bireylerin üretim araçlarýndan yoksun býrakýlmasýný kendisine amaç edinmiþtir. (Kapital Cilt II. 388 sf.) Bu nedenle, küçük-burjuvazinin gözünde kapitalizm yýkým içinde yýkýmdan DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! baþka bir þey deðildir. Geliþen büyük sanayi geleneksel iliþkiler üzerinde devrimcileþtirici bir rol oynadý. Çünkü büyük sanayinin teknik temeli devrimcidir. Geleneksel ekonomik iliþkilerin dönüþtürülmesiyle baþlayan süreç, küçük kapitalistlere ve tüm tekel-dýþý ekonomik iliþkilere kadar geldi. Üretim araçlarý ile emekgücünün toplumsal yoðunlaþmasý, sermaye birikiminin tarihi eðilimidir. Tekeller ve devlet-tekel bütünleþmesi, bu eðilimin bugün vardýðý noktayý anlatýyor. Sermayenin merkezileþmesi yalnýzca tek tek ülkelerle sýnýrlý olmayýp, dünya çapýnda gerçekleþmiþtir. Tekellerin uluslararasý birleþmeleri ve etki alanlarý her gün yeni boyutlar kazanýyor. Tüm bu birleþmeler aslýnda, toplumsal üretimin hangi boyutlara vardýðý hakkýnda bize kesin ölçütler veriyor. Küçük üreticinin mülksüzleþmesiyle baþlayan bu serüvenin sonunda nereye varacaðýný Marx, Kapital in 1. cildinin sonunda özetliyor: Ama kapitalist üretim, bir doða yasasýnýn kaçýnýlmaz zorunluluðu ile kendi yadsýnmasýný doðurur. Kendi yadsýnmasýný doðurdu ve doðurmaktadýr. Kapitalizm pratikte toplumsal üretim biçimine dayanmaktadýr. Bu toplumsal ü- retim, toplumsal mülkiyete dönüþecektir; ya da, ancak toplumsal (ortaklaþa) mülkiyete dönüþebilir. Ve dönüþmektedir. 36. Sayý / 2-16 Mart 2005 Sanayi devrimi, her yerde, geleneksel iliþkiler, dönüþüme uðratarak tarihi hýzlandýrýcý bir etki yapar. Kapitalizmin geliþimi, hangi þekilde olursa olsun, sonunda büyük sanayinin egemenliðiyle biter. Uluslar, büyük sanayinin getirdiði rekabetin tehdidi altýnda yok olmamak için sanayileþmeye zorlanýrlar. Büyük sanayinin geliþtiði her yerde de büyük bir ekonomik yýkým yaþanýr. Eski sýnýflar bu yýkýmýn altýnda kalýrlar. Fakat büyük sanayi yýktýðýndan daha fazlasýný yerine koyar. Ekonomik ve toplumsal iliþkilerde büyük bir deðiþim ve ilerleme saðlanýr. Kapitalizmde deðiþim süreklidir. Feodal toplum durumunu koruyarak, varlýðýný sürdürebilirdi; kapitalist toplum ise sürekli deðiþime uðrayarak varlýðýný sürdürebilir. Dönüþe dönüþe, sonunda kendi yadsýnmasýna doðru hýzla ilerler. Bu süreçte üretimin toplumsallaþtýrýlmasýný hýzlandýran her geliþme tarihte devrimci rol oynar. Tekellerin böyle bir misyonu vardý. Çünkü tekeller, toplumsal üretimi ileri noktaya götürürler. Kapitalist toplumda etkin bir iþlevi olan borsalarýn da böyle bir tarihsel devrimci etkisi var. Küçük kapitalistlerin büyük kapitalistler tarafýndan yutulmasýný saðlayarak üretim araçlarýnýn toplumsallaþmasýný hýzlandýrýrlar. Büyük sanayi, bankalar, borsalar toplumda yýkým getiriyor diye, küçük burjuvalar gibi o- turup sýzlanamayýz; bizim parolamýz geriye deðil, ileriye doðrudur: Tröstleri vb. aþarak demokratik halk iktidarýna, oradan sosyalizme. Batý ile sýký iliþkileri olan ve bu i- liþkilerden etkilenen Türkiye de, gecikmeli de olsa kapitalizmin egemenliði altýna girmiþtir. Kapitalizmin ve sanayinin geliþimi Batý dan farklý bir seyir izlemiþtir. Eski iliþkilerin dönüþümü devrimci tarzda olmadýðý için, dönüþüm süreci çok daha sancýlý olmuþtur. Fakat sonuçta kapitalizmin ve büyük sanayinin egemenliði saðlanmýþtýr. Bu egemenlik, her yerde olduðu gibi, bizde de beraberinde tam bir yýkým getirdi. Küçük mülkiyetin yýký- 3

4 mý, mülksüzleþme, iflaslar ve göçüp giden sýnýflarýn acý anýlarý tarihe geçti. Sanat literatürü ve politik literatür, eskinin aðýtlarýyla doludur. Sosyalist sanatçýlar, özellikle de roman yazarlarý ve þairler, eski toplumun hüzünlü yýkýmýna geniþ yer verdiler. Onlar, eski toplumun yýkýmýnýn kaçýnýlmaz olduðunu bilmelerine raðmen, duygu o- larak bunu hiçbir zaman kabullenemediler. M. Kagan, Estetik ve Sanat ta, Gorki nin bu durumla ilgili görüþlerini aktarmýþtýr. Gorki, sanatçýlarýn, eski yaþam biçiminin yerini, yeni yaþam biçiminin alacaðýný ve eski toplumun çözüleceðini, bunun yasallýðýný ve doðruluðunu bilseler bile, coþkusal o- larak hala eskiye baðlý kalýp, geleceðin güzelliðini duyamadýklarýný, belirtmektedir. Gorki nin belirttiði, sanatçýnýn çeliþkisidir. Aristoteles, çok önceden sanatýn gerçek iþlevini ortaya koyar: Aristoteles e göre sanat, insanlara neyin olduðunu deðil, neyin olabileceðini haber vermelidir; ve eðer sanat, gerçek olaylar dan haber veriyor ise, bunlarý olmasý mümkünmüþ ya da zorunluymuþ gibi vermelidir. Geleceðin güzelliði bu þekilde duyumsanabilir. Gorki nin belirttiði çeliþkiyi, bizdeki sosyalist sanatçýlar deðil, genel olarak sosyalist hareket de yaþýyor. Küçük burjuva sosyalist hareket, eski toplumun kaçýnýlmaz çöküþünü kabul etmekle birlikte, yine de bunun karþýsýnda büyük öfke duymuþ ve burjuvaziye sert eleþtiriler yöneltmiþtir. Bugün halen, sermayenin halk kitlelerini yýkýma sürüklemesine derin bir öfke duyuyor ve tepki gösteriyor. Ortalama sol basýna bakýldýðýnda, bu açýkça görülür. Her gün, iþbirlikçi tekellerin ya da emperyalist tekellerin kaç küçük ü- reticiyi mülksüzleþtirdiði, kaç dükkancýnýn iflas ettiði vb. vb. haberleri ve buna duyulan kýzgýnlýk dile getiriliyor: Oysa bu, ekonomik bir zorunluluktur. Kapitalizm sürekli bir dönüþüm içindedir ve bu dönüþüm sýrasýnda eski iliþkiler ile küçük mülkiyet yýkýma uðrar. Biz halk kitlelerin mülksüzleþmesini istemeyiz; ancak bunun karþýsýnda gözyaþý da dökmeyiz. O- portünist ve reformist hareket ise, hüzün, gözyaþý ve öfke içinde. Yapmamýz gereken geçmiþe aðlamak deðil; kapitalist ekonominin zorunlu ve kaçýnýlmaz yasalarýný anlatmak ve yine bu ekonomik biçimin, kaçýnýlmaz olarak daha yüksek bir ekonomik biçime dönüþeceðini ve bunun koþullarýnýn olduðunu açýklamaktýr. Ortalama sol hareket bu konuda, toplumun ortalama bilincini, gündelik bilinç i aþamýyor. Ortalama sol hareket, kendi i- çinde gerici bir yön taþýyor ve bu yönünü bir türlü yenemiyor. Sermayenin daha az elde toplanmasýyla, büyük halk kitlelerinin mülksüzleþmesi ve proleterleþme süreci derinleþiyor. Ama artýk bu süreç proleter olmayla sonuçlanmýyor. Sonuçta ne küçük burjuva olan ne de proleter olan; hiçbir sýnýfa ait olmayan insanlarýn sayýsý çýð gibi büyüyor. Özelleþtirmeler, sermaye birleþmeleri vb. yollarla yapýlan saldýrýlar sonucunda kitlesel iþten çýkarmalar katlandý. Ýþsizlerin çoðunluðu toplumsal üretime dönmedikleri için lümpen-proletaryanýn sayýsýnda çok büyük artýþ var. Çalýþan iþçi kitlelerin ise ücretleri düþürülüyor, ekonomik haklarý gasp ediliyor, çalýþma koþullarý aðýrlaþtýrýlýyor ve iþsiz kalmakla tehdit ediliyor; hiçbirisinin yarýn ne olacaðý belli deðil. Halk kitleleri her yönden büyük bir baský altýnda, saldýrýya uðruyor ve sefalet i- çinde yaþýyor. Bütün bu süreç kapitalizmin iç çeliþkilerini derinleþtiriyor. Emek-sermaye çeliþkisi keskinlik kazanýyor. Bu temele baðlý olarak sýnýf savaþý yoðunlaþýyor ve þiddetleniyor. Bütün þartlar, bütün sorunlar ve sorunlarýn çözümü bir devrimi, kaçýnýlmaz bir devrimi dayatýyor. Burjuvazi, kendi i- radesi dýþýnda devrimi hýzlandýrýyor. Devrim her gün biraz daha güçlenerek hedefine doðru ilerliyor. C.DAÐLI Sermayenin daha az elde toplanmasýyla, büyük halk kitlelerinin mülksüzleþmesi ve proleterleþme süreci derinleþiyor. Ama artýk bu süreç proleter olmayla sonuçlanmýyor. Sonuçta ne küçük burjuva olan ne de proleter olan; hiçbir sýnýfa ait olmayan insanlarýn sayýsý çýð gibi büyüyor. Özelleþtirmeler, sermaye birleþmeleri vb. yollarla yapýlan saldýrýlar sonucunda kitlesel iþten çýkarmalar katlandý. Ýþsizlerin çoðunluðu toplumsal üretime dönmedikleri için lümpenproletaryanýn sayýsýnda çok büyük artýþ var. Çalýþan iþçi kitlelerin ise ücretleri düþürülüyor, ekonomik haklarý gasp ediliyor, çalýþma koþullarý aðýrlaþtýrýlýyor ve iþsiz kalmakla tehdit ediliyor; hiçbirisinin yarýn ne olacaðý belli deðil. Halk kitleleri her yönden büyük bir baský altýnda, saldýrýya uðruyor ve sefalet içinde yaþýyor Sayý / 2-16 Mart 2005

5 Sýnýf Savaþýmýnýn Seyri SOSYALÝZM YÖNÜNDEDÝR Sadece Türkiye ve K.Kürdistan da deðil, dünyada yoksul ve emekçi halklar ayaða kalktý. Kapitalist sistemin varlýðý, baþlý baþýna bir nedendir a- yaklanmak için. Bu sistem, 200 yýldýr var, niye þimdi her köþede a- yaklanmalar meydana geliyor sorusu ile yeni evreye ulaþýrýz. Yeni Evre, emperyalist-kapitalist sistemin, sýçramalý çöküþ sürecidir. Sömürü sisteminin varlýðý daim deðildir. Üretimin toplumsallýðý, bölüþümün de toplumsallýðýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu, nesnel bir zorunluluktur. Sosyalist sistemi getirecek olan ise öznel gücün harekete geçmesidir. Bu güç, proletaryanýn ellerindedir. Devrimi sonuna kadar götürecek tek devrimci sýnýf proletaryadýr. Disiplinli, örgütlü, sonuna kadar tutarlý oluþu sayesinde toplumun diðer ezilen, sömürülen kesimini de harekete geçirmeyi baþaracak tek devrimci güç. Yeni toplumun oluþturulmasý, insanlýðýn kurtuluþunun gerçekleþmesi, proletaryanýn mücadelesine baðlýdýr. Burjuvazi egemenliðini dünya geneline yaydýðýnda, karþýtý da (proletarya), dünya geneline yayýlmýþ oldu; burjuvazi, karþýtý olmadan varolamaz. Burjuvazi ve proletarya arasýndaki savaþ, artýk dünya geneline yayýlan bir savaþtýr: Küresel iç savaþ. Bu savaþý burjuvazi 90 lý yýllarda baþlattý. Girdiði ekonomik krizi aþmanýn yolu, daha fazla sömürüdür. Sermaye hep 36. Sayý / 2-16 Mart 2005 daha fazla egemenlik ister. Bunun sonucu, dünya nüfusunun yarýsý açlýkla karþý karþýya. Sýnýflararasý uçurum günden güne artmakta. Dünya gelirinin %11,3 ünü dünya nüfusunun yarýsý alýrken, 60 milyonluk en yüksek gelir grubu da %10 u alýyor. Yani 3 milyar kiþinin toplam geliri, 60 milyonun geliriyle ayný. Üretimin artmýþ olmasý, toplumun tüm kesiminin de gelirinin artmasý anlamýna gelmiyor. Ýstatistik olarak söyleyecek olursak, son 50 yýlda üretim 5 kat artmýþ olmasýna raðmen, mutlak yoksulluk iki katýna çýkmýþ bulunuyor. 1 milyarlýk en yoksul kesim, günde 1 dolarýn altýnda bir gelirle geçinmesinin sonucu olarak, kronik açlýk çekiyor günümüzde. 3 milyar insaný da günde 2 dolarýn altýnda bir gelirle çok farklý bir son beklemiyor. Bu durum, ilelebet süremez. Ýnsanlýk varlýk yokluk arasýnda seçim yapmak durumuyla karþý karþýya. Ya yaþamdan kovulmamak için mücadeleye atýlacak, ya yok olacak. Yaþamdan kovulmak istenenler, seçimlerinin burjuvaziyle mücadele olduðunu gösterdiler. Emekçi halklarýn anti-emperyalist, anti-kapitalist eylemlilikleri, 90 lý yýllarýn sonlarýndan itibaren baþladý. Burjuvazi bu gidiþin kendi sonu demek olduðunu gördü. Ve proletarya ve emekçi halklara karþý baþlattýðý savaþý daha da yaygýnlaþtýrdý. Þimdi mücadeleyle kazanýlmýþ haklarý bir bir geri almaya çalýþmaktadýr. 90 larda toplu iþten çýkarmalarla baþlayan süreç, sosyal haklara saldýrýlarla devam ediyor. Almanya da iþsiz sayýsý 7-8 milyon dolayýnda ve her geçen gün artýyor. Ülkenin baþkaný da açýklama yapýyor, artýk bu ülkede tembellik hakký yoktur diyerek. Haftalýk çalýþma süresini saate çýkarýlmasý, 1 saat ücretsiz çalýþma, izin haklarýnýn kýsýtlanmasý, iþsizlerin oturduklarý evlerden çýkarýlýp, daha makul bir eve taþýnmasý gibi maddeler içeren yasalar (Hartz I, II, III ve IV) çýkarýlýyor, Çalýþma Bakaný nýn çalýþmak istemeyen karakoyunlarý tespit edip, yaptýrýmlar uygulayacaðýz sözleri eþliðinde. Sermaye sahiplerine bunlar da yeterli gelmiyor olacak ki, saðlýk ve emeklilik sigortalarý özelleþtiriliyor, üniversiteler paralý hale getiriliyor, kütüphaneler, kreþler, okullar kapatýlýyor. Emekçi kesim, yaþamýn bu alanlarýndan da kovuluyor. Fransa da da haftada 35 saatlik çalýþma süresi yükseltiliyor, saðlýk alanýnda özelleþtirmelere gidiliyor. Balkanende hükümeti, Hollanda da sosyal haklarýn kýsýtlanmasý, hatta baþarabilirlerse, yok edilmesi için uðraþýyor. Finlandiya da sermaye temsilcileri, hükümetten iþ yasalarýnýn grev hakkýný tanýmlayan 5

6 maddesinin yeniden düzenlenerek grev yapma hakkýnýn katý kurallara baðlanmasýný ve yasadýþý grev yapan iþçilere para cezasý verilmesini istiyor. Emperyalist ülkelerde göçmen iþçilerin zaten sýnýrlý olan haklarýn da ellerinden alýnýp, daha fazla iþsizlik ve yoksullukla karþý karþýya býrakýlýyorlar. Tüm ülkelerde iþletmelerin sigorta ve prim paylarý düþürülerek iþçininki yükseltiliyor. Ýngiltere de 500 bin kiþi barýnma sorunuyla karþý karþýya. ABD de 30 milyon, yani her 10 kiþiden biri barýnacak yer bile bulamýyor. Ýþsizlik çýð gibi büyüyor. Emeklilik hakký gasp ediliyor, saðlýk özelleþtiriliyor. Sermaye hiçbir sýnýrýn olmadýðý azgýnca saldýrýlarýna her geçen gün bir yenisini ekleyerek devam ediyor. Bu durum, yoksul ve emekçi halklarýn dünyanýn her yerinde harekete geçmesine neden oluyor. Proletarya kazanýlmýþ haklarýný savaþmadan býrakmaz hiçbir zaman. Baðýmlý ülkelerdeki emekçi sýnýflara yönelik saldýrýlar daha da þiddetli olduðundan toplumsal alt üst oluþ daha olanaklý hale geliyor. Çeliþkilerin en yoðun yaþandýðý yerlerde devrimin önü açýktýr. Türkiye ve K.Kürdistan daki geliþen iþçi eylemlilikleri ne duru gökte çakan bir þimþek tir ne de birilerinin kýþkýrtmasý sonucudur. Eylemlilikler daha da yaygýnlaþarak devam edecektir. Sendikalarýn kapatýlmasýyla, özelleþtirilmelerle, genel saðlýk sigortasýyla, emeklilik yasasýyla iþyerlerinin kapatýlmasýyla, tarým yasalarýyla, iþbirlikçi tekelci burjuvazi, iþçi sýnýfýna ve e- mekçi halklara karþý saldýrýya geçmiþtir. 30 yýlý aþkýndýr var o- lan iç savaþ, son alýnan kararlar ve çýkartýlan yasalarla daha da yaygýnlaþtýrýlmýþ ve pervasýzlaþmýþtýr. Kürt halkýna, iþçi sýnýfýna, devrimci tutsaklara saldýrýlar, yýldýrma ve yok etme amaçlýdýr. 30 yýlý aþkýndýr burjuvazi, yanýna emperyalizmin desteðini de almýþ olmasýna raðmen, mücadeleyi ezememiþtir. Bu, devrimin gücünü, güçlü temellerini göstermektedir. Sermaye egemen olmak istiyor ama baþarýlý olamýyor. Çünkü tarihin ilerleyiþini hiçbir güç durduramaz. Nesnelliðin gücü acýmasýzdýr! Sermaye sýnýfýnýn sözcüsünün söylemlerinde toplumun tüm kesimlerini karþýsýna aldýðýný görmek mümkün. Baþbakan, asgari ücret müjdesini verirken açýklýyor: beþ kiþilik bir aile, üç öðün simitin yanýnda çay içebilecek, hatta birikim de yapabilecek ve rakam geliyor ardýndan, 350 milyon. Açlýk sýnýrý i- se 650 milyon (650 ytl). Dalga geçiyor yoksullarla. Karþýsýna aldýðý 25 milyon çalýþan ve bunlarýn 2,5 milyonu 5-14 yaþlarý arasýnda çocuk. Bu tür söylemler Erdoðan için ilk deðil, son da olmadý. Çiftçilere bu millet yatýp kalkýp sizin için mi çalýþacak dediðini duymamýþ mýydýk. Oysa ki bu millet dediði, yýllardýr burjuvazi için çalýþýyor. Burjuvazi, onlarýn alýnteri ve hatta kanlarýyla besleniyor burjuvazi SEKA iþçilerinin iþyeri iþgaline dönüþtürdükleri eylemleri için, kimse ömür boyu çalýþamaz diye buyuruyor. Emeklilik yaþýný e çýkartan yasaya imza atmamýþ gibi. Ulusal sorun için de Kürt sorunundan bahsetmezseniz, sorun ortadan kalkar diyerek, zeka durumunu zaten göstermiþti. Erdoðan, sermayenin sözcüsü, sermayenin ihtiyacý doðrultusunda adým atýyor, atmak zorunda. Ö- zelleþtirmeler, köy hizmetlerinin belediyelere devri, SSK nýn Saðlýk Bakanlýðý na devri, Deniz Ýþletmeciliði nin belediyeye devri, iþyerlerinin kapatýlmasý, iþletmelerin daha az sigorta primi yatýrmasý, kýdem tazminatlarýnýn gaspý, tohum yasasý ve örnekler uzayýp gidiyor. Ýþsizlik 10 milyonu çoktan aþtý. Özelleþtirmelerle iþsiz sayýsý daha da artacak. Çýkartýlan tarým yasalarýyla birlikte tahminen tarýmda da 20 milyon kiþi iþsiz kalacak. Dev bir iþsizler ordusu. Saldýrýlar çalýþan tüm kesime birden o- lunca, karþý koyuþu da birlikte oluyor. Biri bitmeden bir baþka direniþ baþlýyor. Sendikalarýn iþbirlikçi oluþu, burjuvaziye satýlmýþlýðý, bir süre gecikmelere neden olsa da artýk tabaný daha fazla tutamýyor. Ýþçiler yeni oluþumlara giderek, sendikalarý aþmak durumda kalacaktýr. Yol-Ýþ Sendikasý nýn yöneticileri, Rusya gezisinde Erdoðan ve sermaye grubuyla birlikte yer aldý. Ve o günlerde yapýlan toplantýda binlerce yol iþçisinin düþünce ve istemlerini hiçe sayarak, Köy Hizmetleri nin devriyle ilgili hiçbir þey yapmama kararý aldýlar. Ama bu karara raðmen yol iþçileri, 10 gün önce Malatya da yapýlan, TEKEL in özelleþtirilmesine karþý mitinge katýlarak, destek sunup, özelleþtirmenin, SEKA nýn kapatýlmasýnýn karþýsýnda tutum aldýklarýný gösterdiler yeniden (bir ay önce de Ankara daydýlar). Ýþçiler yaþam sorunu olarak gördükleri burjuvazinin alacaðý her karara karþý sonuna kadar mücadele etme dýþýnda baþka bir alternatif olmadýðýný görüyorlar. Satýlmýþ sendikalar da ezilip geçilecektir; yaþamak için bu zorunludur. SEKA nýn kapatýlma kararýnýn ardýndan 18 Þubat ta iþgalin bitirilmesi amacýyla müdahale kararý alýnmasýyla birlikte iþçiler, buradan ölümüz çýkar diyerek boyun eðmeyeceklerini gösterdiler. Ayný gün Adana ya giden Erdoðan ýn yolu, Adana TEKEL iþçilerince kesildi. Sermayenin kolluk güçlerince saldýrý sonucu 100 iþçi hastanelerde. Gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý talebiyle diðer iþçiler eylemlere devam edince, A- dana TEKEL fabrikalarýnýn önüne yýðýnak yapýlarak Erdoðan ýn ayrýlýþýna kadar iþçiler fabrikaya hapsedilmiþtir. Malatya TEKEL fabrikasýnda da SEKA operasyonunun durdurulmasý, Adana daki gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý talebiyle iþyeri iþgali yapýlmýþ, talepleri kabul edilince de bitirilmiþtir. Tokat ta da tekel iþçileri yolu trafiðe kapatmýþtýr. SEKA ile baþlayan eylemlilikler, TEKEL le devam ediyor. Ýþçilerin mücadele birliði ile geçici olarak durdurulan SEKA operasyonu, (21 Þubat a kadar) her an yeniden baþlatýlabilir. SEKA lý iþçiler, çocuklarýný okula göndermeme kararý alarak, burjuvaziyle baðlarýný kestiklerini bir kez daha gösteriyorlar. Ya SEKA yeniden üretime açýlacak ya da buradan ölümüz çýkar kararlýlýðýyla sürdürüyorlar iþgallerini. Ve çaðrý yapýyorlar emekçilere: Ya birlikte oluruz, ya birlikte ölürüz. Ýleri bir bilincin ürünüdür bu sözler. Yýllardýr süren savaþýmýn verdiði bilinçle, mücadele birliðinin önemi vurgulanýyor. Ýþçi ve emekçilerin mücadele birliði saðlanmadan iktidar alýnamaz. Sýnýf savaþýmýnýn seyri, sosyalizm yönündedir. Burjuvazi proletaryaya açlýk, zulüm ve ölüm dýþýnda baþka bir þey veremez. Burjuvazinin, kapitalizmin ömrü dolmuþtur. Saldýrganlýðý bu yüzdendir. Çýkarýlan yasalara iþçi sýnýfý boyun eðmeyecek. Eðer eðerse ölüm emrini kendi elleriyle imzalamýþ olacaktýr. Yaþamak için mücadele etmek dýþýnda bir alternatif kalmamýþtýr. Sermayenin iktidarý alaþaðý edilmedikçe, ölümler yaþanmaya devam eder. Ölümü durdurmak, iþçi ve emekçilerin ellerindedir. Duyulan ses, kapitalizm için çalan çanlarýn sesidir. FABRÝKALAR TARLALAR SÝYASÝ ÝKTÝDAR HERÞEY EMEÐÝN OLACAK! Sayý / 2-16 Mart 2005

7 ORTADOÐU VE TÜRKÝYE YE BÝÇÝLEN ROL Bütün dünya 11 Eylül 2001 tarihinde Ýkiz Kulelerin çöküþünü izlerken, bunun yeni bir dönemin baþlangýcý olacaðýný hiç deðilse sezgileriyle anlayabiliyordu. O zaman insanlarýn göremediði bunun ABD eliyle tezgahlanmýþ bir kumpas oluþuydu; ancak aradan çok geçmeden bu da anlaþýlacak, bütün dünyada egemenlik peþinde koþan tekelci sermayenin nasýl uçsuz bucaksýz bir dehþet saçabileceði, yaþanarak görülecekti. ABD nin baþlattýðý 3. Dünya Savaþý, dünya üzerindeki birçok dengeyi alt-üst etti. Özellikle BM yi hiçe sayarak Irak a saldýrmasý dünya üzerinde bulunan bütün halklarý tedirgin etti. ABD nin saldýrýlarýnýn Afganistan ve Irak la sýnýrlý kalmayacaðý yönünde açýklamalarý herkeste acaba sýra þimdi nerede? beklentisi yaratmaya baþladý. Bu saldýrganlýða karþý insanlarýn öfkesi ve kini günden güne büyüdü. ABD kendi stratejilerini hayata geçirirken e- mekçi halklar da buna sessiz sedasýz boyun eðmeyeceklerini her fýrsatta dile getirdiler. ABD adeta bir paratoner gibi dünyanýn tüm ezilen halklarýnýn öfkesini üzerine çekiyor. ABD yi böylesi bir savaþa iten kendi içinde bulunduðu durumdu. Emperyalistkapitalist sistemin derinleþen krizi ABD kýyýlarýný dövmeye baþlamýþtý çoktan. ABD ekonomisindeki durgunluðun nasýl bir seyir izleyeceðini, burjuva ekonomistleri kestirmekte güçlük çekiyorlardý. Ve ortalarda öngörülebilir gelecek için kötümser tahminler dolanýyordu. ABD açýsýndan bir savaþýn zorunlu olduðunu görmemek mümkün deðildi. Tüm ekonomik ve siyasi göstergeler ABD nin ihtiþamlý, imparatorluk heveslisi suretinin aslýnda ne kadar kýrýlgan olduðunu gösteriyordu. ABD, bir süredir dünya üzerindeki egemenliðini kaybediyor ve hýzlý bir çöküþe doðru gidiyordu. Ancak bu kez tehlike daha büyüktü; çünkü dünya ekonomisinin ulaþmýþ olduðu düzey, ekonomik iliþkilerinin entegrasyonu, tehlikenin uluslararasý ölçekte olduðunu gösteriyor ve çanlarý daha bir güçlü çalýyordu. Bu emperyalist-kapitalist sistemin farklý bir evresi, sýçramalý çöküþ evresiydi. Bu yeni evrede sýçramalý çöküþten kurtulmanýn tek yolu bir yýkým savaþýný dünya üzerine sýçramalý bir þekilde yaymaktý. 36. Sayý / 2-16 Mart 2005 Savaþýn Asýl Arenasý: ORTADOÐU ABD, savaþý Afganistan da baþlatmýþtý ama kýsa sürede asýl arenasýna döndü. Ortadoðu, savaþýn nirengi noktasýydý. Burasýnýn seçilmiþ olmasý, sanýldýðý gibi dünyanýn enerji yataklarýnýn burada olmasý deðil, dünya üzerindeki emperyalistlerarasý hegemonya mücadelesinin en yoðun yaþandýðý yer olmasýydý. Elbette ABD, Ortadoðu da egemenlik kurarken buradaki petrol vb. yataklarýný da denetim altýnda alacaðýný düþünmüþtür; ama baþta da söylediðimiz gibi asýl neden bu deðildi. Amerika yý güvenli bir hale getirmenin en hýzlý yolu, Ýran, Kuzey Kore, Suriye gibi tehlikeli baðlantýsýz devletlere karþý, önceden sert bir þekilde müdahalede bulunmak ya da sýradaki kim stratejisini gütmek. A- merika Orta Asya da ve Ýran Körfezi nde savaþa hazýrdýr diyor, 11 Eylül sonrasý ABD nin yeni stratejisini þekillendirdiði iddia edilen Pentagon stratejistlerinden Thomas P. M. Barnett, Ortadoðu merkeze katýlana kadar biz asla Ortadoðu yu býrakmayacaðýz. Boþluðu küçültmek para ile olacak bir þey deðildir. Bu iþleme kan dökmek de dahil olacaktýr. Ýþte ABD, kendi güvenliði ni garantiye almak için halklarla arasýna bir kan denizi sokmaktan çekinmeyeceðini, bu sözlerle göstermiþ oluyor. Asýl neden ABD nin güvenliði (siz çöküþünün engellenmesi diye okuyun) ve bunu yapabilmek için de kan dökmenin zorunluluðudur. Hem Aðlar Hem Giderim Þimdi ABD Dýþiþleri Bakaný Condolezza Rice ýn susadýðý ve peþinde olduðu þey de budur. O, þimdi zehirli bir yýlan gibi oradan oraya kayýyor ve her aðzýný açtýðýnda etrafa zehir saçýyor. 8 günlük dünya turunu 4 Þubat ta Ýngiltere den baþlatan bu zat, 5 Þubat ta Türkiye ye geldi. Türkiye nin, Ortadoðu nun, Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesinde yeniden þekillenmesinde üstleneceði rol ve son anketlerin gösterdiði Türkiye kamuoyunda giderek güçlenen ABD aleyhtarlýðý konusunda ne yapýlabileceði, bu ziyaretin ana gündemini oluþturuyordu. Yoksa kimsenin þimdi esamesi bile okunmayan Türkiye nin kýrmýzý çizgiler ini filan tartýþmaya geldiði yoktu. ABD, sadýk uþaðýnýn nelerden hazzetmediðini pekâlâ biliyordu. Ve bu konuyu gerekli not larý düþerek geçti. Rice-Abdullah Gül görüþmesinde alttan alan tarafýn ABD tarafý olduðu söylendi ama gerçek bunun tam tersi. Baþka türlü olmasý da beklenemezdi zaten. Türk Dýþiþlerinin ana yönünü belirleyen her zaman ABD nin istemleri, öncelikleri olmuþtur. Baþbakanýn Kerkük vb. konusunda efelenmesinin efendisinin nezdinde hiçbir deðeri 7

8 yoktur. Onlar, Abizaid aracýlýðýyla, TC hükümetinin yetkili aðýzlarýndan Türkiye-ABD iliþkileri her þeyin üzerindedir taahhüdünü almýþ bulunuyorlar zaten. Þimdi bu söz, Türkiye-ABD iliþkileri tek bir konuya indirgenemeyecek kadar geniþ ve kapsamlýdýr þeklinde, ordu tarafýndan da teyit edilmiþtir. ABD de, Kerkük meselesi Irak ýn kendi iþi diyerek, Türkiye nin o- layýn bir tarafý olamayacaðýnýn altýný çizmiþ bulunuyor zaten. Irak ta yapýlan seçimlerde, Kerkük te Kürtlerin oylarýn yaklaþýk %70 ini almasý, TC devletinin ucuz söylemlerinin hiçbir geçerliliði olmadýðýný göstermiþ oldu. Burada üzerinde durulmasý gereken asýl ö- nemli nokta ise, Güney Kürdistan da yapýlan referandumda Kürt halkýnýn %95 inin baðýmsýzlýk istemesidir. TC devletinin uykularýný esas olarak kaçýrtan olgu budur. O, Güney deki Kürt halkýnýn baðýmsýzlýk özlemlerinin ne kadar güçlü olduðunu kendi iþbirlikçi burjuva önderliðini de aþabilecek bir potansiyele sahip olduðunu biliyor. KDP ve YNK yi aþan bir ulusal hareketin Kürdistan ýn bütün parçalarýný harekete geçireceðini ve olasýdýr ki ilk harekete geçecek olanýn da Kuzey Kürtleri olacaðýný biliyor. TC devletini asýl kaygýlandýran ve bu kaygýlarýný dindirmesi için ABD nin gözünün içine bakmasýna neden olan þey bu. Ve ABD bu acuzeye dilendiði umut ýþýðýný Rice ýn þu sözleriyle yakýyor: gelecekteki önemli fýrsatlar. Bu fýrsatlarýn ne olduðu tahmin edilebilir elbette ama burada asýl altý çizilmesi gereken, bunun bir gelecek sorunu olmasýdýr. ABD açýkça TC devletine, gelecekte giriþmeyi düþündüðü saldýrýlarda onlarý yanýnda görmek istediðini söylemiþtir. Rice ýn 8 ülkeye yaptýðý gezide ele alýnan konular zaten daha çok geleceðe iliþkin konulardýr. ABD bundan sonra giriþeceði operasyonlarý daha geniþ bir ittifak cephesine oturtmaya çalýþýyor. Bu cephede en emin olduðu ise Türkiye dir. 1 Mart gibi bir olayýn daha çok tekrarlanmamasý için þimdi, testi kýrýlmadan çocuðunu döverek terbiye ediyor. Türkiye ise hem aðlar hem giderim misali bir yandan toz pembe olmuþ kýrmýzý çizgilerine aðlýyor bir yandan da kendisine biçilen bu yeni role hazýrlanýyor. Ýncirlik in operasyonel kullanýmý için izin verip vermemek TC devletinin elinde olan bir þey deðildir. Bu, ona dayatýldýðýnda hemen yelkenleri suya indirecek ve emre amade bekleyecektir. Önümüzdeki günlerde Türk-ABD heyetleri Türkiye de bir araya gelecekler ve Ýncirlik konusu karara baðlanacak. ABD, þimdiden Ýncirlik te yeni iki cephanelik inþa etmeye baþlamýþ bile. Durum hiç de bazýlarýnýn söylemeyi sevdiði gibi Türkiye- ABD stratejik ortaklýðý deðildir. Bunun adý, Türkiye nin ABD ye olan stratejik baðýmlýlýðýdýr. Ve bunu deðiþtirecek herhangi bir geliþmenin olmasý beklenmemelidir. Tam tersine olaylar bunu güçlendirecek yönde geliþecektir. Türkiye ABD nin Büyük Ortadoðu Projesi nde saldýrýlarýn merkez üssü olma hazýrlýðýndadýr. Sadece söz konusu olan kendini aðýrdan satma çabasýdýr. Hükümet sözcüsü Adalet Bakaný Cemil Çiçek in Bölgedeki geliþmelerde devamýný zaruri kýlmaktadýr diyor. Bölgedeki geliþmeler artýk herkesin malumu. ABD nin Irak ta içine düþtüðü durumdan kurtulma çabasý ve Türkiye nin Kürt Halký nýn özgürlük mücadelesinden duyduðu korku bu geliþmeler in kýsa ö- zetidir. Irak ta bir yandan halk direniþ savaþý güçlenirken bir yandan da Kürt Halký nýn özgürlük istemi yükseliyor. Yeni Hedef: ÝRAN Küresel zorba ABD nin, Ýran a yönelik tehditleri giderek yeni hedefi belirginleþtiriyor. Bush un Ýran ý dünyanýn en büyük terör sponsoru olarak tanýmlamasý niyetlerini açýkça ortaya koyuyor. Rice ýn Fransa temaslarýnda Ýran a, sanki son bir þans verilecekmiþ gibi konuþmasý Pentagon da haritalar baþýnda yapýlan planlarýn diplomasi koridorlarýnda dile getiriliþ þeklidir. ABD, Irak operasyonu öncesinde de Avrupa nýn sözlerini dikkate aldýðýný gösterme çabasý içinde olmuþtu ama daha sonra Avrupa bu operasyona açýk destek vermeyince hiçbir þeye kulak asmamýþtý. Þimdi olan, bundan farklý bir þey deðildir. ABD, diplomatik ve politik hazýrlýklarý tamamladýktan sonra saldýrmaktan geri durmayacaktýr. Þimdi ABD, Türkiye yi bu mayýnlý tarlaya sürme hazýrlýðý i- çindedir. Rice ýn Abdullah Gül le yapýlan görüþmede üslubunun yumuþaklýðý ne Türkiye nin kýrmýzý çizgileri dir ne de bazýlarýnýn sandýðý gibi %82 terbiyesi (Türkiye de yapýlan bir ankette halkýn %82 sinin ABD karþýtý olduðu görülüyor). Bu tamamen mayýnlý tarlaya sürülecek olanýn önüne konulmuþ ot demetidir. Kuru kuruya olmayacaðý da düþünülmüþ olacak ki ABD, Türkiye ye insan haklarý ve ekonomik istikrara destek ve NATO kapsamýnda faaliyetler için 35 milyon dolarlýk bir yardým sunuyor. ABD, Türkiye ye muzdarip olduðu devrim belasýndan korkmamasý gerektiðini salýk veriyor böylece. Herkes savaþýn her yerde yol açtýðý açlýk ve yýkýmýn devrimci durum demek olduðunu biliyor ve þimdiden savaþ için hazýrlanýyorken buna karþý önlemlerini alýyor. ABD, kendi saðlýk harcamalarýndan kesmek suretiyle askeri harcamalarý için ayýrdýðý miktarý artýrma yoluna gidiyor. Bu yýl askeri harcamalarýný milyar dolara çýkarmayý planlýyor. Savaþ ekonomisinin kitleleri nasýl bir yoksulluða ve sefalete ittiði biliniyor. Kapitalizm öylesine aðýr ve acýlý bir çöküþe yol açmýþtýr ki, artýk herkes için þu tamamen açýktýr: bir dizi zorlu ve kanlý devrim olmadan bugünkü savaþ sona eremez. (Lenin) Dünyanýn baþýna bela olan ABD emperyalizminin ve onun tüm insanlýða karþý baþlattýðý 3. Dünya Savaþýnýn, tarihin karanlýklarýna gömülmesi için artýk devrimden baþka bir yol kalmamýþtýr. Devrim, þimdi yalnýzca insanlýða daha mutlu yaþayacaðý bir gelecek sunmak için bir gereklilik deðil, ayný zamanda insanlýðýn yýkýmýný engellemek için bir zorunluluk halini de almýþtýr. Türkiye ve Kürdistan ýn proletaryasý, olasý bir savaþta kendi hükümetlerinin yenilgisi için çalýþmak ve devrimci iç savaþý yükseltmek zorundadýrlar. Savaþa, savaþýn insanlýða getireceði yýkýmlara karþý çýkmanýn, dünya üzerinde kalýcý barýþý saðlamanýn baþka bir yolu kalmamýþtýr. Þimdi artýk, eðer savaþ kaçýnýlmaz hale gelecek olursa bu savaþtan devrimci ayaklanmalar için yararlanmak, tek düþüncemiz olmalýdýr Sayý / 2-16 Mart 2005

9 YAÞASIN EMEKÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Son süreçte iþçi ve emekçiler üzerindeki saldýrýlar yoðunlaþýyor. Bunun doðal sonucu olarak da iþçi eylemlilikleri gün geçtikçe artýyor ve militan bir tarz alýyor. SE- KA daki iþçilerin direniþi ardýndan tüm Türkiye ve K.Kürdistan topraklarýnda geliþen dayanýþma eylemleri ve TEKEL iþçilerinin özelleþtirme karþýtý eylemleri iþçi ve emekçilerin gündemlerinde belirleyici rol oynuyor. Son olarak BES (Büro Emekçileri Sendikasý) aldýðý eylem kararlarýyla bu zincirin bir halkasýný oluþturuyor. Bu eylemlerden sonuncusu da 25 Þubat ta Ankara da yapýldý. Kararlý ve disiplinli bir tavrýn sergilendiði eylem, e- mekçilerin bundan sonraki eylemlerinde sendika tabanýnýn sendika yönetimine raðmen eylemlerde belirleyici olacaðýnýn göstergesiydi. 25 Þubat ta BES emekçilerinin Ankara da merkezi bir eylem yapacaklarý haberi üzerine, bizler de Ýzmir den genç emekçiler olarak destek vermek için BES li emekçilerle birlikte yola çýktýk. 25 Þubat sabahý Ankara sokaklarýndayýz. Hipodrom da oluþturduðumuz düzenli kortejlerle gençlik parkýna doðru yürüyüþe geçtik. Ankara sokaklarýnda emekçilerin sloganlarý yankýlanýyor; Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz, Sözleþmeli Köle Olmayacaðýz, Zafer Direnen E- mekçinin Olacak!... Gençlik Parký na ulaþtýðýmýzda çevik kuvvet polisleri önümüze barikat kuruyor. Ayný zamanda Gençlik Parký i- çerisindeki kitlenin de önü barikatla kesilmiþ durumda. Tüm þubeler daha tam olarak buluþma yerine gelmemiþler. Kýsa bir bekleme sonrasý Ankara 1 ve 2 nolu þube kortejleri görülüyor ve barikatlar kararlýlýkla teker teker aþýlýyor. Barikatlar aþýlýrken kitlenin içerisinden Zafer Savaþan Emekçinin Olacak, Emekçiler Ýktidar Ýçin Savaþalým sloganlarý duyuluyor. Barikatlarýn açýlmasýndan sonra Kýzýlay a doðru yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ boyunca kitle coþkuyla ilerliyor ve Ankara halkýný zafer iþaretleri ve sloganlarla selamlýyor. Çevredeki insanlar alkýþlarla, yanýmýzda olduklarýný söyleyerek kitleye desteklerini gösteriyorlar. Yürüyüþ güzergahý boyunca; Dün SEKA da Bugün TEKEL de Savaþa Savaþa Kazanacaðýz, Yaþasýn Emekçilerin Mücadele Birliði, Yaþasýn Devrimci Emekçi Komiteleri, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar, Herþey E- meðin Olacak!, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu Sürüyor, Sürecek Zafere Kadar! sloganlarýný coþkulu ve gür bir þekilde emekçilere ulaþtýrýyoruz. Ayrýca yol üzerindeki bir köprüye yaklaþtýðýmýzda Yaþasýn Partimiz TKEP/Leninist Yaþasýn 13 Mart Genç Komünistler Birliði ve Denizlerin Yolunda Leninist Saflara sloganlarý duyuldu. Kýzýlay a geldiðimizde polis panzerleri yolu kesmiþ bir þekilde bekliyorlar. Burada yapýlan konuþmalar sonrasý 30 kiþilik bir grup baþbakanlýða giderek dilekçeleri verdiler. Eylem, 4 Mart ta Grevdeyiz sloganlarýyla bitirildi. Bizler eylem bitimi sonrasý ellerimizde bayraklarýmýzla Abdi Ýpekçi Parký nda 519 gündür çadýr kuran TA- YAD lý aileleri ziyaret ederek Ankara eylemini bitirdik. YAÞASIN EMEKÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Ýzmir den Genç Bir Emekçi ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ SERMAYEYÝ YENECEK 16 Þubat Çarþamba günü TE- KEL in özelleþtirilmesi kararýnýn geri çekilmesi için Emek Platformu tarafýndan bir yürüyüþ ve basýn a- çýklamasý düzenlendi. Unkapaný nda bulunan TEKEL Genel Müdürlüðü önünden baþlayan yürüyüþe sendikalarýn yaný sýra sosyalist dergi çevreleri ve DKÖ ler destek verdi. Genel Grev biçiminde yapýlacaðý söylenen eylemin basýn açýklamasýyla geçiþtirilmesinin düþünülmesinden dolayý Türk-Ýþ in 16 þubesi eyleme katýlmadý. Buna iliþkin KESK baþkaný Sami Evren E- mek Platformu adýna yaptýðý yazýlý açýklamada Genel grev kararý almalarýnýn platform bileþenleri açýsýndan zor olduðunu söyledi. Polisin yoðun önlemleri altýnda baþlayan yürüyüþe Mücadele Birliði Emekçiler Saldýrýlara Karþý Ýktidar Ýçin Savaþalým pankartýyla katýldý. Ayrýca yürüyüþ sýrasýnda Mücadele Birliði kortejinden Dün SEKA da Bugün TEKEL de Savaþa Savaþa Kazanacaðýz, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Dünya Emeðin Olacak, Yaþasýn Devrimci Ýþçi Komiteleri sloganlarý yükseldi. Saraçhane Parký na gelindiðinde kortejler alandaki yerlerini aldýlar. Mücadele Birliði Pankartý alanýn hakim bir yerinde tüm iþçi ve emekçilere izlenilmesi gereken yolu gösteriyordu. Sendikacýlarýn konuþmalarý sýk sýk sloganlarla kesildi. Mücadele Birliði kortejinden Kahrolsun Sarý Sendikacýlýk Yaþasýn Devrimci Ýþçi Komiteleri sloganý yükseldi. Sendikacýlarýn konuþmalarýndan sonra eylem, her zamanki bildik halay görüntüleriyle sona erdi. Alanda duyulan en son Mücadele Birliði kortejinden atýlan Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganý oldu. 36. Sayý / 2-16 Mart

10 DÝK TEN SEKA ÝÞÇÝLERÝ ÝÇÝN TAKSÝM DE EYLEM Ýzmit SEKA fabrikasýnda direniþi sürdüren iþçilerin ailelerine 18 Þubat ta polisin saldýrýsýný protesto etmek ve SEKA iþçilerinin yalnýz olmadýðýný göstermek a- macýyla Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK) Taksim Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaptý. Saat 11 de Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak pankartý açan DÝK lilerin ellerinde; üzerinde DÝK amblemi bulunan dövizler vardý. SEKA Ýþçileri Yalnýz Deðildir diyordu DÝK liler. SEKA iþçilerinin ekmekleri ve onurlarý için savaþtýklarýný haykýrýyorlardý. Ýþçi sýnýfý ve emekçilerin kurtuluþunun onlarýn kendi ellerinde olduðunu, saldýrýlar karþýsýnda devrim ve iktidar için mücadele etmek gerektiðini söylüyordu DÝK liler. Basýn açýklamasý sürerken çevik kuvvet polisleri DÝK lilere saldýrdý. Sermayeye nasýl hizmet ettiklerini göstermenin telaþýna düþmüþlerdi. DÝK liler saldýrýyý sloganlarla karþýladýlar. Saldýrýlar çevik kuvvet otobüsünde de devam etti. DÝK lilerin saldýrýya saldýrýyla karþýlýk vermesi üzerine pencereleri kapatýp gaz maskelerini takarak DÝK lilere gaz sýktýlar. Buna karþýlýk içerden DÝK lilerin Nazilerden hiçbir farkýnýz yok diyen sesleri duyuldu. Gözaltýna alýnýp emniyete götürülen DÝK liler daha sonra saðlýk kontrolü için Haseki Hastanesi ne götürüldüler. Hastane bahçesinde bulunan insanlara propaganda yapan DÝK liler, SEKA nýn sesini her yerde duyurdular. SEKA iþçilerinin yalnýz olmadýðýný gösteren DÝK liler daha sonra serbest býrakýldý. SEKA ÝÞÇÝSÝ YALNIZ DEÐÝLDÝR YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! SSK nýn Özelleþtirilmesine Karþý Ýzmir Ýþçi ve Emekçilerinden Eylem Ýþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin hareketlenmesiyle doðru orantýlý ilerleyen bir saldýrý furyasý var. En son SSK larýn özelleþtirilmesinin netleþtiði günlerde Ýzmir de pek çok eylemin yapýlmasý kararý alýndý. Ýzmir de 16 Þubat 2005 tarihinde yapýlmasý planlanan eylem SSK larýn satýlmasýyla ilgiliydi. Bunun da bildik eylemlerden biri olacaðý sanýlýyordu. Saat sýralarýnda Basmane Meydaný nda toplanmaya baþlanýldý. Katýlýmcýlarýn sayýsý sürekli olarak artýyordu, kitle arttýkça coþku da doruða ulaþtý. Sendikalar adýna konuþanlar, polisleri, panzerleri hedef alan ajitasyonlara baþladýlar. Karamsar hava bir anda daðýlmaya baþladý, eylem insanlarýn kanýný ateþledi. Ýlk konuþmalarýn ardýndan AKP nin ö- nüne siyah çelenk býrakýldý. Ve yürüyüþ kolu oluþturuldu. Pankartlar, dövizlerle katýlýmcýlarýn tamamý Tepecik SSK nýn önüne doðru yürüyüþe geçti. Bu coþkulu havada yürüyüþ baþladý. Ýlk baþta tehditler savuran Güvenlik Þube Müdürü, kalabalýðý ve kararlýlýðý görünce yürüyüþe müdahale edilmeyeceðini açýkladý. Bu sýrada atýlan Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her þey Emeðin Olacak sloganý iþçi ve emekçilerin desteðini topluyordu. Bu coþkuyla yürünerek sloganlarla SSK nýn önüne gelindi. Kitlenin bir kýsmý i- çeriye girmiþti ki, gövde gösterisi yapma isteðinden olacak, çevik kuvvet SSK nýn kapýsýna barikat kurdu. Ama dertleri çatýþmak deðildi göründüðü kadarýyla. Ama iþçi-emekçiler uzlaþma tartýþmalarýna bile fýrsat vermeden barikata yüklenerek polisleri devirdi. Çýlgýna dönen, dayak yiyen çevik kuvvet, önlerine gelene cop sallamaya baþladý. Bu esnada muhabirimiz de saldýrýya uðradý. Ama iþçi-emekçiler geri adým atmýyordu. Ýþin büyüyeceðini anlayan emniyet, çevikleri geri çekti ve kitle SSK nýn içine girerek eylemini burada sürdürdü. Bir saat kadar kalýnan SSK dan daha sonra, saðlýk e- mekçileri dýþýndaki gruplar çýkmaya baþladý. Saðlýk emekçileriyse sabaha kadar hastanede eylemi sürdürdü. Bu eylem, Ýzmir de uzun bir süredir, kitle, çatýþmaya hazýr deðil diyen oportünist ve reformist hareketlere, iþçi ve emekçilerden iyi bir yanýt oldu. Y.E. Mücadele Birliði/ ÝZMÝR Sayý / 2-16 Mart 2005

11 Son süreçte iþçi ve emekçiler üzerindeki saldýrýlar yoðunlaþýyor. Bunun doðal sonucu olarak da iþçi eylemlilikleri gün geçtikçe artýyor ve militan bir tarz alýyor. SEKA daki iþçilerin direniþi ardýndan tüm Türkiye ve K.Kürdistan topraklarýnda geliþen dayanýþma eylemleri ve TEKEL iþçilerinin özelleþtirme karþýtý eylemleri iþçi ve emekçilerin gündemlerinde belirleyici rol oynuyor. Son olarak BES (Büro Emekçileri Sendikasý) aldýðý eylem kararlarýyla bu zincirin bir halkasýný oluþturuyor. Bu eylemlerden sonuncusu da 25 Þubat ta Ankara da yapýldý. Kararlý ve disiplinli bir tavrýn sergilendiði eylem, emekçilerin bundan sonraki eylemlerinde sendika tabanýnýn sendika yönetimine raðmen eylemlerde belirleyici olacaðýnýn göstergesiydi. 25 Þubat ta BES emekçilerinin Ankara da merkezi bir eylem yapacaklarý haberi üzerine, bizler de Ýzmir den genç emekçiler olarak destek vermek için BES li emekçilerle birlikte yola çýktýk. 25 Þubat sabahý Ankara sokaklarýndayýz. Hipodrom da oluþturduðumuz düzenli kortejlerle gençlik parkýna doðru yürüyüþe geçtik. Ankara sokaklarýnda emekçilerin sloganlarý yankýlanýyor; Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz, Sözleþmeli Köle Olmayacaðýz, Zafer Direnen Emekçinin Olacak!... Gençlik Parký na ulaþtýðýmýzda çevik kuvvet polisleri önümüze barikat kuruyor. Ayný zamanda Gençlik Parký içerisindeki kitlenin de önü barikatla kesilmiþ durumda. Tüm þubeler daha tam olarak buluþma yerine gelmemiþler. Kýsa bir bekleme sonrasý Ankara 1 ve 2 nolu þube kortejleri görülüyor ve barikatlar kararlýlýkla teker teker aþýlýyor. Barikatlar aþýlýrken kitlenin içerisinden ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ SERMAYEYÝ YENECEK 36. Sayý / 2-16 Mart 2005 Zafer Savaþan Emekçinin Olacak, Emekçiler Ýktidar Ýçin Savaþalým sloganlarý duyuluyor. Barikatlarýn açýlmasýndan sonra Kýzýlay a doðru yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ boyunca kitle coþkuyla ilerliyor ve Ankara halkýný zafer iþaretleri ve sloganlarla selamlýyor. Çevredeki insanlar alkýþlarla, yanýmýzda olduklarýný söyleyerek kitleye desteklerini gösteriyorlar. Yürüyüþ güzergahý boyunca; Dün SEKA da Bugün TEKEL de Savaþa Savaþa Kazanacaðýz, Yaþasýn E- mekçilerin Mücadele Birliði, Yaþasýn Devrimci E- mekçi Komiteleri, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar, Herþey Emeðin Olacak!, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu Sürüyor, Sürecek Zafere Kadar! sloganlarýný coþkulu ve gür bir þekilde emekçilere ulaþtýrýyoruz. Ayrýca yol üzerindeki bir köprüye yaklaþtýðýmýzda Yaþasýn Partimiz TKEP/Leninist Yaþasýn 13 Mart Genç Komünistler Birliði ve Denizlerin Yolunda Leninist Saflara sloganlarý duyuldu. Kýzýlay a geldiðimizde polis panzerleri yolu kesmiþ bir þekilde bekliyorlar. Burada yapýlan konuþmalar sonrasý 30 kiþilik bir grup baþbakanlýða giderek dilekçeleri verdiler. Eylem, 4 Mart ta Grevdeyiz sloganlarýyla bitirildi. Bizler eylem bitimi sonrasý ellerimizde bayraklarýmýzla Abdi Ýpekçi Parký nda 519 gündür çadýr kuran TAYAD lý aileleri ziyaret ederek Ankara eylemini bitirdik. YAÞASIN EMEKÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Ýzmir den Genç Bir Emekçi 16 Þubat Çarþamba günü TE- KEL in özelleþtirilmesi kararýnýn geri çekilmesi için Emek Platformu tarafýndan bir yürüyüþ ve basýn a- çýklamasý düzenlendi. Unkapaný nda bulunan TEKEL Genel Müdürlüðü önünden baþlayan yürüyüþe sendikalarýn yaný sýra sosyalist dergi çevreleri ve DKÖ ler destek verdi. Genel Grev biçiminde yapýlacaðý söylenen eylemin basýn açýklamasýyla geçiþtirilmesinin düþünülmesinden dolayý Türk-Ýþ in 16 þubesi eyleme katýlmadý. Buna iliþkin KESK baþkaný Sami Evren E- mek Platformu adýna yaptýðý yazýlý açýklamada Genel grev kararý almalarýnýn platform bileþenleri açýsýndan zor olduðunu söyledi. Polisin yoðun önlemleri altýnda baþlayan yürüyüþe Mücadele Birliði Emekçiler Saldýrýlara Karþý Ýktidar Ýçin Savaþalým pankartýyla katýldý. Ayrýca yürüyüþ sýrasýnda Mücadele Birliði kortejinden Dün SEKA da Bugün TEKEL de Savaþa Savaþa Kazanacaðýz, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Dünya Emeðin Olacak, Yaþasýn Devrimci Ýþçi Komiteleri sloganlarý yükseldi. Saraçhane Parký na gelindiðinde kortejler alandaki yerlerini aldýlar. Mücadele Birliði Pankartý alanýn hakim bir yerinde tüm iþçi ve emekçilere izlenilmesi gereken yolu gösteriyordu. Sendikacýlarýn konuþmalarý sýk sýk sloganlarla kesildi. Mücadele Birliði kortejinden Kahrolsun Sarý Sendikacýlýk Yaþasýn Devrimci Ýþçi Komiteleri sloganý yükseldi. Sendikacýlarýn konuþmalarýndan sonra eylem, her zamanki bildik halay görüntüleriyle sona erdi. Alanda duyulan en son Mücadele Birliði kortejinden atýlan Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganý oldu. SALDIRILARA KARÞI ÝKTÝDAR ÝÇÝN SAVAÞALIM 11

12 Ýþçi Sýnýfý Saldýrýlara Karþý ÝKTÝDAR ÝÇÝN SAVAÞMALIDIR aseka iþçilerinin, geçtiðimiz yýlýn A- ralýk ayýnýn ortalarýnda baþlattýklarý eylem, geldiði aþama itibariyle, Türkiye ve Kürdistan da yeni bir devrimci kitle eylemi dalgasý baþlatmýþ durumda. Ýþçi sýnýfýnýn devrimci kitle eylemleri iþgaller, gösteriler biçiminde Ýzmit ten baþlayarak, dalga dalga Kürdistan a kadar yayýldý. Bu süreçte, iþçi sýnýfýnýn ortaya çýkan yeni bir devrimci eylem biçimine yaklaþým tarzýný bir kez daha görmüþ olduk. Ýþçiler, sonuç alacaðýný düþündükleri yeni bir eylem biçimi bir yerde ortaya çýktýktan sonra onu hemen benimsiyor ve yaþama geçiriyorlar. SEKA iþçilerinin önce fabrikayý iþgal, iþyerini terk etmeme sonra da kendini fabrikaya kapatma biçiminde geliþen eylemleri, diðer fabrika iþçileri tarafýndan hemen benimsendi. TEKEL iþçileri bu konuda baþý çektiler. SEKA iþçilerinin geliþtirdiði eylem biçimini hemen benimseyerek, Adana TE- KEL, Ýstanbul Cevizli TEKEL ve daha pek çok yerde iþçiler fabrikalarý iþgal eylemleri baþlattýlar. TELEKOM, TÜPRAÞ, PET- KÝM, liman iþçileri gözlerini önce SE- KA ya sonra TEKEL iþçilerine çevirmiþ bekliyorlar. Devrimden ve her türlü devrimci geliþmeden umudunu kesmiþ sosyal reformistleri yani ölüleri bile ayaða kaldýran, onlarý silkeleyip canlandýran iþçi sýnýfýnýn bu yeni devrimci kitle eylemi dalgasý, duru gökte çakan bir þimþek deðil. Böyle bir eylem dalgasý, devrimci kitle eylemlerinde böyle bir kabarma için gereken koþullar, uzun süredir, Türkiye ve Kürdistan da birikiyordu. Bu nicel birikimin belli bir olgunluk aþamasýndan sonra nitel bir sýçramaya dönüþmesi kaçýnýlmazdý. Sosyal reformistler bugün iþçi sýnýfýnýn kabaran eylem dalgasý karþýsýnda bunca þaþkýnlýða düþmüþlerse, bu gerçeði kavramamýþ olmalarýndandýr. Sosyal reformistlerin içine düþtükleri þaþkýnlýðý görmek için onlarýn yayýn organlarýna þöyle bir göz atmak yeterlidir. Son eylem dalgasý, iþçi sýnýfýnýn bir baþka önemli özelliðini bir kez daha gösterdi. Ýþçiler, bir yerde ortaya çýkan eylem biçimini örnek almakla kalmýyorlar. Ayný zamanda eylemdeki arkadaþlarýnýn kararlýlýðýný da örnek alýyorlar. Dahasý, bu kararlýlýðý daha ileri bir noktaya taþýyorlar. SEKA iþçilerinin, SEKA dan Ancak Ölümüz Çýkar! cümlesiyle özetlenen kararlýlýklarý, diðer fabrikalarýn iþçileri tarafýndan derhal örnek alýndý. Adana TEKEL iþçileri, Baþbakaný taþýyan otobüsün önüne yatýp yol keserek; Tokat TEKEL iþçileri karayolunu iþgal ederek, baþka fabrikalarýn iþçileri fabrika iþgalleri yaparak SEKA iþçilerinin kararlýlýðýný örnek aldýklarýný gösterdiler. Mücadele Birliði Geniþliyor Ýþçi sýnýfýnýn son eylem dalgasýnýn ortaya çýkardýðý bir diðer olgu, iþçilerin mücadele birliðinin pratikte ortaya çýkýyor olmasýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn farklý farklý bölükleri kendi istemlerini de öne sürerek, ama asýl o- larak birbirlerine destek amacýyla eyleme geçtiler. Böylece sosyal reformistlerin burjuva sendikacýlarla birlikte uzun yýllar savunageldikleri Ýþçilerin Birliði sloganý yerine, iþçi sýnýfý, Leninist Parti nin Ýþçilerin Mücadele Birliði sloganýyla ifade edilen perspektifiyle hareket edeceðini göstermiþ oldu. Ýþçi sýnýfý içinde Ýþçilerin Birliði burjuva sloganýnýn deðil Ýþçilerin Mücadele Birliði sloganýyla ifade edilen Leninist düþüncenin yayýldýðýný artýk sosyal reformistler de itiraf etmeye baþladýlar. Þüphesiz bu, bir devrimci komünist parti olarak, Leninist Parti için son derece önemli bir geliþmedir. Bir komünist partinin düþünce ve sloganlarýnýn iþçi sýnýfý saflarýnda, eylemin içinde hayat bulmasýndan daha önemli ne olabilir. Leninist Parti açýsýndan son derece ö- nemli olan bu noktaya þöyle bir vurgu yaptýktan sonra, þimdi iþçi sýnýfý saflarýnda mücadele birliðinin nasýl yayýldýðýný çok kýsa bir özetle gösterelim: SEKA iþçilerinin fabrika iþgalini kýrmak için polis cop ve gaz bombalarýyla iþçilere ve ailelerine saldýrýyor. Bu saldýrý üzerine, iþçiler geri çekilmek yerine eylemleri yayýyorlar. Bitlis ve Malatya TEKEL iþçileri kendilerini fabrikaya kapatýyorlar. Tokat TEKEL iþçileri anayolu iþgal ediyorlar. A- dana TEKEL iþçileri Baþbakanýn yolunu o- nu taþýyan otobüsün önüne yatarak kesiyorlar. Polis buna cop ve gaz bombalarýyla yanýt veriyor. Bunun üzerine iþçiler gözaltýna alýnan arkadaþlarý serbest býrakýlana kadar fabrikayý iþgal ediyorlar. Polis, gözaltýna a- lýnanlarý ertesi gün serbest býrakmak zorunda kalýyor. Bu geliþmeler üzerine Ýstanbul Cevizli TEKEL iþçileri eyleme geçiyorlar. Önce Sigara bölümünde baþlayan eylem, ayný gün Yaprak Tütün ve Ambalaj bölümlerine sýçrýyor. Ýþçiler hem SEKA ya destek hem de TEKEL in özelleþtirilmesine karþý eylem yaptýklarýný açýklýyorlar. Ayný günlerde Malatya TEKEL ve Bitlis TEKEL iþçileri yine ayný gerekçe ve taleplerle harekete geçiyorlar. Bunlarla birlikte TELEKOM, Þeker Fabrikalarý, TÜPRAÞ, Aliaða PETKÝM ve Liman Ýþçileri eyleme geçiyorlar. Böylece eylemler, farklý iþ kollarýna yayýlma eðilimi içine girmiþ oldu. Bu arada BES iþçileri, 22 Þubat ta baþlattýklarý Ýstanbul dan Ankara ya yürüyüþ eylemini 4 Mart ta iþkolu düzeyinde iþ býrakma eylemiyle noktalayacaklarýný açýkladýlar. Bu tablonun daha iyi anlaþýlabilmesi i- çin, iki noktayý vurgulamak gerekir. Birincisi, bütün bu eylemler altý-yedi gün gibi kýsa bir zaman aralýðýnda gerçekleþti. Her eylem baþka eylemi, her fabrika baþka fabrikayý tetikleyerek harekete geçirdi. Ýkinci nokta i- se þu: Ýþçi eylemleri burjuva sendikacýlarýn her türlü engelleme,erteleme zamana yaya Sayý / 2-16 Mart 2005

13 rak tavsatma taktik ve çabalarýna karþýn yayýldý. 16 Þubat ta Emek Platformu nun çaðrýsýyla yapýlan eylemlerin son derece sönük geçmesinden birkaç gün sonra iþçiler hemen her yerde eyleme geçtiler. Ýþçiler, burjuva sendikacýlarý ve burjuva sendikalarý aþtýklarý, onlarýn etkisinden kurtulduklarý yer ve zamanda daha ileri gidebiliyorlar. Burjuva sendikacýlarýn iþçi sýnýfý hareketi karþýsýndaki rol ve görevleri artýk biliniyor. Onlarýn baþlýca görevi, varlýk nedeni, iþçileri devrimci eylemlerden, devrimci hareketlerden, devrimci düþüncelerden mümkün olduðunca uzak tutmak; hareketi düzen sýnýrlarý içinde, ekonomik mücadele zemininde tutmak, iþçileri bölmek, aralarýndaki dayanýþmayý parçalamak, ortadan kaldýrmaktýr. Burjuvazinin iþçi sýnýfý içindeki bu uzantýlarý artýk o derece teþhir olmuþlar ki, yakýn zamana kadar Emek Platformu nu yere göðe sýðdýramayan sosyal reformistler dahi artýk ona sahip çýkamaz hale geldiler. Dahasý, þimdi burjuva sendikacýlarla birlikte batmamak için,dün önlerinde diz çöktükleri adamlarý yani Emek Platformu nu bugün, Mücadeleyi kontrol altýnda tutmakla suçluyorlar. Sosyal reformistlerin dün önlerinde diz çöktükleri adamlarý bugün sendika üst bürokrasisi diye nitelemeleri ya da Leninistlere ait bir kavram olan Burjuva sendikacýlýk la suçlamalarý þu bakýmdan önemli: Demek ki iþçiler burjuva sendikacýlarýn örgütsel ve politik etkilerinden giderek ve hýzla kurtuluyor; onlarýn denetiminden çýkýyorlar. Ýþçi sýnýfý hareketinin devrimci bir atýlýmý i- çin bunun ne kadar önemli olduðunu anlamak burjuva sendikacýlarýn bu hareketin ö- nündeki en büyük engel olduðunu kavramaya baðlý. Burjuva sendikacýlarýn çok çeþitli ve son derece ustaca engellemeleri olmasaydý iþçi sýnýfý hareketinin bugünle kýyaslanmayacak derecede geliþmiþ olacaðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Sosyal reformistlerin önlerinde diz çöktükleri burjuva sendikacýlarýn burjuvaziye hizmetleri iþte böylesine büyük. Ne var ki, nesnel koþullar iþçi sýnýfý hareketini ileriye doðru ittikçe sosyal reformistlerle burjuva sendikacýlarýn etki gücü gittikçe azalýyor. Ýþçi sýnýfýnýn yeni eylem dalgasý ve her tarafta mücadele birliðinin geliþmesi bunun tartýþýlmaz kanýtýdýr. Yeni Dönemde Yeni Görevler Ýþçi sýnýfýnýn Türkiye ve Kürdistan da geliþen yeni eylem dalgasý iç savaþ sürecinde yeni bir döneme girilmekte, hatta girilmiþ olduðunu gösteriyor. Bu yeni dönemin temel özelliklerinden birisi, toplumun uzlaþmaz iki sýnýfýnýn birbirlerine karþý daha kararlý savaþacaklarý bir dönem olmasýdýr. Burjuvazinin icra komitesi olarak çalýþan hükümet, kararlýlýðýný Baþbakanýn aðzýndan ilan etmiþ bulunuyor: Gelinen noktadan geri adým atýlmayacak. Buna karþýlýk, karþý tarafýn, yani proletaryanýn þimdilik sözcülüðünü üstlenecek kadar ileri atýlan SEKA iþçileri de proletaryanýn kararlýlýðýný ilan etmiþ durumdalar: Bizim buradan ancak ölümüz çýkar! Proletaryanýn kararlýlýðýnýn burjuvazinin kararlýlýðýndan farký þu ki, proletaryanýn bir yerde ortaya çýkan kararlýlýðý çok kýsa zamanda bütün güçlere yayýlýyor ve bilinçte bir sýçrama yaratýyor. Bu, proleter iç savaþýn burjuva iç savaþtan en üstün yanlarýndan biridir. SEKA iþçilerinin Buradan ancak ölümüz çýkar sözleriyle özetlenen kararlýlýklarýnýn nasýl bir etki yarattýðýný, iþçilerinin SEKA iþçisi kývýlcýmý çaktý, TEKEL iþçisi Türkiye yi yangýn yerine çeviriyor diyen TEKEL iþçilerinin sözlerinde gördük. Ayný kararlýlýðýn iþçi sýnýfýnýn ezici bir çoðunluðunu etkisi altýna aldýðýndan kuþku yok. Dar kafalý sosyal reformistler ve onlardan pek bir farký kalmayan oportünistler bunun gelip geçici bir durum olduðunu düþünmekle ne kadar yanýldýklarýný çok geçmeden anlayacaklar. Toplumda birbiriyle kesin savaþa tutuþmuþ sýnýflarýn kararlýlýðý geçici bir durumu ifade etmiyor. Çünkü bu kararlýlýk, Türkiye tekelci kapitalizminin çok yönlü, derin ve kalýcý bunalýmý gibi bir maddi temelden besleniyor. Yani savaþan taraflarýn kararlý olmalarýnýn güçlü bir maddi temeli var. Tekelci burjuvazi çeliþkiler yumaðý içinde sallanan ve sarsýlan düzenini ayakta tutmak için proletaryanýn ve diðer e- mekçi sýnýflarýn yaþam koþullarýna, varlýk koþullarýna saldýrmaktan baþka çare bulamýyor. Emekçi sýnýflar ise, yaþamda kalabilmek için burjuvazinin saldýrýlarýna karþý koymaktan, onu iç savaþta yenmekten baþka bir alternatife sahip deðil. Bu anlamýyla her iki sýnýf da geri dönüþsüz bir yola girmiþ bulunuyorlar. Bu nesnel koþullar, proletarya ile burjuvazi arasýndaki iç savaþýn, kendi mantýðýna uygun olarak, taraflardan birinin yere serilmesine kadar süreceðini gösteriyor. Sosyal reformistler ve burjuva sendikacýlar gibi burjuvazinin proletarya içindeki uzantýlarýnýn varlýðý bu savaþta burjuvazinin avantajlarýdýr. Ancak iç savaþýn mantýðý bu uzantýlarý giderek etkisiz hale getiriyor. Buna karþýlýk, proletaryanýn yaþam savaþý, ayakta kalma savaþý veriyor olmasý bu sýnýfý mücadele içinde birleþtiriyor, proletaryanýn devrimci sýnýf partisi olarak Leninist Parti nin 36. Sayý / 2-16 Mart 2005 düþüncelerinin benimsenmesine uygun zemin yaratýyor, onun çalýþma alanýný geniþletiyor. Leninist Parti geniþleyen çalýþma alanýnýn yarattýðý boþluklarý ancak yeni ve taze güçlere dayanarak kapatabilir. Bu bakýmdan, iþçiler, özellikle de genç iþçiler arasýndan yeni ve taze güçleri saflara katmak,onlara dayanmak, bu güçlere inisiyatif tanýmak son derece büyük bir önem kazanmýþtýr. Leninist Parti güçleri, pratik politikalarýnýn temeline iktidarýn fethini koymuþ olmalarý gerçeðine uygun olarak, iç savaþýn gelinen aþamasýnda karþýlarýna çýkacak yeni örgüt biçimlerine her bakýmdan hazýrlýklý olmalýlar. Bu örgüt biçimleri komite, konsey ya da baþka bir isim altýndaki yarý-legal kitle örgütleridir. Bir süredir sýnýf mücadelesinin içinde zaten ortaya çýkmakta olan bu tip örgütler, giderek yaygýnlýk kazanmaktadýr. Bugünün mücadele örgütleri olarak karþýmýza çýkan komite ve konseyler yarýn a- yaklanma ve iktidar organlarýna dönüþeceklerdir. Leninist Parti, mücadele-ayaklanmaiktidar organlarý olarak komite ve konseylerin gerekliliðini yýllar önce görmüþ olmanýn pratik ve düþünsel avantajlarýna sahip. Fakat bu, rehavete kapýlmanýn gerekçesi yapýlamaz. Aksine, geliþmeler çok hýzlý olduðu için, Leninist Parti güçleri, sahip olduklarý bu avantajlarý daha hýzlý, daha enerjik bir çalýþmanýn kaldýraçlarý olarak kullanmak zorundalar. Devrimci Ýþçi Komiteleri, þimdi her yerde pýtrak gibi açan iþçi komiteleri konusunda bize büyük bir avantaj saðlýyor. Ortaya çýktýklarý yerde bu komitelerde yer almak,olmazsa en azýndan etkilemek; olmadýklarý yerlerde kurulmalarýna önayak olmak, iþçileri bu konuda aydýnlatýp ikna etmek, deney aktarýmý yapmak yeni dönemin en önemli görevidir. Tekrar etmekte sakýnca yok: Leninistler bu zor görevleri ancak iþçi sýnýfýnýn yeni ve taze güçlerine, genç iþçilere dayanarak çözebilirler. Ýktidar dýþýnda her þey hiç bir þeydir. Ýktidar ele geçirilmeden proletarya ne kendinin ne de diðer emekçi sýnýflarýn hiç bir yaþamsal sorununu kalýcý biçimde çözemez. Bu temel düþünceyi proletarya saflarýnda yaymak günümüzün en acil görevidir. Burjuva sendikacýlarýn ve sosyal reformistlerin sýnýf mücadelesini düzen içinde tutma çabalarý ancak bu görevin yerine getirilmesiyle etkisiz kýlýnabilir. Bütün iktidar proletaryanýn ve müttefiklerinin ellerine Bütün Ýktidar Emeðin Olacak Bu düþünce ve sloganý proletaryanýn saflarýnda yaymak için on kat yüz kat artan bir enerjiyle çalýþmanýn zamaný 13

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 294 18 Aðustos 2007 1 YTL Ankara susuzluktan kýrýlýyor BU ADAMI DURDURALIM Zehirli suyu içiremezler Küresel ýsýnma sonucu dünyadaki

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci.

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci. Enternasyonal sosyalistlerin bildirisi ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým sayfa:11 Filistin de çözüm nedir? F. Aloðlu sayfa:12 Bertolt Brecht sayfa:14 sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı