A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , lkö!retim Online, 8(3), , [Online]: A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities M. Engin DEN"Z* Zahide YORGANCI** Zümra ÖZYE,"L*** ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the depression and anxiety levels of the 9-14 year old students with learning disabilities with respect to some variables and to determine the relationship between the depression and anxiety levels of the students. The sample of this study consists of a total of 89 students of which 34 are female and 55 are male attending the special education classes of elementary schools in Konya. In this research to get information about the students and their families Information Form, to determine the students anxiety level State-Trait Anxiety Inventory for Children and to evaluate the depression level of the students Children s Depression Inventory were used. According to the results of the study significant differences were found in children s depression and trait anxiety mean scores with respect to some variables such as gender, age, number of sibling, educational level of the parents, preschool education and the level of income. Key Words: Anxiety, depression, learning disabilities SUMMARY Purpose and significance: Learning Disabilities, with increasing experience over the past few decades in the field of special education, is growing worldwide. The definition of learning disabilities in DSM IV is as following: Learning Disabilities are diagnosed when the individual s achievement on individually administered, standardized tests in reading, mathematics, or written expression is substantially below that expected for age, schooling, and level of intelligence. The learning problems significantly interfere with academic achievement or activities of daily living that require reading, mathematical, or writing skills (Özsoy, Özyürek, ve Eripek, 1998). When we consider the role of anxiety and depression on personality and learning, we can say that students with learning disabilities appear to be at increased risk for severe depression and anxiety. So that it is important to determine the factors that have a significant impact on depression and anxiety levels of the children with learning disabilities, and it is also important for the preventative counseling and guidance interventions. Methods: First of all, in order to constitute the sample of this study a list of 22 primary schools located in the center of Konya which have special education classes was taken from the Konya guidance and research centre There were totally 317 students in these special education classes, 89 of which are diagnosed as LD, so that these 89 students constitute the sample of this study. This study examined the prevalence of depressive symptoms in a sample of public school elementary children age 9 through 14, 55 boys and 34 girls, identified as LD. In this research to get information about children and their families Information Form and to determine the anxiety levels of the children. State-Trait Anxiety Inventory for Children was used. Results: According to the findings of the research significant differences were found between the depression and anxiety mean scores of the children with learning disabilities with respect to variables such as their gender, age, number of sibling, educational level of the parents, preschool education, the level of income. Another finding of the research indicates that there is a positive meaningful correlation between the depression and trait anxiety scores of the children (r=.67, p<0.001). Discussion and Conclusions: Trait anxiety and depression mean scores of the female students with learning disabilities are significantly higher than the male students scores (p<0.05). The depression and trait-anxiety levels of the students ages are higher than the students ages Significant differences were found between the depression and anxiety mean scores of the children with learning disabilities with respect to variables such as gender, age, number of sibling, educational level of the parents, preschool education, the level of income. In another finding of the research a positive meaningful correlation was found between the depression and trait anxiety scores of the children. According to these results in order to cope with anxiety and depression in students with LD practical implications applied in schools are suggested. To achieve this, counseling and guidance services, teachers and school directory should work cooperatively. *Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Teknik E!itim Fakültesi, E!itim Bölümü, Kampus-Konya e-posta: **Milli E!itim Müdürlü!ü, Anaokulu Ö!retmeni. ***Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik DanLMma ve Rehberlik Doktora Ö!rencisi.

2 Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 ve Depresyon Düzeylerinin "ncelenmesi Üzerine Bir Ara:t7rma M. Engin DEN"Z* Zahide YORGANCI** Zümra ÖZYE,"L*** ÖZ: Bu çallmma 9-14 yam grubu ö!renme güçlü!ü görülen ö!rencilerin kaygl ve depresyon düzeylerinin bazl de!imkenler açlslndan incelenmesi ve kaygl ile depresyon düzeyleri araslndaki ilimkinin saptanmasl amaclyla yapllmlmtlr. AraMtLrmanLn çallmma grubunu Konya merkez ilkö!retim okullarlnln özel alt slnlflarlnda bulunan, 34 klz ve 55 erkek toplam 89 ö!renme güçlü!ü görülen ö!renciden olummaktadlr. AraMtLrmada çocuk ve aileleri hakklnda bilgi edinmek için Bilgi Formu, çocuklarln kaygl düzeylerinin belirlenmesinde Çocuklar çin Durumluk-Sürekli KaygL Envanteri ve çocuklarln depresyon düzeylerini de!erlendirmek amaclyla Çocuklar için Depresyon Ölçe!i kullanllmlmtlr. AraMtLrma bulgularlna göre; ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln sürekli kaygl ve depresyon puan ortalamalarlnda cinsiyet, yam, kardem saylsl, okul öncesi e!itim alma durumu ve ailenin gelir düzeyi de!imkenleri açlslndan anlamll farkllllklar saptanmlmtlr. Anahtar Kelimeler: Depresyon, kaygl, ö!renme güçlü!ü G"R", Özel e!itim alanlnda yeni bir grup yeni bir kavram olan Ö!renme Güçlü!ü son ylllarda çok ilgi gösterilen bir kavram haline gelmimtir (KLrcaali-ftar, 1992). Zihinsel yetersizlikten kaynaklanmayan ö!renme güçlükleri ile ilgili çallmmalar oldukça yenidir. En yaygln bilinen adlyla learning disabilities normal zekâya sahip fakat okul bamarlslzll!l olan çocuklarln ebeveynleri taraflndan 1960 ll ylllarda gündeme getirilmim ve di!er yetersizlik durumlarl için var olan e!itim yasaslnda zamanla yerini almlmtlr (Tenel, 1998). Konunun ö!renme süreçlerindeki karmamlk yaplsl problemin tanlmlanmaslndan, problemin çözüme kavummaslna kadar çemitli zorluklar yaratmaktadlr (Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). AyrLca zekâ bölümü puanl ya da görme keskinli!i düzeyi gibi saylsal sembollerin kullanllmamasl ve bu kategoriye giren çocuklarln çok farkll özellikte olmasl yamanan zorluklarl arttlrmaktadlr (Özyürek, 2003). Günümüzde saylslz terim ve tanlma sahip olan ö!renme güçlü!ünün DSM IV deki (Diagnostic and Statistical anual of Mental Disorders) tanlml Möyledir: Çocu!un bireysel ve standart test uygulamasl sonucunda saptanan okuma, matematik veya yazlll anlatlml, yaml, okuma durumu ve zekâ düzeyinden beklenen oranla oldukça dümüktür. Çocu!un ö!renme problemleri akademik bamarlslnl veya okuma, matematik ya da yazma becerisi gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz olarak etkilemektedir (Özsoy, Özyürek, ve Eripek, 1998). ABD de 1968 ylllnda National Advisory Committee on Handicapped Children taraflndan önerilen ve 1975 ylllnda özel e!itim yasaslnda (p.l ) yer alan ö!renme güçlükleri tanlml ise Möyledir: Belirgin ö!renme güçlüklerine sahip çocuklar terimi sözel ya da yazlll dili anlama ya da kullanmayla ilgili temel psikolojik süreçlerin bir yada birkaçlnda bozukluklar olan; ve bu bozukluklara ba!ll olarak dinleme, konumma, okuma, yazma yada matematiksel imlem yapma yeteneklerinde aksamalar görülen çocuklar anlamlna gelmektedir. (Özyürek, 2003). Türkiye de en son 2551 saylll tebli!ler dergisinde yer almlm ve Mu Mekilde tanlmlanmlmtlr: YazLlL ve sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinden birinde ya da birkaçlnda ortaya çlkan ve dinleme, konumma, okuma, yazma, heceleme, dikkati yo!unlamtlrma ya da matematiksel imlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin e!itim performanslnln ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesidir. (Tebli!ler Dergisi, 2003). *Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Teknik E!itim Fakültesi, E!itim Bölümü, Kampus-Konya e-posta: **Milli E!itim Müdürlü!ü, Anaokulu Ö!retmeni. ***Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik DanLMma ve Rehberlik Doktora Ö!rencisi. 695

3 Ö!renme güçlükleri de!imik Mekillerde slnlflandlrllabilmektedir ylllnda yaylmlanan DSM IV e göre; 1. Okuma Bozuklu!u (Dyslexia): Bu bozukluk okurken atlama anlaml bozma, yer de!imtirme, yavam okuma, heceleme, anlamama Meklinde görülen bozuklu!u ifade etmektedir. Disleksinin de iki farkll türü vardl: a. GeliMimsel Disleksi: Herhangi bir zeka sorunu olmayan bir kimi okuma yetene!ini hiçbir zaman kazanamazsa veya çok geç ve yavam kazanlrsa ve buna yol açan herhangi bir beyin hastall!l söz konusu de!ilse buna GeliMimsel Disleksi denir. b. Sonradan EdinilmiM Disleksi: OkumayL ö!renmim kimilerde beyin hasarlna ba!ll olarak ortaya çlkan okuma güçlü!üne Sonradan EdinilmiM Disleksi denir. Okuma güçlükleri için nörologlar, aleksia terimini kullanmaktadlrlar. Aleksia, daha çok kazanllmlm bir bilginin yitimi anlamlnda kullanlllrken disleksia ise okuma ö!renmesinin engellenmesi anlamlarlnl içermektedir. 2. Hesaplama Güçlü!ü (Diskalkuli): Hesaplama zorlu!u ve hesap yapma zaylfll!l için kullanllan bilimsel kavramdlr. Sa!lLk örgütü diskalkuliyi; genel zekâ noksanll!l ya da yetersiz e!itimden dolayl açlklanamayan hesaplama becerilerinin klsltlanmasl olarak tanlmlar. 3.Yazma Güçlü!ü (Disgrafi): Yazma yetene!inin kiminin yamlndan zeka kapasitesinden ve e!itim düzeyinden daha dümük olma durumudur. 4. BaMka Türlü AdlandLrLlamayan Ö!renme Güçlükleri: Bu gruptaki ö!renme güçlüklerinin temel özelli!i akademik beceri bozukluklarlnln zeka gerili!i, yetersiz e!itim ya da duygusal özürlerle açlklanmayan bozukluklardlr (Bingöl, 2003; Ercan, 2001; DSM IV, 1994; Özsoy ve di!., 1998). Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln zeka kapasiteleri normal ya da normale yakln olmaslna karmln kendilerinden beklenen bamarlyl göstermemektedirler. Belirgin bir problemi olmayan bu çocuklar okul yamantlslnln bamlndan itibaren çemitli zorluklar yamamaktadlrlar (Saenz ve di!., 2005). Bu çocuklarln bir bölümü görsel, imitsel zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden problemi olmayan çocuklar olduklarl halde okuma, yazma, konumma ve aritmetik alanlarln birinde veya tümünde güçlükler yamayabilirler (Wong, 1998). YaManan bu güçlükler bir yandan çocuklarln okulda bamarlll olmaslna engel olumturur, öte yandan bamarlslzll!ln asll nedeninin anlamllmamaslndan ötürü, hem çocuk hem de aile bamarlslzllktan sorumlu tutulur (Rea, Mclaughlin, ve Walter-Thomas, 2002). Örgün ö!retimde zorlanan, kendini yamltlarlndan farkll hisseden, anne baba ve ö!retmenleri ile ilimkileri bozulan çocuklarln kimilik gelimimlerinde de olumsuzluklar söz konusudur. Depresyon ve kaygl bozukluklarl özgüvenin sarsllmasl ve benlik sayglslnln zedelenmesi gibi ikincil ruhsal sorunlar da yamanan güçlükleri artlrmaktadlr (Erden, Kurdo!lu, ve Uslu, 2002). Normal zekaya sahip ancak okuma, yazma ve aritmetik becerilerinde gerilikleri olan bu çocuklarln daha slk kaygl bozukluklarlnl yamadlklarl belirtilmektedir (Saenz ve di!., 2005). Kavale (2002), bu çocuklarln okul bamarlslzll!l nedeniyle slkllkla depresyon belirtileri gösterdiklerini, kaygl ve endime duygularlnl kontrol altlna alamadlklarlnl vurgulamlmtlr. Özellikle okuma güçlü!ü görülen çocuklarda anksiyete ve depresyon belirtilerine daha slk rastlanmaktadlr (Heiman, 2004). Ö!renme güçlükleri slkllkla ruhsal sorunlarla ve davranlm bozukluklarlyla birlikte görülmektedir (Sharma, 2004). KaygL tehlikeyle bam edebilmek için uyum sa!laylcl bir mekanizma olarak görülen temel bir insan duygusudur. Bu duygu çok hafif tedirginlik duygusundan panik derecesine kadar farkll Middet dozunda ortaya çlkabilmektedir. Bireyler arasl ilimkilerden kaynaklanan güdüleyici ve ket vurucu etkileri bilinen kaygl çok boyutlu ve çemitli duygularla birlikte yamanan kaygl, kararslzllk duygusu korku ve gelece!e yönelik güvensizlik durumlarlnl içeren bir duygu olarak bireyin davranlmlarl üzerinde etkili bir faktördür (Hatuno!lu, 1997; Köknel, 1995; Özusta, 1993). Depresyon, toplumda en yaygln olarak görülen ve bununla beraber son derece ciddi sonuçlar do!urabilen bir ruhsal bozukluk olarak uzun ylllar yetimkin ve ergenler üzerinde aramtlrllmlmtlr (Uz- BaM, 2003). Depresyon o kadar yayglndlr ki bazen psikiyatri alanlnln so!uk alglnll!l olarak tanlmlandl!l olur (Blackburn, 1993). Depresyon mutsuz, disforik mizaç ve depresif görünümün günler ile haftalar araslnda bir süre devam etmesi durumudur (Tüzün, 1993). BaMka bir tanlmla da depresyon terimi, bir duygusal duruma, bir semptoma veya bir klinik sendroma imaret eden olumsuzluk durumudur (Watson ve Clark, 1995). Depresyon, çocuklarln yamamlnda çok önemli ve hayati etkiler yaratmaktadlr. Bu etki okulda, evde arkadamlarl ve aileleri ile birlikteyken kendini göstermektedir. YakLn zamana kadar depresyon gerçek bir hastallk olarak de!erlendirilmemekle birlikte, çocuklarln depresyonu nasll deneyledi!i niçin depresyona sürüklendi!i ve onlara nasll yardlm etmek gerekti!i gibi son derecede gerekli bilgiler ancak son 20 yllda yapllmlm aramtlrmalarln ürünüdür (Miller, 2002). Depresif semptomlar ev ya da okul de!imtirme, yeni bir kardemin do!umu, babanln im ya da hastallk nedeniyle ayrllmasl ve akut hastallk veya ameliyat gibi yamam olaylarlnln çocuklarln psikiyatrik bozukluklarlnda 696

4 tetikleyici etkenler oldu!u saptanmlmtlr (Tüzün, 1993). Ö!rencilere yönelik bulgular dikkate allndl!lnda, çocuklardaki depresyonda slnlf, babanln çallmma durumu, gelir düzeyi, kardem saylsl gibi demografik özelliklerle birlikte, ailede bir hastanln olmasl ve okul bamarlsl gibi faktörlerin de önemli etkenler oldu!u belirlenmimtir (Tümkaya, 1999). Bu sonuçlar dikkate allndl!lnda, okula bamlama ve okul sürecinde çocuklarda depresyon belirtileri ortaya çlkabilmektedir. DolayLsLyla ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarda da depresyon belirtilerinin yamanma olaslll!l, risk grubu olarak dümünüldü!ünde, daha yüksek olabilir. Çocukluk dönemindeki belli deneyimlerimiz ve bazl güncel yamam olaylarl bizleri bu olaylara depresyona girerek tepki vermeye yatkln kllar. Olumsuzlu!u amlrl bir Mekilde vurgulayan dümünceleri, çocuklu!umuzdan bu yana yamamamlz bizleri depresyona meyilli bireyler olarak kllmaktadlr (Blackburn, 1993). Okul döneminde çocuk anne-baba ve büyüklerine karml yenik dümerse okul hayatlnda bamarlslzllk yamarsa çocukta inhibisyon denilen bir nevi sönüklük meydana gelecektir ki bu durum çocukta suçluluk duygusu ve depresyon gelimtirecektir (ÇakmaklL, 1997). Olumsuzlu!u, bamarlslzll!l devamll yamayan ö!renme güçlüklü ö!rencinin okul bamarlslzll!l, sosyal izolasyon ve duygusal gelimim sorunlarlnln olmasl onlarl daha depresif kllmaktadlr (Morgan, 1989). YapLlan birçok aramtlrmada da akademik bamarlslzllklarl bulunan ö!renme güçlü!ü gösteren ö!rencilerin umutsuzluk düzeylerinin çok yüksek oldu!u saptanmlmtlr (Gerede, 2002). YukarLdaki açlklamalar LML!Lnda kaygl ve depresyonun kimilik ve ö!renme üzerindeki rolü dikkate allndl!lnda, ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarda kaygl ve depresyon belirtilerinin slk rastlanllan bir olgu oldu!u söylenebilir. DolayLsLyla ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl ve depresyon düzeylerini etkileyen etkenlerin belirlenmesi önemli olmaktadlr. Özellikle gelece!e dönük önleyici psikolojik danlmma ve rehberlik çallmmalarl açlslndan da önemli oldu!u söylenebilir. Bu aramtlrmada ama!ldaki sorulara yanlt aranacaktlr; 1. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln sürekli kaygl ve depresyon düzeyleri cinsiyet, yam, kardem saylsl, çocu!un okul öncesi e!itim alma durumu ve ailenin gelir düzeyi de!imkenlerine göre anlamll düzeyde farklllammakta mldlr? 2. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl ve depresyon düzeyleri araslnda anlamll düzeyde bir ilimki var mldlr? YÖNTEM Çal7:ma Grubu AraMtLrmanLn çallmma grubunu olumturmada öncelikle, Konya Rehberlik ve AraMtLrma Merkezi nden merkez ilçelerde özel alt slnlfl bulunan 22 ilkö!retim okulunun listesi allnmlmtlr. Bu ilkö!retim okullarlnln özel alt slnlflarlnda toplam 317 ö!renci ö!renimine devam etmekte olup, bu ö!rencilerin 89 una ö!renme güçlü!ü tanlsl konulmumtur. DolayLsLyla bu 89 ö!rencinin tamaml çallmma grubunu olumturmaktadlr. Ö!renme güçlü!ü tanlsl konulan 9 14 yam grubu ö!rencilerin 34 ü klz ve 55 i ise erkek ö!rencidir. Veri Toplama Araçlar7 Çocuklar "çin Durumluk-Sürekli Kayg7 Envanteri Ö!rencilerin sürekli kaygl düzeyleri, Spielberger taraflndan 9-12 yam grubuna yönelik gelimtirilen ve Türkçeye uyarlama çallmmalarl Özusta (1993) taraflndan yapllan Çocuklar çin Durumluk-Sürekli KaygL Envanteri nin sürekli kaygl alt ölçe!i kullanllarak belirlenmimtir. Ölçe!in uyarlama çallmmalarl 9-16 yam grubunda uygulanabilirli!ini göstermektedir. Envanterin uygulanmasl slraslnda zaman slnlrlamasl yoktur, grup veya bireysel olarak uygulanabilir. Ölçek 20 maddeden olummaktadlr. Ölçe!in geçerlik çallmmaslnda; kaygl bozuklu!u tanlsl almlm grubun sürekli kaygl puan ortalamalarl normal gruba göre anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. Sürekli kaygl ölçe!inin Cronbach alfa katsaylsl.81 olarak hesaplanmlmtlr. AltL hafta arayla 99 çocuk üzerinde ikinci uygulamasl ile elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsaylslnln ise.65 oldu!u görülmümtür. Çocuklar "çin Depresyon Ölçe2i Ö!rencilerin depresyon düzeylerini ölçmek için Öy (1990) taraflndan gelimtirilen Çocuklar çin Depresyon Ölçe!i kullanllmlmtlr. Ölçek toplam 27 maddeden olummaktadlr. Toplam puanln 697

5 yüksek olumu, depresyon düzeyinin ya da Middetinin yüksekli!ine imaret etmektedir. Ölçe!in güvenirlik çallmmasl için, 380 ö!renciye ilk uygulamadan bir hafta sonra ikinci kez uygulanmlm ve test-tekrar test güvenirli!i.80 olarak bulunmumtur. Ölçüt ba!lntlll geçerlik çallmmasl için, Çocuklar için Depresyon Ölçe!i puanlarl ile Çocukluk Depresyonu Derecelendirme Ölçe!i puanlarl araslnda.61 korelasyon bulunmumtur (SavaMLr ve Tahin, 1997). ":lem AraMtLrmanLn bamlanglç amamaslnda Konya Rehberlik ve AraMtLrma Merkezi nden merkez ilçelerde özel alt slnlfl bulunan 22 ilkö!retim okulunun listesi allnmlmtlr. Psikoz, otistik bozukluk, imitme görme engeli ve zekâ gerili!i olan çocuklar çallmma dlml blrakllmlmtlr. Bu çocuklarln gelimim dosyalarl, ruhsal dosyalarl ve rehberlik servisinin tutmum oldu!u kayltlar gözden geçirilerek kaygl ve depresyon tanlsl almlm çocuklar örneklem dlml blrakllmlmtlr. Bu gruplarda yer alan çocuklarln dlmlnda, ö!renme güçlü!ü tanlsl almlm çocuklar aramtlrma kapsamlna allnmlmtlr. Konya merkezde özel alt slnlfl bulunan ilkö!retim okullarlna gidilerek görümmeler yapllmlmtlr. Bu görümmeler slraslnda ö!retmen ve yöneticilere aramtlrma klsaca açlklanmlm ve ölçeklerin hangi gün ve saatte nasll uygulanaca!l kararlamtlrllmlmtlr. Ölçek slnlflara uygulanmadan önce ö!rencilere bu aramtlrmanln amacl ve verecekleri cevaplarln derslerini hiçbir Mekilde etkilemeyece!i vurgulanmlmtlr. Uygulama sonuçlarlnln ö!retmen, aile ve arkadamlarl taraflndan bilinmeyece!i ve gizli tutulaca!l ifade edilmimtir. Ö!renciler samimi ve içinde bulunduklarl durumu en do!ru Mekilde yansltacak cevaplarl vermeleri için motive edilmeye çallmllmlmtlr. Ölçe!in her maddesinin cevaplandlrllmaslna çok dikkat edilmim ve ortamln sessiz olmaslna özen gösterilmimtir. AraMtLrma verilerinin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi, homojen olmayan gruplar için ise Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testlerinden yararlanllmlmtlr. BULGULAR Bu bölümde, aramtlrmanln amaçlarl do!rultusunda yapllan istatistiksel analizler sonucunda ulamllan bulgulara yer verilmimtir. Tablo 1: Cinsiyet De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeylerine Ait t Testi Sonuçlar7 Cinsiyet N X Ss t *** p<0.001 KLz Erkek *** Cinsiyet de!imkenine göre çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarl incelendi!inde klz ö!rencilerin puan ortalamalarl erkek ö!rencilerden anlamll düzeyde yüksek oldu!u görülmümtür. Tablo 2: Cinsiyet De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait t Testi Sonuçlar7 Cinsiyet N X Ss t *** p<0.001 KLz Erkek *** Tablo 2 incelendi!inde klz ö!rencilerin depresyon puan ortalamalarl 32.85, erkek ö!rencilerin depresyon puan ortalamalarl ise, olarak hesaplanmlmtlr. YapLlan istatistiksel imlemler sonucunda 698

6 klz ö!rencilerin depresyon puanlarl erkek ö!rencilerin depresyon puanlarlndan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. Tablo 3: Ya: De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeylerine Ait t Testi Sonuçlar7 Ya: Grubu N X Ss t *** ** * p<0.001 Ö!renme güçlü!ü görülen 9 11 yam gurubu çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarl 31.06, yam grubu çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarl olarak hesaplanmlmtlr. Puan ortalamalarl araslnda anlamll düzeyde bir farklllamma saptanmlmtlr. Tablo 4: Ya: De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait t Testi Sonuçlar7 Ya: Grubu N X Ss t * p< *** Tablo 4 incelendi!inde 9 11 yam grubu çocuklarln depresyon puan ortalamalarl iken, yam grubunun depresyon puan ortalamasl olarak hesaplanmlmtlr. Bu sonuca göre yam grubu çocuklarln depresyon puan ortalamasl 9-11 yam grubu çocuklardan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. Tablo 5: Karde: say7s7 De2i:kenine göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeyine Ait Kruskal Wallis Testi Sonuçlar7 * p<0.001 Karde: Say7s7 N S7ra Ort. sd X² Tek Çocuk KardeM * 4-4 den fazla KardeM saylsl de!imkenine göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln sürekli kaygl düzeylerinde bir farkllllk olup olmadl!l Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmimtir. KardeM saylsl de!imkenine göre ö!renme güçlü!ü olan çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarlnda anlamll düzeyde bir farkllllk oldu!u görülmümtür (x²=37.87, p<0.001). FarklLlL!Ln kayna!lnl belirlemek amaclyla Mann Whitney-U Testi uygulanmlm sonuçlar Tablo 6 da verilmimtir. 699

7 Tablo 6: Karde: Say7s7 De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeyine Ait Mann Whitney-U Testi Sonuçlar7 Karde: Say7s7 N Tek Çocuk 2-3 Karde: Tek Çocuk KardeM 46 Z=-2.518* 4-4 den fazla 32 Z=-4.712*** Z=-4.767*** *p<0.05, ***p<0.001 Tablo 6 incelendi!inde, 2-3 kardeme sahip olan çocuklarln sürekli kaygl düzeyleri, tek çocuk olanlardan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur (z=-2.518, p<0.001 ). 4 4 den fazla kardeme sahip olan çocuklarln kaygl düzeyleri, tek çocuklarln ve 2 3 kardeme sahip olan ö!renme güçlü!ü görülen çocuklardan anlamll düzeyde yüksek hesaplanmlmtlr (z=-4.712, p<0.001; z=-4.767, p<0.001). Tablo 7: Karde: Say7s7 De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait N, X,Ss Sonuçlar7 Karde: Say7s7 N X Ss Tek Çocuk 11 23,72 4, KardeM 46 27,71 4, den Fazla 32 33,25 4,47 Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kardem saylslna göre depresyon puan ortalamalarl ve standart sapmalarl tablo 7 de verilmimtir. Buna göre en yüksek depresyon puan ortalamasl 4 ve daha fazla kardemi olan çocuklarda görülmümtür. KardeM saylslna göre depresyon puan ortalamalarl araslndaki farkllll!ln anlamll olup olmadl!lnl belirlemek amaclyla tek yönlü varyans analizi yapllmlm, sonuçlar tablo 8 de verilmimtir. Tablo 8: Karde: Say7s7 De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar7 Varyans Kayna27 KT Sd KO F Gruplar ArasLnda Gruplar çinde Toplam *** ***p<0.001 Tablo 8 incelendi!inde, kardem saylsl de!imkenine göre çocuklarln depresyon puan ortalamalarlnda anlamll bir farklllamma görülmektedir (F=24.904, p<0.001). FarklLlaMmanLn kayna!lnl belirlemek amaclyla Tukey Testi yapllmlm ve anlamll çlkan sonuçlar tablo 9 da verilmimtir. 700

8 Tablo 9: Karde: Say7s7 De2i:kenine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait Tukey Testi Sonuçlar7 Karde: Say7s7(I) Karde: Say7s7 (II) Ortalamalar Aras7 Standart P de2eri Fark Hata 2-3 KardeM Tek Çocuk 4-4 den fazla KardeM 4-4 den fazla Tablo 9 da görüldü!ü gibi 4-4 den fazla kardemi olan çocuklarln depresyon puan ortalamalarl tek çocuklar ve 2-3 kardem olan çocuklardan anlamll düzeyde yüksektir. Tablo 10. Okul Öncesi E2itim Alma Durumuna Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeyine Ait t Testi Sonuçlar7 Okul Öncesi E2itim Alma Durumu N X Ss t O.Ö.E.aldL * O.Ö.E. almadl *p<0.001 AraMtLrmada yer alan 89 ö!renciden 39 u okul öncesi e!itimi almlm olup bu çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarl olarak hesaplanmlmtlr. Okul öncesi e!itimi almamlm 50 çocu!un sürekli kaygl puan ortalamasl ise dir. YapLlan istatistiksel imlemler sonucunda okul öncesi e!itimi alma durumunun çocuklardaki kaygl düzeyini anlamll düzeyde etkiledi!i görülmümtür. Bir okul öncesi e!itim kurumundan faydalanan çocuklarln sürekli kaygl düzeylerinin okul öncesi e!itim kurumuna gitmemim olan çocuklara göre anlamll düzeyde dümük bulunmumtur. Tablo 11: Okul Öncesi E2itim Alma Durumuna Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait t Testi Sonuçlar7 Okul Öncesi E2itim Alma Durumu N X Ss t O.Ö.E.AldL O.Ö.E.AlmadL * *p<0.001 Tablo 11 e göre okul öncesi e!itim alan ö!rencilerin depresyon puan ortalamasl 25.87; okul öncesi e!itimi almayan ö!rencilerin depresyon puan ortalamasl ise olarak hesaplanmlmtlr. YapLlan istatistiksel imlemler sonucunda okul öncesi e!itimi almayan ö!rencilerin depresyon puan ortalamalarl okul öncesi e!itime devam edenlere göre anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. 701

9 Tablo 12: Ailenin Gelir Düzeyine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeylerine Ait Kruskal Wallis Testi Sonuçlar7 Ailenin Gelir Düzeyi N S7ra Ort. Sd X² 500 TL den az TL TL ve üzeri * *p<0.001 Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln ailelerinin gelir düzeylerine göre kaygl düzeylerinde bir farkllllk olup olmadl!l Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmimtir. Ailenin gelir düzeyi de!imkenine göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln sürekli kaygl puan ortalamalarl araslnda anlamll düzeyde farklllamma saptanmlmtlr (x²=36.74, p<0.001). FarklLlaMmanLn kayna!lnl belirlemek amaclyla Mann Whitney-U Testi uygulanmlmtlr. Tablo 13: Ailenin Gelir Düzeyine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Sürekli Kayg7 Düzeylerine Ait Mann Whitney _U Testi Sonuçlar7 Ailenin Gelir Düzeyi 500 TL den az TL TL 500 TL den az TL TL 22 Z= Z=-4.545*** Z=-4.217*** 1001 ve üzeri 12 Z=-4.297*** Z=-3.808*** Z= *p<0.001 Aile gelir durumu de!imkenine göre 500 TL ve daha az geliri olan ailelerin çocuklarlnln sürekli kaygl puan ortalamalarl, gelir düzeyi TL ve 1001 ve üzeri olan ailelerin çocuklarlnln kaygl puan ortalamalarlndan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. Di!er taraftan ayllk geliri TL olan ailelerin çocuklarlnln sürekli kaygl puan ortalamalarl, gelir düzeyi TL ve 1001 ve üzeri olan ailelerin çocuklarlnln sürekli kaygl puan ortalamalarlndan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. 702

10 Tablo 14. Ailenin Gelir Düzeyine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine ait N, X,Ss Sonuçlar7 Gelir Düzeyi N X Ss 500 TL den az 26 32,50 4, TL 29 31,41 4, TL 22 25,00 4, ve üzeri 12 24,50 3,31 Tablo 15: Ailenin Gelir Düzeyine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Düzeylerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar7 Varyans Kayna27 KT Sd KO F Gruplar ArasLnda Gruplar çinde Toplam * *p<0.001 Tablo 15 incelendi!inde aile gelir düzeyine göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln depresyon puan ortalamalarlnda anlamll bir farklllamma görülmektedir (F=19.235, p<0.001). FarklLlaMmanLn kayna!lnl belirlemek amaclyla Tukey Testi yapllmlm ve sonuçlar ama!lda sunulmumtur. Tablo 16: Ailenin Gelir Düzeyine Göre Ö2renme Güçlü2ü Görülen Çocuklar7n Depresyon Puanlar7na Ait Tukey Testi Sonuçlar7 Aile GelirDüzeyi Aile GelirDüzeyi Ortalamalar aras7 fark Standart Hata P de2eri TL TL den az TL TL ve üzeri TL ve üzeri TL 1001 ve üzeri Tablo 16 incelendi!inde gelir düzeyi 500 TL den az olan ailelerin çocuklarlnln depresyon puan ortalamalarl, TL ve 1001 ve üzeri geliri olan ailelerin çocuklarlnln depresyon puan ortalamalarlndan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur TL gelir düzeyi olan ailelerin çocuklarlnln depresyon puan ortalamalarl TL ve 1001 ve üzeri gelir düzeyine sahip ailelerin depresyon puan ortalamalarlndan anlamll düzeyde yüksek oldu!u görülmümtür (p<0.001). 703

11 Tablo 17: Depresyon ile Sürekli Kayg7 Aras7ndaki "li:ki Depresyon Kayg7.67*** ***p<0.001 Tablo 17 de ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln depresyon puanlarl ile sürekli kaygl puanlarl araslndaki korelasyon sonuçlarl verilmimtir. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln depresyon puanlarl ile sürekli kaygl puanlarl araslnda pozitif yönlü anlamll bir ilimki saptanmlmtlr (p<0.001). TARTI,MA VE YORUM Ö!renme güçlü!ü görülen klz çocuklarlnln sürekli kaygl puan ortalamalarl, ö!renme güçlü!ü görülen erkek çocuklarln puan ortalamalarlndan anlamll düzeyde yüksek bulunmumtur. Dew, Galassi ve Galassi, (1983) aramtlrmalarlnda hesaplama güçlü!ü çeken çocuklarln kaygl düzeylerinin klzlarda daha yüksek oldu!unu belirtti!i çallmmasl bizim çallmmamlzl destekler niteliktedir. Toros ve Tataro!lu nun (2002) ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarda kaygl ve depresyon düzeylerini belirledi!i çallmmaslnda cinsiyete göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeylerinin farklllamtl!l ve klzlarln durumluk kaygl düzeylerinin erkeklerden daha yüksek oldu!u bulgusuyla desteklenmektedir. Öy (1990) taraflndan yapllan çallmmada ise çocuklarln kaygl puanlarlnln cinsiyete göre farklllammadl!l saptanmlmtlr. Heiman (2004) ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeylerinin cinsiyete göre farklllammadl!l, klzlar ile erkeklerin kaygl düzeylerinin farkllllk göstermedi!i bulgusuyla çelimmektedir. AraMtLrma sonucunda, ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln cinsiyet de!imkeni açlslndan, depresyon puan ortalamalarl araslnda istatistiksel açldan anlamll farkllllk oldu!u belirlenmim (p<0.05) ve klzlarln depresyon puan ortalamalarl erkeklerden yüksek oldu!u saptanmlmtlr. Lefkowitz ve Tesiny (1985) yaptlklarl çallmmada, ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln depresyon puanlarlnda klzlarln erkeklerden yüksek oldu!u görülmüm ancak istatistiksel olarak anlamll bir ilimki bulunmamlmtlr. Uz- BaM (2003) çocuklarln akademik bamarl düzeyleri ile okul uyumu ve depresyon düzeyleri araslndaki ilimkiyi belirledi!i çallmmaslnda klz ö!rencilerin depresyon puanlarlnln erkek ö!rencilerden yüksek oldu!u bulgusuyla aramtlrma bulgusu tutarllllk göstermektedir. Gerede (2002), ilkö!retimde okuyan akademik bamarlslzllklarl bulunan çocuklarln depresyon puanlarlnln yüksek oldu!unu ve klzlarln erkeklerden daha çok depresif belirti gösterdi!ini belirtti!i çallmmasl da bizim çallmmamlzl destekler niteliktedir. Miller (2002) ergenlik ça!lna giren ve okul bamarlslzll!l gösteren klz çocuklarlnln aynl yam grubu erkeklere göre depresyon puanlarlnln yüksek oldu!unu belirtti!i çallmmaslyla da desteklenmektedir. KLzlarLn erkeklerden önce ergenlik dönemine girmeleri, onlarln bama çlkmasl gereken sorunlarla erkeklerden önce yüzlemmelerine neden olmaktadlr. Ergenlik döneminde yamanmasl olasl sorunlar dikkate allndl!lnda, ergenler bu dönemde depresyon duygusunu daha yo!un yamayabilmektedirler. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kendine özgü bam etmeleri gereken sorunlarda eklendi!inde bu dönem riskli bir dönem haline dönümmektedir. DolayLsLyla bu dönemde klzlar erkeklerden daha fazla depresyon duygusu yamayabilmektedirler. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl ve strese karml verilen tepkilerinde cinsiyet açlslndan farkllllklar oldu!u Londra Ulusal Çocuk Bürosunun 28 saylll 1978 bülteninde de belirtilmektedir. Bu bültende klzlarln stres karmlslnda daha çok kaygl ve çökkünlük gösterme e!iliminde olduklarl belirtilmektedir. AraMtLrmanLn ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeylerinin cinsiyet göre farklllamtl!l bulgusu bu bültendeki bulguyla tutarllllk göstermektedir. AraMtLrmada ö!renme güçlü!ü görülen klz çocuklarlnln kaygl düzeylerinin ö!renme güçlü!ü görülen erkek çocuklarlndan daha yüksek çlkmaslnl klzlarln daha duygusal bir yaplya sahip olmasl ve erkeklerden daha önce ergenlik ça!lna girmesiyle açlklanabilir. AyrLca klzlarln gelimimlerinin do!al bir sonucu olarak erkeklerden daha duygusal, daha karamsar, olumsuz yamam olaylarl karmlslnda daha zaylf ve yetersiz olduklarl dümünülürse yamlarlnda ergenli!e girmim olan klz çocuklarln kaygl ve depresyon puan ortalamalarlnln yüksek çlkmasl beklenen bir sonuçtur (Hatuno!lu, 1997). YaMa göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeylerinde ise 9-11 yam grubu çocuklarln sürekli kaygl düzeyleri yam grubu çocuklarln sürekli kaygl düzeylerinden dümük 704

12 bulunmumtur. Toros ve Tataro!lu (2002) ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak yam de!imkenini göstermekte ve çocuklarln yamlarlnln artmasl ile kaygl düzeylerinin yükseldi!ini belirtmektedir. Elde edilen bu sonuç bizim çallmmamlzla uyumludur. Kavale (2002) yapmlm oldu!u çallmmaslnda ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln yamlarl ile kaygl düzeyleri araslnda pozitif yönlü anlamll ilimkiler tespit etti!i çallmmalarla tutarllllk göstermektedir. Uz- BaM (2003) yaptl!l aramtlrmada çocuklarln depresyon düzeyleri ile yamlarl araslnda pozitif korelasyon bulmumtur. AvcL, Aslan ve Alparslan (1996) ö!renme güçlü!ü olan çocuklardan ortaokula giden çocuklarln ilkokula giden çocuklardan daha çok depresif belirti gösterdiklerini belirtmektedir. Di!er taraftan, Gerede (2002) ilkö!retimde okuyan ve akademik bamarlslzllklarl bulunan çocuklarln yama göre depresyon belirtilerinin ve düzeylerinin de!immedi!ini saptamlmtlr. KardeM saylslna göre çocuklarln sürekli kaygl düzeylerinin farklllamtl!l görülmümtür. KardeM saylsl arttlkça çocuklarln kaygl düzeyleri anlamll düzeyde yükselmektedir. Sharma (2004) yapmlm oldu!u aramtlrmaslnda kardem saylsl kaygl düzeyini etkiledi!i tek çocuklarln kaygl düzeylerinin 2 ve daha fazla kardemi olan çocuklardan anlamll düzeyde dümük oldu!u bulgusuyla desteklenmektedir. Toros ve Tataro!lu nun (2002) de yaptl!l aramtlrmaslnda kardem saylsl ile kaygl araslnda pozitif yönlü korelasyonlar saptadl!l çallmmaslyla da aramtlrma bulgularl tutarllllk göstermektedir. Di!er taraftan Kavale (2002) yapmlm oldu!u aramtlrmaslnda kardem saylslnln ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl düzeylerini etkilemedi!ini belirlemimtir. KardeM saylsl de!imkenine göre ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln depresyon düzeylerinin anlamll düzeyde farklllamtl!l ve kardem saylsl yükseldikçe depresyon puan ortalamalarlnln da arttl!l gözlenmimtir. AvcL, Aslan ve Alparslan (1996) ö!renme güçlü!ü gösteren tek çocuklardan depresyon puan ortalamaslnln 2 ve daha fazla kardemi olanlara göre anlamll düzeyde dümük oldu!unu belirtti!i çallmmaslyla tutarllllk göstermektedir. Yüksek (1999) çallmmaslnda DEHB olan çocuklarln depresif belirtilerini incelemim ve kardem saylsl ile depresyon düzeyleri araslnda negatif yönlü ilimkiler bulmumtur. Bu bulgular aramtlrma bulgularlnl destekler niteliktedir. KardeM saylslnln fazla olmasl ailelerin çocuklarlna aylracaklarl zaman açlslndan sorunlar yaratabilir. Özellikle ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln daha fazla ilgi gösterilmesi gereken riskli grup oldu!u dümünüldü!ünde, ailelerinin yeterince kendilerine zaman aylrmadlklarl duygusu, bu çocuklarda kaygl ve depresyon duygusunu daha yo!un yamamalarlna neden olabilir. Bunun sonucunda klskançllk, öfke ve karamsarllk gibi duygular daha çabuk ortaya çlkabilir. AraMtLrmanLn di!er bir bulgusunda, okul öncesi e!itime devam eden ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln, sürekli kaygl ve depresyon puan ortalamalarl okul öncesi e!itimden yararlanmayan çocuklardan dümük çlkmlmtlr. Bu sonuçlar okul öncesi e!itimin çocuklarln gelimimlerine olan katkllarlnln önemli bir göstergesi sayllabilir. KiMilik özelliklerinin olummaslnda ilk çocukluk yamantllarlnln etkili oldu!unu ortaya koyan aramtlrmalar ve kuramlar dikkate allndl!lnda okul öncesi e!itimin bütün çocuklarl kapsayacak Mekilde yayglnlamtlrllmasl gerekmektedir. Okul öncesi e!itim çocuklarl ana-babaya ba!lmll olmaktan kurtaran, yaratlclllklarlnln ortaya çlkmaslna olanak sa!layan okul öncesi dönemde çocuklarln bedensel, zihinsel ve toplumsal yönden gelimmeleri bir bütün olarak sa!lanmaktadlr. AyrLca, bu dönem çocu!un anadilini gelimtirdi!i ve oyun yoluyla toplumsallamtl!l dönemdir (Gediko!lu, 2005). DolayLsLyla bu aramtlrmada da okul öncesi e!itimin ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln gelimimlerine olumlu katkl yaptl!l görülmümtür. AraMtLrma bulgularlna göre ailenin gelir düzeyi ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln sürekli kaygl ve depresyon düzeylerini anlamll düzeyde etkilemektedir. Alt sosyoekonomik düzeyde bulunan çocuklarln sürekli kaygl ve depresyon puan ortalamalarl üst sosyoekonomik düzeyde bulunan çocuklardan anlamll düzeyde yüksek çlktl!l gözlenmimtir. Sharma (2004) üç farkll düzeydeki ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl puanlarlnda farkllllklar görüldü!ünü alt sosyo ekonomik seviyedeki çocuklarln kaygl düzeylerinin daha yüksek oldu!u Meklindeki bulgusu aramtlrma bulgusunu desteklenmektedir. AvcL, Aslan ve Alparslan (1996) ö!renme güçlü!ü görülen çocuklardan alt sosyoekonomik düzeyde bulunan çocuklarln depresyon düzeylerinin yüksek oldu!unu belirtti!i çallmmaslyla tutarllllk göstermektedir. Yüksek (1999) çallmmaslnda üst sosyoekonomik düzeyde bulunan çocuklarln kaygl ve depresyon puanlarlnln dümük oldu!u çallmmaslyla desteklenmektedir. Alt sosyoekonomik düzeyde ailelerin ilgi ve e!itim düzeylerinin dümük olmasl nedeniyle çocu!un bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarl tam olarak karmllanmamaktadlr. Yine alt gelir düzeyinde ebeveynlerin çocuklarlndan beklentileri, iç kontrolü, girimimi, merak duygusu, konumma ve ifade yetene!i, kendine güven ve özerkli!in gelimimi engelleyecek nitelikte itaat ve ba!llllk de!erlerine yönelik olabilmektedir. DüMük sosyoekonomik düzeydeki ailelerde karl koca ve çocuklarla ilimkilerde 705

13 baba otoritesi hakimdir. Çocu!un e!itiminde fiziksel ceza, azar gibi olumsuz tekniklere slkça bamvurulur. Bu durum çocu!un benlik sayglslnl zedeler kaygl ve depresyon riskini artlrlr. Orta ve üst gelir düzeyindeki ebeveynlerde ise çocu!un benlik gelimimine uygun beklentiler söz konusudur. Bu durumda da çocuklarln duygusal ve ruhsal gelimimleri daha sa!llkll olacaktlr. Sosyoekonomik durumun yetersiz olmasl ailenin temel ihtiyaçlarlnl karmllayamamaslna, hayattan tatmin olamamaya da neden olabilmektedir. Bu da aile ilimkilerine gerginlik, sinirlilik, sebatslzllk, tedirginlik Meklinde yanslyarak kaygl ve depresyonun olummaslna neden olabilmektedir. Ekonomik, çevresel ve kültürel faktörler çocu!un okuma gelimimini de önemli düzeyde etkiler. DüMük sosyoekonomik düzeydeki çocuklarda gelimimsel disleksiye daha slk rastlandl!l bilinmektedir (Bingöl, 2003). Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl puanlarl ile depresyon puanlarl araslnda pozitif yönlü anlamll ilimkiler saptanmlmtlr. Bu sonuca göre kaygl düzeyinin yüksek olmasl çocuklarln depresyon düzeylerinde de artlma neden oldu!u söylenebilir. Toros ve Tataro!lu (2002) yapmlm olduklarl aramtlrmalarlnda, DEHB olan çocuklarln depresyon düzeyleri ile kaygl puanlarl araslnda pozitif yönlü bir korelasyon saptamlmlardlr. KaygL, endime, gerginlik, daralma, huzursuzluk, slklntl ve tedirginlik halidir. Bu belirtilerin ço!u depresyonun tanlml ve belirtileri açlklanlrken de kullanllmaktadlr. Psikiyatrik hastallklarln beraberinde mutlaka kaygl gözlenmektedir. KaygL bozukluklarl yamayan insanlar ciddi anlamda hayattan zevk alamayan kimilerdir. KaygL seviyesi yüksek kimiler aynl zamanda amlrl hassas ve gergin olmaya yatklndlrlar, ancak öfke ve saldlrganllktan çok endimeli ve depresif bir duygu durum içindedirler. Ruhsal sorunlarln gündeme gelim sürecine baklldl!lnda önce sorun kaygl olarak bamllyor ve sonra depresyon gelimiyor onunda sonucunda obsesyonlar meydana gelebiliyor (AvcL ve di!., 1996). DolayLsLyla kaygl ve depresyon karmlllkll olarak birbirlerini etkileyen kavramlardlr. AraMtLrma sonuçlarl göz önüne allndl!lnda ö!renme güçlü!ü hakklnda ailelerin ve e!itimcilerin bilinçlendirilmesine yönelik e!itim çallmmalarl yapllabilir. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklarln kaygl ve depresyon düzeylerinin azaltllmaslna yönelik psikolojik danlmma ve rehberlik hizmetlerinin yo!unlamtlrllabilir. Bu çallmmalar çocuklarln ö!renme problemlerine önemli katkllar sa!lamaslnln yanlnda, duygusal olarak da daha sa!llkll olmalarlna yardlmcl olunabilir. Ö!renme güçlü!ü görülen çocuklara ilimkin yurtiçi aramtlrmalar yeterli düzeyde de!ildir. Konuya ilimkin aramtlrma saylslnln artmasl ve bu aramtlrmada elde edilen bulgular ö!renme güçlü!ünün tanl, e!itim ve tedavisinde psikolojik danlmmanlara, anne- baba ve ö!retmenlere ve ö!renme güçlü!ü görülen bireylere katkl sa!layacaktlr. KAYNAKÇA Amerikan Psikiyatri Birli!i (1994). Mental bozukluklarn tansal ve saymsal el kitab (DSM IV)(Çev.ed.: E. Köro+lu). Ankara: Hekimler YayLn Birli!i. AvcL, A., Aslan, H., ve Alparslan, N. (1996). Çocuk psikiyatrisine bamvuran olgularda depresif bulgular. Çukurova Üniversitesi Tp Fakültesi Dergisi. 21(3), Bingöl, A. (2003). Ankara daki ilkokul 2. ve 4. slnlf ö!rencilerinde gelimimsel disleksi oranl. Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Mecmuas, 56(2), Blackburn, I. M. (1993). Depresyon ve ba4açkma yollar (çev. N. H. Tahin ve R. N. RugancL). stanbul: Remzi Kitapevi. ÇakmaklL, K. (1997). Psikososyal sa+l+n korunmas. stanbul: Deha MatbaacLlLk. Dew, K. M. H., Galassi, J. P., & Galassi, M. D. (1983). Mathematics anxiety: Some basic issues. Journal of Counseling Psychology, 30, Ercan, Z. G. (2001). Kayna4trlm4 ortamdaki normal geli4im gösteren çocuklarn 8-11 ya4lar arasndaki ö+renme güçlü+ü olan akranlarna kar4 tutumlarnn incelenmesi. YayLmlanmamLM yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 706

14 Erden, G., Kurdo!lu, F., ve Uslu, R. (2002). lkö!retim okullarlna devam eden Türk çocuklarlnln slnlf düzeylerine göre okuma hlzl ve yazlm hatalarlnln gelimtirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (1), Gediko!lu, T. (2005). Avrupa birli!i sürecinde Türk e!itim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi E+itim Fakültesi Dergisi, 1(1), Gerede, A. (2002). >lkö+retimde okuyan çocuklarn umutsuzluk düzeylerinin çe4itli de+i4kenler açsndan incelenmesi. YayLmlanmamLM yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, E!itim Bilimleri Enstitüsü, EskiMehir. Heiman, T. (2004). Teachers coping with changes: Including students with disabilities in mainstream classes: An international view. International Journal of Special Education, 19(2), Hatuno!lu, A. K. A. (1997). Ailenin sosyoekonomik ve kültürel düzeyinin çocu+un kayg düzeyine etkisi. YayLmlanmamLM yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Kavale, K.A. (2002). Discrepancy models in the identification of learning disability. In R. Bradley, L. Danielson, & D. P. Hallahan (Eds.), Identification of learning disabilities: Research to practice (pp ). Mahwah, NJ: Erlbaum. KLrcaali-ftar, G. (1992). Bir özel e!itim kategorisi olarak ö!renme güçlükleri. Anadolu Üniversitesi E+itim Fakültesi Dergisi, 5(1-2), Köknel, Ö. (1995). Kaygdan mutlulu+a ki4ilik (13. Bask). stanbul: AltLn Kitapevi. Lefkowitz, M. M. & Tesiny, E. P. (1985). Depression in children: Prevalence and correlates. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, Miller, J. A. (2002). Çocuklarda depresyon, (çev: M. I4k). stanbul: Özgür YayLnlarL. Morgan, C. T. (1989) (YayLn Sorumlusu: S. KarakaM). Psikolojiye giri4. Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü YayLnlarL. No:1. Öy, B. (1990). Çocuklar için depresyon ölçe+inin ö+renciler ve çocuk ruh sa+l+ klini+ine ba4vuran çocuklara uygulanmas. YayLmlanmamLM uzmanllk tezi, Hacettepe Üniversitesi TLp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim DalL, Ankara. Özsoy, Y., Özyürek, M. ve Eripek, S. (1998). Özel e+itime giri4. Ankara: Karatepe YayLnlarL. Özusta, T. (1993). Çocuklar için durumluk-sürekli kayg envanterinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çal4mas. YayLmlanmamLM yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Özyürek, M. (2003). Ö+renme güçlü+ü gösteren çocuklar. (Ed: A. Ataman) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel E!itime GiriM. Ankara: Gündüz E!itim ve YayLncLlLk. Rea, P. J., Mclaughlin, V. L., & Walter-Thomas, C. (2002). Outcomes for students with learning disabilities in inclusive and pullout programs. Exceptional Children, 68(2), SavaMLr, I., & Tahin, N. H. (1997). Bili4sel-davran4ç terapilerde de+erlendirme: Sk kullanlan ölçekler. Ankara: Türk Psikoloji Derne!i YayLnlarL. 707

15 Sharma, G. (2004). A Comparative study of the personality characteristics of primary school students with learning disabilities and their non learning disabled peers. Learning Disability Quarterly, 27(3), Saenz, L. M., Fuchs, L.S., & Fuchs, D. (2005). Peer- assisted learning strategies for English language learners with learning disability. Exceptional Children, 71(3), Tenel, H. G. (1998). Okuma güçlü+ü olan ve olmayan ilkokul ö+rencilerinin okuma düzeyinin ve dislektik özelliklerinin kar4la4trlmas. YayLmlanmamLM doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Tebli!ler Dergisi (2003). MEB E!itim AraçlarL nceleme Yönetmeli!inde De!iMiklik YapLlmasLna Dair Yönetmelik. C. 66, S Tümkaya, S. (1999). >lkö+retim okullarndaki ö+retmen ve ö+rencilerin depresyon belirtilerinin ara4trlmas. VIII. Ulusal E!itim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri. 1-3 Eylül, KTÜ-Trabzon. Tüzün, Ü. (1993). Okul ça+ çocuklarnda ya4am olaylar depresyon semptomlar ve self-esteem arasndaki ili4ki. YayLmlanmamLM uzmanllk tezi, stanbul Üniversitesi TLp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim DalL, stanbul. Toros, F. ve Tataro!lu, C. (2002). DEHB sosyodemografik özellikler anksiyete ve depresyon düzeyleri. Çocuk ve Ergen Ruh Sa+l+ Dergisi. 9(1), UzbaM, A. (2003). >lkö+retim 4. ve 5. Snflarda Okuyan Ö+rencilerin Sosyal Becerileri ve Okul Uyumu ile Depresyon Düzeyleri Arasndaki >li4kinin >ncelenmesi. YayLnlanmamLM doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi E!itim Bilimleri Enstitüsü, zmir. Watson, D., & Clark, L. A. (1995). Depression and the melancholic temperament. European Journal of Personality, 9(5), Wong, B. Y. L. (1998). Learning about learning disabilities. San Diego:Academic Press. Yüksek, H. (1999). DEHB Olan çocuklarn e4patolojilerinin Davran4 De+erlendirme Ölçe+i Aracl+yla De+erlendirilmesi. YayLmlanmamLM yüksek lisans tezi. stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, stanbul. 708

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Elementary Education Online, 9(1), 275-291, 2010. lköretim Online, 9(1), 275-291, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 9(1), 275-291, 2010. lköretim Online, 9(1), 275-291, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 9(1), 275-291, 2010. lköretim Online, 9(1), 275-291, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of the Relationship between Pre-service Science Teachers

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools?

What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology Integration in Schools? Elementary Education Online, 8(3), 952-964, 2009. lkö!retim Online, 8(3), 952-964, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr What Do Computer Teachers Think About the Factors Affecting Technology

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA Günay (Research O, Öncel Report) ÜN, Erdoğan Ü, Güneri E, Tendoğan M ve ark. LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DURUMLUK VE SÜREKLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER* State and Trait Anxiety

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * Geliş Tarihi: 04.06.2014 Kabul Tarihi: 06.03.2015 Fatma YAŞAR EKİCİ ** Öz Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG.

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. K.Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aytül Karabekiroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 53 üncü Ulusal

Detaylı

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine 12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine POLAT Yüksek Lisans Tezi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doç.

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels Elementary Education Online, 9(1), 150-169, 2010. lköretim Online, 9(1), 150-169, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A comparison of primary school teachers and special primary school teachers

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ M.Engin DENİZ * THE SEARCH OF UNIVERSITY STUDENTS SOCIAL SKILL LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES ABSTRACT In

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter Düzce Üniversitesi korkmazyigiter@gmail.com Öğrt. Mihraç Kuru Şahin Özel Okulları Özet Bu çalışmanın amacı, Özel

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Üstün Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ustunahmet05@hotmail.com

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

N.E.Ü. A.K.E.F. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA DOI: 10.7816/idil-04-17-01 idil, 2015, Cilt 4, Sayı 17, Volume 4, Issue 17 N.E.Ü. A.K.E.F. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2016 www.gunescocuk.com NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU Yaşam boyu ruh sağlığı ile ilgili riskler Ruhsal hastalıklara yatkınlık ve dayanıklılık Prognoz Olumsuz etkenler Koruyucu etkenler Bireysel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı