EOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D ver.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811325 00015 ver."

Transkript

1 D ver.06 R EK PARÇA YADA SEKS YONEL P GARAJ KAPISI OOMASYONU EOS MONAJ VE KULLANIM KILAVUZU BF ÜRK YE D SR BÜÖRÜ: GÖKSU YAPI EKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük Head Office: Uzayça Caddesi No:622 Ostim Organize Sanayi Bölgesi ANKARA el: Fax: Fabrika Factory: el: Fax: stanbul ube Branch: el: Fax:

2 D ver.06-2 ÜRÜNÜN AVRUPASANDARLARINA UYUMLULUK BEYANI:

3 ÜRKÇE Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün bir Uyarılar bro ürü ve bir Montaj Kılavuzu ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır. Bu ürün tanınmı teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine uymaktadır. A a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uygun oldu unu beyan ederiz: 89336EEC, 7323EEC, 9837EEC (ve bunların daha sonraki de i iklikleri). 1) GENEL ÇERÇEVE EOS sistemi hızlı montaj ve bakım için EElink protokoluna uygundur. Seksiyonel kapıları, tam geriye çekilen yayla çalı an tavana açılır kapıları ve bir çekme koluyla donatılmı kar ı a ırlıklı kapıları motorla çalı tırmaya uygundur. avana açılır kapı 2.5 metreden daha yüksek olmamalıdır. Montajı kolay ve takılması hızlı olup kapıda bir tadilat yapılmasını gerektirmez. ersinmez motor kapıyı kapanma konumunda kilitli olarak tutar. Kontrol kartı motorun içine takılmı tır. Her bir manevradan önce emniyet cihazlarını (fotosel, pnömatik emniyet sistemi) kontrol eder. Bu ürün yukarıda belirtilen kapı türleri için tasarlanmıstır. Her hangi ba ka bir kullanım Üreticinin tasarladı ının aksine olarak de erlendirilir, ve o nedenle yanlı kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek insanların, evcil hayvanların yaralanmaları veya cansız varlıkların hasar görmesinden dolayı sorumlu tutulamaz. 2) EMN YE Do ru olarak montajı yapıldı ı ve kullanıldı ı takdirde bu otomatik kapı mekanizması gereken emniyet seviyesi standartlarını kar ılar. Fakat kazara ortaya çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla bazı pratik kurallara uymak tavsiye edilir. Otomatik kapı mekanizmasını kullanmadan önce çalı tırma talimatlarını dikkatle okuyun ve bunlara ileride bakmak üzere saklayın. Çocukları, yeti kinleri ve e yalarla evcil hayvanları özellikle kapının çalı ması sırasında mekanizmanın çalı ma sahasının dı ında tutun. KULLANIM KILAVUZU Mekanizmanın istenmeden çalı masını önlemek amacıyla uzaktan kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını çocukların eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin. Kapı kanadının hareketine kasıtlı olarak kar ı kuvvet uygulamayın. eker grubuna ba lı uygun teli çekmek suretiyle iç kilitleme sistemi serbest bırakılmamı sa veya dı kilit (SM1 veya SE2) devreye sokulmu sa kapıyı elle açmaya kalkı mayın. Mekanizmanın komponentlerinde tadilat yapmayın. Arıza halinde elektrik ba lantısını kesin, mekanizmaya eri mek için serbest bırakmayı çalı tırın, ve teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Her hangi bir dı temizli e ba lamadan önce ana elektrik beslemesini kesin. Fotosel camlarını ve ı ıklı sinyal cihazlarını temiz tutun. Emniyet cihazlarının (fotosellerin) önünün a aç dalları veya çalılarla kapanıp kapanmadı ını kontrol edin. Mekanizma sistemine her hangi bir do rudan müdahale yapılaca ı zaman teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Mekanizmayı yılda bir kez yetkili servise kontrol ettirin. 3) AC L DURUMDA MANEVRA YAPILMASI Elektriklerin kesilmesi veya sistemde arıza olması durumunda manevra, elik 1 de görüldü ü üzere teker grubuna ba lı teli çekmek suretiyle elle yapılmalıdır. kinci bir çıkı ı bulunmayan garajlarda SM1 ( ekil 2) veya SES (Fig. 3) gibi dı arıdan anahtarla açma sisteminin takılması zorunludur. 4) AMPULÜN DE R LMES avan lambasının ampulünü de i tirmek için effaf kapa ı ( ekil 4) çıkartın. UYARI : Sadece 24 V, maksimum 25 W, E14 duylu ampuller kullanılmalıdır.2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 E14 24Vdc 25Wmax D ver.06-3

4 ÜRKÇE Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz; firma olarak ürünümüzden ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan eminiz. Ürün ile birlikte bir Uyarılar ve bir alimatlar bro ürleri de verilmektedir. Bu bro ürlerde ürün emniyeti, montajı, çalı ması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulundu undan dolayı her ikisi de dikkatlice okunmalıdır.bu ürün tanınmı teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün a a ıdaki Avrupa Birli i direktiflerine uygun oldu unu beyan ederiz: 89336EEC ve 7323EEC, 9837EEC (ve sonradan gelen de i iklikleri). 1) GENEL GÜVENL K UYARI! Hatalı montaj ve malzemenin uygunsuz kullanımı insanlara, hayvanlara veya e yalara zarar verebilir. Bu ürünle beraber gelen Uyarılar ve alimatlar bro ürlerinin emniyet, montaj, çalı ma ve bakım ile ilgili önemli bilgiler kapsadı ından dikkatlice okunmalıdır. Ambalaj malzemelerini (plastik, mukavva, polistren vb.) yürürlükteki standartlara göre hurdaya atınız. Naylon ve polistren po etleri çocuklardan uzak tutunuz. Daha sonrada da ba vurulaca ından dolayı teknik bro ürü talimatlarla birlikte muhafaza ediniz. Bu ürün sadece bu dokümanda belirtildi i gibi kullanılmak üzere tasarımlandırılmı ve üretilmi tir. Bu dokümanda belirtilmeyen ba ka bir ekilde kullanımı ürüne zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Firmamız bu dokümanda ürünün kullanılması istenilen ekilden farklı ve uygunsuz kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan dolayı hiç bir sorumlulu u üslenmez. Ürünü patlayıcılı bir ortamda kurmayınız. Bu ürünü olu turan parçalar 89336CEE, 7323EEC, 9837EEC Avrupa Birli i direktiflerine ve bunların sonradan gelen de i ikliklerine uymak zorundadır. yi bir emniyet seviyesi elde etmek için AB üyesi olmayan tüm ülkelerin, yukarıda adı geçen standartlara ve ayrıca geçerli ulusal standartlarına uymaları gerekir. Firmamız açılır-kapanır (garaj kapıları,bahçe kapıları v.b) yapıların iyi bir teknik bilgiye sahip olunmadan montajının yapılması ve kullanımı esnasında eklinin bozulmasıyla meydana gelecek arızalardan dolayı hiçbir sorumluluk almaz. Ürünün montajı a a ıdaki Avrupa Birli i direktiflerine göre yapılmalıdır: 89336CEE, 7323EEC, 9837EEC ve sonradan gelen de i iklikler. Sistemde her hangi bir i e ba lamadan önce elektrik güç kayna ı ba lantısını kesiniz. Ayrıca akü v.b gibi devreyi besleyen güç kaynakları varsa bunların da elektrik ba lantılarını kesiniz. Ana da ıtım ebekesi üzerinde kontak açıklı ı 3 mm veya 3 mm den daha büyük olan çok kutuplu veya termik-manyetik otomatik alter takınız. En az 0,03 A e ik de erli kaçak akım rölesinin ebeke voltajı uygulamadan hemen önceki noktaya mutlaka takılmı olmasına dikkat ediniz. Açılır kapanır kapılarının (garaj,bahçe kapıları vb.) do ru topraklanıp topraklanmadı ını ve sistemin bütün parçalarına toprak ucu sa lanıp sa lanmadı ını kontrol ediniz. Kapının çalı tırıldı ı bölgede sıkı ma, ta ınma ve kesme yoluyla meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek için gerekli olan tüm güvenlik aygıtlarını (fotoseller, elektrikli motor durdurucuters çalı tırıcı sistemleri, vb.) uygun bir ekilde yerle tiriniz. Kolaylıkla gözükebilecek bir yere en azından bir adet ı ıklı sinyal gösterge cihazı (fla ör) koyunuz ve yapının üstüne bir uyarı tabelası asınız. Di er firmaların malzemelerinin kullanılmasından ötürü otomasyon güvenli i ve motorun do ru çalı masıyla ilgili olarak do acak arızalardan dolayı firmamız hiçbir sorumluluk almaz. Sistemin tamir ve bakımı için sadece orijinal parçalarını kullanınız. Firma tarafından açıkça yetki verilmedikçe otomasyon sisteminin parçalarında tadilât yapmayınız. Ürünün kullanıcısına acil bir durumda sunulan kontrol sistemleri ve kapının elle açılması hakkında bilgi veriniz. nsanların ve çocukların otomasyon çalı ma alanında durmasına izin vermeyiniz. Otomasyonun istenmeyen bir ekilde aktif hale geçmesini önlemek için radyo kontrol ve di er kontrol aygıtlarını çocukların ula amayaca ı bir yerde saklayınız. Kullanıcı kendi ba ına otomasyon sisteminde bakım-onarım yapmaya kalkı mamalı, ve her zaman kalifiye bir personelden yardım istemelidir. Mevcut talimatlarda açık ve net bir ekilde belirtilmeyen hiçbir eye izin verilmemelidir. 2) GENEL ÇERÇEVE EOS sistemi hızlı kurulum ve bakım için EElink protokolüne uygundur.bu motor seksiyonel kapıları (Fig. 3) MONAJ KILAVUZU amamen geri çekilmi bir yay ile çalı an tek parça kapıları ( ekil 2) ve yedekte çekilen ayrı bir kol yardımıyla çalı an yük dengeli kapıları çalı tırmak için uygundur. avana açılan kapılar 2,5 metreden yüksek olmamalıdır. Kolay kurulumu sayesinde kapıda de i iklik yapmaya gerek kalmadan hızlı montaj yapılabilir. ersine dönmeyen di li motoru, kapanma pozisyonunda kapıyı kilitlenmeye kar ı korur. SCE kontrol paneli imalatçı tarafından standart ayarları yapılmı olarak piyasaya sunulur. Herhangi bir de i iklik motorun üzerinde bulunan ekranlı programlayıcı veya UNIPRO yöntemiyle ayarlanmalıdır. Kontrol ünitesi EELINK protokolünü tamamen destekler. Sistemin temel özellikleri a a ıdadır: - 24 V DC ye kadar alçak gerilimle çalı an bir motorun kontrolü - Engel algılayıcılı elektronik tork sınırlayıcı ve torku kendinden tanımalı - Enkoder li elektronik limit siviç - Motor bünyesindeki verici ço altmalı atlamalı-kodlu radyo alıcı - Yerel ve merkezle mi komutların kablo üzerinden gönderilmesi için çalı tırma ön ayarlaması (SCE-MA S) - A a ıdaki aksesuarlar da iste e ba lı olarak temin edilebilir : - CB EOS modeli akü destek kiti Bu kit ehir ebekesi elektri inin kısa bir süre kesilmesi durumunda otomasyon sisteminin düzgün bir ekilde çalı abilmesini sa lar. NO:Destek akü kiti motorun sabitleme tabanına tavan tarafında ba lanmalıdır. Akünün daha sonraki bir zamanda ba lanılaca ını dü ünerek motorun sabitleme tabanıyla tavan arasında minimum 50 mm uzaklık bırakılmalıdır. 3) EKN K ÖZELL KLER : 3.1 Motor Çalı ma voltajı : 230 Vac ±10%, 5060 Hz tek faz(*) Motor voltajı : 24 Vdc ebekeden çekilen güç : 180 W Ya lama : kalıcı ya lama tme ve çekme kuvvet i: 600 N Çalı ma hattı uzunlu u : 2,60 mt (PRE1 model ile 3,60 mt) Ortalama hız : 5 mtdk. Çarpma tepkisi : kontrol paneli üzerinden tork ayarları yapılabilir. Çalı ma sıklı : 100 manevra gün Limit siviçler : elektronik olarak kendinden tanımalı Servis lambası : 24 V AC, 25W, ampul E14 Çalı ma sıcaklı ı : -15ºC +60ºC Koruma sınıfı : IP X0 oplam a ırlı ı : 12 kg Ses seviyesi : <70 db (A) Ölçüler : ekil 1 e bakınız. (*) Bütün ehir ebeke voltajlarına uygundur. 3.2)SCESCE-MASCE S Kontrol Paneli ( ekil 16) Aksesuar voltajı çıkı ı : 24 Vac (en çok 180 ma ) 24 Vac V güvenlik SCE-MA (en çok 180 ma ) ork ayarı : açılmada ve kapanmada Otomatik Kapanma Süresi : 2 sn 120 sn Fla ör ba lantısı : 24 V, en çok 25 W Servis lambasının aydınlatma süresi : 90 sn Atlamalı kod özellikli radyo alıcı kartı : 433,92 MHz Kombinasyon sayısı : 4 milyar Anten Empedansı : 50 (RG58) Hafızaya alınabilir maksimum uzaktan 63 kumanda sayısı : Yava kapanma özelli i: kapanırken ~23cm, açılırken ~15cm 4) MOOR MONAJI 4.1) Ön kontroller Kapının dengede olup olmadı ını kontrol ediniz. Kapının raylar üzerinde rahat gidip geldi ini kontrol ediniz. Kapının montajı yakın zamanda yapılmamı sa, kapının bütün parçalarının a ınma durumunu kontrol ediniz. Arızalı veya a ınmı parçaları tamir ediniz veya de i tiriniz. Kapının durumu kapının otomasyon güvenilirli i ve güvenli ini do rudan do ruya etkiler. 4.2) Montaj Kutuyu açtıktan sonra yürürlükteki ulusal kurallara ba lı olarak farklı tipteki ambalaj malzemelerini (mukavva, polistren, PVC,..vb) ayırarak atınız. Kapının mevcut sürgülü kilidini ispanyolet kolundan ayırınız. G ekleme parçasını ekil 6 da gösterildi i gibi birle tiriniz. D ver.06-4

5 ÜRKÇE Yarım kol parçasını ekil 7 de gösterildi i gibi yerle tiriniz, tam uzunlu a ula mak amacıyla zincirkayı ı sıkarken destekleyen yüzeyin üzerine indiriniz. Fig.8 de gösterildi i gibi G ekleme parçasını yarım kol parçalarını üst üste ortalayarak birle tiriniz. ekil 9 da gösterildi i gibi G parçasını ambalajdan çıkan uygun vidalarla yerinden hareket edemeyecek bir ekilde vidalayınız. Böylece motor kapıya montaj edilmeye hazırdır. ekil10 da gösterildi i gibi kapının orta noktasını i aretleyin ve ray mafsallı ekleme parçasını kapı kasasına takınız.avan yeterli yükseklikteyse mafsallı parça daha yükse e takılabilir ve lento kiri ine dübeller sayesinde tutturulabilir. Uygun bir deste in yardımıyla rayın seviye ayarı, tamam olana kadar motorlu ba ı ekil 11 de görüldü ü gibi kaldırınız. ekil 12 deki gösterildi i gibi iki destekleme kolunu tavana sabitleyiniz. Her eyi tekrar kontrol ediniz ve motorun iki adet destekleme sacını motor taban plakasına sabitleyiniz. ekil 13 deki gibi ipi çekerek hareketli çekiciyi serbest bırakınız, ve çekme kolunu kapı paneline kadar getiriniz. Ambalajdan çıkan vidaları kullanarak çekme kolunu ekil 14 de gösterildi i gibi kapı paneline sıkıca tutturunuz. Ambalajdan çıkan yapı kan etiketleri tehlikeli bölgelerin yanına yapı tırınız (Fig. 5). 5) MOORUN ELEKR KSEL DONANIMININ MONAJI ( ekil 15) I) Güvenilirli i onaylanmı en az 3 mm kontak aralı ında, kısa devre ve a ırı yük korumalı, sistemi ebekeden ayırabilecek uygun özelliklerde çok kutuplu devre kesici. E er zaten mevcut de ilse 0.03 A e ik akımında güvenilirli i onaylanmı bir kısa devre rölesini otomasyon sisteminden hemen önce takınız. Qr) Kontrol paneli ve bünyesindeki alıcı M) Motor Ft) Verici fotosel Fr) Alıcı fotosel ) kanal verici Aksesuarların, ve güvenlik ve kontrol cihazlarının motorla ba lantılarını ana ebekeyi tamamen dü ük voltaj (24 V) bölümünden uygun bir kablo kelepçesi sayesinde ayrı tutarak yapınız (Figür 12 deki poz P1). Elektrik emasında gösterildi i gibi ba lantıları tamamlayınız.aksesuarların ba lantı kabloları bir kablo spirali içinden geçirilmelidir (Figür12 deki poz C1). 5.1) Klemens ba lantıları ( ekil 16) UYARI Kablolama ve tesisat i lemlerinde, teknik prensiplere ve mevcut standartlara ba lı kalınız. 24 Volt en dü ük emniyet voltajı ile beslenen kablolar alçak gerilim kablolarından fiziken ayrı tutulmalıdır; bu mümkün olamıyorsa en az 1 mm ek izolatör ile yalıtılmalıdır. Kablolar klemenslerin yanında kablo ba ı gibi ek ba lantı elemanları ile kelepçelenmelidir. UYARI! Ana ebekeye ba lantı için, uygun standartlarda minimum 3x1.5mm² kesitli çok damarlı kablo kullanılmalıdır. ayet kablo açıkta ise, en az H07RN-F, içeride (veya dı arıda plastik kablo kanalı içinde) ise en az H05VV-F 3x1.5mm² kesite e de er olmalıdır. JP1 1 rafo giri i 0 V AC 2 rafo giri i 15 V AC 3 rafo giri i 24 V AC JP14 ( yalnız SCE-MA S kontrol kartlarında mevcuttur ) 4 X1 seri çıkı 5 X2 seri çıkı 6 RX1 seri giri 7 RX2 seri giri JP5 8-9 Motor konumunun referans giri i SAR buton giri i (N.O.) SOP buton giri i (N.O.). Kullanılmıyorsa kısa devre köprüsü ba lı kalsın Fotosel giri i (N.C.) Hata giri i (N.O.) N.O. kontrol konta ıyla beraber fotoseller için giri ( ekil 16). Sadece SCE-MA ve SCE-MA S kartlarında mevcuttur. JP Motor ba lantısı: 15 motor + (gri) 16 motor - (kahverengi) V AC fla ör lambası için çıkı (en çok 25 W ) V AC en çok 180 ma çıkı lı (fotosel veya di er cihazlar için) KURULUM KILAVUZU V AC korumalı en çok 180 ma çıkı lı ( fotosel vericilerini kontrollü beslemek için) Yalnız SCE-MA ve SCE-MA S kartlarında mevcuttur Kapı-açık uyarı ı ı ı için çıkı (N.O. kontak (24 ACmax. 0.5A )) veya alternatif olarak radyo alıcı kartı ikinci kanal çıkı ı için ( kurulum paragrafına bakınız) Radyo-alıcı kartı için anten çıkı ı (25 sinyal-26 blendaj) NO: Kontrol kartı, montajcının i ini kolayla tırmak için kısa devre köprüleri ile donatılmı tır. A a ıdaki klemenslerde kısa devre köprüleri mevcuttur: 10-12, ayet açıklanan klemensler kullanılacaksa, ilgili kısa devre köprülerini çıkartınız. 6) MOOR HAREKE KONROL PARAMERELER Fonksiyon parametreleri motorun bünyesindeki ekranlı programlayıcı veya UNIPRO programlayıcısı ile de i tirilebilir. Her birinin açıklaması uygun ayarlama i lemlerinin de açıklaması ile a a ıda verilmi tir. Ayarların anlamları: - Otomatik Kapatma Zamanı: Kapının açık kalma zamanını düzenler. E er CA fonksiyonu aktif ise kapı açılma i leminden sonra önceden belirlenen otomatik kapanma süresi kadar bekler ve bu sürenin sonunda kapı otomatik olarak kapatılır. - Motor torku (itme kuvveti): Kapının açılma ve kapanma manevraları sırasında motora elektronik olarak uygulanan itme kuvvetini düzenler. UYARI: EN standartlarında gösterilen nok talarda ölçülen itme kuvveti de erinin EN standartlarında belirtilenlerden daha dü ük olup olmadıklarını kontrol ediniz. Yanlı hassasiyette yapılan ayar ki ileri veya evcil hayvanları yaralayabilir veya e yalara hasar verebilir. - 3-kademeli veya 4-kademeli fonksiyon mantı ı: Start (aç-kapa) komutu, a a ıdaki tabloda belirtildi i üzere 3-kademeli veya 4- kademeli mantı ın seçilmesine ba lı olarak kapının durumunu de i tirir. Kapı açık uyarı lambasının durumu da belirtilir. KAPININ DURUMU 4 KADEMEL 3 KADEMEL KAPI AÇIK UYARI LAMBASI Kapı kapalı Açılır Açılır Kapalı Açılmakta iken Durur ve CA devreye girer (e er CA aktifse) Durur ve CA devreye girer (e er CA aktifse) Açık Kapı açık Kapanır Kapanır Açık Kapanmakta iken Dur komutu sonrası Durur ve CA devreye girmez Durur ve açılır Yanıp söner Açılır Açılır Açık - tme Kilitlemesi: Kapının açılı ı esnasında uzaktan kumandadan ve radyo kontrol cihazından gelen start komutunun aktif hale geçmesini engeller. - Açılma sırasındaki fotoseller : Aktif edilirse, açılı esnasında fotoselleri engeller. Bu durumda, açılma sırasında fotosellerin tetiklenmesi ihmal edilir. Kapanma sırasında fotoselin tetiklenmesi kapının durmasına ve tekrar açılmasına yol açar. Aktif edilmezse, açılma sırasında fotoselin tetiklenmesi kapının durmasına ve engel ortadan kaldırıldı ında tekrar açılmasına yol açar. - Kapı-açık veya 2.nci radyo kanal uyarı ı ı ı: Aktif hale getirilirse ekil 16 da görüldü ü gibi bir 24 V AC uyarı lambasını ba lamanızı mümkün kılar. Bu durumda lamba kapının konumunu yukarıdaki tabloda belirtildi i üzere gösterir. Aktif edilmezse, 23 ve 24 no.lu klemenslere giden çıktı sinyali akımsız ve ilgili radyo kontrol cihazındaki 2 tu una her basıldı ında 1 saniye süre ile aktif hale geçen normalde açık bir konta ı gösterir. 1 tu u Start için ayrılmı tır. - Fotosel kontrolü yok: E er bu ayar aktif hale getirilirse ek kontrol konta ı ile ba lanmamı cihazların ba lanmasına imkân tanıyarak fotosel kontrolünü engeller. 7) PROGRAMLAMA 7.1) Gösterge üzerinden programlama Kart üzerindeki ekranlı programlayıcı bütün SCE kontrol panel fonksiyonlarını ayarlamanıza imkân tanır. D ver.06-5

6 ÜRKÇE ekil A ve B yi inceleyiniz. Önceden belirlenmi parametreler kö eli parantez içinde gösterilmi tir. Ekranda beliren yazılar parantez içindedir. Küçük OK tu una basarak tanıtım menüsünü ekrana getirin, OK tu una iki kez basarak tanıtım menüsünü atlayın. imdi a a ıdaki alt listelerden olu an bir menüye girmi oluyorsunuz: Parametreler, çalı ma mantıkları (Logic), radyo, dil, fabrika çıkı ayarları (default) ve arıza te his (selfdiagnosis). lk dört liste içerisindeki her bir menüde yukarıa a ı geçebilir ve alt menülerine girebilirsiniz, daha sonra OK tu u ile de erleri seçebilirsiniz. DEFAUL listesinde OK tu una basarsanız kontrol ünitesini fabrika çıkı de erlerine döndürerek tekrar programlayabilirsiniz. SELF-DIAGNOSIS listesi dı ba lantıları kontrol etmenize izin verir. Geri dönmek ve programdan çıkmak için, a a ı ve yukarı oklara aynı anda bir kaç kez basınız. ayet, DIAGNOSIS i leminin sonunda, cevap olarak OK geliyorsa, kontrol ünitesi ve ba lı cihazların do ru çalı tı ını gösterir. Not: Ekran kapalı iken (programlamıyorken) + (yukarı ok) tu u SAR fonksiyonunu yerine getirir. 7.2) UNIPRO ile programlama UNIPRO programlama cihazını UNIDA yardımcı parça ile kontrol ünitesine ba layınız ( ekil 27 e bakınız). SCE kontrol kartı UNIPRO programlama cihazını beslemedi i için uygun bir besleme devresine ihtiyaç gösterir. Parametre Menüsü (PArAM) - Otomatik Kapatma Zamanı (tca) [10s] Otomatik kapatma zamanını sn aralı ında sayısal olarak ayarlayınız. - Açılı motor torku (op torque) [50%] Motor tork de erini 1% ile 99% aralı ında sayısal olarak ayarlayın. - Kapanı motor torku (cls torque) [50%] Motor tork de erini 1% ile 99% aralı ında sayısal olarak ayarlayınız. - Alan (zone) [0] (Yalnız SCE-MA S kartlarında bulunur) Alan numarasını en az 0 ile en çok 127 arasında ayarlayınız. Seri Ba lantı paragrafına bakınız. Mantık (Logic) Menüsü (LoGIc) - CA (tca) [OFF] ON Otomatik kapanmayı aktif eder OFF Otomatik kapanmayı çıkarır - 3 Kademe4 Kademe (3 StEP) [OFF] ON 3-kademeli çalı ma mantı ı aktif yapar, durdurur ve yeniden açar. OFF 4-kademeli çalı ma mantı ını aktif yapar. - tme kilitlemesi (IbL open) [OFF] ON Açılma sırasına itme kilitlemesini aktif yapar. OFF Açılma sırasında itme kilitlemesini etkisiz kılar. - Açılı sırasında fotoseller (Photc open) [OFF] ON Yalnızca kapatma sırasında aktif yapar. OFF Açılma ve kapatma sırasında aktif yapar. - Fotosel test (test Phot) [OFF] (UNIPRO => leri çalı ma mantıkları => adres 1) (Yalnız SCE-MA ve SCE-MA S kartlarında mevcuttur) ON Fotosel kontrolünü aktif yapar OFF Fotosel kontrolünü kapatır - Kapı-açık veya 2nci radyo kanalı uyarı ı ı ı (ScR 2ch) [ON] ON 23 ve 24s klemensleri arası Kapı-açık uyarı ı ı ı olarak tanımlanmı tır. OFF 23 ve 24is uçları arası 2nci radyo kanalı olarak tanımlanmı tır. - Radyo vericisini programlama (radio ProO) [OFF] (UNIPRO => leri çalı ma mantıkları => adres 15) ON Radyo sayesinde vericinin hafızaya alınmasını mümkün kılar: 1- Önce gizli tu a (P1) ve sonra radyo menüsü sayesinde standart modda zaten hafızaya alınmı olan bir vericinin normal tu una (1, 2, 3 veya 4) basınız saniye içerisinde gizli tu a (P1) ve hafızaya alınacak olan bir vericinin normal tu una (1, 2, 3 veya 4) basınız. Alıcı, programlama modundan 10 saniye sonra çıkar; bu sürenin Bitiminden önce ba ka yeni vericiler hafızaya alınabilir. Bu modun kontrol paneli üzerinden yapılmasına gerek yoktur. OFF Radyo aracılı ıyla vericinin hafızaya alınmasını ortadan kaldırır. Vericiler sadece uygun radyo menüsünü kullanarak hafızaya alınabilir. - Sabit Kod (FIHEd code) [OFF] (UNIPRO => leri çalı ma mantıkları => adres 13) ON Alıcı sabit kod modunda çalı maya programlanır, Radyo-Verici ço altma paragrafına bakınız. OFF Alıcı atlamalı-kod modunda çalı maya programlanır, Radyo-Verici ço altma paragrafına bakınız. Ön alarm (PrE AL) [OFF] ON Motor çalı maya ba lamadan 3 saniye önce fla ör yanıp sönmeye ba lar. KURULUM KILAVUZU OFF Fla ör, motorun çalı maya ba ladı ı anda yanıp sönmeye ba lar. - Döngü (Loop) [OFF] (Yalnız SCE-MA S kartlarında) (UNIPRO => leri çalı ma mantıkları => adres 11) ON Merkezlenmi kapalı döngü ba lantısı durumunda ( ekil 26), kontrol ünitesini ON durumuna getiriniz. OFF Merkezlenmi açık döngü ba lantısı durumunda ( ekil 26), kontrol ünitesini OFF durumuna getiriniz. - MasterSlave = AçtıranAçılan Kapı (MASter) [OFF] ( Yalnız SCE- MA S kartlarında vardır) (UNIPRO => leri çalı ma mantıkları => adres 12) ON Merkezlenmi ba lantıda kontrol panel Master (Açtıran) olarak ayarlanır. ( MERKEZLENM SER BA LANI paragrafına bakınız) OFF Merkezlenmi ba lantıda kontrol panel Slave (açılan) olarak ayarlanır. ( MERKEZLENM SER BA LANI paragrafına bakınız). 8) KONROL KARI ÜZER NE ENEGRE ED LM ALICININ EKN K ÖZELL KLER Alıcı çıkı kanalları: - 1. çıkı kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına SAR komutunu gönderir çıkı kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle kontaklarının enerjilenmesini 1saniye süreyle keser. Kullanılabilir verici versiyonları unlardır: Bütün Rolling (atlamalı tip) uzaktan kumandalar ile kullanılabilir. ANEN KURULUMU 433 MHz e ayarlanmı bir anten kullanınız. Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız. Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni daha uygun pozisyona ta ıyınız. 9) ALICININ AYARLANMASI Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin klonlama ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir. Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak anlamına gelir. Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz. O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek mümkündür; örne in, alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan kaybolmu vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak mümkündür. Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı, de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı olan her hangi bir vericinin kopyalanması nı mümkün kılar. PROGRAMLAMA Vericinin yüklenmesi elle veya Eedbase yazılımı aracılı ıyla komple kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO programlama cihazı ile yapılabilir. Bu ikinci durumda alıcının programlanması ekil 27 de gösterilen UNIFLA ve UNIDA aksesuarlarını kullanarak UNIRADIO nun SCE kontrol paneline ba lanması sayesinde meydana gelir. 10) ELLE PROGRAMLAMA leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel programlama için ekil B yi inceleyerek vericilerin elle yüklenmesine geçebilirsiniz. - 1, 2, 3 veya 4 tu u sayesinde vericinin 1 no.lu çıkı ı (SAR çıkı ını) aktif hale getirmek isterseniz, vericiyi ekil B de görüldü ü gibi Start key menüsüne giriniz. - 1, 2, 3 veya 4 tu u sayesinde vericinin 2 no.lu çıkı ı (2. radyo kanalı rölesini) aktif hale getirmek isterseniz, vericiyi ekil B de görüldü ü gibi 2nd ch. key menüsüne giriniz. Not: P1 gizli tu u verici modeline ba lı olarak ekranda de i ik ekilde ortaya çıkar.rc 1-2MIO 2-4 için P1 gizli tu una basınız ( ekil B1 A). RC 4 için P1 tu unun görevi, vericinin 4 adet tu una basmaya veya pil bölmesini açtıktan sonra bir tornavida ile ( ekil B2A) iki adet P1 noktasını birbirine kısa devre etmeye kar ılık gelir. ÖNEML NO: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇIRANA) YAPI KAN U E KE N YAPI IRINIZ. Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu kodu tayin eder; bu kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. D ver.06-6

7 ÜRKÇE 11)RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALMA) UNIRADIO kurulum kılavuzundan CLONIX programlama bölümüne bakınız. 11)RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALMA) UNIRADIO kurulum kılavuzundan CLONIX programlama bölümüne bakınız. KURULUM KILAVUZU - Bölgede çalı an ünite sayısı (ileri istatistik) Adres 16: Ana açtıran kontrol ünitesine ba lı aynı bölge içinde çalı an motor sayısını gösterir. (Yalnız ana açtıran kontrol ünitesindeki kartlarda girilir). - oplam çalı an ünite sayısı (ileri istatistik) Adres 17: ba lı bulunan motor sayısını gösterir (Yalnız ana açtıran kontrol ünitesindeki kartlarda girilir). 12) MERKEZLENM SER BA LANI (Yalnız SCE-MA S kartlarında mevcuttur) SCE-MA S kontrol paneli uygun seri giri ler ve çıkı lar sayesinde bir çok otomasyon biriminin merkezlenmi bir ekilde ba lanmasına olanak tanır. Böylelikle tek bir komutu kullanarak ba lanmı olan tüm otomasyon birimlerinin açılmasını ve kapanmasını mümkün kılar. Resim 27 deki diyagramı takip ederek özel bir telefon tipinde hat kullanarak tüm kontrol kartlarını ba lamayı gerçekle tirin. Bir çiftten daha fazla bir telefon kablosuna ihtiyaç duyuldu unda aynı çiftten kabloları kullanmak kaçınılmazdır. Bir cihaz ile bir sonraki cihaz arasındaki telefon kablosunun uzunlu u 250 metreyi geçmemelidir. Bu noktada öncelikle bir ANA ( = AÇIRAN) birim tayin edip di er tüm birimleri YARDIMCI ( = AÇILAN) birim olarak ayarlamak suretiyle kontrol panellerinin her birisinin kurulumunun do ru yapılması gerekmektedir (mantık menüsüne bakın). Aynı zamanda Bölge numarasını (parametre menüsüne bakın) 0 ile 127 arasında tahsis edin. Bölge numarası, her biri bölge ana ( = açtıran) birimine cevap veren otomasyon birimi gruplarını yaratmanıza imkân tanır. Her bir bölgeye sadece tek bir ana birim tahsis edilebilir ve bölge 0 daki ana birim aynı zamanda di er bölgelerdeki yardımcı ( = açılan) birimlere de kumanda eder. Resim 26 da nokta nokta çizgiyle gösterilen seri ba lantı döngüsünü kapatmak, sadece e er UNIPRO vasıtasıyla ba lanmı cihazların adedini kontrol etmek ihtiyacınız olursa gerekir. 12.1) Merkezi kurulumlarda ekran üzerinden programlama Kart üzerinde bulunan gösterge bütün SCE kontrol panel fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır. ekil A ve B yi inceleyiniz. PARAM menüsünden bölge numarasını seçiniz, Logic menüsünden açık-kapalı döngü, ana (açtıran)yardımcı (açılan) de erlerini ayarlayınız. 12.2) Merkezi kurulumlarda Unipro ile programlama UNIDA yardımcı parçasını kullanarak UNIPRO programlama cihazını kontrol ünitesine ba layınız ( ekil 27 ye bakınız). SCE kontrol ünitesi Detaylı bilgi için UNIPRO programlama el terminali cihazı kullanımı kılavuzuna bakınız. 13) ARIZA E H S VE GÖZLEMLEME SCE paneli üzerindeki gösterge hem normal ve hem de arıza olması durumunda bazı yararlı bilgileri verir. Arıza te hisi: Arıza durumunda, göstergeye hangi cihazın kontrol edilmesi gerekti ine dair mesaj gelir: SR = SAR komutu verildi inde SOP = SOP komutu verildi inde PHO = Fotosel komutu geldi inde FL = Kontrol edilmi olan fotosellerde arıza durumunda (sadece SCE- MA ve SCE-MA S kontrol panelleri için) Bir engelle kar ıla ıldı ı zaman, SCE paneli kapıyı durdurur ve geriye hareket ettirir; aynı zamanda göstergede AMP mesajı görülür. Gözlemleme: Açılma ve kapanma esnasında, göstergede nokta ile ayrılmı dört rakam belirir, örne in lk iki rakam manevra esnasında sürekli güncellenir, ve ula ılan en yüksek torku gösterir. Son iki rakam ise parametre menüsünde ayarlanmı olan tork de erini gösterir. Bu de erler tork ayarının düzeltilebilmesine imkân sa lar. Manevra esnasında ula ılan en yüksek tork de eri ayarlanan tork de erine çok yakla ırsa, ilerde kapıda a ınma ve hafif deformasyonun ardından arızalara yol açabilir. O nedenle kurulum esnasında manevralarda ula ılan en yüksek tork de erinin (ilk iki rakamın) gözlemlenmesi, ve e er gerekiyorsa parametre menüsünde bu de erden yüzde fazla bir de erin ayarlanması tavsiye edilir. 14) SA S K statistik UNIPRO tarafından yönetilir.standart istatistiki bilgilere ilave istatistik de erler a a ıdadır: 15) Z NC R GERG AYARI (EOS) Ambalajdan çıkan motor kalibre ve kontrol edilmi tir. Zincir gerginli inin ayarlanması gerekirse, ekil 17 de gösterildi i gibi gerin. UYARI: Kopmaya kar ı yay asla tamamen sıkı tırılmamalıdır. Yayın çalı ması esnasında tamamen sıkı madı ını dikkatli bir ekilde kontrol ediniz 15.1) KAYI IN GERD R LMES (EOS-C) Ambalajdan çıkan otomasyon kalibre edilmi ve tamamen test edilmi tir. E er kayı ın gerginli inin ayarlanması gerekirse yapılacak olan i lemler ekil 17A da gösterilmi tir. 16) L M S V Ç (SINIR ALER ) AYAR MENÜSÜ SCE kontrol paneli, açma ve kapatma limit siviçleri için kurulumu basitle tiren bir ayarlama menüsü ile donatılmı tır. Kontrol paneli programlamasını anlatan ekil 18, ekil 19 ve ekil B yi inceleyerek a a ıdaki i lemleri yapınız: Uygun SCE panel menüsüne giderek limit siviç ayar i lemini ba latınız ( ekil. B). CLOSE (KAPALI) mesajı ekranda görüldü ü zaman - butonunun kapıyı kapattı ını ve + butonunun kapıyı açtı ını hatırınızda tutarak + ve - kontrol ünitesi butonlarını kullanarak kapıyı istenen kapanma pozisyonuna getiriniz. Kapı istenen pozisyona gelir gelmez kapanı limit-switch konumunu hafızaya almak için OK butonuna basınız. OPEN (açık) mesajı ekranda görüldü ü zaman, + ve - kontrol ünitesi butonları ile kapıyı istenen açılma pozisyonuna getiriniz. Kapı istenen pozisyona gelir gelmez açılı limit siviç konumunu hafızaya almak için OK butonuna basınız. NO: Bu manevralar basılı tutarak çalı tır modunda ve dü ük hızda civardaki cihazları etkilemeyecek ekilde yapılır. imdi kontrol paneli referans kamını do ru pozisyona getirebilmek için bir kısmi kapatma manevrasını ba latır, sonra ekrana REF mesajını getirir ve bekleme moduna geçer.kam, sabitleme tabanından yakla ık 270 mm mesafeye konumlandırılmalıdır ( ekil 19). Bu ölçü zincirkayı hatvesine ba lı olarak yakla ık 13 mm de i ebilir. Uyarı!! Kam, ekil.19 da 9A ve 9B detaylarında gösterildi i pozisyona getirilmelidir. Yanlı pozisyon olursa operatörün hasar görmesine sebep olabilir. Kamın pozisyonunu sabitledikten sonra OK butonuna basınız, kontrol ünitesi enkoder referans kamının pozisyonunu hafızaya almak için kapıyı tekrar açma i lemi ba latır. Bu noktada sınır anahtarının ayarı tamamlanmı sayılabilir. Kapıyı kapalı konumuna getiriniz ve motor ayar i lemlerini tamamlamak için otomatik ayara geçiniz. 17) OOMA K AYAR L SES (Autoset) Kapıyı kapanı pozisyonuna getiriniz. SCE panelindeki uygun menüye giderek otomatik ayar i lemini ba latınız ( ekil.b). OK butonuna basılır basılmaz... mesajı ekranda görülecektir, ve kontrol ünitesi, kapının hareketi için en dü ük tork de erini otomatik olarak ayarlamakta iken açılı manevrasını takiben kapanı manevrasını yapacaktır.bu i lem sırasında, fotosellerin önünün kesilmesinden ve ayrıca SAR ve SOP butonlarını ve ekranı kullanmaktan sakınınız. Bu i lemin sonunda, kontrol ünitesi en uygun tork de erlerini otomatik olarak ayarlamı olacaktır. Bu de erleri kontrol edin ve gerek duyarsanız programlama bölümünde anlatıldı ı gibi de i tirebilirsiniz. UYARI: EN standartlarında gösterilen nok talarda ölçülen itme kuvveti de erinin EN standartlarında belirtilenlerden daha dü ük olup olmadıklarını kontrol ediniz. UYARI: Otomatik ayar esnasında, engelleri te his etme fonksiyonu en uygun ekilde ayarlanamaz; montajcı motorun hareketini kontrol etmeli ve engel olu turan insan ve e yaları kapının çalı ma alanının yanına gelmesini veya bu alan içerisinde durmasını önlemelidir. 18) YAVA LAMA HIZI VE ORKU NO: En son açılı ve kapanı esnasında itme kuvveti istenen manevranın tamamlanmasına izin vermez ise, transformatör ba lantısını ekil 20 de D ver.06-7

8 ÜRKÇE KURULUM KILAVUZU görüldü ü gibi 15 V klemensinden 20 V klemensine getirerek di li motor kuvveti arttırılabilir. 19) EHL KE MANEVRASI Elektrik kesilmesi veya sistemde arıza olursa manevra, motor rayına ba lı ipi çekerek elle yapılmalıdır ( ekil 21). kinci bir çıkı ı olmayan garajlar için SM1 model ( ekil 22) veya SES model ( ekil 23) harici anahtarlı bırakma cihazı takmak zorunludur. 20) OOMASYONUN KONROLÜ Sistem normal i lemine bırakılmadan önce, a a ıdaki durumları çok dikkatli bir ekilde kontrol edin: Bütün güvenlik cihazlarının (dip siviçler, fotoseller, elektrikli motor durdurma ve geri manevra emniyet sistemi, vb.) do ru çalı ıp çalı madı ını kontrol ediniz. Kapının itme (sıkı tırma) kuvvetinin yürürlükte olan standartların belirlemi oldu u sınırlar içinde olup olmadı ını fakat her halükârda kurulum ve kullanım için çok kuvvetli olup olmadı ını kontrol ediniz. Zincir germe yayının manevralar esnasında tamamen sıkı ıp sıkı madı ını kontrol ediniz. Elle açma ve kapama i lemlerini kontrol ediniz. akılmı olan kontrol cihazları ile açılı ve kapanı ı kontrol ediniz. Normal ve tanımlanmı de erlere göre çalı mayı kontrol ediniz. Otomasyon sisteminin sökülüp ba ka bir yere kurulması için, a a ıdaki i lemleri takip ediniz: Elektrik ba lantısını ve komple harici elektrik tesisatını sistemden ayırınız. Sökülemeyen veya hasar gören parçalar olursa, bunlar de i tirilmelidir. Bu el kitabındaki tanımlar ve ekiller ba layıcı de ildir. Üretici firma istedi i zaman ve mevcut yayını güncelle tirmek taahhüdü altına girmeksizin ürünün temel özelliklerini aynen muhafaza ederek üründe teknik, üretime yönelik ve ticari anlamda uygun gördü ü iyile tirmeleri yapmak üzere her hangi bir tadilâtı yapmak hakkına sahiptir. 21) OOMASYON C HAZININ KULLANILI I Otomasyon cihazı bir uzaktan kumanda cihazı veya bir Start butonu ile kontrol edilebildi inden ve o nedenle görülmedikleri zaman bütün güvenlik cihazlarının kusursuz biçimde çalı ıp çalı madıkları sık sık kontrol edilmelidir. Herhangi bir arıza olması durumunda uzman personelden derhal yardım istenmelidir. Çocuklar sistemin çalı ma alanından uzakta tutulmalıdır. 22) OOMASYON KONROLÜ Bu kontrol cihazını kullanarak kapının otomatik olarak açılması ve kapanması sa lanır. Kurulumun ihtiyaçlarına ve özelliklerine ba lı olarak de i ik kontrol tipleri vardır (elle, uzaktan kumanda, manyetik kart giri li vs.) Farklı kontrol sistemleri için, ilgili talimatlara bakınız. Otomasyon cihazı kullananlara kontrol ve çalı tırma e itimi verilmelidir. 23) BAKIM Her hangi bir bakım i leminden önce sistemin elektrik ba lantısını kesiniz. Zincirkayı ın gerginli ini periyodik olarak (yılda iki kez) kontrol ediniz. E er takılmı larsa fotosellerin ön camlarını sık sık temizleyiniz. Elektronik kavramanın ayarını uzman teknisyene (montajcıya) kontrol ettiriniz. Her hangi bir çalı ma arızası görülür ve çözülemezse, sistemin elektrik ba lantısını kesiniz ve uzman teknisyenin (montajcının) yardımını isteyiniz. Motor kullanım dı ı kaldı ında kapının elle açılıp kapanabilmesi için elle serbest bırakma cihazı ile motoru serbest bırakınız. E er elektrik besleme kablosu hasar görmü se her hangi bir risk almamak için kablo do rudan bizim tarafımızdan veya bayiimiz tarafından veyahut benzer vasıfta bir teknisyen tarafından de i tirilmelidir. 24) AKSESUARLAR SM1 Yekpare garaj kapılarının ispanyolet sürgü kilidine takılacak olan harici tip serbest bırakma cihazı ( ekil 22). SES Kalınlı ı en fazla 50 mm gelen seksiyonel garaj kapıları için geri çekme topuzu bulunan harici tip serbest bırakma cihazı ( ekil 23). AP Motoru kapıdan uza a veya tavana yakın monte etmek için kullanılan askı profilleri ve kö ebentleri ( ekil 24). S Yayla çalı an garaj kapıları için otomatik sürgü serbest bırakma cihazı. Kontrol koluna monte edilerek kapının yan kilitleme sürgülerini otomatik olarak serbest bırakır ( ekil 25). 25) HURDAYA AYIRMA Uyarı! Bu i lem uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Parçalar yürürlükteki kurallara göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya ayırma durumunda otomasyon cihazları her hangi özel bir risk veya tehlike arz etmezler. Parçaların geri dönü ümle tekrar kullanılabilece i dü ünülerek bu malzemeler tipine göre tasnif edilmelidir (elektrik aksamı, bakır, alüminyum, plastik, vs.). 26) S SEM N SÖKÜLMES Uyarı! Bu i lem uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. D ver.06-8

9 EOS Fig.A MENÜYE G R OK tu una bas n z 8888 AJANDA +ve-tu lar na ayn anda bas n z +ve-tu lar na birlikte bas l nca aktif menüden ç k l r ve bir önceki menüye dönülür. Bu durum ana menüye kadar devam eder ve sonunda dijital gösterge kapan r. BF SCE Kontrol ünitesi yaz l m versiyonu oplam çal ma say s (X10) Bak m tarihinden sonraki çal ma say s (X10) Haf zadaki uzaktan kumanda say s 00 Önceden ayarlanm de er Parametre de er art azal veya ON OFF (Devreye almaç karma) OK tu una bas n z (Enter - Onaylama) Menü tarama + = önceki - = sonraki Mesaj: Program ilerleme durumunda Mesaj: KOI (de er yada fonksiyon hatas ) Mesaj: WAI (de er yada fonksiyon bekliyor) PARAM CA 0010 END open torque 0050 close torque ZONE 0000 LOGIC. CA off PARAMERE MENÜSÜ END 3 step off ibl open off Otomatik kapanma süresi saniye olarak verilir. fabrika=10sn min=2sn maks=120sn Aç lma tork ayar de erleri fabrika=%50 min=%1 maks=%99 Kapanma tork ayar de erleri fabrika=%50 min=%1 maks=%99 Bölge numaras de erleri fabrika=0 min=0 maks=127 Fotoc. open off test Phot off signal out off fixed code off Devam eden menüler Fig. B Loop off Master off D ver.06-9

10 EOS Fig.B Fig.B1A Fig.B2A ONCEKI MENU FIG.A RADIO Uzaktan kum. uzerindeki P1 butonuna basiniz (Fig. B1A) ADD start hidden G ZL BUON button release BIRAK P1 butonunu birakiniz ADD 2ch hidden G ZL BUON button release BIRAK 01 Uzaktan kum. uzerindeki butonuna basiniz (Fig. B2A) Uzaktan kum. uzerindeki P1 butonuna basiniz (Fig. B1A) desired SENENbutton BUON P1 butonunu birakiniz END 01 Uzaktan kum. uzerindeki butonuna basiniz (Fig. B2A) desired SENENbutton BUON READ Uzaktan kum. uzerindeki butonuna basiniz (Fig. B2A) 01 t1 ERASE 64. COD RX 1A9C 22FD 01 language IA END END DEFAUL FRA DEU ENG esp RADYO ALICI MENÜSÜ ADD: Bir adet uzaktan kumanda kontrol kart n haf zas na al r. lem sonras uzaktan kumandan n haf zada depoland numara ekranda görünür. (01-64) Add-Start: Start (aç-kapa) komutu için uzaktan kumandan n ilgili butonu tan t l r. Add 2ch: Radyo al c kart n n 2. kanal ç k için uzaktan kumandan n ilgili butonu tan t l r. READ: Radyo al c kart n n haf zas ndaki uzaktan kumanda ifresi kontrol edilir. lem sonras nda, haf za kay t numaras (01-64) ve tu ismi ( ) ekrana gelir. AUOset ERASE64: D KKA Radyo al c kart n n haf zas nda bulunan bütün kay tlar siler. COD RX: Radyo al c kart numaras n gösterir. END L sw adj close ref open OOMA K AYAR MENÜSÜ Motor tork ayarlar otomatik olarak gerçekle tirilir. D KKA: Bu i lem süresince motor engel tan ma özelli i devre d b rak l r. o yüzden çal ma an nda kap çevresinde bir canl n n veya nesnenin bulunmamas na dikkat ediniz. END LIMI SWICH AYARLAMA MENÜSÜ Aç lma ve kapanma s n r noktalar tayin edilir. Paragraf 15 ve Figür 18-19'a bak n z. D ver.06-10

11 888 8 EOS Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.7 Fig.6 Fig.8 D ver.06-11

12 EOS Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig P1 269 Fig.13 Fig.14 D ver.06-12

13 EOS Fig.15 Fig Hata F O O R A K 15 + Gri 16 - Kahverengi Hata F O S O P S A R O R A K 2 AKIM FOOSEL (2RX + 2X) AN. CANLI AN. SASE F O O R A K 1 AKIM FOOSEL (1RX + 1X) 8888 D ver.06-13

14 Fig.17 Fig.18 reg. fc close Fig.17A close KAPANMA OPEN AÇILMA OPEN Fig.19 Otomatik Kapanma mm D ver.06-14

15 Fig.20 Fig.21 Fig.22 0V ~ V ~ 20V ~ 24V ~ 0V ~ V ~ 20V ~ 24V ~ Fig.23 Fig.24 Fig.25 Fig ENCODER RX2 RX1 X2 X1 SCE S SCE-MA S SCE S 1 SCE S 2 SCE S 3... ENCODER ENCODER ENCODER RX2 RX1 X2 X1 RX2 RX1 X2 X1 RX2 RX1 X2 X1 Max. 250m D ver.06-15

16 Fig Kontaklar Kontaklar Kontaklar Kontaklar BF ÜRK YE D SR BÜÖRÜ: GÖKSU YAPI EKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük Head Office: Uzayça Caddesi No:622 Ostim Organize Sanayi Bölgesi ANKARA el: Fax: Fabrika Factory: el: Fax: stanbul ube Branch: el: Fax: D ver.06-16

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR E6900 E6900 KULLANIM ve TANITIM KILAVUZU Öncelikle TR DENT markasını tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU 1.0 - GENEL B LG LER 2 1.1 KILAVUZUN AMACI 2 1.2 HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI 3 1.3 SÖZLÜK VE TERM NOLOJ 3 1.4 TEKN K YARDIM ALMA 3 1.5 - ÜRET C N N

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI 740 D KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI DİKKAT! İnsanların emniyetini sağlamak için aşağıdaki tüm yönergeleri okumanız önemlidir. Ürünün yanlış kurulumu ve kullanımı kişisel yaralanmalara

Detaylı

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER...

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... 5 1.1 SON KULLANICI Ç N AVANTAJLARI... 6 1.1.1 Son kullanıcıiçin önemli avantajlar... 6 1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR... 8 1.2.1 Montaj elemanıaçısından önemli

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu

Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu tr Kullanma kılavuzu FI24.. FI18.. Dondurucu İçindekilertrKul anma kı lavuzu Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 4 Cihazın kurulması... 4 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS SN-358 SKYPE SN-358 PLUS TR * SENAO nun yüksek kaliteli ürünlerinden biri olan bu SN-358 Skype/SN-358 PLUS kablosuz telefonu satın aldı ınız için te ekkür ederiz. * En iyi performansı elde etmek için kullanımdan

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS15052 çindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Ba langıç

Detaylı

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014 Vipeks Vipeks ELEKTRONiK ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 1.00 Tarih/Date: 28.01.2014 Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

PJD6243 DLP Projektör

PJD6243 DLP Projektör PJD6243 DLP Projektör Model No. VS14425 Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii Madde Önerilen Maksimum 1 PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_TRK Rev. 1A 12-12-11 Ürün ömrünün bitiminde ürünün

Detaylı