Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HAVA PERDESÝ MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU STANDART TURBO ISITICILI TURBO ISITICILI

2 Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde itina ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi bulunan AIRFEL, 1999 yýlýnda iklimlendirme sektöründe baþlayan ve SANKO Holding bünyesinde geliþmeye devam ederek Türkiye genelinde yaygýn satýþ ve servis aðý ile tüketiciye hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, tüketicilere dünya standartlarýnda ürün ve hizmet saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktýr. Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica ederiz. AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri, tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý içermektedir. Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz. AIRFEL ile yýllarca ýsýnmanýz dileðiyle TS EN 483 TS EN 625 Bu kýlavuzun bazý bölümlerinde aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr. DÝKKAT YASAK : Özel dikkat gerektirir. : Kesinlikle yapýlmalýdýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Genel Uyarýlar Güvenlik Uyarýlarý Kombinizin Daha Verimli Kullanýlmasý için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kombi'nin Tanýtýmý 4.1. Ana Fonksiyonlarý Ýþlevsel Parçalarý Sirkülasyon Pompasý Çalýþma Eðrisi Tesisat Devresi Teknik Parametreler Kullanýcý Talimatlarý Kontrol Paneli Kalorifer Tesisatýna Su doldurma, Ekleme ve Boþaltma Çalýþtýrma Öncesi Kontroller Çalýþtýrma Arýza Kodlarý ve Çözüm Teknikleri Periyodik Bakým Montaj Kurallarý Ambalajýndan Çýkarma Boyutlar Montaj Yeri ve Þartlarý Kurulum Tesisat Baðlantýlarý Gaz Borularýnýn Baðlanmasý Hermetik Bacanýn Montajý Eþ Merkezli Baca Eþ Merkezli Baca'nýn Montajý Ýlave Baca Borularýnýn Baðlanmasý Eþ Merkezli Baca Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar LPG Gaz Dönüþümü Elektrik & Elektronik Devre Þemasý 7. Garanti Þartlarý ve Garanti Belgesi Sayfa

4 ON/OFF OFF HIGH SPEED LOW SPEED BARRI ER TURBO MODEL ISITICILI, UZAKTAN KUMANDALI HAVA PERDESÝ Hava Çýkýþ Aralýðý 2.Hava Yönlendirme Flaplarý 3.Ön Havalandýrma Sacý 4.Hava giriþ Perforesi 5.Yan Kapak Plastiði 6.Rezistans 7.Duvar kumanda paneli 8.Devir Anahtarý(duvar kum. paneli) 9.Rezistans Anahtarý(duvar kum. paneli) 10.Açma/Kapama Anahtarý(duvar kum. paneli) 11.Uzaktan Kumanda 12.Açma/Kapama Anahtarý(Uzaktan Kumanda) 13.Devir Anahtarý(Uzaktan Kumanda) 14.Rezistans Anahtarý(Uzaktan Kumanda) KOD NUMARASI HPH

5 ON/OFF OFF HIGH SPEED LOW SPEED BARRI ER TURBO & STANDART MODEL ISITICISIZ UZAKTAN KUMANDALI HAVA PERDESÝ Açma/Kapama Anahtarý 2. Devir Arttýrma Butonu 3. Hava Çýkýþ Aralýðý 4. Hava Yönlendirme Flaplarý 5. Hava giriþ Perforesi 6. Yan Kapak Plastiði 7. Uzaktan Kumanda 8. Açma/Kapama Butonu 9. Devir Arttýrma Butonu KOD NUMARASI HPS

6 Kahve Beyaz-out Mavi Siyah-out ISITICISIZ KUMANDA KONTROLLÜ HAVA PERDESÝ ELEKTRÝK ÞEMASI MOTOR M 220 VAC BEYAZ Mavi Gri Siyah N N NC L M1 M2 M3 B A : Kumanda Kartý B : Eleltronik Devre M : 1 ~ Motor : Topraklama Baðlantýsý A ANAHTAR DEVRESÝ ISITICILI MODEL HAVA PERDESÝ ELEKTRÝK ÞEMASI Nötr Nötr Opsiyonel Proxswitch Beyaz - Siyah: Metal Görünce 1. Devir R S T Sekizli Data kablosu Röle-1 Röle-2 Röle-3 Rezistans Röleleri out POWER KARTI Kontrol Kartý Konnektör Kartý 6 lý 15cm ara kablo Toprak Fan Motoru M N NC L 230VAC 03

7 CÝHAZ HAKKINDA DÝKKAT EDÝLECEK GÜVENLÝK KURALLARI Bütün elektrik tesisatý kalifiye bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Satýn almýþ olduðunuz ürün için gerekli olan þebeke gerilimi ürün montajýndan önce saðlanmalýdýr. Yetkisiz kiþilerce yapýlan kurulum düþük performansla çalýþmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir. Montajda elektrik besleme kablosu, bir yere sýkýþtýrýlmaya, ezilmeye maruz býrakýlmamalýdýr. Besleme kordonu hasarlanýrsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçýsý veya onun servis acentesi ya da ayný derecede ehil bir personel tarafýndan deðiþtirilmelidir Ürünümüz mekanýnýzýn dýþarýyla baðlantýsýný hava ile kesmek amaçlý kullanýlmalýdýr. Tek baþýna ýsýtmak amaçlý kullanýlmamalýdýr. Ürünün hava emiþ delikleri kesinlikle kapatýlmamalýdýr. Bu þekilde kullanýlmasý durumunda arýza riski vardýr ve garanti kapsamý dýþýna çýkar. Cihazýnýzda topraklý bir besleme kablosu vardýr. Mutlaka topraklama baðlantýsý yapýlmalýdýr. Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriðini kesebilmek amacýyla ürün baðlantýnýzý sigortalý yapýnýz. Cihazýnýza bakým yapmadan önce enerjisini kesiniz Kullaným esnasýnda yabancý maddelerin (kalem tornavida vb.) fan pervanesine temasý engellenmelidir. ÖNEMLÝ Güvenliginiz için Cihaz baðlantýnýzda sigorta kullanýnýz. Baðlantý þekilleri ve sigorta bilgileri için aþaðýdaki bilgileri inceleyiniz 04

8 Isýtýcýsýz Hava perdeleri için 230V 50Hz elektrik hattý yeterlidir. Isýtýcýlý Hava Perdeleri için (3 Faz) 400 V 3N 50 Hz elektrik hattý yeterlidir. Cihazýnýzýn teknik detaylarý için tablolarýmýzý inceleyiniz. Güvenli Montaj için: Elektrik hattýnda kullanýlacak kablo özellikleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Model 1-5 mt 5-20 mt Isýtýcýsýz Model 3X1,5mm nyf kablo 3X2,5mmnyf kablo Isýtýcýlý Model 5X4mmnyf kablo 5X6mmnyf kablo 3 faz güç kaynaðý için kullanýlacak sigortalar aþaðýdaki tabloda belirtilen deðerlere uygun olmalýdýr. Cihaz ýsýsal gücü(kw) Kullanýlacak Sigorta (Amp/Faz) 7, , , CÝHAZIN TANITILMASI Cihazýnýzda kullanýlan parçalarýn isim ve kod numaralarý Cihaz parça resimlerinde belirtilmiþtir. Cihazýnýzý daha iyi tanýmak için resmi incelemeniz tavsiye olunur. Almýþ olduðunuz cihaz yüksek hava hýzý ve debisine sahiptir. Bundan dolayý cihazýn devir hýzýný hava þartlarýna göre ayarlamanýz gerekir. Rüzgarlý havalarda yüksek devir, rüzgarsýz havalarda düþük devirde çalýþtýrýnýz. Isýtýcýlý modellerde belirtilen þebeke gerilim deðerlerine uygun olarak elektrik tesisasýtýný çektirmeniz gerekmektedir. (lütfen yukarýdaki güvenlik kurallarýna uyunuz) Almýþ olduðunuz cihaz, oda sýcaklýðýnda almýþ olduðu havayý ýsýtarak kapý açýklýðýndan aþaðýya doðru vermek yöntemiyle çalýþýr. Cihazýnýzýn hava çýkýþ sýcaklýðý oda sýcaklýðýna baðlýdýr. Cihazýnýz, teknik deðerler tablosunda yazan güç deðerlerinde rezistanslarla ýsýtmaktadýr. 05

9 STANDART AKSESUARLAR Montaj malzemeleri OPSÝYONEL AKSESUARLAR Otomatik Kapý Sensörü (switch); Isýtýcýlý cihazýnýzýn otomatik kapýlara adaptasyonunu saðlamak için tasarlanmýþtýr. Cihazýnýz kapý açýldýðýnda ayarladýðýnýz (herhangi bir motor devir hýzý) konumda çalýþýr. Kapý kapandýðý an motor devri en düþük devir konumuna geçerek daha etkin ýsýtma saðlar. Böylece müþteriniz içeri girdiðinde daha sýcak hava üflemiþ olur. Sensör montajý için cihazýnýz üzerinde giriþ soketi bulunmaktadýr. Sensör üzerinde bulunan soketi cihaza takmanýz yeterlidir. Sensör kapý hareketinialgýlayacak þekilde monte edilmelidir. Sensör baðlantýsýnýn yapýlmasý için cihaz Elektrik Þemasýný kontrol ediniz. Sensör kapýnýn açýlýr kanatlarýna dik olarak monte edilmelidir. Aksi takdirde cihazýnýzýn bu özelliði çalýþmayacaktýr. Sensör, kapýya monte edilmeden önce mutlaka cihazla beraber kontrol edilmelidir. Sensör kontrolü için cihazýnýzý 3. Devirde çalýþtýrýnýz. Sensör soketini cihazýnýza takýnýz. Sensör önüne herhangi bir metali yatay olarak yaklaþtýrýnýz. Sensör metali alðýladýðýnda cihazýnýz otomatik olarak 1. Devire düþecektir. CÝHAZIN FONKSÝYONLARI KURULUM CÝHAZI AMBALAJINDAN ÇIKARMA Cihazýnýzda bir deformasyon olmadýðýný kontrol ediniz. Nakliyeden kaynaklanan problemler derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir. Görülen hatalar ayrýca satýcýya da bildirilmelidir. Çocuklarýn ambalaj malzemeleriyle oynamasýna izin vermeyiniz 06

10 CÝHAZIN KONUMU Cihazýnýz kapýnýzýn konumuna göre duvara veya tavana monte edilebilir. (cihazýnýzý size en yakýn yetkili servisimize monte ettiriniz. Þayet yetkili servisimiz gelemiyorsa ehliyetli bir elektrikçiye montaj yaptýrýnýz). Ürün montajýnda dikkat edilmesi gereken hususlar kullanma kýlavuzunda resimlerle gösterilmiþtir. Isýtýcýlý modellerin montajýndan önce, mutlaka gerekli elektrik tesisatýný, ehliyetli bir elektrikçiye çektiriniz. Tesisat çekilmeden önce, Kullanma kýlavuzunda belirtilen deðerleri kontrol ediniz. Not: Isýtýcýlý model cihazýnýzý en az 1,8 mt yüksekliðe monte ediniz. CÝHAZIN ELEKTRÝK BAÐLANTISININ YAPILMASI Cihazýn arka klemens kutusunda elektrik baðlantý kablolarý bulunmaktadýr. Kablolar þebekeden gelen kablo uçlarýna baðlanmalýdýr. Kablo baðlantýlarýnýn yapýlmasý için elektrik baðlantý þemalarýný kontrol ediniz. ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Cihazýnýzý verimli çalýþtýrabilmek için kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýz elektrik baðlantýsý yapýldýktan sonra çalýþtýrmaya hazýrdýr. Isýtýcýlý Uzaktan Kumandalý Hava Perdesi Isýtýcýlý model Hava Perdesinin çalýþtýrýlmasý için, cihazýnýzla beraber verilen manuel anahtar panelini veya uzaktan kumandayý kullanabilirsiniz. Cihazýnýzýn motor devrini ve ýsýtma fonksiyonunu hava þartlarýna uygun olarak ayarlayýnýz. Ortam havasýnýn sýcaklýðýna göre, cihaz üzerindeki kablolu kumanda veya uzaktan kumanda üzerindeki ýsýtýcý düðmesinden (kýrmýzý renkli) ayarlayabilirsiniz. Kumanda üzerinde kýrmýzý renkte bellirtilen buton ýsýtýcý butonudur. Kumanda üzerinde mavi renkte belirtilen buton devir butonudur. 07

11 Cihazýnýz kumanda üzerinde bulunan on/of butonuna bastýðýnýzda çalýþmaya baþlar. Cihazýnýz 3 devirlidir. Cihazýnýzýn motor devrini arttýrmak istediðinizde devir butonuna basmanýz yeterlidir. Motor devrini düþürmek için tekrar devir butonuna basýnýz. Devir butonuna her basýþýnýzda motor devri 3. Seviyeye kadar artar ve tekrar butona basmanýz durumundamotor devridüþmeyebaþlar. Cihazýnýzýn ýsýtýcýlarýný çalýþtýrmak için ýsýtýcý düðmesine basmanýz yeterlidir. Isýtýcý butonuna bir kez basmanýz durumunda rezistanslardan 2 adetini çalýþtýrmýþ olursunuz. Isýtýcý butonuna ikinci kez basýþýnýzda 4 adet rezistansý çalýþtýrmýþ olursunuz. Rezistans butonuna üçüncü kez basýþýnýzda tüm rezistanslar çalýþacaktýr. Rezistanslarýn çalýþmasýný sonlandýrmak için ýsýtýcý butonuna her kademe için tekrar basmanýz gereklidir. Ortam sýcaklýðýnýn fazla olmasý durumunda rezistanslarýn tamamýný açmamanýz önerilir. Uyarý: Cihazýnýzý Kendi üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde bulunan Açma/Kapatma düðmesinden kapatýnýz. Þartelden kapatmayýnýz. Cihazýnýzda ýsý kontrol sistemi mevcuttur. Isýtýcýlý modellerde cihaz kumanda üzerindeki düðmesinden kapatýldýðýnda cihaz, içerisinde bulunan ýsýnýn düþürülmesi için 2 dk kendiliðinden çalýþacaktýr. Cihaz içerisi belirlenen ýsýya düþtüðünde kapanacaktýr. Cihazýnýzý sigortadan kapatmanýz istenmeyen arýzalara sebep olabilir. Isýtýcýsýz Uzaktan Kumandalý Hava Perdesi Isýtýcýsýz uzaktan kumandalý Hava Perdesinin çalýþtýrýlmasý için uzaktan kumanda cihazýný veya ürün üzerindeki düðmeleri kullanabilirsiniz. Ürün üzerindeki düðmelerden Açma/Kapama düðmesine basýnýz. Cihazýnýzýn devir ayarlama düðmesinden hava þartlarýna uygun olarak motor devrini ayarlayýnýz. Cihazýnýz ayarladýðýnýz konumda çalýþmaya baþlayacaktýr. Uzaktan kumanda cihazýný kullanarak çalýþtýrmak istediðinizde Açma/Kapama düðmesine basýnýz. Devir arttýrmak için devir düðmesine basýnýz. Devir düðmesine her basýþýnýzda cihazýn devri artacaktýr. Son devirden sonra düðmeye bastýðýnýzda devir düþecektir. Kapatmak içinaçma/kapatma düðmesine tekrar basýnýz. 08

12 BAKIM VE TEMÝZLEME Cihazýnýzýn daha verimli çalýþmasý için, Hava perdesinin gövdesini ve özellikle hava giriþini saðlayan kýsmý haftada bir kez nemli bezle siliniz. Hava giriþ kýsmýný tozdan muhafaza ediniz. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyleri sývý deterjan veya alkol ile ýslatýlmýþ bir bezle silinmelidir. Hiçbir zaman aþýndýrýcý, asit ve petrol içeren ürünlerle silmeyiniz. Cihazýn temizlenmesi sýrasýnda enerjisini tamamen kesiniz. ÜRÜN ÇALIÞMIYOR ÝSE Cihazýnýzýn çalýþmamasý durumunda, servisle temasa geçmeden önce; Cihaz için gerekli elektrik deðerleri cihaz giriþinde mevcut mu? (Elektrik þebekesinde bulunan aþýrý dalgalanmada cihazýnýz verimli çalýþmayacaktýr.) Bu konuda ehliyetli bir elektrikçiden yardým alýnýz. Cihazýnýzý 170 V (Volt) altýnda açmayýnýz. Þebeke gerilimi 170 V altýna düþtüðünde cihazýnýz zarar görebilir. Cihazýnýzýn bakýmý zamanýnda yapýldý mý? Bakýmýn zamanýnda yapýlmamasý cihazýnýzda bulunan pervanelerin dönmemesine sebep olur. Pervanelerin dönmemesi neticesinde motor zorlandýðý için daha büyük hasarlara neden olabilir. Pervanelerin dönmediðini gördüðünüz an cihazýn enerjisini kesiniz. Kumanda Çalýþmýyor ise; Pilleri kontrol ediniz. Pil baþlýklarýnýn temas edip etmediðini kontrol ediniz. Ürününüz yeterli hava hýzýna sahip deðilse; hava emiþ perforesinin önünün kapalý olmamasýna dikkat ediniz. Üründe aþýrý ses ve vibrasyon varsa; Pervanelerin hasar görüp görmediðini kontrol ediniz. Þayet pervaneler hasar görmüþse en yakýn servisimize müracaat ediniz. 09

13 DUVAR CÝHAZIN DUVARA MONTAJI C B VÝDALAYINIZ A DUVAR VÝDALAYINIZ ÜRÜN HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H ÜRÜN MONTAJ MESAFELERÝ MONTAJ MESAFELERÝ A (mm) B(mm) C(mm)

14 CÝHAZIN TAVANA MONTAJI B C VÝDALAYINIZ VÝDALAYINIZ A VÝDALAYINIZ VÝDALAYINIZ ÜRÜN HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H HPS/H ÜRÜN MONTAJ MESAFELERÝ MONTAJ MESAFELERÝ A (mm) B(mm) C(mm)

15 12

16 13

17 MOTOR GÜCÜ MOTOR HIZI HAVA HIZI (0 MT) V/P/Hz W RPM µf M/SN M³/H DB/(A) MM MM MM KG CM /1/ /1200/1300 3,15 9,9/11,3/13,8 1450/1700/ /1200/ /1200/ /1200/ /1200/ /1200/ /2100/ /2500/ /2950/ /3350/ /3750/ /1100/ /1300/ /1500/ /1700/ /1900/ /2100/220 26, , , , , ,5 350 HPS HPS HPS HPS HPS HPS /1/ /1/ /1/ /1/ /1/50 9,9/11,3/13,8 9,9/11,3/13,8 9,9/11,3/13,8 9,9/11,3/13,8 9,9/11,3/13,8 59/61/65 59/62/66 60/63/66 62/65/67 62/65/67 62/65/67 14

18 NOT

19 HAVA PERDESÝ Model: Seri No: GENEL MÜDÜR Teslim Tarihi, Yeri: Fatura Tarihi, No: Satýcý Firma : Adres: Tel / Faks: Satýcý Firma (Kaþe / Ýmza): GARANTÝ BELGESÝ Ürünün kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve yetkili servis elemanlarý dýþýndaki þahýslar tarafýndan bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale edilmemiþ olmasý þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamen malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yýldýr. Garanti kapsamý içinde yapýlan iþlemler için iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka bir ad altýnda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapýlacak tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 (OTUZ) iþ günüdür. Bu süre ürünün yetkili servislerimize, yetkili servislerimiz bulunmamasý durumunda Yetkili Satýcýlarýmýza veya Firmamýza bildirildiði tarihten itibaren baþlar. Arýzanýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir. Arýzanýn giderilmesi ürünün bulunduðu yerde veya Yetkili Servislerimizde yapýlabilir. Müþterimizin buna onayý þarttýr. Ancak; -Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasýyla üründen yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, -Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý -Yetkili Servislerimizce; mevcut olmamasý halinde sýrasýyla Yetkili satýcýmýz, bayi, acente temsilciliðimizden birisinin bölgeye en yakýn servis yetkilisiyle birlikte veya firmamýz yetkilisince düzenlenecek raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. Garanti belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðüne baþvurulabilir. Bu Garanti Belgesinin kullanýlmasýna 4077 sayýlý Kanun ile bu Kanunca dayanýlarak düzenlenen TRKGM - 95/ sayýlý Teblið uyarýnca TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. MÜÞTERÝNÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKENLER Airfel tarafýndan verilen bu garanti, ürünün normalin dýþýnda kullanýlmasýndan doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýdaki durumlar da garanti dýþýdýr: Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar, Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar, Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar, Yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek arýzalar ve hasarlar. Ürünün kullanma kýlavuzlarýnda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar. Yukarýda belirtilen arýzalarýn giderilmesi ücret karþýlýðýnda yapýlýr. Garanti, bu belgenin diðer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnýzca üründe meydana gelecek arýzalar için geçerli olup, bunun dýþýnda, garanti belgesine dayanýlarak, herhangi bir isim altýnda hak ve tazminat talep edilemez. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir. Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý no'lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmiþtir. AIRFEL ISITMA VE SOÐUTMA SÝSTEMLERÝ SAN. TÝC. A.Þ. Sani Konukoðlu Bulvarý Üzeri Þehitkamil / GAZÝANTEP Tel: Faks:

20 ÇAÐRI MERKEZÝ www airfel com GÜN Kesintisiz Hizmet %100 MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAYGIN SERVÝS GARANTÝ AVANTAJLARI KKKECOFEL0308-R2 Airfel Isýtma ve Soðutma Sistemleri San. Tic. A.Þ. Genel Müdürlük: Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / ÝSTANBUL Tel: (0216) Pbx Faks: (0216) Akdeniz Bölge Müdürlüðü Burhanettin Onat Cad. Atiye Akdemi Apt. A-Blok No: 79 / 9 ANTALYA Tel : (0242) Faks: (0242) Ege Bölge Müdürlüðü Tesisat Ýþ Merkezi 1443 Sok. B Blok No: 2-T Yeniþehir / ÝZMÝR Tel : (0232) Faks : (0232) Ýç Anadolu Bölge Müdürlüðü Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 114 E Blok D:3 Balgat / ANKARA Tel : (0312) Faks: (0312) Güneydoðu Bölge Müdürlüðü Fabrika Fevzi Çakmak Bulvarý No: 66/A GAZÝANTEP Tel : (0342) Faks: (0342) Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek / SAKARYA Tel : (0264) (5 Hat) Faks: (0264) Fabrika Velimeþe Köyü. Hacýþeremet Mevkii 7-8 km. Çorlu / TEKÝRDAÐ Tel : (0282) Faks : (0282)

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-1 AC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-5 DC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı