Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference"

Transkript

1 Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference

2 Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya da test yöntemlerini bildirimde bulunmaksýzýn ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin deðiþtirme hakký saklý tutulmuþtur. Bu yayýn veya bu yayýnýn herhangi bir kýsmý iznimiz olmaksýzýn çoðaltýlamaz veya tercüme edilemez. Hatalar ve eksik kýsýmlar bulunabilir. Ford Motor Company 2010 Tüm haklarý saklýdýr. Parça numarasý: (CG3441en) 06/ E108837

3 Ýçindekiler Giriþ Bu el kitabý hakkýnda...5 Semboller sözlüðü...5 Parçalar ve aksesuarlar...5 Kýsaca Kýsaca...8 Çocuk güvenliði Çocuk koltuklarý...15 Yükseltici minderler...16 ISOFIX baðlantý noktalarý...17 Çocuk emniyet kilitleri...19 Yolcu koruma Çalýþma ilkeleri...20 Emniyet kemerlerinin baðlanmasý...22 Emniyet kemeri yükseklik ayarý...23 Hamilelik süresince emniyet kemerinin kullanýlmasý...23 Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý...23 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Radyo frekanslarý ile ilgili genel bilgiler...25 Uzaktan kumandanýn programlanmasý...25 Uzaktan kumanda pilinin deðiþtirilmesi...26 Kilitler Kilitleme ve kilit açma...27 Ýmmobilizer (Araç Hareketsizleþtirme) sistemi Çalýþma ilkeleri...29 Kodlanmýþ anahtarlar...29 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreye girmesi...29 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreden çýkarýlmasý...29 Alarm Alarmýn devreye girmesi...30 Alarmýn devreden çýkarýlmasý...30 Direksiyon simidi Direksiyon simidinin ayarlanmasý...31 Müzik sistemi kumandasý...31 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Ön cam silecekleri...33 Ön cam yýkayýcýlarý...34 Arka cam sileceði ve yýkayýcýlarý...34 Ön cam silecek fýskiyelerinin ayarlanmasý...35 Silecek lastiklerinin kontrol edilmesi...35 Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi...36 Aydýnlatma Far kumandasý...37 Ön sis lambalarý...38 Arka sis lambalarý...38 Far seviyelendirme...39 Dörtlü flaþörler...39 Sinyaller...40 Ýç aydýnlatma...40 Farýn sökülmesi...41 Ampul deðiþtirilmesi...42 Ampul teknik özellik tablosu...46 Camlar ve aynalar Elektrikli camlar...48 Dýþ dikiz aynalarý...48 Elektrikli dýþ dikiz aynalarý...48 Göstergeler Göstergeler...50 Uyarý lambalarý ve göstergeler...51 Bilgi ekranlarý Genel bilgiler...54 Kiþisel ayarlar...55 Bilgi mesajlarý

4 Ýçindekiler Klima kumandasý Çalýþma ilkeleri...59 Havalandýrma kanallarý...59 Manuel klima kumandasý...59 Otomatik klima kumandasý...61 Isýtmalý camlar ve aynalar...63 Yardýmcý ýsýtýcý...63 Tavan penceresi...63 Koltuklar Doðru konumda oturma...65 Elle ayarlanabilen koltuklar...65 Arka koltuklar...66 Baþ destekleri...67 Isýtmalý koltuklar...68 Ön koltuk kol dayanaðý...69 Konfor özellikleri Çakmak...70 Torpido gözü...70 Eþya bölmeleri...70 Arka koltuk kol dayanaðý...72 Paspaslar...72 Motorun çalýþtýrýlmasý Genel bilgiler...73 Kontak anahtarý...73 Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý...73 Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý...74 Dizel motorun çalýþtýrýlmasý...74 Motorun durdurulmasý...75 Yakýt ve yakýt doldurma Güvenlik önlemleri...76 Yakýt kalitesi - Benzinli...76 Yakýt kalitesi - Dizel...76 Egzoz gazý dönüþtürücüsü (katalitik konvertör)...76 Yakýt dolum kapaðý...77 Yakýt doldurma...77 Yakýt tüketimi...77 Teknik özellikler...77 Vites kutusu Düz vites kutusu...79 Otomatik vites kutusu 4 Vitesli Otomatik Vites Kutusu (4F27E)...80 Frenler Çalýþma ilkeleri...83 ABS li sürüþle ilgili ipuçlarý...83 El freni...83 Denge denetimi (ESP) Çalýþma ilkeleri...84 Denge denetiminin (ESP) kullanýmý...84 Park sensörü Çalýþma ilkeleri...86 Park sensörünün kullanýmý...86 Yük taþýma Genel bilgiler...88 Bagaj kapaklarý...88 Port bagaj ve yük taþýyýcýlar...88 Çekme Römork çekme...90 Çýkartýlabilir çeki demiri...90 Sürüþle ilgili ipuçlarý Genel sürüþ hususlarý...94 Rodaj...94 Soðuk hava önlemleri...94 Sudan geçerken...94 Acil durum donanýmý Ýlk yardým çantasý...95 Uyarý üçgeni

5 Ýçindekiler Çarpýþma sonrasý durum Yakýt kesme anahtarý...96 Sigortalar Sigortanýn deðiþtirilmesi...98 Sigorta etiketleri...98 Sigorta kutularýnýn yerleri Araç kurtarma Çekme noktalarý Aracýn dört tekerlek üzerinde çekilmesi Bakým Genel bilgiler Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý Motor bölmesine genel bakýþ 1.25L Duratec-16V (Sigma)/1.4L Duratec-16V (Sigma)/ 1.6L Duratec- 16V (Sigma) Motor bölmesine genel bakýþ 1.4L Duratorq-TDCi (Dizel) Motor bölmesine genel bakýþ 1.6L Duratorq-TDCi (Dizel) Motor yaðý kontrolü Motor soðutma sývýsý kontrolü Fren ve debriyaj (kavrama) sývýsý kontrolü Hidrolik direksiyon sývýsý kontrolü Yýkama suyu kontrolü Teknik özellikler Araç bakýmý Dýþ temizlik Ýç temizlik Küçük boya hasarýnýn onarýlmasý Akü Aktarma kablolarýnýn kullanýlmasý Tekerleðin deðiþtirilmesi Lastik onarým kiti Lastik bakýmý Kýþ lastiklerinin kullanýmý Kar zincirlerinin kullanýmý Teknik özellikler Araç tanýmlama Araç kimlik plakasý Araç kimlik numarasý (VIN) Motor seri numarasý Teknik özellikler Boyutlar Telefon Genel bilgiler Telefon kurulumu Bluetooth kurulumu Telefon kumandalarý Telefonun kullanýlmasý - Navigasyon (Yön Bulma) sistemi olmayan araçlar Telefonun kullanýlmasý - Travel Pilot EX sistemi olan araçlar Sesli kumanda Çalýþma ilkeleri Sesli kumandanýn kullanýmý Müzik sistemi birimi komutlarý Telefon komutlarý Navigasyon (Yön Bulma) sistemi komutlarý Klima kumandasý komutlarý Ekler Elektromanyetik uyumluluk Tip onaylarý Tekerlekler ve lastikler Genel bilgiler

6 4

7 Giriþ BU EL KÝTABI HAKKINDA Ford u tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Aracýnýzýn özelliklerini daha iyi öðrenmek için gerekli zamaný ayýrýnýz. Hakkýnda ne kadar fazla bilgi sahibi olur ve özelliklerini ne kadar iyi anlarsanýz, aracýnýzý sürerken o kadar çok güvende olur ve sürüþten o kadar keyif alýrsýnýz. UYARI Aracýnýzdaki kumandalarý kullanýrken ve aracýnýzýn özelliklerinden yararlanýrken aracý daima dikkatli kullanýnýz. Not: Bu el kitabý, araç özelliklerini ve bu araç sýnýfýndaki seçenekleri bazen bu özellikler ve seçenekler kullanýlmaya baþlamadan önce de açýklamaktadýr. Bu nedenle buradaki bazý özellikler sizin aracýnýz için geçerli olmayabilir. Not: Bu el kitabýndaki resimlerin bazýlarý farklý modeller için kullanýlmýþ olabilir bu yüzden aracýnýzdakilerle farklýlýk gösterebilir. Bununla beraber resimlerdeki önemli bilgiler daima doðrudur. Not: Aracýnýzý her zaman, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir þekilde kullanýp çalýþtýrýnýz. Not: Aracýnýzý satarken bu el kitabýný da yeni kullanýcýya teslim ediniz. Kullanýcý el kitabý aracýnýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu araç alerji yapmayan özelliklerinden dolayý uluslararasý yetkili test kuruluþu TÜV ün onayýný almýþtýr. Bu aracýn iç mekanýnýn üretimi için kullanýlan bütün malzemeler, TÜV Produkt ve Umwelt GmbH tarafýndan hazýrlanan TÜV TOXPROOF Araç Ýçi Kriter Kataloðunda bulunan gereksinimleri karþýlamaktadýr ve alerjik tepki riskini en aza indirecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ayrýca etkili bir polen filtresi de yolcularý dýþarýdaki havada bulunan alerjik parçacýklara karþý korur. Daha fazla bilgi için adresinden TÜV e bakýnýz. SEMBOLLER SÖZLÜÐÜ Bu el kitabýndaki uyarý sembolleri UYARI Uyarý sembolleri ile belirtilen talimatlarý izlemediðiniz takdirde kendiniz ve diðerlerini ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara maruz býrakabilirsiniz. DÝKKAT Dikkat sembolü ile belirtilen talimatlara uymadýðýnýz takdirde aracýnýzý hasara uðratabilirsiniz. Aracýnýzdaki uyarý sembolleri Bu sembolü gördüðünüz zaman, herhangi bir þeye dokunmadan ve ayarlamaya çalýþmadan önce bu el kitabýnýn ilgili kýsmýna baþvurmanýz gerekmektedir. PARÇALAR VE AKSESUARLAR Ford aracýnýz, yüksek kaliteli Ford Orijinal Parçalarý kullanýlarak en yüksek standartlarla üretilmiþtir. Aracýnýzý yýllarca keyifle kullanabilirsiniz. 5

8 Giriþ Beklenmeyen bir durum gerçekleþir ve önemli bir parçanýn deðiþtirilmesi gerekirse, Ford Orijinal Yedek Parçalarý dýþýnda bir parça kullanmamanýzý tavsiye ederiz. Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýlmasý aracýnýzýn kaza öncesindeki haline dönmesini ve ikinci el deðerini korumasýný saðlar. Ford Orijinal Yedek Parçalarý, Ford'un en katý güvenlik koþullarýna ve yüksek güvenilirlik standartlarýna uygundur. Kýsacasý, yedek parça ve iþçilik maliyetleri de dahil olmak üzere en iyi toplam onarým deðerini sunarlar. Þimdi size sunulan parçanýn Ford Orijinal Yedek Parçasý olup olmadýðýný anlamak daha kolay. Ford Orijinal Yedek Parçasý olmasý halinde aþaðýdaki parçalarda Ford logosu bulunur. Onarým durumunda parçalar üzerinde Ford logosunun bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz ve Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýldýðýndan emin olunuz. Aþaðýdaki parçalarda Ford logosu bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz Sac Kaput Kanatlar Kapýlar Bagaj kapýsý E89937 Tampon ve radyatör ýzgarasý Radyatör ýzgarasý Ön ve arka tampon Cam Arka cam Yan cam Ön cam 6

9 Giriþ E89939 Farlar Arka farlar Far E

10 Kýsaca KISACA Gösterge paneline genel bakýþ Soldan direksiyonlu araçlar A B C D E F G H I J K L V U T S R Q P O N M E

11 Kýsaca Saðdan direksiyonlu araçlar K L J I G H D E F C B A M N O S R Q P T U V E A Buðu çözücü. B Havalandýrma kanalý.bkz. Havalandýrma kanallarý (sayfa 59). C D Bagaj bölmesini açma. Uzun far, sinyal lambalarý, selektör ve bilgi ekraný kumandalarý.bkz. Far kumandasý (sayfa 37). Bkz. Genel bilgiler (sayfa 54). E Gösterge paneli.bkz. Göstergeler (sayfa 50). F Silecek kolu. Bkz. Silecekler ve yýkayýcýlar (sayfa 33). G Isýtmalý ön cam anahtarý. Bkz. Isýtmalý camlar ve aynalar (sayfa 63). H Isýtmalý arka cam anahtarý. Bkz. Isýtmalý camlar ve aynalar (sayfa 63). I Eþya bölmesi. 9

12 Kýsaca J Dörtlü flaþör anahtarý. Bkz. Dörtlü flaþörler (sayfa 39). K L Denge denetimi anahtarý veya bozuk para tutucusu.bkz. Denge denetimi (sayfa 84). Hava yastýðý devre dýþý býrakma uyarý lambasý veya bozuk para tutucusu.bkz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý (sayfa 23). M Müzik sistemi / navigasyon (yön bulma) birimi. Bkz.ayrýca verilen el kitabý. N Klima kumandalarý.bkz. Klima kumandasý (sayfa 59). O Ýç mekan sýcaklýðý algýlayýcýsý. P Kontak anahtarý. Bkz. Kontak anahtarý (sayfa 73). Q Korna. R Direksiyon simidi ayar kolu. Bkz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý (sayfa 31). S Müzik sistemi kumandalarý. Bkz. Müzik sistemi kumandasý (sayfa 31). T Eþya bölmesi. U Far seviye kumandasý.bkz. Far seviyelendirme (sayfa 39). V Far kumandalarý. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 37). Direksiyon simidinin ayarlanmasý UYARI Direksiyonu, asla araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. Bkz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý (sayfa 31). Marþtan sonra motor rölanti devri Soðuk çalýþtýrmadan hemen sonra motor daha yüksek bir devirde rölantiye girebilir. Bkz. Motorun çalýþtýrýlmasý (sayfa 73). 10

13 Kýsaca Bilgi ekranlarý Isýtma için tavsiye edilen ayarlar E70436 Ekranlar arasýnda gezinmek için düðmeye basýnýz, durdurmak, bir alt menüyü seçmek veya bir ayarý deðiþtirmek için düðmeyi basýlý tutunuz. Bilgi ekranýnda çeþitli seçeneklere eriþim için düðmeye kýsa süre mi uzun süre mi basýlmasý gerektiði görüntülenir. E Ortadaki hava kanallarýný kapatýp yan hava kanallarýný açýnýz. Yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. Bkz. Manuel klima kumandasý (sayfa 59). Bkz. Bilgi ekranlarý (sayfa 54). Manuel klima kumandasý Soðutma için tavsiye edilen ayarlar Otomatik klima kumandasý Soðutma için tavsiye edilen ayarlar E E Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. Sýcaklýðý 22 C'ye (72 F) ayarlayýnýz. Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya, yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. 11

14 Kýsaca Isýtma için tavsiye edilen ayarlar Kapýlarýn çift kilitlenmesi Üç saniye içinde B düðmesine iki kez basýnýz. Bagaj kapaðýnýn açýlmasý Üç saniye içinde C düðmesine iki kez basýnýz. Bkz Kilitleme ve kilidi açma (sayfa 27). E72153 Sýcaklýðý 22 C'ye (72 F) ayarlayýnýz. Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya, yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. Bkz. Otomatik klima kumandasý (sayfa 61). Kapýlarýn uzaktan kumandayla kilitlenip açýlmasý E87379 A B C A B C Açma Kilitleme Bagaj bölmesi kapaðýnýn açýlmasý Kapýlarýn kilitlenmesi B düðmesine bir kez basýnýz. 12 Müzik sistemi birimi Otomatik ses kumandasý (AVC) Olmasý durumunda, otomatik ses kumandasý (AVC) motor gürültüsünü ve araç hýzýnýn neden olduðu gürültüyü telafi etmek için ses seviyesini otomatik olarak ayarlar. 1. AVC ekraný görüntülenene kadar arka arkaya MENU düðmesine basýnýz. 2. AVC ayarýný yapmak için sol/ sað ok düðmesini kullanýnýz. Tarih ve saatin deðiþtirilmesi 1. Tarih ve saati görüntülemek için CLOCK (SAAT) düðmesine basýnýz. 2. Deðiþtirmek istediðiniz tarih ve saat deðerlerini seçmek için sol veya sað ok düðmelerini kullanýnýz. Seçilen deðer ekranda yanýp sönecektir. 3. Seçilen saat veya tarih deðerini deðiþtirmek için ses kumandasýný çeviriniz. 4. Deðiþtirmek istediðiniz tarih ve saat deðerlerini seçmek için sol veya sað ok düðmelerini kullanýnýz. 5. Seçilen saat veya tarih deðerini deðiþtirmek için ses kumandasýný çeviriniz. 6. Yeni tarih ve saati kaydedip çýkmak için CLOCK (SAAT) düðmesine basýnýz.

15 Kýsaca Otomatik farlar Giriþ aydýnlatmasý Uzaktan kumandayla kapýlarýn kilidini açtýðýnýzda yan ve arka lambalar yanacaktýr. Kýsa bir süre sonra otomatik olarak söneceklerdir. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 37). Otomatik silecekler 2 E72162 Not: Otomatik far özelliði açýkken, farlarý açtýðýnýz zaman sadece uzun farlarý yakabilirsiniz. Ortamdaki ýþýða baðlý olarak farlar otomatik olarak yanýp söner. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 37). Far sönme gecikmesi özelliði Otomatik farlarý olmayan araçlar E ) Yüksek hassasiyet 6) Düþük hassasiyet Bkz. Ön cam silecekleri (sayfa 33) Elektrikli katlanan aynalar Farlarý açýnýz, ardýndan iki saniye içinde kapatýnýz. Otomatik farlý araçlar a. Otomatik farlarý açýnýz ve ardýndan iki saniye içinde kapatýnýz. b. Otomatik farlarý kapatýnýz ve ardýndan iki saniye içinde açýnýz. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 37). Otomatik katlanma Aracý uzaktan kumanda ile kilitlediðinizde aynalar otomatik olarak katlanacaktýr. Aracýn kilidini uzaktan kumanda ile veya anahtarla açtýðýnýzda aynalar otomatik olarak açýlacaktýr. 13

16 Kýsaca Bkz. Elektrikli dýþ dikiz aynalarý (sayfa 48). Düz bir yük zemini oluþturma 1 Koltuk minderini kaldýrýnýz. 2 Kilitleme kolunu çekiniz ve koltuk arkalýðýný ileri itiniz. 3 Koltuk arkalýðýný arkaya doðru bastýrýnýz Bkz. Arka koltuklar (sayfa 66). 14

17 Çocuk güvenliði ÇOCUK KOLTUKLARI Aracýnýzda sadece ECE-R44.03 (veya sonraki) sertifikasýna sahip çocuk güvenlik sistemleri test edilmiþ olup kullaným için onaylanmýþtýr. Ford Yetkili Servisinizde bunlarýn seçenekleri bulunmaktadýr. Farklý aðýrlýk gruplarý için çocuk güvenlik sistemleri Aþaðýdakilere dikkat ederek doðru çocuk güvenlik sistemlerini kullanýnýz: Bebek güvenlik koltuðu E68916 UYARILAR 150 cm veya daha kýsa, 12 yaþýnda veya daha küçük çocuklarý arka koltukta yasalarca onaylanmýþ uygun çocuk koltuklarýna güvenli bir þekilde oturtunuz. ECE R94.01 ye göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta asla arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Çocuk güvenlik sistemini monte ederken, üreticinin talimatlarýný okuyunuz ve bu talimatlara uyunuz. Çocuk güvenlik sistemi üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapmayýnýz. Araç hareket halindeyken, kucaðýnýza çocuk oturtmayýnýz. Çocuklarý araç içinde yalnýz býrakmayýnýz. Aracýnýz bir kazaya karýþtýysa, öncelikle çocuk güvenlik sistemini kontrol ediniz. Not: Çocuk güvenlik sistemlerinin zorunlu kullanýmý ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir. E kg ýn altýndaki bebekleri arka koltukta arkaya bakan bebek güvenlik koltuðuna (Grup 0+) oturtunuz. 15

18 Çocuk güvenliði Çocuk güvenlik koltuðu DÝKKAT Arka koltukta bir çocuk koltuðu kullanýrken, çocuk koltuðunun araç koltuðuna tam olarak oturduðundan emin olunuz. Baþ desteðinin kaldýrýlmasý ya da çýkarýlmasý gerekebilir. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 67). Destek koltuðu (Grup 2) E ve 18 kg arasýndaki çocuklar arka koltukta çocuk güvenlik koltuðunda (Grup 1) oturtulmalýdýr. YÜKSELTÝCÝ MÝNDERLER UYARILAR Yükseltici minderi veya destek koltuðunu, yalnýzca bir kucak kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Destek koltuðunu veya yükseltici minderi, katlanmýþ veya bükülmüþ bir emniyet kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Emniyet kemerini, çocuðun kolunun altýndan veya sýrtýnýn arkasýndan geçirmeyiniz. Çocuðu daha yüksekte oturtmak için asla yastýk, kitap veya havlu kullanmayýnýz. Çocuðunuzun dik oturmasýna çok dikkat ediniz. 15 kilodan fazla olan, ama 150 cm'den kýsa çocuklarý yükseltici bir koltuk veya yükseltici bir minderle koruyunuz. E70710 Koltuk arkalýðýyla minderi birleþtiren destek koltuðu kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Yükseltilmiþ koltuk konumu, yetiþkin emniyet kemerinin omuz kayýþýnýn çocuðunuzun omzunun üzerinden geçmesini, kucak kayýþýnýn da kalçalarýný sýkýca sarmasýný saðlar. 16

19 Çocuk güvenliði Yükseltici minder (Grup 3) E68924 ÇOCUK KOLTUÐUNUN YERLEÞTÝRÝLMESÝ UYARI Ford onaylý çocuk koltuklarý ile ilgili en güncel bilgiler için lütfen Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Koltuk konumlarý Ön yolcu koltuðu, hava yastýðý AÇIK konumda Ön yolcu koltuðu, hava yastýðý KAPALI konumda Arka koltuklar 10 kg a kadar X U¹ U X U¹ U UYARILAR ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Destek ayaklý bir çocuk koltuðu kullanýrken destek ayaðýnýn zemin üzerinde saðlam bir þekilde durduruðundan emin olunuz. Emniyet kemerli bir çocuk koltuðu kullanýrken emniyet kemerinin gevþek veya bükülmüþ olmadýðýndan emin olunuz. Aðýrlýk grubu kategorileri 13 kg a kadar UF¹ U¹ U DÝKKAT Çocuk koltuðu, araç koltuðuna doðru saðlam bir þekilde durmalýdýr. Baþ desteðinin kaldýrýlmasý ya da çýkarýlmasý gerekebilir. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 67). Not: Ön koltukta bir çocuk koltuðu kullanýrken ön yolcu koltuðunu daima en arka konuma getiriniz. Emniyet kemerinin kucak kýsmýný gevþek býrakmadan takmak mümkün deðilse koltuk arkalýðýný tam dik konuma getiriniz ve koltuðun yüksekliðini arttýrýnýz. Bkz. Elle ayarlanabilen koltuklar (sayfa 65) kg kg kg X Bu aðýrlýk grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu. U Bu aðýrlýk/yaþ grubu için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki çocuk koltuklarý açýsýndan uygun koltuk konumu. 17 UF¹ U¹ U UF¹ U¹ U

20 Çocuk güvenliði U¹ Bu aðýrlýk grubundaki çocuklar için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki güvenlik sistemleri açýsýndan uygun koltuk konumu. Fakat, çocuklarýn güvenliklerinin arka koltuklarda uygun bir çocuk güvenlik sistemi ile saðlanmasýný tavsiye ederiz. UF¹ Bu aðýrlýk grubu için onaylanmýþ, genel sýnýftaki öne bakan çocuk koltuklarý açýsýndan uygun koltuk konumu. Ancak, çocuklarýnýzý onaylý bir çocuk koltuðuyla arka koltuða oturtmanýzý öneririz. 18

21 Çocuk güvenliði ÇOCUK EMNÝYET KÝLÝTLERÝ UYARI Çocuk emniyet kilitlerini etkinleþtirdiðinizde kapýlarý içeriden açamazsýnýz. A B E73697 A B Kilitli Kilit açýk 19

22 Yolcu koruma ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Hava yastýklarý UYARILAR Aracýnýzýn ön kýsmýnda hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Hava yastýðý sadece emniyet kemerleri doðru kullanýldýðý ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 65). Direksiyon, direksiyon kolonu ve hava yastýðý sisteminin onarýmý uygun bir þekilde Ford Yetkili Servisi ndeki eðitimli teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Hava yastýklarýnýn önündeki kýsmý boþ býrakýnýz. Hava yastýðý kapaklarýna ya da kapaklarýnýn üzerine hiçbir eþya koymayýnýz. Hava yastýðýnýn takýlý olduðu alanlarda herhangi bir keskin nesne býrakmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. Yan hava yastýklý koltuklar için tasarlanmýþ koltuk kýlýflarýný kullanýnýz. Bu özel koltuk kýlýflarýný eðitimli bir teknisyene taktýrýnýz. Hava yastýðý sistemi aþaðýdakilerden oluþmaktadýr: sürücü hava yastýðý ön yolcu hava yastýðý yan hava yastýklarý perde hava yastýklarý sürücü emniyet kemeri gerdiricisi ön yolcu emniyet kemeri gerdiricisi çarpýþma algýlayýcýlarý hava yastýðý uyarý lambasý emniyet kemeri hatýrlatma sistemi elektronik kumanda ve arýza teþhis birimi. Aracýnýzda ayrýca aþaðýdakiler de bulunabilir: Hava yastýðý devre dýþý býrakma anahtarý Hava yastýðý devre dýþý býrakma uyarý lambasý Sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý Not: Hava yastýðý açýldýðý zaman gürültülü bir patlama sesi duyulmasý ve zararsýz bir toz bulutu görülmesi normaldir. Not: Hava yastýðý kapaklarýný sadece nemli bir bezle siliniz. 20

23 Yolcu koruma Önden, saðdan ya da soldan 30 dereceye kadar alýnan ve hayati risk taþýyan darbelerde ön hava yastýklarý devreye girer. Hava yastýklarý bir saniyenin binde biri kadar kýsa bir süre içerisinde açýlýr ve yolcularla temasý üzerine söner. Bu sayede hava yastýklarý, vücudun ileri yönde hareketini yumuþatýr. Küçük çaplý önden çarpýþmalar, devrilmeler, arkadan çarpýþmalar ve yandan çarpýþmalar sýrasýnda sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý açýlmaz. Yan hava yastýklarý E72658 Yan hava yastýklarý, ön koltuklarýn koltuk arkalýklarýna takýlmýþlardýr. Aracýnýzda yan hava yastýðý olup olmadýðý bir etiketle gösterilir. Yan hava yastýklarý, yandan gelen büyük darbelerde açýlýr. Sadece çarpýþmanýn gerçekleþtiði taraftaki hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde biri ile ölçülen bir sürede açýlýr ve yolcularla temasý üzerine söner. Bu sayede hava yastýklarý, vücudun göðüs ve omuz bölgelerine koruma saðlar. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, devrilmelerde, önden ve arkadan çarpýþmalar sýrasýnda yan hava yastýklarý açýlmaz. Perde hava yastýklarý Perde hava yastýklarý ön ve arka yan cam tarafýna tavan döþemesi içine yerleþtirilmiþtir. B- direði döþeme panelindeki etiketler, hava perdelerinin takýlmýþ olduðunu gösterir. Yan perde hava yastýklarý, yandan gelen ciddi darbelerde açýlýr. Sadece çarpýþmanýn gerçekleþtiði taraftaki hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde biri ile ölçülen bir sürede açýlýr ve yolcularla temasý üzerine söner. Bu sayede hava yastýklarý, vücudun baþ kýsmý için koruma saðlar. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, önden ve arkadan çarpýþmalarda veya devrilmeler sýrasýnda perde hava yastýklarý açýlmaz. Emniyet kemerleri UYARILAR Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Emniyet kemerleri sadece doðru kullanýldýðýnda ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 65). Bir emniyet kemerini birden fazla kiþi için asla kullanmayýnýz. 21

24 Yolcu koruma UYARILAR Her emniyet kemerini doðru tokaya takýnýz. Katlanmýþ ya da bükülmüþ bir emniyet kemeri kullanmayýnýz. Kalýn giysiler giymeyiniz. Emniyet kemerinin en etkili korumayý saðlamasý için vücudunuzu sýkýca sarmasý gerekir. Emniyet kemerinin omuz kayýþýný omzunuzun ortasýndan, kucak kemerini de kalçanýzýn etrafýndan sýkýca geçiriniz. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri gergi mekanizmasý, emniyet kemeri gerdiricisi ile birlikte takýlýr. Emniyet kemeri gerdiricileri, hava yastýklarýndan daha düþük bir açýlma eþiðine sahiptir. Hafif darbelerde sadece emniyet kemeri gerdiricileri devreye girer. Çarpýþma sonrasý durum UYARI Bir kaza sonucu hasar gören emniyet kemerleri, Ford Yetkili Servisi tarafýndan deðiþtirilmeli ve baðlantý yerleri kontrol edilmelidir. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAÐLANMASI UYARI Týk sesi duyulana kadar dili tokaya takýnýz. Týk sesini duymadýysanýz emniyet kemeri doðru bir þekilde takýlmamýþ demektir. Kemeri yavaþça makaradan çekiniz. Aracýn rampada olmasý ve kemerin sert çekilmesi durumunda emniyet kemeri kilitlenecektir. Kemeri çýkartmak için toka üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Kemerin makarasýna tamamen ve düzgün bir þekilde sarýlmasýný saðlayýnýz. 22

25 Yolcu koruma EMNÝYET KEMERÝ YÜKSEKLÝK AYARI E87511 Not: Kilitleme düðmesine basarken kaydýrýcýyý hafifçe kaldýrmak kilitleme mekanizmasýnýn daha kolay serbest kalmasýný saðlar. Kemerin bel bölümü kalçalardan ve hamile bayanýn karnýnýn altýndan rahat bir þekilde geçmelidir. Emniyet kemerinin çapraz kýsmý, göðüslerin arasýndan ve hamile bayanýn karnýnýn üzerinden yana doðru geçecek þekilde takýlmalýdýr. YOLCU HAVA YASTIÐININ DEVRE DIÞI BIRAKILMASI UYARI Ön yolcu koltuðunda arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullandýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýldýðýndan emin olunuz. Kaldýrmak veya indirmek için, ayarlayýcý üzerindeki kilitleme düðmesine basýnýz ve gereken þekilde hareket ettiriniz. HAMÝLELÝK SÜRESÝNCE EMNÝYET KEMERÝNÝN KULLANILMASI E68587 UYARI Emniyet kemerinin kendi güvenliðiniz ve doðmamýþ bebeðinizin güvenliði için doðru bir biçimde takýlmasý þarttýr. Emniyet kemeri, kucak ya da omuz kayýþlarýndan sadece birisi kullanýlmamalýdýr. 23 E71313 Yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakma anahtarýnýn takýlmasý UYARI Eðer önündeki hava yastýðý ile korunan bir koltuða çocuk koltuðu/güvenlik sistemi yerleþtirmeniz gerekiyorsa, aracýnýza bir yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakma anahtarý taktýrmalýsýnýz. Daha fazla bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Not: Anahtar, gösterge panelindeki bir hava yastýðý devre dýþý býrakma lambasýyla birlikte torpido gözünde bulunur.

26 Yolcu koruma Aracýnýzý sürerken hava yastýðý uyarý lambasý yanarsa veya yanýp sönmeye baþlarsa, bu bir arýza göstergesidir. Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 51). Çocuk güvenlik sistemini sökünüz ve bu sorunu derhal kontrol ettiriniz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý E71312 A B A Devre dýþý Devrede B Anahtarý A konumuna getiriniz. Kontaðý açtýðýnýzda, yolcu hava yastýðý devreden çýkarma uyarý lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz. Yolcu hava yastýðýnýn devreye girmesi UYARI Ön yolcu koltuðunda bir çocuk güvenlik sistemi kullanmadýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devreye alýndýðýndan emin olunuz. Anahtarý B konumuna getiriniz. 24

27 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar RADYO FREKANSLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER DÝKKAT Uzaktan kumanda frekansý baþka bir kýsa mesafe radyo yayýný tarafýndan da kullanýlabilir (örneðin amatör radyolar, týbbi donanýmlar, kablosuz telefonlar, kumandalar ve alarm sistemleri vb.). Uzaktan kumanda dalgalarý karýþýrsa, uzaktan kumandanýzý kullanamazsýnýz. Bu durumda aracý anahtarla kilitleyebilir ve açabilirsiniz. Not: Uzaktan kumandanýn üzerindeki düðmelere yanlýþlýkla basmanýz halinde kapýlar açýlabilir. Aracýnýzla kumanda arasýndaki çalýþma mesafesi çevre þartlarýna baðlý olarak deðiþiklik gösterir. UZAKTAN KUMANDANIN PROGRAMLANMASI En fazla dört adet uzaktan kumanda programlanabilir (araçla birlikte verilenler dahil). Kontak anahtarýný, altý saniye içinde dört kez II konumuna getiriniz. Kontaðý kapatýnýz. Yeni bir uzaktan kumandanýn programlanabileceðini belirten bir ses duyulur. Yeni uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düðmeye basýnýz. Onay için bir uyarý sesi duyulur. Bu son adýmý, orijinal kumanda da dahil olmak üzere tüm uzaktan kumandalarýnýzýn tümü için tekrarlayýnýz. Anahtar programlama iþlevini sona erdirmek için, kontaðý tekrar açýnýz veya baþka bir anahtar programlamadan on saniye bekleyiniz. Sadece son programlamýþ olduðunuz uzaktan kumandalý anahtarlar, aracýnýzý kilitleyip açabilir. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Kilit açma iþlevini, kilit açma düðmesine bir kez basarak merkezi kilitleme veya çift kilit sistemini iptal edecek, hýrsýzlýk alarm sistemini devreden çýkaracak, sürücü kapýsýnýn kilidini açabilecek þekilde deðiþtirebilirsiniz. Üç saniye içinde kilit açma düðmesine iki kez basýldýðý zaman, yolcu kapýlarýnýn kilitleri de açýlabilir. Sürüþ sýrasýnda bagaj kapýsýnýn kilitli olmasýný istiyorsanýz, merkezi kilitlemeyi devreye almak için sürücü kapýsýndaki kilitleme düðmesine basýnýz. E72191 Yeni bir uzaktan kumanda programlamak için: E

28 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Ýþlevi yeniden programlamak için, kontak kapalý iken, kilit açma ile kilitleme düðmelerini ayný anda en az dört saniye süreyle basýlý tutunuz. Kilit açma iþlevinin yeniden baþarýlý bir þekilde programlandýðýný göstermek için sinyaller iki kez yanýp söner. Her iki düðmeye ayný anda basýlarak en az dört saniye süreyle basýlý tutulmasý iþlevi eski haline getirir. UZAKTAN KUMANDA PÝLÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Tüm eski pilleri çevreye zarar vermeyecek þekilde attýðýnýzdan E emin olunuz. Geri dönüþüm ile ilgili olan yerel yetkili birimden ne yapýlacaðý konusunda bilgi alýnýz. Vericinin kumanda mesafesi zamanla azaldýðýnda, pil (3V CR 2032 tip) deðiþtirilmelidir. E68727 Verici birimini, yan taraflardaki tespit týrnaklarýný düz bir cisimle ayýrarak açýnýz. E68729 Pili, düz bir cisimle yerinden dikkatlice çýkartýnýz. Yeni pili, uçlar arasýna + iþareti aþaðýya doðru bakacak þekilde takýnýz. Verici birimini, açma iþleminin tersi sýrayla yeniden toplayýnýz. Verici birimini, anahtardan düz bir cisim (örneðin tornavida) kullanarak ayýrýnýz. Pili, düz bir cisim kullanarak yerinden dikkatlice çýkartýnýz. Yeni pili, uçlar arasýna + iþareti aþaðýya doðru bakacak þekilde takýnýz. Verici birimini, açma iþleminin tersi sýrayla yeniden toplayýnýz. 26

29 Kilitler KÝLÝTLEME VE KÝLÝT AÇMA Merkezi kilitleme Kapýlarýn tümü kapalýysa, kapýlarý ancak merkezi olarak kilitleyebilirsiniz. Çift kilitleme Kapýlarýn anahtarla kilitlenip açýlmasý B B UYARILAR Araç içinde kiþi veya hayvanlar varsa, çift kilitleme kullanýlmamalýdýr. Çift kilitleme devreye girdiðinde kapýlar içeriden açýlamaz. A A Çift kilitleme, hýrsýzlýk önleme sistemine ek bir iþlevdir ve araç kapýlarýnýn içeriden açýlmasýný engeller. Kapýlarýn tümü kapalýysa, kapýlarý ancak çift kilit iþleviyle kilitleyebilirsiniz. Kilit açma onayý Kapýlarý açtýðýnýzda sinyal lambalarý bir kez yanýp söner. Kapýlarý kilitlediðinizde sinyal lambalarý iki kez yanýp söner. Not: Aracýnýzda çift kilit özelliði varsa, çift kilitleme iþlevini etkinleþtirdiðinizde sinyal lambalarý, sadece iki kez yanýp sönecektir. E71962 A B Kilit açma Kilitleme Kapýlarýn anahtarla çift kilitlenmesi Anahtarý, kilit açma konumuna ve daha sonra da iki saniye içinde kilitleme konumuna getiriniz. 27

30 Kilitler Kapýlarýn uzaktan kumanda ile kilitlenmesi ve açýlmasý E87379 A B C A Kilit açma B Kilitleme C Bagaj bölmesi kapaðýný açma Kapýlarýn uzaktan kumandayla kilitlenmesi B düðmesine bir kez basýnýz. Kapýlarýn uzaktan kumandayla çift kilitlenmesi Üç saniye içinde B düðmesine iki kez basýnýz. Bagaj bölmesi kapaðýnýn açýlmasý Uzaktan kumanda üzerindeki C düðmesine üç saniye içinde iki kez basýnýz. Otomatik yeniden kilitleme Kapýlarýn uzaktan kumandayla açýlmasýndan sonra 45 saniye içerisinde bir kapýyý açmadýysanýz kapýlar otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Kapý kilitleri ve alarm önceki durumuna döner. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Kilit açma iþlevini, yalnýzca sürücü kapýsý kilidi açýlacak veya tüm kapýlarýn kilidi açýlacak þekilde yeniden programlayabilirsiniz. Kontak anahtarý kapatýldýktan sonra dört saniye içinde uzaktan kumanda üzerinde kilitleme ve kilit açma düðmelerine ayný anda basýnýz. Sinyal lambalarý onay olarak iki kez yanýp sönecektir. 28

31 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi, aracýn yanlýþ olarak kodlanmýþ bir anahtar ile çalýþtýrýlmasýný engelleyen hýrsýzlýk önleme sistemidir. KODLANMIÞ ANAHTARLAR Not: Anahtarlarýnýzý metal nesnelerle kaplamayýnýz. Böyle yapýlmasý alýcýnýn anahtarýnýzý geçerli bir anahtar olarak tanýmasýný önleyebilir. Not: Anahtarýnýzdan birisinin kaybolmasý durumunda, kalan anahtarlarýn kodunu siliniz ve yeniden kodlayýnýz. Daha detaylý bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Ýlave anahtarlar, diðer anahtarlarýnýzla birlikte yeniden kodlanmalýdýr. Anahtarýnýzý kaybettiðiniz takdirde Ford Yetkili Servisi nden yedeðini alabilirsiniz. Mümkünse anahtarlara, orijinal anahtarlarla birlikte verilen etiketten anahtar numarasý veriniz. Ford Yetkili Servisi nden de ilave anahtarlar alabilirsiniz. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi kontak kapatýldýktan sonra beþ saniye içinde otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki lamba sistemin çalýþmakta olduðunu onaylamak üzere yanýp sönmeye baþlayacaktýr. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREDEN ÇIKARILMASI Doðru kodlanmýþ anahtar tanýnýrsa, kontaðýn açýlmasý sistemi devreden çýkarýr. Gösterge lambasý yaklaþýk üç saniye boyunca yanar ve sonra söner. 29 Gösterge lambasý bir dakika süreyle yanarsa veya yaklaþýk olarak bir dakika süre ile ve sonra düzensiz aralýklarla tekrarlayarak yanýp sönerse, sistem anahtar kodunu tanýmamýþtýr veya bir sistem arýzasý söz konusudur. Anahtarý çýkartýp tekrar deneyiniz. Motor çalýþmazsa, bir sistem arýzasý meydana gelmiþtir. Sistemi derhal bir Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz.

32 Alarm ALARMIN DEVREYE GÝRMESÝ Sistem, araç kilitlenir kilitlenmez devreye girer ve kapýlarý, kaputu veya bagaj bölmesini açmaya çalýþan veya müzik sistemini sökmeye çalýþan yetkisiz kiþileri caydýrýcý bir mekanizma olarak çalýþýr. Otomatik devreye girme gecikmesi 20 saniyelik devreye girme gecikmesi kaput, bagaj bölmesi ve tüm kapýlar kapatýlýp kilitlendiðinde baþlar. Alarm Eðer yetkisiz bir kiþi kapýlardan birini, bagaj bölmesini veya kaputu açarsa 30 saniye boyunca bir alarm sesi duyulacaktýr. Dörtlü flaþör lambalarý beþ dakika süreyle yanýp sönecektir. Motorun çalýþtýrýlmasý veya müzik sisteminin sökülmesi alarmý tekrar çalýþtýrýr. ALARMIN DEVREDEN ÇIKARILMASI Alarmý ön kapýlardan birini veya bagaj bölmesini anahtarla açarak devreden çýkarýnýz ve susturunuz. 30

33 Direksiyon simidi DÝREKSÝYON SÝMÝDÝNÝN AYARLANMASI UYARI Direksiyonu, asla araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. Not: Doðru konumda oturduðunuzdan emin olunuz. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 65). UYARI Aynayý orijinal konumuna getirirken, kilitleme kolunu tam olarak oturttuðunuzdan emin olunuz. MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDASI Müzik sistemi biriminde radyo, CD veya kaset çalar kipini seçiniz. Aþaðýda belirtilen iþlevler uzaktan kumandayla çalýþtýrýlabilir: Ses E70361 Sesin açýlmasý: VOL + düðmesini direksiyon simidine doðru çekiniz. Sesin kýsýlmasý: VOL- düðmesini direksiyon simidine doðru çekiniz. 31

34 Direksiyon simidi Frekans arama Radyo kipinde, bu iþlemle daha önce hafýzaya alýnan bir sonraki istasyona geçilir. CD kipinde, bu iþlemle CD deðiþtiricisi varsa bir sonraki CD seçilir. Tüm kipler için, radyo yayýný dinlerken trafik mesajý alma iþlemi iptal edilir. Yan taraftaki düðmeye basýp basýlý tutunuz: Radyo kipinde, dalga bandýný deðiþtirebilirsiniz. E70362 SEEK (ARAMA) düðmesini direksiyon simidine veya gösterge paneline doðru çekiniz: Radyo kipinde, bu iþlemle frekans bandýnda yer alan bir önceki veya bir sonraki istasyona geçilir. CD kipinde bu iþlem, bir önceki veya sonraki parçaya geçmeyi saðlar. E70363 Yan taraftaki düðmeye hafifçe basýnýz: 32

35 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý ÖN CAM SÝLECEKLERÝ E72172 E72173 A Tek silme D C A B B Fasýlalý silme veya otomatik silecekler C Normal hýzda silme D Yüksek hýzda silme Fasýlalý silme Silme aralýðýný döner anahtar ile seçiniz: 1 = Kýsa süreli aralýk. 6 = Uzun süreli aralýk. 2 Otomatik silecekler UYARILAR Buzlu hava koþullarýnda, otomatik silecekleri çalýþtýrmadan önce ön camdaki buzlanmayý tamamen gideriniz. Bir araç yýkama istasyonuna girmeden önce otomatik silecekleri kapatýnýz. Silecek lastiklerini, su þeritleri veya leke býrakmaya baþladýklarýnda deðiþtiriniz. Deðiþtirmediðiniz takdirde yaðmur algýlayýcýsý camda kalan su þeritlerini algýlayýp camýn büyük bölümü kuru olmasýna raðmen silecekleri çalýþtýrabilir. Not: Otomatik silme özelliði, yalnýzca yaðmurlu hava koþullarýnda sürüþ için geliþtirilmiþtir ve ön camdaki yaðmur algýlayýcýsýnýn yakýnýna temas eden her þeye karþý çok duyarlýdýr. Bu alandaki kir, buðu veya ön cama çarpan sinekler gibi etkenler, sileceklerin ön cam tamamen kuruyken bile çalýþmasýna neden olabilir. Not: Otomatik silme iþlevi, karlý veya sisli havalarda veya yollar tuzlu iken seçilmemelidir. Bu hava koþullarýnda, gerekirse baþka bir konum seçiniz. Otomatik silecekler seçildiðinde, ön camýn ýslak ya da kuru olmasýndan baðýmsýz olarak, silecekler bir kez çalýþacaktýr. Bundan sonra, otomatik silecekler seçili durumdayken kontak açýldýðýnda, silecekler ön camda su tespit edene kadar çalýþmayacaktýr. Alternatif olarak, kolu baþka bir konuma alýnýz ve daha sonra otomatik silecekleri seçiniz veya yýkayýcýyý çalýþtýrýnýz. 33

36 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Yaðmur algýlayýcýsý sürekli olarak ön camdaki su miktarýný ölçecek ve ön cam sileceklerinin hýzýný otomatik olarak ayarlayacaktýr (tek silme, fasýlalý silme, normal veya yüksek hýzda silme). ARKA CAM SÝLECEÐÝ VE YIKAYICILARI Fasýlalý silme 2 E72175 E72173 Yaðmur algýlayýcýsýnýn hassasiyeti, döner kumanda kullanýlarak ayarlanýr: 1= Yüksek hassasiyet : Silecekler, ön camda çok az miktarda su tespit edildiðinde bile silme iþlemini gerçekleþtirecektir. 6= Düþük hassasiyet : Silecekler, ön camda yalnýzca çok fazla miktarda su tespit edildiðinde silme iþlemini gerçekleþtirecektir. ÖN CAM YIKAYICILARI Kolu direksiyon simidine doðru çekiniz. Geri vites silmesi Geri vites seçildiðinde, aþaðýdaki durumlarda arka silecek otomatik olarak etkinleþecektir: arka silecek zaten açýk durumda olmadýðýnda, silecek kolu C veya D konumunda olduðunda, silecek kolu B konumunda ve ön silecek çalýþýr durumda olduðunda. Arka silecek ön sileceðin çalýþma aralýðý ile çalýþacaktýr (fasýlalý olarak veya normal hýzda). E72174 UYARI Ön cam yýkayýcýlarýný 10 saniyeden uzun veya hazne boþken çalýþtýrmayýnýz. 34

37 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Cam yýkama ÖN CAM SÝLECEK FISKÝYELERÝNÝN AYARLANMASI E72176 UYARI Yýkayýcýyý, bir defada 10 saniyeden fazla ve su haznesi boþken çalýþtýrmayýnýz. Kolu tamamen direksiyon simidine doðru çekiniz ve cam yýkamayý çalýþtýrmak için basýlý tutunuz. E73425 Silecek fýskiyeleri bir pim yardýmýyla ayarlanabilir. SÝLECEK LASTÝKLERÝNÝN KONTROL EDÝLMESÝ Yýkayýcý sileceklerle birlikte çalýþýr. Arka cam silecek fýskiyesi, arka camýn üzerindeki tavanda yer alýr. E66644 Silecek lastiklerine dokunarak, düzgün olup olmadýðýný kontrol ediniz. Silecek lastiklerini su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger yardýmý ile temizleyiniz. 35

38 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý SÝLECEK LASTÝKLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Silecek kolunu yukarý kaldýrýnýz ve silecek lastiðini silecek koluna dik konumda yerleþtiriniz. Çýkarmak için tutma klipsine ok yönünde bastýrýnýz ve ters yönden çekerek çýkarýnýz. 36

39 Aydýnlatma FAR KUMANDASI Far kumandasý konumlarý A B C Ortamdaki ýþýða baðlý olarak farlar otomatik olarak yanýp söner. Far sönme gecikmesi özelliði Far sönme gecikmesi özelliðini, farlar kontaðý kapamanýzdan 10 dakika sonra sönecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik farlarý olmayan araçlar Farlarý açýnýz, ardýndan iki saniye içinde kapatýnýz. Otomatik farlý araçlar E72161 A Kapalý B Yan ve arka lambalar C Farlar Otomatik farlar a. Otomatik farlarý açýnýz, ardýndan iki saniye içinde kapatýnýz. b. Otomatik farlarý kapatýnýz, ardýndan iki saniye içinde açýnýz. Giriþ aydýnlatmasý Uzaktan kumandayla kapýlarýn kilidini açtýðýnýzda yan ve arka lambalar yanacaktýr. Kýsa bir süre sonra otomatik olarak söneceklerdir. Uzun /kýsa far E72162 Not: Otomatik farlar devredeyken sadece otomatik far anahtarýyla farlarý açýk konuma getirdiðinizde uzun farý açabilirsiniz. E72168 Uzun far ile kýsa far arasýnda geçiþ yapmak için kolu direksiyon simidine doðru çekiniz. 37

40 Aydýnlatma Sollama selektörü ARKA SÝS LAMBALARI 1 E72168 Kolu hafifçe direksiyona doðru çekiniz. ÖN SÝS LAMBALARI E72163 Not: Aydýnlatma anahtarý AUTO (OTOMATÝK) konumunda olduðunda, ön sis lambalarýný açmak mümkün deðildir. Ön sis lambalarýný açmak için, otomatik far özelliðini kapatýnýz. E UYARI Arka sis lambalarý sadece görüþ mesafesi 50 metrenin altýna düþtüðü zaman kullanýlmalý ve yaðmur veya kar yaðarken kullanýlmamalýdýr. Not: Ön sis lambasý bulunmayan araçlarda, kumanda anahtarý sadece bir kademe çekilebilir. Not: Aydýnlatma anahtarý AUTO (OTOMATÝK) konumunda olduðunda, arka sis lambalarýný açmak mümkün deðildir. Arka sis lambalarýný açmak için, otomatik far özelliðini kapatýnýz. Dýþ aydýnlatmalarý açýnýz 1 ve kumandayý iki kademe dýþarý çekiniz 2. Farlarý açýnýz 1 ve kumanda anahtarýný bir kademe dýþarý çekiniz 2. Ön sis lambalarý, sadece görüþ mesafesi sis, yaðmur veya kar sebebiyle azaldýðý zaman kullanýlmalýdýr. 38

41 Aydýnlatma FAR SEVÝYELENDÝRME Far hüzmelerinin seviyesini araçtaki yük miktarýna göre ayarlayabilirsiniz. Önerilen far seviye ayarý anahtarý konumlarý Ön koltuklar Yük Ýkinci sýra koltuklarý Bagaj bölmesindeki yük Anahtar konumu Maks Maks Bkz. Araç kimlik plakasý (sayfa 130). DÖRTLÜ FLAÞÖRLER Not: Aracýn üretildiði ülkede geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere baðlý olarak frene sertçe bastýðýnýz takdirde dörtlü flaþör yanar. E71943 Madde konumu için: Bkz. Kýsaca (sayfa 8). 39

42 Aydýnlatma SÝNYALLER ÝÇ AYDINLATMA Aydýnlatma lambasý A B C E71945 A B C Kapalý Kapýlara baðlý Açýk E72167 Kolu hafifçe yukarý veya aþaðý aldýðýnýzda, sinyal lambalarý üç kez yanýp söner. A B C A B C E91006 A B C Kapalý Kapýlara baðlý Açýk 40

43 Aydýnlatma Anahtarý B konumuna getirirseniz, bir kapýyý veya bagaj kapýsýný açtýktan sonra aydýnlatma lambasý yanacaktýr. Kontak kapalýyken bir kapýyý kapalý býrakýrsanýz, akünün boþalmasýný önlemek için aydýnlatma lambasý bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktýr. Yeniden açmak için, kontaðý kýsa bir süre açýnýz. Aydýnlatma lambasý kontaðý kapadýðýnýzda da yanar. Kýsa süre sonra veya motoru çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak sönecektir. Kontak kapalýyken anahtarý C konumuna getirirseniz, aydýnlatma lambasý yanacaktýr. Akünün boþalmasýný önlemek için kýsa süre sonra otomatik olarak sönecektir. Yeniden açmak için, kontaðý kýsa bir süre açýnýz. Okuma lambalarý E72900 A B Kapalý Açýk FARIN SÖKÜLMESÝ 1. Kaputu açýnýz. Bkz. Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý (sayfa 103). A B 2. Vidalarý sökünüz. 41

44 Aydýnlatma DÝKKAT Ampulün cam kýsmýna dokunmayýnýz. Sadece doðru teknik özelliklere sahip ampuller takýnýz. Bkz Ampul teknik özellik tablosu (sayfa 46). Not: Aþaðýdaki talimatlar ampulleri nasýl sökmeniz gerektiðini açýklar. Aksi belirtilmedikçe yedekleri ters sýrayla takýnýz. Uzun ve kýsa far DÝKKAT Tamponu orijinal konumundan 10 mm'den fazla çekmeyiniz. 1. Farý sökünüz. Bkz. Farýn sökülmesi (sayfa 41). 3. Tamponu dikkatle aracýn önüne doðru çekiniz ve vidayý sökünüz. 4. Elektrik soketini ayýrýnýz ve farý sökünüz. DÝKKAT Farý takarken, yerleþtirme konumlarýna hasar vermemeye dikkat ediniz. Not: Farý takarken, farý sabitleme noktalarýna tam olarak oturttuðunuzdan emin olunuz. AMPUL DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ UYARILAR Lambalarý ve kontaðý kapalý konuma getiriniz. Sökmeden önce ampulün soðumasýný bekleyiniz. 2. Kapaðý sökünüz. 3. Elektrik soketini ayýrýnýz. 4. Klipsi açýnýz ve ampulü sökünüz. Yan lambalar 1. Farý sökünüz. Bkz. Farýn sökülmesi (sayfa 41). 42

45 Aydýnlatma Yan sinyaller Kapaðý sökünüz. 3. Ampul duyunu dikkatlice kaldýrýnýz. 4. Ampulü sökünüz. Ön sinyal lambalarý 1. Farý sökünüz. Bkz. Farýn sökülmesi (sayfa 41). E Yan sinyali dikkatlice sökünüz. 2. Ampul duyunu tutarak, lamba mahfazasýný saat yönünün tersine döndürünüz ve sökünüz Ampulü çýkartýnýz. Ön sis lambalarý 2. Duyu saat yönünün tersine çeviriniz ve sökünüz. 3. Ampulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. 1. Elektrik soketinin baðlantýsýný ayýrýnýz. 2. Duyu saat yönünün tersine çeviriniz ve sökünüz. Arka lambalar 1. Bagaj kapýsýný açýnýz. 43

46 Aydýnlatma 5. Ampulleri yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Merkezi üst stop lambasý Bagaj bölmesinin içinden, arka lambanýn arkasýndaki kelebek somunu sökünüz. 3. Vidalarý ve arka lamba grubunu sökünüz. 4. Klipsleri açýnýz ve duyu çýkartýnýz. 4 E91021 A B C D E Bagaj kapýsýný açýnýz. 2. Lastik destek parçasýný sökünüz. 3. Düz uçlu bir tornavidayla klipsi açýnýz ve lambayý sökünüz. 4. Duyun klipsini açýnýz ve ampulü sökünüz. 44

47 Aydýnlatma Plaka lambasý 3 E Vidalarý gevþetiniz ve lambayý sökünüz. 2. Ampulü çýkartýnýz. Ýç aydýnlatma lambalarý 1. Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. Camý çýkartýnýz. 3. Ampulü çýkartýnýz. Okuma lambalarý 1 2 E Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. Duyu saat yönünün tersine çeviriniz ve sökünüz. 45

48 Aydýnlatma 3. Ampulü çýkartýnýz. 1. Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. Bagaj bölmesi lambasý 2. Ampulü çýkartýnýz. AMPUL TEKNÝK ÖZELLÝK TABLOSU Ön sinyal lambasý Yan lamba Far Yan sinyal Ampul Ön sis lambasý Fren ve park lambasý Arka sinyal lambasý Geri vites lambasý Arka sis lambasý Merkezi üst stop lambasý Plaka lambasý Ýç aydýnlatma lambasý Okuma lambasý Teknik özellikleri PY21W H4 H11 P21/5W P21W P21W P21W ZW5 Güç (watt) /

49 Aydýnlatma Ampul Bagaj bölmesi lambasý Teknik özellikleri Güç (watt) 5 47

50 Camlar ve aynalar ELEKTRÝKLÝ CAMLAR UYARI Bir engel varsa elektrikli camlarý çalýþtýrmayýnýz Not: Düðmeler kýsa süre içinde çok sýk kullanýlýrsa, sistem aþýrý ýsýnmaya baðlý olarak meydana gelebilecek hasarý önlemek için belli bir süre çalýþmayabilir. Elle katlanabilen aynalar Katlama Aynayý kapý camýna doðru bastýrýnýz. Açma Aynayý orijinal konumuna getirirken, desteðine tam olarak oturttuðunuzdan emin olunuz. ELEKTRÝKLÝ DIÞ DÝKÝZ AYNALARI B A C E66485 E93505 Elektrikli camlarý çalýþtýrmak için kontaðý açýnýz. Sürücü tarafý camýný otomatik olarak açmak için Düðmeyi ikinci konuma kadar getiriniz ve býrakýnýz. Camý durdurmak için anahtara tekrar basýnýz. DIÞ DÝKÝZ AYNALARI A B C Sol ayna Kapalý Sað ayna Elektrikli dýþ dikiz aynalarýnda ayna camýnýn buzunu çözen ve buðulanmasýný gideren bir ýsýtýcý eleman vardýr. Isýtmalý arka cam anahtarýna bastýðýnýzda otomatik olarak açýlýrlar. UYARI Dýþ dikiz aynasýnda görünen cisimlerin gerçek uzaklýklarýný göz önünde bulundurunuz. Dýþ dikiz aynalarýnda görünen cisimler aslýnda olduðundan daha küçük ve daha uzak görünürler. 48

51 Camlar ve aynalar Ayna kontrol yönleri E66486 A B C D yukarý saða aþaðý sola Elektrikli katlanabilen aynalar Otomatik katlanma Aracý uzaktan kumanda ile kilitlediðinizde aynalar otomatik olarak katlanacaktýr. Aracýn kilidini uzaktan kumanda ile veya anahtarla açtýðýnýzda aynalar otomatik olarak açýlacaktýr. 49

52 Göstergeler GÖSTERGELER A B C D E E89015 A B C D E Devir göstergesi Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi Yakýt göstergesi Hýz göstergesi Bilgi ekraný Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi Tüm araçlar Motor soðutma sývýsýnýn sýcaklýðýný gösterir. Normal çalýþma sýcaklýðýnda ibre orta kýsýmda kalacaktýr. DÝKKAT Aþýrý ýsýnmanýn nedeni çözülünceye kadar motoru yeniden çalýþtýrmayýnýz. Ýbre kýrmýzý bölüme girerse, motor aþýrý ýsýnmýþ demektir. Motoru durdurup kontaðý kapatýnýz ve motor soðuduktan sonra sorunun kaynaðýný tespit ediniz. 50

53 Göstergeler Bilgi ekranlý araçlar Ek olarak, ekranda bir uyarý mesajý görüntülenir. Yakýt göstergesi Yakýt pompasý sembolünün yanýndaki ok yakýt dolum kapaðýnýn aracýnýzýn hangi tarafýnda olduðunu gösterir. UYARI LAMBALARI VE GÖSTERGELER Aþaðýdaki uyarý lambalarý ve göstergeleri kontak anahtarýný açýk konuma getirdiðinizde sistemin normal çalýþtýðýný onaylamak için kýsa bir süre yanarlar: ABS uyarý lambasý Hava yastýðý uyarý lambasý Fren sistemi uyarý lambasý Açýk kapý uyarý lambasý Motor uyarý lambasý Buzlanma uyarý lambasý Akü þarj uyarý lambasý Yað basýncý uyarý lambasý Hidrolik direksiyon uyarý lambasý Güç aktarým sistemi uyarý lambasý Denge denetimi (ESP) uyarý lambasý Kontak açýldýðýnda bir uyarý ya da gösterge lambasý yanmazsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. ABS uyarý lambasý Sürüþ esnasýnda yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Normal frenlemeye (ABS siz) sahip olmaya devam edeceksiniz. Sistemi en kýsa zamanda bir Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Hava yastýðý uyarý lambasý Sürüþ esnasýnda yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi Ford Yetkili Servisi ne incelettiriniz. Fren sistemi uyarý lambasý El freni devrede olduðunda yanar. UYARI Hýzýnýzý kademeli olarak azaltýnýz ve aracý en kýsa zamanda güvenli þekilde durdurunuz. Frenleri özen göstererek kullanýnýz. Seyir sýrasýnda uyarý lambasý yanarsa el freninin devrede olmadýðýný kontrol ediniz. El freni devrede deðilse bu bir arýzayý iþaret eder. Sistemi en kýsa sürede Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Sinyal lambasý Sinyal lambalarýný kullandýðýnýz zaman sinyal lambasý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Yanýp sönme hýzýnda ani bir artýþ ampulün arýzalandýðýný gösterir. Açýk kapý uyarý lambasý Kapý açýk uyarý lambasý bir kapý, bagaj kapýsý veya kaput açýk olduðunda yanar. 51

54 Göstergeler Motor uyarý lambasý Motor çalýþýrken motor uyarý lambasý yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Yolculuk esnasýnda yanýp sönmeye baþlarsa, aracýnýzýn hýzýný derhal düþürünüz. Yanýp sönmeye devam ediyorsa ani hýzlanmalardan ve yavaþlamalardan kaçýnýnýz. Motor çalýþmaya devam edecek fakat motor gücü sýnýrlý olacaktýr. Motoru derhal Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Ön sis lambasý göstergesi Ön sis lambasý göstergesi ön sis lambalarýný açtýðýnýzda yanacaktýr. Buzlanma uyarý lambasý Buzlanma uyarý lambasý dýþ ortam sýcaklýðý 4ºC ila 1ºC arasýnda olduðunda turuncu renkte yanacaktýr. Sýcaklýk 1ºC'nin altýnda olduðunda kýrmýzý renkte yanacaktýr. Kýzdýrma bujisi göstergesi Far göstergesi Bkz. Dizel motorun çalýþtýrýlmasý (sayfa 74). Uzun farý veya yan ve park lambalarýný açtýðýnýz zaman far göstergesi yanacaktýr. Akü þarj uyarý lambasý Yolculuk sýrasýnda akü þarj uyarý lambasý yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Gerekli olmayan tüm donanýmlarý kapatýnýz ve bu durumu derhal kontrol ettiriniz. Düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý Düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý yanarsa en kýsa zamanda yakýt ikmali yapýnýz. Uzun far göstergesi Uzun farý açtýðýnýzda uzun far göstergesi yanacaktýr. Sollama selektörünü kullandýðýnýzda yanýp sönecektir Yað basýncý uyarý lambasý DÝKKAT Yað basýncý uyarý lambasý yað seviyesi doðru olmasýna raðmen yanarsa yolculuða devam etmeyiniz. Sistemi derhal Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Yolculuk esnasýnda yað basýncý uyarý lambasý yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Aracýnýzý durdurmanýn güvenli olduðu yerde hemen durdurunuz ve motoru kapatýp, motor yað seviyesini kontrol ediniz. Bkz. Bakým (sayfa 102). Overdrive göstergesi Overdrive göstergesi, overdrive özelliðini kapattýðýnýzda yanar. Hidrolik direksiyon uyarý lambasý Yolculuk sýrasýnda hidrolik direksiyon uyarý lambasý yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Direksiyonu normal þekilde kullanmaya devam edersiniz ancak sistemi derhal kontrol ettiriniz. Direksiyon simidini döndürmek için daha fazla kuvvet kullanmanýz gerekir. 52

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI GÖVDE KAPUT... S-2 KAPUTUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 ÖN ÇAMURLUK PANELÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-4 KAPI... S-5 ÖN KAPININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 ÖN

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

Bu kitap Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM52A70T

Bu kitap Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM52A70T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı