TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA"

Transkript

1 TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye minimum maliyeti salayacak igücü planlamas yaplmtr. Veriler WINQSB 1.00 paket program yardmyla analiz edilmitir. Analiz sonucunda hangi vardiyada hangi personelden kaç adet çaltrlmas gerektii belirlenmitir. ABSTRACT This study was performed in a company operating in Tokat using -nteger Linear Programming. The aim of the study was to make manpower planning which would provide minimum cost the company. The data was analyzed by using WINQSB The result of analysis helped to determine the number of employees to be worked for each rotation. GR Günümüz rekabet artlarnda iletmelerin karlatklar sorunlara, yeni artlara uyum problemlerine vs. klasik usuller ile çözüm arama ilemi artk yava yava terk edilmektedir. Bu tür durumlarda yöneticilerin karar vermelerine yardmc olan saysal yöntemler yaygn olarak kullanlmaya balanmtr. Bu çalmamzda bir aile iletmesi olarak faaliyet gösteren bir iletmenin, minimum maliyeti salayacak i gücü planlamas yaplmaya çallmtr. Çalmada, karar deikenleri ilgili vardiyalarda çaltrlacak olan personel saysn (yani kesikli deerleri) gösterdii için programlamada Tam Sayl Dorusal Programlama yöntemi kullanlmtr. * Gaziosmanpaa Üniversitesi -.-.B.F. -letme Bölümü-TOKAT Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 157

2 Makalede önce Tam Sayl Dorusal Programlama teknii hakknda ksa bilgi verilmitir. Sonra uygulamaya konu olan iletmenin durumu tespit edilmi ve uygun model kurulmutur. Kurulan model WINQSB 1.00 paket program yardmyla çözülmü ve elde edilen bulgular deerlendirilmitir. I. TAMSAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA -letme sorunlarn çözmek amacyla bir takm yöntemler gelitirilmitir. Dorusal programlama(dp) bu alanda en çok uygulama alan bulan yöntemdir 1. DP modeli hemen her türlü iletme sorunlarn çözmek için uygulanabilecek yapda olmasna ramen, uygulamada ortaya çkan sonuç, ya iletmenin üretim eklinden dolay, ya da DP modelinin uyguland sorunun yapsndan dolay istenilen durumu ortaya koymayabilir. Çünkü ekonomik yaamda her zaman girdi ve çktlarn bölünmezlik sorunlar ile kar karya kalnmaktadr. Bölünmezlikleri ele alnan problemlerin çözümleri de tam say olmaldr. Modellerin uygulanmasnda, deikenlerin tam say olmas artnn incelenmesi ve aratrlmas durumunda kullanlacak model; Tamsayl Dorusal Programlama (TDP) modelidir 2. Tamsayl Dorusal Programlama modeli, deikenlerin bazsnn veya hepsinin pozitif tamsayl deer alacan varsayan matematiksel programlama problemlerinin çözümü ile ilgilenir. Tam Sayl Dorusal Programlama, deikenlerinden bazlarnn veya tamamnn tam sayl (ya da kesikli) deerler ald bir dorusal programlama türüdür 3. Dorusal Programlama modeli ile Tamsayl Dorusal Programlama arasndaki fark, Dorusal Programlama modelinde karar deikenlerinin sfr ve sfrdan büyük olma koulu aranrken, Tam 1 David G. LUENBERGER,. Linear and Nonlinear Programming, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, London, 1984, s Ahmet ÖZTÜRK, Yöneylem Ara+t,rmas,, 8. Bask, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa, 2002, s. 167; Jule ÖZKAN, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, A.Ü. -.-.B.F. Aratrma Merkezi, Ders notlar:120, Erzurum, 1986, s. 1 3 Hamdy A. TAHA, Operations Research An Introduction, Fifth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1992, s. 303; Aydn ULUCAN, Yöneylem Ara+t,rmas, (+letmecilik Uygulamal, Bilgisayar destekli Modelleme), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 Sayl Dorusal Programlama da deiken deerlerinin sfra eit ve sfrdan büyük tam say almalar artnn istenmesidir 4. Genel olarak Tam Sayl Dorusal Programlama problemi sembolik olarak öyle gösterilebilir 5 ; n Maks. Z = c j x j j= 1 n Kstlayclar a ijx j b i i=1, 2,...m j= 1 x j = 0, 1, 2,...tam say (J = 1, 2,...n) Tam Sayl Dorusal Programlama modeli, deikenlerin alaca tam say deerlerine göre iki kategoride incelenir 6. Bunlar: 1. Kark(karma) tamsayl programlama; n tane karar deikeninden k tanesi için tam say olma koulu, n-k tanesi için pozitif olma koulu vardr. 2. Saf(tüm-tamamen) tamsayl programlama : Karar deikenlerinin tamamnn tam say deer almas durumudur. Saf tamsayl modeller de tam sayl deikenlerin alabilecekleri deerler itibariyle ikiye ayrlrlar. Tam sayl deikenler, kstlarn izin verdii ölçüde her pozitif tam say deeri alabiliyorsa pozitif modeller, sadece 0 ve 1 deerlerini alabiliyorlarsa sfr-bir modeller olarak adlandrlrlar 7. 4 Richard BRONSON, Theory and Problems of Operations Research, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, -nc., New York, 1982, s. 54; Öztürk, age. s Zekai YILMAZ, Say,sal Yöntemler, 2. Bask, Uluda Üniversitesi Basmevi, Bursa, 1995, s. 149; Öztürk, age. s brahim DOSAN, Yöneylem Ara+t,rmas, Teknikleri ve +letme Uygulamalar,, 2. Bask, Bilim Teknik Yaynevi, -stanbul, 1995, s. 144; David R. ANDERSON, ve dil., An Introduction to management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Sixth Edition, West Publishing Company, New York, 1991, s. 330; Hamdy A. TAHA, Çeviren ve Uyarlayanlar: J. Alp BARAY- Jakir ESNAF, Yöneylem Ara+t,rmas,, 6. Basmdan Çeviri, Literatür Yaynclk, -stanbul, 2000, s Cemal ÖZGÜVEN, Do8rusal Programlama ve Uzant,lar,, Detay Yaynclk, Ankara, 2003, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 159

4 Tam Sayl Dorusal Programlama modellerinin kullanm alanlarndan bazlar; Malzeme kullanm, sabit maliyetlerin hesab, yn üretim sorunlar, yap-yapma kararlar, gezgin satc problemleri, içileri makinalara atama problemleri, kritik yol problemleri vb. eklinde sralanabilir. A) TAM SAYILI DOSRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLER-N-N ÇÖZÜM YÖNTEMLER- 1. Grafiksel Çözüm Yöntemi: DP problemlerinden de bilindii gibi grafik çözüm yöntemi en fazla üç deiken ile ilgilenildii durumda kullanlabilen bir yöntemdir. Ancak yaygn olarak iki deiken olmas durumunda kullanlmaktadr 8. DP problemlerinde olduu gibi kstlayc denklemler yardmyla belirlenen uygun çözüm alan içerisindeki tamsaylardan oluan deerler, Tam Sayl Dorusal Programlama problemi için çözüm deerlerini olutururlar. Bunlar içerisinden en uygun nokta, deneme yanlma yöntemi ile bulunur. 2. Gomory nin kesme Düzlemi Yöntemi: DP problemlerinin tamsayl çözümlerini salayacak hesaplama yöntemi 1959 ylnda R.E. Gomory tarafndan gelitirilmitir. Gomory nin gelitirdii hesaplama yöntemine tamsayl algoritma veya kesme düzlemi yöntemi ad verilmitir. Bu yöntem tüm(saf) tamsayl programlamay ve kark tamsayl programlamay içermektedir 9. Bu yöntemde takip edilecek aamalar unlardr 10 ; i. Bir Tam Sayl Dorusal Programlama probleminde ilk aama, eer gerekli ise, orijinal snrlamalar tamsaylatrmadr. Bu, katsaylar tam olsun diye, tüm snrlarn deitirilmesi anlamna gelir. 8 Mahmut TEK-N, Say,sal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Al,+t,rmalar), Güncelletirilmi 5. Bask, Konya, 2004, s Öztürk, age. s Doan, age. s. 149; Ahmet ÖZTÜRK, Leontief Modeli ve Do8rusal Programlama, Geniletilmi 2. Bask, Örnek Kitabevi, Bursa, 1986, s. 135; Bronson, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 ii. DP probleminin optimal çözüm tablosu bulunur. Eer optimal çözüm deerleri tamsay ise, Tam Sayl Dorusal Programlama problemi için çözüm elde edilmitir. Yoksa sonraki aamaya geçilir. iii. Bu aamada kesme bulunur. Bu amaçla optimal çözüm tablosundan tamsay olmayan deikenlerin biri seçilir ve yeni bir kstlama elde edilir. -ki deikenli problemlerde Gomory kstlamasnn özellikleri unlardr 11 ; - Elde edilen bu kstlamalar bir önceki uygun alandan genellikle konveks bir alan keserler. - Kesme düzeyi uygun olmasa bile en az bir kafes noktasndan geçer. - Her kesim, bütün uygun kafes noktalarn kapsayacak daha küçük bir alana yaklar. iv. Eitlik snrlamas (Gomory nin kesme düzlemi) optimal çözüm tablosuna yeni bir sra olarak eklenir. Eklenen snrlamadaki katsaylar tüm tamsayy verecek ekildedir. Daha sonra yönteme DP çözüm yöntemleri uygulanarak optimal çözüm tablosu bulunur. 3. Dal S7n7r Yöntemi: TDP problemlerinin deikenlerinin bir ksm veya hepsi bazen üst veya alt snrla veya hem alt hem de üst snrla ayr ayr artlanmaktadr. Bu tipteki optimizasyon problemlerinin çözümü için çok genel bir yaklam dal-snr tekniidir. Bu yöntem A.H. Land ve A.G. Doig tarafndan gelitirilmitir 12. Bu yöntem ile minimizasyon tipli bir problem çözülürken temel mantk öyledir 13 : i. Tam sayl programlama uygun çözüm alan çok sayda alt setlere ayrlr. Her bir alt set için snr deeri hesaplanr. Alt ve üst snrlardan, her bir alt set içinde çözüm deeri seçilir. ii. Bir alt snr (ilk alt setler arasndan en küçüü) ile alt set dier bölümler için seçilir. Daha önce olduu gibi alt ve üst snrlarn her 11 Demir ASLAN, Yöneylem Ara+t,rmalar,, -letme Fakültesi Aratrma Enstitüsü Ders Notlar, No:41, Erzurum, 1978, s Osman HALAÇ. Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Ara+t,rmas,), 4. Bask, Alfa Basm Yaym Datm, -stanbul, 1995, s Anderson ve dil., age. s ; Halaç, age. s. 476; Özgüven, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 161

6 ikisi de hesaplanr. Bölünmeye optimal çözüm bulunana kadar devam edilir. Optimal çözüm herhangi bir alt set için alt snrdan daha büyük olamaz. Problem maksimizasyon tipli ise, çözüm yöntemi alt ve üst snr seçimi dnda minimizasyon tipli problem gibidir. 4. Tam Say7 Olmayan Çözümün Yuvarlanmas7 Yöntemi: Bu yöntemde en iyi DP çözümünde deikenlerin kesirli deerlerini bir yukar veya bir aa tam sayya yuvarlamak suretiyle tam sayl çözüm elde edilir. Yuvarlama yöntemi ile iyi bir tam sayl çözüm bulunabilir. Ancak bunun en iyi tam sayl çözüm olduunun garantisi yoktur. Bu yöntem Tam Sayl Dorusal Programlama problemi çözümünde elverili bir yöntemdir. Elverililii, zaman ve masraftan tasarruf nedeni ile ortaya çkar. Sakncas ise ulalan sonucun optimal tam say çözümünden farkl olabilmesi ve bazen de uygun çözüm olmama durumunun ortaya çkmasdr 14. II. UYGULAMA Bu bölümde Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir lokanta iletmesinin, Tamsayl Dorusal Programlama yardmyla, igücü planlamas yaplmtr. Söz konusu iletme, u an 35 çalan bulanan bir aile iletmesi konumundadr. -letme, müteriye verilen tatl türlerini de kendi imal etmektedir. -letmenin yöneticisi aile reisidir. Yöneticinin istei üzerine incelediimiz iletmenin ismi verilmemitir. A) PROBLEM-N TANIMI VE KISITLARI Yaptmz bu personel planlamasn, iletmenin bana geçme hazrlnda olan ve ailenin -letme Bölümü mezunu olu istemitir. Yeni yönetici adayna göre, iletmede, aile reisinin döneminde mesai kavramna çok dikkat edilmedii için (resmi ve gayri resmi olmak üzere) bir takm problemler ile karlalmakta, ayrca iyi bir i gücü planlamas olmad için çalanlar bazen yetersiz, bazen ise atl kalmaktadrlar. Bu aksaklklar gidermek için iletmeye minimum maliyeti salayacak ve de hizmeti aksatmayacak bir personel 14 Özgüven, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 planlamas gerekmektedir. Bu amaçla iletmenin gerek u anki yöneticisinden gerekse yeni yönetici adayndan iletmeye ait bilgiler alnmtr. -letme sabah saat 06 :00 da açlp gece 23 :30 da kapatlmakta ve haftann her günü çalmaktadr. Yönetici, tam zamanl(8 saat) çalanlar için saat 06 :00 dan balayp 22 :00 da bitecek ekilde üç vardiya yaplmasn istemektedir. Ancak öle ve akam yemekleri zamanlarnda iki vardiya eleman birlikte bulunmaldr. Son vardiyaya gelen komi, garson ve bulak ykama elemanlar saat 23 :30 a kadar çalmay sürdüreceklerdir. Vardiyalar dönüümlü olacandan bu ilave 1,5 saatlik fazladan çalmaya bütün komi, garson ve bulak ykama elemanlar katlm olacak, fakat bu süre için ek ücret ödenmeyecektir. Baklava ustas ve baklava çalanlar sadece sabah ilk vardiyada çalmaldrlar. Yar zamanl (4 saat çalacak) elemanlar için, saat 10 :00 ile 22 :00 arasnda üç vardiya oluturulmaldr. Ancak bunlar her vardiyada da en fazla 2 kii olabilir ve garson olarak çaltrlmaldrlar. Önceki tecrübelere göre gelen müterilerden 15 kiiye 1 komi ve 1 garson hizmet etmelidir. Komi says en fazla garson says kadar olmaldr. Her vardiyada en az bir yemek ustas bulunmal, ancak saat 10 ile 18 arasnda en az 2 yemek ustas bulunmaldr. Her vardiyada en az iki bulak ykama eleman olmal, ancak müteri says 100 ü at zamanlarda en az 4 bulak ykama eleman bulunmaldr. Baklava ustas 1 tane yeterlidir ama en azndan 9 baklava çalan olmaldr. Çalan elemanlara aylk net ödenecek ücretler ise öyle olacaktr; Yemek ustas 900 YTL, baklava ustas 800 YTL, garson 350 YTL, baklava içisi 700 YTL, komi 300 YTL, yar zamanl eleman 200 YTL, bulak ykama eleman 350 YTL. Çalanlarn ücretleri modele yazlrken 1 ay 30 gün kabul edilerek günlüe dönütürülmü ve kesirli çkan rakamlar yuvarlatlarak virgülden sonra iki hane alnmtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 163

8 B) MODEL-N KURULMASI Yukarda verilen bilgiler nda tam zamanl çalan komi, garson ve bulak ykama elemanlar için en uygun vardiya sisteminin 06-14, ve eklinde olmas, yemek ustalar için vardiya saatlerinin 06-14, ve eklinde olmas, yar zamanl çalanlar için ise 10-14, eklinde olmas uygun bulunmutur. Modelde kullanlacak karar deikenleri öyle tanmlanmtr; X 1 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 2 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 3 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 4 : vardiyasnda çalacak komi says, X 5 : vardiyasnda çalacak komi says, X 6 : vardiyasnda çalacak komi says, X 7 : vardiyasnda çalacak garson says, X 8 : vardiyasnda çalacak garson says, X 9 : vardiyasnda çalacak garson says, X 10 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 11 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 12 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 13 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 14 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 15 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 16 : vardiyasnda çalacak baklava ustas says, X 17 : vardiyasnda çalacak baklava yapmnda çalan eleman says. Tablo:1 de hangi saatlerde hangi vardiyalarn çalt, günlük olarak iletmeye gelen müterilerin, ikier saatlik ara ile, ortalama saylar ve bunlardan hareketle hesaplanan gerekli garson, komi ve 164 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 bulak ykama eleman saylar gösterilmitir (kesirli deerler bir üst deere yuvarlanmtr). Tablo 1. Saatler tibariyle Vardiyalar7n Çal7=ma Durumu Karar Deikenleri Saatler Vardiyalar X x x X x x X x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x Gelen Ort. Müteri Says Garson Says Komi Says Bulak Ykama Eleman Toplam maliyeti minimize edecek amaç fonksiyonu; Min.Z = 6,67X 1 + 6,67X 2 + 6,67X X X X ,67X ,67X ,67X X X X ,67X ,67X ,67X ,67X ,33X 17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 165

10 Yukarda verilenlerden ve Tablo:1 den hareketle modelin kstlar öyle yazlabilir; 1. X 4 + X 7 8 (saat kstlar) 2. X 4 - X X X X 16 = 1 6. X X 4 + X 7 6 (saat kstlar) 8. X 4 - X X 1 + X 4 + X 7 10 (saat kstlar) X 1 + X 4 - X X 10 + X X X 1 + X 4 + X 5 + X 7 + X 8 24 (saat kstlar) X 1 + X 4 + X 5 - X 7 - X X 13 + X X 2 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 8 (saat kstlar) X 2 + X 5 + X 6 - X 8 - X X 11 + X X 14 + X X X 2 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 10 (saat kstlar) X 2 + X 5 + X 6 - X 8 - X X 3 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 20 (saat kstlar) X 3 + X 5 + X 6 - X 8 - X X X 14 + X X Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 28. X 3 + X 6 + X 9 8 (saat kstlar) X 3 + X 6 - X X X 6 + X 9 4 (saat kstlar) 32. X 6 - X X 15 1 Pozitiflik ve tam say art; X i 0 ve tam say, i=1, SONUÇ VE ÖNERLER Model WINQSB 1.00 paket program yardmyla çözülmü ve modelin çözüm deerleri Ek-1 deki Tablo:2 de verilmitir. Ek teki Tablo:2 den de anlald üzere, iletme personel maliyetini minimum klmak ve hizmetleri de aksatmamak için; ve vardiyalarnda 2 er yar zamanl eleman çaltrmal (X 1 = 2, X 3 = 2), vardiyasnda ise yar zamanl eleman çaltrlmamaldr (X 2 = 0) vardiyasnda 5 komi, 5 garson, 1 yemek ustas, 2 bulak ykama eleman, 1 baklava ustas, 9 baklava eleman çaltrmaldr (X 4 = 5, X 7 = 5, X 10 = 1, X 13 = 2, X 16 = 1, X 17 = 9) vardiyasnda 7 komi, 5 garson, 2 bulak ykama eleman çaltrmaldr (X 4 = 7 X 8 = 5, X 14 = 2) vardiyasnda ise 1 yemek ustas çaltrmaldr (X 11 = 1) vardiyasnda ise 2 komi, 4 garson, 1 yemek ustas ve 2 bulak ykama eleman çaltrmaldr (X 6 = 2, X 9 = 4, X 12 = 1, X 15 = 2). Bu durumda günlük minimum maliyet 726,72 YTL olacaktr. Yaplan bu çalma ile söz konusu iletmede personel giderlerini minimum klacak, personelin yetersiz ya da atl kalmasna izin verilmeyecek ekilde bir vardiya sistemi ve bu vardiyalarda çalmas gereken personel says tespit edilmitir. Yöneticiye, bu verileri dikkate ald taktirde daha verimli ve daha baarl bir dönem geçirecei belirtilmitir. Yönetici de bunu önümüzdeki günlerden itibaren uygulamaya koyacan ifade etmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 167

12 KAYNAKÇA ANDERSON, David R., Dennis C. SWEENEY, Thomas A. WILLIAMS. An Introduction to management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Sixth Edition, West Publishing Company, New York, ASLAN, Demir. Yöneylem Ara+t,rmalar,, -letme Fakültesi Aratrma Enstitüsü Ders Notlar, No:41, Erzurum, BRONSON, Richard. Theory and Problems of Operations Research, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, -nc., New York, DOSAN, -brahim. Yöneylem Ara+t,rmas, Teknikleri ve +letme Uygulamalar,, 2. Bask, Bilim Teknik Yaynevi, -stanbul, HALAÇ, Osman. Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Ara+t,rmas,), 4. Bask, Alfa Basm Yaym Datm, -stanbul, LUENBERGER, David G. Linear and Nonlinear Programming, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, London, ÖZGÜVEN, Cemal. Do8rusal Programlama ve Uzant,lar,, Detay Yaynclk, Ankara, ÖZKAN, Jule. Kantitatif Karar Verme Teknikleri, A.Ü. -.-.B.F. Aratrma Merkezi, Ders notlar:120, Erzurum, ÖZTÜRK, Ahmet. Leontief Modeli ve Do8rusal Programlama, Geniletilmi 2. Bask, Örnek Kitabevi, Bursa, ÖZTÜRK, Ahmet. Yöneylem Ara+t,rmas,, 8. Bask, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa, TAHA, Hamdy A. Operations Research An Introduction, Fifth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, TAHA, Hamdy A. Çeviren ve Uyarlayanlar: J. Alp BARAY- Jakir ESNAF, Yöneylem Ara+t,rmas,, 6. Basmdan Çeviri, Literatür Yaynclk, -stanbul, TEK-N, Mahmut. Say,sal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Al,+t,rmalar), Güncelletirilmi 5. bask, Konya, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 ULUCAN, Aydn. Yöneylem Ara+t,rmas, (+letmecilik Uygulamal, Bilgisayar Destekli Modelleme), Siyasal Kitabevi, Ankara, YILMAZ, Zekâi. Say,sal Yöntemler, 2. Bask, Uluda Üniversitesi Basmevi, Bursa, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 169

14 Karar Deiken EK:1. Tablo:2. Tam Say7l7 Do?rusal Programlama Modelinin Çözüm De?erleri Çözüm Deeri Birim Maliyetler c(j) Toplam Katk -ndirgenmi Maliyet Temel Durum Kabul Edilebilir Min. c(j) Kabul Edilebilir Max. c(j) 1 X 1 2 6,67 13,34 0 temel -M 10,835 2 X 2 0 6,67 0 5,835 kesime 0,835 M 3 X 3 2 6,67 13,34 0 temel -M 10,835 4 X temel 1, X temel X temel 10 11,67 7 X ,67 58,35 0 temel 10 11,67 8 X ,67 58,35 0 temel 11,67 13,34 9 X ,67 46,68 0 temel 10 11,67 10 X temel 0 M 11 X temel X temel 30 M 13 X ,67 23,34 0 temel 0 M 14 X ,67 23,34 0 temel 0 11,67 15 X ,67 23,34 0 temel 11,67 M 16 X ,67 26,67 0 temel -M M 17 X ,33 209,97 0 temel 0 M Amaç Fonksiyonu (Min.) = 726,7200 Kstlar Sol Taraf Yön Sa Taraf Yitik ya da Fazlalk Gölge Fiyat Kabul Edilebilir Min. Sa Taraf Deeri 1 C 1 10 >= M 10 2 C 2 0 <= 0 0-0, C 3 1 >= M 4 C 4 2 >= ,67 2 M 5 C 5 1 = ,67 0 M Kabul Edilebilir Max. Sa Taraf Deeri 170 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 Tablo:2. (Devam) 6 C 6 9 >= ,33 0 M 7 C 7 10 >= M 10 8 C 8 0 <= M 9 C 9 12 >= M C 10-2 <= M 11 C 11 2 >= M 2 12 C 12 2 <= 2 0-4, C >= , M 14 C 14 0 <= C 15 4 >= M 4 16 C >= M C 17 0 <= 0 0-0, C 18 2 >= M 19 C 19 4 >= M 4 20 C 20 0 <= M 21 C >= M C 22 0 <= M 23 C >= C 24-2 <= M 25 C 25 1 >= C 26 4 >= ,67 4 M 27 C 27 2 <= 2 0-4, C 28 8 >= , C 29-4 <= M 30 C 30 2 >= C 31 6 >= M 6 32 C 32-2 <= M 33 C 33 2 >= M 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 171

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü ETKİN, ETKİLİ VE UYGULANABİLİR KARAR VERME: ETKİLEŞİMLİ BULANIK / OLABİLİRLİKLİ ÇOK AMAÇLI MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Kerem CİDDİ Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kciddi@yahoo.com

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

ÇAĞRI ÜZERİNE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ORGANİZASYONLARIN TUR ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

ÇAĞRI ÜZERİNE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ORGANİZASYONLARIN TUR ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ 192 ÇAĞRI ÜZERİNE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ORGANİZASYONLARIN TUR ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Bu çalışmada, klasik tur çizelgeleme problemini çağrı üzerine çalışma

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL İŞGÜCÜ VRİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTM TASARIMI V KARAR DSTK MODLİNİN GLİŞTİRİLMSİ Çiğdem ÖZSVR, Tülay GNÇOĞLU, Nihal RGİNL Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ndüstri Müh. Bölümü, 26555,

Detaylı