TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA"

Transkript

1 TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye minimum maliyeti salayacak igücü planlamas yaplmtr. Veriler WINQSB 1.00 paket program yardmyla analiz edilmitir. Analiz sonucunda hangi vardiyada hangi personelden kaç adet çaltrlmas gerektii belirlenmitir. ABSTRACT This study was performed in a company operating in Tokat using -nteger Linear Programming. The aim of the study was to make manpower planning which would provide minimum cost the company. The data was analyzed by using WINQSB The result of analysis helped to determine the number of employees to be worked for each rotation. GR Günümüz rekabet artlarnda iletmelerin karlatklar sorunlara, yeni artlara uyum problemlerine vs. klasik usuller ile çözüm arama ilemi artk yava yava terk edilmektedir. Bu tür durumlarda yöneticilerin karar vermelerine yardmc olan saysal yöntemler yaygn olarak kullanlmaya balanmtr. Bu çalmamzda bir aile iletmesi olarak faaliyet gösteren bir iletmenin, minimum maliyeti salayacak i gücü planlamas yaplmaya çallmtr. Çalmada, karar deikenleri ilgili vardiyalarda çaltrlacak olan personel saysn (yani kesikli deerleri) gösterdii için programlamada Tam Sayl Dorusal Programlama yöntemi kullanlmtr. * Gaziosmanpaa Üniversitesi -.-.B.F. -letme Bölümü-TOKAT Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 157

2 Makalede önce Tam Sayl Dorusal Programlama teknii hakknda ksa bilgi verilmitir. Sonra uygulamaya konu olan iletmenin durumu tespit edilmi ve uygun model kurulmutur. Kurulan model WINQSB 1.00 paket program yardmyla çözülmü ve elde edilen bulgular deerlendirilmitir. I. TAMSAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA -letme sorunlarn çözmek amacyla bir takm yöntemler gelitirilmitir. Dorusal programlama(dp) bu alanda en çok uygulama alan bulan yöntemdir 1. DP modeli hemen her türlü iletme sorunlarn çözmek için uygulanabilecek yapda olmasna ramen, uygulamada ortaya çkan sonuç, ya iletmenin üretim eklinden dolay, ya da DP modelinin uyguland sorunun yapsndan dolay istenilen durumu ortaya koymayabilir. Çünkü ekonomik yaamda her zaman girdi ve çktlarn bölünmezlik sorunlar ile kar karya kalnmaktadr. Bölünmezlikleri ele alnan problemlerin çözümleri de tam say olmaldr. Modellerin uygulanmasnda, deikenlerin tam say olmas artnn incelenmesi ve aratrlmas durumunda kullanlacak model; Tamsayl Dorusal Programlama (TDP) modelidir 2. Tamsayl Dorusal Programlama modeli, deikenlerin bazsnn veya hepsinin pozitif tamsayl deer alacan varsayan matematiksel programlama problemlerinin çözümü ile ilgilenir. Tam Sayl Dorusal Programlama, deikenlerinden bazlarnn veya tamamnn tam sayl (ya da kesikli) deerler ald bir dorusal programlama türüdür 3. Dorusal Programlama modeli ile Tamsayl Dorusal Programlama arasndaki fark, Dorusal Programlama modelinde karar deikenlerinin sfr ve sfrdan büyük olma koulu aranrken, Tam 1 David G. LUENBERGER,. Linear and Nonlinear Programming, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, London, 1984, s Ahmet ÖZTÜRK, Yöneylem Ara+t,rmas,, 8. Bask, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa, 2002, s. 167; Jule ÖZKAN, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, A.Ü. -.-.B.F. Aratrma Merkezi, Ders notlar:120, Erzurum, 1986, s. 1 3 Hamdy A. TAHA, Operations Research An Introduction, Fifth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1992, s. 303; Aydn ULUCAN, Yöneylem Ara+t,rmas, (+letmecilik Uygulamal, Bilgisayar destekli Modelleme), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 Sayl Dorusal Programlama da deiken deerlerinin sfra eit ve sfrdan büyük tam say almalar artnn istenmesidir 4. Genel olarak Tam Sayl Dorusal Programlama problemi sembolik olarak öyle gösterilebilir 5 ; n Maks. Z = c j x j j= 1 n Kstlayclar a ijx j b i i=1, 2,...m j= 1 x j = 0, 1, 2,...tam say (J = 1, 2,...n) Tam Sayl Dorusal Programlama modeli, deikenlerin alaca tam say deerlerine göre iki kategoride incelenir 6. Bunlar: 1. Kark(karma) tamsayl programlama; n tane karar deikeninden k tanesi için tam say olma koulu, n-k tanesi için pozitif olma koulu vardr. 2. Saf(tüm-tamamen) tamsayl programlama : Karar deikenlerinin tamamnn tam say deer almas durumudur. Saf tamsayl modeller de tam sayl deikenlerin alabilecekleri deerler itibariyle ikiye ayrlrlar. Tam sayl deikenler, kstlarn izin verdii ölçüde her pozitif tam say deeri alabiliyorsa pozitif modeller, sadece 0 ve 1 deerlerini alabiliyorlarsa sfr-bir modeller olarak adlandrlrlar 7. 4 Richard BRONSON, Theory and Problems of Operations Research, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, -nc., New York, 1982, s. 54; Öztürk, age. s Zekai YILMAZ, Say,sal Yöntemler, 2. Bask, Uluda Üniversitesi Basmevi, Bursa, 1995, s. 149; Öztürk, age. s brahim DOSAN, Yöneylem Ara+t,rmas, Teknikleri ve +letme Uygulamalar,, 2. Bask, Bilim Teknik Yaynevi, -stanbul, 1995, s. 144; David R. ANDERSON, ve dil., An Introduction to management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Sixth Edition, West Publishing Company, New York, 1991, s. 330; Hamdy A. TAHA, Çeviren ve Uyarlayanlar: J. Alp BARAY- Jakir ESNAF, Yöneylem Ara+t,rmas,, 6. Basmdan Çeviri, Literatür Yaynclk, -stanbul, 2000, s Cemal ÖZGÜVEN, Do8rusal Programlama ve Uzant,lar,, Detay Yaynclk, Ankara, 2003, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 159

4 Tam Sayl Dorusal Programlama modellerinin kullanm alanlarndan bazlar; Malzeme kullanm, sabit maliyetlerin hesab, yn üretim sorunlar, yap-yapma kararlar, gezgin satc problemleri, içileri makinalara atama problemleri, kritik yol problemleri vb. eklinde sralanabilir. A) TAM SAYILI DOSRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLER-N-N ÇÖZÜM YÖNTEMLER- 1. Grafiksel Çözüm Yöntemi: DP problemlerinden de bilindii gibi grafik çözüm yöntemi en fazla üç deiken ile ilgilenildii durumda kullanlabilen bir yöntemdir. Ancak yaygn olarak iki deiken olmas durumunda kullanlmaktadr 8. DP problemlerinde olduu gibi kstlayc denklemler yardmyla belirlenen uygun çözüm alan içerisindeki tamsaylardan oluan deerler, Tam Sayl Dorusal Programlama problemi için çözüm deerlerini olutururlar. Bunlar içerisinden en uygun nokta, deneme yanlma yöntemi ile bulunur. 2. Gomory nin kesme Düzlemi Yöntemi: DP problemlerinin tamsayl çözümlerini salayacak hesaplama yöntemi 1959 ylnda R.E. Gomory tarafndan gelitirilmitir. Gomory nin gelitirdii hesaplama yöntemine tamsayl algoritma veya kesme düzlemi yöntemi ad verilmitir. Bu yöntem tüm(saf) tamsayl programlamay ve kark tamsayl programlamay içermektedir 9. Bu yöntemde takip edilecek aamalar unlardr 10 ; i. Bir Tam Sayl Dorusal Programlama probleminde ilk aama, eer gerekli ise, orijinal snrlamalar tamsaylatrmadr. Bu, katsaylar tam olsun diye, tüm snrlarn deitirilmesi anlamna gelir. 8 Mahmut TEK-N, Say,sal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Al,+t,rmalar), Güncelletirilmi 5. Bask, Konya, 2004, s Öztürk, age. s Doan, age. s. 149; Ahmet ÖZTÜRK, Leontief Modeli ve Do8rusal Programlama, Geniletilmi 2. Bask, Örnek Kitabevi, Bursa, 1986, s. 135; Bronson, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 ii. DP probleminin optimal çözüm tablosu bulunur. Eer optimal çözüm deerleri tamsay ise, Tam Sayl Dorusal Programlama problemi için çözüm elde edilmitir. Yoksa sonraki aamaya geçilir. iii. Bu aamada kesme bulunur. Bu amaçla optimal çözüm tablosundan tamsay olmayan deikenlerin biri seçilir ve yeni bir kstlama elde edilir. -ki deikenli problemlerde Gomory kstlamasnn özellikleri unlardr 11 ; - Elde edilen bu kstlamalar bir önceki uygun alandan genellikle konveks bir alan keserler. - Kesme düzeyi uygun olmasa bile en az bir kafes noktasndan geçer. - Her kesim, bütün uygun kafes noktalarn kapsayacak daha küçük bir alana yaklar. iv. Eitlik snrlamas (Gomory nin kesme düzlemi) optimal çözüm tablosuna yeni bir sra olarak eklenir. Eklenen snrlamadaki katsaylar tüm tamsayy verecek ekildedir. Daha sonra yönteme DP çözüm yöntemleri uygulanarak optimal çözüm tablosu bulunur. 3. Dal S7n7r Yöntemi: TDP problemlerinin deikenlerinin bir ksm veya hepsi bazen üst veya alt snrla veya hem alt hem de üst snrla ayr ayr artlanmaktadr. Bu tipteki optimizasyon problemlerinin çözümü için çok genel bir yaklam dal-snr tekniidir. Bu yöntem A.H. Land ve A.G. Doig tarafndan gelitirilmitir 12. Bu yöntem ile minimizasyon tipli bir problem çözülürken temel mantk öyledir 13 : i. Tam sayl programlama uygun çözüm alan çok sayda alt setlere ayrlr. Her bir alt set için snr deeri hesaplanr. Alt ve üst snrlardan, her bir alt set içinde çözüm deeri seçilir. ii. Bir alt snr (ilk alt setler arasndan en küçüü) ile alt set dier bölümler için seçilir. Daha önce olduu gibi alt ve üst snrlarn her 11 Demir ASLAN, Yöneylem Ara+t,rmalar,, -letme Fakültesi Aratrma Enstitüsü Ders Notlar, No:41, Erzurum, 1978, s Osman HALAÇ. Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Ara+t,rmas,), 4. Bask, Alfa Basm Yaym Datm, -stanbul, 1995, s Anderson ve dil., age. s ; Halaç, age. s. 476; Özgüven, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 161

6 ikisi de hesaplanr. Bölünmeye optimal çözüm bulunana kadar devam edilir. Optimal çözüm herhangi bir alt set için alt snrdan daha büyük olamaz. Problem maksimizasyon tipli ise, çözüm yöntemi alt ve üst snr seçimi dnda minimizasyon tipli problem gibidir. 4. Tam Say7 Olmayan Çözümün Yuvarlanmas7 Yöntemi: Bu yöntemde en iyi DP çözümünde deikenlerin kesirli deerlerini bir yukar veya bir aa tam sayya yuvarlamak suretiyle tam sayl çözüm elde edilir. Yuvarlama yöntemi ile iyi bir tam sayl çözüm bulunabilir. Ancak bunun en iyi tam sayl çözüm olduunun garantisi yoktur. Bu yöntem Tam Sayl Dorusal Programlama problemi çözümünde elverili bir yöntemdir. Elverililii, zaman ve masraftan tasarruf nedeni ile ortaya çkar. Sakncas ise ulalan sonucun optimal tam say çözümünden farkl olabilmesi ve bazen de uygun çözüm olmama durumunun ortaya çkmasdr 14. II. UYGULAMA Bu bölümde Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir lokanta iletmesinin, Tamsayl Dorusal Programlama yardmyla, igücü planlamas yaplmtr. Söz konusu iletme, u an 35 çalan bulanan bir aile iletmesi konumundadr. -letme, müteriye verilen tatl türlerini de kendi imal etmektedir. -letmenin yöneticisi aile reisidir. Yöneticinin istei üzerine incelediimiz iletmenin ismi verilmemitir. A) PROBLEM-N TANIMI VE KISITLARI Yaptmz bu personel planlamasn, iletmenin bana geçme hazrlnda olan ve ailenin -letme Bölümü mezunu olu istemitir. Yeni yönetici adayna göre, iletmede, aile reisinin döneminde mesai kavramna çok dikkat edilmedii için (resmi ve gayri resmi olmak üzere) bir takm problemler ile karlalmakta, ayrca iyi bir i gücü planlamas olmad için çalanlar bazen yetersiz, bazen ise atl kalmaktadrlar. Bu aksaklklar gidermek için iletmeye minimum maliyeti salayacak ve de hizmeti aksatmayacak bir personel 14 Özgüven, age. s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 planlamas gerekmektedir. Bu amaçla iletmenin gerek u anki yöneticisinden gerekse yeni yönetici adayndan iletmeye ait bilgiler alnmtr. -letme sabah saat 06 :00 da açlp gece 23 :30 da kapatlmakta ve haftann her günü çalmaktadr. Yönetici, tam zamanl(8 saat) çalanlar için saat 06 :00 dan balayp 22 :00 da bitecek ekilde üç vardiya yaplmasn istemektedir. Ancak öle ve akam yemekleri zamanlarnda iki vardiya eleman birlikte bulunmaldr. Son vardiyaya gelen komi, garson ve bulak ykama elemanlar saat 23 :30 a kadar çalmay sürdüreceklerdir. Vardiyalar dönüümlü olacandan bu ilave 1,5 saatlik fazladan çalmaya bütün komi, garson ve bulak ykama elemanlar katlm olacak, fakat bu süre için ek ücret ödenmeyecektir. Baklava ustas ve baklava çalanlar sadece sabah ilk vardiyada çalmaldrlar. Yar zamanl (4 saat çalacak) elemanlar için, saat 10 :00 ile 22 :00 arasnda üç vardiya oluturulmaldr. Ancak bunlar her vardiyada da en fazla 2 kii olabilir ve garson olarak çaltrlmaldrlar. Önceki tecrübelere göre gelen müterilerden 15 kiiye 1 komi ve 1 garson hizmet etmelidir. Komi says en fazla garson says kadar olmaldr. Her vardiyada en az bir yemek ustas bulunmal, ancak saat 10 ile 18 arasnda en az 2 yemek ustas bulunmaldr. Her vardiyada en az iki bulak ykama eleman olmal, ancak müteri says 100 ü at zamanlarda en az 4 bulak ykama eleman bulunmaldr. Baklava ustas 1 tane yeterlidir ama en azndan 9 baklava çalan olmaldr. Çalan elemanlara aylk net ödenecek ücretler ise öyle olacaktr; Yemek ustas 900 YTL, baklava ustas 800 YTL, garson 350 YTL, baklava içisi 700 YTL, komi 300 YTL, yar zamanl eleman 200 YTL, bulak ykama eleman 350 YTL. Çalanlarn ücretleri modele yazlrken 1 ay 30 gün kabul edilerek günlüe dönütürülmü ve kesirli çkan rakamlar yuvarlatlarak virgülden sonra iki hane alnmtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 163

8 B) MODEL-N KURULMASI Yukarda verilen bilgiler nda tam zamanl çalan komi, garson ve bulak ykama elemanlar için en uygun vardiya sisteminin 06-14, ve eklinde olmas, yemek ustalar için vardiya saatlerinin 06-14, ve eklinde olmas, yar zamanl çalanlar için ise 10-14, eklinde olmas uygun bulunmutur. Modelde kullanlacak karar deikenleri öyle tanmlanmtr; X 1 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 2 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 3 : vardiyasnda çalacak yar zamanl eleman says, X 4 : vardiyasnda çalacak komi says, X 5 : vardiyasnda çalacak komi says, X 6 : vardiyasnda çalacak komi says, X 7 : vardiyasnda çalacak garson says, X 8 : vardiyasnda çalacak garson says, X 9 : vardiyasnda çalacak garson says, X 10 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 11 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 12 : vardiyasnda çalacak yemek ustas says, X 13 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 14 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 15 : vardiyasnda çalacak bulak ykama eleman says, X 16 : vardiyasnda çalacak baklava ustas says, X 17 : vardiyasnda çalacak baklava yapmnda çalan eleman says. Tablo:1 de hangi saatlerde hangi vardiyalarn çalt, günlük olarak iletmeye gelen müterilerin, ikier saatlik ara ile, ortalama saylar ve bunlardan hareketle hesaplanan gerekli garson, komi ve 164 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 bulak ykama eleman saylar gösterilmitir (kesirli deerler bir üst deere yuvarlanmtr). Tablo 1. Saatler tibariyle Vardiyalar7n Çal7=ma Durumu Karar Deikenleri Saatler Vardiyalar X x x X x x X x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x X x x x x Gelen Ort. Müteri Says Garson Says Komi Says Bulak Ykama Eleman Toplam maliyeti minimize edecek amaç fonksiyonu; Min.Z = 6,67X 1 + 6,67X 2 + 6,67X X X X ,67X ,67X ,67X X X X ,67X ,67X ,67X ,67X ,33X 17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 165

10 Yukarda verilenlerden ve Tablo:1 den hareketle modelin kstlar öyle yazlabilir; 1. X 4 + X 7 8 (saat kstlar) 2. X 4 - X X X X 16 = 1 6. X X 4 + X 7 6 (saat kstlar) 8. X 4 - X X 1 + X 4 + X 7 10 (saat kstlar) X 1 + X 4 - X X 10 + X X X 1 + X 4 + X 5 + X 7 + X 8 24 (saat kstlar) X 1 + X 4 + X 5 - X 7 - X X 13 + X X 2 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 8 (saat kstlar) X 2 + X 5 + X 6 - X 8 - X X 11 + X X 14 + X X X 2 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 10 (saat kstlar) X 2 + X 5 + X 6 - X 8 - X X 3 + X 5 + X 6 + X 8 + X 9 20 (saat kstlar) X 3 + X 5 + X 6 - X 8 - X X X 14 + X X Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 28. X 3 + X 6 + X 9 8 (saat kstlar) X 3 + X 6 - X X X 6 + X 9 4 (saat kstlar) 32. X 6 - X X 15 1 Pozitiflik ve tam say art; X i 0 ve tam say, i=1, SONUÇ VE ÖNERLER Model WINQSB 1.00 paket program yardmyla çözülmü ve modelin çözüm deerleri Ek-1 deki Tablo:2 de verilmitir. Ek teki Tablo:2 den de anlald üzere, iletme personel maliyetini minimum klmak ve hizmetleri de aksatmamak için; ve vardiyalarnda 2 er yar zamanl eleman çaltrmal (X 1 = 2, X 3 = 2), vardiyasnda ise yar zamanl eleman çaltrlmamaldr (X 2 = 0) vardiyasnda 5 komi, 5 garson, 1 yemek ustas, 2 bulak ykama eleman, 1 baklava ustas, 9 baklava eleman çaltrmaldr (X 4 = 5, X 7 = 5, X 10 = 1, X 13 = 2, X 16 = 1, X 17 = 9) vardiyasnda 7 komi, 5 garson, 2 bulak ykama eleman çaltrmaldr (X 4 = 7 X 8 = 5, X 14 = 2) vardiyasnda ise 1 yemek ustas çaltrmaldr (X 11 = 1) vardiyasnda ise 2 komi, 4 garson, 1 yemek ustas ve 2 bulak ykama eleman çaltrmaldr (X 6 = 2, X 9 = 4, X 12 = 1, X 15 = 2). Bu durumda günlük minimum maliyet 726,72 YTL olacaktr. Yaplan bu çalma ile söz konusu iletmede personel giderlerini minimum klacak, personelin yetersiz ya da atl kalmasna izin verilmeyecek ekilde bir vardiya sistemi ve bu vardiyalarda çalmas gereken personel says tespit edilmitir. Yöneticiye, bu verileri dikkate ald taktirde daha verimli ve daha baarl bir dönem geçirecei belirtilmitir. Yönetici de bunu önümüzdeki günlerden itibaren uygulamaya koyacan ifade etmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 167

12 KAYNAKÇA ANDERSON, David R., Dennis C. SWEENEY, Thomas A. WILLIAMS. An Introduction to management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Sixth Edition, West Publishing Company, New York, ASLAN, Demir. Yöneylem Ara+t,rmalar,, -letme Fakültesi Aratrma Enstitüsü Ders Notlar, No:41, Erzurum, BRONSON, Richard. Theory and Problems of Operations Research, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, -nc., New York, DOSAN, -brahim. Yöneylem Ara+t,rmas, Teknikleri ve +letme Uygulamalar,, 2. Bask, Bilim Teknik Yaynevi, -stanbul, HALAÇ, Osman. Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Ara+t,rmas,), 4. Bask, Alfa Basm Yaym Datm, -stanbul, LUENBERGER, David G. Linear and Nonlinear Programming, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, London, ÖZGÜVEN, Cemal. Do8rusal Programlama ve Uzant,lar,, Detay Yaynclk, Ankara, ÖZKAN, Jule. Kantitatif Karar Verme Teknikleri, A.Ü. -.-.B.F. Aratrma Merkezi, Ders notlar:120, Erzurum, ÖZTÜRK, Ahmet. Leontief Modeli ve Do8rusal Programlama, Geniletilmi 2. Bask, Örnek Kitabevi, Bursa, ÖZTÜRK, Ahmet. Yöneylem Ara+t,rmas,, 8. Bask, Ekin Kitabevi Yaynlar, Bursa, TAHA, Hamdy A. Operations Research An Introduction, Fifth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, TAHA, Hamdy A. Çeviren ve Uyarlayanlar: J. Alp BARAY- Jakir ESNAF, Yöneylem Ara+t,rmas,, 6. Basmdan Çeviri, Literatür Yaynclk, -stanbul, TEK-N, Mahmut. Say,sal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Al,+t,rmalar), Güncelletirilmi 5. bask, Konya, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 ULUCAN, Aydn. Yöneylem Ara+t,rmas, (+letmecilik Uygulamal, Bilgisayar Destekli Modelleme), Siyasal Kitabevi, Ankara, YILMAZ, Zekâi. Say,sal Yöntemler, 2. Bask, Uluda Üniversitesi Basmevi, Bursa, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 169

14 Karar Deiken EK:1. Tablo:2. Tam Say7l7 Do?rusal Programlama Modelinin Çözüm De?erleri Çözüm Deeri Birim Maliyetler c(j) Toplam Katk -ndirgenmi Maliyet Temel Durum Kabul Edilebilir Min. c(j) Kabul Edilebilir Max. c(j) 1 X 1 2 6,67 13,34 0 temel -M 10,835 2 X 2 0 6,67 0 5,835 kesime 0,835 M 3 X 3 2 6,67 13,34 0 temel -M 10,835 4 X temel 1, X temel X temel 10 11,67 7 X ,67 58,35 0 temel 10 11,67 8 X ,67 58,35 0 temel 11,67 13,34 9 X ,67 46,68 0 temel 10 11,67 10 X temel 0 M 11 X temel X temel 30 M 13 X ,67 23,34 0 temel 0 M 14 X ,67 23,34 0 temel 0 11,67 15 X ,67 23,34 0 temel 11,67 M 16 X ,67 26,67 0 temel -M M 17 X ,33 209,97 0 temel 0 M Amaç Fonksiyonu (Min.) = 726,7200 Kstlar Sol Taraf Yön Sa Taraf Yitik ya da Fazlalk Gölge Fiyat Kabul Edilebilir Min. Sa Taraf Deeri 1 C 1 10 >= M 10 2 C 2 0 <= 0 0-0, C 3 1 >= M 4 C 4 2 >= ,67 2 M 5 C 5 1 = ,67 0 M Kabul Edilebilir Max. Sa Taraf Deeri 170 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 Tablo:2. (Devam) 6 C 6 9 >= ,33 0 M 7 C 7 10 >= M 10 8 C 8 0 <= M 9 C 9 12 >= M C 10-2 <= M 11 C 11 2 >= M 2 12 C 12 2 <= 2 0-4, C >= , M 14 C 14 0 <= C 15 4 >= M 4 16 C >= M C 17 0 <= 0 0-0, C 18 2 >= M 19 C 19 4 >= M 4 20 C 20 0 <= M 21 C >= M C 22 0 <= M 23 C >= C 24-2 <= M 25 C 25 1 >= C 26 4 >= ,67 4 M 27 C 27 2 <= 2 0-4, C 28 8 >= , C 29-4 <= M 30 C 30 2 >= C 31 6 >= M 6 32 C 32-2 <= M 33 C 33 2 >= M 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 171

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL)

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik biçiminde verilmesi durumunda amaca

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Quadratic Programming Bir karesel programlama modeli aşağıdaki gibi tanımlanır. Amaç fonksiyonu: Maks.(veya Min.) z

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Simpleks Yönteminde Kullanılan İlave Değişkenler (Eşitliğin yönüne göre):

Simpleks Yönteminde Kullanılan İlave Değişkenler (Eşitliğin yönüne göre): DP SİMPLEKS ÇÖZÜM Simpleks Yöntemi, amaç fonksiyonunu en büyük (maksimum) veya en küçük (minimum) yapacak en iyi çözüme adım adım yaklaşan bir algoritma (hesaplama yöntemi) dir. Bu nedenle, probleme bir

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA

TAMSAYILI PROGRAMLAMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA Doğrusal programlama problemlerinde sık sık çözümün tamsayı olması gereken durumlar ile karşılaşılır. Örneğin ele alınan problem masa, sandalye, otomobil vb. üretimlerinin optimum

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Üçüncü adımda ifade edilen özel kısıtları oluģturabilmek için iki genel yöntem geliģtirilmiģtir:

Üçüncü adımda ifade edilen özel kısıtları oluģturabilmek için iki genel yöntem geliģtirilmiģtir: TAMSAYILI DOGRUSAL PROGRAMLAMA ALGORİTMALARI TDP Algoritmaları, doğrusal programlamanın baģarılı sonuçlar ve yöntemlerinden yararlanma üzerine inģa edilmiģtir. Bu algoritmalardaki stratejiler üç adım içermektedir:

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

28 C j -Z j /2 0

28 C j -Z j /2 0 3.2.6. Dual Problem ve Ekonomik Yorumu Primal Model Z maks. = 4X 1 + 5X 2 (kar, pb/gün) X 1 + 2X 2 10 6X 1 + 6X 2 36 8X 1 + 4X 2 40 (işgücü, saat/gün) (Hammadde1, kg/gün) (Hammadde2, kg/gün) 4 5 0 0 0

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY)

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) 1 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA İKİLİK (DUALİTE-DUALITY) Doğrusal programlama modelleri olarak adlandırılır. Aynı modelin değişik bir düzende oluşturulmasıyla Dual (İkilik)

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Bu bölümde eşitsizlik kısıtlarına bağlı bir doğrusal olmayan kısıta sahip problemin belirlenen stasyoner noktaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak TP Çözümü TP problemlerinin çözümü için başlıca iki yaklaşım vardır kesme düzlemleri (cutting planes) dal sınır (branch and bound) tüm yaklaşımlar tekrarlı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Yöneylem Araştırması WNG301 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 6 2 2 0 Ön Koşullar

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Matematiksel modellerin elemanları

Matematiksel modellerin elemanları Matematiksel modellerin elemanları Op#mizasyon ve Doğrusal Programlama Maksimizasyon ve Minimizasyon örnekleri, Doğrusal programlama modeli kurma uygulamaları 6. DERS 1. Karar değişkenleri: Bir karar verme

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail. FOTOOLTAK SSTEMLERDE MAKSMUM GÜÇ NOKTASI ZLEYC ALGORTMALARININ KARILATIRILMASI Nevzat ONAT * Sedat ERSÖZ** Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eitimi A.B.D., Kadköy-stanbul, *nonat@marmara.edu.tr

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Simpleks Yöntemde Duyarlılık Analizleri

Simpleks Yöntemde Duyarlılık Analizleri 3.2.4. Simpleks Yöntemde Duyarlılık Analizleri Duyarlılık analizinde doğrusal programlama modelinin parametrelerindeki değişikliklerinin optimal çözüm üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Herhangi bir

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlamanın Temelleri Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlama Nedir? Bir Doğrusal Programlama Modeli doğrusal kısıtlar altında bir doğrusal ğ fonksiyonun değerini ğ maksimize yada minimize

Detaylı

Duyarlılık Analizi, modelde veri olarak kabul edilmiş parametrelerde meydana gelen değişimlerin optimum çözüme etkisinin incelenmesidir.

Duyarlılık Analizi, modelde veri olarak kabul edilmiş parametrelerde meydana gelen değişimlerin optimum çözüme etkisinin incelenmesidir. ISLE 403 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS IV NOTLAR Bağlayıcı Kısıtlar ve Bağlayıcı Olmayan Kısıtlar: Bağlayıcı Kısıtlar, denklemleri optimum çözüm noktasında kesişen kısıtlardır. Bağlayıcı-Olmayan Kısıtlar,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Altın Oran (Golden Section Search) Arama Metodu Tek değişkenli bir f(x) fonksiyonunu ele alalım. [Bazı x ler için f

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ SINIFLANDIRILMASI Yöneylem Araştırması (YA) iki ana yönde dallanmıştır: 1- Uygulama Alanlarına Göre:

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama Dr. Özgür Kabak 2016-2017 Güz } Gerçek hayattaki bir çok problem } tam sayılı değişkenlerin ve } doğrusal kısıt ve amaç fonksiyonları ile

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler ISL505 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Applied Management Science: Modeling, Spreadsheet Analysis, and Communication for Decision Making

Applied Management Science: Modeling, Spreadsheet Analysis, and Communication for Decision Making YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (Ders Akış Programı) Ders Sorumlusu : Y.Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ, İletişim Bilgileri : 595 13 37, e-posta: fgokgoz@politics.ankara.edu.tr tr Applied Management Science: Modeling, Spreadsheet

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

KARAR TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

KARAR TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü KARAR TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karar Ortamları Karar Analizi, alternatiflerin en iyisini seçmek için akılcı bir sürecin kullanılması ile ilgilenir. Seçilen

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

OLMAYAN ve ARA-NOKTA KO ULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

OLMAYAN ve ARA-NOKTA KO ULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER KNC MERTEBEDEN DFERANSYEL DENKLEMLERN YEREL- OLMAYAN ve ARA-NOKTA KOULLARI LE TEMEL VE SAYISAL ÇÖZÜMLER Kamil ORUÇOLU ve Ali DNLER stanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, 34469 Maslak, e-osta: koruc@itu.edu.tr

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Ulaştırma Problemleri

Ulaştırma Problemleri Ulaştırma Problemleri Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, malların kaynaklardan (fabrika gibi )hedeflere (depo gibi) taşınmasıyla ilgilenir. Buradaki amaç

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMA - EN-3 3/ 3+0 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Doğrusal programlama, karar verici konumundaki kişilerin

Detaylı

Total Contribution. Reduced Cost. X1 37,82 480 18.153,85 0 basic 320 512. X2 22,82 320 7.302,56 0 basic 300 M. Slack or

Total Contribution. Reduced Cost. X1 37,82 480 18.153,85 0 basic 320 512. X2 22,82 320 7.302,56 0 basic 300 M. Slack or HRS şirketi BRN Endüstrileri ile bir anlaşma yapmış ve her ay BRN ye üretebildiği kadar A ürününden sağlamayı garanti etmiştir. HRS de vasıflı ustalar ve çıraklar çalışmaktadır. Bir usta, bir saatte 3

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Soyut Matematik Test A

Soyut Matematik Test A 1 Soyut Matematik Test A 1. A³a dakilerden hangisi do rudur? (a) * A B C(C B) A C) (b) A B C(C B) A C) (c) A B C(B C) A C) (d) A B C(B C) A C) (e) A B C(B C) (A C) 2. Her hangi bir A kümeler ailesi üzerinde

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı