Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Tarih: Sayl: 246 Konu: Ortak Tarife TlTRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi ANKARA Sinema alanlnda faaliyet gosteren Meslek Birlikleri olarak imzalaml~ oldugumuz "Ortak Protokol'\~ervevesindehazulanan "ortak tarifemiz" ektedir. Geregi bilgilerinize arz edilir. Saygtlanmlzla, Ek:l 8estebr Sk. 66/3 Ldero 1ANKARA Tel: Feb: S] 'cc.avakhdere von, 388 OS3 0;31 ci Adres: 8estekar Sokak No,66!3 Kavaklldere Ankara Tlirkiye Tel: (+3'") Faks: (+31") IV e b: 'ti'w_'", f ill1l&l~,tc e, p 0 s t a: ~H a b~~lsal; i n f~- fjllr,9~

49 SiNEMA ALANINDA FAALiYET GOSTEREN MESLEK BiRLiKLERi ORTAK PROTOKOLO 1. TARAFLAR a) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birligi SiNEBiR b) TOrkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birligi SESAM c) Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birligi SETEM d) Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birligi BSB e) Te~vizyon ve Sinema Filmi Yaplmcllan Meslek Birligi TESiYAP f) Film Yaplmcllan Meslek Birligi FIYAB g) Oyuncular Meslek Birligi BIROY Yukandaki tarattar birlikte klsaca "Meslek Birlikleri" olarak anllacaktlr. 2. KONU Meslek Birliklerinin yetki belgesi ile Oyelerinin haklannm koruma sore ve kapsamlannl ve mo!?tereken yorotolmesi ongorolebilecek tom i!?lem yontem ve ko!?ullannl uyumla!?tlrmasma ili!?kin uygulama esaslan i!?bu protokolon konusunu olu!?turur. 3. UYGULAMA ESASLARI 3.1. YETKi BELGELERi KAPSAMI VE SORELERi Eser sahibi, tonogram yaplmclsl, Icraci sanat911arrn meslek birliklerine Oye olurken imzaladlklan yetki belgelerinin kapsam ve koruma soreleri meslek birliklerince yasa ve tozok hokomlerine uygun olarak duzenlenecektir Meslek Birlikleri uyelerinin imzaladlklan yetki belgelerinin sureslnrn doldugu takvim Ylllnin sonuna kadar yetki belgesi ile verilen haklan takip, tahsil ve dagltlml devam edecektir. Bu sore i9inde eser sahibi, yaplmcl, icraci sanat91 uyenin istita etmesi halinde yetki belgesinin suresinin doldugu takvim yllmm sonuna kadar meslek birlikleri takip, tahsil ve dagltlma devam edecektir, Bu maddeye uygun olarak Meslek Birlikleri, varsa istita eden Oyelerinin yetki belgesi surelerinin doldugu takvim yllma kadar tahsil ettigi telit bedellerini bu protokolun imzalanmasmdan itibaren en ge9 15 gun i9inde dagltacaktlr Eser sahibi, yaplmcl, icraci sanat911ann yetki belgesinin suresi dolmadan istita edip aynl alanda bir ba!?ka meslek birligine aye olmasl durumunda ise, uyenin istita ettigi meslek birliginin koruma soresi dolana kadar yeni uye olunan meslek birligi uyesi adma herhangi bir telit hakkl takip, tahsil ve dagltlml yapmayacaktlr. Ki!?ilerin eser sahibi olarak ayn, yapimci veya icraci sanat91 olarak ayn ayn meslek birliklerine uye olmasl durumu ayn alanlarda sayllrr Meslek Birlikleri 5846 saylll Yasaya ve Yetki Belgesi Yonetmeligi'ne uygun olarak yetki belgelerini yasada belirtilen mali haklar kapsammda duzenleyecek, kullanlm alan/anna gore yetkilerinden teragat etmeyecek veya yetki devralmayacaktlr. YOrurlukteki Fikir ve S~')t3t Eserleri Kanunu ve Yetki belgesi yon~tmeligi yetkinin mali haklar kapsamm~ devredilecegini duzenlemektedir. ~ 0\,1)/ ==-~. g. 3 Sahiff!r}~.Sahifesi "?

50 Uluslararasl alanda hak takibi yapan meslek birliklerinin yurtdl~mda aynl alanda faaliyet gosteren meslek birlikleri ile imzaladlgl kar~lllkll temsilcilik sozle~meleri, kar~lliklr sozle~melerde belirtilen mali pay oranmda yabanci eserlerin korumasmda yetki belgesi statosundedir. 4. KULLANIMLARIN LiSANSLANMASI 4.1 Meslek Birlikleri, imzaladlklan Ortak Hareket ProtokolU kapsarrllnda; kullanlcllarla ortak sozle~me imzalayarak birlikte lisans verecektir. 4.2 ORTAK VERi TABANI: Protokol kapsammda imzalanacak ortak sozle~melerden dogan mali hak bedellerinin taraflar araslnda payla~lml iyin Meslek Birlikleri Ortak veri tabanl ve yazllrml olu~turacaklardlr. Bunun iyin taraflar, mutablk kalacaklan ortak yazillm ve raporlama formatl olu~turarak kullanlcllardan aynl formatta eser bildirim listesi temin edeceklerdir. Ortak veri tabam olu turulana kadar SiNEBIR tarafmdan olu~turulan veri tabanl kullanllacaktlr. 4.3 Meslek birlikleri imzalanan sozle melerden alman yetki ile kullanlcllara lisans verecek olup, yayimci irketler veya geryek ki~iler kullanlcllara bireysel olarak hiybir ~ekilde lisans vermeyecektir. Meslek birlikleri bu konuda uyelerine izin vermeyecektir. 5. UYGULAMA SORELERi 5.1 Meslek Birlikleri imzalanan i~bu protokol kapsamlna dahil edilmek uzere; tarifelerde belirlenen tum kullanlm alanlanm uzerinde anla~llacak ko~ullarda lisanslayacaktl r. 5.2 Meslek Birliklerinin bu protokol ekinde belirledigi oranlar, protokolon imzalanmasl ile uygulamaya konulacaktlr. Ancak lisanslama yontemleri ile ilgili ko ullar belirlendigi yll sonunu takip eden 01 OCAK tarihinden itibaren uygulanacaktlr. 6. PROTOKOLON GECERLiLiGi i~bu Protokol ve eki suresi iyerisinde geyerliligini koruyacak olup imza tarihinde yururluge girecektir. 7. UYU~MAZLlKLARIN CbZOMO i~ bu protokol buna bagll metinlerden ortaya ylkabilecek uyu~mazllklar once kar~lllkll iyi niyet ve dostya yozum yollar yeryevesinde giderilmeye yall~llacak, uyu~mazhk, uzerinde anla~mayla sonuylanmadlgl takdirde taraflardan birinin istegi ile T.e. KultCIr ve Turizm Bakanllgl Telif Haklan ve Sinema Genel Mudurlugu'nun HAKEMLiGiNE muracaat edilebilecektir. 8. PROTOKOLON ihlali Bu protokol hukumlerini ihlal eden meslek birligi/birlikleri taraflar arastnda imzall bulunan Protokolu ihlal eden meslek birligi, protokolon tarafl plan diger "meslek birliklerinin ayn ayn ugradlgl tum zaran tazmin edecektir. Taraflann yargl yerlerinde.her turlo yasal giri!?imde bu,uni haklan saklldlr. /Jt Ih ~., c=.c==?.. ~ 3 Sahifenin.~ hifesi, I J ~ r ~.

51 9. imza 3 sahife 9 maddeden olu~an bu protokol ve eki 6 sahifelik ek yizelgesi dahil 13 nosha olarak taraflarca 29 EylOl 2009 tarihinde Seyoglu I istanbul'da imzalanml~tlr. Sinema Eseri Sahipleri TOrkiye Sinema Eseri Oyuncular Meslek Birligi Sahipleri Meslek Birligi Meslek Birligi SiNESiR SESAM SiR V ismail GOne!} R.Vllmaz Atadeniz Atilla in t 1 / i / Belgesel Sinema Eseri Televizyon ve Sinema Filmi FilK1 Yaplmcllan Sahipleri Meslek Birligi Yaplmcllan Meslek Birligi Meslek Birligi SSS TESivAP FivAS Semra GOzel Korver Erdal TO!}OZI Galip GQltekin._ L ~ 57 "'~C$ - ~ ""--.? '/'.'. L, ".I /~/ fj... ~ ~ e '... ~_. /' Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birligi SETEM Mehmet GOIeryOz '" J 3 Sahifenin 3.Sahifesi

52 SiNEMA ALANINDA FAALivET GOSTEREN MESLEK BiRLiKLERi..." IIt_ ORTAK TARIFESI O,20TL 5 t_15 I I _1i'IJ1iIf7AYiJK;KD (BEfjEttiERBiR,;Sob~R{\K~"YIrt!EfirGeg}tOi(jNQ$~sl~.1lr'J:IBtr~ 5 YILDIZ 4 YllDlZ 3YILDIZ 2YIlDIZ 1 YllDIZ OZEl 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF OZEl ISAT!LAN ODM/VAT! UZERiNDEN I % I % I % I % I % I % [ I I I OTELLER TA TiL K() YlER! MOTELLER / APART oteller PANSIYONLAR / HOSTELLER / KAMP!NGLER BELED!VE BELGELI TESisLER M!SAF!RHANELER oilier NOT ~ ~ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10,5 I 10,5 BiR SONRAKi VERi SiR ONCEKi ORANDAN %10 EKSiLTilEREK ELDE EDilM/$T/R....--::::. ~\ J 6 Sahifenin 1.Sahifesi

53 Ki~i Ozeri Kisi IORTALAMA Ki i I 600 C 550,5 I 450,5 I 350,5, 250,5 I 150,5 I 75,5 I 38 I 15 I LOKANTALAR / RES TORA NLAR 3.600TL TL 2.703TL TL 1.503TL 903 TL 453 TL 228 TL 90TL KAFELER / KAHVELER TL TL 1.892TL TL TL 632 Tl 317TL 160 TL 63TL OiGER EGLENCE YERLERi TL TL TL TL 736 TL 442TL 222TL 112 TL 44 TL I NOT Ki~i Ozeri IORTALAMA Ki i I 600 I 550,5 I 450,5 I 350,5 I 250,5 I 150,5 I 75,5 I 38 I 15 I SPaR MERKEZLERi 3600 TL I TL I 2.703TL I TL I TL I 903 Tli 453 TL I 228 TL I 90TL I SAGLIK MERKEZLERi TL I TL I TL I Tli TL I 632 TL I 317 TL I 160 TL I 63 TL I NOT I i2stana8l~1fe1i~~rtffl~vo~ ISATILANODAFiYATIUZERiNDEN I % I % I % I % I % I % I % I % I % I HASTANELER REHABiLiTASYON MERKEZLERi NOT A ~ e:::: _ < ~.") It,/ /,.'~' 6 Sahifenin 2.Sahifesi

54 5 ALiS VERiS MERKEZLERi 7.500TL TL 4500 TL JooO TL TL 750 TL 450TL 300,OOTL 150,00 TL MARKETLER 600TL MAGAZALAR 600 TL NOT TELEVIZYON VE BENZERI CIHAZLAR OLMAYAN ARACLAR BU TARiFEDEN MUAFTIR MEKANLARDA KULLANILAN TELEVilYON BASINA KARAYOLU TERMiNALLERi HAVAALANLARI GARLAR LiMANLAR I MARiNALAR TL TL TL TL 50 M2 NiN OZERiNDE Ki ACIK ALANLAR. 750TL NOT TELEVIZYON VE BENZERi CIHAZLAR OLMAYAN ARACLAR BU TARiFEDEN MUAFTIR 1~'!""~\'t~\~':'Y f~~yc:e.8~sli(;f:rj:.tv~~:;:..."~~. U([AK I OTOBOS I TREN I VAPUR I GEMI ITicARi TEKNE I i I I ISATILAN BiLEr BA$INA I % I % I % I % I % I % I I I I HAVAYOLU ARACLARI KARAYOLU ARACLARI DENlzyOLU ARACLARI DEMiRYOLU ARACLARI NOT TELEVIZYON VE BENZERi CIHAZLAR OLMAYAN ARACLAR BU TARiFEDEN MUAFTIR ~Gt,..., c==::> c:==:: c=----'- s~ <.. _... ") '... ~ 6 Sahifenin 3.Sahifesi

55 2.GOSTERiM I 2.GOSTERiM I 3.GOSTERiM I3.GOSTERiM I 4.GOSTERiM I 4.GOSTERiM I 5.GOSTERiM I 5.GOSTERiM I O.GOSTERiMlER PT PTO'S' PT PTO'SI PT PTOISI PT PTOISI PT-PT OISI ISiNEMA FiLM; G6STERIM BEDELl OZERINDEN I % I % I & I % I % I % I % I % I % I TRT , ,5 ULUSAL TELEViZYONLAR SOLGESEL TELEVIZYONLAR , ,4 15,0 10, ,4 15,0 10,5 10,5 7, , ,4 7,5 5,3 YEREL TELEViZYONLAR 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 3,9 KABLOLU I UYDU 7,9 5, ,1 7,9 5,1 7,9 5,1 3,9 NOT Oic,ER GOSTERiMLER SiNEMA FiLMi icin TL'NiN ALTINOA FATURALANMAZ 2.GOSTERiM O.GOSTERiMlER PT PT PT DlSI ITELEViZYON FiLM! GOSTER!M BEDELi OZERINDEN I % I % I & I % I % I % I % I % I % I TRT I 15,0 I 10,5 I 15.0 I 10.5 I 15,0 I 10,5 I 15,0 I 10,5 I 7,5 ULUSAL TELEVilYONLAR I 15,0 I 10,5 I 15,0 I 10,5 I 15,0 I 10,5 I 15,0 I I 7,5 SOLGESEL TE.LEV!ZYONLAR 10,5 I 10,5 7,4 I 5,3 YEREL TELEVIZYONLAR 7,9 5,1 3,9 KASLOLU 3,9 NOT ~ ",----,-. hl1, c:==: \ \1 I.--' ~\ J\ s..j c-- '_'''? 6 Sahifenin 4.Sahifesi

56 2.GOSTERiM!2.GOSTERiM I3.GOSTERiM 13.GOSTERiM 14.GOSTERIM 14.GOSTERiM I5.GOSTERIM IS.GOSTERiM IO.GOSTERIMLER PT PTOISI PT PTOISI PT PTOISI PT PTOISI PT PT DIS) ITV. DiZlSi(BOLUM BA I) GOSTERiM BEDELl OZERiNDEN I % I % I & I % I % L % I % I % I % I TRT 15,0 10,5 15,0 10,5 15,0 10, ,5 7.5 ULUSAL TELEViZYONLAR , , ,5 15,0 10,5 7.5 SOLGESEL TELEViZYONLAR ,4 10,5 7, ,4 10,5 7,4 5,3 YEREL TELEViZYONLAR 7.9 5, , , ,1 3,9 KASLOLU 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 3,9 NOT Di~ER GOSTERiMLER TELEViZYON Dizisi icin SOLUM SA$INA TL'NiN ALTINDA FATURALANMAZ 2.GOSTERiM 12.GOSTERiM 13.GOSTERiM 13.GOSTERiM 14.GOSTERiM 14.GDSTERiM IS.GOSTERIM IS.GOSTERIM IO.GOSTERiMlER PT PTOISI PT PTOISI PT PTOISI PT PTOISI PT PT 0151 IBELGESEL GOSTERiM BEDEll OZERiNDEN I % I % I & I % I % L % I % I % I % I TRT 15,0 10,5 15,0 10,5 15,0 10, ,5 7,5 ULUSAL TELEViZYONLAR 15,0 10,5 15,0 10,5 15,0 10, ,5 7,5 SOLGESEL TELEViZYONLAR 10,5 7,4 10,5 7,4 10,5 7,4 10,5 7,4 5,3 YEREL TELEViZYONLAR 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 7,9 5,1 3,9 KABLOLU 7,9 5,1 7,9 5,1 7, ,9 5,1 3,9 NOT ~~ \, Di~ER GOSTERiMLER BELGESEL FiLMLERi icin 1000 TL'NiN ALTINDA FATURALANMAZ I~ \\f\'v ~ L-~ S,';3 ~\ 6 Sahifenin 5.Sahifesi

57 IKUlTUR BAKANL/<'il KOPYA SATI$ BEDEll UZERINDEN I % I I I I L I I I I ingillzce AlTYAlI 19,5 FRANSIZCA AlTYAll 19.5 AlMANCA AlTYAll 19.5 RUSCA AlTYAll 19.5 Di<'iER DillER icin HER BIR KOPYA 19.5 IGOSTERiM BEDEll UZERINDEN I % I % I % I % I % I I I I I FESTiVAL GOSTERIMlERI OZEl GOSTERiMlER IG6STERiM BEOELiLERi OZERiNOEN I % I % I & I % [% I % I % I % I % I IPTV , TElEKOM ,5 7,5 MOBilG , , ,5 7.5 DiGITAL PLATFORM , ,5 15, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Bir1igi SiNESiR TOr1c.iye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Bir1igi SESAM Oyuncular Meslek ~ir1~'i S,IROY Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Bir1igi SSS,.. ismail GOne~ R.y.lmaz Ataden' Atilla Er;. i~ Semra Guzel Karve /~~ ; 1'1 ~j \I Film Yaplmcllan Meslek Birligi FiYA\::l Televizyon ve Sinema Filmi Yaplmcllan Meslek Bir1igi TESiYAP,,1/ Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Bir1igi SETEM Galip GUltekin < ErdtT~1.~..' ~,a $"..v Mehmet GUleryuz ~~5{l UIt~1 C-=") c::=? ~, 6 Sahifenin 6.Sahifesi

MESAM - MSG - MÜ-YAP VE MÜYORBİR MESLEK BİRLİKLERİ GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2015 EK-A 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM

MESAM - MSG - MÜ-YAP VE MÜYORBİR MESLEK BİRLİKLERİ GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2015 EK-A 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM 1.KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL-TATİL KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-PANSİYON-KAMPİNG-BELEDİYE BELGELİ TESİS/YILLIK 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM 5 YILDIZ/1.SINIF TATİL KÖYÜ 112,00

Detaylı

BİROY SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YETKİ BELGESİ

BİROY SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YETKİ BELGESİ 1. TANIMLAR BİROY SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YETKİ BELGESİ A) Üye ; Aşağıda ismi/unvanı bulunan ve işbu sözleşmeyi imzalayan taraf, B) Yapım ; Her türlü Sinematografik yapım. C) BİROY ; SİNEMA

Detaylı

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK R.G.: 08.06.2004 Sayı: 25486 AMAÇ MADDE l - Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93

M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93 M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93 AVRUPA BiRLiGi DiREKTiFLERi VE GATT-TRIPS ANLA$MASI DOGRULTUSUNDA FiKiR VE SANAT ESERLERiNiN KORUNMASI; TURKiYE'DEKi HUKUKSAL

Detaylı

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK... 3 I. AMAÇ... 3 II. KAPSAM... 3 III. TANIMLAR...

Detaylı

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486 ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/8 Konu : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanun'la değişik

Detaylı

İngiltere'de Telif Haklarının Doğuşu ve Gelişimi;

İngiltere'de Telif Haklarının Doğuşu ve Gelişimi; I.GİRİŞ: Teftiş Kurulu Başkanlığının 05/05/2004 tarih, 607 sayılı görev emirleri ekinde yer alan 05/05/2004 tarih, 604 sayılı Bakan Onayı uyarınca işbu İnceleme Raporu düzenlenmiştir. II. KONU: İngiltere'de

Detaylı

19-20 KASIM 2009 FSEK TE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA MESLEK BİRLİKLERİ ÇALIŞTAYI

19-20 KASIM 2009 FSEK TE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA MESLEK BİRLİKLERİ ÇALIŞTAYI 19-20 KASIM 2009 FSEK TE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA MESLEK BİRLİKLERİ ÇALIŞTAYI Kültür ve Turizm Bakanlığı nca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili

Detaylı

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ARA DONEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUGU HAKKINDA SINIRLI DENETiM RAPORU Datagate Bilgisayar

Detaylı

MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A

MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A 1.KONAKLAMA TESĐSLERĐ OTEL-TATĐL KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-PANSĐYON-KAMPĐNG- BELEDĐYE BELGELĐ TESĐS/YILLIK 1.A FĐYATLAR ODA FĐYATINI ĐÇERĐR, ODA DIŞINDAKĐ DĐĞER MEKANLAR AYRICA

Detaylı

TOPRAK FİLM FESTİVALİ

TOPRAK FİLM FESTİVALİ TOPRAK FİLM FESTİVALİ TOPRAK KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması, ülkemiz tarımına dikkat çekmek amacıyla tarımın, çiftçilerimizin, kırsal bölgelerde

Detaylı

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul,23.05.2011 KODu:iMKB

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR : 1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Kısaca MATRİKS olarak anılacak) Adresi : Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli

Detaylı

DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU DİYANET TV KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2015 (Bu formu doldurmadan önce lütfen yarışma yönetmeliğini okuyunuz.) Filmin Özgün Adı: Yapım Yılı: Süresi: Yapımcı: Yönetmen:

Detaylı

SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur

SEKERBANK Turk Anonim Sirketi. Sermaye Piyasasi Araci Notudur SEKERBANK Turk Anonim Sirketi Sermaye Piyasasi Araci Notudur Bu sermaye piyasast aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)'nca /../. tarihinde onaylanmistir. Ortakhgnmzin 500.000.000 toplam TL tutarmdaki

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 'Turkiye'nin Bili~im Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 01.01.2013-30.09.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU NDEX 1 Ocak 2013-30 Eyliil2013 Donemi

Detaylı

T.e. istanbul UNivERSiTESi REKTORLUC-O TOPLU ts SOZLE~lVIESi TARAFLAR

T.e. istanbul UNivERSiTESi REKTORLUC-O TOPLU ts SOZLE~lVIESi TARAFLAR :... ~I I., ~......( -. -"" ~'f ) T.e. istanbul UNivERSiTESi REKTORLUC-O TOPLU ts SOZLE~lVIESi TARAFLAR i~veren SENOiKASI : KAMU i~letmeleri i~verenleri SENOlKASI (KAMu-i~) tsct SENOiKASI : TURKiYE TicARET,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 22.ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2015

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 22.ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2015 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 22.ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 2015 1-AMAÇ Uluslararası Altın Koza Film Festivali; Türkiye de kültür ve sanatın korunması

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri

Detaylı

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing

Detaylı