T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

2 ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928 e kadar bu adla, yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi adıyla, yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi adıyla faaliyetini sürdürmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5076 sayılı kanunun birinci maddesiyle üniversitemizin adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz 1882 yılına dayanan 131 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında en köklü ve öncü eğitim kurumlarındandır. Kurumumuzun 1882 den bu yana yüz yıldan fazla olan eğitim sürecinde sanat hep başat konumda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemindeki çağdaşlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak kurulan, kuruluşundan bu yana ülkemizde sanat ve mimarlık alanında pek çok ilke imza atmış olan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu sonrasında da genç cumhuriyetin dinamik yapısına uygun olarak çağdaşlaşma misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüş ve öncülük görevini bugünlere taşımıştır. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmüş olup saydamlık ve hesap verebilirliği temel ilkeleri arasına almıştır. Bu bağlamda hesap verebilirlik gereği olarak ve kaynakların kullanımını denetlemek adına çeşitli raporlamalar yapılması ilgili kanunla hükme bağlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25.maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan, üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Yalçın KARAYAĞIZ REKTÖR Mart 2014

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Vizyon Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir ihtisas üniversitesi özelliği ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ni geleceğe taşımaktır. Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir ihtisas üniversitesi olarak üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir. Misyon Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir. TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER Amaç 1: Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef1.5 Eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi Eğitim programlarının çevre, ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi esaslarına uygun hale getirilmesi Öğrenci odaklı eğitim modeline geçiş ile araştırma ve sorgulamaya yönelmek Ders müfredatlarının sürekli güncellenerek farklı eğitim modellerinin denenmesi Akademik kadro içinde disiplinler arası alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması Birimler arası işbirliklerine gidilerek yan dal ve çift dal programlarının gerekli altyapılarının kurularak gerçekleştirilmesi

4 Hedef 1.6 Hedef 1.7 Hedef 1.8 Hedef 1.9 Hedef 1.10 Hedef 1.11 Hedef 1.12 Hedef 1.13 Hedef 1.14 Zorunlu ve seçmeli derslerin sayı ve kredilerinin yeniden düzenlenerek öğrencilerin kendi ilgi alanlarında daha fazla seçmeli derslere yöneliminin sağlanması Bölümler arası işbirliği ile öğrencilerin çalışma yaptıkları alanda kendi bölümleri dışındaki diğer bölümlerden daha fazla ders almalarına olanak sağlanması Yabancı dil eğitiminin içerik ve süre açısından tüm akademik birimlerin gereksinimleri göz önüne alınarak yeniden yapılanması Öğrenci kontenjanlarının öğretim elemanı sayısı ve fiziksel koşullarla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesi Kuramsal eğitimin yanı sıra mesleki uygulama ile de programların desteklenmesi Kapsamlı ders programlarının ve içeriklerinin üniversite web sayfasına konulması ve periyodik olarak güncellenmesi Eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı etkinliklerin düzenlenmesi Öğrenimde bilişim teknolojilerinden yararlanmayı artırmak Öğretim programlarında bilimsel yazım, literatür tarama Amaç 2: Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hedef 2.4 Hedef 2.5 Hedef 2.6 Hedef 2.7 Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin artırılması Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara yayın ve bildirilerle katılımlarının arttırılması Öğretim elemanlarının sanatsal etkinliklere eser ve performanslarıyla katılımlarının arttırılması Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının kaynak ayrılarak teşvik edilmesi ve desteklenmesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen proje sayısının arttırılması Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinin arttırılması AB araştırma fonları, DPT, TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje sayısını arttırmak Sanayi kuruluşları ve farklı sektörlerle yapılan ortak proje sayısını arttırmak

5 Amaç 3: Bilimsel ve sanatsal yayın kalitesinin artırılması Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5 Hedef 3.6 Hedef 3.7 Amaç 4: Üniversite yayın sayısı ve niteliğini artıracak alt yapıyı geliştirmek Üniversite bünyesinde üretilen yayınların uluslararası düzeyde olması Hakemli ve uluslararası indeksli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması Öğretim elemanlarına ders notu ve kendi kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması Başarılı bulunan lisansüstü tezlerinin yayınlanması Lisansüstü tezlerinin elektronik ortama aktarılarak bir veri tabanında sorgulanabilir hale getirilmesi Doktora ve Sanatta Yeterlik tezlerinden makale üretilmesini sağlayacak alt yapı hazırlığı Ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Hedef 4.7 Hedef 4.8 Ulusal ve uluslararası yeni işbirliği sayısını artırmak AB Yaşam Boyu Eğitim programları kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı dolaşımının arttırılması Lisans ve lisansüstü düzeyde bölümler ve ana bilim/ana sanat dalları arasındaki işbirliğinin arttırılması Öğrencilere eğitimleri sırasında staj ve mesleki uygulama olanakları sunacak ve mezuniyetleri sonrasında seçecekleri çalışma alanları ile ilgili bilgilendirecek bir kariyer merkezi oluşturulması Diğer üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkanlarının arttırılması. Yaşam Boyu Eğitim ilkesi doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezi açılması ve kamuya açık kursların düzenlenmesi İlk ve orta öğretim kurumlarında kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin erken yaşlarda farklı sanat dalları ile tanışmalarına imkan sağlanması Kamuya açık seminer, panel, sergi, konser, tiyatro, bale ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi

6 Hedef 4.9 Hedef 4.10 Hedef 4.11 Halkla İlişkiler biriminin geliştirilmesi Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilerek üniversitenin finans kaynaklarının geliştirilmesi Üniversite mezunları ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve iletişimin arttırılması Amaç 5: Kurum içi kalite ve motivasyonun artırılması Hedef 5.1 Hedef 5.2 Hedef 5.3 Hedef 5.4 Hedef 5.5 Hedef 5.6 Hedef 5.7 Hedef 5.8 Hedef 5.9 Hedef 5.10 Hedef 5.11 Hedef 5.12 Hedef 5.13 Hedef 5.14 Kurumsal kalite kültürünü oluşturmaya yönelik etkinlikler yapmak Kurumsal dış değerlendirme sürecini başlatmak Program kapsamında dış değerlendirme sürecini başlatmak Üniversite öğretim üyesi, idari personel ve öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel paylaşımın arttırılması amacıyla sosyal faaliyetlerin (toplantı, gezi vb.) düzenlenmesi Öğretim elemanlarının mesleki alanda yabancı dil eğitimlerinin desteklenmesi Akademik ve idari personelin çalışma mekanlarının kalitesinin arttırılması Kuruma aidiyet duygusunun artırılması ve yönetime katılımın sağlanması Lisansüstü eğitim alan öğrenciler için enstitülerde çalışma mekanlarının oluşturulması Öğrenci kulüplerine maddi kaynak getirecek etkinliklerin sayısının ve bu kulüpler için ayrılan kaynakların arttırılması Öğrenciler için kültürel, bilimsel ve sosyal amaçlı yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler düzenlenmesi Üniversite öğretim üyesi, idari personel ve öğrencilerin memnuniyet ölçümlerinin yapılması İdari birimlerce sunulan hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması İdari birimlerin insan kaynakları konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması İdari birimlerin yıllık bütçelerinin yeterli düzeyde artırılması

7 Hedef 5.15 Hedef 5.16 Hedef 5.17 İdari personelin kurum içi ve kurum dışı meslek içi eğitim etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası mesleki toplantılara katılmasının sağlanması İdari personelin daha verimli ve etkin bir şekilde bilgisayar kullanımının sağlanması ve yabancı dil ile ilgili bilgi düzeyinin arttırılması Kütüphanenin kullanılma imkanlarının arttırılması ve kullanıcılarına yönelik kullanıcı eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Amaç 6: Fiziksel alt yapının geliştirilmesi Hedef 6.1 Hedef 6.2 Hedef 6.3 Hedef 6.4 Hedef 6.5 Hedef 6.6 Hedef 6.7 Hedef 6.8 Hedef 6.9 Hedef 6.10 Üniversitenin öğrenci, öğretim elemanı, idari personel ve öğretim için gerekli fiziksel mekan ihtiyacını yeterli düzeye getirmek Akademik personel için uluslararası standartlara uygun çalışma mekanlarının oluşturulması Araştırma ve bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin kurulması ve mevcut laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin geliştirilmesi Eğitim amaçlı sınıf, atölye ve laboratuvar sayısında artış ve/veya fiziksel ve teknolojik şartlarında iyileşme Akademik ve idari personelin eğitim ve idari amaçlı kullanımına tahsis etmek üzere data-projeksiyon, diz üstü bilgisayar ve masa üstü bilgisayarlar temin edilmesi. Merkez Kütüphanenin mekan, eleman ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesi. Kütüphanede yer alan kitap, süreli yayın sayısı ve elektronik veri tabanı üyeliklerinin adedinin düzenli bir şekilde arttırılması Merkez Kütüphanede bir görsel ve işitsel materyal birimi oluşturulması ve nadir eserler bölümünde yer alan yayınların restorasyonu ve sayısal ortama aktarılması. Öğrenci projeleri, öğretim görevlileri çalışmaları ve araştırma projeleri vb. oluşan bölüm arşivleri meydana getirilmesi ve bunların bir veri tabanı programı ile sorgulanabilir şekilde elektronik ortama aktarılması Resim Heykel Müzesinin restorasyonun bitirilerek gerekli ek mekanların sağlanması ve eser sayısının artırılması

8 Hedef 6.11 Hedef 6.12 Hedef 6.13 Hedef 6.14 Hedef 6.15 Üniversite öğrenci ve çalışanlarının faydalanabileceği beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği yeni tesisler oluşturulması Öğrenci takip sisteminin (başvuru, kayıt, notlar, danışmanlık v.b.) elektronik ortamda yapılması ve tüm belgelerin, kayıtların arşivlenerek sorgulanabilir bir veri tabanı oluşturulması Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi şekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını hem Türkçe hem de İngilizce yapacak, aranılan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak erişimini sağlayacak bir yapıya getirilmesi ve bu yapının bölümlerle işbirliği halinde güncelliğini korunmasının sağlanması Üniversitemizin artan güvenli veri iletişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için network ve altyapı projesi ile kablosuz internet erişimi projesinin hayata geçirilmesi, internet bağlantı hız ve kapasitesini artırılması Kartlı geçiş sisteminin geliştirilmesi 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları FİNANSMAN KAYNAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAM HAZİNE ÖZ GELİR TOPLAM

9 Sıra No Mevcut Üretim Kapasitesi Bina Adı Taşınmazın Bulunduğu Yer Taşınmaz Bilgileri Güz. Sanatlar Fak. ve Mimarlık Fak. İl İlçe Bucak Belediye Adı Bina Cinsi Açık Alan Bina Oturum Alanı Kapalı Alan İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Fotoğraf Bölümü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Oditoryum İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Heykel Bölümü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Çelik-Karkas Selamlık Köşkü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Sıbyan Mektebi İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Geleneksel Türk Snt. İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Nusretiye Kasr-ı İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Tophane-i Amire İstanbul Beyoğlu Tophane Beyoğlu Eski eser Konservatuar İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Eski eser Resim ve Heykel Müzesi(ICAM) (Antrepo 5) İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Beyoğlu Betonarme-Karkas Fen-Edebiyat Fak. İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Betonarme-Karkas Kiralık Hizmet Binası Sinema Tv. Araştırma Merkezi Rektörlük Araştırma Merkezi İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Beyoğlu Betonarme-Karkas İstanbul Beşiktaş Balmumcu Beşiktaş Betonarme-Karkas İstanbul Sarıyer Kısırkaya Köyü Sarıyer Betonarme-Karkas Cihangir Hizmet İstanbul Beyoğlu Beyoğlu Yığma Sandıkçıoğlu Konağı (Restorasyon Halinde) İzmir Ödemiş Birgi Birgi Eski eser Bomonti Kampüs İstanbul Şişli Bomonti Şişli Betonarme-Karkas Kız Öğrenci Yurdu İstanbul Beşiktaş Ortaköy Beşiktaş Betonarme-Karkas İdari Bina İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas

10 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 2013 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin yüzde 70 i amacına uygun olarak kullanılmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemizin 2013 yılı bütçesi TL olup yatırım programı için TL ödenek tahsis edilmiştir. Teknolojik Araştırma sektörüne ait projelerin 2012 yılından TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Yıl içerisinde ödenek yetersiz geldiği için öz gelirlerimizden TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup, toplam TL yatırım ödeneğinin TL si harcanmıştır. Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Projeleri dağılımında; eğitim-yükseköğretim sektöründe 5 adet, eğitim-kültür sektöründe 3 adet, eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe 1 adet ve diğer kamu hizmetleri/sosyal-teknolojik araştırma sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 10 adet projesi yer almaktadır. SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE TUTARI 2012 YLI KÜMÜLATİF HARCAMA 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK EKLEME- DEVİR 2013 YILI HARCAMA Eğitim- Yükseköğretim Eğitim/Kültür Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Diğer Kamu Hizmeti / Sosyal - Teknolojik Araştırma TOPLAM

11 2013 Yılı Yatırım Programı Proje Bazında Dağılımı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yurt İnşaatı Büyük Onarım Muhtelif İşler Kampüs Altyapısı Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çe Dijital Sinema Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuarı

12 YILI PROJE UYGULAMALARI 02.1 Devam Eden Projeler PROJE ADI PROJE NO : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ : 2013H Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için proje, zemin etüt, beton testleri, denetim gibi hizmetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır yılı içinde yapılmış etüd projeler; Ortaköy Yurt İnşaatı statik proje hizmeti Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü binasında elektrik güç artırımı hizmet işi İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi ile Resim ve Heykel Müzesi nin sondajlı zemin etüt raporlarının hazırlanması işi PROJE ADI : RESİM VE HEYKEL MÜZESİ ( ICAM ) PROJE NO : 2013H Dolmabahçe Sarayı'nın eklentisi olan Veliaht Dairesi nde bulunan Resim ve Heykel Müzesi Üniversitemize tahsis edilen 5 no lu Antrepo binasına taşınmıştır. Projenin etüd proje ve maket çalışmaları tamamlanmış ve binanın temelinin kazı-jetgrout işleri yapılmıştır yılında Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) adı ile devam eden bu proje de, hem cumhuriyet sonrasına ait eserlerin sergileneceği sergi alanları hem de bir çok kültürel etkinliklerin yapılacağı restorasyon atölyesi, açık ders alanı, kütüphane, kafe, gösteri alanı ve work-shop odası gibi faaliyet alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ), proje kapsamında yapılan çalışmalar

13 Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ), projeye ait maket çalışması PROJE ADI PROJE NO : KAMPÜS ALTYAPISI : 2011H Üniversiteye ait tüm binalarının kanalizasyon, doğalgaz, trafo, zemin iyileştirme, güçlendirme, internet altyapısı vb. altyapı ihtiyaçları karşılanmış olup, Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Üstyapı Güçlendirme ve Restorasyon İşlerinin Yapılması işi tamamlanmıştır. PROJE ADI PROJE NO : BÜYÜK ONARIM PROJESİ : 2007H Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde eğitim öğretimin sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların daha işlevsel hale getirilebilmesi için tüm birimlerde ihtiyaç duyulan tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, yerleşke ve bölümlere göre aşağıdaki gibi ayrıntılandırılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi Binaları Heykel Bölümünde alüminyum malzemeden depo, kaplama ve çeşitli inşaat işlerinin yapılması. Fotoğraf Bölümü muhtelif elektrik işleri yapılması.

14 Fakülte binasında PVC kaplama yapılması işi. Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarında boya ve tadilatların yapılması. Seramik Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde cam elyaf kablolama ile muhtelif elektrik tesisatının yapılması işi. Osman Hamdi Bey salonunda sergi panolarına aydınlatma sistemi yapılması işi. Grafik Tasarım ve Heykel Bölümleri Konferans Salonu, Sıbyan Mektebi ile Vitray Fresk Mozaik Atölyesinde ve havalandırma sistemlerinde elektrik tesisatı yapılması işi. Resim Bölümü 3 nolu atölye ile öğrenci yemekhanesi sahil kesiminde alüminyum işleri yapılması. Fakülte binasında muhtelif alüminyum doğrama ve cam montajlarının yapılması işi. Fakülte binasının muhtelif binalarında boya, film kaplama ve cam yenileme işi. Osman Hamdi Bey salonunda mermer yenileme işi. Osman Hamdi Bey Salonu, Seramik ve Heykel Bölümleri, elektrik ve cam atölyeleri, öğrenci yemekhanesi girişlerinde PVC doğrama, cam montajlarının yapılması işi. Heykel Bölümü Mermer Atölyesinde demirden kaide ile çöp konteyner yapılması işi. Merkez Bina Muhtelif birimlerinde alçıpan-alçı sıva, alüminyum ve demir imalatları yapılması işi. Kampüs bahçesi binalara ait kapıları yenileme işi. Eski kazan dairesinin sınıfa dönüştürülmesi için muhtelif inşaat işlerinin yapılması işi. Topraklama ve paratoner işleri. Muhtelif alüminyum doğrama ve cam montajlarının yapılması işi. Ön bahçede rögar kapakları yapılması işi. Personel Daire Başkanlığı na arşiv birimi oluşturulması işi. Şoför ve güvenlik görevlisi odası yapılması işi. Muhtelif birimlerin ahşap dekorasyon işlerinin yapılması. Mevcut data hatlarının revize edilmesi, ilave data hatlarının çekilmesi işi. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumunda elektik tesisatında yenileme işi. Mermer döşeme ve muhtelif inşaat işleri yapılması. Fuaye koridorları ve engelli rampası yapımı inşaatı mermer yenileme silim yapılması işi.

15 Senato odası için ahşap alçı boya ve elektrik tesisatı yapılması işi. Muhtelif birimlerde yenileme, tadilat için tesisat ve inşaat işleri yapılması. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu dubarlarında boya ile ahşap karkas ve kaplama yapılması işi. Ana dağılım panoları düzenleme ve besleme kabloları tamamlama işleri. Rektörlük ve ek hizmet binası bodrum kat atölyesinde muhtelif elektrik işlerinin yapılması. Muhtelif alanlarda mermer tadilat yapılması işi. Ön bahçede taş döşemesinin yapılması işi. Su kuyularına pompa montajı yapılması işi. Mermer döşeme ve muhtelif inşaat yapılması işi. Öğrenci yemekhanesine ahşap dekorasyon ve rektör yardımcıları odalarında sistre cila yapılması. Merkez bina deniz cephesinde çiçeklik ve oturma platformu ile Fotoğraf Bölümü bodrum katına derslikler oluşturulması için alüminyum doğrama, boya ve muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Yerden ısıtma sistemleri ile ilave radyatör bağlantılarının yapılması için muhtelif tesisat işlerinin yapılması. Muhtelif birimlerde ahşap dekorasyon işleri, alüminyum doğrama, elektrik, sıhhi tesisat, alçı sıva ve zemin parke yapılması işi. Mimar Sinan Salonu koridorlarında kalorifer kanallarının demir sac ile kapatılması, kanal içinde pis-temiz su tesisatı ile sahil bahçede fıskiye sistemi kurulumu işlerinin yapılması. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumunda ilave inşaat işleri ile elektrik tesisatında yenileme yapılması işi. Muhtelif birimlerde demir işlerinin yapılması işi. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu ve Selamlık Köşkü bahçesinde alüminyum doğrama ve güvenlik odası yapılması işi. Enformatik Bölümü Laboratuvarı ile Sürekli Eğitim Merkezi odalarında elektrik data ve telefon tesisatı yapılması. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu girişi yanına kitap satış reyonunun yapılması. Mimarlık Fakültesi Binaları Asansör bakım onarımının yapılması işi. Çatı katı dersliklerde boya yapılması işi. Mimari Tasarım Sorunları Bölümünde zemin kaplama yapılması işi.

16 Bina Bilgisi Bölümünde asma kat ve Mimar Sinan Salonunda sergi panoları için alçıpan ve demir işlerinin yapılması. Muhtelif birimlerde boya ve alçıpan yapılması işi. Yeni mekanlar oluşturulması için alüminyum doğrama, çeşitli demir imalat, boya ve muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Konservatuvar Muhtelif ahşap, boya, demir işleri, tamirat ve tadilat yapılması. Bina çatılarında kiremit omurga oluk ve yağmur iniş borularının değişimi ile muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Bomonti Kampüsü Mutfak giriş rampası ile arka bahçe epoksi ile kimyasal şap uygulama işi. T-1, T-2, T-3 katlarında alçıpan, alçı sıva, boya, elektrik, alüminyum doğrama ve çeşitli inşaat işlerinin yapılması 4. katta alüminyum doğrama cam imalatı ve çeşitli elektrik işlerinin yapılması. Çok amaçlı spor salonu oluşturulması için tesisat ve çeşitli inşaat işleri yapılması Matbaa ve yemek hazırlama bölümlerinde asansör temini işi. Kütüphanede elektrik aydınlatma, tesisat, alüminyum doğrama yapılması işi. Muhtelif boya ve tamirat yapılması işi. Pis su pompalarının bakım ve onarımının yapılması işi. Yemekhaneye atık su hattı, paslanmaz yağ tutucu, atık su ve pompa tahliye sisteminin kurulması işi. T1 ve T3 katlarında muhtelif bölme ve tadilat işleri ile merkez binada hizmet grubu odası doğramalarının ve kantin girişinin kompozit yapılması işi. Bahçeye ilave demir korkuluk yapılması işi. Sıcak atık su tesisat ve pompaların bakım-onarım ve muhtelif kaynak montaj işlerinin yapılması. Zemin katta konferans salonu yapılması için demir imalatlarının yapılması işi. Zemin katta asma kat yapılması için alçıpan duvar ve alüminyum doğrama yapılması işi. Afiş panosu ve muhtelif demir işlerinin yapılması.

17 Sınıflarda aydınlatma yapılması için demir konstrüksiyon ve armatür montajı ile çeşitli elektrik işlerinin yapılması. Boyler tankı, oditoryum havalandırma motoru değişimleri ile doğalgaz tesisatı tadilatlarının yapılması. G3 ve G4 katlarında muhtelif boya, tamirat yapılması işi. Muhtelif cam değişiminin yapılması. Yan cepheye çelik konstrüksiyon yapılması. Asansörlerin revizesinin yapılması. Drenaj kuyusundaki pompaların değişimi, bakım ve onarım işlerinin yapılması. Resim ve Heykel Müzesi ( ICAM ) Zemin ve 1. kattaki sergi salonlarında muhtelif demir ve kanal bağlantı, elektrik tesisat işlerinin yapılması, soğutma sistemleri ile güvenlik ve emniyet sistemlerinin kurulması. Temelde makina ile kırımı, test kazısı ve zemine sert malzeme serilmesi. A-B-C- D- bloklarında jetgroud yapılması işi. Güvenlik amaçlı geçiş platformu ve cephe iskelesi temini kurulumu işi. 2,3,4. ve 5. katlarda muhtelif yeni imalatlar yapılması, kırım-yıkım-söküm, sıhhi tesisat, boya işleri, elektrik tesisat tadilat yenileme ve güvenlik sistemlerinin yapılması işi. İlave çit ve demir ile muhtelif demir doğrama yapılması. Temel etüt sondajı yapılması işi. Yük asansörü söküm işi. Jetgrout kolonlarında sondaj makinesi ile boy karot alınması işi. Boloklarda temel kazısı yapılması işi. Sergi salonları İçin alçıpan yapılması işi. Yol ve yan cephelerin güvenlik nedeniyle korunmaya alınması işi. Rektörlük Binası Selamlık Köşkü binası ön bahçede taş döşeme ve çevre düzenleme yapılması işi. Muhtelif birimlerde epoksi boya yapılması. Ön ve arka bahçelerde oturma bankları yapılması. Arka bahçe park girişi otomatik üçlü mantar bariyer yapılması.

18 Muhtelif çevre düzenlemesi ile betonlama yapılması. Merkez telefon sistemlerinde bakım ve onarımın yapılması. Selamlık Köşkü binası önüne sürme kapı yapılması. Bina girişine kompozit cam ve ahşap malzeme ile dekoratif çalışma yapılması. Rektörlük Araştırma Merkezi Çok amaçlı spor sahası ve muhtelif bölümlerde boya yapılması işi. Spor salonunda dekoratif sıva, tamirat ve boya yapılması işi. Muhtelif tadilat, elektrik ve alüminyum doğrama işlerinin yapılması. Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Büyük sinema salonunda mobilya ve ilave elektrik işi yapılması. Çeşitli inşaat işleri ve montaj yapılması işi. USB panosu için topraklama tesisatı yapılması. Büyük sinema salonunda yıkım-kırım ve alçı, sıva, boya yapılması işi. Muhtelif ebatlarda pano yapılması işi. Ek Hizmet Binası Kalorifer sisteminin devreye alınması için tamirat ve yenileme işi. Nusretiye Kasrında pompa ile kollektör değişiminin yapılması. Telefon, data ve güvenlik sistemlerinin kurulumunun yapılması. Asansör revizyonun yapılması işi. Muhtelif inşaat ve elektrik işlerinin yapılması. Ortaköy Kız Yurdu Elektrik ana besleme hattının kazı işlerinin yapılması. Elektrik ana besleme kablosu bağlantısının yapılması. Geleneksel Türk Sanatları Muhtelif elektrik ve inşaat işlerinin yapılması. Çatı yenilenmesi kapsamında demir PVC doğrama, ısıcam ve muhtelif alçıpan işlerinin yapılması.

19 PROJE ADI PROJE NO : TOPHANE-İ AMİRE BİNASI ONARIM VE ÇEVRE DÜZ. : 2011H yılı yatırım bütçesinde yer alan Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme projesi kapsamında yapılan işler; Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi nde yeni mekanlar oluşturulması için muhtelif ahşap ve havalandırma işlerinin yapılması. Çeşitli imalat, montaj, sıhhi tesisat ve elektrik işlerinin yapılması. Muhtelif inşaat ve tesisat işlerinin yapılması. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

20 PROJE ADI PROJE NO : MUHTELİF İŞLER PROJESİ : 2013H Üniversitemizin tüm birimlerinin ilgili yıl için gereksinim duydukları makine ve teçhizat ihtiyacı karşılanmıştır. Buna ilaveten mevcut donanımların kapasiteleri artırılmış; yeni geliştirilen uygulamalar ile altyapı eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmış ve yenileme çalışmalarının yapılmasına yönelik adımlar atılmıştır Yılı mevcut bütçemizle, 27 veri tabanına abonelik, 360 adet süreli yayın ve 692 adet basılı yayın alımı gerçekleşmiştir yılı taşıt alımı projesi için 1 adet T11b otobüs ( Sürücü dahil en az 41 kişilik ) Merkezi Yönetim Bütçesinden alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıt alınmış olup, ,26 TL harcama yapılmıştır. PROJE ADI PROJE NO : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ : 2011H Kamuya ait arazi veya spor tesisinin tahsisi yoluyla geliştirilecek proje ve ruhsat işlemleri sonrasında ihale sürecine geçilecektir. Üniversitemizin mevcut açık spor alanlarının yenilenmesi, öneri projelerin akabinde gerçekleştirilecektir. PROJE ADI PROJE NO : DİJİTAL SİNEMA PROJESİ : 2010H yılında başlayan Dijital Sinema Projesi ile Merkezimizin çok amaçlı iki sinema salonuyla post production stüdyosunun ileri dijital görüntü ve ses teknolojisiyle donatılmasını amaçlamaktadır. Proje uygulamaları sonucunda, salonların dijital görüntü ve ses teknolojisine uygun olarak yeniden tefriş edilmesinin ve akustik yalıtımın yapılmasının ardından her üç salona da Dolby Dijital surround ses sistemi, özel nitelikli sinema perdeleri, 2K ve HD çözünürlükte dijital projeksiyon cihazları kurulmuştur. Varolan 35mm film projeksiyon cihazlarının da yenilenerek sisteme eklenmesiyle, sinema salonlarımız her formatta (elektronik, dijital veya film) ve en ileri teknolojiyle film gösterileri yapabilecek biçimde yenilenmiştir. Proje kapsamında, post-production stüdyosunun 4K dijital projeksiyon cihazıyla donatılması planlanmıştır. Ancak bu cihazların teknolojisinde son yıllarda değişimler olmuş ve yatırımın uzun ömürlü olabilmesi için AR-GE çalışmalarının sonuçlanması beklenmiştir. İstenen özelliklerde bir ürünün bulunması halinde 4K çözünürlükte dijital projeksiyon cihazının da alınmasıyla proje planlandığı gibi sonuçlandırılmış olacaktır. Üstün bir görüntü ve ses teknolojisiyle donatılan salonlarımızın açılışı, 2012 yılında, Merkezimizin ellinci kuruluş yıldönümü töreniyle yapılmıştır. Bugüne kadar sinema galalarında, halka açık film gösterilerinde ve derslerde kullanılmakta; hizmet vermektedir.

21 Yeşilçam Salonu 1 Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk ve Cumhuriyetin Kuruluş Dönemine Ait Yanar Tabanlı Belge Filmleri Restorasyon Projesi ( ) Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 2009 yılı sonlarından bu yana yürütülen bu projenin çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. Proje; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına, Atatürk e ve Cumhuriyetin kuruluş dönemine ait, Merkezimizde koruma altına alınmış olan yanar tabanlı belge filmlerinin gerekli teknik işlemlerin ardından dijitalizasyonunu ve günümüzün yayın formatı olan HD ye aktarılmasını kapsamaktadır yılı boyunca, yanar tabanlı filmler üzerinde yapılan çalışmalar sürdürülmüş ve işlemleri tamamlanan toplam 1248 film HD çözünürlükte kaydedilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. Vesikalı Yarim Filminin Restorasyonu (2013) Groupama Sigorta ile yapılan işbirliği sonucunda sinemamızın önemli ürünlerinden, Lütfi Ö.Akad ın 1968 yapımı Vesikalı Yarim filminin restorasyon ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Restorasyon, Prof.Sami Şekeroğlu nun danışmanlığında, Merkezimizin ileri dijital sinema restorasyonu teknik altyapısından yararlanılarak Sinema-TV Bölümü öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından, aralıksız 35 gün süren bir çalışmayla tamamlanmıştır. Filmin yıpranmış orijinal negatifi yüksek çözünürlükte taranarak dijitalize edilmiştir. Dijital tarama

22 sonucunda film 135,134 resme ayrılmıştır. Dijital teknolojiyle her bir film karesi üzerindeki fiziksel ve görsel bozukluklar onarılmış; toz ve çizikler yok edilmiş; yoğunluk farkları düzeltilmiş ve film aslına uygun olarak restore edilmiştir. Filmin sesi de dijitazile edilerek onarılmış; hışırtı ve gürültüler temizlenerek görüntüyle eşlenmiştir. Görüntü ve seste uygulanan dijital işlemler tamamlandıktan sonra yenilenen kopya Merkezimizde sinema çevrelerine ve özel davetlilere yönelik iki galayla gösterilmiş; ayrıca Uluslararası İstanbul Film Festivali nde izleyiciye sunulmuş ve büyük beğeniyle karşılanmıştır. Yeşilçam Salonu 2 PROJE ADI PROJE NO : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI : 2010K Proje kapsamında kurulumu gerçekleştirilen Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi ne üniversite dışından gelen analiz talebi üzerine, Merkezi Araştırma Laboratuvarında mevcut donanım ile malzeme analizi yapılarak aşağıdaki başlıklarla raporlandırılmıştır. Renk Ölçüm Cihazı Konica Minolta CM-700d Universal Test Cihazı Zwick/Roell Z330RED

23 İşbirliği Yapılan Kişi, Kurum veya Kuruluş İşbirliğinin Amacı İşbirliğinin İçerdiği Temel Aktiviteler KUDEB Eğitim Teorik ve uygulamalı personel ön eğitimi Kadıoğlu İnşaat Kadıoğlu İnşaat Pekerler İnşaat Dizayn-E Mimarlık Bekiroğlu İnşaat TİKA Cumhurbaşkanlığı Rektörlük OTS İnşaat Mühendislik Dan. Tic. Ltd. Şirketi Otoport Otom.Müh.İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şirketi İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde Kadıoğlu İnşaat taahhüdünde devam etmekte olan İstanbul-Fatih (Eminönü) Nuruosmaniye Camiisinin restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde Kadıoğlu İnşaat taahhüdünde devam etmekte olan İstanbul-Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi ve Camiisinin restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Çandarlı Belediyesi kontrolünde Pekerler inşaat taahhüdünde devam etmekte olan Tarihi Çeşme Restorasyonu Yapım İşi için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Ortahisar Belediyesi kontrolünde Dizayn-E Mimarlık taahhüdünde devam etmekte olan Ortahisar Kalesinin restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Şile Belediyesi kontrolünde Bekiroğlu inşaat taahhüdünde devam etmekte olan Şile Ocaklı Ada Kalesi restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Kosova Fatih ve Sinan Paşa Camiileri Pembe Köşk Restorasyonu Büyükada Ahşap Yapının restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Heybeliada Eski Değirmenin restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde ve taahhüdü altında devam etmekte olan Niğde Sungur Bey Camii restorasyonu için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi İller Bankası ve Kars Belediye Başkanlığı kontrolünde Otoport taahhüdünde devam etmekte olan Kars Belediyesi Eski Hizmet Binası yapısına ait gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Nuruosmaniye Camii yapısına ait harç ve sıva örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Sinan Paşa Medresesi ve Camiisinin yapısına ait harç, sıva, ahşap, derz ve tuğla örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Tarihi Çeşme Restorasyonu Yapım İşi ile ilgili olarak çeşme yapısına ait harç ve sıva örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Ortahisar Kalesinin yapısına ait taş, harç ve sıva örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Şile Ocaklı Ada Kalesi yapısına ait taş, harç ve tuğla örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Malzeme analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Harç, tuğla ve taş analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Niğde Sungur Bey Camiisinin yapısına ait taş örneklerinin nitelik ve problem analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması. Kars Belediyesi Eski Hizmet Binası yapısına ait cam elyaf takviyeli prekast cephe kaplama malzeme örneklerinin analizlerinin yapılması, ilgili raporun hazırlanması.

24 Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. Almira Tasarım Mimarlık İnşaat Tur. Tic. Ltd. Şirketi S.T.Mimarlık Proje Taahhüt İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU Reskon Mimarlık Restorasyon Truzim San.Tic.Ltd.Şti. Pekerler İnşaat Tic.San.Ltd.Şti ZH Mimarlık Limited Şirketi Beyoğlu Belediyesi kontrolünde ve Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. nin taahhüdü altında devam etmekte olan Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesinde yer alan belirtilen yapılara ait gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü kontrolünde ve Almira Tasarım Mimarlık İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketinin taahhüdü altında devam etmekte olan Fatih, Nurettin Cerrahi Türbesine ait gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü kontrolünde ve Almira Tasarım Mimarlık İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketinin taahhüdü altında devam etmekte olan Fatih, Mehmed Ağa Türbesine ait gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Mimar Süreyya Saruhan (TUS) kontrolünde ve S.T.Mimarlık Proje Taahhüt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.taahhüdü altında devam etmekte olan yapıya ait gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri ile Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU başkanlığında devam etmekte olan Sinop Balatlar Kilise kazısında yapılacak restorasyon için gerekli laboratuvar analizlerinin istenmesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi Rekonstrüksiyon işi ile ilgili olarak gerekli malzeme analizlerinin istenmesi İst. İl Özel İdare Kontrolünde Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Çacuk Mahkemeleri yapısına ait harç, sıva, taş, ve tuğla örneklerinin nitelik analizlerinin istenmesi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kontrolünde Fatih ilçesinde bulunan Marputçular Camii minaresine ait malzeme analizlerinin istenmesi Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi kapsamında korunmasına karar verilen taşınmazların tuğla analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Fatih, Nurettin Cerrahi Türbelesine ait harç, tuğla ve ahşap analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Fatih, Mehmed Ağa Türbesine ait harç, tuğla ve taş analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Yapıya ait ahşap örneklerin cins ve kalite tayini analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Sinop Balatlar Kilise kazısına ait harç, sıva, tuğla, boya, ahşap analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Malzeme analizlerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması. Kent Mimarlık Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Beykoz ilçesinde bulunan eski eser ahşap yapının malzeme analizlerinin istenmesi Beyoğlu ilçesinde bulunan Halıcıoğlu Kışlası nın tarihi taş duvarına ait malzeme analizlerinin istenmesi

25 2012 yılından TL devirle toplam ödeneği TL olan projeden 01 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında TL harcama yapılmıştır. Projenin 2014 yılı yatırım programında yer almaması ve kalan ödeneğinin özel hesaptan takip edilmesi nedeniyle tablolarda %100 gerçekleşmiş gibi gözükmektedir. Ancak Merkez Araştırma Projesi; kültür varlıkları ve sanat eserlerinin koruma ve onarımı için malzeme analizlerinin yapıldığı, geniş kapsamda cihaz parkurunu içinde barındıran, yerinde tahribatsız analizler yapabilen MOBİL Laboratuvarına sahip ülkemizde öncü konumdaki bir araştırma laboratuvarının kurulumunu içerir yılında tamamlanması hedeflenen projede alınması gereken cihazlar için mevcut ödeneğimiz döviz kurundaki artış nedeniyle yetersiz kalmıştır. Bu nedenle TL ek ödeneğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarın Genel Görüntüleri

26 02.2 Tamamlanan Projeler PROJE ADI : YURT İNŞAATI PROJESİ ( m2) PROJE NO : 2006H Öğrencilerimizin yaşadığı barınma sorununu çözmek için Ortaköy de tahsis edilen arsada yurt binası inşaatı çalışmaları tarihi itibarı ile tamamlanarak hizmete açılmıştır. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri TL Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2006H H Proje Adı Yurt İnşaatı (4500 m²) Yurt İnşaatı (4500 m²) Sektör/Altsektör Eğitim - Yükseköğretim Eğitim Yükseköğretim Proje Amacı Üniversitemiz öğrencilerinin yaşadığı barınma problemini çözmek. Proje Yeri İstanbul İstanbul Karakteristiği İnşaat (4500m²)+Don. İnşaat (4500m²)+Don. Başlama-Bitiş Tarihi 2006/ /2014 Proje Sözleşmesi Tarihi (I Sözleşme İhale Bedeli 650 Aşama) Proje Sözleşmesi Tarihi ( II. Aşama) Sözleşme İhale Bedeli Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2013 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2006)

27 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Üniversitemiz öğrencilerinin yaşadığı barınma problemini bir ölçüde çözmesi beklenen Ortaköy Öğrenci Yurdunun inşa edilmesi ile il dışından eğitim için Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin, eğitim-öğretim süreleri boyunca söz konusu binada ikamet etmeleri sağlanacaktır Yılında yatırım programına alınan, öğrencilerimizin yaşadığı barınma sorununu çözmek için Ortaköy de bulunan ve bu amaca tahsisli arsamızın 1/5000 lik Nazım İmar Planında gerekli donatı değişikliği yapılarak, Mimari-Statik-Mekanik uygulama projeleri ile zemin etütleri tamamlanmış, avan proje onayı gerçekleştirilmiştir yılı ödeneği ile yurt arsasının zemin ıslahı yaptırılmıştır. Bina inşaatı ihalesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılarak, işe başlanılmış ancak iptal edilmiştir. Kış mevsimine girilmesi nedeni ile yapılan hafriyat, radye demiri, yalıtım gibi işlerin ve kamu kaynaklarının korunması için temel betonu dökülmüştür. 2- Ortaköy Yurt İnşaat İşinin tarihinde tekrar ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmemiş olduğundan dolayı, sözleşmesi fesih edilmiştir. 3- Kalan işlerin tamamlanması için, Yurt İkmal İnşaatı adı altında tarihinde ihalesi yapılmış olup, tarihinde tamamlanmıştır. Kız Öğrenci Yurdu ( 216 kapasiteli, 4500 m² kapalı alan), Ortaköy

28 S. N O YILI PROJE HARCAMALARI SEKTÖRÜ Eğitim- Yükseköğretim PROJE NO 2006H PROJE ADI Yurt İnşaatı ( m2) YERİ BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI 2013 YILI YATIRIMI 2013 YILI YIL SONU ÖDENEĞİ TL 2013 YILI HARCAMA İst. 2006/ Eğitim- Yükseköğretim 2007H Büyük Onarım İst. 2007/ Eğitim- Yükseköğretim 2013H Çeşitli Ünitielerin Etüd Projesi İst. 2013/ Eğitim- Yükseköğretim 2013H Muhtelif İşler İst. 2013/ Eğitim- Yükseköğretim 6 Eğitim-Kültür 2013H H Kampüs Altyapısı İst. 2011/ Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) İst. 2013/ Eğitim-Kültür 2010H Eğitim-Kültür 2011H Eğitim-Beden Eğitim ve Spor 2011H DKH-Tek.Arş. 2010K Dijital Sinema Projesi Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Lab. İst. 2010/ İst. 2011/ İst. 2011/ İst. 2010/ GENEL TOPLAM K nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinin 2012 yılından devir bakiyesi TL olup özel hesapta toplam TL ödeneği bulunmaktadır Mali Yılında; 2010H nolu Dijital Sinema Projesinin TL ödeneği DPT den uygun görüşü alınarak özel hesaba aktarılmış ve bu hesaptan kullanılmaya başlanmıştır Yılından devir bakiyesi TL olup toplam ödeneği TL dir. 2006H nolu Yurt İnşaatı Projesine TL, 2007H nolu Büyük Onarım Projesine TL, 2013H nolu Muhtelif İşler Projesine TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2013H nolu Muhtelif İşler Projesinden TL ödenek 2007H nolu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır.

29 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Ödeneklerin üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılması nedeniyle alımlar tümüyle gerçekleşmemekte ve hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır. İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatını uygulamada yaşanan sorunların yanı sıra yaklaşık maliyet hesabının yapılması için teknik personel altyapısının yetersiz olması sorunu yaşanmaktadır. Onarım işlerinde maliyetin tam olarak belirlenebilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Yasadışı davranışlarda bulunan müteahhit firmaların tespit edilmesi, ihaleye girmelerinin önlenmesi mümkün olamamaktadır. Üniversitemiz laboratuvarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ileri teknolojik analiz cihazlarının temin edilmesi için yüksek meblağlar ödenmekte ve bu cihazların kullanılması için mevcut personele teknik eğitim verilmektedir. Ancak bu cihazları kullanan eğitimli personele kadro tahsis edilememektedir. Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır. Merkez Laboratuvardaki cihazları kullanabilecek kadrolu uzman personelin olmayışı işleyişi zorlaştırmaktadır. Öneriler Maliye Bakanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin gerekçelerinin değerlendirilmeye alınması, Halihazırda ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi, Maliyet hesaplama metodlarının bir disiplin altına alınarak sistematik hale getirilmesi, Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması,

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928 e kadar

Detaylı

2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 4 C- Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 Yılı Performans Programı İçindekiler Tablosu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Tarihçe... 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2011 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2 GENEL DEĞERENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İ Ç İ N D E K İ L E R TABLOLAR DİZİNİ 3 GRAFİKLER DİZİNİ 4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5 I- GENEL BİLGİLER 6-9 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10 B- Teşkilat Yapısı 19-20

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU... 5 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 6 1.1..Kuruluşun Misyonu... 6 1.2. Kuruluşun Vizyonu... 6 1.3. Temel Değerlerimiz... 6 1.4. Kuruluşun Temel

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı