Adli Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Olguların Psikiyatrik Tanıları, Madde Kullanım Durumları, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adli Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Olguların Psikiyatrik Tanıları, Madde Kullanım Durumları, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri"

Transkript

1 DOI: /NYS Kısa Araştırma / Brief Report Adli Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Olguların Psikiyatrik Tanıları, Madde Kullanım Durumları, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Ümit Sertan Çöpoğlu 1, Feridun Bülbül 2, M. Hanifi Kokaçya 1, Demet Alıcı 3, Mehmet Fatih Taştan 3, Ahmet Ünal 4, Gökay Alpak 2, Haluk A. Savaş 5 1 Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay-Türkiye 2 Yrd. Doç. Dr., 3 Araştırma Görevlisi Dr., 4 Doç. Dr., 5 Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep-Türkiye Ya zış ma Ad re si / Add ress rep rint re qu ests to: Ümit Sertan Çöpoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3100 Hatay-Türkiye Telefon / Phone: E-posta / Geliş tarihi / Date of receipt: 27 Haziran 2014 / June 27, 2014 Kabul tarihi / Date of acceptance: 27 Ağustos 2014 / August 27, 2014 ÖZET: Amaç: Bu çalışmada adli psikiyatri polikliniğimize yönlendirilen olguların psikiyatrik tanıları, madde kullanım durumları, sosyodemografik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Polikliniği ne yönlendirilen toplam 412 olgunun arşiv dosyaları ve raporları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Madde kullanımı ve bağımlılığının değerlendirildiği vakalarda esrar %57.1, eroin %14.6, çoklu madde %13.1 ve ilaç %0.5 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilen vakalarda ise çoklu madde %7.7, esrar %6.9 ve eroin %3.8 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Suç işleyenlerde, madde kullanımı ve bağımlılığının değerlendirildiği olgular ile ceza sorumluluğu açısından değerlendirilen olgularda erkek cinsiyet anlamlı olarak yüksek ve eğitim düzeyi ise anlamlı olarak düşük olarak bulunmuştur. Çalışmamızda suç işleyenlerdeki psikiyatrik tanılar sıklık sırasına göre; madde bağımlılığı, psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları olarak saptanmıştır. Tartışma: Madde kullanımı ve bağımlılığı olanlar kullandıkları madde dolayısıyla, doğrudan ya da dolaylı olarak daha fazla suça karışmaktadırlar. Bu kişiler sıkılıkla adli sisteme dâhil olmakta ve bu süreçte adli psikiyatrinin konusu olmaktadırlar. Anahtar sözcükler: adli psikiyatri, madde kullanımı ve bağımlılığı, ceza sorumluluğu New/Yeni Symposium Journal 2014;52(1):1-6 ABSTRACT: Evaluation of psychiatric diagnosis, substance use situations, sociodemographic and clinical features of cases in forensic psychiatry unit Objectives: The aim of the study is to investigate the diagnosis, substance use situations, sociodemographic and clinical features of cases referred from forensic medicine to our forensic psychiatry clinic. Method: In this study archive files and reports of 412 cases referred from forensic medicine to Gaziantep University Faculty of Medicine Forensic Psychiatry Clinic between years were investigated retrospectively. Results: Cases in which substance use and dependence were evaluated, cannabis was found to be 57.1%, heroin 14.6%, multiple substances 13.1% and drug 0.5%. Cases that were evaluated with regards to TCK 32, multiple substances were found to be 7.7%, cannabis 6.9%, and heroin 3.8%. Male sex was found to be significantly higher and educational levels were found to be significantly lower in cases in terms of crime, substance use and dependence and evaluated for criminal liability. In our study, cases involved in crime, had the psychiatric diagnoses in order of frequency as substance dependence, psychotic disorders and mood disorders. Discussion: People with substance use and dependence are too much involved in crime directlyor indirectly depending upon the substance use. These people are frequently enrolled in the judicial system and in this process they are subjects of forensic psychiatry. Key words: forensic psychiatry, substance use and dependence, criminal responsibility New/Yeni Symposium Journal 2014;52(1):1-6 GİRİŞ Hekimlerin mesleki uygulamaları içinde koruyucu ve tedavi edici hizmetler yanında adli rapor düzenlemek gibi sorumlulukları olabilmektedir. 1 Adli psikiyatri, bir şekilde adli sisteme dâhil olmuş ve psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi gereken olgularla ilgili olarak yargıya bilirkişilik boyutunda yardımcı olan bir bilim dalıdır. 2 Türk Ceza Kanunu (TCK) 34/2. maddesinde bir kişinin işlediği herhangi bir suçtan dolayı sorumlu New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

2 Adli psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen olguların psikiyatrik tanıları, madde kullanım durumları, sosyodemografik ve klinik... tutulabilmesi için, suç sırasında, işlediği suçun hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilme veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olması gerektiği ifade edilmiştir. İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında ise bir önceki hüküm uygulanmaz. TCK 32/1. maddesinde akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilemeyeceği, TCK 32/2. maddesinde ise işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye alacağı cezada belirli birtakım indirimlere gidileceği belirtilmiştir. TCK 191. maddesinin 1. fıkrası gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü vardır. Ancak 191. maddenin 2. fıkrası gereğince mahkeme bu kişiler hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verebilmektedir sayılı TCK nın 102. maddesinin 1. fıkrası cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır derken, 5. fıkrada suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. 3 Böylece adli psikiyatri tarafından mağdurun ruhsal durumunun değerlendirilmesi ve düzenlenecek rapor ile suçu işleyenin alacağı ceza değişebilmektedir. Bu çalışmada adli psikiyatri polikliniğimizde değerlendirilen olguların psikiyatrik tanıları, madde kullanım durumları, sosyodemografik ve klinik özellikleri, hangi amaçla adli psikiyatrik incelemeye yönlendirildikleri ve bu kişilerin psikiyatrik olarak değerlendirilmesi sonucunda verilen kararların incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma kapsamında yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Adli Psikiyatri Polikliniği ne yönlendirilen 18 yaş üstü tüm olgular çalışmaya dâhil edilmiştir. Toplam 412 olgunun dosyaları ve raporları geriye dönük olarak incelenerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Olgular yargısal süreç devam ederken psikiyatrik açıdan değerlendirilmek üzere ya doğrudan Psikiyatri Anabilim Dalı na yönlendirilmiş ya da Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından istenen konsültasyon sonucunda Psikiyatri Anabilim Dalı Adli Psikiyatri Polikliniği nde değerlendirilmişlerdir. Değerlendirilmesi istenen konular kişilerin madde kullanımı ve bağımlılığının olup olmadığı, ceza sorumluluğunun belirlenmesi, ruh sağlığının değerlendirilmesi ve akıl sağlığının değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Olguların kliniğimizce DSM-IV-TR kriterlerine göre konulan tanıları sınıflandırılmış, kullanılan maddeler, suçun niteliği, geliş nedenleri ve sosyodemografik verileri değerlendirilmiştir. Veriler SPSS (16.0) programında değerlendirilmiş, veriler sayı ve yüzde olarak verilmiş ve tanımlayıcı analizler için ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışma için Gaziantep Üniversitesi yerel etik kurulundan onay alınmıştır. BULGULAR Çalışmada Psikiyatri Anabilim Dalı Adli Psikiyatri Polikliniği nde değerlendirilen 412 olgunun verisi incelenmiştir. Olguların başvuru nedenleri ile sosyodemografik ve klinik özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Olguların %49.8 i (n=205) madde kullanımı ve bağımlılığının olup olmadığı açısından değerlendirilmiştir. Bu olguların %37.6 sının (n=77) madde bağımlısı olduğu, %23.9 unun (n=49) madde kullandığı fakat bağımlı olmadığı, % 34.6 sının (n=71) madde kullanmadığı ve % 3.9 unun (n=8) remisyonda madde bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. Bu grupta madde kullanımına bakıldığında esrar %57.1, eroin %14.6, çoklu madde %13.1 ve ilaç %0.5 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Olguların %31.6 sı (n=130) ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu olguların %33.1 inin (n=43) ceza sorumluluğunun tam olduğuna, %53.8 inin (n=70) ceza sorumluluğunun olmadığına, %13.0 ının ise 2 New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

3 Çöpoğlu ÜS, Bülbül F, Kokaçya MH, Alıcı D, Taştan MF, Ünal A, Alpak G, Savaş HA Tab lo 1: Olguların konsultasyon nedenleri ile sosyodemografik ve klinik özellikleri Konsultasyon nedenleri Madde Kullanımı/Bağımlılığı TCK 32 Kapsamında Ruh Sağlığı Akıl Sağlığı Değerlendirilenler Değerlendirilenler Değerlendirilenler Değerlendirilenler (n:205) (n:130) (n:58) (n:19) Yaş (Ortalama±SD) 30.7± ± ± ±20.3 Cinsiyet Erkek %99.0 %87.7 %17.2 %63.2 Kadın %1.0 %12.3 %82.8 %36.8 Medeni Durum Evli %56.6 %41.5 %25.9 %57.9 Bekâr %40.5 %51.5 %69.0 %15.8 Dul %1.5 %4.6 %1.7 %10.5 Boşanmış %1.5 %2.3 %3.4 %15.8 Eğitim Bilinmiyor %7.3 %4.6 %13.8 %10.5 Okur yazar değil %4.9 %21.5 %17.2 %36.8 İlkokul %56.6 %36.2 %25.9 %31.6 Ortaokul %16.6 %19.2 %12.1 %.5.3 Lise %12.7 %13.8 %19.0 %15.8 Üniversite %2.0 %4.6 % Psikiyatrik Tanılar Psikopatoloji yok %34.6 %23.8 %13.8 %31.6 Şizofreni %14.6 %5.3 İki Uçlu Bozukluk %13.8 %1.7 %15.8 Majör Depresyon %7.7 %60.3 Mental Retardasyon %16.2 %10.3 %47.4 Madde Bağımlılığı %63.9 %7.7 Şizofreni+MR %3.1 ASKB %1.5 %10.8 TSSB+MD %12.1 Demans %0.8 Akut Stres Bozukluğu %1.7 Şizoaffektif Bozukluk %0.8 Psikotik Özellikli MD %0.8 Suç Türleri Suç yok %12.2 %25.4 %57.9 Darp ve yaralama %37.7 %5.3 Hırsızlık %1.0 %20.8 %15.8 Madde yakalatma %85.9 %3.9 Cinayet %0.5 %1.5 %10.5 Yaralama+cinayet %2.3 Tehdit+hakaret %3.1 Cinsel istismar+tehdit %0.8 Kaçakçılık %0.5 %1.5 %5.3 Sahte evrak tanzimi %1.5 Taciz %5.3 Nitelikli yağma %0.8 Nitelikli dolandırıcılık %0.8 Madde Türleri Kullanmıyor %14.6 %81.5 %98.3 %100 Esrar %57.1 % Eroin %14.6 %3.8 %1.7 İlaç % Çoklu madde %13.1 % (n=17) ceza sorumluluğunun kısmi olarak bozulduğuna karar verilmiştir. Bu grupta madde kullanımına bakıldığında çoklu madde %7.7, esrar %6.9 ve eroin %3.8 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Olguların %14.1 i (n=58) ruh sağlığının değerlendirilmesi için incelenmiştir. Bu grup değişik ruhsal travmalara maruz kalan olgulardan oluşmaktaydı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu olguların %87.9 unun (n=51) ruh sağlığının bozulduğu, %12.1 inin (n=7) ise ruh sağlığının bozulmadığına karar verilmiştir. New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

4 Adli psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen olguların psikiyatrik tanıları, madde kullanım durumları, sosyodemografik ve klinik... Tab lo 2: Suç işleyen ve işlemeyen grupta cinsiyet, eğitim düzeyi, psikiyatrik tanı ve madde kullanımı Suç işlemiş Suç işlememiş P değeri (n: 285) (n:127) Yaş (Ortalama±SD) 30.9± ±12.0 P=0.11 Cinsiyet P<0.001 Kadın %2.5 %52.0 Erkek %97.5 %48.0 Eğitim P< yıl ve altı %68.3 % yıl üstü %31.7 %49.6 Medeni durum P=0.35 Evli %50.5 %40.9 Bekâr %44.2 %52.8 Boşanmış/Dul %5.3 %6.2 Psikiyatrik Tanı P=0.26 Var %70.2 %75.6 Yok %29.8 %24.4 Madde Kullanımı P<0.001 Var %62.8 %17.2 Yok %37.2 %82.8 Değerlendirilen olgular içinde suç işleyen 285 olgunun verileri ayrı olarak incelenmiş ve suç işleyenlerle suç işlemeyenler yaş, medeni durum, eğitim durumu psikiyatrik tanı alıp almadıkları ve madde kullanımı açısından birbirleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Suç işleyenlerde suç işlemeyenlere göre erkek cinsiyet ve madde kullanımı anlamlı olarak yüksek, eğitim düzeyi ise anlamlı olarak düşük bulundu. Bu iki grup psikiyatrik tanı alıp almadıkları açısından karşılaştırıldığında ise iki grup arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. TARTIŞMA Mahkemeler kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulundurduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar vermeden önce bu kişilerin madde kullanıp kullanmadıklarını ve eğer kullanıyorlarsa madde kullanımının bağımlılık düzeyinde olup olmadığının tespitini istemektedirler. Bu amaçla çalışmamızda değerlendirmeye alınan olguların %37.6 sının madde bağımlısı olduğu, %23.9 unun madde kullandığı fakat bağımlı olmadığı, %34.6 sının madde kullanmadığı ve %3.9 unun ise remisyonda madde bağımlısı olduğu tespit edilmişti. Bu kişilerden madde kullanmadığı tespit edilenlerin ya mahkeme sürecinde yanlış beyanatta bulunduğu ya da madde kullanımının üzerinden maddenin vücutta tespit edilemeyeceği kadar bir zaman geçmesi nedeniyle olduğu düşünülmüştür. Ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla TCK 32/1. ve TCK 32/2. maddesi gereğince suç işleyen kişilerin akıl sağlığının suç işlediği sırada tamamen ya da kısmen bozuk olup olmadığının tespiti istenebilmektedir. Bu konuları içeren değerlendirme, kişilerin isteği üzerine ya da mahkemenin gerek görmesi sonucu talep edilir. Çalışmamızda bu amaçla değerlendirilen kişilerden %33.1 inin ceza sorumluluğunu tam olduğuna, diğerlerinin ise ceza sorumluluğunun kısmen ya da tamamen bozulduğuna karar verilmişti. Literatürde bu oranları karşılaştırabilecek herhangi bir veri bulamamıştır. Maruz kaldığı saldırı sonrası ruh sağlığının bozulup bozulmadığı sorulan olguların %87.9 unun ruh sağlığının bozulduğu, %12.1 inin ise ruh sağlığının bozulmadığı tespit edilmişti. Herhangi bir ruhsal travmaya maruz kalan kişide ruh sağlığının bozulması olaya neden olan saldırganın alacağı cezayı arttırmaktadır. Eskişehir de cinsel saldırıya maruz kalmış kişiler hakkında düzenlenen raporlarda bu kişilerin %61.9 unun ruh sağlının bozulduğu tespit edilmiştir. 4 Bizim olgularımızın maruz kaldıkları travmaların niteliğini tam olarak sınıflanma- 4 New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

5 Çöpoğlu ÜS, Bülbül F, Kokaçya MH, Alıcı D, Taştan MF, Ünal A, Alpak G, Savaş HA mış olması çalışmamızın eksik bir yönüdür. Madde kullanımı ve bağımlılığının değerlendirildiği olguların %99 u ve ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilen olguların %87.7 si erkeklerden oluşmaktaydı. İşlediği iddia edilen bir suçtan ötürü ceza hukuku açısından psikiyatrik değerlendirilmeye alınan kişilerin incelendiği daha önce kliniğimizde yapılan bir çalışmada da çalışmamızın verilerini destekler şekilde olguların %94.5 i gibi büyük çoğunluğunun erkek olduğu bildirilmiştir. 5 Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda madde bağımlılığı için tedavi edilen olguların %88.3- %95.8 oranında erkeklerden oluştuğu bildirilmiştir. 6,7 ABD de farklı eyaletlerde madde bağımlılığı için tedaviye başvuran 18 yaş üstü hastalarla yapılan bir çalışmada, bu kişilerin büyük çoğunluğunun (yaklaşık %70 inin) erkek olduğu ve ortalama yaşlarının olduğu bildirilmiştir. 8 Çalışmamızda ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilen vakaların %57.9 u okur yazar değil ya da ilkokul mezunu olarak saptanmıştır. Kliniğimizde daha önce yapılan bir çalışmada suç işleyen olgularda ilkokul mezunu ve okuma yazma bilmeme oranı %87.9 olarak saptanmıştır. 5 Çalışmamızda madde kullanımı ve bağımlılığının değerlendirildiği vakalarda esrar %57.1, eroin %14.6, çoklu madde %13.1 ve ilaç %0.5 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bir çalışmada madde bağımlılığı nedeniyle tedavi edilenlerde en çok kullanılan maddeler, çoğul madde (%30.8) ve esrar (%26.4) olarak bildirilirken, başka bir çalışmada Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) de tedavi gören hastalarda en sık kullanılan maddeler sırasıyla alkol (%58.5-%64.5), eroin (%14-%20.8) ve uçucu maddeler (%7-%10.3) olarak bildirilmiştir. 6,7 Avrupa da tutukluların yaşam boyu madde kullanım prevalansları incelendiğinde, en sık yaygınlıkta (%12-70 arası) esrar, %20-50 oranında kokain, %8-39 oranında eroin kullanıldığı bildirilmiştir. 9 Bizim çalışmamızda en çok esrar kullanımı tespit edilmiştir. Bunun nedeni hastalarımızın tedavi amaçlı değil de adli merciler tarafından yönlendirilmiş olması olabilir. Ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilen vakalarda ise esrar %6.9, eroin %3.8 ve çoklu madde %7.7 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm olgular suç dağılımı açısından değerlendirildiğinde %39.8 ile en çok madde yakalatma tespit edilmiştir. Bağımlılık doğrudan veya dolaylı olarak suç eylemlerine neden olmaktadır. Kullanılan maddenin etkisiyle kişiler doğrudan ya da dolaylı olarak suç işleyebilmektedir. 10 Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler üzerinde yapılan bir çalışmada 17 ceza infaz kurumunda 783 hükümlü değerlendirilmiş ve tüm grubun %8.5 inin uyuşturucu maddeler ile ilgili suçlardan hükümlü olduğu bildirilmiştir. Madde kullanımı ile ilgili suç işleyen bu grupta kişilerin %42 sinin eroin, %30 unun esrar ve %17 sinin kokain kullandığı bildirilmiştir. 11 Bizim çalışmamızda esrar %57.1, eroin %14.6, çoklu madde %13.1 ve ilaç %0.5 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Alkol ve madde kullanımı ile suç arasındaki ilişkinin incelendiği bir derlemede, herhangi bir suçtan ötürü sorgulanan veya tutuklu bulunanlarda yüksek oranda madde kullanımı ile ilişkili bozuklukların bulunduğu ifade edilmiştir. 12 Yine Avustralya da tutukluların %70 inde yasal olmayan maddeleri kullandığı tespit edilmiştir. 13 Bir derlemede mahkumların % ının alkol kötüye kullanımı veya bağımlılığı, % ının ise madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı kriterlerini karşıladığı bildirilmiştir. 14 İngiltere de tutuklularda yapılan bir çalışmada tutukluların %34 ünün esrar kullandığı, %11 inin madde bağımlısı olduğu belirtilmiştir. 15 Çalışmamızdaki tüm olgular değerlendirildiğinde en fazla kullanılan maddenin esrar olduğu tespit edilirken, ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla değerlendirilen vakalarda ise en fazla çoklu madde kullanımı tespit edilmiştir. Suç işleyenlerde suç işlemeyenlere göre erkek cinsiyet ve madde kullanımı anlamlı olarak yüksek, eğitim düzeyi ise anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Bu iki grup psikiyatrik tanı alıp almamaları açısından karşılaştırıldığında ise aralarında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Suça karışmış kişilerde eğitim düzeyinin düşük olduğu, düşük eğitim düzeyinin yineleyici suç işleme davranışı ile ilişkili olduğu yapılan diğer çalışmalarda gösterilmiştir. 16,17 Çalışmamız geriye dönük olduğundan suç ile psikiyatrik tanı arasında bir ilişkiden New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

6 Adli psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen olguların psikiyatrik tanıları, madde kullanım durumları, sosyodemografik ve klinik... bahsetmek bu verilere göre güç gözükmektedir. Çünkü kişide mevcut psikiyatrik bir bozukluk olsa bile, suç işlediği esnadaki ruhsal durumu, davranışlarını hangi motivasyonla yönlendirdiği ve bunlar üzerine hastalığının etkilerinin neler olduğunu değerlendirmek gerekmektedir. Yine de çalışmamızdaki bu kısıtlılıklara rağmen suç işleyenlerde psikiyatrik bozuklukların daha fazla olmadığı söylenebilir. KAYNAKLAR 1. Gökçen C, Dursun OB. Bir eğitim hastanesi çocuk psikiyatri birimine gönderilen adli olguların incelenmesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012; 25(3): Özcanli T, Ortaköylü L. Adli Psikiyatrik rapor düzenlenmesinde adli tıp uygulamaları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011; 4(1): Savrun BM. Türkiye de adli psikiyatri uygulamaları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011; 4(1): Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Cinsel suç mağdurlarının ruh sağlığı hakkında düzenlenen adli psikiyatrik raporlar ve bilirkişilik kurumları arası uzlaşma sorunu. Türk Psikiyatri Dergisi 2012; 23(4): Kalenderoğlu A, Yumru M, Selek S, Savaş HA. Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi adli psikiyatri birimine gönderilen olguların incelenmesi Nöropsikiyatri Arşivi 2007; 44: Doğanavşargil GÖ, Sertöz ÖÖ, Coşkunol H, Şen G. EÜTF psikiyatri anabilim dalı bağımlılık tedavi biriminin hasta verilerinin on yıllık geriye dönük olarak incelemesi: Madde kullanan hastaların sosyodemografik özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2004; 5: Saatçioğlu Ö, Evren EC, Çakmak D yılları arasında yatarak tedavi gören alkol ve madde kullanımı olan olguların değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2003; 4: Garnick DW, Horgan CM, Acevedo A, Lee MT, Panas L, Ritter GA ve ark. Criminal justice outcomes after engagement in outpatient substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 2014; 46(3): Tosun M, Çetin A, Konuk N. Alkol ve madde bağımlılığının adli psikiyatrik yönleri. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011; 4(1): Yavuz Y. Uyuşturucu madde suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Chalub M, Telles LE. Alcohol, drugs and crime. Revista Brasileira de Psiquiatria 2006; 28: van Dyken E, Thai P, Lai FY, Ort C, Prichard J, Bruno R ve ark. Monitoring substance use in prisons: Assessing the potential value of wastewater analysis. Science & Justice Fazel S, Bains P, Doll H. Substance abuse and dependence in prisoners: a systematic review. Addiction 2006; 101(2): Maden A, Swinton M, Gunn J. Drug dependence in prisoners. BMJ: British Medical Journal 1991; 302(6781): Kayatekin ZE, Maner F, Abay E, Saygılı S, Şener A. Ruh hastalarında homisidal saldırganlık. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1991; 4: Yumru M, Savaş HA, Tutkun H, Herken H, Karasu M, Dülger HE. Gaziantep Üniversitesi nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek oranda alkolmadde kullanımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: Montanari L, Royuela L, Pasinetti M, Giraudon I, Wiessing L, Vicente J. Drug use and related consequences among prison populations in European countries. Prisons and Health 2014: New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi 136 Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının Araştırma / Original article Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik

Detaylı

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN YASAL BOYUTUNUN TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI > Erdem Özkara 1 > İlker Tepe 2 > Uğur Kavaklı 1 > İsmail Özgür Can 1 > Veli Özer Özbek 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR İLGİLİ KONULAR 1. Yasalar ve alkol-madde kullanımı 2. Damgalama ve madde kullanımı 3. İşyerinde alkol ve madde kullanımı sorunu 4. Cinsellik ve madde kullanımı 5. Trafik ve alkol-madde kullanımı 6. Kültür,

Detaylı

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):16-29 doi: 10.5455/cap.20141108010848 Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Forensic Psychiatric Aspects of

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ Mustafa KALE Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4 149 Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi EVALUATION OF FAMILY

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA Sebahat GÜCÜK, 1 Seçil GÜNHER ARICA, 2 Zafer AKAN, 3 Vefik ARICA, 4 Servet ALKAN 5 1 Ana Çocuk

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Dilek ŞAHİN 1, Derman KÜÇÜKALTAN 2, Fikriye TOKER KAYA 3 Özet Çalışmanın Amacı özel hastanelerdeki

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi 28(4):171-178, 213 doi:15222/jgoztepetrh213171 KLİNİK ARAŞTRMA SSN 13-526X Aile Hekimliği Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı