T.C. ADALAR BELEDiYESi. CEPHE-TABELA REHBERi VE UYGULAMA YÖNETMELiĞi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALAR BELEDiYESi. CEPHE-TABELA REHBERi VE UYGULAMA YÖNETMELiĞi"

Transkript

1 T.C. ADALAR BELEDiYESi CEPHE-TABELA REHBERi VE UYGULAMA YÖNETMELiĞi 1

2 GİRİŞ Tarihi, çok kültürlü yapısı ve doğal mirası ile istanbul un Dünya ya açılan penceresi olan eşsiz güzellikteki Adalar, 1657 si tescilli 500 ü de tescile önerilen olmak üzere yaklaşık 2000 in üzerinde tarihi eser barındıran bir kültür bahçesidir. Tarihi mirasın bir bölümü kiliseler, sinagoglar, manastırlar, ayazmalar, camiler gibi dini yapılardan oluşmaktadır. ilk kez 1973 yılında doğal, tarihi ve kültürel sit alanı olarak önerilen Adalar, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 234 sayılı kararı ile Marmara Takım Adaları nın (Büyükada, Heybeliada, Burgazadası, Kınalıada, Sedefadası) sit alanları bütünü olarak ilan edilmiştir. Binlerce yıllık zengin ve renkli bir kültürü barındıran birçok edebi esere konu olan Adalar, tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle yerli-yabancı turistlerin uğrak noktalarından biridir. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve halen birçok kültürü bünyesinde barındıran ilçenin; tarihi, kültürel ve mimari değerlerine sahip çıkılarak, hızla değişen yaşam koşulları, kentleşme ve teknik gelişmelerle birlikte doğal ve kültürel varlıkların korunması, bakımı ve günümüz yaşamı ile birleştirilmesi yani koruma kullanma dengesinin sağlanması temel hedef olarak benimsenmiştir. 2

3 AMAÇ Madde 1: Adalar ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzelkişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlanmaktadır. 3

4 KAPSAM Madde 2 a) Adalar ilçesi Cephe-Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, Adalar Belediyesi nin görev,yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar. ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek amacından yola çıkan Adalar Belediyesi Cephe ve Tabela Rehberi kapsamında, ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cepheleri, tarihi kent kimliğinde yeniden bir uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan ve vitrin, vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma öğeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında, bütüncül bir kent peyzajını yakalayabilmek hedefiyle ele alınmaktadır. 4

5 YASAL DAYANAK Madde 3: Adalar ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu1, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir, ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır Sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesi nin b ve n bendleri aşağıdaki gibidir; MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları; b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.. 5

6 TANIMLAR Madde 4 Adalar ilçesi Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliğinde yer alan tanımlar şunlardır: a) Belediye: Adalar Belediyesi b) Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğü. c) Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin, sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3 ) ç) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. Maddesinde belirtilen varlıklardır. d) Koruma ve Korunma: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı muhafaza, bakım onarım restitüsyon, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleridir. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3.) e) Koruma Alanı: Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır. 6

7 TANIMLAR ğ) Sit Alanları: Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve imar Kanunu'nda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tespit ve tescil işlemleri tamamlanan tarihsel, arkeolojik, doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme Fiziksel planlar ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getiren alanlardır. h) Tarihsel Çevre: Tescil edilmiş tarihsel ve kentsel sit alanları ile tek yapı olarak tespit edilen kültür varlıkları ve bunların yanı sıra tescil edilmemiş de olsa bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından korunmaları ve sağlamlaştırılmaları uygun görülen yerleşik kent alanlarındaki karakteristik dokulardır. ı) Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devletlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıklardır.(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3) 7

8 TANIMLAR j) Koruma Amaçlı Proje: Taşınmaz kültür ve tabiat alanları ile sit alanlarının bütünü için veya bir kısmı için ya da taşınmaz kültür varlıkları için münferiden hazırlanmış olup, bunların muhafaza, bakım, onarım, restitüsyon ve restorasyon işleri veya bilimsel yöntemlerle koruma, değerlendirme ve geliştirmeleri amacıyla koruma imar planlarına ve 2863 sayılı yasada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak onanan projelerdir. k) ilan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını, ilan Panosu : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiği alanları, l) Reklam : insanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru. m) Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları, n) Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır. 8

9 TANIMLAR o) Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar ö) Tanıtım Panosu : Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanıdır. p) Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela r) Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır (ticari mağaza tabelaları ) s) Reklam veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve ya tüzel kişi. ş) Reklam Alanları : Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları, t) ilgili Belediye : 5393 sayılı Belediye Kanunu na göre Adalar Belediyesini ifade eder.

10 ilkeler Madde 5: a) Geri kazanılması olanaksız olan doğal alanların mutlak surette korunması, b) Doğal sit alanlarının korunması, c) Kentsel sit alanlarının korunması, d) Koruma stratejileri ve uygulama programlarının geliştirilmesi, e) Estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması, f) insan faaliyetlerinin yaşam destek sistemlerine, hassas ve kritik ekosistemlere zarar vermeyecek nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesinin sağlanması, g) Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, h) Plan kararlarının, deprem başta olmak üzere afet risklerinin dikkate alınarak üretilmesidir. 10

11 HEDEFLER Madde 6: a) Orman alanlarının ve barındırdığı biyolojik çeşitliliğin korunması, b) I.Derece Doğal Sit alanlarının, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunması, c) II. Derece Doğal Sit alanlarında doğal yapının korunması ve kamu yararı göz önüne alınarak; sadece, turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapı ve fonksiyonlara izin verilmesi, d) Adalar ın, mevcut bilgi ve belgeler uyarınca tespit edilen kentsel dokusunun korunması, e) Kullanılmayan tescilli yapıların, çeşitli fonksiyonlar yüklenmek suretiyle kullanılarak korunmalarının sağlanması, f) Geleneksel ulaşım yöntemlerinin kullanılmasına devam edilmesi, g)nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte donatı alanlarının sağlanması, ğ) Halkın sosyal ve ekonomik yapısını iyileştiren arazi kullanımının belirlenmesi, h)kentin turizm potansiyelinin çevreye, topluma ve kültürel varlıklara zarar vermeden geliştirilmesi, I) Geleneksel kullanım şeklinin korunup, aynı zamanda günübirlik rekreasyona yönelik mekânların zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, i) Her adaya nitelikleri (potansiyelleri) doğrultusunda, kendine özgü bir kimlik kazandırılması, j) Kıyı alanlarının kamu yararı ilkesi esas alınarak değerlendirilmesi ve kullanım olanaklarının artırılması. 11

12 Madde 7: ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI 12

13 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Tarihi çevreyi oluşturan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş yapıların (eski eser) geniş kapsamlı onarımlar dışında (restorasyon) cephelerinin rehabilitasyonunda; a) Cephelerdeki bozulmuş özgün açıklıkların (pencere-kapı) eski haline döndürülmesi (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre), b) Cephelerin yapının özgün mimarisini bozan uygunsuz eklerden (reklam panoları, tanıtım tabelaları, tenteler, kablolar, klimalar, vb.) arındırılması ve yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde ekler yapılması (tanıtım panosu, uygun tenteler, saklanmış tesisat vb.), c) Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış özgün sıvaların, kaplamaların (ahşap, taş) onarılması (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre), ç) Cephelerin (ahşap veya kagir yapılarda) özgün renkleri bilinmiyor ise kütle ve renk ilişkisinin değişmemesi gözetilecek, ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşen pastel tonlar kullanılacak, fosforlu vb. nitelikte renkler kullanılmayacaktır. 13

14 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI d) Yapıda kaybolmuş olan bant, korniş (silme), açıklıkların boyutları, subasman vb. ögeler tamamlanırken bütünle uygun olması gözetilecektir. Artistik ve tarihi tanıklığı yanlış yansıtmaması için restitüsyonu yapılarak orijinalden ayırt edilebilecek şekilde yapılmasına dikkat edilecektir. e) Bina cephelerinde metal cephe giydirmeleri kullanılmayacaktır. f) Adalar ilçesi nin tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde binanın orijinal dokusuna uygun olarak ahşap, taş, gibi özgün malzemeler kullanılacaktır. 14

15 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI g) Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. ( Buzdolabı, Meyve tezgahı vb. ) ğ) Yapının kapısının çerçevesi ortaya çıkarılacak giriş vurgulanacaktır. h) Diğer yapı cephelerinde ise etrafındaki mimari mirasla bütünleşme ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle; kontur, gabari, renk ve açıklık bazında eski eseri gölgelemeden süreklilik içerisinde olması sağlanacaktır. I) Tescilsiz yapıların bina cepheleri, tescilli yapıların cephe özelliklerine uygun olacaktır. 15

16 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI a) Adalar ilçesi ticari mağaza cephesi vitrin çerçevelerinde ahşap, taş gibi özgün malzeme kullanımı uygundur. b) Vitrinler cephelerin mimari kompozisyonunda açıklık, saçak, silme ve balkon konsollarını gizlemeden veya kaplamadan düzenlenecektir. c) Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır. ç) Eski vitrinler içerikleri ile bütünleştirerek onarılacaktır. d) Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde bütünleşecektir. Önerilen malzemeler ve renklerde yapının mimarisi ile uyum aranacaktır. e) Renklerin sayısı mevcut yapının ve yapının etrafındaki mirasın temel karakterine uygun olarak sınırlandırılacak, bina/ işletme sahibi tarafından başvuru belgelerinde belirtilecek ve Adalar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün onayına sunulacaktır. f) işçilikte kaliteye dikkat edilecek (detaylar, eklemeler, ince doğramalar vb.) ve yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir. 16

17 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI g) iki kat ya da daha yüksek seviyede vitrinler (ara kat-asma katı olan zemin katlarda) binanın mimarisi izin verdiği ya da bu yönde tasarlandığı zaman uygulanacaktır. h)asma katlar korunacak ya da yenilecektir: doğramaların, demirlerin, vitrinlerin eteğinin ritmine ve inceliğine dikkat edilecektir. I) Kesintisiz vitrin camlarının varlığı yapının cephesinin devamlılığını korumak için gerekli olduğundan vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecektir. i) Camlar açık ve yansıtmayan özellikte olacaktır. j) Asma tavan uygulaması yapılabilen binalarda, asma tavan vitrinin yüksekliğini azaltmayacaktır. 17

18 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Madde 8: Kasetli Tente Örnekleri Körüklü Tente Örnekleri 18

19 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI a) istanbul Büyük Şehir Belediyesi Reklam, ilan ve Tanıtım Yönetmeliği maddesi uyarınca, sokak ve yapı bazında, tente renk, ebat ve malzemeleri Adalar Belediyesi tarafından belirlenecektircektir. Bu doğrultuda; b) Geri çekilebilir ve ya çalıştırılabilir durumda olan tentelerin kullanımı uygundur. Bu kapsamda köşeli açıklıklar söz konusu olduğunda kasetli tip tente, 19

20 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI c) Kemerli kapı ve pencereler üstünde ve altında ya da kemerli lento içine yerleştirildiklerinde yuvarlak başlı tenteler kullanılacaktır. Uygulama Sonrası Mevcut Durum 20

21 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI ç)tentenin vurgusunun bir sığınakve korunak olarak kalmasına dikkat edilecektir. d)tenteler binalardaki mimari özellikleri gizlemeyecek biçimde yerleştirilecek, binanın mimari karakterini vurgulamasına izin verecektir. e)tentelerin akıcı olmasına dikkat edilecek, parlak renkler yerine, bina ve sokak dokusuna uyumlu olacak renkte, hafif, baskın olmayan renkler kullanılacaktır. (Krem rengi ve tonları, bordo ve tonları, kahve rengi ve tonları, yeşil ve tonları, bu tonlarda çizgili tenteler, vb.) Büyükada dan binanın vitray larını kapatan ve mimari özelliklerin algılanmasını engelleyen yanlış uygulama örnekleri. 21

22 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI f)tentelerin genişlikleri binanın cephe geometrisi ile uyumlu olacaktır, g) Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır, Mevcut Durum ğ)tenteler diğer binalardaki vitrin önlerinde bulunan farklı tentelere dek uzatılmayacak ve altında yer alan kapı ve / veya pencere açıklıklarını yansıtacak ölçülerde kullanılacaklardır. h) Su geçirmez vinil kaplı, kanvas tentelerin kullanımı uygundur. Plastik ve alüminyum tenteler kullanılmayacaktır. Uygulama Sonrası Durum 22

23 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI I) Sabit tenteler rüzgar ile hareketi sağlayan bir "serbest" saçak içermelidir Mevcut Durum i)tente üstündeki yazılar yalnızca son panelde ya da tentenin ön saçağında yer alacak ve bu alanlarda yalnızca mağaza isminin yazmasına izin verilecektir. Yazı boyutu, boş alan ile orantılı olacaktır. j)tentelerin arkadan aydınlatılması uygun değildir ve tentelerde bu tür aydınlatmaların kullanımına izin verilmeyecektir. Uygulama Sonrası Durum k) Kattaki birden çok girintiye devamlı tente yerleştirilmeyecek cepheye ve vitrine, uygun aralıklarla store tente uygulanacaktır. 23

24 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI l) Tente ve storların yeterli olmadığı durumlarda, tenteleri tamamlayıcı öğeler olarak kullanılan şemsiyeler için ise ahşap direkli şemsiyelerin kullanımı önerilmektedir. m) Şemsiyelerin renk seçiminde, kullanılan brandalar ile bütünlük oluşturması gözetilecek, parlak renkler yerine renkte hafif, baskın olmayan renkler kullanılacaktır. n) Firmaların vermiş olduğu(coca Cola, Efes Pilsen vb.) reklamlarından oluşan isimlerin bütün şemsiyeyi ve tenteyi kapladığı güneşlikler kullanılmayacaktır. Zorunlu durumlarda reklam veren firma isimleri daha küçük yazı karakteri ile göze çarpmayacak şekilde tasarlanacaktır.

25 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TENTE VE STOR TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Şemsiye Örnekleri

26 TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERiNDE GiRiŞLERiN TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Madde 9: a) Ticari giriş kapılarında, işe davet ve açıklık hissi uyandırmak amacıyla dikey oranlarda büyük, cam paneller kullanılmasına dikkat edilecektir. Tek parça yada konut tipi cam alanları küçük olan kapılardan kaçınılacaktır. Arnavutköy den bir örnek b) Çift giriş kapısı içeren açıklıkların tutulmasına özen gösterilecektir. c) Boyalı ahşap kapılar ve ahşap çerçeveler kullanılacaktır. Alüminyum kapı ve kapı kasaları, alüminyum pencere ve alüminyum kaplamalı aksesuarlar, pimapen kapı girişleri kullanılmayacaktır. Bolonya dan bir örnek ç)kapılar yasal zorunluluklar veya teknik imkansızlıklar dışında vitrinlerle bir bütün oluşturacak biçimde tasarlanacaktır. 26

27 TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERiNDE GiRiŞLERiN TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI d) Emniyete bağlı gerekliliklerin eksiksiz sağlanması kaydıyla, koruma sistemlerinin seçimi görsel geçirgenliği sağlayacak biçimde tasarlanacaktır. e) Vitrinlerin camlı kısımlarının yüksekliğini indirmemek amacıyla kapılar lentonun altına yerleştirilecektir. f) Vitrin koruma sistemi her yapıya göre ayrıca çözülecektir. g) Gerektiğinde koruma sistemleri çıkıntı yapan bölümlerin dolu kısımlarının içine veya girintilerin yuvasına girecek şekilde çözülmelidir. ğ) Tescilli yapılarda orjinal girişler korunacak, onaylı restorasyon projelerine göre uygulama yapılacaktır. 27

28 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Madde 10: a) Ticari Mağaza Vitrinleri için tasarlanan tabelalar tanıtım uygulamaları kapsamında yer alır. Ticati Tanıtım Tabelaları için Uygun olmayan Totem tipi tabela örnekleri a1) Kent/ ilçe estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Adalar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçe estiğini ve tarihi karakterini olumsuz etkileyen tüm tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir. a2) Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım uygulamaları konulamaz. a3) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli istihbarat Teşkilatı ve benzeri kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz. b) Tatım amaçlı tabelalar bina cephesine entegre edilecek, taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır. b1) Kaldırım ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz. b2) Ticari tanıtım tabelalarında totem tipi tabelaların kullanımı yasaktır. 28

29 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM KURALLARI b3) imar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. c) Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazla olamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Tanıtım tabelası satış birimine yatay ve dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konamaz. d) imar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m. yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve / veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği tabela yüksekliği Plan ve Proje Müdürlüğü nce yapının orijinal durumuna özgün olarak belirlenecektir. 29

30 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI e) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır. f) Konut+Ticaret alanlarında bulunan ve/ ve imar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım uygulamaları konamaz. f1) Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Adalar Belediyesinin iş bu yönetmelik doğrultusunda, ilçe kimliği ve estetiği kapsamında uygun gördüğü ticari tanıtım tabelaları tasarımlarına uygun tabelalar konulabilir. f2) Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada Adalar Belediyesi tarafından bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsil edilir. 30

31 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM KURALLARI f3) Mağaza vitrinlerinin üzerinde ancak ikinci katın pencere eşiklerinin altında yer alan birincil tabelalarda şerit tipi tabelaların kullanımı uygundur. f4)tabelalar katın üst kotuna değil vitrinin üstündeki banda yerleştirilecektir. g) Şerit veya paralel tabelalar vitrinin üstüne düz olarak yerleştirilir, vitrinin imajını paylaşır, taşıyıcısı ile bütünleşir. g1) Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır. g3) işleyen açıklıklara tabela yerleştirilmeyecektir ğ) Mevcut yapının karakteristik mimari özelliklerini taşıyan ve yapıyla yarışmayan, yapının mimari vurgusunu ön plana çıkaran renk, doku, tekstür ve nitelikte malzeme seçilecektir. Ahşap,krom, ferforje, ahşap- ferforje karışımlar uygundur.. 31

32 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI h) Tasarlanacak tabela mekanın dış sınırları dışına taşmayacak mimari hatların görünümünü engellemeyecektir. Mevcut Durum Uygulama Sonrası Durum 32

33 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI ı) Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmeli, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmamaması gözetilmelidir. ı1) Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilmelidir. i) Her dükkan için iş adı, dükkan adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Zorunlu durumlarda, diğer tabela türlerine ek olarak pencere tabelaları kullanılabilir.. 33

34 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI j) Lazer tekniği ile yapılacak reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının kullanımı yasaktır. j1) Boyut, ışık şiddeti, renk ve bina temasıyla uyumu sağlanmak şartıyla neonlardan oluşan harflendirmeler pencere içlerinde kullanılabilir. Ancak bu uygulamalarda ışıklı neonlardan oluşan hafrler pencere camı ya da vitrin camı yüzeyinin %50 sinden fazla olamaz. j2) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir. k) Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. iş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir. l)tabelalarda yer alacak olan harflerin grafiğinde çok hacimli harfler kullanılmayacaktır. 34

35 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA ViTRiNLERi için TABELA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI l1) Tabelaların çıkıntısı ve harflerin yüksekliği en fazla 30 cm. olmalıdır. l2) Şeritte tercihen boyalı veya girinti - oyma harfler veya bir alt fon üzerine kutu harfler olmalıdır. m) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile boğaz sahil şeridindeki elektrik direklerine tanıtım levhaları asılamaz. Ancak Adalar Belediyesi nin izin vermesi halinde hafif ağırlıkta malzemeden yapılması kaydıyla, Plan ve Proje Müdürlüğünün belirleyeceği boyutlarda ve süreli olarak asılabilir. m1) Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. izni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Adalar Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir. n) izinli tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Adalar Belediyesi tarafından firma uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar Adalar Belediyesi nce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir. 35

36 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi VE TABELALARINDA AYDINLATMA TASARIMI ve UYGULAMA KURALLARI Madde 11: a)lazer tekniği ile yapılacak her tür reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının kullanımı yasaktır. b) Boyut, ışık şiddeti, renk ve bina temasıyla uyumu sağlanmak şartıyla neonlardan oluşan harflendirmeler pencere içlerinde kullanılabilir. Ancak bu uygulamalarda ışıklı neonlardan oluşan hafrler pencere camı ya da vitrin camı yüzeyinin %50 sinden fazla olmayacaktır. c) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir. ç) Temel aydınlatmalar ve vitrinlerin içteki ikincil aydınlatmalar vitrine katkıda bulunurlar. Aydınlatma sistemi vitrini görünür ve çekici kılacak biçimde tasarlanacaktır. 36

37 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi VE TABELALARINDA AYDINLATMA TASARIMI ve UYGULAMA KURALLARI d) Aydınlatma armatürleri gizli olacak veya projenin genel tasarımına entegre edilecektir. Işık kaynağının yaya ya da resmi araç ve fayton sürücüsüyle doğrudan temas etmemesi için gizlenmesi gerekmektedir. e) Batarya tipi dış aydınlatmalar kullanılacaktır. Gerektiğinde vitrin kornişinin içine ışıklı bir rampa veya mikro-projektörler yerleştirilebilir. f) ince ışıklı ve saklı rampalar kullanılacaktır. iyi aydınlatılmış vitrinler için; - pencere içindeki öğelere dikkat çekmek önemlidir; kalıcı ışık yayaları çeker. g) Giriş kapısı üzerine gömme ışıkların kullanımı uygundur. ğ) Işıklı pencere tabelaları(pencerelerin iç kısmında yer alacak biçimde) kullanılabilir. 37

38 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi VE TABELALARINDA AYDINLATMA TASARIMI ve UYGULAMA KURALLARI h) Çok şiddetli ışık veren aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır. Neon kadrajların, iri projektörlerin ve yanıp sönen aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır. ı) Aydınlatma renkleri ve yoğunlukları cephe ve sokak dokusuna uygun olacaktır j) Aydınlatma için bina cephesine, tarihi dokuya ve kullanılan tabela tasarımlarına uygun olarak seçilmiş aplikler pencere ya da kapı arasındaki sağır kısımlar üzerinde ihtiyaca göre kullanılacaktır. 38

39 ADALAR ilçesi TiCARi MAĞAZA CEPHELERi VE TABELALARINDA AYDINLATMA TASARIMI ve UYGULAMA KURALLARI k) Aydınlatma tasarımı uygulanmak isteniyorsa tabela izni için yapılan müraacat dosyası kapsamında projelendirilecektir. Müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması ve bu bütün içinde yer alan aydınlatma tasarımı uygulaması yapılamaz. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. izni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen aydınlatma tasarımları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Adalar Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir. 39

40 ADALAR ilçesi YER, YÖN VE BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI Madde 12:. 40

41 ADALAR ilçesi YER, YÖN, BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI a) Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları, ticari amaçlı olmayan ilan panoları kapsamında ele alınmaktadır. b) Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekildeki uygulamalar kullanılamaz. 41

42 ADALAR ilçesi YER, YÖN-BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI c)tabelalar, yerleştirilecekleri alan ve içerdiği bilgilendirmeler ile uyumlu olacaktır. ç) Bu tür tabelaların seçiminde ilçenin tarih dokusu ve sokak peyzajıyla bütünlük sağlayacak renk ve doku gözetilecektir. (Ahşap, ferforje ve seramik vb.) d) ilan tabelaları kapsamında Totem tabelalar,bilgilendirme ve ilan amacıyla ancak Adalar Belediyesi nin izni ve denetiminde, uygun alanlarda kullanılabilir. e) Ana arterler üzerindeki Meydan Aydınlatma Direği özelliğindeki elektrik direklerine reklam ve yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz. f) Elektrik direklerine reklam ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle Adalar Belediyesi ne başvurularak izin alınması zorunludur. g) Elektrik direklerine asılacak reklam,tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cm ebatlarını geçmemesi, her tabelaya bir numara verilmesi ve emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrik direklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir. ğ) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam levhaları asılamaz. 42

43 ADALAR ilçesi YER, YÖN VE BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI H) Yer, Yön Gösterici Tabelalar h1) Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alacaktır. h2)tabelaların sıralanmasında en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır. h3) Yer ve Yön gösterici tabelalar ilçenin tarihi dokusu, karakteri ve sokak peyzajı ile uyumlu olan ahşap, ahşapferforje ve seramik gibi malzemelerden oluşacaktır. h4)sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m. dir. h5)tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.25 m den başlayacaktır. h6) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır. 43

44 ADALAR ilçesi YER, YÖN, BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI I ) Bilgilendirme Panoları; ı 1) Bilgilendirme panoları reklam ve ticari tanıtım içermeyen ilanlar kapsamında yer almaktadır. ı2) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelerde ve benzeri bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi gereken yerlerde, Adalar Belediyesi nin denetimindeki duyuru ve bildirilerin iletilmesi amacıyla kullanılacaklardır. I3) Bilgilendirme panoları ilçenin estetiğine katkıda bulunan ve tarihi dokusu ile bütünleşen nitelikteki ahşap, ferforje-ahşap vb. malzemeler kullanılarak tasarlanacaktır. 44

45 ADALAR ilçesi YER, YÖN, BiLGiLENDiRME TABELALARINDA TASARIM ve UYGULAMA KURALLARI ı4) Bilgilendirme ve ilan panoları kapsamında totem tipi tabelalar ilçe dokusuyla tezat oluşturmamak suretiyle kullanılabilir. ı5) Kağıt ve bez afişlerin ilan amaçlı kullanımları yasaktır. I6) ilan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek ve ya tüzel kişiler, kamu kuruluşları dahil, 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Adalar Belediyesi ne başvuracaklardır. 45

46 ADALAR ilçesi TANITIM, YER, YÖN ve BiLGiLENDiRME TABELALARINDA GENEL HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARI Madde 12: a) Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Adalar Belediyesinin iznine tabidir. b)reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur. c) Reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer, yön, bilgilendirme panoları ve duyurular) ; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez. ç) Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez. d) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez. 46

47 ADALAR ilçesi TANITIM, YER, YÖN ve BiLGiLENDiRME TABELALARINDA GENEL HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARI e) Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz. f) Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması konamaz. g) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Adalar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir. ğ) Her bir tabela türü için Adalar Belediyesî nden ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. izni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir. 47

48 ADALAR ilçesi TANITIM, YER, YÖN ve BiLGiLENDiRME TABELALARINDA GENEL HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARI h) izinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda ilgili Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar ilgili Belediye ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir. I) Bu Yönetmelik Belediye Meclisi nce kabul edilmesini müteakip,yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. i) Adalar ilçesi nde yer alan ve idari ve ticari faaliyet sürdüren kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar ve ticarethaneler, iş bu yönetmeliğin madde ve esasları kapsamında yer alan kural ve uygulamaları en geç yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl (365) sonra yerine getirmiş olacaklardır. Bu süre bitiminde, Adalar Belediyesi Cephe Tabela Rehberi ve Uygulama Yönetmeliği nde belirtilen kuallara uyulmaması, söz konusu kurum ve kuruluşların tabela, ilan ve ya reklamları, halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir. 48

49 PROJE BAŞVURULARINDA istenen BELGELER BiNA BAHÇESiNE KONULACAK TANITIM PANOSU için; 1- Dilekçe 2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği, 3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi, 3-1/200 ölçekte projenin bütün cephelerden mimari görünüşü, 4- Kira kontratı veya tapu örneği, 4- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği, 5-1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi, 6- iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği. Madde 13: BiNA CEPHESiNE KONULACAK TiCARi TABELALAR için; 1- Dilekçe 2- Boyutları, bitişik/komşu özellik ve yapıları gösteren vaziyet planı ve peyzaj, aydınlatma, derecelendirme ve direnaj planlarının hazırlanması, 5-- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi, 6- Var olan yapıyı temizleme, koruma, yenileme ya da geliştirilmesiyle ilgili metodların tanımlanması, 7- Kira kontratı veya tapu örneği, 8- iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği. 49

50 izin BELGESi Madde 14: ilan, bilgilendirme ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Adalar Belediyesi nce düzenlenir. 50

51 izin VERME SÜRESi Madde 15: Tanıtım elemanları tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta Adalar Belediyesi nce Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması ve ya verilen izin kriterlerine aykırı uygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumunda ilgilisi tarafından 15 gün içinde kaldırılır. ilgilisi tarafından kaldırılmayan aykırı uygulamalar Adalar Belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir. 51

52 DENETiM VE GÖZETiM YETKiSi Madde 16: ilçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. Adalar Belediye Başkanlığı ndan izin ile teknik ve estetik yönden denetim, oluşturulacak denetim komisyonu tarafından yapılacaktır. Vergi denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür. Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım levha, tabela ve panoları Adalar Belediyesi elemanlarınca tespit edildiğinde, Adalar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ne bildirilir, Plan ve Proje Müdürlüğü nün görüşü doğrultusunda Adalar Belediyesi ne bağlı denetim birimlerince kaldırılır. 52

T.C. ADALAR BELEDİYESİ CEPHE-TABELA REHBERİ VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ADALAR BELEDİYESİ CEPHE-TABELA REHBERİ VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ADALAR BELEDİYESİ CEPHE-TABELA REHBERİ VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1 GİRİŞ Tarihi, çok kültürlü yapısı ve doğal mirası ile İstanbul un Dünya ya açılan penceresi olan eşsiz güzellikteki Adalar, 1657 si

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ II.AMAÇ III. KAPSAM IV.GENEL KARARLAR 1. TABELALA 1.1 Zemin Kat İşyeri (dükkan) Tabelaları a-opak Dükkan Tabelası b-harf

Detaylı

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ İSTANBUL 2007 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar...2

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 3 Amaç... 3 Kapsam...

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Kuşadası ilçesi idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam,

Detaylı

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1 İ Ç İ N D EK İ L E R * BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam... 2 * İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar... 3 Uygulama Elemanları... 3

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem Gereğince; İmar Müdürlüğünün 26/09/2004 gün ve 09-4-3000 sayılı, Balıkesir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 T.C. ĐLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar. Afyonkarahisar Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği GÜN : 01/04/2005 KARAR : 93 BİRİNCİ KISIM Madde 1 : Amaç Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi,sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan reklam ve

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2005 TARİH ve 232 SAYILI, DEĞİŞİK 18.07.2008 TARİH VE 111 SAYILI KARARI ile KABUL EDİLEN ilan, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; her türlü

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ: TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmelik Düzce Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde;

Detaylı

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü Sayı : 80281638-010.07.01-E.142 20/04/2017 Konu : Emirname - İş Yeri Açma, Çalıştırma Ruhsatı Hk. DAĞITIM YERLERİNE İŞLETMELERİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönerge; Şırnak

Detaylı

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:14.2.2015-29267 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek,

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 2009 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK MADDE 1 : Amaç ve kapsam MADDE 2 : Yasal dayanak MADDE 3 : Kapsam dışı faaliyetler İKİNCİ KISIM : TANIMLAR VE GENEL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve alanlar

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR

T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR T.C. SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN, TABELA VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ SAKARYA 2010 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR - 1 - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ KISIM... 3 Amaç... 3

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KIRKLARELİ BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İ Ç İ N D EK İ L E R 2 BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları 5 Uygulama

Detaylı

yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi

yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi DANIŞMANLAR: Doç.Dr. Hakan HİSARLIGİL Melikşah Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Doç.Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL Melikşah Üniversitesi,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği, T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilan, tanıtım

Detaylı

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MART 2016 BİRLEŞİM 5 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 01.03.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 34 ÖZÜ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İMAR KOMİSYONU RAPORU. KOMİSYON

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE-1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı içerisindeki; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ, GÖRÜNTÜ ALIMI, SALON KULLANIMI, SINAV YAPMA VE STANT AÇMA İLE İLGİLİ KULLANIM ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Malatya Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK 1.1.Amaç Bu yönetmelik Çerkezköy Belediyesi, sınır ve mücavir

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ * MÜDÜRÜN GÖREVLERİ : a) Kentsel Tasarım Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil etmek ve Başkanlık Makamınca verilen görevleri gerçekleştirmek, b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; şehirleşme ve kent estetiği hedefleri gözetilerek düzenli bir kentsel

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ İçindekiler 1. BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar... 4 Genel

Detaylı

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması,

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir.

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLÂM

Detaylı

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28017 TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente),

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 13/05/2009 Karar : 48 Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10/03/2010 Karar : 66

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 6546 sayılı Kanun gereğince Çanakkale Savaşları

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ Bel.Mec.Karar Numarası : 102 Kabul Tarihi : 18.02.1991 Yayınlandığı İlan panosu : 19.02.1991 Çevre kirliliği... Dünyamızın geleceğini

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı