Karın duvarı fıtıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karın duvarı fıtıkları"

Transkript

1 Karın duvarı fıtıkları Prof. Dr. Metin Ertem İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ A.B.D.

2 Fıtıklar Karın duvarı fıtıkları genellikle karın içi doku ve organların karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın boşluğu dışına çıkması olarak tanımlanır. Karın dışına çıkan organlar periton uzantısından oluşan fıtık kesesinin içerisinde bulunurlar. Fıtık kesesine karında serbestçe dolaşan intraperitoneal organların girmesi mümkündür.

3 Karın duvarı fıtıkları Epigastrik Umbilikal Para-umbilikal Spigel İnsizyonel direkt Kasık inguinal indirekt femoral

4

5 Karın duvarı fıtıkları(ventral fıtıklar) Parastomal fıtık: Kolostomi veya ileostomi kenarında gelişen fıtıklardır. İnsizyonel fıtık: İatrojenik fıtıklardır. Karın ameliyatlarından sonra görülür. Oluşumunda en sık sorumlu tutulan neden yara infeksiyonudur. Bunun yanında ameliyat insizyonunun tipi, kullanılan dikiş materyali, kapama tekniği oluşumunda diğer etkenler arasında yer alır. Vertikal kesiler sonrası transvers kesilere oranla daha sık görülür.

6 Karın duvarı fıtıkları(ventral fıtıklar) Umblikal fıtık: Asit ve gebelikle ilişkisi olan fıtıklardır. Kadınlarda 10 kat daha sık görülür. Epigastrik fıtık: Linea alba boyunca ksifoid ile göbek arasında oluşan fıtıklardır. Erkeklerde 3 kat sık görülür. Spiegel fıtığı: Rektus kas kılıfının yanında, transversus abdominis aponevrozu bölgesinde oluşan fıtıklardır. Semilunar çizginin arkuat çizgi ile kesiştiği bölgede sık görülür.

7 Cerrahide kullanılan kesiler 1. Vertikal kesiler: dikine kesilerdir. Median kesi,transrektal kesi, pararektal kesi, paramedian kesi, subkostal kesi v.b. 2. Horizental kesiler: Enine kesilerdir. Mc Burney, rocky davis, mayo insizyonu, fhannensteil insizyon.

8 Cerrahi kesiler : İnsizyonların İnsizyonların üstünlükleri: cerrahi alana en kolay ulaşılacak kesi kullanılır. Fakat enine kesiler daha avantajlıdır. 1. Daha az skar bırakırlar.kozmetik etki daha iyi. 2. Daha az postop.ağrı (atalektazi, pnömoni daha az görülür). 3. İnsizyonel fıtık daha az görülür.

9 İnsizyonel fıtık

10 Etiyoloji Konjenital defektler (Patent processus vajinalis) Dokularda güç ve elastisite kaybı (yaşlılık, sigara kullanımı) Operatif travma Obezite Aile hikayesi Ağır kaldırma KOAH Mesane çıkış yolu darlığı (BPH) Gebelik Asit, abdominal distansiyon

11 klinik Şekil bozukluğu (vücut simetrisinin bozulması. Ağrı (ileri dönemde özellikle komplikasyonların gelişmesi ile oluşur.)

12 Klinik Fıtık hastaları şişlik ve ağrı şikayetleri ile doktora başvurur. Fizik muayene ile tanı konulabilir. Obez hastalarda USG veya BT gerekebilir. Fıtık kesesinin içerisine en sık omentum majus, ikinci sıklıkta ince barsaklar girer. Eğer fıtık 6 saatten fazla redükte edilememişse gangren riski yüksektir

13 tanı Klinik fizik muayene ile konular. Pratisyen hekimler %80 tanıyı fizik muayene ile koyabilmektedir. Uzmanlar %95 koyar iken %5 yardımcı tekniklere gerek vardır (US.CT).

14 muayene Hata ayakta iken hastanın karşısında ters taraf işaret parmağı kanala sokularak hastaya valsalva manevrası yaptırılır. Fıtık parmak ucuna vuruyor ise indirekt, parmak pulpasına vuruyor ise direkt inguinal hernidir. Parmaklar açılarak orta parmağı poupart bağı üzerine yerleştirilerek yapılan valsavrada fıtık işaret parmağına vuruyor ise femoral, yüzük parmağına vuruyor ise inginal fıtıktır.

15 Fıtıklar ile ilgili kavramlar Redüktabl ktabl: Fıtık k karın n içine i ine itilebiliyor, irredüktabl ktabl: Fıtık k kitlesinin karın n içine i ine itilememesi durumudur. İndirekt inguinal fıtıklarda %10, femoral fıtıklarda %20 civarındand ndandır. Strangülasyon lasyon: Fıtık k kesesi içindeki i indeki dokunun kan akımının bozulmasıdır.kas r.kasık k fıtıklarf klarının n %1-3 ü ünde görülür. g r. En sık s strangüle olanlar indirekt inguinal fıtıklar olmakla birlikte, femoral fıtıklarda strangülasyon riski en yüksektir.(%15y ksektir.(%15-20)

16 Genel Bilgiler İnguinal fıtıklar tüm fıtıkların %75 ini oluşturur 2/3 ü indirekt, 1/3 direkt, erkeklerde kasık fıtığı görülmesi kadınlara göre 25 kat fazladır. Direkt inguinal fıtık kasık kanalının arka duvarı fasya transversalisin zayıflamasıyla oluşur. İndirekt inguinal fıtıkta iç halkada genişleme vardır. İndirekt inguinal fıtıklar ve femoral fıtıklar sağda daha fazla görülür. ( Sigmoid kolonun sol femoral kanalda tampon etkisi)

17 Kasık kanalı duvarları. Ön duvar: m.oblicus ekternus un aponevrozu yapar. Arka duvar: fasia transversalis Üst duvar : m.oblicus internus ve m.tranversus un bitim kenarları yapar.bu iki adalenin bitim noktasında birleşmesi ile tendon conjuan (falks inguinalis) oluşur alt duvar: Ligamentum inguinale (Poupart bağı)

18

19

20

21 Femoral halka kenarları İç yanda: ligamentum lacunare (Gimbernat ligamenti). Dış yanda : V.femoralis Üstte: ligamentum inguinale (poupart ligamenti ). Altta : ligamentum pectinea (Cooper ligamenti).

22 Kasık fıtığı: üç tiptir. İndirekt fıtık: kanal iç ağzından giren fıtığın kanal içinde ilerleyerek dış ağızdan çıkması ile oluşur. Direkt fıtık : zayıf ve gevşemiş olan kasık kanalının arka duvarını oluşturan fasia transversalisten fıtığın kanal içine doğru uzanmasıdır. Femoral fıtık: femoral halkadan dışarıya uzanan fıtıktır.

23 İndirekt inguinal fıtıklar Erkek ve kadınlarda en sık rastlanan herni tipidir. Direkt hernilerden 5 kat daha fazla görülür. Çocukluk çağından sonra gelişen indirekt inguinal fıtıklarda açık Processus vajinalis bulunabilir. Fakat çoğu artan intraabdominal basınç sonucu zaten zayıf olan karın duvarında rüptür sonucu oluşur. Fıtık kesesi inferior epigastrik damarların lateralindedir. Genelde skrotuma inerler. İnkarserasyon riski yüksektir (%10).

24 Direkt İnguinal fıtıklar Doku zayıflığı nedeniyle Hesselbach üçgeni içinden çıkar Epigastrik damarların medialinde oluşur. Fasya transversalisteki zayıflık sonucu oluşur. Genelde skrotuma inmez. Nadiren strangüle olur. Nüksfıtıklar genelde direkt inguinal fıtık olarak karşımıza çıkar.

25 Hesselbach Üçgeni Franz K. Hesselbach (Alman Cerrah ve Anatomist ) tarafından tanımlanan Hesselbach üçgeninin sınırlarını altta inguinal ligament, üstte inferior epigastrik damarlar, medialde rektus kasının fasyası oluşturur. Üçgenin tabanını ise fasya transversalis oluşturur. Cooper ligamanı üçgeni alttan sınırlar. Kasık fıtığı konusunun anlşılabilmesi ancak anatominin iyi bilinmesi ile mümkündür. İnguinal bölge anatomisini anlayabilmek için belirtilen anatomik noktaların ve buradan geçen oluşumların gözden geçirilmesi şarttır.

26 Femoral Fıtıklar Nadir, kasık fıtıklarının %2,5 idir. Femoral kanal boyunca oluşur. İnguinal ligamanın posteriorunda, pubik ramusun anteriorunda, femoral venin medialinde oluşur. Strangulasyon riski yüksektir. Kadınlarda sık görülür. (Kadın, gebelik, önceden geçirilmiş fıtık ameliyatı)

27 Pantolon herni, direkt ve indirekt herninin aynı anda bulunmasıdır. İnferior epigastrik damarların medial ve lateralinden aynı anda herniasyon vardır. İndirekt kasık fıtıkları ve femoral fıtıklarda fıtık boynunun dar olması nedeniyle inkarserasyon ve strangülasyon daha sık görülür.

28 Kasık fıtıkları-ayırıcı tanı Hidrosel Lenfadenit Varikosel İnmemiş testis Kist sebase Metastatik tümörler Spermatik kord lipomu Apse

29 Kadınlarda kasık fıtığı neden daha az Fıtık üçgeni daha dardır. Pelvis çanağı daha yayvan ve geniş olduğundan zayıf anatomik bölge olan kasık bölgesi artan abdominal basınç karşısında kepenk mekanizması ile bu kasların birbiri üzerinde kayması sonucu bu zayıf bölge örtülür.

30

31

32 Sağda fıtık neden daha fazla Sol testis önce, sağ testis daha sonra göçünü tamamlıyor.

33 Patent duktus %20 erkekte kapanmıyor

34 Fıtıkta tedavi Tedavisi sadece cerrahi olan tek hastalıktır. Hadise mekanik olduğundan mekanik tamir uygulanmalıdır.

35 tedavi Fıtık tedavi edilmezse bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir. İntestinal obstrüksiyon, intestinal strangülasyon, perforasyon oluşabilir. Özellikle yandaş hastalığın bulunması, yaşlılık, femoral herni varlığı komplikasyonlar açısından majör risk faktörleridir.

36 İnsizyonel Fıtık açık onarım (post-op. Fıtık) lap.onarım Kasık fıtığı açık onarım lap.onarım

37 Ventral :İnsizyonel fıtıklar (postoperatif fıtıklar) Açık teknikle onarım şekilleri On-lay In-lay Under-lay (sub-lay)

38 Açık teknik ile ventral fıtık onarımı

39 Laparoskopik ventral fıtık onarımı

40

41 Kasık fıtığında cerrahi tedavi Günümüzde kabul ediler yöntem gerilimsiz tension free olarak, bir protez (mesh) ile defektin örtülmesidir. Örnek: Lihtenstein tekniği ile açık onarım, laparoskopik teknikle onarım. vb.

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA; AĞ ÖRME TAKVİYE, LİCHTENSTEİN YÖNTEMİ VE PLUG MESH İLE ONARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

EVALUATION OF THE INCISIONAL HERNIAS TREATED WITH INTRAPERITONEAL DUAL MESH

EVALUATION OF THE INCISIONAL HERNIAS TREATED WITH INTRAPERITONEAL DUAL MESH Review / Derleme EVALUATION OF THE INCISIONAL HERNIAS TREATED WITH INTRAPERITONEAL DUAL MESH İnsizyonel herni tedavisinde intraperitoneal dual mesh kullanımının değerlendirilmesi Yüksel Arıkan 1, Taner

Detaylı

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 2 İÇİNDEKİLER Önsöz A.Giriş 1.Karın anatomisi 2.Karnın topografik anatomisi

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI FİMOZİS VE SÜNNET ÇOCUKLARDA KARIN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 135-148 Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI

TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI 3. BASAMAK KURSU DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER Diz Sorunları Bağ yaralanmaları 1 Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Menisküs yaralanmaları 5 Dr. Yavuz Kocabey Kıkırdak yaralanmaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI SAĞ LOB KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARDA DONÖRÜN SAFRA YOLLARINDAKİ ANATOMİK VARYASYONLARININ ALICIDA GÖRÜLEN SAFRA YOLLARI KOMPLİKASYONLARI

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şef V.: Op. Dr. Nejdet BİLDİK KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ

Detaylı

Karın n Muayenesi. Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Karın n Muayenesi. Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karın n Muayenesi Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karın n muayenesi Karın n muayenesi daima hastanın n sağ tarafından yapılmal lmalıdır. Doktor sol elini kullanıyor olsa dahi muayene

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKİLLERİNDE DONÖRLERDE PRETRANSPLANT DÖNEMDE ÇOK DEDEKTÖRLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇDBT) İLE HESAPLANAN

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerahi Kliniği Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL DENEYSEL KOLON ANASTOMOZUNDA SİYANOAKRİLAT KULLANIMININ ANASTOMOZ SAĞLAMLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz?

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi Op. Dr. Gültekin Köse TENSION FREE VAGİNAL TAPE(TVT) OPERASYONUNUN UYGULANMASI ve KISA

Detaylı

BEL FITIĞINDA RİSK GRUPLARI. 1) 30-50 yaşlar arasında daha sık görülür.

BEL FITIĞINDA RİSK GRUPLARI. 1) 30-50 yaşlar arasında daha sık görülür. LOMBER DİSK HERNİSİ (BEL FITIĞI) Bel bölgesinde toplam 5 adet vertebra (omurga) bulunmaktadır. Her 2 omurga arasında 1 adet disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan, yastıkcık görevi gören yapılar mevcuttur.

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

ÜROLOJİ KLİNİĞİ HASTA EĞİTİM SETİ

ÜROLOJİ KLİNİĞİ HASTA EĞİTİM SETİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin OĞUZ NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Filiz CANTÜRK Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı