1- İHALE KONUSU : 2- İHALENİN ŞEKLİ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- İHALE KONUSU : 2- İHALENİN ŞEKLİ :"

Transkript

1 MÜLKİYETİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NA AİT, SİVAS İLİ, MERKEZ ÖRTÜLÜPINAR MAHALLESİ, İSTASYON CADDESİ, TAÇSARAY APARTMANINDA BULUNAN İŞYERLERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- İHALE KONUSU : Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait, Sivas İli, Merkez İstasyon Caddesi, 336 ada, 64 parsel üzerinde bulunan Taçsaray Apartmanındaki; a) 207 m² kullanım alanına sahip 2. bodrum kat 1. nolu depo, b) 307 m² kullanım alanına sahip 1. bodrum kat 2 nolu işyeri, c) 175 m² kullanım alanına sahip zemindeki (halen Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Yayınevi olarak kullanılan) 7 nolu dükkan, d) 208 m² kullanım alanına sahip 1. kattaki 13 nolu işyeri, e) 90 m² kullanım alanına sahip ara kattaki 11 nolu mesken, tek bir işyeri olarak kullanılmak üzere kapalı teklif almak suretiyle komple kiraya verilecektir. 2- İHALENİN ŞEKLİ : Kiralama ihalesi kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde ihaleye açık teklif, açık arttırma veya pazarlık usulleri ile devam edilebilecektir. 3- TEKLİFLERİN VERİLME ZAMANI : Tekliflerin günü saat 17.00'e kadar Dr. Mediha Eldem Sokak No:89 adresinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine veya Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi ne (Sivas İl Müftülüğüne) elden verilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 4- İHALENİN ZAMANI ve YERİ : İhale tarihinde saat de Sivas İl Müftülüğünde yapılacak olup, teklif verenlerin ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale salonunda hazır bulunmayan iştirakçiler hiç bir hak talebinde bulunamazlar. 5- TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ : a) İhaleye katılacak olanlar tarafından teklif edilen kiranın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, teklif mektuplarının imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi zorunludur. Teklif mektubu, bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ünvanı, adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecektir. Gerçek kişi ve Tüzel kişilerden istenen ve aşağıda sayılan belgeler ile teklif zarfı ile birlikte ikinci bir zarfa konularak dış zarfın üzerine isteklinin unvanı, adı ve soyadı ile açık adresi yazılarak teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan silinti, kazıntı veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyerek, ihale dışı bırakılacaktır.

2 b) GERÇEK KİŞİ İSTEKLİLERİN VERECEĞİ BELGELER : İkametgah belgesi, aslı ihale esnasında ibraz edilmek kaydı ile nüfus cüzdanı fotokopisi, temsil durumunda noterce tasdik edilmiş vekaletname. c) TÜZEL KİŞİ İSTEKLİLERİN VERECEĞİ BELGELER : Tüzel kişiliği temsil edecek kişinin yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirküleri, tebliğat adresini gösterir adres beyanı, son 3 ay içerisinde alınmış ticaret sicil kaydı. d) İhaleye iştirak edecekler, ayrıca mali durumlarını gösteren bilanço ve vergi tablolarını, referanslarını ve halen yapmakta oldukları işleri gösterir belgelerini ihtiva eden tanıtım dosyalarını eksiksiz olarak teslim edeceklerdir. 6- İHALENİN ONAYI : Toplanan teklifler, ihale komisyonunun vereceği karardan sonra ita amirince değerlendirilecek ve onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan iştirakçi ile kira mukavelesi düzenlenecektir. 7- GEÇİCİ TEMİNAT : İhaleye iştirak edecek olan isteklilerin geçici teminat olarak ,00.-TL'yi Türkiye Diyanet Vakfı na ait Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR nolu hesabına yatırmaları ve alacakları dekontu istenen belgeler arasında vermeleri gerekmektedir. 8- GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ : İhale üzerinde kalmayan iştirakçilerin geçici teminatları iade edilecektir. İstekliler bu konuda gecikme bedeli veya faiz talep edemezler. 9- KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI : İhaleyi kazanan müstecir, ihalenin kendisinde kaldığının tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, kesin teminat karşılığı olarak döviz cinsinden 6 aylık kira bedeli tutarını Türkiye Diyanet Vakfı nın Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR USD hesabına veya TR EURO hesabına yatıracaktır. Kiracı, 6 aylık döviz cinsinden teminatın yerine ulusal bankaların herhangi birinden alınacak aynı tutardaki döviz cinsinden süresiz kesin teminat mektubu da verebilir. 10- KESİN TEMİNATIN YATIRILMAMASI : Üzerine kiralama işi ihale olunan müstecir kesin teminat bedelini (kesin teminat mektubu da olabilir) yatırmak şartıyla 15 gün içerisinde kira mukavelesi yapmak zorundadır. Kira mukavelesini yapmayan iştirakçinin geçici teminatı geri ödenmeyerek, Vakfa gelir kaydedilecek ve ihale fesh edilecektir.

3 11- KİRALANAN YERİN TESLİMİ : İhaleye konu olan kiralık yerler kiracıya tarihi itibariyle teslim edilecektir. Kiralayan tarafından bu yerlerin teslim tarihinin gecikmesi halinde kiracı hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. 12- KİRALANAN YERİN TADİLATI ve MASRAFLARI : İhaleye çıkartılan kiraya verilecek olan bölümler (işyerinin iç dizaynı, tefrişi, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtma ve soğutma tesisatı, asma tavanı, yer ve duvar kaplamaları, vb.) kiracı tarafından Vakfın yazılı onayı alınarak yapılacak ve bu işler için yapılacak masraflar kiralama dönemi içerisinde veya sonrasında hiç bir surette Vakıftan istenmeyecektir. 13- KİRALANAN YERLE İLGİLİ MASRAF VERGİ ve ABONELİKLER : Bu yerin kiralanmasından doğabilecek, belediye ve diğer resmi daireler ile ilgili ruhsat vb. her türlü vergi, diğer kanuni, idari ve mali mesuliyetlerin yerine getirilmesinden elektrik, su, ısınma, vb. her türlü masraf abonelik ve işletme giderlerinin ödenmesinden tamamen kiracı sorumludur. 14- KİRALANAN YERİN İŞLETME RUHSATININ ALINAMAMASI : Kiracının belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlardan yapacağı iş için izin alınmaması, faaliyetinin yasaklanması halinde dahi kira bedelini ödemekle yükümlüdür. 15- KİRALANAN YERDE YAPILAMAYACAK FAALİYETLER : İhaleye konu işyerinde siyasi parti, dernek ve vakıfların merkez ve şubeleri ile büroları açılamaz. Toplumun örf ve adetlerine aykırı ticari emtia satılamaz. Kiracı işyerini kahvehane, internet kafe, bar pavyon vb. gibi işyeri olarak kullanamaz. Bu gibi haller görüldüğü takdirde kiracıya tebligat yapılarak kaldırılması istenir. Bu ihtara rağmen 15 (onbeş) gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde sözleşme fesh edilerek tahliyesi istenir. 16- KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ ESNASINDA YAPILAN MASRAFLARIN VAKIFTAN İSTENEMEYECEĞİ : Vakıftan yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler (havalandırma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik tesisatı, trafo, jeneratör, bilgisayar ağı v.b. her türlü ilaveler) Vakfa bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak bu inşaat teknik donanım ve ilaveler taşınmaz malın başka bir şekilde kullanılmasına ve kiralanmasına engel olmayacaktır. Tahliye esnasında Vakfın istemesi halinde kiracı kiralananı eski haline getirmekle yükümlüdür. Bu durumda meydana gelecek gecikmelerin tazmini kiracıya aittir. Kiracı tarafından yapılan her türlü sabit tesisat, kepenk, döşeme, tavan, camekan, kalorifer vb. gibi ilaveleri sürenin sonunda bedelsiz olarak Vakfa bırakmayı kabul eder.

4 17- KİRALANAN YERLE İLGİLİ VAKFIN UĞRAYACAĞI ZARARLARIN KİRACI TARAFINDAN TAZMİN EDİLECEĞİ : Kiralanan yerle ilgili olarak kiracının ihmali ve kusurundan dolayı Vakıf zarara uğrarsa kiracı bu zararı ödemekle yükümlüdür. 18- KİRALANAN YERİN TİCARİ DEĞERİNİ DÜŞÜRÜCÜ FAALİYETLERİN YASAK OLDUĞU : Kiracı, kirasındaki işyerini ticari cazibe ve önemini azaltıcı, görünümünü bozucu, Vakfın itibarını zedeleyici şekilde ve kiralama maksadı dışında kullanamaz. 19- KİRA SÖZLEŞMESİ HUSUSİ ŞARTLARIN ŞARTNAMENİN EKİ OLDUĞU : İhale şartnamesinin ekinde bulunan ve kira mukavelesine yazılacak olan hususi şartlar şartnamenin eki olarak iştirakçiler tarafından imzalanarak peşinen kabul edilmiş sayılır. 20- VAKFIN KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLMADIĞI : Vakfımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 21- İHALENİN İPTALİ ve GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ : İhalenin iptal edilmesi durumunda yatırılan geçici teminat iade edilecektir. İhaleye iştirak edenler, bu konuda gecikme bedeli veya faizi talep edemezler. İşbu ihale şartnamesi 21 maddeden ibarettir.

5 İHALE ÜZERİNDE KALAN İŞTİRAKÇİLER ADINA DÜZENLENECEK KİRA MUKAVELESİNE YAZILACAK HUSUSİ ŞARTLAR; 1-.İşbu sözleşmenin süresi 17 aydır. Bu süre dolduğunda sözleşme süresi Vakfın muvafakatı ile birer yıllık süreler halinde uzatılabilir. 2- Sözleşme süresi dolduğunda yeni dönem için kiracı her yıl mevcut kira bedelini ülke genelindeki enflasyon oranı ve Yargıtay içtihatlarına göre artıracaktır. 3- Mecura ait elektrik, su, kalorifer ücreti, çevre temizlik vergisi, yönetim giderleri vb. her türlü masraf ve işletme giderleri kiracıya aittir. Kiracı bu konudaki abonelikleri kendi adına yaptıracak, mecuru teslim ederken bu abonelikleri iptal ettirip borçsuz olarak teslim edecektir. Ayrılırken apartman yöneticiliğine de borçlu olmadığı belgeleyecektir. Ayrıca, kiraya verilen yerin her türlü yönetim sorumluluğu ve kiralanmasından doğabilecek belediye ve diğer resmi dairelerle ilgili ruhsat vb. her türlü vergi ve kanuni, idari ve mali mesuliyetlerin yerine getirilmesinden tamamen kiracı sorumludur. 4- Kiracı bu yeri başkasına devir ve ciro edemez, yayına ortak alamaz, müşterek kullanamaz. 5- Kiracı, kiraladığı bu yeri Vakıf ruhuna aykırı bir şekilde olan, pavyon, bar, sinema, gazino, birahane, içkili lokanta, kulüp, eğlence ve benzeri eğlence yerlerden hiç biri şeklinde kullanamaz, bu yerde bira dâhil hiç bir alkollü içki satışı yapamaz. 6- Kiracı bina sakinlerinin sükununu bozucu hareketlerde bulunamaz. 7- Kiracı, aylık kira bedelini ayın en geç 5 ine kadar ödeyecektir. Kiracı, kira bedelini.. nolu sözleşme numarası ve T.C. Kimlik/Vergi numarası ile birlikte, Vakıfbankın tüm şubelerinden, Vakıfbank internet bankacılığından, Vakıfbank şubelerinden düzenli ödeme talimatı vermek suretiyle veya Vakfımızın internet sayfası (http://www.diyanetvakfi.org.tr/e-odeme) üzerinden (herhangi bir bankaya ait) kredi kartı ile ödeyebilir. Kiracı, başka bir bankadan ve kurumdan elektronik para aktarımı (EFT) yapamaz. EFT ile yapılan kira bedeli gönderilerinden doğacak sorunlardan Vakıf sorumlu değildir. Aylık kira 5 ine kadar yatırılmadığı takdirde sistem tarafından aylık %2 gecikme cezası uygulanarak kira borcuna ilave edilecektir. 8-Kiraya verilecek olan bölümler (işyerinin iç dizaynı, tefrişi, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtma ve soğutma tesisatı, asma tavanı, yer ve duvar kaplamaları, vb.) kiracı tarafından Vakıf yazılı onayı alınarak yapılacak ve bu işler için yapılacak masraflar hiç bir surette Vakıftan istenmeyecektir. 9-Kiracının belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlardan yapacağı iş için izin alınmaması, faaliyetinin yasaklanması halinde dahi kira bedelini ödemekle yükümlüdür. 10-Kiracı, bu yerde siyasi parti, dernek ve vakıfların merkez ve şubeleri ile bürolarını açamaz. Toplumun örf ve adetlerine aykırı ticari emtia satamaz. kahvehane, internet cafe olarak ak kullanamaz. Bu gibi haller görüldüğü takdirde kiracıya tebligat yapılarak kaldırılması istenir. Bu ihtara rağmen onbeş gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde sözleşme fesh edilerek tahliyesi istenir. 11-Kiracı giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi imalat ve tefrişat projesini hazırlatarak kiralayanın onaylı yazılı müsaadesini alarak yapması aksi halinde taşınmaz malı eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Bu gibi hallerde idare kira sözleşmesini fesihte de serbesttir. 12-Vakıftan yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler (Havalandırma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik tesisatı, trafo, jeneratör, bilgisayar ağı v.b. her türlü ilaveler) Vakfa bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olmayacaktır. Tahliye esnasında Vakfın istemesi halinde kiracı kiralananı eski haline getirmekle yükümlüdür. Bu durumda meydana gelecek gecikmelerin tazmini kiracıya aittir. 13-Kiracı tarafından yapılan her türlü sabit tesisat, kepenk, döşeme, tavan, camekan, kalorifer vb. gibi ilaveleri sürenin sonunda bedelsiz olarak Vakfa bırakmayı kabul eder. 14-Kiracının ihmali ve kusurundan dolayı Vakıf zarara uğrarsa kiracı bu zararı ödemekle yükümlüdür. 15-Kiracı, kirasındaki işyerini ticari cazibe ve önemini azaltıcı, görünümünü bozucu, Vakfın itibarını zedeleyici şekilde ve kiralama maksadı dışında kullanamaz.

6 16- Kiradan ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan, damga vergisi, çevre temizlik vergisi, kira stopajı, vb. gibi her türlü vergi ve giderler kiracıya aittir. Aylık kira net olarak ödenecektir. 17- Kiracı mecuru tahliye etmek istemesi halinde 2 ay önceden Vakfa yazılı olarak bilgi verecektir. 18- Kiracıdan alınan teminat, kiraya verenin her türlü hak ve alacakları için kiracının muvafakatı alınmaksızın kullanılabilecektir. 19- Kiracı bu sözleşmede yazılı adresi kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiş olup, bu adrese elden veya posta yolu ile gönderilecek tebligatın kendisi tarafından kabul edileceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 20- Bu yerin kiraya verilmesi ile ilgili düzenlenen ihale şartnamesi bu sözleşmesinin ekidir. KİRACI KİRAYA VEREN Türkiye Diyanet Vakfı adına

7 TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Mülkiyeti Vakfınıza ait, Sivas İli, Örtülüpınar Mahallesi, İstasyon Caddesi Hürriyet Caddesi 336 ada, 64 parsel üzerinde bulunan Taçsaray Apartmanındaki 207 m² kullanım alanına sahip 2. bodrum kat 1. nolu depo, 307 m² kullanım alanına sahip 1. bodrum kat 2 nolu işyeri, 175 m² kullanım alanına sahip zemindeki (halen Türkiye Diyanet Vakfı yayınevi olarak kullanılan yer) 7 nolu dükkan, 208 m² kullanım alanına sahip 1. kattaki 13 nolu işyeri, 90 m² kullanım alanına sahip ara kattaki 11 nolu meskeni tek bir işyeri olarak kullanmak üzere dönemi için aylık net...tl ( ) bedelle kiralamak ve bu yerde... işiyle iştigal etmek istiyorum. Vakfınızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığını biliyorum. Bu yerin tarafıma kiralanması halinde; 1- İhale şartnamesi ve düzenlenecek kira mukavelesine yazılan olan Hususi Şartları önceden okudum, bu şartlara uyacağımı, 2-Vakfınıza yatırmış olduğum ,00.-TL geçici teminatımın ilk aylık kiraya mahsup edilmesini, 3- Talebimden vazgeçmem halinde veya talebim uygun bulunduktan sonra 15 gün içerisinde mukaveleye ait, damga vergisi, 6 aylık kira karşılığında döviz cinsinden kesin teminatı ve Vakıf tarafından istenen tüm belgeleri tamamlamadığım yada mukaveleyi imza etmediğim takdirde geçici teminatımın tarafıma ödenmeyerek Vakfınıza irad kaydedilmesini, Kabul ve taahhüt ediyorum. Gereğini takdirlerinize arz ederim. Tebligat adresi ve telefon : Adı-soyadı imza

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- KİRALAMA İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede kiraya

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEK ANKARA YENİMAHALLE ÖZEVLER MAH 60569 ADA 15 PARSELDE YAPTIRILACAK OLAN KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Beldesi Dumlupınar Mahallesi 561 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Bu Teklif Alma Şartnamesi ile eklerinin dili Türkçe dir. İhaleden önce Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu Şartname de Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş nin maliki bulunduğu aşağıda evsafı yazılı taşınmazların satışına ilişkin esas, usul ve şartlar

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı