90 y l sonra iki yakam z biraraya geldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "90 y l sonra iki yakam z biraraya geldi"

Transkript

1 IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) IRMAK GROUP Since 1974 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Salih Zeki Durmuflo lu na Zeytinburnu sahip ç kt "Mutlu bir Zeytinburnu için birlikte baflaraca z" diyen CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Salih Zeki Durmuflo lu, düzenlemifl oldu u sabah kahvalt s nda, de iflik kesimlerden insanlar bir araya getirerek sevginin ve bar fl n gücünü gösterdi. Haber 8 de Hamilelikte sak ncal durumlar ve do ru bilinen yanl fllar neler? Haber 7 de Yol yaparak bina infla ederek Ülke yönetilmez DP eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, "Pencereden bakarsak, Türkiye'nin çok kötü yönetildi i, sadece bina yaparak, yol ve inflaat yaparak ekonomiyi ayakta tutmaya çal flan bir hükümette karfl karfl ya oldu umuzu görürüz" Haber 12 de Fabrika (Merkez) : Seyitnizam Caddesi No: 134 Zeytinburnu - ST. - Tel: fiube: Merkezefendi Mah. Gümüflsuyu Davutpafla Cd. No: 38/A Zeytinburnu - ST. Tel: HABER YIL: 5 SAYI: 49 Kas m Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi stanbul Merkez: pbx Kastamonu: y l sonra iki yakam z biraraya geldi Asr n projesi Marmaray la 90 y l sonra Zeytinburnu nda iki yakam z biraraya geldi. Aç l fl Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yabanc devlet baflkanlar birlikte yapt. AK Parti tayamül yoklamas yapt Zeytinburnu Haber Yay n Grubu olarak AK Parti Temayül yoklamas n n nabz - n Feshanede tuttuk. AK Parti stanbul l Baflkanl n n, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine yönelik büyükflehir belediye baflkanl ve ilçe belediye baflkanl klar aday adaylar temayül yoklamas, Feshane Uluslararas Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Haber 4 CHP den Cumhuriyet Bayram fiöleni... Haber 5 MHP Fener Alay ve Mehteranla Yürüdü MHP Zeytinburnu ilçe Teflkilat 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay - s yla fener alay ile görkemli bir yürüyüfl düzenledi.mhp Zeytinburnu ilçe Teflkilat mehteranl, fener alayl görkemli bir yürüyüfl imza att. Haber 5 CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kapsam nda gündüz ve gece olmak üzere iki etkinlik düzenledi Akflam saat 19:00 dan itibaren CHP liler Fener Alay için Adliye Meydan na ak n ettiler. Konuflmas na Fatih in dizeleriyle bafllayan Erdo an, "Fatih 1453 te flehre girdi i andan itibaren dizelerinde ifade etti i gibi halk n gönlünü kazanmak için çal flm fl. Bunu bize bir miras olarak b rakm flt r. Hayallerini kuran bu hayali ka tlara planlara projelere döken Abdülmecit ve Abdülhamit e Allahtan rahmet diliyorum. Asr n projesi Marmaray son derece anlaml bir günde hizmete aç yoruz. Bugün 90. y l dönümünü kutluyor. Haber 3 te Zeytinburnu 5. Kez Cumhuriyet çin Kofltu Bu y l 5. si düzenlenen Cumhuriyet Koflusu için Türkiye ve dünyadan yüzlerce kifli Zeytinburnu nda bulufltu Zeytinburnu Belediyesi ile Befltelsiz Spor Kulübü taraf ndan organize edilen koflunun start Zeytinburnu Belediye Baflkanl k binas önünden AK Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Befltelsiz Spor Kulüp Baflkan Naci Sert taraf ndan verildi. Haber 9 da Ahmet Çelik: Ben siyaseti Zeytinburnu halk için yap yorum Cemil Coflkun Budak ve Ekotent Zeytinburnu Projesi AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak ile Aday Adayl sürecini ve Projelerini konufltuk. Zeytinburnu nun sevilen ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik le gelecek ile ilgili projelerini konufltuk ve siyaset hayat na dair çok özel bir söylefli yapt k. Haber 6 da Haber 2 de Ayakkab ve Terlik Dünyas büyümeye devam ediyor Zeytinburnu nda farkl ve Rengarenk ayakkab modelleri dedi inizde akl na ilk olarak Ayakkab ve Terlik Dünyas geliyor. Bizde Ayakkab Dünyas n n baflar hikâyesini Firman n Sahibi Mehmet Nezir lgörmüfl ile konufltuk. Sinoplular Derne inde Görkemli Kongre Zeytinburnu Sinoplular Derne i 10.Ola- an Genel Kurulunu Kazl çeflme Kültür Merkezinde görkemli bir flekilde yapt. Haber 13 te Haber 11 de Zeytinburnu Merkez Telekom ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I Otomatik Kepenk Panjur Alüminyum Do rama Cam Kap Stor Sineklik Küpeflte Konpozit Cephe Kaplama PVC Sistemleri Nuripafla Mah. 14.Sokak No: 29 Zeytinburnu Befltelsiz Mahallesi 75/9 Sokak No:4 Zeytinburnu Tel:

2 02 GÜNCEL KASIM 2013 Cemil Coflkun Budak ve Ekotent Zeytinburnu Projesi AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak ile Aday Adayl sürecini ve Projelerini konufltuk. AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak S Z YAKINDAN TANIYAB L RM Y Z? Önce size flunu söyleyim. 38 y ld r Zeytinburnunda yafl yorum. Zeytinburnunun gecekondudan kentleflmeye geçti i sureci mimar olarak bizzat yaflad m.ak p giden süreci iyi yönde katk koymak için elimden geleni yapt m.birçok STK kuruculuk ve görev yapt m.yaflad m kenti daha yaflanabilir olmas için Radyo programlar yapt m. Kentlilik bilincini Yaflad m Kent stanbul program yla art rmaya çal flt m. E itimden Sa l - a ve Çevreye, nsan haklar ndan demokras n n geliflmesine, STK lardan yerel yönetimin geliflimine birçok konuda sorumlu bir vatandafl olarak elimden geleni yapmaya çal flt m. Zeytinburnu halk flahidimdir. En az ndan vicdan m rahat elimden geleni yapmaya çal flt m. Zeytinburnu halk yapt klar m n flahididir.benim tek dayana m halk,zeytinburnu halk d r. Benim bu sahada izim var. 28 y ld r Zeytinburnunu yönetmeye haz rlan yorum. Projelerimi y llard r halk m zla paylafl yorum.birçok projem hayata geçti. Geçmeyenlede benim dönemimde benim ve arkadafllar m n yönetimimde bize nasip olur inflallah.bugün olmazsa yar n.durmak yok yola devam. N Ç N ADAY ADAYI OLDUNUZ? 1999 depremi bizim için bir musibetti.çirkin çarp k kentleflmeye son verilip yeni sa l kl bir yap fllaflman n gerçekleflmesinin önü aç lm flt.herkes bafl n önüne e ip düflünme f rsat bulmufltu.biz ne yapt k kit kaynaklar m zla kendimize mezarl k yapt k der gibilerdi.bu firsati sa l kl dönüflüm projeleriyle de erlendirmek gerekirdi.bakanlar Kurulu Zeytinburnunu pilot bölge ilan ederek önümüzü açt.uygulanacak yöntem afla yukar belliydi.yetkili arkadafllar çözüm projeleri üzerinde çal flt Bizde bofl durmad k önce teorik e itimini ald k.dünyadaki örneklerini inceledik ve bunu Kentsel Dönüflümde Zeytinburnu Örne i olarak projelendirdik. YEN ZEYT NBURNU PROJEN Z HAKKINDA B LG VER RM S N Z? Kentsel dönüflüm bir kentin tüm bileflenleriyle yeniden planlanmas d r. fiehre planl bir müdahale ile gerçekleflir. Gecekondu alanlar nda kentsel dönüflüm projesi uygulamak, yap laflmas tamamlanm fl alanlara istinaden çok daha kolayd r. Ancak Zeytinburnu gibi önce gecekondu kenti iken imara aç lmak suretiyle yap laflmas n büyük oranda tamamlanm fl yan birinci dönüflümü gerçeklefltirmifl bir yerde ikinci bir dönüflümü gerçeklefltirmek daha güçtür. Ama gelifltirilecek yeni strateji ile çözümsüz de ildir. Bizde bunu yapt k. Poje modelini haz rlad k. B RE B R DÖNÜfiÜM YAPAB LECEKM S N Z? Bire bir Kentsel Dönüflümün uygulanabilirli ini çeflitli bilimsel çevrelerde tart flt k.sahaya indik anketler yapt k.ortaya Ekokent yeni Zeytinburnu projesi ç kt. Bu projenin içeri inde stanbulumuzun bir parças olarak Gelecekteki Zeytinburnu nas l olmal vizyonu var. Ekokent Zeytinburnun gelece i var. Neden mi? Herfleyden önce Zeytinburnu halk bunu hak ediyor.bu model hem rantab l hem rasyonel,maksimum fayda sa l yan uygulanabilir bir mödeldir. Projenin baflar s halk n kat l m na ba l d r.o halde halk n kat l m n sa lamak için gerekenin yap lmas ana hedef olmal d r. Vatandafl n beklentilerine cevap vermek laz m.fazla bilimsel konulara girmeyece im.zeytinburnunda arazi de- erleri oldukça yüksektir.bizim uygulayaca m z model sürdürülebilir bir modeldir.ve karl bir mödeldir. Ça dafl yaflanabilir bir Zeytinburnu için ne gerkiyorsa bu projenin içinde var.bu mödel kimsenin cebinde para ç kmadan uygulanabilir. Hep birlikte bunu temellerini ataca iz inflallah. Yap lacak fleyin bafl nda planlama gelmektedir.önce planlamay gerçeklefltirmek laz m. Sonra vatandafla diyoruz ki sizi kisa bir süreli ine bir y l bilemedin iki y l (proje süresine göre)baflka bir yerde misafir ediyoruz.bir y l sonra yeni eviniz hizmetinizde.ak Parti hizmet anlay fl budur.zira art k iflimiz daha kolaylaflm flt r. mar kanununun 73 maddesine istinaden yap maya çal fl lan dönüflüm art k hükümetimiz taraf nda ç kar lan yeni düzenlemeler ile kolayca gerçeklefltirilebilir ve önümüz aç lmifltir.yeterki kat l mc ve ak lci bir projeyle vatandafl n karfl s na ç kal m.bizde bunu yapmaya çal fl yoruz.projenin detaylar ve Zeytinburnu.com sitelerimizde bulabilirsiniz. YEN ZEYT NBURNU PROJESN N AYRINTILARINDA NELER VAR? Bire bir dönüflüm yüzde yüz dönüflüm demek,nire bir dönüflüm,zeytinburnunda herkesin dairesinin m2 kadar daire dükkaninin m2 kadar dükkan sahibi olmasi demek, Bire bir dönüflüm,hayallerimizdeki projelerin gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm,zeytinburnu'na yak flan vizyonun gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm, ortak akl n projesinin gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm, zeytinburnulu'yu zeytinburnu'nda tutanbir projenin gerçekleflmesi demek ALT PROJELER * 1.8. Kaymakaml a Zeytinburnu Misafirhanesi Projesi. * 1.9.Belediye Hastanesi Projesi (Yedikule) * 1.10.Kazl çeflme Camii Projesi: * Zeytin kule Projesi: Zeytinburnu nu simgesi olacak * 1.12.Zeytinburnu Yeni Trafik Düzenleme Projesi: Zeytinburnu nun girifl ç k fllar na yeni düzenlemeler getiriyoruz. * Sivil toplum kurulufllar koordinasyon merkezi projesi: * 1.14.Zeytinburnu fiehir Lokali projesi: Kazl çeflmedeki Belediye Hizmet binas n fiehir Lokaline dönüfltürece- iz. Zeytinburnu nun bir flehir lokali yok. Binan n çat kat n restaurant olarak düzenleyece iz.50 y ld r Zeytinburnu nda oturan vatandafllar m z fleref üyemiz olacak ve lokalde birçok hizmetten ücretsiz yaralanabilecek. * 1.15.Kazl çeflmeye aç k hava tiyatrosu projesi: * 1.16.Kazl çeflme su sporlar merkezi Projesi * 1.17.Ç rp c Çay r Rehabilitasyon Projesi: * 1.18.Zeytinburnu Lido Projesi: Sahildeki kay khanenin önüne Zeytinburnu Lido +deniz müzesi projesi haz rlad k. * 1.19.Zeytinburnu Spor Kompleksi Projesi: Uzak Do u Sporlar Merkezi: Zeytinburnu na uzak do u sporlar merkezi ve atletizm okulu projelendirdik * 1.20.Zeytinburnu fuar merkezi Projesi: Zeytinburnu ilçemizin uluslar aras festivaller düzenlemesini sa layacak altyap y projelendirdik. * 1.21.Zeytinburnu Teknoloji Gelifltirme Merkezi Projesi:AR-GE gelifltirme merkezini Maltepe de projelendirdik. * 1.22.Zeytinburnu Deri ve Tekstil Meslek Yüksek Okulu Projesi: Zeytinburnu gelifltirme ve tan tma vakf n kurulacak. * 1.23.Kazl çeflme Turizm Merkezi Projesi: * 1.24:Her Mahalleye Bir Sa l k Oca Projesi: * 1.25:E itim Yap lar n Yenileme Projesi: * 1.26 :Zeytinburnu Ekolojik Yaflam Merkezi Projesi * 1.27 : Zeytinburnu monografi müzesi projesi * 1.28 :Zeytinburnu fiehir merkezi Projesi * 29 :Zeytinburnu Manzara Teras Projesi * Her Mahalleye bir Gençlik Merkezi Projesi flte bütün bunlara sahip olan Zeytinburnu için güvenle yaflanabilinir sa l kl, ça dafl bir kenttir diyebiliriz.bu proje Zeytinburnu nun gelece inin projesidir.2023 Sonras nda kentsel dönüflümde büyük yol kat edilmifl geliflmifl ekokent Zeytinburnu nun vizyonel bak fl projesidir. Ülkemizin k t kaynaklar n maksimum fayda sa layacak sürdürülebilir örnek bir projeye için kullan lmas çok önemli bir örnek olacakt r. Deprem kufla- nda yer alan ülkemizde bundan sonra uygulanacak deprem odakl projelerde kolayl k tecrübe paylafl m ve ekonomiklik sa layacakt r. Bu projede yer alan kifliler Çocuklar m z n gelece inin tesisinde sürdürülebilir bir proje çok önemli bir karara imza atacaklar n n bilinciyle bu projenin oluflturulmas ve yürütülmesine kat lman n huzurunu paylaflacaklard r Zeytinburnu'na yak flanda budur.desteklerinden dolay önce Zeytinburnu halk na vede teflkilat mensubu arkadafllar ma teflekkürü bir borç bilirim. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARI HAKKIMIZDA Mega Dent A z ve Difl sa l kurumlar ; kap lar n hastalar na açt günden, bugüne kadar stanbul ve Ankara da bu alanda en etkin ve en kaliteli sa l k hizmetleri sunmaktad r. Mega Dent a z ve difl sa l - kurumlar baflar s n 'Hasta memnuniyeti her fleyin üstündedir' ilkesinin tavizsiz bir uygulay c s olmas na borçludur. Kurumlar - m z; a z ve difl sa l hastal klar ile bu alandaki koruyucu sa l k hizmetlerinin verilmesinde hizmete bafllad ndan beri güvenli tek adrestir. Mega Dent kurumlar ; A z ve Difl sa l - ile ilgili yen teknolojilerin takibi konusundaki hassasiyetimiz ve önemli at l mlar m zla, alandaki iddias n ve baflar ç tas n yükseltmeye devam edecektir. Mega Dent A z ve Difl sa l kurumlar n n ilki 2005 y l nda Ankara A z ve Difl sa l poliklini i olarak Keçiören de hizmet vermeye bafllad m2 kapal alanda hizmet veren poliklini imiz, deneyimli uzman hekim kadrosuyla k sa zamanda hastalar n n takdir ve belgelerini kazanmay basard. Polikliniklerimizin kinci flubesi 2007 y l nda Ankara Bat kent te aç ld. Ard ndan 2008 y l nda Kent Koop Atlantis flubemizi 2009 da, Küçük Esat Ankara flubemizin aç l fl n gerçeklefltirdik. Hastalar m zdan gördü ümüz yüksek takdir ve be eni Bizleri; yurtd fl hastalar m za hizmet aç l m na yöneltti. Bu ba lamda Avrupa ya ac lan bir kap olarak stanbul Zeytinburnu flubemizi 2013 y l nda faaliyete geçirdik. Ortaya koydu umuz yeni ve farkl hizmet anlay fl ile Mega Dent kurumlar baflar s n k sa zamanda bir kez daha kan tlam fl oldu. H ZMETLER M Z MPLANT ( Vidala Yöntemi ile Difl kazand rma) ORTODONT (Tel Tedavisi) PEDODONT (Çocuk Difl Hekimli i) ENDODONT (Kanal Tedavisi) PROTET K D fi TEDAV S (Estetik Difl Tedavisi) PER ODONTOLOJ ( Difleti Tedavisi) A IZ D fi VE ÇENE CERRAH S PROTEZ RESTORAT F D fi TEDAV S A z ve Difl sa l n n öncü kurulufllar ndan MEGA DENT Ankara n n ard ndan yeni flubesi ile stanbul nda Zeytinburnu nda STANBUL fiubem Z Zeytinburnu ANKARA fiubeler M Z Keçiören Merkez Bat kent/kardelen Bat kent/atlantis Küçükesat Mega Dent Üç katl görkemli yeni binas nda Zeytinburnu nda Siz De erli Hastalar n hizmetinde. 16 Poliklinikle hizmet veren yeni flubemizde, ayn anda 16 hastan n tedavi yap l yor. S ZE B R TRAMVAY KADAR UZA IZ Zeytinburnu Mihatpafla Tramvay Dura n n yan bafl nda hizmet veren Mega Dent Zeytinburnu fiubesi stanbul Havaliman na ise sadece 15 dakika uzakl kta. LET fi M: Befltelsiz Mahallesi 75/2 Sokak No:164 (Mithat Pafla Tramvay Dura Karfl s ) Zeytinburnu/ stanbul Tel:

3 KASIM GÜNCEL 03 Zeytinburnu'nu Kilitleyecek otel inflaat Zeytinburnu Tercüman Konutlar n n yan bafl nda E-5 ba lant yolunda bafllayan otel inflaat h zla yükseliyor. Bir dönem gecekondu flehir olarak an lan Zeytinburnu son 10 y lda rantç lar n hedef tahtas haline geldi. Zeytinburnu nu çepe çevre saran dev gökdelen ve rezidanslar yemiyormufl gibi flimdi de yol üzerlerine otel inflaatlar bafllad. Zeytinburnu nun son y llardaki öncelikli sorunu haline gelen trafik ve yo unluk hesab yap lmadan verilen gökdelen ve otel ruhsatlar birkaç y l içinde ilçemizi yaflanmaz hale getirecek. stanbul Siluetini mahveden ve ülkenin gündemine oturan Onalt Dokuz Gökdelenleri ile Mahkemenin verece i nihai karar beklenirken bir ucubede sessiz sedas z Zeytinburnu Cevizliba E-5 Ba lant noktas nda yükseliyor. CEV ZL BA A DUBLE TREE MERCUR1YY Zeytinburnu nun tafl topra otel oluyor desek yeridir. Kültür Vadsi Porjesi içinde bir çok otel projesi yer al yor. Topkap daki Yeflil Plaza n n bulundu u yere ikiz otel yap laca n duyurmufltuk. Daha önce Siluet ayar na tak lan otelin inflaat bafllad. Tercüman Konutlar n n yan bafl nda. nflaat, k ymetli madenler, döviz ve turizm alanlar nda yat r mlar bulunan Niziplio lu Group, söz konusu arsay geçen y l sat n ald. Nizipo lu ailesinin oteli 216 odal, 500 yatakl ve 5 y ld zl olacakm fl. flletmesi içinse Hilton la anlafl lm flt fakat bu anlaflma bozuldu. Niziplio lu Group, Accor Grubu'nun Mercury markas yla el s k flm fl.otel CEV ZL BA A DUBLE TREE MERCURYY olacak. OTEL N 15 KATI KES LM fit Tarihi Yar mada'dan sonra Büyükflehir Belediye Meclisi Zeytinburnu'nda 85 metre olarak imar verilen otelin yüksekli ini 45 metreye düflürdü. Topkap D- 100 karayolunun hemen yan nda yeralan arazide 30 katl otel yapmay planlayan flirketin talebi siluet çekincesi nedeniyle 15 katla s n rland. Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde 2 dönüm arazide otel infla etmek isteyen Zir-Ve Yap, imar art fl için Büyükflehir Belediyesi'ne baflvurdu. Haziran ay nda belediye meclisi 2,5 emsal inflaat izni ve 85 metre yükseklik serbestli i verilerek baflvuru kabul edildi. Arsada inflaata bafllayabilmek için temmuz ay nda belediyeye baflvuran flirketin talebi olumsuz örnek teflkil edebilece i gerekçesiyle ertelendi. Ekim ay nda yeniden getirilen talepte, 2,5 emsal inflaat alan ve 85 metre yükseklik flartlar - n n alt planlara ifllenmesi belirtildi. Zeytinburnu Belediye Baflkanl taraf ndan Büyükflehir Belediye meclisine iletilmiflti. mar ve Bay nd rl k Komisyonu'nda otel alan olarak belirlenen arazide 85 metre yükseklik 40 metre düflürülerek 45'e çekildi. 30 kat yüksekli inde otel infla etme izni veren plan de iflikli i 15 kata çekildi. Teklif belediye meclisi taraf ndan oyçoklu uyla kabul edildi. Niziplio lu Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Niziplio lu "Projelerimiz de iflecek ama karara sayg l olaca z demiflti. BU YO UNLU U ZEYT NBURNU KALDIRMAZ Park yeri yüzünden iki ay önce Seyitnizam Mahallesinde komflusu vurarak öldüren olayda gösteriyor ki Trafik ve Park lçemizin öncelikli sorunu haline gelmifl. Akflam saatlerinde Ambarlardan Zeytinburnu na girifl ve Zeytinburnu meydan ndan E-5 ç k fl neredeyse imkans z hale geldi. Rauf Denktafl Caddesi üzerindeki trafik sorunu bir türlü çözülemezken en don çare olarak yine fatura Zeytinburnu Halk na kesildi ve EDS denetimi ile cadde üzerine park yasa getirildi.fiimdi ise ayn yol üzerine yap lan olan Hilton Double Tree MERCURYY tek kelimeyle Zeytinburnu nun E-5 ile ba lant s kesecek. nflaat süresi boyunca tek fleridi kapatan inflaat firmas Zeytinburnululara çile yaflatmaya bafllad. Belediye bu inflaatlara niçin ruhsat verir herkesin kafas ndaki ortak soru? Zeytinburnu Meclisinde Bütçeye Onay Zeytinburnu Belediyesi nin 2014 y l bütçesi 202 milyon TL olarak Belediye Meclisi nde oy çoklu u ile kabul edildi mali bütçesi ve performans program görüflmelerinde; gruplar ad na AK Parti den Ayd n Ç r kç, CHP den de M. Ercihan Ekfli söz ald. AK Parti den Mehmet Türkmen, Cahit Bayram, Hamiyet fiahino lu, CHP den Fikret Konya, Cengiz Bahçekap l ve lkay Biber ise flahsi olarak söz al p bütçe ile ilgili görüfllerini aç klad. Konuflmalar n ard ndan elefltirilere cevap veren Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, askeri lojmanlara yap lmas planlanan park ile ilgili mecliste oluflan ittifak görüntüsünden dolay duydu- u mutlulu u dile getirdi. Hayat felsefesi olarak herkesi öz kardefli olarak gördü ünü belirten Baflkan Ayd n, 15 y ll k icraatlerimiz ortada. Asla flu bölge bu bölge, zengin fakir ayr m yapmay z. Öncelik garibana ve kimsesizedir. Herhangi bir ayr m kesinlikle söz konusu de ildir dedi. Hizmetlerin parayla yap ld n bunun da zenginleflen halktan yada bölgeye gelecek zenginlerinden al nacak vergilerle mümkün olabilece ini anlatan Baflkan Ayd n, Askeri lojmanlara yap lmas düflünülen park için milyon liraya ihtiyaç var. Merkez Evleri gibi projeler olmasa bunu yapabilir miyiz? fleklinde konufltu. Zengin bütçeyi iyi kullanarak Zeytinburnu nu mutlu ve huzurlu bir kent haline getirme hedefi ile yola ç kt klar n bunda da baflar l olduklar n dile getiren Konuflmas na Fatih in dizeleriyle bafllayan Erdo an, "Fatih 1453 te flehre girdi i andan itibaren dizelerinde ifade etti i gibi halk n gönlünü kazanmak için çal flm fl. Bunu bize bir miras olarak b rakm flt r. Hayallerini kuran bu hayali ka tlara planlara projelere döken Abdülmecit ve Abdülhamit e Allahtan rahmet diliyorum. Asr n projesi Marmaray son derece anlaml bir günde hizmete aç yoruz. Bugün 90. y l dönümünü kutluyor. Yurt içi ve yurt d fl nda 90. y l coflkusunu yafl - yoruz. Özellikle bugün açmak istedik. Bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyoruz. Bugün yaflad m z gurur cumhuriyetimiz demokrasimiz birlik ve kardeflli imizin gururudur. Türkiye infla etti i demir a larla gurur duyuyordu. Deniz, hava, kara, demir yolu a lar n kat kat art rarak benzer bir gururu Baflkan Ayd n, flunlar söyledi; Stratejik plan, bütçeyi her kesimden insanlarla görüflerek yapt k. nsanlara hizmet çok güzel bir olayd r. Ben Zeytinburnulular n hizmetkar y m. Belediye hizmet için var. Ben ve personelim ile bu halk n hizmetindeyiz. Baflta bu bütçeyi 60 kat na yükselten Zeytinburnu halk olmak üzere, oluflmas nda eme i geçen personele ve meclis üyelerine teflekkür ederim. Gelecek bugünden çok daha güzel olacak Konuflmalar n ard ndan yap lan oylamalarda; Baflkan Ayd n n ça r s na ra men CHP nin ret oyu verdi i performans program 22 ye karfl 13, mali bütçe de 22 e karfl 9 oyla kabul edilerek 202 milyon TL olarak belirlendi. Zeytinburnu Belediyesi nin 2014 y l bütçesi 202 milyon TL olarak Belediye Meclisi nde oy çoklu u ile kabul edildi.2014 mali bütçesi ve performans program görüflmelerinde; gruplar ad na AK Parti den Ayd n Ç r kç, CHP den de M. Ercihan Ekfli söz ald. AK Parti den Mehmet Türkmen, Cahit Bayram, Hamiyet fiahino lu, CHP den Fikret Konya, Cengiz Bahçekap l ve lkay Biber ise flahsi olarak söz al p bütçe ile ilgili görüfllerini aç klad. Belediye Meclis Baflkan Özcan Do an CHPMeclis Üyesi Av. Resmîye Göç söz almak isteyince Baflkan Özcan Do an mevzuata uygun olmad n öne sürerek Göç e yafl yoruz. Cumhuriyeti ilan edilen giden yolu süreci hiç unutmad k. Gazi Mustafa kemal buradan samsuna ulaflmak için k r k bir gemiyle Karadeniz in ç lg n dalgalar yla mücadele etmifltir. Allah flehitlerimize rahmet etsin. Cumhuriyetin kurulufluyla özellikle bafllayan ulaflt rma projeleri bu tecrübenin neticesidir. Yol medeniyettir dedik. 11 y lda 17 milyon kilometre yolu yap - lanlar n üzerine ilave ettik. Cumhuriyetin kazan mlar na yenilerini ekledik. nfla etti imiz yollarla sadece flehirleri de il gönülleri de birbirleriyle buluflturduk. Uzaklar yak n ettik. Bugün 50 havaalan n aflt k" dedi. söz hakk vermedi. AK Parti Grup Baflkan Mehmet Altuntafl ise zorbal k yap ld n öne sürdü. Bu flekilde söz hakk verilmeyece ini söyledi. Bu tart flma yaklafl k 10 Dakika sürdü. Bu tart flman n ard ndan Grup ad n Mercihan Ekfli söz ald. Bu son toplant m z say l r bunu germe e gerek yok herkes görüflünü k sa k sa söylesin dedi. Ekfli, Bizde bütçe görüflülmüyor sadece oylan yor. Baflkan n en önemli görevi bu bütçeye kaynak koymakt r. Ama görülüyor ki ortada kaynak yok. Baflkan n deneyimi artmakla beraber k r c l da paralel olarak artt. Mesela Baflkan Kentsel Dönüflün konusunda Bize karfl gösterdi i tepki ortayd. Yine partisin toplant s nda Gezi olaylar na kat lan vatan haini diyor. Biz vatan haini de iliz. Taksimdeki yeflil alan koruyanlara teflekkür etmek Baflbakan Erdo an Marmaray'la Herkes gurur duysun Baflbakan Erdo an 'Asr n Projesi' olarak tan mlanan Marmaray' n aç l fl nda konufltu. 4 DAK KAYA NECEK Marmaray n sadece iki k tay birbirine kavuflturmakla kalmad - n ifade eden Erdo an, "150 y l öncenin hayallerini buluflturuyor. Bu aziz milletin öz güveniyle inand zaman neleri yapabilece ini gösteren bir iman ile buluflturuyor. Marmaray sadece bir stanbul projesi de il ayn zamanda bir insanl k projesidir. stanbul un oldu u kadar 81 vilayetin projesidir. De erli mevkidafl m güzel bir fley söyledi. nflallah Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar olur mu olur. Bir bar fl dayan flma projesidir. Japonya ile baflka bir ad - m at yoruz. Sinop taki nükleer enerji projesi Japonya, Fransa Türkiye olarak birlikte infla edece iz. Sevgiyi muhabbeti aflk da k talar aras nda tafl yacak de otomobillerin geçece i tüp geçi de bitiriyoruz ayn y l 3. köprü de bitmifl olacak. 76 milyon milletinin de dost ve kardefl tüm dünya halklar n n bilmesini isterim ki biz Marmaray bar fl n, dostlu un ve sevginin üzerine infla ettik. Bizi sevsin ya da sevmesin bize oy versin ya da vermesin herkes gönül rahatl içinde bu büyük yat r mla gurur duysun. Biz bafllad k ve tamamlad k. Marmaray hepimiz, milletimiz eseridir. Denizin alt na infla edece imiz di er tüp geçitle de Marmaray a bir kardefl kazand raca z. Küresel ölçekli projelerimize yenilerini ekleyece iz. stanbul u h zl trene y l sonuna kavuflturaca z. Bir ulafl m projesi oldu u kadar tarihin alt n harflerle yazaca bir sanat eseri oldu. Azami bir çevre hassasiyetiyle hareket ettik. Tarihi bulgular ortaya ç kard k. Bugünden itibaren iki k ta aras ndaki yolculuk süresini sadece dört dakikaya indiriyoruz" ifadelerini kulland. Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün iste i üzerine Baflbakan Erdo an Marmaray baya maliyetli oldu ama hadi bakal m 15 Gün bedava olsun dedi. yerine vatan haini demek nas l bir bak fl aç - s d r dedi. AK Parti ad na söz alan Meclis Üyesi Ayd n Ç r kç ise kalem kalem Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibinin kale kalem gerçeklefltirdi i yat r mlar anlatt. Ve Zeytinburnu Belediyesinin kaynaklar güzel kullanmas sonucu bu fleklide yat r m yap l biliyor. Bu fleklide bütçemiz 60 kat büyümüfltür dedi. CHPMeclis Üyesi Cengizhan Bahçekapl yapt konuflmaya diksiyon vurgusu ile bafllad. AK Partililerin diksiyonu Bizden çok iyimi diye sordu. Zeytinburnu Belediyesi Performans bütçesinin sadece kitapç ktan ibaret oldu unu söyledi. Bu bütçe gerçekçi haz rlanmal ve tahmini olmamal d r. Bu Performans bütçesi kat l ml olarak haz rlanmam fl her y l farkl kitapç kta ayn cümleler ile haz rlanm flt r dedi.. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun 90.y l ilçemizde de büyük bir coflkuyla kutland. Merkezefendi stad ndaki kutlama töreni ise muhteflemdi. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 90. y l nedeniyle tebriklerin kabulü ilçemizde Zeytinburnu Belediyesi nde yap ld. Kaymakam Ufuk Seçilmifl tebrikler için ilk gelen kifli oldu.. Garnizon Komutanl Temsilcisi - Zeytinburnu Askerlik fiube Baflkan Personel Yarbay Ali Koluac k, Belediye Baflkan Murat Ayd n; tebriklerin kabulü için gelen Kaymakaml k Özel Yaz flleri Müdürü Mustafa YALÇIN, okul müdürlerimiz, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarlar, K br s Gazileri temsilcileri ile bayramlafl rken bu kez hiç bir siyasi kuruluflun bayramlaflmada bulunmamas dikkat çekti. Kaymakam Ufuk Seçilmifl konuflmas nda, Türk Milletinin tarihte efli benzeri görülmemifl kahramanl k destanlar yazarak gerçeklefltirdi i Milli Mücadelenin sonunda kurdu u Cumhuriyetimizin 90. y l Zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i Genel Kurul lan Zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i Genel Kurul afla daki lana göre yap lacakt r. Tüm üyelerine duyurulur.zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i yönetim kurulunun alm fl oldu u ola anüstü genel kurul karar sonucu, genel kurul toplant s tarihinde, Hasan Do an tesisleri kafetaryas (Adres; Turan Günefl Cad. benzinlik arkas ) adresinde afla da belirtilen gündemde saat 19:30'da yap lacakt r. Yeterli ço unluk sa lanamad taktirde ikinci toplant tarihinde ayn saatte ve ayn gündemle tekrarlanacakt r. Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birli i'nin tüm üyelerine duyurulur. Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Aç l fl ve yoklama 2- Kongre Baflkanl k Divan seçimi 3- Sayg duruflu ve stiklal Marfl 4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzakeresi 5- Yönetim ve Denetim kurulu ibras 6- Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüflülerek onaylanmas 7- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi 8- Tüzük de iflikli i 9- Dilek ve temenniler 10- Kapan fl Zeytinburnu Belediyesi Hasan Do an Spor Tesisleri Veliefendi Mah. Turan Günefl Cad. No.65 Zeytinburnu / STANBUL Tel: Cumhuriyet bayram nda büyük Coflku dönümü olan bu günü büyük bir coflku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Bayram m z kutlu olsun.cumhuriyet; yüce Türk milletinin binlerce y ll k tarihinde ulaflt en parlak, en muhteflem zirvedir. Cumhuriyetimizin kurulufl süreci de Milli Tarihimizin kaydetti i en büyük ve en flanl mücadelelerden biri olmufltur. Bu Mücadele. Toplum olarak yanm fl, y k lm fl, istila edilmifl bir co rafya üzerinde yeniden diriliflimizin ifadesidir dedi. Hukuk Dan flmanlar Av. Fethi Ahmet Alparslan Av. Harika Alparslan Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Y l:5 Say : 49 KASIM 2013 mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Taylan DEM RELL Yefliltepe Mah. 54/1 Sk. No: 1/A Zeytinburnu/ stanbul Tel: (0212) GSM: (0536) ZEYT NBURNU HABER YAYIN GRUBU Zeytinburnu Haber Gazetesi Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM (0212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Grafik Tasar m Akademi Bas n Yay n

4 04 S YASET KASIM 2013 AK Parti Temayülünün Nabz n tuttuk Zeytinburnu Haber Yay n Grubu olarak AK Parti Temayül yoklamas n n nabz n Feshanede tuttuk. AK Parti stanbul l Baflkanl n n, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine yönelik büyükflehir belediye baflkanl ve ilçe belediye baflkanl klar aday adaylar temayül yoklamas, Feshane Uluslararas Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Kurban Bayram coflkusu AK Parti stanbul Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç Zeytinburnu Haber Gazetesine özel temayül yoklamas - n de erlendirdi.dalk l ç "Bundan önceki seçimlerde de bu temayül yoklamas n teflkilatlar m zda uygulad k. Temayül yoklamas n üçüncü kez yap yoruz. nflallah bunun da ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum" dedi. stanbul il ve ilçe belediyelerinin aday tespitlerinin yap lmas için temayül yoklamas yapt klar n, dün itibariyle 16 büyükflehir belediyesinin il ve ilçelerinde temayül yoklamas n n yap lmaya baflland n ifade etti.fiu an yapm fl oldu umuz temayül yoklamas yla, teflkilatlar m z n büyükflehirde ve ilçelerde görmek istedi i belediye baflkan adaylar n, e er belediyesi bizdeyse o belediye baflkan yla da ilgili görüfllerini al yoruz" diyen Dalk l ç, temayül yoklamas nda il yönetim kurulu, kad n ve gençlik kollar, belediye meclis, il genel meclis üyelerinin yan s ra belediye baflkanlar n n oy kullanaca n, milletvekillerinin ise hem büyükflehirde, hem de ikamet ettikleri ilçelerde yoklamaya kat lacaklar n söyledi. En önemlisinin de teflkilat mensuplar n n özgürce oy pusulas n n en alt k sm na kimi büyükflehir veya ilçe belediye baflkan görmek istiyorsa ismini yazabilecek olmas oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: Bizde olan belediyelerde en alta bir isim, bizde olmayan belediyeler için ise iki isim yazabilecekler. Burada alm fl oldu umuz sonuçlar belediye baflkan adaylar n n belirlenmesinde önemli bir veri olarak kullan lacak. Bundan önceki seçimlerde de bu temayülü teflkilatlar m zda uygulad k. Temayül yoklamas n üçüncü kez yap yoruz. nflallah bunun da ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum. fiu anda 5 bin 640 civar nda üye taraf ndan ilçeler, 5 bin 500 civar nda üye taraf ndan da büyükflehir belediyesi için oy kullan lacak. Teflkilatta görev alan, yönetici konumunda çal flan arkadafllar m z n tamam kullanacak. Ancak mahalle temsilcilerimiz, ayn zamanda bulunduklar ilçelerde de oy kullanabilecekler. Çok genifl kat l ml bir temayül yoklamas olacak dedi. Zeytinburnu lçe Baflkanl n Anakent ve lçe Belediye Baflkanl temayül yoklamas n n yap ld stantlar da ziyaret ettik. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver gün boyu temayül yoklamas n n yap ld Feshaneden ayr lmad ve Milletvekilleri ile temayülün nabz n tuttu. Temayül yoklamas na Partililer büyük ilgi gösterdi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Baflkan Yrd. Gökhan Kasap, Zeytinburnu Meclis üyeleri ve Belediye Baflkan Aday Adaylar Eyüp Topal, Cemil Coflkun Budak ve Ayhan Karc temayüle kat larak Teflkilat n nabz n tuttular.temayül yoklamas, 16.00'da sona erdi. Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç Meclis Üyeleri içinde önümüzdeki günlerde temayül yoklamas yap laca - n Zeytinburnu Haber Gazetesi ile paylaflt. Zeytinburnu nda lk Bayramlaflma program Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat nda Kurban Bayram n 2.Günün Saat 10: 00 da lçe Binas nda yap ld.her bayramda oldu u gibi bu bayramda da Ak Parti Teflkilatlanmadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem, ilk olarak Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat n n bayramlaflma program - na kat ld. Programa ayr ca Milletvekilleri Sevim Savafler, Osman Aflk n Bak, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, Baflkan Yard mc lar Y ld - r m Emen, Metin Develi, Hüseyin Arslan, Ak Parti Zeytinburnu Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve teflkilat üyeleri kat ld. Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, bayramlaflmaya kat lan herkese teflekkür ederek, herkesin bayram n kutlad lar. Milletvekilleri Sevim Savafler, Osman Aflk n Bak ise AK Parti Hükümetlerinin ve Baflbakan Erdo an n Ülkemizi Türkiye yi nas l de ifltirdi ini ve ça atlatt yla ilgili mesajlar verdiler. Osman Aflk n Bak Yurtd fl nda Baflbakan Erdo an n alt etmek için birçok plan n yap ld n ve planlar bozmak için AK Teflkilat n daha çok çal flmas gerekti ini söyledi. Ak Parti genel baflkan yard mc s Ekrem Erdem ise konuflmas nda; Bayram n ikinci günü sabah saat 10 da bu salonu t kl m t kl m dolduran teflkilat mensuplar m za teflekkür ederek hepinizin bayram n kutlamak isterim. Bayram günü uzun siyasi konuflmalar yapmak do ru de il. Ama s k s k bir araya gelemedi imiz için bir araya gelme f rsat m z oldu u zaman da yapt m z çal flmalar hakk nda sizleri bilgilendirmek isterim. fier güçler partimizin baflar s z olmas için gece gündüz çal fl yor. Elhamdüllah halk m z yapt m z çal flmalar görüp girdi imiz her seçimde oyumuzu art rd lar. Biz de bu teveccühe lay k olabilmek için çok çal flt k ve güzel ifller yapt k. Gezi olaylar ile neler yap lmak istedi i ortada. CHP Belediyelerinin bu ülkeye bu stanbul a Zeytinburnu na neler çektirdi ini beler yapt n çok iyi anlatmak ve sand klar ful ç karmam z gerekir dedi. Teflkilat Baflkan Ekrem Erdem ne Belediye Baflkanl nede Meclis Üyeli i için Teflkilatlardan istifa beklemiyoruz diyerek istifa edip aday olmak isteyenlerin önünü bu sözlerle kesti. Baflkan Erdem Demokrasi Paketinin getirdi i yeniliklerle ilgili de teflkilat bilgilendirdi. BOZKIR YAPI Kalite ve Güvende Son Nokta Yap Metal Alüminyum Sistemleri olarak kurulan firmam z; Alümiyum Do rama Sistemleri, faaliyetlerine bafllam flt r. Bozk r Yap ; alüminyum kompozit panel, alüminyum levha kaplama, silikon cephe (caml giydirme cephe), alüminyum kapakl cephe, k fl bahçesi uygulamalar, otomatik kap sistemleri, cam kap ve katlan r cam balkon, küpeflte pleksi uygulama, otomatik kepenk, pvc kap ve pencere sistemleri ile sineklik sistemleri alan nda hizmet vermektedir. Otomatik Kepenk Panjur PVC Sistemleri Cam Kap Stor Sineklik Küpeflte Alüminyum Do rama Konpozit Cephe Kaplama Demir Do rama ve Demir Çat T: (0212) G: (0532) Seyitnizam Mh. Mevlana Cd. No: 27 Zeytinburnu

5 KASIM GÜNCEL 05 CHP den Cumhuriyet Bayram fiöleni CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kapsam nda gündüz ve gece olmak üzere iki etkinlik düzenledi Akflam saat 19:00 dan itibaren CHP liler Fener Alay için Adliye Meydan na ak n ettiler. Fener Alay na, CHP lçe Baflkan Metin Do an, Belediye Baflkan Aday Adaylar, Mimar Mustafa Fazl o lu, Saliz Zeki Durmuflo lu, Av. Metin Tarhan, Hasan Ali Hay rl o lu, Meclis üyeleri, lçe Örgütü ve çok say da partili kat ld. Çok say da partili Adliye Meydan ndan And m z n okunmas n ard ndan start alan Cumhuriyet yürüyüflü ve Fener alay nda, Türküler,fiark - lar,halaylar eflli inde yürüdü. Fener Alay 58.Bulvar caddesi boyunca devam etti.fener alay özellikle 58.Bulvar Caddesinden geçerken renkli anlar yafland.kortejin bir ucu depo dura ndayken di er bir ucu Sümer deydi. CHP lçe Baflkan Metin Do an konuflmas na devrim flehitlerini anarak bafllad ve flöyle devam etti.biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Cumhuriyetimize 90 y l nda sahip ç k yoruz sahip ç kaca z.biz bugün buradaysak 90 y l önce Cumhuriyetin kuran flerefli komutan n flerefli askerleri bugün Silivri de yat yorlar onlar da flükranla an yorum.yasakç zihniyet yasakç iktidar bizim Türkiye Cumhuriyetinde Milli Bayram Kutlamalar m z yasaklad.amaçlar halk n bu de erleri unutmas n sa lamak.mustafa Kemal nas l 7 Düvele karfl Kurtulufl savafl nda dim dik ayakta durmuflsa bizlerde bu kararla karfl dimdik ayaktay z. Resmi törenler yasaklan rken Halk kutlas n diyorlard flimdi ne odluda halk n kutlamas ndan korkuyorsunuz. Çünkü siz halk düflman s n z. Ey iktidar sen neyi nas l yasaklarsan yasakla biz bu kutlamalar n iznini Çanakkale de, Dumlup nar da Anafartlar da Ya stiklal Ya Ölüm diyerek ald k. Yedimiz Ekmekte içti imiz suda, E er Kurban Bayram kutlayabiliyorsan bu bayramlarda da, Camilerde Ezana Sesi rahatça yükselebiliyorsa bu ezanda Cumhuriyetin ve Atatürk ün hakk var. Atatürk demek Cumhuriyet demektir. Atatürk demek flanl tarihimiz demektir. Hepimizin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaflatmak Bizlerin boynunun borcudur. flte Biz fiehitlerimize Atam za karfl namus borcumuz ödemek Cumhuriyete sahip ç kma için buraday z, Yaflas n Cumhuriyet. Yaflas n en büyük Bayram olan Cumhuriyet Bayram dedi. Bunlar Cumhuriyet ile hesaplaflmaya çal fl yorlar. Do udan Bat ya Karadeniz den Güneye bu ülkenin bütün unsurlar inad na Mustafa Kemal e Cumhuriyete sahip ç k - yor. Biz bu yürüyüflü Zeytinburnu Kültür merkezinin önünden yapt k Sizlere bir söz veriyorum. Seçimlerden sonra O Kültür Merkezinin ad Cumhuriyet Kültür merkezi olacak. Bu kültür Merkezinin ad Atatürk Kültür Merkezi olacak. Bu inanc Sizlerin gözlerinde gördüm. Zeytinburnu nun Kemalistlerin yuvas yapaca z. Yaflas n Mustafa Kemal Yaflas n Laik Türkiye diyerek Baflkan Do an sözlerini tamamlad. CHP nin bayramlaflmas na yo un kat l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü nü bayramlaflmak için ilçe binas nda toplayan CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, herkesin Kurban Bayram n kutlad.chp liler Zeytinburnu lçedeki Bayramlaflma törenine büyük ilgi gösterince ilçede izdiham yafland. Yaklafl k bir saat süren Bayramlaflama program nda önce lçe Baflkan ard ndan da Belediye Baflkan Aday Adaylar söz ald. Eski belediye Baflkanlar ise birlik ve beraberlik mesaj verdiler. Baflkan Metin Do- an yapt Konuflmas nda Kurban Bayram n n nas l vacip k l nd n ve neleri getirdi ini uzun uzun CHP lilere anlatt. Baflkan Do an, slam' n dünyaya sundu u güzellikler oldu unu söyledi. Müslümanlar n iki büyük dini bayram oldu unu Bunlar n Biri Ramazan Bayram, di eri de Kurban Bayram. Her ikisi de slam aleminden dünyaya bar fl n, sevginin mesaj olarak an msat lacak, güzel sözcüklerin ifade edildi i bayramlard r. Ancak bu bayramda slam alemi maalesef kar fl k. slam co rafyas nda sürekli savafl var. Öncelikle slam co rafyas ndaki bu savafl n son bulmas n dilerken, bu savafl tahrik edenlerin Eren gözyafllar yla u urland Zeytinburnu CHP Yönetim kurulu üyesi Erdinç Ero lu'nun o lu, Gençlik Kollar üyesi Eren Ero lu geçirdi i vahim kaza sonucu hayat n kaybetti.17 yafl nda gençli inin bahar nda olan Ero lu, Zeytinburnu Gençlik Üyesiydi. Türk Bayra na sar l cans z bedeni tüm Zeytinburnu halk n derin yasa bo du. Tabela iflleri yapan firmada çal flan Ero lu, tabela montaj s ras nda yüksek gerilim hatt na kap - larak hayat n kaybeden Eren Ero lu'nun cenazesi, Zeytinburnu Befltelsiz camiinde ikindi namaz na mütak ben k l - nan cenaze namaz n n ard ndan Ayval k Mezarl na defin edildi. Cenazede CHP ilçe Baflkan Metin Do an olmak üzere CHP ilçe örgütü gözyafllar na bo uldu. Cenaze namaz na stanbul l Baflkan O uz Kaan Sal c, stanbul l Geçlik Kolu Baflkan Ali Gökçek, Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, lçe teflkilat, meclis üyeleri, MHP lçe Baflkan Fethi Ahmet Alpaslan ve yönetimi, Adil Emecan, efli Gülizar Emecan, Belediye Baflkan Aday Adaylar Salih Zeki Durmuflo lu, Mustafa Fazl o lu ve de bu tahrikçili inden vazgeçmesini istiyoruz. Kendi ülkesindeki insanlar n rahat ve huzuru için mücadele etmeli, komflular ile bar fl içinde olmal. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya vermifl oldu u en önemli mesaj, 'yurtta sulh, cihanda sulh'tur. Ama görülüyor ki AKP hükümeti savafl ç rtkanl yapmaktad r. Kurban Bayram yoksullar n düflünülmesini ister ama fluan görüyor ki Haklar n arayanlara biber gaz s k - l yor coplan yorlar di er taraftan yatlar katlar gemicikler al n yor keyif sürülüyor dedi. Baflkan Metin Do an konuflmas n n sonunda Mustafa Sar gül ün selam n ileterek Zeytinburnu Halk n n ve Partililerin Bayram n tebrik etti. Eski Belediye Baflkan Dr. Adil Emecan ve Hasan Y lmaz, Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Adaylar Mimar Mustafa Fazl o lu, Salih Zeki Durmuflo lu, Metin Tarhan söz alarak art k küskünlükler ayr l klar geride kald n ve kasl n bugün birlik ve beraberlik günüdür. Partimiz hangi aday aday n aday gösterirse bugünden itibaren var gücünüzle çal - flarak önce Zeytinburnu nda Belediye ard ndan stanbul da Belediye ye CHP bayra n dikelelim fleklinde tek bir a zdan birlik ve beraberlik mesaj verdiler. çok say da örgütlü örgütsüz vatandafl kat ld. Zeytinburnu Haber Gazetesi Ailesi olarak Kardeflimize Allahtan Rahmet CHP Zeytinburnu Ailesine ve tüm yak nlar na bafl sa l diliyoruz. MHP Fener Alay ve Mehteranla Yürüdü MHP Zeytinburnu ilçe Teflkilat 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay s yla fener alay ile görkemli bir yürüyüfl düzenledi.mhp Zeytinburnu ilçe Teflkilat mehteranl, fener alayl görkemli bir yürüyüfle imza att. Zeytinburnu Mevlana Caddesi Alka Grup önünden bafllayan yürüyüfl kat l m oldukça fazlayd. Vatandafllar evlerinden balkonlar ndan alk fllarla Yürüyüfle destek verirken araçlar ndaki sürücülerde korna sesiyle fener alay na efllik ettiler. Yürüyüflün ön k sm nda MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Erdem Karakoç, Saffet Sancakl ve Vahdet Çak ro lu ve ilçe teflkilat kol kola yürüdüler. MHP Zeytinburnu Teflkilat Baflkan Metin fiengöz ve lçe Teflkilat oldukça düzenli bir yürüyüfl organize etmifllerdi. Yürüyüflü ön k sm nda Mehteran n verdi i konser izlenmeye de erdi. Zeytinburnu Ülkü ocaklar gençlerinin sloganlar tüm Zeytinburnu nu balkonlara döktü. Fener Alay Zeytinburnu Adliye Meydan ndaki ilçe binas n n önüne geldi inde büyük bir sürpriz yafland. lçe binas n n üstünden at lan havai fiflekler Zeytinburnu ndaki Cumhuriyet Coflkusunu iki kat na ç kard. MHP korteji Zeytinburnu Adliye Meydan, 58 Bulvar Caddesinden devam ederek Depo da sona erdi. Yürüyüfl sonras MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan Zeytinburnu Haber Gazetesine geceye özel duygular n paylaflt. 90 y ld r coflku ile kutlamakta oldu umuz Cumhuriyetimizin bu y l 90. y l n ayn coflku ve heyecanla kutluyoruz. Bizlere bugünleri canlar ve kanlar yla emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadafllar n sayg, flükran ve rahmetle an - yoruz. Bu mücadeleyi veren tüm flehitlerimizi rahmetle ve minnetle an yoruz.türkiye Cumhuriyetini kuranlar, o dönemlerde de gaflet ve delalet içinde olanlarla büyük mücadeleler verdiler. And m z kald - ranlar. stikalal marfl n n okunmas ndan rahats z olanlara,ülkemiz üzerinde operasyon yapma gayreti içine girenlere bugün Zeytinburnu gereken dersi vermifltir. Ben tüm teflkilat ma ülkü ocaklar m za, misafirlerime ve Bizlere bu muhteflem geceyi yafltan Zeytinburnululara sonsuz teflekkür ediyorum dedi. MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan' n k z n n coflkulu bir flekilde okudu u and m za ise kortefle kat lanlar tek bir a zdan efllik ettilker ve coflkulu anlar yafland. MHP'nin Fener alay na, MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Erdem Karakoç, Saffet Sancakl Eski ilçe Baflkanlar Mustafa Günayd n, Vahdet Çak ro lu,teflkilat Baflkan Metin fiengöz, lçe Baflkan Vekili Mustafa Sönmezo lu, Seytinizam,Sümer ve Gökalp Mahalle Muhtarlar, fladam Yahya Dedifl, Elaz lar Dernek Baflkan Nezir Güler,Zeytinburnu Ülkü Ocaklar Baflkan Vural Cambul ve çok say da partili kat ld. ZEYT NBURNU HABER GAZETES -ÖZEL MURAT ERGÜN-MEHMET ALPAY

6 06 S YASET KASIM 2013 Ahmet Çelik: Ben siyaseti Zeytinburnu halk için yap yorum Zeytinburnu nun sevilen ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik le gelecek ile ilgili projelerini konufltuk ve siyaset hayat na dair çok özel bir söylefli yapt k. Say n baflkan m yak n zamanda sa l k sorunlar n z oldu. fiu an sa l k durumunuz nas l? Direkten döndük diyelim. Asl nda geriye dönmekte çok do ru de il. Bunlar unutmak istiyorum art k. Bir kalp krizi geçirdim son anda kurtard. Allah hiç kimseye yoklu unu göstermesin çocuklar n n. O lum yan mdayd, o büyük katk larla hayata dön derdi beni. Allah hepimizin çocuklar n var etsin. fiimdi iyiyim. Sürekli kontrollerle gayet iyiyim. Herhalde yenilendik galiba. Daha çevreci mi olduk? Evet çevreciyiz. Daha çok çevreci olduk ama herhalde damarlara aç l nca daha atak duruma geçtik. Yerimiz de duram yoruz. Öyle bir durum da oldu. yiyiz ama sa olun. Uzun y llar Zeytinburnu n da siyaset yapm fl birine bu soru sorulmaz asl nda ama biz yinede soral m. Ahmet Çelik kimdir? K saca bahseder misiniz? 1963 Erzincan do umluyum 3 yafl ndan beri stanbul da yafl - yorum. Uzun y llardan beri Zeytinburnu nda ikamet ediyorum. 2 çocuk babas y m. Bir k z m bir o lum var. Bunlar mimarl k okuyorlar. ktisat fakültesi mezunuyum. Sivil toplum örgütlerinde bu platformlar da hayat n içerinde olmaktan ve siyasetten hofllanan birisiyim. Çocuklu umdan beri hep zorluklarla belli noktalara gelebildi im için, insanlar nda derdine derman olabilmek için dernek yöneticili i, siyasi arena da hep görev ald m. Bunlardan birço unu sayabilirim ama siyaset ad na Do ru Yol Partisin de siyasete bafllad m Eminönü de milletvekilli i adayl mdan sonra 2009 da belli bir süre siyasetten uzak kald m. Daha sonra Türkiye Partisi nin Zeytinburnu ilçe kurucu baflkanl n yapt m y l n n sonu 2012 ye kadar. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye Partisi seçimlere girmedi, kapand. Bu süreçten sonra yine bir yuvaya dönüfl yapt k. Burada Demokrat Parti de il baflkan vekilli i. O zaman say n genel baflkan Nam k Kemal Zeybek ve teflkilat baflkan Ahmet Uyan k n telkinleriyle ricalar yla yuvaya döndük. Belli bir süre orada kald k. Daha sonra siyasete bir nokta koyduk ve fluanda da hayat n içerisindeyiz. Türkiye deki genel siyasette sizin farkl düflünceleriniz vard. Ülke siyasetine dair neler söylemek istersiniz.? Benim bu fikirlerim yeni de il yani siyasette oldu- umdan beri Türkiye de siyasetin de- iflmesi gerekti ini, siyasetin bu flekilde olmamas gerekti ini, ülkemizde bu flekilde gitmemesi gerekti ini hep düflünüyorum. Ne zaman ki bunu dile getiren birisi olunca Say n Abdullatif fiener de bunu dile getirdi i için zaman bana s cak geldi. Kendisinin de teklifiyle birlikte bu fikirler yani temiz siyaset, siyaset kendini yenilemeli gibi tarzda ortak s cak bir düflünce de olunca o teklifle de birlikte Türkiye Partisine kat lm flt m. Burada da bunu anlatacak bir f rsat bulaca m da düflünmüfltüm öyle de oldu. Zaman zaman bu fikirleri söyleyecek bir fleylerimiz oldu. Ben siyasetin tabandan tavana do ru yap lmas gerekti ini, temiz olarak diyet borcu olmadan yap lmas gerekti ini düflünen bir insan m. Ben fazla laf uzatmadan örnekle aç klayay m. At yorum bir ilçe de bir partinin befl bin tane üyesi varsa, her bir üye sene de 10 lira aidat verse sene de 50 bin lira bir bedel yapar. O zaman bu ilçe baflkan n n ne yönetiminden ne ifl adamlar üyelerinden ne de baflka yerden para isteme gibi bir ihtiyac olmaz. Kiras n da öder, iflte çeflitli aktiviteler için bir miktar bütçe de ay rabilir. Dolay s yla onlar için katk veren fluan n siyasetiyle konufluyorum fluan öyle, bunlar için katk veren insanlara ilerde diyet borcu kalmaz ve bu diyet borcunu ödemek içinde iflte meclis üye adayl, milletvekili adayl konsun da destek ve onay vermez. Hakikatten hak eden millet için siyaset yapacak. Millete hizmet yapacak kifliler siyasette belli noktalara gelir. O insan da seçimde seçilmesi için, aday oldu u dönemlerde de büyük paralar, bedeller ödeyerek seçilmez. O bedelleri de ç karmak için de yani flöyle diyeyim; fleytan n avukatl derler ya fleytana da uymaz. Yani rant için milletvekili olmaz, bakan olmak istemez, belediye baflkan olmaya çal flmaz. Neden? Halk için yapmak arzusun da olur çünkü halk onu seçmifltir o da milyon dolarlar iflte trilyon dolarlar seçim kampanyalar n da seçim kampanyas için harcama gereksimi duymadan sadece bir arabas yla, bir afifliyle yoluna devam eder. Yani temiz siyaset. Vatandafl hep flikâyet ederde, vatandafl n flikâyetin de ne kadar hakl l k pay var bunu realite olarak aç k yüreklilikle koymak gerekir. Y llarca ilçe baflkanl yapt m. Dü ününe gideceksin, senin çiçe ini görmek istiyor, alt n n da takman istiyor gelmedi- in zaman da dar l yor. Bir ara biliyorsunuz benim ilçeye gelip gidiyordunuz iki tane büyük klasör bu flekilde dü ün davetiyeleri dururdu. Bunlar n hepsinin tek bir anlam var her bir davetiye bir küçük alt n birde çiçek demektir. Ve bunlar arkadafllar m zla birlikte karfl l yorduk. Yani yapmad n z zaman, vermedi iniz zaman zor durumda kal yorsunuz, farkl düflüncelere kap l yorlar. fl istiyor, okulda torpil istiyor, emniyette torpil istiyor, belediye de iflinin görülmesini istiyor hep istiyor istiyor. Vatandafl hep istiyor. flte temiz siyasetin kap s n onlar n açmas gerekirken, kendi partilerine destek vermeleri gerekirken, ilçelerini gezmeleri gerekirken onlar bunun yolunu kapat yor. Bu ifli ticarete döndüren insanlar n önünü aç - yorlar. Tabi ki %100 böyle demiyorum. Ama fluan çarklar böyle dönüyor kanaatindeyim. Yerel seçimler yaklafl yor. Yerel Siyasette ilgili neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle baflta bütün aday aday arkadafllar n, bütün parti aday adaylar na baflar lar dilerim. Güzel, bar fl içerisin de diyalog içerisin de hofl görü içerisinde bir seçim kampanyas geçirmelerini temenni ediyorum. Demokratiklik içerisinde birbirleriyle yar fls nlar, kim aday olacaksa. Ondan sonra da bayra onlar devam ettirmesi dile iyle. Baflar lar diliyorum onlara. Bu yerel seçimlerde bu siyasetin içerisinde olacak m s n z Say n Baflkan m? Senin tarz n bu zaten ille de s k flt racaks n. Bende yuvarlamaya çal flaca m ama yuvarlamayaca m. Ben hizmet tarz n kendime benimsemifl bir insan m. Benim zaten tan yan tan yor. Koltuk sevdam ve yahut da herhangi bir yere yap flma gibi bir derdim yok. Hizmet etmek gibi bir derdim var. Ben kendime bunu bir yaflam tarz olarak benimsemiflim. Bu tarzda devam etme çabas içindeyim. Tabi sa olsunlar teveccühler var, arayan insanlar var. Ben tam olarak de erlendirmifl olmamakla birlikte ama yerel seçimlerde herhangi bir imkan söz konusu olursa de erlendirmeyi düflünüyorum. Hayalinizde nas l bir Zeytinburnu var? Zeytinburnu ile birlikte hayat n bir çok aflmas nda o kadar o sorunlar ile karfl lafl yoruz ki. Hastal - m süresince hem devlet hastanelerin hem de özel hastanelerin kap lar n arfl nlad m. Allah eksiklerinin vermesin ama özel hastaneler tam bir para tuza haline dönüflmüfl. fiimdi ald klar katk paylar da % 200 e kadar ç kar l nca Allah oraya yolu düfleni korusun. Bir hastal k için gidiyorsun senden tahlil üzerine tahlil istiyorlar Hiç mi hiç alakas yok sadece para için Yaz k bu para milli servet Devletten de bunlarla ilgili pay al yorlar. Hele postaneler özel tafleron firmalara verildi. Adamlar n postay yerine ulaflt rmak gibi gayretleri yok yar s n da t p yar s çöplerden ç k yor. Sen ise zaman geçti i için elline tebligat ulaflmad için iki kat cezalarla maruz kal yorsun. Hayat m z n içinde bu tarz bir sürü sorun ile karfl karfl ya kal yorsun. Ben evimi yapt r yorum Benden kat bedeli al n yor. Belediye sana senin binan n parseli müsait de il sen bana bunun bedelini ver ben sana park yapaca m diyor. flte has bel kader Zeytinburnu nda iki tane yer alt otopark yap lm fl park paras ödesen dahi gidin arac n z koyun ben park bedeli ödedim buyurun makbuzu deyin yine sizden para al rlar. Para almalar gerekir. Mahkeme yolu aç k ama 5 TL için insan gidip Mahkemelerde u raflmak istemiyor. Vergi mükellefisiniz. Her ay 26 TL hiç KDV kesimizin olmasa dahi bofl bir bedel ödüyorsunuz. 12 Ay boyunca bunu Sizden al yorlar. fiuanda stopaj vergisi veren 1Milyon 560 Bin mükellef var. 2 Milyon 375 Binde vergi mükellefi var. Toplamda 34 Milyon 784 Bin adet yap yor. Her birini 26 TL ile çarpt n zda 911 Milyon gibi yeni para ile bir rakam ortaya ç k yor. Bu flu demek mükellefler hiçbir bedel almadan bunu devlete veriyor. Bu bedelinde ne oldu u hiçbir fleklide belli de il. Bunun haricinde postanede yat rd n z her bir fatura için Sizlerden 1 TL al yorlar. Bana hizmet veriyor ben hizmeti bedelini verirken birde fatura tahsil paras benden al yor. B - rakal m faturay elektrik saatini okurken bile sende okuma paras al yorlar. TRT Pay veriyorsun. Hayat m z vergi olmufl. Fakat Bekleyenden ald m z hizmet ortada. Zeytinburnu nun geçmiflle k yaslarsak flu an da lar kadar fark var. Ben 40 y ld r Zeytinburnu nda yafl yorum. Her aflamada farkl l k var. Kim bir tas su döktüyse hepsine ayr ayr teflekkür ediyorum. Daha iyileri yap labilir miydi Evet. Halk n yarar na olabilecek daha genifl alanlar yeflil alanlar yaratabilirdi. Ben Zeytinburnu nda yönetici olsan tarihi dokular haricinde Mega Kent gibi daha yukar ya yerleflim yaparak daha farkl modern bir flehir oluflturulabilir. Halk n kendi elektri in kendi suyunu üretilebilir dev binalar infla edilebilir. Geri kalan alanlar ise yeflil alan ve sosyal donat alanlar olarak planlanabilir. Amatör Spor ile ilgili düflünceleriniz nelerdir? Sa olsun Cengiz Zafer Bey Zafer spor da Beni As Baflkanl k görevine lay k gördü. Benim zaten Amatör Kulüplere karfl bak - fl m her daim çok s cak oldu. Onlar çok kutsal bir görev icra ediyorlar. Çocuklar m z sokaktan al p spor ile buluflturuyorlar. Veya sokakta kötü al flkanl klara bulaflmas n n önüne geçiyorlar. Bunun için ben elimden geldi- i kadar onlar n yan nda olmaya çal fl yorum. Zafer spor da flu an Bizlerin özeli elimizden geldi i kadar onun baflar s için mücadele edece iz. Gelece imiz çocuklar m z. Etraflar sar lm fl ve hayattan kopar lmak için etraflar sar lm fl. Bende bu çocuklar m z faydas na oldu unu düflündü üm için onlar n yan nday m. Buradan bu kulüplere hizmet den emek veren tüm kardefllerime teflekkür ediyorum. Bundan sonra Ahmet Çelik siyasetin neresinde olacak. Siyaseti B rakt n z m? Bu sorunuza sondan bafllayay m Hiçbir siyasetçi siyaseti b - rakmaz. O çok farkl bir virüstür. Siyaseti ancak gözlerinizi yumdu unuzda b rakm fl olursunuz. Çünkü siyaset Sizin kemiklerinize kadar ifllemifltir. Ahmet Çelik in siyaseti b rakt bir dönem yoktur. Ben siyaseti hep yapar m. Fakat bazen ba lant s z olurum. fiuan an oldu u gibi fluan herhangi bir parti ile ba lant m yoktur. Ben siyaseti millet için yapman n gerekli oldu unu düflündü üm için. Ahmet Çelik bundan önce siyaseti hep yat bundan sonrada hep yapacakt r. Hizmetin sadece bir partiye endekslenerek yap lmas do ru bir tarz de il. Benim parti olsa da olmasa da Ben siyaseti milletim için yap yorum ve bunun için var m. Var olmaya da devam edece im. Zeytinburnu Benim özelim Zeytinburnu d fl nda bir çok partiden gelen il ve ilçe yöneticilikleri tekliflerine s cak bakmad m. Burada siyaset yaparken Bakanl k yap yormufl gibi bir coflkum var. Bunun iktidar veya ana muhalefet partisinde yada baflka bir partide olmas benim için çok önemli de il. Parti faktörü benim için hiçbir fley de ifltirmiyor. Önemli olan Zeytinburnu Hal na hizmet edebilmek. K saca Ben siyaseti Millete hizmet edebilmek için yapar m. Baflar l ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik biz sormasak da sözlerinin sonunda Zeytinburnu Haber in dik duruflundan bahsetti ve bunun için Bizlere teflekkür etti. Çelik ayr ca Yerel Bas na Zeytinburnu Halk n n her kesimi ile destek vermesi gerekti in ve kurdu umuz ve belli bir aflamaya getirdi imiz yay n gurubunu ilelebet yaflamas için herkesin elini tafl n alt na sokmas gerekti ini söyledi.

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

46 bin kişinin nabzı burada atıyor*

46 bin kişinin nabzı burada atıyor* 46 bin kişinin nabzı burada atıyor* * Bakkal Dünyası Dergisi, 45 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı yapan bakkal

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam,

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak

içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak SAYFA 01 Kongre tarihi geri alınıyor AK PART zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd. AK Parti l Baflkanl daha

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa 16-17 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: bilgi@esnafbulteni.com

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: 13834 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye

Detaylı

Baykal gitti, Gandhi geldi

Baykal gitti, Gandhi geldi SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı