90 y l sonra iki yakam z biraraya geldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "90 y l sonra iki yakam z biraraya geldi"

Transkript

1 IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) IRMAK GROUP Since 1974 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Salih Zeki Durmuflo lu na Zeytinburnu sahip ç kt "Mutlu bir Zeytinburnu için birlikte baflaraca z" diyen CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Salih Zeki Durmuflo lu, düzenlemifl oldu u sabah kahvalt s nda, de iflik kesimlerden insanlar bir araya getirerek sevginin ve bar fl n gücünü gösterdi. Haber 8 de Hamilelikte sak ncal durumlar ve do ru bilinen yanl fllar neler? Haber 7 de Yol yaparak bina infla ederek Ülke yönetilmez DP eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, "Pencereden bakarsak, Türkiye'nin çok kötü yönetildi i, sadece bina yaparak, yol ve inflaat yaparak ekonomiyi ayakta tutmaya çal flan bir hükümette karfl karfl ya oldu umuzu görürüz" Haber 12 de Fabrika (Merkez) : Seyitnizam Caddesi No: 134 Zeytinburnu - ST. - Tel: fiube: Merkezefendi Mah. Gümüflsuyu Davutpafla Cd. No: 38/A Zeytinburnu - ST. Tel: HABER YIL: 5 SAYI: 49 Kas m Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi stanbul Merkez: pbx Kastamonu: y l sonra iki yakam z biraraya geldi Asr n projesi Marmaray la 90 y l sonra Zeytinburnu nda iki yakam z biraraya geldi. Aç l fl Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yabanc devlet baflkanlar birlikte yapt. AK Parti tayamül yoklamas yapt Zeytinburnu Haber Yay n Grubu olarak AK Parti Temayül yoklamas n n nabz - n Feshanede tuttuk. AK Parti stanbul l Baflkanl n n, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine yönelik büyükflehir belediye baflkanl ve ilçe belediye baflkanl klar aday adaylar temayül yoklamas, Feshane Uluslararas Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Haber 4 CHP den Cumhuriyet Bayram fiöleni... Haber 5 MHP Fener Alay ve Mehteranla Yürüdü MHP Zeytinburnu ilçe Teflkilat 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay - s yla fener alay ile görkemli bir yürüyüfl düzenledi.mhp Zeytinburnu ilçe Teflkilat mehteranl, fener alayl görkemli bir yürüyüfl imza att. Haber 5 CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kapsam nda gündüz ve gece olmak üzere iki etkinlik düzenledi Akflam saat 19:00 dan itibaren CHP liler Fener Alay için Adliye Meydan na ak n ettiler. Konuflmas na Fatih in dizeleriyle bafllayan Erdo an, "Fatih 1453 te flehre girdi i andan itibaren dizelerinde ifade etti i gibi halk n gönlünü kazanmak için çal flm fl. Bunu bize bir miras olarak b rakm flt r. Hayallerini kuran bu hayali ka tlara planlara projelere döken Abdülmecit ve Abdülhamit e Allahtan rahmet diliyorum. Asr n projesi Marmaray son derece anlaml bir günde hizmete aç yoruz. Bugün 90. y l dönümünü kutluyor. Haber 3 te Zeytinburnu 5. Kez Cumhuriyet çin Kofltu Bu y l 5. si düzenlenen Cumhuriyet Koflusu için Türkiye ve dünyadan yüzlerce kifli Zeytinburnu nda bulufltu Zeytinburnu Belediyesi ile Befltelsiz Spor Kulübü taraf ndan organize edilen koflunun start Zeytinburnu Belediye Baflkanl k binas önünden AK Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Befltelsiz Spor Kulüp Baflkan Naci Sert taraf ndan verildi. Haber 9 da Ahmet Çelik: Ben siyaseti Zeytinburnu halk için yap yorum Cemil Coflkun Budak ve Ekotent Zeytinburnu Projesi AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak ile Aday Adayl sürecini ve Projelerini konufltuk. Zeytinburnu nun sevilen ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik le gelecek ile ilgili projelerini konufltuk ve siyaset hayat na dair çok özel bir söylefli yapt k. Haber 6 da Haber 2 de Ayakkab ve Terlik Dünyas büyümeye devam ediyor Zeytinburnu nda farkl ve Rengarenk ayakkab modelleri dedi inizde akl na ilk olarak Ayakkab ve Terlik Dünyas geliyor. Bizde Ayakkab Dünyas n n baflar hikâyesini Firman n Sahibi Mehmet Nezir lgörmüfl ile konufltuk. Sinoplular Derne inde Görkemli Kongre Zeytinburnu Sinoplular Derne i 10.Ola- an Genel Kurulunu Kazl çeflme Kültür Merkezinde görkemli bir flekilde yapt. Haber 13 te Haber 11 de Zeytinburnu Merkez Telekom ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I Otomatik Kepenk Panjur Alüminyum Do rama Cam Kap Stor Sineklik Küpeflte Konpozit Cephe Kaplama PVC Sistemleri Nuripafla Mah. 14.Sokak No: 29 Zeytinburnu Befltelsiz Mahallesi 75/9 Sokak No:4 Zeytinburnu Tel:

2 02 GÜNCEL KASIM 2013 Cemil Coflkun Budak ve Ekotent Zeytinburnu Projesi AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak ile Aday Adayl sürecini ve Projelerini konufltuk. AK Parti Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Yüksek Mimar Cemil Coflkun Budak S Z YAKINDAN TANIYAB L RM Y Z? Önce size flunu söyleyim. 38 y ld r Zeytinburnunda yafl yorum. Zeytinburnunun gecekondudan kentleflmeye geçti i sureci mimar olarak bizzat yaflad m.ak p giden süreci iyi yönde katk koymak için elimden geleni yapt m.birçok STK kuruculuk ve görev yapt m.yaflad m kenti daha yaflanabilir olmas için Radyo programlar yapt m. Kentlilik bilincini Yaflad m Kent stanbul program yla art rmaya çal flt m. E itimden Sa l - a ve Çevreye, nsan haklar ndan demokras n n geliflmesine, STK lardan yerel yönetimin geliflimine birçok konuda sorumlu bir vatandafl olarak elimden geleni yapmaya çal flt m. Zeytinburnu halk flahidimdir. En az ndan vicdan m rahat elimden geleni yapmaya çal flt m. Zeytinburnu halk yapt klar m n flahididir.benim tek dayana m halk,zeytinburnu halk d r. Benim bu sahada izim var. 28 y ld r Zeytinburnunu yönetmeye haz rlan yorum. Projelerimi y llard r halk m zla paylafl yorum.birçok projem hayata geçti. Geçmeyenlede benim dönemimde benim ve arkadafllar m n yönetimimde bize nasip olur inflallah.bugün olmazsa yar n.durmak yok yola devam. N Ç N ADAY ADAYI OLDUNUZ? 1999 depremi bizim için bir musibetti.çirkin çarp k kentleflmeye son verilip yeni sa l kl bir yap fllaflman n gerçekleflmesinin önü aç lm flt.herkes bafl n önüne e ip düflünme f rsat bulmufltu.biz ne yapt k kit kaynaklar m zla kendimize mezarl k yapt k der gibilerdi.bu firsati sa l kl dönüflüm projeleriyle de erlendirmek gerekirdi.bakanlar Kurulu Zeytinburnunu pilot bölge ilan ederek önümüzü açt.uygulanacak yöntem afla yukar belliydi.yetkili arkadafllar çözüm projeleri üzerinde çal flt Bizde bofl durmad k önce teorik e itimini ald k.dünyadaki örneklerini inceledik ve bunu Kentsel Dönüflümde Zeytinburnu Örne i olarak projelendirdik. YEN ZEYT NBURNU PROJEN Z HAKKINDA B LG VER RM S N Z? Kentsel dönüflüm bir kentin tüm bileflenleriyle yeniden planlanmas d r. fiehre planl bir müdahale ile gerçekleflir. Gecekondu alanlar nda kentsel dönüflüm projesi uygulamak, yap laflmas tamamlanm fl alanlara istinaden çok daha kolayd r. Ancak Zeytinburnu gibi önce gecekondu kenti iken imara aç lmak suretiyle yap laflmas n büyük oranda tamamlanm fl yan birinci dönüflümü gerçeklefltirmifl bir yerde ikinci bir dönüflümü gerçeklefltirmek daha güçtür. Ama gelifltirilecek yeni strateji ile çözümsüz de ildir. Bizde bunu yapt k. Poje modelini haz rlad k. B RE B R DÖNÜfiÜM YAPAB LECEKM S N Z? Bire bir Kentsel Dönüflümün uygulanabilirli ini çeflitli bilimsel çevrelerde tart flt k.sahaya indik anketler yapt k.ortaya Ekokent yeni Zeytinburnu projesi ç kt. Bu projenin içeri inde stanbulumuzun bir parças olarak Gelecekteki Zeytinburnu nas l olmal vizyonu var. Ekokent Zeytinburnun gelece i var. Neden mi? Herfleyden önce Zeytinburnu halk bunu hak ediyor.bu model hem rantab l hem rasyonel,maksimum fayda sa l yan uygulanabilir bir mödeldir. Projenin baflar s halk n kat l m na ba l d r.o halde halk n kat l m n sa lamak için gerekenin yap lmas ana hedef olmal d r. Vatandafl n beklentilerine cevap vermek laz m.fazla bilimsel konulara girmeyece im.zeytinburnunda arazi de- erleri oldukça yüksektir.bizim uygulayaca m z model sürdürülebilir bir modeldir.ve karl bir mödeldir. Ça dafl yaflanabilir bir Zeytinburnu için ne gerkiyorsa bu projenin içinde var.bu mödel kimsenin cebinde para ç kmadan uygulanabilir. Hep birlikte bunu temellerini ataca iz inflallah. Yap lacak fleyin bafl nda planlama gelmektedir.önce planlamay gerçeklefltirmek laz m. Sonra vatandafla diyoruz ki sizi kisa bir süreli ine bir y l bilemedin iki y l (proje süresine göre)baflka bir yerde misafir ediyoruz.bir y l sonra yeni eviniz hizmetinizde.ak Parti hizmet anlay fl budur.zira art k iflimiz daha kolaylaflm flt r. mar kanununun 73 maddesine istinaden yap maya çal fl lan dönüflüm art k hükümetimiz taraf nda ç kar lan yeni düzenlemeler ile kolayca gerçeklefltirilebilir ve önümüz aç lmifltir.yeterki kat l mc ve ak lci bir projeyle vatandafl n karfl s na ç kal m.bizde bunu yapmaya çal fl yoruz.projenin detaylar ve Zeytinburnu.com sitelerimizde bulabilirsiniz. YEN ZEYT NBURNU PROJESN N AYRINTILARINDA NELER VAR? Bire bir dönüflüm yüzde yüz dönüflüm demek,nire bir dönüflüm,zeytinburnunda herkesin dairesinin m2 kadar daire dükkaninin m2 kadar dükkan sahibi olmasi demek, Bire bir dönüflüm,hayallerimizdeki projelerin gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm,zeytinburnu'na yak flan vizyonun gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm, ortak akl n projesinin gerçekleflmesi demek, Bire bir dönüflüm, zeytinburnulu'yu zeytinburnu'nda tutanbir projenin gerçekleflmesi demek ALT PROJELER * 1.8. Kaymakaml a Zeytinburnu Misafirhanesi Projesi. * 1.9.Belediye Hastanesi Projesi (Yedikule) * 1.10.Kazl çeflme Camii Projesi: * Zeytin kule Projesi: Zeytinburnu nu simgesi olacak * 1.12.Zeytinburnu Yeni Trafik Düzenleme Projesi: Zeytinburnu nun girifl ç k fllar na yeni düzenlemeler getiriyoruz. * Sivil toplum kurulufllar koordinasyon merkezi projesi: * 1.14.Zeytinburnu fiehir Lokali projesi: Kazl çeflmedeki Belediye Hizmet binas n fiehir Lokaline dönüfltürece- iz. Zeytinburnu nun bir flehir lokali yok. Binan n çat kat n restaurant olarak düzenleyece iz.50 y ld r Zeytinburnu nda oturan vatandafllar m z fleref üyemiz olacak ve lokalde birçok hizmetten ücretsiz yaralanabilecek. * 1.15.Kazl çeflmeye aç k hava tiyatrosu projesi: * 1.16.Kazl çeflme su sporlar merkezi Projesi * 1.17.Ç rp c Çay r Rehabilitasyon Projesi: * 1.18.Zeytinburnu Lido Projesi: Sahildeki kay khanenin önüne Zeytinburnu Lido +deniz müzesi projesi haz rlad k. * 1.19.Zeytinburnu Spor Kompleksi Projesi: Uzak Do u Sporlar Merkezi: Zeytinburnu na uzak do u sporlar merkezi ve atletizm okulu projelendirdik * 1.20.Zeytinburnu fuar merkezi Projesi: Zeytinburnu ilçemizin uluslar aras festivaller düzenlemesini sa layacak altyap y projelendirdik. * 1.21.Zeytinburnu Teknoloji Gelifltirme Merkezi Projesi:AR-GE gelifltirme merkezini Maltepe de projelendirdik. * 1.22.Zeytinburnu Deri ve Tekstil Meslek Yüksek Okulu Projesi: Zeytinburnu gelifltirme ve tan tma vakf n kurulacak. * 1.23.Kazl çeflme Turizm Merkezi Projesi: * 1.24:Her Mahalleye Bir Sa l k Oca Projesi: * 1.25:E itim Yap lar n Yenileme Projesi: * 1.26 :Zeytinburnu Ekolojik Yaflam Merkezi Projesi * 1.27 : Zeytinburnu monografi müzesi projesi * 1.28 :Zeytinburnu fiehir merkezi Projesi * 29 :Zeytinburnu Manzara Teras Projesi * Her Mahalleye bir Gençlik Merkezi Projesi flte bütün bunlara sahip olan Zeytinburnu için güvenle yaflanabilinir sa l kl, ça dafl bir kenttir diyebiliriz.bu proje Zeytinburnu nun gelece inin projesidir.2023 Sonras nda kentsel dönüflümde büyük yol kat edilmifl geliflmifl ekokent Zeytinburnu nun vizyonel bak fl projesidir. Ülkemizin k t kaynaklar n maksimum fayda sa layacak sürdürülebilir örnek bir projeye için kullan lmas çok önemli bir örnek olacakt r. Deprem kufla- nda yer alan ülkemizde bundan sonra uygulanacak deprem odakl projelerde kolayl k tecrübe paylafl m ve ekonomiklik sa layacakt r. Bu projede yer alan kifliler Çocuklar m z n gelece inin tesisinde sürdürülebilir bir proje çok önemli bir karara imza atacaklar n n bilinciyle bu projenin oluflturulmas ve yürütülmesine kat lman n huzurunu paylaflacaklard r Zeytinburnu'na yak flanda budur.desteklerinden dolay önce Zeytinburnu halk na vede teflkilat mensubu arkadafllar ma teflekkürü bir borç bilirim. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARI HAKKIMIZDA Mega Dent A z ve Difl sa l kurumlar ; kap lar n hastalar na açt günden, bugüne kadar stanbul ve Ankara da bu alanda en etkin ve en kaliteli sa l k hizmetleri sunmaktad r. Mega Dent a z ve difl sa l - kurumlar baflar s n 'Hasta memnuniyeti her fleyin üstündedir' ilkesinin tavizsiz bir uygulay c s olmas na borçludur. Kurumlar - m z; a z ve difl sa l hastal klar ile bu alandaki koruyucu sa l k hizmetlerinin verilmesinde hizmete bafllad ndan beri güvenli tek adrestir. Mega Dent kurumlar ; A z ve Difl sa l - ile ilgili yen teknolojilerin takibi konusundaki hassasiyetimiz ve önemli at l mlar m zla, alandaki iddias n ve baflar ç tas n yükseltmeye devam edecektir. Mega Dent A z ve Difl sa l kurumlar n n ilki 2005 y l nda Ankara A z ve Difl sa l poliklini i olarak Keçiören de hizmet vermeye bafllad m2 kapal alanda hizmet veren poliklini imiz, deneyimli uzman hekim kadrosuyla k sa zamanda hastalar n n takdir ve belgelerini kazanmay basard. Polikliniklerimizin kinci flubesi 2007 y l nda Ankara Bat kent te aç ld. Ard ndan 2008 y l nda Kent Koop Atlantis flubemizi 2009 da, Küçük Esat Ankara flubemizin aç l fl n gerçeklefltirdik. Hastalar m zdan gördü ümüz yüksek takdir ve be eni Bizleri; yurtd fl hastalar m za hizmet aç l m na yöneltti. Bu ba lamda Avrupa ya ac lan bir kap olarak stanbul Zeytinburnu flubemizi 2013 y l nda faaliyete geçirdik. Ortaya koydu umuz yeni ve farkl hizmet anlay fl ile Mega Dent kurumlar baflar s n k sa zamanda bir kez daha kan tlam fl oldu. H ZMETLER M Z MPLANT ( Vidala Yöntemi ile Difl kazand rma) ORTODONT (Tel Tedavisi) PEDODONT (Çocuk Difl Hekimli i) ENDODONT (Kanal Tedavisi) PROTET K D fi TEDAV S (Estetik Difl Tedavisi) PER ODONTOLOJ ( Difleti Tedavisi) A IZ D fi VE ÇENE CERRAH S PROTEZ RESTORAT F D fi TEDAV S A z ve Difl sa l n n öncü kurulufllar ndan MEGA DENT Ankara n n ard ndan yeni flubesi ile stanbul nda Zeytinburnu nda STANBUL fiubem Z Zeytinburnu ANKARA fiubeler M Z Keçiören Merkez Bat kent/kardelen Bat kent/atlantis Küçükesat Mega Dent Üç katl görkemli yeni binas nda Zeytinburnu nda Siz De erli Hastalar n hizmetinde. 16 Poliklinikle hizmet veren yeni flubemizde, ayn anda 16 hastan n tedavi yap l yor. S ZE B R TRAMVAY KADAR UZA IZ Zeytinburnu Mihatpafla Tramvay Dura n n yan bafl nda hizmet veren Mega Dent Zeytinburnu fiubesi stanbul Havaliman na ise sadece 15 dakika uzakl kta. LET fi M: Befltelsiz Mahallesi 75/2 Sokak No:164 (Mithat Pafla Tramvay Dura Karfl s ) Zeytinburnu/ stanbul Tel:

3 KASIM GÜNCEL 03 Zeytinburnu'nu Kilitleyecek otel inflaat Zeytinburnu Tercüman Konutlar n n yan bafl nda E-5 ba lant yolunda bafllayan otel inflaat h zla yükseliyor. Bir dönem gecekondu flehir olarak an lan Zeytinburnu son 10 y lda rantç lar n hedef tahtas haline geldi. Zeytinburnu nu çepe çevre saran dev gökdelen ve rezidanslar yemiyormufl gibi flimdi de yol üzerlerine otel inflaatlar bafllad. Zeytinburnu nun son y llardaki öncelikli sorunu haline gelen trafik ve yo unluk hesab yap lmadan verilen gökdelen ve otel ruhsatlar birkaç y l içinde ilçemizi yaflanmaz hale getirecek. stanbul Siluetini mahveden ve ülkenin gündemine oturan Onalt Dokuz Gökdelenleri ile Mahkemenin verece i nihai karar beklenirken bir ucubede sessiz sedas z Zeytinburnu Cevizliba E-5 Ba lant noktas nda yükseliyor. CEV ZL BA A DUBLE TREE MERCUR1YY Zeytinburnu nun tafl topra otel oluyor desek yeridir. Kültür Vadsi Porjesi içinde bir çok otel projesi yer al yor. Topkap daki Yeflil Plaza n n bulundu u yere ikiz otel yap laca n duyurmufltuk. Daha önce Siluet ayar na tak lan otelin inflaat bafllad. Tercüman Konutlar n n yan bafl nda. nflaat, k ymetli madenler, döviz ve turizm alanlar nda yat r mlar bulunan Niziplio lu Group, söz konusu arsay geçen y l sat n ald. Nizipo lu ailesinin oteli 216 odal, 500 yatakl ve 5 y ld zl olacakm fl. flletmesi içinse Hilton la anlafl lm flt fakat bu anlaflma bozuldu. Niziplio lu Group, Accor Grubu'nun Mercury markas yla el s k flm fl.otel CEV ZL BA A DUBLE TREE MERCURYY olacak. OTEL N 15 KATI KES LM fit Tarihi Yar mada'dan sonra Büyükflehir Belediye Meclisi Zeytinburnu'nda 85 metre olarak imar verilen otelin yüksekli ini 45 metreye düflürdü. Topkap D- 100 karayolunun hemen yan nda yeralan arazide 30 katl otel yapmay planlayan flirketin talebi siluet çekincesi nedeniyle 15 katla s n rland. Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde 2 dönüm arazide otel infla etmek isteyen Zir-Ve Yap, imar art fl için Büyükflehir Belediyesi'ne baflvurdu. Haziran ay nda belediye meclisi 2,5 emsal inflaat izni ve 85 metre yükseklik serbestli i verilerek baflvuru kabul edildi. Arsada inflaata bafllayabilmek için temmuz ay nda belediyeye baflvuran flirketin talebi olumsuz örnek teflkil edebilece i gerekçesiyle ertelendi. Ekim ay nda yeniden getirilen talepte, 2,5 emsal inflaat alan ve 85 metre yükseklik flartlar - n n alt planlara ifllenmesi belirtildi. Zeytinburnu Belediye Baflkanl taraf ndan Büyükflehir Belediye meclisine iletilmiflti. mar ve Bay nd rl k Komisyonu'nda otel alan olarak belirlenen arazide 85 metre yükseklik 40 metre düflürülerek 45'e çekildi. 30 kat yüksekli inde otel infla etme izni veren plan de iflikli i 15 kata çekildi. Teklif belediye meclisi taraf ndan oyçoklu uyla kabul edildi. Niziplio lu Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Niziplio lu "Projelerimiz de iflecek ama karara sayg l olaca z demiflti. BU YO UNLU U ZEYT NBURNU KALDIRMAZ Park yeri yüzünden iki ay önce Seyitnizam Mahallesinde komflusu vurarak öldüren olayda gösteriyor ki Trafik ve Park lçemizin öncelikli sorunu haline gelmifl. Akflam saatlerinde Ambarlardan Zeytinburnu na girifl ve Zeytinburnu meydan ndan E-5 ç k fl neredeyse imkans z hale geldi. Rauf Denktafl Caddesi üzerindeki trafik sorunu bir türlü çözülemezken en don çare olarak yine fatura Zeytinburnu Halk na kesildi ve EDS denetimi ile cadde üzerine park yasa getirildi.fiimdi ise ayn yol üzerine yap lan olan Hilton Double Tree MERCURYY tek kelimeyle Zeytinburnu nun E-5 ile ba lant s kesecek. nflaat süresi boyunca tek fleridi kapatan inflaat firmas Zeytinburnululara çile yaflatmaya bafllad. Belediye bu inflaatlara niçin ruhsat verir herkesin kafas ndaki ortak soru? Zeytinburnu Meclisinde Bütçeye Onay Zeytinburnu Belediyesi nin 2014 y l bütçesi 202 milyon TL olarak Belediye Meclisi nde oy çoklu u ile kabul edildi mali bütçesi ve performans program görüflmelerinde; gruplar ad na AK Parti den Ayd n Ç r kç, CHP den de M. Ercihan Ekfli söz ald. AK Parti den Mehmet Türkmen, Cahit Bayram, Hamiyet fiahino lu, CHP den Fikret Konya, Cengiz Bahçekap l ve lkay Biber ise flahsi olarak söz al p bütçe ile ilgili görüfllerini aç klad. Konuflmalar n ard ndan elefltirilere cevap veren Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, askeri lojmanlara yap lmas planlanan park ile ilgili mecliste oluflan ittifak görüntüsünden dolay duydu- u mutlulu u dile getirdi. Hayat felsefesi olarak herkesi öz kardefli olarak gördü ünü belirten Baflkan Ayd n, 15 y ll k icraatlerimiz ortada. Asla flu bölge bu bölge, zengin fakir ayr m yapmay z. Öncelik garibana ve kimsesizedir. Herhangi bir ayr m kesinlikle söz konusu de ildir dedi. Hizmetlerin parayla yap ld n bunun da zenginleflen halktan yada bölgeye gelecek zenginlerinden al nacak vergilerle mümkün olabilece ini anlatan Baflkan Ayd n, Askeri lojmanlara yap lmas düflünülen park için milyon liraya ihtiyaç var. Merkez Evleri gibi projeler olmasa bunu yapabilir miyiz? fleklinde konufltu. Zengin bütçeyi iyi kullanarak Zeytinburnu nu mutlu ve huzurlu bir kent haline getirme hedefi ile yola ç kt klar n bunda da baflar l olduklar n dile getiren Konuflmas na Fatih in dizeleriyle bafllayan Erdo an, "Fatih 1453 te flehre girdi i andan itibaren dizelerinde ifade etti i gibi halk n gönlünü kazanmak için çal flm fl. Bunu bize bir miras olarak b rakm flt r. Hayallerini kuran bu hayali ka tlara planlara projelere döken Abdülmecit ve Abdülhamit e Allahtan rahmet diliyorum. Asr n projesi Marmaray son derece anlaml bir günde hizmete aç yoruz. Bugün 90. y l dönümünü kutluyor. Yurt içi ve yurt d fl nda 90. y l coflkusunu yafl - yoruz. Özellikle bugün açmak istedik. Bu büyük projeyle hem cumhuriyetimizi yüceltiyoruz. Bugün yaflad m z gurur cumhuriyetimiz demokrasimiz birlik ve kardeflli imizin gururudur. Türkiye infla etti i demir a larla gurur duyuyordu. Deniz, hava, kara, demir yolu a lar n kat kat art rarak benzer bir gururu Baflkan Ayd n, flunlar söyledi; Stratejik plan, bütçeyi her kesimden insanlarla görüflerek yapt k. nsanlara hizmet çok güzel bir olayd r. Ben Zeytinburnulular n hizmetkar y m. Belediye hizmet için var. Ben ve personelim ile bu halk n hizmetindeyiz. Baflta bu bütçeyi 60 kat na yükselten Zeytinburnu halk olmak üzere, oluflmas nda eme i geçen personele ve meclis üyelerine teflekkür ederim. Gelecek bugünden çok daha güzel olacak Konuflmalar n ard ndan yap lan oylamalarda; Baflkan Ayd n n ça r s na ra men CHP nin ret oyu verdi i performans program 22 ye karfl 13, mali bütçe de 22 e karfl 9 oyla kabul edilerek 202 milyon TL olarak belirlendi. Zeytinburnu Belediyesi nin 2014 y l bütçesi 202 milyon TL olarak Belediye Meclisi nde oy çoklu u ile kabul edildi.2014 mali bütçesi ve performans program görüflmelerinde; gruplar ad na AK Parti den Ayd n Ç r kç, CHP den de M. Ercihan Ekfli söz ald. AK Parti den Mehmet Türkmen, Cahit Bayram, Hamiyet fiahino lu, CHP den Fikret Konya, Cengiz Bahçekap l ve lkay Biber ise flahsi olarak söz al p bütçe ile ilgili görüfllerini aç klad. Belediye Meclis Baflkan Özcan Do an CHPMeclis Üyesi Av. Resmîye Göç söz almak isteyince Baflkan Özcan Do an mevzuata uygun olmad n öne sürerek Göç e yafl yoruz. Cumhuriyeti ilan edilen giden yolu süreci hiç unutmad k. Gazi Mustafa kemal buradan samsuna ulaflmak için k r k bir gemiyle Karadeniz in ç lg n dalgalar yla mücadele etmifltir. Allah flehitlerimize rahmet etsin. Cumhuriyetin kurulufluyla özellikle bafllayan ulaflt rma projeleri bu tecrübenin neticesidir. Yol medeniyettir dedik. 11 y lda 17 milyon kilometre yolu yap - lanlar n üzerine ilave ettik. Cumhuriyetin kazan mlar na yenilerini ekledik. nfla etti imiz yollarla sadece flehirleri de il gönülleri de birbirleriyle buluflturduk. Uzaklar yak n ettik. Bugün 50 havaalan n aflt k" dedi. söz hakk vermedi. AK Parti Grup Baflkan Mehmet Altuntafl ise zorbal k yap ld n öne sürdü. Bu flekilde söz hakk verilmeyece ini söyledi. Bu tart flma yaklafl k 10 Dakika sürdü. Bu tart flman n ard ndan Grup ad n Mercihan Ekfli söz ald. Bu son toplant m z say l r bunu germe e gerek yok herkes görüflünü k sa k sa söylesin dedi. Ekfli, Bizde bütçe görüflülmüyor sadece oylan yor. Baflkan n en önemli görevi bu bütçeye kaynak koymakt r. Ama görülüyor ki ortada kaynak yok. Baflkan n deneyimi artmakla beraber k r c l da paralel olarak artt. Mesela Baflkan Kentsel Dönüflün konusunda Bize karfl gösterdi i tepki ortayd. Yine partisin toplant s nda Gezi olaylar na kat lan vatan haini diyor. Biz vatan haini de iliz. Taksimdeki yeflil alan koruyanlara teflekkür etmek Baflbakan Erdo an Marmaray'la Herkes gurur duysun Baflbakan Erdo an 'Asr n Projesi' olarak tan mlanan Marmaray' n aç l fl nda konufltu. 4 DAK KAYA NECEK Marmaray n sadece iki k tay birbirine kavuflturmakla kalmad - n ifade eden Erdo an, "150 y l öncenin hayallerini buluflturuyor. Bu aziz milletin öz güveniyle inand zaman neleri yapabilece ini gösteren bir iman ile buluflturuyor. Marmaray sadece bir stanbul projesi de il ayn zamanda bir insanl k projesidir. stanbul un oldu u kadar 81 vilayetin projesidir. De erli mevkidafl m güzel bir fley söyledi. nflallah Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar olur mu olur. Bir bar fl dayan flma projesidir. Japonya ile baflka bir ad - m at yoruz. Sinop taki nükleer enerji projesi Japonya, Fransa Türkiye olarak birlikte infla edece iz. Sevgiyi muhabbeti aflk da k talar aras nda tafl yacak de otomobillerin geçece i tüp geçi de bitiriyoruz ayn y l 3. köprü de bitmifl olacak. 76 milyon milletinin de dost ve kardefl tüm dünya halklar n n bilmesini isterim ki biz Marmaray bar fl n, dostlu un ve sevginin üzerine infla ettik. Bizi sevsin ya da sevmesin bize oy versin ya da vermesin herkes gönül rahatl içinde bu büyük yat r mla gurur duysun. Biz bafllad k ve tamamlad k. Marmaray hepimiz, milletimiz eseridir. Denizin alt na infla edece imiz di er tüp geçitle de Marmaray a bir kardefl kazand raca z. Küresel ölçekli projelerimize yenilerini ekleyece iz. stanbul u h zl trene y l sonuna kavuflturaca z. Bir ulafl m projesi oldu u kadar tarihin alt n harflerle yazaca bir sanat eseri oldu. Azami bir çevre hassasiyetiyle hareket ettik. Tarihi bulgular ortaya ç kard k. Bugünden itibaren iki k ta aras ndaki yolculuk süresini sadece dört dakikaya indiriyoruz" ifadelerini kulland. Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün iste i üzerine Baflbakan Erdo an Marmaray baya maliyetli oldu ama hadi bakal m 15 Gün bedava olsun dedi. yerine vatan haini demek nas l bir bak fl aç - s d r dedi. AK Parti ad na söz alan Meclis Üyesi Ayd n Ç r kç ise kalem kalem Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibinin kale kalem gerçeklefltirdi i yat r mlar anlatt. Ve Zeytinburnu Belediyesinin kaynaklar güzel kullanmas sonucu bu fleklide yat r m yap l biliyor. Bu fleklide bütçemiz 60 kat büyümüfltür dedi. CHPMeclis Üyesi Cengizhan Bahçekapl yapt konuflmaya diksiyon vurgusu ile bafllad. AK Partililerin diksiyonu Bizden çok iyimi diye sordu. Zeytinburnu Belediyesi Performans bütçesinin sadece kitapç ktan ibaret oldu unu söyledi. Bu bütçe gerçekçi haz rlanmal ve tahmini olmamal d r. Bu Performans bütçesi kat l ml olarak haz rlanmam fl her y l farkl kitapç kta ayn cümleler ile haz rlanm flt r dedi.. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun 90.y l ilçemizde de büyük bir coflkuyla kutland. Merkezefendi stad ndaki kutlama töreni ise muhteflemdi. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunun 90. y l nedeniyle tebriklerin kabulü ilçemizde Zeytinburnu Belediyesi nde yap ld. Kaymakam Ufuk Seçilmifl tebrikler için ilk gelen kifli oldu.. Garnizon Komutanl Temsilcisi - Zeytinburnu Askerlik fiube Baflkan Personel Yarbay Ali Koluac k, Belediye Baflkan Murat Ayd n; tebriklerin kabulü için gelen Kaymakaml k Özel Yaz flleri Müdürü Mustafa YALÇIN, okul müdürlerimiz, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarlar, K br s Gazileri temsilcileri ile bayramlafl rken bu kez hiç bir siyasi kuruluflun bayramlaflmada bulunmamas dikkat çekti. Kaymakam Ufuk Seçilmifl konuflmas nda, Türk Milletinin tarihte efli benzeri görülmemifl kahramanl k destanlar yazarak gerçeklefltirdi i Milli Mücadelenin sonunda kurdu u Cumhuriyetimizin 90. y l Zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i Genel Kurul lan Zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i Genel Kurul afla daki lana göre yap lacakt r. Tüm üyelerine duyurulur.zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birli i yönetim kurulunun alm fl oldu u ola anüstü genel kurul karar sonucu, genel kurul toplant s tarihinde, Hasan Do an tesisleri kafetaryas (Adres; Turan Günefl Cad. benzinlik arkas ) adresinde afla da belirtilen gündemde saat 19:30'da yap lacakt r. Yeterli ço unluk sa lanamad taktirde ikinci toplant tarihinde ayn saatte ve ayn gündemle tekrarlanacakt r. Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birli i'nin tüm üyelerine duyurulur. Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Aç l fl ve yoklama 2- Kongre Baflkanl k Divan seçimi 3- Sayg duruflu ve stiklal Marfl 4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzakeresi 5- Yönetim ve Denetim kurulu ibras 6- Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüflülerek onaylanmas 7- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi 8- Tüzük de iflikli i 9- Dilek ve temenniler 10- Kapan fl Zeytinburnu Belediyesi Hasan Do an Spor Tesisleri Veliefendi Mah. Turan Günefl Cad. No.65 Zeytinburnu / STANBUL Tel: Cumhuriyet bayram nda büyük Coflku dönümü olan bu günü büyük bir coflku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Bayram m z kutlu olsun.cumhuriyet; yüce Türk milletinin binlerce y ll k tarihinde ulaflt en parlak, en muhteflem zirvedir. Cumhuriyetimizin kurulufl süreci de Milli Tarihimizin kaydetti i en büyük ve en flanl mücadelelerden biri olmufltur. Bu Mücadele. Toplum olarak yanm fl, y k lm fl, istila edilmifl bir co rafya üzerinde yeniden diriliflimizin ifadesidir dedi. Hukuk Dan flmanlar Av. Fethi Ahmet Alparslan Av. Harika Alparslan Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Y l:5 Say : 49 KASIM 2013 mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Taylan DEM RELL Yefliltepe Mah. 54/1 Sk. No: 1/A Zeytinburnu/ stanbul Tel: (0212) GSM: (0536) ZEYT NBURNU HABER YAYIN GRUBU Zeytinburnu Haber Gazetesi Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM (0212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Grafik Tasar m Akademi Bas n Yay n

4 04 S YASET KASIM 2013 AK Parti Temayülünün Nabz n tuttuk Zeytinburnu Haber Yay n Grubu olarak AK Parti Temayül yoklamas n n nabz n Feshanede tuttuk. AK Parti stanbul l Baflkanl n n, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine yönelik büyükflehir belediye baflkanl ve ilçe belediye baflkanl klar aday adaylar temayül yoklamas, Feshane Uluslararas Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Kurban Bayram coflkusu AK Parti stanbul Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç Zeytinburnu Haber Gazetesine özel temayül yoklamas - n de erlendirdi.dalk l ç "Bundan önceki seçimlerde de bu temayül yoklamas n teflkilatlar m zda uygulad k. Temayül yoklamas n üçüncü kez yap yoruz. nflallah bunun da ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum" dedi. stanbul il ve ilçe belediyelerinin aday tespitlerinin yap lmas için temayül yoklamas yapt klar n, dün itibariyle 16 büyükflehir belediyesinin il ve ilçelerinde temayül yoklamas n n yap lmaya baflland n ifade etti.fiu an yapm fl oldu umuz temayül yoklamas yla, teflkilatlar m z n büyükflehirde ve ilçelerde görmek istedi i belediye baflkan adaylar n, e er belediyesi bizdeyse o belediye baflkan yla da ilgili görüfllerini al yoruz" diyen Dalk l ç, temayül yoklamas nda il yönetim kurulu, kad n ve gençlik kollar, belediye meclis, il genel meclis üyelerinin yan s ra belediye baflkanlar n n oy kullanaca n, milletvekillerinin ise hem büyükflehirde, hem de ikamet ettikleri ilçelerde yoklamaya kat lacaklar n söyledi. En önemlisinin de teflkilat mensuplar n n özgürce oy pusulas n n en alt k sm na kimi büyükflehir veya ilçe belediye baflkan görmek istiyorsa ismini yazabilecek olmas oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: Bizde olan belediyelerde en alta bir isim, bizde olmayan belediyeler için ise iki isim yazabilecekler. Burada alm fl oldu umuz sonuçlar belediye baflkan adaylar n n belirlenmesinde önemli bir veri olarak kullan lacak. Bundan önceki seçimlerde de bu temayülü teflkilatlar m zda uygulad k. Temayül yoklamas n üçüncü kez yap yoruz. nflallah bunun da ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyorum. fiu anda 5 bin 640 civar nda üye taraf ndan ilçeler, 5 bin 500 civar nda üye taraf ndan da büyükflehir belediyesi için oy kullan lacak. Teflkilatta görev alan, yönetici konumunda çal flan arkadafllar m z n tamam kullanacak. Ancak mahalle temsilcilerimiz, ayn zamanda bulunduklar ilçelerde de oy kullanabilecekler. Çok genifl kat l ml bir temayül yoklamas olacak dedi. Zeytinburnu lçe Baflkanl n Anakent ve lçe Belediye Baflkanl temayül yoklamas n n yap ld stantlar da ziyaret ettik. AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver gün boyu temayül yoklamas n n yap ld Feshaneden ayr lmad ve Milletvekilleri ile temayülün nabz n tuttu. Temayül yoklamas na Partililer büyük ilgi gösterdi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Baflkan Yrd. Gökhan Kasap, Zeytinburnu Meclis üyeleri ve Belediye Baflkan Aday Adaylar Eyüp Topal, Cemil Coflkun Budak ve Ayhan Karc temayüle kat larak Teflkilat n nabz n tuttular.temayül yoklamas, 16.00'da sona erdi. Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç Meclis Üyeleri içinde önümüzdeki günlerde temayül yoklamas yap laca - n Zeytinburnu Haber Gazetesi ile paylaflt. Zeytinburnu nda lk Bayramlaflma program Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat nda Kurban Bayram n 2.Günün Saat 10: 00 da lçe Binas nda yap ld.her bayramda oldu u gibi bu bayramda da Ak Parti Teflkilatlanmadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem, ilk olarak Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat n n bayramlaflma program - na kat ld. Programa ayr ca Milletvekilleri Sevim Savafler, Osman Aflk n Bak, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, Baflkan Yard mc lar Y ld - r m Emen, Metin Develi, Hüseyin Arslan, Ak Parti Zeytinburnu Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve teflkilat üyeleri kat ld. Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, bayramlaflmaya kat lan herkese teflekkür ederek, herkesin bayram n kutlad lar. Milletvekilleri Sevim Savafler, Osman Aflk n Bak ise AK Parti Hükümetlerinin ve Baflbakan Erdo an n Ülkemizi Türkiye yi nas l de ifltirdi ini ve ça atlatt yla ilgili mesajlar verdiler. Osman Aflk n Bak Yurtd fl nda Baflbakan Erdo an n alt etmek için birçok plan n yap ld n ve planlar bozmak için AK Teflkilat n daha çok çal flmas gerekti ini söyledi. Ak Parti genel baflkan yard mc s Ekrem Erdem ise konuflmas nda; Bayram n ikinci günü sabah saat 10 da bu salonu t kl m t kl m dolduran teflkilat mensuplar m za teflekkür ederek hepinizin bayram n kutlamak isterim. Bayram günü uzun siyasi konuflmalar yapmak do ru de il. Ama s k s k bir araya gelemedi imiz için bir araya gelme f rsat m z oldu u zaman da yapt m z çal flmalar hakk nda sizleri bilgilendirmek isterim. fier güçler partimizin baflar s z olmas için gece gündüz çal fl yor. Elhamdüllah halk m z yapt m z çal flmalar görüp girdi imiz her seçimde oyumuzu art rd lar. Biz de bu teveccühe lay k olabilmek için çok çal flt k ve güzel ifller yapt k. Gezi olaylar ile neler yap lmak istedi i ortada. CHP Belediyelerinin bu ülkeye bu stanbul a Zeytinburnu na neler çektirdi ini beler yapt n çok iyi anlatmak ve sand klar ful ç karmam z gerekir dedi. Teflkilat Baflkan Ekrem Erdem ne Belediye Baflkanl nede Meclis Üyeli i için Teflkilatlardan istifa beklemiyoruz diyerek istifa edip aday olmak isteyenlerin önünü bu sözlerle kesti. Baflkan Erdem Demokrasi Paketinin getirdi i yeniliklerle ilgili de teflkilat bilgilendirdi. BOZKIR YAPI Kalite ve Güvende Son Nokta Yap Metal Alüminyum Sistemleri olarak kurulan firmam z; Alümiyum Do rama Sistemleri, faaliyetlerine bafllam flt r. Bozk r Yap ; alüminyum kompozit panel, alüminyum levha kaplama, silikon cephe (caml giydirme cephe), alüminyum kapakl cephe, k fl bahçesi uygulamalar, otomatik kap sistemleri, cam kap ve katlan r cam balkon, küpeflte pleksi uygulama, otomatik kepenk, pvc kap ve pencere sistemleri ile sineklik sistemleri alan nda hizmet vermektedir. Otomatik Kepenk Panjur PVC Sistemleri Cam Kap Stor Sineklik Küpeflte Alüminyum Do rama Konpozit Cephe Kaplama Demir Do rama ve Demir Çat T: (0212) G: (0532) Seyitnizam Mh. Mevlana Cd. No: 27 Zeytinburnu

5 KASIM GÜNCEL 05 CHP den Cumhuriyet Bayram fiöleni CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kapsam nda gündüz ve gece olmak üzere iki etkinlik düzenledi Akflam saat 19:00 dan itibaren CHP liler Fener Alay için Adliye Meydan na ak n ettiler. Fener Alay na, CHP lçe Baflkan Metin Do an, Belediye Baflkan Aday Adaylar, Mimar Mustafa Fazl o lu, Saliz Zeki Durmuflo lu, Av. Metin Tarhan, Hasan Ali Hay rl o lu, Meclis üyeleri, lçe Örgütü ve çok say da partili kat ld. Çok say da partili Adliye Meydan ndan And m z n okunmas n ard ndan start alan Cumhuriyet yürüyüflü ve Fener alay nda, Türküler,fiark - lar,halaylar eflli inde yürüdü. Fener Alay 58.Bulvar caddesi boyunca devam etti.fener alay özellikle 58.Bulvar Caddesinden geçerken renkli anlar yafland.kortejin bir ucu depo dura ndayken di er bir ucu Sümer deydi. CHP lçe Baflkan Metin Do an konuflmas na devrim flehitlerini anarak bafllad ve flöyle devam etti.biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Cumhuriyetimize 90 y l nda sahip ç k yoruz sahip ç kaca z.biz bugün buradaysak 90 y l önce Cumhuriyetin kuran flerefli komutan n flerefli askerleri bugün Silivri de yat yorlar onlar da flükranla an yorum.yasakç zihniyet yasakç iktidar bizim Türkiye Cumhuriyetinde Milli Bayram Kutlamalar m z yasaklad.amaçlar halk n bu de erleri unutmas n sa lamak.mustafa Kemal nas l 7 Düvele karfl Kurtulufl savafl nda dim dik ayakta durmuflsa bizlerde bu kararla karfl dimdik ayaktay z. Resmi törenler yasaklan rken Halk kutlas n diyorlard flimdi ne odluda halk n kutlamas ndan korkuyorsunuz. Çünkü siz halk düflman s n z. Ey iktidar sen neyi nas l yasaklarsan yasakla biz bu kutlamalar n iznini Çanakkale de, Dumlup nar da Anafartlar da Ya stiklal Ya Ölüm diyerek ald k. Yedimiz Ekmekte içti imiz suda, E er Kurban Bayram kutlayabiliyorsan bu bayramlarda da, Camilerde Ezana Sesi rahatça yükselebiliyorsa bu ezanda Cumhuriyetin ve Atatürk ün hakk var. Atatürk demek Cumhuriyet demektir. Atatürk demek flanl tarihimiz demektir. Hepimizin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaflatmak Bizlerin boynunun borcudur. flte Biz fiehitlerimize Atam za karfl namus borcumuz ödemek Cumhuriyete sahip ç kma için buraday z, Yaflas n Cumhuriyet. Yaflas n en büyük Bayram olan Cumhuriyet Bayram dedi. Bunlar Cumhuriyet ile hesaplaflmaya çal fl yorlar. Do udan Bat ya Karadeniz den Güneye bu ülkenin bütün unsurlar inad na Mustafa Kemal e Cumhuriyete sahip ç k - yor. Biz bu yürüyüflü Zeytinburnu Kültür merkezinin önünden yapt k Sizlere bir söz veriyorum. Seçimlerden sonra O Kültür Merkezinin ad Cumhuriyet Kültür merkezi olacak. Bu kültür Merkezinin ad Atatürk Kültür Merkezi olacak. Bu inanc Sizlerin gözlerinde gördüm. Zeytinburnu nun Kemalistlerin yuvas yapaca z. Yaflas n Mustafa Kemal Yaflas n Laik Türkiye diyerek Baflkan Do an sözlerini tamamlad. CHP nin bayramlaflmas na yo un kat l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü nü bayramlaflmak için ilçe binas nda toplayan CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, herkesin Kurban Bayram n kutlad.chp liler Zeytinburnu lçedeki Bayramlaflma törenine büyük ilgi gösterince ilçede izdiham yafland. Yaklafl k bir saat süren Bayramlaflama program nda önce lçe Baflkan ard ndan da Belediye Baflkan Aday Adaylar söz ald. Eski belediye Baflkanlar ise birlik ve beraberlik mesaj verdiler. Baflkan Metin Do- an yapt Konuflmas nda Kurban Bayram n n nas l vacip k l nd n ve neleri getirdi ini uzun uzun CHP lilere anlatt. Baflkan Do an, slam' n dünyaya sundu u güzellikler oldu unu söyledi. Müslümanlar n iki büyük dini bayram oldu unu Bunlar n Biri Ramazan Bayram, di eri de Kurban Bayram. Her ikisi de slam aleminden dünyaya bar fl n, sevginin mesaj olarak an msat lacak, güzel sözcüklerin ifade edildi i bayramlard r. Ancak bu bayramda slam alemi maalesef kar fl k. slam co rafyas nda sürekli savafl var. Öncelikle slam co rafyas ndaki bu savafl n son bulmas n dilerken, bu savafl tahrik edenlerin Eren gözyafllar yla u urland Zeytinburnu CHP Yönetim kurulu üyesi Erdinç Ero lu'nun o lu, Gençlik Kollar üyesi Eren Ero lu geçirdi i vahim kaza sonucu hayat n kaybetti.17 yafl nda gençli inin bahar nda olan Ero lu, Zeytinburnu Gençlik Üyesiydi. Türk Bayra na sar l cans z bedeni tüm Zeytinburnu halk n derin yasa bo du. Tabela iflleri yapan firmada çal flan Ero lu, tabela montaj s ras nda yüksek gerilim hatt na kap - larak hayat n kaybeden Eren Ero lu'nun cenazesi, Zeytinburnu Befltelsiz camiinde ikindi namaz na mütak ben k l - nan cenaze namaz n n ard ndan Ayval k Mezarl na defin edildi. Cenazede CHP ilçe Baflkan Metin Do an olmak üzere CHP ilçe örgütü gözyafllar na bo uldu. Cenaze namaz na stanbul l Baflkan O uz Kaan Sal c, stanbul l Geçlik Kolu Baflkan Ali Gökçek, Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an, lçe teflkilat, meclis üyeleri, MHP lçe Baflkan Fethi Ahmet Alpaslan ve yönetimi, Adil Emecan, efli Gülizar Emecan, Belediye Baflkan Aday Adaylar Salih Zeki Durmuflo lu, Mustafa Fazl o lu ve de bu tahrikçili inden vazgeçmesini istiyoruz. Kendi ülkesindeki insanlar n rahat ve huzuru için mücadele etmeli, komflular ile bar fl içinde olmal. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya vermifl oldu u en önemli mesaj, 'yurtta sulh, cihanda sulh'tur. Ama görülüyor ki AKP hükümeti savafl ç rtkanl yapmaktad r. Kurban Bayram yoksullar n düflünülmesini ister ama fluan görüyor ki Haklar n arayanlara biber gaz s k - l yor coplan yorlar di er taraftan yatlar katlar gemicikler al n yor keyif sürülüyor dedi. Baflkan Metin Do an konuflmas n n sonunda Mustafa Sar gül ün selam n ileterek Zeytinburnu Halk n n ve Partililerin Bayram n tebrik etti. Eski Belediye Baflkan Dr. Adil Emecan ve Hasan Y lmaz, Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Adaylar Mimar Mustafa Fazl o lu, Salih Zeki Durmuflo lu, Metin Tarhan söz alarak art k küskünlükler ayr l klar geride kald n ve kasl n bugün birlik ve beraberlik günüdür. Partimiz hangi aday aday n aday gösterirse bugünden itibaren var gücünüzle çal - flarak önce Zeytinburnu nda Belediye ard ndan stanbul da Belediye ye CHP bayra n dikelelim fleklinde tek bir a zdan birlik ve beraberlik mesaj verdiler. çok say da örgütlü örgütsüz vatandafl kat ld. Zeytinburnu Haber Gazetesi Ailesi olarak Kardeflimize Allahtan Rahmet CHP Zeytinburnu Ailesine ve tüm yak nlar na bafl sa l diliyoruz. MHP Fener Alay ve Mehteranla Yürüdü MHP Zeytinburnu ilçe Teflkilat 29 Ekim Cumhuriyet Bayram dolay s yla fener alay ile görkemli bir yürüyüfl düzenledi.mhp Zeytinburnu ilçe Teflkilat mehteranl, fener alayl görkemli bir yürüyüfle imza att. Zeytinburnu Mevlana Caddesi Alka Grup önünden bafllayan yürüyüfl kat l m oldukça fazlayd. Vatandafllar evlerinden balkonlar ndan alk fllarla Yürüyüfle destek verirken araçlar ndaki sürücülerde korna sesiyle fener alay na efllik ettiler. Yürüyüflün ön k sm nda MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Erdem Karakoç, Saffet Sancakl ve Vahdet Çak ro lu ve ilçe teflkilat kol kola yürüdüler. MHP Zeytinburnu Teflkilat Baflkan Metin fiengöz ve lçe Teflkilat oldukça düzenli bir yürüyüfl organize etmifllerdi. Yürüyüflü ön k sm nda Mehteran n verdi i konser izlenmeye de erdi. Zeytinburnu Ülkü ocaklar gençlerinin sloganlar tüm Zeytinburnu nu balkonlara döktü. Fener Alay Zeytinburnu Adliye Meydan ndaki ilçe binas n n önüne geldi inde büyük bir sürpriz yafland. lçe binas n n üstünden at lan havai fiflekler Zeytinburnu ndaki Cumhuriyet Coflkusunu iki kat na ç kard. MHP korteji Zeytinburnu Adliye Meydan, 58 Bulvar Caddesinden devam ederek Depo da sona erdi. Yürüyüfl sonras MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan Zeytinburnu Haber Gazetesine geceye özel duygular n paylaflt. 90 y ld r coflku ile kutlamakta oldu umuz Cumhuriyetimizin bu y l 90. y l n ayn coflku ve heyecanla kutluyoruz. Bizlere bugünleri canlar ve kanlar yla emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadafllar n sayg, flükran ve rahmetle an - yoruz. Bu mücadeleyi veren tüm flehitlerimizi rahmetle ve minnetle an yoruz.türkiye Cumhuriyetini kuranlar, o dönemlerde de gaflet ve delalet içinde olanlarla büyük mücadeleler verdiler. And m z kald - ranlar. stikalal marfl n n okunmas ndan rahats z olanlara,ülkemiz üzerinde operasyon yapma gayreti içine girenlere bugün Zeytinburnu gereken dersi vermifltir. Ben tüm teflkilat ma ülkü ocaklar m za, misafirlerime ve Bizlere bu muhteflem geceyi yafltan Zeytinburnululara sonsuz teflekkür ediyorum dedi. MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan' n k z n n coflkulu bir flekilde okudu u and m za ise kortefle kat lanlar tek bir a zdan efllik ettilker ve coflkulu anlar yafland. MHP'nin Fener alay na, MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Erdem Karakoç, Saffet Sancakl Eski ilçe Baflkanlar Mustafa Günayd n, Vahdet Çak ro lu,teflkilat Baflkan Metin fiengöz, lçe Baflkan Vekili Mustafa Sönmezo lu, Seytinizam,Sümer ve Gökalp Mahalle Muhtarlar, fladam Yahya Dedifl, Elaz lar Dernek Baflkan Nezir Güler,Zeytinburnu Ülkü Ocaklar Baflkan Vural Cambul ve çok say da partili kat ld. ZEYT NBURNU HABER GAZETES -ÖZEL MURAT ERGÜN-MEHMET ALPAY

6 06 S YASET KASIM 2013 Ahmet Çelik: Ben siyaseti Zeytinburnu halk için yap yorum Zeytinburnu nun sevilen ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik le gelecek ile ilgili projelerini konufltuk ve siyaset hayat na dair çok özel bir söylefli yapt k. Say n baflkan m yak n zamanda sa l k sorunlar n z oldu. fiu an sa l k durumunuz nas l? Direkten döndük diyelim. Asl nda geriye dönmekte çok do ru de il. Bunlar unutmak istiyorum art k. Bir kalp krizi geçirdim son anda kurtard. Allah hiç kimseye yoklu unu göstermesin çocuklar n n. O lum yan mdayd, o büyük katk larla hayata dön derdi beni. Allah hepimizin çocuklar n var etsin. fiimdi iyiyim. Sürekli kontrollerle gayet iyiyim. Herhalde yenilendik galiba. Daha çevreci mi olduk? Evet çevreciyiz. Daha çok çevreci olduk ama herhalde damarlara aç l nca daha atak duruma geçtik. Yerimiz de duram yoruz. Öyle bir durum da oldu. yiyiz ama sa olun. Uzun y llar Zeytinburnu n da siyaset yapm fl birine bu soru sorulmaz asl nda ama biz yinede soral m. Ahmet Çelik kimdir? K saca bahseder misiniz? 1963 Erzincan do umluyum 3 yafl ndan beri stanbul da yafl - yorum. Uzun y llardan beri Zeytinburnu nda ikamet ediyorum. 2 çocuk babas y m. Bir k z m bir o lum var. Bunlar mimarl k okuyorlar. ktisat fakültesi mezunuyum. Sivil toplum örgütlerinde bu platformlar da hayat n içerinde olmaktan ve siyasetten hofllanan birisiyim. Çocuklu umdan beri hep zorluklarla belli noktalara gelebildi im için, insanlar nda derdine derman olabilmek için dernek yöneticili i, siyasi arena da hep görev ald m. Bunlardan birço unu sayabilirim ama siyaset ad na Do ru Yol Partisin de siyasete bafllad m Eminönü de milletvekilli i adayl mdan sonra 2009 da belli bir süre siyasetten uzak kald m. Daha sonra Türkiye Partisi nin Zeytinburnu ilçe kurucu baflkanl n yapt m y l n n sonu 2012 ye kadar. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye Partisi seçimlere girmedi, kapand. Bu süreçten sonra yine bir yuvaya dönüfl yapt k. Burada Demokrat Parti de il baflkan vekilli i. O zaman say n genel baflkan Nam k Kemal Zeybek ve teflkilat baflkan Ahmet Uyan k n telkinleriyle ricalar yla yuvaya döndük. Belli bir süre orada kald k. Daha sonra siyasete bir nokta koyduk ve fluanda da hayat n içerisindeyiz. Türkiye deki genel siyasette sizin farkl düflünceleriniz vard. Ülke siyasetine dair neler söylemek istersiniz.? Benim bu fikirlerim yeni de il yani siyasette oldu- umdan beri Türkiye de siyasetin de- iflmesi gerekti ini, siyasetin bu flekilde olmamas gerekti ini, ülkemizde bu flekilde gitmemesi gerekti ini hep düflünüyorum. Ne zaman ki bunu dile getiren birisi olunca Say n Abdullatif fiener de bunu dile getirdi i için zaman bana s cak geldi. Kendisinin de teklifiyle birlikte bu fikirler yani temiz siyaset, siyaset kendini yenilemeli gibi tarzda ortak s cak bir düflünce de olunca o teklifle de birlikte Türkiye Partisine kat lm flt m. Burada da bunu anlatacak bir f rsat bulaca m da düflünmüfltüm öyle de oldu. Zaman zaman bu fikirleri söyleyecek bir fleylerimiz oldu. Ben siyasetin tabandan tavana do ru yap lmas gerekti ini, temiz olarak diyet borcu olmadan yap lmas gerekti ini düflünen bir insan m. Ben fazla laf uzatmadan örnekle aç klayay m. At yorum bir ilçe de bir partinin befl bin tane üyesi varsa, her bir üye sene de 10 lira aidat verse sene de 50 bin lira bir bedel yapar. O zaman bu ilçe baflkan n n ne yönetiminden ne ifl adamlar üyelerinden ne de baflka yerden para isteme gibi bir ihtiyac olmaz. Kiras n da öder, iflte çeflitli aktiviteler için bir miktar bütçe de ay rabilir. Dolay s yla onlar için katk veren fluan n siyasetiyle konufluyorum fluan öyle, bunlar için katk veren insanlara ilerde diyet borcu kalmaz ve bu diyet borcunu ödemek içinde iflte meclis üye adayl, milletvekili adayl konsun da destek ve onay vermez. Hakikatten hak eden millet için siyaset yapacak. Millete hizmet yapacak kifliler siyasette belli noktalara gelir. O insan da seçimde seçilmesi için, aday oldu u dönemlerde de büyük paralar, bedeller ödeyerek seçilmez. O bedelleri de ç karmak için de yani flöyle diyeyim; fleytan n avukatl derler ya fleytana da uymaz. Yani rant için milletvekili olmaz, bakan olmak istemez, belediye baflkan olmaya çal flmaz. Neden? Halk için yapmak arzusun da olur çünkü halk onu seçmifltir o da milyon dolarlar iflte trilyon dolarlar seçim kampanyalar n da seçim kampanyas için harcama gereksimi duymadan sadece bir arabas yla, bir afifliyle yoluna devam eder. Yani temiz siyaset. Vatandafl hep flikâyet ederde, vatandafl n flikâyetin de ne kadar hakl l k pay var bunu realite olarak aç k yüreklilikle koymak gerekir. Y llarca ilçe baflkanl yapt m. Dü ününe gideceksin, senin çiçe ini görmek istiyor, alt n n da takman istiyor gelmedi- in zaman da dar l yor. Bir ara biliyorsunuz benim ilçeye gelip gidiyordunuz iki tane büyük klasör bu flekilde dü ün davetiyeleri dururdu. Bunlar n hepsinin tek bir anlam var her bir davetiye bir küçük alt n birde çiçek demektir. Ve bunlar arkadafllar m zla birlikte karfl l yorduk. Yani yapmad n z zaman, vermedi iniz zaman zor durumda kal yorsunuz, farkl düflüncelere kap l yorlar. fl istiyor, okulda torpil istiyor, emniyette torpil istiyor, belediye de iflinin görülmesini istiyor hep istiyor istiyor. Vatandafl hep istiyor. flte temiz siyasetin kap s n onlar n açmas gerekirken, kendi partilerine destek vermeleri gerekirken, ilçelerini gezmeleri gerekirken onlar bunun yolunu kapat yor. Bu ifli ticarete döndüren insanlar n önünü aç - yorlar. Tabi ki %100 böyle demiyorum. Ama fluan çarklar böyle dönüyor kanaatindeyim. Yerel seçimler yaklafl yor. Yerel Siyasette ilgili neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle baflta bütün aday aday arkadafllar n, bütün parti aday adaylar na baflar lar dilerim. Güzel, bar fl içerisin de diyalog içerisin de hofl görü içerisinde bir seçim kampanyas geçirmelerini temenni ediyorum. Demokratiklik içerisinde birbirleriyle yar fls nlar, kim aday olacaksa. Ondan sonra da bayra onlar devam ettirmesi dile iyle. Baflar lar diliyorum onlara. Bu yerel seçimlerde bu siyasetin içerisinde olacak m s n z Say n Baflkan m? Senin tarz n bu zaten ille de s k flt racaks n. Bende yuvarlamaya çal flaca m ama yuvarlamayaca m. Ben hizmet tarz n kendime benimsemifl bir insan m. Benim zaten tan yan tan yor. Koltuk sevdam ve yahut da herhangi bir yere yap flma gibi bir derdim yok. Hizmet etmek gibi bir derdim var. Ben kendime bunu bir yaflam tarz olarak benimsemiflim. Bu tarzda devam etme çabas içindeyim. Tabi sa olsunlar teveccühler var, arayan insanlar var. Ben tam olarak de erlendirmifl olmamakla birlikte ama yerel seçimlerde herhangi bir imkan söz konusu olursa de erlendirmeyi düflünüyorum. Hayalinizde nas l bir Zeytinburnu var? Zeytinburnu ile birlikte hayat n bir çok aflmas nda o kadar o sorunlar ile karfl lafl yoruz ki. Hastal - m süresince hem devlet hastanelerin hem de özel hastanelerin kap lar n arfl nlad m. Allah eksiklerinin vermesin ama özel hastaneler tam bir para tuza haline dönüflmüfl. fiimdi ald klar katk paylar da % 200 e kadar ç kar l nca Allah oraya yolu düfleni korusun. Bir hastal k için gidiyorsun senden tahlil üzerine tahlil istiyorlar Hiç mi hiç alakas yok sadece para için Yaz k bu para milli servet Devletten de bunlarla ilgili pay al yorlar. Hele postaneler özel tafleron firmalara verildi. Adamlar n postay yerine ulaflt rmak gibi gayretleri yok yar s n da t p yar s çöplerden ç k yor. Sen ise zaman geçti i için elline tebligat ulaflmad için iki kat cezalarla maruz kal yorsun. Hayat m z n içinde bu tarz bir sürü sorun ile karfl karfl ya kal yorsun. Ben evimi yapt r yorum Benden kat bedeli al n yor. Belediye sana senin binan n parseli müsait de il sen bana bunun bedelini ver ben sana park yapaca m diyor. flte has bel kader Zeytinburnu nda iki tane yer alt otopark yap lm fl park paras ödesen dahi gidin arac n z koyun ben park bedeli ödedim buyurun makbuzu deyin yine sizden para al rlar. Para almalar gerekir. Mahkeme yolu aç k ama 5 TL için insan gidip Mahkemelerde u raflmak istemiyor. Vergi mükellefisiniz. Her ay 26 TL hiç KDV kesimizin olmasa dahi bofl bir bedel ödüyorsunuz. 12 Ay boyunca bunu Sizden al yorlar. fiuanda stopaj vergisi veren 1Milyon 560 Bin mükellef var. 2 Milyon 375 Binde vergi mükellefi var. Toplamda 34 Milyon 784 Bin adet yap yor. Her birini 26 TL ile çarpt n zda 911 Milyon gibi yeni para ile bir rakam ortaya ç k yor. Bu flu demek mükellefler hiçbir bedel almadan bunu devlete veriyor. Bu bedelinde ne oldu u hiçbir fleklide belli de il. Bunun haricinde postanede yat rd n z her bir fatura için Sizlerden 1 TL al yorlar. Bana hizmet veriyor ben hizmeti bedelini verirken birde fatura tahsil paras benden al yor. B - rakal m faturay elektrik saatini okurken bile sende okuma paras al yorlar. TRT Pay veriyorsun. Hayat m z vergi olmufl. Fakat Bekleyenden ald m z hizmet ortada. Zeytinburnu nun geçmiflle k yaslarsak flu an da lar kadar fark var. Ben 40 y ld r Zeytinburnu nda yafl yorum. Her aflamada farkl l k var. Kim bir tas su döktüyse hepsine ayr ayr teflekkür ediyorum. Daha iyileri yap labilir miydi Evet. Halk n yarar na olabilecek daha genifl alanlar yeflil alanlar yaratabilirdi. Ben Zeytinburnu nda yönetici olsan tarihi dokular haricinde Mega Kent gibi daha yukar ya yerleflim yaparak daha farkl modern bir flehir oluflturulabilir. Halk n kendi elektri in kendi suyunu üretilebilir dev binalar infla edilebilir. Geri kalan alanlar ise yeflil alan ve sosyal donat alanlar olarak planlanabilir. Amatör Spor ile ilgili düflünceleriniz nelerdir? Sa olsun Cengiz Zafer Bey Zafer spor da Beni As Baflkanl k görevine lay k gördü. Benim zaten Amatör Kulüplere karfl bak - fl m her daim çok s cak oldu. Onlar çok kutsal bir görev icra ediyorlar. Çocuklar m z sokaktan al p spor ile buluflturuyorlar. Veya sokakta kötü al flkanl klara bulaflmas n n önüne geçiyorlar. Bunun için ben elimden geldi- i kadar onlar n yan nda olmaya çal fl yorum. Zafer spor da flu an Bizlerin özeli elimizden geldi i kadar onun baflar s için mücadele edece iz. Gelece imiz çocuklar m z. Etraflar sar lm fl ve hayattan kopar lmak için etraflar sar lm fl. Bende bu çocuklar m z faydas na oldu unu düflündü üm için onlar n yan nday m. Buradan bu kulüplere hizmet den emek veren tüm kardefllerime teflekkür ediyorum. Bundan sonra Ahmet Çelik siyasetin neresinde olacak. Siyaseti B rakt n z m? Bu sorunuza sondan bafllayay m Hiçbir siyasetçi siyaseti b - rakmaz. O çok farkl bir virüstür. Siyaseti ancak gözlerinizi yumdu unuzda b rakm fl olursunuz. Çünkü siyaset Sizin kemiklerinize kadar ifllemifltir. Ahmet Çelik in siyaseti b rakt bir dönem yoktur. Ben siyaseti hep yapar m. Fakat bazen ba lant s z olurum. fiuan an oldu u gibi fluan herhangi bir parti ile ba lant m yoktur. Ben siyaseti millet için yapman n gerekli oldu unu düflündü üm için. Ahmet Çelik bundan önce siyaseti hep yat bundan sonrada hep yapacakt r. Hizmetin sadece bir partiye endekslenerek yap lmas do ru bir tarz de il. Benim parti olsa da olmasa da Ben siyaseti milletim için yap yorum ve bunun için var m. Var olmaya da devam edece im. Zeytinburnu Benim özelim Zeytinburnu d fl nda bir çok partiden gelen il ve ilçe yöneticilikleri tekliflerine s cak bakmad m. Burada siyaset yaparken Bakanl k yap yormufl gibi bir coflkum var. Bunun iktidar veya ana muhalefet partisinde yada baflka bir partide olmas benim için çok önemli de il. Parti faktörü benim için hiçbir fley de ifltirmiyor. Önemli olan Zeytinburnu Hal na hizmet edebilmek. K saca Ben siyaseti Millete hizmet edebilmek için yapar m. Baflar l ifl ve siyaset adam Ahmet Çelik biz sormasak da sözlerinin sonunda Zeytinburnu Haber in dik duruflundan bahsetti ve bunun için Bizlere teflekkür etti. Çelik ayr ca Yerel Bas na Zeytinburnu Halk n n her kesimi ile destek vermesi gerekti in ve kurdu umuz ve belli bir aflamaya getirdi imiz yay n gurubunu ilelebet yaflamas için herkesin elini tafl n alt na sokmas gerekti ini söyledi.

7 KASIM SA LIK 07 HAM LEL KTE SAKINCALI DURUMLAR VE DO RU B L NEN YANLIfiLAR NELER? Saç boyatmak, kahve içmek, teknolojik aletler kullanmak, ev ifli yapmak gibi gebelik sürecinde anne adayında endifle yaratan durumların gerçek etkileri neler? Hamilelik kadın için hem zor, hem e lenceli hem de stresli bir dönemi iflaret ediyor. Bu dönemde edindi i bilgiler, pek çok kadının hamileli ini daha stresli ya da rahat geçirmesinde rol oynuyor. Zeytinburnu Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Do um Uzmanı Op. Dr. fiükran TAMTÜRK, kaçınılması gereken ve kaçınılmasına gerek olmayan durumlarla ilgili olarak anne adaylarını bilgilendirdi ; Yanl fl - Gebelikte jinekolojik muayene zararl d r! Do ru - Hiçbir yak nma olmasa bile gebeye, kad n-do um doktoruna ilk baflvurdu u zaman genel bir jinekolojik muayene yap lmas nda fayda vard r. Bu muayene s - ras nda papsmear al nmas, olas enfeksiyonlar n ortaya ç kar lmas, genital bölgede do umu riskli hale sokabilecek patolojik durumlar n saptanmas mümkündür. Jinekolojik muayene düflük riskini art rmaz. Yanl fl - Gebelikte birkaç tane sigaran n zarar olmayabilir! Do ru - Gebelikte içilen sigara bebe e Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Op. Dr. fiükran TAMTÜRK, zararl d r. Günlük içilen sigara say s artt kça sigaraya ba l, düflük do um tart l bebek gibi normal d fl durumlar n ortaya ç kma riski artar. Bu yüzden gebe kalmay planlad n z andan itibaren ya da en geç gebe kald n z ö rendi iniz andan itibaren sigaray b rak n z. Yanl fl - S k yap lan ultrasonun bebe e zarar vard r! Do ru- Ultrason insan kula n n duyamayaca ses dalgalar yla çal flmaktad r. Bugüne kadar bu ses dalgalar n n canl dokuya zarar verdi i yönünde bir bulguya rastlanmad ndan gebelik esnas nda yap - lan ultrasonun anne aday na ve bebe e bir zarar vermedi ini rahatl kla söyleyebiliriz. Problemli gebeliklerde gerekti inde fetus geliflimini ve sa l n takip etmek için periyodik kontroller d fl nda ultrason takipleri yap lmas faydal d r. K smen do ru - Gebelikte saçlar n boyat lmas zararl d r! Do ru - Gebelikte saç boyat lmas için organ gelifliminin bitti i üç ay sonras n beklemekte fayda vard r. Zira boya esnas nda ve özellikle de "dip boya" olarak tabir edilen ifllem esnas nda kullan lan kimyasal maddeler saçl deriden kana ve buradan da bebe e ulaflabilmektedirperma ise gebeli- in hiçbir döneminde uygulanmamal d r. Yanl fl - Gebelikte difl tedavisi yap lamaz! Do ru- Gebelikte difl hekimine rutin kontrollere gitmeye devam ediniz. Kontrollerden birinde e er difl hekiminin bir müdahale yapmas gerekirse bu müdahalenin ilk üç ayl k dönem geçtikten sonra yap lmas tercih edilir. Yanl fl - Gebelikte cinsel iliflki zararl d r! Do ru- Gebelikte bir problem olmad ve özel baz durumlar sözkonusu olmad sürece gebeli- SGK ile anlaflmam z vard r in hiçbir döneminde cinsel iliflki sak ncal de ildir. Yanl fl - Gebelikte ilk ayda görülen leke tarz kanamalar ola an say labilir! Do ru - lk 3 ayda görülen kanamalar düflük tehlikesi belirteci olabilece i için mutlaka doktora baflvurarak ultrasonografi ile bebe in geliflimi ile ilgili bilgi almak gerekmektedir. Yanl fl - Annenin afl r hareketlili i, a r kald rmas veya yükse e uzanmak düflü e sebep olabilir! Do ru - Erken gebelikte ortaya ç kan düflüklerin %50 sinden fazlas bebekte tesadüfi olarak ortaya ç kan ve tekrarlay c özelli i bulunmayan kromozom anomalilerine ba l meydana gelir. Yanl fl - Kan testleri normalse ve yeterli beslenme söz konusu ise gebenin demir ilaçlar almas na ihtiyac yoktur! Do ru - Demir içeri i yüksek g dalarla beslenilse bile, gebelikte ihtiyaç duyulan demiri alabilmek için belli bir gebelik haftas ndan sonra düzenli olarak demir içeren ilaçlar kullanmal s n z. Alaca n z demirin bebe in demir depolar n n oluflmas nda önemi bulunmaktad r. Yanl fl - Gebelikte araba kullanmak sak ncal d r! Do ru - Gebeli in son haftalar na kadar dikkatli bir flekilde, emniyet kemeri mutlaka tak larak araba kullan labilir ancak gebeli e ba l olarak reflekslerde zay flama olabilece inin göz önünde tutulmas gerekmektedir. letiflim: Yerino an Mah. 58/1 Sk. No: 1 (Depo Dura ) Zeytinburnu Tel: Yanl fl - Gebelik esnas nda ilaç kullan lamaz! Do ru - Gebelik süresince geliflen bulant -kusma, üstsolunum yolu enfeksiyonu, idrar yollar enfeksiyonu, mide flikayetleri gibi baz durumlarda bebek üzerine olumsuz etkisi olmad saptanm fl birçok ilaç güvenle kullan labilmektedir. Özellikle ilk üç ayl k dönem bebe in organlar n n geliflti i dönem oldu undan ve son dört haftal k dönem de bebe in do umuna yak n dönem oldu undan bu dönemler ilaç kullan m nda özen gösterilmesi gereken dönemlerdir. Yanl fl - Gebelik döneminde kar nda oluflan çatlaklar önlemek için kullan lan kremlerin düzenli kullan lmas çatlak oluflumuna karfl kesin çözümdür! Do ru - Bu ilaçlar n kar n çatlaklar n n oluflumunu önlemesi garanti olmamakla beraber, cildin kurumas n önleyerek ve ciltteki kollajen liflerinin elastikiyetini koruyarak çatlaklar n olabilecek en düflük seviyede oluflmas na önemli katk lar vard r. Ancak, gebelikte çatlak oluflumu ailesel özelliklere ve kiflinin kendi özelliklerine ba l olarak kifliden kifliye de iflir. Yanl fl - Bilgisayar monitöründen yay lan fl nlar n bebek üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir! Do ru - Bugüne kadar yap lan çal flmalar bilgisayardan yay lan fl nlar n iyonize edici olmamalar nedeniyle gebelik üzerinde olumsuz bir etki olmas n n beklenmedi- ini düflündürmektedir. Ancak araflt rmalar devam etmektedir. Bu yüzden kendi monitörünüze ve yak n n zda bulunan monitörlere filtre tak lmas n sa laman z ek bir önlem alma aç s ndan yeterli görünmektedir. ÇAM ÇEL K KAPI ÇAM ÇEL K KAPI LE ZEYT NBURNU GÜVENL EVLERDE ÇAM ÇEL K KAPI NIN ÖZEL MALATI B NA G R fi KAPILARI ÇAM ÇEL K KAPININ ÖZEL K L TLER LE EVLER N ZE ÜST DÜZEY KORUMA Bölge bayilikleri verilecektir Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B (Ö retmen Evi Karfl s ) Zeytinburnu Tel: Faks: Fabrika: Befltelsiz Mahallesi, 103/1. Sokak, Hac Ahmet flhan Zeytinburnu

8 08 S YASET KASIM 2013 Salih Zeki Durmuflo lu na Zeytinburnu sahip ç kt "Mutlu bir Zeytinburnu için birlikte baflaraca z" diyen CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Salih Zeki Durmuflo lu, düzenlemifl oldu u sabah kahvalt s nda, de iflik kesimlerden insanlar bir araya getirerek sevginin ve bar fl n gücünü gösterdi. "Zeytinburnu için el ele, gönül gönüle" CHP Zeytinburnu Belediye Baflkanl na Aday Adayl n aç klayan 4 aday aday n n ilk defa bir araya geldi i toplant da Durmuflo lu "Zeytinburnu için el ele, gönül gönüle" dedi. CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday Salih Zeki Durmuflo lu, Zeytinburnu Ö retmen Evin'de düzenlemifl oldu u kahvalt program nda, sevenleriyle bir araya geldi. Durmuflo lu "Kahvalt n n amac Zeytinburnu halk yla bir araya gelip, herkesin fikirlerini dinlemek, do up büyüdü üm ve Belediye baflkan aday adayl m koydu um Zeytinburnu için, neler yapabilirimden ziyade, neler yapabiliriz sorusuna ortak cevap bulmak " oldu unu söyledi. "Sizler bensiniz, bende sizim" Kahvalt l toplant da Salih Zeki Durmuflo lu "Hepiniz benim gibi bir Salih Zeki Durmuflo lu'sunuz. Sizler bensiniz, bende sizim. Hofl geldiniz" diyerek aç l fl konuflmas na bafllad. Durmuflo lu "Zeytinburnu'n da do mufl büyümüfl komflunuzum, arkadafl n - z m. Ülkenin gelece i, ilçemizin daha iyiye gitmesi noktas nda hepimizin düflünceleri var. Önümüze yerel seçimler var ve ben partimin bir aday aday y m. Türkiye nin gelece- i flahs m ilgilendiriyor. Zeytinburnu'nun daha iyiye gitmesi, daha ileri gitmesi, beni ilgilendiriyor. nflallah Zeytinburnu için olan düflüncelerimizi, projelerimizi hep birlikte paylafl r ileriye tafl r z. Amac m z hep birlikte mutlulu u yakalamak, hep birlikte sevinci paylaflmakt r." dedi y l nda Zeytinburnu'nda do up büyüyen, burada okuyup, evlenip, çocuklar n büyüttü ünü söyleyen Durmuflo lu "Belediye Baflkan olmaktaki amac m koltuk yahut makam sevdas de il" dedi. Durmuflo lu "Zaten iyi bir e itim ald m, iyi bir iflim, iyi bir ailem, iyi ifllerle u raflan çocuklar m ve ihtiyaçlar na cevap verebildi imiz torunlar m var. Ama iyi, mutlu ve sevgi dolu bir gelecek için benim iyiliklerim yetmez, hep birlikte iyi ve mutlu olmal - y z. yi ve mutlu bir toplum ancak ileriye gider. Benim amac m sevgi dolu, paylafl mc bir toplum içinde, hep birlikte mutlu olmak" dedi. "Mutlu bir Zeytinburnu için, birlikte baflaraca z. Sevgi va bar fl insan y m. Sevgiyi hep beraber paylafl rsak, bar fl yakalar z" diyen Durmuflo lu CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an' sahneye davet etti. "Zeytinburnu'nu bir ç kar grubu, bir ç kar grubuna peflkefl çekiyor" "De erli dostum Belediye Baflkan Aday Aday Zeki Salih Durmuflo lu'nun düzenlemifl oldu u kahvalt ya hepiniz hofl geldiniz" diyerek konuflmas na bafllayan Do an "Partimize yak fl r bir manzarayla bir araya gelmek beni çok mutlu etti. De erli dostumuz, Belediye Baflkan aday aday m z Salih Zeki Durmuflo lu'na, siz de erli kat l mc lara ve burada bulunan 4 aday aday arkadafl mada teflekkür ederim. Bu aday adaylar m z n organik ba la partimizle birlikte çal flmas, dayan flmas Cumhuriyet Halk Partisinin önümüzdeki yerel seçimlerde, flans n bir kademe daha yukar ya çekmekte, bir kademe daha artt rmaktad r. Biz bir arada olursak baflar l y z, bir arada olursak güçlüyüz ve biz art k bir arada olmak durumunday z" dedi. Kahvalt ya gelmeden önce Mustafa Sar gül ile telefonda konufltu unu, bflka bir programdan dolay kat lamad n söyleyen Do an "Sar gül baflkan m nda hepinize selamlar n getirdim" dedi. "Zeytinburnu örseleniyor, ya malan yor. Zeytinburnu'nu bir ç kar grubu, bir ç kar grubuna peflkefl çekiyor" diyen Do an "Türkiye örseleniyor, Türkiye ya malan yor. Hem milli de erlerimiz, hem kentsel de erlerimiz ya malan yor. And m z n yasakland, TC tabelas n n kurumlar n tabelas ndan ç kar ld, Milli Bayramlar m z n yasakland, bir süreci yafl yoruz. Türkiye Cumhuriyetinin genleri ile oynuyorlar, geçmifliyle oynuyorlar, Cumhuriyeti kuran, kurtaran iradeyle oynuyorlar. Onun için bu yerel seçimler önemlidir. Gayri milli güçlerle, gerçek milli güçler aras nda bir rövanfl mücadelesidir. Biz flemsiyemizi bütün milli güçlere açarak, Cumhuriyet Halk Partisinin 90 y ll k ç nar - n n alt na bütün kesimleri davet ederek, AKP'nin karfl s na ç kaca z. Hepinizi 90 y ll k ç nar n alt na davet ediyorum. Kim olursan z olun yeterki Türkiye'den yana olun, yeterki ay y ld zl bayraktan yana olun, yeterki milli olun, ayaklar n z anadolu topraklar na bass n" dedi. "Bu seçimlerde ayr - l k, ayr mc l k yok" diyen Do an "Bu seçimlerde bütün milliyetçileri, ülkücüleri, milli görüflçüleri, ulusalc lar, sosyal demokratlar, sosyalistleri, devrimcileri Cumhuriyet Halk Partisinin flemsiyesi alt nda bir araya getirece iz. 90 y ll k Cumhuriyet ç nar n n alt nda hepimize yer var, hepinizi partimize davet ediyorum" dedi. "Cumhuriyet ailemizin yaflam biçimidir" Salih Zeki Durmuflo lu'nu hiç bir toplant ve etkinlikte yanl z b rakmayan efli Asuman Durmuflo lu'da "Cumhuriyet bizim ailemizin yaflam biçimidir. Bu her ailede böyledir asl nda. Evde birli i beraberli i, ekonomik düzeni sa layan baba Baflbakand r, idare etme, de erlere sahip ç kma, koruma kollama, kaynaklar kullanmada yönlendirme iflide annededir, yani Cumhurbaflkan. Çocuklar m zda bu ailenin ferdi olarak aileye yak fl r e itimi, kültürü alan ve uygulayarak gelece e tafl yan nesildir yani, Milletvekilleridir. Herkesi memnun edecek, mutlu edecek kararlar onlara sormadan al nmaz. Herkes mutluluktan pay na düfleni al r. Eflim ailemizde yaflad m z ve Atam z n bize b rakt - bu Cumhuriyet biçimini tüm Zeytinburnu ile yaflamak için yola ç kt. Ailemizde yaflad m z bu sevgi ve sayg birlikteli ini Zeytinburnu halk yla yaflamak için yola ç kt. Bu anlamda kendisiyle grur duyuyor, destekliyorum" dedi. TÜM KATILANLARIN TEfiEKKÜR L STES NBURNUHABER.ORG DA Salih Zeki Durmuflo lu CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday

9 KASIM SPOR 09 Zeytinburnu 5. Kez Cumhuriyet çin Kofltu Bu y l 5. si düzenlenen Cumhuriyet Koflusu için Türkiye ve dünyadan yüzlerce kifli Zeytinburnu nda bulufltu Zeytinburnu Belediyesi ile Befltelsiz Spor Kulübü taraf ndan organize edilen koflunun start Zeytinburnu Belediye Baflkanl k binas önünden AK Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak ve Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Befltelsiz Spor Kulüp Baflkan Naci Sert taraf ndan verildi. Yar fla, stanbul Büyükflehir Belediyespor, Galatasaray, Trabzonspor, Mercedes, Darülaceze ve Üsküdar Belediyespor atletlerinin yan s ra Kenya, Etiyopya, Fas ve Moldova'dan sporcular kat ld. Zeytinburnu halk na verdi i imkandan dolay teflekkür eden Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Coflkulu ve güzel bir atmosfer içinde cumhuriyetin 90. y l nda kofluyu 5. kez gerçeklefltirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Yar flman n en önemli özelli- i ödüllerin yüksek ve madalyalar n gerçek olufludur. Bu dünyada bir ilk ve ayr cal kt r. Ayr ca 29 Ekim'de Marmaray' n aç lacak olmas da ilçemizdeki bu coflkuyu daha da art rmaktad r" diye konufltu. Bu koflu ile dünya spor tarihinde bir ilki gerçeklefltirdiklerini de kaydeden Ayd n, "21 ayr klasmanda yap lan kofluda kendi klasmanlar nda birinci olan sporculara 14 ayar gerçek alt n madalya, ikincilere de 925 ayar gerçek Gümüfl madalya verildi. Dünyada bugüne kadar yap lan tüm spor müsabakalar nda dereceye girenlere hep alt n kaplama madalyalar verildi. Ancak biz dünyada bir ilki gerçeklefltirerek birincilere 14 ayar gerçek alt n madalya verdik. Bu uygulama dünya spor tarihine 5. Zeytinburnu Cumhuriyet Koflusu'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular flunlar: Genel klasman (Erkekler): 1. Youssef Kamali(Fas) 2. Moses Too(Kenya) 3. Bekir Karayel(Türkiye) Genel klasman (Kad nlar) 1. Senem Ça lan 2. Burcu Büyükbezgin 3. Bahar Do an 80+ Yafl grubu (Erkekler) 1. Osman Yavuz (84) 2. Safder Karto lu (86 ) bir ilk olarak girecek" ifadelerini kulland. Organizasyonun amiral gemisi Befltelsiz Spor Kulüp Baflkan Naci Sert ise aç klmas nda, Kulüp olarak ilçe tak m halinde bir ilke imza att k ve Dünya ile Türkiye dereceleri yapt k. Türkiyenin en güçlü atletizm tak mlar aras nda ilk beflte dereceye girdik. Art k Befltelsiz Atletizim tak m bir Türkiye markas haline gelmifltir. Zeytinburnu Belediyemizi le Birlikte Baflkan m z Murat Ayd n n büyük katk lar ile 5 Y ld r Zeytinburnu nda Cumhuriyet koflusunu geleneksel hale getirdik dedi. Koflu sonras nda dereceye girenlere ödülleri Kazl çeflme Kültür Merkezi nde düzenlenen bir törenle takdim edildi.5. Zeytinburnu Cumhuriyet Koflusu yap ld Erkeklerde Fasl Kamali, kad nlarda ise Senem Ça lan birinci oldu. Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik parkurda gerçeklefltirilen yar flta erkeklerde Fasl Youssef Kamali, kad nlarda ise Senem Ça lan birinci oldu. Yar flta ilk s - ray alan sporculara 14 ayar alt n madalya verildi. 5. Zeytinburnu Cumhuriyet Koflusu'na Y lmaz Ozan isimli vatandafl köpekleriyle birlikte kat ld. ki köpe iyle birlikte 10 kilometrelik parkuru tamamlayan Ozan, "Cumhuriyet için her fleyi yapar m. Sadece ben de il köpeklerim de Cumhuriyet için her fleyi yapar. Bu ülke hepimizin, ülkemize sahip ç kal m. K s r çekiflmeler bizi toplum olarak bir yere götürmez" dedi.

10 10 GÜNCEL KASIM 2013 GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL SEÇ M GELM fi NEY M ZE! Yaklaflan yerel seçimlerde sand k bafl na gidece iz ve vicdanlar yoklanacak, oylar m z verece iz. Seçim öncesi Sizlerin yerine Ben vicdan m yoklad m. E itimde çocuklar m z di er ilçelerden çok geride kalm fl. S n f mevcutlar m z aras nda. Üniversiteye girifl s navlar nda ilçemiz stanbul s ralamas nda sondan üçüncü s - rada. E itim sistemi ise çökmüfl durumda internetten Copy Pas ile ö renciler ders yap - yorlar. Ö renciler yapt klar ödevlerini okumadan götürüp ö retmenlerine teslim ediyorlar. Önce Türkiye de ard ndan Zeytinburnu nda bir devrim flart olmufl. lçemizde Centilmenlik yar flmalar yap l yor. Zeytinburnu Belediyesi elinden geldi i kadar kendi özelinde e itime destek oluyor. Fakat bu bir tek belediyenin çabas ile sonuç al nabilecek bir ifl de il. Ekonomi yerlerde orta s n f esnaf zor durumda, vergisini dahi ödeyemeyen orta s n f esnaf kepenk kapat yor. Ömrünü emekli olmak için gece gündüz çal flarak geçinen emekli ald maafl ile evinin kiras n dahi ödeyemiyor. Mutfa a ise maafltan kalan her hangi bir para yok. Sporda ise son 10 y lda gittikçe bir çöküfl yaflan yor. Önce Süper ligde yaflanan flike olaylar ile milletimiz spordan so udu. Zeytinburnu nda ise bir dönem Süper lig tak mlar na kök söktüren Zeytinburnu Spor ise nerdeyse tarihten el birli i ile silindi. Zeytinburnu ile özdeflleflmifl ilçemizin en büyük markas için yok olmaya alk fl tutuldu ve sonunda baflar ld. Zeytinburnu Amatör tak mlar için Zeytinburnu Belediyesi çaba harc - yor. Merkezefendi stadyumu amatör futbola yap lan en büyük katk. Baflar ödülü ve malzeme yard m da stanbul Belediyeleri içinde Zeytinburnu Belediyesi amatör futbolda bir ad m daha öne ç kar yor. 12 A ustos Marmara Depremi sonras karfl laflt m z en büyük gerçek ise Deprem ve kentsel Dönüflümdü. Zeytinburnu Kentsel Dönüflüm konusunda elindeki treni kaç rd gibi gözüküyor. Hükümetin ç kard afet yasas sonras start n Esenlerden verilmesi Zeytinburnu nun bir kenara itmek gibi alg land. Önce lçemizdeki dönüflüm alanlar imara aç ld ve buralarda dev rezidanslar yap ld. Zeytinburnu ise son y llarda Siluet Ucubeleri ile ülke gündemine gelmeye bafllad.karpuz Halinin yeri,merkez Evlerinin yeri, Real stanbul,16/9 ve di erleri..f rsat kaç rd k m ne diyorum. Çevre düzenlemesi bak m ndan D fl cephe yenilemesini önemli buluyorum fakat çürük binalar n makyajlanmas olarak bu uygumla gelecekte olas faciaya yol açabilir. Zeytinburnu Belediyesi güvenlik konusunda önemli ad mlar att. Geceleri yürümeye korkulan sokaklar ayd nlatt. Mobese kameralar yerlefltirildi. Fakat Zeytinburnu nda okul önleri ve köfle bafllar aç k aç k torbac lar n mekan haline geldi. Emniyeti birçok kez bu konuda uyard k. E er önlem aln maz ise gençlerimizin büyük bir tehlikeyle karfl karfl - ya oldu una dikkat çekmek istiyorum. Sa l k sektöründe Eczanelerden ilaç alma gibi bir devrim yap l rken. SGK çat s alt nda tüm kurumlar birlefltirilip özel hastaneler SGK l lara aç l rken sevinmifltik. Fakat son geliflmelerle Özel hastanelerin SGK l lardan ald klar paylar n %/200 e ç kar lmas ise sa l kta tekrar bafla m dönülüyor fleklinde düflünmemize neden oluyor. Zeytinburnu nun en önemli sorunu merdiven alt nda sigortas z çal flan iflçiler, Kay t d - fl l k, trafik ve otopark ilk düflündü ümde akl ma gelen sorunlar. Bir dönem gece kondu semti olarak an lan Zeytinburnu nun, Baflkan Murat Ayd n ve Ekibi ile son geldi i konumu de erlendirecek olursak Baflkan ve ekibine Sosyal Belediyecilikte Zeytinburnu Belediyesi stanbul un en baflar l belediyelerinden biri. Çevre temizli i, Sokak Ayd nlatmas, Yol ve Kald r mlar, Çöp Toplama, Bilgi Evleri, AKDEM, Yeni Hizmet Binas, Kültür Merkezleri, Amatör Futbola Destek, Baflar ve Centilmenlik Ödülleri, Seyitnizam Camii ve külleyisi olmak üzere Dini ibadethanelere yap lan yat r mlar, Kültür Vadisi projesi, Aflevi, Evde Bak m Hizmeti ve daha sayabilece imiz birçok Murat Ayd n patentli projeler. Baflkan Ayd n sonras Kubbede Hofl bir seda b rakt na dair birçok proje onu Bize hat rlatacak. Bundan sonraki yaz lar mda Baflkan Murat Ayd n n 3 dönemde ilçemize kazand rd birçok projeyi ayr nt lar ve çok farkl bir bak fl aç s ile köflede bulabileceksiniz. Yeni bir yaz da buluflmak dile iyle kal n sa l cakla... Devler Zeytinburnu Ambarlar arsas için kap flacak Zeytinburnu E5 yolu üzerindeki Nakliyeciler Sitesi nin 10 ay sonra Had mköy e tafl nmas planlan yor. stanbul da inflaat firmalar n n ifltah n kabartan 123 dönümlük arsan n de eri 250 milyon dolar. Uzun süredir tafl nmas beklenen ve y lan hikâyesine dönen arazi için çok say da flirket yar flacak. stanbul'un merkezinde yer alan 245 dükkanl k Nakliyeciler Sitesi nin tafl nmas uzun y llard r bekleniyor. Kentsel dönüflüm projeleriyle de erlenen Zeytinburnu ndaki arazi gayrimenkul gelifltiren flirketlerin yak n takibinde. 123 dönümlük arsa için yabanc ve yerli yat r mc lar 4 y l aflk n süredir görüflmeleri sürdürüyor. stanbul Nakliyat Ambarlar flletme Kooperatifi ne (NAKO) ba l 185 hak sahibine ait arazi için istenen bedel ise 250 milyon dolar. HADIMKÖY E G DECEKLER Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ) ile anlaflma aflamas na geldiklerini belirten Türkiye Nakliyeciler Derne i Baflkan Erol Özçelik, TOK, Had mköy Yeflilbay r bölgesinde 220 dönüm alanda yeni bir saha infla edecek. Sözleflmemizde 2 y l yaz yor ama yeni dükkanlar n 10 ayda teslim edilmesi planlan yor dedi. Özçelik, Ziraat Bankas ile anlaflma yapt klar n ve yeni alan için 10 y lda ödeme plan ç kard klar n söyledi. Boflalt lacak arsada hak sahibi olan Özçelik arazi içindeki sosyal alanlar n bulundu u 30 dönümlük arsan n NAKO ya ait oldu unu dile getirdi. DÜKKÂN BAfiINA 1 M LYON DOLAR Nurol, Mesa, Tahincio lu, Varyap, EgeYap, Dumankaya, Nef gibi firmalar n talip oldu u arsada TOK nin de proje gelifltirebilece i konufluluyor. Dükkân bafl na ortalama 1 milyon dolar isteyen hissedarlar kat karfl l ifl modeline s cak bakmay p, nakit sat fl hedefliyor. TRAF K RAHAT NEFES ALACAK STANBUL merkez içinde kalan ve 1976 y l ndan bu yana Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi nde faaliyet gösteren nakliyecilerin tafl nmas yla trafik rahatlayacak. Bölgeden her gün ortalama 500 kamyon ve komyenet tüm illere sevkiyat yap yor. Ulafl m Koordinasyon Merkezi, ambarlar n tafl nmas için 2011 y l nda bir karar ald. Dava aç p kazanan ve geçici olarak eski yerlerinde kalan ambarc lar, Had mköy e tafl nmak için gün say yor. 2 YILDIR GÖRÜfiMELER DEVAM ED YOR Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, bölgedeki hak sahipleri ile yaklafl k 2 y ld r görüfltüklerini söyledi. Nurol, Mesa Mesken ve TAO Gayrimenkul konsorsiyomu olarak arsa üzerinde has lat paylafl m ile proje yapmak istediklerini belirten Aykaç, Arsada hak sahibi çok oldu u için süreç kolay de il. Ama görüflmeler devam ediyor dedi. ÇOK BÜYÜK B R PROJE PLANLANIYOR Geçti imiz aylarda Zeytinburnun da proje gelifltirmek için Emlak Konut GYO nun ihalesine kat lan ancak stabul Büyükflehir Belediyesi nin flehir park plan nedeniyle projesini iptal etmek zorunda kalan EgeYap da arazi ile ilgileniyor. Büyük bir proje için yer aray fl nda olduklar n söyleyen EgeYap Yönetim Kurulu Baflkan nanç Kabaday, Arsa oldukça k ymetli. Bu alanda has lat paylafl m ya da sat n alma ile proje gelifltirmeyi isteriz dedi. DEVLER GÖZÜNÜ ZEYT NBURNU'NA D KT Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, Nakliyeciler Sitesi nin sat fl sürecini yak ndan takip ettiklerinisöyledi. Bölgede 3 projeleri oldu unu hat rlatan Timur, Bölgede 2 tane Nef olarak, bir tande de fl GYO ortakl ile proje gelifltiriyoruz. Bu 3 projenin arsas n n sat n alarak yola ç kt k. E er fiyatta anlafl rsak bu alan da sat n alabiliriz dedi. ORTAKLIK YAPAB L R Z Dumankaya nflaat Yönetim Kurulu Baflkan U ur Dumankaya, lokasyon avantaj ile öne ç kan Zeytinburnu nda proje gelifltirmeye s - cak bakt klar n söyledi. Bölgedeki arsa ve konut fiyatlar n n giderek artt n belirten Dumankaya, Yurtd fl ve yurtiçinden güçlü sermayeli flirketlerden ortakl k için teklif al yoruz. Böyle bir ortakl k yap s ile Zeytinburnu nda proje yapmak isteriz dedi. VARYA SIRADA BEKL YOR Varyap Holding CEO su Erdinç Varl bafl, 2 y l aflk n süredir arsay takip ettiklerini söyledi. Dükkanlar n tafl nmas konusunda yaflanan belirsizlik nedeniyle beklemeye geçtiklerini belirten Varl bafl, Arsa boflal rsa biz bu alana talip oluruz. Zaten bölgede 3 bin 500 kiflilik bir ö renci yurdu infla ediyoruz. Bu nedenle Zeytinburnu nun geliflimine hakimiz dedi. ZEYT NBURNU HABEWR GAZETES Sar gül CHP'ye resmen baflvurdu CHP Genel Baflkan Yard mc s Adnan Kesin ve CHP stanbul l Baflkan O uz Kaan Salc, Mustafa Sar gül ile görüfltü.adnan Keskin, Sar gül'ün CHP'ye baflvuru yapt n aç klad. Çok say da kifli, bu ana tan kl k etmek için fiiflli Belediyesi önünde topland. Görüflme, Mustafa Sar gül'ün makam odas nda gerçekleflti. TAR HE TANIKLIK ED YORSUNUZ Sar gül, bugün CHP Genel baflkan Yard mc s Adnan Keskin ve beraberindekileri beklerken kendisini desteklemeye gelen taraftarlar na, Bugün burada olanlar tarihe tan kl k ediyor diye seslendi. SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA Adnan Keskin ve Sar gül fiiflli Belediyesi önünde aç klama yapt. Sar gül yapt aç klamada "Mübarek Cuma öncesi bugün hay rl bir gündeyiz. Yurttafllar m z n bir k sm n de il, tamam n kucaklayaca z." dedi CHP ilçe Baflkan Metin Do an, stanbul'da Mustafa Sar gül' n önem verdi i ilçe Baflkanlar n n bafl nda geliyor. Mustafa Sar gül kesin olarak CHP'nin stanbul Aday olursa son anda yine Adil Emecan' n ismininin Zeytinburnu'nda gündeme gelebilece i kulislerin derinliklerinden gelenler aras nda. Dayanak olarak ise Mustafa Sar gül'ün hiç bir aday garanti kazanaca na inanmadan adayl k onay vermeyece i yönünde. Twitter hesab mda gezi olaylar nda sadece bir hafta sonra Mustafa Sar - gül'ün Kas m ay n n ilk haftas CHP'ye kat laca n yazm flt m. Bugün bunun gün olarak teyit edilmeside Bizleri mutlu etti. Burhan Hay r' n son yolculu u Aileleri taraf ndan ve ilçe camiam zda çok sevildi inden ve ad flakac hac dede diye an lan Burhan Hay r Hakk n rahmetine erdi. lçemiz sakinlerinden ve Karadeniz camias n n de- erli isimlerinden olan Burhan Hay r yaflamakta oldu- u Pankreas Kanseri illetinden kurtulamad ve 70 yafl nda hayata veda etti. Sürmene lçesi Yukar Ova l köyünde dünyaya gelen hac Burhan Hay r ilçemizde kendi aileleri ve herkes taraf ndan her zamanki flakac ve ö üt veren esprileriyle tan nan ve çok sevilen biriydi. Zeytinburnu lçe Milli E itim Müdürü Yakup Hay rl o lu nun da amcas n n o lu olan Burhan Hay r n Dutluk Camii nde k l nan vakit ve cenaze namaz na Karadeniz eflraflar, e itim camias ve komflular ile dostlar ak n ak n geldiler. fiakac dede lakapl Hac Burhan Hay r n k l nan ikindi vakit ve cenaze namaz ard ndan nafl defnedilmek üzere Eski Kozlu Mezarl - na aile kabristanl na götürüldü. Camide cenaze namaz na ifltirak eden tüm eflraf aynen kabristanda da cenazeye efllik ettiler. Kuran Kerim Hadis i fierif lerinin okunmas ard ndan merhum hac Burhan Hay r n nafl kabristana konulurken gözler bu uland ve yürekleri büyük bir s z kaplad. Merhum Hac Burhan HAYIR a Allah ( C.C.) den gani gani rahmet, ard nda b rakt tüm aile bireyleri, torunlar, yak nlar ve ahbaplar ile Karadeniz camias flahsiyetlerine sab r ihsanlar m z iletiriz. Ruhu fiaad olsun ve mekan Cennet olsun. ANAL Z MURAT ERGÜN HAL S DALKILIÇ ADAYLIKLA LG L NELER SÖYLED? Zeytinburnu Haber Gazetesi olarak ilçemizde yerel seçimin nabz n tutmaya devam ediyoruz. Kulislerdeki son geliflmeler an ve an Zeytinburnu Haber de olacak. Bu Hafta CHP Zeytinburnu Belediye Baflkan Aday Aday fladam Salih Zeki Durmuflo lu Aday Aday Tan t m toplant s düzenledi. Efli Asuman Han m ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapm fllard. Sevgi ve Bar fl Adam Salih Zeki Durmuflo lu nun kahvalt program nda göze çarpan en önemli unsur her kesimden insan n olmas yd. Farkl Düflünce unsurlar n bir araya toplamay baflaran Durmuflo lu nu tebrik ediyorum. Allah Yolunu aç k etsin. Bir önceki yaz m Zeytinburnu siyaset arenas na bomba gibi düflmüfltü. Bu yaz n n hayali oldu unu söyleyenler benim alt na imzam att m hiçbir sat r n hayali olmad n az çok bilirler. Çok gizli bir toplant da Halis Dalk l ç isminin Zeytinburnu Belediye Baflkanl için geçti ini yazm flt m. Bu köfle yaz s sadece bir hafta yüz binlerce kifli taraf ndan okundu. Pazar günü Feshane de Temayül yoklamas vard. Bende Temayülün nabz n tutmak için Ferhaneye gittim Çok güzel bir tablo vard. Farkl ilçe yöneticileri farkl sand kta görevlendirilmesi ise temayülün göze çarpan en büyük özelli- iydi. Temayülde lçe ve Anakent Belediye Baflkanlar için partililere sorular soruldu. AK Parti stanbul Teflkilat Baflkan Halis Dalk l ç ile temayülde karfl laflmam z ise farkl anlar n yaflanmas na neden oldu. Murat Ne yapm fls n Zeytinburnu nda manflet olmuflsuz diyerek söze bafllayan Dalk l ç ile 15 dakikaya yak n özel bir sohbet ettik. Zeytinburnu Haberi önceden de takip etti i söyleyen Dalk l ç çok güçlü bir yay n organ ym fl benim haberimden sonra anlad m. Yüzlerce kifli Beni arad. Yaz n için teflekkür ediyorum. Ben her görüfle sayg l y m. Haberin kayna ne diye sordu ve hemen peflinden ekledi. Pardon Gazeteciye Kaynak sorulmaz dedi. Baflkan Dalk l ç yaz sonras Benim için olumlu ve olumsuz düflünen Herkes teflekkür ediyorum. Zeytinburnu Benim için özel bir yer. Bugüne kadar bu konu hakk nda Zeytinburnu nda hiçbir özel çal flmam olmad. Bizde görev istenmez. Beni fluan bulundu- um yere kimler lay k görüp getirdiyse Onlar n Benim için özel olan yeni düflüncelerini de sayg m sonsuzdur. Onlar hangi görevi lay k görürlerse Bizde onun lay k ile yerine getirmeye çal fl r z dedi. Benim Aile büyü ümün de Halis Beyin siyasi hayat nda önemli bir yere sahip oldu unu da bu görüflmede ö renme flans m oldu. Halis Beyin görüldü ü gibi çok sert biri olmad n mütevazi, sayg l fakat çok disiplinli oldu una bu görüflmede keflfetmifl oldum. Halis Baflkan yaz mla ilgili Evet veya Hay r da fleklinde de hiç bir cevap vermedi. Kendisine bundan sonraki siyasi hayat nda baflar lar diliyorum. Baflkan Dalk l ç Bize özel olaraktan k sa bir süre içinde Meclis üyelerine yönelik ilçelerde temayül yoklamas yap laca n aç klad. Cumhuriyet Bayram n z Kutlu olsun. Kal n Sa l cakla. Cemal flçi Hakka yürüdü Bat Trakya E itim ve Araflt rma Vakf Baflkan Musa Yurt, kay npederi Cemali flçi yi yitirdi. Bat Trakya camias cenazede yas ile bir araya geldiler. Cemali fiç 1943 do umluydu ve 1950 y llar n bafllar nda Telsiz Mahallesi ne gelen muhac r ailelerinin bir ferdiydi. 12 yafl na geldi inde Kazl - çeflme deri fabrikalar nda ayakç olarak çal fl p ailesine katk sa lamaktayd. Bat Trakya camias da 1955 y llar müteakiben Telsiz Mahallesi ne gelerek yerleflim yapmaya bafllam fllard ve mahallenin geliflmesinde merhum Cemali flçi nin de emekleri vard. Cuma namaz ard ndan cenaze namaz k l nd. Merhum Cemali flçi nin nafl Eski Topkap daki aile kabristanl - na götürüldü ve 10 Ocak 2011 de kaybetti i çok sevgili eflinin yan na defnedildi. Merhum a Allah ( C.C.) den rahmet, ard nda keder içerisinde b rakt tüm aile bireylerine ve dostlar na baflsa l temenni ederiz.

11 KASIM GÜNCEL 11 Sinoplular Derne inde Görkemli Kongre Zeytinburnu Sinoplular Derne i 10.Ola an Genel Kurulunu Kazl çeflme Kültür Merkezinde görkemli bir flekilde yapt.zeytinburnu Sinoplular Derne i 10.Ola an Genel Kurulunu Kazl çeflme Kültür Merkezininin Akdeniz Salonunda bir araya geldiler. Kongre kokteyl ile bafllad ard ndan salona geçildi. Önce Sayg duruflu yap ld ve ard ndan stiklal Marfl okundu. Kongrenin start n Baflkan Aday Mehmet Çak r verdi.kongrenin Divan Baflkanl na R fat Özkan, Katip Üyeliklerine ise Lüfti Y lmaz,orhan Kaya getirildi. Baflkan Kongre Yönetmeli i gere i önce faaliyet raporunu okuttu. Baflkan Faik Dermircan iki y l boyunca yapt klar faaliyetleri tek tek okudu. Ard ndan okunan raporlar oya sunuldu ve oy birli i le kabul edildi. Raporlar n ard ndan protokol konuflmalar na geçildi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n Dernekçili in ne kadar zor bir ifl oldu unu anlatt. Bugüne kadar Zeytinburnu Sinoplular hizmet veren Dernek Baflklanlar ile birlikte görevi devredecek olan son dernek Baflkan Faik Demircan'a da özel teflekkür etti. Kongreye tek liste ile gidilmesini Sinoplular n ne kadar birlik ve bütnlük içinde olduklar na ba layan Baflkan Ayd n yeni baflkan Mehmet Çak r'a da baflar lar diledi.zeytinburnu Beeldiye Baflkan Murat Ayd n konuflmasa n n sonunda tüm kat l mc lar mutlaka Sinop'u görmeleri yönünde uyard. AK Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver ise Kongrenin hay lrara vesile olmas n diledi ve yeni, seçilecek olan Baflkan Mehmet Çak r'a yeni görevinde baflar lar diledi. Küçükçekmece AK Parti Beeldiye Baflkan Aday Aday olan ve S NDEF Baflkanl ndan istifa eden Timuçin O uz konuflmas nda bugüner kadar Sadece Zeytinburnu'nda Sinoplu bir hemflerimiz Berlediye Baflkan Aday Aday olmufl Onun haricinde Belediye Meclis Üyemiz bile yok. Siz piyango bileti almadan büyük ikramiyenin ç kmas n beklerseniz sadece beklerseniz. flte Bizler beklememek için Sizleri en iyi fleklide temsil etmek için görevimizden istifa ettik ve AK Parti'den aday aday olduk dedi. Protokol konuflmalar n ard ndan Seçime geçildi. Tek liste ile girlen seçimde oy birli i le Zeytinburnu Sinoplular n yeni baflkan fladam Mehmet Çak r oldu.seçimin ard ndan yeni yönetim kurulu tek tek sahneye ça r ld ve bu an protkolünde kat lmas ile birlikte ölümsüzlefltirildi. ki Y l önce kendi Karar ile Sinop Dernekler Federasyonundan ayr lan Zeytinburnu Sinoplular Derne i yeni baflkan Mehmet Çak r ve yeni Yönetim Kurulunun yaz l önergesi ile oy birli i ile yeniden S NDEF'e kat ld. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ayn Zamanda Zeytinburnu Dernekler Federayonu (ZEY- DEF)'inde kurucu dernekleri aras nda. Zeytinburnu Sinoplular Derne inin 10.Ola an Genel Kurulunda oy birli i ile tek listeden seçilen yeni baflkan ifladam Mehmet Çak r teflekkür konuflmas için kürsüye ç kt. Çiçe i burnunda baflkan çok zor bir görevin alt na imza att m n fark nday m ama Siz Sinoplulardan güven ald m bilmenizi isterim. Ben zaten dernekçili e yabanc bir isim de ilim. Köy derne i ile birlikte S NDEF'inde Yönetim Kurulu üyesiyim. fiimdi ise Zeytinburnu'ndaki tüm Sinoplular ile el el koflaca z. Ayn zamanda siyasetinde içindeyim AK Parti Telsiz ikinci Bölge mahalle baflkany m. flte buralarda ö rendiklerimizi Snoplular Derne inede hayata geçirece iz fiunun garantsini verebilirimki k sa bir süre için Zeytinburnu'nda çok farkl bir Sinoplular Derne i olacak.eski Baflkan Faik Demircan konuflman n sonunda yeni baflkan Mehmet Çak r' n elini hayava kald rarak güç birli i foto raf verdiler. S NDEF Gençlik Kollar Baflkan O uz Y ld r m ise konuflmas nda kongrenin hay rl olmas n ve yeni baflkan ile yönetimine baflar lar diledi. Y ld r m konuflmas n n devam nda, S NDEF eski Baflkan Timuçin O uz'a siyaset aranas nda baflar lar diledi. S NDEF Gençlik Kollar Baflkan O uz Y ld r m ise konuflmas n n sonunda ise S NDEF'in Türkiye Gençlik Kollar n tam kadro oluflturan tek dernek olma özelli ini tafl d n n alt n çizdi. Gecenin son konuflmas n S N- DEF'in yeni baflkan Engin K rm z gül yapt. ki y l önce Zeytinburnu Sinoplular Derne i S NDEF'ten ayr lrken bunun yanl oldu unu en çok dile getiren Bendim. Kadera bak n ki ben Sindef Baflkan olduktan sadece iik hafta sonra Zeytinburnu Sinoplular Derne i yeniden S NDEF çat s alt na kat ld. Yeni baflkan Mehmet Çak r Beyin nezdinde tüm yöntim kuruluna yeni görevlerinde baflar lar diliyorum ve bu yeni karar nda Derne imize hay rl olmas n temenni ediyorum dedi. Zeytinburnu Sinoplular n yeni baflkan fladam Mehmet Çak r,s NDEF Yönetim Kurulu üyesi, Karadeniz Sivil Toplum kurulufllar Konfederasyonu Delegesi, Türkiye Sivil Kurulufllar Konfederasyonu Delegesi, Dikmen Çanakç Köyü Dernek Baflkan ve AK Parti Zeytinburnu Telsiz Mahallesi knici bölge baflkan d r. Zeytinburnu Sinoplular Derne inin Yeni Yönetimi BAfiKAN: Memhet Çak r ASIL YÖNET M KURULU: Emin Acar,Kenan Taflk n, Bayram Aky ld z,bülent Ergün, Hülya Yüksel,Mustafa Özalp, Yasin Aktarma,Veysel Albayrak, Sait Özk r fl, Mustafa Tüysüz, YEDEK YÖNET M KURULU: Hasan Kerkefl, Ali Ergün, Mustafa Külcü, Sefer fiensoy, Yakup Duru, Niyazi Ünlütürk, Ali R za Özdemir, Mustafa Albayrak, Nahide Ünlütürk, Ali R za Özdemir, Mustafa Albayrak, Kaz m Özkan, Aykut Albayrak DENETLEME KURULU ASIL: Faik Demircan, R fat Özkan, Orhan Kaya DENETLEME KURULU YEDEK: Yavuz Atilla,Fatih Ayd n, Zühal Taflk n ZEYT NBURNU HABER GAZETES -ÖZEL Kadir Ünver: Yefliltepe Mahallesinde Muhtar Aday Yaklafl k 30 Y ld r Zeytinburnu'nun ve Yefliltepe Mahallesinin sokaklar n arfl nlam fl havas n solumufl Sizlerden Biri Kadir Ünver 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Muhtarl a aday olaca n aç klad ve h zl bir flekilde çal flmalar na bafllad. KAD R ÜNVER K MD R? Ünver, 1979 y l nda Konya Bozk r ilçesinin Karacaard ç köyünde do du. E itim hayat m Bozk r'da tamamlad ktan sonra 1985 y l nda stanbul a göç edip Zeytinburnu na yerleflti. Uzun zaman çal flt özel iflyerinden askerlik görevinden dolay ayr ld. Askerlik görevini yapt ktan sonra 1994 y l nda evlendi y l nda Zeytinburnu 53 sokaktaki eski çal flt iflyerini devralarak kendine ait ilk özel iflletmesi B RL K DEM R DO RAMA'y kurdu.birlik Demir Do rama, 20 y ld r Yefliltepe Mahallesinde ayn adreste faaliyet göstermektedir. Kadir Ünver sosyal hayat nda STK'larla sürekli iç içe oldu. Bir çok STK'de aktif görev ald. Ünver, fiuan Konya Bozk r Karacaard ç köyü derne i baflkanl n yürütmekte. Yefliltepe Mahalllesi muhtar Aday Kadir Ünver, 20 y ll k evli ve 2 çocuk babas d r. YEfi LTEPE MAHALLES Zeytinburnu'nun 13 Mahallesinden bir olan ad n n Yeflil oldu u fakat Yeflil alan - n ve Parkn n hiç olmad bir Mahalle. Nufüs yo unulu olarak Zeytinburnu'nun 4.Büyük Mahallesi. Gündüz Hareketli 50 Bin nufüsü olan Yefliltepenin yerleflik nufüsü ise 30 Bin. Yefliltepe Mahallesinin 64 Soka 3 Camisi, 1 Bilgi Evi, 1 Okulu, 52 Seçmen Sand var. Okur Yazarl k oran n olarak Zeytinburnu Mahalleri aras nda 4. s rada. E itimde baflar oran n olarak ise son s rada. Yefliltepe Mahallesinde en çok Nufüsa sahip flehiler s rasyla Giresun, Konya, Mardin, Düyarbak r, Trabzon ve Ordu... ÜNVER LE YEfi LTEPE YEN B R V ZYONA KAVUfiACAK Sizlerden Biriyim slogan ile Adayl - n aç klayan Kadir Ünver araks na önce Zeytinburnulular,Ard ndan Yeflilte Mahallesi sakinlerini ve Mahallede ikinci yo unlu a sadip hemflerileri Konyal lar ald. Mahalenin dertleri ile dertlece inin yafll lar ce çocuklar olmazsa olmaz önceli i olaca n, Muhtarl sadece bir adres olarak de il hizmet vermek için 7/24 Yefliltepelilerin emrine açaca n n alt n çizdi. Muhtar Aday Kadir Ünver, Mahallenin eksiklerini bir bir tespit edece- im. Hem listesini oluflturaca m aza aday listemle hem de seçim ekibimle mahallemin her zaman içerisinde olaca- m. Bir bir kap lar n çalarak ekibimi ve kendimi anlataca m. Yefliltepe mahallesi halk n n sevgisi ve güveni bana aday olma cesareti ve gücünü veriyor. nflallah bunu muhtar oldu um zaman onlar için hizmete dönüfltürece im. Önemli, olan vatandafla hizmet etmek oldu una göre, ben flununla ben bununla çal flamam demenin bir anlam yoktur. Siyaset yapanlar n böyle bir fley söyleme hakk da yoktur. Allah n izni ve Yefliltepe Mahallesi sakinlerinin teveccühü ile muhtar oldu- um taktirde tek hedefim mahalleme hizmet etmektir dedi. Birlik Demir Do rama Firmam z 1990 y l nda demir do rama ve so uk demir iflleri ile bafllam fl olup 1995 y l nda Birlik Demir Do rama dekorasyon olarak faaliyetine devam etmektedir. Birlik Demir Do rama, firmalar n alt yüklenicisi olarak yurt içinde ve yurt d fl nda bir çok projeyi baflar ile tamamlam flt r. Mevcut kapasite ve kalitenin art r lmas için makine ekipmanlar yat r mlar m z devam etmektedir. Birlik Demir Do rama, sahip oldu u bilgi ve tecrübeler do rultusunda çeflitli kurulufllara üretimi ile bu sektördeki yerini gün geçtikçe geniflletmektedir.dünya standartlar na uygun üretim kalitesine ulaflabilmek için çal flmalar son aflamaya gelmifl bulunmaktad r Kuruluflundan bu zamana kadarki çal flmalar m za ait tecrübelerimizle kurmufl oldu umuz genç ve dinamik kadromuz ile müflterilerimize en iyi hizmeti verebilmek firmam z n vazgeçilmez amac d r. Birlik Demir Do raman n Hizmet Alanlar Dekorasyon, Dekor, Çelik Çat, Alç pan Tavan, Ferforje, Ma aza Dekorasyonu, Garaj kap lar,demir Kap, Merdiven, Çelik konstrüksiyon, Markiz, Sundurma, Vitrin, Dograma,, Demir Do rama, Ma aza Bankolar, Posta Kutusu, Camekan,Posta Kutulu Bina Girifl Kap s, ferforje bina girifl kapilari,çelik Merdiven,Asma Kat, Yang n Merdiveni, Su Deposu, Korkuluk, Pencere Korkulu u, Bahçe Korkulu u, Oyun gruplar, Bina ilan panosu, Ecza dolab, Bahçe Kap lar, Beton kal plar, Kayar Kap lar, çevre Korkulu u, Tel çit, Geniflletilmifl Metal, Plastik ferforje, Teras kapama, Metal merdiven, Yang n merdiveni, Modüler su deposu, Bina iç d fl demirleri ve özel imalatlar olarak faaliyet göstermektedir. Gökalp Mahallesi 53.Sokak No : 72/A Zeytinburnu - STANBUL Tel: Gsm:

12 12 S YASET KASIM 2013 Yol yaparak bina infla ederek Ülke yönetilmez DP eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, "Pencereden bakarsak, Türkiye'nin çok kötü yönetildi i, sadece bina yaparak, yol ve inflaat yaparak ekonomiyi ayakta tutmaya çal flan bir hükümette karfl karfl ya oldu umuzu görürüz" DP eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, "Pencereden bakarsak, Türkiye'nin çok kötü yönetildi i, sadece bina yaparak, yol ve inflaat yaparak ekonomiyi ayakta tutmaya çal - flan bir hükümette karfl karfl ya oldu- umuzu gör ü - rüz"dp Zeytinburnu lçe Baflkanl nda her hafta düzenledi- i, seçime do ru halk bilinçlendirme toplant lar yla dikkat çeken ve ad ndan s kça bahsedilen DP eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, bu hafta da gelene i bozmad.her Cuma akflam Zeytinburnu lçe Binas nda yap lan ve dört haftad r süren toplant ya ilk defa Zeytinburnu Demokrat Parti lçe Baflkan Temel Yavuz Kotalo lu'nun kat lmas dikkatlerden kaçmad. Kotalo lu'nun "Hoflgeldiniz" diyerek konuflmaya bafllamas, dört haftadan beri toplant y takip eden Demokrat Partililer ve bas n mensuplar taraf ndan elefltirildi "as l siz hoflgeldiniz, biz her zaman buraday z, siz yoksunuz" diye cevap alan lçe Baflkan Kotalo lu, bu durum karfl s nda bir konuflma yapt. Toplant lar s ras nda ifllerinden dolay stanbul ve yurt d fl nda oldu unun alt - n çizen Kotalo lu "Elefltirinizde hakl s - n z, bundan sonra bende burada olaca m" diyerek konuflmas na devam etti. " Siyaset vatandafl n iste ine göre flekillenir" " Siyaset vatandafl n iste ine göre flekillenir" diyen Kotalo lu, "Ben iyi biliyorum, ben bu memleketi iyi yönetece im, kendi kafama göre, kendi hayallerime göre kuraca m dedi iniz zaman iflte, bugünkü Türkiye'nin yönetimi haline gelmifl olursunuz. Uluslaras holdinglerin, emperyalist güçlerin talepleri, istekleri do rultusunda vatandafl flekillendirmifl olursunuz. Yukar dan dikle edilen fikirleri topluma zorla dayatm fl olursunuz." dedi. Kotalo lu "12 y ld r bu ülkeyi yöneten bir anlay fl var. Tabandan tepeye siyasetin planlanmas laz m. Vatandafl n ihtiyac na göre toplumun flekillendirilmesi laz m. Demokrat Parti buna göre hareket ediyor" diyerek konuflmas na son verdi. DP yerel seçimlere haz rl k toplant lar n düzenleyen eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak, 4. sü gerçekleflen toplant da "Pencerenin bir taraf ndan bakt m zda, Türkiye'nin çok kötü yönetildi i, sadece bina yaparak, yol yaparak, inflaat yaparak ekonomiyi ayakta tutmaya çal flan bir hükümette karfl karfl ya oldu umuzu görürüz" dedi. "Ülke genelinde üretimi ve sanayi yi canland rmazsak de il stanbul, Türkiye'de yaflanmaz" Uluocak "80 milyon nüfusu olan ülkemizde, üretmeyen, tarlada ürünü para etmeyen, sanayici arkadafllar n n k skac nda kalm fl bir sanayici görüyoruz. Üretim yapamad için periflanl n olan bir Türkiye görüyoruz. Üreten bir Türkiye için bizler Demokrat Parti'liler olarak, Adalet Partililer ve Anayol Partililer çal flmalar yap yoruz. Anayasay de ifltirece iz deniliyor, ama hiçbirfleyin de iflti i yok. fiuanda yap lan tüm projeler stanbul'u 40 milyona kitlemek için yap lan projeler. E er stanbul 30 milyona veya 40 milyona ulafl rsa burada kimse yaflayamaz. Bizler ülke genelinde üretimi ve sanayi yi canland rmazsak de il stanbul, Türkiye'de yaflanmaz. Biz projelere karfl de iliz, stanbul'un nüfus olarak büyümesine karfl y z. Türkiye'nin üretimde büyümesini istiyoruz. " dedi. Konuflmas na fluanda yap lan 3. köprü stanbul trafi inin sadece yüzde ikisi ile yüzde üçünü karfl layabilece ini söyleyen Uluocak "Ben stanbul'a Türkiye'nin en büyük havaliman n yapaca- m diyor, neden yapacaks n diye sorduklar n da 'niye rahats zs n z yap lmas ndan' diyor. Rahats z z çünkü, bahsedilen Havaliman, 3.Köprü ve Kanal stanbul projesi hayata geçerse ekonomi t kanacak. Türkiye'de iflsizli in yüzde 33 lük bölümünü, inflaat ve konfeksiyon alan karfl l yor. Çiftçi 20 milyona saman n satam yor, biz Bulgaristan'dan saman ithal ediyoruz. Mustafa Kemal'in kurdu u fieker Pancar Fabrikas kapat ld. Trakya'da fleker pancar üretmedi imiz için. Neden, çünkü pancar yok. Neden vard da yok oldu. Bizler bunlara çözüm bulmad kça hiç birfley düzelmez. fiimdi birlik, beraberlik zaman d r" diyerek tüm Demokrat Partililerin, Zeytinburnu halk n n ve tüm vatandafllar n yaklaflan Kurban Bayram n kutlad. "Kürsü sizindir" diyen Uluocak kat l mc lara söz verdi. Süleyman Uluocak Enerji Paneli düzenledi Siyasi faaliyetleri ve halk bilinçlendirme toplant lar yla art k Zeytinburnu' da de il, tüm stanbul'da isminden söz ettiren Zeytinburnulu eski MYK üyesi Mimar Süleyman Uluocak "Can damar m z olan, rmaklar m z n, nehirlerimizin üzerinde hidroelektrik santralleri kuruyoruz Peki ekolojiyi öldürünce, can damarlar m z kurutunca, biz enerjimizi nas l üretece iz, halk m z bu konuda ne biliyor?" diye sordu.mimar Süleyman Uluocak bu hafta stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ö retim görevlisi Prof. Dr. Ifl k Ece'yi konuk etti. Türkiye'nin temel problemlerinden biri olan "Enerji Politikam z" konulu toplant da ilk konuflmay, Mimar Süleyman Uluocak yapt. Uluocak "Biz kendi enerjimizi üretebilirmiyiz, dünyada enerji ile beraber çok büyük mesafeler kat edebilirmiyiz?" dedi. Enerji konusunda dünyada yüzde civar nda bünyeye sahip oldu umuzu söyleyen Uluocak, "Her ne kadar Türkiye'yi yöneten arkadafllar 2013'te biz dünyan n ilk onunda yer al - caz desede, böyle giderse biz o zamanda dünyan n 14. olmaya talibiz" dedi. Konuflmas na devam eden Uluocak "Biz kendi enerjimizi üretmiyoruz. Enerji üretmemekle beraber, biz kendi topraklar m zda tar mda yapm yoruz. Biz fleker fabrikam zda üretim yapm yoruz, saman Bulgaristan'dan ithal ediyoruz. Biz Anadolu'muz da, Karadeniz'de özellikle küçük rmaklar n, nehirlerin, geçmiflte tabiat m z olan, can damarlar m zda, küçük nehirlerimizde, santraller kuruyoruz. Bu hidroelektrik santralleri enerji ihtiyaçlar m z n kaç n sa l yor. Buralar kapatt m z zaman, ekolojiyi öldürdü ümüz zaman, tekrar bunlar bize dönüfl yapacaklarm? Biz enerjimizi nas l üretece iz, halk m z bu konuda ne biliyor, bunlar n cevab n hocamdan dinleyelim diyerek Prof. Dr. Ifl k Ece'yi kürsüye davet etti. "Bir ülkenin kalk nmas kendi öz kaynaklar n de erlendirmesi ile mümkündür" Prof. Dr. Ifl k Ece, böylesine önemli bir konuyu dile getirdi i için öncelikle Süleyman Uluocak'a ve kat l mc lara teflekkür etti. "Bir ülkenin kalk nmas kendi öz kaynaklar n de erlendirmesi ile mümkündür" diyen Ece "Baflkas n n kaynaklar yla hiç bir ülke kalk namaz, bir yere gelemez. Dünyadaki bütün savafllar enerjiden ç km flt r. 3. Dünya Savafl 1. ve 2. dünya savafl format ndan farkl ama hala devam ediyor ve edecek" diyerek enerji kaynakla m z ve kullan m oranlar n haz rlam fl oldu u bir slay video gösteri ile kat l mc lara izletti. "Kendi enerji kayna m z olan kömürü yeteri kadar kullanm yoruz." diyen Ece "Kömürün yüzde 75'ini kendimiz üretiyoruz, kalan n d flar dan al yoruz. Fosil enerji kaynaklar, son derece sa l kl d r ama kullanm yoruz. Do al gaz ise ne kadar çok kulland m z ortadad r. Nükleer enerji çernobille yok say lamaz. Çernobil patlamas 50 dolarl k bir pompan n patlamas ndan ç km flt r. Hidrolik enerjiye gelince en temiz yat r m barajlard r. Bir baraj n ömrü 100 senedir. En büyük tehlikesi çamur ve birikmesidir. En büyük hatam z barajlar n etraf nda erezyonu önleyecek a açland rmay yapmamam zd r. Günefl ve rüzgar enerjisinde güneflin ulvi fl nlar ndan elektrik üretmek ve rüzgardan enerji üretmek mümkündür. Hidrojen enerjisi, gelece in enerjisidir ve en temiz enerjidir. Bio enerjiyi hayvan d flk lar ndan da elde edebiliriz. Türkiye'ye geldi- imiz zaman do algaz çok önemli, elektri imiz ona ba l d r. Türkiye'de kömürden elde etmedi imiz enerjiyi, do al gazdan elde ediyoruz ve bu çok pahal. Bir ülke kendi enerjisini elde etmedi i sürece kalk namaz. Bu kadar pahal enerji kullanarak bir yere gelmemiz zor." dedi. Kömür enerjisinden faydalanmam - z n h zla düfltü ünü söyleyen Ece, "Türkiye kömür aç s ndan d flar ya ba l olmayan bir ülkedir. Bu gün kullan lm - yor olmas siyasi bir yanl flt r. ktidar de iflirse belki bu yanl flta de iflir. Son 20 y ld r Türkiye'de termik santral kurumamaktad r. Termik santraller bak ms zl ktan çürümeye terk ediliyor. Yeryüzünde hiç bir ülkenin enerjisi yabanc sermaye ile olmaz. Bu milli güvenli imizi bizim ordumuz dursun, baflka bir ordu gelsin bizi korusun demeye benzer. Hiç bir ülke senin ülkeni korumaz. Politikam z kömür üzerine yat r m yapmama olarak de iflmifltir. Milli kaynaklar m z yerine Rusya'dan do algaz almaya ihrac ettik. Ne yaz k ki ülkemizde bir kömür araflt rma merkezimiz dahi yoktur" dedi. "Dünyan n en geliflmifl ülkesi kendi milli kömürünü kullan yor" diyerek konuflmas na devam eden Ece "Türkiye'de elektrik s k nt s yok, çünkü; Türkiye'de pek çok fabrika kapand, elektrik kullan lm yor ve bu yüzden ihtiyaç duyulmuyor. Yani üretim yok. Türkiye'nin sorunlar uyduruk projelerle çözülemez. Türkiye en az enerjiyi tüketen, en pahall enerjiyi tüketen ülkedir" diyerek, Ülkenin ciddi yat r mlara ve akademik anlamda e itim verecek kurumlara ihtiyac oldu unu söyledi. Güvenli inizi bize b rak n huzurlu yaflay n INTECH GÜVENL K Genç kadromuzla sahip oldu umuz teknik bilgi ve tecrübemizle, EN Y iddias nday z. Kendimizi her geçen gün gelifltirerek son teknolojiyi ve KAL TEY kullanarak ürünlerimizi bilgilerimizi güncelleyerek NOKTA ATIfiI çözümler üretiyoruz. Öncelikli amaç; ihtiyaçlar anlamak, tespit etmek ve en uygun projeyi uygulamakt r. Bunun için ÜCRETS Z KEfi F VE DANIfiMANLIK hizmeti vermekteyiz. Sizin için en DEAL olan n sunulaca ndan emin olabilirsiniz. Kulland m z ürünler son teknoloji ve kaliteden tavizsizdir. Montaj ifllemleri yap l rken konusunda uzman ekibimiz taraf ndan, kesinlikle zarar verilmeden ve kablo kirlili i yaratmadan montaj ifllemini bitirmifl oluruz. Müflterilerimizin, ihtiyaçlar na, problemlerine ve isteklerine h zl ayn zamanda etkin çözümler üretmek. Komplike bir teknik servis ile kendinizi güvende hissedeceksiniz.. Belli s n rlar içinde kalmadan, Toplam kalite yönetimi anlay fl yla hep daha iyiyi, en son teknolojiyi uzun y llar kullanabilme imkan sa lamak. Sektörün aran lan en h zl, dinamik, kendini her zaman her konuda güncelleyen bir firma olmak. Fiyat ve kalite olarak tercih sebebiniz olmak.. Güvenlikte son nokta INTECH GÜVENL K 7/24 H ZMET SAAT Seyitnizam Mah. mevlana Cad. No:33-A Zeytinburnu pbx

13 KASIM GÜNCEL 13 Mehmet Nezir lgörmüfl AK Parti'den Meclis üyesi Aday Ayakkab ve Terlik Dünyas n n sahibi Mehmet Nezir lgörmüfl AK Parti'den Meclis üyesi Aday oldu. fladam lgörmüfl Meclis Üyesi Adayl ile ilgili Zeytinburnu Haber Gazetesine flunlar söyledi. Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyeli i Adayl için dosyam Mufl Bitlis Sason Dernek Baflkan m z Say n Abdulhamit Aksu ile ilçe baflkanl na teslim ettik. fl Dünyas ndaki arkadafllar m n, Ailemin, çevremin ve en önemlisi Zeytinburnu'ndaki temsilcimiz Mufl Bitlis Sason Derne imiz ve Baflkan - m z Say n Abdulhamit Aksu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz büyük deste i ile siyasete girme karar n hep birlikte verdik. E er partimizde uygun görür ve Beni Mecis Üyesi gösterirse amac m z önceli inde özelde hemflerilerimiz Mufl Bitlis Sason ve köylerimizin Zeytinburnu'nda sesi olmak genelde ise Zeytinburnu'muza hizmet etmektir. MEHMET NEZ R LGÖRMÜfi K MD R? Mehmet Nezir lgörmüfl, 1979 Y l nda Bitlis in Mutki ilçesinde dünyaya geldi. lkö renimi Göl Bafl ilkö retim Okulunda tamamlad Y l nda Bitlis ten stanbul a ticaret amac yla geldi.1991 Y l nda stanbul Laleli de Ticaret hayat na bafllad ve lgör Limitet fiirketini kurarak ticaret hayat na bafllad.2003 Y l nda Zeytinburnu nda kamet etmeye bafllayan Nezir lgörmüfl Zeytinburnu nda ifl hayat na at ld. Ayakkab ve Terlik Dünyas Markas ile Ayakkab Ma azalar açan lgörmüfl bugün 9 malathane toplam 5 fiubesi ile stanbul un bir çok ilçesinde müflterilerine hizmet vermektedir. Mehmet Nezir lgörmüfl birçok STK da aktif olarak görev almakla birlikte Ayakkab ve Terlik Dünyas yönetim kurulu görevini yürütmektedir. lgörmüfl, Rusça, Polakça, Arapça ve Kürtçe olmak üzere toplam 4 dil konuflmaktad r.mehmet Nezir lgörmüfl evli ve üç çocuk babas d r.. Ayakkab ve Terlik Dünyas büyümeye devam ediyor Zeytinburnu nda farkl ve Rengarenk ayakkab modelleri dedi inizde akl na ilk olarak Ayakkab ve Terlik Dünyas geliyor. Bizde Ayakkab Dünyas n n baflar hikâyesini Firman n Sahibi Mehmet Nezir lgörmüfl ile konufltuk. Mehmet Nezir lgörmüfl 1991 Y l nda stanbul Laleli de Ticaret hayat na bafllad. Ayakkab ve Terlik sektöründe kendi flirketini kurarak giren lgörmüfl, k sa bir süre içinde stanbul un de iflik semtlerine Ayakkab Dünyas alt nda ma azalar açt. lgörmüfl 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Zeytinburnu Meclis üyesi Aday oldu. *Markan z n ad neden Ayakkab ve Terlik Dünyas? Ben Ayakkab ve Terlik Dünyas n kurmaya karar verdi imde, ç k fl fikrimiz sektörel anlamda bir müflterimiz ma azam za geldi inde Ona hitap eden modeli mutlaka bulmal ve Bizim ma azam zdan bofl ç kmamas üzerine kurmufltum. lk Ma azam z açt ktan sonra Müflterilerimizden gelen olumlu talepler yeni flubelerimizi açmam z yönünde bizde olumlu fikirler uyand rd.ma azalar m z ard ard na geldi ve fluan stanbul da toplam Befl ma azaya ve Dokuz malathaneye ulaflt k. Amac m z bu ma azalar dada da kapsaml hale getirerek stanbul un her köflesine yaymak. *Koleksiyonlar n z n oluflum sürecini anlat r m s n z? Her an alg lar m z aç k olarak geziyoruz ve koleksiyonlar haz rlama aflamas nda ald m z notlar yada küçük detaylarla sezonun trendlerini göz önünde bulundurarak bir fikir yada bir temadan yola ç karak haz rl yoruz koleksiyonlar m - z. lk olarak eskiz olarak yüzlerce tasar m içinden eleyerek seçiyoruz.bu noktadan sonra, en zorlu ve bir o kadar keyifli k sm bafll yor. Haz rlad - n z Koleksiyonun Ayakkab Dünyas fiubeleri ile müflteriye ulaflt r lmas. Buras da en zevkli olan bölüm. *Ayakkab Dünyas olarak tarz n z nas l tan ml yorsunuz? Çok dinamik bir marka olmay hedefliyoruz biz. Bazen cesur, bazen naif, bazen cüretkar ama hep renkli! Stilin detaylarda gizli oldu una inanan bir marka.belli bir yafl aral vermek yerine kendini genç hisseden ve renkleri cesurca kullanmaktan korkmayan herkese hitap eden ayakkab modellerimiz olmazsa olmaz m z. *Sonbahar-K fl sezonu için bize ayakkab trendleri hakk nda ipuçlar verebilirmisiniz? Asl nda birkaç sezondur ufak ufak gördü ümüz sivri burunlar bu k fl biraz daha kapsaml görece iz. Ayakkab lar n hemen hemen hepsi bilekten ba lanacak ve kürk detaylar yla, yine birkaç sezondur gördü ümüz metal akseuarlar bu k flta bolca görece iz. K fl n favori renkleri bizce bordo, yeflil ve mavinin tonlar. *Hedef Kitleniz Erkekler mi yoksa Bayanlar m? Ayakkab zaten görüldü ü kadar kolay olmayan kapsaml bir alan ve bu noktada tüm enerjimizi kad nlar için harc yorken, erkekler içinde çok özel tasar mlar bulman n gayreti içindeyiz. Bunun yan nda çocuklar ve gençlerimiz bizim di- er bir hedef kitlemiz. *Markan z için hedefiniz nedir? Ayakkab ve Terlik Dünyas n n bir gün Türkiye ve dünya markalar aras nda yer alan ve birçok gence ifl alan sa layan kurumsal bir marka olmas en büyük hedefimiz. *Ayakkab Dünyas Kendi malat n yap - yor mu? Üretim aflamalar kendi atölyemizde ustalar - m z taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Bizim tercihimiz ço unlukla deriden yana ancak derinin yan nda tekstil malzemeleri ve ham kösele de kullan yoruz. Tasar mlar m zda Küçüklü ümüzden beri ayakkab lara karfl olan zaaf m z bizim için en önemli etken diyebiliriz.tabiki birçok tasar mc ve markay takip ediyoruz. Bizim kendi tasar mc lar m z var ve kendi imalat m zda Ayakkab Dünyas na özel ayakkab lar üretiyoruz. Üretimlerimizi Türkiye nin her köflesine ihraç ediyoruz. Ayakkab ve Terlik Dünyas nda *AYAKKABI: Günlük Ayakkab,Dolgu Topuk Ayakkab, Platform Ayakkab,Abiye Ayakkab, Tüm Ayakkab lar * BABET: Tüm Babetler *BOT: Düz Bot, Dolgu Topuklu Bot, Topuklu Bot, Tüm Bot Modelleri,Deri Bot,Deri Çizme,Sandalet, Düz Sandaletler,Dolgu Topuklu Sandaletler *Ç ZME: Düz Çizme, Topuklu Çizme,Dolgu Topuklu Çizme, Ya mur Çizmeleri, Tüm Çizmeler *SPOR: Düz Spor, Dolgu Spor, Tüm Spor Ayakkab lar *Terlik Çeflitleri ve Çocuk Ayakkab lar LET fi M ZEYT NBURNU MERKEZ fiubes : 58.Bulvar Caddesi No:144/A Zeytinburnu BAYRAMPAfiA fiubes : Cevatpafla Mahallesi Çetin Sokak No:1/1 Bayrampafla FAT H fiubes : Mimar Kemalettin Mahallesi kbal Sokak No:1/A Laleli-Fatih ZEYT NBURNU fiubes : Telsiz Mahallesi 71 Sokak No:88 Zeytinburnu LET fi M TELEFONU:

14 14 S YASET KASIM 2013 Teflkilatç Baflkan Yunus Gülmek Meclis Üyeli ine Talip AK Parti Zeytinburnu ilçe baflkanl nda iki dönemdir ilçe yönetim kurulu üyesi ve ilçe yafll lar komisyon baflkanl görevini baflar yla yürüten Yunus Gülmek Zeytinburnu Meclis üyeli ine talip oldu.baflkan Gülmek; Partim ve teflkilat m uygun gördükleri taktirde meclis üyesi olarak zeytinburnu halk m za hizmet vermek üzere aday aday oldu unu belirterek, baflvuru dosyas - n zeytinburnu ilçe baflkanl na teslim etti. lçe yönetim kurulu üyesi ve yafll lar komisyonu baflkan Yunus Gülmek yapt k sa aç klamada Hizmet sevdal s y m. Teflkilat m z n ve Zeytinburnu halk n n içinden gelen biri olarak üzerime düflen görevi baflar yla yapaça- ma yorulmadan, dinlenmeden çal flaca mdan emin olabilirsiniz. Amac m zeytinburnumuzun ve halk m z n refah na katk sa lamakt r. flöhret ve koltukla bugüne kadar iflimiz olmad, gelecekte de olmayacakt r.sevdam z insan m zd r ve onun mutlulu- udur.bu da ancak birlikte ve azimle çok çal flarak olur. en güzel örne imiz Say n Baflbakan m z Recep Tayip Erdo- an d r.bende Zeytinburnu ölçe inde sessizlerin sesi olmak, halk m z n refah ve mutlulu unu artt rmak, partimizin bana verece i görevleri en iyi flekilde yerine getirmek için var gücümle çal flaca- m.yüce rabbimden hakk m zda hay rl olmas n diliyorum. sözleriyle konuflmas n sonland rd. YUNUS GÜLMEK K MD R 1960 Siirt do umlu olan Yunus Gülmek 35 y ld r Zeytinburnu nda ikamet etmektedir y l nda Zeytinburnu vergi dairesi müdürlü üne vergi memuru olarak atand. Daha sonra muhasebe-mali ifller-denetçilik görevlerini baflar yla icra etti. Bir çok memur, sendika, vak f ve sivil toplum kurulufllar nda temsilcilik yapm flt.emekli olduktan sonra zeytinburnu nda kendine ait tekstil imalat n kurarak bir çok hemflerisine bu vesileyle ifl imkan sa lad. Genifl hemfleri, iflçi ve esnaf çevresine sahiptir.ak Parti de 6 y ld r aktif olarak siyaset yapmaktad r. siyaset akademisini baflar yla bitirmifltir. lçe yönetimine, yedek yönetim kurulundan bafllayarak; asil yönetim, yafll lar komisyon baflkanl, ekonomik ifller baflkan yard mc l, seçim iflleri baflkan yard mc l ve sosyal ifller baflkan yard mc l görevlerini baflar yla gerçeklefltirdi.sevilen, say lan ayr ca mütevazi kimli- iyle tan nan Yunus Gülmek, konuflmaktan çok icraata önem veren bir yap ya sahiptir. Ayr ca bir çok sivil toplum örgütlerinde baflkanl k ve yöneticilik yapan YU- NUS GÜLMEK: *Yeni Nesil Yard mlaflma Dayan flma Kültür ve Gençlik dernegi baflkan *Siirt Vakf yönentim kurulu üyesi *Siirt Ba tepe Derne i yönetim kurulu üyesi *Zeytinburnu Zühtü Kurtulmufl Anadolu lisesi okul aile birli i baflkan yard mc s *Maliye Vak f üyesi *Gönüllü trafik müfettiflidir *Magder hasar tespit komisyon baflkan gibi bir çok sivil toplum kurulufllar nda sosyal hayat n içinde olan bir flahsiyettir. Yunus Gülmek evli ve 3 çocuk babas olup iflletme fakültesi mezunudur. yi düzeyde Arapça bilmektedir. OTO TAM R VE BAKIM SERV S Kaporta, Boya, Mekanik ve Kurtar c hizmetleri 1971 den beri hizmet veren Baykan Kardefller ç rakl k, kalfal k, ustal k derken 1984 den beri ayn adreste... Topkap Teknik Oto Sanayi Sitesi Yön. Krl Bflk. Nejdet Baykan 24 SAAT OTO KURTARICI Arslan Baykan, Nejdet Baykan, Mustafa Baykan, Selçuk Baykan Bilgisayarl sistemli araç taramas Teknik Oto San. Sit. 2. Blok No: 42 Topkap - STANBUL : Fax: yıllık birikim ve tecrübemizle Do ru yerde Profesyonel Emlak Dan flman Do ru zamanda Ahmet Uluocak Do ru kifliden Do ru gayrimenkul al n r Sizin için do ru olan Araflt rmak da bizim profesyonelli imizdir... ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I ULUOCAK EMLAK TAN AYIN FIRSATLARI Nuripafla Mahallesinde 95 m Kat TL Ç rp c 'da 80 m2 2+1 deprem sonras yüksek girifl TL Sümer Mahallesinde 90 m2 2+1 s f r binada lüx yüksek girifl TL Sümer'de s f r binada 2.kat 150 m2 4+1 ebeveyn banyolu asansörlü TL Gökalp'te Oliviuma yak n 120 m kat asansörlü kombili krediye uygun TL Telsiz Mahallesinde 3+1 kombili masrafs z kelepir daire TL Yenido an Mahallesinde deprem sonras 70 m2 2+1 yüksek girifl TL 58.Bulvar Caddesine cephe 3 senelik binada 90 m2 2+1 köfle daire TL Nuripafla'da 5 senelik binada lüx 95 m kat TL Ottomare suite projesinde residenceler Sümer'de s f r binada 130 m2 asansörlü 3+1 dublex daire TL Nuripafla'da s f r binada lüx 3+1 daireler TL Yefliltepe'de s f r binada 3+1 daireler TL Yefliltepe'de s f r binada ultra lüx 3+1 daireler TL Gökalp'te s f r binada 270 m2 6+2 ultra lüx asansörlü dublex daire TL Nuripafla'da 80 m kat krediye uygun kelepir 2+1 daire TL Befltelsiz Mahallesinde deprem sonras 2+1 yüksek girifl daire TL Ç rp c' da s f r binada 130 m2 3+1 ebeveyn banyolu lüx daire TL Özgölelr sitesinde deniz manzaral 3+1 daire TL Sümer Mahallesinde deprem sonras lüx 3+1 daire TL 58. Bulvar caddesinde 160 m2 harika dükkan TL Eminönü Yal köflkü caddesinde Marmararaya yak n kelepir bina TL Sümer Mahallesinde cadde üstü 3+1 kombili daire TL Avc lar'da 8500 kira getirili Dükkan TL Zeytinburnu'nda 5000 TL kurumsal kirac l Dükkan TL Yefliltepe'de cadde üstü çift cephe 90 m2 2+1 krediye uygun masrafs z lüx Nuripafla Mah. 14.Sokak No: 29 Zeytinburnu Zeytinburnu genelinde her bütçeye uygun daireler... Arsalar n z nakit al n r, kat karfl l yap l r.

15 BÜYÜK ATOM MET N BÜFE N N EN ÖZEL ÇECE : ATOM 5 SINIRSIZ MENÜ KEYF Metin Büfe kendisine has özel atom içece i ile müflterilerine eflsiz bir tat sunuyor. Dondurmal, meyveli atom, Dondurmal sütlü çikolatal meyveli atom, Portakal, Kay s, Limonata, fieftali suyu, Ayran, Viflne, Kokteyl, Nar suyu, mevsimsel tüm meyve sular n ve özel kar fl ml atom içecekleriyle genleriyle oynanmam fl do al içeceklerin keyfine Metin Büfe fark yla tadabilirsiniz. Metin Bey kendisine has özel içeceklerinin, Bir içen bir kez daha istiyor diyerek ne kadar özel oldu unu vurguluyor. 80 kiflilik çok özel salon 6 TATLARI SADECE B ZDE SAKLI Sucuklu, kaflarl ve kar fl k tostlar, Tand r köfte, past rmal kavurma, past rmal kaflar, sucuk kaflar, Hamburger, Sosisli hamburger, Amerikan sosisli patates çeflitleri ve daha bir çok seçenek... Meyve kokteyli, kazandibi, profiterol, tavuk gö sü, sütlaç, s cak çikolata, nescafe çeflitleri, s cak çikolata, çay ve birbirinden özel daha nice lezzetli içecekler ve tatlar sadece Metin Büfe de sizleri bekliyor... Sak n kaç rmay n! Metin Bey, 1981 y l nda Zeytinburnu nda tost yaparak bafllad büfecilik maceras na... K sa zamanda bölgenin lezzet dura olmay baflaran Metin Büfe, 32 y ldan beri Zeytinburnululara kaliteli hizmet sunmaktad r. Daima güler yüzü ve müflteri memnuniyeti odakl hizmet veren Metin Büfe, ekonomik fiyatlarla da ayn zamanda fark n ortaya koydu... Tabi menüdeki çeflitlili i de belirtmeden geçmemek gerekiyor... Menülerdeki kalite ve lezzet, servisteki h z ve titizlik, iyi organize olmufl profesyonel ekip, idari kadro çal flmas ve 80 kiflilik çok özel salonuyla Zeytinburnu halk na hizmet vermektedir. (0212) Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu Metin Büfe Ailesi olarak, tüm dost ve müflterilerimizi a rlamaktan onur duyar z...

16 HABER YIL: 5 SAYI: 49 Kas m Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi Baflkan Ayd n Dosyas n verdi Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n 4.kez Zeytinburnu Belediye Baflkal için talip oldu. Baflkan Ayd n Aday Adayl dosyas - n ilçe baflkanl na teslim etti.1999 Y - l ndan bugüne Zeytinburnu Belediye Baflkanl koltu unda oturan ve k r lmas güç bir rekora imza atan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n yeni bir rekor k rmak için 4 kez Belediye Baflkanl na talip oldu ve Aday Adayl - dosyas n AK Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver'e teslim etti.1999 Y l nda Fazilet Partisinde % 27 ile Belediye baflkan olan Murat Ayd n 28 Nisan 2004 Y l nda % 53 rekor bir oy ile Ak Parti'de belediye baflkan seçildi. 29 Mart 2009'da ise % 44 ile 3.Kez Baflkanl k koltu una ot uran Ayd n 30 Mart 2014 de yap lacak seçimlerde de aday olmak için Ak Parti Zeytinburnu ilçe Baflkanl na baflvurusunu yapt. Baflkan Ayd n dosyas n teslim ederken Bas n Mendsuplar davet edilmedi. Gözden uzak bir flekilde teslim ed len dosyan n tek kare foto raf sosyal paylafl m sitesinden paylafl ld. Baflbakan n Manevi o lu bo ve AK Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak bu ana tan kl k eden iki isimdi. MURAT AYDIN K MD R? 1960 y l nda Giresun un Piraziz lçesi ne ba l Bozat Beldesi nde do du. lk ve ortaokulu Bozat'ta okudu. Daha sonra lise e itimine devam etmek için stanbul'a geldi y l nda stanbul mam Hatip Lisesi ni bitirdi y l nda stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun oldu. Daha sonra, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü nde master yapt. Buradan Yerel Yönetimlerde Farkl Yaklafl mlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamalar konulu tezi vererek mezun oldu. Özel sektörde ve kamuda bir müddet çal flt ktan sonra tekstil alan nda kendi iflini kurdu. Siyasetle yak ndan ilgilendi. stanbul'da farkl siyasi partilerin ilçe yönetimi, il yönetimi ve il baflkan yard mc l klar görevlerinde bulundu (Refah Partisi, Fazilet Partisi). 27 Mart 1994 seçimlerinde Zeytinburnu l Genel Meclisi üyeli ine seçilen Ayd n, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Baflkan oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde Ak Parti nin stanbul daki en yüksek oy oran yla halktan ald destek %27 den %53 e ç kt. 29 Mart 2009 seçimlerini de aç k ara kazanan Murat Ayd n, 3. kez Zeytinburnu Belediye Baflkanl görevine seçilerek k r lmas güç bir rekora imza att y l nda hobi olarak bafllad foto rafç l n gelifltirdi ve Yeryüzünden Portreler ad n verdi i ilk kiflisel sergisini açt. yi derecede ngilizce bilen Murat Ayd n, Bedriye han m ile evli olup, Hatice ve Muhammed Tayyib in babas - d r. Ayd n, belediye baflkanl n n yan s ra Türk Dünyas Belediyeler Birli i Baflkanvekilli i görevini de sürdürmektedir. 15 YILDIR ZEYT NBURNU'NU B RL KTE YÖNET YORUZ' Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n 15.Y l nda 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesi bir nevi seçim çal flmalar na dönüflecek olan Baflkanla Akflam Çay n n start n Gökalp Mahallesinden verdi 1999 y l nda Fazilet Partisinde Zeytinburnu Belediye baflkan seçildi i y l ilçe halk ile Halk meclisi ismi alt nda bir araya gelmeye bafllayarak vatandafl ile iç içe olmay bafllatm flt.daha sonra halk meclisinin ismini Baflkanla akflam çay olarak de ifltiren Murat Ayd n tam 15 y l her y l mahalle mahalle gezerek vatandafl dinliyor.baflkan Murat Ayd n Biz seçim zaman gelip seçildikten sonra da git yat tekrar seçim arefesinde gel yapmad k tam 15 y ld r Bu program devam ediyor. Biz 15 y ld r Zeytinburnu'nun beraber yönetiyoruz dedi. MUHTAR CELAL ERTU RUL TEfiEKKÜR ETT Gökalp mahalle muhtar Celal Ertu rul yapt Hoflgeldin konuflmas nda Öncelikle mahalle halk m z n her türlü sorular na cevap bulabildi i baflkanla akflam çay program n n ilkini 15.y l nda mahallemizde gerçeklefltirdi- i için Belediye baflkan m z Murat Ayd n a teflekkür ederim. Zeytinburnu ve BB meclis üyesi mimar Sefer Kocabafl,Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan belediye meclis üyeleri baflta olmak üzere mahallemize gelen tüm misafirleri teflekkür eder hofl geldiniz diyorum dedi. 'ATALARIMIZ GEM LER KARADAN B Z SE TREN DEN Z ALTINDAN YÜRÜTÜYORUZ' Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Bahattin Ünver Baflkanla akflam çay n n 15.y l ilk program nda yapt konuflmada flunlar söyledi Zeytinburnu gibi Ak Parti nin stanbul daki 26 ilçesinde belediye baflkanlar m z halk n rahat ulaflabildikleri insanlard r. Bizler gemileri karadan yürüten bir neslin torunlar ve trenleri deniz alt nda götüren bir genel baflkan n ve baflbakan n çal flma arkadafllar olarak ne kadar gururlansak azd r. 29 Ekim 2013 de aç l fl n yapt m z Marmaray n hayalini dedelerimiz Osmanl padiflahlar hayal etmiflti planlar n çizmiflti ama yap m dünya lideri baflbakan m z say n Recep Tayyip Erdo an ve çal flma arkadafllar na nasip oldu dedi. MURAT AYDIN HALK STED ZAMAN STED YERDE B ZE ULAfiIYOR Zeytinburnu Belediye baflkan ve yeni dönemde aday aday Murat Ayd n 15.y l n n Baflkanla ilk akflam çay çay n n yap ld Gökalap mahallesi Günefl K raathanesine girerken tüm konuklar n elini teker teker s karak hofl geldin dedi. Programa 15 y ld r sesi ve saz ile renk katan sa Muslubafl a da tak lan baflkan Ayd n n nefleli hali gözlerden kaçmad. Baflkan da yapt aç l fl konuflmas ile mahalle halk n 15 y ld r oldu u gibi mahalle ve ilçe ile alakal her türlü soru ve s k nt lar n size verilen ka tlara yazarak bildirebilirsiniz.beni,yard mc lar m, müdürlerimizi veya çal flanlar m z flikayet etmeniz halinde isminizi vermek istemezseniz vermeyin ama bunun d fl nda ola ki burada cevab n veremeyece imiz bir sor olursa daha sonra size dönmek için lüften soru ka tlar n za iletiflim bilgilerinizi yazarsan z bize yard mc olmufl olursunuz dedi.baflkan çal flmalar hakk nda k sa bilgiler verdikten sonra halk n sordu u sorulara cevaplar veredi.baz sorular için baflkan yard mlar na talimatlar verdi.baz lar için de birim müdürlerinde destek istedi. K DÖNEMD R SÖZ VER P YAPAMADIK, NfiALLAH BU DÖNEM YAPACA IZ Baflkan Ayd n; ki Dönemdir seçim vaatlerimin aras nda yer alan görkemli Zeytinburnu'nun stad n ne yaz k ki yapmad k. Bu dönem tam proje aflmas na getirmifltik ki Rum Vakf ile mahkemelik olduk. lk mahkemeyi Biz kazand k flimdi temyiz de. nflallah kazan rsak üstü aç l p kapanan güzel bir stat yapaca z dedi. BAfiKAN MURAT AYDIN DAN ZEYT NBURNU HALKINA DÖRT MÜJDE Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n Gökalp Mahallesindeki akflam çay nda Zeytinburnu Halk na üç müjde verdi. Öncelikle Zeytinburnu Tren istasyonun üzerinin kapat laca n ve burada devasa bir park n bu y l içinde hizmete girece ini, Zeytinburnu Meydan n bu y l içinde tamamlan p güzel bir organizasyonla hizmete aç lacak. Baflkan Ayd n ayr ca Zeytinburnu Kaymakaml k ve Belediye Hizmet binalar da bu y l tamamlan p yeni yerinde hizmete bafllayaca n n müjdelerini verdi. BAfiKAN MAR ARTIfi MÜJDES VERD Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n, Zeytinburnu nda kentsel dönüflümün önünü açacak olan imar art fl BB gündeminde dedi.baflkan Program nda 500 m2 arsay bir araya getiren hak sahiplerine % 20 daha fazla imar art fl vermek için BB nezdinde giriflimlerde bulunduklar n müjdesini vermesi ilçede sevince neden oldu. ASKER LOJMANLARIN YER NE DEV PARK MÜJDES Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Askeri Lojmanlar n yerini tamamen yeflil alan yap larak Zeytinburnu Meydan ile birlefltireceklerini ve lçemize 120 Bin Metrekarelik dev bir park kazand racaklar n söyledi. Askerlerimize çok güzel bir site yapaca z ard ndan Allah nasip ederse bu mekan n ilçemize görkemli bir yeflil alan olarak kazand raca- z diyerek seçim öncesi büyük bir müjdeyi Zeytinburnu halk na verdi KEfiKE S LÜET FOTO RAFI ORTAYA ÇIKMA- SAYDI 16/9 nflaat, Real stanbul, Otomare Süit nflalar ilgili olarak, Baflkan Ayd n ibb mar Komisyonu Baflkan Sefer Kocabafl' n gözünün içine baka baka keflke öyle bir foto raf ortaya ç kmasayd. mar ve yo unlukla ilgili kararlar Biz alm yoruz. Sahildeki bina yükseklik itibariyle savunulacak bir bina de il. Real stanbul ise Bizde önce imara aç lm fl özel bir mülk. Kat karfl l vermifller yapt rm fllar. Öyle yerler Zeytinburnu na de er katar. Merkezevleri Projesinin de alt na milyonlarca kez olsa yine imzam atar m. O proje oran n de erini uçurmufltur dedi. Bu ilçenin de erini art rma ad na bu projeler gerekliydi. Zeytinburnu stanbul un en ucuz yeriydi. Bu projeler sayesinde çevresindeki ilçeler aras nda stanbul un en pahal yeri haline geldi. AKfiAM ÇAYLARINA GELMEYENLER SEÇ M ÖN- CES KOfiA KOfiA GELM filer Bugüne kadar Akflam Çaylar na u ramayan bir çok isim yaklaflan yerel seçimler öncesi koltuklar n kaybetmemek için erken saatlerde gelerek Baflkan Ayd n' n masas nda yerlerini kapt lar. Bunlar n isimlerini bilen biliyor. Vatandafl zaman geldi inde onlar n notunu çok iyi verecek. Gökalp Akflam Çay na, Belediye baflkan yard mc lar Gökhan Kasap,M.Zafer Alsaç,Av.Ömer Ar soy, lyaz Saka,Özel kalem Müdürü Bünyamin Korkmaz,Gökalp Mahalle muhtar Celal Ertu rul, Zab ta müdürü Feruz Kutsal,imar müdürü Hatice Akyüz ve di er birim müdürleri,belediye meclis üyeleri Mimar Sefer Kocabafl,Mehmet Altuntafl,Cahit Bayram,Hasan Uluocak, Serkan Akarsu,Hasan Sertçelik,Ak Parti belediye meclis üyesi aday aday Y ld - r m Emen,Metin Develi,Abdulhakim Kaya, Halis Özgenç, Z YAD baflkan ve Ak Parti Belediye meclis üyesi aday aday Ayhan Özsoy,Ak Parti Gökalp mahalle baflkan Tuncay Balc,Yefliltepe Mahalle Baflkan Hayrullah Dandin, Yenido an mahalle muhtar Hüseyin Sar yel,merkezefendi Mahalle Muhtar Nejdet Baykan, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konsey Baflkan Gönül Demirel,yard mc s Esra Korkmaz, Yönetim kurulu üyesi ve Gökalp mahalle muhtar bafl azas Tülay Gençtürk,Ak Parti Ç rp c mahalle baflkan Hurflit Bekaro lu, Merkezefendi mahalle baflkan Ömer Tan baflta olmak üzere çok say da mahalle halk baflkanla akflam çay na kat ld. ZEYT NBURNU HABER GAZETES -ÖZEL Zeytinburnu Belediyesinde Kurban Bayram Zeytinburnu, Belediyenin Kazl çeflme Kültür Merkezinde Baflkan Murat Ayd n n ev sahipli inde düzenledi i Programda bayramlaflt.kazl - çeflme Kültür Merkezi nde düzenlenen Kurban Bayram program na, ilçe siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandafllar kat ld. Kokteylli bayramlaflma program nda bir konuflma yapan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, herkesin Kurban Bayram n kutlad. nflallah sizlerle daha güzel bayramlar geçirece iz diyen Ayd n, Ben tüm bayramlarda Zeytinburnu nda olmaya çal flt m. 9 Günlük tatil dolay - s yla memleketlerine gitmeyen vatandafllar m z fluan Bayramlaflma için buradalar. Allah Kesti imiz Kurbanlar Kabul etsin. Bugün burada çocuklar m z var Bayramlar n en büyük güzelli i de onlar. Bu bayram sizlerle güzel sizlerle ailemiz bizimle birlikteyseniz bayram n tad tuzu var. Ülkemizde huzur güven varsa bayram güzel geçer. Allah hiç kimseye ac yaflatmas n. nflallah daha nice bayramlarda sizlerle birlikte olmak dile iyle bayram - n z tebrik ederim dedi. Belediye Baflkan Murat Ayd n konuflmas n n ard ndan programa kat lan misafirlerle tek tek Bayramlaflt. Çocuklara Bayram Harçl ve bayramlaflma program ndan ayr lanlara ise bayram flekeri hediye edildi. Sosyal Medya dan Baflkan Murat Ayd n a Yo un lgi Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, CeBIT Biliflim Fuar kapsam nda düzenlenen Trend Topic Belediye Baflkanlar Ödül Töreni'ne kat ld. Baflkan Ayd n, 94 mevkidafl aras ndan Twitter da en çok olumlu tepki alan 4. belediye baflkan oldu. Olumlu tepkileri en çok artan belediye baflkanlar aras nda da 6. s raya yükselen Baflkan Ayd n, sosyal medyay ne onla ne de onsuz yaflan yor fleklinde tarif etti. nternet ve cep telefonu ile iletiflimin sa land her yerden belediyeye gelmeden kurum ile ilgili tüm ifllemrin halledilebilece ini ifade eden Baflkan Ayd n, konuflmas n Belediyemize sizi ancak kahve içmek için davet edebilirim sözü ile esprili bir flekilde tamamlad. Seyitnizam Mah. Yunus Emre Cad. Bal kl Ç rp c Yolu No:3 Zeytinburnu / stanbul Tel: pbx Paket Siparifl:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı