Adi suçlulara dön davetiyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adi suçlulara dön davetiyesi"

Transkript

1 Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4681 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 16 AÐUSTOS 2. sayfada KKTC'den sýnýrdýþý edilen adi suçlulara hükümet af çýkarýrken ve onlarýn yeniden adaya dönmesinin yollarýný açarken, Kürt asýllýlara af çýkarýlmadý... Adi suçlulara dön davetiyesi Yaptýðý hiçbir iþte hayýr olmayan hükümet bunlara bir yenisini daha ekledi... Birçok suçtan dolayý ülkeye giriþi yasaklanmýþ ve sýnýrdýþý edilmiþ olan kiþilere yeniden adaya dönüþ için af çýkardý... Ancak siyasi nedenlerle sýnýrdýþý edilmiþ ve çoðu öðrenci olan Kürt asýllýlar bu haktan yararlandýrýlmadý... Bizzat Özkan Yorgancýoðlu'nun önerisiyle torpilli bazý suçlular da af kapsamýna alýndý... Af konusu geçtiðimiz hafta meclis gündemine de taþýndý... Bakanlar Kurulu kararlarýný incelemeye baþladýðýný söyleyen Nazým Çavuþoðlu uygulanan affa karþý çýktý... Çavuþoðlu kendi bakanlýðý döneminde kendine baský yapýlmasýna karþýn ülkeye giriþi yasaklananlara asla taviz vermediðini söyledi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Askerlik yasasý Yine beklentilerden uzak TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler Askerlik Yasa Tasarýsý'nýn þu an askerlik yapan kiþileri kapsamadýðýný, ayrýca "belirli kesimlere" þirin görünmek için komiteden geçirildiðini söyledi... Çiler'e göre tasarý, af ve yurtdýþýndaki lisanslý profesyonel sporculara bedelli hakký tanýnmasý ile Meslek Lisesi çýkýþlý kiþilerin 15 ay yerine 12 ay görev yapmasýný öngörmesi dýþýnda olumlu bir þey içermiyor sayfada Bugün gazetemizle birlikte... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUGÜN FIRTINA BEKLENÝYOR! Erdoðan Baybars BÝZ VE DÜNYA... Ali Osman KOBANÝ DÝRENÝÞÇÝLERÝNE SELÂM Mehmet Levent HALKA SAYGISIZLIK Halil Sadrazam MUTLULUK DAYATMASI Elvan Levent Murathan Mungan Ünlü þair Mungan "Kravatlý IÞÝD'çilere ihtiyacýmýz yok" dedi sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... BURADAKÝLER YETMEDÝ, GÝDENLERÝ DE GERÝ ÇAÐIRIYORLAR Geçtiðimiz günlerde bir yýlýnýn muhasebesini yapan ve övündüðü iþler arasýna ralliyi de koyan bu hükümetin olumsuzluklarýný saymaya kalksak sayamayýz... En basiti þu malum göç yasasý... Bu eþitsizliðin, bu haksýzlýðýn ortadan kaldýrýlmasý için daha ne kadar eylem, ne kadar miting ve bakanlýða ne kadar baskýn yapýlmasý lazým? Ýþte þu andaki Anayasa ve Yüksek Mahkeme Baþkaný Þafak Öneri bile teslim ediyor bunu... Zaten daha önce de mesele görüþülürken Anayasa Mahkemesi'nde buna karþý çýkan tek üye olmuþ... Þafak Öneri "Ben sözümün arkasýndayým" diyor... Yani yasa bir kez daha mahkemeye taþýnýrsa yine tavrýný koyacak... Prim vermeyecek buna... Tüm basýn da bu yasanýn düzeltilmesinden ve maðduriyetin giderilmesinden yana... Hatta þu anda hükümette bulunan partiler de muhalefetteyken þiddetle karþý çýkmýþlar ve "ahlaksýzlýk" olarak nitelemiþler bunu... O halde neden düzeltilmiyor? Bunu engelleyen ne? Ankara deðilse ne? * Hadi onu geçtik... Ya þu KTHY iþine de demeli... CAS maðdurlarýnýn haklarýný elde edebilmesi için daha ne kadar oturmalarý gerekir o çadýrda? Üstelik CTP yönetimi ile CTP'li belediye baþkanlarý da gidip destek vermiþ onlara... E, engelleyen kim? * Olumlu bir þeyini saymakta zorlandýðýmýz bu hükümet bakýn ne yapmýþ þimdi de... Af çýkarmýþ! Kimlere? Adi suçlulara... KKTC'ye giriþleri yasaklanmýþ ve sýnýrdýþý edilmiþ olan kiþilere... Yeni bir davetiye... Buyurun diyorlar... Gelebilirsiniz... Kapýlarýmýz ardýna dek açýk... Dingo'nun Ahýrý deðil mi burasý? Gelin! Hýrsýzlar... Yolsuzlar... Sahtekarlar... Dolandýrýcýlar... Gelin! Af çýkmýþ, ama herkese deðil... Kürtlere af yok! Hele de siyasi nedenlerle sýnýrdýþý edilen öðrencilere! Öyle buyurmuþ Özkan Yorgancýoðlu... Bu karar Resmi Gazete'de yayýnlanmamak kaydýyla mühürlenmiþ! Geçtiðimiz hafta meclise de taþýndý konu... Nazým Çavuþoðlu taþýdý... Eski Ýçiþleri Bakaný::: "Benim dönemimde de bana bu tür baskýlar yapýldý, ama taviz vermedim" dedi... Þimdi ise birçok suçluya af çýkarýlmýþ... Buradakiler yetmedi bize... Gidenleri geri çaðýrýyoruz deðil mi? Baþkan adaylarý boþ durmuyor Mustafa Akýncý maça gitti DTB-Lefke maçýný izlemeye giden Akýncý'ya tribünlerde sevgi gösterisinde bulunuldu... Müzakerecilik görevinin sona ermesinden sonra rahatlayan Kudret Özersay da köy ziyaretlerine baþladý... Afrika (Özel) Nisaný'ndaki cumhurbaþkanlýðý seçimine yaklaþýk altý ay kaldý... Ancak adaylar þimdiden faaliyetlerini yoðunlaþtýrdý... Seçimin favori adaylarýndan Mustafa Akýncý dün Girne'de oynanan Doðan Türk Birliði-Lefke maçýndaydý... Bir Leymosunlu olan Akýncý maçý tribünlerden izledi, halkla sohbet etti ve eski dostlarýyla buluþtu... Maça gelirken tribünlerde Akýncý'ya sevgi gösterilerinde bulunuldu... Yakýn çevresinden alýnan bilgiye göre, Akýncý Nisan 2015'e kadar tüm köyleri ziyaret etmeyi hedefliyor. Yarýn da Lurucina'yý ziyaret edeceði öðrenilen Akýncý köy kahvesinde vatandaþlarla sohbet edecek ve sorunlarýný dinleyecek... KUDRET ÖZERSAY Müzakerecilik görevinden ayrýldýktan sonra Güneydeki merkezi noktalarda 10 piyano Güney Lefkoþa'da merkezi noktalara isteyen herkesin çalabileceði ve müzik keyfi yaþayabileceði 10 piyano yerleþtirildiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi piyanolarýn "Play me, I'm yours: Nicosia 2014" uluslar arasý müziksanat etkinlikleri kapsamýnda Güney Lefkoþa'da halka açýk parklar, otobüs duraklarý, pazar, yollar ve meydanlara yerleþtirildiðini yazdý. rahatlayan Kudret Özersay da köylerde boþ durmuyor. Dün de Girne bölgesinde Alsancak'ý ziyaret eden Özersay sosyal medyaya bir de not düþtü ve þöyle dedi: "Kýsa bir aradan sonra vatandaþla yeniden bir araya gelmek ne güzel... Alsancak'ta enerji depoladýk"... DERVÝÞ EROÐLU Henüz adaylýðýný açýklamayan Derviþ Eroðlu da sosyal medyada bir atak yaptý ve daha aktif olmaya baþladý. Eroðlu pek çok vatandaþa arkadaþlýk isteði gönderdi ve iletilerini paylaþtý. Sanatçýlar tarafýndan boyanmýþ bu piyanolarýn 26 Ekim tarihine kadar yerleþtirildikleri alanda muhafaza edileceðini aktaran gazete, etkinliðin Hellenic Bank'ýn katkýlarýyla Eðitim Bakanlýðý ve Avantgarde Kültürel Kuruluþu tarafýndan düzenlendiðini aktardý. Gazete etkinliðin tamamlanmasýyla piyanolarýn çocuk yurtlarý, hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerine verileceðini belirtti. CEZALARINI ÖDEMEYEN RUMLARA SINIR KAPILARINDA KONTROL Rum polisinin, haklarýnda para cezasý olan ve bunlarý ödemeyen kiþilerin tespit edilmesi amacýyla Lokmacý ve Metehan sýnýr kapýlarýnda kontroller gerçekleþtirdiði belirtildi. Haravgi gazetesi Rum polisinin 150 kiþiyi kontrol ettiðini, bunlardan 35'inin hakkýnda para cezasýnýn bulunduðunu tespit ettiðini yazdý. Gazete haklarýnda para cezasý bulunan 35 kiþiden 24'ünün para cezasýný ödemeyi kabul ettiðini geriye kalanlarýn ise borçlarýný ödeyeceði taahhüdünde bulunduðunu belirtti. Þener LEVENT Açý 16 AÐUSTOS Kamil Hür... Adý gibi hür... Tek baþýna eylem yapar her yýl Aðustos'ta Aðustos Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümü... Evinin geniþ bahçesine bayraklarý ve bildirileri asar... Cumhuriyeti tek baþýna anar... Türk, Yunan, Ýngiliz, AB, BM bayraklarý... Hepsi bir yerde... Sorumluluklarýný hatýrlatýr hepsine... Kýbrýs Cumhuriyeti ölmedi... Yaþýyor... Garantörlerin hakký baki... Rumlar da devletin baþýnda... Yalnýz biz, yani Kýbrýslýtürkler yok bu ortaklýkta... Talep eden de yok bunu... Gelin alýn diyen de hakkýnýzý Aðustos... Bana da çok þeyler hatýrlatýr... Bu adadan yurtdýþýna ilk çýkýþým 16 Aðustos'ta oldu... Ve dört arkadaþ Sovyetler Birliði'ne okumaya gidiyorduk... Yüksek öðrenime... Burslu... Bu bursu alýrken hiçbir parti veya örgütle temasýmýz olmadý... Sovyet elçiliðine gittik, istedik ve verdiler... Memleketteki durumun farkýnda olduðumuz için kimseye de söylemedik... Gidiþimizi engellemesinler diye... Ailemize bile... Ama yine de duyuldu... Bu avuç içi kadar yerde ne gizli kalýr ki... O sýralarda sýk sýk uðradýðýmýz, gazete kitap satýn aldýðýmýz Kitap Sarayý'nda bir sürprizle karþýlaþtýk bir gün... Hikmet Afif Mapolar her zamanki yerindeydi... Bankonun arkasýnda... Yüzümüze baktý ve birden soruyu patlattý: -Uðrunuz çocuklar? Doðuya mý, dedi... Birbirimizle bakýþtýk... Demek büyük sýrrýmýz ortaya çýkmýþtý... Bir gün de Hizber Hikmet'e rastladýk çarþý içinde... Ayhan Hikmet'in kardeþine... Bakkal bisikletinden indi, bir kenara çekti... -Yolunuz açýk olsun, dedi... Ardýndan da Nazým'ýn bir þiirini okudu: "Burjuvazi öldürdü Ýçimizden ikimizi Ýkimizin ölüsü Ölmeyen iki ölümüzdür Burjuvazi kavgaya davet etti bizi Daveti kabulümüzdür"... Kývanç'la ben terketmeye karar verdik Lefkoþa'yý... Gidiþimize birkaç gün kalmýþtý ve bunu emniyete almalýydýk... Limandan hareketimize üç gün kala Maraþ'a gittik, küçük ve þirin bir otele yerleþtik... Bizi götürecek olan koca Rus yolcu gemisi "Dzerjenskiy" Maðusa limanýnda demirlemiþti Aðustos gecesi Kývanç'la her akþam Maraþ'ta yaptýðýmýz yürüyüþü yapamadýk... Ortalýk çok hareketliydi, polis kaynýyordu... Rumlar cumhuriyetin her yýldönümünde özellikle Maraþ'ta bombalar patlatýrlardý... Ertesi gün valizlerimizi alýp limanýn yolunu tuttuk... Bizim kadar þüpheci davranmayan Yaþar ve Erol da Lefkoþa'dan geldi ve limanda buluþtuk... Gemiye binerken liman iþçisi bir arkadaþ "Rusya'ya mý?" diye ses attý... "Evet Rusya'ya" dedik... "Rusça biliyor musunuz?" "Bilmiyoruz"... "Seni severim nasýl olacak, onu da mý bilmezsiniz?" "Nasýl olacak?" "Ya lum lum" dedi... Moskova'ya gidince çok komik olaylar yaþamamýza neden oldu bu... "Ya lublu" idi doðrusu... Kamil Hür ýsrarlý... -Çözüm vardýr ve bu da Kýbrýs Cumhuriyeti'dir, diyor... Baþka çözüm arayanlar çözüm istemeyenlerdir... Zaten iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü önerenler de çözüm olmasýn diye öneriyorlar... Biz Rusya'ya gittik, okuduk ve döndük yýl geçti aradan... Kýbrýs'ta çözüm yok hala... Þeytanlar önde gidiyor... Kamil Hür... Adý gibi hür... Ben de katýlýyorum ona...

3 x istence e Elvan Levent MUTLULUK DAYATMASI Yaza Veda ve Engelli Dostlarla Kaynaþma Þenliði Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Barýþ Sosyal Tesisleri'nde "Barýþ Plajý Yaza Veda ve Engelli Dostlarla Kaynaþma Þenliði" yapýldý. Þenliðe Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Ýlyas Bozkurt, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Sadýk Piyade, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Erdinç Korkuter, bazý sivil toplum örgütü temsilcileri, engelli vatandaþlar ve aileleri katýldý. Saat 13:00'de baþlayan þenlikte Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Günay Kibrit, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ile Cumhurbaþkaný Eroðlu birer konuþma yaptý. Konuþmalardan sonra þenlik pastasý kesildi ve kokteyle geçildi. Kokteyl sonrasýnda konser, tavla ve dart turnuvalarý gerçekleþtirilecek ve arzu edenler denize girecek. Askerlik yasa tasarýsý yine boþ n TDP MÝLLETVEKÝLÝ ÇELER: "ASKERLÝK YASA TASARISI BEKLENTÝLERÝN ÇOK UZAÐINDA" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Meclis komitesinde oylanan Askerlik Yasa Tasarýsý'nýn "beklentilerin çok uzaðýnda kaldýðýný" savundu. Çeler, yazýlý açýklamasýnda, Askerlik Yasa Tasarýsý'nýn þu an askerlik görevini yapan kiþileri kapsamadýðýný, ayrýca "belirli kesimlere þirin görünmek ve 'yasayý onayladýk' demek için geçirildiðini" iddia etti. Komitede onaylanan yasa tasarýsýnýn "af ve yurtdýþýndaki lisanlý profesyonel sporculara bedelli hakký tanýnmasý ile Meslek Lisesi çýkýþlý kiþilerin 15 ay yerine 12 ay görev yapmasýný öngörmesi" gibi birkaç madde dýþýnda þu anda görev yapan kiþileri kapsamadýðýný ifade eden Çeler, üniversite KKTC'DEKÝ FÝLM FESTÝVALÝNE RUMLARDAN TEPKÝ KKTC'de düzenlenecek uluslararasý bir film festivali Rum basýnýnda yer alýrken, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yorgos Perdikis, festival konusunda Rum makamlarýnýn önlem almasýný istedi. Simerini gazetesi: " 'Altýn' Tanýtým - Golden Island International Festivali Ýþgal Bölgelerinde Gerçekleþtiriliyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, söz konusu film festivalinin uluslararasý nitelikte olduðu ve Ýngiltere ile Almanya'dan bazý kurumlarýn desteðini aldýðýný yazdý. Gazete, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yorgos Perdikis'in festivale iliþkin ilgili Rum makamlarýna mektup göndererek, festivalin engellenmesi konusunda ne gibi önlemler alýndýðýný sorguladýðýný ancak henüz yanýt alamadýðýný belirtti. Haberde, KKTC'de gerçekleþtirilecek "Golden Island International" festivalinin ayrýntýlarýna da yer verildi. ve/veya düz liseden mezun olan kiþilerin askerlik sürelerinde de hiçbir kýsýtlamayý öngörmediðini kaydetti. TDP olarak 6 Þubat tarihinde askerlikle ilgili Meclise yasa önerisi sunduklarýný anýmsatan Çeler, içerisinde "Vicdani ret hakkýnýn tanýnmasý" baþta olmak üzere "askerlik süresinin 8 aya düþürülmesi, mesai þeklinde çalýþýp evine gidebilen subaylarýn 10 ay askerlik yapmasý, 90 gün olarak belirlenen ülkede kalma süresinin 120 güne çýkarýlmasý, kaçaklara ve bedelli askerlik hakký olup iþlemlerini yaptýramamýþ olanlara af getirilmesi, en az on yýldan beri yurt dýþýnda yaþayanlara, bedelli askerlik hakký tanýnarak yurt dýþýndaki yurttaþlarýmýzýn ülke ekonomisine katký yapmasý ve ülkeye dönüþlerinin mümkün olmasýný" öngören önerilerin dikkate alýnmadýðýný dile getirdi. Çeler, söz konusu Yasa Önerisini, "Askerlik olgusunun ülkedeki gençlerin önünde bir engel teþkil ettiði gerçeðinden hareketle" sunduklarýný belirten Çeler, TDP olarak temel görüþlerinin "çözümle birlikte askerliðin kaldýrýlmasý, o sürece kadar kademeli olarak profesyonel askerliðe geçilmesi, bunun koþullarý yaratýlýncaya kadar da askerlik süresinin kýsaltýlmasý olduðunu" vurguladý. Komitede onaylanan Yasa Tasarýnýn üzerinde Meclis Genel Kuruluna gelene kadar baþka deðiþiklikler daha yapýlabileceði yönünde mesajlar verilmeye de çalýþýldýðýný savunan Çeler, bunun sadece gelecek olan tepkileri azaltmaya yönelik olduðunu, çünkü Komitenin çoðunluðunun "Vicdani ret veya askerliðin kýsaltýlmasý" gibi konularda deðiþiklik yapma düþüncesinde olmadýðýný ileri sürdü. TDP Milletvekili Zeki Çeler, Komitede oylanan Yasa Tasarýsýnýn önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geleceðini belirterek, "Vicdani ret ve askerliðin kýsaltýlmasý" gibi TDP önerilerini yeniden gündeme getirerek, ýsrarlý olacaklarýný ifade etti. Çiziktir di Çiziktirdi Ýnternette yayýnlandýktan sonra kýsa süre içinde kendine binlerce izleyici bulan Mehmet Piþkin'in 'intihar notu' videosu hararetli bir tartýþma da baþlattý ayný zamanda. 36 yaþýnda, Ýstanbul'da yaþayan ve özel bir þirkette yöneticilik yapan bir mühendis Not niyetine býraktýðý intihar videosunu izlerken, ne mutsuzluða, ne bunalýma, ne de intihara meyilli olmayacaðýný düþündüðünüz bir adam. Ama lafý uzatmadan, uzun bir süredir mutsuz olduðunu söylüyor. Ýleriki günler için bir ýþýk görmediðini Ve artýk bu þekilde devam etmek istemediðini anlatýyor. Ýyi bir hayat yaþadýðýndan bahsediyor, sevdiði ve kendisini seven insanlara teþekkür ediyor. Hiçbir dini inancý olmadýðýný, gömülmek istemediðini, bedeninin kadavra olarak veya bilimsel araþtýrmalarda kullanýlabileceðini de vasiyeti þeklinde ekliyor konuþmasýna. Þarap içiyor, bir sigara yakýyor Sonra Ella Fitzgerald'ýn bir þarkýsýný takýyor; veda þarkýsý niyetine. Yüzünde sürekli bir tebessüm var; huzur ve sükunet hatta. Türkçe bilmeyen dostlarý için Ýngilizce de tekrar ediyor sonra, Türkçe söylediklerinin bir kýsmýný. Sonra da 'Hoþçakalýn', diyerek kapatýyor kamerayý ve çektiði videoyu sosyal paylaþým sitesine yüklüyor. Arkadaþlarý videoyu görür görmez evine koþuyorlar ve Mehmet Piþkin'i kendisini asmýþ bir halde buluyorlar. Vasiyetini yerine getirirler mi, bilmiyorum ancak bu intihar notunun uzun süre belleklerden silinmeyeceðine kuþkum yok. Ýnternette yazýlan yorumlara baktým 'Yalan', diyenlerden 'reklam' diyenlere 'Korkak', diyenlerden 'akýlsýz' diyenlere çok þey yazýlýp çizilmiþ Çok etkilenenler de olmuþ, diðerlerinin tam tersine, bu 'gidiþi' cesurca ve onurlu bulanlar da çýkmýþ Böyle bir videonun bunalýmda olan baþka insanlara kötü örnek olacaðýný düþünenler Bu türden kayýtlarýn kesinlikle internette yayýnlanmamasý gerektiðini söyleyenler Böylesi kiþisel bir 'veda'nýn elden ele dolaþmasýný etik bulmayanlar Ve bunun moral bozucu olduðunda diretenler de vardý elbette. Bana kalýrsa, yaþadýðýmýz bu 'mutlu olma' dayatmasýndan geçilmeyen çaðda böylesi bir 'intihar', bir tür kiþisel baþkaldýrýydý aslýnda Böylesi bir intihar derken, intiharýn gerisindeki 'varoluþsal' nedenleri kastediyorum. Aðýr yaþam koþullarý veya maddi sýkýntýlardan kaynaklanmayan, tamamen varoluþsal bir ümitsizliðe, üzerinde düþünülerek yapýlmýþ bilinçli bir 'seçim'e dayanan bir intihardan bahsediyorum. Evet, sürekli bir 'mutlu olma' dayatmasý içinde yaþýyoruz. Nereye baksak, kiminle konuþsak, 'iyimser ol', diyor herkes, olumlu düþün, 'an'ý yaþa Hiçbirþeye takýlma, fazla irdeleme, üstünde durma, hayat çok kýsa, mutlu olmaya bak. Ye, iç, gez, her günün tadýný çýkar, sadece güzel konulardan bahset. Seni mutsuz eden her þeyden ve herkesten kurtul. Komedi filmleri seyret, seyahate çýk, gazete okuma, haber izleme, her türlü negatif durumdan kaçýn. Doðrusu, bu videoyu izleyene ve yapýlan yorumlarý okuyana kadar, ben de bu 'mutluluk dayatmasý'nýn boyutlarýnýn farkýnda deðildim. Ama "Videoyu paylaþmayýn, insanlar kötü etkilenir", cümlesinin beni uyandýrdýðýný itiraf etmem gerekir. Muhtemelen kendimizi kaybettik, nasýl bir dünyada yaþadýðýmýzýn bilincinde deðiliz. Ýntiharý yücelttiðimden deðil, ama bu 'mutlu olma' yolu da, kör saðýr ve dilsiz olmaktan geçiyor. Ölümden beter yani.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Akaryakýt dünyada ucuzlarken yüzde otuz Bizimkiler yüzde birbuçuk ucuzlattýlar Halkýn sýrtýna indirdiler bir yaðlý topuz Bunu da ucuzluk diye yutturmaya kalktýlar Kalay BÝR TEK FÝRE YOK BÝZÝM AKÝLLERDE AKP Hükümeti'nin ve Tayyip Erdoðan'ýn aklý nasýl dökülüyorsa, yeniden biraraya getirmeye çalýþtýðý "Akil Ýnsanlar'ý patýr patýr dökülüyor. Akademisyen Baskýn Oran "IÞÝD ile PKK'yý ayný konumda gören bir hükümetin toplantýsýna katýlýp da Kürtlerin daha fazla oyalanmasýna alet olamam" dedi. Kürþat Bumin "Bu koþullarda akillik" olmaz diyerek katýlmayacaðýný açýkladý. AKP'nin en saðlam kalesi KKTC. Bir tek fire yok maþallah bizim "akil"lerde. Bir teki de çýkýp da AKP'nin katil sürüsü IÞÝD örgütüne verdiði destek üzerine iki laf etmedi Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝZ VE DÜNYA... Ýnternette bir tur atalým istedim... Turlarken de kýsa veya uzun yorumlar yapalým istedim. GÝFA Holding'le ilgili haber dikkatimi çekti... Kýsa hakkýnda yapýlan þikayetler de var... Yapýlan basýn toplantýsýndan baþlayalým iþe... Direktör Kýsa toplantýya katýlmadý... Pazarlama Müdürü yürüttü toplantýyý.. Partilerin, sendikalarýn sloganlarý gibi onlar da bir slogan belirleyerek yola çýkmýþlar. "Allah bize güneþi verdi"... Sloganlarý bu... Holdingin faaliyet alaný çok geniþ... Yapýlan þikayetlerden bir tanesi Bafra'daki bir arazi konusu... Holdingin inþaat iþlerinden de bahsedildi... Bilhassa Girne Boðaz bölgesinde villa yapýp ortadirek vatandaþa satacaklarýný söylediler... Girne Boðaz denilince aklýma Lavinium Sitesi karþýsýnda satýþa çýkarýlan sitedeki evler takýldý... Evleri alan vatandaþlar gerçi þimdi ara emri alýp icrayý durdurmuþlar ama birisinin bu evleri almak için çok uðraþtýðýný da söylediler... Uzun kulaktan evleri Yusuf Kýsa'nýn alacaðýný da duymuþlar... Basýn toplantýsýnda Girne Boðaz denilince aklýma bu geldi. Kiraladýðý evi sahte belge imzalayarak üç ayrý kiþiye kiralayan þahýslar tutuklanmýþlar... Gece kulübüne giden þahýslar gece kulübü kapalý olduðu için içeriye alýnmayýnca kavga çýkarmýþlar... Yenierenköy'de bir evden aralarýnda av tüfeði de bulunan bazý eþyalar çalýnmýþ... Ercan Havaalaný'ndan 33 bin 300 ABD Dolarý ve 380 Euro nakit parayý, yetkili makamlara beyan etmeden yurt dýþýna çýkmaya çalýþan bir kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý. 70 yaþýnda bir kadýn Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede fenalaþarak öldü... Yapýlan istatsitiklere göre son beþ yýlda KKTC'de ölenlerin sayýsý 201, yaralananlarýn sayýsý ise Bozuk yollarda, ýþýksýz yollarda ve ayrýca araba bolluðunun yaþandýðý KKTC'de yollarda ölmek kader sayýlýyor artýk... "Genç öl, cesedin yakýþýklý olsun" sloganýndan beri bu durum böyle... Ölümler artarak gidiyor araba satýþlarýyla orantýlý olarak yýlýnda trafik kazasýnda bir kiþinin ölmesinin ardýndan karar baðlanan davada sürücü "Ýhmalkârlýk ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" davasýndan suçlu bulunarak mahkûm edildi. Girne Mahkemesi'nin bu mahkumiyete verdiði ceza 5000 TL! Bonzai'lere, kannavurilere, diðer uyuþturucu satýþ ve içmelerine deðinmek istemiyorum. Hayatýmýzýn olmazsa olmazlarý arasýna sokuldu bunlar da... Kobani'de IÞÝD saldýrýsýna karþý direniþ sürüyor... Kobani'ye destek mitinglerinde 35 kiþi öldürüldü... Aþiretler IÞÝD'e karþý ortak savaþma kararý almýþlar! Ebola kasýp kavuruyor... Avrupa ülkeleri, bilhassa Ýspanya tedirgin... Rus donanmasý da Limasol'a geliyormuþ! Ýþte kýsa bir tur... Fazlasý bizden, geriye kalanlar da yakýn çevremizden... Biz neyle cebelleþiyoruz, dünya neyin derdinde! ÝSKELE BELEDÝYESÝ'NDE YENÝ SÝSTEM Ýskele Belediye Meclisi'nin aldýðý belediye personelinin kurum içi haberleþme sistemiyle (VPN) ilgili kararý hayata geçirildi. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre Ýskele Belediyesi ile Kuzey Kýbrýs Turkcell arasýnda yapýlan anlaþma doðrultusunda, dünden itibaren VPN sistemi hizmete girdi. Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, açýklamasýnda "Ýskele Belediyesi, çaðdaþ yaþama örnek bir model olma yolunda; kurumsal yapýlaþma sürecinde kaliteli hizmet anlayýþý doðrultusunda sunduðu yeniliklerle, emin ve kalýcý adýmlarla ilerliyor" dedi. Güneyde Suriyeliler kaçmaya çalýþtý BAZI SURÝYELÝ MÜLTECÝLER HAYATLARINI YENÝDEN TEHLÝKEYE ATIP KAÇMAYA ÇALIÞTI Baf açýklarýnda 25 Eylül tarihinde batmak üzere olan bir balýkçý teknesinden kurtarýlarak Güney Kýbrýs'a götürülen Suriyeli mültecilerden 35'inin hayatlarýný yeniden tehlikeye atýp adadan kaçmaya çalýþtýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi edindiði bilgilere göre Kokkinotrimithia'daki çadýr kentte kalan Suriyeli mültecilerden 35'inin KKTC'ye geçerek, burada ufak teknelerle kendilerini Türkiye'ye götürecek bir kiþiyle anlaþtýðýný iddia etti. Mültecilerin yola çýktýðýný ancak deniz çok dalgalý olduðu için yolun yarýsýnda geri dönmek zorunda kaldýklarýný da savunan gazete, mültecilerin hava düzelince yeniden ayrýlmayý Market hýrsýzý yakalandý (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da çeþitli marketlerde meydana gelen hýrsýzlýk suçlarýndan methaldar olan zanlý Hüseyin Özvurulmuþ tutuklanarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Nöbetçi Yargýcý Pýnar Beyoðlu huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Lefkoþa adli þubede görevli polis memuru Süleyman Açýkada olayla ilgili bulgularý aktardý. Açýkada, zanlý Hüseyin Özvurulmuþ'un 13 Ekim tarihinde Lefkoþa'da faliyet gösteren Resi Market'en satýþ için reyona konulan toplam 20 paket 300 TL deðerinde Tütün çalarak kaçtýðýnýbelirtti. Polis zanlýnýn önceki gün yani 17 Ekim tarihinde saat raddelerinde Devpa Markete giderek içki reyonunda satýþa sunulan 2 þiþe 1 litrelik toplam maddi deðeri 145 TL olan Jack Daniel marka içkiyi çaldýðýný ve marketten çýkmaya çalýþtýðý esnada görevliler tarafýndan tespit edildiðini söyledi. Zanlýnýn gönüllü ifade vererek suçlarýný itiraf ettiðini, vermiþ olduðu ifadesinde baþka þehirlerdede iþlemiþ olduðu suçlarý itiraf ettiðini belirten Süleyman Açýkada zanlýnýn vermiþ olduðu ifadesinin teyid edilmesi gerektiðini ayrýca aranan emareler olduðunu belirterek 3 gün süre ile deneyeceklerini öne sürdü. AÇLIK GREVÝ OTURMA EYLEMÝNE DÖNÜÞTÜ Öte yandan mültecilerden yaklaþýk 100 kadarýnýn, Güney Kýbrýs'tan ayrýlma ve ilk baþtaki hedefleri olan Avrupa'nýn baþka ülkelerine gitme isteðiyle önceki gün baþlattýðý açlýk grevinin, herkesin katýlýmýyla oturma eylemine dönüþtüðünü yazdý. BÜYÜKELÇÝLÝKLERÝN KAPILARI MÜLTECÝLERE KAPALI Habere göre gazeteye konuþan Suriyeli mülteciler, Lefkoþa Rum kesimindeki Büyükelçiliklere (vize için) belgelerini sunup sunmadýklarý sorusu üzerine hiçbir Büyükelçiliðin belgelerini incelemek üzere kapýlarýný kendilerine açmadýðýný söylediler. poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Þahadetin ardýndan söz alan zanlý polisin baþýna üçkez vurduðu iddiasýnda bulundu ancak kendisine darp izi olup olmadýðý sorulunca kolundaki eski yaralarý göstermesi üzerine iddiasý kabul görmedi. Yargýç Pýnar Beyoðlu zanlýnýn tahkikatýn selameti açýsýndan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna, ayrýca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KOBANÝ DÝRENÝÞÇÝLERÝNE SELÂM Son günlerde duyduðum en güzel haber. "IÞÝD Kobane'de bozguna uðradý." Mazlûmun âhý yerde kalmadý bu kez. 21. yüzyýlýn en barbar caniler güruhu olan IÞÝD'in Kobani'deki hesabýný yine mazlûmlar gördü. Günlerdir kuþatma altýnda tuttuklarý ve teslim olmasý için yapmadýklarý barbarlýk býrakmadýklarý Kobani'den arkalarýna bakmadan defolup gittiler! Umarým bu yazýnýn size ulaþtýðý saatlerden sonra da bir terslik olmaz ve IÞÝD canileri, hâlâ ellerinde tuttuklarý son iki bölgeyi da terkeder. IÞÝD'e karþý topraklarýný, can, mal ve namuslarýný korumak için savaþan Kürt kadýnlarýnýn resimlerini gazetelerde gördüðüm zaman nasýl heyecanlandýðýmý, ne kadar duygulandýðýmý anlatmaya kelimeler yetmez. Onlar, çocuklarýnýn saçlarýný öpüp okþayacaklarý bu ateþten günlerde ellerine silâh aldýlar. Göðüslerini çocuklarýna verecekleri sevgi ev þefkatin yerine, buz gibi soðuk cephaneliklerle doldurdular. Ve günlerdir kendilerini kuþatan ölüm çemberinden kurtulmak için, insanlýktan zerre kadar nasibini almamýþ o caniler güruhuyla savaþtýlar... Onlar bu zaferi yalnýz IÞÝD'e karþý deðil, onun yaptýðý vahþi katliamlara çanak tutan ve Kobani'deki Kürtleri yok etmesini yana yana bekleyen, bu nedenle Kürt halkýna bütün yardým yollarýný týkayýp barbarlýða seyirci kalan Türkiye'ye karþý da kazandýlar. Kobani'nin IÞÝD tarafýndan tamamen ele geçirilmesini yana yana bekleyen Erdoðan ve tayfasýnýn, IÞÝD'in Kobani'de bozguna uðratýldýðý haberleri karþýsýnda yüzlerini görmek isterdim. Belki inanmayacaksýnýz ama, bundan duyduklarý acýyý gözlerinden okumak, kim ne derse desin, tarifsiz bir haz verirdi bana... Kobani düþmedi ey takkeli, sarýklý, cübbeli, nalýnlý efendiler!.. Hayalleriniz de, IÞÝD'iniz gibi bozguna uðradý! Kobani, onun için kurduðunuz ölüm çemberinden kurtulmayý baþardý. Size raðmen! Davutoðlu'nun yardýmcýlarýndan Bülent Arýnç'ýn, geçtiðimiz günlerde, Kobani'ye destek için gösteri yapan Kürt eylemcilere savurduðu tehdit geldi aklýma. Bu tüyler ürpertici tehdidinde ne demiþti Bülent efendi? "Dünyayý baþýnýza yýkarýz" (!) Hayalleri gerçekleþmedi. Kobani'de bozguna uðramasýný bekledikleri Kürtler, inanýlmaz bir direniþ göstererek IÞÝD'i püskürttüler. Türkiye'de Kürt eylemcilerin baþýna yýkmak istedikleri dünya kendi baþlarýna yýkýldý! Kobani'nin IÞÝD'den kurtarýlmasý elbette çok önemli. Ama dünyanýn bu barbarlar güruhundan temizlenmesi için son nokta deðil. Tehlike tamamen bertaraf edilinceye kadar mücadelenin sürmesi kaçýnýlmazdýr.

5 5 19 Ekim 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Lefkoþa Koþuyor" maratonundan sonra, bir de "Lefkoþa Yüzüyor" maratonu yapýlmasýnda büyük fayda var BUGÜN FIRTINA BEKLENÝYOR! MÝÞ-MIÞLAR * Emekli Cumhurbaþkaný Talat; "Ne partinin baþýna geçme, ne intikam, ne de milletvekili olma planým vardýr" demiþ. - Kendisi için bir þey istemiyorsa bu çaba niye? Ne yani, bu kadar çok mu seviyor bu adacýðý ve bu insancýklarý Günahýna da girmek istemem ama inanamýyorum * Posta Dairesi Müdürlüðüne yeni bir atama yapýlmýþ. - Kontrol edildi mi? Hapishanede, kumarhanede, kerhanede deðil ya Meyhanedeyse brakýn ellemeyin. * Hükümet yanlýsý sendikalar bile sokaklara dökülmüþ. - Sokaklara döküldüler de ne oldu.. Taktiktik.. Caný burnuna gelen çalýþaný böyle frenliyorlar. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Kim kalktýysa o otursun" demiþ. - Doðru söylemiþ. Ama bizim o adam, kendisinin kalkmadýðýný, birilerinin kendisini arkadan kaktýrýp düþürdüðünü iddia ediyor ýsrarla.. * Rumlar müzakerelerin durmasýndan memnunmuþ. - Doðrusunu söylemek gerekirse bizim bu tarafta da 3-5 kiþiden baþka aðlayýp sýzlayaný görmedim Onlarýn da zaten misyonu bu! * Senato DAÜ Rektör vekilini tanýmýyormuþ. - Hey allahým Bu ülkede adam gibi bir iþ beceremeyecek miyiz Herþeyi yüzümüze gözümüze mi bulaþtýracaðýz böyle. * Narenciye bahçelerini hükümetin yanlýþ kararlarý kurutmuþ. - E hani tuzlu su yüzünden kuruduklarý söylenmiþti. Yalan mýydý yani? * THY Genel Müdürü; ebolanýn sadece bulaþýnca öldürdüðünü söylemiþ. - Týpký bomba gibi yani O da patlayýnca öldürüyor. Denizdeki balýðý isteyeceðimize, kümesteki tavuðu istemeyi akýl edebilecek miyiz bir gün! Meteoroloji bugün "sert rüzgarlar" olacaðý uyarýsýnda bulundu. Korkmadým Endiþelenmedim. Dahasý sevindim Umutlandým.. Essin.. Esssin Daha güçlü, en güçlü essin Özlediðim kokunu getirsin bana. Yaseminim! Yaðmur kadar Hatta daha çok ihtiyacýmýz var rüzgara Bir rügar gerek bu yelkene Acil olarak Hemen þimdi Lafla Üfürmekle yüzmüyor artýk bu gemi. Dua edin Çok sert essin bugün rüzgarlar Fýrtýnalar koparsýn Hortumlar yükselsin yurdun dört yanýndan O rantçýlarýn O statükocularýn çatýsýný uçursun kafalarýna Bir rügar çýksýn, canlansýn, oyuna dursun rüzgar gülü Uçurtmalar havalansýn dikenli tellere takýlmadan Çocuklar bayram etsin. Öyle bir rüzgar çýksýn ki, kucaklasýn Anastasiadis'i, alsýn götürsün býrkasýn Eroðlu'nun yanýna! Benden söylemesi.. Karhaneleri Kumarhaneleri yerinden sökecek kuvvette bir rüzgar beklemeyin boþuna Dikenli telleri Askeri yasak bölge levhalarý savuracak güçte bir fýrtýna da beklenemez þimdilik.. Ama en azýndan, milletin ensesinden har vurup harman savuranlarý alsýn götürsün bari.. Damlardaki su depolarýný Aðýllarýn çatýlarýný uçuracaðýna Alsýn, "ekonomi iyiye gidiyor" diyenlerin baþýna vursun ekonomilerini. Bu kadarýný olsun yapsýn Ve bir de Hurmada yakaladýklarýnýn dualarýna BÖYLE BÝR ANDI Kurban vaatlerine hiç kanmasýn Çalsýn onlarý da yere Kurtarsýn milleti sahtekarlardan, üç kaðýtçýlardan Gözü doymaz politikacýlardan Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM HALKA SAYGISIZLIK Gazetelerde gördüðüm haberler kimler tarafýndan nasýl yönetildiðimizi bana tekrar hatýrlattý. Birtakým kiþilerin seçim öncesinde verdiði sözlere kanan vatandaþlarýmýzýn seçtikleri, seçimlerden önceki sözlerinin tam tersini yapmaktadýr. Hele bir de seçimlerde aldýðý oylarla hükümet koltuklarýna oturanlarýn, toplum menfaatini korumadýðý ve sadece kendisinin ve yakýnlarýnýn çýkarlarýný artýrdýðý görülmektedir. Yapacaðým dediði þeylerin tam tersini yapanlara örnek bugün hükümet koltuklarýný iþgal edenlerdir. Seçimler öncesinde göç yasasýna karþý olduðunu iddia ederek halka huzur vaatleriyle iþ baþýna gelenler, karþý çýktýklarý yasa ve protokolleri yaþatmaktadýr. Kendi kurumlarýmýzda söz sahibi olmamýzý saðlamak yerine her gün biraz daha yabancýlara kul köle olmaktadýr. Beceriksiz devlet ve hükümet yöneticileri, kendi siyasi menfaatleri uðruna sahip olduðumuz kurumlarý da kötü idare ederek zarara uðratmakta, batýrmakta, iflas ettirmekte ve elden çýkarmaktadýr. Bu yöneticiler yaptýklarý hatalardan sonra halktan özür dilese ve yanlýþý terk ederek doðruyu bulmaya çalýþsa daha güzel bir þey yapmýþ olacaðýnýn bilincinde deðildir. Bir polis müdürünü atayamayan, bir üniversite rektörünün vekaleten atanmasýna neden olan yöneticiler ülkeye nasýl zarar verdiðinin farkýnda deðildir. Sayýn Serdar Denktaþ'ýn parti içi hesaplaþmalar sonucu, son günlerde bazý hükümet üyelerini deðiþtirirken yaptýklarý halkýmýzýn büyük bir kýsmýný huzursuz etmiþtir. Baþbakan Yardýmcýlýðýný ve bilmem kaç bakanlýðý elinde bulunduran Sayýn Denktaþ, sýrayla bütün partililerine makam vermek arzusuyla, bakanlarý deðiþtirirken o bakanlýklarýn müdürlerini de deðiþtirmiþtir. Daha önce yine kendi partisinden olan bir bakanlýðýn yöneticilerini deðiþtirme çabasýnýn baþka anlaþýlýr bir yaný yoktur. Yapýlan atamalardan sonra Devlet Tiyatrolarý Müdürlüðüne, tiyatrolarla hiçbir ilgisi olmayan bir kiþinin atanmasý Sayýn Denktaþ'ýn nasýl olursa olsun, her partiliye bir iþ bulunsun yaklaþýmýnýn bir sonucudur. DPUG ve Sayýn Denktaþ'a göre görevlendirilen kiþinin o iþten anlayýp anlamadýðý deðil sadýk bir partili olmasý önemlidir. Hele bir de Sayýn Denktaþ tarafýndan müdürlüðe görevlendirilen kiþinin hapishanede yatanlar arasýndan seçilmiþ olmasý büyük bir skandaldýr. Bu durumda yaptýðýndan utanmasý ve halktan özür dileyerek hatasýný düzeltmesi gereken Sayýn Denktaþ, "Bilgim olsaydý o imzayý koymazdým ama imza koydum ve arkasýnda da durdum. Atama yasaldýr" demek suretiyle de halkla alay etmektedir. Sayýn Denktaþ'ýn derhal istifasýný gerektiren böyle bir davranýþ, ülkemizdeki yöneticilerde ÝSTÝFA kültürü olmadýðýndan normal karþýlanmaktadýr. Sayýn Denktaþ, ÝSTÝFA etmeyi bilmediði için asgari olarak söz ve davranýþlarýyla yapýlan görevlendirmeyi savunacaðýna "Hata yaptým. Özür dilerim. Düzeltiyorum" þeklinde davranmalýydý. Kusura bakmasýn fakat Sayýn Denktaþ, sadece bilgi fakiri deðildir. Halkla alay edecek ve siz ne isterseniz söyleyin ben bildiðimi yaparým diyecek kadar dýr. Güneyin insan kaçakçýlýðý notu kýrýk GÜNEY KIBRIS ÝNSAN KAÇAKÇILIÐINDA BOTSVANA ÝLE AYNI SIRADA Ýnsan kaçakçýlýðý konusunda Güney Kýbrýs'ýn Botsvana, Þili, Cibuti ve Moritanya ile ayný sýrada bulunduðu bildirildi. Fileleftheros "Kýbrýs'ta Ýnsan Ticareti Kökleþti... Kýbrýs Botsvana Ýle Ayný Sýrada 'den Bugüne Yalnýz Bir Mahkumiyet Verilebildi" baþlýklý haberinde 2014'ün ilk 9 ayýnda Rum tarafýnda 35 kiþi'nin insan ticareti kurbaný olduðunu, 16'sýnýn cinsel istismar ve 14'ünün iþ gücü istismarýna uðradýðýný, 5'inin ise paravan evlilik yapmak zorunda kaldýðýný belirterek, bunlardan 22'sinin araþtýrýldýðýný yazdý. Her yýl kaydedilen rakamlarýn, insan ticaretinin Güney Kýbrýs'ta geçici deðil kökleþmiþ bir olgu TAÇOY GÜZELYURT BÖLGESÝNÝ GEZDÝ Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Sekreteri, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, partisinin Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Türkay Tokel'le birlikte Güzelyurt bölgesini ziyaret etti. Güzelyurt Ýlçe Kadýn Örgütü Baþkaný Aygün Selden'in de eþlik ettiði Taçoy, Kapalý Çarþý ile Açýk Pazar esnafý ve bölge halký ile bir araya geldi. Taçoy ve DP Ulusal Güçler yetkilileri, sohbetlerinde bölgenin kalkýnýp geliþebilmesi için görüþ alýþ veriþinde bulundu. TDP: Çözüm masada aranmalý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Slovakya'nýn Lefkoþa Büyükelçiliði'nin organizasyonu ile Güney ve Kuzey Kýbrýs'tan siyasi partilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Ledra Palace toplantýlarýnýn askýya alýnmasý talebinin, en az müzakerelerin durmasý kadar yanlýþ olduðunu kaydederek, "çözüm masada aranmalý" dedi. TDP Dýþiliþkiler Sekreteri Deniz Birinci, yazýlý açýklamasýnda, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in müzakerelere katýlýmýný askýya almasýnýn ardýndan, DÝKO, EDEK ve Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin de 25 yýldýr Ledra Palace'ta gerçekleþtirilen siyasi parti toplantýlarýnýn askýya alýnmasýný talep ettikleri yönünde bilgiler geldiðine dikkat çekti ve "Masadan kaçmakla sorun çözülmez, tam tersine sorunlar masada olarak ve karþýlýklý tartýþarak aþýlabilir" ifadelerini kullandý. Güney'deki üç siyasi partinin talebinin diðer partiler tarafýndan karþýlýk bulmamasýnýn umut verici olduðunu belirten Birinci, Ledra Palace toplantýlarýnýn planlandýðý gibi devam edeceðini ve 22 Ekim'deki olaðan toplantýnýn yapýlacaðýný kaydetti. Deniz Birinci, TDP'nin Ledra Palas toplantýlarýna verdiði önemin bir göstergesi olarak 22 Ekim'de yapýlacak olan ve 3 Rum siyasi partinin katýlmamayý düþündükleri toplantýya tam tersine seviye yükselterek, Genel Baþkan seviyesinde katýlacaðýný da açýkladý. "ÝKÝ YANLIÞ BÝR DOÐRU ETMEZ" TDP'nin "hem Türkiye'nin bölgeye savaþ gemisi göndererek taciz edici davranýþýnýn, hem de Kýbrýs Rum Liderliði'nin bunu bahane ederek masadan kaçmasýnýn yanlýþ olduðunu gösterdiðine dikkat çeken gazete, Rum polisinin 2009'da konuyla ilgili 34 dava araþtýrdýðýný ve 113 kiþinin insan ticareti kurbaný olarak tanýndýðýný, bu rakamlarýn 2010'da 35 dava ve 52 kurban, 2011'de 26 dava ve 40 kurban olarak gerçekleþtiðini belirtti. Gazete Rum Yönetimi'nin, insan kaçakçýlýðý kurbanlarýnýn göðüslenmesi, bu kiþilere destek verilmesi, insan tacirlerinin yargý önüne çýkartýlmasý ve özellikle tacirlere ceza verilmesi konularýnda büyük eksiklikleri olduðunu belirterek, bu yýl insan ticareti konusunda tek bir mahkumiyete hükmedilmiþ olmasýný buna örnek gösterdi. Ýnsan ticareti konusunun geçen gün Rum meclisinde belgeleriyle ele alýndýðýný belirten gazete masaya yatýrýlan belgelerin, Güney Kýbrýs'ýn bu konuda Botsvana, Þili, Cibuti ve Moritanya ile ayný sýrada olduðunu gösterdiðine vurgu yaptý. olduðu" iddiasýný hatýrlatýp yanlýþlýklarý defalarca vurguladýklarýný belirten Birinci, "Ýki yanlýþ bir doðru etmediði gibi, birçok yanlýþ daha vahim zararlar verebilir" dedi. Birinci, "Nasýl ki Müzakere Masasý'nýn durmasýnýn ardýndan DPUG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ara bölgede yapýlmasý planlanan Klasik Otomobil Rallisi'nin ertelenmesine taraf oldu, ayný þekilde DÝKO'nun geçiþ kapýlarýnýn kapanmasý önerisi de yanlýþtýr" dedi ve bu tür kriz durumlarýnýn her iki taraftaki çözüm karþýtlarýna koz verdiðini ifade etti. Müzakere masasýnýn berhava olmasýnýn ardýndan, TDP olarak tüm siyasi partilerin üst düzey katýlýmý ile geçtiðimiz hafta Ledra Palace'ta 'Olaðanüstü Toplantý' yapýlmasýný önerdikleri bilgisini de aktaran Birinci, maalesef bu önerilerinin kabul görmediðini kaydetti. Birinci, Maðusa'ya gerçekleþtirilecek Kültür Gezisi'nin ertelenmesinin ise tamamen teknik nedenlere dayandýðýný, bunun 15 Ekim'de gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda Slovak Elçi tarafýndan kendilerine aktarýldýðýný ifade etti. "ÇÖZÜMSÜZLÜK TÜM KIBRISLILARIN ZARARINA" Açýklamasýnda Kýbrýslý Rumlarýn, Rum Lider Nikos Anastasiades'in müzakerelere katýlmayý askýya alma kararýný büyük oranda desteklediðini gösteren anket sonuçlarýna da deðinen Birinci, "Kýbrýs'ta çözümsüz geçen her günün tüm Kýbrýslýlarýn zararýna olduðunu Kýbrýslýlarýn artýk anlamasý gerekir. Müzakere masasýnýn daðýtýlarak, çözümün bilinmezliðe itilmesi kimseye fayda saðlamaz" ifadelerini kullandý. GÜNLÜK "YA IÞÝD MÝLÝTANINI ÖLDÜRECEÐÝM, YA KENDÝMÝ" Kobanê'de IÞÝD'e karþý savaþan Kürt kadýnlar hakkýnda uluslararasý basýnda haberler çýkmaya devam ederken, Daily Mail YPJ'li Nesrin Abdi'yle konuþtu. 20 yaþýnda týp öðrencisi olan Abdi, gazete tarafýndan "mutlu, iyi eðitimli, hayata karþý bulaþýcý bir sevince sahip orta sýnýf genç bir kadýn" sözleriyle tarif ediliyor. Abdi þunlarý söylüyor: "Herkes IÞÝD sizi yakalarsa ne olacak biliyor. Bir kadýn için bu tecavüz ve ardýndan baþ kesme. Hepimiz ABD'li ve Ýngiliz gazetecilerin çölde baþlarýnýn kesildiði videolarý izledik. Eðer yakalarlarsa bize de ayný muameleyi yapacaklar. Kalaþnikof taþýyorum ve eðer bir IÞÝD militaný tarafýndan köþeye sýkýþtýrýlýrsam, tam olarak ne yapacaðýmý bilmiyorum. Ya IÞÝD militanýný öldüreceðim ya da kendimi. IÞÝD'e göre, bir kadýn tarafýndan öldürülmek cennete gidememek anlamýna geliyor. Onlarla savaþtýðýmýzda acýmasýzýz ve onlara kadýnlar tarafýndan öldürüldüklerini bildiriyoruz. Kadýnlarýn IÞÝD'le savaþmasý çok önemli. Onlarýn kültüründe kadýnlar köle. IÞÝD'le savaþmak özgürlüðümüzün sembolü." KOBANÝ CEHENNEMÝ Kobani'de IÞÝD canileri geri püskürtüldü, ama iþ bitmedi henüz... Çatýþmalar çok þiddetli bir biçimde devam ediyor hala... Bazý kaynaklara göre IÞÝD %25'ini hala elinde bulunduruyor kentin... Kobani'deki Kürt direniþçilere göre ise %15'ini... Kobani tekmil dumana boðuldu... ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry "Türkiye koalisyonda ön cephede olacak" demiþti... Türkiye deðil ön cephede, hiçbir cephede yok... Ve Kürtlerden yana deðil, IÞÝD cellatlarýndan yana... Kobani'nin düþmesini bekliyor... UTANMAK Murathan Mungan Türkiye'nin önde gelen þairlerinden... "IÞÝD'i destekleyen bir devletin vatandaþý olmaktan utanýyorum" dedi. Kýbrýs'ta Türkiye idaresinde yaþayanlar da utanýyor mu acaba? PÝYANO VE DAVUL Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! Týrnak... "Birisi CTP yanlýþtýr mý dedi, veya yaptýðý davranýþýn sol ile alakasý yoktur mu dedi; bunu kanýtlarla vurguladý mý, dedikleri deðil de sizi 'CTP düþmaný' olarak tek torbaya koyuyorlar. UBP anlayýþý ile kýyaklaþmayý, yozlaþmayý ve yolsuzluklarý mý aktarýyorsunuz; siz hemen 'Rumcu' oluyorsunuz." Özkan YIKICI (Ortam) "Kamu hizmetinde verimlilik artýrýlabilir, çaðdaþ ülkelerdeki sistemin benzeri burada da uygulanabilirdi... Verimliliði artýrmayý býrakýn, 20 yýl önceki kamu hizmetini yüz tane mumla arar olduk..." Reþat AKAR (Diyalog) "Bizler birbirimizi anlamazsak, anlayamayacak bir noktaya gelmiþsek, bizi baþkalarýnýn anlamasýný nasýl bekleyebiliriz? KTHY ve ETÝ'nin eski çalýþanlarýna daha fazla çektirmeden, gereði ne ise yerine getiriniz." Akay CEMAL (Kýbrýs) "Dere yataklarýna doldurduðunuz onca beton, ev, kaçak yapý, þimdi nasýl da alýyor intikamýný!.. Bir tekini dahi yok yýkan!.. Kime yar olacak peki, yapana mý, satana mý!.. Pisliðe batýyor en sonunda ahali..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný ZEKÝ ÇELER TDP'nin Girne Milletvekili Zeki Çeler askerlik yasa tasarýsýnýn beklentileri karþýlamaktan çok uzak olduðunu söyledi... Çeler'e göre bu tasarý hazýrlanýrken "belirli kesimlere" þirin görünme kaygýsý aðýr bastý... Cesareti ile dikkatleri üzerine çekmiþ olan Çeler'in bu konuda neden kapalý konuþmayý tercih ettiðini anlamak güç... "Belirli kesimler" kimler? Daha açýk, daha net söyleyemez mi bunu? Asker mi? Eðer asker ise, ki herhalde öyledir, bunda gizlenecek ne var? Dobra dobra "Komutanlýða boyun eðdiler" diyemez misin Zeki Bey?

7 7 19 Ekim 2014 Pazar KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TATÝL KÖYÜNDE FENALAÞAN KÝÞÝ ÖLDÜ Ýskele'de, "Long Beach" isimli tatil köyünde kalmakta olan Rudolf Lebedev (E-77) isimli kiþi, önceki gün otel odasýnda rahatsýzlandý ve ambulans ile Gazimaðusa Devlet Hastanesine sevk edildiði esnada yolda yaþamýný yitirdi. ALO AFRÝKA HATTI GÝRNE'DE HAVAYA 7 EL ATEÞ EDÝLDÝ AH BU TÝYATRO Girne'de önceki gün akþam saat sýralarýnda Aytaç sokak üzerinde meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan havaya 7 el ateþ edildi. YEÞÝLIRMAK'TA EVRAK SAHTELEME Yeþilýrmak'ta Eylül 2013 ile 24 Eylül 2014 tarihleri arasýnda C. E. (E-63), KKTC Kara Giriþ-Çýkýþ kapýlarýnda daha önceden kullanýlan 22 adet boþ "Eurocity Insurance" poliçesini ve sigorta poliçesi düzenlemede kullanýlan markasý henüz tespit edilemeyen taþýnabilir belleði ilgili sigorta þirketine teslim etmeyip, dolandýrmak kastý ile tasarrufunda bulundurduðu söz konusu boþ sigorta poliçelerini baþka þahýslar adýna sahteleyip tedavüle sürdü. Þahsýn, bu sayede sahtekarlýkla toplam 280 Euro temin ettiði tespit edildi. Adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KAYIP Lefkoþa'da sakin Ýbrahim Elisopalý'nýn (E-12), önceki gün saat sýralarýnda ikametgahýndan ayrýlarak geri dönmediði bildirildi. MAÐUSA, GÝRNE VE GÜZELYURT'TA "HUZUR OPERASYONU" Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahasý içerisinde bulunan kumarhane, gece kulübü, kahvehane ve pansiyonlara yönelik "huzur operasyonu" düzenledi, denetimler yaptý. Gazimaðusa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarýndaki bu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmezken; Girne'de bir kumarhanede, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan 4 kiþi tespit edildi, aleyhlerinde yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðýndan verilen bilgiye göre, Girne'de yapýlan trafik kontrollerinde ise 868 araç kontrol edildi ve suç iþlediði tespit edilen toplam 264 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. Toplam 5 araç, sürücülerinin alkollü, sürüþ ehliyetsiz, kayýtsýz ve sigortasýz olmak üzere çeþitli suçlarýndan dolayý trafikten alýkonuldu. Gazimaðusa'da yapýlan kontrollerde de, 500 araç kontrol edildi, suç iþlediði tespit edilen toplam 125 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi, bir araç ise sürücüsü alkollü olduðundan dolayý trafikten alýkonuldu. Güzelyurt'ta yapýlan kontrollerde ise, 180 araç kontrol edildi, suç iþlediði tespit edilen toplam 33 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. AKDENÝZ'DE 4 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Akdeniz Doðu Baseni'nde 4 büyüklüðünde deprem meydana geldi. TC Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) yapýlan açýklamaya göre, saat 16.41'de Akdeniz Doðu Baseni'nde 4 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 20,90 kilometre derinliðinde gerçekleþti. DP-UG icraatlarý görüþtü Demokrat Parti Ulusal Güçler'de dün yapýlan "kahvaltýlý istiþare toplantýsýnda", hükümet icraatlarý ele alýndý. DP Ulusal Güçler'den yapýlan açýklamaya göre, DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ ile DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy tarafýndan bir süre önce baþlatýlan ve geleneksel olarak her Cumartesi sabahý parti genel merkezinde gerçekleþtirilen "kahvaltýlý istiþare toplantýsýnda", görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Açýklamada, toplantýnýn, "hem görüþ alýþ veriþi hem hükümet icraatlarýnýn aktarýlmasý hem de beyin fýrtýnasý açýsýndan" önemli olduðu belirtildi ve geleneksel hale getirilen toplantýlarýn, önemli ve verimli geçtiði kaydedildi. Toplantýda partililerin, gündeme alýnan konular üzerinde görüþlerini belirttiði aktarýlan açýklamada, ileriki süreçte planlanan deðiþik etkinlikler ile ilgili de kararlarýn alýnmasý yönünde görüþlerini ifade ettikleri belirtildi. BKP: Ülke yangýn yerine döndü Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, ülkenin yangýn yerine döndüðünü belirterek, CTP-BG ile DP-UG Hükümetinin, hükümet programýný dahi uygulamaktan "aciz" olduðunu iddia etti. Korkmazhan yazýlý açýklamasýnda, hükümetin bir yýllýk döneminde tek icraatýnýn "üreticinin, iþçi sýnýfýnýn, dar gelirlinin vergi yükünü aðýrlaþtýrýp cari açýðý kapatmaya çalýþmak" olduðunu öne sürerek, hükümet partilerinin ne seçim bildirgelerinde ne de hükümet programýnda söz verdiklerini hayata geçirdiðini, tam tersine "yapacaðýz" dedikleri hiçbir þeyi yapmayýp zaten iflas etmiþ üreticinin maðduriyetini seyrettiðini savundu. Hükümeti, hem kamuda hem de özel sektörde çalýþan iþçileri açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum etmekle suçlayan Korkmazhan, hükümetin, "bütçede kaynak yok" deyip halkýn, eðitim ve saðlýk gibi temel insan haklarýndan, hak ettiði kalitede yararlanmasýna engel olunduðunu, bütçede halkýn refah düzeyini ve yaþam standardýný yükseltecek kaynaðý bulamadýðýný, ancak göreve geldiðinde 100 civarý olan müþavir sayýsýný 150'ye yükselttiðini öne sürdü. Hükümete yönelik eleþtirilerde bulunan Korkmazhan, ülkede tüm kesimlerin ayakta olduðunu, CTP-BG ile DP-UG hükümetinin, bir önceki UBP hükümetinden hiçbir farkýnýn olmadýðýný savundu, "kendi kendimizi yöneteceðimiz, sosyal adalet ve demokrasiye dayalý bir düzen oluþturmak Kýbrýs Türk toplumunun kendi ellerindedir" dedi. EROÐLU RALLÝ STARTI VERDÝ Kýbrýs Türk Klasik Otomobil Derneði'nin Anadolu Hayat Emeklilik ile birlikte düzenlediði "Anadolu Hayat Emeklilik 4. Klasik Otomobil Rallisi" baþladý. Dün baþlayan ve yarýn da sürecek rallinin Lefkoþa'da gerçekleþtirilen baþlangýcýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yaptý. Lefkoþa Suriçi'ndeki Ýþ Bankasý Genel Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen baþlangýç noktasýndan 17 araç çýkýþ yaptý. Dün Kaplýca'da tamamlandý. Ralli, bugün Karpaz bölgesinde devam edecek ve yine Lefkoþa'da baþlangýç noktasýnda tamamlanacak. Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz ismini yazmamamýz kaydýyla bizlere þunlarý söyledi. "KKTC meclisi demeye dilim varmýyor. Tiyatro demiþ eskiden birileri ben de tiyatro diyorum. Bu tiyatroda Perþembe gün konuþulanlarý bir hatýrlayalým isterseniz. Eminim bir yerlerden okumuþsunuzdur. Sunat Atun eleþtirilerde bulundu. Para politikasýnýn olmadýðýný ve faizlerin düþürülemeyeceðini söyledikten sonra, sazý eline alan Yorgancýoðlu onu ve arkadaþlarýný cevapladý. Ha, bu arada Ersin Tatar'ý unutmayayým. Onüçüncü maaþlar için 50 milyona ihtiyaç vardýr dedi. Olabilir ama ben de ona buradan baþka bir hatýrlatmada bulunmak istiyorum. Emekli vatandaþlarýn maaþlarýndan kesinti yaptýktan sonra mahkeme kararýyla onlarý emekli vatandaþlara iade edecektin. Ne oldu ya aðam? Nereye gitti paralar? Evvela birilerini eleþtirmek istersen temiz olacaksýn. Kimse sana dön de kýçýna bak demeyecek... Sazý alan ve cevaplar yetiþtiren Baþbakan Yorgancýoðlu'nun söylediði tiyatroda sergilenen komedinin en mühim yeri... Yorgancýoðlu 'Siz iyiye gidiþin telaþýný yaþýyorsunuz' dedi. Þimdi bu komediye gülünür mü gülünmez mi? Bir de þu var ancak, Yorgancýoðlu ve etrafýndakiler iyiye gidebilirler, bir elleri yaðda bir elleri baldadýr çünkü. Onlar deðil sadece bu meclis denen tiyatroda birbirlerini güya iþ yapar görünmek için eleþtirenler komedi tiyatrosundan iyi kazanýyorlar... Bankalar batma noktasýnda. Türkiye bankalarý buradaki müþterileri kaptý gidiyor. Devlet mekanizmasý çöktü. Gün geçmiyor ki bir memurun dairedeki, kurumdaki kasayý soyduðuna dair haberler duyulmasýn. Mahkemeler ful çalýþýyor. Uyuþturucu aldý baþýný gidiyor. Eðitim bitti... Saðlýk özele kaydý. Bundan sonra parasý olan okuyabiþlecek, çocuklarýný okutabilecek, parasý olan saðlýk hizmeti alýp sað kalabilecek... Hangi devletten bahsediyorlar tümü de... Hele kokuþmuþ bitmiþ bu KKTC denen maskaralýðýn BÝZÝM DUVAR tiyatrosunun oynandýðý KKTC meclisinde kendine AÞK BÝR KÝÞÝLÝK baþbakan denilen DEÐÝL, ÝKÝ birisinin çýkýp da iyiye gidiyorlarmýþ da KÝÞÝLÝK DEÐÝL, öbürleri de onlarý bu YARIM nedenle kýskanmýþ da... Hadi ordan halk KÝÞÝLÝKTÝR düþmanlarý..." Bizim Mandra TDP Genel Sekreteri Suphi Hüdaoðlu'nun, dünyada %30 civarýnda düþüþ gösteren akaryakýt fiyatlarýnýn, mandra hükümeti tarafýndan %1.5 olarak buradaki fiyatlara yansýtýldýðý yolundaki tespit ve eleþtirileri mandra gündemine bomba gibi düþer. Dünyadaki artýþlarý fazlasýyla anýnda yansýtanlar, iþ düþüþe gelince, inanýlmaz derecede cimri davranarak halký kandýrmak yolunu seçmektedirler. Sokaktaki adam, "%30 nerde, %1.5 nerde?" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 19 Ekim 2014 Pazar Ümit Inatçý KKTC Macaristan'a temsilcilik açmýþ... hiç olmazsa samimi olun ve deyin ki orada bir turizm þirketi kurduk týpký Londra'da olduðu gibi... birbirimizi aldatmaya gerek yok tanýnmamýþ bir devlet hiçbir yerde temsilcilik açamaz... Türkiye'deki bile göstermeliktir uluslararsý diplomatik iliþkiler kapsamý içinde deðil... býrakýn artýk bu oyunlarý... Yani þimdi temsilcimiz gidip Macaristan Cumhurbaþkanýna görev mektubu mu sunacak? Yemeyin bizi yahu... neyseniz o'sunuz iþte yalana gerek yok... Devrim Barçýn CTP'de yönetici koltuðuna oturana kadar basýnda Sosyalizm kelimesini aðzýndan düþürmeyen kiþi/kiþiler bugün en büyük iþbirlikçi olmuþ! Yoksa zaten öyle miydiler? Ahmet Ersöz Ayþe tatile çýktýðýnda yedi yaþýndaydý.kardeþi Fatma,Ayþenin tatile gelmesinden dört yýl sonra doðdu.ayþe 15 yaþýndayken tacize uðrayýp iki sene hastanede yatmak zorunda kaldý.ayþenin hastaneden çýktýðý gün bu kez Fatma tatile çýktý.ayþe ile Fatmanýn yaþ toplamýnýn beþ katý anne ve babalarýnýn yaþ toplamýna eþit ve de Fatmanýn tatilde kalacaðý süre ile Ayþenin tatilde kaldýðý süre arasýndaki fark 20 yýl ise aþaðýdakilerden hangisi yanlýþ olur? (Ipucu: Ayþenin tatili sýnýrsýz,fatma ise 40 yaþýnda ölmüþtür) A. Ayþe ile Fatma arasýndaki yaþ farký 11 dir B. Fatma 6 yaþýnda tatile çýktý C. Fatma öldüðünde anne ve babalarýnýn yaþ toplamý 255 di D. Ayþenin ebesinin örekkesi E Fatma ile Fatoþ ayni kiþidir F. Ayþe ile Fatma nýn babalarý farklýdýr G. Ayþenin annesi Guruçeþmede çalýþýr H. Fatma Doktoroðlu olimpik yüzme havuzunda boðulup ölmüþtür J. Ayþenin annesi öldükten iki sene sonra Sanayi Dairesi müdürlüðüne atanmýþtýr. K. Hiçbir bok anlamadým bu sorudan Yeþim Beyaz Ýlkan KIBRIS'TA ANILARI SIRTLAMAK YAZARLAR: KORAL ÖZEN VE GÜVEN ULUDAÐ. Mahmut Anayasa 4 þeritli Kermiya ana yolunda 10 yaþlarýnda iki çocuk, yolun ortasýnda bir tekerlek havada bisiklet sürüyor... Boru çaldým, hareket çekti, yolun kenarýna çektim uyardým... Þimdi bu çocuklardan biri düþüp, araba altýnda kalsa ben suçlu muyum...??? "Ah yavrum" diye aðlayan anne-babalar nerede...??? 10 yaþýnda çocuk ana yolda tek tekerlek bisiklet sürerken siz neredesiniz...??? Demek ki basýlma olaylarýnda bir de ters açý var.. Hus DjemalCypriots / Girne Kapýsý Bülent Fevzioðlu NE 'ÝZM'LER MANALI NE DE 'ÝST'LER TABUTTA!... Ve yeniden vurdu gong dehþetengiz sesiyle Bizi bize döndüren devasa nefesiyle Bir kez daha üþüyüp ürperirken içimiz; Zonklayan þakaklardan döküldük tevekkülle Ne 'izm'ler manalý ne de 'ist'ler tabutta! Ne kavramýn hükmü var ne kavganýn bu yolda Hayat denen emanet 'An'dan öte bir hiçlik; Kör bir çiviyle çekiç kahreden ayrýlýkta Nedense hep apansýz gelir kara haberler Sökülür birden bire o en saðlam teheller Ve insan ki, her yüke, çok ambarýyla hazýr; Kapanýr kapýlarý rüzgar basmaz yelkenler Zihnin burgaçlarýnda sözler karýncalanýr Göz içinden sýzan su, tuzlarla buðulanýr Özgürken mahpus olur yürek içinde nefes; Ölümün karþýsýnda kanar, fýrtýnalanýr Ýþte o an.. durarak.. yoklarýz kendimizi Anýmsarýz ihtimal o film þeridini Lâkin çaðýn gereði erken biter bu sahne; Ve çýkarýz oyundan silerek terimizi Hepimiz ayrý ayrý azgýn sulara döndük Azgýn sular içinde yanar sanýrken söndük Ve unuttuk her suyun kuruduðu bir yer var; Var olana vardýkça birer birer diz çöktük Doðanlardan ziyade ölenlerde toplandýk Fikirlere küfredip susaný alkýþladýk Her kim ki yolumuzdan ayýrdý adýmýný; Kirlenmiþ yüreklerin elleriyle taþladýk Cenk Gürçað Mustafa Akinci Kýbrýs Türk Futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoðlu ile... Oysa hayat, çiçekle, topraktan öte nedir? Madde içinde sahip, kimin terekesidir? Çiçeklerle süslerken topraða karýþaný; Hayatý anlamamak acziyet deðil midir? Düþtükçe düþüyor gürz, gongun geniþ sýrtýna Tiz çýðlýðý karýþýr karanlýk saçlarýna Lâkin öyle saðýr ki gonga kulaklarýmýz; Farkýndasýz karýþtýk kayýp giden zamana Gidenler 'madde'sinden derin boþluklar kalýr Bir uçurum aðzý bu boþluðu yankýlanýr Ne denli uyanýrsak kayýp zaman içinden; O 'mana' defterinden, bize 'yazý'lar kalýr Hangi hallerde baþlar okur-yazar olmasý? Birikmiþ anýlardan.. nedir, ders çýkarmasý? Bize, bir 'son' görülen 'ölüm' baþlangýç belki; Belki asýl hayata bizi hazýrlamasý?! Her gong vuruþuyla biz, eksiliriz, bir daha Mütebessim çehreyle yaklaþýr bize sýra Gidenlerin ardýndan öðrendiðimiz kadar; Kalacak yarýnlara yaktýðýmýz her çýra Halil Onalt Gaziantepliler ciddi ciddi futboldan soðumuþ... Saha bomboþ...akp hayata dair, eðlenceye dair, mutluluða dair ne varsa silmiþ süpürmüþ bu memlekette... Antep baþkaný maça gelin girin beleþe de olsa bu takým sizin bile diyemiyor... Yazýk...Futbolcular da keyifsiz... Cep telefonundan oyuncuk oynayan profesyonel futbolcu var yedek kulübesinde Kani Kanol Gözümüz aydýn!!! Bizi kurtaracak yeni bir proje geliþtirmiþ hükümetimiz: Aspir Projesi... Bu projeden kimler ne rant elde edecek bilemem. Peki hatýrlayan var mý acaba? Sene Dipkarpaz'da 5000 dönüm bað projesi. Ayniýyýl Orman Dairesi'ne UNHCR tarafýndan 1974 harekatýnda yanan yerlerin aðaçlandýrýlmasý ve temizliði için Caterpillar D8 hediye edilmiþti. Dozere bakanlýk el koyarak Dipkarpaz'da projelendirilen 5000 dönümlük bað projesinde çalýþmaya göndermiþti dönümlük alan bað dikimine hazýrlandý. Ancak tek bir kök bað dikilmedi. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI 1980 baþlarýnda Galatya'da þarap fabrikasý projesi yapýldý. Binasý inþa edildi, makineleri getirildi ancak tek bir þiþe þarap üretilmedi. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI 1980'li yýllarda TC tarafýndan 18 adet gölet projesi yapýldý. Bunlardan biri de Tatlýsu'da "Zerdali Dere - Portakallý Dere göletidir. Amacý Tatlýsu'daki seralara su saðlamaktý. Baraj inþa edildi. Sulama projesi için elektrik götürüldü. Ancak hala daha gölete bir damla su gelmedi. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI Türkiye'den balonla su getirme projesi yapýldý. Alt yapýsý inþa edildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Baþkaný'nýn da katýldýðý renkli cümbüþlü açýlýþ töreni yapýldý. 3 seferden sonra da balon patladý. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI Karpaz bölgesinde Türkiye Yayladaðý tütününü yetiþtirme projesi yapýldý. Gerekli altyapý çalýþmalarý ve katkýlar, destekler de yapýldý. Ancak üretim devam etmedi, ekilenler de kurudu, söküldü. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI Ýskele bölgesinde Nohut projesi yapýldý. Gerekli alt yapý için teþvik ve katkýlar verildi. Ancak nohut yetiþtirmeyi kimse baþaramadý. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI Kesme çiçek üretimi ve ihracatý projesi yapýldý. Çeþitli teþvik ve katkýlar verildi. Çiçek ekimi yapýldý ancak ihracat baþarýlamadý ve ekilenler de söküldü. KÝMSE DE BUNUN HESABINI SORMADI ( Projelerle ilgili bilgiler Doðan Gürgen paylaþýmý)

9 19 Ekim 2014 Pazar 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar AH BENÝM ZAVALLI ÜLKEMÝN ZAVALLI SANATÇILARI! Bu sene yapýlmakta olan Antalya Altýn Portakal Film Festivali, AKP'nin yüzüne gözüne, üstüne baþýna bulaþmýþ sansürotosansür kiridir ve bu kirin ortaðý da 100 yaþýna girmiþ Türkiye sinemasýnýn piyasacý aklýdýr. Antalya'da yaþananlara baþka adlar koyup topu taca atmak nafiledir.hepimiz baþýmýzdaki zorbalýðýn 'yarenlerinin' kimler olduðunu aþaðý yukarý biliyoruz.gördük, bu zatlar bu festivalde de köþe baþlarýna atandýlar.ortaya saçýlan rezalete karþý basýn açýklamalarý dýþýnda ne yaptýk?kocaman bir hiç. Niye filmlerimizi geri çekmedik?hiç olmazsa bunu yapabilme cesaretini ve erdemini gösterebilseydik bir tarih yazar, sanat ve sanatçý düþmanlarýnýn önünü keserdik.açýlýþý gördük, kapanýþý da göreceðiz.ah benim zavallý ülkem ve ah zavallý ülkemin sanatçýlarý! Orhan AYDIN (sol) DÝPNOT Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi'nin verilerine göre, 16 Eylül'den 15 Ekim'e kadar geçen sürede, IÞÝD saldýrýlarýnda 20'si sivil 662 kiþi hayatýný kaybetti. BAN'A SENÝN ÜZÜNTÜNDEN, BANA NE HAYAL KIRIKLIÐINDAN TARÝH 23 EYLÜL 2013 Yenierenköy'de, adamýzýn en müstesna yerlerinden birinde çürümeye terkedilen bir tatil sitesi: Club Pearl, mülteci kaçakçýlarýnýn yuvasý mý oldu? Siteyi kuran TC'li iþadamý Tuðrul Yasasever gazetemize önemli açýklamalarda bulundu. Gözden kaçmayanlar ARALIK HIRSIZLAR HAFTASI CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Twitter hesabý üzerinden takipsizlik kararý verilen 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasý ile ilgili bir mesaj yayýnladý. Kýlýçdaroðlu, mesajýnda "Tüm olanlardan sonra Aralýk haftasý Hýrsýzlar Haftasý olsun ve hýrsýzlar tarafýndan AKP Genel Merkezi'nde kutlansýn" ifadelerini kullandý. Son zamanlarda Kýlýçdaroðlu'nun düþen performansýna göre, fena bir teklif deðil Bize uyar vallahi Bizde de kutlansýn!!! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "BM ve Uluslararasý toplum sýkýlmadan hala Rum'a Kýbrýs Cumhuriyeti diyor" TMT Mücahitler Derneði VÝRGÜL... YAÐI VERDÝK SONRA VERÝYOR Meclis Baþkaný Sibel Siber törenleri, törenlerde konuþmayý pek seviyor. Tatlý þeyler söylüyor Sibel haným, romantik ve pembe cümleler kuruyor. O festival senin bu festival benim, diðerleri gibi dolaþýp duruyor. Toplumun da yaðcýlýktan hoþlandýðýný farketmiþ, yaðý verdik sonra veriyor. "Kýbrýs Türk insanýnýn istedikten sonra baþaramayacaðý þey yoktur" diyor mesela. Hakkaten öyle. Kýbrýs Türk insaný o kadar yüce gönüllüdür ki, Sibel hanýmý cumhurbaþkaný bile seçebilir yani "Sayýn Ban, ekselanslarý,muhatabým Anastasiadis'in görüþmelerine katýlmayý askýya alma yönünde almýþ olduklarý son karar karþýsýnda duyduðum büyük üzüntü ve hayal kýrýklýðýný ifade etmek için size yazýyorum." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) ÝÞID, Ýslamcýlarýn içindeki çürümenin boyutunu ele verdi Ýçinde insaný, insanlýðý taþýmayan her yapý çürür. Tarihin çöplüðü, bu çürüyen yapýlarýn kirli, çirkin ve dahi insafsýz eylemleriyle doludur.savaþ kötüdür evet, lakin savaþýn bile kendi içinde kurallarý vardýr. Kendisine Ýslamcý diyen örgütlerin direkt sivilleri iþkenceden geçiren, köle olarak satan, kafa kesen, genç, yaþlý, çocuk demeden vahþet uygulayan, dil, din, mezhep, ýrk temelli "eylemleri" bir savaþ suçudur. Onlara "öfkeli çocuklar" diyerek maddi manevi destek sunanlar ise bu savaþ suçunun parçasýdýrlar. Bu eylemler ahlaki ve vicdani çürümenin geldiði son noktadýr.kendisine Ýslamcý diyen KARÝKATÜR / Cezalarý arabanýn camýna dizdi... yapýlarýn, Çeçenistan'dan, Taliban'a ve ÝÞID'e uzanan çizgisine baktýðýmýzda, Ýslam dünyasýnýn, önderlerinin, entelektüellerinin kendi sapmalarýný onayladýklarýný görüyoruz. Dünyaya sunduklarý Ýslam, kaba, vahþi, mezhepçi ve katýksýz þekilde adaletsiz.ýslam ve cihat adýna savaþanlar bu hastalýða nasýl kapýldýlar? Bu sapma, Ýslam entelektüelleri arasýnda nasýl kabul gördü? Kimilerinin masum ve maðdur göstermek için ortaya attýklarý "ezilmiþlik ve geri býraktýrýlmýþ" olmalarý mý bunun cevabý? Bu söylem açýk berrak ve arabesk bir destek sunuyor.dünya özgürlük Serhan Gazioðlu mücadelelerine bakmayan, tarihin geliþimini ve dönüþüm dinamiklerini algýlamayan, kendi sýð ve ucube dünyalarýnda yaþayanlarýn "yeni bir dünya" oluþturmasý mümkün deðildir.ýçinde insan ve insanlýða dair duygu, fikir ve deðer taþýmayanlar hýzla cellatlar, iþkenceciler, katiller haline gelirler.ýslam "entelektüelleri" günümüzün engizisyonlarý gibiler. Ýslam adýna uygulanan vahþete göz kýrparak "direniþ" üfürükçülüðü ile romantizm kuruyor ve pazarlýyorlar. Sýð þiddete sunduklarý bu romantizm kafa kesiyor, insan kalbi yiyor, tecavüz ediyor, Romalýlarýn çarmýh gösterilerini devralmýþ, þehir caddelerine dikip, insanlarý çiviliyor.ýslamcýlarýn kendi sapmalarýna eðdikleri boyun, verdikleri onay, kurduklarý duygusal iliþki geleceðin entelektüel dünyasýndan hýzla soyutlanmalarýna, sözlerini yitirmelerine ve tecrit edilerek düþünce dünyasýndan uzaklaþtýrýlmalarýna neden olacak. Bu, þimdi sizin içinde bulunduðunuz kaymak tabaka keyfinize dokunmuyor olabilir ama gelecek kuþak, sizin çürüttüðünüz deðerlerin pisliðini temizlemekle uðraþacak.ýþid, içinizdeki çürümenin geldiði boyutu ele verdi. Anlaþýldý ki sizin yeni bir dünya anlayýþýnýz yok. Birkaç dürüst Ýslamcý Aydýn'ýn açýk çýkýþlarýný, bu genel kabulün arasýndan cýmbýzla ayýrýyoruz. Lakin genel gürültücülük ve sýðlýk onlarý da bastýrmak için bütün gücüyle höykürüyor.hak ve özgürlükler mücadelesinin yanýnda durmayan, karþýsýnda yer alarak susan, onaylayan herkes, her kesim mutlaka gericileþir. Kendisine yürüyen iki tanktan darbe çýðýrtkanlýðý yapýp, Kürdün üstüne sürdüðü tanklarý alkýþlayan, direniþleri bastýrsýn diye "ez ez" bögürtüsü ile alkýþa tutulan histeri, nasýl insanlýktan çýktýklarýný gösteriyor bize.kobane Kürdünün tanký, uçaðý yok ama içlerinde insanlýðý taþýyorlar.geleceðe býraktýklarý miras, insana ve insanlýða dair.bu yüzden eðilmiyor baþlarý. (Bu yazý Akýn Olgun'un jiyan.org'da yayýmlanan "Ýslamcý Sapmalar ve Kobane" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 19 Ekim 2014 Pazar KOBANÝ'DEKÝ IÞÝD HEDEFLERÝ BOMBALANDI ABD öncülüðündeki koalisyon güçlerine ait savaþ uçaklarý, Halep'e baðlý Kobani'deki (Ayn el Arap) terör örgütü IÞÝD hedeflerini bombaladý. IÞÝD ile bazý Kürt gruplar arasýndaki çatýþmalar, Kobani'nin doðu kesiminde yoðunlaþtý. Sabah saatlerinden itibaren IÞÝD, Kürt gruplarýn denetimindeki sýnýr kapýsýna doðru havan atýþý yaptý. Çatýþmalar sýrasýnda atýlan 4 havan mermisinin Türkiye tarafýna düþtüðü gözlendi. Gün boyu bölgede keþif uçuþu yapan ABD öncülüðündeki koalisyon güçlerine ait savaþ uçaklarý kentin doðusunda bulunan ve Türkiye sýnýrýna yakýn IÞÝD mevzilerini vurdu. Güvenlik güçlerinin sýnýr hattýndaki önlemleri ise devam ediyor. LAÜ'DE ÖÐRENCÝ SAYISINDA YÜZDE 77.6'LIK ARTIÞ Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Akademik Yýlý'nda uluslararasý öðrenci sayýsýnda yüzde 77.6'lik artýþ saðladý. LAÜ, uluslararasý öðrenci çeþitliliðini de arttýrarak 38 deðiþik ülkeden gelen öðrenci profilini 44'e yükseltti. LAÜ'den yapýlan açýklamada, Üniversitede daha önce 38 farklý ülkeden gelen öðrenciler eðitim görürken bu yýl, Cezayir, Benin, Mýsýr, Fas, Ruanda ve Endonezya gibi ülkelerden de öðrenci alýnarak bu sayýnýn 44'e çýkarýldýðý belirtilerek, uluslararasýlaþma yönünde ciddi adýmlar atýldýðý, Türkiye'den gelen öðrenci sayýsýndaki artýþla birlikte, öðrenci sayýsýnda yüzde 77.6'lik yükselme saðlandýðý ifade edildi. Küçük Kaymaklý'da Komple Satýlýk Türk Malý Apartman Ýnþaat Mühendisliði Projesi Bodrum + 3 kata göre yapýlmýþ ve LTB'den onaylatýlmýþ, yerinde bodrum 80 metrekare, zemin 303 metrekare ve 1. kat 303 metrekare inþasý tamamlanmýþ, 3 adet daire oturuma hazýr durumda, 2. kat 303 metrekare 2 adet daire daha ilaveten çýkmaya müsait Türk malý apartman komple satýlýktýr. Fiyat: STG Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: ARANIYOR Cafe-Bar da parttime çalýþacak bayan barmen aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: SATILIK Yayla köyü yakýnýnda 14 dönüm arsa nitelikli sulu bahçe satýlýktýr. Tel: SATILIK ARSALAR Girne Karmi de satýlýk dört arsa. Tel: SATILIK 1- Elektrostatik Komple Konveyörlü Sac/Alüminyum Boyama Fabrikasý 2- Eksantrik Press Makineleri - 40 ton / 60 ton / 80 ton / 125 ton / 150 ton ton Hidrolik Sývama Press - Sac Rulo Açýcý - Plastik Enjeksiyon Makineleri Ton / 150 Ton - Plastik Kýrma Makinesi - Chiller - Clavemeneta 108 / 102 Kcal/h - Çift Kompresör Ýletiþim için telefon: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: SATILIK ARAZÝ Gönendere-Tirmen arasýnda 100 civarýnda zeytin ve harnup aðacý olan 22 dönüm arazi satýlýktýr. 0542/ KÝRALIK DAÝRE Aldora Sitesi'nde yeni bitmiþ 3+1 eþyalý daire kiralýktýr. 0542/ SATILIK ARAZÝ Karþýyaka'da denize yakýn 20 dönüm Türk malý arazi sahibinden satýlýktýr. 0542/ ARANIYOR Gönyeli'de yakýnda açýlacak olan lokantamýza ev yemekleri yapabilen, KKTC vatandaþý tecrübeli aþçý aranýyor

11 19 Ekim 2014 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Emine Hür Hem gürledi hem çaktý Neler de alacaktý Evden gaþdý gitti da Dün anasýnda yattý Kitap Dünyasý Sakýz Sardunya Elif Þafak DOÐAN EGMONT ÇOCUK KÝTAPLARI ÖZDEYÝÞLER "Týmarhaneler, dýþardakiler kendilerini akýllý hissetsinler diye kurulmuþtur." Montesquie TADIMLIK silâhlý ve kalabalýktýlar duvarlar onlar adýna yükseliyordu zincirler kilitler sürgüler tank tüfek ve ölüm ve bomba ve korku ve zulüm ve yeryüzünde ve gökyüzünde bütün öldürüm silâhlarý onlarýndý Nevzat Çelik "Kitap türküsü" adlý þiirinden "DÝREKLERARASI SEYÝRCÝ ÖDÜLLERÝ" VERÝLDÝ 14. Direklerarasý Seyirci Ödülleri'nin KKTC Oyunlarý Ödül Töreni önceki akþam gerçekleþtirildi. Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Tesisleri'nde gerçekleþen ödül törenine, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip ile tiyatronun önde gelen isimleri katýldý. Direklerarasý seyirci grubunun KKTC'de sezonunda sahnelenen oyunlarý deðerlendirmesi sonucunda çocuk oyunlarý, yöntmen, kadýn ve erkek performans, tasarým, umut veren yeni tiyatro gruplarý ve genç yetenek dallarýnda ödüller sahiplerini buldu. Buna göre, çocuk oyunlarý dalýnda "Masallar Tatlý Sonal Biter" adlý oyunla Gazimaðusa Sanat Tiyatrosu ödüle layýk görüldü. Erkek oyuncu dalýnda Ýsmail Özuçar (Cimrinin Uþaklarý, Baraka) ile Ýlke Susuzlu (Dombula, Gazimaðusa Sanat Tiyatrosu) ödül alýrken; kadýn oyuncu performansýnda ise Bilen Kýlýç (Çýkmaz Sokak, MAGEM Tiyatro) ve Özlem Erzen (Gumru, MESAD Cem Yýlmaz: Türkiye'de kendimi özgür hissetmiyorum Cem Yýlmaz, 'Nedir lan, savaþ þartlarýndaki gibi devamlý mücadeleyle hak elde etme meselesi? Bana hiç medeni gelmiyor' dedi Ünlü komedyen Cem Yýlmaz, kendini Türkiye'de özgür hissetmediðini belirip "Allahtan benim bir alaným, alanlarým var. Oysa insan olaðan haliyle özgür hissetmeli. Bunun için illa kahramanlýk yapmasýna gerek kalmamalý. Senin doðal hakkýn olmalý Nedir lan, savaþ þartlarýndaki gibi devamlý mücadeleyle hak elde etme meselesi? Bana hiç medeni gelmiyor!" dedi. Cem Yýlmaz New York'taki gösterisinde, Ýstanbul Taksim'deki TOMA'larý da eleþtirerek "Kocaman parkýnýz var ama bir þeyi eksik. Hiç TOMA'sý yok. Bizim g.t kadar parkýmýz var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?" dedi. Cem Yýlmaz, gösteri için gittiði New York'ta Hürriyet'ten Onur Baþtürk'e þöyle konuþtu: "Kuralý severim ama kurallarýn da çok iyi düþünülmüþ olmasý lazým" diye devam eden Yýlmaz, "Medeniyetin ölçüsü bu. Sebebi sosyolojiyle, ekonomiyle, pozitif bilimlerle açýklanmýþ kurallarý kabul ederim. Bu ülkede insanlar birbirlerine karþý çok hoyrat. En belirgin özelliðimiz bu. Çünkü fikrin dövüþerek kazanýldýðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. Cevdet Erzen Tiyatrosu) ödül aldý. Tasarým ödülüne Ýlke Olgun (Cimrinin Uþaklarý, Baraka) sahip olurken, umut veren tiyatro gruplarý ise; Topçuköy Kadýnlar Birliði Tiyatro Grubu (Kadýn Oyunlarý), Yeniboðaziçi Belediyesi Tiyatro Topluluðu (Baþ Belasý) ve Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Ekibi (Nor Betmez) oldu. Genç yetenek ödülleri ise Berk Makinistoðlu (Salaklar Sofrasý, GÜSAT), Meltem Canlý Aða (Alpay Volkan Tiyatro 'Dövüþmek anlamlý deðil' Cem Yýlmaz, ''Ben bu dövüþme meselesini üç yaþýndan beri anlamlý bulmuyorum. Üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmek Bu kýsmýný halledersek sonra düþüneceðiz, o üzümden þarap mý yapalým yoksa þýra mý? Dinamik bir memleket olmasý çok iyi, ama baðcýyý dövme, dövmeyelim" dedi. Topluluðu), Ercan Yaþaroðlu (Bana Bir Þeyler Oluyor, DAÜ Tiyatro Topluluðu ve Çisem Yüzügüllü (Asiye Nasýl Kurtulur, DAÜ Tiyatro Topluluðu) gibi isimlere gittiyönetmen dalýnda ise ödüle Ali Volkan layýk görüldü. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Girne Amerikan Üniversitesi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi tiyatro kulüpleri yarattýklarý kültürel anlayýþ nedeniyle; kültür sanat alanýn da yaptýðý çalýþmalarla Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak, tiyatroya katkýlarý nedeniyle eski Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu ile tiyatro sanatçýsý Ertaç Hazer özel ödül aldý. Hakan Yozcu ödülü alýrken yaptýðý konuþmada Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn 16 yýldýr tiyatro salonu olmayýþýný sert bir dille eleþtirirken, Sanatçý Ertaç Hazer de 30 yýllýk tiyatro sanatçýsý olduðunu ve 16 yýldýr tiyatro salonlarý bulunmadýðýný dile getirdi. 'Central Park'ta neden TOMA yok?' Gösterisinde New York'un sembolik parký Central Park hakkýnda "Kocaman parkýnýz var ama bir þeyi eksik. Hiç TOMA'sý yok. Bizim g.t kadar parkýmýz var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?" diyen Yýlmaz, Türkiye'deki TOMA 'takýntýsý'ný da ti'ye aldý: "O kadar belirgin bir sembol ki, laf etmeden duramadým! Düþünsene, þu anda hepimiz dünyanýn rantý en yüksek þehrindeyiz. Ama onlarýn aklýna o parka bir þey yapmak gelmiyor. Bu yüzden Amerikalýlarý çok ayýpladým! Gidecek çok yollarý var. Gerçekten ekonomiyi hiç bilmiyorlar. Bak, birkaç yýl önce batmalarýnýn nedeni de bu (gülüyor)." 'Gezi de bilmediðimiz ne olabilir ki?' Cem Yýlmaz, tüm Türkiye'ye yayýlan Gezi Parký eylemleriyle ilgili de þu yorumu yaptý: "Patlama iþte! Ne olabilir? Benim tanýdýðým birçok insan birey olarak çok rencide olduðu için reaksiyon gösterdi. "Ama Gezi'de bilmediðiniz çok þey var" kýsmýna ise pek inanmýyorum. Madem öyle, birinin de o bilmediðýmiz þeyleri çýkýp anlatmasý gerekmiyor mu? Bilelim o zaman Fikri ne olursa olsun herkesin kabul edebileceði þeyler var: Nezaket, fikri anlama çabasý Gezi sürecinde "Ben nazik miyim? Ýnsana önem veriyor muyum?" sorgulamasýný yaþadýk. Onun dýþýnda siyaset, politika o kadar sýkýcý ki '' GÝRNE'DE "ALÝ NESÝM'Ý ANMA GECESÝ" 23 EKÝM'DE YAPILACAK Girne Belediyesi, "Ali Nesim'i Anma Gecesi"nin 23 Ekim Perþembe günü yapýlacaðýný bildirdi. Girne Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "13. Zeytin Festivali" kapsamýnda programlanan ancak olumsuz hava koþullarýndan dolayý ertelenen "Ali Nesim'i Anma Gecesi" ve "Yazarlar Þairler Buluþmasý" 23 Ekim Perþembe saat 20.00'de Colony Otel Salonu'nda yer alacak. Etkinlik, Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði ile Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Anma gecesine Araþtýrmacý-Yazar Mahmut Ýslamoðlu, Araþtýrmacý-Yazar Þevket Öznur, Þair- Yazar Hasibe Þahoðlu, Þair-Yazar Altay Buraðan, Þair-Yazar Mehmet Kansu, Yazar Ceyhan Özyýldýz ve Þair Fatoþ Avcýsoyu Ruso katký koyacak. Gecede ayrýca merhum Ali Nesim'in oðlu Tayfun Nesim tarafýndan slayt gösterimi yapýlacak. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, yazýlý açýklamasýnda, "Ali Nesim" adýnýn yaþatýlmasýnýn önemine iþaret ederek, Ali Nesim'in genelde ülke edebiyatý özelde ise Girne ve Zeytinlik halký için çok önemli bir deðer olduðuna vurgu yaptý. Ali Nesim'in ülke edebiyatýna yaptýðý katkýlarýn hiç bir zaman unutulmayacaðýný vurgulayan Güngördü, "Girne Belediyesi olarak Ali Nesim hocamýzý unutmamaya ve unutturmamaya kararlýyýz" dedi. Pink Floyd: Bu son albüm Önümüzdeki ay 'The Endless River' adlý yeni albümlerini yayýnlayacak olan Pink Floyd grubu, bunun son çalýþmalarý olduðunu duyurdu 50 yýllýk efsane grup Pink Floyd, 'The Endless River' adlý yeni albümlerini önümüzdeki ay yayýnlayacak. Ancak grup üyeleri bunun son çalýþmalarý olduðunu duyurdu. Gruptan Nick Mason ve David Gilmour, yeni Pink Floyd albümü hakkýnda BBC televizyonuna verdiði söyleþide, "Kasým ayýnda yayýnlanacak çalýþmanýn son albümleri olduðunu" söyledi. Her iki grup üyesi de "The Endless River" albümünden sonra grubun yeni bir þarký yayýnlamayacaðýný belirtirken, Gilmour, "Bu bizden duyacaðýnýz son þey" dedi. Muhabirin "Yayýnlanmayý bekleyen baþka þarkýlarýnýz da var mý?" sorusuna "Hayýr" diye cevap veren Gilmour, 2008 yýlýnda hayatýný kaybeden Rick Wright ile yaptýklarý bazý deneme kayýtlarýný yeni bir solo albüm olarak yayýmlayabileceðini þu sözlerle ifade etti: "Ýleride yayýnlamayý planladýðým solo albümüme Rick'in çaldýðý sololara da yer vereceðim ama bu bir Pink Floyd albümü olmayacak." Grubun 10 Kasým'da çýkmasý planlanan yeni albümünde "Talkin' Hawking" adlý bir þarký da bulunuyor. Bu þarkýnýn bir kýsmýna ünlü fizikçi Stephen Hawking de eþlik ediyor.

12

13 Cem Yýlmaz: Türkiye'de kendimi özgür hissetmiyorum Cem Yýlmaz, 'Nedir lan, savaþ þartlarýndaki gibi devamlý mücadeleyle hak elde etme meselesi? Bana hiç medeni gelmiyor' dedi Ünlü komedyen Cem Yýlmaz, kendini Türkiye'de özgür hissetmediðini belirip "Allahtan benim bir alaným, alanlarým var. Oysa insan olaðan haliyle özgür hissetmeli. Bunun için illa kahramanlýk yapmasýna gerek kalmamalý. Senin doðal hakkýn olmalý Nedir lan, savaþ þartlarýndaki gibi devamlý mücadeleyle hak elde etme meselesi? Bana hiç medeni gelmiyor!" dedi. Cem Yýlmaz New York'taki gösterisinde, Ýstanbul Taksim'deki TOMA'larý da eleþtirerek "Kocaman parkýnýz var ama bir þeyi eksik. Hiç TOMA'sý yok. Bizim g.t kadar parkýmýz var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?" dedi. Cem Yýlmaz, gösteri için gittiði New York'ta Hürriyet'ten Onur Baþtürk'e þöyle konuþtu: "Kuralý severim ama kurallarýn da çok iyi düþünülmüþ olmasý lazým" diye devam eden Yýlmaz, "Medeniyetin ölçüsü bu. Sebebi sosyolojiyle, ekonomiyle, pozitif bilimlerle açýklanmýþ kurallarý kabul ederim. Bu ülkede insanlar birbirlerine karþý çok hoyrat. En belirgin özelliðimiz bu. Çünkü fikrin dövüþerek kazanýldýðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. 'Dövüþmek anlamlý deðil' Cem Yýlmaz, ''Ben bu dövüþme meselesini üç yaþýndan beri anlamlý bulmuyorum. Üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmek Bu kýsmýný halledersek sonra düþüneceðiz, o üzümden þarap mý yapalým yoksa þýra mý? Dinamik bir memleket olmasý çok iyi, ama baðcýyý dövme, dövmeyelim" dedi. 'Central Park'ta neden TOMA yok?' Gösterisinde New York'un sembolik parký Central Park hakkýnda "Kocaman parkýnýz var ama bir þeyi eksik. Hiç TOMA'sý yok. Bizim g.t kadar parkýmýz var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?" diyen Yýlmaz, Türkiye'deki TOMA 'takýntýsý'ný da ti'ye aldý: "O kadar belirgin bir sembol ki, laf etmeden duramadým! Düþünsene, þu anda hepimiz dünyanýn rantý en yüksek þehrindeyiz. Ama onlarýn aklýna o parka bir þey yapmak gelmiyor. Bu yüzden Amerikalýlarý çok ayýpladým! Gidecek çok yollarý var. Gerçekten ekonomiyi hiç bilmiyorlar. Bak, birkaç yýl önce batmalarýnýn nedeni de bu (gülüyor)." 'Gezi de bilmediðimiz ne olabilir ki?' Cem Yýlmaz, tüm Türkiye'ye yayýlan Gezi Parký eylemleriyle ilgili de þu yorumu yaptý: "Patlama iþte! Ne olabilir? Benim tanýdýðým birçok insan birey olarak çok rencide olduðu için reaksiyon gösterdi. "Ama Gezi'de bilmediðiniz çok þey var" kýsmýna ise pek inanmýyorum. Madem öyle, birinin de o bilmediðýmiz þeyleri çýkýp anlatmasý gerekmiyor mu? Bilelim o zaman Fikri ne olursa olsun herkesin kabul edebileceði þeyler var: Nezaket, fikri anlama çabasý Gezi sürecinde "Ben nazik miyim? Ýnsana önem veriyor muyum?" sorgulamasýný yaþadýk. Onun dýþýnda siyaset, politika o kadar sýkýcý ki '' Pink Floyd: Bu son albüm Önümüzdeki ay 'The Endless River' adlý yeni albümlerini yayýnlayacak olan Pink Floyd grubu, bunun son çalýþmalarý olduðunu duyurdu 50 yýllýk efsane grup Pink Floyd, 'The Endless River' adlý yeni albümlerini önümüzdeki ay yayýnlayacak. Ancak grup üyeleri bunun son çalýþmalarý olduðunu duyurdu. Gruptan Nick Mason ve David Gilmour, yeni Pink Floyd albümü hakkýnda BBC televizyonuna verdiði söyleþide, "Kasým ayýnda yayýnlanacak çalýþmanýn son albümleri olduðunu" söyledi. Her iki grup üyesi de "The Endless River" albümünden sonra grubun yeni bir þarký yayýnlamayacaðýný belirtirken, Gilmour, "Bu bizden duyacaðýnýz son þey" dedi. Muhabirin "Yayýnlanmayý bekleyen baþka þarkýlarýnýz da var mý?" sorusuna "Hayýr" diye cevap veren Gilmour, 2008 yýlýnda hayatýný kaybeden Rick Wright ile yaptýklarý bazý deneme kayýtlarýný yeni bir solo albüm olarak yayýmlayabileceðini þu sözlerle ifade etti: "Ýleride yayýnlamayý planladýðým solo albümüme Rick'in çaldýðý sololara da yer vereceðim ama bu bir Pink Floyd albümü olmayacak." Grubun 10 Kasým'da çýkmasý planlanan yeni albümünde "Talkin' Hawking" adlý bir þarký da bulunuyor. Bu þarkýnýn bir kýsmýna ünlü fizikçi Stephen Hawking de eþlik ediyor.

14 14 19 Ekim 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Laika Gökçekuþ Eczanesi: 45-A Blok Dük. 4 Belediye Bulvarý Yenikent Gönyeli Tel: Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket YoluLastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu-Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Övünerek 1 2 kabarmak, kurulmak. 2-Amfiteatrýn 1 ortasýnda boða güreþi, yarýþ, oyun 2 gibi türlü gösteriler yapýlan alan. Bir dað 3 sýrasýnýn yamaçlarýndan her 4 biri. 3-Çoðul eki. Resmi törenlerde 5 giyilen uzun etekli, eteðinin arkasý beline 6 kadar yýrtmaçlý, siyah resmi erkek ceketi ve 7 takýmý. Namus. 4-Kýbrýs Rum 8 Komünist Partisi. Erden baþgedikliye 9 kadar askerlerin genel adý. 5-Toplama 10 iþleminin sonucu, toplam. Mecazi 11 anlamda "Çok zayýflama". 6-Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. Üye. 7-Bunama, bunaklýk. Köpek. Harf okunuþu. 8-Piþirilerek hazýrlanan yemek. En çok atlarda görülen, insanlara da bulaþan ölümcül bir hayvan hastalýðý, sakaðý. Ýlgilendiren, ilgili. 9-Dört mevsimden soðuk olaný. Bir türün bütün bireylerine deðil de bir veya birkaç bireyine iliþkin olan. 10-Düþman topraklarýna tedirgin etme, yýldýrma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapýlan baskýn. Þaka. 11-Gömülmeden önce ölünün sarýldýðý beyaz bez. Ters okunuþu "Hafif ýslaklýk". Dünün çözümü Murathan Mungan: "Kravatlý IÞÝD'çilere ihtiyacýmýz yok!" Bir grup yazar ve edebiyatçý, IÞÝD saldýrýlarýnda Kobanêlilere destek olmak ve Kobanê'ye insani yardým için açýlmak istenen koridora Türkiye hükümetinin dikkatini çekmek için #Kobanêiçin1cümle kampanyasý baþlattý. Kampanyayý baþlatan basýn toplantýsýnda konuþan yazar-þair Murathan Mungan, "Bizim, bu topraklarýn insanlarý olarak, orada burada yönetim mekanizmasýnda kravatlý IÞÝD'çilere hiç ihtiyacýmýz yok" dedi. Mungan, þunlarý söyledi: "Bugüne dek yüzlerce binlerce cümleler kurmuþ yazarlar olarak burada toplanmýþ bulunuyoruz. Size yeni þeyler söyleyecek deðilim, yeni sözler yok. Ne yazýk ki güzel ülkemizin kötü kaderlerinden biri; yazarlarýna yeni sözler, yeni fikirler esinlendirmeyecek kadar kendisini eski sorunlarlakarþý karþýya býrakmýþ olmasýdýr. Bugün Kobanê bizim uzaktaki köyümüzdür. Sýlamýzdýr, gurbetimizdir, sýnýr komþumuzdur. Bugün ulaþtýðýmýz haberler, fotoðraflarbizde temel insani deðerler konusunda bir duygu uyandýrmýyorsa bunun üzerine düþünmemiz gerektiðine inanýyorum. Sýnýrýn ötesinde bir halk yok, o halk bizim halkýmýz. Yalnýzca bir toprak parçasý deðil bugün Kobanê, ayný zamanda bir enternasyonalizm sembolü. Kobanê, Türklerin, Kürtlerin, Araplarýn meselesi deðil insanlýk meselesi. Kobanê'ye koridor açýlmazsa, bugün baþkalarýnýn baþýna yýkmaya çalýþtýðýnýz dünya, sizin kendi baþýnýza yýkýlabilir.bizim, bu topraklarýn insanlarý olarak, orada burada yönetim mekanizmasýnda kravatlý IÞÝD'çilere hiç ihtiyacýmýz yok.iþýd'çiler ve benzerleri bir ölüm sevicilikle savaþa giriyorlar, ama diðerleri hayatý ölene kadar savunmak için savaþa giriyorlar. Barýþ için savaþmakla savaþ için savaþmak arasýndaki bu ayrýmda hâlâ tarafsýz kalmak ne kadar mümkün bilemiyorum. Sadece 49 konsolosluk görevlisini Musul'da rehin býrakan bir ülkeden deðil, ayný zamanda dýþ politikasýný, itibarýný rehin býrakan bir hükümetten söz ediyorum. Bu hükümetin çözmesi gereken en temel sorunlardan birinin Kobanê'ye koridor açmak olduðunu, kendisinin de kurtuluþunun burada yattýðýný görmesini ümit ediyorum." Noam Chomsky: ABD'nin Irak iþgali ile IÞÝD'in ortaya çýkýþý eþ zamanlý Yukarýdan Aþaðýya: 1-Evlilik hayatýnýn ilk günleri. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 2-Eðrilmekte olan yün, keten gibi þeylerin tutturulduðu, bir ucu çatal deðnek. Bir kimseye veya bir þeye karþý aþýrý sevgi ve baðlýlýk duyan, tutkun kimse. 3-Bolluk, gürlük, feyz. Güzel, modaya uygun giyinmiþ olan. 4-Þan, þöhret. Eti beyaz, tadý güzel, gövdesi pullu bir balýk. Neon'un kýsaltmasý. 5-Üzerine öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ metal veya tahta levha. Humusun tahýndan sonra en önemli malzemesi. 6-Bir nota. Toplum içindeki en küçük birlik. 7-Ýz, belirti. Yararlanýlan uygun þart veya durum, olanak. 8-Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. Bir gýda maddesi. 9-Bir nota. Ýnce, keskin ses. Bilim adamý. 10-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Geçmiþ. Demir'in kýsaltmasý. 11-Mecazi anlamda "Derece, radde". Faktör. ABD'li akademisyen Noam Chomsky, Filistin Halkýnýn Haklarýnýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Komite'nin BM'de düzenlediði toplantýlara katýldý. Chomsky, BM Genel Kurulu'nu dolduran büyük bir kalabalýða da hitap etti. Washington'un "terörist gruplarýn ana yaratýcýlarýndan" biri olduðunu savunan Chomsky, IÞÝD'in ABD önderliðinde 2003 yýlýnda Irak'ýn iþgal edilmesiyle ortaya çýkmaya baþladýðýný söyledi. Chomsky, Irak'ta olanlarý "kýrýlgan topluma aðýr bir çekiçle vurulmasý ve parçalara ayrýlmasýna" benzeterek, iþgalinsürgün, cinayet ve yýkýmla mezhep çatýþmasýna neden olduðunu ifade etti. Kürt gruplarla IÞÝD arasýndaki çatýþmalarýn sürdüðü Kobanê konusundaki haberlerin þok edici olduðunu belirten Chomsky, "Kürt bölgesindeki kasabanýn stratejik önemi çok açýk ve Türkiye'nin rolü çok kritik" dedi.türkiye'nin PKK'ya karþý düzenlediði hava operasyonundan da söz eden ABD'li düþünür, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu þok edici bir durum. Türk ordusunun Türkiye'deki Kürtlere karþý düzenlediði askeri operasyonu okuduk; Kürtlerin katliam tehlikesiyle karþý karþýya olduklarý sýnýrdan birkaç kilometre uzaktaki IÞÝD'e karþý deðil..." DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 19 Ekim 2014 Pazar Galibiyetle üçüncü hafta tanýþan MTG, bu kez kolay kazandý Maðusa Lapta'ya "4" çekti Maðusa Türk Gücü, Hasan Göray ve Osman Çobanoðlu'nun ayaklarýndan bulduðu ikiþer golle rakibi Lapta'yý 4-0 maðlup edip, üç puaný kazanan taraf oldu STAT: Canbulat. HAKEMLER: Utku Hamamcýoðlu, Necmi Bulut, Cem Öksüzoðullarý. MAÐUSA TÜRK GÜCÜ: Fikri Kahraman, Ayer Delideniz, Lewis Mike (Zeki Taçsoy), Sami Ergazi, Erol Aksunlar, Nurettin Gecekuþu, Olgun Tekbýyýk, Hüseyin Kayalýlar, Uður Gök, Hasan Göray (Reþat Özbilgen), Osman Çobanoðlu (Aziz Duyuran). (Teknik Direktör: Ali Oraloðlu). LAPTA: Ersenal Bahadi, Barýþ Ýzzet, Mustafa Avcý, Umut Göktaþ, Kamil Gümüþok, Hasan Sadrazam (Kemal Göktaþ), Orhan Tanýk (Ertu Gazi), Rumen Aleksandrov, Yavor Bonisov (Macit Ormancý), Gökhan Sarýoðlu, Cevdet Çaðer. (Teknik Direktör: Erdinç Akyulaf). GOLLER: Dk: 41 ve 70 Hasan Göray, Dk. 65 ve 76 Osman Çobanoðlu (MTG) K-Pet Süper Ligi'nde ilk galibiyetini üçüncü hafta elde eden Maðusa Türk Gücü, (MTG) bu kez kendi sahasýnda rakibi Lapta'yý 4-0 gibi farklý bir skorla maðlup etmeyi baþardý. 39'uncu dakikada, geliþen MTG ataðýnda Hüseyin Kayalýlar'ýn pasýnda topla buluþan Hasan Göray'ýn vuruþunda top üstten dýþarý gitti. 41'inci dakikada, Nurettin Gecekuþu'nun pasýnda topla ceza alanýnda buluþan Hasan Göray, kaleciyle karþý karþýya kaldý ve aþýrtma bir vuruþunda top filelere gönderdi, MTG:1 - Lapta:0. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi MTG'nin 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. 58'inci dakikada, Hasan Göray'ýn pasýnda Hüseyin Kayalýlar bekletmeden topu Uður Naci Gök'e kazandýrdý, bu futbolcunun sert þutunda top üst direkten döndü. 65'inci dakikada, Hasan Göray'ýn pasýnda topla ceza alaný dýþýnda buluþan Osman Çobanoðlu'nun sert þutunda top kale aðlarý ile kucaklaþtý, MTG:2 - Lapta:0. 70'inci dakikada, Hasan Göray pasýnda Hüseyin Kayalýlar kaleciyle karþý karþýya kaldý, kaleciden sýyrýldý ve topu arkadaþý Hasan Göray býraktý. Bu futbolcunun yakýn mesafeden vuruþunda top bir kez daha Lapta kalesine gol oldu, MTG:3 - Lapta:0. 76'ncý dakikada, Hasan Göray'ýn pasýnda topla buluþan Osman Çobanoðlu kale alaný içerisinden sert bir þutla topu aðlara gönderdi ve karþýlaþmanýn skorunu MTG:4 - Lapta:0 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi takým MTG puanlarýný 6'ya yükseltirken; konuk ekip Lapta 4'üncü haftayý 1 puan ile geride býrakan takýmlar arasýnda yer aldý. Merit Tenis Turnuvasý'nda heyecan erken baþladý Lefkoþa Þehir Kulübü'nün düzenlediði Merit Lefkoþa Open 2014 Tenis Turnuvasý'nda bugün Suzan Pakan ile Elif Onan, saat 13:00'de karþý karþýya gelecek Lefkoþa Þehir Kulübü'nün düzenlediði Merit Lefkoþa Open 2014 Tenis Turnuvasý'nda bugün yine gün boyunca karþýlaþmalar var. Sponsorluðunu Merit Lefkoþa Hotel'in üstlendiði Merit Lefkoþa Open 2014 Tenis Turnuvasý'nýn bugünkü karþýlaþmalarý da dün olduðu gibi yine saat 10:00'da baþlayacak ve saat 21:00'e kadar devam edeceki Bu Maçlara Dikkat Ýlter Sami Þanel Kortlarý'nda devam eden turnuvanýn bugünkü karþýlaþmalarýndan Tek Kadýnlar Kategorisi'nde iki iddialý isim Suzan Pakan ile Elif Onan karþý karþýya gelecekler. Karþýlaþma saat 13:00'de baþlayacak. Çift Erkekler Kategorisi'ndeki önemli karþýlaþmada ise, Zeka Baþel/Barýþ Örek ikilisi ile Doðuþ Dede/ Shahidibur Seyel ikili karþý karþýya gelecekler. Bu önemli karþýlaþma ise saat 17:30'da baþlayacak. Merit Lefkoþa Open 2014 Tenis Turnuvasý'nýn üçüncü gün sonuçlarý: Emre Olgun - Aydýn Kayol: 1-6, 1-6 Þengül Tilki/Yenal Esenel - Özay Barutçu Saner Ariz: 6-2, 6-2 Seyed Mehrdad/Doðuþ Dede - Rüstem Önkal/Doðan Çaðlar: 6-0, 6-0 Ziynet Eðitmen - Sevgen Ýzem: 1-6, 2-6 Tanem Yalçýn - Kadriye Depreli: 6-4, 6-3 Þafak Güzoðlu - Tuðçe Gemici: 2-6, DÜNKÜ SONUÇLAR K-Pet Süper Lig'de Mormenekþe - Cihangir: Küçükkaymaklý - Gönyeli: Doðan T.B. - Lefke: Maðusa T.G. - Lapta: K-Pet 1'inci Lig'de Geçitkale - Türk Ocaðý L.: Göçmenköy - Yalova: Hamitköy - Düzkaya: K-Pet 2'nci Lig'de Doðancý - Baf Ü.Y.: Akova - Dipkarpaz: Ortaköy - Çanakkale: Gaziköy - Tatlýsu: Ozanköy - Maraþ: GÜNÜN PROGRAMI K-Pet Süper Lig'de L.Gençler Birliði - Çetinkaya (Osman Özpaþa) Yeniboðaziçi - Serdarlý (Emre Öztaþlý) Yenicami -Baðcýl (Serkan Þimþek) K-Pet 1'inci Lig'de Deðirmenlik - Görneç (Fehim Dayý) Akýncýlar - Denizli (Osman Küçük) Binatlý - Gençlik Gücü (Savaþ Tilki) Esentepe - Dumupýnar (Irmak Emin) K-Pet 2'nci Lig'de Türkmenköy - Karþýyaka (Hüseyin Özkan) Girne H.E. - Vadili (Necmi Bulut) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 15:00'da, A2 takým karþýlaþmalarý 12:30'da baþlayacaktýr. Hentbol yýldýz bayanlarda UKÜ galip Hentbol sezonu yýldýz bayan ligine önceki akþam oynanan tek müsabaka ile devam edildi. Zor maç UKÜ'nün. UKÜ: 24 - ÞAHLAN: 16 Yer : UKÜ Arena Hakemler: Tolga Kýnacý - Halim Güdenoðlu Ýlk yarý: UKÜ UKÜ: Biray, Duygu, Deniz(5), Hüsne, Özlem, Gülem(1), Hayat, Mercan, Serpil, Sevilay(3), Esra(8), Melisa(3), Beyza, Didem(4) Þahlan: Kardelen, Gamzenur, Melek, Fatmanur(4), Fatma(1), Kýymet, Sultan(6), Þerife, Funda(5), Çise, Tuðçe, Merve Önceki akþam UKÜ Arena'da oynanan karþýlaþmada yýldýz bayanlarýn iki güçlü ismi mücadele etti. UKÜ(Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi) ile Þahlan Spor Kulübü'nün karþý karþýya geldiði müsabakanýn baþlarý çekiþmeli geçti. Ýlk yarýsý bir sayý farkla UKÜ lehine sonuçlananan karþýlaþmanýn sonlarýna doðru farký açan UKÜ müsabakayý kazanarak güçlü bir rakibini maðlup etmeyi baþardý. UKÜ takýmýndan Esra Þahin attýðý sekiz golle maçýn en skorer oyuncusu oldu. Dr. Küçük Bisiklet Yol Yarýþý gerçekleþti Bisiklet Federasyonu tarafýndan düzenlenen, Türkiye'den 6 ve Almanya'dan 2 sporcunun katýldýðý Dr. Küçük Bisiklet Þampiyonasý içerisindeki Yol Bisiklet Yarýþý'nýn Birincisi Mücahit Kývrak oldu Bisiklet Federasyonun düzenlediði Dr. Küçük Bisiklet Þampiyonasý içerisindeki iki yarýþtan biri olan Dr. Küçük Bisiklet Yol Yarýþý dün gerçekleþti. Yarýþýn Birincisi Mühahit kývrak oldu. Kadýnlar, Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Masterler ve Yýldýz Erkekler olmak üzere 5 kategoride düzenlenen Dr. Küçük Bisiklet Yol Yarýþý'nda, Türkiye'den 6 ve Almanya'dan 2 sporcu yanýnda KKTC'den 10'u milli takým olmak üzere 20 sporcu katýldý. Ambulansýn geç gelmesi nedeniyle saat 09:30 yerine saat 10:00'da baþlayan yarýþta Kadýnlar ve Yýldýz Erkekler 45 kilometre üzerinden yarýþýrken; geriye kalan kategoriler 65 kilometre üzerinden yarýþtýlar. Yarýmada baþarýlý olan sporculara ödülleri, yarýþýn tamamlanmasýnýn ardýndan düzenlenen törenle verildi. Ödülleri Bisiklet Federasyonu Baþkaný Ýnsel Paralik, Yönetim Kurulu Üyesi Menteþ Çaðla, Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Hýfzý Kahya ve Türkiye Bisiklet Takým Antrenörü Fatih Harmancý birlikte verdiler. Bugün Kriteryum Dr. Küçük Bisiklet Þampiyonasý'nýn ikinci yarýþý olan Dr. Küçük Kriteryum Yarýþý bugün saat 10:00'da baþlayacak. Girne Amerikan Üniversitesi çemberinden baþlayacak olan yarýþ yaklaþýk üç saat sürecek. Dr. Küçük Bisiklet Yol Yarýþý'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular þöyle: Büyük Erkeklerde: 1.Mücahit Kývrak, 2.Enver Soyel, 3.Kerem Anýl Genç Erkeklerde 1.Mücahit Okka, 2.Fethi Acar, 3.Emre Torun Yýldýz Erkeklerde 1.Batuhan Özgür, 2.Sinan Onat, 3.Halil Ýbrahim Dilek Masterlerde 1.Vobbe Dirk, 2.Ersan Karayeðen, 3.Þükrü Günsoy Kadýnlarda 1çZekiya Yaðýþ Aydýndað, 2.Gülderen Aktuna

16 Maðusa Lapta'ya "4" çekti Galibiyetle üçüncü hafta tanýþan MTG, bu kez kolay kazandý. Maðusa Türk Gücü, Hasan Göray ve Osman Çobanoðlu'nun ayaklarýndan bulduðu ikiþer golle rakibi Lapta'yý 4-0 maðlup edip, üç puaný kazanan taraf oldu. n (Haberi sayfa 15'te) Haftaya lider olarak giren Lefke, Girne'de 2-1 maðlup oldu Doðan'dan Lefke'ye Saygýlar n Ýlk yarýsý golsüz kapanan karþýlaþmada ev sahibi Doðan Türk Birliði'ne galibiyeti kazandýran golleri Selim Saygý (dk:77) ve Ahmet Saygý (87) kaydederken; Lefke'nin tek golü Ali Özbahar'dan (88) geldi STAT: 20 Temmuz. HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkýn, Ozan Kel. DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ SPOR KULÜBÜ: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Münür Aydýntaþ, Kenan Oshan, Salih Güvensoy, Emin Atabek (Selim Saygý), Ahmet Saygý, Ýyoyi Believe Atiemwen, Mi-Jose Nzembele Makusa, Aydýn Aygýn. (Teknik Direktör: Caner Oshan). LEFKE TÜRK SPOR KULÜBÜ: Mehmet Özeralp, Ali Özbahar, Yakup Esmeraslan (Amstrong Chigoue Chidi), Salih Say, Arif Solkanat, Aziz Sakallý, Arif Öztürk, Ozotite E. Smart, Kasým Taðman (Fýrat Ömür), Meuheukeu Cedric Fein. (Teknik Direktör: Toygar Davulcu) GOLLER: Dk:77 Selim Saygý, dk:87 Ahmet Saygý (DTB); dk:88 Ali Özbahar (Lefke). KIRMIZI KART: Dk:89 Kemal Solkanat (Lefke). K-Pet Süper Ligi'nin dördüncü haftasýna lider giren Lefke'yi konuk eden Doðan Türk Birliði (DTB) karþýlaþmayý 2-1 kazandý. 7'nci dakikada, saðdan geliþen DTB ataðýnda Ahmet Saygý'nýn ceza sahasýna kestiði topu Mi-Jose Nzembele Makusa dýþarý gönderdi. 20'nci dakikada, DTB'den Ýyoyi Believe Atiemwen'in 30 metreden sert þutunda top direðin yanýndan dýþarý çýktý. 32'nci dakikada, geliþen Lefke ataðýnda Kasým Taðman'ýn ceza yayý üzerinden sert þutunda top az farkla üsten dýþarý gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz beraberlikle geride kaldý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi DTB idi. 47'nci dakikada, Kenan Oshan'ýn uzak köþeye vuruþunda top direkten geri döndü, dönen topa Aydýn Angýn vurdu kaleci Mehmet Özeralp topu köþeden çýkarttý. Dönen topu Aydýn Angýn bu kez kaleciye niþanladý. 67'nci dakikada, soldan geliþen Lefke ataðýnda Aziz Sakallý'nýn güzel þutunda kaleci Ozan Mercan gole izin vermedi. 77'nci dakikada, oyunda ilk kez topla uluþan Selim Saygý, ceza sahasýna girdi ve aþýrtma bir vuruþla topu kaleci Mehmet Özeralp'ýn üstünden aðlara gönderdi, DTB:1 - Lefke:0. 87'nci dakikada, DTB'den Aydýn Angýn'ýn topunu tek yumrukla uzaklaþtýrmak isteyen kaleci Mehmet'ten dönen topu önünde bulan Ahmet Saygý topu aðlara gönderdi, DTB:2 - Lefke:0. 88'nci dakikada, Lefke'den Ali Özbahar uzak mesafeden topu aðlara göndererek takýmýný yeniden ümitlendirdi, DTB:2 Lefke:1. 89'uncu dakikada, ikinci satý kartýný gören Kemal Solkanat, kartlarýn rengi kýrmýzýya dönüþtüðünden oyun dýþýna alýndý ve takýmý geride kalan dakikalarý 10 kiþi ile oynamak durumunda kaldý. Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmadý. Bu skorla ev sahibi takým DTB puanlarýný 10'a yükseltirken; konuk ekip Lefke 9 puanda kaldý ve üç hafta alinde bulundurduðu liderliði de kaptýrmýþ oldu. Geçtiðimiz hafta dýþ sahada aldýðý beraberliði unutturdu Gönyeli'ye bir tokat da Kaymaklý'dan (4-2) n Küçük Kaymaklý'ya üç puan getiren galibiyetin gollerini Musa Þanlýer (2) ve Yasin Kansu (2) kaydederken; konuk ekip Gönyeli'nin golleri Julius Conteh ve Yusuf Palaz'dan geldi STAT: Þehit Hüseyin Ruso. HAKEMLER: Ali Özer, Hasan Eriþ, Murat Çalýþkan. KÜÇÜK KAYMAKLI: Hasan Piro, Çaðrý Kýral, Mehmet Kaygýsýz, Hamis Çakýr, Çaðlar Toklu, Hüseyin Adal, Musa Þanlýer, Bayram Anday, Yasin Kurt, Samuel Fabeice Zokou, Kingsley Olajuyigbe Taiwanwankwo (Ali Akbulut). (Teknik Direktör: Fýrat Canova). GÖNYELÝ: Kemal Baðbal, Arkýn Eylenceli, Ahmet Özlüses, Berhun Gümüþmaden, Yusuf Palaz, Julius Conteh, Muhammed Ali Uçar, N. Hengy Chikaorah (Mustafa Okur), Hüseyin Tosun, Ulaþ Candal, Coþkun Ulusoy. (Teknik Direktör: Mustafa Özgür Piro). GOLLER: Dk:25 ve dk:89 Musa Þanlýer, dk:33 ve dk:82 (Penaltýdan) Yasin Kurt (Küçükkaymaklý); Dk:30 Julius Conteh, dk:54 Yusuf Palaz (Gönyeli). KIRMIZI KART: Dk:82 Ufuk Þimþek (Küçük Kaymaklý yedek kulübesinden). ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE K-Pet Süper Ligi'nde þampiyonluk hedefleyen Kaymaklý, üçüncü haftadaki beraberliðin ardýndan kendi sahasýnda Gönyeli'yi 4-1 maðlup ederek yeniden galibiyetle tanýþtý. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Kaymaklý oldu. 25'inci dakikada, Kingsley Olajuyigbe Taiwanwankwo'nun pasýnda topla ceza sahasý içerisinde buluþan Musa Þanlýer, güzel Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri bir vuruþla topu aðlara gönderdi, Kaymaklý:1 - Gönyeli:0. 30'uncu dakikada, N. Hengy Chikaorah'ýn ortasýný iyi takip eden Julius Conteh topu filelere göndererek skoru dengeledi, Kaymaklý:1 - Gönyeli:1. 33'üncü dakikada, Kaymaklý'nýn saðdan geliþtirdiði atakta Çaðrý Kýral'ýn ortasýný Yasin Kurt gole çevirdi, Kaymaklý:2 - Gönyeli:1. Karþýlaþmaný ilk yarýsý ev sahibi Kaymaklý'nýn 2-1'lik üstünlüðünde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf bu kez konuk ekip Gönyeli oldu. 54'üncü dakikada, Ulaþ Candal'ýn ortasýnda topla ceza sahasý içerisinde buluþan Yusuf Palaz, rakiplerini de çalýmladýktan sonra topu aðlara gönderdi ve skora bir kez daha denge geldi, Küçükkaymaklý:2 - Gönyeli:2. 82'nci dakikada, Yasin Kurt'a ceza sahasý içerisinde yapýlan hareketi orta hakem Ali Özer penaltý olarak deðerlendirdi, penaltý atýþýný yine Yasin Kansu gole çevirdi, Kaymaklý:3 - Gönyeli:2. 89'uncu dakikada, Gönyeli savunmasý ile kalecisi arasýnda yaþanan anlaþmazlýktan da yararlanan Musa Þanlýer, topu aðlara gönderdi ve karþýlaþmanýn skorunu Kaymaklý:4 - Gönyeli:2 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi takým Kaymaklý puanlarýný 10'a yükseltirken; konuk ekip Gönyeli 1 puanda kaldý. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Yurt dýþýndan gelen bir yolcunun, 55 ekran LCD TV'den, 2,5 kilo kahveye, yelkenli sörf tamýndan, paraþüt gibi bir çok eþyayý vergi ödemeden

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney özgür, kuzey ise iþgal bölgesi, ama ikisinin de havayollarý ardarda battý... Neden acaba? Sürünmek için doðanlar uçamazlar da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI:

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı